tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje .pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. Odnos le k a r. ili starijem odnosno mlađem. Pre svega. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. Kada tražite kandidate.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. poverenju i kom unikaciji. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. No. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. verujte svom instinktu i proceni. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. štaviše. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

....................... SADRŽAJ Dečje zdravlje ................... zdrav život za sebe i ostale članove porodice........................ Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun....................................................................................počevši od perioda odojčadi. 32 ... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena .................................................................................... Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život....................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti......................................................................................................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života .......................................................................... 31 .....................................................................................................................................................................................................................38 25 .................... 36 Zdravlje muškaraca Starenje ......

menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . (Vidi Tablice rasta. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. stasu i motornim veštinama. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. Ako je vaš dečačić obrezan. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. M eđutim. ako vidite znake nadraženosti. zovite svog pedijatra. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. stranica pored. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. (Vidi Kolike. No. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. a da se nije vakcinisalo protiv njih. disanje i refleksi novorođenčeta. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. koje obično prestaje kad se drži ili hrani.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. Da biste izbegli pelenski osip. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. 28-29. str. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. u kojem će se proveriti otkucaji srca. obavestite svog lekara.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile.

B BCG Hep. dete u prvoj godini.5 m eseca 5 meseci 2.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. poliomijelitis. Možete. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći.B DT Polio MMR 18. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake.B* HbsAg + Hep. gastroenteritis i žuticu. Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. pogledajte deo Hitna stanja . iako žutosmeđe. tetanus. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. poliomijelitis.B* HbsAg + Hep. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. difterija. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči.B* HbsAg + D TP Polio Hep. zaušci (m um ps). godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. godina 12. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima. rubeola. ekcem. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. proliv. godine 7. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu.B D TP Polio Hep. godina 14. . smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. Budući da su neke oznake na koži ružne. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. tetanus. Detetova individualnost postaje očiglednija. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. difteriju . na primer. morbili. uključujući analnu fisuru. uključujući „m am a" i „tata". Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila.prva pom oć radi odgovarajuće nege. zatvor. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. difterija. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. Ako se dete povredi. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. godina DT Polio D TP Polio Hep. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. B tuberkuloza. dečja paraliza. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. naročito kako napreduju jezičke veštine. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost.

posebno dečaci. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. Njihov se rečnik dramatično proširuje.. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. Uskoro će moći i da trči. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke.na roditeljsku pouku. da se oblače i skidaju uz pomoć.a ponekad i namerno neprijemčivo . Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. Zbog svoje mašte dete se 28 . Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. kao i odgovornosti. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. kao i da se sami služe toaletom. a ne samo igranje pored njih. deca razvijaju osećaj samostalnosti. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. iako će neka.ne" kada nešto od njih zatražite. Tokom ovog perioda. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. tobogani i tricikli. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice.

obično s decom istog pola. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. s izuzetkom umnjaka. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja.VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. obično bezbolno. oko 13. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Trajni zubi su. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. kao što je porem ećaj koncentracije . grip ili streptokokna upala grla. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. 29 . ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. Za razliku od odrasle osobe. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. ali su retko opasni za život deteta.3 °C mogu javiti febrilni napadi.prva pom oć: Napadi. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. telesni i psihološki rast. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. godine. Kada dete jednom počne da ide u školu. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. Mlečni zubi počinju da ispadaju. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . Ti napadi su zastrašujući za roditelja. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. gde opuštenu atmosferu vrtića. kao što je disleksija.

Neki adolescenti. godine nije počeo menjati glas. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. Stidne dlake. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . anksioznosti i napada panike. ili ako mu se do 16. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. Ako vam ćerka ima 15 godina. Poremećaji vezani za ishranu. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. a ako zubi ne izrastu pravilno. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. morali biste da porazgovarate sa lekarem. Dlake ispod pazuha i na licu. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina. i 14. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. godine. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima. bočnom krivljenju kičme. ili do 17. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. ili 1 1 . rođendana. godine. razlike između seksa i Ijubavi. za dečake posle 11. tj. godine 30 . mršavljenje. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. Nagli rast koji je započeo u 10 . a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. alkoholom i duvanom. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. Ako vam sin ima 15 godina.krini sistem koji rano sazreva. Naučite ga da noževi. a i ranije ako su polno aktivne. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. ili 18. često kroz samozadovoljavanje. godine.ginekolog pregleda karlicu. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. a posebno adolescente je mononukleoza. kao i pojavljivanje stidnih dlaka. rođendana.. posebno devojke. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. uključujući anoreksiju i bulim iju.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. grudi i primetno povećanje veličine tela. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. U svakom slučaju. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. Kako vam dete ulazi u pubertet. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. kao što su problem i s vidom. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. godine. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. u svakom slučaju.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. kao i znojne žlezde. kao posledica potištenosti ili druge traume. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. godini obično se usporava posle prve menstruacije. Iz radoznalosti. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. Ako ima teške menstrualne tegobe. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. Telesni. možda će trebati da joj pedijatar . kada reći . Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. ili kao posledica pritiska vršnjaka.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. ona se može delotvorno kontrolisati. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. trebalo bi da zatražite stručni savet. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. kao rak testisa i multipla skleroza. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. no neke bolesti. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. iako se ne nože izlečiti. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . održavate težinu u granicama. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. ■ Da biste održali telo u formi. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. .ve problem e s vidom. a ako je potrebno. umereno pijete alkoholna pića. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. godine neki Ijudi proživljavaju tzv. U nekom periodu posle 40. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. morali biste redovno da k'ežbate. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. godišnji pregled oftalmologa pratiće . Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. jedete raznovrsnu hranu.

no kućni testovi nisu uvektačni. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. gde će se razviti u embrion. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. gojaznosti.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki . često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje.one koje traju više od sedam dana . Ako se jajašce ne oplodi. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. sporno je pitanje.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. G rlić m aterice - tegobe. ili kombinacija ovih dvaju. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. Materica . Kao 32 . D ojke . dobijanje na težini. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. mokraće i stolice. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi.tegobe. posebno kod žena mlađih od 30 godina. Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . (Vidi D ojke . U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. godine. želju za hranom ili promene raspoloženja. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. razvijaju se u dvojajčane blizance. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije.rak. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. te putuje prema materici kroz jajovod. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna.i nepravilne mesečne cikluse. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. dolazi do oplodnje. Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću.VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. trebalo bi da obavestite svog lekara.tegobe. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. zadržavanje vode. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. no isto tako može da bude i posledica stresa. Kad počne pubertet. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. Jajn ici . Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. naročito u prvim danima trudnoće.tegobe. rezultat su jednojajčani blizanci. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. anoreksije ili drugih bolesti. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. endom etriozom ili upalom karlice. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice.tegobe. oticanje. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. Vagina . Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana.

tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. belančevine i masti.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. kao što je Daunov sindrom. zatvor ili žgaravica. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. Pravilna ishrana je važna. neka ne prežive proces rađanja. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. povrede ili stresa vrlo su retki. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. POROĐAJ vene. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. Do relativno retke bolesti. plodove vode i posteljice. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. šuljevi. iako se ona može sprečiti. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni.potencijalno opasna za razvoj deteta. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . Neke žene imaju tzv. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju. mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . Epiduralna anestezija ublažava bolove. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. . Prenatalna ispitivanja. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. Ako već niste imuni. Ako niste imuni na toksoplazmozu. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. do većine dođe rano .naročito u prvom tromesečju . Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. nedelje trudnoće. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. bolovi u leđima. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. pojačane snabdevenosti krvlju. Uopšteno gledano. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. Ako su vam bradavice uvučene. droga i lekova . tako da uključuje različite vitamine. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. i 35. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. Spontani pobačaji usled pada.tegobe. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. one se javIjaju nepravilno. lako to majku ne pogađa.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. alkohola. (Vidi Trudnoća . nedelje trudnoće. Deca rođena između 20. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . slabokrvnost. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. minerale.tegobe. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima.

kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. str. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. Posle 37. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. vaš lekar. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. surogatroditeljstvo i usvojenje. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. 34 . začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima.odnosno temperature u stanju mirovanja .prva pom oć.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. suprotno tome. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. pa je zato verovatno da će začeti. takođe.) Na plodnost definitivno utiče starost. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. što se uopšteno pripisuje umoru. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. žena posle menopauze ne može da začne dete. Drugi znaci uklju. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. 36-37. sledite uputstva u Hitna stanja . godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte.prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju. Tokom prve i najduže. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . babicom ili porodičnim lekarom. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. Porođaj se deli na tri faze. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. trudovi i porođaj obično traju kraće. morate da steknete ugodnu rutinu. Posle ženinog prvog porođaja. sestra ili babica daće vam potreban savet. a kasnije i čvrstu hranu. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. To može da potraje i nekoliko dana. ako se to desi. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature . hormonskim i emocionalnim promenama.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. ili polnoprenosiva bolest. poremećaj materice ili grlića materice. usled trudova ili stezanja materice.retku. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. brzog i relativno bezbolnog procesa. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete.

oba partnera odmah treba da pregleda lekar. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. menstruacija sasvim nestaje. zahteva histerektomiju .tegobe. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. Sida je. Ako se otkrije tumor. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. ako se pravilno koriste. gonoreja. Muški prezervativi. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. kao i poremećaji u vezi sa jelom. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela. genitalni herpes 1genitalne bradavice.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . ovulacija prestaje. smrtonosna. depresijom ili problemima u odnosu. stresom. G rlić materice . koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. To može da bude prouzrokovano bolešću. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. To je menopauza. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje.tegobe. Pošto rode jedno ili više dece. npr. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. a trudnoća više nije moguća. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine.bolan problem.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. (Vidi Polne smetnje. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. sušenje i stanjivanje zida vagine. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu.hirurško odstranjivanje materice. mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. (Vidi Menopauzalne tegobe. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. dijabetes. Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. gojaznost. Lečenje nekih bolesti. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. prirodno se koleba. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. jajovoda i grlića materice.primarnog ženskog hormona . U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. bulimija i anoreksija. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. . a često i jajnika. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. u jajovodu. a moguće i opasan po život majke. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. (Vidi Materica . a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. kao što su rak materice ili grlića materice. (Vidi Rak. na kraju krajeva. Konačno. ili libido. To se naziva vanmaterična trudnoća . bilo da je dobroćudan ili zloćudan.

S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. a uključenaje i analiza krvi.rak. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. pluća i krvotoka. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma.tegobe. Posle 50.) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. Testisi . ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. rano otkrivanje i trenutno. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. ('Vidi Polne smetnje. ali obično i trajan. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. stručno lečenje. Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Pre svega. Srećom. Testisi . između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. (Vidi Penis bolovi .) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. Sterilizacija je pouzdan. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti.

Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. 3 2 -3 5 . bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka.obratitesesvom lekaru. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem.možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom .) Poremećaj koji nije u vezi s tim. (Vidi Bešika . sa lekovima ili bez njih. Ovo naročito vredi za period bolesti. posebno onih starijih od 50 godina. rak prostate. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. realističan stav . . vazektomija može hirurški da se poništi. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. ('Vidi Penis . Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi. Stručnjaci veruju da.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. str. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva.tegobe. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina.cev koja odvodi mokraću iz bešike. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. Kao i sa svim oblicima raka.kao i jasno shvatanje bolesti . porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. bolno mokrenje. često u periodima ličnih kriza. Isto vredi za teškoće s mokrenjem.infek- cije. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. Prostata . (Vidi Zdravlje žena. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. Vremenom prostata može da natekne.ako je neophodno. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. iako redak. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .bolovi. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. Rak testisa. Teorijski. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. (VidiTestisi-tegobe. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . kao što su ateroskleroza i srčani napadi. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja . Pozitivan. Mokraćne tegobe. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti.kao što su prekid veze. stežući uretru i izazivajući često.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. lako i žene mogu da imaju takva obeležja.

Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. posebno na licu i rukama. S godinama se koža polako stanjuje. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. Lomljive kosti.bolovi. Kad prvi pui otkrijete promene vida. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. Buduć da se očni vid obično kvari polako. mreni i degeneraciji očm m rlje. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. gubi elastičnost i počinje da se bora. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju.) Vaša čula mirisa i ukus.bolesti. godine. čak i opasne po život. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. ipak. gojaznost. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja.između 40 i 65 . za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. Zglobovi . različitom brzinom kod različitih osoba. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. vaš apetit. te pojave. ukoliko se ne leče. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. Zubobolja. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. gotovo ga je nemoguće sprečiti. većina Ijudi danas može da očekuje duži. takođe će postati manje izoštrena. ali kad god do njega dođe.porem ećaji.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. Primereno vežbanje. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme.i dobrano u starost. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. S druge strane. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. (Vid Sluh . čineći artritične bolesti čestim problemom.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice.poremećaji. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. stomaku i bokovima. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . (Vidi Desni . no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. (Vidi Vid . slaba ishrana. bolesti i preterana upotreba duvana. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. ako počnete da gubite zube. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. 38 .ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . (Vidi Artritis. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. Vremenom. Tinitus. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine.

učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem.ne napore vrlo zamornim. plivanje. Pogoršanje . Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. U određenom trenutku.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema. ali može da bude najbolje rešenje.na primer. grlića materice i jajnika. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. materice. možete da razmotrite negu u domu. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. Redovne fizičke vežbe . Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu.hodanje. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . . BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. Posle 50. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. mali po'ast krvnog pritiska je normalan. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . naročito ako je ta osoba bolesna. golf ili tenis . bilo povremeno bilo stalno. Ako odlučite da budete primarni staralac. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . ručke za pridržavanje u kadi.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. Ako se osetite preplavljeni osećanjima. Zaboravnost. kod nnogih je to bezazleno. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. To nije laka odluka. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora. statistički gledano. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su.putovanja. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele.

.......................................................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je .......................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ..................... 41 ..........................504 Povraćanje. 488 N esvestica............... 482 Mučnina ...................... 56 Prelom i i i š č a š e n j a ......................................................64 A nafilaktički š o k ....................................................................... 60 Srčan i u d a r .............. ..................53 Porođaj ..............................hitna stanja O p ek o tin e ........................................ 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ......................................... 47 Nos ...................................................................................................................................... 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ............................................... 63 Š o k ..........................................584 Trbuh ... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ....................................................................................................................................... 52 Povrede glave...................................... 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes........................................... ..220 Moždani udar .......................................................................................214 Disajni sistem ................................ 48 O k o ....................... vrata i leđ a ................. 65 T r o v a n j e ......................................................hitna s t a n j a ........................................prva p o m o ć .................... 43 K r v a r e n j e .....................................bolovi ..................69 Z m ijski u j e d .66 U ho ............................................ 67 ....49 ....................................................hitna stanja ................................ 788 ...........................................................................42 v G u še n je stranim t e l o m .............. 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ...................................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ..........46 N a p a d i ....................................................................

kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. bez palca. oslušnite da li se čuju otkucaji srca. bez palca.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. vrata ili leđa. i pokušajte da osetite puls. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . koji nije pri svesti. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. 46). 4 5 Sprečite šok (str. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. a diše. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. 64). 41 . samo podignite bradu. (desno). Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. Ako ga ne osećate. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. pored Adamove jabučice. omogućićete prohodnost disajnih puteva. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. tako da disajni putevi ostanu prohodni. Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje.

Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. 56 . 53. pokrivačem ili kaputom. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. naročito oko vrata. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 47). Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. 47). vrata ili leđa.59). . počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. 5 Utoplite unesrećenog. dok ne stigne lekarska pomoć. pogledajte str.

Međutim. NASTAVLJA SE 43 . odmah iznad pupka. polegnite ga na leđa. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. 45. diše. Izvršite pritisak brzo i više puta. 42). između udisaja odmaknite usta. nemojte se mešati. vrata ili leđa. pogledajte okvir dole desno. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. DPREZ: Upamtite . □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. a ispod rebara. pogledajte okvir na str. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. 7 —' V \ f j / / —y . poslušajte i osetite da li diše. Ako on diše. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. Ako ste vi unesrećeni. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. Očistite usta unesrećenoga. 53. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. \ v ____ _— 6 Pogledajte. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem .(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. DOgledajte str. diše. Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). a može da kašlje. u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. govori ili viče. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. Držite šaku drugom rukom. priča ili viče.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh.

Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. očistite usta i dajte veštačko disanje. ne činite to ni na jednu stranu. Izvodite pritisak brzo. pet puta mu pritisnite stomak. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. odmah iznad pupka i ispod rebara. O PREZ: Dok pritiskate. pulta ili nekog drugog čvrstog. Presavijte se preko naslona stolice. Pritisak na trbuh. a unesrećeni ne diše. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. odmah iznad pupka a ispod rebara. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. pritiskajte stomak. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. . Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. Stavite drugu ruku na prvu. pritiskajući prema unutra i prema gore. odmah iznad pupka a ispod rebara. Izvršite pritisak na stomak pet puta. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. Držeći laktove okrenute prema spolja. 56-59). Uhvatite šaku drugom rukom. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo.

Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. Pritiskajte brzo. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. Ponovite niz od dva udisaja. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. nastavite da dajete veštačko disanje. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. Cetiri puta ga lupnite po leđima. četiri udarca po leđima. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. četiri puta mu pritisnite grudi. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. a bradu podignutu drugom rukom. s glavom niže od ostatka tela. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. da ga lupkate po leđima. Ako odojče ne diše. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. odmaknite usta između udisaja. pridržavajući mu glavu rukom. Dajte veštačko disanje. Udišite snažno. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. Ako ne izbacite strano telo. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. 2 Ako odojče izgubi svest. Dvaput udahnite. 45 .

preko rane stavite čistu tkaninu. Držite rubove rane spojene. nazovite 94. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . Ako je moguće.hitna stanja (str. Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. Oko . pogledajte str. nemojte je uklanjati. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. ili samu ruku ako je neophodno. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. pritiskajte oko rane. Proverite prioritete kod povređenog (str. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. 49) ili Uho . U slučaju zabodenog stranog tela. između rane i srca. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. 6 46 . počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. Ako krv probija kroz tkaninu. vrata ili leđa. Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. 53.hitna stanja (str. 48). 67). učvrstite je zavojem. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. Kad krvarenje prestane. 41). stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. stavite zavoj. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. da biste izvršili direktan pritisak na ranu. a ne strano telo.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. 5 Ako krvarenje ne prestane. 56-59). izvršite pritisak na arteriju.hitna stanja (str. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. Ako se u rani nalazi strano telo. podignite ranu iznad nivoa srca. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima.

41). OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. > Kad napad prođe. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. pomozite nu da se spusti na tlo. Jklonite naočare. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. . Pozovite lekara radi daljih saveta. vrata li leđa. ne hladnoj. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. 56-59). iko unesrećeni ne diše i nema puls. obično nisu opasni po život. nazovite 94. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. iako zastrašujući. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. ♦ Napadi. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. vodi. 53. odnosno itkucaje srca. možda će zaspati. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. pogledajte str. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. počnite s reanimacijom (str.

Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. ili imate otok. Dišite kroz usta.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. Ne duvajte nos. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. ispod grebena nosa. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. Ako se strano telo ne pomeri. pokušajte jednom da ih izduvate. između palca i kažiprsta 10 minuta. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. Ne tražite od povređenog da snažno udiše. pripazite na to da se lako može izvući napolje. bolove ili modrice oko očiju. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. 5 Kad krvarenje prestane. 48 . nazovite 94. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. Držite obe nozdrve. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. 1 Sedite. možda vam je nos slomljen.NOS . Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Ako u nosu imate ugruške krvi. 4 Ako krvarenje ne prestane. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. ne kopajte ga. recite povređenom da izduva nos.

pozovite 94. Potražite strano telo. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. vlažnom tkaninom. nazovite 94. što može da ispere trano telo. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. Zalepite čašu ia se ne miče. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ako je strano telo malo. Operite ruke sapunom i vodom. »olako povucite gornji kapak nadole. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. podignite mu glavu da bude iznad srca. Ako vidite strano telo. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. isperite . vlažnom kaninom. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. I Uklonite strano telo koje vidite. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. i Izazovite suze u oku. \ko vidite strano telo na donjem kapku. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. Cad je strano telo napolju. preko donjeg :apka. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. pa polako povucite donji kapak nadole. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. Kad jednom strano telo izađe. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. Ako je strano telo veliko. Time ćete izazvati suze. NASTAVLJA SE ► 49 . vrata ili leđa. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. ako ih ima. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. isperite . ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. \ko se strano telo ne ispere suzama. :ao što je pero za pisanje.a vodom ili ga izvadite čistom. O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva.

Ako je neophodno. ako ih ima. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. Isperite oko vodom. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. Pošto ste isprali oko. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. Zatim vežite zavoj preko oba oka. Ako su zahvaćena oba oka. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. ako ih nosi. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. Kad je jednom strano telo izvan oka. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. 3 Prekrijte oko. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. Stavite štapić za čišćenje ušiju. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. vlažnom tkaninom. .HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. učvrstite da se ne pomera. ako možete. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. vratite gornji kapak u prvobitni položaj. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Vidi sliku zdesna. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. neprestano ispirajte oko čašama vode. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. 50 . Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. 15 min. Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka.OKO . podignite povređenom gornji kapak. pustite da voda teče preko oba oka. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. 4 Identifikujte.

vidi Oko . 53.ožu. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. suvom tkaninom. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. losione. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. Dok ispirate opekotinu. Ako kroz tkaninu probija tečnost. morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. naslac. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. 49-50). 51 . Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. vrat. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. ireko nje stavite još jednu. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. pogledajte str. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. ili ako zahvataju lice. vidi Trovanje (str. šake. Vidi okvir dole. 41). a zatim prvu pomoć za ozebline (str. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . 63). polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. stopala ili polne organe. sodu bikarbonu ili led na opekotine. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. 5 Prekrijte opekotinu čistom.hitna stanja (str. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. 52). )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. 2 Ugasite plamen pokrivačem. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. 41). Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. vrata i leđa. Je bušite plikove. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. 56-59). 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. kao što je kreč. v/đ/Strujni udar (str. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. ili ako unesrećeni otežano diše. 66).

dodajite tople vode. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. nemojte je zagrevati. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. kao što je električni pokrivač. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). kao što je električni pokrivač. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). prekrijte je čistom suvom tkaninom. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. 41). da biste ugrejali unesrećenog. zaslađene. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. Ako nemate na raspolaganju vodu. 53. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. polako zagrevajte kožu. 52 . stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. bezalkoholne napitke. vrata ili leđa. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. Presvucite je u suvu odeću. Proverite prioritete unesrećenog (str. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. Poslužite se svojom telesnom toplotom. Ako je osoba pri svesti i može da guta. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. ponovo je kvasite da bi ostala topla. Pokrijte joj glavu i vrat. Ne masirajte kožu. dajte joj da pije malo po malo tople. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. prvo pristupite lečenju hipotermije. odnosno otkucaje srca. pogledajte str. poslužite se svojim telom. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. Stavljajte mu tople obloge na vrat. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. polako ponovo ugrejte osobu. grudi i slabine. a pomoć neće uskoro stići. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama.

Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. amo mu podignite bradu. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . 53 . nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. ustanovite kako je osoba povređena. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. poduprite mu glavu. ♦ Ako možete. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. poduprite mu glavu.asvim neophodno.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. 56-59). vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94.POVREDE G LA V E. vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. Pristupite lečenju očiglednih povreda. Povreda glave. pripazite da glava. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. počnite sa reanimacijom str. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. 67 ). okom (str. oka ili nosa. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. 4 8 ). pokrijte . 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). 4 9 ) ili uhom (str. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno.

Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. 3 Operite ruke vodom i sapunom. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. čime se može podupreti. recite joj da diše duboko i polako. O PREZ: Ne vucite dete. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. nemojte se uzrujavati. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. suv peškir da biste ga držali. 3 y J y Jg g -- \ . 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. možete da upotrebite čist. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. zovite njenog lekara. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Ona će se prirodno okrenuti na stranu.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). Majku mogu da muče jaki bolovi. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. odvezite majku u bolnicu. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. nazovite 94. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. Pobrinite se da joj bude toplo. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. a uslediće i ostatak tela. Biće klizavo. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. tokom ili posle porođaja. ♦ Porođaj je prirodni proces.

\ * \ ' . jrobušite vodenjak. Masirajte majci donji deo stomaka. odmah pozovite nedicinsku pomoć. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. suvim peškirom. Obrišite i umotajte dete. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. 56-59). Jmotajte ga u čist. \ko se to dogodi. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. suv peškir.POROĐAJ . Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. \\. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. Recite majci da nastavi da gura.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. a glavu mu okrenite na stranu. suv )eškir. Ako ne diše. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. Očistite mu jsta i nos čistim. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. Upotrebite čist. % Sačuvajte posteljicu. ’ošto je posteljica izbačena. Ako je tako. Ako se čini da se rame zaglavilo. počnite s reanimacijom (str. Zapamtite vreme.PRVA POMOĆ 4. ecite joj da jako gura.ontrolom moguće krvarenje. Odmah mu protrljajte leđa. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. Ako o ne deluje. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. Dete je možda još u vodenjaku. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka.Detetovo rame može da zapne. 55 . DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost.

O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. 58-59. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. Ako mu se grudi ne dižu. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. 2 16. dajte mu veštačko disanje. 6 Proverite puls. 43). . vidi str. 4 Pogledajte. a ne čini se da se guši stranim telom. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. 43). da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. Svakako stavite uho na usta povređenoga. zatim počnite s reanimacijom (dole). samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. Ako se grudi i dalje ne dižu. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. 53. 43-45. 5 Ako povređeni ne diše. \ \ 3 Veštačko disanje. pogledajte str. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. vrata ili leđa. 62. opipajte mu puls. bez palca. pogledajte str. Otvorite disajne puteve povređenom. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. poslušajte i osetite da li diše. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. pored Adamove jabučice. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. i Očistite povređenom usta. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. pogledajte str. vidite str. Udahnite mu polako vazduh dva puta. Provera pulsa.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše.

i dva. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. 58-59. Pritisnite 15 puta brojeći . proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. dajte mu veštačko disanje. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. odignute od grudi. ili dok ne stigne ekarska pomoć.Ako ne možete da napipate puls. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. udahnite mu vazduh samo jednom. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. 8 Ponovite postupak pod 3. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . pristupite spoljnoj masaži srca. Vidi ilustracije zdesna i na str. Položaj ruku.nazad... ali ne odmičite ruke s grudi. prepletite prste i držite ih u vazduhu. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. 10 Ako povređeni ne diše. Ponavljajte nizove pritisaka. i tri.”. Popustite pritisak. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. zatim ponovo proverite puls. a možete da mu riapipate puls. NASTAVLJA SE ► . Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. pa ponovo proverite puls. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta.i jedan. ispružite ruke. Nastavite dok ne stigne pomoć. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. Spoljna masaža srca. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta.. veštačko disanje. 4 i 5. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. zatim ponovo proverite da li se oseti puls.

azatim pojednom. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. između bradavica.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. Dišite snažno.i jedan. i tri.”. . brojeći: . ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. ali ne podižite prste. Prvo udahnite dva puta. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac.. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. 56-57 radi potpunih uputstava. poslušajte otkucaje srca. Opustite pritisak.. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. a zatim podignite kažiprst. a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta. Postupak ponovite pet puta. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. Pogledajte u usta.nazad. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. i dva. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. ne palcem. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . Ako ne možete da napipate puls. Između udisaja odmaknite usta. Vidi str. uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite..

Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. 56-57 radi potpunih uputstava. Između udisaja odmaknite usta. ispružite ruke.nazad. ne i palcem. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). Vidi str. V ES T A C K O D IS A N JE . Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA .".. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo.. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . s dva prsta. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. 59 . ali ne dižite ruku. pored Adamove jabučice. Ponovite postupak pet puta brojeći: .i jedan. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. i dva. sa strane. Opustite pritisak. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. i tri. i napipajte puls. Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti..

imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama.hitna stanja ( str. Nemojte da pomerate povređenog. a zatim ih povežite jedan uz drugi. odnosno otkucaje srca. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. vidi Povrede glave. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. 60 . pogledajte Nos . ne perite i ne dirajte ranu. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. 56-59). 41). počnite sa reanimacijom (str. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. karlicu ili gornji deo noge. vrata i leđa (str. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. Ne učvršćujte udlagu preko preloma. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom.53). Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. Ako morate da ga pomerite na sigurno. ako nije neophodno. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls.

RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. kolena i članka. košulju dugih rukava ili jaknu. drugu polovinu položite preko povređene ruke. slabina. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. presavijte tkaninu na pola. bedra. kolena i članka. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. Ako ne možete da dođete do dasaka. kolena i članaka. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. Položite povređenu ruku preko grudi. N A D LA K T IC A . bedara.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. smotajte pokrivač. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. Vežite traku oko trouglaste marame. ali da je ne steže. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. grudi i povređene ruke. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. tako da oblikuje trougao. Položite veliki komad tkanine. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. struka. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. Postavite dve duge daske. . s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. bedra. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi.

56-59). tresući ili polivajući ga hladnom vodom. počnite s reanimacijom. grudi i struka. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. ako je neophodno.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. ako je nužno. Prelazite mu po čelu hladnom. odnosno nema otkucaja srca. naročito oko vrata. Opustite svu odeću koja ga steže. Ako povredeni ne diše ili nema puls. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . vrata ili leđa. stavite ga u bočni položaj (str. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. pogledajte str.41). Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. mokrom tkaninom. pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. 62 . Ako je povređeni bez svesti. 53. počnite sa reanimacijom (str. Pobrinite se da mu bude toplo.41).

Ako to nije moguće. . vrata li leđa. pozovite 94. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. Ako se povređeni nalazi u automobilu. Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju.41).56-59). ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. zatim nazovite 94. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. 53. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom.52). pogledajte str. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano. kako je ovde opisano. 1 Prekinite strujno kolo. počnite s pružanjem prve pomoći. Ne dodirujte električnu žicu. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. recite mu da tamo i ostane. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. jdnosno otkucaji srca. ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Kad je struja isključena. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. recite mu da iskoči iz automobila što dalje.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. no ako auto gori. poput drvene drške od metle ili stolice.

počnite s reanimacijom (str. Ako je tako. ako vam je na raspolaganju. dajte povređenom.ŠOK ♦ Pozovite 94. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt.56-59). .41). izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. Ako jeste. podignite mu noge 20 do 30 cm. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. ♦ Dajte lek. koji je pri svesti. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. sledite uputstvo dato na leku. Proverite prioritete kod povređenog (str. ubrzan puls Hladna. pomozite povređenom oko leka. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. odnosno otkucaja srca. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. Ponovo mu proverite disajne puteve. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. 53. vrata ili leđa. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. s glavom niže od ostatka tela. tako možete da gurnete više otrova u kožu. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. Ako povređeni leži. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. pogledajte str. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. polegnite ga na leđa. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. vlažna. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju.

5 do 3 dl vode). mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. Hladite ga električnim ventilatorom. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. Stavljajte mu hladne. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. suva. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. 65 . 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. pozovite 94. pozovite 94. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. 3 Rashladite unesrećenog. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. Hladite ga električnim ventilatorom. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog.

Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. Mnogi delovi biljaka. počnite s reanimacijom (str. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom.56-59). Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. vrata ili leđa. Zavisno od otrova. izvedite ga na svež vazduh. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. deterdženti. 51). Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. Lekovi. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94. ili da mu date aktivni drveni ugalj. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. bobice. 53. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. pogledajte str. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. osveživači i sredstva za dezinfekciju.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. 49). vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. vidi Oko . Ako je moguće. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. uključujući semenke. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. biljni preparati i vitamini. osim ako vam tako ne kažu. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. 6 66 .hitna stanja (str. opisanim ovde.41). vidi Opekotine (str.

Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. ne vrućom. 2 Izvadite strano telo. 67 . vrata ili leđa. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. nazovite 94. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. vodom. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. pokušajte da ga odstranite pincetom. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. To će pomoći da se ublaži bol. a nije živi insekt. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. sirćeta ili alkohola. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. Zatim isperite insekta iz uha toplom. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ne pokušavajte očistiti uho. 53. maslinovog ili dečjeg ulja. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. pogledajte u uho. Ako strano telo ne ispadne. pogledajte str. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima.

Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. pogledajte str. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. 64) dok čekate lekarsku pomoć. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. 4 Pristupite lečenju šoka (str. 60). Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 68 . 56-59). vrata ili leđa. 41). imobilišite je (str. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 53. Dok čekate lekarsku pomoć.

počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. vrata ili leđa. pazite na jake struje. U ostalim slučajevima zovite pomoć. ali pazite na jake struje.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. 69 . otkližite se na trbuhu do unesrećenog. pogledajte str. Nastojte držati glavu. Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. 41). Unesrećeni pri svesti. Ako je moguće. 53. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. 56-59). Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. Unesrećeni pri svesti. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. pregazite vodu do unesrečenog. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. užeta i pojasa za spasavanje. užeta ili merdevina. vesla. odnosno otkucaje srca. a dobar ste plivač. vežite uže za stablo i sebi oko struka. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. Ako je neophodno. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. Izvucite ga pomoću velikog štapa. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. nego da se drži za ivicu. Izvucite davljenika na sigurno. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. Ako u blizini nema čamca. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. na led. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. peškira ili obližnjeg čamca. Ako ne možete do unesrećenog. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. pokrivačem ili suvom odećom. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti.

pomerite je nekoliko centimetara naviše. 41). zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. hitno zatražite lekarsku pomoć. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. ako je moguće. pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. Ako vas je ujeia šarka. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. 56-59). traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. grčeve. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. vratu ili telu. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. Ako to ne možete. ispljunite ga. Ne gutajte otrov. Ako se otok proširi do trake. počnite s reanimacijom (str. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. otkucaja srca. isisajte otrov.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. to mogu biti jedini simptomi. Pumpicom ili ustima. a ne popreko. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. Vežite traku iznad ujeda. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. 70 . šok ili asfiksiju (gušenje). Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. iznad njega vežite traku.

8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. Nosite ga. dva dvoreda tragova ujeda. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. nemojte trljati. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. 64). Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. a na leđima joj je cik-cak pruga. žute ili smeđe boje. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. italijanska otrovnica i poskok. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. smeđa ili gotovo crna. .ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. ne dajte mu da hoda. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. reakcija. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. oči kao proreze. Tapkajte dok se ne osuši.

. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . . pri ruci. . slučajeve. vakumiranoj ambalaži. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka. . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a . .KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. koji počinje na str. . .kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid .cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. „ . mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. v Osim lekova. .loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine.zatvor 13 Vazelin . i i v . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. . poput adrenalina radi alergije na . . .antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . a razlikuje se samo u načinu pakovanja.ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . .Njih bi trebalo držati u čistoj. ♦ Samolepljivi zavoji... većin preparata ima iste aktivne sastojke.. različitih veličina. sasvim određene potrebe. svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . . više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. A sp irin ) ili paracetam « . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. 876. • . trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele.bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta .atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr.svrab od osipa na koži i uboda insek. v. nekoliko lekova za česte tegobe.

KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe.povrede živaca. koprivnjača 3 Arnica-modrice.bolovi u uhu. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . šok 4 A rsen icum alb u m .prehlade. temperatura. čirevi. ujedi insekata 10 P u lsatilla . gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . glavobolja. temperatura.apscesi.čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. uganuća. temperatura. gripa 5 Bellad on na . prehlade. uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra).dečje bolesti. difterija.destilovan.bolovi u leđima. gripa. temperatura. ovčije boginje. 876.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e . koje počinje na str.koren. trovanje hranom.prehlade. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. šok 2 A p is . upalagrla 9 H ypericum .vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) . cvet. iščašeni zglobovi. toplotni udar 6 B ryo nia .ujedi i ubodi.vrući oparak tri puta na dan za kašalj. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) .laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) . tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n . sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . u lje (Melaleuca spp. proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) . Ne zaboravite da lekovito bilje.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) . Ove trave. infekcija. P HOMEOPATSKI 1 A co n ite . prema potrebi. difterija. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele. za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria).mast od listova za sekretoni.dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) .) . glavobolje. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati.bolovi u leđima. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani.

konvencionalnog ili alternativnog.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. zbog mogućih opasnosti. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi. međudelovanja i radi upozorenja. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. 876. .

....................... ............................................................. .....326 H ip o g lik e m ija ............... 332 H r ip a n je . 336 H rk a n je ............. 100 Vnalno k rv a re n je . 320 H erpes.228 D ojke .. 110 \n o re k sija ..........p o re m e ć a ji............138 iešika ...................280 G o ja z n o s t ................ 214 Disajni sistem .......................168 ubrežne in fe k c ije ................. 116 ^ stm a..... 244 E m f iz e m ........ 162 ubrezi ......................................240 zloupotreba 3 iazedovljeva ....262 G ih t ..................................................................... 144 io lo v i.. genitalne.. 248 E n d o m e trio z a ..... 102 Vneurizam ............................314 c Č ire v i......................................tegobe ........................................................... 192 D D ebelo crevo .................................. ..... 264 G la u k o m ........ 142 'o g in je ..................106 u ik sio zn o st.... 256 I Im p e tig o .....................312 G utanje... 98 skleroza 'vnalna f is u r a .... 146 ^olovi......328 H la m id ija ..........................................................236 Droge i lekovi ..... 182 C reva . 268 G la v o b o lja . 232 D ojke ... 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ..................................................................................... ....... 296 G rlo . 94 ^miotrofična lateralna ...................b o lo v i..... 176 u r z it is .......................................................... 188 Č m ič a k .r a k ................................................................278 G ljivičn e in f e k c ije ............................174 u lim ija ...............................310 Gušterača ...................... 82 M c h a jm e ro v a ........................ 154 r a d a v ic e ...................294 G rlić m aterice .........................................................................224 D ive r t ik u lit is ..................................... 114 vrtritis.... 190 Č v o rić i.172 ubrežni k a m e n ........................................ ........te g o b e ......... 258 75 .........................222 D iskovi ...... 178 H H e p a titis ..................................t e g o b e ........................... 330 Holesterol ...... 204 Desni ................ 202 sezonska D e rm a titis .....................r a k ........................................................160 r o n h it is ................. 344 porem ećaji In fek cije........................................................80 ^ k n e ................... 282 G o n o re ja ...................208 D ifte rija ........... 286 G o r u š ic a ................... 288 G rip ....................220 tegobe D isanje ............252 E p ile p sija ........306 G u š a v o s t...166 ubrežna o b o lje n ja ...........................................................................................148 lo re lio za ............................. 78 tegobe \ h e .........................................strep to ko kn o ...................................................126 vtletsko s to p a lo ........................ 340 Im p o te n cija ........................................................ 308 Gušterača ................... h ro n ič n i............194 rak D e p re sija ...............................................................te g o b e .................................. 272 Gliste i p a n tljič a re .....300 Grlo ..................... g e n ita ln i........................... ................................ 316 H erpes................... 348 Inko ntinencija m okraće ................322 Herpes pojasni....... ................. 198 D e p r e s ija ... o te ža n o ............. 350 I š i ja s .....132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ............................354 F F o b ije ............ 342 Im unološki sistem .......... 122 vteroskleroza.. 180 C ir o z a ............... 104 vngina p e k to ris .........te g o b e .................................................................................b o lo v i......................................................................................304 zapaljenje G rudi .............. 136 iešika ...........................................in fe k c ije ................................................................... ....... ..130 C e lija k ija .324 H ijatusna k ila ............................................ 90 ^lkoholizam ...........................b o lesti..... 212 D ija b e te s ................................ 156 radavice............... 290 G rlić m aterice ................................. 260 G a stro e n te ritis...............................r a k ............... ......................................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije .........r a k .......................................... 186 pražnjenja G G a s tritis.......t e g o b e ............... 338 E E k c e m ...................158 radavice ta b a n a .r a k ..........

.......446 M aterica ............. ............. ................................ra k ........................................................................... 404 Krvni u g ru š c i... 432 L u p u s ..............................................z a p a lje n je ..........512 Nokti ......................544 zadebljanje Panika ....................................b o lo v i...476 M ozak ...........374 K o lik e .....................r a k ... 4 0 0 bolest Krvni pritisak.....................534 O s te o p o ro z a ............................522 O p e k o tin e ........................................420 Leđa ...... .......................................................480 M oždani u d a r ..........rak.zapaljenje ....372 kretanja Koleno ....47 0 M okraćne tegobe.. 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis...............570 Polne s m e t n je . ......... ..........536 O trovni bršljan......................... 508 Noga .........r a k .60C Prostata ....................554 P e ru t.........422 Le u ko za ............... 578 Posekotine....... 394 Krajnici .....................................................496 povreda mišića N e p lo d n o st........................................................ ............ ...... ................414 O ko .........528 O s ip i............. 364 K ija n je ....... 4 1 6 L a rin g itis .......................... 488 M ultipla s k le ro z a .. 376 K o lit is .......................................b o lo v i.................................................548 Pegavac ste n o v itih .............. ............................................... 4 3 6 o O čn a m rlja ................................................................552 planina P e n is .588 sindrom P re h la d a ..........................r a k ......... 456 M enopauzne tegobe ...........43 0 L im fo m i..............BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ......392 Koža ......................... 380 K o n ju n ktivitis.........604 P s o rija z a ................382 K o p riv n ja č a .........486 M u č n in a .....514 Nosni p o lip i....................................................................... 370 Kinetoza .........448 M e n ije r o v a .................z a p a lje n je ......................... .......... 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j.....................492 K Karlica ..............................................ra k ....................bolest ............... 506 N ikotinska apstinencija .............. 516 L Laktozna intolerancija ........................584 P re d m e n stru a ln i.... v is o k i........ ........................ 390 Koštani trn o vi................r a k .. 592 Preponski mišići .........574 Polno prenosive bolesti .tegobe....542 P Palčani zglob ......... 498 N e s a n ic a .............b o lo v i.......582 Po vraćan je.........................................540 O včije b o g in je ..............566 Polenska g r o z n ic a ...474 M o n o n u k le o z a ............ 530 O sip od p e le n a ............................................. 368 K i l a .............................................482 M rena (katarakta)..........360 M M a la rija ..........b o lo v i.......520 76 ............460 M išićna slabost...............r a k .596 istegnuće P ro liv......................................... 4 1 8 Leđa .... 504 N e u ra lg ija ..560 Pluća .....546 Parkinsonova b o le st......................... ....................468 M išićni grčevi..................................te g o b e ..... 362 K a ša lj..................tego be..... ....................... 500 N e sve stica ..............................................bolovi......t e g o b e ............ 438 M a m u r lu k .................te g o b e .............................................................. ....472 M okrenje u k re v e t............................................... 580 i rane Potkolenica .....518 degeneracija O ko ........ 458 M enstrualne teg o b e. 60£ N N atkolenica ......................466 M išićni b o l.......... ...386 ispadanje (Alopecija) Kosti ........te g o b e ..... 524 O p eko tine od sunca ...398 Kronova (Crohnova) .. 440 M an ičn a d e p re s ija ............... 556 Pleuritis ....442 M aterica .......................... 378 K o n g e stija ......n a p a d i.............. .......4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ........... u r a s li............356 Jajnici ...b o lo v i...... 562 Pluća ..te g o b e ................................ 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i.....m o d r ic e .... 426 Lice ....... ogrebotine . ............................384 Kosa i dlačice ...59£ Prostata .............358 Jetra ........................................510 Nokat.....................................................................................................4 0 8 Krvotok .z a p a lje n je .................

... 866 Ž u čno k a m e n je ..... 656 pažnje Sindrom posttraumat.........824 Vid .....................738 Telesni m iris....846 Z e n ice ... prekom erno ... ............................................... 724 Štitna žlezd a ........ ....850 Zglobovi...626 Rubeola... 842 Zauške (m u m p s )........................................ ....... 634 š if ilis ..854 Z n o jen je......ra k.. 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a .......... ...r a k ..............................802 U sna duplja ....................................... ................tegobe i bolovi .................... 784 z Zadah iz u sta ..............654 nogu 5indrom porem ećaja ...................................666 Skolioza .......... 708 Stopala ............ 768 Tro van je..........................814 V eliki k a š a lj....... 686 zapaljenje Sluz ........ iz b ija n je .......................... 726 Š t u c a n je .................... 642 umora šindrom irita b iln o g ...... 874 u Ubod pčele i o s e .... 740 Tem peratura i groznica ..... 864 Ž eludačni č i r ............................... 670 Slabokrvnost (a n em ija )....................zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi.BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ..... ...694 T Telećak (vitilig o )............. 746 Testisi ...700 Srčani u d a r .... .......................................732 Šuljevi (hem o ro id i).............. p ro širene............... 742 Tendinitis ......t e g o b e .......... 662 Sinusi .....776 Trudnoća ...........718 Svrab u p re p o n a m a . ........... 836 Z a ja p u re n o s t.....p o re m e ć a ji.....808 Varenje ...teg o b e........................ .....zapaljenje ....778 Tu b erku lo za. .......................................................834 Z ad ržavanje tečnosti .......... 796 U klještenje n e rv a ....... 628 Ručni zglob i šaka ...............................792 U h o b o lja ....................................852 bolovi Zglobovi.................b o lo vi......................... ............................. ......798 U ko čenost i t r n c i................... 688 Sportske p o vred e. . ........... 788 i pauka 77 ......................................... ........................................b o lo v i.... 672 Slabokrvnost (anem ija) .......... .....te g o b e .............. .786 Ubodi i ujedi insekata ............................ 770 Trovanje h ra n o m . .......... 630 bolovi Ruka .. .............................720 V Uganuća i istegnuća............848 Zglobovi .640 šindrom h ro n ič n o g ................. 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo .tegobe ..... ..............806 S V Vagina ....................................ra k ............p o re m e ć a ji.....826 Vrat ...680 Slušni kanal ...646 creva Sindrom k a r p a ln o g ...............................762 Tremor.............. 832 5 Š a r la h ............................. .........................b o lo v i.........812 V a š i...........838 Z a p a lje n ja ........ ..756 T in it u s .............. ..... .. nožni ............................................................ 856 Z u b i.z a p a lje n je .............. ....618 ^ane od ležanja ... 722 Š iz o fre n ija .... 750 Testisi ................ ................................... ....818 Vene ...........862 Ž elu d ac ....p r o b le m i...............................622 Rejnoov (Raynaudov) ......................... .................. 754 Tikovi i t r z a j i . 860 V Z Ž d relo ................................... 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ....714 S v ra b ..........632 Srčane a ritm ije .. ...................................z a p a lje n je ............................................................b o lo v i..........620 (dekubitus) Razdražljivost...................734 5IDA (A ID S )... .... 712 S t r e s ...612 Rame ..... 744 tetive Teniski la k a t..............790 U ho ...............b o lo v i..........................800 U m o r............ p ro šire n e .rak...766 trešenje T rih o m o n ija z a ...................690 Srčana o b o lje n ja ...............678 zapaljenje Sluh ....758 Trbuh .870 Ž u t ic a ..ceđenje u grlo .............. ...............................................858 Z u b o b o lja ............................752 T e ta n u s ........................ 650 tunela šindrom n e m ir n ih ............................. ........................ o te če n i...................... 704 Stafilokokne in fe kc ije .... ............................................. .... 730 Š u g a ................... 840 Z a t v o r ................................. 830 V rto glavica........... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ... ...774 Trovanje k r v i ........... drhtanje........ 816 Vene.

ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha.do 20 sekundi . približno. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji .jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. . oni natel nu. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. desno). nosu i grlu. nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. osme godin oni obično počinju da se smanjuju. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. O detetove treće godine do otprilike sedme. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. Nakon. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . denoidne vegetacije. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. lako ovi simptom i nisu opasni po život.

HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. kao i krajnici. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. a i pojedincu. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. kućna nega može samo da ublaži simptome. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). iznad krajnika. elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući.ili uklanjanje alergena. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. za koji se smatra da drenira limfni sistem. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . mogu da nateknu i otežavaju disanje. polen ili alergeni životinjskog porekla. . Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. Na primer. prašina. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. Ako su krivac alergije. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. Uvek. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove.specijalisti za uho. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. Otorinolaringolog će pregledati dete. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. Kad se adenoidi inficiraju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). ♦ Za decu s alergijama. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. pravilno delovanje je lečenje alergija . Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. Ako alergije nisu uzrok. bio bi propisani redosled lečenja. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp.

takođe poznate ka afte. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. Najčešće se javljaju ko lescenata. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. folne kiseline. četkicom za zube ili vri ćom hranom. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. na jeziku. koji štiti ranicu. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. Tražite lek koji sadr. Pomoću lekova. retko. ubrzaćete proces zarastanj. i peroksid. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. rak usne šupljine ili leukoza. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. Smatra se da afl nisu zarazne. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. idite kod lekara. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. kao što je reakcija na lek ili. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. Ako s vam roditelje mučile afte. ka što je alergija na neku vrstu hrane. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. Zapravo. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. na dnu desni ili mekom nepcu. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. nojne ranice u ustima. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. koji suzbija bal terije.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. vitamina B n ili kombinacij navedenog. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. . glicerin.

B kompleksa. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. Nemojte gutati. gvožda i cinka. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol).) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida.Ako imate infekciju. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. folne kiseline. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. pre nego što se razvije ranica. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. izbegavajte kafu. Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. opuštenu osobu. Ako su afte posledica nekog drugog problema. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. kao što je osetIjivost na hranu. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. gvožđa i cinka. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. začine. tanin će da ubrza isušivanje afte. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). najvišu tačku ramenog mišića. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. slanu ili kiselu hranu. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. ♦ Izbegavajte začinjenu. melaleuke (Melaleuce spp. Naučite da meditirate. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. . Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. kao i folne kiseline.

Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. ali su bez boje. mogu se začepe lojem i keratinom.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . većine oblika akni. vratu ili gornjem delu leđa. grudima i leđima. koje mogu da narastu i do veličine od 2. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. ali sasvim je sno da im nisu uzrok. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. tego koja se zove neupalne akne. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. mogu da se upale ili ispune gnojem. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. Slaba higijena. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne.starije od 30 godina. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. zatvoreni mitese su im nalik. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. koji ne izgl da lepo. ako imate teži oblik akni. obično ravni čirići. Ciste ili čvori (papule). što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. a bakterije množe. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . pak. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. ispunjene tečnošću. Kako se folikuli ispun vaju. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). Kod ž na je. Ako zid pod pritiskor . Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena .većinom žene . vratu. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. a tipično je da se pojavljuju na licu. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. a i nešto su sklonije rosacei. možda vam je potrebna lekarska pomoć.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. bolne upale. naročito kod adolescenata tamne tačkice. grudima. Možda im ate rosaceu. ramenima. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. obično poznati kao bubuljice.

Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. ili upalne ikne. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. posebno vitamina B2 (riboflavin). koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. a kod nekolicine obolelih od rosacee. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. rezultat je pustula. Rosacea počinje upornim. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. obično žena. dok stare. ali kod drugih ih zapravo uzbija. neprirodnim rumenilom obraza i nosa.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. Kod težih slučajeva rosacee. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. stvar se dalje kompli. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. -------------------. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. Osobe s težim. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se.uje. što podstiče lokalizovanu upalu. zadebljan i bolan. vrućih napitaka ili alkohola. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. .)j iscuri u okolno tkivo. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. Ako se pustule inficiraju. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. obično muškaraca. Upala se obično širi. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. Akne imaju mnogo podvrsta. Kod odraslih osoba. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta.u da dovedu do razbuktavanja akni. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. npr. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. akne u porodičnoj istoriji bolesti. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. obično dečake. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva.

glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. suvom i osetljivom na sunce. antibiotik koji se obično uzima oralno. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. direktno u ciste. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). Za hronično upaljene ciste. vrste kortikosteroida. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. ovi pristi imaju smisla. kao štc stres. i hemijski piling. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. derivat vitamina A. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . Držite jedan minut. bode vlažnosti i topline. por. a zati ponovite na drugoj ruci. naročito kod žena u drugom stanju. Za umerene do teže slučajeve. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . 1 Da biste ublažili nadraženost kože. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. govarajte o tim postupcima. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. Istiskujete li čiriće sami. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Pre nanošenja leka. a zatim ponovite na drugc ruci. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. Kod blagih ili umerenih oblika akni. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. lečenje mora da se pažljivo prati. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. kažiprsta leve ruke. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin.

pomaže da održite vašu kožu čistom. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. koji pomaže u metabolizmu hormona. lutricionisti obično predlažu cink. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. kamilice i melaleuke.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. ulje melaleuke (Melaleuca spp. Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. u abletama jačine 6x.) može la bude delotvorno.anizma da razgrađuje glukozu. . SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. umor. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis).ili čak medicinskim sapunom . koji deluje na hornonska događanja u organizmu. HOMEOPATIJA propratne efekte. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. azatim nežno isperite. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. može da ubrza ozdravljenje. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. neven (Calendula officitalis). 50 mgdnevnoje uobičajena doza. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. antioksidans. i uprkos suprotnim tvrdnjama.). komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. Vitamin Bs. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. . ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). Ako stres možda doprinosi vašim aknama. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Vitamin E. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme.

nj' oblik je genetski određen. Konačno. anksioznost. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. godine života. može da odluta i izgubi se. ili bolest može tr jati čak 20 godina. Oboleli. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. smetenost. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. telesno bespomoćar inkontinentan. često je na a drugima da pomognu. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. uznemirenost. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. sebičnost. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. paranoja. Postupno razvijaju i telesni problemi. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. jednostavna računan postanu nemoguća. napada straha. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. nepažnja. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. zaboravljanje nedavnih događaja. Među odraslim Amerikancima. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen .provala besa. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. Do 80. koji sve više gu orijentaciju. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. Pažnja obično luta. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. Intelektualr funkcije poput pamćenja. shvatanja i govora pogc šavaju se.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost.

nedostatak vitamina B n . uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest .s posuđa za kuvanje. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. anem iju. tumori na mozgu. uključena u stvaranje plaka. tegobe sa štitnom žlezdom . unos sićušnih čestica aluminijuma . lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink.ćelija u mozgu. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. neprimerenu ishranu. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. Jednostavna. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću.može da dovede do Alchajmerove bolesti. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. U okviru ispitivanja iz 1991. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. m oždani udar. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. Ako je tačno 3vo poslednje.izdajničke dokaze o zapletima. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. godine. Druga mogućnostje da je ta belančevina. na primer . Obe su teorije sporne i nedokazane. trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. Slute se i drugi uzroci. Prema jednoj teoriji. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. U manjem broju slučajeva. Očigledno. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . Oni obuhvataju respiratorne infekcije. čvorovima živaca. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest.nasledno degenerativno nervno oboljenje. Posle samo dva dana. hipoglikem iju. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . . Zaista.

za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. Terapija kelacijom.na vrhu stopala. Kako bi ublažili taj teret. Konačno. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. Jednolično pritiskajte jedan minut.možete da ublažrl razdražljivost. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. cilja r aluminijum . koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. ravno^na pravcu malog prsta. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . a zatim ponovite na drugoj nozi. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. a zatim ponovite na drugoj ruci. možete stimulisati mentalnu aktivnost. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. biće neophodnastalna briga negovatelja. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . pamćenju.

Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. držite se ustaljenih navika i postupaka. rastresenost. Prosečna preporučena doza je 40 mg. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. pa se sve preventivne mere. To se može bolje postići u grupi. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. izgubljenost i zvonjenje u ušima. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. zaboravnost. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. Iznad svega.između ostalog.(EDTA). ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. kasnije ga oslobađajući kao otpad. a uzima se tri puta na dan. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. nije obavezno da ćete i vi oboleti. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti.u dobrom stanju. vrtoglavicu. kad morate da budete odsutni. teskobu. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. 12 mg za žene). pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. potištenost. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . u najboljem slučaju. fotoalbume i omiljene porodične priče. . pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. nemogućnost koncentracije. poznatu okolinu u kojoj će živeti. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. izađite u šetnju. temelje na nagađanju.a osobito nervne ćelije u mozgu . pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja.

tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. ili srčani udar. crvenim plikovima na koži koji svrbe . ♦ Ukočenost. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. poput hrane. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. manifestu se otečenim. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. a poznate s pod nazivom alergeni. hripanje. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. ♦ Bolovi u želucu. možda proživljavate napad astme. pa oslobađa vrstu hemijske materije. druge ozbiljne alergijske reakcije. krajnje ozbiljne alergijske reakcije.poznatih kao antigeni . Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. poput bakterija. ♦ Svrab očiju. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. d openicilina. 94). ili urtikarija. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. Nadražena koža koja svrbi.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. hranu i ubode insekata. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. Ako imate tešku alergiju. kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . nadimate se ili imate proliv. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti.prva pomoć: Sok). Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . koj se zove histamin. i bori se samo proti opasnih. povraćate. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. Koprivnjača. praćene jakim crvenilom i svrabom. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. ali je ob čno nasledan. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. ali nek< poput anafilakse. i srce može ubrzano da kuca.

ubode insekata. na primer. može da izazove zajapurenost. polen. Neka deca ne mogu podneti gluten. spore plesni. One uključuju plesan. -------------------. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. kisele pavlake i tvrdog sira. zajedno sa začepijenošću nosa. Astma: Astma ima različite uzroke. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. barbiturati. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. šećer koji se nalazi u mleku. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). na primer). Sulfiti. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. toplotu.penicillium. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. glavobolje i obamrlost. ali glavni su alergije na polen. a katkad i šaka i stopala. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. lekove. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. spore plesni i mikroskopske grinje. Ako ste. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. nego više „osetijivost". svetlo ili emocionalni stres. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. proliv i mučninu. U težim slučajevima može doći do povraćanja. poput dermatitisa ili astme.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. znojenja i nesvestice. pšenica ili soja. hladnoću. aspergillus. kao i vrtoglavice. belance iz jajeta.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. sredstvo za pojačavanje arome. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). žuta boja za hranu br. tapaciranog nameštaja i tepiha. hripanje i šmrcanje. Mononatrij-glutamat. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. mucor i rhizopus . Spoljne plesni . koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. kašljem i kijanjem. ove reakcije nisu prave alergije. grašak. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. dok unutrašnje plesni . Ijuskari. insulin. Otrov u žaokama pčela. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. prašinu i alergene životinjskog porekla. osa. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. . antikonvulzivi. nosa i nepca ili grla. (Vidi Astma. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. kukuruz.alternaria i hormodendrum . većinu čine deca do 6 godina. kikiriki. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu.

Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. najčešće su to ubodi insekata. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju.kao što je krom olin . Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. ali lekar može da vam prepiš i druge. cime tidin. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. ali to može biti teško.ako s vaši simptomi teški. Osipi na ko. a nisu opasne po ž vot.obično se pojavljuju u roku 20 minuta. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. Simptomi . Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. ubode insekata i hranu je test na koži. ili anafiiaktički šok. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. obično hidrokortizonom . terbutalin ili oralne kortikosteroide.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. jače lekove . Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). u spreju za nos ili oralnom obliku. Vidi i Hitna stanja .oticanje. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima.prva pomoč: Sok. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. . Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. svrab i crvenilo . ponekad se leče kortikosterc idima. ali ako su var simptomi teški. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje.

Da biste osnažili imunološki sistem. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 5 ili gumiarabike. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. natapkajte na maramicu i inhalirajte. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. a zatim ponovite to na drugoj ruci. Ako imate tešku alergiju. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata.ako to možete da podnesete). herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. za curenje nosa. posebno predeo između dve kosti ruke. koji morate uvek nositi sa sobom. svrab u grlu i kijanje.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . Procedite i pijte vruće. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. pustite da stoji u hladnoj vodi. a zatim pustite da prokuva. probajte hranu na bazi tofua. cveta crne zove (Sambucus nigra). najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. trljajte čvrsto jedan minut. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). probajte Debelo crevo 4. AKUPRESURA Za curenje nosa. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. . umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. zlatnice ( Solidago virgaurea). ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. belog luka ( Allium sativum). AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. morate da se obratite lekaru. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). 1. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. ili u hitnom slučaju. a u mnogim slučajevima su neizlečive.

uključujući hipoglikem iju. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. bi brežna oboljenja.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. promukao glas. oraspoloživanja. na gotov normalan način. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. teskoba. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. Hronični alkoholizam je progresivna. vida. nesanica. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji.tegobe). 94 . koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. uspavljivanja. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. ili pijanstvo. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). drhtave ruke. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . povećanom tolerancijom n njega. Ako se troši u preko mernim količinama. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. jednjaka. Zloupotreb. mučnine ili delirijum tremensa. nesanice. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. želuca. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. oštećenje mozga i srca. zdravlje (vidi Ateroskleroza). Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. hronični proliv. Većina zakona smatra 0. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. teskobe. ujutro i!i potajno. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. uzimanje alkohola bez društva. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. proširen krvnih sudova u koži. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. potencija no smrtonosna bolest. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola.

postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). izu^etno teškim. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. a leke su je čak i potpuno zabranile. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. a može oštetiti i polnu funkciju. a većina ih se odrekne pića trajno. . Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca).koja se ponekad naziva i detoksikacija . delimično i zbog toga jer . KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. smanjenom upotrebom alkohola. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. Neka de. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. grčeve. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. oporavak. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. retko s trajnijim jspehom. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. društvene podrške i moivacije. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca.i lečenje tj. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. a ne alkohol. Ako se ne leče stručno. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. teesnih. Oni sa sla)om društvenom podrškom. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. što je važan cilj lečenja.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. često je teško održavati proces oporavka. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola.

grozničice (Scutellaria lateri ra). dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. < 5 . uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. Obnavljanjem tih hranlji materija .ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. povraćanje. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . B kompleksa i C. grupnu terapiju. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. a i govori se da sprečava napade. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. selena i cinka. da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. Za simptome apstinencijske krize. nane (Mentha piperita). RAD NA TE LU Masaža. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan.može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. zbunjenost i otežano disanje. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. kao deo programa fizikalne terapije. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost.naročito tiamina (vitamina Bi) . karniti magnezijuma. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). mogu da se pokažu risnim. niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. koji može da uključuje obrazovne programe. ali nikakvu hranljivu vrednost. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. u ponašanju.

♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. mahunarkama i povrću. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja.. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA). belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. Za vaše vlastito dobro. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. . pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . . SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. i voćnog soka. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«.. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu._•. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. Ipak.korak ka izlečenju.. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. sprečavanje toga može da bude teško. ♦ Počnite da vežbate. produktivan život. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. naći nove prijatelje koji ne piju. u kojem ima više šećera nego u samom voću. i povećanje biljnih belančevina. društveni beleg i dalje ostaje . Da biste naučili da živite bez alkohola. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. ali može da se podržava stalnom terapijom. Na primer. Na primer. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.posebno za žene. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. Kod mnogih. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. 90 posto alkoholičara puši. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. a ne slabost volje. desno).i najteži .

što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. če kod muškaraca nego kod žena. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. životinjskc krznu. povećana slabost im u jednom od udova. ponekad praćeno trzanjem. tumori leđne moždine i druge bolesti. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. koži ili đubrivima. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. nespretnost ruku. . kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. gutanju i disanju. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. grčevima u mišićima i preteranim. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. multipla skl roza. slabljenje ostalih udova. Kao posledica toga troše se mišići. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. N istraživači veruju da uzrok tzv. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest .nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. postepeno propad. obično za dve do godina. g < ne. degenerativni loški poremećaj.neizlečiv je.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. Nadalje. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. godine.

Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. ostavljajući mišić bespomoćan. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. s a E » IL . Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. dobijenim iz ćelije. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. katalizatora belančevina.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. aminokiseline leucin. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. Verovatno zbog teškoća pri gutanju. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. Nadalje. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. . Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. Nadalje. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava.što je jedan od simptoma ALS-a. izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. bez nadražaja za pokret. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija.

Vizuelni pregled . ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. kod pražnji nja velikih. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. nalna fisura. na toaletnom papiru ili odeći. uz stražnji analni zid. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). krvarenje je povremeno obilnije. Kronova bolest SID A. ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. tup bol može da potraje i nekoliko sati. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. tvrdih stolica. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste.5 do 2 cm d žine analnogzida. . Prednje fisure. tuberkuloza. Analna fisura može da bude mučno bolna. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. ru. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. koji se otvara pr ma napolje). verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja.često je sve što je potrebno. Možda imate ozbiljan poremećaj. čir r čmaru. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. sifilis.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Stražnje fisure. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. takođe zvana i analni čir. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. poput proktitisa (upala za< njeg creva). Uprkos bolu. poput raka debelog creva. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. poput raka debelog creva. ♦ tvrda ili neredovna stolica.pogled izbliza na prede čmara . uzduž prednjc zida. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca.

Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. suhim. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. 1 . ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. upotrebite azotnu kiselinu. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. Analne fisure se često javljaju ponovo. najduže sedam dana. uključujući hemoroid ukoliko postoji. Ako je analna fisura izuzetno bolna. upotrebite Ratanhiu. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. tvrdim stolicama. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru. a ipak nije strašno teškog oblika. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. Ako jedan lek ne deluje. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. probajte drugi. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. Između ostalih korisnih stvari. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. najbolje rešenje je operacija. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. doprineće da fisura zaceli sama od sebe.

sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). otežano pražnjenje creva. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. svrab ili iscedak iz čm ara. mogući i bolovi u zglobovima. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. povraćanje s krvlju. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. kolike. gore) 102 . povraćanje. slabost. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. Zatim čitajte vodoravno. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. bolovi u donjem delu trbuha. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). osećaj punoće u zadnjem crevu. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. zadihanost. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. jarko crveno krvarenje iz čmara. m učnina. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. ♦ Kolitis. bolovi u donjem deiu trbuha. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. jarkocrvena krv i sluz u stolici. pojava modrica. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. creva se nikada u potpunosti ne isprazne. krvni sudovi na koži nalik na pauka. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. punoća u zadnjem crevu.

Dbratite se lekaru. alergiju. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. ao ili 1 . idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. Ako ste stariji od 50 godina. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. rektalnu povredu. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. hlamidije i sifilisa te herpes virus). ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. odmah iza upale slepog creva. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje.e odmarajte. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. cn/arenje može biti opasno po život. prekomernu upotrebu laksativa. Ddmah pozovite medicinsku pomoć. 3 ozovite lekara bez odlaganja. ili Zz gastroenteritis. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. lovite lekara bez odgađanja. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. Za kolitis ili Kronovu bolest.

. praćena bolovim a u vratu koji se šire. daju može da dovede do aneurizma. što je često riskantan postupak. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. pulsiranja. Najbolji način da s. osobito kod pušača. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. ♦ Teška glavobolja. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. drukčija od svih koje ste imali pre. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. stv rajući mehurtanke kožice. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. prom uklost. ma. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. Ubodne r. Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. ali vrl delotvoran kad uspe. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . ♦ Bol u grudim a. kao što su bobičaste aneurizme. nja. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. Ali čak i ako ne prsne.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . ili u arterijama koje hrane mozak. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. glavne arterije koja vodi krv srca.

nazvani su tako zbog svog malog. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Krvni pritisak. okruglog izgleda. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. a ako pušite. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. Aneurizam se takođe može odstraniti. može da se razvije duž arterije. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. vrećasta vrsta aneurizma. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. a ne umesto njih. Vidi pod Ateroskleroza. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. HOMEOPATIJA Kod malog. Redovno vežbajte. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. Valjkasti aneurizami. Sledeće načine lečenja . pazite šta jedete. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. prestanite. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. Krvni ugrušci. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. Održavate li um i telo opuštenim. visoki i H olesterol tegobe. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. 1 .

Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. stabilna ili klasičn. no nakon 65. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . nesvestice ili zadihanosti. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene.obi čno ne više od pet minuta. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. ♦ slabost. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem . Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. Od mnogih oblika angine. palpitacije. znojenje. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. Dru^ oblik.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. duboko iza grudne kosti. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. akutnija je bolest. teskoba.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. aritm ije. guši. Ako vam se angina pc gorša.najčešća je. duži i nepredvidljiviji. javlja s < nepredviđeno. Razlog može d. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. gubitak daha. ne dobija dovoljno kiseonika. stomak ili ru ke. A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. oštar je ili peče. čak i pri mirovanju. obično se oseća u grudima. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. vrtoglavica. Odmah pozovite hitnu pomoć. steže. gc dine više pogađa žene nego muškarce. ♦ ako su napadi postali jači.kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. nestabilna angina. ovo su znaci nestabilne angine. zatvora. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. bude da su koronarne arterije . naticanja. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). Ako imate stabil nu anginu. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. angina .sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. slabost. bledilo. glavobolja. ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. mučnina ili ošam ućenost . usporenog pulsa. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. a može da si širi i premadrugim delovima tela. češći. bol je sličan ali ne traje tako dugo . to m ože biti i srčani udar.

LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. poput slabokrvnosti. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). Zaista. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. Nitrati. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. visok nolesterol (vidi H olesterol . ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). Zavisno od određene osooe. goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris.tegobe). Oni uključuju visok pritisak. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. stres. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). mogu biti zahvaćena i ramena. a oba podstiču rad srca. U nekim slučajevima. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. isproban su i jeftin način lečenja. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. . ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). telesne vežbe. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala.tegobe).atnijom. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. Uz sve to. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . Osim toga. pušenje. oreterano opterećuju srce. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima.

operacija premošćivanja. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. naročito ugljen monoksid.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i. PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno. morate da naučite da opustite. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno.mogu izvanredno mno. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. To mo. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut. Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 .brige konvencionalne medicine. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. Mnoge tehnike opuštanja . Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris.biofeedbacka) do joge . Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. Beta-adrenergički blokatori.od biofidbe (. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. (Vidi Dodatak i str. Aspirinom). Da biste izbegli ugljen-m noksid. Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja. Angioplastika . AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c).) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce.i jednako delotvorno. pomoći. album. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija.postala je relativno rutinski postupak. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja.a ne zamenu . Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. 7 radi položaja tačaka. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu .) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. nitratima i beta-blokatorima. Osrčnica 5. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje.

TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. . vidi Ateroskleroza. Naoružani tim saznanjem. ako se izvode preambiciozno. ponovite na drugoj ruci. krvnoga pritiska i EKG-a. Ako se izvode kako treba. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu.tegobe i Krvni pritisak. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku.. a ne dopustite da one kontrolišu vas.!i!l ! . Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. Krvni ugrušci. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. Praćenjem vaših otkucaja srca. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. H olesterol . Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. 109 . ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. zatim promenite nogu. ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. Ispitivanje traje oko pola sata. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. Ako bol traje. obavite test opterećenja . Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. sedite i spustite stopala na pod. Lagano pritiskajte palcem jedan minut.*>fi. možete da planirate zdrav program vežbanja. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. kako vreme bude odmicalo. Da oiste poboljšali energetski metabolizam. !'H 1 ' l ’ " . bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. Cvrsto pritiskajte jedan minut. visoki. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. ♦ Ako pušite. ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. vežbanje će postajati sve teže. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. uz rub potkolenične kosti.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. . uz lekarevo dopuštenje.'i i. tri do pet puta. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. pritisnite tačku Osrčnica 6. uzmite propisani lek. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da . prestanite. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti.

Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. ubrzavaju se otkucaji srca. iracionalne misli. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. bez nek< vidljivog razloga). psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. jet oslobađa šećer.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). muškaraca). dru pak. radi se o kliničkom poremećaju. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. kao što je skučeni prostor.u vezana s načinom na koji se organizam priprema. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. prilagođavar situaciji. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. na kraju to će samo pogoršati stanje. kc slabi organizam i deluje rušilački. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. i generalizovana . dis nje postaje piiće i brže. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. na primer insekata).kao što je nesreća. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. Možda imate n a p a d p a n ik e . ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. uz proticanje vremena. mišići postaju napeti. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. Mnogi pacijenti izaberu taj put. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. ili od naročit stvari. u tim slučajevima. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. na primer. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja). imaće povolj 0 . dobro reaguju na lekove. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj.

više koristi telesna vežba. Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. diazepam. 767. osobama s telesnim simptomima . ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti.kao što su bolovi u želucu ili znojenje . Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. U pogledu ostalih. Na primer. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti .terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. među njima se nalaze lorazepam . razdražljivost. Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. .može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. tahikardija (ubrzani otkucaji srca . koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. Bihevioralna modifikacija .vidi Srčane aritm ije). i druge srčane tegobe. kao i kognitivna terapija.► delovanje. postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate. Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti.tegobe). Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. posavetujte se s praktičarem. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. Osim toga. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. vrtoglavicu i zavisnost. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. Meditacija. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Dve su prikazane na str. alprazolam i klonazepam . Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza.može da bude od koristi.

Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. ovaj postupak. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. Kad izdišete. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. a velerijana . 112 . Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. oslobađa energiju cvetova u vodu. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. reakcije opušt nja. Ponovite nekoliko puta. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). taj či i kigong.) Pošto se trbuh raširi. dok valerijana (Valeriana officinalis). Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. sledite uputstva na flašici. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. [ bi se postigli najbolji rezultati. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan. Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. Sve u svemu. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. spasonosnog leka . služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. dve na papirnu maramicu i udišite.. obratite se homeopati. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. Budući da je anksioznost gotovo. nastav da udišete što je moguće dublje. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. Gelsem ium se preporučuje.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. Probajte eterično ulje lavande. autogeni trening. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. vežbe dubokog disanja v su korisne. probajte Aconite. Stavite kapljicu. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. Ignatia je . Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. postoji 38 lekova. uvek praće površinskim disanjem. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. Po gano udahnite kroz nos. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. jasmina ili plave kam ilice. Od svog lekovitog bilja napr. koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga.

i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. naročito ako patite od grčenja mišića. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svakahipnozajesamohipnoza. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. Kroz niz seansi s terapeutom. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. previše magnezijuma može da izazove proliv. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. Pomaže i kod opšte anksioznosti. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. pritisnite Osrčnica 6. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. pre se radi o obliku koncentracije.A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. . tri do pet puta. EEG biofidbek (biofeedback). kao što su strah od letenja. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. Osim što ublažava anksioznost. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan.kao što je to slučaj s anksioznošću. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . ačno u ravni s malim Drstom. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. a zatim ponovite na drugoj ruci. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. Hipnoza nije čaroban ili koban. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. a zatim ponovite na drugoj ruci. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice.

Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. Anoreksičs . neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. em etike ili tablete za skidanje kilograma. anoreksija bolest uma. iako može da se javi i snije. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. Anore ja je opasna. obično nakon većeg gubitka kilograma. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. osobito školi. ali ipak neće i sama da jede. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. lako je u središtu ove bolesti hrana. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. rano. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. r ročito u prisustvu drugih osoba. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. diuretike. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. kalorijam a i priprem om hrane. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). nepravi lupanje srca. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. bez njih se uskc neće moći. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. slabokrvnost. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom .

mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. cink i masne kiseline. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. kao što su pažljivost i pronicljivost.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. antidepresivi.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. težinu. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. izbegavajte da komentarišete jelo. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. sredstva za pojačavanje apetita. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. . Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. osim gladova. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. naročito onih koji su vegetarianci . PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. Za opuštanje želudačanih mišića. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. Osim toga. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. bitno je često praćenje. što je još važnije. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. ta či (t'ai chi). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.a. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja.

On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. Ako pozitivistički sagled.iako to nipošto n znači za svakoga . to žene dva do tri puta češće nego muškarce. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. ručnim zglobovim a i člancim a. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. m ožda im ate infektivni a rtritis. groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . Izgleda da je za mnoge Ijude . Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . oči. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. uklji čujući srce. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. upala i ukočenost u rukam a. na kolenim a. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . naročito devojčica između 2 i godina. gubitak apetita. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. Srećom. upala zglobova. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. bilo da je on posledica bolesti. mo problem. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. osetljivost i oštri bolovi. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. Mož da se javi i kod dece. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. genetske mane ili nekc drugog uzroka. renja. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. ♦ Bolno naticanje.artritis neizbežan deo procesa st. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. lako nema potpunog izlečenja. tetive se skupljaju.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. bakama i dekama. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. živce i mišiće. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja.).bolovi i Zglobovi . burzitis. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. stopalima i opšti umor i nesanica. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . slab apetit i gubi na težini. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. infekcije.bolovi. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. 6 . verovatnoća takvih oboljenja se povećav. ili im a prom ene tem p erature. pluća. ♦ Tem peratura.kao i u rukama. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. nogj ma. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. osim 5 do 10 postc pacijenata. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. gubitak težine. artritis znači upalu zgloba. nogama. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. naročito posle buđenja.

bolove. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. ili Stilovu (Stillovu) bolest. karakteriše hronična temperatura i anemija. koji su popularni među nekim sportistima.naročito u kičmi i nogama .posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. Bez zaštitne hrskavice. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. stvarajući trenje i bolove. U retkim slučajevima. nazvano hrskavica. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. ili degenerativna bolest zglobova.artritis izazvan trošenjem . koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. kosti se počinju međusobno trljati. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. kao i prste na rukama i nogama. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. izobličenost i teškoće pri kretanju. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. Ako se ne leči. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. Toje najčešći oblik artritisa. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). (VidiKoštani trnovi. oči i nervni sistem. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. giht (ulozi. Kod drugih Ijudi. Zloupotreba anaboličkih steroida. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba. pluča. Trajno oštećenje izaz'. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. O steoartritis. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. naročito kod starijih osoba. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. . Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena.postepeno se istroši.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde).

većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). Burzitis i Tendinitis . kao i drenai viška tečnosti izzglobova. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. simptomi. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. 118 . lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . r primer. mirovanja vežbanja. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. O steoartritis. Kod uznapredovalih slučajeva.tegobe.porem ećaji). Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. nju. često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. povrede ili druge vrste nadražaja.zapaljenje tetive). Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. U slučajevima osteoartritisa. tuberkuloze. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. koji mogu biti posledica uganuća. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). Infektivn artritis. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. Kao što može da se pretpostavi. posledice mogu da traju ceo život. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. ukočenosti i nepomii nosti. poput stafilokoknih infekcija. Zavisno od pojedinca. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. Vidi takođe Leđa . fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen.

vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. vizualizaciju. 1 . ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. možda neće opravdati potrošen novac. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. M editacija. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. opuštanje. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. na primer. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis.kao i manji zglobovi u laktu. kolenu i prstima ruku . Uopšte.e o p e ra c ije ograničeno. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. razonodu i kreativno rešavanje problema. lako je kretanje posle tv . samohipnoza. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. Staviše. uključujući kognitivnu terapiju. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ako ga uopšte bude. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. Rezultat.

U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). Savijte prste u šaku oko palca. Ponovite 1 puta. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. provera. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. poslužite se Paukovim guranjem. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. lagano stisnite. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. probajte Stiskanje palca. pa polako popustite. Da biste ublažili napetost mišića. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. koja se uzima triput na dan. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). 10 sekundi. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. Ponovite 9 puta. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. Ponovite nadesno. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. Ponovite 20 puta. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). 0 120 . po mogućnosti u zagrejanom bazenu. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti.

po mogućnosti pod nadzorom alergologa. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. O d reum atoidnog artritisa. Osobama s oslabljenim.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. kao i cink. mesne proizvode. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol .-----------------. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. Služite se metodom pokušaja i greške. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. patlidžan i paprika. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. sprave. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. naročito za žitarice. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. orahe.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. godine. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. koji gradi hrskavicu. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. prem a nekim stručnjacim a. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Bs i E. Smatra se da vitamini C. krompir. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. posude i kvake na vratima i ladicama. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. bitnoza obnavljanje hrskavice. Aspirin). Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. jaja i mlečne proizvode. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. 1 . N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis.

astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. Za druge. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. astma. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. ili m ožda imate težak napad. stma je hronična respiratorna bolest koja. Javljaju se u naletim. što otežava pričanje. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. njem. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. već s izdis.) ili su emocionalr prirode (stres). Blagi i umereni nap. Prilično česta bolest. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. prilično ozbiljna bolest. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. Ako imate astmu. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća. samo blage i retke napade. Odmah pozovite hitnu pomoć. Neke osobe s astmom proživljava. duvanski dim . Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. Alergijesu primarni krivac. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. nosnice se šire. kac kod bronhitisa i emfizema. a možda ih i u potpunosti izbegnete. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. Ovaj »drugi talas« nap. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. Cešća je kc dece nego kod odraslih. no relativno bezbolno. trebalo bi da dobijete novi lek.. Ako imate astmu. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. koža među rebrim a deluje uvučeno. zviždukanje pri disanju. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. Najčeš . morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja.. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. pak. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. Astma nije problem s udisanjem.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. na primer. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. tačnijejeda napade mo. lako je astma retko smrtonosna. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. n.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. trava. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. kao što su izoproterenol. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. morali biste redovno da odlazite kod lekara. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. po svemu sudeći. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. ispraznivši ih u roku tri sekunde. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. Kada se udišu. LEČEN JE Ako imate astmu. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). i sulfite. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. metaproterenol. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. čest je uzrok dečje astme. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. Kao deo tog plana. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. ili materije koje prouzrokuju alergije. plesan. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. poput bronhitisa. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća.alergeni. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. prašina. čini Ijude osetljivim naovu bolest. Bronhiolitis. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. izoetarin i salbutam ol. indometacin. . što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. acetilsalicilnu kiselinu npr. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. jesu polen. Bronhodilatatori za inhalaciju. stranica 133).

možete očist organizam od prekomerne sluzi. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). Pijte vruće. naročito tokom noćnih napada. Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. duboko udahnite pet puta. ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. miloduha (Hyssopus officin lis). A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. lavande (Lavandula officinalis). Za pripremu čaja. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. metaproterenol. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. Ili stavite šake na grudi. astmu bi trebao da prati lekar. Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. Cvrsto pritiskajte dva minuta. ili nastupa naglo i iznenada. pustite da odstoji 10 sati. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. Oralni bronhodilatatori. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. u koje se ubrajaju teofilin. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. 124 . bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. a zatim stavite da provri. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. poput visokog krvnog pritiska. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada).) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. a zatim ponovite na drugoj strani. 1. Ako ih preterano upotrebljavate. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). m žete olakšati disanje kod blagog napada astme.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. tabletama ili kapsulama. Potopite mešavinu u hladnu v < du.

koji je čest okidač astme. nasirajte gornji deo stopala. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. astmatičari mogu normalno da vežbaju. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. Zatim. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. i 10. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale.) -----------------. sok od grožđa. kukuruzni sirup. kao što je pivo. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. ili kombinacija činilaca.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. testo za picu (pizzu). u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. i instant-čaj. poput mleka. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. pokrećući tako astmatični napad. ► Naučite da prepoznajete okidače . ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kad imate napad astme. konzervisano povrće. vino. vinsko sirće. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). 1 .▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. savijajući prste tako da budu rašireni. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. grožđe. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. Snabdeveni odgovarajućim lekom. budući da vlažnost olakšava disanje. instant-krompir. ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. godine »preraste« tu bolest. limunov sok. sveži račići. mogao da doprinese tome.

Ali ako su nekor arterije oštećene .upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija.ob no tokom mnogo godina . Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma. srčana aritmija i srčani udar . koordinacije. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. masne pru na zidu arterije.i arterije koje vode do mozga. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. Zatvaranje Ironarnih arterija. a u nekim s čajevima čak i izleči. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . govora ili vida. teroskleroza . Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu. koja ide srca . ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti. stvaraji plak koji začepljuje arterije. bedra i lista usled naprezanja. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju. delimični gubitak vida ili govora.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . stresa ili pušenja . Ispitivanja pokazuju da se arterijs . osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. Konačno. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. grčevit bol u mišićima stražnjice.često se smatra da je to t lest starijih osoba. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. ♦ angina pektoris. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. Da bi nadc nadila gubitak. donjih udov bubrega. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. Ateroskleroza obično po. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. đa aortu .najveću arteriju u organizmu. može naslutiti da može da se speči ili uspori.angi pektoris. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). trnaca ili obamrlosti uda. Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. koja može da dovede do moždanog udara.

lekar može da zatraži angiogram. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . zvanim slobodni adikali. Ipak. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. na primer omršavite. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. azlozi njene pojave manje su jasni. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. ♦ Pol. ♦ Starost.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. (Vidl H olesterol . desno). Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. ♦ Naslednost. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. ♦ Gojaznost.tegobe. . (Vidi Gojaznost. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . Konačno. koji rendgenski ističe arterijski plak. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. Ako imate visok krvni pritisak. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . Na primer. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. iako može dazapočne mnogo ranije.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni.odine. 1 . levo). ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. može da se javi tvrd. laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. Pušači bi morali da prestanu da puše. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak.) ♦ Način života. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina.

izduvan balon. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. Na kra provere. Kako se balon naduvava. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika.tegobe. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. Njegovi cvetovi. A N G IO P LA S T IK A . Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. biljne lekove. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. Savetujte se s praktičarem kineske medicine. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze.N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. telesne vežbe i smanjenje stresa. Dijagnoz. koji je vodio dr. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. Din O rr (Dean Ornish). Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. Na vrhu katetera naiazi se sićušan.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. uspostavljajući ponovo normalan krvotok. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). uključujući biljke Ledebouriella divaricata. vidi K rvo to k . opuštanje i telesne vežbe. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. laserima i stentovima .

nekoliko puta nedeljno. . poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. Kad nauka jednom osigura odgovore. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. koji može da bude otrovan u visokim dozama. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. plivate ili vozite bicikl . mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti.uključujući jogu. a ako je moguće i svakodnevno. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. Kao prvo. lekovita biljka iz južne Indije. koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. Za više informacija o ishrani. -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. da može da izazove oštećenja bubrega).čaša ili dve čaše vina dnevno . Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom.30 minuta šetate. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. prestanite. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. postigli isto kod životinja. vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. Ako je visok. usporavaju gomilanje masnih naslaga. nego i bogata antioksidansima. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum).može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. pa mogu da deluju i na Ijude. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. zatražite savet lekara ili nutricioniste. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka. visoki. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. Da biste otklonili moguću opasnost. akosejede u velikim količinama. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. meditaciju.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). ometaoksidaciju holesterola. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. enzim iz ananasa. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. (Vidi Krvnipritisak. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. a puno vlakana. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. snizite ga. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. na primer. beta karotin (vitaminA) i selen. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. vizualizaciju i biofidbek. ♦ Ako pušite.

Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. obično u beličastu. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. Op. ako se ne leči. belančevinom koja se nalazi u kosi. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. bolnim oticanjem ili gnojem.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . toploj. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. koži. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. noktim. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. Atletsko stopalo je blago zarazno. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. ili ako dobijete temperaturu. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. s jakim crvenilom. cipelama i dnu tuškad oko bazena. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. Na primer. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. Gljivice bujc u zatvorenoj.

pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. Lek je skup. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. Dobro obrišite stopala. . ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju.ili ih iskuvavajte.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . 1 . KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. poput otrovnog delovanja na jetru. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. treneri. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane.vrab. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. propusnog materijala poput kože ili tkanine. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. čarape ili peškire. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. koji možete da nabavite u apoteci. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. infekcija može da bude vrlo uporna. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. ali ne očekujte brzo delovanje. A.) u zahvaćeni predeo stopala. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama.rodnog.) u vodu za kupanje. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp.5 I vode. Ako se ne leči propisno i trenutno. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. Da biste ublažili . školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče.

pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. pa čak i smrt.porem t ćaji). uzbuđeni ste ili delirični. Takode. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. ako se ne leči. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. a puls vam je ubrzan. U slučaju Bazedovljev bolesti. U nekim slučajevima. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom.hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. Medutim. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. Podstaknuti ovim lažnim signalima. žene češće obolevaj 32 . lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. lečenje je priličn jednostavno.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. Istraživanja su pokazala da. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca.

1 . Kako bi potvrdio dijagnozu. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. cilj svih pristupa lečenju. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. a krajlji ishod je dvostruki vid. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. oslabljeni dugotrajnom upalom. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti.ak na očni živac. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. a ako je to potrebno. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. i konvencionalnih i alternativnih. oko postaje suvo i nadraženo. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. vaše su oči bolne. Ako je uz to obolela asoba pušač. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. iako srodnog oboljenja. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. niži od sredviđenog. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. Tegobe s očima . Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. mogu da izgube .najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. pozlatog pod imenom egzoftalmus. U stvari. Vleđutim. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. suve i ladražene. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. U težim slučajevima egzoftalmusa. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. Ako je egzoftalmus jedini simptom. Dotpuno odvojenog.ad ove bolesti nego muškarci. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. oboleli ste od hipertireoze. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. veći od jobičajenih.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. Očni miši:i. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. koji su Drilično retki. Ako jolujete od egzoftalmusa.

ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. Nakon štozapočnetes lečenjem. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. 134 . Dakle. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. paracetamol. potrebnoj određeno razdoblje. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. Za svaki slučaj. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. iako se čini da se bole potpuno povukla. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. Za svaki slučaj. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Jednom kad se »skladišta« isprazne. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. vilno funkcionisala. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. katkad i nekoliko meseci. Ako je lekarska intervencija nužna. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. uverite se c zaista niste trudni. svakako nastavite obavlj. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. Međutim. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda.

slabost mišića i povećanje elesne težine. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti. 1 . Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. mogu privremeno da iblaže crvenilo. soju i spanać. Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. metilprednizona i deksametazo1a._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. rotkvice. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. a uz o osećaju i tegobe s očima. Pomerite dlanove bliže ramenima. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. učinak. međutim. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). postoji velika mogućnost da će . Među te namirnice ubrajamo kupus. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. navlažite oči kad god osetite dasu suve. U svakom lučaju. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. Težina tela mora da bude na ramenima.tegobe). Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde.). aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj.rajnji ishod biti hipotireoza. dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. sunca i vetra. JOGA Položaj Sveća. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). Ovi lekovi. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. kruške. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. tokom noći koristite poveze za oči. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). Staviše. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. Stoga. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. kikiriki. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. švedsku repu. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. a time i neželjeni. s palčevima položenim s prednje. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica.

verovatn vam neće biti potrebno lečenje. mozak i kičmenu moždinu. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. Ako s pokaže da je životinja zdrava. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. otežan gutanje tečnosti. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. mačke. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. vaš lekar će trebati da zna kakva v. ali obično između u. napadi besa. f se dopusti da se razvije. nemir. šišmiši. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. gotovo uvek smrtonosn. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. tvorovi. već samo čišćenj rane. Pr simptomi su bockanje. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. . riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. mišićni spazmi i slinjenje. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. Ne izlažite se opasnosti. izuzetna ra: dražljivost. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. a nisu lečei razvije ova bolest. Nakon toga mogu da uslede groznica.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. rakuni i lisice. Ako vas ugrize besna životinja. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. zatim putuje u mozak.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. . Sto duže čekate s lečenjem. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. odmah idite lekaru. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. morate da primite vakcinu protiv besnila. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. Pošto ste primili vakcinu. to je sve što treba da uradite.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. Pitajte svog lekara o pojedinostima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. delovi južne Amerike). Ako je rana površinska. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. Međutim. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. azatim vodonik-peroksidom. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. kao što je vodonik-peroksid. ako niste sigurni.

to može da ukazuje na moguću. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. inkontinencija. 138 . vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. na i vrlo retke kod muškaraca. temperaturom. što znači zapaljenje bešike . I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. što je znak nfekcije bešike . infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti.du£ čak samo oko 4 cm . infekcije vagine. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. šaju letargično ili smeteno. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. bakterije koja se često nalazi crevima. bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. bubrežnu bolest. ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate.koje se obično nazivaju cist som. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. kamena u bubregu. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. Ovaj relativno kratak prolaz .kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . to može da bude i znak polno prenosive bolesti. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. groznicom. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. povećanja prostate (vidi Prostata .česte su kod. Isto tako.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. Odmah zatražite medicinsku pomoć. po život opasnu. ili koje počnu da se pon. coli). ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. ovo je najčešći znak infekcije bešike. Idite kod lekara bez odlaganja.olakšava bakterijama da pre< u bešiku. Ako se ne leči. Zapravo.tegobe). nesposol nost kontrolisanja nužde. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. Trudnice. ili tumora bešike ili prostate. lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. Dakle. Idite kod lekara bez odlaganja. fekcijama bešike. Neke žene dc biju infekciju .BEŠIKA .

takođe mogu da dovedu do infekcije. lečenje organizmaod infekcije. infekcije bešike koje većinaženadobije. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. fenazopiridinom. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. . da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). ukazujući na probleme na tim mestima. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost.nekad i do 14 dana. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. Ti su poremećaji obično bezazleni. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. Ako imate uporne ili česte infekcije. posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. možete da izazovete ozbiljnije probleme. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. A i kućna i bolnička upotreba katetera . i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. možda će biti potrebna operacija. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . često se propisuje duži tretman antibioticima . ali ih je teško izlečiti. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. prođu brzo i relativno bezazleno. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. hlamidijom i mikoplazmom. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula.

BEŠIKA . Ponovite na levom stopalu. Možda je najpoznatija brusnica. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. pustite da prokuva. potražite stručnu pomoć. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. Staphysagria. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. Pomešajte 1 kašičicu osušenih.najviše 1 šolju na dan. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. Ako imate osušene listove. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. sandalovine. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. bešici i krstima. Cantharis. koja. suprotna strana). peršuna. . koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. mokraćovodima. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. a zatim dodajte u ključalu vodu . Zavisno od simptoma. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. Mercurius corrosivus. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. bubrezima. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. bora. kedrovin m elaleuke ili kamilice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. Pustite da se čaj ohladi. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. a peckanj' intenzivno. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi).

PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. čokolada. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. čineći ih manje delotvornim. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Pijte mnogotečnosti. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. čokoladno mleko. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. sirće.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak. Temeljno očistite analnu oblast tj. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . Vitamin C povećava kiselost mokraće. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. uzimajte brusnicu u kapsulama. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna.bez obzira na jzrok . . Ako niste izlečili infekciju. ako vam je draže. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. želucu i cukovima. agruma.sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava.jednu po jednu. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. pridržavajte se uputstva na kutiji. šećer. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . Ili. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. paradajz. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. trbuhu. kafa. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. :rni čaj. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr.

lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. pušači su izloženi tri puta većoj opasno. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija.BEŠIKA . kožari. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. mašinci i met lurški radnici. Slikari. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. tragovi krvi.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem.ako se i leči . s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. upornu nisku tem peraturu. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. biće ograničeniji. Osobe s urođenim oboljenjem bešike.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. opasnosti. koja nekad sadrži krvne ugruške. vozači kamiona. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . a belci pak podložniji od crnaca. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. Muškarci su mu podložn od žena. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. iako m ožda nisu vezani za rak. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer.z paljenjem bešike-jesu podložnije. Sto se ranije otkrije rak. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. nevidljivi golim okom . uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina.

Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. kao i korišćenje kofeina i . . LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. uzima se . Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. Ako lekar otkrije tumor. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. kao i cinka. da nose spoljne mokraćne kesice.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje.ionalnog načina lečenja. Be. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. 1 . najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. a žene mogu da ostanu polno aktivne. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. a žene neplodne. i je li se uopšte. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. mestu i stepenu raširenosti. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja.Doveže sa rakom bešike. C i E. nemojte pušiti. kroz coji se ispušta mokraća. ili stomu. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena.aharina. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike.ijom (TUR). a prostate i semenih kesica kod muškaraca. Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. mokraćo/oda. Za početak. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. a ne prerađenu hranu. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. ali nijedan nije dokazani ek za rak. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. Ako je tumor slučajno zloćudan. rak proširio. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A.

B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. 27). Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. ♦ ako dete ima boginje. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. dan: visoka tem peratura. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. ili pati od razdražljivosti. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja.zapaljenje).ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. izuzetno je bezvoljno. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). kašljanjem).BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. crvene oči 1 kijanje. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. Period inkubacije. karakterističan osip koji se širi s lica na trup. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno.čak ni dečji Aspirin . dan: blaga do visoka tem peratura. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. pluća. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. curenje nosa. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . biće teško bolesno. traje od 8 12 dana. . zatim na ruke i noge. oštar kašalj.

ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . lako se time neće sprečiti širenje joginja. vruću kožu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Osip se obično povuče za nedelju dana.). lipe (Tilia . ali hladne udove i visoku temperaturu. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. pa se šire po licu. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. Međutim. ako je plačljivo. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. vruće lice i glavu. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. nije žedno i ima gust. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). OSTEOPATIJA Blag.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. žut iscedak iz očiju ili nosa. Kako bledi. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. Zatražite pomoć osteopate. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. deca treba da budu izolovana.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. macine trave (Nepeta cataria). Paracetamol može da snizi temperaturu. ima crvene oči. 1 . svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. Međutim. može pomoći da se snizi temperatura. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. Danas se MMR vakcina (morbili. nemirnoje. ritmički pritisak u području iznad slezine . ♦ Tečni puder. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu.pp.

SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. od ugriza krpelja koji je možda primećen. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. otežano a. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. kijanjem . ukočeni. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. crveni. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. Zatim čitajte vodoravno. um slabost i temperatura. . spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. glavobolja . topli. pre. i/ natečeni. groznicom i temperaturom. groznicom i bolovima u grudima. bolom u grlu. kašljem glavoboljom. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. mesecima or. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. glavobolja. slabošću.

moguće s kortikoteroidom. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. ili čakgodinama. fidi Prehlada. Uobičajeno je lečenje intibioticima. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. 1 . Odmarajte se.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. toplote i oticanja. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Aspirin). jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. možda će biti iotrebna hospitalizacija. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. poput osteoartritisa. nakon ugriza određene vrste krpelja. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. u bolne tačke na telu. /idi Gripa. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. 'idi Artritis. uzmite dekongestiv. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. a ne bakterija. ograničite elesnu aktivnost. pijte puno tečnosti ako je potrebno. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. oje može da ukijučuje antibiotike. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. homeopatija. može se razviti mesecima. uzročnika borelioze. nasaži.) može biti korisna. Takođe. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. kod kojeg ne dolazi do crvenila. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. )dmah pozovite lekara. kontrolisanje stresa. ako je potrebno. pijte mnogo ečnosti i. !a sprečavanje gripe. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. masaže i akupunkture. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Vidi pluća . ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. )dmah pozovite lekara. Odmarajte se. ečenje često uključuje analgetike.zapaljenje. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. Vidi Borelioza.

stalan a. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. ♦ trajan bol u zglobovima. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. napetošću. može da se širi ili da bude difuzan.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. uprkos lečenju. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. bol od povreda i bolc u leđim a. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. oteklinama. Ovo stanje može uključivati slabost. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. stres. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. traje duže < šest meseci. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. na primer ramena. povremen ili stalan. Na primer. Anksioznost. sinusitis. Hronični bol može da bude blag ili m čan. je svaki bol koji. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi.BO LO VI . Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. na primer. za uspešno lečenje mo. Najčešće vrste su glavobolt artritis. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. Štaviše. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. i depresiju. ili povremen. trnce ili druge osećaje. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. otupelost. bol u zglobovim a. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). potištenost. karlicu vrat. ograničen.

a u lečenju učestvuju lekari. Nekima je potrebna stručna pomoć. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. antidepresivi. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. psiholozi. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. hipnoterapiju. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. Lekar može da vam prepiše jače lekove. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. Aspirina) i ibuprofena. nošenje obuće s visokom petom. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. strana 152). Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. dok su druge privatne. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. Ipak. Neke se usredsređuju na telesne činioce. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. čir želuca. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. lako može da počne s povredom li bolešću. kao što su m išićni relaksansi.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Primenjuje se samostalno. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. druge na psihičke činioce. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. a ponekad i ajanstven zadatak. SIDA te bolesti ak. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. . traunatske povrede. akupunkturu. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. poput acetilsalicilne kiseline (npr. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. :učne kese.

Tako uradite dva do tri puta. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. između kostiju podlaktice. 4 150 . 1 2 I Bol u stomaku može d. pa ponovite isto na drugoj strani. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. pa ponovite isto na drugoj ruci. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. ponovite tri do pet puta. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. odmah uz goleničnu kost. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. a zatim zamenite noge. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. Ponovite dva do tri puta. a zatim isto učinite na drugoj ruci. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. Pritiskajte jedan minut. Pritisnite dva do tri puta. Ponovite isto na drugoj ruci. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. smeštena s obe strane kičme. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti.BO LO VI . Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. Cvrsto pritiskajte jedan minut.

Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. koje sadrži metilni salicilat. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska.ednog minuta. odmah posle ustajanja. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. Da biste postigli najbolje rezultate. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. prirodnih telesnih analgeika. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. a ublažavaju se utopljavanjem. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. 1 . \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. Prema ednoj teoriji. a zaim se ponovo duboko pritisne. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. probajte Natrum muriaticum. nakon čega se pritisak prekida.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. ukočenosti i spazma. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. jer jako peče. može da ima analgetičko dejstvo. koja može da izazo/e iznenadne. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. Pokazalo . Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje.

. Kao rezultat toga bol se može raspršiti. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene.... Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju.. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge. Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola. Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati.. snagu i rastegljivost. jer će se prag bola povišavati... H IPO FIZ A . istežite se dva puta na dan po 5 minuta.... Pokušajte da plivate. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja. hodate ili veslate... postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans.. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite... prirodnih telesnih analgetika.. m o z a k .. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna..V R A T . probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti. Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima.. Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus.. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 ..BO LO VI . ali znam da ovo sad mogu da učinim. prepolovite to vreme.. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme..... Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete... SO LARN I PLEKS ... samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. dajući joj oblik. umesto da život svodite mo na bol. veličinu i pokrete. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve. Jedna od metoda samohipno. Trudite se da bol pi matrate kao deo života.. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju.. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. Neke vežbe lakše se izvode nego druge. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala.. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme. boju. .. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu. D IJ A F R A G M A . što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima.... vozite bicikl. Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina.« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova.... bol osećaje u zahvaćenom području. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA . pomerajući se iznutra prema napolje.. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost. menjajući je u skladniju.. zatezanja i slabljenja mišića. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja.. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga... budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova.... ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan... ugodnu i manju sliku.. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja.

Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. Na primer. Posavetujte se s lekarom ili odgo. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. U jednu posudu ulijte vruću vodu. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. ledom. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. Odmarajte ozleđeni deo tela. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. Probajte sledeći. ovu tehniku možete sami da primenjujete. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. Kad se oticanje zaustavi.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. agrume. Na kraju. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. prirodnih telesnih analgetika. alergije na pšenicu. a u drugu ledeno hladnu. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. Posle obuke. a u drugoj zamislite moguća rešenja. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. kukuruz. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. tri puta na dan. pa ga 20 minuta pomerite. takozvani položaj stablo. sve do lica. za 10 minuta opuštanja. . ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. zamislite dva spiska. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. 600 miligrama enzima bromelaina na dan.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima.

a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. Ostali rani simptomi . Ipak. Konekti kat (Connecticut). kog se tako često dijagnostikuje. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. kao i verovatan razlogzbo. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. osipi koji se ponavljaju. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. iak< se povećaju kada se napiju krvi. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. glavobolje. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). po sebno u jednom kolenu. lajmski artritis postaje hroničan. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. B . Ipak. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. ovaj bol u zglobovima vraća se z.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. tempe rature. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. sve dok se vak cina ne potvrdi. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. ako se ova bolest ne leči odmah. Ovo je jedan od razlog. svetlost. promene raspoloženja hronična slabost. tem peraturo m . bol u grudim a. Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. osetljivost n. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. Budući d. budite svesni da su krpel vrlo mali. groznicom . Kod oko 10 posto tih sluča jeva. vrlo često su veličine semenki maka. izleče nje može da bude teško. najbolja zaštita je pažnja. područja gde je učestala. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. slabljenje pam ćenja. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. bola u grlu. slabošću. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . Kod nekih slučajev. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. oduzetos jednog ili oba dela lica. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. glavobolje. područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. gubitak pamćenja.

Budite strpljivi. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. nosite cipele. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Ipak. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. Sto se ranije počne s lečenjem. krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze. hronični simptomi su slabiji. godine. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. posebno oko laktova. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa.uključujući srce i nervni sistem . ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. na preponama. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. lakše ih je videti na svetloj odeći. odmah ga odstranite. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. napadne mnoga tkiva . ponekad između letnjih meseci i oktobra. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. 1 . Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Ipak. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. ili oralnim ili intravenskim putem. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. Ako bolest napreduje. radi provere.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. kao što su gripe i artritis. idite kod lekara. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. Zbog propratnih dejstava antibiotika. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. Osim toga. Ako pronađete krpelja na koži. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. fibromijalgija. redovno pregledajte imate li krpelja. Ona liči na druge bolesti. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. daleko od usta. izvlačeći ga nežno i postepeno.

poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. ukolik imate više od 45 godina. u oblik tečnosti. kolenima. M < đutim. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. ružičaste ili prošarane. genitalne. Obično se pojavljuju na licu i vratu. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. davice tako da ih uopšte ne lečimo. Bradavice osle akni.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. dve petine u roku od dve godine. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. Od četiri osobe. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. zglobovima ili podlakticama. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. grudima. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. . uglavnom nije potrebno ob. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. Kad uočite bradavicu. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. Ove promene mogu da budu znak raka kože. Vidi i Bradavice. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. a mogu da budu boje m esa. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. izazivajući neugnost. zaobljenog oblika i uzdignute površine. Dijagnostički vodič u slikama. Većina Ijudi ra. tvrde. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. ravnu i zaobljenu površinu. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. gela. ako bradavica ne nestane. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. obloga ili masti. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. hrapave izrasline. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. vratu. glavni sastojak Aspirina. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. obično nakon što je ukloni. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. šakam a. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. Ipak. obično na licu. bele. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. raka kože.

Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. L-cistein. . cink i vitamini B grupe. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. 1 . zatim uk. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. vitamin C i vitamin E. Antimonum crudum i azotna kiselina. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. sum por. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. Aspirina). Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. kelj pupčar. jedite tamno^eleno i žuto povrće. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). Zatim nežno . LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. Isto tako. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. maslačka ili pelena. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . Isto tako. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. kurje oko ili kalus. b eli luk. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. koje sadrži vitamin A. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta.

G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. čm aru ili m uškom polnom organu. Lek. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . Virus živi unutar ćelija vašeg organi. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. budući da su genitalne bradavice zarazne. Ipak. no unutaršest meseci. dok dve trećine nestanu posl dve godine. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. ma gde se obnavlja. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. davica. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. iako su genitalne bradavice bezopasne. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. lako same po sebi bradavice nisu štetne. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije.BRADAVICE.

Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice.č a k i ako nemate simptome. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. . Da biste izlečili bradavice. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). i sami se podvrgnite analizi . pa ako se pokaže da su bradavice venerične. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma.) na bradavice kako biste ih izlečili. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. stabljike maslačka. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. Ako ste trudni. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. budite uporni da ode kod lekara. no. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. spale laserom ili hirurški odstrane. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa.je drugi uobičajeni lek. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. Umesto toga. Ako vaš partner otkrije bradavicu. ♦ Redovno meditirajte.

160 . B UZROCI u slikama. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. Bradavice tabana. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. kroz sitne posekotine i ogrebotine. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. topao. bolan i osetljiv posle lečenja. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. kvrgave izrasline na tabanima. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. Sta god odabrali. ali neke mogu biti kancerogene. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. Većina ovih izraslina je bezopasna. Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. na prim er kurjem oku. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. otvrdnutoj koži (kalusu). tj. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. katkad prekrivene sitnim . rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. na donj strani stopala. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. Poput drugih virusnih infekc ja. m ladežu ili oštećenju kože. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Poputsv bradavica.

^ROMATERAPIJA su brokole. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. danju bradavice Dokrivajte flasterom. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. jer zdrava hrana. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. 1 . Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). a to može trajati nekoliko nedelja. Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. šargarepe . tikvice.jaja.pomoći će jačanje imunološkog sistema. kupus. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. ibe. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. nosite u cipeli sunđerasti uložak. Namirnice bogate vitaminom A .) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. a noću ih ostavite otkrivene. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. E i L-cisteina i cinka. luk. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. po mogućnosti sa zelene banane. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. Melaleuca spp. vitamina B grupe. osim što poačava otpornost na virus. C.otvorite vitaminsku kapsulu. sve dok se bradavice ie povuku. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura.

beli ili zeleni ispljuvak. možc štetite ovim ćelijama. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. s r č a n e b o le s ti. Hronični bronhitis. kao i plućna bolest emf zem. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. e m fiz e m . suv kašalj ♦ žuti. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. Pluća. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. t u b e r k u lo z u . koja obično traje nekoliko dana. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. B . poznatim kao cilije. pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. m ože da ukazuje na a s tm u . u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. poput u p a le p lu ć a . Akutni bronhitis za posledicu ima jak. a sluz postane tam nija. natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. oni po pravilu imaju i emfizem. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. Ako nastavite da pušite. gušća i poveća zaprem ina. O vaj sim ptom . što objašnja\ neka preklapanja simptoma. a većinom su i teški pi šači. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. ispljuvkom teškim disanjem.

U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. . što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. prekidajući dovod vazduha u pluća. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. Ako vas kašalj razdire. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. Produktivan kašalj (tj. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. vaša su pluća osetljiva na infekcije. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. ili bronhiole. ili je tako snažan da postaje bolan. Ali glavni uzrokje intenvno. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. a u većini slučajeva i podstičete. ne dopušta vam da spavate. tj. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. dugotrajno pušenje cigareta.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. 163 . lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. ali se ne leče infekcije. a 10 posto bakterijskog. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. Cak i ako je uzrok virusni. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. Ako imate hronični bronhitis. U većini slučajeva.

produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. Ako pušite. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. stalno ili prema potrebi. na primer) ili direktno izvorima toplote. volumenu ili gustini sluzi. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. 1. Bronhodilatatori su jaki lekovi.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. lavande (Lavandu officinalis). Ako imate višak kilograma. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. Ako primetite bilo kakve promene u boji. a zatim pustite da provri. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . nego mogu i da produže očekivano trajanje života. U većini slučajeva. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori.ali nikada zamena . Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. Za pripremanje čaja. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. poput fena za kosu ili radijatora. Slede primeri lečenja. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. ubrza oslobađanje sluzi. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus).konvencionaln lekarskoj pomoći. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. ili udišite direktno iz bo( ce. Kao i kod akutnog bronhitisa. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. kao dodatak . koji suzbija čitav niz bakterija. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. poput visokog krvnog pritiska. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. Zapravo. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. m iloduha (Hyssopus officinalis). Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. možda ste oboleli od neke infekcije. Pijte vruće. anis< vog semena (Pimpinella anisum).5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. ali njima se ne leče infekcije. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti.

zajedno s mineralima selenom i cinkom . Za lečenje akutnog bronhitisa. ISHRANA -------------------. 1 . nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. kašalj. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . C. da biste sp rečili širen je klica. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. Za gubitak glasa. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. ali nemojte da se naprežete. uzmite Aconite (6c). E i grupe B. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. u so b i p ro se č n e veličine. prašini i kontakt s prehlađenim osobama. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. Oblačite se toplo po hladnom.e toplijeg. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. suvom vremenu. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. kašlja i stezanja u prsima.nustite da čaj odstoji 10 minuta. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. Za retku belu sluz. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . Hladni ovlaživači. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). kašalj i nadražljivost.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. p o p u t kupatila. Da bi bile d elo to vorn e. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). uzmite Phosphorus (6c). Pijte ga što je mogu. tri puta na dan. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. žeđ i bol u grlu. Ne treba obavezno da boravite u krevetu.

masnom tkivu. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. ali njegova učestalost st£ raste. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. žitaricama. ona m ože da bude povezana i s rakom . obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. u donjem delu leđa ili sa strane. povraćanje. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. čestim mokraćnim upalama. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. Ako se jagnostikuje rano. ali ne osobito osetljiva. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. gd skuplja mokraća. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. ako rano počne da se leči. Kod raka bubrega koji je napredovao. limfnim čvor ma. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . konačno. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. po plućima ili kostima. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. naftal anilinske boje i benzidini.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. sred protiv bolova. Tup bol u stom aku. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima.BUBREZI . započinje u spoljnjem delu bul ga. godine. povrem ena malo povišena tem peratura. kao i fenacetin. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. u s l< svim slučajevima izlečiv. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. m učnina. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju.

ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. Ipak. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. odmah prestanite.5 I u minutu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. smanjite potrošnju masne hrane. visoki krvni pritisak. proveriće da li imate rak bubrega. (Manje uobičajeno. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. Npr. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. kao što su orasi. i to govedine i svinjetine. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. Budite u kondiciji. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama.S fl|. semenke ili pirinač. Posle remisije. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma.i iI|. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. nenormalno funkcionisanje jetre. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. 1 .) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega.

Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. Hronični oblik može da bude posebn. tačni uzroci ostaju nepoznati. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. nasledne su. smanjen apetit. posebno oticanje ruku i nogu. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem.povećana slabost i pospanost. može d. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. ošteti bubrege. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. visok krvni pritisak i ateroskleroza . oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. Neka hronična bubrežna oboljenja. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. Ipak. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege.odnosno. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). dva organa veličine šake. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. i povrem eno usporen rast ubrezi. kod mnogih hroničnih sluča jeva. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena. 168 . Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. posebno ruku i stopala. izazivajući različ te simptome. često neizlečivo. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. ponekad tokor više godina). kao što su dijabetes. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba.

Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. posebnom rendgenu. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. Danas se koriste dve vrste dijalize. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). alkohol. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. kod koje veštačka pomagala či. i kalcijum ov citrat. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. Pomoću lekova. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja.kopskog ispitivanja.kao što su metil-alkohol. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega. ili pre nego što ih isprobate. Primeri su srčani udar.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. prirodne materije koja izgrađuje krv. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . koji smanjuje količinu kalijuma. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. 1 . KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. Hirurg ugrađuje priključak. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. a koja može da DŠteti bubrege. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. lekar može da napravi biopsiju iglom. otrovne gljive . Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. Ako dijagnoza Dstane nejasna. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji će sniziti krvni pritisak. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku.

kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. služi se unutrašnjim slojem trbuha. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. automob skih guma. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. plastike. Dok je tečnost u trbuhu. koji se ispušta posle nekoliko sati. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. 170 . najviše iznutrice.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama).BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. Ipak. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. boja i ostalih proizvoda. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. sve one po pravilu sadr. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. ta stopa iznosi 60 posto. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. list. Ipak. najviše od upala. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. ♦ Pobrinite se da boje. ili peritonealnom opnom . Nekoliko puta tokom nedelje. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. Zb( industrijske upotrebe. nazvan peritonealna dijaliza. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. Drugi metod. po tri ili četiri sata. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. danas se često nalazi u vod hrani. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje .

♦ Ne dopustite deci. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja. perklormetan) . ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. uljaza masažu. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila.2-tetrahloroetilen). Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. formil-trihlorid). Oksalna kiselina. Hloroform (trihlorometan. 1. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti.2-dihidroksietan.2-etanediol. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. pastazazube.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. etil-alkohol. metenil -trihlorid. posebno kremama. etil-dihidrat). izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice. 1 . da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. metil-trihlorid. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . etanska dioična kiselina). ugljeni dihlorid.2. perhloroetilen. PERC. tetrahlorometan. Ova bezbojna.bistra.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. lepila. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra.1. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. 1. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. Tetrahloretilen (PCE. u kozmetici. metil-hlorid. Etilenglikol (1. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. ♦ Izbegavajte duvanski dim. Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline.

postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . gde izazivaju otok i upalu. ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. Ako ste prečesto imali upale. čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. 172 . obično bakterije. i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima.može da pokrem upalu bubrega. Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod . ili tum ora bešike ili prostate. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. ili ultrazvučno snimanje. biće potrebno više ispitivanja. delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega.B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. Idite lekaru bez odlaganja. koje daj detaljnu sliku bubrega.i zatim se širi do bubrega Dalje. Svako može da dobije upalu bubrega. izazivajući tro vanje krvi. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. Isto kao infekcije bešike. cistoskopiju . Infek cija takođe može da se proširi na krv. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. tu m o r bešike ili bubrega. Idite kod lekara bez odlaganja. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina).često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. D UZROCI bubrežni kamen. ♦ ako prim etite k rv u m okraći. Kada se nc leče. o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. uđu u telo i putuju dc bubrega.tegobe). upotreba katetera .

Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. začinjena hrana. gazirana pića. sirće. kafa. so. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. (Vidi Bešika . Sve dok ne izlečite upalu. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. čokolada. 1 . Kada je upala bubrega jednom izlečena. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. agrumi. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. paradajz. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi.barem 3 i po litre na dan . Alkohol.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije.infekcije. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Mala deca. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. crni čaj. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. ♦ Ako koristite dijafragmu. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Phosphorus i Teribinthina. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. ♦ Pijte mnogo tečnosti. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje.

grožđe. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom .kao što j čokolada. kojom se koncen trišu minerali u mokraći. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. kad se određene materije u mokraći . . m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena. spanać i jagode . Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći. Odmah zatražite medicinsku pomoć. često gotovo neprimetno. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije. tu m o r bešike ili bubrega. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. Naprotiv. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. tegoba s vaginom kao što je vaginitis. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite.kristalizuju i ti se kri stali talože. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata .može takođe d podstiče nastanak kamena. Nedc staci u ishrani. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. polno prenosive bolesti. Odm ah idite lekaru. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. Idite lekaru bez odlaganja. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. kod drugih ne.tegobe).uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu .BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. to m ože da bude znak infekcije bešike.tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. On se stvar. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. cev koja vodi do bešike. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. nije uvek sasvim jasno. amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. povećane prostate (pog led ajte Prostata . gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal.

Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. razbijajući ga u sitne . oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. grožđe.i lekove protiv iolova. U oba slučaja. Zavisno od veličine i meštaja. posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. Nova metoda. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. uglavnom vezanih za ishranu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. lekar mora da otvrdi postojanje kamena.najmanje 3 i po litre na dan . kamen moa da se ukloni hiruškim putem. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. možete da preduzmete više različitih mera. bez ikakvog lečenja. a još više kad je toplo vreme. ali ne činite to bez saveta lekara. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara.ovom boku. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. grašak. crni čaj). koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. iznutrice. češće. KINESKO LEKOVITO BILJE .E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. spanać.: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. tokom tri do šest nedelja. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. ESVVL . celer. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina. Ukoliko je kamen smešten u bubregu. pivski kvasac. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. ♦ Izbegavajte antacide . Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. sardine. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije.oni obično imaju mnogo kalcijuma. . Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. špargle. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. slatke crvene paprike. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. jagode. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. Ako se razviju komplikacije. JeInom kad je poznat sastav kamena. repu.omadiće. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . inćune. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama.

a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . pripremajući se . a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. pogađa uglavnom ml de žene. Cestim povraćanjem takođe se troše vod.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. psihološkc porekla. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. Bulimija. Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. povećane pljuvačne žlezde. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. upadajući u nevolje sa drogom. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). infekcije desni. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. prorr skuitetnim ponašanjem. laksative i diuretike da smanjili težinu. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. uključujući polne. iako zapravo nije. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. U t žim slučajevima.d vojka neko vreme ne želi da jede. bulirr čari se prejedaju. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. što izaziva poremećei ritmove srca. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. kao i anoreksija nervoza. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . čak i oduzetost. kao i anoreksija. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. grčenje mišića. kalijum u telesnim tkivima. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. oboleli od bulimije druge strane.

JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. sredstva za pojačavanje ukusa. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. U teškim slučajevima. pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). psihoterapeuta i nutricionista. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. poput sertralina i fluoksetina. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. glavninu soli i cigarete. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. a ose. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. Jedite raznoliko. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Takođe izbacite alkohol. kofein. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Antidepresivi. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. taj čija.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. zajedno sa savetovanjem o ishrani. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina.često kombinovana s antidepresivima . Isto tako. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. 1 .početni je način lečenja. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. (Vidi takođeAfte i Gastritis. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva).

naročito u blizini zglobc va. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. . Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. de god vam se kosti. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. često praćena up. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. spon prirodnih pokreta. Trenutni znakovi su bol. oticanjem i osetljivošću tog predela. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . Profesionalni i amaterski sporti. to nije dobra zamisao. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. laktovim a. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. mena koje se javlja zbog trčanja. što dovodi do upa burzalne kesice. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. sa trenutnim bolom ili bez njega. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. istegnuti ligament ili tetivu. obližnja burza može da se upali. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. ili je to m ožda početak a r tr it is a . tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. vljasu laktovi. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. kukovi i kolena. izazivajući pritisak na okolr tkivo. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. lom. upala i o tok u ram enim a. Dizanje teških tereta. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. Kad se zglob previše upotrebljava. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. kukovim a.

U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.kao što je joga . PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena. homeopata može da vam prepiše kure Belladonne. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. živaca i tetiva. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. 1 . kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. Kratkoročno. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. mišiće i ligamente. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. Burzitis može da se ponovi. smanjila upala i ublažila napetost mišića. Nakon početnog lečenja. telesna vežba . zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. nego može i da umiri napetost mišića. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. u obliku oralnog leka. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. Osim toga. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u .) kore. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok.

ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. koja će da budu prisutna ukolil .C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. Drug pak. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. dobijete proliv ili gubite na težini. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. nar< čito žena severnoevropskog porekla. ako i uspeju. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. konačno. gubitak apetita i. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). no njen tačan uzrok je nepi znat. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. Na Islandu. nom detinjstvu. r primer. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. a ne i u kukuruzu i pirinču. Cak i posle leč< nja. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. svako tristoto dete ima ovu bole. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu.

19 radi položaja pojedinih predela). ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. enzim koji razgrađuje belančevine. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. lekar može da vam prepiše steroide. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. s desnim kolenom na podu. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. ječam i zob. vrat i glavu. Za proliv vezan uz celijakiju. koje je relativno teško svariti. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. Papain. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. Ako se strogo drže dijete bez glutena. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. dijafragmom. Stavite levo stopalo na desno bedro. zatim promenite strane. . pa tako četiri puta na dan. Izravnajte kičmu. a obično i zob. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. raž. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem.ste osetljivi na gluten. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. raž i ječam. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. i do 15 puta na dan. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. kao što je prednizon. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. Zadržite taj položaj 60 sekundi. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. Činite to što je moguće češće. Da bi se osnažio crevni trakt. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. koju neki pacijenti dobro podnose. poprečnim debelim crevom. kako bi se ubrzao oporavak creva. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena.

ciro za m ože da bude sm rtonosna. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. i zamen ožiljkastim tkivom. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. Kad se pojave. jeti obično može da se brzo oporavi. najveći je unutrašnji organ telu. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. organ još uvek može da funkcioniše. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. zatim ispušta u tanko crevo. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. u nekim sk čajevima. gd pomaže da se razgradi masna hrana. ko sa smanjenom delotvornošću. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. Bolest ne može da se izleči osim.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. presađivanjem jetre. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. Cesto može da s uspori ili zaustavi. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. koja je teška oko 1. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. Među mnogim funkcijama. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. Jetra. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. a moguće i do smrti. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. koja se ču\ u žučnoj kesi. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. i. podložniji ste infekciji. ako se pravilno ne leči. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. Ako su tegobe ko. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete.

potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. što više alkohola pijete . Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. na primer. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. žutice i smušenosti. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. s druge strane. A budući da je hepatitis zarazan. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara.to češće . kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa.i . Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. Ciroza se ponekad. Kod Vilsonove bolesti. Kod osoba s galaktozemijom. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . Na primer. samo d v a . Mogući uzroci uključuju viruse. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. pošto je trajao šest meseci ili duže). (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. Zene. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. iako retko. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. gde uništava tkivo. Od raznih oblika ove bolesti. 1 .veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre.verovatno će da dovede do ciroze. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti.ma. gubitka apetita. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje.) Nakon alkoholizma. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. naročitojetri. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. genetske mane.hepatitis B i hepatitis C . UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Uopšteno govoreći. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. a mogu i da se zadrže. To je nužno čak i ako se osećate zdravi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. stvarajući simptome mučnine.naročito ako pijete mnogo i često . S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Jednostavno rečeno. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. Nasličan način. U međuvremenu. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. Čak i osobe koje malo piju. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. Ako pijete . temperature.

Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. moguće i upotrebe leka interferona. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. U tome bi treb. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. premlad prebolesni za taj zahvat. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. pravilne ishrane. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. Kad se dijagnoza jednom postavi. alkohola i otrovnih materija u organizmu. uključujući pilule za kontracepciju. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Ipak. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. jednostavno morate da prestanete da pijete . To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. kao što je unutrašnje krvarenje. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. r glašava se važnost odmaranja. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. kao na primer paracetamol. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. 184 . U slučaju hemohromal ze. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. Ako imate cirozu.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište.odmah i potpuno. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . Ako prestanete da pijete.

imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. koje se upotrebljava u kombinacijama. Samolečenje može da bude opasno.) ■ Različito kinesko bilje. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. U SAD. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. povrća. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . na primer. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. . Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. žitarica. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. mleka i belančevina . Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija.ako upotrebljavate intravenske droge . raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. Ipak. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. Uopšteno govoreći. Neki lekovi. što može da dovede do mentalnih oštećenja. uključujućiparacetam ol. Praktikujte siguran seks i .

žućkasta koža i oči. dijabetes. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. temperatura.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. tup bol u stomaku. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. umor. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. povraćanje. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. drhtanje. žućkasta koža i oči. modrice. mučnina. krvni sudovi na koži u obliku pauka. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. gubitak ili dobijanje na težini. bolovi u stomaku. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. katranasta stolica metalnoga mirisa. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. uključujući šuljeve. poremećaj jetre 186 . mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. nadutost. Zatim čitajte vodoravno. poremećaj žučne kese. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. tumor debelog creva. povraćanje s krvlju.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

Po pravilu. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. ona se razvija poput bakterijske upale. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. On izaziva izuzetno snažan bol. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. zadahom iz usta.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. upalu nalik na upalu sinusa. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. nepravilnim zagrizom. bakterije. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. može da izazove oštećenja srca. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. kašalj i potištenost. 209 . Ako se ne leči. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. potražite profesionalni savet i pomoć. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. potištenošću. Ostali simptomi uključuju uhobolju. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. iako je češća kod muškaraca. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. naravno. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. Katkad je praćen blagom temperaturom. stres i. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. povišenu temperaturu. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. krvarenje iz nosa. gubitak telesne težine. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. a krvarenje je izuzetno često. najbolji su način prevencije bolesti desni. a konzumiraju velike količine šećera. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. odnosno zubnim mostom. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. pluća i bubrega. često je prvi simptom jednog retkog. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja.

usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. uzimanje velikih količina tečnosti. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. a katkad i antibiotike. koji. Ovasredstva. iako je nekad potreban hirurški zahvat. pravilna ishrana. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. međutim. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. U svakom slučaju. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. Danas. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. međutim. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. U većini slučajeva. međutim. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. godine. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. mnogo uspešnijim. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. ublaže upalu i krvarenje. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. kad se bolest ne leči. iznosi gotovo 90 posto. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. Uzmi 210 . ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. ali i delotvorno lečenje. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa.DESNI . SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. to jest kalcifikovane zubne naslage. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. burgije i ostale zubarske instrumente. čišćenju područja ispod ivica desni. Istraživanje iz 1993. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni.

L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine.) i američkog jasenaza grgljanje. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). C i E kao i cink. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. Napitak pijte tri puta na dan. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. pravilnom i redovnom higijenom zuba. Nažalost. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori.) za suzbijanje upale. dugotrajnije pranje zuba četkicom. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. Ako se tegobe naitave. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . i bogata vlaknima. Za postizanje ovog»savršenstva«. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. takođe može da ma terapeutski efekat. ne smeju da izostanu. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. . (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. ♦ mešavina m irike (Myrica spp.te oralna sredstva protiv začeća). MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. Za zaista pravilnu higijenu. Ako planirate trudnoću. nežno ali temeljno. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. isprobajte M ercurius vivus. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. a jpotrebljava se bez zubne paste. redovno odlazite stomatologu. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. potražite savet stručnjaka homeopatije. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.udbekiju (Echinacea spp.

5 °C ili više). N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. Pozovite hitnu pomoć (94). i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. čime se stiska dušnik. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. odmah počnite s reanimacijom (vidi str. ima visoku tem peraturu. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. Pozovite hitnu pomoć (94). tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. koji s naziva stridor. 2 . srazmerno j česta dečja bolest. izazivajući prekid disanja. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. rebara ili grudne kosti. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta.nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . izuzetno teško diše. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. ali bez kašlja i naginje se napred. ali ne m ože da savije vrat niti govori. ifterija. 56-59). ne m ože da govori ili pobledi. čiji simptomi liče n difteriju . Ako vam dete prestane disati.dete će možda morati u bolnicu. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. odnosno poplavi. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. Nazovite 94. Ako dete ne može da diše. Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. kao što je curenje nosa ili kašalj.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budući dase bolestčesto pogoršava noću. oni mogu da nadraže detetu grlo. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. a zatim pustite. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. ♦ Nudite puno napitaka. i Glavna žila 24. Trostruki grejač 5. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. Zilazačeća 17. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. Difterija se obično može lečiti parom. a grlo opustiti. na spoljnom delu grudi blizu ramena. Aconite. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. . detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. Bešika 12. Ako su simptomi dosta teški. Pokušajte da umirite dete. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. rosulju (Drosera rotundifolia). kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. Lagano pritiskajte jedan minut. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Pluća 1.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. Ako je noć prohladna.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. 2. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. plač će samo otežati disanje. Zadržite pritisak jedan minut. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina).A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. 13.

Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. slabost i preteranu žeđ. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. imate bolove u stomaku. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. imate ubrzane otkucaje srca. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. krajnju malaksalost. ili mladalačkim dijabetesom. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . Vaša sposobnost da brinete o sebi. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. i osećate se razdražljivo. gladno ili iznenada pospano.) Ako ste dijabetičar. kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. Dijabetes tip 2 .Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. često mokrenje. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. dišete dublje i brže nego što je normalno . ili stabilna šećerna bolest . ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. najčešći poremea endokrinog sistema. ijabetes ili šećerna bolest. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. jako često mokrite. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. bolove i D 4 . tresete se i prekomerno znojite. Ketoacidoz. prekomernu žeđ. zvanih ketoni.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine.

koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. Kao posledicatoga. Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. takođe povišava šećer u krvi. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Kod nekih se pojave usporeni refleksi.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. poputsoora ili mlečca. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. srce i krvne sudove. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. koji povećava šećer u krvi. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. adrenalina ili efedrina. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti.itomaku i ubrzano duboko disanje. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. Riblje ulje. gubitak osećaja. im potencija i tegobe s krvotokom . koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. nervni sistem. . Organizam. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. obamrlost i trnci u nogama. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. srčanih i moždanih udara. bubrege. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. dijabetičari često imaju niz različitih bolova. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. Na primer. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon.

Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. pozovite 94. nazvan gestacijski dijabetes. a zatim ga odvedite u bolnicu. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. odmah pozovite hitnu pomoć (94). agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. bombona. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. bombona. a zatim je odvedite u bolnicu. povraćanje. ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. bolove u stomaku. često mokrenje. dovanja. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. a moguće i tip dijabetesa. Kao prvo. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. negde bi to trebalo i da piše. gubitak orijentacije. prekomernu glad. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi.) Ako je bolesnik bez svesti. pospanost i moguće nesvesticu. poput voćnog soka.a zatim ga odvedite u bolnicu. Ako je bolesnik bez svesti. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. Nakon nekog vremena gl. Ako osoba ima šećernu bolest. hladnu i lepljivu kožu. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. poput voćnog soka. ne može se uzimati oralno. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. dodatni šećer neće mu naškoditi. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. Ako je bolesnik pri svesti. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2. odmah zovite hitnu pomoć (94). popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. dah slatkastog mirisa. Ako je bolesnik bez svesti. teško disanje. najmanje dva puta.

koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. Ugljeni hidrati . Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. glipizida. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. hipoglikemija može da dovede do kome. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. Bez pravovremenog lečenja. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. oksifenbutazon i klofibrat. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. masti od 20 do 30 posto. fenilbutazon. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. uključujući hloramfenikol. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. acetoheksamida. Ma o kojem se tipu bolesti radi. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe.8 sati i traje do 32 sata). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Da biste sprečili napad hipoglikemije. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. gliburida ili hlorpropamida. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. . Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. ostalima je potrebno lečenje lekovima.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. a mogu da ublaže i stres. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi.

Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. meditacije. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. Ako imate dijabetes tipa 2. stopa dijabetess počinje da raste. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. poput biofidbeka (biofeedbacka). vrste hrane. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). Ako ste dijabetičar. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . snižavajući tako njen nivo u krvi. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. nivo holesterola. vrstom dijabetične neuropatije. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. ISHRANA U laboratorijskim testovima. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. da popravlj. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova.. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola.

a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. p o sek o tin e. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. slikovito rečen o . Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . Pokazalo se da inozitol. naročito kod dijabetičara. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. . može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. Ako pušite. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. Pazite na p re d e le su ve ko že. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. m ehuriće. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. koji se takođe zove vitamin H. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. stopalo vam je Ahilova peta. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. Biotin.-------------------. tražeći crv e n e tačkice. Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. vitamina i minerala. Vitamin Bf. prestanite. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. žuljeve. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. vitamin grupe B. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. tj. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. m odrice. uključujući sledeće.

iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti.DISAJNI S IS T E M . CT snimanje. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. pri sustva ili odsustva neke druge. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. ♦ ako dugo kašljete. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. Na primer. 220 .T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. pritiska iza očiju. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . mc že da se primeni invazivna analiza. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. od blagih do izuzetno teških. upale sinusa. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. ♦ ako imate osećaj punoće u licu. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. Kad je potrebna tačno određena informacija. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. na primer karakteristična za astmu. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. upale pluća i tuberkuloze. emfizema ili raka pluća. T UZROCI Disajne infekcije. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). popu azbestnih vlakana. To su simptom i upale sinusa.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. groznicu. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). ultrazvučno sn1 manje pluća.

ne postoji delotvorno lečenje. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. kao što su azbestoza i silikoza. U slučaju da bolujete od prehlade. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. prestanak pušenja. Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. vitamina grupe B. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. nos. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. pijete velike količine tečnosti. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. usta i grlo . za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. . akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve.sinusi. Ako pušite. Gornji disajni putevi . Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. lekar će vam preporučiti da prestanete.

ružičastim . hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. apsces pluća. Zatim čitajte vodoravno. pogledajte popis naziva u susednom redu. rak pluća. alergije: astma.T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. rak pluća. tuberkuloza. reakcija na lek za srce 222 . zapaljenje pluća. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. ♦ zadihanost. upala pluća. teško disanje. srčani udar. emfizem. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. pleuritis (upala p o reb rice).DISANJE .

ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. verovatno imate akutni bronhitis. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. Odmah se obratite lekaru. .prva a pomoć: Srčani udar. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. a vi pušite. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . možda imate hronični bronhitis. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Vidi takođe Hitna stanja . Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja.prva pomoć: Gušenje stranim telom. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. Vidi Hitna stanja . možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. Isto tako.

naročito jako pri ustajanju.nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. ako i imalo.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa . ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. S . Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa.ili. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. gustinom liče na komad tvrd gume. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine.5 centimetra i debljine oko pol centimetra. u slici ima nešto istine.te gobe). mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. fibroznog prsten (annulus fibrosus). meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. Ako zanemarite upozorenje. Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. a sastoji se od tvrdog. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. Kao deca. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . ne preduzimate viši neke radnje . kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. ali n < mnogo. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. Do ranog odraslog dob.DISKOVI . međukićmenih jastučića. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . Zaista ima malo. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. dotok krvi u disk prestaje. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. primerenije rečeno. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj.

Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. Ako dodirne živac. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . izazivajući pritisak na okolne živce. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. što dovodi do izornih. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. onesposobljavajućih bolova . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. razoran bol. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. Ponekad disk natekne. meutim. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Kod starijih osoba.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. koji. materije koja sačinjava hrskavicu. posledica je trenutan. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. ima sasvim drugi uzrok. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. 225 . UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. bol u zadnjem delu noge često . Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima .

tako da disk ne pritiska više živac. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. osiguraju odmor. katkad donosi dugoročno olakšanje. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. jeste hemonukleoliza. kad uklještenje diska izaziv. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. alternativni načini lečenj. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. a možda i pogorša povredu. Pomalo sporan oblik lečenja. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. sada uglav nom već u nemilosti. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. diskektomij. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. Poput epiduralne injekcije. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama.DISKOVI . AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. Aspirina).

Udahnite i vratite se u uspravan položaj. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. Primaknite čelo ka podu. Ponovite na drugoj strani. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. Z. Izdahnite i savijte e u kukovima. Izdahnite. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. (Vidi str. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. . Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. skupljenih olena. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova. edite na pete. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. zadržite 15 do 20 sekundi. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile. glave obešene prema dole.verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. Dišite polagano. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. zatim opet sedite. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova .) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa.đa ispruženih ruku.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . Lezite na .

pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. groznicu i stom ak počne da vam otiče. retk stolice. Zahv. bolovi i osetljivost u stom. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. hvat. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne.p r v a p o m o ć . Odmah potražite lekarsku pomoć. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. To se na češće događa između debelog creva i bešike. A budući da divertikuli kal kad krvare. a ako prodru kroz crevni zid. Ozbiljnija bolest. ili povraćate. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). proliv. 68 p o d H itn a s ta n ja . a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. što zahteva opsežan hirurški z. Ako se ne leči. a možda nikada neće sasvim nestati.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. zvanih divertikuli. na šta će da vam ukaže zatvor. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. retka stolica. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. ♦ ako se u stolici pojavi krv. možda toga nećete bi ni svesni. Ako imate divertikulozu. D . može da s razvije upala trbušne maramice. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. koji se javljaju duž zi dova creva.) ♦ ako im ate tem peraturu. ( Vidi takođe str. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. divertikulitis. ku će se povećati. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je .

Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. . antibioticima i ponekad operacijom. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. upala koja će uslediti . pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. Zaista. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima.i divertikulima . da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama .divertikulitisa. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. ali dobijete samo blagu infekciju. hranu u tečnom obliku. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. Barijumova kaša. ali ako imate divertikulitis. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. no ishrana takode igra značajnu ulogu. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije.mogu da postanu izvor infekcije.zvana divertikulitis . lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. Budući da rak.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. što dovodi do upalne bolesti . Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. Ako se poremećaj ne leči. Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice.

PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. Proverite s lek. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. (Vidi takođe R akdebelogcreva. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. 230 . KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. koji mogu da pogoršaju bolest. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). koja može da ubrza opuštanje. Zavisno od uspeha oporavka. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. kao što su beladona ( < B lladonna). regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. kuvano v< će i jabuke . ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. suv šljive. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. smanjivanje upale. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. Ma kakvo bilo vaše lečenje. Ako ipak budete imali zatvor. Pijte tri puta na dan. naročito ak imate proliv. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi.

pa ih koristite samo kako vam je rečeno. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . pre nego što se smesa zgusne. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. ali neke mogu da budu vrlo jake. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. nemojte da je odgađate niti zanemarujete. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. . Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. mogli biste da se opečete. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). čime se podstiče redovno pražnjenje creva. LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. Jedite hleb od integralnih žitarica. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. zobenu kašu. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. Suve šljive. naravno. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane.majčino lišće (Cassia senna). nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. žitne pahuljice s mekinjama. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . koja je izuzetno jak biljni laksativ. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama.

lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. . Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. To jc najčešći oblik raka kod žena. lokalizovanog tumora. sastavu ili tem peraturi dojke.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. svraba ili pečenja. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. Neki tumori su dobroćudni. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. ali moguć i kao posledica raka.DOJKE . U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. Kako tum or napreduje. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. crvenkasta. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. Cvorići su najčešće u lobulama . znamo koj su glavni faktori rizika. ili gnojenja.malim kesicama koje stvaraju mleko . a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. Ipak. dok se druge kreću brže. Kad rak jednom počne da se širi. iako njih 90 posto nije kancerozno. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. brojne podvrste. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. ali trebalo bi da se odredi. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. drugi su zloćudni il kancerogeni. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže.

tegobe). Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. a svake godine nakon 50. to je 3na podložnija raku dojke. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. Sto dalje možete. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . razgibanim i jakim. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. predodređena je da dobije rak dojke.možda oostajući kancerogene. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. Kod žene čija je majka. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. ali mamogrami. . Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200.___________________________ __ rizika. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. estrogen nalaze ćelijama da se dele. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. godine. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. probajte Penjanje po zidu. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . klizavom zrnu pasulja ili graška. Ponavljajte pet puta na dan. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. Uopšte. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. žena. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. kod žena u postmenopauzi . Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. U osnovi. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. Ako žena ima taj gen.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. koji imaju nisku dozu 'račenja. godine života. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. rodi prvo dete nakon 30. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. iakozato nema konačnih dokaza. što se ćelije više dele. Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati.

druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. mišića i limfnih čvorova. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. hemoterapijom i hormonima. takvi implantati uklonjeni s tržišta. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. Kad se suoče s operacijom. I međuvremenu. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. LECEN JE Ako imate rak dojke. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. ko potiskuju estrogen. najrašireniji je tamoksifen. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. Postavljajte pitanja lekaru. E ste tsk i rezultati su zadivljujući. ali je ta operacija skupa i složena. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. rak dojke leči se hirurškim putem. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. pa su 1992. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje.što naružuje manj od radikalne mastektomije. a daleko je manje naružujuća. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. ali ipak neželjene. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. p ro p ra tn e pojave. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. U slučaju zloćudne izrasline. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. od lekova u upotrebi. Ako je moguće. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. nadaju se d 234 .DOJKE . istražite mogućnosti. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne.

Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. šargarepa. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. Pšenica. . C . Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. a voće. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. jabuke. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. ♦ Učinite voće. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. a ne osloncima svoje ishrane. Za više informacija o zračenju. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. ako zloćudna bolest postoji. masline. selenom i jodom. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. U načelu. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. posebno vitaminom A . NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. Teoretski. šljive. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. pa kalcijum om . soja. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. povrće. D i E. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. vidi Rak. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno.

ishranu. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. uključujući poras estrogena i progesterona. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a.D O JK E . svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. izrasline. lako je većina čvorića bezopasna. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. sa sobom hormonske promene. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. Počevši od puberteta. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. šireći tkivo. naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. sa simptomima koji s 6 . godine. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. takode nastavlja da se menja s godinama. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. uključujući rak. i možd. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . Svaki mesečni ciklus dono. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. čvo rić koji je tvrd . N eka vam svaki čvorić proveri lekar. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. s bolovim a ili bez. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. ovo m ože da ukazuje na infekciju. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. koji dovode više tečnosti dojke. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. Mamogrami . Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. Ako više nemate menstruacije.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. 192). trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec.

budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. Kspirina) ili ibuprofena. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ.oji nisu posledica raka. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome. muškog hormona. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. mučninu. savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. 238). Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. To može da im da izgled cisti. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Ako postoji apsces. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. Zapravo.► povuku pred prestanak menstruacije. Infekcije dojki leče se antibioticima. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. menstrualne nepravilnosti i debljanje. steron. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis).ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . uključuju glavobolju. retko. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. Ako ovi načini lečenja ne pomognu.tvaraju male apscese. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. . Ako to ne deluje. str. Osim toga. na gustoću kostiju.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. Nije baš jasno kako to postiže. za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. ginekološke izrasline i krvne ugruške. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. propratni efekti danazola. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. Ako mislite da imate infekciju. svaki dan ako je nužno. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. sledeći korak je manja operacija. idite kod lekara. Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama.ije. trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai .

služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. 2 Kod služenja spiralnom metodom. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. Lagano stisnite svaku bradavicu. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. ako ima iscetka .savetujte se s lekarom. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. možete da smanjite nivo estrogen. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. 238 .D O JK E . Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. (Najlakše je dok se tuširate. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. Za viš< informacija. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen.) Tražite nabrani deo. koje mogu biti velike ili male. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. stavite je n. lako ne po stoje konačni dokazi. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. S prestankom menstruacije u menopauzi. ili fibroadenozu. adenome i papilome. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. 3 Kod metode mreže. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. azatim čvrstim pritiskom. u organizmu jedući hranu s malo masti. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. Ciste. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. Oni se razli kuju veličinom. vidi R akdojke. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću.naročito ako je krvav . oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec.

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke.500 mg dva ili tri puta na dan . Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. Ako je tečnost bistra i cista nestane. zahvatom koji se obavlja u istome danu. .pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. koji može da bude krvav. Fibroadeiomi su obično okrugli.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke.naročito zasićenih masti . Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. kao i raka dojke.i dobroćudnih čvorića. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. smatra se jedinim oblikom lečenja. Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. Razlikuju se izgledom. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . asamose retko povezuju s rakom. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. Na primer. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja. Hirurško odstranjenje. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama.

♦ Letargija. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. Osoba koj zloupotrebljava droge. crvenilo očiju. mentalnc emocionalno ili društveno. ne prestana upotreba droge ili leka. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. letargija. a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. raširene zenice. gubitak ravnoteže.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. raširene zen ice. ♦ H alucinacije. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. još ji veći zdravstveni problem. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. Zavisnost je prisilna. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. ♦ G ubitak težine. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova. onome koji ih koristi naškode telesno. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. zloupotreb. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . odnosno lekova. p roširene zenice. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi.naročito deteta ili tinejdžera . tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. prom ene raspoloženja. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. na primer. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. nagle prom ene raspoloženja ili stava. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. zakonom dopuštenih droga.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. položenja. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. nerazgovetan govor. ♦ Prom ene raspoloženja. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. ali velike količine mogu da oštete um telo. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. slab uspeh u školi. gubitak težine. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. p reko m erno znojenje. alprazolam i triazolam. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. drhtavicu i paranoju.i sum njate na zloupotrebu droga. nerazgovetan ili sm ušen govor. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema.

neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. ooremećaje vida. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. anksoznost. verzija namenjena pušenju.za podizanje raspoloženja. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . -------------------. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. Marihuana i drugi oblici kanabisa. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. Acetilsalicilna kiselina (npr. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. motivacija i nivo energije. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. Zavisnost. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. po pravilu. morfijuma ili heroina. lego oni koji to ne rade. izaziva depresiju. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. poput heroina i kokaina.bio korisnik svestan problema ili ne. SID E i drugih zaraznih bolesti.nage volje. ali se smatraju a. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. stvara izrazito jaku zavisnost. Kanabis. Opijati. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. . C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. slabljenje funkcije pluća. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. koja se naziva "krek" ("crack"). model ponašanja se teško prekida . poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a.

povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. konvulzija i halucinacija.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. psihoterapije i grupazasamopomoć. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . pa čak i opasna po život. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. pa je lakše uzeti preveliku dozu. pacijenti mogu da postanu potišteni. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. tremorom i akutnom željom za drogom . apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. znojenjem. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. drhtanje. sredstva za spavanje. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju.m o že da jo j spase i život. može da dovede do letargije. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. O dred en i lekovi naročito brinu. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. Izuzetak je kokain. koji je vrlo teško ostaviti. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost.uveliko je izdramatizovana. Zbog opasnosti od napada. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. Oslobađanje od stimulansa. ubrzanog pulsa. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. ili sredstava za podizanje raspoloženja. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. lako . halucinacija i depresije. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. a detoksikacija složenija. Diuretici. um or ili nesvesticu. slabosti. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. drugi to poriču. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. Ma koliko neprijatni bili simptomi. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. U ovoj fazi porodica. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. teskobe. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. umora.

oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. Za specifične tehnike.deo zavisnikovog oporavka. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. kalcijuma. j. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. magnezijuma. dok šišak .uključujući alkohol i duvan . radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E. meditacije. Grupe roditelja. Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. kolina i folne kiseline. koren čička (Arctium ippa). grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. napori društvene zajednice. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. Podrška porodice. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. . neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. vidi Stres. Drijatelja. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom.^apočeto izlečenje moguće. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci. uzima se za jačanje jetre.grozničica (Scuteliria lateriflora). koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum).najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . ekstrakta nadbubrežne žlezde. Kod adolescelata. kokaina i ostalih droga.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv. Ova faza je često jako te. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak.često život10 važan . valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. programi javne edukacije i prevencije. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. kalijuma. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. ehinacea (Echinacea spp. Silimarin.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. lako sporno. povrća i složenih ugljenih hidrata. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka.

Ijuštenje kože i . ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. M ožda imate trogo gledano. jaja. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. tepisima. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. crveni delići kože. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. ali nije ograničen na ta područja. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . lateks gume. zadebljale kože sa svrabom . a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. Najčešći je među malom decom. Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. obično na ručnim zglobovim a. Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. mineral. masti m azaobuću.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. Ekcem se često povezuje s astmom. kravlje mleka.kod tam noputih Ijudi . ne kih deterdženata. S UZROCI herpesni ekcem. ručnim zglobovima kolenima. naslednu bolest. početno lečenje usredsređuje se n. proizvoda na bazi hlora. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. se Ijušti. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve.prom ene u boji kože. a nekad se stvaraju i m ehuri. kož. pšenice i oraha. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba.od seljenja di novog posla . kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. penastoj izolaciji i iverici. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. Kod osoba sklonih ekcemu. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme.

lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Ako se koriste za područje oko očiju. Iz ovih razloga. na vrhu stopala. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). 245 . naročito kod dece. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. da dovedu do glaukoma. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. U težim ilučajevima. akne i trajne strije. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. ali prljaju i leugodnog su mirisa. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. Ako je ekcem povezan s alergijom. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. i Želudac 36. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. Za krajnje slučajeve ekcema. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. ispod kolena. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. trudnicama i starijim osobama. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. izbijanje pega. Ako simptomi potraju. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. ne bi trebalo da ih koriste trudlice.)oremećaja. vidi Dermatitis. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. u retkim slučajevima. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. uopšte govoreći.

uključujući obeležja spavanja. Možete da uzimate doze do 25 00C .) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. procedite i popijte do tri šoIjice na dan. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala.pre nego što se odluči šta će preduzeti. organski problem. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). majčine dušice (Thymus vulgaris). Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj. Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. Ulja iz skuše. provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. telesnu temperaturu. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. Budući da je ekcem hroničan. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. jaja. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. pa je važan stručni nadzor.kravljeg mleka. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. pšeničnog brašna i oraha . Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline. jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. neodoljivu potrebu za hranom. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA.

možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. Upotrebljavajte jednostavne. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. pšenice i jaja. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. Opustite se. Ako vaše odojče ima ekcem. poput kravljeg mleka. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. Ovo je naročito problem kod odojčadi. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. naročito vitaminima topivim u masti. Poimence.ako obično češe ranice . koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. konzervansa. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. Ako je moguće. brzo šetajte ili redovno vežbajte. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. zamolite lekara da prati vaš napredak. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. ■ MJ na dan. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. naročito kad odlazi na spavanje. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. Ako vam odojče ima ekcem. vitam inaA i cinka. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. pazite da mu nokti budu odsečeni i . Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. . Svakako održavajte sobu toplom. ulja ili parfema. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. probajte toplu kupku. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. Opet. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. na primer da se popnu svega desetak stepenika. blag kašalj. disanje postaje teže i iziskuje napor. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. mfizem. ali isto je tako karakterističan za rak. naročito ako je taman i gust. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. kašljanje i zadihanost. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. U mnogim slučajevima. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. Kako se emfizem razvija. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja.uključujući naslednost. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. obično od pušenja. E 248 . a da se ne zadišu.malene. oni mogu da unesu promene u svoj način života. možete bitno da usporite njeno napredovanje. poput penjanja stepenicama. Emfizem se javlja kad se alveole . katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. lako celi niz činilaca . zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. po pravilu izaziva hronično. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. koji objašnjava neke istovetne simptome. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. od astme do srčanih bolesti.

Smatra se da dim iz cigareta raz. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća.što ukazuju na nastanak emfizema. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. PLUCA Duboko u plućima. Tehnike disanja. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. ako imate emfizem. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. ometajući životno važnu razmenu gasova. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. čime se zadrava ustajali vazduh. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. obično zbog pušenja.otrajno pušenje. 249 . ako pušite. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. čak i ako ne puše. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. Ako to ne učinite. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. verovatno je da su vam pluća već oštećena. poput hroničnog hronhitisa.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. ^ačepljena sluzi. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. Morate odmah da prestanete da pušite. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . Posle postavljanja dijagnoze. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. Kad se disajni putevi stegnu. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk.

Da biste pripremili čaj. masirajte gornju površinu oba stopala. AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. udahnite i spojite laktove ispred sebe. spustite ruke i razdvojite dlanove. običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). snažan je bronhodilatator. 250 . Zatim. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Pijte vruće. Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp).izopa ( Hyssopus officinalis). lobeliju (Lobelia inflata). Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). azatim jestavite na vatru da se skuva. 1. na primer. KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. polagano ih istežite iza sebe. Ammonium carbonicum (6c). Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. Ponovite. H epar sulp huris (6c). Smatra se. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. udahnite i podignite ruke što više možete. prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. Upamtite. odmah ispod drugog i četvrtog prsta. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). zatim ih spustite. Ponovite. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. međutim. poput mlečnih proizvoda. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). Podignite laktove što više možete. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. euforbiju (Euphorbia pilulifera). lavande (Lavandula officinalis). naročito tokom napada otežanog disanja noću. semena anisa (Pimpinella anisum). da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. miloduha . zvana još i ma huang.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. Izdahnite. Pustite da čaj odstoji 10 sati. Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c).

Duboko udahnite. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. Prvo napunite lavabo kipuom vodom.) š Prošetajte. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. nagnite se natrag. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. stavite a u manji prostor. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni.ko pušite.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. konačno. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. Zatvorite oči. U početku ponovite vežbu tri puta. »REVENCIJA . povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani. 4A U Č IT E KAKO . hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. Dok sedite u stolici. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. spustite nogu dok udišete. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. Podizanje nogu. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. poput kupatila. (Za popis predloženih ulja. Polako brojte do tri. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. Kad vam se pluća potpuno ispune. a da se ne umorite. Ponovite tri puta. Ponovite tri puta istom nogom. Ne upotrebljavaj. U sobi prosečne eličine.) Dok ležite na leđima. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. Disanje dijafragmom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. . Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. polako spustite ruke i izdahnite. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. Podizanje ruku.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. dok se penjete stepenicama. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. Iz stojećeg položaja. Sedeće istezanje. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. zatim dok hodate i. azatim promenite. Brade priljubljene uz grudi. Ako želite da se služite raspršivačem.

l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. . kraju počne da nadražuje okolno tkivo. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. poput jajnika ili mišićnog zida materice . poput pluća. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . krv koju stvara ne može da izađe i n.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. ih pomera kao jednu tvorevinu. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. umerene ili teške. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. poznato kao endometrijum. ožiljaka i priraslica. tkivo kojim je obložena ženina materica. nalazi se samo u materici.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. .zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. što izaziv. Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. od prirodnog stanja stvari. 252 . mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. Poput samogendometrijuma. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. oni mogu da rastu. Kod žene koja boluje od endometrioze. Ove lezije. nadražuju se. stvaranje cisti. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa.

Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju.. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. Kod žena koje mogu da začnu. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. S menopauzom simptomi obično nestanu. kao mogućem uzroku. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. Kod •etrogradne menstruacije. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. U prirodnim uslovima. dubok bol u tomaku tokom snošaja. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. industrijskoj hemikaliji. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. za svaki slučaj. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. Čini se da dokazi govore da ne može. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. dovodeći do endometrioze. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće.radna menstruacija. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. . Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. čiji je zadatak pomeranje jajašca. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. ali ne i da se izleči. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana.lašenog pada u stvaranju estrogena. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. simptomi mogu da potraju.

Luk povećava rastegljivost kičme. Ležeći na stomaku. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. Dok udišete. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. 3 podignite glavu. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Izdahnite i zatim se opustite. Kod svih takvih lečenja lekovima. Zadržite položaj 15 sekundi. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. retko dolazi do potpunog izlečenja. Za žene koje mogu začeti i žele dete. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. polagano dišući. Uradite jednom ili dvaput na dan.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. grudi i bedra s poda. 254 . a lečenje lekovima nedelotvorno. Uradite jednom ili dvaput na dan. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. poput pojačanog rasta dlaka i . čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. tako da su i oni opet usmereni na simptome. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. Zadržite položaj 15 sekundi. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. grudi 2 i bedra s poda. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . ruke i noge od poda. Trudnoća ublažava simptome. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. Dok udišete. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. simptomi se često vrate. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. vaši simptomi bi morali da nestanu. ne delujući na stvarni uzrok. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. grudi. lekar će možda da vam savetuje operaciju. Izdahnite i zatim se opustite. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća.retko produbljivanja glasa. polaganc dišući. udahnite i podignite glavu.muškim hormonima. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. Uradite jednom ili dvaput na dan. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa.

Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg).) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. ♦ ako imate urođenu manu materice. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. ♦ ako imate obilne menstruacije. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora).može zato da poboljša ublažavanje simptoma. između ostalog. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. naročito ako se radi o majci ili sestri. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. . Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze.ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. upotrebite električni jastučić. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis). kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. menjajte ih često. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. Dnevni dodatak ishrani . sardine. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. ♦ Da biste ublažili napetost.uključujući skušu. naročito kad je krvarenje jako. losos i tunjevinu . ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. ♦ Ako upotrebljavate tampone. vitamin E (400 do 600 MJ). primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka.

zatražite medicinsku pomoć. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. ozled glave. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. stres. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). ne dostatak sna. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. moždani udar iU prevelika doza leka. 48 Hitna stanja . Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. iza čega sledi ukočenost trzanje.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. urođene infekcije mozga. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. ♦ Ritmično trzanje šake. ♦ Gubitak svesti. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. a bolesniku se ne vraća svest.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . ♦ ako napadi slede jedan za drugim. visoke temperature da imaju i konvulzije.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. Kod odojčadi s groznicom. lako je svaki slučaj epilepsije različit. stopala ili lica. Vrlo mala deca mogu u. bleštava svetlost. uzrok može biti i trovanje. ali to nij< prava epilepsija. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. 256 . čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo. Ipak. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. menstruacij. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. Pogledajte str. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine.osnovni su pokazatelji epilepsije. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad.

OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. Uobičajeno je. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. karbamazepin i gabapentin. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uz vođstvo. ali ne očekujte rezultate preko noći. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. U slučaju Džeksonovog napada. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. a lekar bi trebalo da bude upoznat .e posavetujete s homeopatom. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova. ali /ećina ih je blaga. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad.možda ukusa ili mirisa. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža. na primer. moždaćete hteti da . PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. premalo sna može da poveća verovatnoću napada.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama . čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. onalnim lekovima.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. fenobarbital. razdražljivost ili glavobolju. valproičnu kiselinu.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. . ♦ Dosta spavajte. posavetujte se s osteopatom. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju.

postane depresivna il društveno nesposobna. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. Izbegavaju razgovore u javnosti. snažno lupanje srca. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). Najčešće se javljaju specifične fobije. nego neke strašne posledice. letenje ili liftovi. Osoba se obično ne boji samog objekta. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. 258 . Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. debljine. zamuckivanje ili nesvesticu. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. zubara. predmeta ili stanja kao što su zmije. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi. patite od agorafobije. vode. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. visina. Ako se fobija ne leči. može da se povuče u sebe. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. Kod društvene fobije. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. obli kom društvene fobije. a obuhvataju strah od škole. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. zmija. ispadanja iz aviona. balona. patite od društvene fobije. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. na primer. krv. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. koja često zahvata mlad« Ijude. nikakve veze. a često počinju i detinjstvu. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. pauci. patite od specifične fobije. zabave javne toalete. osob. to saznanje ne umanjuje njihov strah. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. znojenje drhtanje. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. starosti. obije (od grčke reči phobos. vožnje. glavni strah je strah od javnog poniženja.

Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. Mogu . ako je primenjuje iskusan stručnjak. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol).. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama.u se izlečile od fobija. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada.e koristiti i lekovi. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje. a nekad i otkrije uzrokfobije. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. meditaciju i vežbe biofidbeka. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . Mogu da se uzimaju i anksiolitici. Mnogi muzičari. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . posebno kad teskoba počne da raste.taj pas će me ujesti" do .. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. ♦ Izbegavajte alkohol. . mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije. Na primer. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. smanji strah.pas je vezan i ne može da me povredi". Hipnoza. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. Lekovi samo prikrivaju simptome. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. Dok . mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. ali moraju da uključuju stručne osobe. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče. može da ublaži simptome. uključujući jogu.od . ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. koji smanjuju strah od panike. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. Nosite flašicu ulja sa sobom.

DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. crnu ili katranastu stolicu. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. zavisiće od uzroka upale. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. mučninom. recept ili bez njega. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. Acetilsalicilna kiselim (npr. na primer. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . obeleženi bolovima. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. suše vam se usta ili m anje mokrite. propisani lekovi antibiotici i. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. u retkim slučajevima. povraćanjem ili prolivom. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. mogi da se ustanove oštećenja želuca. mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). obično traju samo jedan ili dva dana. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. pušenja .poput prestank. Napadi akutnog gastritisa.

koje ubrzava izlučivanje kiseline . Ako oni nisu delotvorni. probajte neki drugi. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. vraćanje kiseline.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. ali neke možete da probate i sami kod kuće. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. Osrčnica 6. lekar može da vam propiše cim etidin. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. najviše četiri doze. a sadrže bizmut-subsalicilat. pijte mnogo vode i druge tečnosti . ako lek koji ste izabrali ne deluje. naproksena. Jedite više voća koje ne spada u agrume. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. a ako vas gastritis i dalje muči. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat.kako ne biste dehidrirali. . AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. zavisno od vaših simptoma. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. Slezina 34 i Želudac 36. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu.ali ne mleko. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. suprotno opštem mišljenju. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola.

Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. mnogo tečnosti i laganu hranu. deca. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. m okrite manje nego inače. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. ali 262 . G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. Alternativnim postupcima leči se mučnina.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. školi ili domovima i vrtićima. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. njima može da se pogorša proliv. akoje podnosite. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. suše vam se usta i osećate se sm eteno. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). mogu takođe da se propišu antibiotici. Ako jako povraćate. Ipak. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. povraćanje. Trovanje hranom. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. proliv i drugi simptomi.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. žeđ. probajte drugi preparat. Ponovite na drugoj ruci i nozi. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. To se najčešće događa odojčadi. groznicu. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. ♦ Arsenicum album za nemir. Pogledajte 19. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. pijte tri puta na dan. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. banane. povraćanje. proliv i žareći bol. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. ■ Pijte puno tečnosti. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. Pošto simptomi nestanu. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). iscrpljenost. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. hranu s mekinjama i povrće. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze.

S vremenom počinju da izazivaju bol. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. a ponekac i drugim zglobovima. Nasuprot tome. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. najčešće nožnom palcu. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. to jest mokrenjem. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. Štaviše. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. najčešće nožnom palcu ili članku. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. stopala ili ušnih resica. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. posebno su skloni gihtu. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. . Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. što dovodi do upalnog procesa. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. a izuzetnc redak kod dece. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. uključujući kolena. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. Giht je redak kod žena. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. na tro vanje olovom . snažan bol u zglobu. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. pritiska i pojave snažnog bola. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. Javlja se intenzivan bol u zglobu. u retkim slučajevim a. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. laktove palce ili prste. giht vrlo dobro reaguje na lečenje.

analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. na primer. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. kortikosteroidi. čak i dok spavate. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. reakcijom na alkohol i određene lekove. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. i druga protivupalna sredstva. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. a najčešće u nožnom palcu. Ako lečenje izostane. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. zapaljenje. uvek kad posumnjate na giht. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. Međutim. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ipak. antibiotici. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. 265 . Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. kao što su. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. kao što je hidrokortizon. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). Posle ublažavanja prvobitnog bola. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. a leči se protivupalnim sredstvima ili. Cak i kada se bol i upala ne leče. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. Aspirin). osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. u teškim slučajevima. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. prestanite da je uzimate. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. U suprotnom. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost.

odmah iza nožnog palca. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). uzimanjem alopurinola. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. masaže. špargle. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. a po potrebi i tokom ostatka života. pre svega one koje obiluju purinima. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. i neke druge neželjene pojave. ISHRANA Uopšteno govoreći. Ako vam bol to dopusti. spanać i većinu sušenih mahunarki. često su ugroženi i drugi zglobovi. čirom i bubrezima. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. kao na primer. lekovaza smirenje ili antihistaminika. ručni zglobovi i kolena. leka koji je u upotrebi već vekovima. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. a ne samo na upaljeni zglob. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. Zeludac 42. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. U svakom slučaju. Međutim. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. na strani metatarzalnogzgloba. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. koji može da izazove nadraženost kože. direktniji načini lečenja. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. masnu ribu. kao što su laktovi. Pijte mnogo tečnosti. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. mesne supe i sosove. Budući da je povratak bolesti moguć. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. školjke. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. 266 . pospanost i smušenost. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. Slezina 3. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. a u kombinaciji s drugim lekovima. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa.

borovnice i druge crvenoplave bobice. bezalkoholnih napitaka. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. posebno one sadržane u žitaricama. voću i lisnatom zelenom povrću. haringe i inćune. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. Oblog će smanjiti bolni otok. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. a posebno ako ste muškarac. masnoća. . ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. Urtica urens. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. uključujući sardine. čini se. pa ih zato treba izbegavati. Namirnice koje.iznutrice poput džigerice. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. Colchicum. na primer rafinisani šećer. Jednostavni ugljeni hidrati. Lycopodium i Pulsatilla. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. postarijeg aristokrate. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. Benzoicum acidum. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. Uzimanje veće količine bistrih. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. -------------------. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. biljka od koje se dobija kolhicin. školjke i neke vrste konzervisane ribe. Ledum. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. biljnih čajeva i vode. nemojte da pijete biljne čajeve. na primer sokova.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. odnosno mrazovac.

pulsirajućeg bola. znakovi su sekundarnog glaukoma. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. ♦ ako osećate pospanost i umor. V UZROCI Očno sočivo. 268 . Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. potrebne su vam nove naočare. na primer sivom mrenom (kataraktom). posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). betaksolol ili bunolol. nadraženost i crvenilo očiju. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. Ako osetite iznenadan. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. zamagljen vid. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. glavobolja. Ostali oblici glaukoma manje su česti. a zatim i slepilo. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. vaš periferni vid slabi. sim ptom i su urođenog glaukoma. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. ali s vremenom oduzima vid. neovaskularnog glaukoma. Ako se ne leči. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. Mnogi lekovi. ♦ Iznenadna pojava snažnog. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. a nekad mučninom i povraćanjem. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. zamagljen vid. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. ♦ Zamagljen vid. sim ptom i su akutnog glaukoma. ali ne i manje opasni. tumorom ili povredom oka. sim ptom i su hroničnog glaukoma. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. ♦ Kod dece. Naime. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. boli vas glava. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. suzne i zamagljene oči.

..... zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala...... Kad se to dogodi.. posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka..J DRENAŽNI KA N A L. Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala. Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje..........tegobe i Vid . lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja............ ako sumnjate na kongenitalni glaukom. Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede.. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak.. poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova... pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti. Tako. Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom. Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje.... vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan.. postepenu promenu tkiva drenažnog sistema. koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom. na primer. Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome..... Bez obzira na uzrok..N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO .....J ROŽNJAČA..... DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu....... očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak.. Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode. —. Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči..J ŠLEMOV K A N A L... Ukoliko se oštećenje živca nastavi...... Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma..... dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti.. ..... mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko .. objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja.. Ako sumnjate na pojavu glaukoma..... a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma......... a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom. a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva.... lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska... J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice.J i DUŽICA .... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma...... I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida.. Kolagen je..... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.. jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama......... Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja.... Kako se oštećenje očnog živca pogoršava..... a krajnji ishod je potpuno slepilo. lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja... moguća je pojava kongenitalnog glaukoma..porem ećaji)............. kako biste proverili svoj središnji i periferni vid.... Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka. naime. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima...... vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom...... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa.

moguć je potpun gubitak vida. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. jednom kad se dijagnostikuje. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. Redovno merenje intraokularnog pritiska. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. žučne kese. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. To je relativno kratkotrajan zahvat. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. u tkivu drenažnog sistema. dovode do porasta očnog pritiska. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. između ostalog. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. ako ste već pod kontrolom lekara. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . Rezultati se razlikuju. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. može uspešno da se kontroliše. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. dopune konvencionalnu terapiju.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. Akutni glaukom donekle je različit. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. Mnogi lekovi.

moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. Držite oblog najviše tri minuta. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. brokulu. vrlo težak o biik oboljenja.signale. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. . Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. posebno ako imate više od 40 godina. povezan je s dijabetesom . Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. lišće repe. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. Ponovite postupak s hladnim oblogom. grejpfrut i narandže. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. obratite pažnju naznakove upozorenja. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. m igrene i kratkovidost. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). ♦ Visok krvn i pritisak. Na oči staviti topao vlažan oblog.poremećaji). Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. jagode. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. usko su vezani sa pojavom giaukoma. N eovaskularni giaukom . uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. neophodan je potpun i detaljan pregled vida. uključujući glaukom (vidi Vid . Veruje se da hrom. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina.

Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . Bol može da se proširi. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . potrebno je preduzeti određene mere. odnosno grčenjem mišića. ređe. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. moguć je m oždani tum or. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. mučninu ili povraćate. dvostrukim vidom . ne posustaje. a pre svega posavetovati se s lekarom. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. naizgled različiti. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. izaziva povraćanje. mirise i zvukove. a prem a kraju dana se sm iruje. reč je o sinusnoj glavobolji.odmah potražite lekarsku pomoć. u početku se javlja ujutro . obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. patite od glavobolje izazvane napetošću. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. lako je broj takvih slučajeva mali.klaster" glavobolje. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. M ožda je reč o m e n in g itis u . Bez obzira na to. O b ratite se lekaru bez odgađanja. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. Svi su ovi.. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. migrena najčešće započinje snažnim. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. „klaster” (cluster) glavobolje. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. predstavljaju jedan od češćih oblika. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. verovatno je reč o migreni. Moguć je potres mozga. Pa ipak. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. a uključuju migrenu i . Cesto ih prati napetost vratnih mišića. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka.upala). Upravo stezanje u početnom stadijumu. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . glavno su izvorište bola. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. a u ređim slučajevim a. vrtoglavicu. Odmah potražite lekarsku pomoć. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. Obratite se lekaru bez odgađanja. a ime joj je serotonin. Glavobolje izazvane napetošću. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. I . Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . svetlost vam nadražuje oči. a izaziva m učninu. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. patite od tzv. Praćene su tupim. ako bolne i neprijatne. slabošću udova. druga su najčešća grupa. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. nadraženi napetošću mišića.

promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. a potom . što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. vrlo su često u <orenu problema. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. grupa. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. nepravilno držanje. moguća je takođe i genetska vela. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. a obično se javlja oko crvenog. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. Bol je snažan i aštar. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. suznog oka.poljni uticaj kao što je stalna buka. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. Najveći broj obolelih su muškarci. Migrene su nešto tajanstvenije prirode. različitih namirnica i nirisa.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. najčešći uzročnik je stres.tava protivzačeća. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. U svakom slučaju. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom . nosa. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna.ti nosa. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. promena nivoa hormona. upotreba oralnih sred. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. Kod glavobolja izazvanih napetošću. S IN U S N E . Zamor očiju. a takode i prehlade ili gripe. 273 . začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. očiju i ponekad temena. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave.

i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. Pritiskajte čvrsto jedan minut. najmanje dva puta na dan. Ako ste trudni. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Fizičke aktivnosti. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. tumora ili strukturnog poremećaja. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. Među njih se ubrajaju propra nolol. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. pritisnite tačku Žučna kesa 20. Ponovite postupak tri do pet puta. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. Sinusne glavobolje mogu d. lekar može da pribegne pregledu vida. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat.5 takođe možete da ublažite glavobolju.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. Ponovite postupak 3 puta. 1 zagušijivoj prostoriji. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. paracetamola i ibuprofena. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. Pritiskajte jedan minut. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. između palca i drugog prsta. na vrh korena nosa. dva puta na dan. migrene mesečno. na primer aneurizma. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. odnosnc lekova prevencije. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). 5 274 . Položite vrh srednjeg prsta između obrva. razmaknute otprilike 5 cm. Ponovite postupak dva do tri puta. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući.

LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. str. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. kao što je suncokretovo. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice.E. međutim. iza ušiju i na vratu. Udisanje mešavine lavande. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. prenosioca nervnih signala u mozgu. 275. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. opustiće mišiće i ublažiti bol. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. koji postoji u obliku pilule i injekcije. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. (Vidi Lečenje ko d kuće. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. Lekari su. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. Sumatriptan. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. koji kontrolišu osećaj bola. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje.H. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. Štaviše. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja.) Kratka terapija kortikosteroidim a. . HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. kako biste skratili napad. sredstva za ublažavanje bola.

prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. uzmite brioniju. M alo p o malo. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. ponovite postupak svaka dva sata. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. svetlu ili na dodir. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. uz maio vežb e u sp e će te i sami. pokušajte s beladonom. Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. ušljivca (Pedicularis canadensis). NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. U svakom siučaju. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. lipe (Tilia spp. tim boije. a posebno ako joj prethodi aura. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. to je kutija veća. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. S to je ja či boi.). zelenkastog iscetka iz nosa. iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. Ako je to potrebno. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. pokušajte da primenite sledeću vežbu. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. probajte Kali bichrom icum . aii ne prelivajući p re k o njene ivice. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. Ponovite celu vežbu dva puta. buci. U slučaju bolnih sinusa i gustog. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. b oi će p o č e ti da jenjava. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. Zauzmite sedeći položaj. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha).GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina.

postepeno povlačite prste prematemenu. 3. na primer mirisom. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. 7. kako biste ublažili napetost. zaslepljujući. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres.1.. zrele vrste sireva. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. probadajući. 6. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. pulsirajući. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. jačinu i trajanje migrene. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. Ako ste žena. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. oštar. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. 4. Sledeći rub kose. agrume.. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. može da zaustavi migrenu. Nežno pritiskajući. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. 2. držeći hladan oblog na čelu. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. ako to odmah učinite. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. što je jedan od oblika biofidbek metode. a time i učestalost. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. vrata.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. zatim se povucite u tamnu. 5. sve dok ne dohvatite slepoočnice. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika.

anem ija i umor. u zročnika ankilostom ijaze. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. vrtoglavica. ♦ G ubitak apetita i težine. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. koja često dovodi do teške anemije. koje potiču od glodara ili psa. bolovi u trbuhu i vetro vi. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. To izaziva razdražujući svrab koji. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. crvene lezije koje mogu da svrbe. naročito oko očiju. ♦ H ripanje. ♦ M učnina. bolovi u m išićim a. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . proliv. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. pa se na taj način. zatim sledi povraćanje. proliv. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. je r m ožda imate gliste. zatim sledi kašljanje. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. proliv. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. dodirom. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . treba da odete na lekarski pregled. zatim sledi tem peratura. B trihineloze. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. svinjetine ili ribe. kad se češe. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. konjunktivitis i oticanje lica. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. Mogu da budu različite veličine. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. i uzročnik strongiloidoze. Ankilostome. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). Ako se nehotice progutaju. ♦ Male. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. 278 . snažno lupanje srca. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. a ako se ne leči. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. naročito noću. kašljanje i druge disajne tegobe.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. proliv. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. Poput ankilostoma. Bele gliste. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. npr. razdražljivost. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. bolovi u trbuhu. znakovi su strongiloidoze. hripanje ili bronhitis.

a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. Ako su simptomi teški. ankilostome. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. Širenje trihineloze na disajni sistem. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. popijte tri puta na dan. Popijte tri puta na dan. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. Bele gliste. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. Ako niste. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. jedan tretman lekovima. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. pa ih lečite. svinjetine ili ribe. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. izbegavajte vratič. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. Pošto ste završili s lečenjem. Ako ste trudni. lek izbora je mebendazol. . Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova.ciklus se ponavlja. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. Ponekad. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje.

iznad pokožice. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. polnom organu i kožnim pregibima. pluća. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom.) Balanitis je ređa. ♦ kod muškaraca. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. 280 . Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. crveno i gnojno ♦ sjajan. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. može da bude bolno. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. ponekad nazivana kandidijaza. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. ♦ kod žena. javlja se u mnogo oblika. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. a to sve odgovara rastu gljivica. (Vidi Atletsko stopalo. ljivična infekcija. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. Ovo su simptomi balanitisa. ali može dazahvati i druge starosne grupe. sistemu za varenje ili na koži. crvenilo i oticanje stidnice. kandidijaza. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. ponekad a praćene bolnim oticanjem. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima.bolovi. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. (Vidi Penis . često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. SID E i drugih bolesti. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. može da izazove teške komplikacije. kao i kod starijih osoba. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. (Vidi Vagina .tegobe. Ako se infekcija proširi na bubrege. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. mozak i druge organe. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. nastupa gljivična infekcija. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. svrab i nadraženost vagine.

Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. nosite gumene rukavice. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. nervni. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. stolice ili tkiva. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). ali u slučaju bolova prekinite primenu. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. en d okrin i i imunološki sistem . Temeljno perite i sušite donji veš. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. Cesto ga menjajte. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. . Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. Kad završite. moraće da napravi analize uzoraka krvi. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode.) dva do tri outa na dan. ko ji se pije tri puta na dan. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). sa štitnom žlezdom. ali izbegavajte visoke d o z e selena. dopušta da višak vlage ispari. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. Obično se javlja blago peckanje. lekar će uzeti vlažni bris vagine.

im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. tegoba sa žučnom kesom . ali uvek ste se ponovno ugojili. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. dobijaćete na težini.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. srčane bolesti. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company. dijabetesa. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. ♦ više puta ste izgubili na težini. Ako ste gojazni. Gojazne osobe. Na primer. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. Nažalost. Ukoliko ste preterano teški. a kako pokušavaju da ih skinu. jer se njihov metabolizam. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. a ne na osnovu težine. kratkotrajno dobijanje energije. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). od raka do srčane bolesti. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. da bi se stavilo pod A . OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. ubrzava. usporava. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. trajnog program a m ršavljenja. Za razliku od taloženja masti na bedrima. uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. uključujući rak dojke i rak debelog creva. kako nabacuju kilograme.a time j manje telesnih masti . nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. Na primer. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. često i opasnih poživot.

zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. Uistinu. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Ako ste gojazni. možete savesno da izbegavate kalorije. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. osim naedenih faktora. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. Određeni lekovi. a to nije ak zadatak.:ontrolu. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. kao tegobe a štitnom žlezdom. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. . Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. nego možda i savetovanje i lekove. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. društvenim okruženjem. . Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. kao i masne ćelije. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. takođe su igrali važnu ulogu. tako se menjaju i načini lečenja. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. Nažalost. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan.dijabetes. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. Kad se radi o gojaznosti. leđutim. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. nezdrava ishrana. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. a nikad ne izgubite masti. Drugi faktori.hranom i drugim životnim navikama. tegobe a štitnom žlezdom . posebno es'ogeni i progestageni. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. nedovoljno ežbanje i naslede. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom.

Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. uključujući psihološki. pravilne ishrane i vežbanja. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. uvekse. Ako ste gojazni. posebrn slezini.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. a ne o kratkotrajnoj dijeti. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. morate da razmišljate o trajnoj promeni. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). Da biste bili sigurni. Ishrana s malo masti. Ako mislite da imate nezdrav odno. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. Zbogtoga. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. teskobu. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. ili uopšte ne. Postoje dokazi da dugotrajni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. ako pokušate da gubite na težini. uključujući nesanicu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. prema hrani. jer problem koji imate je trajan. Dve mnogo jednostavnije tehnike. neželjena dejstva. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. Da biste postigli najbolji rezultate. posavetujte s lekarom. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. Jedit 284 . obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. fenfluramin. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju.

jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. lako 3ušenje smanjuje apetit. ■ Hipnoterapija. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. Na primer. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. <ad se ne krećete. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. što vodi većim naslagama nasti u području struka. nervoza i bulimija. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. čime povećavaju unos kalorija. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. kao što je zatvor. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. obratite se stručnjaku. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. kao i u piletini. s glavnim obrokom sredinom dana. . Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. Ako imate obilan obrok uveče. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. možete da snizite svoju „nultu tačku". Pijte tri puta na dan. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. teže ćete ga svariti i apsorbovati. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda.

grlića materice. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. a prenosi se polnim putem. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. grkljana ili očiju. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. . Kod muškaraca može da dovede do upale prostate.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. zelenkast. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. povraćanje. to jest. Nasuprol tome. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. £ ponekad i rektuma. Ako se ne leči. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. u stalnom je porastu. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. Ako ste žena i imate gonoreju. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. mokraćovoda. mokraćne cevi (vidi Prostata . m utan. kad je ozbiljna šteta već učinjena. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni.

koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). lekar takođe može da vam prepiše probenecid. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). Chimaphila umbellata. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. energije. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). a potom antibioticima kao što su ceftriakson. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). posebno u slučaju upalne bolesti karlice. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. . ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. Kako biste pročistili organizam. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. takođe može da pomogne. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. kinesku angeliku (Angelica sinensis). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. PREVENCIJA Uvek koristite kondom. morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. Neven (Calendula officinalis). s unutrašnje strane noge iznad kolena. doksiciklin. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. Jetra 8. s unutrašnje strane noge. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3.

Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom.žarenje srca). alko hol i pepermint. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. 288 . prkos svom engleskom nazivu (engl. a ublažava pri m irovanju. beli luk. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. želudačnog čira ili raka. U UZROCI tegobama s gušteračom. želudačna kiselin. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. heartburn . O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). tem peratura ili crna. agrumi. jela bogata masnoćom i uljim. izuzetno snažan bol u trbuhu. Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. vrtoglavica. okolnost. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. pojava vre le. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. zadihanost. tegobe s bubrezima. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). gastritisu. znojenje. ispod i malo ulevo oc grudnog koša. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. a nije isključen ni srčan i udar. hronični zatvor. kafa. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. proliv. proliv. želudačnom čiru ili raku. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. čokolada. kolitis. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. Možda je reč o srčanoj bolesti. a zatim se ponovo zatvara. crni luk. srčanu aritmiju. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. a posebno antacida. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. Neumerenost je često otežavajuć. kao i neki lekovi. što m ože da dovede do ezofagitisa. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. oštećenja tkiva jednjaka. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. Povremena gorušica nije opasna. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. odnosno krvava stolica.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. povraćanje.

Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. a pušenje. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale).te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. ponovite još jednom ceo niz. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. ali i vežbati i smanjiti stres. Uzmite ga najviše tri puta. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. \ko ništa drugo ne uspe. javite se lekaru. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. a ako ne pomogne. pa može da izazove gorušicu. 10 grama fulinga (Poria :ocos). a u slučaju žarećeg bola. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. Stres optere. \ko antacidi ne uklone simptome. m lečn e m asnoće. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. Kako bi. uzmite Arsenicum album.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. . a zatim. Potrebna količina je 6c.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. Ne smete ga piti često. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. gore). što nije čest slučaj. ili pomoću rendgenskih snimaka. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. iako su nekad potrebne i dodatne inalize. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. Ako morate da se ispružite posle obroka. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. Aspirin).------------. a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. lezite na levi bok.astojaka: 10 grama narandžine kore. dovoljno se odmarati. lekar vam može jropisati cim etidin. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. a lek se uzima svakih 15 minuta. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. ako je to potrebno.

Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija . Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju. Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. B i C.obično između 38 i 39 °C. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. kancelarija i starački domovi. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. ali najteže posledice osećaju odojčad.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. SID O M i drugim bolestima. Velikaepidemija gripa iz 1918. teškog disanja. ali pošto grip . fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. Grip se najčešće javlja kod školske dece. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država.koje obično pogađaju decu. simptomi gripe su jači. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma.ili neka druga slična virusna infekcija započne. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. godine . gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Možda ste dobili zapaljenje pluća. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve.kao što su ovčije boginje . ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. a komplikacije teže. povremeno doseže 4 1°C . To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. dijabetesom. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom.koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu .G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura .

ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Ako i tada dobijete grip. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. 291 . Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. a obe bolesti izazivaju kašalj. Ako ste dobrog zdravlja. glavobolju i neugodnost u grudim a. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. Ako imate više od 65 godina. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. Budući da je to virusna bolest. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. Kongestija. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. lako sim ptom i m ogu da budu slični. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. začepljenost nosa i zapaljenje grla. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. U slučaju gripa. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. stranica 293). zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. ne reaguje na antibiotike. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. Budući da su o b e b olesti virusne. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin.virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. Aspirin).

♦ Ako ste nemirni. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. glavobolja i pritiska u očima. imate glavobolju i začepljen nos. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. Ako se pojave simptomi gripa. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. hrapav glas i bole vas zglobovi. brokula i jagode. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. Mehur 2. probajte Brioniju (Bryoniu). HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. Kako biste suzbili groznicu. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. ne služite se parom. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku.) dva puta na dan. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. probajte Galsemium . probajte Rhus toxicodendron. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. promešajte dobro pre svakog ispiranja. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. Zeludac 3. probajte neki drugi homeopatski lek. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. slabo. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. probajte Eupatorium perfoliatum. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. „teško" i grozničavo. Aspirina). ♦ Ako se osećate umorno.) i limuna u čaši tople vode. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. tresete se i žedni ste i imate suva usta. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. Ako bolujete od astme. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. Nemojte davati 292 . prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. Debelo crevo 20. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. Jedite više nemasnog mesa. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče.

morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. kravlji sir. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. ispirajte ga slanom vodom.koje šteti disajnom sistemu . Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. Kad osetite glad. kuvani pirinač. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta.i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. a sadrže alkohol. Budući da je grip ozbiljna pretnja. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ne pijte alkoholna pića. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . virus se lako širi vazduhom. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. godine. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Ako ste trudni. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. Ako se potpuno ne oporavite. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. još uvek možete da dobijete grip. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju. kuvane jabuke. kao što su dvopek. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. Obično se daje jedna injekcija vakcine. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. pre nego što prekinete mirovanje. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. iako deca mogu da dobiju dve. banane. . Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. uzmite laku hranu bogatu skrobom. ali nemojte gutati rastvor. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM .

široko upotrebljavane. između m enstruacija ili posle m enopauze. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. Kako se ćelije raka umnožavaju. još uvek prelaze 60 posto. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. a invazivni rak između 40 i 60 godina.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. s verovatnoćom potpunog izlečenja. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). i zbog PAPA-testa . m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. Rak grlića materice nije česta bolest . prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . imale više polnih partnera. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. iako ove ćelije nisu kancerozne. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e .rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice.t e g o b e . više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. izlečiv je. Kad se otkrije rano.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. mogu da postanu takve. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. dostupne analize visoke efikasnosti .G R LIĆ M ATERICE . gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. neposredno iznad vagine. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. Iz tog razloga.

ali češće se uklanjaju skalpelom.odstranjivanje grlića materice. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. . a moguće i drugih organa . razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. koja . PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. hemoterapije i lečenjazračenjem. analize krvi i mokraće. Carcinom a in situ. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila.prema nekom ispitivanju . lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. materice. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. Ako se rak proširi izvan predela karlice. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. Ako ni druga analiza nije u redu.grlića materice. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice.je preko potrebna. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. Ako se biopsijom potvrdi rak. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. zadnjeg creva. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. histerektomija . ali se retko kad izleče. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. kao što su virusne infekcije. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. ostalih creva i trbušne duplje. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. laserskim zracima.

omogućavajući rađanje deteta. zelene. sive. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće.G R LIĆ M ATERICE . Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu.te g o b e ). koje se naziva pločasti epitel. poznat kao usne grlića materice. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. horm onske tegobe. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. ili širi. Zapaljenja grlića materice. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret.i cervikalna inkompetencija. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. koje može da dovede do začepljenja . akutne i hronične.delimično ili potpuno suženje grlića materice. polipe grlića materice. sivkaste. Na sredini se nalazi mali otvor. bele ili žute boje. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. zavisno od vrste infekcije. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. m ožda imate in fe k c iju . oko 2. m ožda imate infekciju. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. uzak.5 cm dug prolaz. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. eroziju grlića materice. nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome.

Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma.tegobe). Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. ako se ne leči. lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. kao što su genitalni herpes. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. Nabotianova (Nabothianova) cista. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. koja može da dovede do prekida trudnoće. Neke se žene rode sa začepljenjem. poremećen rastćelija grlića materice. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. nepoznat je. levo). Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. hlam idija. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. Uzrok cervikalne inkompetencije. Endometrioza. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva.► što ponekad utiču na plodnost. upaljene ćelije. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. takođe mogu da dovedu do začepljenja. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. desno). Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). pak. u terapeutske svrhe i kiretaža. . kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. Polipi su obično bezopasni. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. poznatih kao endometriomi. 298). kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. i 35. koji se prenosi polnim dodirom. godine starosti. najčešće pogađa žene između 25. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. kod drugih. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. bezopasna oštećenja. stvarajući ravna. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. str. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. Hirurški zahvati na grliću materice. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. kao i cervicitis. donjem delu materice koji vodi u vaginu. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci.

kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. Biopsija se izvodi kolposkopom. Ako je neophodno.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. napraviće se i cervikalna biopsija. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. Cvrsto pritiskajte jedan minut. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. Stavite palac sa strane dlana. Z. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. Pritiskajte jedan minut. neposredno ispod zgloba maloga prsta. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. između kosti i mišića. pritisnite Zučnu kesu 20. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. Ovi zahvati. 4 zahtevaju anestetik.G R LIĆ M ATERICE . kao što je displazija ili rak. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. posebnim instrumentom za uvećavanje. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. često nezahtevaju nikakvo lečenje. na udaljenosti od oko 5 cm. s obe strane kičme. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom.

Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. . Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. Ponovite 3 puta. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. jedite mnogo svežeg povrća i voća. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. čega 1 minutsedite u hladnoj. azatim odmah obucite toplu odeću. Da biste napravili tečnostza ispiranje. Neka preparat odstoji 15 minuta. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. do 16. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. Menjajući pH u vagini. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode.v. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. ali. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom._______ . zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. obično tokom 12. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. dijafragmu ili cervikalne kapice. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. završavajući s hladnom kupkom. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. koje se inače nalaze u materici. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. prestanite. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). ___________ _ se izvodi u bolnici. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. na vaginalnoj strani usana grlića materice. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. nedelje trudnoće. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. ♦ Ako pušite. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. beta karotinom (vitamin A i. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. a drugu hladnom. to je gotovo uvek nepotrebno. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice.

Osobe koje boluju od alergija. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. boginje. bol. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. i. Bakterijske infekcije.5 °C bez sim ptom a prehlade. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. U retkim slučajevima. naročito kod gutanja. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. 300 . stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. možda. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. herpes i zaraznu m ononukleozu. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. osetljivost u području vrata. uključujući prehladu. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti.G R L O . grip. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. naročito tokom hladnijih meseci u godini. a ne virusne infekcije. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. kao što je veliki kašalj. kad su disajne bolesti na vrhuncu. ovčije boginje. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. grebanja i bola u grlu. koju često pokreću virusne infekcije.

Zato biste. kako dan prolazi. kao što je biljno ili bademovo. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima. akutnog nefritisa. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. Ako se dugo ne leči. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. . kaoštojeeritrom icin. na 7 do 10 dana. povlači. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. Uopšteno govoreći. trebalo bi da odete na lekarski pregled. BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. nekog drugog antihiotika. ako ste alergični na penicilin. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. koji može da ošteti bubrege. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. čak i ako su se simptomi povukli. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. debelog creva i želuca. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. bez ikakvog lečenja. ako je potrebno ublažavanje bolova. jer može da dovede do Rejovog sindroma. je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. Aspirin) ili paracetam ol. Isto tako. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. u odsutnosti drugih simptoma. kao što je streptokokno zapaljenje grla. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. grgljate slanu vodu i. Na prvi znak bola u grlu. pijete mnogo tečnosti. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka.► -----------------. Međutim. ko ji se zatim.

pijte čajeve napravljene od kadulje (Salvia officinalis) ili kam ilice (Matricaria recutita). primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. PAŽNJA: Neki oblici sladića deluju na povišenje krvnogpritiska. Ponovite postupak tri puta na dan. Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene lekove. Za čaj od rudbekije stavite 1 do 2 kašičice korena u 1 šolju vode i. u usecima uglova vilične kosti. Da biste pripremili čaj od hidrastisa. 3. zagrejte do ključanja i ostavite da kuva na laganoj vatri 10 do 15 minuta. Akupresura može da pomogne da ublaži simptome temperature koja je posledica prehlade. 1 j Za ublažavanje neprijatnosti koju izazivaju bol u grlu i oticanje grla. Pritiskajte jedan minut. pa pritisak primenjujte polako i oprezno.) Ako želite da izbegnete miris belog luka. primenite Apis (6c) tri puta na dan. Iscedite sok jednog limuna u 2. Nemojte to da radite tokom trudnoće. Da biste ublažili nadraženost grla. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta. 4 ♦ Ako bol u grlu prate simptomi slični gripu. Levim palcem pritiskajte središnj deo jastučića dlana. Palcem pritiskajte tačku Debelo crevo I I . pustite da provri. pokušajte da pritisnete palcem desne ruke Debelo crevo 4. Možete da probate i čaj od glatkog sladića (Clycyrrhiza glabra) koji pomaže jačanje odbrambenih sposobnosti imunološkog sistema protiv bakterija. Stavite jednu kašiku korena u tri šolje vode i lagano kuvajte 10 do 15 minuta. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut. ♦ Ako vam je ždrelo crveno i otečeno.G R L O . a zatim isto ponovite i na desnoj ruci. na bazi desnog palca. Ove tačke su izuzetno osetljive. primenite Belladonnu (6c) tri puta na dan. Homeopati prepisuju nekoliko lekova za bol u grlu.B O LO V I NASTAVAK sativum) na dan. (Beli luk je prirodni antibiotik i antiseptik. Nemojte da uzimate sladić duže od nedelju dana ukoliko niste pod kontrolom lekara. Cvrsto pritiskajte na kost iznad kažiprsta jedan minut. Pijte tri puta na dan. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga temperatura. glavobolja i nemir. dodajte meda premaželji i popijte. neposredno ispod ušnih resica. a hladna voda ili led smanjuju bol. HOM EOPATIJ A AKU PRESU RA Za bol u grlu kod prehlade ili gripe. Postupak ponovite tri puta na dan. ♦ Ako je bol u grlu počeo postupno i prati ga umor. probajte pritisak na Pluća 10. Stavite 2 kašičice čaja u prahu u šoljicu vode. procedite i popijte. Čajevi spravljeni od hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili ehinacee (Echinacea