Veliki porodični savetnik o zdravlju-Konvencionalno i alternativno lečenje-Mladinska knjiga Beograd

tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. štaviše.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. Odnos le k a r. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. No. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. ili starijem odnosno mlađem. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. Kada tražite kandidate. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. . s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. verujte svom instinktu i proceni. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. Pre svega. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. poverenju i kom unikaciji.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. ili pokušajte kod lokalnog apotekara.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

....................... Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život................................................................................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života ................................................................................ zdrav život za sebe i ostale članove porodice................. SADRŽAJ Dečje zdravlje ......................................................................... 32 ................................................................... 31 .................... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ...................... Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun.......................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti.........................................................................počevši od perioda odojčadi................................................................................................. 36 Zdravlje muškaraca Starenje .........................................................................................38 25 .........

U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . 28-29. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. Da biste izbegli pelenski osip. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. ako vidite znake nadraženosti. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. u kojem će se proveriti otkucaji srca. (Vidi Tablice rasta.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. Ako je vaš dečačić obrezan. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. stranica pored. obavestite svog lekara. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. No. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. a da se nije vakcinisalo protiv njih. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. str. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. M eđutim. (Vidi Kolike. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. zovite svog pedijatra. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. stasu i motornim veštinama. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. disanje i refleksi novorođenčeta. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice.

Ako se dete povredi. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. dete u prvoj godini. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. tetanus. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. zaušci (m um ps). U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . ekcem. Detetova individualnost postaje očiglednija. tetanus. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći.B BCG Hep. gastroenteritis i žuticu. Budući da su neke oznake na koži ružne. godina DT Polio D TP Polio Hep. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. pogledajte deo Hitna stanja . difterija. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. . uključujući analnu fisuru. Možete. Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep.B* HbsAg + Hep. na primer. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. difterija.B D TP Polio Hep.prva pom oć radi odgovarajuće nege.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. difteriju . smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne.B* HbsAg + D TP Polio Hep. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. naročito kako napreduju jezičke veštine. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. poliomijelitis. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. dečja paraliza. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima.B DT Polio MMR 18. proliv. uključujući „m am a" i „tata". Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. iako žutosmeđe. rubeola. morbili. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. poliomijelitis. godina 14. godine 7. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. godina 12. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. zatvor. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu.5 m eseca 5 meseci 2. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. B tuberkuloza. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela.B* HbsAg + Hep.

Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. Uskoro će moći i da trči. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama.ne" kada nešto od njih zatražite. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. Tokom ovog perioda. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. tobogani i tricikli. Zbog svoje mašte dete se 28 . da se oblače i skidaju uz pomoć.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke.a ponekad i namerno neprijemčivo . Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. Njihov se rečnik dramatično proširuje. kao i odgovornosti. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci.. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške.na roditeljsku pouku. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. iako će neka. kao i da se sami služe toaletom. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. a ne samo igranje pored njih. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . deca razvijaju osećaj samostalnosti. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. posebno dečaci. koji se često naziva užasnim dobom od dve godine.

gde opuštenu atmosferu vrtića. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom.3 °C mogu javiti febrilni napadi. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. Trajni zubi su. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. obično bezbolno. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. telesni i psihološki rast. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . godine. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Za razliku od odrasle osobe.prva pom oć: Napadi. s izuzetkom umnjaka.VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. ali su retko opasni za život deteta. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. 29 . grip ili streptokokna upala grla. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. Ti napadi su zastrašujući za roditelja. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. kao što je porem ećaj koncentracije . oko 13. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . obično s decom istog pola. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Kada dete jednom počne da ide u školu. kao što je disleksija.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. Mlečni zubi počinju da ispadaju.

Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. mršavljenje. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . U svakom slučaju. Iz radoznalosti. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite .. godini obično se usporava posle prve menstruacije. a ako zubi ne izrastu pravilno. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. ili kao posledica pritiska vršnjaka. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. kada reći . godine 30 . ili do 17. godine. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. za dečake posle 11.ginekolog pregleda karlicu. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. rođendana. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. kao i znojne žlezde. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. Ako ima teške menstrualne tegobe. posebno devojke. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. Naučite ga da noževi. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. kao posledica potištenosti ili druge traume. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). a posebno adolescente je mononukleoza. uključujući anoreksiju i bulim iju. možda će trebati da joj pedijatar . znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. ili ako mu se do 16. morali biste da porazgovarate sa lekarem. godine. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. Poremećaji vezani za ishranu. Stidne dlake. Dlake ispod pazuha i na licu. u svakom slučaju. Ako vam sin ima 15 godina. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. godine. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. godine. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. kao što su problem i s vidom. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. i 14. anksioznosti i napada panike. rođendana. često kroz samozadovoljavanje. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. Telesni. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. a i ranije ako su polno aktivne. grudi i primetno povećanje veličine tela. ili 18. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. alkoholom i duvanom. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. Nagli rast koji je započeo u 10 . Neki adolescenti. godine nije počeo menjati glas. Kako vam dete ulazi u pubertet. bočnom krivljenju kičme. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. Ako vam ćerka ima 15 godina. ili 1 1 . razlike između seksa i Ijubavi. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima.krini sistem koji rano sazreva. tj.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. kao i pojavljivanje stidnih dlaka.

Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. održavate težinu u granicama. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. ona se može delotvorno kontrolisati. no neke bolesti. jedete raznovrsnu hranu. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. godišnji pregled oftalmologa pratiće . kao rak testisa i multipla skleroza. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. . daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. a ako je potrebno. ■ Da biste održali telo u formi. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. morali biste redovno da k'ežbate. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. godine neki Ijudi proživljavaju tzv. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. umereno pijete alkoholna pića. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.ve problem e s vidom. iako se ne nože izlečiti.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. trebalo bi da zatražite stručni savet. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. U nekom periodu posle 40. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama.

pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. posebno kod žena mlađih od 30 godina.tegobe.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. godine.tegobe. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. no kućni testovi nisu uvektačni. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. oticanje. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću.tegobe. zadržavanje vode. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. D ojke . Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki . MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. dobijanje na težini. iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. Ako se jajašce ne oplodi. anoreksije ili drugih bolesti. Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću. endom etriozom ili upalom karlice. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. dolazi do oplodnje. no isto tako može da bude i posledica stresa.one koje traju više od sedam dana . mokraće i stolice. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. naročito u prvim danima trudnoće. ili kombinacija ovih dvaju.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. Kao 32 . često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. sporno je pitanje. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Kad počne pubertet. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. Materica . Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana.rak. te putuje prema materici kroz jajovod. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. Vagina . Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije.i nepravilne mesečne cikluse. želju za hranom ili promene raspoloženja. U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. rezultat su jednojajčani blizanci. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. G rlić m aterice - tegobe. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. Jajn ici . gde će se razviti u embrion. gojaznosti. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. razvijaju se u dvojajčane blizance. trebalo bi da obavestite svog lekara. (Vidi D ojke . iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima.tegobe.VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje.

iako se ona može sprečiti. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. šuljevi. plodove vode i posteljice. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. one se javIjaju nepravilno.tegobe. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. Deca rođena između 20. slabokrvnost.naročito u prvom tromesečju . Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti.tegobe. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. bolovi u leđima. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. POROĐAJ vene. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. minerale. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. Spontani pobačaji usled pada. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. Pravilna ishrana je važna. (Vidi Trudnoća . Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. lako to majku ne pogađa. Do relativno retke bolesti. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. . Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. nedelje trudnoće. kao što je Daunov sindrom. Uopšteno gledano. mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati.potencijalno opasna za razvoj deteta. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. Ako niste imuni na toksoplazmozu. belančevine i masti. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. droga i lekova . ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. povrede ili stresa vrlo su retki. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. pojačane snabdevenosti krvlju. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. i 35.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. nedelje trudnoće. zatvor ili žgaravica. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. neka ne prežive proces rađanja. Ako su vam bradavice uvučene. trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . do većine dođe rano . Neke žene imaju tzv. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. alkohola. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Epiduralna anestezija ublažava bolove. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. tako da uključuje različite vitamine. Ako već niste imuni. Prenatalna ispitivanja. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja.

a kasnije i čvrstu hranu. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. suprotno tome. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. usled trudova ili stezanja materice. ili polnoprenosiva bolest. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . ako se to desi. Tokom prve i najduže. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne.retku. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. poremećaj materice ili grlića materice. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. To može da potraje i nekoliko dana. žena posle menopauze ne može da začne dete. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. sledite uputstva u Hitna stanja . Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. babicom ili porodičnim lekarom. surogatroditeljstvo i usvojenje. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . 34 . pa je zato verovatno da će začeti. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. hormonskim i emocionalnim promenama. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. Porođaj se deli na tri faze. Posle ženinog prvog porođaja. trudovi i porođaj obično traju kraće. takođe.prva pom oć. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. Posle 37.odnosno temperature u stanju mirovanja . Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature .prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. vaš lekar. morate da steknete ugodnu rutinu. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. što se uopšteno pripisuje umoru. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. 36-37. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. str.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. sestra ili babica daće vam potreban savet. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. brzog i relativno bezbolnog procesa. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. Drugi znaci uklju. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca.) Na plodnost definitivno utiče starost. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme.

mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. smrtonosna. na kraju krajeva. ovulacija prestaje. oba partnera odmah treba da pregleda lekar.tegobe. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu.tegobe. prirodno se koleba. (Vidi Menopauzalne tegobe. ili libido. u jajovodu. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. Pošto rode jedno ili više dece. a trudnoća više nije moguća. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. kao i poremećaji u vezi sa jelom. jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. Ako se otkrije tumor.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . zahteva histerektomiju .kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. (Vidi Polne smetnje. dijabetes. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. bilo da je dobroćudan ili zloćudan. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. depresijom ili problemima u odnosu.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja. kao što su rak materice ili grlića materice. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. sušenje i stanjivanje zida vagine. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. Konačno. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. To je menopauza. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. jajovoda i grlića materice. npr. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena .) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. gojaznost. ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu. (Vidi Materica . . a često i jajnika.primarnog ženskog hormona . Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. To se naziva vanmaterična trudnoća . Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. To može da bude prouzrokovano bolešću. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. G rlić materice . genitalni herpes 1genitalne bradavice. a moguće i opasan po život majke. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt.bolan problem. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. (Vidi Rak. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. gonoreja. bulimija i anoreksija. menstruacija sasvim nestaje. stresom. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). Sida je. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti.hirurško odstranjivanje materice. ako se pravilno koriste. Lečenje nekih bolesti. zbog čega snošaji mogu da budu bolni.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Muški prezervativi. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja.

a uključenaje i analiza krvi. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. Sterilizacija je pouzdan. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. ali obično i trajan. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. Pre svega.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. Posle 50. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. Srećom. stručno lečenje. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. Testisi . godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi.rak. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca.) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. (Vidi Penis bolovi . a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. pluća i krvotoka. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. ('Vidi Polne smetnje. između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. Testisi . koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. rano otkrivanje i trenutno. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa.tegobe. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem.

Rak testisa. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja .kao i jasno shvatanje bolesti . Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti.obratitesesvom lekaru. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .ako je neophodno. sa lekovima ili bez njih. Kao i sa svim oblicima raka. str.bolovi. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina.možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka. Stručnjaci veruju da. ('Vidi Penis . Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. 3 2 -3 5 . a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje.infek- cije. posebno onih starijih od 50 godina.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom . Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. .) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi. bolno mokrenje. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti.kao što su prekid veze. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. Ovo naročito vredi za period bolesti. iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. iako redak. Teorijski. (Vidi Zdravlje žena. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda.cev koja odvodi mokraću iz bešike. Prostata . koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. rak prostate. lako i žene mogu da imaju takva obeležja. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. realističan stav . Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba.tegobe. često u periodima ličnih kriza. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. (Vidi Bešika . Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. (VidiTestisi-tegobe. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. Vremenom prostata može da natekne. stežući uretru i izazivajući često. Pozitivan. vazektomija može hirurški da se poništi. Mokraćne tegobe. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu.

ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. Zglobovi . Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. (Vidi Artritis. mreni i degeneraciji očm m rlje. gotovo ga je nemoguće sprečiti.poremećaji.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. slaba ishrana. Primereno vežbanje.bolesti. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. te pojave. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. čak i opasne po život. gubi elastičnost i počinje da se bora. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina.bolovi. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. (Vidi Vid . Kad prvi pui otkrijete promene vida. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. ako počnete da gubite zube. 38 . U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. Tinitus. tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. Vremenom. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. (Vidi Desni . pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno.porem ećaji. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . ipak.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. vaš apetit. Buduć da se očni vid obično kvari polako. godine. posebno na licu i rukama. većina Ijudi danas može da očekuje duži. ukoliko se ne leče. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. (Vid Sluh . stomaku i bokovima.) Vaša čula mirisa i ukus. S druge strane. takođe će postati manje izoštrena.i dobrano u starost. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . ali kad god do njega dođe.između 40 i 65 . alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . gojaznost. različitom brzinom kod različitih osoba. bolesti i preterana upotreba duvana. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine. S godinama se koža polako stanjuje. Lomljive kosti. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. Zubobolja. čineći artritične bolesti čestim problemom.

. kod nnogih je to bezazleno. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. Zaboravnost. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. Posle 50. ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis.putovanja. plivanje. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. ručke za pridržavanje u kadi.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. To nije laka odluka. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. Ako odlučite da budete primarni staralac. naročito ako je ta osoba bolesna. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. bilo povremeno bilo stalno. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. mali po'ast krvnog pritiska je normalan. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . materice. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. Redovne fizičke vežbe . BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. golf ili tenis .možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema. grlića materice i jajnika. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda.hodanje.ne napore vrlo zamornim. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. ali može da bude najbolje rešenje.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. U određenom trenutku.na primer. Ako se osetite preplavljeni osećanjima. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. statistički gledano. Pogoršanje . Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . možete da razmotrite negu u domu.

............................................................................................................. 65 T r o v a n j e ...........46 N a p a d i ....................................................................64 A nafilaktički š o k ................................................ 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ................................................... 43 K r v a r e n j e .......................66 U ho . 67 ...................................................................................................................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ..................hitna s t a n j a .... 60 Srčan i u d a r ......................... 788 ..................................... 56 Prelom i i i š č a š e n j a ............................................... 48 O k o ...........................................................................49 ...... 488 N esvestica..................hitna stanja ...........69 Z m ijski u j e d ..................................................................................................................................................................... 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ...................... 47 Nos ........................................prva p o m o ć ................214 Disajni sistem .. 482 Mučnina ............................................................42 v G u še n je stranim t e l o m ....................................................................................... ...... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ...........................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je .................................. .....................................504 Povraćanje.......bolovi ....................... 63 Š o k ........220 Moždani udar ..... 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ................... 41 ........ 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ............................................................................ 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes...........................................hitna stanja O p ek o tin e .......................53 Porođaj .............. 52 Povrede glave.......584 Trbuh ........................................................................................... vrata i leđ a ......................................................

Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. 64). u udubljenje na vratu povređenog sa strane. samo podignite bradu. Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. tako da disajni putevi ostanu prohodni. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. pored Adamove jabučice. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. vrata ili leđa. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. 4 5 Sprečite šok (str. kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. (desno). oslušnite da li se čuju otkucaji srca. Ako ga ne osećate. 46). i pokušajte da osetite puls. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. koji nije pri svesti. a diše. omogućićete prohodnost disajnih puteva. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. bez palca. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. 41 . bez palca.

2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. 5 Utoplite unesrećenog. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. pokrivačem ili kaputom. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. naročito oko vrata. 53.59). pogledajte str.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. 47). . Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. vrata ili leđa. 56 . 47). Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. dok ne stigne lekarska pomoć.

\ v ____ _— 6 Pogledajte. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. između udisaja odmaknite usta. priča ili viče. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. 7 —' V \ f j / / —y . Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. pogledajte okvir dole desno. vrata ili leđa. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. diše. 45.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). Ako on diše. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. Očistite usta unesrećenoga. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. a ispod rebara. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). DOgledajte str. a može da kašlje. Međutim. Izvršite pritisak brzo i više puta. NASTAVLJA SE 43 . 53. Ako ste vi unesrećeni.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. odmah iznad pupka. Držite šaku drugom rukom. polegnite ga na leđa. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. diše. 42). Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. DPREZ: Upamtite .GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. govori ili viče. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. poslušajte i osetite da li diše. pogledajte okvir na str. nemojte se mešati.

ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. pet puta mu pritisnite stomak. odmah iznad pupka i ispod rebara. pritiskajte stomak. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. očistite usta i dajte veštačko disanje. pulta ili nekog drugog čvrstog. a unesrećeni ne diše. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. . Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. ne činite to ni na jednu stranu. Uhvatite šaku drugom rukom. Stavite drugu ruku na prvu. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. 56-59). Pritisak na trbuh. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Presavijte se preko naslona stolice. odmah iznad pupka a ispod rebara. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. O PREZ: Dok pritiskate. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. pritiskajući prema unutra i prema gore. odmah iznad pupka a ispod rebara. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Držeći laktove okrenute prema spolja. Izvršite pritisak na stomak pet puta. Izvodite pritisak brzo.

s glavom niže od ostatka tela. Ponovite niz od dva udisaja. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. Dvaput udahnite.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. Ako ne izbacite strano telo. 2 Ako odojče izgubi svest. pridržavajući mu glavu rukom. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. Dajte veštačko disanje. odmaknite usta između udisaja. da ga lupkate po leđima. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. četiri udarca po leđima. Udišite snažno. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. Pritiskajte brzo. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. četiri puta mu pritisnite grudi. Cetiri puta ga lupnite po leđima. a bradu podignutu drugom rukom. nastavite da dajete veštačko disanje. 45 . Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. Ako odojče ne diše. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga.

ili samu ruku ako je neophodno.hitna stanja (str. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. a ne strano telo. da biste izvršili direktan pritisak na ranu. izvršite pritisak na arteriju. Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu.hitna stanja (str. 67). Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. nazovite 94. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. nemojte je uklanjati. pogledajte str. 53. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. Oko . Kad krvarenje prestane. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. Ako krv probija kroz tkaninu. Ako je moguće. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. Držite rubove rane spojene. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave.hitna stanja (str. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. 49) ili Uho . Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. pritiskajte oko rane. 6 46 . stavite zavoj. podignite ranu iznad nivoa srca. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. 5 Ako krvarenje ne prestane. učvrstite je zavojem.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. vrata ili leđa. 56-59). stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Ako se u rani nalazi strano telo. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. 41). U slučaju zabodenog stranog tela. preko rane stavite čistu tkaninu. između rane i srca. 48). Proverite prioritete kod povređenog (str.

3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. možda će zaspati.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. 53. Jklonite naočare. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. . počnite s reanimacijom (str. nazovite 94. iako zastrašujući. iko unesrećeni ne diše i nema puls. pomozite nu da se spusti na tlo. 56-59). pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. ne hladnoj. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. vrata li leđa. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. ♦ Napadi. > Kad napad prođe. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. odnosno itkucaje srca. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. pogledajte str. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. Pozovite lekara radi daljih saveta. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. vodi. obično nisu opasni po život. 41). _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog.

Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. ispod grebena nosa. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. ili imate otok. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. Ne tražite od povređenog da snažno udiše. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Ako u nosu imate ugruške krvi. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. Dišite kroz usta. između palca i kažiprsta 10 minuta. 48 . Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. možda vam je nos slomljen. nazovite 94. bolove ili modrice oko očiju. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. Ne duvajte nos. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. ne kopajte ga. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. Držite obe nozdrve. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. recite povređenom da izduva nos. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos.NOS . Ako se strano telo ne pomeri. pokušajte jednom da ih izduvate. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. 5 Kad krvarenje prestane. pripazite na to da se lako može izvući napolje. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. 1 Sedite. Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. 4 Ako krvarenje ne prestane. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto.

isperite . vlažnom tkaninom. pozovite 94. Time ćete izazvati suze. Kad jednom strano telo izađe. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. pa polako povucite donji kapak nadole. podignite mu glavu da bude iznad srca.a vodom ili ga izvadite čistom. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. NASTAVLJA SE ► 49 . \ko se strano telo ne ispere suzama. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. i Izazovite suze u oku. »olako povucite gornji kapak nadole. vrata ili leđa. I Uklonite strano telo koje vidite. \ko vidite strano telo na donjem kapku. :ao što je pero za pisanje.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. Ako je strano telo veliko. ako ih ima. vlažnom kaninom. nazovite 94. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. Ako vidite strano telo. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. Potražite strano telo. Operite ruke sapunom i vodom. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. Zalepite čašu ia se ne miče. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. Ako je strano telo malo. što može da ispere trano telo. isperite . da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. Cad je strano telo napolju. preko donjeg :apka. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga.

vratite gornji kapak u prvobitni položaj. učvrstite da se ne pomera. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. Kad je jednom strano telo izvan oka. Stavite štapić za čišćenje ušiju. 4 Identifikujte. Vidi sliku zdesna. pustite da voda teče preko oba oka. 50 . Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode.OKO . šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. Pošto ste isprali oko. Ako je neophodno. vlažnom tkaninom. Isperite oko vodom. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. neprestano ispirajte oko čašama vode. 3 Prekrijte oko. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. 15 min. ako možete. ako ih ima. . Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. podignite povređenom gornji kapak. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. Zatim vežite zavoj preko oba oka. Ako su zahvaćena oba oka. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. ako ih nosi. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog.

i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. stopala ili polne organe. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. vrata i leđa. ireko nje stavite još jednu. vrat. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. v/đ/Strujni udar (str. 41). pogledajte str. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu .O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. sodu bikarbonu ili led na opekotine. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. Vidi okvir dole. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. naslac. 66). )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. 63). 56-59). losione. )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. 49-50). 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. 53. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. Je bušite plikove. Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. 2 Ugasite plamen pokrivačem. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. 51 .ožu. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. 5 Prekrijte opekotinu čistom. kao što je kreč. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. Dok ispirate opekotinu. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine.hitna stanja (str. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. a zatim prvu pomoć za ozebline (str. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. ili ako unesrećeni otežano diše. šake. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. 41). vidi Oko . suvom tkaninom. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. 52). vidi Trovanje (str. Ako kroz tkaninu probija tečnost. ili ako zahvataju lice. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama.

pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. kao što je električni pokrivač. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. polako ponovo ugrejte osobu. stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. da biste ugrejali unesrećenog. dajte joj da pije malo po malo tople. prvo pristupite lečenju hipotermije. a pomoć neće uskoro stići. Ako nemate na raspolaganju vodu. grudi i slabine. odnosno otkucaje srca.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. polako zagrevajte kožu. Pokrijte joj glavu i vrat. pogledajte str. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. Ne masirajte kožu. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. Stavljajte mu tople obloge na vrat. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. dodajite tople vode. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. zaslađene. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. kao što je električni pokrivač. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. poslužite se svojim telom. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. nemojte je zagrevati. 41). ponovo je kvasite da bi ostala topla. 52 . Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. prekrijte je čistom suvom tkaninom. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. 53. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. vrata ili leđa. Poslužite se svojom telesnom toplotom. bezalkoholne napitke. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. Proverite prioritete unesrećenog (str. Ako je osoba pri svesti i može da guta. Presvucite je u suvu odeću. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. Ako unesrećeni ne diše i nema puls.

4 9 ) ili uhom (str. amo mu podignite bradu. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. ♦ Ako možete. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. Povreda glave. ustanovite kako je osoba povređena. pripazite da glava. 4 8 ). 53 .POVREDE G LA V E. oka ili nosa. Pristupite lečenju očiglednih povreda. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. počnite sa reanimacijom str.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren.asvim neophodno. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. poduprite mu glavu. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. okom (str. pokrijte . VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. 56-59). VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). poduprite mu glavu. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. 67 ). ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca.

O PREZ: Ne vucite dete. zovite njenog lekara. recite joj da diše duboko i polako. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. 3 y J y Jg g -- \ . Ne pokušavajte da odgodite porođaj. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. suv peškir da biste ga držali. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. Majku mogu da muče jaki bolovi. Pobrinite se da joj bude toplo. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. odvezite majku u bolnicu. 3 Operite ruke vodom i sapunom. Biće klizavo. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. nemojte se uzrujavati. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. a uslediće i ostatak tela. Ona će se prirodno okrenuti na stranu. ♦ Porođaj je prirodni proces.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). Priprema majke 1 Majku udobno smestite. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. možete da upotrebite čist. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. čime se može podupreti. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. nazovite 94. tokom ili posle porođaja.

56-59). Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. suv )eškir. a glavu mu okrenite na stranu.POROĐAJ . Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. ’ošto je posteljica izbačena. 55 . Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . Ako o ne deluje. Ako se čini da se rame zaglavilo. jrobušite vodenjak. Dete je možda još u vodenjaku. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. Obrišite i umotajte dete. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. Upotrebite čist. Recite majci da nastavi da gura.Detetovo rame može da zapne. odmah pozovite nedicinsku pomoć. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše. \\. suvim peškirom. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Ako je tako. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. suv peškir. počnite s reanimacijom (str. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. Odmah mu protrljajte leđa. Ako ne diše. Jmotajte ga u čist. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava.ontrolom moguće krvarenje. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. \ko se to dogodi.PRVA POMOĆ 4. Zapamtite vreme. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. ecite joj da jako gura. Masirajte majci donji deo stomaka. \ * \ ' . % Sačuvajte posteljicu. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. Očistite mu jsta i nos čistim.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice.

Otvorite disajne puteve povređenom. 43). pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. pogledajte str. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Svakako stavite uho na usta povređenoga. Ako mu se grudi ne dižu. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. dajte mu veštačko disanje. opipajte mu puls. 6 Proverite puls. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. i Očistite povređenom usta. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. 58-59. poslušajte i osetite da li diše. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. zatim počnite s reanimacijom (dole). vidi str. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. pogledajte str. Provera pulsa. 2 16. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. vrata ili leđa. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. \ \ 3 Veštačko disanje. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. 62. 43-45. Ako se grudi i dalje ne dižu. 5 Ako povređeni ne diše. 4 Pogledajte. pored Adamove jabučice. . bez palca. 43). vidite str. a ne čini se da se guši stranim telom. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. 53. pogledajte str. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. Udahnite mu polako vazduh dva puta. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str.

veštačko disanje. i tri.. udahnite mu vazduh samo jednom. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. Položaj ruku. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. ali ne odmičite ruke s grudi. 4 i 5. Vidi ilustracije zdesna i na str.. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. 8 Ponovite postupak pod 3. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. 10 Ako povređeni ne diše. a možete da mu riapipate puls. 58-59. zatim ponovo proverite puls. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. Spoljna masaža srca. prepletite prste i držite ih u vazduhu.i jedan. Pritisnite 15 puta brojeći . dajte mu veštačko disanje. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. i dva. odignute od grudi. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca. Nastavite dok ne stigne pomoć. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta. Ponavljajte nizove pritisaka. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka.. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja.nazad. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi. ispružite ruke. Popustite pritisak. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina.Ako ne možete da napipate puls.”. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. pa ponovo proverite puls. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . pristupite spoljnoj masaži srca. NASTAVLJA SE ► . ili dok ne stigne ekarska pomoć. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja.

PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA .. 56-57 radi potpunih uputstava. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. Prvo udahnite dva puta. a zatim podignite kažiprst. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta.nazad. brojeći: . . azatim pojednom. i tri. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. Pogledajte u usta. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. između bradavica. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. i dva.. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. ne palcem. Vidi str. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu.”.. Postupak ponovite pet puta. Dišite snažno. Ako ne možete da napipate puls. poslušajte otkucaje srca. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . Između udisaja odmaknite usta. ali ne podižite prste. Opustite pritisak. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti.i jedan.

Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. i tri. V ES T A C K O D IS A N JE ."..PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA . Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . Opustite pritisak.. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu.i jedan.nazad. ali ne dižite ruku. Između udisaja odmaknite usta. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. 59 . SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. i napipajte puls. ispružite ruke. ne i palcem. Vidi str. s dva prsta. 56-57 radi potpunih uputstava. i dva. pored Adamove jabučice. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. Ponovite postupak pet puta brojeći: .. sa strane.

vidi Povrede glave. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. počnite sa reanimacijom (str. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu.53). Ne učvršćujte udlagu preko preloma. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. pogledajte Nos . vrata i leđa (str. Nemojte da pomerate povređenog. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. ne perite i ne dirajte ranu. 60 . PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. ako nije neophodno. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. Ako morate da ga pomerite na sigurno. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. 56-59).PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls.hitna stanja ( str. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. karlicu ili gornji deo noge. a zatim ih povežite jedan uz drugi. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 41). 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. odnosno otkucaje srca. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog.

RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. drugu polovinu položite preko povređene ruke. Postavite dve duge daske. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. Ako ne možete da dođete do dasaka. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. kolena i članka. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. košulju dugih rukava ili jaknu. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. bedra.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. N A D LA K T IC A . kolena i članaka. presavijte tkaninu na pola. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. . Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. ali da je ne steže. struka. tako da oblikuje trougao. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. kolena i članka. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. smotajte pokrivač. Položite povređenu ruku preko grudi. slabina. grudi i povređene ruke. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. bedara. Položite veliki komad tkanine. Vežite traku oko trouglaste marame. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. bedra.

SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. 53. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. mokrom tkaninom. naročito oko vrata. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. Ako je povređeni bez svesti.41). pogledajte str. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. odnosno nema otkucaja srca. Opustite svu odeću koja ga steže. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . vrata ili leđa. stavite ga u bočni položaj (str. Prelazite mu po čelu hladnom. Ako povredeni ne diše ili nema puls. ako je neophodno. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. ako je nužno. počnite sa reanimacijom (str. počnite s reanimacijom. Pobrinite se da mu bude toplo.41). plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 62 . tresući ili polivajući ga hladnom vodom. grudi i struka. pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. 56-59). Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće.

3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. 1 Prekinite strujno kolo. Ne dodirujte električnu žicu. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. Ako to nije moguće. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. poput drvene drške od metle ili stolice. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. Kad je struja isključena. recite mu da tamo i ostane. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. . nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. jdnosno otkucaji srca.41). Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. no ako auto gori. Ako se povređeni nalazi u automobilu. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. recite mu da iskoči iz automobila što dalje. zatim nazovite 94. ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. kako je ovde opisano. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. pogledajte str. 53. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. vrata li leđa. pozovite 94.52). Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom.56-59). počnite s pružanjem prve pomoći.

površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. ♦ Dajte lek. vrata ili leđa.56-59). pogledajte str. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. Proverite prioritete kod povređenog (str. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. koji je pri svesti. ubrzan puls Hladna. Ako jeste. s glavom niže od ostatka tela. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. vlažna. izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. 53. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. sledite uputstvo dato na leku. pomozite povređenom oko leka. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. podignite mu noge 20 do 30 cm. Ako je tako. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom.ŠOK ♦ Pozovite 94. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. Ponovo mu proverite disajne puteve. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. odnosno otkucaja srca. počnite s reanimacijom (str. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. . ako vam je na raspolaganju.41). tako možete da gurnete više otrova u kožu. dajte povređenom. Ako povređeni leži. polegnite ga na leđa.

65 . vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. Hladite ga električnim ventilatorom. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. suva. pozovite 94. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. 3 Rashladite unesrećenog. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. Stavljajte mu hladne. pozovite 94. Hladite ga električnim ventilatorom. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog.5 do 3 dl vode). fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom.

otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. vrata ili leđa. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. 49). 6 66 . mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. deterdženti. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. osveživači i sredstva za dezinfekciju.41). mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. 53. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. izvedite ga na svež vazduh.hitna stanja (str. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. pogledajte str. Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka.56-59). opisanim ovde. Mnogi delovi biljaka. biljni preparati i vitamini. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. vidi Oko . ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. ili da mu date aktivni drveni ugalj. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. uključujući semenke. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. 51). PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. Ako je moguće. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. bobice. počnite s reanimacijom (str. Lekovi. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. Zavisno od otrova. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. vidi Opekotine (str. osim ako vam tako ne kažu.

odvezite povređenog u najbližu bolnicu. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. 67 . vrata ili leđa. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. pogledajte str. ne vrućom. nazovite 94. Ako strano telo ne ispadne. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. maslinovog ili dečjeg ulja. To će pomoći da se ublaži bol. a nije živi insekt. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. Ne pokušavajte očistiti uho. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. vodom. Zatim isperite insekta iz uha toplom. 53. pokušajte da ga odstranite pincetom. pogledajte u uho. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. sirćeta ili alkohola. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 2 Izvadite strano telo. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje.

60). 68 . hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. 53. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. 64) dok čekate lekarsku pomoć.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. Dok čekate lekarsku pomoć. 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. pogledajte str. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. 4 Pristupite lečenju šoka (str. 41). počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. 56-59). imobilišite je (str. vrata ili leđa.

i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. 69 . pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. U ostalim slučajevima zovite pomoć. užeta i pojasa za spasavanje. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. na led. a dobar ste plivač. odnosno otkucaje srca. SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. Ako je moguće. Unesrećeni pri svesti. Izvucite davljenika na sigurno.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. pregazite vodu do unesrečenog. Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). Ako ne možete do unesrećenog. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. pazite na jake struje. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. Ako u blizini nema čamca. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. 53. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. ali pazite na jake struje. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. Ako je neophodno. Unesrećeni pri svesti. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Izvucite ga pomoću velikog štapa. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. vežite uže za stablo i sebi oko struka. nego da se drži za ivicu. Nastojte držati glavu. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. pokrivačem ili suvom odećom. 56-59). vesla. užeta ili merdevina. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. pogledajte str. vrata ili leđa. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. peškira ili obližnjeg čamca. 41).

3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. iznad njega vežite traku. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. 41). pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. Vežite traku iznad ujeda. a ne popreko. Pumpicom ili ustima. Ako se otok proširi do trake. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. počnite s reanimacijom (str. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. Ako to ne možete. otkucaja srca. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. Ne gutajte otrov. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. ispljunite ga.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. Ako vas je ujeia šarka. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. to mogu biti jedini simptomi. vratu ili telu. ako je moguće. 56-59). traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. šok ili asfiksiju (gušenje). hitno zatražite lekarsku pomoć. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. grčeve. 70 . pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. isisajte otrov. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov.

8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. italijanska otrovnica i poskok.ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. . Nosite ga. žute ili smeđe boje. Tapkajte dok se ne osuši. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. dva dvoreda tragova ujeda. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. oči kao proreze. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. 64). Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. reakcija. ne dajte mu da hoda. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. smeđa ili gotovo crna. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. nemojte trljati. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. a na leđima joj je cik-cak pruga. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati.

zatvor 13 Vazelin . . poput adrenalina radi alergije na . i i v . tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. pri ruci. većin preparata ima iste aktivne sastojke.Njih bi trebalo držati u čistoj. • . više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. .. „ . Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. . . I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. koji počinje na str. A sp irin ) ili paracetam « . v Osim lekova. . .svrab od osipa na koži i uboda insek.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a . vakumiranoj ambalaži.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. nekoliko lekova za česte tegobe.bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. a razlikuje se samo u načinu pakovanja.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. . . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina. v. svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta . različitih veličina.kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid .. . slučajeve. mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. .atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. ♦ Samolepljivi zavoji. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka. trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. . .antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . 876. sasvim određene potrebe. i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu.ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 ..loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine. . izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . .

za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria). uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra).laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom. temperatura. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. šok 4 A rsen icum alb u m . P HOMEOPATSKI 1 A co n ite . isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. infekcija. prehlade. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . temperatura.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) .destilovan. temperatura. temperatura. glavobolje.mast od listova za sekretoni. gripa 5 Bellad on na . prema potrebi. upalagrla 9 H ypericum . nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . šok 2 A p is . sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . toplotni udar 6 B ryo nia .čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris .bolovi u leđima.apscesi. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) . glavobolja. uganuća. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani. ujedi insekata 10 P u lsatilla . d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) .vrući oparak tri puta na dan za kašalj. iščašeni zglobovi.koren. Ne zaboravite da lekovito bilje.) . proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka.prehlade.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e .dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . 876. ovčije boginje. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. Ove trave.dečje bolesti. koje počinje na str.bolovi u leđima. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. difterija.bolovi u uhu. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele. cvet. čirevi. gripa.vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) . koprivnjača 3 Arnica-modrice.prehlade. u lje (Melaleuca spp.povrede živaca.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) . trovanje hranom. difterija.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n .ujedi i ubodi.

BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. 876. konvencionalnog ili alternativnog. . međudelovanja i radi upozorenja. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. zbog mogućih opasnosti. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi.

320 H erpes...166 ubrežna o b o lje n ja ................... 122 vteroskleroza. 286 G o r u š ic a ......................... 316 H erpes........ 342 Im unološki sistem .........r a k ...... 116 ^ stm a...r a k ......................252 E p ile p sija ....... g e n ita ln i.......................................... 182 C reva ..........220 tegobe D isanje .....106 u ik sio zn o st............................148 lo re lio za ........ 338 E E k c e m ..............................222 D iskovi ..........328 H la m id ija ....80 ^ k n e .....................................................................................strep to ko kn o ...........................te g o b e .....168 ubrežne in fe k c ije ............ 268 G la v o b o lja ............................te g o b e ................ 78 tegobe \ h e ............................ 102 Vneurizam ......................................306 G u š a v o s t.............................................. 198 D e p r e s ija ................t e g o b e ... 340 Im p o te n cija ......................................................354 F F o b ije .......................................... 350 I š i ja s .126 vtletsko s to p a lo .. 188 Č m ič a k ..................... 162 ubrezi ............ 98 skleroza 'vnalna f is u r a ... 256 I Im p e tig o ............................ 344 porem ećaji In fek cije.......................278 G ljivičn e in f e k c ije ..................... 136 iešika ..................................................................................324 H ijatusna k ila .................................. 110 \n o re k sija .........p o re m e ć a ji........... 308 Gušterača ............... 154 r a d a v ic e ....r a k ...................................................................................... 180 C ir o z a ................ h ro n ič n i..................................................................................... ........130 C e lija k ija .............................224 D ive r t ik u lit is ........................................... 248 E n d o m e trio z a ....................... .......300 Grlo ...............................................160 r o n h it is .326 H ip o g lik e m ija .... 258 75 ..................... .................240 zloupotreba 3 iazedovljeva ........... 178 H H e p a titis .............in fe k c ije ... 90 ^lkoholizam ............. 114 vrtritis................ 348 Inko ntinencija m okraće ............ 244 E m f iz e m .....228 D ojke .......262 G ih t ........ 336 H rk a n je ...........................322 Herpes pojasni...................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije ..138 iešika ..................... 100 Vnalno k rv a re n je ...... 202 sezonska D e rm a titis . genitalne...............................................................................................................................................b o lo v i........ ......158 radavice ta b a n a ....... 144 io lo v i............... 176 u r z it is ......................................................................................................... 296 G rlo .....................t e g o b e . ........................... 94 ^miotrofična lateralna ..............172 ubrežni k a m e n ..................... ............ ........................................ 272 Gliste i p a n tljič a re ..............tegobe ...................................................................................................................... 190 Č v o rić i. 104 vngina p e k to ris .................236 Droge i lekovi .............294 G rlić m aterice ....................... 82 M c h a jm e ro v a ..................b o lo v i.............. 214 Disajni sistem .304 zapaljenje G rudi .....312 G utanje.......310 Gušterača .. 212 D ija b e te s ......... 146 ^olovi... 156 radavice...............280 G o ja z n o s t .314 c Č ire v i...........r a k .......................................... 142 'o g in je ......................................... 330 Holesterol ................................ 264 G la u k o m ..r a k ........................ 290 G rlić m aterice .............................................................. 204 Desni .................208 D ifte rija ............................................194 rak D e p re sija . o te ža n o ........................................................................................................... ........174 u lim ija ...............................................................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ... ............... .................................... 260 G a stro e n te ritis......................... 232 D ojke ..... 332 H r ip a n je .................. 186 pražnjenja G G a s tritis......... 192 D D ebelo crevo .............................. 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ...............................te g o b e ............... 282 G o n o re ja ........b o lesti................................................................... 288 G rip ..........

.520 76 .......... 592 Preponski mišići ............. 370 Kinetoza ............ .....514 Nosni p o lip i...............466 M išićni b o l........................................422 Le u ko za .588 sindrom P re h la d a ........ 60£ N N atkolenica ... 362 K a ša lj...480 M oždani u d a r ............................................m o d r ic e .. 376 K o lit is ...............472 M okrenje u k re v e t.....512 Nokti ......474 M o n o n u k le o z a .. 458 M enstrualne teg o b e........448 M e n ije r o v a .........................b o lo v i..........528 O s ip i.......460 M išićna slabost........372 kretanja Koleno ..... 508 Noga .................534 O s te o p o ro z a .......... 380 K o n ju n ktivitis..382 K o p riv n ja č a ............................. ...........te g o b e ............ .386 ispadanje (Alopecija) Kosti ..552 planina P e n is ... 504 N e u ra lg ija ................. 438 M a m u r lu k ..........4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ........n a p a d i...........................................43 0 L im fo m i............574 Polno prenosive bolesti ........................ ........398 Kronova (Crohnova) ......................zapaljenje ............... ..........492 K Karlica ............................47 0 M okraćne tegobe...................................496 povreda mišića N e p lo d n o st................t e g o b e ..... .................te g o b e ...........544 zadebljanje Panika ....................560 Pluća ................ 488 M ultipla s k le ro z a ...............358 Jetra .........................392 Koža ......................................................... 580 i rane Potkolenica ........ 516 L Laktozna intolerancija ...............356 Jajnici ...........................446 M aterica ..............420 Leđa ...................r a k ............................z a p a lje n je . ........... 524 O p eko tine od sunca . 378 K o n g e stija ..... 432 L u p u s ........548 Pegavac ste n o v itih .................................................................................. . ......................................... 500 N e sve stica .............510 Nokat...............r a k .374 K o lik e ..z a p a lje n je ............442 M aterica ... . 440 M an ičn a d e p re s ija ....................... .................... 364 K ija n je .rak............ ............. 404 Krvni u g ru š c i......540 O včije b o g in je .................414 O ko ......554 P e ru t.....................r a k .............. 562 Pluća ...................482 M rena (katarakta).......... v is o k i........... 4 0 0 bolest Krvni pritisak..b o lo v i...............................................................z a p a lje n je ............................................................................... 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j..............596 istegnuće P ro liv................60C Prostata ........570 Polne s m e t n je ......................................................... 530 O sip od p e le n a ...........360 M M a la rija .... 498 N e s a n ic a .....................518 degeneracija O ko .......536 O trovni bršljan......... ....546 Parkinsonova b o le st.468 M išićni grčevi..................................... .......604 P s o rija z a ....... 506 N ikotinska apstinencija .......................................b o lo v i........................................................................ 4 1 8 Leđa ........... 4 1 6 L a rin g itis ..................59£ Prostata .......... 556 Pleuritis ................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ...te g o b e ..............................................r a k ..........tegobe.........b o lo v i.....................r a k .... 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis............. 456 M enopauzne tegobe ................... 578 Posekotine..... 390 Koštani trn o vi.... .............. .................................................. u r a s li............tego be......476 M ozak ......... 394 Krajnici ...........582 Po vraćan je.................................................................ra k .......4 0 8 Krvotok .................b o lo v i....bolest ......... ........ 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i......................................................584 P re d m e n stru a ln i.........522 O p e k o tin e ........................ 368 K i l a ....ra k .....te g o b e .............384 Kosa i dlačice ..........................566 Polenska g r o z n ic a ..................................... ogrebotine ...................................................... 426 Lice ..... 4 3 6 o O čn a m rlja ..............................bolovi...................486 M u č n in a ....542 P Palčani zglob ...............................................................................................................................................

........... ......862 Ž elu d ac ............... ........ ..........808 Varenje ..................... 864 Ž eludačni č i r . 750 Testisi ....... 816 Vene...ra k.............. 768 Tro van je..ceđenje u grlo .......... 662 Sinusi .. 686 zapaljenje Sluz ..................................... .................850 Zglobovi..738 Telesni m iris......... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka .640 šindrom h ro n ič n o g ............... ............694 T Telećak (vitilig o )...838 Z a p a lje n ja ...................... . 740 Tem peratura i groznica .................798 U ko čenost i t r n c i.. 840 Z a t v o r .......... 642 umora šindrom irita b iln o g ....................... 770 Trovanje h ra n o m .................................... 630 bolovi Ruka ...... .....720 V Uganuća i istegnuća....... ..... 744 tetive Teniski la k a t.................848 Zglobovi ......802 U sna duplja ............................ ............. ................734 5IDA (A ID S )........814 V eliki k a š a lj............................................... 724 Štitna žlezd a ...........858 Z u b o b o lja . 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ......z a p a lje n je .b o lo v i...............................678 zapaljenje Sluh ...................... ..................776 Trudnoća ............................................ 830 V rto glavica........... 672 Slabokrvnost (anem ija) ..... 688 Sportske p o vred e...............620 (dekubitus) Razdražljivost..tegobe ... 722 Š iz o fre n ija ..646 creva Sindrom k a r p a ln o g .............. ............ ............. prekom erno ........ 784 z Zadah iz u sta ...........714 S v ra b ......812 V a š i.............................790 U ho .... ...... ...680 Slušni kanal ...... 726 Š t u c a n je ....zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi............. .................................... 656 pažnje Sindrom posttraumat...................................................758 Trbuh ............824 Vid ... 754 Tikovi i t r z a j i ........b o lo v i.............774 Trovanje k r v i .........700 Srčani u d a r .752 T e ta n u s ...........p o re m e ć a ji......834 Z ad ržavanje tečnosti ..........................z a p a lje n je ...........612 Rame .............. 670 Slabokrvnost (a n em ija )................ 704 Stafilokokne in fe kc ije ..................p o re m e ć a ji.........................806 S V Vagina ...854 Z n o jen je........................................ 874 u Ubod pčele i o s e ......................762 Tremor...... . ....... 730 Š u g a ...... 788 i pauka 77 .................. iz b ija n je ........ nožni .................. 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ........b o lo v i..........818 Vene ................................ 856 Z u b i...........................756 T in it u s .. 746 Testisi ........................ 796 U klještenje n e rv a ... 628 Ručni zglob i šaka ...................................... 866 Ž u čno k a m e n je ............626 Rubeola.. .............. ..........................te g o b e ..............p r o b le m i........... 832 5 Š a r la h ........792 U h o b o lja ........852 bolovi Zglobovi... 708 Stopala ................ p ro širene......... 842 Zauške (m u m p s ).................870 Ž u t ic a .. . ......622 Rejnoov (Raynaudov) .. 836 Z a ja p u re n o s t................. ..786 Ubodi i ujedi insekata ..... .......... .................ra k .................. 712 S t r e s ......... ............r a k ..... .....................654 nogu 5indrom porem ećaja ..826 Vrat ...BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ........................................ 634 š if ilis .. ................... p ro šire n e .................................................................. ..........................778 Tu b erku lo za..............766 trešenje T rih o m o n ija z a ............rak....732 Šuljevi (hem o ro id i)...tegobe i bolovi ........................846 Z e n ice .......................................................... drhtanje........ 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a .zapaljenje ...............666 Skolioza ..............b o lo vi.............................................................................. 742 Tendinitis ..........................................800 U m o r........................................ ..690 Srčana o b o lje n ja .........................632 Srčane a ritm ije ......... .teg o b e... 860 V Z Ž d relo ............. ............................b o lo v i..................................t e g o b e .......... .. ........ 650 tunela šindrom n e m ir n ih ........618 ^ane od ležanja ..................... .............................. o te če n i..718 Svrab u p re p o n a m a ............

T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . osme godin oni obično počinju da se smanjuju. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. denoidne vegetacije. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. desno). začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. Nakon. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. oni natel nu. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. lako ovi simptom i nisu opasni po život. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. približno. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. . adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. nosu i grlu. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu.do 20 sekundi . Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E .jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju. O detetove treće godine do otprilike sedme.

radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. kao i krajnici. bio bi propisani redosled lečenja. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. Uvek. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. ♦ Za decu s alergijama. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. iznad krajnika. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata.ili uklanjanje alergena. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kad se adenoidi inficiraju. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. Na primer. Ako alergije nisu uzrok. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. Otorinolaringolog će pregledati dete. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. polen ili alergeni životinjskog porekla. . mogu da nateknu i otežavaju disanje. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline.specijalisti za uho.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. kućna nega može samo da ublaži simptome. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. za koji se smatra da drenira limfni sistem. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. a i pojedincu. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. pravilno delovanje je lečenje alergija . elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. Ako su krivac alergije. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. prašina. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta.

ka što je alergija na neku vrstu hrane. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. retko. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. takođe poznate ka afte. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. vitamina B n ili kombinacij navedenog. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. na dnu desni ili mekom nepcu. Smatra se da afl nisu zarazne. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. kao što je reakcija na lek ili. idite kod lekara. Najčešće se javljaju ko lescenata.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. glicerin. koji suzbija bal terije. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. Ako s vam roditelje mučile afte. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. Tražite lek koji sadr. ubrzaćete proces zarastanj. nojne ranice u ustima. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. Pomoću lekova. koji štiti ranicu. rak usne šupljine ili leukoza. na jeziku. Zapravo. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. folne kiseline. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. i peroksid. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. četkicom za zube ili vri ćom hranom. . Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta.

Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. folne kiseline. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. izbegavajte kafu. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). gvožda i cinka. začine. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. gvožđa i cinka. B kompleksa. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. pre nego što se razvije ranica. kao i folne kiseline. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. Nemojte gutati. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa.Ako imate infekciju. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. opuštenu osobu. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. melaleuke (Melaleuce spp. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). Ako su afte posledica nekog drugog problema. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. kao što je osetIjivost na hranu. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 .) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. Naučite da meditirate. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. slanu ili kiselu hranu. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. najvišu tačku ramenog mišića. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. tanin će da ubrza isušivanje afte. ♦ Izbegavajte začinjenu. . ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa.

AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. možda vam je potrebna lekarska pomoć. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola.većinom žene . grudima. vratu. Ako zid pod pritiskor . mogu da se upale ili ispune gnojem. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. Možda im ate rosaceu. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. ako imate teži oblik akni.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. Kako se folikuli ispun vaju. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . koji ne izgl da lepo. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. a bakterije množe. mogu se začepe lojem i keratinom. grudima i leđima. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. koje mogu da narastu i do veličine od 2. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. ispunjene tečnošću. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. Ciste ili čvori (papule). Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. tego koja se zove neupalne akne. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. obično ravni čirići. a tipično je da se pojavljuju na licu. Slaba higijena. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. ali sasvim je sno da im nisu uzrok. bolne upale. većine oblika akni. Kod ž na je. vratu ili gornjem delu leđa. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. ali su bez boje. pak. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. obično poznati kao bubuljice. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. zatvoreni mitese su im nalik. a i nešto su sklonije rosacei. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke.starije od 30 godina. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. naročito kod adolescenata tamne tačkice. ramenima. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice.

Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. rezultat je pustula. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. Ako se pustule inficiraju. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. vrućih napitaka ili alkohola. dok stare. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. akne u porodičnoj istoriji bolesti. Kod odraslih osoba. Kod težih slučajeva rosacee. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. . infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. npr. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. -------------------. posebno vitamina B2 (riboflavin). operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. a kod nekolicine obolelih od rosacee. stvar se dalje kompli. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. što podstiče lokalizovanu upalu. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. Upala se obično širi. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. Osobe s težim. ali kod drugih ih zapravo uzbija. obično žena. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. obično muškaraca. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. Akne imaju mnogo podvrsta. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina.uje. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. zadebljan i bolan. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. Rosacea počinje upornim. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. ili upalne ikne. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane.u da dovedu do razbuktavanja akni. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice.)j iscuri u okolno tkivo. obično dečake.

Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . a zatim ponovite na drugc ruci. i hemijski piling. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. bode vlažnosti i topline. direktno u ciste. Kod blagih ili umerenih oblika akni. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. a zati ponovite na drugoj ruci. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. Za umerene do teže slučajeve. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. kažiprsta leve ruke. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. naročito kod žena u drugom stanju. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. Istiskujete li čiriće sami. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. Za hronično upaljene ciste. kao štc stres. antibiotik koji se obično uzima oralno. vrste kortikosteroida. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . derivat vitamina A. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. Pre nanošenja leka. lečenje mora da se pažljivo prati. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. por. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. ovi pristi imaju smisla. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. govarajte o tim postupcima. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. suvom i osetljivom na sunce. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. Držite jedan minut.

može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.pomaže da održite vašu kožu čistom. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. lutricionisti obično predlažu cink. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. . azatim nežno isperite. ulje melaleuke (Melaleuca spp. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. antioksidans.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis). mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). kamilice i melaleuke. ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. HOMEOPATIJA propratne efekte. SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni. neven (Calendula officitalis).ili čak medicinskim sapunom .). Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate.) može la bude delotvorno. umor. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. Vitamin Bs. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. . u abletama jačine 6x. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. 50 mgdnevnoje uobičajena doza. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. može da ubrza ozdravljenje. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. i uprkos suprotnim tvrdnjama. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. koji pomaže u metabolizmu hormona. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože. komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje.anizma da razgrađuje glukozu. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. Vitamin E. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. koji deluje na hornonska događanja u organizmu.

obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. nepažnja. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Pažnja obično luta. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. uznemirenost. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. Intelektualr funkcije poput pamćenja. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. ili bolest može tr jati čak 20 godina. često je na a drugima da pomognu. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. smetenost. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. sebičnost. shvatanja i govora pogc šavaju se. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. anksioznost. koji sve više gu orijentaciju. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. Oboleli. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. telesno bespomoćar inkontinentan. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. nj' oblik je genetski određen. jednostavna računan postanu nemoguća. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže.provala besa. paranoja. napada straha. Konačno. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. Među odraslim Amerikancima. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. Do 80. može da odluta i izgubi se. zaboravljanje nedavnih događaja. Postupno razvijaju i telesni problemi. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. godine života.

uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. hipoglikem iju. nedostatak vitamina B n . Posle samo dva dana. tumori na mozgu. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. Prema jednoj teoriji.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. uključena u stvaranje plaka. Obe su teorije sporne i nedokazane. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. unos sićušnih čestica aluminijuma . Ako je tačno 3vo poslednje. godine. m oždani udar. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati.ćelija u mozgu. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. anem iju. neprimerenu ishranu. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. Slute se i drugi uzroci. lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti.izdajničke dokaze o zapletima. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . U okviru ispitivanja iz 1991. . gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). U manjem broju slučajeva. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima.nasledno degenerativno nervno oboljenje. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). čvorovima živaca. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Očigledno. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. na primer . Zaista.s posuđa za kuvanje. Jednostavna. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti. tegobe sa štitnom žlezdom .može da dovede do Alchajmerove bolesti. Druga mogućnostje da je ta belančevina. Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću.

sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. možete stimulisati mentalnu aktivnost. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. Kako bi ublažili taj teret. a zatim ponovite na drugoj ruci. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. biće neophodnastalna briga negovatelja. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba.možete da ublažrl razdražljivost. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. Konačno.na vrhu stopala. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. ravno^na pravcu malog prsta. a zatim ponovite na drugoj nozi. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. Terapija kelacijom. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. cilja r aluminijum . Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. Jednolično pritiskajte jedan minut. pamćenju.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome.

♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. zaboravnost. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. To se može bolje postići u grupi. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . 12 mg za žene).u dobrom stanju. nije obavezno da ćete i vi oboleti. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. vrtoglavicu. Iznad svega. potištenost. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. kasnije ga oslobađajući kao otpad.(EDTA). PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka.između ostalog.a osobito nervne ćelije u mozgu . koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. držite se ustaljenih navika i postupaka. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. nemogućnost koncentracije. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. teskobu. poznatu okolinu u kojoj će živeti. rastresenost. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. izađite u šetnju. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. fotoalbume i omiljene porodične priče. temelje na nagađanju. a uzima se tri puta na dan. . izgubljenost i zvonjenje u ušima. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. kad morate da budete odsutni. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. pa se sve preventivne mere. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. Prosečna preporučena doza je 40 mg. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. u najboljem slučaju.

crvenim plikovima na koži koji svrbe . Koprivnjača. ili srčani udar. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. poput bakterija. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. hranu i ubode insekata. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. manifestu se otečenim. Ako imate tešku alergiju. ♦ Svrab očiju. hripanje. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. povraćate. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. poput hrane. 94). iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. ali nek< poput anafilakse.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. koj se zove histamin. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. ali je ob čno nasledan.prva pomoć: Sok). kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. a poznate s pod nazivom alergeni. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. možda proživljavate napad astme. ♦ Bolovi u želucu. ♦ Ukočenost. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. Nadražena koža koja svrbi. i srce može ubrzano da kuca. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija .poznatih kao antigeni . to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu. ili urtikarija. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. d openicilina. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. druge ozbiljne alergijske reakcije.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. pa oslobađa vrstu hemijske materije. i bori se samo proti opasnih. nadimate se ili imate proliv. praćene jakim crvenilom i svrabom.

Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. insulin. One uključuju plesan. (Vidi Astma. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. Neka deca ne mogu podneti gluten. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. Astma: Astma ima različite uzroke. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. tapaciranog nameštaja i tepiha. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. Spoljne plesni . antikonvulzivi. -------------------. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. prašinu i alergene životinjskog porekla. spore plesni. svetlo ili emocionalni stres. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. a katkad i šaka i stopala. hladnoću. pšenica ili soja. barbiturati. osa. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. nego više „osetijivost". Ijuskari. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. spore plesni i mikroskopske grinje. na primer). kao i vrtoglavice.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. kisele pavlake i tvrdog sira. poput dermatitisa ili astme. kikiriki. nosa i nepca ili grla. znojenja i nesvestice. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. može da izazove zajapurenost. zajedno sa začepijenošću nosa. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. šećer koji se nalazi u mleku. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. žuta boja za hranu br.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. U težim slučajevima može doći do povraćanja. mucor i rhizopus . Sulfiti. grašak. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. glavobolje i obamrlost. sredstvo za pojačavanje arome. kašljem i kijanjem. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). ali glavni su alergije na polen. belance iz jajeta. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. na primer. dok unutrašnje plesni .alternaria i hormodendrum . toplotu. Mononatrij-glutamat. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. Ako ste.penicillium. . Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). proliv i mučninu. kukuruz. lekove. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. ove reakcije nisu prave alergije. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. hripanje i šmrcanje. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje.rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. većinu čine deca do 6 godina. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). polen.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. ubode insekata. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. aspergillus. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). Otrov u žaokama pčela.

Simptomi .▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. terbutalin ili oralne kortikosteroide.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. svrab i crvenilo . KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. jače lekove . ubode insekata i hranu je test na koži. a nisu opasne po ž vot. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. u spreju za nos ili oralnom obliku. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama. Vidi i Hitna stanja .obično se pojavljuju u roku 20 minuta. ali ako su var simptomi teški.kao što je krom olin . lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. ponekad se leče kortikosterc idima. ali lekar može da vam prepiš i druge. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. najčešće su to ubodi insekata. cime tidin. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje.oticanje. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. obično hidrokortizonom .ako s vaši simptomi teški. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok.prva pomoč: Sok. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. ili anafiiaktički šok. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . ali to može biti teško.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. Osipi na ko. Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. .

trljajte čvrsto jedan minut. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. za curenje nosa. a zatim ponovite to na drugoj ruci. a u mnogim slučajevima su neizlečive. pustite da stoji u hladnoj vodi. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). Ako imate tešku alergiju. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. 1. svrab u grlu i kijanje. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. ili u hitnom slučaju. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . natapkajte na maramicu i inhalirajte. P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita).ako to možete da podnesete). čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Da biste osnažili imunološki sistem. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. AKUPRESURA Za curenje nosa. cveta crne zove (Sambucus nigra). Procedite i pijte vruće. 5 ili gumiarabike. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. probajte hranu na bazi tofua. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). posebno predeo između dve kosti ruke. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. a zatim pustite da prokuva. ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). morate da se obratite lekaru. pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. zlatnice ( Solidago virgaurea). KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. probajte Debelo crevo 4. belog luka ( Allium sativum). . koji morate uvek nositi sa sobom.

alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. mučnine ili delirijum tremensa. nesanice. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. ujutro i!i potajno. 94 . koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. Većina zakona smatra 0. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji. ili pijanstvo. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. oštećenje mozga i srca. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. teskoba. Zloupotreb. Hronični alkoholizam je progresivna. drhtave ruke. hronični proliv. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. nesanica. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). uzimanje alkohola bez društva. od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. proširen krvnih sudova u koži. jednjaka. uključujući hipoglikem iju. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. vida. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. bi brežna oboljenja. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. zdravlje (vidi Ateroskleroza). Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. na gotov normalan način. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. teskobe. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. potencija no smrtonosna bolest. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. Ako se troši u preko mernim količinama. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre.tegobe). želuca. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. povećanom tolerancijom n njega. oraspoloživanja. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. promukao glas. uspavljivanja. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja.

tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. a većina ih se odrekne pića trajno. retko s trajnijim jspehom. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. izu^etno teškim. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. . komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. a ne alkohol. Neka de.koja se ponekad naziva i detoksikacija . Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. oporavak. grčeve. a leke su je čak i potpuno zabranile.i lečenje tj. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. društvene podrške i moivacije. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. smanjenom upotrebom alkohola. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. Ako se ne leče stručno. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT).Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza .a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. Oni sa sla)om društvenom podrškom. što je važan cilj lečenja. a može oštetiti i polnu funkciju. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. delimično i zbog toga jer . Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. teesnih. ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. često je teško održavati proces oporavka. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti.

hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. ali nikakvu hranljivu vrednost.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. B kompleksa i C. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. nane (Mentha piperita). Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. mogu da se pokažu risnim. Za simptome apstinencijske krize. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme.može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. karniti magnezijuma. grozničice (Scutellaria lateri ra). Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. selena i cinka. zbunjenost i otežano disanje. grupnu terapiju. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. < 5 . RAD NA TE LU Masaža. a i govori se da sprečava napade. Obnavljanjem tih hranlji materija . AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. kao deo programa fizikalne terapije. povraćanje. niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. koji može da uključuje obrazovne programe. u ponašanju.naročito tiamina (vitamina Bi) . Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan.

belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. i povećanje biljnih belančevina. mahunarkama i povrću. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. 90 posto alkoholičara puši.. desno). a ne slabost volje. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. Na primer. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak. . Na primer. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. Za vaše vlastito dobro. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. u kojem ima više šećera nego u samom voću. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. društveni beleg i dalje ostaje . pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. naći nove prijatelje koji ne piju. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . Kod mnogih. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni.posebno za žene.korak ka izlečenju. ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. produktivan život. ali može da se podržava stalnom terapijom.i najteži . milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA). Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. i voćnog soka. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem.. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama._•. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče.. Da biste naučili da živite bez alkohola. Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. ♦ Počnite da vežbate. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. Ipak. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. sprečavanje toga može da bude teško.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije.

Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. grčevima u mišićima i preteranim. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. če kod muškaraca nego kod žena. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. gutanju i disanju. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. . osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. Kao posledica toga troše se mišići.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. nespretnost ruku. koži ili đubrivima. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. obično za dve do godina. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest .nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. ponekad praćeno trzanjem. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. povećana slabost im u jednom od udova.neizlečiv je. Nadalje. godine. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. degenerativni loški poremećaj. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. N istraživači veruju da uzrok tzv. slabljenje ostalih udova. tumori leđne moždine i druge bolesti. g < ne. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. multipla skl roza. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. životinjskc krznu. postepeno propad.

s a E » IL . Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. bez nadražaja za pokret. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. Nadalje. izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. dobijenim iz ćelije. katalizatora belančevina. aminokiseline leucin. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. ostavljajući mišić bespomoćan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. Verovatno zbog teškoća pri gutanju.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. . Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS.što je jedan od simptoma ALS-a. Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. Nadalje.

često je sve što je potrebno. na toaletnom papiru ili odeći. poput proktitisa (upala za< njeg creva). Analna fisura može da bude mučno bolna. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. Vizuelni pregled .pogled izbliza na prede čmara . nalna fisura. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. koji se otvara pr ma napolje). čir r čmaru. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. tuberkuloza. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. sifilis. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. Možda imate ozbiljan poremećaj.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. uzduž prednjc zida. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. uz stražnji analni zid. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. kod pražnji nja velikih. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. ru. Uprkos bolu. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). Kronova bolest SID A. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. takođe zvana i analni čir. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem.5 do 2 cm d žine analnogzida. ♦ tvrda ili neredovna stolica. poput raka debelog creva. Prednje fisure. tup bol može da potraje i nekoliko sati. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. krvarenje je povremeno obilnije. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. Stražnje fisure. poput raka debelog creva. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. . tvrdih stolica. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla.

Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. najbolje rešenje je operacija. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. Analne fisure se često javljaju ponovo. 1 . LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. uključujući hemoroid ukoliko postoji. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. suhim.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. upotrebite Ratanhiu. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. Ako je analna fisura izuzetno bolna. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. Između ostalih korisnih stvari. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. tvrdim stolicama. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. probajte drugi. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. a ipak nije strašno teškog oblika. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Ako jedan lek ne deluje. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. najduže sedam dana. upotrebite azotnu kiselinu. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter.

Zatim čitajte vodoravno. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. kolike.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. punoća u zadnjem crevu. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. bolovi u donjem delu trbuha. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. m učnina. gore) 102 . mogući i bolovi u zglobovima. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. bolovi u donjem deiu trbuha. ♦ Kolitis. zadihanost. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). creva se nikada u potpunosti ne isprazne. povraćanje s krvlju. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. svrab ili iscedak iz čm ara. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. krvni sudovi na koži nalik na pauka. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. jarkocrvena krv i sluz u stolici. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. osećaj punoće u zadnjem crevu. jarko crveno krvarenje iz čmara. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. slabost. povraćanje. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. pojava modrica. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). otežano pražnjenje creva.

Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. ili Zz gastroenteritis. ao ili 1 . među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. odmah iza upale slepog creva. Ddmah pozovite medicinsku pomoć. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. alergiju. Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. lovite lekara bez odgađanja. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. 3 ozovite lekara bez odlaganja. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. cn/arenje može biti opasno po život. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. hlamidije i sifilisa te herpes virus). ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. Za kolitis ili Kronovu bolest. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. Ako ste stariji od 50 godina. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. rektalnu povredu. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. prekomernu upotrebu laksativa. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože.e odmarajte. Dbratite se lekaru. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 .

. glavne arterije koja vodi krv srca. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . kao što su bobičaste aneurizme. daju može da dovede do aneurizma. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. ♦ Bol u grudim a. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. osobito kod pušača. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. Ubodne r. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. ali vrl delotvoran kad uspe. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. pulsiranja. ♦ Teška glavobolja. prom uklost. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. Najbolji način da s. ma. stv rajući mehurtanke kožice. što je često riskantan postupak. drukčija od svih koje ste imali pre. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. Ali čak i ako ne prsne. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. ili u arterijama koje hrane mozak. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. nja. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. praćena bolovim a u vratu koji se šire. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop.

nazvani su tako zbog svog malog. Vidi pod Ateroskleroza. Valjkasti aneurizami. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. Sledeće načine lečenja . Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. vrećasta vrsta aneurizma.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. prestanite. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. može da se razvije duž arterije. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. 1 . profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. pazite šta jedete.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. a ne umesto njih. a ako pušite. Održavate li um i telo opuštenim. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. Krvni pritisak.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . okruglog izgleda. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. Aneurizam se takođe može odstraniti. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. HOMEOPATIJA Kod malog. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. visoki i H olesterol tegobe. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. Redovno vežbajte. Krvni ugrušci.

Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". guši.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. glavobolja. ovo su znaci nestabilne angine. Ako vam se angina pc gorša. Odmah pozovite hitnu pomoć. duži i nepredvidljiviji. angina . aritm ije. čak i pri mirovanju. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. nestabilna angina. gubitak daha. teskoba. naticanja. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko .obi čno ne više od pet minuta. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. slabost. obično se oseća u grudima. ne dobija dovoljno kiseonika. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. češći. A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. Dru^ oblik. javlja s < nepredviđeno.sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". znojenje. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. stabilna ili klasičn. Ako imate stabil nu anginu.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. steže. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. akutnija je bolest. palpitacije. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. stomak ili ru ke.najčešća je. bol je sličan ali ne traje tako dugo . gc dine više pogađa žene nego muškarce.kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. oštar je ili peče. usporenog pulsa. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem . vrtoglavica. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. Razlog može d. no nakon 65. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. Od mnogih oblika angine. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. ♦ slabost. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. a može da si širi i premadrugim delovima tela. bledilo. mučnina ili ošam ućenost . zatvora. bude da su koronarne arterije . ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. to m ože biti i srčani udar. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. nesvestice ili zadihanosti. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). ♦ ako su napadi postali jači. duboko iza grudne kosti.

isproban su i jeftin način lečenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. a oba podstiču rad srca. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. Nitrati. većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. telesne vežbe. Uz sve to. Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. visok nolesterol (vidi H olesterol . . kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. stres.tegobe). lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . Oni uključuju visok pritisak. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). Zavisno od određene osooe. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. pušenje.tegobe). goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. Zaista. Osim toga. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). Pre nego što uzmete bilo kakav lek. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti.atnijom. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. U nekim slučajevima. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. poput slabokrvnosti. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. oreterano opterećuju srce. mogu biti zahvaćena i ramena.

Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije.a ne zamenu . Da biste izbegli ugljen-m noksid. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. 7 radi položaja tačaka. To mo. Osrčnica 5. (Vidi Dodatak i str. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. naročito ugljen monoksid. su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje.) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. pomoći. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. Angioplastika . morate da naučite da opustite. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). album.biofeedbacka) do joge . nitratima i beta-blokatorima. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i.od biofidbe (. PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja.postala je relativno rutinski postupak. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. Aspirinom). NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog. savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . Beta-adrenergički blokatori. operacija premošćivanja. Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa.brige konvencionalne medicine. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija.mogu izvanredno mno. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. Mnoge tehnike opuštanja .i jednako delotvorno.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja.

TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. a ne dopustite da one kontrolišu vas. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan.. uz rub potkolenične kosti. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. uz lekarevo dopuštenje. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. Ako bol traje. vidi Ateroskleroza.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. sedite i spustite stopala na pod. 109 . Da oiste poboljšali energetski metabolizam. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. !'H 1 ' l ’ " . kako vreme bude odmicalo. bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. možete da planirate zdrav program vežbanja. zatim promenite nogu. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. Cvrsto pritiskajte jedan minut. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. Krvni ugrušci. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. Ispitivanje traje oko pola sata. Lagano pritiskajte palcem jedan minut.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. vežbanje će postajati sve teže. H olesterol . . ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uzmite propisani lek. ♦ Ako pušite. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. . pritisnite tačku Osrčnica 6.'i i. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da . krvnoga pritiska i EKG-a. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. obavite test opterećenja . pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. Ako se izvode kako treba. ako se izvode preambiciozno. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. Praćenjem vaših otkucaja srca. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka.*>fi. prestanite. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka.tegobe i Krvni pritisak. Naoružani tim saznanjem. ponovite na drugoj ruci. tri do pet puta.!i!l ! . visoki. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu.

opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. dis nje postaje piiće i brže. mišići postaju napeti. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. Možda imate n a p a d p a n ik e . na kraju to će samo pogoršati stanje. dru pak. Mnogi pacijenti izaberu taj put. bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. na primer. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. dobro reaguju na lekove. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. kao što je skučeni prostor. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. ubrzavaju se otkucaji srca. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. prilagođavar situaciji. jet oslobađa šećer. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. imaće povolj 0 . kc slabi organizam i deluje rušilački. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. radi se o kliničkom poremećaju.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. iracionalne misli. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . na primer insekata). Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. muškaraca). uz proticanje vremena. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom.kao što je nesreća. u tim slučajevima. i generalizovana . ili od naročit stvari.u vezana s načinom na koji se organizam priprema. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. bez nek< vidljivog razloga). paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja).

kao što su bolovi u želucu ili znojenje . razdražljivost. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti .terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti. Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. diazepam. osobama s telesnim simptomima .može da bude od koristi. među njima se nalaze lorazepam . Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . Dve su prikazane na str. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. Bihevioralna modifikacija . Meditacija. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana.više koristi telesna vežba. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. Na primer. U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. posavetujte se s praktičarem. alprazolam i klonazepam .► delovanje. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. U pogledu ostalih. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. 767. tahikardija (ubrzani otkucaji srca . Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. vrtoglavicu i zavisnost. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. Osim toga. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije.tegobe). postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. i druge srčane tegobe. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti.može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. kao i kognitivna terapija. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza.vidi Srčane aritm ije). . Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije.

reakcije opušt nja. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. dok valerijana (Valeriana officinalis). postoji 38 lekova. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. probajte Aconite. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. taj či i kigong. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. oslobađa energiju cvetova u vodu. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. Kad izdišete. Gelsem ium se preporučuje.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. ovaj postupak. uvek praće površinskim disanjem. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan.. jasmina ili plave kam ilice. vežbe dubokog disanja v su korisne. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. Ponovite nekoliko puta. autogeni trening. nastav da udišete što je moguće dublje. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. Stavite kapljicu. 112 . veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). Po gano udahnite kroz nos. Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. Budući da je anksioznost gotovo. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. a velerijana . nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. sledite uputstva na flašici. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. obratite se homeopati. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. Probajte eterično ulje lavande.) Pošto se trbuh raširi. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. Ignatia je . Sve u svemu. Od svog lekovitog bilja napr. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. spasonosnog leka . transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. dve na papirnu maramicu i udišite. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. [ bi se postigli najbolji rezultati. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost.

LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. pritisnite Osrčnica 6. ačno u ravni s malim Drstom. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. Hipnoza nije čaroban ili koban. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. Pomaže i kod opšte anksioznosti. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. a zatim ponovite na drugoj ruci. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. .A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7.kao što je to slučaj s anksioznošću. EEG biofidbek (biofeedback). pre se radi o obliku koncentracije. a zatim ponovite na drugoj ruci. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. Svakahipnozajesamohipnoza. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. Osim što ublažava anksioznost. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. Kroz niz seansi s terapeutom. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. tri do pet puta. Cvrsto pritiskajte jedan minut. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . naročito ako patite od grčenja mišića. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. previše magnezijuma može da izazove proliv. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. kao što su strah od letenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Ako počnete da hiperventilišete.

osobito školi. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. iako može da se javi i snije. Anoreksičs . neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. obično nakon većeg gubitka kilograma. ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. rano. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. anoreksija bolest uma. bez njih se uskc neće moći. slabokrvnost. kalorijam a i priprem om hrane. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. diuretike. lako je u središtu ove bolesti hrana. nepravi lupanje srca. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. em etike ili tablete za skidanje kilograma. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Anore ja je opasna. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. r ročito u prisustvu drugih osoba. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. ali ipak neće i sama da jede.

izbegavajte da komentarišete jelo. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima .kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. kao što su pažljivost i pronicljivost. ta či (t'ai chi). težinu. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. osim gladova. Pustite da odstoji 10 do 15 minuta.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. Za opuštanje želudačanih mišića. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. što je još važnije. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . antidepresivi.a. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. Osim toga.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. usporavajući rast i polni razvoj i konačno .ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja. bitno je često praćenje.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. sredstva za pojačavanje apetita. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. cink i masne kiseline. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. . ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. naročito onih koji su vegetarianci . Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće.

♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa .ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. bilo da je on posledica bolesti. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. lako nema potpunog izlečenja. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . Srećom. verovatnoća takvih oboljenja se povećav.artritis neizbežan deo procesa st. na kolenim a. to žene dva do tri puta češće nego muškarce. živce i mišiće.). gubitak apetita. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti.kao i u rukama. uklji čujući srce. Izgleda da je za mnoge Ijude . mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. nogama. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. naročito posle buđenja. stopalima i opšti umor i nesanica. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . slab apetit i gubi na težini. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. m ožda im ate infektivni a rtritis. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . renja. nogj ma. mo problem. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. oči. infekcije. osetljivost i oštri bolovi. 6 . ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. gubitak težine. upala zglobova. burzitis. pluća. ili im a prom ene tem p erature. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. upala i ukočenost u rukam a. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . bakama i dekama.iako to nipošto n znači za svakoga . a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. osim 5 do 10 postc pacijenata. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja.bolovi. Ako pozitivistički sagled. ručnim zglobovim a i člancim a. naročito devojčica između 2 i godina. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. tetive se skupljaju. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. genetske mane ili nekc drugog uzroka. artritis znači upalu zgloba. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela.bolovi i Zglobovi . ♦ Bolno naticanje. Mož da se javi i kod dece. ♦ Tem peratura. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe.

koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. pluča.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. Kod drugih Ijudi. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. karakteriše hronična temperatura i anemija. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. bolove.naročito u kičmi i nogama . kosti se počinju međusobno trljati. kao i prste na rukama i nogama. izobličenost i teškoće pri kretanju.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. stvarajući trenje i bolove. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. U retkim slučajevima. O steoartritis. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. ili Stilovu (Stillovu) bolest. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.artritis izazvan trošenjem . Zloupotreba anaboličkih steroida. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. giht (ulozi. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu.postepeno se istroši. naročito kod starijih osoba.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena. (VidiKoštani trnovi. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. Trajno oštećenje izaz'. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. oči i nervni sistem. Ako se ne leči. nazvano hrskavica. Toje najčešći oblik artritisa. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). .posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. Bez zaštitne hrskavice. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. ili degenerativna bolest zglobova. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. koji su popularni među nekim sportistima.

LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. povrede ili druge vrste nadražaja. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. koji mogu biti posledica uganuća. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). tuberkuloze. simptomi. 118 . Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. U slučajevima osteoartritisa. r primer. često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti.zapaljenje tetive). Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. Infektivn artritis. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa.porem ećaji). kao i drenai viška tečnosti izzglobova. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. O steoartritis. mirovanja vežbanja. Burzitis i Tendinitis . premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). Zavisno od pojedinca. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. nju. Vidi takođe Leđa . hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. Kod uznapredovalih slučajeva.tegobe. Kao što može da se pretpostavi. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. ukočenosti i nepomii nosti. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. posledice mogu da traju ceo život. poput stafilokoknih infekcija. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis.

ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. uključujući kognitivnu terapiju. na primer. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. samohipnoza. opuštanje.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. možda neće opravdati potrošen novac. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. lako je kretanje posle tv . morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. 1 . Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. razonodu i kreativno rešavanje problema. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. ako ga uopšte bude. M editacija. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. kolenu i prstima ruku . vizualizaciju. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. Uopšte.e o p e ra c ije ograničeno. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. Rezultat. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova.kao i manji zglobovi u laktu. Staviše. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje.

saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. lagano stisnite. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. Ponovite 10 puta sa svakom rukom.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). Izdahnite dok polako izravnavate leđa. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. probajte Stiskanje palca. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. Ponovite 1 puta. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Ponovite nadesno. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). 0 120 . poslužite se Paukovim guranjem.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. 10 sekundi. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. Savijte prste u šaku oko palca. Ponovite 20 puta. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. pa polako popustite. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. Ponovite 9 puta. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. koja se uzima triput na dan. Da biste ublažili napetost mišića. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). provera. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju.

ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. Smatra se da vitamini C. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena.-----------------. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. Bs i E. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol . bitnoza obnavljanje hrskavice. posude i kvake na vratima i ladicama. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. Osobama s oslabljenim. kao i cink. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. krompir. O d reum atoidnog artritisa. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. jaja i mlečne proizvode. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. naročito za žitarice. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. koji gradi hrskavicu. sprave. Služite se metodom pokušaja i greške.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. patlidžan i paprika. orahe. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. Aspirin). prem a nekim stručnjacim a. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. mesne proizvode. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. godine. 1 .▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu.

što otežava pričanje. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. stma je hronična respiratorna bolest koja. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. Cešća je kc dece nego kod odraslih. njem. Astma nije problem s udisanjem. astma. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. Javljaju se u naletim. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. Ako imate astmu. Odmah pozovite hitnu pomoć. n. Ovaj »drugi talas« nap.. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća.) ili su emocionalr prirode (stres). izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. Ako imate astmu. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. duvanski dim . ili m ožda imate težak napad. Neke osobe s astmom proživljava. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. Alergijesu primarni krivac. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni.. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. na primer. kac kod bronhitisa i emfizema. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. već s izdis. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. samo blage i retke napade. Najčeš . morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. trebalo bi da dobijete novi lek. Blagi i umereni nap. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. no relativno bezbolno. zviždukanje pri disanju. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. tačnijejeda napade mo. nosnice se šire. koža među rebrim a deluje uvučeno. Prilično česta bolest. pak. Za druge. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. prilično ozbiljna bolest. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. a možda ih i u potpunosti izbegnete. lako je astma retko smrtonosna.

Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. jesu polen. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. trava. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). Kao deo tog plana. Bronhodilatatori za inhalaciju. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. morali biste redovno da odlazite kod lekara. izoetarin i salbutam ol. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. ili materije koje prouzrokuju alergije. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. plesan. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. čini Ijude osetljivim naovu bolest. Bronhiolitis. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. indometacin. prašina. acetilsalicilnu kiselinu npr. i sulfite. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. ispraznivši ih u roku tri sekunde. Kada se udišu. . Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. poput bronhitisa.alergeni. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. kao što su izoproterenol. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. LEČEN JE Ako imate astmu. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. čest je uzrok dečje astme. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. po svemu sudeći. metaproterenol. stranica 133). KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom.

Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. miloduha (Hyssopus officin lis). 1. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. duboko udahnite pet puta. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. astmu bi trebao da prati lekar. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. poput visokog krvnog pritiska. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. a zatim ponovite na drugoj strani. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. 124 . uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. Ili stavite šake na grudi. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. ili nastupa naglo i iznenada. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). Oralni bronhodilatatori. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Cvrsto pritiskajte dva minuta. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). naročito tokom noćnih napada. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. možete očist organizam od prekomerne sluzi. metaproterenol. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. lavande (Lavandula officinalis). Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. a zatim stavite da provri. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. u koje se ubrajaju teofilin. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. tabletama ili kapsulama. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. Potopite mešavinu u hladnu v < du. pustite da odstoji 10 sati. Pijte vruće. Za pripremu čaja. Ako ih preterano upotrebljavate. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme.

konzervisano povrće. sveži račići. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. testo za picu (pizzu). Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. mogao da doprinese tome. nasirajte gornji deo stopala. sok od grožđa. ili kombinacija činilaca. i instant-čaj. ► Naučite da prepoznajete okidače . ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi.) -----------------. budući da vlažnost olakšava disanje. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. pokrećući tako astmatični napad. vinsko sirće. Zatim. astmatičari mogu normalno da vežbaju. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. kukuruzni sirup. poput mleka. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. Snabdeveni odgovarajućim lekom. instant-krompir. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. kao što je pivo. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Kad imate napad astme. savijajući prste tako da budu rašireni. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. godine »preraste« tu bolest. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. i 10. 1 . ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. grožđe. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. limunov sok.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. koji je čest okidač astme. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. vino.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

stresa ili pušenja . To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja.ob no tokom mnogo godina . koja može da dovede do moždanog udara. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. ♦ angina pektoris.i arterije koje vode do mozga. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. teroskleroza . arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke.po pravilu zbog visokog krvn pritiska.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja.često se smatra da je to t lest starijih osoba. a u nekim s čajevima čak i izleči. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. masne pru na zidu arterije. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati. đa aortu . stvaraji plak koji začepljuje arterije. koordinacije. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). grčevit bol u mišićima stražnjice. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. Ateroskleroza obično po. Konačno. može naslutiti da može da se speči ili uspori. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. Ali ako su nekor arterije oštećene . trnaca ili obamrlosti uda. donjih udov bubrega. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . govora ili vida. koja ide srca . delimični gubitak vida ili govora.angi pektoris. Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. bedra i lista usled naprezanja. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata.najveću arteriju u organizmu. srčana aritmija i srčani udar . Ispitivanja pokazuju da se arterijs . Zatvaranje Ironarnih arterija. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma. ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti. Da bi nadc nadila gubitak.

na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. iako može dazapočne mnogo ranije. (Vidl H olesterol . PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. levo). kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti.odine. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . Ako imate visok krvni pritisak. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. koji rendgenski ističe arterijski plak. . LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. Na primer. azlozi njene pojave manje su jasni. lekar može da zatraži angiogram. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. (Vidi Gojaznost. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.) ♦ Način života. ♦ Starost. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. može da se javi tvrd. ♦ Naslednost.tegobe. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. 1 . ♦ Gojaznost. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. Ipak. na primer omršavite. ♦ Pol.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. Konačno. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. desno). zvanim slobodni adikali.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni. Pušači bi morali da prestanu da puše. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti.

Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. izduvan balon.N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. Na kra provere. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. uspostavljajući ponovo normalan krvotok. vidi K rvo to k . laserima i stentovima . uključujući biljke Ledebouriella divaricata. Din O rr (Dean Ornish). Na vrhu katetera naiazi se sićušan. Kako se balon naduvava. Dijagnoz. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. Njegovi cvetovi. A N G IO P LA S T IK A .da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . opuštanje i telesne vežbe. biljne lekove.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom.tegobe. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. koji je vodio dr.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. Savetujte se s praktičarem kineske medicine. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. telesne vežbe i smanjenje stresa.

Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. postigli isto kod životinja. nego i bogata antioksidansima. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. ♦ Ako pušite. visoki. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. prestanite. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. zatražite savet lekara ili nutricioniste. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul).više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. akosejede u velikim količinama. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . Za više informacija o ishrani. Ako je visok. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. a puno vlakana. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. ometaoksidaciju holesterola.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . snizite ga. Kad nauka jednom osigura odgovore. vizualizaciju i biofidbek. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. (Vidi Krvnipritisak. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. meditaciju. koji može da bude otrovan u visokim dozama. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . da može da izazove oštećenja bubrega). Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. Kao prvo. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka. pa mogu da deluju i na Ijude. na primer. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. usporavaju gomilanje masnih naslaga.30 minuta šetate. vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci.može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. lekovita biljka iz južne Indije. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. plivate ili vozite bicikl .nekoliko puta nedeljno.čaša ili dve čaše vina dnevno . ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). a ako je moguće i svakodnevno. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.uključujući jogu. . beta karotin (vitaminA) i selen. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. Da biste otklonili moguću opasnost. enzim iz ananasa.

belančevinom koja se nalazi u kosi. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. ako se ne leči. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Op. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. Gljivice bujc u zatvorenoj. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. Na primer. noktim. s jakim crvenilom. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. Atletsko stopalo je blago zarazno. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. koži. cipelama i dnu tuškad oko bazena. bolnim oticanjem ili gnojem. ili ako dobijete temperaturu. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. toploj. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. obično u beličastu.

lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju.rodnog.5 I vode.) u zahvaćeni predeo stopala. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. Da biste ublažili .IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. 1 .vrab. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. A. Dobro obrišite stopala. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. . Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. Ako se ne leči propisno i trenutno. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče.) u vodu za kupanje. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. koji možete da nabavite u apoteci. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. poput otrovnog delovanja na jetru. KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. čarape ili peškire. Lek je skup. propusnog materijala poput kože ili tkanine. ali ne očekujte brzo delovanje. treneri.ili ih iskuvavajte. infekcija može da bude vrlo uporna. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži.

odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. Takode. Medutim. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. ako se ne leči. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. U nekim slučajevima. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. U slučaju Bazedovljev bolesti. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. Istraživanja su pokazala da. žene češće obolevaj 32 . u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva.hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. Podstaknuti ovim lažnim signalima. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. a puls vam je ubrzan. pa čak i smrt. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića.porem t ćaji). poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. uzbuđeni ste ili delirični. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . lečenje je priličn jednostavno. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. niži od sredviđenog. Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. Očni miši:i. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. Ako jolujete od egzoftalmusa. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. i konvencionalnih i alternativnih.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. Ako je egzoftalmus jedini simptom. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti.ad ove bolesti nego muškarci. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica.ak na očni živac. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. cilj svih pristupa lečenju. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. vaše su oči bolne. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. a ako je to potrebno. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. oslabljeni dugotrajnom upalom. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. Dotpuno odvojenog. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. Ako je uz to obolela asoba pušač. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. pozlatog pod imenom egzoftalmus. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. suve i ladražene. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. iako srodnog oboljenja. oboleli ste od hipertireoze.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. U stvari. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. 1 . Tegobe s očima . a krajlji ishod je dvostruki vid. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. Vleđutim. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. koji su Drilično retki. mogu da izgube . Kako bi potvrdio dijagnozu. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. U težim slučajevima egzoftalmusa. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. oko postaje suvo i nadraženo. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. veći od jobičajenih. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus.

svakako nastavite obavlj. Dakle. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. 134 . ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. iako se čini da se bole potpuno povukla. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. paracetamol. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. potrebnoj određeno razdoblje. katkad i nekoliko meseci. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. Ako je lekarska intervencija nužna. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. Za svaki slučaj. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. Jednom kad se »skladišta« isprazne. vilno funkcionisala. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. Nakon štozapočnetes lečenjem. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. Međutim. Za svaki slučaj. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. uverite se c zaista niste trudni. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti.

kruške. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. Ovi lekovi. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. Pomerite dlanove bliže ramenima. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. JOGA Položaj Sveća. a time i neželjeni. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. 1 . potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. Među te namirnice ubrajamo kupus. rotkvice. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). metilprednizona i deksametazo1a. Staviše. a uz o osećaju i tegobe s očima. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. postoji velika mogućnost da će . U svakom lučaju. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. slabost mišića i povećanje elesne težine.)._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. mogu privremeno da iblaže crvenilo. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). Težina tela mora da bude na ramenima. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. s palčevima položenim s prednje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. soju i spanać. sunca i vetra. Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. navlažite oči kad god osetite dasu suve. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata).tegobe). vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti.rajnji ishod biti hipotireoza. Stoga. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. međutim. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. učinak. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. kikiriki. tokom noći koristite poveze za oči. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. švedsku repu. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona.

j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. . riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. gotovo uvek smrtonosn. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. Nakon toga mogu da uslede groznica. ali obično između u. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. zatim putuje u mozak. otežan gutanje tečnosti. mozak i kičmenu moždinu. vaš lekar će trebati da zna kakva v. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. f se dopusti da se razvije. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. mačke. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. a nisu lečei razvije ova bolest. mišićni spazmi i slinjenje. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. tvorovi. rakuni i lisice. napadi besa. već samo čišćenj rane. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Ne izlažite se opasnosti. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. Ako s pokaže da je životinja zdrava. Ako vas ugrize besna životinja. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. Pr simptomi su bockanje. šišmiši. izuzetna ra: dražljivost. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. nemir.

KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. ako niste sigurni. Ako je rana površinska. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. to je sve što treba da uradite. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. kao što je vodonik-peroksid. Pitajte svog lekara o pojedinostima. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. Međutim. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. Pošto ste primili vakcinu. odmah idite lekaru. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. morate da primite vakcinu protiv besnila. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. delovi južne Amerike). BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sto duže čekate s lečenjem. azatim vodonik-peroksidom. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. .

ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. ili tumora bešike ili prostate. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. po život opasnu. šaju letargično ili smeteno. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. što je znak nfekcije bešike . bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. Ako se ne leči. što znači zapaljenje bešike .kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. groznicom. nesposol nost kontrolisanja nužde. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. to može da ukazuje na moguću. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. 138 . kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. Odmah zatražite medicinsku pomoć. na i vrlo retke kod muškaraca. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru.du£ čak samo oko 4 cm .BEŠIKA . oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. inkontinencija.česte su kod.koje se obično nazivaju cist som. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. to može da bude i znak polno prenosive bolesti. Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. ili koje počnu da se pon. fekcijama bešike. Dakle. Ovaj relativno kratak prolaz . Idite kod lekara bez odlaganja. Isto tako. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. ovo je najčešći znak infekcije bešike. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. bakterije koja se često nalazi crevima.olakšava bakterijama da pre< u bešiku.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. coli). kamena u bubregu. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. bubrežnu bolest. Trudnice. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog. povećanja prostate (vidi Prostata .tegobe). Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. temperaturom. Idite kod lekara bez odlaganja. infekcije vagine. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. Zapravo. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. Neke žene dc biju infekciju .

takođe mogu da dovedu do infekcije. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. često se propisuje duži tretman antibioticima . kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. možete da izazovete ozbiljnije probleme. prođu brzo i relativno bezazleno. hlamidijom i mikoplazmom. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. A i kućna i bolnička upotreba katetera . . infekcije bešike koje većinaženadobije. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. možda će biti potrebna operacija.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. lečenje organizmaod infekcije. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Ti su poremećaji obično bezazleni. posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. ukazujući na probleme na tim mestima. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. fenazopiridinom. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. ali ih je teško izlečiti. ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos.nekad i do 14 dana. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. Ako imate uporne ili česte infekcije. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću.

bešici i krstima. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. peršuna.BEŠIKA . homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. a zatim dodajte u ključalu vodu .INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. Ponovite na levom stopalu. sandalovine. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. Pustite da se čaj ohladi. bora. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. a peckanj' intenzivno. kedrovin m elaleuke ili kamilice. Možda je najpoznatija brusnica. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije. pustite da prokuva. a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. . Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja.najviše 1 šolju na dan. potražite stručnu pomoć. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. bubrezima. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. Cantharis. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. koja. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. mokraćovodima. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Zavisno od simptoma. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. suprotna strana). Ako imate osušene listove. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. Staphysagria. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. Mercurius corrosivus.

Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Temeljno očistite analnu oblast tj. šećer. agruma. pridržavajte se uputstva na kutiji. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. čineći ih manje delotvornim. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. Ako niste izlečili infekciju. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal.sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. Ili. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. Vitamin C povećava kiselost mokraće. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. želucu i cukovima. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. :rni čaj. ♦ Pijte mnogotečnosti. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. trbuhu. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. kafa. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. čokoladno mleko. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. uzimajte brusnicu u kapsulama. ako vam je draže. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. sirće.jednu po jednu. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini.bez obzira na jzrok . širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. paradajz. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . . čokolada. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava.

Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. biće ograničeniji. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. a belci pak podložniji od crnaca. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. tragovi krvi. iako m ožda nisu vezani za rak. Sto se ranije otkrije rak. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. kožari. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka.z paljenjem bešike-jesu podložnije. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka.BEŠIKA . mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. Muškarci su mu podložn od žena. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. pušači su izloženi tri puta većoj opasno. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. opasnosti. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. Slikari.ako se i leči .konačno će napasti i krvotok i limfni sistem. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. nevidljivi golim okom . koja nekad sadrži krvne ugruške. upornu nisku tem peraturu. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. mašinci i met lurški radnici. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . vozači kamiona.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e.

Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. kroz coji se ispušta mokraća. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. mokraćo/oda. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. C i E. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. da nose spoljne mokraćne kesice. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. Ako lekar otkrije tumor. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. a ne prerađenu hranu. kao i cinka. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. a prostate i semenih kesica kod muškaraca. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike.ionalnog načina lečenja. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. kao i korišćenje kofeina i . a žene mogu da ostanu polno aktivne. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. a žene neplodne. nemojte pušiti. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. i je li se uopšte. uzima se . najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mestu i stepenu raširenosti. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. 1 . ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva.ijom (TUR). Za početak. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. ili stomu. rak proširio. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike.Doveže sa rakom bešike. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. . Vidi Rak radi više informacija o lečenju. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. Be. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu.aharina. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. ali nijedan nije dokazani ek za rak. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. Ako je tumor slučajno zloćudan. Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri.

♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. dan: blaga do visoka tem peratura. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. crvene oči 1 kijanje. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno.ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. pluća. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . zatim na ruke i noge.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. karakterističan osip koji se širi s lica na trup. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . curenje nosa. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. 27).zapaljenje). biće teško bolesno. . traje od 8 12 dana.čak ni dečji Aspirin . retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. ♦ ako dete ima boginje. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. izuzetno je bezvoljno. ili pati od razdražljivosti.BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. kašljanjem). Period inkubacije. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. oštar kašalj. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). dan: visoka tem peratura.

jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. vruću kožu. ritmički pritisak u području iznad slezine . Paracetamol može da snizi temperaturu. 1 . osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu.). Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. ima crvene oči. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. Osip se obično povuče za nedelju dana. lipe (Tilia . OSTEOPATIJA Blag. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. Zatražite pomoć osteopate. macine trave (Nepeta cataria). mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. Danas se MMR vakcina (morbili. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. deca treba da budu izolovana. ako je plačljivo. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo.pp. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vruće lice i glavu. žut iscedak iz očiju ili nosa. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. ♦ Tečni puder. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. ali hladne udove i visoku temperaturu. može pomoći da se snizi temperatura.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . Međutim. nemirnoje. lako se time neće sprečiti širenje joginja. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. Međutim. pa se šire po licu. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). nije žedno i ima gust. Kako bledi. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo.

otežano a. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. glavobolja. kašljem glavoboljom. SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. topli. kijanjem . mesecima or. ukočeni. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. pre. Zatim čitajte vodoravno. slabošću. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. od ugriza krpelja koji je možda primećen. crveni. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. um slabost i temperatura. . i/ natečeni. groznicom i bolovima u grudima. groznicom i temperaturom. glavobolja . kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. bolom u grlu. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 .

Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. ako je potrebno. !a sprečavanje gripe. može se razviti mesecima. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. masaže i akupunkture. uzmite dekongestiv.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. kontrolisanje stresa. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. Odmarajte se. pijte mnogo ečnosti i. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. Vidi pluća . 1 . a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Odmarajte se. moguće s kortikoteroidom. Takođe. homeopatija. )dmah pozovite lekara. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. nasaži. u bolne tačke na telu. Uobičajeno je lečenje intibioticima. kod kojeg ne dolazi do crvenila. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. fidi Prehlada. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. pijte puno tečnosti ako je potrebno. /idi Gripa. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura.) može biti korisna. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. oje može da ukijučuje antibiotike. ili čakgodinama. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. Vidi Borelioza. a ne bakterija. Aspirin). )dmah pozovite lekara. ečenje često uključuje analgetike.zapaljenje. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. ograničite elesnu aktivnost. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. poput osteoartritisa. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. nakon ugriza određene vrste krpelja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. toplote i oticanja. 'idi Artritis. možda će biti iotrebna hospitalizacija. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. uzročnika borelioze.

oteklinama. potištenost.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . je svaki bol koji. povremen ili stalan. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. bol u zglobovim a. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. može da se širi ili da bude difuzan. Hronični bol može da bude blag ili m čan. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. Ovo stanje može uključivati slabost. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. ili povremen. karlicu vrat. i depresiju. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. uprkos lečenju. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. otupelost. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. Štaviše. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. trnce ili druge osećaje. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. stres. na primer. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. traje duže < šest meseci. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. sinusitis. Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. na primer ramena.BO LO VI . Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. Na primer. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. za uspešno lečenje mo. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. stalan a. Anksioznost. Najčešće vrste su glavobolt artritis. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. napetošću. ♦ trajan bol u zglobovima. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. ograničen. bol od povreda i bolc u leđim a. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela.

U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). poput acetilsalicilne kiseline (npr. nošenje obuće s visokom petom. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. Neke se usredsređuju na telesne činioce. . hipnoterapiju. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. Nekima je potrebna stručna pomoć. a u lečenju učestvuju lekari. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. Ipak. a ponekad i ajanstven zadatak. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. strana 152). čir želuca. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. lako može da počne s povredom li bolešću. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. :učne kese. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. Aspirina) i ibuprofena. Lekar može da vam prepiše jače lekove. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. traunatske povrede. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. druge na psihičke činioce.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. psiholozi. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. akupunkturu. SIDA te bolesti ak. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. dok su druge privatne. kao što su m išićni relaksansi. Primenjuje se samostalno. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. antidepresivi.

pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. ponovite tri do pet puta. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara.BO LO VI . Ponovite dva do tri puta. Pritisnite dva do tri puta. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Cvrsto pritiskajte jedan minut. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Ponovite isto na drugoj ruci. pa ponovite isto na drugoj strani. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. a zatim isto učinite na drugoj ruci. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. pa ponovite isto na drugoj ruci. Pritiskajte jedan minut. smeštena s obe strane kičme. 1 2 I Bol u stomaku može d. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. 4 150 . Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. a zatim zamenite noge. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. odmah uz goleničnu kost. Cvrsto pritiskajte jedan minut. između kostiju podlaktice. Tako uradite dva do tri puta. dve širine prsta iznad ručnog zgloba.

koje sadrži metilni salicilat. Pokazalo . može da ima analgetičko dejstvo. jer jako peče. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. a ublažavaju se utopljavanjem. odmah posle ustajanja. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. 1 . Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. koja može da izazo/e iznenadne. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova.ednog minuta. ukočenosti i spazma. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. probajte Natrum muriaticum. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. Prema ednoj teoriji. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. nakon čega se pritisak prekida. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. prirodnih telesnih analgeika.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. a zaim se ponovo duboko pritisne. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. Da biste postigli najbolje rezultate.

. SO LARN I PLEKS .. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme. prirodnih telesnih analgetika. Kao rezultat toga bol se može raspršiti. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja. boju. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene.. dajući joj oblik.. Neke vežbe lakše se izvode nego druge.. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans.... Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima.. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala. postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena.. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA .. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve. ugodnu i manju sliku... Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus.. menjajući je u skladniju. Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete. jer će se prag bola povišavati.. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme.. Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima. samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima.. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja.. budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova... Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. prepolovite to vreme. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola.. zatezanja i slabljenja mišića.... istežite se dva puta na dan po 5 minuta.. Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina.. Pokušajte da plivate. . Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko.. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu... Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja... ali znam da ovo sad mogu da učinim. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. D IJ A F R A G M A . Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku. probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti..... Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan. H IPO FIZ A . snagu i rastegljivost.« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. Jedna od metoda samohipno..V R A T . veličinu i pokrete. Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju. bol osećaje u zahvaćenom području.. m o z a k .. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge...... umesto da život svodite mo na bol.... hodate ili veslate.. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite.. Trudite se da bol pi matrate kao deo života. vozite bicikl.BO LO VI . pomerajući se iznutra prema napolje... Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola.. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 ..

mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. ledom. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. Na primer.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. Odmarajte ozleđeni deo tela. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. alergije na pšenicu. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. kukuruz. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. sve do lica. prirodnih telesnih analgetika. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. tri puta na dan. pa ga 20 minuta pomerite. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. Posle obuke. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. Probajte sledeći. agrume. Posavetujte se s lekarom ili odgo. U jednu posudu ulijte vruću vodu. . stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. a u drugu ledeno hladnu. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). a u drugoj zamislite moguća rešenja. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. zamislite dva spiska. za 10 minuta opuštanja. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Na kraju. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. Kad se oticanje zaustavi. ovu tehniku možete sami da primenjujete. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. takozvani položaj stablo.

osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. tempe rature. Ipak. osetljivost n. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. najbolja zaštita je pažnja. Ipak. Kod nekih slučajev. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). groznicom . Ovo je jedan od razlog. slabošću. područja gde je učestala. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. glavobolje. B . glavobolje. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. kao i verovatan razlogzbo. izleče nje može da bude teško. Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. sve dok se vak cina ne potvrdi. budite svesni da su krpel vrlo mali. kog se tako često dijagnostikuje. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . bola u grlu. iak< se povećaju kada se napiju krvi. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. vrlo često su veličine semenki maka. tem peraturo m . ovaj bol u zglobovima vraća se z.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. slabljenje pam ćenja. svetlost. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. Budući d. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. oduzetos jednog ili oba dela lica. osipi koji se ponavljaju. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. ako se ova bolest ne leči odmah. po sebno u jednom kolenu. lajmski artritis postaje hroničan. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. Ostali rani simptomi . Konekti kat (Connecticut). orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. gubitak pamćenja. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. promene raspoloženja hronična slabost. bol u grudim a.

bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. ili oralnim ili intravenskim putem. posebno oko laktova. radi provere. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. hronični simptomi su slabiji. Ipak. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. Sto se ranije počne s lečenjem. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. redovno pregledajte imate li krpelja. Zbog propratnih dejstava antibiotika. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. fibromijalgija. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. napadne mnoga tkiva . U zatvorenom prostoru potražite krpelje. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. izvlačeći ga nežno i postepeno. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. Osim toga. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. ponekad između letnjih meseci i oktobra. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu).uključujući srce i nervni sistem . ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. Ako bolest napreduje. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. nosite cipele. Ako pronađete krpelja na koži. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. godine. odmah ga odstranite. lakše ih je videti na svetloj odeći. na preponama. kao što su gripe i artritis. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. idite kod lekara. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. daleko od usta.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. 1 . dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. Ipak. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Budite strpljivi. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. Ona liči na druge bolesti. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest.

možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. obično nakon što je ukloni. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. Dijagnostički vodič u slikama. bele. M < đutim. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. Ove promene mogu da budu znak raka kože. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. Bradavice osle akni. genitalne. glavni sastojak Aspirina. ukolik imate više od 45 godina. davice tako da ih uopšte ne lečimo. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. uglavnom nije potrebno ob. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. Od četiri osobe. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. obično na licu. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. grudima. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. Većina Ijudi ra. izazivajući neugnost. ravnu i zaobljenu površinu. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. obloga ili masti. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. raka kože.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. tvrde. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. gela. ružičaste ili prošarane. ako bradavica ne nestane. zaobljenog oblika i uzdignute površine. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. Obično se pojavljuju na licu i vratu. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. u oblik tečnosti. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. Vidi i Bradavice. Ipak. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. šakam a. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. vratu. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. . kolenima. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. hrapave izrasline. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. zglobovima ili podlakticama. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. dve petine u roku od dve godine. a mogu da budu boje m esa. Kad uočite bradavicu.

HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. Antimonum crudum i azotna kiselina. L-cistein. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. 1 . Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. b eli luk. Isto tako.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. zatim uk. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. kelj pupčar. koje sadrži vitamin A. . kurje oko ili kalus. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. vitamin C i vitamin E. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. jedite tamno^eleno i žuto povrće. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. Isto tako. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. sum por. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). maslačka ili pelena. Aspirina). itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. cink i vitamini B grupe. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. Zatim nežno .Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka.

Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. lako same po sebi bradavice nisu štetne. Lek. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. ma gde se obnavlja. no unutaršest meseci. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . čm aru ili m uškom polnom organu. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. iako su genitalne bradavice bezopasne. davica. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline.BRADAVICE. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. budući da su genitalne bradavice zarazne. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. Ipak. dok dve trećine nestanu posl dve godine. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu.

Ako vaš partner otkrije bradavicu. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. spale laserom ili hirurški odstrane. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. stabljike maslačka. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). . Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. Ako ste trudni. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. no. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica.) na bradavice kako biste ih izlečili. Umesto toga. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. budite uporni da ode kod lekara. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. pa ako se pokaže da su bradavice venerične.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta.č a k i ako nemate simptome. Da biste izlečili bradavice. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože.je drugi uobičajeni lek. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. i sami se podvrgnite analizi . Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. ♦ Redovno meditirajte. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju.

Poput drugih virusnih infekc ja. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. Većina ovih izraslina je bezopasna. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. 160 . rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. Poputsv bradavica. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Bradavice tabana. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. kroz sitne posekotine i ogrebotine. na prim er kurjem oku. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. ali neke mogu biti kancerogene. otvrdnutoj koži (kalusu). Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. tj. katkad prekrivene sitnim . LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. m ladežu ili oštećenju kože. B UZROCI u slikama. na donj strani stopala. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. topao. Sta god odabrali. kvrgave izrasline na tabanima. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. bolan i osetljiv posle lečenja. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom.

Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. luk.pomoći će jačanje imunološkog sistema. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . Melaleuca spp. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. ibe. nosite u cipeli sunđerasti uložak. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. 1 . C. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . vitamina B grupe. a noću ih ostavite otkrivene. kupus. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. šargarepe . Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). ^ROMATERAPIJA su brokole.jaja. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. jer zdrava hrana. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. osim što poačava otpornost na virus.otvorite vitaminsku kapsulu. sve dok se bradavice ie povuku. E i L-cisteina i cinka. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. danju bradavice Dokrivajte flasterom. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. po mogućnosti sa zelene banane. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. a to može trajati nekoliko nedelja. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. Namirnice bogate vitaminom A . Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. tikvice.

♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. kao i plućna bolest emf zem. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. Pluća. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. poznatim kao cilije. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. Ako nastavite da pušite. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. oni po pravilu imaju i emfizem. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. a većinom su i teški pi šači. m ože da ukazuje na a s tm u .BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. t u b e r k u lo z u . koja obično traje nekoliko dana. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. beli ili zeleni ispljuvak. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. ispljuvkom teškim disanjem. poput u p a le p lu ć a . groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . a sluz postane tam nija. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. e m fiz e m . natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. gušća i poveća zaprem ina. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. možc štetite ovim ćelijama. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. s r č a n e b o le s ti. Hronični bronhitis. O vaj sim ptom . ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . B . ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. suv kašalj ♦ žuti.

vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. ali se ne leče infekcije. Ako vas kašalj razdire. Produktivan kašalj (tj. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. vaša su pluća osetljiva na infekcije. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. ili je tako snažan da postaje bolan. Ako imate hronični bronhitis. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. dugotrajno pušenje cigareta. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). prekidajući dovod vazduha u pluća. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. ili bronhiole. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). U većini slučajeva. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. Cak i ako je uzrok virusni. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a u većini slučajeva i podstičete. Ali glavni uzrokje intenvno. ne dopušta vam da spavate. 163 . pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. tj.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. . Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. a 10 posto bakterijskog. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca.

svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. koji suzbija čitav niz bakterija. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. kao dodatak . produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. Ako primetite bilo kakve promene u boji. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. na primer) ili direktno izvorima toplote. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. ali njima se ne leče infekcije. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. nego mogu i da produže očekivano trajanje života. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. ili udišite direktno iz bo( ce. poput fena za kosu ili radijatora. volumenu ili gustini sluzi.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća.ali nikada zamena . lavande (Lavandu officinalis). poput visokog krvnog pritiska. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. Ako imate višak kilograma.konvencionaln lekarskoj pomoći. Slede primeri lečenja. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. Za pripremanje čaja. a zatim pustite da provri. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. Ako pušite. njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. Zapravo. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Bronhodilatatori su jaki lekovi. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. stalno ili prema potrebi. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. 1. m iloduha (Hyssopus officinalis). ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). Pijte vruće. U većini slučajeva. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. možda ste oboleli od neke infekcije. anis< vog semena (Pimpinella anisum). Kao i kod akutnog bronhitisa. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. ubrza oslobađanje sluzi.

N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. C. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje.nustite da čaj odstoji 10 minuta. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. kašalj i nadražljivost. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. kašalj. E i grupe B. 1 . Pijte ga što je mogu. Za lečenje akutnog bronhitisa. prašini i kontakt s prehlađenim osobama. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. suvom vremenu. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se.e toplijeg. da biste sp rečili širen je klica. žeđ i bol u grlu. zajedno s mineralima selenom i cinkom . uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. uzmite Phosphorus (6c). Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. tri puta na dan. ali nemojte da se naprežete. Oblačite se toplo po hladnom. kašlja i stezanja u prsima. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. uzmite Aconite (6c). Za gubitak glasa. nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. u so b i p ro se č n e veličine. Da bi bile d elo to vorn e. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. Hladni ovlaživači. Za retku belu sluz. p o p u t kupatila.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). ISHRANA -------------------. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima.

Kod raka bubrega koji je napredovao. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. limfnim čvor ma. povraćanje. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . po plućima ili kostima. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. Ako se jagnostikuje rano. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. gd skuplja mokraća. masnom tkivu. u donjem delu leđa ili sa strane. čestim mokraćnim upalama. žitaricama. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. ako rano počne da se leči. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. konačno. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. m učnina. u s l< svim slučajevima izlečiv. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. kao i fenacetin. ali njegova učestalost st£ raste. ona m ože da bude povezana i s rakom . verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. godine. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. povrem ena malo povišena tem peratura. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. Tup bol u stom aku. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. naftal anilinske boje i benzidini. ali ne osobito osetljiva. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću.BUBREZI . sred protiv bolova. započinje u spoljnjem delu bul ga. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija.

Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. semenke ili pirinač. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti. 1 . Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. odmah prestanite. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. Posle remisije. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. (Manje uobičajeno. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. visoki krvni pritisak. proveriće da li imate rak bubrega.i iI|. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. kao što su orasi. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. smanjite potrošnju masne hrane. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla.S fl|. i to govedine i svinjetine.5 I u minutu. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Budite u kondiciji. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. Ipak. Npr. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. nenormalno funkcionisanje jetre.

poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . kao što su dijabetes. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. posebno ruku i stopala. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. dva organa veličine šake. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. visok krvni pritisak i ateroskleroza . oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. izazivajući različ te simptome. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. nasledne su. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima.odnosno. Ipak.povećana slabost i pospanost. Hronični oblik može da bude posebn. tačni uzroci ostaju nepoznati. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. ošteti bubrege. ponekad tokor više godina). posebno oticanje ruku i nogu. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. i povrem eno usporen rast ubrezi. smanjen apetit. može d. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. 168 . a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. Neka hronična bubrežna oboljenja. često neizlečivo. kod mnogih hroničnih sluča jeva.

kopskog ispitivanja. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. koji će sniziti krvni pritisak. alkohol. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. Hirurg ugrađuje priključak. mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. koji smanjuje količinu kalijuma. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro.kao što su metil-alkohol. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. a koja može da DŠteti bubrege. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. Ako dijagnoza Dstane nejasna. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . 1 . Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. i kalcijum ov citrat. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. lekar može da napravi biopsiju iglom. otrovne gljive . prirodne materije koja izgrađuje krv. ili pre nego što ih isprobate. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. kod koje veštačka pomagala či. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. Primeri su srčani udar. Danas se koriste dve vrste dijalize. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). Pomoću lekova. posebnom rendgenu. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva.

Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. 170 . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. Ipak. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. Zb( industrijske upotrebe. Nekoliko puta tokom nedelje. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. Drugi metod. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. služi se unutrašnjim slojem trbuha. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama). bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. po tri ili četiri sata. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. sve one po pravilu sadr. koji se ispušta posle nekoliko sati. Dok je tečnost u trbuhu. nazvan peritonealna dijaliza. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. ♦ Pobrinite se da boje.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. list. plastike.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. ta stopa iznosi 60 posto. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. danas se često nalazi u vod hrani. boja i ostalih proizvoda. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. ili peritonealnom opnom . uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. najviše od upala. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. Ipak. automob skih guma. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. najviše iznutrice. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti.

izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju.2-etanediol. tetrahlorometan. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform. formil-trihlorid). PERC. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu.bistra. metenil -trihlorid. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. etil-alkohol. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. posebno kremama. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice.2-dihidroksietan. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. metil-trihlorid. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. pastazazube. 1 . Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. Ova bezbojna. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. u kozmetici. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. uljaza masažu. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. ♦ Izbegavajte duvanski dim.1. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. ugljeni dihlorid. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. etil-dihidrat). 1. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu.2. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. perklormetan) . 1. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid. etanska dioična kiselina). Tetrahloretilen (PCE. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. perhloroetilen.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. Hloroform (trihlorometan. Oksalna kiselina. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. ♦ Ne dopustite deci. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. lepila. metil-hlorid. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja.2-tetrahloroetilen). Etilenglikol (1. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera.

čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. ili tum ora bešike ili prostate. Infek cija takođe može da se proširi na krv. o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. D UZROCI bubrežni kamen. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . upotreba katetera .postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika.B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa.i zatim se širi do bubrega Dalje. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. uđu u telo i putuju dc bubrega. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . gde izazivaju otok i upalu. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. cistoskopiju . Idite lekaru bez odlaganja. Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega. Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . Isto kao infekcije bešike. Svako može da dobije upalu bubrega. Idite kod lekara bez odlaganja. ili ultrazvučno snimanje. 172 . ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. ♦ ako prim etite k rv u m okraći. obično bakterije. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod .može da pokrem upalu bubrega. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. Ako ste prečesto imali upale. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. Kada se nc leče. biće potrebno više ispitivanja. koje daj detaljnu sliku bubrega. tu m o r bešike ili bubrega. ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. izazivajući tro vanje krvi. i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima.tegobe).

Kada je upala bubrega jednom izlečena. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima.infekcije. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . Sve dok ne izlečite upalu. Mala deca. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. ♦ Ako koristite dijafragmu. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. gazirana pića. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. čokolada.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. (Vidi Bešika . ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. agrumi. kafa. paradajz. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. Phosphorus i Teribinthina. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. Alkohol. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. sirće. so. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe.barem 3 i po litre na dan . začinjena hrana. crni čaj. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Pijte mnogo tečnosti. 1 . Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti.

Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije. grožđe. Naprotiv. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. cev koja vodi do bešike.kristalizuju i ti se kri stali talože. povećane prostate (pog led ajte Prostata .tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. kod drugih ne. to m ože da bude znak infekcije bešike. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. Odmah zatražite medicinsku pomoć. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. tegoba s vaginom kao što je vaginitis. Idite lekaru bez odlaganja.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. Nedc staci u ishrani. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen.tegobe). to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. nije uvek sasvim jasno.može takođe d podstiče nastanak kamena. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. . m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. polno prenosive bolesti.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu .kao što j čokolada. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . kojom se koncen trišu minerali u mokraći. tu m o r bešike ili bubrega. kad se određene materije u mokraći . spanać i jagode . često gotovo neprimetno. Odm ah idite lekaru. On se stvar. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega.

slatke crvene paprike. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. JeInom kad je poznat sastav kamena. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali ne činite to bez saveta lekara. ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina.ovom boku. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. uglavnom vezanih za ishranu. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. celer. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. spanać. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. Ako se razviju komplikacije. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. tokom tri do šest nedelja. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. možete da preduzmete više različitih mera.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. češće. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . iznutrice. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu.najmanje 3 i po litre na dan .: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. pivski kvasac.E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. jagode. ESVVL . KINESKO LEKOVITO BILJE . . sardine. Nova metoda. a još više kad je toplo vreme.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener.i lekove protiv iolova. Zavisno od veličine i meštaja. bez ikakvog lečenja. repu. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. ♦ Izbegavajte antacide .oni obično imaju mnogo kalcijuma. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. grožđe. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju .omadiće. razbijajući ga u sitne . špargle. Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. grašak. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. U oba slučaja. Ukoliko je kamen smešten u bubregu. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. inćune. posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. crni čaj). intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl.

d vojka neko vreme ne želi da jede. prorr skuitetnim ponašanjem. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. kao i anoreksija. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. uključujući polne. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. Cestim povraćanjem takođe se troše vod.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). infekcije desni. pripremajući se . Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. što izaziva poremećei ritmove srca. pogađa uglavnom ml de žene. laksative i diuretike da smanjili težinu. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. U t žim slučajevima. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. kao i anoreksija nervoza. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. Bulimija. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. kalijum u telesnim tkivima. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. grčenje mišića. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. psihološkc porekla. oboleli od bulimije druge strane. čak i oduzetost. bulirr čari se prejedaju. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. upadajući u nevolje sa drogom. povećane pljuvačne žlezde. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. iako zapravo nije. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela.

često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. 1 . poput sertralina i fluoksetina. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Isto tako.početni je način lečenja. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine.često kombinovana s antidepresivima . Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . Jedite raznoliko. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. a ose. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. Takođe izbacite alkohol. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. Antidepresivi. sredstva za pojačavanje ukusa. glavninu soli i cigarete. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. psihoterapeuta i nutricionista. zajedno sa savetovanjem o ishrani. (Vidi takođeAfte i Gastritis. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. kofein. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. U teškim slučajevima. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. taj čija.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin.

dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. spon prirodnih pokreta. de god vam se kosti. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. kukovim a. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. lom. upala i o tok u ram enim a. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. naročito u blizini zglobc va. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. kukovi i kolena. . laktovim a. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. to nije dobra zamisao. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. Profesionalni i amaterski sporti. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. izazivajući pritisak na okolr tkivo. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. vljasu laktovi. mena koje se javlja zbog trčanja. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. obližnja burza može da se upali. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. ili je to m ožda početak a r tr it is a . kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. Kad se zglob previše upotrebljava. Dizanje teških tereta. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. što dovodi do upa burzalne kesice. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. Trenutni znakovi su bol. često praćena up. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. oticanjem i osetljivošću tog predela. sa trenutnim bolom ili bez njega. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. istegnuti ligament ili tetivu.

KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u . LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr.kao što je joga . Osim toga. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. Burzitis može da se ponovi. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. u obliku oralnog leka. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. Kratkoročno. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. Nakon početnog lečenja. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. mišiće i ligamente. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. 1 . homeopata može da vam prepiše kure Belladonne. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. telesna vežba . živaca i tetiva. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. nego može i da umiri napetost mišića.) kore. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. smanjila upala i ublažila napetost mišića. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp.

ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. no njen tačan uzrok je nepi znat. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. Na Islandu. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. nom detinjstvu. Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. ako i uspeju. r primer. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. koja će da budu prisutna ukolil . lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. gubitak apetita i. a ne i u kukuruzu i pirinču. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. svako tristoto dete ima ovu bole. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. dobijete proliv ili gubite na težini. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. nar< čito žena severnoevropskog porekla. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. Drug pak. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. konačno.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. Cak i posle leč< nja. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane).

Ako se strogo drže dijete bez glutena. Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. lekar može da vam prepiše steroide. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. Papain. vrat i glavu. Za proliv vezan uz celijakiju. zatim promenite strane. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. i do 15 puta na dan. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. Zadržite taj položaj 60 sekundi. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. a obično i zob. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. poprečnim debelim crevom. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. Stavite levo stopalo na desno bedro. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. koju neki pacijenti dobro podnose. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. pa tako četiri puta na dan. kako bi se ubrzao oporavak creva. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. 19 radi položaja pojedinih predela). raž. dijafragmom. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. koje je relativno teško svariti. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. s desnim kolenom na podu. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću.ste osetljivi na gluten. Izravnajte kičmu. . Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. enzim koji razgrađuje belančevine. Da bi se osnažio crevni trakt. ječam i zob. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. kao što je prednizon. raž i ječam. Činite to što je moguće češće. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro.

Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. presađivanjem jetre. gd pomaže da se razgradi masna hrana. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. Jetra. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. podložniji ste infekciji. koja je teška oko 1. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . Ako su tegobe ko. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. Među mnogim funkcijama. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. u nekim sk čajevima. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. jeti obično može da se brzo oporavi. i zamen ožiljkastim tkivom. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. Kad se pojave. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. organ još uvek može da funkcioniše. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. Bolest ne može da se izleči osim. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. ko sa smanjenom delotvornošću. i. ciro za m ože da bude sm rtonosna. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. a moguće i do smrti. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. ako se pravilno ne leči. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. najveći je unutrašnji organ telu. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. koja se ču\ u žučnoj kesi. zatim ispušta u tanko crevo.

Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. genetske mane. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. stvarajući simptome mučnine. gubitka apetita. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre.hepatitis B i hepatitis C . S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. s druge strane. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. pošto je trajao šest meseci ili duže). U međuvremenu. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . Kod Vilsonove bolesti. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. 1 . temperature. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. a mogu i da se zadrže. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. iako retko. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara.naročito ako pijete mnogo i često .ma. A budući da je hepatitis zarazan. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. naročitojetri. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. Ako pijete . Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri.) Nakon alkoholizma. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. Čak i osobe koje malo piju. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama.i . privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. Kod osoba s galaktozemijom. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. Mogući uzroci uključuju viruse. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. žutice i smušenosti. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze.verovatno će da dovede do ciroze. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. gde uništava tkivo. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. što više alkohola pijete . Na primer. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. Jednostavno rečeno. kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. Uopšteno govoreći. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa.to češće . To je nužno čak i ako se osećate zdravi. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). na primer. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera.veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. Ciroza se ponekad. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. Od raznih oblika ove bolesti. Nasličan način. Zene. samo d v a .

Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. Kad se dijagnoza jednom postavi. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. pravilne ishrane. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. Ako imate cirozu. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Ipak. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. 184 . r glašava se važnost odmaranja.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište.odmah i potpuno. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. alkohola i otrovnih materija u organizmu. premlad prebolesni za taj zahvat. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. U tome bi treb. jednostavno morate da prestanete da pijete . Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. uključujući pilule za kontracepciju. Ako prestanete da pijete. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. kao na primer paracetamol. kao što je unutrašnje krvarenje. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. moguće i upotrebe leka interferona. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. U slučaju hemohromal ze. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život.

(Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle. Samolečenje može da bude opasno. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. U SAD. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. na primer. što može da dovede do mentalnih oštećenja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. uključujućiparacetam ol. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . mleka i belančevina . muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. žitarica. Ipak. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove.) ■ Različito kinesko bilje. . Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. Praktikujte siguran seks i . Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. povrća. Neki lekovi. koje se upotrebljava u kombinacijama. Uopšteno govoreći. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe.ako upotrebljavate intravenske droge . Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada.

SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. gubitak ili dobijanje na težini. drhtanje. uključujući šuljeve. žućkasta koža i oči. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. modrice. katranasta stolica metalnoga mirisa. mučnina. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. temperatura. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. povraćanje. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. bolovi u stomaku. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. krvni sudovi na koži u obliku pauka. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. Zatim čitajte vodoravno. poremećaj žučne kese. umor. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. tup bol u stomaku. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. žućkasta koža i oči. dijabetes. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. tumor debelog creva. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. nadutost. poremećaj jetre 186 . povraćanje s krvlju.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. pluća i bubrega. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. a konzumiraju velike količine šećera. najbolji su način prevencije bolesti desni. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. kašalj i potištenost. Naposletku dolazi do ispadanja zuba.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. zadahom iz usta. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. ona se razvija poput bakterijske upale. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. a krvarenje je izuzetno često. može da izazove oštećenja srca. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. nepravilnim zagrizom. On izaziva izuzetno snažan bol. povišenu temperaturu. gubitak telesne težine. odnosno zubnim mostom. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. naravno. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. Katkad je praćen blagom temperaturom. 209 . bakterije. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. Ako se ne leči. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. iako je češća kod muškaraca. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. često je prvi simptom jednog retkog. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. potištenošću. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. potražite profesionalni savet i pomoć. Ostali simptomi uključuju uhobolju. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. stres i. krvarenje iz nosa. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. upalu nalik na upalu sinusa. Po pravilu. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija.

posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. iako je nekad potreban hirurški zahvat. to jest kalcifikovane zubne naslage. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). kad se bolest ne leči. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. međutim. čišćenju područja ispod ivica desni. međutim. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. Uzmi 210 . Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. pravilna ishrana. U većini slučajeva. ali i delotvorno lečenje. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. koji. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. iznosi gotovo 90 posto. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. a katkad i antibiotike. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. Danas. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp.DESNI . stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. međutim. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. Ovasredstva. Istraživanje iz 1993. uzimanje velikih količina tečnosti. godine. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. U svakom slučaju. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. ublaže upalu i krvarenje. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. burgije i ostale zubarske instrumente. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. mnogo uspešnijim. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti.

. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. dugotrajnije pranje zuba četkicom. a jpotrebljava se bez zubne paste. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. ne smeju da izostanu. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. takođe može da ma terapeutski efekat. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. pravilnom i redovnom higijenom zuba. i bogata vlaknima. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. Ako se tegobe naitave. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. isprobajte M ercurius vivus. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. Napitak pijte tri puta na dan. redovno odlazite stomatologu.) i američkog jasenaza grgljanje. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca.) za suzbijanje upale. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. Za zaista pravilnu higijenu. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. Za postizanje ovog»savršenstva«. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. Nažalost. C i E kao i cink. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. nežno ali temeljno. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. potražite savet stručnjaka homeopatije.te oralna sredstva protiv začeća).udbekiju (Echinacea spp. Ako planirate trudnoću.

Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. izazivajući prekid disanja.dete će možda morati u bolnicu. 2 . Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). odmah počnite s reanimacijom (vidi str. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. izuzetno teško diše. ifterija. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. ne m ože da govori ili pobledi. ali ne m ože da savije vrat niti govori. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. ali bez kašlja i naginje se napred. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. ima visoku tem peraturu. Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. srazmerno j česta dečja bolest. Pozovite hitnu pomoć (94). N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. Ako vam dete prestane disati. 56-59). ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. koji s naziva stridor.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež.5 °C ili više). Nazovite 94. Pozovite hitnu pomoć (94).nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). rebara ili grudne kosti. odnosno poplavi. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. čime se stiska dušnik. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. kao što je curenje nosa ili kašalj. Ako dete ne može da diše. čiji simptomi liče n difteriju .

Bešika 12. na spoljnom delu grudi blizu ramena. 2. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. a zatim pustite. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). oni mogu da nadraže detetu grlo. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. Ako je noć prohladna. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. a grlo opustiti. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. Aconite.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. plač će samo otežati disanje. Pluća 1.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. 13.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. i Glavna žila 24. rosulju (Drosera rotundifolia). . ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. Zilazačeća 17. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. Ako su simptomi dosta teški. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Difterija se obično može lečiti parom. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Pokušajte da umirite dete. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. ♦ Nudite puno napitaka. Lagano pritiskajte jedan minut. Zadržite pritisak jedan minut. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. Trostruki grejač 5. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. Budući dase bolestčesto pogoršava noću. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije.

ijabetes ili šećerna bolest. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina.) Ako ste dijabetičar.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. Ketoacidoz. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. jako često mokrite. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. ili mladalačkim dijabetesom. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. zvanih ketoni. tresete se i prekomerno znojite. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. krajnju malaksalost. najčešći poremea endokrinog sistema. ili stabilna šećerna bolest .Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. gladno ili iznenada pospano. dišete dublje i brže nego što je normalno . a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. Vaša sposobnost da brinete o sebi. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. često mokrenje. bolove i D 4 . hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. Dijabetes tip 2 . Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. imate ubrzane otkucaje srca. imate bolove u stomaku. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine. i osećate se razdražljivo. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. prekomernu žeđ. slabost i preteranu žeđ.

koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. dijabetičari često imaju niz različitih bolova. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. bubrege. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. gubitak osećaja. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. srčanih i moždanih udara. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije.itomaku i ubrzano duboko disanje. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. Riblje ulje. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. takođe povišava šećer u krvi. obamrlost i trnci u nogama. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. poputsoora ili mlečca. adrenalina ili efedrina. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. nervni sistem. Kao posledicatoga. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. koji povećava šećer u krvi. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Na primer. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. . Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. Organizam. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. im potencija i tegobe s krvotokom . srce i krvne sudove. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr.

Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. a moguće i tip dijabetesa. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. Ako je bolesnik bez svesti. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest.a zatim ga odvedite u bolnicu. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. dodatni šećer neće mu naškoditi. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. teško disanje. ne može se uzimati oralno. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. povraćanje. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2. Kao prvo. odmah zovite hitnu pomoć (94). bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . bolove u stomaku.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. negde bi to trebalo i da piše. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. poput voćnog soka.) Ako je bolesnik bez svesti. odmah pozovite hitnu pomoć (94). gubitak orijentacije. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. bombona. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). Nakon nekog vremena gl. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. pospanost i moguće nesvesticu. bombona. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. Ako je bolesnik bez svesti. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). Ako je bolesnik pri svesti. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. nazvan gestacijski dijabetes. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). dovanja. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. dah slatkastog mirisa. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. a zatim je odvedite u bolnicu. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. najmanje dva puta. često mokrenje. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. prekomernu glad. hladnu i lepljivu kožu. pozovite 94. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. poput voćnog soka. a zatim ga odvedite u bolnicu. Ako osoba ima šećernu bolest. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera.

Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. gliburida ili hlorpropamida. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. Bez pravovremenog lečenja. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. Ma o kojem se tipu bolesti radi. glipizida. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot.8 sati i traje do 32 sata). Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. ostalima je potrebno lečenje lekovima. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. fenilbutazon. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. masti od 20 do 30 posto. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. a mogu da ublaže i stres. acetoheksamida. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. . konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. oksifenbutazon i klofibrat. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Da biste sprečili napad hipoglikemije. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. uključujući hloramfenikol. hipoglikemija može da dovede do kome. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. Ugljeni hidrati .

U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. vrste hrane. Ako ste dijabetičar. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. nivo holesterola. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. poput biofidbeka (biofeedbacka). Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. Ako imate dijabetes tipa 2. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. stopa dijabetess počinje da raste. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. da popravlj. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. ISHRANA U laboratorijskim testovima. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola.. meditacije. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. snižavajući tako njen nivo u krvi. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. vrstom dijabetične neuropatije.

može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. vitamin grupe B. slikovito rečen o . Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. . prestanite. Ako pušite. Pazite na p re d e le su ve ko že. vitamina i minerala. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. m odrice.-------------------. Vitamin Bf.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. tražeći crv e n e tačkice. može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pokazalo se da inozitol. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. koji se takođe zove vitamin H. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. uključujući sledeće. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. naročito kod dijabetičara. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. p o sek o tin e. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. tj. m ehuriće. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. stopalo vam je Ahilova peta. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. Biotin. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. žuljeve.

T UZROCI Disajne infekcije. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. pri sustva ili odsustva neke druge. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. 220 . popu azbestnih vlakana. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. CT snimanje. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme.DISAJNI S IS T E M . ♦ ako imate osećaj punoće u licu. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. Na primer. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. na primer karakteristična za astmu. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. ♦ ako dugo kašljete. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. upale pluća i tuberkuloze. To su simptom i upale sinusa. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. upale sinusa. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. emfizema ili raka pluća. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. mc že da se primeni invazivna analiza. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). ultrazvučno sn1 manje pluća. Kad je potrebna tačno određena informacija. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). pritiska iza očiju. groznicu. od blagih do izuzetno teških.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa.

Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. usta i grlo . Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova.sinusi. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. . lekar će vam preporučiti da prestanete. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. Ako pušite. nos. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. ne postoji delotvorno lečenje. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). vitamina grupe B. akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . kao što su azbestoza i silikoza. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. pijete velike količine tečnosti.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. U slučaju da bolujete od prehlade. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. prestanak pušenja. Gornji disajni putevi .

DISANJE . edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. Zatim čitajte vodoravno. tuberkuloza. upala pluća. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. rak pluća. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. emfizem. ♦ zadihanost. ružičastim . SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. apsces pluća. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. reakcija na lek za srce 222 . rak pluća. hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. pogledajte popis naziva u susednom redu. pleuritis (upala p o reb rice). zapaljenje pluća. alergije: astma.T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. srčani udar. teško disanje.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. Vidi Hitna stanja .prva a pomoć: Srčani udar. Isto tako. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. . Odmah se obratite lekaru. Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem .prva pomoć: Gušenje stranim telom. verovatno imate akutni bronhitis. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. možda imate hronični bronhitis. Vidi takođe Hitna stanja .Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. a vi pušite. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti.

dotok krvi u disk prestaje. meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. naročito jako pri ustajanju. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. a sastoji se od tvrdog. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. gustinom liče na komad tvrd gume.nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. Kao deca. Do ranog odraslog dob. kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. ako i imalo. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje.DISKOVI . Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. Zaista ima malo. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. ali n < mnogo. međukićmenih jastučića. Ako zanemarite upozorenje. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine.te gobe).5 centimetra i debljine oko pol centimetra. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . primerenije rečeno. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa .ili. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. ne preduzimate viši neke radnje . S . na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. u slici ima nešto istine. ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. fibroznog prsten (annulus fibrosus). što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj.

Kod starijih osoba. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. posledica je trenutan.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. onesposobljavajućih bolova . a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. Ako dodirne živac. što dovodi do izornih.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . razoran bol. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. Ponekad disk natekne. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. izazivajući pritisak na okolne živce. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. materije koja sačinjava hrskavicu. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. koji. ima sasvim drugi uzrok. meutim. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. bol u zadnjem delu noge često . Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. 225 . Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina.

obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. sada uglav nom već u nemilosti. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. tako da disk ne pritiska više živac. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. alternativni načini lečenj. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. Pomalo sporan oblik lečenja. Poput epiduralne injekcije. osiguraju odmor. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. diskektomij. Aspirina). oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. katkad donosi dugoročno olakšanje. a možda i pogorša povredu. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. jeste hemonukleoliza. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid.DISKOVI . za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. kad uklještenje diska izaziv. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 .

Primaknite čelo ka podu. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. Dišite polagano. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. Izdahnite. edite na pete. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. zatim opet sedite. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. Z. . skupljenih olena.đa ispruženih ruku. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. glave obešene prema dole. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. Ponovite na drugoj strani. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. zadržite 15 do 20 sekundi. Izdahnite i savijte e u kukovima. (Vidi str. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova.verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. Lezite na .s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja.

Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. retk stolice. na šta će da vam ukaže zatvor. ♦ ako se u stolici pojavi krv. koji se javljaju duž zi dova creva.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. a ako prodru kroz crevni zid. groznicu i stom ak počne da vam otiče. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. ku će se povećati. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. Ako se ne leči. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. A budući da divertikuli kal kad krvare. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. Ako imate divertikulozu. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. retka stolica. možda toga nećete bi ni svesni. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. zvanih divertikuli. To se na češće događa između debelog creva i bešike. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju.p r v a p o m o ć . ( Vidi takođe str. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. Zahv. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. D . može da s razvije upala trbušne maramice. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. hvat. ili povraćate. a možda nikada neće sasvim nestati. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. 68 p o d H itn a s ta n ja . m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. divertikulitis. što zahteva opsežan hirurški z. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. Odmah potražite lekarsku pomoć.) ♦ ako im ate tem peraturu. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. bolovi i osetljivost u stom. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). proliv. Ozbiljnija bolest.

taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. Zaista. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. Budući da rak.zvana divertikulitis . što dovodi do upalne bolesti . i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. .može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. Ako imate akutni slučaj divertikulitisa.divertikulitisa. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. Ako se poremećaj ne leči. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. hranu u tečnom obliku. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. ali ako imate divertikulitis. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. upala koja će uslediti . opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Barijumova kaša.i divertikulima .UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. antibioticima i ponekad operacijom. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. no ishrana takode igra značajnu ulogu. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. ali dobijete samo blagu infekciju.mogu da postanu izvor infekcije. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja.

AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). Ako ipak budete imali zatvor. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. suv šljive. naročito ak imate proliv. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. kao što su beladona ( < B lladonna). Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. Ma kakvo bilo vaše lečenje. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). kuvano v< će i jabuke . Proverite s lek. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. Zavisno od uspeha oporavka. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. koja može da ubrza opuštanje. smanjivanje upale. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. (Vidi takođe R akdebelogcreva. Pijte tri puta na dan. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. 230 . lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. koji mogu da pogoršaju bolest. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi.

Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. žitne pahuljice s mekinjama. izbegavajte proizvode koji sadrže senu .majčino lišće (Cassia senna). čime se podstiče redovno pražnjenje creva.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. koja je izuzetno jak biljni laksativ. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. zobenu kašu. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. pa ih koristite samo kako vam je rečeno. mogli biste da se opečete. . Jedite hleb od integralnih žitarica. ali neke mogu da budu vrlo jake. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. Suve šljive. LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. nemojte da je odgađate niti zanemarujete.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. naravno. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. pre nego što se smesa zgusne.

iako njih 90 posto nije kancerozno. ili gnojenja. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. Neki tumori su dobroćudni. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu.malim kesicama koje stvaraju mleko . znamo koj su glavni faktori rizika. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. ali trebalo bi da se odredi. crvenkasta. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. drugi su zloćudni il kancerogeni. brojne podvrste. krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva.DOJKE . Cvorići su najčešće u lobulama . Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. Kako tum or napreduje. . dok se druge kreću brže. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. lokalizovanog tumora. ali moguć i kao posledica raka. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. svraba ili pečenja.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. sastavu ili tem peraturi dojke. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. Ipak. To jc najčešći oblik raka kod žena. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. Kad rak jednom počne da se širi. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice.

naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. a svake godine nakon 50. koji imaju nisku dozu 'račenja. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.___________________________ __ rizika. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. to je 3na podložnija raku dojke. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. Kod žene čija je majka. Ako žena ima taj gen. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. žena.možda oostajući kancerogene. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom. Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. Ponavljajte pet puta na dan. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . klizavom zrnu pasulja ili graška. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. godine života. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. ali mamogrami. . Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. kod žena u postmenopauzi . Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. što se ćelije više dele. iakozato nema konačnih dokaza.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. Uopšte. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. godine. estrogen nalaze ćelijama da se dele. Sto dalje možete. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano.tegobe). Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. rodi prvo dete nakon 30. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. razgibanim i jakim. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. probajte Penjanje po zidu. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . prestane doDijati menstruaciju nakon 55. predodređena je da dobije rak dojke. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. U osnovi.

specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . istražite mogućnosti. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. takvi implantati uklonjeni s tržišta. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. a daleko je manje naružujuća. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju.što naružuje manj od radikalne mastektomije. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. hemoterapijom i hormonima. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. najrašireniji je tamoksifen. p ro p ra tn e pojave. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . Postavljajte pitanja lekaru. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. pa su 1992. E ste tsk i rezultati su zadivljujući. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. ali je ta operacija skupa i složena.DOJKE . mišića i limfnih čvorova. ali ipak neželjene.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. nadaju se d 234 . I međuvremenu. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. Ako je moguće. od lekova u upotrebi. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. rak dojke leči se hirurškim putem.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. LECEN JE Ako imate rak dojke. Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. ko potiskuju estrogen. U slučaju zloćudne izrasline. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. Kad se suoče s operacijom. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija.

N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. ♦ Učinite voće. Pšenica. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. jabuke. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. Za više informacija o zračenju. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. C . posebno vitaminom A . nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. masline. Teoretski. šargarepa. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. ako zloćudna bolest postoji. D i E. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. . idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. a ne osloncima svoje ishrane. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. povrće. selenom i jodom. pa kalcijum om . soja. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. a voće. U načelu. vidi Rak. šljive. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja.

ishranu. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi.D O JK E . u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. koji dovode više tečnosti dojke. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. Ako više nemate menstruacije. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. Svaki mesečni ciklus dono. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. uključujući poras estrogena i progesterona. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. i možd. N eka vam svaki čvorić proveri lekar.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. 192). m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. šireći tkivo. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. s bolovim a ili bez. čvo rić koji je tvrd . Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. izrasline. uključujući rak. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. godine. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . Počevši od puberteta. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. ovo m ože da ukazuje na infekciju. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. lako je većina čvorića bezopasna. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. sa sobom hormonske promene. takode nastavlja da se menja s godinama.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . Mamogrami . m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . sa simptomima koji s 6 . rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove.

savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. str. Nije baš jasno kako to postiže. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako mislite da imate infekciju. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. svaki dan ako je nužno. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. steron. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. sledeći korak je manja operacija. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. To može da im da izgled cisti. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. Ako to ne deluje. . muškog hormona. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. Infekcije dojki leče se antibioticima. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. retko. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. idite kod lekara. ginekološke izrasline i krvne ugruške. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. propratni efekti danazola. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. menstrualne nepravilnosti i debljanje. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . 238). iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. Osim toga.ije. uključuju glavobolju. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. Kspirina) ili ibuprofena.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. Zapravo.tvaraju male apscese.oji nisu posledica raka. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. na gustoću kostiju. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. Ako postoji apsces. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . mučninu.► povuku pred prestanak menstruacije.

Za viš< informacija. Oni se razli kuju veličinom. vidi R akdojke. 3 Kod metode mreže. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. ili fibroadenozu. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju.naročito ako je krvav .) Tražite nabrani deo. lako ne po stoje konačni dokazi. ako ima iscetka . Ciste. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. možete da smanjite nivo estrogen. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. 2 Kod služenja spiralnom metodom. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. adenome i papilome. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici.D O JK E . zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. azatim čvrstim pritiskom. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva.savetujte se s lekarom. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. koje mogu biti velike ili male. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. (Najlakše je dok se tuširate. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. 238 . u organizmu jedući hranu s malo masti. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. stavite je n. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. S prestankom menstruacije u menopauzi. Lagano stisnite svaku bradavicu. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije.

vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. Razlikuju se izgledom. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. smatra se jedinim oblikom lečenja. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice.i dobroćudnih čvorića. Na primer. Hirurško odstranjenje. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. zahvatom koji se obavlja u istome danu. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru .može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Ako je tečnost bistra i cista nestane. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. . Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. Fibroadeiomi su obično okrugli. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja. kao i raka dojke. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina.naročito zasićenih masti . asamose retko povezuju s rakom. Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji može da bude krvav. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e.500 mg dva ili tri puta na dan . Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika.

a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. nerazgovetan govor. odnosno lekova. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. na primer. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. p roširene zenice. mentalnc emocionalno ili društveno. drhtavicu i paranoju. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. alprazolam i triazolam. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. raširene zen ice. zakonom dopuštenih droga. Osoba koj zloupotrebljava droge. zloupotreb. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. slab uspeh u školi. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. ♦ H alucinacije. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. onome koji ih koristi naškode telesno. gubitak ravnoteže. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. crvenilo očiju. ne prestana upotreba droge ili leka. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. raširene zenice. Zavisnost je prisilna. nagle prom ene raspoloženja ili stava. ♦ Prom ene raspoloženja. položenja. ali velike količine mogu da oštete um telo. letargija. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja.naročito deteta ili tinejdžera . gubitak težine.i sum njate na zloupotrebu droga. p reko m erno znojenje. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. ♦ Letargija. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. još ji veći zdravstveni problem. uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. prom ene raspoloženja. ♦ G ubitak težine. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. nerazgovetan ili sm ušen govor.

▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. slabljenje funkcije pluća. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. koja se naziva "krek" ("crack"). C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. anksoznost. po pravilu. SID E i drugih zaraznih bolesti. motivacija i nivo energije. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca.za podizanje raspoloženja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ooremećaje vida. -------------------. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. Acetilsalicilna kiselina (npr. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću.bio korisnik svestan problema ili ne. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. Kanabis. stvara izrazito jaku zavisnost. ali se smatraju a. model ponašanja se teško prekida . poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. Opijati. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. poput heroina i kokaina. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. izaziva depresiju. . Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. verzija namenjena pušenju. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. lego oni koji to ne rade. Marihuana i drugi oblici kanabisa. Zavisnost.nage volje. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. morfijuma ili heroina.

lako . koji je vrlo teško ostaviti.uveliko je izdramatizovana.m o že da jo j spase i život. slabosti. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. Ma koliko neprijatni bili simptomi. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. Zbog opasnosti od napada. drugi to poriču. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. a detoksikacija složenija. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. pa je lakše uzeti preveliku dozu. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. drhtanje. U ovoj fazi porodica. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. Diuretici. tremorom i akutnom željom za drogom . konvulzija i halucinacija. pa čak i opasna po život. um or ili nesvesticu. pacijenti mogu da postanu potišteni. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . ili sredstava za podizanje raspoloženja. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. halucinacija i depresije. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. sredstva za spavanje. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. ubrzanog pulsa.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. umora. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. Oslobađanje od stimulansa. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. teskobe. psihoterapije i grupazasamopomoć. m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. O dred en i lekovi naročito brinu. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. znojenjem. Izuzetak je kokain. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. može da dovede do letargije. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge.

k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci.grozničica (Scuteliria lateriflora). magnezijuma. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. Podrška porodice.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. dok šišak . lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. uzima se za jačanje jetre. povrća i složenih ugljenih hidrata. napori društvene zajednice. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E.oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kokaina i ostalih droga. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. Grupe roditelja. ehinacea (Echinacea spp. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. vidi Stres. Ova faza je često jako te.deo zavisnikovog oporavka.često život10 važan . Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. koren čička (Arctium ippa). Silimarin.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. Drijatelja. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. programi javne edukacije i prevencije. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres .^apočeto izlečenje moguće.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv. meditacije. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. kolina i folne kiseline. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum).uključujući alkohol i duvan . kalijuma. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. . j. kalcijuma. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga .ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. Kod adolescelata. ekstrakta nadbubrežne žlezde. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom. lako sporno. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. Za specifične tehnike. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije.

početno lečenje usredsređuje se n. jaja. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. Ekcem se često povezuje s astmom. a nekad se stvaraju i m ehuri. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. mineral. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . crveni delići kože. proizvoda na bazi hlora.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. se Ijušti. Kod osoba sklonih ekcemu. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. tepisima. kravlje mleka. lateks gume. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. masti m azaobuću. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. ne kih deterdženata. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka.prom ene u boji kože. ali nije ograničen na ta područja. naslednu bolest. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. obično na ručnim zglobovim a. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv.kod tam noputih Ijudi . Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja.od seljenja di novog posla .može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. Ijuštenje kože i . Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. kož. pšenice i oraha. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. ručnim zglobovima kolenima. S UZROCI herpesni ekcem. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. penastoj izolaciji i iverici. zadebljale kože sa svrabom . Najčešći je među malom decom. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. M ožda imate trogo gledano. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida.

u retkim slučajevima. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. izbijanje pega. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. Iz ovih razloga. 245 . Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. da dovedu do glaukoma. lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. naročito kod dece. Ako simptomi potraju. na vrhu stopala. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. Za krajnje slučajeve ekcema. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. U težim ilučajevima. ne bi trebalo da ih koriste trudlice. akne i trajne strije. i Želudac 36. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože.)oremećaja. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. trudnicama i starijim osobama. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. vidi Dermatitis. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. Ako se koriste za područje oko očiju. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. Ako je ekcem povezan s alergijom. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. uopšte govoreći. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ispod kolena. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. ali prljaju i leugodnog su mirisa. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena.

kravljeg mleka. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. pšeničnog brašna i oraha . Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. organski problem.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. majčine dušice (Thymus vulgaris). Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala.uključujući obeležja spavanja. Budući da je ekcem hroničan. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. Ulja iz skuše.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . jaja. Možete da uzimate doze do 25 00C . procedite i popijte do tri šoIjice na dan. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. neodoljivu potrebu za hranom. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. pa je važan stručni nadzor. telesnu temperaturu. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora).EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale.pre nego što se odluči šta će preduzeti. Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona.

možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. ■ MJ na dan. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. vitam inaA i cinka. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi.ako obično češe ranice . bradavice i druge bolesti izazvane virusima. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. naročito vitaminima topivim u masti. konzervansa. Ako vaše odojče ima ekcem.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. naročito kad odlazi na spavanje. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. poput kravljeg mleka. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. brzo šetajte ili redovno vežbajte. Ovo je naročito problem kod odojčadi. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja. Upotrebljavajte jednostavne. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. pazite da mu nokti budu odsečeni i . zamolite lekara da prati vaš napredak. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. Opustite se. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. Poimence. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. ulja ili parfema. probajte toplu kupku. . Ako je moguće. pšenice i jaja. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. Svakako održavajte sobu toplom. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. Ako vam odojče ima ekcem. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema.

od astme do srčanih bolesti. U mnogim slučajevima. blag kašalj. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. poput penjanja stepenicama. mfizem. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. oni mogu da unesu promene u svoj način života. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. Kako se emfizem razvija. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . E 248 . oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja.malene. po pravilu izaziva hronično. ali isto je tako karakterističan za rak. lako celi niz činilaca . Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. Opet. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. koji objašnjava neke istovetne simptome. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. Emfizem se javlja kad se alveole . ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. disanje postaje teže i iziskuje napor. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. a da se ne zadišu. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. naročito ako je taman i gust. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. na primer da se popnu svega desetak stepenika. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. možete bitno da usporite njeno napredovanje. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete.uključujući naslednost. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. kašljanje i zadihanost. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. obično od pušenja. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom.

pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. 249 . ^ačepljena sluzi. čak i ako ne puše. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. poput hroničnog hronhitisa. ako pušite.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. Kad se disajni putevi stegnu. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. ako imate emfizem. Ako to ne učinite. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. Smatra se da dim iz cigareta raz. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. čime se zadrava ustajali vazduh. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. verovatno je da su vam pluća već oštećena. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. Posle postavljanja dijagnoze. PLUCA Duboko u plućima. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. Tehnike disanja. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Morate odmah da prestanete da pušite. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. ometajući životno važnu razmenu gasova. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom.što ukazuju na nastanak emfizema. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. obično zbog pušenja. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole.otrajno pušenje. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva .

prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. Pijte vruće. zvana još i ma huang. činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. Da biste pripremili čaj. masirajte gornju površinu oba stopala. azatim jestavite na vatru da se skuva. H epar sulp huris (6c). Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). snažan je bronhodilatator. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. zatim ih spustite.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. Ponovite. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. na primer. naročito tokom napada otežanog disanja noću. Ponovite. Pustite da čaj odstoji 10 sati. Smatra se. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. lavande (Lavandula officinalis). ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. semena anisa (Pimpinella anisum). poput mlečnih proizvoda. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. euforbiju (Euphorbia pilulifera). Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. udahnite i podignite ruke što više možete. odmah ispod drugog i četvrtog prsta. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). Zatim. Upamtite. Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. udahnite i spojite laktove ispred sebe. Izdahnite. međutim. Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. polagano ih istežite iza sebe. HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). lobeliju (Lobelia inflata). zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. spustite ruke i razdvojite dlanove. miloduha .izopa ( Hyssopus officinalis). Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. Podignite laktove što više možete. 250 . Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. Ammonium carbonicum (6c). 1.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije.

isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. Dok sedite u stolici. Ponovite tri puta. Disanje dijafragmom. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. (Za popis predloženih ulja. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Ne upotrebljavaj. Brade priljubljene uz grudi. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu.ko pušite. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. poput kupatila. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. »REVENCIJA . Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. U sobi prosečne eličine.) š Prošetajte. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani. nagnite se natrag.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. 4A U Č IT E KAKO . Podizanje ruku. a da se ne umorite. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. Ponovite tri puta istom nogom. Podizanje nogu. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. U početku ponovite vežbu tri puta. spustite nogu dok udišete. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. Kad vam se pluća potpuno ispune. Ako želite da se služite raspršivačem. Polako brojte do tri. polako spustite ruke i izdahnite. Zatvorite oči. Sedeće istezanje.) Dok ležite na leđima. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. dok se penjete stepenicama. azatim promenite. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. . zatim dok hodate i. Prvo napunite lavabo kipuom vodom.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. Iz stojećeg položaja. stavite a u manji prostor. Duboko udahnite. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. konačno.

umerene ili teške. stvaranje cisti. . Poput samogendometrijuma. poput jajnika ili mišićnog zida materice .E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. nalazi se samo u materici. Ove lezije. nadražuju se. poznato kao endometrijum. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. poput pluća. tkivo kojim je obložena ženina materica. Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. krv koju stvara ne može da izađe i n. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa.l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice.zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. ožiljaka i priraslica. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. od prirodnog stanja stvari. oni mogu da rastu. . kraju počne da nadražuje okolno tkivo. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . 252 . JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. ih pomera kao jednu tvorevinu. što izaziv. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. Kod žene koja boluje od endometrioze.

Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. za svaki slučaj. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu.lašenog pada u stvaranju estrogena. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. Čini se da dokazi govore da ne može. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. čiji je zadatak pomeranje jajašca. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. industrijskoj hemikaliji. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. Kod •etrogradne menstruacije. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće.. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. ali ne i da se izleči. dovodeći do endometrioze. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. . Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. dubok bol u tomaku tokom snošaja. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. kao mogućem uzroku. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. U prirodnim uslovima. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. simptomi mogu da potraju. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. S menopauzom simptomi obično nestanu.radna menstruacija. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. Kod žena koje mogu da začnu. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja.

Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi.muškim hormonima. ruke i noge od poda. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. Uradite jednom ili dvaput na dan. polagano dišući. retko dolazi do potpunog izlečenja. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. grudi i bedra s poda. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Izdahnite i zatim se opustite. Zadržite položaj 15 sekundi.retko produbljivanja glasa. tako da su i oni opet usmereni na simptome. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. grudi. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. simptomi se često vrate. vaši simptomi bi morali da nestanu. udahnite i podignite glavu. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. ne delujući na stvarni uzrok. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. poput pojačanog rasta dlaka i . zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. Izdahnite i zatim se opustite. Luk povećava rastegljivost kičme. Zadržite položaj 15 sekundi. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. Za žene koje mogu začeti i žele dete. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. Kod svih takvih lečenja lekovima. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. lekar će možda da vam savetuje operaciju. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. 254 . Dok udišete. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. Dok udišete. grudi 2 i bedra s poda. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. 3 podignite glavu. Uradite jednom ili dvaput na dan. Uradite jednom ili dvaput na dan.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. polaganc dišući. Trudnoća ublažava simptome. a lečenje lekovima nedelotvorno. Ležeći na stomaku. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. upotrebite električni jastučić. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. između ostalog. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6.može zato da poboljša ublažavanje simptoma. ♦ Da biste ublažili napetost. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu. menjajte ih često. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. ♦ ako imate obilne menstruacije. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis).uključujući skušu. losos i tunjevinu . Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. naročito kad je krvarenje jako. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. sardine. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. ♦ Ako upotrebljavate tampone. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. naročito ako se radi o majci ili sestri. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. Dnevni dodatak ishrani . smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. vitamin E (400 do 600 MJ). ♦ ako imate urođenu manu materice.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). . prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova.

lako je svaki slučaj epilepsije različit. ne dostatak sna. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. 256 . ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo.osnovni su pokazatelji epilepsije. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. zatražite medicinsku pomoć. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). ozled glave. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. ali to nij< prava epilepsija. stres.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. urođene infekcije mozga. ♦ Ritmično trzanje šake. a bolesniku se ne vraća svest. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. ♦ Gubitak svesti. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . Ipak. Pogledajte str. 48 Hitna stanja . Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. moždani udar iU prevelika doza leka. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. visoke temperature da imaju i konvulzije. menstruacij. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. konvulzije mogu da budu znak meningitisa.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . Kod odojčadi s groznicom. bleštava svetlost. uzrok može biti i trovanje. Vrlo mala deca mogu u. Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. stopala ili lica. iza čega sledi ukočenost trzanje. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi.

kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. . ♦ Dosta spavajte.možda ukusa ili mirisa. valproičnu kiselinu. posavetujte se s osteopatom. Uobičajeno je. onalnim lekovima.e posavetujete s homeopatom. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. razdražljivost ili glavobolju. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. fenobarbital. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . ali ne očekujte rezultate preko noći. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. karbamazepin i gabapentin. U slučaju Džeksonovog napada. OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. Uz vođstvo. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima. ali /ećina ih je blaga. a lekar bi trebalo da bude upoznat . premalo sna može da poveća verovatnoću napada. moždaćete hteti da . L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža. na primer.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama .nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede.

visina. glavni strah je strah od javnog poniženja. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. zmija. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. letenje ili liftovi. zabave javne toalete. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. zamuckivanje ili nesvesticu. Ako se fobija ne leči. nego neke strašne posledice. Osoba se obično ne boji samog objekta. starosti. može da se povuče u sebe. obije (od grčke reči phobos. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. a često počinju i detinjstvu. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. vožnje. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. znojenje drhtanje. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija).FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. krv. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. patite od agorafobije. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. Najčešće se javljaju specifične fobije. predmeta ili stanja kao što su zmije. osob. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. balona. postane depresivna il društveno nesposobna. vode. patite od društvene fobije. ispadanja iz aviona. pauci. to saznanje ne umanjuje njihov strah. obli kom društvene fobije. koja često zahvata mlad« Ijude. a obuhvataju strah od škole. patite od specifične fobije. Izbegavaju razgovore u javnosti. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. 258 . zubara. debljine. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. Kod društvene fobije. na primer. nikakve veze. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. snažno lupanje srca. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć.

od . Mogu . ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let.e koristiti i lekovi. Mnogi muzičari. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama.pas je vezan i ne može da me povredi". glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom).. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. koji smanjuju strah od panike. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. ali moraju da uključuju stručne osobe.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. Dok . pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. ♦ Izbegavajte alkohol. uključujući jogu. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Nosite flašicu ulja sa sobom. a nekad i otkrije uzrokfobije. smanji strah.. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom.taj pas će me ujesti" do . PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. ako je primenjuje iskusan stručnjak. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. Mogu da se uzimaju i anksiolitici. Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. posebno kad teskoba počne da raste. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče. može da ublaži simptome. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje. . Hipnoza. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. meditaciju i vežbe biofidbeka. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije.u se izlečile od fobija. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. Lekovi samo prikrivaju simptome. Na primer. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove.

Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. obeleženi bolovima. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. mogi da se ustanove oštećenja želuca. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. crnu ili katranastu stolicu. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. zavisiće od uzroka upale. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. propisani lekovi antibiotici i.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). u retkim slučajevima. Napadi akutnog gastritisa. suše vam se usta ili m anje mokrite. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. na primer. recept ili bez njega.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa.poput prestank. mučninom. Acetilsalicilna kiselim (npr. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. povraćanjem ili prolivom. pušenja . Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. obično traju samo jedan ili dva dana. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). vizuelni pregled unutrašnjost želuca.

HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. zavisno od vaših simptoma. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. pijte mnogo vode i druge tečnosti . Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. a sadrže bizmut-subsalicilat. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. vraćanje kiseline. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a ako vas gastritis i dalje muči. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. naproksena.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. Slezina 34 i Želudac 36. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. Ako oni nisu delotvorni. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. Jedite više voća koje ne spada u agrume. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca.ali ne mleko.kako ne biste dehidrirali. koje ubrzava izlučivanje kiseline . ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. Osrčnica 6. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. ako lek koji ste izabrali ne deluje. probajte neki drugi. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. . najviše četiri doze. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. suprotno opštem mišljenju. lekar može da vam propiše cim etidin. ali neke možete da probate i sami kod kuće. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje.

m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. njima može da se pogorša proliv. m okrite manje nego inače. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. Alternativnim postupcima leči se mučnina. suše vam se usta i osećate se sm eteno. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. ali 262 . Ipak. Trovanje hranom.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. proliv i drugi simptomi. Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. povraćanje. Ako jako povraćate. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. deca. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. školi ili domovima i vrtićima. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. mogu takođe da se propišu antibiotici. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. mnogo tečnosti i laganu hranu. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. akoje podnosite.

jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. probajte drugi preparat. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. iscrpljenost. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. Ponovite na drugoj ruci i nozi. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. banane. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. ■ Pijte puno tečnosti. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). groznicu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. To se najčešće događa odojčadi. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. ♦ Arsenicum album za nemir. Pogledajte 19. povraćanje. žeđ. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. proliv i žareći bol. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. Pošto simptomi nestanu. hranu s mekinjama i povrće. pijte tri puta na dan.

kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. najčešće nožnom palcu ili članku. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. Javlja se intenzivan bol u zglobu. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. najčešće nožnom palcu. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. to jest mokrenjem. stopala ili ušnih resica. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. Nasuprot tome. posebno su skloni gihtu. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. na tro vanje olovom . a ponekac i drugim zglobovima. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. što dovodi do upalnog procesa. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. a izuzetnc redak kod dece. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. . iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. Štaviše. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. snažan bol u zglobu. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. pritiska i pojave snažnog bola. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. uključujući kolena. Giht je redak kod žena. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. S vremenom počinju da izazivaju bol. laktove palce ili prste. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. u retkim slučajevim a.

prestanite da je uzimate. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. U suprotnom. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. reakcijom na alkohol i određene lekove. i druga protivupalna sredstva. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. čak i dok spavate. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. Ipak. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. u teškim slučajevima. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. Cak i kada se bol i upala ne leče. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. a leči se protivupalnim sredstvima ili. 265 . Ako lečenje izostane. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. Međutim. zapaljenje. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. kao što je hidrokortizon. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. antibiotici. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. a najčešće u nožnom palcu. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. Aspirin). dugotrajnom izloženošću snažnom stresu.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. uvek kad posumnjate na giht. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. kortikosteroidi. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. Posle ublažavanja prvobitnog bola. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. na primer. kao što su. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta.

Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. a po potrebi i tokom ostatka života. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. leka koji je u upotrebi već vekovima. koji može da izazove nadraženost kože. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. mesne supe i sosove. Ako vam bol to dopusti. masaže. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. Pijte mnogo tečnosti. Budući da je povratak bolesti moguć. U svakom slučaju. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. 266 . Zeludac 42. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. Slezina 3.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. školjke. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. na strani metatarzalnogzgloba. a ne samo na upaljeni zglob. kao što su laktovi. Međutim. uzimanjem alopurinola. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. masnu ribu. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. direktniji načini lečenja. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. odmah iza nožnog palca. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. a u kombinaciji s drugim lekovima. lekovaza smirenje ili antihistaminika. ručni zglobovi i kolena. čirom i bubrezima. pre svega one koje obiluju purinima. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. i neke druge neželjene pojave. špargle. često su ugroženi i drugi zglobovi. spanać i većinu sušenih mahunarki. pospanost i smušenost. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. ISHRANA Uopšteno govoreći. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. kao na primer.

Benzoicum acidum. Oblog će smanjiti bolni otok.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. voću i lisnatom zelenom povrću. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. školjke i neke vrste konzervisane ribe. pa ih zato treba izbegavati. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. Lycopodium i Pulsatilla. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. Colchicum. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. nemojte da pijete biljne čajeve. -------------------. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. masnoća. Jednostavni ugljeni hidrati. čini se. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. haringe i inćune. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. Ledum. borovnice i druge crvenoplave bobice. Urtica urens. odnosno mrazovac. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. biljka od koje se dobija kolhicin. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. biljnih čajeva i vode. a posebno ako ste muškarac. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. na primer sokova. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. . kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. Uzimanje veće količine bistrih. uključujući sardine. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. bezalkoholnih napitaka. postarijeg aristokrate. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. Namirnice koje. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.iznutrice poput džigerice. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. na primer rafinisani šećer. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. posebno one sadržane u žitaricama. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća.

Ako osetite iznenadan. nadraženost i crvenilo očiju. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. pulsirajućeg bola. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. sim ptom i su hroničnog glaukoma. ♦ ako osećate pospanost i umor. znakovi su sekundarnog glaukoma. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. tumorom ili povredom oka. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. 268 .GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. V UZROCI Očno sočivo. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. Mnogi lekovi. potrebne su vam nove naočare. suzne i zamagljene oči. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). ♦ Iznenadna pojava snažnog. Naime. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. Ako se ne leči. ali s vremenom oduzima vid. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. sim ptom i su urođenog glaukoma. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. a nekad mučninom i povraćanjem. neovaskularnog glaukoma. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. vaš periferni vid slabi. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. a zatim i slepilo. ♦ Kod dece. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. betaksolol ili bunolol. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. na primer sivom mrenom (kataraktom). O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. ♦ Zamagljen vid. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. ali ne i manje opasni. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. glavobolja. zamagljen vid. zamagljen vid. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. boli vas glava. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. Ostali oblici glaukoma manje su česti. sim ptom i su akutnog glaukoma.

lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti.. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom..tegobe i Vid . očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti... Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala. Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom. Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede.... Kolagen je...... —.............. a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma.. poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje.. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak.. mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko ..... naime. I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida... Ako sumnjate na pojavu glaukoma.. na primer. Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka. Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma..... koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom. Bez obzira na uzrok........ Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje......J i DUŽICA . moguća je pojava kongenitalnog glaukoma... Ukoliko se oštećenje živca nastavi.. objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja... Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja.. posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka...J ROŽNJAČA.... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca.. Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma... Kako se oštećenje očnog živca pogoršava. Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči....J DRENAŽNI KA N A L. a krajnji ishod je potpuno slepilo..... lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja........... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome.. ........ zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala..... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma........ a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva... kako biste proverili svoj središnji i periferni vid..porem ećaji)... postepenu promenu tkiva drenažnog sistema... ako sumnjate na kongenitalni glaukom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima..... poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova... vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan.. J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice........... Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode. Tako....J ŠLEMOV K A N A L..... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma....N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO ... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa.. jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama..... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja....... Kad se to dogodi. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu........... a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom.. neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.

epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. Rezultati se razlikuju. u tkivu drenažnog sistema. Mnogi lekovi. između ostalog. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. žučne kese. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. jednom kad se dijagnostikuje. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. Akutni glaukom donekle je različit. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. Redovno merenje intraokularnog pritiska. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. moguć je potpun gubitak vida. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. može uspešno da se kontroliše. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. ako ste već pod kontrolom lekara. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). dovode do porasta očnog pritiska. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. dopune konvencionalnu terapiju. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. To je relativno kratkotrajan zahvat.

obratite pažnju naznakove upozorenja. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C.poremećaji). rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. brokulu. . Ponovite postupak s hladnim oblogom. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. grejpfrut i narandže. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. ♦ Visok krvn i pritisak. L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. povezan je s dijabetesom . Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. usko su vezani sa pojavom giaukoma. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. vrlo težak o biik oboljenja. Držite oblog najviše tri minuta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. N eovaskularni giaukom . moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. m igrene i kratkovidost. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. uključujući glaukom (vidi Vid . posebno ako imate više od 40 godina. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. lišće repe. neophodan je potpun i detaljan pregled vida. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka.signale. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. jagode. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. Na oči staviti topao vlažan oblog. Veruje se da hrom. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima.

potrebno je preduzeti određene mere. glavno su izvorište bola. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. Upravo stezanje u početnom stadijumu. predstavljaju jedan od češćih oblika. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. migrena najčešće započinje snažnim. a u ređim slučajevim a.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. Bol može da se proširi. Praćene su tupim.upala). ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. a pre svega posavetovati se s lekarom. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. naizgled različiti. a ime joj je serotonin. a prem a kraju dana se sm iruje. Glavobolje izazvane napetošću. Pa ipak. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . ređe. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. „klaster” (cluster) glavobolje. u početku se javlja ujutro . Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . slabošću udova. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. Moguć je potres mozga.. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. Svi su ovi. Odmah potražite lekarsku pomoć. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. a izaziva m učninu. reč je o sinusnoj glavobolji. mučninu ili povraćate. odnosno grčenjem mišića. patite od glavobolje izazvane napetošću. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. a uključuju migrenu i . dvostrukim vidom . obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. nadraženi napetošću mišića. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . ne posustaje. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. ako bolne i neprijatne. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. druga su najčešća grupa. M ožda je reč o m e n in g itis u . ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. mirise i zvukove. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. Bez obzira na to. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. vrtoglavicu. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene. O b ratite se lekaru bez odgađanja. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem.klaster" glavobolje. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. izaziva povraćanje. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. patite od tzv. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. Obratite se lekaru bez odgađanja. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. svetlost vam nadražuje oči. I . moguć je m oždani tum or. verovatno je reč o migreni. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. lako je broj takvih slučajeva mali.odmah potražite lekarsku pomoć.

promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. Migrene su nešto tajanstvenije prirode. a potom . suznog oka. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. a obično se javlja oko crvenog. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno.ti nosa. Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. nepravilno držanje. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. promena nivoa hormona. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat. Najveći broj obolelih su muškarci. najčešći uzročnik je stres. U svakom slučaju. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. očiju i ponekad temena. Zamor očiju. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom .poljni uticaj kao što je stalna buka. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. Bol je snažan i aštar. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. grupa. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . 273 .tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. moguća je takođe i genetska vela. upotreba oralnih sred. različitih namirnica i nirisa. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja.tava protivzačeća. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. S IN U S N E . takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. vrlo su često u <orenu problema. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. a takode i prehlade ili gripe. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. nosa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kod glavobolja izazvanih napetošću.

Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. Pritiskajte jedan minut. tumora ili strukturnog poremećaja. na vrh korena nosa. dva puta na dan. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. Ponovite postupak dva do tri puta. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. između palca i drugog prsta. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. Ponovite postupak 3 puta. 1 zagušijivoj prostoriji. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. Ako ste trudni. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. najmanje dva puta na dan. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). Među njih se ubrajaju propra nolol. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. migrene mesečno. na primer aneurizma. 5 274 . Položite vrh srednjeg prsta između obrva. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. pritisnite tačku Žučna kesa 20. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. razmaknute otprilike 5 cm. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. paracetamola i ibuprofena. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. Pritiskajte čvrsto jedan minut. lekar može da pribegne pregledu vida. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova.5 takođe možete da ublažite glavobolju. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. Sinusne glavobolje mogu d. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. odnosnc lekova prevencije. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. Fizičke aktivnosti. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. Ponovite postupak tri do pet puta.

utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). kako biste skratili napad. koji postoji u obliku pilule i injekcije. sredstva za ublažavanje bola.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu).H. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. (Vidi Lečenje ko d kuće. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . str. opustiće mišiće i ublažiti bol. Štaviše. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. Sumatriptan. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. iza ušiju i na vratu. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein.) Kratka terapija kortikosteroidim a. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. međutim. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. . Lekari su. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. kao što je suncokretovo.E. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. koji kontrolišu osećaj bola. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. Udisanje mešavine lavande. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. prenosioca nervnih signala u mozgu. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. 275.

Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. S to je ja či boi. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. Ponovite celu vežbu dva puta. Ako je to potrebno. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu.). Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. U svakom siučaju. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. tim boije. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. pokušajte s beladonom. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. zelenkastog iscetka iz nosa. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. buci. uzmite brioniju. ponovite postupak svaka dva sata. lipe (Tilia spp. probajte Kali bichrom icum . ušljivca (Pedicularis canadensis). Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. b oi će p o č e ti da jenjava. a posebno ako joj prethodi aura. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . pokušajte da primenite sledeću vežbu. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). Zauzmite sedeći položaj. U slučaju bolnih sinusa i gustog. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. to je kutija veća. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). uz maio vežb e u sp e će te i sami. svetlu ili na dodir. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove).GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. M alo p o malo. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje.

Ako ste žena. vrata. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. a time i učestalost. zaslepljujući. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. na primer mirisom. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. 2. 5. 6. zrele vrste sireva. držeći hladan oblog na čelu. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje.. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. oštar.. zatim se povucite u tamnu. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. sve dok ne dohvatite slepoočnice. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. pulsirajući. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. može da zaustavi migrenu. Nežno pritiskajući. ako to odmah učinite. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). probadajući. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino.1. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. što je jedan od oblika biofidbek metode. Sledeći rub kose. kako biste ublažili napetost. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. postepeno povlačite prste prematemenu. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). jačinu i trajanje migrene. 3. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. agrume. 4. . 7.

je r m ožda imate gliste. konjunktivitis i oticanje lica. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). ♦ Male. crvene lezije koje mogu da svrbe. bolovi u trbuhu. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. Poput ankilostoma. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. pa se na taj način. proliv. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. B trihineloze. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. proliv. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. naročito noću. anem ija i umor. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. Bele gliste. Ako se nehotice progutaju. ♦ G ubitak apetita i težine. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. koje potiču od glodara ili psa. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. dodirom. To izaziva razdražujući svrab koji. bolovi u trbuhu i vetro vi. hripanje ili bronhitis. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. 278 . a ako zaražena stolica dospe u zemlju. u zročnika ankilostom ijaze. npr. a ako se ne leči. proliv. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. svinjetine ili ribe. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. Ankilostome. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. zatim sledi povraćanje. razdražljivost. i uzročnik strongiloidoze. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. ♦ M učnina. kašljanje i druge disajne tegobe. kad se češe. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. naročito oko očiju. vrtoglavica. zatim sledi kašljanje. treba da odete na lekarski pregled. bolovi u m išićim a. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. Mogu da budu različite veličine. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. snažno lupanje srca. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. zatim sledi tem peratura. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. koja često dovodi do teške anemije. ♦ H ripanje. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. znakovi su strongiloidoze. proliv. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze.

možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. svinjetine ili ribe. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. izbegavajte vratič. Pošto ste završili s lečenjem. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem.ciklus se ponavlja. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. Ako su simptomi teški. . Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. popijte tri puta na dan. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. Ako ste trudni. lek izbora je mebendazol. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Širenje trihineloze na disajni sistem. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. Ponekad. Ako niste. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. Popijte tri puta na dan. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. jedan tretman lekovima. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. Bele gliste. pa ih lečite. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. ankilostome. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol.

ponekad a praćene bolnim oticanjem. može da izazove teške komplikacije. ♦ kod muškaraca. Ovo su simptomi balanitisa.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne.tegobe. crveno i gnojno ♦ sjajan. može da bude bolno. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. mozak i druge organe. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. polnom organu i kožnim pregibima. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. (Vidi Vagina .) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa.) Balanitis je ređa. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. ali može dazahvati i druge starosne grupe. ♦ kod žena. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. Ako se infekcija proširi na bubrege. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. svrab i nadraženost vagine. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. (Vidi Penis . iznad pokožice. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. kao i kod starijih osoba. 280 . starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija. sistemu za varenje ili na koži. kandidijaza. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. javlja se u mnogo oblika. ali isto neugodna infekcija polnogorgana.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. SID E i drugih bolesti. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. (Vidi Atletsko stopalo. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. ljivična infekcija. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. nastupa gljivična infekcija. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. crvenilo i oticanje stidnice. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom. pluća. ponekad nazivana kandidijaza. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. a to sve odgovara rastu gljivica. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima.bolovi.

osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. ko ji se pije tri puta na dan. en d okrin i i imunološki sistem .D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. Kad završite. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije.) dva do tri outa na dan. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). Temeljno perite i sušite donji veš. moraće da napravi analize uzoraka krvi. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. . Obično se javlja blago peckanje. stolice ili tkiva. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. nosite gumene rukavice. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. ali u slučaju bolova prekinite primenu. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. nervni. lekar će uzeti vlažni bris vagine. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. sa štitnom žlezdom. ali izbegavajte visoke d o z e selena. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. Cesto ga menjajte. dopušta da višak vlage ispari.

Za razliku od taloženja masti na bedrima. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. od raka do srčane bolesti. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. ubrzava. uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. Nažalost. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. Na primer. jer se njihov metabolizam. Na primer. a kako pokušavaju da ih skinu. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. često i opasnih poživot. tegoba sa žučnom kesom . dobijaćete na težini. trajnog program a m ršavljenja. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. Ako ste gojazni. dijabetesa. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. Ukoliko ste preterano teški. Gojazne osobe. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company. usporava. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona. da bi se stavilo pod A . starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. ali uvek ste se ponovno ugojili. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. a ne na osnovu težine. srčane bolesti.a time j manje telesnih masti . morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. ♦ više puta ste izgubili na težini. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . uključujući rak dojke i rak debelog creva. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. kratkotrajno dobijanje energije. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. kako nabacuju kilograme.

ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. u igri su snažne biohemijske i genetske sile.hranom i drugim životnim navikama. . Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. Ako ste gojazni. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. kao i masne ćelije. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. a nikad ne izgubite masti. tegobe a štitnom žlezdom . Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. nego možda i savetovanje i lekove. nedovoljno ežbanje i naslede.:ontrolu. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. kao tegobe a štitnom žlezdom. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. Uistinu. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. posebno es'ogeni i progestageni. Nažalost. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . tako se menjaju i načini lečenja. a to nije ak zadatak. takođe su igrali važnu ulogu. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. osim naedenih faktora. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. nezdrava ishrana. . Određeni lekovi. zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. Drugi faktori. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. možete savesno da izbegavate kalorije. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. društvenim okruženjem. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. Kad se radi o gojaznosti.dijabetes. leđutim.

KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. morate da razmišljate o trajnoj promeni. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. pravilne ishrane i vežbanja. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. Jedit 284 . uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. Da biste bili sigurni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. prema hrani. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. jer problem koji imate je trajan. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. uključujući nesanicu. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. fenfluramin. neželjena dejstva. a ne o kratkotrajnoj dijeti. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. teskobu. Da biste postigli najbolji rezultate. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. Dve mnogo jednostavnije tehnike. Ishrana s malo masti. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. Zbogtoga. Postoje dokazi da dugotrajni. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju. uvekse. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. Ako mislite da imate nezdrav odno. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. ili uopšte ne. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. posebrn slezini. posavetujte s lekarom. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. ako pokušate da gubite na težini. Ako ste gojazni. uključujući psihološki. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu.

što vodi većim naslagama nasti u području struka. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. kao i u piletini. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. <ad se ne krećete. ■ Hipnoterapija. nervoza i bulimija. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. teže ćete ga svariti i apsorbovati. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. obratite se stručnjaku. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. . s glavnim obrokom sredinom dana. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. čime povećavaju unos kalorija. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. Pijte tri puta na dan. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. kao što je zatvor. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. lako 3ušenje smanjuje apetit. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. Na primer. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. možete da snizite svoju „nultu tačku". ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. Ako imate obilan obrok uveče. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda.

beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. Nasuprol tome. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. a prenosi se polnim putem. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. u stalnom je porastu. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. mokraćne cevi (vidi Prostata . to jest. Ako se ne leči. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. mokraćovoda. Ako ste žena i imate gonoreju. m utan. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. zelenkast. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. grlića materice. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. . £ ponekad i rektuma. povraćanje. kad je ozbiljna šteta već učinjena. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. grkljana ili očiju. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti.

PREVENCIJA Uvek koristite kondom. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. Chimaphila umbellata.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. a potom antibioticima kao što su ceftriakson. doksiciklin. posebno u slučaju upalne bolesti karlice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. Jetra 8. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. Neven (Calendula officinalis). divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. takođe može da pomogne. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. kinesku angeliku (Angelica sinensis). a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. Kako biste pročistili organizam. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. . prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. energije. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. s unutrašnje strane noge. Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. s unutrašnje strane noge iznad kolena. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata.

a posebno antacida. znojenje. vrtoglavica. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. proliv. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. hronični zatvor. a ublažava pri m irovanju. što m ože da dovede do ezofagitisa. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. a zatim se ponovo zatvara. a nije isključen ni srčan i udar. Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. pojava vre le. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. srčanu aritmiju. heartburn . zadihanost. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. povraćanje. Neumerenost je često otežavajuć. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. kao i neki lekovi. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. okolnost. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. izuzetno snažan bol u trbuhu. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. odnosno krvava stolica. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. tegobe s bubrezima. beli luk. kafa. prkos svom engleskom nazivu (engl. Možda je reč o srčanoj bolesti. oštećenja tkiva jednjaka. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. ispod i malo ulevo oc grudnog koša. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). čokolada. tem peratura ili crna. želudačnom čiru ili raku. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. gastritisu. 288 . alko hol i pepermint. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. želudačna kiselin. proliv. jela bogata masnoćom i uljim. Povremena gorušica nije opasna. agrumi. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. crni luk. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. U UZROCI tegobama s gušteračom. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. kolitis. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka.žarenje srca). Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. želudačnog čira ili raka.

Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. a u slučaju žarećeg bola. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. Aspirin). Jed n o m kad m leko stigne u želudac. \ko ništa drugo ne uspe. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. ponovite još jednom ceo niz. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. ili pomoću rendgenskih snimaka. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. lezite na levi bok. a pušenje. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . iako su nekad potrebne i dodatne inalize. . pa može da izazove gorušicu. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. javite se lekaru. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. Uzmite ga najviše tri puta. uzmite Arsenicum album. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. a lek se uzima svakih 15 minuta. ako je to potrebno. Ne smete ga piti često. Kako bi.------------. Ako morate da se ispružite posle obroka. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. a zatim. Stres optere. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. Potrebna količina je 6c.astojaka: 10 grama narandžine kore. dovoljno se odmarati. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. \ko antacidi ne uklone simptome. m lečn e m asnoće. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. gore). a ako ne pomogne. lekar vam može jropisati cim etidin. što nije čest slučaj. 10 grama fulinga (Poria :ocos). BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale).:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. ali i vežbati i smanjiti stres. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne.

Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima.ili neka druga slična virusna infekcija započne. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola.kao što su ovčije boginje .usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve. Velikaepidemija gripa iz 1918.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . kancelarija i starački domovi.koje obično pogađaju decu. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija . Grip se najčešće javlja kod školske dece. dijabetesom. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. simptomi gripe su jači. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. ali najteže posledice osećaju odojčad. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma. ali pošto grip .koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju. Možda ste dobili zapaljenje pluća.obično između 38 i 39 °C. teškog disanja. SID O M i drugim bolestima. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. povremeno doseže 4 1°C . grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. godine . starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. a komplikacije teže. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. B i C. gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina.

Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. Kongestija. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. ne reaguje na antibiotike. Budući da su o b e b olesti virusne. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta.virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. lako sim ptom i m ogu da budu slični. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. U slučaju gripa. začepljenost nosa i zapaljenje grla. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. a obe bolesti izazivaju kašalj. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. Ako i tada dobijete grip. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. 291 . KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. stranica 293). nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. Aspirin). kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Ako imate više od 65 godina. Budući da je to virusna bolest. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. glavobolju i neugodnost u grudim a. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . Ako ste dobrog zdravlja.

kad osobe u vašoj blizini imaju virus. probajte Brioniju (Bryoniu).) dva puta na dan. Debelo crevo 20. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. Jedite više nemasnog mesa. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. ♦ Ako se osećate umorno. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. Nemojte davati 292 . Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta.) i limuna u čaši tople vode. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. tresete se i žedni ste i imate suva usta. Ako bolujete od astme. ne služite se parom. Mehur 2. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. imate glavobolju i začepljen nos. Zeludac 3. HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. glavobolja i pritiska u očima. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. probajte neki drugi homeopatski lek. brokula i jagode. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. probajte Eupatorium perfoliatum. probajte Galsemium . Ako se pojave simptomi gripa. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. ♦ Ako ste nemirni. slabo. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. promešajte dobro pre svakog ispiranja. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. Kako biste suzbili groznicu. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. hrapav glas i bole vas zglobovi. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. probajte Rhus toxicodendron. Aspirina). Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. „teško" i grozničavo. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr.

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. virus se lako širi vazduhom. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. Ne pijte alkoholna pića. još uvek možete da dobijete grip. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. Obično se daje jedna injekcija vakcine.i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju.koje šteti disajnom sistemu . Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. kao što su dvopek. iako deca mogu da dobiju dve. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. ispirajte ga slanom vodom. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. Ako se potpuno ne oporavite. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. Ako ste trudni. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . Kad osetite glad. ali nemojte gutati rastvor. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. pre nego što prekinete mirovanje. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. uzmite laku hranu bogatu skrobom. banane. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . a sadrže alkohol. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. Budući da je grip ozbiljna pretnja. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. kuvane jabuke. godine. kravlji sir. kuvani pirinač.

od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. iako ove ćelije nisu kancerozne. dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. Rak grlića materice nije česta bolest . još uvek prelaze 60 posto. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. s verovatnoćom potpunog izlečenja. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. i zbog PAPA-testa . više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. imale više polnih partnera. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. Kad displastične ćelije postanu zloćudne.G R LIĆ M ATERICE . G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. između m enstruacija ili posle m enopauze.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. dostupne analize visoke efikasnosti . kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). neposredno iznad vagine.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. Kako se ćelije raka umnožavaju.široko upotrebljavane. a invazivni rak između 40 i 60 godina. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem.t e g o b e . prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. Iz tog razloga. izlečiv je. mogu da postanu takve. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. Kad se otkrije rano.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina.

odstranjivanje grlića materice.grlića materice. kao što su virusne infekcije. ali se retko kad izleče. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. laserskim zracima. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. Ako se biopsijom potvrdi rak.prema nekom ispitivanju . Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. . hemoterapije i lečenjazračenjem. a moguće i drugih organa . ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. Ako se rak proširi izvan predela karlice. materice. ostalih creva i trbušne duplje. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše.je preko potrebna. analize krvi i mokraće. zadnjeg creva. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. ali češće se uklanjaju skalpelom. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. histerektomija . (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. koja .) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. Ako ni druga analiza nije u redu. Carcinom a in situ.

ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. sive. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . koje može da dovede do začepljenja . iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. eroziju grlića materice. koje se naziva pločasti epitel. akutne i hronične.5 cm dug prolaz. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. omogućavajući rađanje deteta. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret.te g o b e ). Na sredini se nalazi mali otvor. polipe grlića materice. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome.i cervikalna inkompetencija. Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. Zapaljenja grlića materice. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. uzak. zavisno od vrste infekcije. bele ili žute boje. m ožda imate infekciju. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija. m ožda imate in fe k c iju . Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. sivkaste. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . oko 2. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. zelene. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa.delimično ili potpuno suženje grlića materice. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće.G R LIĆ M ATERICE . Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. poznat kao usne grlića materice.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . ili širi. horm onske tegobe. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni.

ako se ne leči. 298). U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica .tegobe). hlam idija. Endometrioza. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. desno). . trihom onijaza i gonoreja (kapavac). One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. i 35. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. pak. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. najčešće pogađa žene između 25. koji se prenosi polnim dodirom. Neke se žene rode sa začepljenjem. upaljene ćelije. Polipi su obično bezopasni.► što ponekad utiču na plodnost. Hirurški zahvati na grliću materice. levo). ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. kao što su genitalni herpes. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. godine starosti. str. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. koja može da dovede do prekida trudnoće. nepoznat je. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. bezopasna oštećenja. kod drugih. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. kao i cervicitis. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. Uzrok cervikalne inkompetencije. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. takođe mogu da dovedu do začepljenja. stvarajući ravna. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. u terapeutske svrhe i kiretaža. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. Nabotianova (Nabothianova) cista. donjem delu materice koji vodi u vaginu. poremećen rastćelija grlića materice. poznatih kao endometriomi. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma.

Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. Biopsija se izvodi kolposkopom. napraviće se i cervikalna biopsija.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. često nezahtevaju nikakvo lečenje. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. na udaljenosti od oko 5 cm.G R LIĆ M ATERICE . Ovi zahvati. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. Ako je neophodno. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. Pritiskajte jedan minut. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. između kosti i mišića. neposredno ispod zgloba maloga prsta. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. posebnim instrumentom za uvećavanje. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. 4 zahtevaju anestetik. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. Z. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. Cvrsto pritiskajte jedan minut. s obe strane kičme. Stavite palac sa strane dlana. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. kao što je displazija ili rak. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. pritisnite Zučnu kesu 20. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom.

nedelje trudnoće. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. ali. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. jedite mnogo svežeg povrća i voća. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. koje se inače nalaze u materici. Neka preparat odstoji 15 minuta._______ . Ponovite 3 puta. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. . ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. čega 1 minutsedite u hladnoj. do 16. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. Menjajući pH u vagini. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. azatim odmah obucite toplu odeću. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. ♦ Ako pušite. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. obično tokom 12. ___________ _ se izvodi u bolnici. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. na vaginalnoj strani usana grlića materice. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. Da biste napravili tečnostza ispiranje. beta karotinom (vitamin A i. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. to je gotovo uvek nepotrebno. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. prestanite. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. završavajući s hladnom kupkom.v. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. dijafragmu ili cervikalne kapice. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. a drugu hladnom. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela.

a ne virusne infekcije. uključujući prehladu. naročito kod gutanja. bol. grebanja i bola u grlu. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. osetljivost u području vrata. boginje. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. kad su disajne bolesti na vrhuncu. koju često pokreću virusne infekcije. kao što je veliki kašalj. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. ovčije boginje. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. naročito tokom hladnijih meseci u godini. To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. U retkim slučajevima. herpes i zaraznu m ononukleozu. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. Osobe koje boluju od alergija. Bakterijske infekcije. možda. 300 . OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38.5 °C bez sim ptom a prehlade. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. i. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu.G R L O . grip. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo.

Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. ako je potrebno ublažavanje bolova. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. Aspirin) ili paracetam ol. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . ko ji se zatim. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. kao što je streptokokno zapaljenje grla. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. pijete mnogo tečnosti. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate. debelog creva i želuca. grgljate slanu vodu i. akutnog nefritisa. nekog drugog antihiotika. povlači.► -----------------. BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. Zato biste. Uopšteno govoreći. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći. trebalo bi da odete na lekarski pregled. kaoštojeeritrom icin. ako ste alergični na penicilin. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. bez ikakvog lečenja. čak i ako su se simptomi povukli. jer može da dovede do Rejovog sindroma.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. kako dan prolazi. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. Na prvi znak bola u grlu.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. Međutim. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. kao što je biljno ili bademovo. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu. izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. Isto tako. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. koji može da ošteti bubrege. . u odsutnosti drugih simptoma. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. Ako se dugo ne leči. na 7 do 10 dana.

pa pritisak primenjujte polako i oprezno. (Beli luk je prirodni antibiotik i antiseptik. a zatim isto ponovite i na desnoj ruci. između palca i kažiprsta leve ruke. Da biste pripremili čaj od hidrastisa. primenite Ferrum phosphoricum (6c) tri puta na dan. Ostavite da stoji 10 do 15 minuta. polako grejući. položite kažiprste na Tanko crevo 17. u usecima uglova vilične kosti. Pijte tri puta na dan. uzimajte četiri uljne kapsule belog luka na dan. Topla limunada takođe može da deluje ublažujuće. ♦ Ako je bol u grlu počeo postupno i prati ga umor. probajte pritisak na Pluća 10.) Ako želite da izbegnete miris belog luka. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut. Možete da probate i čaj od glatkog sladića (Clycyrrhiza glabra) koji pomaže jačanje odbrambenih sposobnosti imunološkog sistema protiv bakterija. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta. primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga temperatura. Da biste ublažili neugodnost koju izaziva bol u grlu. Ohladite čaj i popijte. Stavite 2 kašičice čaja u prahu u šoljicu vode. a hladna voda ili led smanjuju bol. Za čaj od rudbekije stavite 1 do 2 kašičice korena u 1 šolju vode i. glavobolja i nemir. Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene