P. 1
Veliki porodični savetnik o zdravlju-Konvencionalno i alternativno lečenje-Mladinska knjiga Beograd

Veliki porodični savetnik o zdravlju-Konvencionalno i alternativno lečenje-Mladinska knjiga Beograd

|Views: 7,915|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Гаврило Из Принципа on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. ili pokušajte kod lokalnog apotekara.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. Odnos le k a r. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. poverenju i kom unikaciji.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. No. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. štaviše. verujte svom instinktu i proceni. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. ili starijem odnosno mlađem. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. Pre svega. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. Kada tražite kandidate. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

....................................................................... 36 Zdravlje muškaraca Starenje ........................................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti..... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ................................................................................................................................... 32 .........................................................................počevši od perioda odojčadi................ Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život........................................ SADRŽAJ Dečje zdravlje ......................................................................................................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života .................................................................................................. Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun.38 25 ........ 31 ............. zdrav život za sebe i ostale članove porodice...........................................................................

Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. (Vidi Kolike. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. 28-29. (Vidi Tablice rasta. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. zovite svog pedijatra. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. obavestite svog lekara. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice. Da biste izbegli pelenski osip. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. Ako je vaš dečačić obrezan. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. lako je mozak prekriven čvrstom opnom.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. M eđutim. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. a da se nije vakcinisalo protiv njih. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. u kojem će se proveriti otkucaji srca. No. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. stasu i motornim veštinama. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. str. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. disanje i refleksi novorođenčeta. ako vidite znake nadraženosti. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. stranica pored.

VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. .B* HbsAg + Hep. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe.B DT Polio MMR 18. dete u prvoj godini. na primer. tetanus. godine 7. B tuberkuloza. Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake.B D TP Polio Hep. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost.B* HbsAg + D TP Polio Hep. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. godina DT Polio D TP Polio Hep. godina 12. rubeola. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . gastroenteritis i žuticu. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. Možete. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. poliomijelitis. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. iako žutosmeđe. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari.prva pom oć radi odgovarajuće nege. Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila. difterija. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. dečja paraliza. ekcem. Budući da su neke oznake na koži ružne. naročito kako napreduju jezičke veštine. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. godina 14. uključujući „m am a" i „tata". Detetova individualnost postaje očiglednija. poliomijelitis. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. uključujući analnu fisuru. morbili. pogledajte deo Hitna stanja . tetanus. difterija. difteriju .B BCG Hep. zaušci (m um ps). a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. zatvor. proliv.B* HbsAg + Hep. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. Ako se dete povredi.5 m eseca 5 meseci 2.

Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. kao i da se sami služe toaletom. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete.na roditeljsku pouku. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. kao i odgovornosti.ne" kada nešto od njih zatražite. koji se često naziva užasnim dobom od dve godine.a ponekad i namerno neprijemčivo . Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. posebno dečaci. Tokom ovog perioda. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. tobogani i tricikli. Uskoro će moći i da trči. da se oblače i skidaju uz pomoć. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. Njihov se rečnik dramatično proširuje. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. iako će neka. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore .. deca razvijaju osećaj samostalnosti. Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. a ne samo igranje pored njih. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. Zbog svoje mašte dete se 28 .

godine. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . obično bezbolno. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Za razliku od odrasle osobe. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. telesni i psihološki rast. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. kao što je disleksija. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. s izuzetkom umnjaka. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. Trajni zubi su.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. grip ili streptokokna upala grla. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . ali su retko opasni za život deteta. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. gde opuštenu atmosferu vrtića. Ti napadi su zastrašujući za roditelja. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. Kada dete jednom počne da ide u školu.prva pom oć: Napadi. kao što je porem ećaj koncentracije . oko 13. obično s decom istog pola. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. 29 .VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. Mlečni zubi počinju da ispadaju.3 °C mogu javiti febrilni napadi.

Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. možda će trebati da joj pedijatar . mršavljenje. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. a ako zubi ne izrastu pravilno. kao i pojavljivanje stidnih dlaka. godine. kao što su problem i s vidom. godine 30 . Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. kada reći . U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. Dlake ispod pazuha i na licu. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. u svakom slučaju. Naučite ga da noževi. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. kao posledica potištenosti ili druge traume. Ako ima teške menstrualne tegobe. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. godine. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. tj. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. a posebno adolescente je mononukleoza. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. kao i znojne žlezde. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. a i ranije ako su polno aktivne.. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. grudi i primetno povećanje veličine tela. razlike između seksa i Ijubavi. Neki adolescenti. godine. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. Iz radoznalosti. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. Stidne dlake. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. Kako vam dete ulazi u pubertet. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. Ako vam sin ima 15 godina. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). posebno devojke. morali biste da porazgovarate sa lekarem. godini obično se usporava posle prve menstruacije. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. Ako vam ćerka ima 15 godina. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. rođendana.ginekolog pregleda karlicu. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. ili 18. U svakom slučaju. ili ako mu se do 16. ili kao posledica pritiska vršnjaka. alkoholom i duvanom. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. ili 1 1 . godine. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. Poremećaji vezani za ishranu. često kroz samozadovoljavanje. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. bočnom krivljenju kičme.krini sistem koji rano sazreva. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. rođendana. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. godine nije počeo menjati glas. uključujući anoreksiju i bulim iju. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. anksioznosti i napada panike. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. Nagli rast koji je započeo u 10 . ili do 17. i 14. za dečake posle 11. Telesni. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije.

ona se može delotvorno kontrolisati.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. umereno pijete alkoholna pića. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. godišnji pregled oftalmologa pratiće . godine neki Ijudi proživljavaju tzv. no neke bolesti. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. održavate težinu u granicama. kao rak testisa i multipla skleroza.ve problem e s vidom. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. jedete raznovrsnu hranu. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. morali biste redovno da k'ežbate. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. trebalo bi da zatražite stručni savet. . (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. a ako je potrebno. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. iako se ne nože izlečiti. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. ■ Da biste održali telo u formi. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. U nekom periodu posle 40. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje.

milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. te putuje prema materici kroz jajovod. razvijaju se u dvojajčane blizance. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. Ako se jajašce ne oplodi. trebalo bi da obavestite svog lekara. naročito u prvim danima trudnoće. Jajn ici . godine. posebno kod žena mlađih od 30 godina. Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću. endom etriozom ili upalom karlice. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. no kućni testovi nisu uvektačni. Kao 32 . Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti.VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi.rak. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici.tegobe. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. Kad počne pubertet. iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje. no isto tako može da bude i posledica stresa. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. dolazi do oplodnje.one koje traju više od sedam dana . Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. mokraće i stolice. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. želju za hranom ili promene raspoloženja. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje.tegobe. Materica .tegobe. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. sporno je pitanje. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki . trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. gde će se razviti u embrion. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. G rlić m aterice - tegobe. (Vidi D ojke . trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu.tegobe. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . dobijanje na težini. iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. rezultat su jednojajčani blizanci. D ojke . zadržavanje vode. Vagina . iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. ili kombinacija ovih dvaju. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. gojaznosti. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35.i nepravilne mesečne cikluse. oticanje. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. anoreksije ili drugih bolesti.

Pravilna ishrana je važna. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. povrede ili stresa vrlo su retki. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. iako se ona može sprečiti. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana.tegobe. do većine dođe rano . nedelje trudnoće. Uopšteno gledano. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja.tegobe. Ako niste imuni na toksoplazmozu. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. Prenatalna ispitivanja. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. slabokrvnost. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. i 35. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine.potencijalno opasna za razvoj deteta. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. tako da uključuje različite vitamine. Neke žene imaju tzv. nedelje trudnoće. mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. POROĐAJ vene. belančevine i masti. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . zatvor ili žgaravica.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Do relativno retke bolesti. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja.naročito u prvom tromesečju . Ako već niste imuni. Ako su vam bradavice uvučene. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. Spontani pobačaji usled pada. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. one se javIjaju nepravilno. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. (Vidi Trudnoća . Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. . minerale. lako to majku ne pogađa. šuljevi. alkohola.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. plodove vode i posteljice. neka ne prežive proces rađanja. droga i lekova . Deca rođena između 20. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . pojačane snabdevenosti krvlju. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. kao što je Daunov sindrom. Epiduralna anestezija ublažava bolove. bolovi u leđima. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13.

zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. hormonskim i emocionalnim promenama.odnosno temperature u stanju mirovanja . pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća.retku. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. Tokom prve i najduže. babicom ili porodičnim lekarom. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . surogatroditeljstvo i usvojenje. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. a kasnije i čvrstu hranu. sledite uputstva u Hitna stanja . Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće.prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju. žena posle menopauze ne može da začne dete. ili polnoprenosiva bolest. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature . brzog i relativno bezbolnog procesa. suprotno tome. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. Porođaj se deli na tri faze. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. Posle ženinog prvog porođaja. To može da potraje i nekoliko dana. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. pa je zato verovatno da će začeti.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. poremećaj materice ili grlića materice. trudovi i porođaj obično traju kraće. što se uopšteno pripisuje umoru. ako se to desi. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. Posle 37. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. 36-37.prva pom oć.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. takođe. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. 34 . (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. morate da steknete ugodnu rutinu. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. str. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje.) Na plodnost definitivno utiče starost. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. Drugi znaci uklju. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. vaš lekar. sestra ili babica daće vam potreban savet. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. usled trudova ili stezanja materice. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena.

Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja. ili libido. To može da bude prouzrokovano bolešću.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. (Vidi Polne smetnje. To se naziva vanmaterična trudnoća . uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. bulimija i anoreksija. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. gonoreja. depresijom ili problemima u odnosu. kao što su rak materice ili grlića materice. gojaznost. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena .) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. ako se pravilno koriste. a često i jajnika. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi .primarnog ženskog hormona .tegobe.tegobe. Muški prezervativi. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. genitalni herpes 1genitalne bradavice. Pošto rode jedno ili više dece. npr. koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. kao i poremećaji u vezi sa jelom. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. menstruacija sasvim nestaje. ovulacija prestaje. Sida je.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. Konačno. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela. U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. (Vidi Rak. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike).hirurško odstranjivanje materice. prirodno se koleba. dijabetes. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. G rlić materice . virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. a moguće i opasan po život majke. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. To je menopauza. na kraju krajeva. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. stresom. jajovoda i grlića materice. sušenje i stanjivanje zida vagine. (Vidi Materica . jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. Ako se otkrije tumor.bolan problem. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. Lečenje nekih bolesti. . smrtonosna. oba partnera odmah treba da pregleda lekar. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. bilo da je dobroćudan ili zloćudan. (Vidi Menopauzalne tegobe. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. a trudnoća više nije moguća. u jajovodu. zahteva histerektomiju . ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu.

) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. (Vidi Penis bolovi . Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. ('Vidi Polne smetnje. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. rano otkrivanje i trenutno. Srećom. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. a uključenaje i analiza krvi. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti .) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. Sterilizacija je pouzdan. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. ali obično i trajan. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu.tegobe. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. stručno lečenje. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera.rak. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. Testisi . Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. Posle 50. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. Testisi . promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. Pre svega. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. pluća i krvotoka. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini.

bolno mokrenje. Stručnjaci veruju da. Pozitivan.kao i jasno shvatanje bolesti . ('Vidi Penis . Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. iako redak. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom .tegobe. često u periodima ličnih kriza. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba.možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. Mokraćne tegobe.obratitesesvom lekaru. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. . gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja .bolovi. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. stežući uretru i izazivajući često. (Vidi Zdravlje žena.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. vazektomija može hirurški da se poništi. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. Kao i sa svim oblicima raka. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. (VidiTestisi-tegobe. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.kao što su prekid veze. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. rak prostate. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. 3 2 -3 5 . Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. lako i žene mogu da imaju takva obeležja. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. Prostata . Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. (Vidi Bešika . Vremenom prostata može da natekne. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. posebno onih starijih od 50 godina. bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka. sa lekovima ili bez njih. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca.infek- cije. realističan stav .ako je neophodno. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. Ovo naročito vredi za period bolesti. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . Rak testisa.cev koja odvodi mokraću iz bešike. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. Teorijski. str. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .

VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. ukoliko se ne leče. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . Zglobovi . posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. posebno na licu i rukama. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake.između 40 i 65 . pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. različitom brzinom kod različitih osoba. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . (Vidi Vid . gojaznost. tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. čineći artritične bolesti čestim problemom.bolovi.porem ećaji. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. te pojave. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. Buduć da se očni vid obično kvari polako. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. većina Ijudi danas može da očekuje duži. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice. čak i opasne po život. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. Primereno vežbanje. vaš apetit. takođe će postati manje izoštrena. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. stomaku i bokovima. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. bolesti i preterana upotreba duvana.) Vaša čula mirisa i ukus.i dobrano u starost. gotovo ga je nemoguće sprečiti. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. ako počnete da gubite zube. (Vid Sluh . ali kad god do njega dođe. Zubobolja. mreni i degeneraciji očm m rlje. Tinitus. gubi elastičnost i počinje da se bora.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. 38 .poremećaji. Lomljive kosti. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . ipak. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. slaba ishrana. godine. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . Kad prvi pui otkrijete promene vida.bolesti. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. S godinama se koža polako stanjuje. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. (Vidi Desni . Vremenom.ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. S druge strane. (Vidi Artritis. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu.

možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. Redovne fizičke vežbe . materice.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. statistički gledano. Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu. Posle 50. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. plivanje. ali može da bude najbolje rešenje.na primer. Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . Ako se osetite preplavljeni osećanjima. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . golf ili tenis . znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su.putovanja. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. To nije laka odluka. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . bilo povremeno bilo stalno. . možete da razmotrite negu u domu. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. U određenom trenutku. Zaboravnost.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . Ako odlučite da budete primarni staralac. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. grlića materice i jajnika. Pogoršanje . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. ručke za pridržavanje u kadi. mali po'ast krvnog pritiska je normalan. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema.hodanje. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. naročito ako je ta osoba bolesna.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. kod nnogih je to bezazleno. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama.ne napore vrlo zamornim. Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi.

.................214 Disajni sistem ....... 48 O k o ....................................................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja .............53 Porođaj ......................... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar .. 56 Prelom i i i š č a š e n j a ..........................................................................................................................................................................504 Povraćanje............... 43 K r v a r e n j e ........................................................................................... 47 Nos .......................... 65 T r o v a n j e .....584 Trbuh ............................................. 788 .............. 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes..............46 N a p a d i .........................................................69 Z m ijski u j e d ........ .......64 A nafilaktički š o k ............................................................................. 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a .............. 482 Mučnina ..........hitna s t a n j a .......hitna stanja .............................. ............hitna stanja O p ek o tin e .......................................................................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ....... 60 Srčan i u d a r ..................................... 41 ...............................................................................42 v G u še n je stranim t e l o m .................................................................................................. 63 Š o k ................................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je ......bolovi ................................................................................... 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom .............prva p o m o ć .............................49 .............................................. 67 ..................................................................................66 U ho .............. 488 N esvestica............................................................................................................................................................ 52 Povrede glave............................ vrata i leđ a .......................220 Moždani udar .......... 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ......

4 5 Sprečite šok (str. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. oslušnite da li se čuju otkucaji srca. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. 64). tako da disajni putevi ostanu prohodni. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. bez palca. a diše. omogućićete prohodnost disajnih puteva. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. 41 . Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. bez palca. (desno). kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. 46). Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. i pokušajte da osetite puls. vrata ili leđa. koji nije pri svesti. samo podignite bradu. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. pored Adamove jabučice. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. Ako ga ne osećate. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi.

drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. pokrivačem ili kaputom. pogledajte str. 47). Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog.59). 56 . OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. dok ne stigne lekarska pomoć. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. 53. naročito oko vrata. 5 Utoplite unesrećenog. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. vrata ili leđa. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. 47). .

3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. polegnite ga na leđa. Međutim. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. 42). u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. poslušajte i osetite da li diše. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. 7 —' V \ f j / / —y . pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. diše. Ako ste vi unesrećeni. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. odmah iznad pupka. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). pogledajte okvir dole desno. priča ili viče. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. Držite šaku drugom rukom. govori ili viče. Očistite usta unesrećenoga. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. DOgledajte str. diše.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). vrata ili leđa. a ispod rebara. DPREZ: Upamtite . nemojte se mešati. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. 45. pogledajte okvir na str. Izvršite pritisak brzo i više puta. a može da kašlje. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . Ako on diše. između udisaja odmaknite usta. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 53. \ v ____ _— 6 Pogledajte. NASTAVLJA SE 43 . Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu.

Stavite drugu ruku na prvu. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. očistite usta i dajte veštačko disanje. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. pulta ili nekog drugog čvrstog. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. . 56-59). SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. Izvršite pritisak na stomak pet puta. Presavijte se preko naslona stolice. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. ne činite to ni na jednu stranu. O PREZ: Dok pritiskate. odmah iznad pupka a ispod rebara. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. pritiskajući prema unutra i prema gore. pet puta mu pritisnite stomak. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Uhvatite šaku drugom rukom. Pritisak na trbuh. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. odmah iznad pupka i ispod rebara. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. Izvodite pritisak brzo. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. a unesrećeni ne diše. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. pritiskajte stomak. odmah iznad pupka a ispod rebara. Držeći laktove okrenute prema spolja.

odmaknite usta između udisaja. Dvaput udahnite. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. Dajte veštačko disanje. Udišite snažno. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. Ako odojče ne diše. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. Pritiskajte brzo. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. četiri udarca po leđima. pridržavajući mu glavu rukom. nastavite da dajete veštačko disanje. četiri puta mu pritisnite grudi. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. s glavom niže od ostatka tela. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. 45 . Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. Cetiri puta ga lupnite po leđima. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Ponovite niz od dva udisaja. da ga lupkate po leđima. Ako ne izbacite strano telo. 2 Ako odojče izgubi svest. a bradu podignutu drugom rukom. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke.

56-59). Proverite prioritete kod povređenog (str. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. nazovite 94. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. vrata ili leđa. preko rane stavite čistu tkaninu. Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. učvrstite je zavojem. Kad krvarenje prestane.hitna stanja (str. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. izvršite pritisak na arteriju. Držite rubove rane spojene. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane.hitna stanja (str. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . 53. pritiskajte oko rane. 41). počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. nemojte je uklanjati. 49) ili Uho . da biste izvršili direktan pritisak na ranu. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. 5 Ako krvarenje ne prestane. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. između rane i srca. Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. U slučaju zabodenog stranog tela. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. pogledajte str. 6 46 . podignite ranu iznad nivoa srca. 48). Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren.hitna stanja (str. Oko . Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. a ne strano telo. ili samu ruku ako je neophodno. 67). stavite zavoj. Ako krv probija kroz tkaninu. Ako se u rani nalazi strano telo. Ako je moguće. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija.

) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. možda će zaspati. 56-59). ♦ Napadi. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. pomozite nu da se spusti na tlo. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. iko unesrećeni ne diše i nema puls. počnite s reanimacijom (str. nazovite 94. pogledajte str. vrata li leđa. ne hladnoj. 53. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. vodi. odnosno itkucaje srca. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. . Pozovite lekara radi daljih saveta. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. iako zastrašujući. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. 41). skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. Jklonite naočare.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. > Kad napad prođe. obično nisu opasni po život. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama.

1 Sedite. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Ako se strano telo ne pomeri. 5 Kad krvarenje prestane.NOS . Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. nazovite 94. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. ispod grebena nosa. 48 . pokušajte jednom da ih izduvate. 4 Ako krvarenje ne prestane. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. pripazite na to da se lako može izvući napolje. između palca i kažiprsta 10 minuta. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. Ne duvajte nos. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. ne kopajte ga. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. Dišite kroz usta. bolove ili modrice oko očiju. Držite obe nozdrve.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. Ako u nosu imate ugruške krvi. Ne tražite od povređenog da snažno udiše. Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. recite povređenom da izduva nos. možda vam je nos slomljen. ili imate otok. odvezite povređenog u najbližu bolnicu.

Cad je strano telo napolju. isperite . I Uklonite strano telo koje vidite. Potražite strano telo. što može da ispere trano telo. vlažnom tkaninom. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. preko donjeg :apka. pa polako povucite donji kapak nadole. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. podignite mu glavu da bude iznad srca. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. nazovite 94. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima.a vodom ili ga izvadite čistom. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. ako ih ima. vrata ili leđa. Ako je strano telo malo. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. »olako povucite gornji kapak nadole. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. NASTAVLJA SE ► 49 . \ko vidite strano telo na donjem kapku. Kad jednom strano telo izađe. vlažnom kaninom. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Operite ruke sapunom i vodom. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. \ko se strano telo ne ispere suzama. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. Zalepite čašu ia se ne miče. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. Time ćete izazvati suze.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. :ao što je pero za pisanje. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. Ako je strano telo veliko. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. Ako vidite strano telo. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. isperite . pozovite 94. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. i Izazovite suze u oku. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo.

Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. . Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. vratite gornji kapak u prvobitni položaj. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. ako ih nosi. 15 min. pustite da voda teče preko oba oka. neprestano ispirajte oko čašama vode. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. učvrstite da se ne pomera. Stavite štapić za čišćenje ušiju. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. Kad je jednom strano telo izvan oka. Vidi sliku zdesna. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. ako možete. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. Isperite oko vodom. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. 3 Prekrijte oko. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. 4 Identifikujte. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. Ako su zahvaćena oba oka. 50 . Ako je neophodno.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. ako ih ima. Zatim vežite zavoj preko oba oka. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. podignite povređenom gornji kapak. Pošto ste isprali oko. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka.OKO . vlažnom tkaninom. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka.

Vidi okvir dole. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. 49-50). OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. stopala ili polne organe. vidi Trovanje (str. 5 Prekrijte opekotinu čistom. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. naslac. 63). )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. vidi Oko .ožu. sodu bikarbonu ili led na opekotine. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. 2 Ugasite plamen pokrivačem. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. Dok ispirate opekotinu. pogledajte str. ireko nje stavite još jednu. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. suvom tkaninom. Ako kroz tkaninu probija tečnost. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. vrata i leđa. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. 56-59). 41). 41). 52). morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. losione. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. a zatim prvu pomoć za ozebline (str. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog.hitna stanja (str. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. vrat. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. Je bušite plikove. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. kao što je kreč. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. ili ako unesrećeni otežano diše. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. v/đ/Strujni udar (str. 66). 53. šake. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. ili ako zahvataju lice. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. 51 .

slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. ponovo je kvasite da bi ostala topla. kao što je električni pokrivač. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. da biste ugrejali unesrećenog. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. prvo pristupite lečenju hipotermije.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. Ako nemate na raspolaganju vodu. vrata ili leđa. prekrijte je čistom suvom tkaninom. zaslađene. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. poslužite se svojim telom. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. Ako je osoba pri svesti i može da guta. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. a pomoć neće uskoro stići. odnosno otkucaje srca. dajte joj da pije malo po malo tople. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. Ne masirajte kožu. 52 . pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. Presvucite je u suvu odeću. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. 53. Pokrijte joj glavu i vrat. polako zagrevajte kožu. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. bezalkoholne napitke. nemojte je zagrevati. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. Proverite prioritete unesrećenog (str. dodajite tople vode. polako ponovo ugrejte osobu. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. pogledajte str. kao što je električni pokrivač. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. 41). stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. grudi i slabine. Stavljajte mu tople obloge na vrat. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. Poslužite se svojom telesnom toplotom.

4 8 ). pripazite da glava. poduprite mu glavu. 56-59).POVREDE G LA V E. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. okom (str. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. Pristupite lečenju očiglednih povreda. Povreda glave. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. pokrijte . DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. amo mu podignite bradu. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. 67 ). 53 . Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. 4 9 ) ili uhom (str. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. poduprite mu glavu. oka ili nosa. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . ♦ Ako možete. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu.asvim neophodno. počnite sa reanimacijom str. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. ustanovite kako je osoba povređena. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE.

zovite njenog lekara. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Biće klizavo. suv peškir da biste ga držali. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. čime se može podupreti. recite joj da diše duboko i polako. tokom ili posle porođaja. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. nazovite 94. O PREZ: Ne vucite dete. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. možete da upotrebite čist. 3 y J y Jg g -- \ . pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. ♦ Porođaj je prirodni proces. 3 Operite ruke vodom i sapunom. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. Majku mogu da muče jaki bolovi. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. a uslediće i ostatak tela. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. nemojte se uzrujavati. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. Ona će se prirodno okrenuti na stranu. Pobrinite se da joj bude toplo.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). Priprema majke 1 Majku udobno smestite. odvezite majku u bolnicu.

Zapamtite vreme. ’ošto je posteljica izbačena. Ako se čini da se rame zaglavilo. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. Obrišite i umotajte dete. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. jrobušite vodenjak.PRVA POMOĆ 4. ecite joj da jako gura. odmah pozovite nedicinsku pomoć. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše. suvim peškirom. Dete je možda još u vodenjaku. Očistite mu jsta i nos čistim. 56-59). Ako o ne deluje. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge.Detetovo rame može da zapne. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. Ako ne diše. Recite majci da nastavi da gura. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. \ * \ ' . suv peškir. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. \ko se to dogodi. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. % Sačuvajte posteljicu. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. Ako je tako. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Odmah mu protrljajte leđa. suv )eškir. Masirajte majci donji deo stomaka. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava.ontrolom moguće krvarenje. počnite s reanimacijom (str. 55 .POROĐAJ . Jmotajte ga u čist. a glavu mu okrenite na stranu. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. \\. Upotrebite čist.

Provera pulsa. samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. vidi str. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. 43-45. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. Svakako stavite uho na usta povređenoga. vrata ili leđa. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. 5 Ako povređeni ne diše. pored Adamove jabučice. 43). vidite str. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Udahnite mu polako vazduh dva puta. 58-59. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. 2 16. i Očistite povređenom usta. 62. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. dajte mu veštačko disanje. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. 53. pogledajte str. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. pogledajte str. poslušajte i osetite da li diše. . Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. Ako mu se grudi ne dižu. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. Otvorite disajne puteve povređenom. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. Ako se grudi i dalje ne dižu. \ \ 3 Veštačko disanje. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. 4 Pogledajte. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. 6 Proverite puls. opipajte mu puls. 43). a ne čini se da se guši stranim telom. bez palca. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. zatim počnite s reanimacijom (dole). pogledajte str. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str.

Nastavite dok ne stigne pomoć. 10 Ako povređeni ne diše. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina.. ili dok ne stigne ekarska pomoć. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm.”. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka.. zatim ponovo proverite puls. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Popustite pritisak. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca. 58-59. udahnite mu vazduh samo jednom. pristupite spoljnoj masaži srca. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. ispružite ruke. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. dajte mu veštačko disanje. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. prepletite prste i držite ih u vazduhu. 8 Ponovite postupak pod 3. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. Vidi ilustracije zdesna i na str. a možete da mu riapipate puls. i dva. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. Položaj ruku.nazad. ali ne odmičite ruke s grudi. Ponavljajte nizove pritisaka. odignute od grudi. veštačko disanje. 4 i 5. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. Spoljna masaža srca. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta.Ako ne možete da napipate puls. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. pa ponovo proverite puls. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi.. Pritisnite 15 puta brojeći . udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. NASTAVLJA SE ► .i jedan. i tri.

ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste.. poslušajte otkucaje srca.i jedan. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. a zatim podignite kažiprst. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . između bradavica. 56-57 radi potpunih uputstava. i tri. i dva. Između udisaja odmaknite usta. brojeći: .. Postupak ponovite pet puta..”. ne palcem.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . Dišite snažno. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. ali ne podižite prste. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta. Vidi str. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. azatim pojednom. Pogledajte u usta. .nazad. Prvo udahnite dva puta. Ako ne možete da napipate puls. Opustite pritisak.

sa strane. ispružite ruke. Vidi str. Između udisaja odmaknite usta. i napipajte puls. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. i dva. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. Ponovite postupak pet puta brojeći: . V ES T A C K O D IS A N JE . PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. 56-57 radi potpunih uputstava. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm.nazad. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. pored Adamove jabučice. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. s dva prsta. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. prstiju odmaknutih od detetovih grudi.". Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. Opustite pritisak. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh.. ne i palcem.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA .. 59 . i tri.i jedan.. ali ne dižite ruku. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta.

PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. odnosno otkucaje srca. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. počnite sa reanimacijom (str. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. Ako morate da ga pomerite na sigurno. vrata i leđa (str. 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. vidi Povrede glave. Ne učvršćujte udlagu preko preloma. ne perite i ne dirajte ranu. 60 . Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. pogledajte Nos . karlicu ili gornji deo noge. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. a zatim ih povežite jedan uz drugi. 41). 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob.53). 56-59). ako nije neophodno. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Nemojte da pomerate povređenog. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba.hitna stanja ( str.

s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). struka. košulju dugih rukava ili jaknu. drugu polovinu položite preko povređene ruke. kolena i članka. ali da je ne steže. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. Vežite traku oko trouglaste marame. presavijte tkaninu na pola. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. grudi i povređene ruke. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. tako da oblikuje trougao. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. slabina. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. bedara. bedra. N A D LA K T IC A . Ako ne možete da dođete do dasaka. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Postavite dve duge daske. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. Položite veliki komad tkanine. kolena i članka. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. . Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. kolena i članaka. bedra. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Položite povređenu ruku preko grudi. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. smotajte pokrivač.

56-59). počnite s reanimacijom. mokrom tkaninom. Pobrinite se da mu bude toplo. grudi i struka. Ako je povređeni bez svesti. pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. pogledajte str. stavite ga u bočni položaj (str. Ako povredeni ne diše ili nema puls.41). 53. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. odnosno nema otkucaja srca. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str.41).SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. vrata ili leđa. naročito oko vrata. tresući ili polivajući ga hladnom vodom. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. ako je neophodno. ako je nužno. 62 . PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . Opustite svu odeću koja ga steže. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. počnite sa reanimacijom (str. Prelazite mu po čelu hladnom.

3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. 53.41). Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. počnite s pružanjem prve pomoći. Ako se povređeni nalazi u automobilu. pozovite 94. jdnosno otkucaji srca. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. kako je ovde opisano. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. vrata li leđa. 1 Prekinite strujno kolo. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. Ne dodirujte električnu žicu. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom.56-59). pogledajte str.52). Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. Ako to nije moguće. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. recite mu da iskoči iz automobila što dalje. Kad je struja isključena. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. . '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. recite mu da tamo i ostane. poput drvene drške od metle ili stolice. no ako auto gori. zatim nazovite 94.

odnosno otkucaja srca. dajte povređenom. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. pogledajte str. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. počnite s reanimacijom (str. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. . VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab.ŠOK ♦ Pozovite 94.41). Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. vlažna. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. s glavom niže od ostatka tela. koji je pri svesti. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. ♦ Dajte lek. 53. sledite uputstvo dato na leku. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. tako možete da gurnete više otrova u kožu. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. podignite mu noge 20 do 30 cm. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka.56-59). To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. Ponovo mu proverite disajne puteve. ako vam je na raspolaganju. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. ubrzan puls Hladna. Proverite prioritete kod povređenog (str. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. vrata ili leđa. Ako jeste. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. Ako je tako. pomozite povređenom oko leka. polegnite ga na leđa. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. Ako povređeni leži.

PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. 65 . Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. Hladite ga električnim ventilatorom. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar.5 do 3 dl vode). nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. pozovite 94. suva. 3 Rashladite unesrećenog. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. pozovite 94. Stavljajte mu hladne. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. Hladite ga električnim ventilatorom.

ili da mu date aktivni drveni ugalj. Mnogi delovi biljaka. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave.41). vrata ili leđa. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. bobice. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. 6 66 . Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. izvedite ga na svež vazduh. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. pogledajte str. počnite s reanimacijom (str. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka.56-59). biljni preparati i vitamini. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. deterdženti. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. 51). osim ako vam tako ne kažu. uključujući semenke. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. opisanim ovde. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. Ako je moguće. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. 49). onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. Zavisno od otrova. osveživači i sredstva za dezinfekciju. Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94.hitna stanja (str. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. 53. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. vidi Opekotine (str. Lekovi. vidi Oko . Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao.

Ako strano telo ne ispadne. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. pokušajte da ga odstranite pincetom. pogledajte u uho. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. sirćeta ili alkohola. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. Ne pokušavajte očistiti uho. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. a nije živi insekt. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. Zatim isperite insekta iz uha toplom. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. nazovite 94. ne vrućom. vodom. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. vrata ili leđa. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. 67 . Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. 2 Izvadite strano telo. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. pogledajte str. 53. Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. maslinovog ili dečjeg ulja. To će pomoći da se ublaži bol. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo.

Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. 4 Pristupite lečenju šoka (str. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. 53. pogledajte str. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. 68 . 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. 60). grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 41). 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. Dok čekate lekarsku pomoć. vrata ili leđa. 56-59). 64) dok čekate lekarsku pomoć. imobilišite je (str.

vesla.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Ako u blizini nema čamca. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. a dobar ste plivač. Unesrećeni pri svesti. 53. odnosno otkucaje srca. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. Izvucite davljenika na sigurno. ali pazite na jake struje. pazite na jake struje. 41). Nastojte držati glavu. užeta ili merdevina. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Ako je moguće. Izvucite ga pomoću velikog štapa. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. pregazite vodu do unesrečenog. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. 56-59). SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. na led. Ako je neophodno. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. vežite uže za stablo i sebi oko struka. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. užeta i pojasa za spasavanje. Ako ne možete do unesrećenog. pogledajte str. nego da se drži za ivicu. peškira ili obližnjeg čamca. Unesrećeni pri svesti. pokrivačem ili suvom odećom. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. vrata ili leđa. 69 . U ostalim slučajevima zovite pomoć. Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode.

ako je moguće. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Pumpicom ili ustima. 41). a ne popreko. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. isisajte otrov. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. iznad njega vežite traku. traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. otkucaja srca. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. Ako se otok proširi do trake. počnite s reanimacijom (str. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. Ne gutajte otrov. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. šok ili asfiksiju (gušenje). PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. hitno zatražite lekarsku pomoć. ispljunite ga. pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. Vežite traku iznad ujeda. 70 . grčeve. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Ako to ne možete. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. vratu ili telu. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. to mogu biti jedini simptomi. Ako vas je ujeia šarka. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. 56-59). Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć.

Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. smeđa ili gotovo crna. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str.ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. reakcija. oči kao proreze. 64). ne dajte mu da hoda. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. dva dvoreda tragova ujeda. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. Tapkajte dok se ne osuši. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. a na leđima joj je cik-cak pruga. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. nemojte trljati. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. Nosite ga. . žute ili smeđe boje. italijanska otrovnica i poskok. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu.

ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . koji počinje na str. mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. . . ..KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. slučajeve. . 876.. vakumiranoj ambalaži. v Osim lekova. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta .loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine. a razlikuje se samo u načinu pakovanja. poput adrenalina radi alergije na . . . Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. .bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a . i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . ♦ Samolepljivi zavoji. . . . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica .svrab od osipa na koži i uboda insek.antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge.kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid . • . . A sp irin ) ili paracetam « . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina. nekoliko lekova za česte tegobe. pri ruci. . većin preparata ima iste aktivne sastojke. „ .zatvor 13 Vazelin .bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . . v. Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. i i v .atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze.Njih bi trebalo držati u čistoj. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka.. tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. . različitih veličina. sasvim određene potrebe.

ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. difterija.apscesi.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) . temperatura. 876. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele. cvet. trovanje hranom. temperatura. ovčije boginje.laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom. proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka.prehlade. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris .destilovan.dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria).dečje bolesti. šok 4 A rsen icum alb u m . prehlade. u lje (Melaleuca spp. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova.bolovi u leđima. difterija.) .vrući oparak tri puta na dan za kašalj. iščašeni zglobovi.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e .krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) . uganuća. infekcija. gripa 5 Bellad on na . Ne zaboravite da lekovito bilje. upalagrla 9 H ypericum .ujedi i ubodi. glavobolje.koren. nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . ujedi insekata 10 P u lsatilla .mast od listova za sekretoni. tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n . šok 2 A p is . uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra). ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. čirevi. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. temperatura.vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) . isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. toplotni udar 6 B ryo nia . koprivnjača 3 Arnica-modrice.povrede živaca. prema potrebi. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani. P HOMEOPATSKI 1 A co n ite . gripa. sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . Ove trave.prehlade.bolovi u leđima.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. temperatura.čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) .bolovi u uhu. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) . glavobolja. koje počinje na str.

Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. zbog mogućih opasnosti. konvencionalnog ili alternativnog. 876. međudelovanja i radi upozorenja. .

............... 204 Desni .....................194 rak D e p re sija ..........132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ......................................... ...................................... 114 vrtritis...BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije ..........................................................168 ubrežne in fe k c ije .......... 144 io lo v i.........174 u lim ija ..................................................... 290 G rlić m aterice ..................................... 110 \n o re k sija .................. 198 D e p r e s ija ............. 82 M c h a jm e ro v a ...........................................................................138 iešika ....................... 330 Holesterol .....te g o b e .....................r a k ................................. 286 G o r u š ic a ......................................278 G ljivičn e in f e k c ije ............. 338 E E k c e m ...................................................b o lesti.......................252 E p ile p sija ....... 264 G la u k o m ..........p o re m e ć a ji........................................................... ......................................... 248 E n d o m e trio z a .............b o lo v i........................................228 D ojke .......208 D ifte rija .............b o lo v i.......................................................300 Grlo ........................................ 320 H erpes.......tegobe ...................................................................................322 Herpes pojasni..................................................... 94 ^miotrofična lateralna . ..................... 214 Disajni sistem .........262 G ih t ............... ....................326 H ip o g lik e m ija ..172 ubrežni k a m e n ..............................................r a k ...... 344 porem ećaji In fek cije.......................................................t e g o b e ...... 350 I š i ja s .....................................130 C e lija k ija .220 tegobe D isanje ........354 F F o b ije .in fe k c ije ..........................r a k .............. 90 ^lkoholizam .......... 268 G la v o b o lja .................222 D iskovi ..........................314 c Č ire v i....................... 188 Č m ič a k .. 116 ^ stm a....................... 142 'o g in je ...................................................224 D ive r t ik u lit is .... 202 sezonska D e rm a titis ............. 146 ^olovi........te g o b e ............................................. 342 Im unološki sistem ...................................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a ..........280 G o ja z n o s t ......................... 78 tegobe \ h e ............................................. 316 H erpes............. .................................................... 296 G rlo ...........................................160 r o n h it is ........r a k ...... 348 Inko ntinencija m okraće ............ .............324 H ijatusna k ila ............. 154 r a d a v ic e .......... 176 u r z it is ................... ......... 232 D ojke ............t e g o b e ...304 zapaljenje G rudi ................. .... 308 Gušterača ... 336 H rk a n je .........................126 vtletsko s to p a lo ........................ 186 pražnjenja G G a s tritis... 182 C reva .... 162 ubrezi ..................................................... 256 I Im p e tig o ................................................... 178 H H e p a titis ......................................................306 G u š a v o s t. 258 75 . 100 Vnalno k rv a re n je ...............328 H la m id ija .................. 244 E m f iz e m .......... o te ža n o ................106 u ik sio zn o st......................................................................................................... 282 G o n o re ja ........ 190 Č v o rić i. 288 G rip .. h ro n ič n i......240 zloupotreba 3 iazedovljeva ................................. 102 Vneurizam ....... 332 H r ip a n je .................... genitalne..........................166 ubrežna o b o lje n ja .................................................... 122 vteroskleroza.... 192 D D ebelo crevo .................................................236 Droge i lekovi ................... 156 radavice................................... 212 D ija b e te s ............ 104 vngina p e k to ris ......... 260 G a stro e n te ritis......... 272 Gliste i p a n tljič a re .................te g o b e ............. 180 C ir o z a .......................................... 340 Im p o te n cija ................................................ ......... 136 iešika ........ .. g e n ita ln i...............strep to ko kn o .....................r a k ....158 radavice ta b a n a .....................148 lo re lio za .......310 Gušterača ................................294 G rlić m aterice ..312 G utanje............................................................. 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ..80 ^ k n e .......

... ................604 P s o rija z a ....... 390 Koštani trn o vi............................................480 M oždani u d a r ................r a k ............b o lo v i........ ........z a p a lje n je ............... .......................................b o lo v i............... 438 M a m u r lu k .........566 Polenska g r o z n ic a ......bolovi......................... ................... 426 Lice ......... 394 Krajnici ....... 498 N e s a n ic a ......................... 440 M an ičn a d e p re s ija .384 Kosa i dlačice .... 368 K i l a .................................476 M ozak .......... 378 K o n g e stija ..............r a k ........................................bolest .........................................552 planina P e n is ............... 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j............ ..................582 Po vraćan je.. 524 O p eko tine od sunca .......446 M aterica ..................................................482 M rena (katarakta)....................................414 O ko ..... 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i.te g o b e .............. ............... 592 Preponski mišići ........................... 4 0 0 bolest Krvni pritisak..............472 M okrenje u k re v e t......................ra k ....b o lo v i..r a k ............................486 M u č n in a .......................422 Le u ko za ..................374 K o lik e ................. .........................z a p a lje n je ..............59£ Prostata .............................. 4 3 6 o O čn a m rlja .... 456 M enopauzne tegobe . 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis....356 Jajnici .................492 K Karlica ............... 504 N e u ra lg ija ....................... 4 1 8 Leđa ......... ...b o lo v i.....................................496 povreda mišića N e p lo d n o st.. ................570 Polne s m e t n je .....................596 istegnuće P ro liv..................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici .....................................474 M o n o n u k le o z a .554 P e ru t........m o d r ic e ..... 508 Noga ................ 506 N ikotinska apstinencija .. .............. 380 K o n ju n ktivitis........tegobe.....420 Leđa ............................................. 4 1 6 L a rin g itis ......448 M e n ije r o v a ..............................................................512 Nokti ...... ..........................b o lo v i.............tego be...360 M M a la rija ................................................................................528 O s ip i......382 K o p riv n ja č a .......................................................................................358 Jetra ...........518 degeneracija O ko ......... ogrebotine ....... 488 M ultipla s k le ro z a ...............ra k ........... 370 Kinetoza .......................... 562 Pluća ........47 0 M okraćne tegobe............................ .................. 516 L Laktozna intolerancija ...................510 Nokat................... 364 K ija n je ................................................... 404 Krvni u g ru š c i.....442 M aterica ......................r a k .............rak......548 Pegavac ste n o v itih ..................................................... 530 O sip od p e le n a .z a p a lje n je ........... 580 i rane Potkolenica .................4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ...........514 Nosni p o lip i......60C Prostata ....460 M išićna slabost.......... ........542 P Palčani zglob .............................................. 458 M enstrualne teg o b e.......................................................520 76 ...........584 P re d m e n stru a ln i...............................588 sindrom P re h la d a ..te g o b e ......536 O trovni bršljan.540 O včije b o g in je .. 500 N e sve stica .........n a p a d i...te g o b e .....546 Parkinsonova b o le st.............. u r a s li.....................................................466 M išićni b o l.... 556 Pleuritis .............................398 Kronova (Crohnova) ....zapaljenje ............... .............560 Pluća ............................4 0 8 Krvotok .......... ............. 362 K a ša lj...534 O s te o p o ro z a ..... 578 Posekotine..........468 M išićni grčevi......... 60£ N N atkolenica ............ ..................574 Polno prenosive bolesti ....t e g o b e ...........................................................392 Koža .372 kretanja Koleno .........te g o b e .......................386 ispadanje (Alopecija) Kosti ..................... 432 L u p u s .. ...................... 376 K o lit is ....................544 zadebljanje Panika ................................................ v is o k i.....522 O p e k o tin e .................................r a k .....................43 0 L im fo m i.......................

......718 Svrab u p re p o n a m a .............te g o b e .............................................. ..............tegobe ........... .zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi...................................... ...................................... . ... 744 tetive Teniski la k a t...........................................824 Vid .............................. .....b o lo v i.......... 874 u Ubod pčele i o s e ............752 T e ta n u s .620 (dekubitus) Razdražljivost............................... 816 Vene.......... 836 Z a ja p u re n o s t... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ..........r a k .............................626 Rubeola.756 T in it u s ...................................... 788 i pauka 77 ...654 nogu 5indrom porem ećaja ..........826 Vrat ......................... 634 š if ilis ..... 630 bolovi Ruka ....... 662 Sinusi ..818 Vene ........................ 840 Z a t v o r ................. 784 z Zadah iz u sta ......... ......................... 842 Zauške (m u m p s ).................................................................... ...680 Slušni kanal ....................... . p ro šire n e .....ra k.............. ....b o lo v i...774 Trovanje k r v i ....... 672 Slabokrvnost (anem ija) ...ra k ...................720 V Uganuća i istegnuća... 722 Š iz o fre n ija ..... 704 Stafilokokne in fe kc ije ....800 U m o r............................... 770 Trovanje h ra n o m . .............................850 Zglobovi. .................... iz b ija n je ................758 Trbuh ........... p ro širene.690 Srčana o b o lje n ja . .................762 Tremor.......................846 Z e n ice . 726 Š t u c a n je .......... ...814 V eliki k a š a lj................848 Zglobovi ..... 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ....732 Šuljevi (hem o ro id i)...646 creva Sindrom k a r p a ln o g .. 724 Štitna žlezd a ............812 V a š i..........858 Z u b o b o lja .................... 642 umora šindrom irita b iln o g ............808 Varenje ............. ........................... 730 Š u g a ........ nožni ...640 šindrom h ro n ič n o g .. drhtanje................... 712 S t r e s ...........p r o b le m i.838 Z a p a lje n ja .790 U ho .p o re m e ć a ji.......... 860 V Z Ž d relo ...........612 Rame ................................ ............ ............. 832 5 Š a r la h ........... ...678 zapaljenje Sluh ............ 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ..............................................................................teg o b e.... 688 Sportske p o vred e....................................................................622 Rejnoov (Raynaudov) ...................... 650 tunela šindrom n e m ir n ih ......... ....... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ... .............................................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ................. ..............b o lo vi......... 856 Z u b i....... 628 Ručni zglob i šaka .......... 750 Testisi ........... 708 Stopala ...... ....... ............... .................700 Srčani u d a r ..............862 Ž elu d ac .........806 S V Vagina ..................... 670 Slabokrvnost (a n em ija ). 864 Ž eludačni č i r .... prekom erno ..................... ......... 866 Ž u čno k a m e n je .......854 Z n o jen je.......................rak............... ..................834 Z ad ržavanje tečnosti ..694 T Telećak (vitilig o )...........z a p a lje n je ....714 S v ra b ...... 742 Tendinitis ...............................734 5IDA (A ID S )..............632 Srčane a ritm ije ....738 Telesni m iris.. .............................................766 trešenje T rih o m o n ija z a .................................... .....................786 Ubodi i ujedi insekata .. ......................... 656 pažnje Sindrom posttraumat.......b o lo v i.......................... 830 V rto glavica................798 U ko čenost i t r n c i...........776 Trudnoća ...............ceđenje u grlo ...................................802 U sna duplja ..p o re m e ć a ji......792 U h o b o lja ...........666 Skolioza .............zapaljenje ...........618 ^ane od ležanja ......................................................... ................852 bolovi Zglobovi.......... 768 Tro van je...... ....................... ..........t e g o b e ..778 Tu b erku lo za..................... ......z a p a lje n je ................ 796 U klještenje n e rv a ... 686 zapaljenje Sluz ....... 754 Tikovi i t r z a j i ............................870 Ž u t ic a ...............tegobe i bolovi ................ o te če n i.... . 740 Tem peratura i groznica ........... 746 Testisi ........... .................b o lo v i......

O detetove treće godine do otprilike sedme. osme godin oni obično počinju da se smanjuju. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. približno. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju.do 20 sekundi . Nakon. nosu i grlu. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. . a do početk adolescencije oni praktično nestanu. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. desno). ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. denoidne vegetacije. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E .jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. lako ovi simptom i nisu opasni po život. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. oni natel nu. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo.

kao i krajnici. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. prašina. kućna nega može samo da ublaži simptome. bio bi propisani redosled lečenja. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. za koji se smatra da drenira limfni sistem. Ako alergije nisu uzrok. Otorinolaringolog će pregledati dete. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. Na primer.ili uklanjanje alergena. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. Kad se adenoidi inficiraju. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. pravilno delovanje je lečenje alergija . Ako su krivac alergije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). a i pojedincu. iznad krajnika. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. . HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. mogu da nateknu i otežavaju disanje. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. Uvek. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije.specijalisti za uho.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. polen ili alergeni životinjskog porekla. ♦ Za decu s alergijama.

folne kiseline. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. na jeziku. Pomoću lekova.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. vitamina B n ili kombinacij navedenog. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. nojne ranice u ustima. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. . Najčešće se javljaju ko lescenata. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. i peroksid. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. idite kod lekara. glicerin. Smatra se da afl nisu zarazne. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. Tražite lek koji sadr. retko. četkicom za zube ili vri ćom hranom. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. koji štiti ranicu. koji suzbija bal terije. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. ubrzaćete proces zarastanj. ka što je alergija na neku vrstu hrane. takođe poznate ka afte. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. na dnu desni ili mekom nepcu. Ako s vam roditelje mučile afte. Zapravo. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. kao što je reakcija na lek ili. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. rak usne šupljine ili leukoza.

Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). začine. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. kao i folne kiseline. a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. folne kiseline. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. opuštenu osobu. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). slanu ili kiselu hranu. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. tanin će da ubrza isušivanje afte. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. melaleuke (Melaleuce spp. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . Nemojte gutati. gvožda i cinka. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica.Ako imate infekciju. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. Ako su afte posledica nekog drugog problema. najvišu tačku ramenog mišića. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). kao što je osetIjivost na hranu. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. pre nego što se razvije ranica. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. gvožđa i cinka. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. Naučite da meditirate. izbegavajte kafu. . možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. ♦ Izbegavajte začinjenu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. B kompleksa. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa.

bolne upale. zatvoreni mitese su im nalik. Možda im ate rosaceu. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. pak. grudima. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. a bakterije množe. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. a i nešto su sklonije rosacei. ispunjene tečnošću.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju.većinom žene . Ciste ili čvori (papule). Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. a tipično je da se pojavljuju na licu. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. obično poznati kao bubuljice. Ako zid pod pritiskor . materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. ali su bez boje.starije od 30 godina. Kako se folikuli ispun vaju. koji ne izgl da lepo. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. Slaba higijena. tego koja se zove neupalne akne. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. koje mogu da narastu i do veličine od 2.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. Kod ž na je. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. obično ravni čirići. naročito kod adolescenata tamne tačkice. ako imate teži oblik akni. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. vratu. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. većine oblika akni. možda vam je potrebna lekarska pomoć. grudima i leđima.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. mogu se začepe lojem i keratinom. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. ali sasvim je sno da im nisu uzrok. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. ramenima. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. mogu da se upale ili ispune gnojem. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. vratu ili gornjem delu leđa.

Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. Kod težih slučajeva rosacee.)j iscuri u okolno tkivo. što podstiče lokalizovanu upalu. Kod odraslih osoba. stvar se dalje kompli. -------------------. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. obično muškaraca. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. dok stare. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu.u da dovedu do razbuktavanja akni. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. Osobe s težim. akne u porodičnoj istoriji bolesti. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. Rosacea počinje upornim. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. npr. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. Upala se obično širi. Akne imaju mnogo podvrsta. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. . U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. posebno vitamina B2 (riboflavin). ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. obično žena.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. rezultat je pustula. a kod nekolicine obolelih od rosacee. obično dečake. Ako se pustule inficiraju. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. vrućih napitaka ili alkohola.uje. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. ili upalne ikne. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. ali kod drugih ih zapravo uzbija. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. zadebljan i bolan. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo.

Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. lečenje mora da se pažljivo prati. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. vrste kortikosteroida. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. Pre nanošenja leka. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. bode vlažnosti i topline. kažiprsta leve ruke.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. a zati ponovite na drugoj ruci. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. antibiotik koji se obično uzima oralno. a zatim ponovite na drugc ruci. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. direktno u ciste. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. suvom i osetljivom na sunce. naročito kod žena u drugom stanju. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). por. Istiskujete li čiriće sami. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. Za hronično upaljene ciste. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. Kod blagih ili umerenih oblika akni. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. Držite jedan minut. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. Za umerene do teže slučajeve. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. kao štc stres. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. ovi pristi imaju smisla. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. derivat vitamina A. i hemijski piling. govarajte o tim postupcima. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta.

SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni.pomaže da održite vašu kožu čistom. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. azatim nežno isperite. koji pomaže u metabolizmu hormona. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. umor. Vitamin E.) može la bude delotvorno.ili čak medicinskim sapunom . Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. i uprkos suprotnim tvrdnjama. ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). . Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis). mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. u abletama jačine 6x.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa .anizma da razgrađuje glukozu. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. lutricionisti obično predlažu cink. antioksidans. 50 mgdnevnoje uobičajena doza. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. koji deluje na hornonska događanja u organizmu. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. HOMEOPATIJA propratne efekte. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or.). . ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. neven (Calendula officitalis). Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. Vitamin Bs. kamilice i melaleuke. ulje melaleuke (Melaleuca spp. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. može da ubrza ozdravljenje.

Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme.provala besa. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. smetenost. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. anksioznost. Pažnja obično luta. sebičnost. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. zaboravljanje nedavnih događaja. telesno bespomoćar inkontinentan. može da odluta i izgubi se. često je na a drugima da pomognu. Konačno. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. Do 80. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. godine života. jednostavna računan postanu nemoguća. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. shvatanja i govora pogc šavaju se. uznemirenost. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. napada straha. nepažnja. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. Oboleli. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Intelektualr funkcije poput pamćenja. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. Među odraslim Amerikancima. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. Postupno razvijaju i telesni problemi. nj' oblik je genetski određen. ili bolest može tr jati čak 20 godina. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . kao što su čudan hod gubitak koordinacije. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). koji sve više gu orijentaciju. paranoja. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije.

Ako je tačno 3vo poslednje. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. tumori na mozgu. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest.izdajničke dokaze o zapletima. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka. na primer . DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . unos sićušnih čestica aluminijuma .ćelija u mozgu. godine. Slute se i drugi uzroci. U manjem broju slučajeva. Zaista. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. Obe su teorije sporne i nedokazane. Očigledno. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. . m oždani udar. depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. Druga mogućnostje da je ta belančevina.može da dovede do Alchajmerove bolesti. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. U okviru ispitivanja iz 1991. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . neprimerenu ishranu. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. Posle samo dva dana.nasledno degenerativno nervno oboljenje. uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. čvorovima živaca. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. hipoglikem iju. nedostatak vitamina B n . Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. anem iju.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. tegobe sa štitnom žlezdom . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. Jednostavna.s posuđa za kuvanje. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. uključena u stvaranje plaka. Prema jednoj teoriji.

ravno^na pravcu malog prsta. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . pamćenju. Terapija kelacijom. Konačno. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju .možete da ublažrl razdražljivost. biće neophodnastalna briga negovatelja. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu.na vrhu stopala. a zatim ponovite na drugoj nozi. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. a zatim ponovite na drugoj ruci. Jednolično pritiskajte jedan minut. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. možete stimulisati mentalnu aktivnost. Kako bi ublažili taj teret. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. cilja r aluminijum .

ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. Iznad svega. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. poznatu okolinu u kojoj će živeti. Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vrtoglavicu. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . pa se sve preventivne mere. potištenost. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . kasnije ga oslobađajući kao otpad. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. a uzima se tri puta na dan. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. fotoalbume i omiljene porodične priče. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida.između ostalog. . L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. držite se ustaljenih navika i postupaka.a osobito nervne ćelije u mozgu . pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. Prosečna preporučena doza je 40 mg. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise.(EDTA). nemogućnost koncentracije.u dobrom stanju. 12 mg za žene). To se može bolje postići u grupi. izađite u šetnju. izgubljenost i zvonjenje u ušima. temelje na nagađanju. teskobu. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. kad morate da budete odsutni. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. u najboljem slučaju. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. nije obavezno da ćete i vi oboleti. rastresenost. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. zaboravnost. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja.

Koprivnjača. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. druge ozbiljne alergijske reakcije. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. hranu i ubode insekata. možda proživljavate napad astme. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. poput bakterija. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju.poznatih kao antigeni . vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. ali je ob čno nasledan. ali nek< poput anafilakse. ili srčani udar. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. praćene jakim crvenilom i svrabom. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. Ako imate tešku alergiju. 94). Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. koj se zove histamin. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. ♦ Bolovi u želucu. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. pa oslobađa vrstu hemijske materije. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. povraćate. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. i bori se samo proti opasnih. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. d openicilina. ♦ Ukočenost. crvenim plikovima na koži koji svrbe . nadimate se ili imate proliv. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. a poznate s pod nazivom alergeni. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu.prva pomoć: Sok). hripanje. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. i srce može ubrzano da kuca. Nadražena koža koja svrbi. poput hrane. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. manifestu se otečenim. ili urtikarija. ♦ Svrab očiju.

ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. -------------------. žuta boja za hranu br. prašinu i alergene životinjskog porekla. pšenica ili soja. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. ali glavni su alergije na polen. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. Neka deca ne mogu podneti gluten. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. One uključuju plesan. lekove. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. ubode insekata. U težim slučajevima može doći do povraćanja. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. dok unutrašnje plesni . mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. na primer). Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. (Vidi Astma. kisele pavlake i tvrdog sira. belance iz jajeta. nosa i nepca ili grla. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. Ijuskari. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. mucor i rhizopus . na primer. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. kukuruz. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). hladnoću. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. kašljem i kijanjem. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. nego više „osetijivost". Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani).penicillium.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. znojenja i nesvestice. hripanje i šmrcanje. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. a katkad i šaka i stopala. Astma: Astma ima različite uzroke. Spoljne plesni . šećer koji se nalazi u mleku. barbiturati. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. sredstvo za pojačavanje arome. kikiriki. može da izazove zajapurenost. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. tapaciranog nameštaja i tepiha. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. spore plesni i mikroskopske grinje. osa. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. svetlo ili emocionalni stres. ove reakcije nisu prave alergije. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. poput dermatitisa ili astme. . proliv i mučninu.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima.rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. aspergillus. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. toplotu. spore plesni. insulin. grašak. glavobolje i obamrlost. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka.alternaria i hormodendrum . Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. kao i vrtoglavice. Sulfiti. polen. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). većinu čine deca do 6 godina. Mononatrij-glutamat. antikonvulzivi. Otrov u žaokama pčela. Ako ste.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. zajedno sa začepijenošću nosa.

LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. ali ako su var simptomi teški. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. najčešće su to ubodi insekata. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. a nisu opasne po ž vot.oticanje. jače lekove . Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. obično hidrokortizonom . ali to može biti teško. u spreju za nos ili oralnom obliku. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje.obično se pojavljuju u roku 20 minuta. Simptomi . ili anafiiaktički šok. Vidi i Hitna stanja . neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. svrab i crvenilo . koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Osipi na ko.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. .ako s vaši simptomi teški. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). terbutalin ili oralne kortikosteroide. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta.kao što je krom olin . Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. cime tidin. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. ubode insekata i hranu je test na koži. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. ponekad se leče kortikosterc idima. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. ali lekar može da vam prepiš i druge. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija.prva pomoč: Sok.

5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. probajte hranu na bazi tofua. 5 ili gumiarabike. Da biste osnažili imunološki sistem. koji morate uvek nositi sa sobom. ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod.ako to možete da podnesete). Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. za curenje nosa. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. cveta crne zove (Sambucus nigra). Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. Ako imate tešku alergiju. zlatnice ( Solidago virgaurea). dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. pustite da stoji u hladnoj vodi. a zatim ponovite to na drugoj ruci. pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. ili u hitnom slučaju. Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). Procedite i pijte vruće. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). natapkajte na maramicu i inhalirajte. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. posebno predeo između dve kosti ruke. trljajte čvrsto jedan minut. 1. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). morate da se obratite lekaru. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. probajte Debelo crevo 4.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. AKUPRESURA Za curenje nosa. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. svrab u grlu i kijanje. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. belog luka ( Allium sativum). a u mnogim slučajevima su neizlečive. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). a zatim pustite da prokuva. .

od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. vida. povećanom tolerancijom n njega. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. oraspoloživanja.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. drhtave ruke. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. proširen krvnih sudova u koži. teskoba. hronični proliv. nesanica. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. 94 . potencija no smrtonosna bolest. oštećenje mozga i srca. mučnine ili delirijum tremensa. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. jednjaka. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. uključujući hipoglikem iju. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije.tegobe). od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. Hronični alkoholizam je progresivna. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. ili pijanstvo. Većina zakona smatra 0. na gotov normalan način. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. bi brežna oboljenja.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. želuca. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. nesanice. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Ako se troši u preko mernim količinama. uzimanje alkohola bez društva. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. promukao glas. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. Zloupotreb. teskobe. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. uspavljivanja. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. ujutro i!i potajno. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). zdravlje (vidi Ateroskleroza). Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji.

ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. oporavak. Neka de. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. retko s trajnijim jspehom. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. Oni sa sla)om društvenom podrškom. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. izu^etno teškim. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se.i lečenje tj. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. a ne alkohol. a većina ih se odrekne pića trajno. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. grčeve. smanjenom upotrebom alkohola. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. delimično i zbog toga jer . Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. a može oštetiti i polnu funkciju. a leke su je čak i potpuno zabranile. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. teesnih. društvene podrške i moivacije. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama.koja se ponekad naziva i detoksikacija . nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). . Ako se ne leče stručno. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. često je teško održavati proces oporavka. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. što je važan cilj lečenja. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom.

Za simptome apstinencijske krize. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. Obnavljanjem tih hranlji materija . ali nikakvu hranljivu vrednost. ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom.naročito tiamina (vitamina Bi) . Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. povraćanje. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. zbunjenost i otežano disanje. < 5 . ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. kao deo programa fizikalne terapije. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. grupnu terapiju. AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . u ponašanju. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. karniti magnezijuma. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. B kompleksa i C.može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. selena i cinka. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. nane (Mentha piperita). mogu da se pokažu risnim.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. grozničice (Scutellaria lateri ra). a i govori se da sprečava napade. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. koji može da uključuje obrazovne programe. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). RAD NA TE LU Masaža. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa.

. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA).. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. a ne slabost volje. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. Na primer. belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. mahunarkama i povrću. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. 90 posto alkoholičara puši.posebno za žene. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak. u kojem ima više šećera nego u samom voću. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. . Za vaše vlastito dobro. Ipak.i najteži . Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. i voćnog soka._•. sprečavanje toga može da bude teško. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. Da biste naučili da živite bez alkohola.korak ka izlečenju. ♦ Počnite da vežbate.. Kod mnogih. Na primer. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. i povećanje biljnih belančevina. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. produktivan život. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. . Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. društveni beleg i dalje ostaje . naći nove prijatelje koji ne piju. desno). ali može da se podržava stalnom terapijom. ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam.

godine. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. koži ili đubrivima. Nadalje.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. multipla skl roza. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. povećana slabost im u jednom od udova. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. g < ne. grčevima u mišićima i preteranim. Kao posledica toga troše se mišići.nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. obično za dve do godina. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. postepeno propad. tumori leđne moždine i druge bolesti. če kod muškaraca nego kod žena. N istraživači veruju da uzrok tzv. nespretnost ruku. degenerativni loški poremećaj. životinjskc krznu. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. . slabljenje ostalih udova. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest .neizlečiv je. gutanju i disanju. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. ponekad praćeno trzanjem. lako je uzrok ove bolesti nepoznat.

često doživljavaju bol u leđima i ramenima. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. aminokiseline leucin. različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. . Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. Nadalje. ostavljajući mišić bespomoćan. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti.što je jedan od simptoma ALS-a. Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. s a E » IL . iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. Nadalje. izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. bez nadražaja za pokret.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. katalizatora belančevina. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . dobijenim iz ćelije. Verovatno zbog teškoća pri gutanju. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija.

♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. Analna fisura može da bude mučno bolna. tuberkuloza. . krvarenje je povremeno obilnije. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. ru. tvrdih stolica. takođe zvana i analni čir. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. sifilis. čir r čmaru. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. kod pražnji nja velikih. Vizuelni pregled . tup bol može da potraje i nekoliko sati. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora.često je sve što je potrebno. poput raka debelog creva. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. Prednje fisure. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Kronova bolest SID A. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. na toaletnom papiru ili odeći. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. uzduž prednjc zida. poput raka debelog creva. Stražnje fisure. poput proktitisa (upala za< njeg creva). koji se otvara pr ma napolje). Možda imate ozbiljan poremećaj. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. uz stražnji analni zid. ♦ tvrda ili neredovna stolica. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. nalna fisura. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice.5 do 2 cm d žine analnogzida. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. Uprkos bolu.pogled izbliza na prede čmara .

HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. upotrebite Ratanhiu. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. Ako je analna fisura izuzetno bolna. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. suhim. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Analne fisure se često javljaju ponovo. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. najbolje rešenje je operacija. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. probajte drugi. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. 1 . a ipak nije strašno teškog oblika. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. tvrdim stolicama. upotrebite azotnu kiselinu. najduže sedam dana. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. Između ostalih korisnih stvari. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. Ako jedan lek ne deluje. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. uključujući hemoroid ukoliko postoji. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima.

moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. bolovi u donjem delu trbuha. punoća u zadnjem crevu. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. mogući i bolovi u zglobovima. povraćanje s krvlju. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. slabost. osećaj punoće u zadnjem crevu. zadihanost. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). jarko crveno krvarenje iz čmara. creva se nikada u potpunosti ne isprazne. jarkocrvena krv i sluz u stolici. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. bolovi u donjem deiu trbuha. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. otežano pražnjenje creva. svrab ili iscedak iz čm ara. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. kolike. povraćanje. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). pojava modrica. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. ♦ Kolitis. krvni sudovi na koži nalik na pauka. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. m učnina. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. Zatim čitajte vodoravno. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. gore) 102 . žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli.

ao ili 1 . Ddmah pozovite medicinsku pomoć. ili Zz gastroenteritis. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. alergiju. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Za kolitis ili Kronovu bolest. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. odmah iza upale slepog creva. 3 ozovite lekara bez odlaganja.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. hlamidije i sifilisa te herpes virus). idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat. prekomernu upotrebu laksativa. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. lovite lekara bez odgađanja. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože. cn/arenje može biti opasno po život. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. Dbratite se lekaru. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. rektalnu povredu. Ako ste stariji od 50 godina.e odmarajte. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva.

Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. što je često riskantan postupak. kao što su bobičaste aneurizme. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . drukčija od svih koje ste imali pre. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. nja. osobito kod pušača. pulsiranja. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. Ali čak i ako ne prsne. glavne arterije koja vodi krv srca. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. ma. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. stv rajući mehurtanke kožice. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. ♦ Bol u grudim a. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. ali vrl delotvoran kad uspe. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. Najbolji način da s. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. daju može da dovede do aneurizma. Ubodne r. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. prom uklost. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. ili u arterijama koje hrane mozak. lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. . ♦ Teška glavobolja. praćena bolovim a u vratu koji se šire.

Sledeće načine lečenja . Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. visoki i H olesterol tegobe. prestanite. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. Redovno vežbajte. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. HOMEOPATIJA Kod malog. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . okruglog izgleda. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. a ako pušite.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. vrećasta vrsta aneurizma. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. pazite šta jedete. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. može da se razvije duž arterije. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. 1 . Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. Krvni pritisak. a ne umesto njih. profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. Održavate li um i telo opuštenim. Aneurizam se takođe može odstraniti. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. Valjkasti aneurizami.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. nazvani su tako zbog svog malog. Vidi pod Ateroskleroza. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. Krvni ugrušci.

bude da su koronarne arterije .sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. čak i pri mirovanju. Odmah pozovite hitnu pomoć. duboko iza grudne kosti. Ako imate stabil nu anginu. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. Od mnogih oblika angine. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. stabilna ili klasičn. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. zatvora. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. ♦ ako su napadi postali jači. mučnina ili ošam ućenost . ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d.obi čno ne više od pet minuta. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem . češći. oštar je ili peče. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. usporenog pulsa. a može da si širi i premadrugim delovima tela. obično se oseća u grudima. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. slabost. bol je sličan ali ne traje tako dugo . Razlog može d. glavobolja.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . nestabilna angina.najčešća je. palpitacije. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. stomak ili ru ke. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe.kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. Ako vam se angina pc gorša. ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. naticanja. teskoba. javlja s < nepredviđeno. angina . akutnija je bolest. vrtoglavica. ne dobija dovoljno kiseonika. duži i nepredvidljiviji. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. ovo su znaci nestabilne angine. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". guši. znojenje. steže. gubitak daha.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. ♦ slabost. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. aritm ije. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). no nakon 65. nesvestice ili zadihanosti. bledilo. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. Dru^ oblik. to m ože biti i srčani udar. gc dine više pogađa žene nego muškarce. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar.

možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. visok nolesterol (vidi H olesterol . Oni uključuju visok pritisak. stres. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uz sve to. telesne vežbe.tegobe). goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. Zaista. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. Nitrati. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. Zavisno od određene osooe. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). isproban su i jeftin način lečenja. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. . lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. oreterano opterećuju srce. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. Osim toga. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. poput slabokrvnosti. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris.tegobe). ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. mogu biti zahvaćena i ramena. U nekim slučajevima. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. pušenje. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. a oba podstiču rad srca.atnijom.

kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . (Vidi Dodatak i str. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. 7 radi položaja tačaka. album.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce. su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . Mnoge tehnike opuštanja .brige konvencionalne medicine. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja.postala je relativno rutinski postupak. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. operacija premošćivanja. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja. pomoći. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije.a ne zamenu . KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. morate da naučite da opustite. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. naročito ugljen monoksid. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i.i jednako delotvorno. Da biste izbegli ugljen-m noksid.mogu izvanredno mno. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . nitratima i beta-blokatorima. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta.) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog. Osrčnica 5. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. Beta-adrenergički blokatori. To mo. Angioplastika .od biofidbe (. Aspirinom). Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja.biofeedbacka) do joge . PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno.

ponovite na drugoj ruci. ♦ Ako pušite. Krvni ugrušci. vežbanje će postajati sve teže. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. Cvrsto pritiskajte jedan minut.!i!l ! . visoki. bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite.'i i. ako se izvode preambiciozno.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. a ne dopustite da one kontrolišu vas. vidi Ateroskleroza. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. Ako bol traje. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. uz lekarevo dopuštenje. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. !'H 1 ' l ’ " ..tegobe i Krvni pritisak. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. Praćenjem vaših otkucaja srca. zatim promenite nogu. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. kako vreme bude odmicalo. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. sedite i spustite stopala na pod. tri do pet puta. . ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm.*>fi. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. Ispitivanje traje oko pola sata. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. Lagano pritiskajte palcem jedan minut. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. obavite test opterećenja . krvnoga pritiska i EKG-a. 109 . prestanite. TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. . Ako se izvode kako treba. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris. Da oiste poboljšali energetski metabolizam.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. pritisnite tačku Osrčnica 6. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. H olesterol . ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. Naoružani tim saznanjem. možete da planirate zdrav program vežbanja. ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. uz rub potkolenične kosti. uzmite propisani lek. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da .

na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). Mnogi pacijenti izaberu taj put. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. muškaraca). bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. ili od naročit stvari. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini.u vezana s načinom na koji se organizam priprema. radi se o kliničkom poremećaju. kc slabi organizam i deluje rušilački. dru pak. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. imaće povolj 0 . Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. prilagođavar situaciji. iracionalne misli. uz proticanje vremena. Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. mišići postaju napeti. u tim slučajevima. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. dis nje postaje piiće i brže. na primer. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon.kao što je nesreća. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. bez nek< vidljivog razloga). dobro reaguju na lekove. na primer insekata). hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. na kraju to će samo pogoršati stanje. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. Možda imate n a p a d p a n ik e . G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . i generalizovana . Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja).ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). jet oslobađa šećer. kao što je skučeni prostor. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. ubrzavaju se otkucaji srca.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. i druge srčane tegobe.tegobe). postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. među njima se nalaze lorazepam . Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. U pogledu ostalih. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. Na primer. razdražljivost.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. posavetujte se s praktičarem.može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. tahikardija (ubrzani otkucaji srca .može da bude od koristi. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. Dve su prikazane na str.kao što su bolovi u želucu ili znojenje .► delovanje. Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). Meditacija. Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Bihevioralna modifikacija . Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate.vidi Srčane aritm ije). psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. osobama s telesnim simptomima . U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva.više koristi telesna vežba. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti . Osim toga. 767. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). vrtoglavicu i zavisnost. kao i kognitivna terapija. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. . anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. diazepam. alprazolam i klonazepam .

kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. oslobađa energiju cvetova u vodu. sledite uputstva na flašici.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. dok valerijana (Valeriana officinalis). probajte Aconite. reakcije opušt nja. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga.. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. [ bi se postigli najbolji rezultati. Sve u svemu. Ignatia je . Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. jasmina ili plave kam ilice. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. Probajte eterično ulje lavande. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Stavite kapljicu.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. a velerijana . dve na papirnu maramicu i udišite. nastav da udišete što je moguće dublje. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. obratite se homeopati. Po gano udahnite kroz nos. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. Budući da je anksioznost gotovo. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. spasonosnog leka . uvek praće površinskim disanjem. Ponovite nekoliko puta. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. autogeni trening. Kad izdišete. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. ovaj postupak. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. Od svog lekovitog bilja napr. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan. postoji 38 lekova. Gelsem ium se preporučuje. taj či i kigong. 112 . koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita).) Pošto se trbuh raširi. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. vežbe dubokog disanja v su korisne. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću.

A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. tri do pet puta. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). Hipnoza nije čaroban ili koban. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. a zatim ponovite na drugoj ruci. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. previše magnezijuma može da izazove proliv. Cvrsto pritiskajte jedan minut. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. Svakahipnozajesamohipnoza. Kroz niz seansi s terapeutom. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. . a zatim ponovite na drugoj ruci. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. kao što su strah od letenja. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pomaže i kod opšte anksioznosti. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. ačno u ravni s malim Drstom. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. pritisnite Osrčnica 6. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. Osim što ublažava anksioznost. pre se radi o obliku koncentracije. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. naročito ako patite od grčenja mišića.kao što je to slučaj s anksioznošću. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. EEG biofidbek (biofeedback). ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase.

ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. Anore ja je opasna. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. rano. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. r ročito u prisustvu drugih osoba.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. lako je u središtu ove bolesti hrana. obično nakon većeg gubitka kilograma. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. anoreksija bolest uma. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. osobito školi. kalorijam a i priprem om hrane. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. ali ipak neće i sama da jede. nepravi lupanje srca. Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. Anoreksičs . slabokrvnost. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. diuretike. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . bez njih se uskc neće moći. em etike ili tablete za skidanje kilograma. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . iako može da se javi i snije. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini.

što je još važnije. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. izbegavajte da komentarišete jelo. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. Osim toga. ta či (t'ai chi). Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. antidepresivi. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. cink i masne kiseline. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. . Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . naročito onih koji su vegetarianci .%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja. kao što su pažljivost i pronicljivost. težinu. Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. osim gladova.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. sredstva za pojačavanje apetita. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. bitno je često praćenje. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. Za opuštanje želudačanih mišića.a. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi.

♦ Bolno naticanje.iako to nipošto n znači za svakoga . groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. mo problem.bolovi i Zglobovi . m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. artritis znači upalu zgloba. bilo da je on posledica bolesti. 6 . upala i ukočenost u rukam a. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. Ako pozitivistički sagled. stopalima i opšti umor i nesanica. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. osim 5 do 10 postc pacijenata. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis.bolovi. nogama. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. bakama i dekama. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. m ožda im ate infektivni a rtritis. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. genetske mane ili nekc drugog uzroka. upala zglobova. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. tetive se skupljaju. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . naročito devojčica između 2 i godina. Mož da se javi i kod dece. slab apetit i gubi na težini.kao i u rukama. oči. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja.artritis neizbežan deo procesa st. gubitak apetita. obično pogađa Ijude starije od 40 godina.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. pluća. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . nogj ma. gubitak težine. na kolenim a. ♦ Tem peratura. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima.). lako nema potpunog izlečenja. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. Srećom. Izgleda da je za mnoge Ijude . dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. infekcije. to žene dva do tri puta češće nego muškarce. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. ili im a prom ene tem p erature. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. ručnim zglobovim a i člancim a. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . uklji čujući srce. naročito posle buđenja. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. burzitis. osetljivost i oštri bolovi. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. živce i mišiće. renja.

Toje najčešći oblik artritisa. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. ili Stilovu (Stillovu) bolest. kao i prste na rukama i nogama. giht (ulozi. oči i nervni sistem. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. (VidiKoštani trnovi. Kod drugih Ijudi. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba.posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. Ako se ne leči. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. koji su popularni među nekim sportistima. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. Bez zaštitne hrskavice. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. kosti se počinju međusobno trljati. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.postepeno se istroši. ili degenerativna bolest zglobova. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. Zloupotreba anaboličkih steroida. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. U retkim slučajevima. karakteriše hronična temperatura i anemija. O steoartritis. stvarajući trenje i bolove.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. . čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. nazvano hrskavica. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem.artritis izazvan trošenjem .) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . Trajno oštećenje izaz'. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. izobličenost i teškoće pri kretanju.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . bolove.naročito u kičmi i nogama . pluča. naročito kod starijih osoba. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme).

Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. Kao što može da se pretpostavi. posledice mogu da traju ceo život. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. tuberkuloze. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. r primer. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem.porem ećaji). simptomi.tegobe. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. koji mogu biti posledica uganuća.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. kao i drenai viška tečnosti izzglobova. O steoartritis. Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. 118 . mirovanja vežbanja.zapaljenje tetive). često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . Infektivn artritis. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. ukočenosti i nepomii nosti. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. povrede ili druge vrste nadražaja. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. Zavisno od pojedinca. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. Kod uznapredovalih slučajeva. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. Burzitis i Tendinitis . ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. nju. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. U slučajevima osteoartritisa. Vidi takođe Leđa . pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. poput stafilokoknih infekcija. LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom.

postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. Rezultat.kao i manji zglobovi u laktu.e o p e ra c ije ograničeno. samohipnoza. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. ako ga uopšte bude. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. 1 . kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. možda neće opravdati potrošen novac. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. Staviše. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. M editacija. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. Uopšte. na primer.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. razonodu i kreativno rešavanje problema. uključujući kognitivnu terapiju. vizualizaciju. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. opuštanje. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. kolenu i prstima ruku . ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. lako je kretanje posle tv . Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova.

10 sekundi. pa polako popustite. Ponovite 1 puta. koja se uzima triput na dan. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. Ponovite nadesno. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. provera. Da biste ublažili napetost mišića. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. lagano stisnite.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. probajte Stiskanje palca. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. Ponovite 20 puta. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. Savijte prste u šaku oko palca. udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. Ponovite 9 puta. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. poslužite se Paukovim guranjem. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). 0 120 . Ponovite 10 puta sa svakom rukom. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). Izvedite vežbu C na rukama i kolenima.

JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. kao i cink. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. 1 . krompir. Osobama s oslabljenim.-----------------. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. Bs i E. sprave. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. mesne proizvode. Aspirin). Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. orahe. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. O d reum atoidnog artritisa. jaja i mlečne proizvode.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. Služite se metodom pokušaja i greške. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. patlidžan i paprika. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. prem a nekim stručnjacim a. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. naročito za žitarice. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. posude i kvake na vratima i ladicama. koji gradi hrskavicu. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. Smatra se da vitamini C. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. bitnoza obnavljanje hrskavice. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. godine. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol .

Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. zviždukanje pri disanju. duvanski dim . U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni.) ili su emocionalr prirode (stres). Odmah pozovite hitnu pomoć. n. Blagi i umereni nap. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. Astma nije problem s udisanjem. Cešća je kc dece nego kod odraslih. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. tačnijejeda napade mo. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost... ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. ili m ožda imate težak napad. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. njem. samo blage i retke napade. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća. koža među rebrim a deluje uvučeno. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. Za druge. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. a možda ih i u potpunosti izbegnete. Ako imate astmu. kac kod bronhitisa i emfizema. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. nosnice se šire. Neke osobe s astmom proživljava. Alergijesu primarni krivac. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. lako je astma retko smrtonosna. no relativno bezbolno. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. što otežava pričanje. Ovaj »drugi talas« nap. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. već s izdis. Ako imate astmu. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. Javljaju se u naletim. astma. A UZROCI Astma nemajedan uzrok.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. pak. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. Najčeš . na primer. stma je hronična respiratorna bolest koja. trebalo bi da dobijete novi lek. prilično ozbiljna bolest. Prilično česta bolest.

koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. čini Ijude osetljivim naovu bolest. . acetilsalicilnu kiselinu npr. trava. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). Kada se udišu. indometacin. kao što su izoproterenol. jesu polen. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. Bronhiolitis. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. metaproterenol. LEČEN JE Ako imate astmu. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. Bronhodilatatori za inhalaciju. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. Kao deo tog plana. Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. plesan. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće.alergeni. poput bronhitisa. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. stranica 133). Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. ili materije koje prouzrokuju alergije. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). morali biste redovno da odlazite kod lekara. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. po svemu sudeći. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. izoetarin i salbutam ol. ispraznivši ih u roku tri sekunde. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. čest je uzrok dečje astme. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. i sulfite. prašina. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme.

miloduha (Hyssopus officin lis). umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). naročito tokom noćnih napada. Ako ih preterano upotrebljavate. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. Ili stavite šake na grudi. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. ili nastupa naglo i iznenada. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. tabletama ili kapsulama. možete očist organizam od prekomerne sluzi. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. poput visokog krvnog pritiska. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). 124 . Cvrsto pritiskajte dva minuta. Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. pustite da odstoji 10 sati. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. Za pripremu čaja. Pijte vruće.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). 1. Oralni bronhodilatatori. lavande (Lavandula officinalis). bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. Potopite mešavinu u hladnu v < du. u koje se ubrajaju teofilin. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. metaproterenol. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. astmu bi trebao da prati lekar. ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. duboko udahnite pet puta. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. a zatim stavite da provri. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. a zatim ponovite na drugoj strani.

Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. vinsko sirće. Snabdeveni odgovarajućim lekom. limunov sok. i instant-čaj. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Zatim. 1 . ► Naučite da prepoznajete okidače . sok od grožđa. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. Kad imate napad astme. nasirajte gornji deo stopala. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. kao što je pivo. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. savijajući prste tako da budu rašireni. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. mogao da doprinese tome. pokrećući tako astmatični napad. ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. testo za picu (pizzu). prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. vino. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. astmatičari mogu normalno da vežbaju. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. i 10. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. ili kombinacija činilaca. sveži račići. konzervisano povrće.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. kukuruzni sirup. instant-krompir.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. budući da vlažnost olakšava disanje. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. grožđe. koji je čest okidač astme.) -----------------. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. godine »preraste« tu bolest. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). poput mleka.

jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. koja može da dovede do moždanog udara. Ateroskleroza obično po. koja ide srca .i arterije koje vode do mozga. bedra i lista usled naprezanja. stvaraji plak koji začepljuje arterije. donjih udov bubrega. stresa ili pušenja . Da bi nadc nadila gubitak. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. srčana aritmija i srčani udar . ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti.unutrašnja površi zidova može da počne da propada.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. koordinacije. grčevit bol u mišićima stražnjice. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. govora ili vida.ob no tokom mnogo godina .angi pektoris. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. Ali ako su nekor arterije oštećene . može naslutiti da može da se speči ili uspori. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. masne pru na zidu arterije. trnaca ili obamrlosti uda. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati.često se smatra da je to t lest starijih osoba. Konačno.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma.najveću arteriju u organizmu. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. Ispitivanja pokazuju da se arterijs . ♦ angina pektoris.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. a u nekim s čajevima čak i izleči. teroskleroza . delimični gubitak vida ili govora. đa aortu . Zatvaranje Ironarnih arterija. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena.

može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. Pušači bi morali da prestanu da puše. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. lekar može da zatraži angiogram. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. ♦ Naslednost. PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. . može da se javi tvrd. na primer omršavite. ♦ Pol. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina.tegobe. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. Konačno. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. iako može dazapočne mnogo ranije. (Vidl H olesterol . redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . (Vidi Gojaznost.) ♦ Način života. prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.odine. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. koji rendgenski ističe arterijski plak.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. ♦ Starost. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. Na primer. 1 . Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . desno). KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. azlozi njene pojave manje su jasni. Ipak. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. zvanim slobodni adikali. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. levo). Ako imate visok krvni pritisak. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. ♦ Gojaznost. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni.

A N G IO P LA S T IK A .N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. Na kra provere. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. Dijagnoz. koji je vodio dr. biljne lekove. Kako se balon naduvava. Njegovi cvetovi. Din O rr (Dean Ornish). Savetujte se s praktičarem kineske medicine.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice .ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju.tegobe. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. izduvan balon. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). vidi K rvo to k . Na vrhu katetera naiazi se sićušan. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. laserima i stentovima . Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. telesne vežbe i smanjenje stresa. opuštanje i telesne vežbe. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. uključujući biljke Ledebouriella divaricata. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. uspostavljajući ponovo normalan krvotok. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture.

Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. zatražite savet lekara ili nutricioniste. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. Ako je visok. snizite ga. beta karotin (vitaminA) i selen. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. pa mogu da deluju i na Ijude. Kao prvo.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate .nekoliko puta nedeljno. vizualizaciju i biofidbek. koji može da bude otrovan u visokim dozama. koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. na primer. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. ♦ Ako pušite. a puno vlakana. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti.čaša ili dve čaše vina dnevno . kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. da može da izazove oštećenja bubrega). -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . lekovita biljka iz južne Indije. a ako je moguće i svakodnevno. Da biste otklonili moguću opasnost. nego i bogata antioksidansima. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci.može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. (Vidi Krvnipritisak. usporavaju gomilanje masnih naslaga. Kad nauka jednom osigura odgovore. . enzim iz ananasa.30 minuta šetate. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. plivate ili vozite bicikl . ometaoksidaciju holesterola. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. postigli isto kod životinja. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. akosejede u velikim količinama. meditaciju.uključujući jogu. Za više informacija o ishrani. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). visoki. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. prestanite. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika.

belančevinom koja se nalazi u kosi. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. noktim. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. toploj. Na primer.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. koži. s jakim crvenilom. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Gljivice bujc u zatvorenoj. ili ako dobijete temperaturu. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. cipelama i dnu tuškad oko bazena. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. obično u beličastu. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. Atletsko stopalo je blago zarazno. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. Op. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. ako se ne leči. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. bolnim oticanjem ili gnojem. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. vlažnoj okolini i hrane se kera nom.

a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. A. Dobro obrišite stopala. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane.rodnog. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje.5 I vode. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp.ili ih iskuvavajte. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. Ako se ne leči propisno i trenutno.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. propusnog materijala poput kože ili tkanine. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. treneri.vrab. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. ali ne očekujte brzo delovanje. infekcija može da bude vrlo uporna. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. Da biste ublažili . poput otrovnog delovanja na jetru. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. koji možete da nabavite u apoteci. čarape ili peškire. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. Lek je skup. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče.) u zahvaćeni predeo stopala. 1 . Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin.) u vodu za kupanje. . krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama.

znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. pa čak i smrt. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. Medutim. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. Takode. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen.hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. Istraživanja su pokazala da. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. lečenje je priličn jednostavno. U slučaju Bazedovljev bolesti.porem t ćaji). odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. a puls vam je ubrzan. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. uzbuđeni ste ili delirični. žene češće obolevaj 32 . U nekim slučajevima. ako se ne leči. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. Podstaknuti ovim lažnim signalima. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina.

Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. oslabljeni dugotrajnom upalom. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene.ak na očni živac. Ako jolujete od egzoftalmusa. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. oko postaje suvo i nadraženo. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. i konvencionalnih i alternativnih. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. Dotpuno odvojenog. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. a krajlji ishod je dvostruki vid.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. a ako je to potrebno. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. veći od jobičajenih. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. koji su Drilično retki. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. pozlatog pod imenom egzoftalmus. mogu da izgube . Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka.ad ove bolesti nego muškarci. Tegobe s očima . Očni miši:i. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. 1 . pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. Kako bi potvrdio dijagnozu. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U težim slučajevima egzoftalmusa. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. oboleli ste od hipertireoze. Vleđutim. Ako je uz to obolela asoba pušač. Ako je egzoftalmus jedini simptom. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. niži od sredviđenog. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. vaše su oči bolne. suve i ladražene. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. cilj svih pristupa lečenju. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. U stvari. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa).najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . iako srodnog oboljenja.

kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. svakako nastavite obavlj. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. iako se čini da se bole potpuno povukla. 134 . uverite se c zaista niste trudni. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. katkad i nekoliko meseci. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. paracetamol. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. potrebnoj određeno razdoblje. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. Za svaki slučaj. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. Dakle. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Međutim. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. Ako je lekarska intervencija nužna. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. Jednom kad se »skladišta« isprazne. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. vilno funkcionisala. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. Nakon štozapočnetes lečenjem. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. Za svaki slučaj. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. ne biste smeli da osetite nikakve posledice.

♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. metilprednizona i deksametazo1a. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. navlažite oči kad god osetite dasu suve. a uz o osećaju i tegobe s očima.). dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. kikiriki. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. JOGA Položaj Sveća. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti.tegobe). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. kruške. tokom noći koristite poveze za oči. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. a time i neželjeni. Staviše. rotkvice._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. postoji velika mogućnost da će . s palčevima položenim s prednje. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. Težina tela mora da bude na ramenima. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. međutim. Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. Među te namirnice ubrajamo kupus. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. soju i spanać. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). a ostalim prstima sa zadnje strane tela. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). slabost mišića i povećanje elesne težine. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. sunca i vetra. mogu privremeno da iblaže crvenilo. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. Ovi lekovi. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. Pomerite dlanove bliže ramenima. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. švedsku repu. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. Stoga. 1 . ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. U svakom lučaju. učinak. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu.rajnji ishod biti hipotireoza.

Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. već samo čišćenj rane. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. napadi besa. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. ali obično između u. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. Ako s pokaže da je životinja zdrava. a nisu lečei razvije ova bolest. izuzetna ra: dražljivost. Nakon toga mogu da uslede groznica.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. f se dopusti da se razvije. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. Ne izlažite se opasnosti. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. tvorovi. . odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. gotovo uvek smrtonosn. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. otežan gutanje tečnosti. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. zatim putuje u mozak. vaš lekar će trebati da zna kakva v. nemir. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. mačke. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. rakuni i lisice. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. šišmiši. Pr simptomi su bockanje. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. mozak i kičmenu moždinu. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. Ako vas ugrize besna životinja. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. mišićni spazmi i slinjenje.

treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. . ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pitajte svog lekara o pojedinostima. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. azatim vodonik-peroksidom. Ako je rana površinska. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. ako niste sigurni. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. to je sve što treba da uradite. Sto duže čekate s lečenjem. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. kao što je vodonik-peroksid. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. morate da primite vakcinu protiv besnila. Pošto ste primili vakcinu. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. odmah idite lekaru. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. Međutim. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. delovi južne Amerike). Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak.

bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. Trudnice. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. ili koje počnu da se pon.du£ čak samo oko 4 cm . Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. ili tumora bešike ili prostate. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. Zapravo. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. groznicom. coli).olakšava bakterijama da pre< u bešiku. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca.tegobe). inkontinencija. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. kamena u bubregu. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. što znači zapaljenje bešike .gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. infekcije vagine. Idite kod lekara bez odlaganja. nesposol nost kontrolisanja nužde. na i vrlo retke kod muškaraca. Ako se ne leči. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. Dakle. po život opasnu.kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« .koje se obično nazivaju cist som. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru. to može da ukazuje na moguću. Isto tako.BEŠIKA . I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. povećanja prostate (vidi Prostata . možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. ovo je najčešći znak infekcije bešike. Odmah zatražite medicinsku pomoć. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. Neke žene dc biju infekciju . ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog. bubrežnu bolest. fekcijama bešike. 138 . Idite kod lekara bez odlaganja. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija.česte su kod. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. što je znak nfekcije bešike . šaju letargično ili smeteno. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. temperaturom. to može da bude i znak polno prenosive bolesti. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. bakterije koja se često nalazi crevima. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. Ovaj relativno kratak prolaz .

Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. hlamidijom i mikoplazmom. A i kućna i bolnička upotreba katetera . Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. često se propisuje duži tretman antibioticima . lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. prođu brzo i relativno bezazleno. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. lečenje organizmaod infekcije.nekad i do 14 dana. fenazopiridinom. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. ali ih je teško izlečiti. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. .na prvi znak peckanja tokom mokrenja. ukazujući na probleme na tim mestima. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. Ako imate uporne ili česte infekcije. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. Ti su poremećaji obično bezazleni. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. možda će biti potrebna operacija.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. možete da izazovete ozbiljnije probleme. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. infekcije bešike koje većinaženadobije.takođe mogu da dovedu do infekcije. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji.

ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. a zatim dodajte u ključalu vodu . azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. sandalovine. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. Staphysagria. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. bora. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. a peckanj' intenzivno. kedrovin m elaleuke ili kamilice.najviše 1 šolju na dan. peršuna.BEŠIKA . Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . . Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. mokraćovodima. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). pomažući da se spreči ponavljanje infekcije.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Pustite da se čaj ohladi. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Zavisno od simptoma. Cantharis. koja. Možda je najpoznatija brusnica. bubrezima. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. Ponovite na levom stopalu. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. bešici i krstima. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. Ako imate osušene listove. Mercurius corrosivus. potražite stručnu pomoć. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. suprotna strana). Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. pustite da prokuva.

čineći ih manje delotvornim. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. Temeljno očistite analnu oblast tj. čokolada. sirće. čokoladno mleko. agruma. želucu i cukovima. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. :rni čaj. ako vam je draže. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . Ili. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike.sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. Vitamin C povećava kiselost mokraće. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. uzimajte brusnicu u kapsulama. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak.bez obzira na jzrok . Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . pridržavajte se uputstva na kutiji. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. paradajz. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. šećer. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. ♦ Pijte mnogotečnosti.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. trbuhu. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. . SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. Ako niste izlečili infekciju. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. kafa.jednu po jednu.

radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem.z paljenjem bešike-jesu podložnije. opasnosti. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. mašinci i met lurški radnici. upornu nisku tem peraturu.ako se i leči .RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. Sto se ranije otkrije rak. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . kožari. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . biće ograničeniji. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. pušači su izloženi tri puta većoj opasno. nevidljivi golim okom . petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. a belci pak podložniji od crnaca. koja nekad sadrži krvne ugruške. iako m ožda nisu vezani za rak. a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. vozači kamiona. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. Slikari. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. Muškarci su mu podložn od žena. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. tragovi krvi. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću.BEŠIKA .

lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. da nose spoljne mokraćne kesice. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. a ne prerađenu hranu. kroz coji se ispušta mokraća. mestu i stepenu raširenosti. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. nemojte pušiti. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. Za početak.ijom (TUR). DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. Ako je tumor slučajno zloćudan. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. mokraćo/oda. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. kao i korišćenje kofeina i . Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili stomu. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano.Doveže sa rakom bešike.aharina.ionalnog načina lečenja. a žene mogu da ostanu polno aktivne. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. Ako lekar otkrije tumor. Be. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. 1 . DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. a prostate i semenih kesica kod muškaraca. ali nijedan nije dokazani ek za rak. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. i je li se uopšte. a žene neplodne. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. C i E. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. kao i cinka. . Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. uzima se . dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. rak proširio. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva.

O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. oštar kašalj. ili pati od razdražljivosti.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. ♦ ako dete ima boginje. zatim na ruke i noge. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. karakterističan osip koji se širi s lica na trup.zapaljenje). crvene oči 1 kijanje. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . . Period inkubacije. B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. 27). izuzetno je bezvoljno. pluća. curenje nosa. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti.čak ni dečji Aspirin . tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. traje od 8 12 dana. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije.ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. kašljanjem). dan: visoka tem peratura.BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. dan: blaga do visoka tem peratura. biće teško bolesno. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho .

ako je plačljivo. Danas se MMR vakcina (morbili. Zatražite pomoć osteopate. deca treba da budu izolovana. vruće lice i glavu. macine trave (Nepeta cataria). Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. Paracetamol može da snizi temperaturu. nemirnoje. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu.). jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. ritmički pritisak u području iznad slezine . \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. ♦ Tečni puder. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. ali hladne udove i visoku temperaturu. lako se time neće sprečiti širenje joginja.pp. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. Kako bledi. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. vruću kožu. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. lipe (Tilia . Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. Osip se obično povuče za nedelju dana. Međutim. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. može pomoći da se snizi temperatura. ima crvene oči. ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. žut iscedak iz očiju ili nosa.postupak poznat kao "pumpanje" slezine .HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. 1 . OSTEOPATIJA Blag. pa se šire po licu. nije žedno i ima gust. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. Međutim. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu.

možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. ukočeni. glavobolja. glavobolja . topli. bolom u grlu. um slabost i temperatura. mesecima or. i/ natečeni. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. slabošću. crveni. . na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. otežano a. kijanjem . kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. groznicom i bolovima u grudima. od ugriza krpelja koji je možda primećen. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . pre. Zatim čitajte vodoravno. groznicom i temperaturom. SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. kašljem glavoboljom.

ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. a ne bakterija. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. možda će biti iotrebna hospitalizacija. Odmarajte se. nasaži. može se razviti mesecima. uzročnika borelioze. poput osteoartritisa. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. Odmarajte se. /idi Gripa. !a sprečavanje gripe. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. pijte mnogo ečnosti i.) može biti korisna. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam.zapaljenje. ako je potrebno. pijte puno tečnosti ako je potrebno. u bolne tačke na telu. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. ili čakgodinama. nakon ugriza određene vrste krpelja. Aspirin). koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. )dmah pozovite lekara. Takođe. moguće s kortikoteroidom. homeopatija. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. Vidi pluća . Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. uzmite dekongestiv. ograničite elesnu aktivnost. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. oje može da ukijučuje antibiotike. 'idi Artritis. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. Uobičajeno je lečenje intibioticima. Vidi Borelioza. fidi Prehlada. 1 . ečenje često uključuje analgetike. kod kojeg ne dolazi do crvenila. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. kontrolisanje stresa. )dmah pozovite lekara. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. toplote i oticanja. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. masaže i akupunkture. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu.

Najčešće vrste su glavobolt artritis. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. bol u zglobovim a. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. traje duže < šest meseci. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. Hronični bol može da bude blag ili m čan. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. potištenost. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. je svaki bol koji. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. ♦ trajan bol u zglobovima. i depresiju. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. ili povremen. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. karlicu vrat.BO LO VI . Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. povremen ili stalan. bol od povreda i bolc u leđim a. oteklinama. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. ograničen. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. Anksioznost. Na primer. Ovo stanje može uključivati slabost. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. na primer. napetošću. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . uprkos lečenju. stres.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. stalan a. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. sinusitis. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. na primer ramena. Štaviše. trnce ili druge osećaje. za uspešno lečenje mo. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. može da se širi ili da bude difuzan. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . otupelost. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe.

traunatske povrede. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. strana 152). akupunkturu. . a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. SIDA te bolesti ak. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. a u lečenju učestvuju lekari. Nekima je potrebna stručna pomoć. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. dok su druge privatne. psiholozi. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. :učne kese. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. Primenjuje se samostalno. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. antidepresivi. hipnoterapiju. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. kao što su m išićni relaksansi. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. poput acetilsalicilne kiseline (npr. Neke se usredsređuju na telesne činioce. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. nošenje obuće s visokom petom. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. čir želuca. a ponekad i ajanstven zadatak. Ipak. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. druge na psihičke činioce. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. lako može da počne s povredom li bolešću. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. Aspirina) i ibuprofena. Lekar može da vam prepiše jače lekove.

a zatim isto učinite na drugoj ruci. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. Ponovite isto na drugoj ruci. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Cvrsto pritiskajte jedan minut. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. Tako uradite dva do tri puta. smeštena s obe strane kičme. 4 150 . Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. Ponovite dva do tri puta. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. između kostiju podlaktice. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. odmah uz goleničnu kost. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. a zatim zamenite noge. ponovite tri do pet puta. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. pa ponovite isto na drugoj strani. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. Pritisnite dva do tri puta. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44.BO LO VI . Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. Pritiskajte jedan minut. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. 1 2 I Bol u stomaku može d. pa ponovite isto na drugoj ruci.

I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. Pokazalo . jer jako peče.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. probajte Natrum muriaticum. nakon čega se pritisak prekida. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. 1 . nevoljne kontrakcije i pojača bolove. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. odmah posle ustajanja. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. a zaim se ponovo duboko pritisne. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. Prema ednoj teoriji. koja može da izazo/e iznenadne. ukočenosti i spazma. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. koje sadrži metilni salicilat. može da ima analgetičko dejstvo. prirodnih telesnih analgeika. Da biste postigli najbolje rezultate. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. a ublažavaju se utopljavanjem. Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. sprečavajući tegobe s vratom i leđima.ednog minuta.

« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju. Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu.... Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga... snagu i rastegljivost... Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala. Pokušajte da plivate.. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme.. Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati. m o z a k . Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove..V R A T . jer će se prag bola povišavati.. boju. D IJ A F R A G M A ... teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge. Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima.... ali znam da ovo sad mogu da učinim. umesto da život svodite mo na bol. Trudite se da bol pi matrate kao deo života... Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola..BO LO VI . PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA ... Kao rezultat toga bol se može raspršiti. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna. samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola.. .. Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus.. H IPO FIZ A . pomerajući se iznutra prema napolje. dajući joj oblik... hodate ili veslate. Jedna od metoda samohipno.. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost... Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina.. postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena. SO LARN I PLEKS .. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja.. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan. Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko..... prirodnih telesnih analgetika... ugodnu i manju sliku... istežite se dva puta na dan po 5 minuta. zatezanja i slabljenja mišića.. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans. menjajući je u skladniju. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme.. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku.. prepolovite to vreme. bol osećaje u zahvaćenom području. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom.. veličinu i pokrete... zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite... Neke vežbe lakše se izvode nego druge.. probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja.. budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju.. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 . vozite bicikl..

Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. Posle obuke. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. Posavetujte se s lekarom ili odgo. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. Kad se oticanje zaustavi. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. U jednu posudu ulijte vruću vodu. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. a u drugu ledeno hladnu. alergije na pšenicu. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. . Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. kukuruz. ovu tehniku možete sami da primenjujete. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. Na kraju. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. takozvani položaj stablo. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. agrume. prirodnih telesnih analgetika. Odmarajte ozleđeni deo tela. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. a u drugoj zamislite moguća rešenja. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. pa ga 20 minuta pomerite. ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. ledom. za 10 minuta opuštanja. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. Probajte sledeći. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. Na primer. zamislite dva spiska. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. sve do lica. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. tri puta na dan.

groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. promene raspoloženja hronična slabost. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). kao i verovatan razlogzbo. Ovo je jedan od razlog. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. najbolja zaštita je pažnja. tempe rature. ako se ova bolest ne leči odmah. područja gde je učestala. osipi koji se ponavljaju. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. Budući d. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. gubitak pamćenja.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. slabljenje pam ćenja. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. Konekti kat (Connecticut). glavobolje. tem peraturo m . osetljivost n. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. izleče nje može da bude teško. groznicom . koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . vrlo često su veličine semenki maka. kog se tako često dijagnostikuje. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. Kod nekih slučajev. budite svesni da su krpel vrlo mali. svetlost. oduzetos jednog ili oba dela lica. slabošću. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. Ipak. sve dok se vak cina ne potvrdi. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. bola u grlu. Ipak. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. Ostali rani simptomi . Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. lajmski artritis postaje hroničan.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . po sebno u jednom kolenu. glavobolje. bol u grudim a. područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. B . ovaj bol u zglobovima vraća se z. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). iak< se povećaju kada se napiju krvi.

daleko od usta. posebno oko laktova. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. Zbog propratnih dejstava antibiotika. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. fibromijalgija. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. kao što su gripe i artritis. napadne mnoga tkiva . Ona liči na druge bolesti. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima.uključujući srce i nervni sistem . sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. izvlačeći ga nežno i postepeno. Ipak. hronični simptomi su slabiji. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. ponekad između letnjih meseci i oktobra. Osim toga. odmah ga odstranite. ili oralnim ili intravenskim putem. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. nosite cipele. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. redovno pregledajte imate li krpelja. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. Ako bolest napreduje. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. 1 . analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. godine. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. Sto se ranije počne s lečenjem. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. Ako pronađete krpelja na koži.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. idite kod lekara. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. radi provere. Ipak. na preponama. Budite strpljivi. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . lakše ih je videti na svetloj odeći.

grudima. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. vratu. šakam a. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. ako bradavica ne nestane. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. Dijagnostički vodič u slikama. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. raka kože. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. ukolik imate više od 45 godina. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. genitalne. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. izazivajući neugnost. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. ružičaste ili prošarane. tvrde. obloga ili masti. bele. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. Kad uočite bradavicu. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. Obično se pojavljuju na licu i vratu. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. kolenima. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. dve petine u roku od dve godine. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. uglavnom nije potrebno ob. glavni sastojak Aspirina.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. zaobljenog oblika i uzdignute površine. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. Bradavice osle akni. a mogu da budu boje m esa. davice tako da ih uopšte ne lečimo. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. hrapave izrasline. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. u oblik tečnosti. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. Ove promene mogu da budu znak raka kože. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. Vidi i Bradavice. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. gela. Od četiri osobe. ravnu i zaobljenu površinu. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. Ipak. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. zglobovima ili podlakticama. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. obično nakon što je ukloni. M < đutim. obično na licu. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. Većina Ijudi ra. .

L-cistein. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. zatim uk. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. Isto tako. Aspirina). jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). . zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. koje sadrži vitamin A. vitamin C i vitamin E. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. kelj pupčar.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. kurje oko ili kalus. Antimonum crudum i azotna kiselina. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. Zatim nežno . možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. maslačka ili pelena. jedite tamno^eleno i žuto povrće. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. Isto tako. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. b eli luk. sum por. cink i vitamini B grupe. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. 1 . obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika.

BRADAVICE. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. davica. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. Lek. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. čm aru ili m uškom polnom organu. lako same po sebi bradavice nisu štetne. no unutaršest meseci. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. Ipak. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. iako su genitalne bradavice bezopasne. dok dve trećine nestanu posl dve godine. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . za razliku od bradavica na drugir delovima tela. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. budući da su genitalne bradavice zarazne. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. ma gde se obnavlja. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline.

Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. ♦ Redovno meditirajte. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. budite uporni da ode kod lekara. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. i sami se podvrgnite analizi .č a k i ako nemate simptome. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta.) na bradavice kako biste ih izlečili. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. Da biste izlečili bradavice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. . ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. no. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. Ako vaš partner otkrije bradavicu.je drugi uobičajeni lek. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. Ako ste trudni. spale laserom ili hirurški odstrane. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. stabljike maslačka. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. Umesto toga. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva.

otvrdnutoj koži (kalusu). Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. 160 . Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. Poputsv bradavica. bolan i osetljiv posle lečenja. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. kvrgave izrasline na tabanima. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . Većina ovih izraslina je bezopasna. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. tj. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. kroz sitne posekotine i ogrebotine. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. na donj strani stopala. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. ali neke mogu biti kancerogene. topao. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. Sta god odabrali. m ladežu ili oštećenju kože. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. katkad prekrivene sitnim . na prim er kurjem oku. B UZROCI u slikama. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. Poput drugih virusnih infekc ja. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. Bradavice tabana.

jaja. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. luk. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. danju bradavice Dokrivajte flasterom. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). po mogućnosti sa zelene banane. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. šargarepe . Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. Melaleuca spp. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. ^ROMATERAPIJA su brokole. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. a to može trajati nekoliko nedelja.otvorite vitaminsku kapsulu. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. osim što poačava otpornost na virus. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . nosite u cipeli sunđerasti uložak. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. vitamina B grupe. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. a noću ih ostavite otkrivene. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. tikvice. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. C. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. jer zdrava hrana. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja.pomoći će jačanje imunološkog sistema. E i L-cisteina i cinka. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. Namirnice bogate vitaminom A . Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. sve dok se bradavice ie povuku. ibe. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. 1 . ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . kupus. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis).

natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. Hronični bronhitis. beli ili zeleni ispljuvak. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. koja obično traje nekoliko dana. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . B . lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. možc štetite ovim ćelijama.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. e m fiz e m . O vaj sim ptom . ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. m ože da ukazuje na a s tm u . a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. poput u p a le p lu ć a . kao i plućna bolest emf zem. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. a većinom su i teški pi šači. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. suv kašalj ♦ žuti. nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. ispljuvkom teškim disanjem. a sluz postane tam nija. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. Ako nastavite da pušite. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. poznatim kao cilije. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. gušća i poveća zaprem ina. s r č a n e b o le s ti. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. oni po pravilu imaju i emfizem. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. t u b e r k u lo z u . ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. Pluća.

B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. a u većini slučajeva i podstičete. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. dugotrajno pušenje cigareta. Cak i ako je uzrok virusni. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. tj. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. Ako vas kašalj razdire. a 10 posto bakterijskog. ili je tako snažan da postaje bolan. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. . osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. Ali glavni uzrokje intenvno. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. U većini slučajeva. ne dopušta vam da spavate. ali se ne leče infekcije. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. Ako imate hronični bronhitis. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. prekidajući dovod vazduha u pluća. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. vaša su pluća osetljiva na infekcije. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. 163 . ili bronhiole. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Produktivan kašalj (tj. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete.

jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. Zapravo. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. volumenu ili gustini sluzi. Za pripremanje čaja. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. Kao i kod akutnog bronhitisa. lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. na primer) ili direktno izvorima toplote. stalno ili prema potrebi.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno.ali nikada zamena . Bronhodilatatori su jaki lekovi. poput visokog krvnog pritiska. ali njima se ne leče infekcije. m iloduha (Hyssopus officinalis). prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. ili udišite direktno iz bo( ce. produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. U većini slučajeva. nego mogu i da produže očekivano trajanje života.konvencionaln lekarskoj pomoći. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. lavande (Lavandu officinalis). Ako primetite bilo kakve promene u boji. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. poput fena za kosu ili radijatora. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. 1. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. kao dodatak . njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. Pijte vruće. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. anis< vog semena (Pimpinella anisum). ubrza oslobađanje sluzi. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. koji suzbija čitav niz bakterija. možda ste oboleli od neke infekcije. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. Ako imate višak kilograma. a zatim pustite da provri. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. Ako pušite. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Slede primeri lečenja.

u so b i p ro se č n e veličine. Za gubitak glasa.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. p o p u t kupatila. prašini i kontakt s prehlađenim osobama. ISHRANA -------------------. Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. kašalj. Oblačite se toplo po hladnom. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu.e toplijeg. Pijte ga što je mogu. uzmite Aconite (6c). suvom vremenu. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. kašalj i nadražljivost. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. 1 . ali nemojte da se naprežete.nustite da čaj odstoji 10 minuta. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). Hladni ovlaživači. E i grupe B. Za retku belu sluz. žeđ i bol u grlu. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. Za lečenje akutnog bronhitisa. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. kašlja i stezanja u prsima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. da biste sp rečili širen je klica. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). Da bi bile d elo to vorn e. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. tri puta na dan. C. zajedno s mineralima selenom i cinkom . povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. uzmite Phosphorus (6c). Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . Ne treba obavezno da boravite u krevetu. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni.

povraćanje. žitaricama. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. započinje u spoljnjem delu bul ga. limfnim čvor ma. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. godine.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. m učnina. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. kao i fenacetin. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. u s l< svim slučajevima izlečiv. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. Kod raka bubrega koji je napredovao. Tup bol u stom aku. u donjem delu leđa ili sa strane. ali njegova učestalost st£ raste. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. masnom tkivu. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. ona m ože da bude povezana i s rakom . Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. povrem ena malo povišena tem peratura. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. Ako se jagnostikuje rano. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. gd skuplja mokraća. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. po plućima ili kostima. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. konačno. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. sred protiv bolova. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme.BUBREZI . čestim mokraćnim upalama. ako rano počne da se leči. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. ali ne osobito osetljiva. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. naftal anilinske boje i benzidini.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40.

Posle remisije. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. visoki krvni pritisak. i to govedine i svinjetine.i iI|. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. Ipak. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. (Manje uobičajeno. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. Budite u kondiciji. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. 1 . proveriće da li imate rak bubrega. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. nenormalno funkcionisanje jetre. kao što su orasi. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. odmah prestanite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. smanjite potrošnju masne hrane. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla.5 I u minutu. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. Npr. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije.S fl|. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. Rano otkrivanje raka bubrega je teško.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. semenke ili pirinač. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak.

podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. Neka hronična bubrežna oboljenja. Hronični oblik može da bude posebn. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. kao što su dijabetes. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega.povećana slabost i pospanost. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. nasledne su. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. smanjen apetit. često neizlečivo. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). kod mnogih hroničnih sluča jeva. ošteti bubrege.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. ponekad tokor više godina). posebno oticanje ruku i nogu. posebno ruku i stopala. Ipak. može d. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. tačni uzroci ostaju nepoznati. i povrem eno usporen rast ubrezi. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. izazivajući različ te simptome. dva organa veličine šake. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena. mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. 168 . Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti.odnosno. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. visok krvni pritisak i ateroskleroza .

koji smanjuje količinu kalijuma. i kalcijum ov citrat. mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. alkohol. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. Ako dijagnoza Dstane nejasna. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. 1 .Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). kod koje veštačka pomagala či. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu.kopskog ispitivanja. Hirurg ugrađuje priključak. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega. koji će sniziti krvni pritisak. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. Pomoću lekova. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. lekar može da napravi biopsiju iglom.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. posebnom rendgenu. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. Danas se koriste dve vrste dijalize. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. ili pre nego što ih isprobate. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. Primeri su srčani udar. prirodne materije koja izgrađuje krv. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. otrovne gljive . vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. a koja može da DŠteti bubrege.kao što su metil-alkohol. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza.

služi se unutrašnjim slojem trbuha. po tri ili četiri sata.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. Ipak. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. 170 . da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. koji se ispušta posle nekoliko sati. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama). školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. Zb( industrijske upotrebe. najviše iznutrice. Drugi metod. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. najviše od upala. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. boja i ostalih proizvoda. danas se često nalazi u vod hrani. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. list.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. ta stopa iznosi 60 posto. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. Nekoliko puta tokom nedelje. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . Ipak. ♦ Pobrinite se da boje. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. automob skih guma. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. sve one po pravilu sadr. ili peritonealnom opnom . uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. nazvan peritonealna dijaliza. Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. Dok je tečnost u trbuhu. plastike. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat.

teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. lepila. Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja.2-tetrahloroetilen). etanska dioična kiselina). metil-trihlorid. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. pastazazube. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare.2-dihidroksietan.2-etanediol.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. ♦ Ne dopustite deci. 1.bistra. tetrahlorometan. posebno kremama. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. PERC. metenil -trihlorid. Etilenglikol (1. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. 1. formil-trihlorid). sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. perhloroetilen. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. Oksalna kiselina. Hloroform (trihlorometan. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice.1. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. perklormetan) . Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid. u kozmetici. ugljeni dihlorid. metil-hlorid. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. ♦ Izbegavajte duvanski dim. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. uljaza masažu. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. etil-alkohol. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform.2. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . Tetrahloretilen (PCE. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. etil-dihidrat). čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. Ova bezbojna. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 1 . Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada.

o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi.i zatim se širi do bubrega Dalje. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju.tegobe). čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. Idite kod lekara bez odlaganja. biće potrebno više ispitivanja. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. Ako ste prečesto imali upale. Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva. gde izazivaju otok i upalu. izazivajući tro vanje krvi.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . D UZROCI bubrežni kamen. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod .B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. 172 . Isto kao infekcije bešike. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. uđu u telo i putuju dc bubrega. ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. ili tum ora bešike ili prostate. Infek cija takođe može da se proširi na krv. obično bakterije. Svako može da dobije upalu bubrega. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. koje daj detaljnu sliku bubrega. Idite lekaru bez odlaganja. cistoskopiju .može da pokrem upalu bubrega. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. ili ultrazvučno snimanje. Kada se nc leče. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega. što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). upotreba katetera . i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. tu m o r bešike ili bubrega. ♦ ako prim etite k rv u m okraći.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem .

Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. so. paradajz. Sve dok ne izlečite upalu. ♦ Pijte mnogo tečnosti. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. kafa. sirće. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. začinjena hrana. agrumi. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. Mala deca. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. gazirana pića. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . ♦ Ako koristite dijafragmu.barem 3 i po litre na dan . ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. 1 . ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. crni čaj. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Alkohol.infekcije. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. (Vidi Bešika . čokolada. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. Phosphorus i Teribinthina. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. Kada je upala bubrega jednom izlečena.

tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. kad se određene materije u mokraći . Odmah zatražite medicinsku pomoć. tu m o r bešike ili bubrega. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . polno prenosive bolesti. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. cev koja vodi do bešike. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. nije uvek sasvim jasno.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . On se stvar. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. Nedc staci u ishrani. tegoba s vaginom kao što je vaginitis. kojom se koncen trišu minerali u mokraći. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama.kao što j čokolada. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. Idite lekaru bez odlaganja. kod drugih ne. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći.kristalizuju i ti se kri stali talože. to m ože da bude znak infekcije bešike. Odm ah idite lekaru. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. grožđe. spanać i jagode . kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. Naprotiv. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. . već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje.tegobe). amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. povećane prostate (pog led ajte Prostata . Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. često gotovo neprimetno. Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena.može takođe d podstiče nastanak kamena. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena.

skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode .: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. možete da preduzmete više različitih mera. celer.ovom boku.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. JeInom kad je poznat sastav kamena. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. špargle. razbijajući ga u sitne . ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. grožđe. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. inćune. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . uglavnom vezanih za ishranu. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. Nova metoda. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama. slatke crvene paprike. sardine. KINESKO LEKOVITO BILJE . Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . spanać. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. jagode. tokom tri do šest nedelja.najmanje 3 i po litre na dan . U oba slučaja. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ESVVL . posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. Ako se razviju komplikacije. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . ali ne činite to bez saveta lekara.oni obično imaju mnogo kalcijuma. pivski kvasac. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. češće. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. . ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. iznutrice. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. crni čaj).E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. ♦ Izbegavajte antacide . veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. Ukoliko je kamen smešten u bubregu.i lekove protiv iolova. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina.omadiće. Zavisno od veličine i meštaja. repu. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. a još više kad je toplo vreme. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. grašak. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. bez ikakvog lečenja.

Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. prorr skuitetnim ponašanjem. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. pripremajući se . Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . kalijum u telesnim tkivima. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. grčenje mišića. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. čak i oduzetost. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. uključujući polne. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. kao i anoreksija nervoza. iako zapravo nije. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. laksative i diuretike da smanjili težinu. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. U t žim slučajevima. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. povećane pljuvačne žlezde.d vojka neko vreme ne želi da jede. što izaziva poremećei ritmove srca. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. Cestim povraćanjem takođe se troše vod. kao i anoreksija. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. oboleli od bulimije druge strane.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). upadajući u nevolje sa drogom. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. Bulimija. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. infekcije desni. bulirr čari se prejedaju. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. pogađa uglavnom ml de žene. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. psihološkc porekla. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan.

Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin.početni je način lečenja. taj čija. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. Jedite raznoliko. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. psihoterapeuta i nutricionista. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje.često kombinovana s antidepresivima . Antidepresivi. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. a ose. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 1 . Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. (Vidi takođeAfte i Gastritis. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. sredstva za pojačavanje ukusa. zajedno sa savetovanjem o ishrani. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. Isto tako. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. poput sertralina i fluoksetina. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. glavninu soli i cigarete. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. kofein. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). U teškim slučajevima. Takođe izbacite alkohol. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije.

m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . obližnja burza može da se upali. sa trenutnim bolom ili bez njega. de god vam se kosti. vljasu laktovi. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. naročito u blizini zglobc va. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. često praćena up. Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. izazivajući pritisak na okolr tkivo. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . Kad se zglob previše upotrebljava. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. ili je to m ožda početak a r tr it is a . pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. kukovim a. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. to nije dobra zamisao. Profesionalni i amaterski sporti. kukovi i kolena. Dizanje teških tereta. istegnuti ligament ili tetivu. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. . bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. laktovim a. lom. Trenutni znakovi su bol. oticanjem i osetljivošću tog predela. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. upala i o tok u ram enim a. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. što dovodi do upa burzalne kesice. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. spon prirodnih pokreta. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. mena koje se javlja zbog trčanja. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede.

KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu.) kore. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. homeopata može da vam prepiše kure Belladonne.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Kratkoročno. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. u obliku oralnog leka. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. živaca i tetiva. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva.kao što je joga . nego može i da umiri napetost mišića.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. Osim toga. mišiće i ligamente. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u . B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. Burzitis može da se ponovi. U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. 1 . stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. telesna vežba . Nakon početnog lečenja. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. smanjila upala i ublažila napetost mišića. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena.

Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. konačno. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. a ne i u kukuruzu i pirinču. Na Islandu. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. nar< čito žena severnoevropskog porekla. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. svako tristoto dete ima ovu bole. Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. ako i uspeju. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. no njen tačan uzrok je nepi znat. Drug pak. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. nom detinjstvu. koja će da budu prisutna ukolil . ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. gubitak apetita i. Cak i posle leč< nja. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. dobijete proliv ili gubite na težini. r primer.

lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. pa tako četiri puta na dan. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. . Ako se strogo drže dijete bez glutena. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. Da bi se osnažio crevni trakt. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. kao što je prednizon. 19 radi položaja pojedinih predela). Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. koje je relativno teško svariti. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. Za proliv vezan uz celijakiju. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. Stavite levo stopalo na desno bedro. s desnim kolenom na podu. Zadržite taj položaj 60 sekundi. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. koju neki pacijenti dobro podnose. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. vrat i glavu. zatim promenite strane. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. Činite to što je moguće češće. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str.ste osetljivi na gluten. kako bi se ubrzao oporavak creva. ječam i zob. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. enzim koji razgrađuje belančevine. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. Papain. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. raž. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. Izravnajte kičmu. i do 15 puta na dan. a obično i zob. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. poprečnim debelim crevom. lekar može da vam prepiše steroide. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. raž i ječam. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. dijafragmom. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži.

iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. koja je teška oko 1. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. organ još uvek može da funkcioniše. u nekim sk čajevima. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. i. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. Jetra. koja se ču\ u žučnoj kesi. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. zatim ispušta u tanko crevo. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. Cesto može da s uspori ili zaustavi. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. Bolest ne može da se izleči osim. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. presađivanjem jetre. ako se pravilno ne leči. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. ciro za m ože da bude sm rtonosna. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. najveći je unutrašnji organ telu. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. ko sa smanjenom delotvornošću. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. a moguće i do smrti. Ako su tegobe ko. jeti obično može da se brzo oporavi. podložniji ste infekciji. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. Kad se pojave. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. gd pomaže da se razgradi masna hrana. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . belančevina i šećera koji ulaze krvotok. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Među mnogim funkcijama. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. i zamen ožiljkastim tkivom. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave.

genetske mane.verovatno će da dovede do ciroze.naročito ako pijete mnogo i često . Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. pošto je trajao šest meseci ili duže). Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. žutice i smušenosti. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. 1 . samo d v a . iako retko.hepatitis B i hepatitis C . Nasličan način.) Nakon alkoholizma. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. stvarajući simptome mučnine. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. s druge strane. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. Zene. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. na primer. Ciroza se ponekad. Uopšteno govoreći. A budući da je hepatitis zarazan. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. naročitojetri. Ako pijete . budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . što više alkohola pijete . duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. Kod osoba s galaktozemijom. U međuvremenu.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. Čak i osobe koje malo piju. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. gubitka apetita. Mogući uzroci uključuju viruse. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. a mogu i da se zadrže.to češće . Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. Kod Vilsonove bolesti. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode.i .veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. temperature. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. To je nužno čak i ako se osećate zdravi. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. Jednostavno rečeno. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. Od raznih oblika ove bolesti. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. Na primer.ma. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. gde uništava tkivo.

opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja.odmah i potpuno. Ipak. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. pravilne ishrane. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. kao na primer paracetamol. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. jednostavno morate da prestanete da pijete . A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze. U slučaju hemohromal ze. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. U tome bi treb. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. moguće i upotrebe leka interferona. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. alkohola i otrovnih materija u organizmu. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . kao što je unutrašnje krvarenje. Ako imate cirozu. Kad se dijagnoza jednom postavi. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. r glašava se važnost odmaranja. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. Ako prestanete da pijete. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. premlad prebolesni za taj zahvat. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. uključujući pilule za kontracepciju. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. 184 . obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena.

dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe. koje se upotrebljava u kombinacijama. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. Uopšteno govoreći. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. mleka i belančevina . Ipak. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. povrća.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. . koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. Samolečenje može da bude opasno. uključujućiparacetam ol.) ■ Različito kinesko bilje. što može da dovede do mentalnih oštećenja. Neki lekovi. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle.ako upotrebljavate intravenske droge . na primer. žitarica. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. Praktikujte siguran seks i . ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. U SAD. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas.

bolovi u stomaku. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. žućkasta koža i oči. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. žućkasta koža i oči. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. Zatim čitajte vodoravno. umor. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. poremećaj jetre 186 . analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. drhtanje. mučnina. povraćanje s krvlju. temperatura. uključujući šuljeve. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. modrice. dijabetes. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. nadutost. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. katranasta stolica metalnoga mirisa. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. tup bol u stomaku. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. poremećaj žučne kese. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. krvni sudovi na koži u obliku pauka. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. povraćanje. gubitak ili dobijanje na težini. tumor debelog creva.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

često je prvi simptom jednog retkog. stres i. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. najbolji su način prevencije bolesti desni. Po pravilu. krvarenje iz nosa. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. nepravilnim zagrizom. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. potištenošću. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. odnosno zubnim mostom. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. upalu nalik na upalu sinusa. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. a konzumiraju velike količine šećera. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. iako je češća kod muškaraca. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. gubitak telesne težine. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. 209 . pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. zadahom iz usta. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. povišenu temperaturu. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. Ako se ne leči. pluća i bubrega. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. a krvarenje je izuzetno često. potražite profesionalni savet i pomoć. Katkad je praćen blagom temperaturom. ona se razvija poput bakterijske upale. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. može da izazove oštećenja srca. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. On izaziva izuzetno snažan bol. kašalj i potištenost.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. Ostali simptomi uključuju uhobolju. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. naravno. bakterije.

međutim. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. godine. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. Ovasredstva. U većini slučajeva. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. uzimanje velikih količina tečnosti. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. pravilna ishrana. iznosi gotovo 90 posto. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. ali i delotvorno lečenje. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. mnogo uspešnijim. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. Istraživanje iz 1993.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. međutim. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. kad se bolest ne leči. burgije i ostale zubarske instrumente. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. a katkad i antibiotike.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. međutim. U svakom slučaju. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. to jest kalcifikovane zubne naslage. stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. Uzmi 210 . čišćenju područja ispod ivica desni. Danas. ublaže upalu i krvarenje.DESNI . koji. iako je nekad potreban hirurški zahvat.

posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. takođe može da ma terapeutski efekat. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. i bogata vlaknima. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. isprobajte M ercurius vivus. C i E kao i cink. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. potražite savet stručnjaka homeopatije. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. a jpotrebljava se bez zubne paste. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Ako planirate trudnoću. Ako se tegobe naitave. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta.udbekiju (Echinacea spp.) i američkog jasenaza grgljanje. pravilnom i redovnom higijenom zuba. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. . Nažalost. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. Za postizanje ovog»savršenstva«. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama.te oralna sredstva protiv začeća). Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa.) za suzbijanje upale. MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). redovno odlazite stomatologu. Za zaista pravilnu higijenu. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . nežno ali temeljno. ne smeju da izostanu. dugotrajnije pranje zuba četkicom. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. Napitak pijte tri puta na dan.

To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. ima visoku tem peraturu. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. rebara ili grudne kosti. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. izazivajući prekid disanja. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. Pozovite hitnu pomoć (94). kao što je curenje nosa ili kašalj. srazmerno j česta dečja bolest. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. 2 . tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. Ako dete ne može da diše.5 °C ili više). ali bez kašlja i naginje se napred. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. ali ne m ože da savije vrat niti govori. ne m ože da govori ili pobledi. 56-59). Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk.dete će možda morati u bolnicu. ifterija. čiji simptomi liče n difteriju .D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). odmah počnite s reanimacijom (vidi str. Ako vam dete prestane disati. Pozovite hitnu pomoć (94).nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). Nazovite 94. N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. izuzetno teško diše. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. koji s naziva stridor. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. odnosno poplavi. čime se stiska dušnik.

detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. oni mogu da nadraže detetu grlo. i Glavna žila 24. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. Bešika 12. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. a grlo opustiti. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. rosulju (Drosera rotundifolia). Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. 2. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. Aconite. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Zilazačeća 17. na spoljnom delu grudi blizu ramena.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. Ako su simptomi dosta teški. . a zatim pustite. Zadržite pritisak jedan minut. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. 13. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. Budući dase bolestčesto pogoršava noću. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. Ako je noć prohladna. Pluća 1. ♦ Nudite puno napitaka. plač će samo otežati disanje. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Difterija se obično može lečiti parom. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. Pokušajte da umirite dete. Trostruki grejač 5. Lagano pritiskajte jedan minut.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. Stavite prst na sredinu detetovih grudi.

) Ako ste dijabetičar.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. tresete se i prekomerno znojite. ili stabilna šećerna bolest . često mokrenje. i osećate se razdražljivo. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. bolove i D 4 . hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. ili mladalačkim dijabetesom. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. imate bolove u stomaku.Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. jako često mokrite. najčešći poremea endokrinog sistema. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. imate ubrzane otkucaje srca. Vaša sposobnost da brinete o sebi. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. dišete dublje i brže nego što je normalno . ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. slabost i preteranu žeđ. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. krajnju malaksalost. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. prekomernu žeđ.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. Ketoacidoz. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. zvanih ketoni. kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. ijabetes ili šećerna bolest. Dijabetes tip 2 . gladno ili iznenada pospano.

dijabetičari često imaju niz različitih bolova. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven.itomaku i ubrzano duboko disanje. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. nervni sistem. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. bubrege. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. Kao posledicatoga. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. im potencija i tegobe s krvotokom . grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. koji povećava šećer u krvi. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. takođe povišava šećer u krvi. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. adrenalina ili efedrina. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. Organizam. poputsoora ili mlečca. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). velike količine acetilsalicilne kiseline (npr. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. obamrlost i trnci u nogama. srce i krvne sudove. srčanih i moždanih udara. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. . (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. Na primer. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. gubitak osećaja. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. Riblje ulje. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina.

dodatni šećer neće mu naškoditi. bolove u stomaku. hladnu i lepljivu kožu. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. prekomernu glad. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. nazvan gestacijski dijabetes. poput voćnog soka. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. ne može se uzimati oralno. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. teško disanje. a zatim ga odvedite u bolnicu. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. a zatim je odvedite u bolnicu.) Ako je bolesnik bez svesti.a zatim ga odvedite u bolnicu. najmanje dva puta. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. Ako je bolesnik bez svesti. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. poput voćnog soka. bombona. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. gubitak orijentacije. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). odmah zovite hitnu pomoć (94). bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. Ako je bolesnik bez svesti. pozovite 94. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. pospanost i moguće nesvesticu. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). povraćanje. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. dah slatkastog mirisa. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. Ako osoba ima šećernu bolest. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. bombona. a moguće i tip dijabetesa. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). negde bi to trebalo i da piše. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . često mokrenje. dovanja. Nakon nekog vremena gl. Kao prvo. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. odmah pozovite hitnu pomoć (94). Ako je bolesnik pri svesti.

ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć.8 sati i traje do 32 sata). ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. . oksifenbutazon i klofibrat. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. ostalima je potrebno lečenje lekovima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. hipoglikemija može da dovede do kome. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. fenilbutazon. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. Ugljeni hidrati . Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. gliburida ili hlorpropamida. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. masti od 20 do 30 posto. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. glipizida. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. acetoheksamida. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. uključujući hloramfenikol. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. a mogu da ublaže i stres. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. Da biste sprečili napad hipoglikemije. Ma o kojem se tipu bolesti radi.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. Bez pravovremenog lečenja.

PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. snižavajući tako njen nivo u krvi. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. stopa dijabetess počinje da raste. ISHRANA U laboratorijskim testovima. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. da popravlj. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. vrstom dijabetične neuropatije. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. meditacije. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. vrste hrane. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. Ako imate dijabetes tipa 2. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. Ako ste dijabetičar. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela.. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. poput biofidbeka (biofeedbacka). hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). nivo holesterola. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa).HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije.

Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uključujući sledeće. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. vitamina i minerala. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. Biotin. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. . m odrice.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. prestanite. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. p o sek o tin e. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. slikovito rečen o . koji se takođe zove vitamin H. m ehuriće. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. vitamin grupe B. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. naročito kod dijabetičara. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. stopalo vam je Ahilova peta. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. Pazite na p re d e le su ve ko že. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. Vitamin Bf.-------------------. tražeći crv e n e tačkice. Ako pušite. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. tj. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. Pokazalo se da inozitol. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. žuljeve. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale.

Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. mc že da se primeni invazivna analiza. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . To su simptom i upale sinusa. na primer karakteristična za astmu. pritiska iza očiju. popu azbestnih vlakana. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. od blagih do izuzetno teških. Na primer. Kad je potrebna tačno određena informacija. upale pluća i tuberkuloze. ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. CT snimanje. emfizema ili raka pluća. ♦ ako dugo kašljete. upale sinusa.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. ultrazvučno sn1 manje pluća. 220 . bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). T UZROCI Disajne infekcije. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti.DISAJNI S IS T E M . O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. pri sustva ili odsustva neke druge.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. groznicu. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. ♦ ako imate osećaj punoće u licu. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu.

akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . . Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. Ako pušite. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva.sinusi. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. lekar će vam preporučiti da prestanete. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. pijete velike količine tečnosti. Gornji disajni putevi . ne postoji delotvorno lečenje. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. kao što su azbestoza i silikoza. nos. U slučaju da bolujete od prehlade. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. prestanak pušenja. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). vitamina grupe B. usta i grlo . Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite.

hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. ♦ zadihanost. zapaljenje pluća.DISANJE . ružičastim . emfizem. upala pluća. pogledajte popis naziva u susednom redu. rak pluća. teško disanje. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. tuberkuloza. rak pluća. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. pleuritis (upala p o reb rice).T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. alergije: astma. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. Zatim čitajte vodoravno. srčani udar. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. apsces pluća. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. reakcija na lek za srce 222 .

Vidi Hitna stanja . ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe.prva a pomoć: Srčani udar.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. Odmah se obratite lekaru. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . Isto tako. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. Vidi takođe Hitna stanja . ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo.prva pomoć: Gušenje stranim telom. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. verovatno imate akutni bronhitis. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. . a vi pušite. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možda imate hronični bronhitis.

ali n < mnogo. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . primerenije rečeno. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići.DISKOVI . ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. gustinom liče na komad tvrd gume. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. naročito jako pri ustajanju. Zaista ima malo. Do ranog odraslog dob.5 centimetra i debljine oko pol centimetra. Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. fibroznog prsten (annulus fibrosus). m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. Ako zanemarite upozorenje. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa .nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. ne preduzimate viši neke radnje . amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. Kao deca. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. u slici ima nešto istine. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. ako i imalo.ili. a sastoji se od tvrdog.te gobe). mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. S . koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. međukićmenih jastučića. dotok krvi u disk prestaje.

ima sasvim drugi uzrok. onesposobljavajućih bolova . Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. koji. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Ako dodirne živac.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. razoran bol. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. posledica je trenutan. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. što dovodi do izornih. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. Ponekad disk natekne. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. Kod starijih osoba. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. materije koja sačinjava hrskavicu. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. meutim. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. bol u zadnjem delu noge često . 225 . izazivajući pritisak na okolne živce. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama.

Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. Pomalo sporan oblik lečenja. AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. katkad donosi dugoročno olakšanje. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. tako da disk ne pritiska više živac. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. a možda i pogorša povredu. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. diskektomij. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. Poput epiduralne injekcije. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. jeste hemonukleoliza. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. alternativni načini lečenj. sada uglav nom već u nemilosti. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. osiguraju odmor. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. kad uklještenje diska izaziv. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. Aspirina).DISKOVI . Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove.

edite na pete. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. Z.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile.đa ispruženih ruku. Primaknite čelo ka podu. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima.verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. zatim opet sedite. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. Izdahnite i savijte e u kukovima. glave obešene prema dole.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . Izdahnite. . Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. zadržite 15 do 20 sekundi. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. Lezite na . Udahnite i vratite se u uspravan položaj. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. Dišite polagano.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. skupljenih olena. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . Ponovite na drugoj strani. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. (Vidi str.

ili povraćate. a možda nikada neće sasvim nestati. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. Ako se ne leči. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati.p r v a p o m o ć . ( Vidi takođe str. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. može da s razvije upala trbušne maramice. koji se javljaju duž zi dova creva. ku će se povećati. 68 p o d H itn a s ta n ja . a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. retk stolice. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. zvanih divertikuli. retka stolica. proliv. groznicu i stom ak počne da vam otiče. Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. ♦ ako se u stolici pojavi krv. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. Ozbiljnija bolest. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. divertikulitis. D . hvat. A budući da divertikuli kal kad krvare. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . Ako imate divertikulozu. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. bolovi i osetljivost u stom. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija.) ♦ ako im ate tem peraturu. na šta će da vam ukaže zatvor. To se na češće događa između debelog creva i bešike. a ako prodru kroz crevni zid. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. možda toga nećete bi ni svesni. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. Odmah potražite lekarsku pomoć. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. što zahteva opsežan hirurški z. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. Zahv.

možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva.divertikulitisa. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Budući da rak. ali dobijete samo blagu infekciju. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. no ishrana takode igra značajnu ulogu. upala koja će uslediti . Zaista. Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. što dovodi do upalne bolesti . koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Ako se poremećaj ne leči. Barijumova kaša. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. hranu u tečnom obliku. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. antibioticima i ponekad operacijom.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima.mogu da postanu izvor infekcije. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa.i divertikulima . D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze.zvana divertikulitis . DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. ali ako imate divertikulitis. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. .

U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. (Vidi takođe R akdebelogcreva. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. suv šljive. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. naročito ak imate proliv. Ako ipak budete imali zatvor. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. 230 . koja može da ubrza opuštanje. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. kao što su beladona ( < B lladonna). Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. smanjivanje upale. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. Pijte tri puta na dan. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita).) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. kuvano v< će i jabuke . Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. Ma kakvo bilo vaše lečenje. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. koji mogu da pogoršaju bolest. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. Proverite s lek. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. Zavisno od uspeha oporavka. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa.

nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. nemojte da je odgađate niti zanemarujete. mogli biste da se opečete. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. pa ih koristite samo kako vam je rečeno.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. Jedite hleb od integralnih žitarica. ali neke mogu da budu vrlo jake. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću.majčino lišće (Cassia senna).R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. čime se podstiče redovno pražnjenje creva. Suve šljive. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. pre nego što se smesa zgusne. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. . kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. zobenu kašu. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. naravno. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . koja je izuzetno jak biljni laksativ. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. žitne pahuljice s mekinjama. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života.

a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća.malim kesicama koje stvaraju mleko . rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. brojne podvrste. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. ali moguć i kao posledica raka. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Kako tum or napreduje. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. sastavu ili tem peraturi dojke.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar.DOJKE . iako njih 90 posto nije kancerozno. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. . 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. Ipak. svraba ili pečenja. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. Kad rak jednom počne da se širi. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. znamo koj su glavni faktori rizika. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. Cvorići su najčešće u lobulama . Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. drugi su zloćudni il kancerogeni. lokalizovanog tumora. ili gnojenja. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. ali trebalo bi da se odredi. Neki tumori su dobroćudni. To jc najčešći oblik raka kod žena. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. crvenkasta.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. dok se druge kreću brže. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima .

a svake godine nakon 50. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano. Kod žene čija je majka.___________________________ __ rizika. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. U osnovi. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. koji imaju nisku dozu 'račenja. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. klizavom zrnu pasulja ili graška. probajte Penjanje po zidu. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . Osim godišnjeg medicinskog pregleda. Ponavljajte pet puta na dan. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. Sto dalje možete.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. estrogen nalaze ćelijama da se dele. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. godine života. predodređena je da dobije rak dojke. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. razgibanim i jakim. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . Ako žena ima taj gen. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. rodi prvo dete nakon 30. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. iakozato nema konačnih dokaza. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. kod žena u postmenopauzi . Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. . Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . što se ćelije više dele. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. Uopšte. ali mamogrami. godine. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. žena. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. to je 3na podložnija raku dojke. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega.možda oostajući kancerogene. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost.tegobe).

RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. rak dojke leči se hirurškim putem. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči.što naružuje manj od radikalne mastektomije. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. Ako je moguće. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. Kad se suoče s operacijom. LECEN JE Ako imate rak dojke. Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. E ste tsk i rezultati su zadivljujući. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. p ro p ra tn e pojave. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom .uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . hemoterapijom i hormonima. takvi implantati uklonjeni s tržišta. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. ali je ta operacija skupa i složena. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. najrašireniji je tamoksifen. a daleko je manje naružujuća. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. istražite mogućnosti. pa su 1992. mišića i limfnih čvorova. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. Postavljajte pitanja lekaru. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. ko potiskuju estrogen. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. od lekova u upotrebi. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen.DOJKE . D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. ali ipak neželjene. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. I međuvremenu.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. U slučaju zloćudne izrasline. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . Praćena primerenim lečenjem zračenjem. nadaju se d 234 .

kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. Za više informacija o zračenju. selenom i jodom. Teoretski. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. a ne osloncima svoje ishrane. vidi Rak. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. Pšenica. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. a voće. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. masline. ako zloćudna bolest postoji. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. posebno vitaminom A . ♦ Učinite voće. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. šljive. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. povrće. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. soja. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. jabuke. C . D i E. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. U načelu. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. pa kalcijum om . šargarepa. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa.

pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. izrasline. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. čvo rić koji je tvrd . godine. Ako više nemate menstruacije.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. uključujući rak. lako je većina čvorića bezopasna. Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . 192). u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom.D O JK E . drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. koji dovode više tečnosti dojke. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. Mamogrami . ovo m ože da ukazuje na infekciju. ishranu. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. takode nastavlja da se menja s godinama. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . sa sobom hormonske promene. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi. sa simptomima koji s 6 . m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. i možd. šireći tkivo. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. Počevši od puberteta. uključujući poras estrogena i progesterona. N eka vam svaki čvorić proveri lekar. Svaki mesečni ciklus dono. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. s bolovim a ili bez. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str.

menstrualne nepravilnosti i debljanje. Ako to ne deluje. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Zapravo. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. idite kod lekara. muškog hormona. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . 238).ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama .oji nisu posledica raka. svaki dan ako je nužno. sledeći korak je manja operacija. uključuju glavobolju. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. propratni efekti danazola. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi.tvaraju male apscese. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju).► povuku pred prestanak menstruacije. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. Ako ovi načini lečenja ne pomognu.ije. str. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. . Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. Nije baš jasno kako to postiže. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. To može da im da izgled cisti. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. steron. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. ginekološke izrasline i krvne ugruške. na gustoću kostiju. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. Kspirina) ili ibuprofena. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome. savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. Ako mislite da imate infekciju. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. Ako postoji apsces. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. retko. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. Infekcije dojki leče se antibioticima. mučninu. Osim toga.

neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. Lagano stisnite svaku bradavicu. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. S prestankom menstruacije u menopauzi. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. ili fibroadenozu. vidi R akdojke. Ciste. 238 . žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. 3 Kod metode mreže. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke.) Tražite nabrani deo. ako ima iscetka . Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. Oni se razli kuju veličinom. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. stavite je n.savetujte se s lekarom. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. Za viš< informacija. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. adenome i papilome. možete da smanjite nivo estrogen. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. Istraživači proučavaju učestalost slučajev.D O JK E . (Najlakše je dok se tuširate. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. azatim čvrstim pritiskom. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. Obratite pažnju na sva osetljiva područja.naročito ako je krvav . Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. lako ne po stoje konačni dokazi. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. koje mogu biti velike ili male. 2 Kod služenja spiralnom metodom. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. u organizmu jedući hranu s malo masti. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju.

Fibroadeiomi su obično okrugli. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. zahvatom koji se obavlja u istome danu. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. . Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke.naročito zasićenih masti . Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Na primer. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza.i dobroćudnih čvorića. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . asamose retko povezuju s rakom. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. smatra se jedinim oblikom lečenja. Ako je tečnost bistra i cista nestane. koji može da bude krvav. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. kao i raka dojke. Hirurško odstranjenje. Razlikuju se izgledom. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće.500 mg dva ili tri puta na dan . ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. lečenje i dijagnoza često su po'ezani.

Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. p reko m erno znojenje. mentalnc emocionalno ili društveno. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. gubitak ravnoteže. alprazolam i triazolam. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. letargija. zakonom dopuštenih droga. još ji veći zdravstveni problem. ne prestana upotreba droge ili leka. ali velike količine mogu da oštete um telo. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. crvenilo očiju. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. ♦ Prom ene raspoloženja. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. nagle prom ene raspoloženja ili stava. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. Osoba koj zloupotrebljava droge. odnosno lekova. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. nerazgovetan ili sm ušen govor. ♦ Letargija. Zavisnost je prisilna. prom ene raspoloženja. gubitak težine. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. raširene zenice. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. zloupotreb. O sob a koja ih uzima često će to da poriče.naročito deteta ili tinejdžera . na primer. drhtavicu i paranoju. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. slab uspeh u školi. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. položenja. raširene zen ice.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. nerazgovetan govor. onome koji ih koristi naškode telesno. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. ♦ G ubitak težine. ♦ H alucinacije. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. p roširene zenice.i sum njate na zloupotrebu droga.

p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. -------------------. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. ali se smatraju a. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. Zavisnost. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. anksoznost. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. ooremećaje vida. slabljenje funkcije pluća.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak .za podizanje raspoloženja. SID E i drugih zaraznih bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost.bio korisnik svestan problema ili ne. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. Opijati. C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. motivacija i nivo energije. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. po pravilu. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. . Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. koja se naziva "krek" ("crack"). dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. poput heroina i kokaina. izaziva depresiju. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. verzija namenjena pušenju.nage volje. Acetilsalicilna kiselina (npr. stvara izrazito jaku zavisnost. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. lego oni koji to ne rade. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. morfijuma ili heroina. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. Kanabis. Marihuana i drugi oblici kanabisa. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . model ponašanja se teško prekida . ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize.

N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. Oslobađanje od stimulansa. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. um or ili nesvesticu. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. pacijenti mogu da postanu potišteni. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. a detoksikacija složenija. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. tremorom i akutnom željom za drogom . Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. Izuzetak je kokain. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. teskobe. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. sredstva za spavanje. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa.m o že da jo j spase i život. slabosti. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . lako . m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. drhtanje. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. pa je lakše uzeti preveliku dozu. znojenjem. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. U ovoj fazi porodica. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. O dred en i lekovi naročito brinu. psihoterapije i grupazasamopomoć. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. Diuretici. konvulzija i halucinacija. drugi to poriču. halucinacija i depresije. ubrzanog pulsa. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. umora. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. koji je vrlo teško ostaviti. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. Ma koliko neprijatni bili simptomi. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr .uveliko je izdramatizovana. može da dovede do letargije. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. ili sredstava za podizanje raspoloženja.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. pa čak i opasna po život. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . Zbog opasnosti od napada. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje.

Podrška porodice. vidi Stres. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. kalijuma. PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum). Grupe roditelja. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. Silimarin. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. ehinacea (Echinacea spp.uključujući alkohol i duvan .deo zavisnikovog oporavka. Kod adolescelata. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. Za specifične tehnike. .naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. magnezijuma. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . meditacije. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). lako sporno. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. Drijatelja. kalcijuma. j. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma.grozničica (Scuteliria lateriflora). Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv.^apočeto izlečenje moguće. kokaina i ostalih droga. dok šišak . -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . uzima se za jačanje jetre. kolina i folne kiseline.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. napori društvene zajednice. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.često život10 važan . ^ovori se da ekstrakt divlje zobi.oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. programi javne edukacije i prevencije. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. Ova faza je često jako te. ekstrakta nadbubrežne žlezde. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. povrća i složenih ugljenih hidrata. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. koren čička (Arctium ippa). držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer.

prom ene u boji kože. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. mineral. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. penastoj izolaciji i iverici. masti m azaobuću. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. početno lečenje usredsređuje se n.kod tam noputih Ijudi . Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. Ijuštenje kože i . Najčešći je među malom decom. kož. ručnim zglobovima kolenima. Kod osoba sklonih ekcemu. obično na ručnim zglobovim a. naslednu bolest. pšenice i oraha. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. lateks gume. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. ne kih deterdženata. jaja. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. a nekad se stvaraju i m ehuri. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. zadebljale kože sa svrabom . a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. tepisima. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. ali nije ograničen na ta područja. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. proizvoda na bazi hlora. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala.od seljenja di novog posla . Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. se Ijušti. kravlje mleka. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. M ožda imate trogo gledano. S UZROCI herpesni ekcem. crveni delići kože. Ekcem se često povezuje s astmom.

(Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. da dovedu do glaukoma. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. U težim ilučajevima. u retkim slučajevima. Ako je ekcem povezan s alergijom. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. na vrhu stopala. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. 245 . uopšte govoreći. ali prljaju i leugodnog su mirisa. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. Ako se koriste za područje oko očiju. vidi Dermatitis. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Ako simptomi potraju. izbijanje pega. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. trudnicama i starijim osobama. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. i Želudac 36. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. Za krajnje slučajeve ekcema. naročito kod dece. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST).)oremećaja. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. ispod kolena. ne bi trebalo da ih koriste trudlice. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. akne i trajne strije. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. Iz ovih razloga. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju.

homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. jaja.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA).) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). Budući da je ekcem hroničan.uključujući obeležja spavanja. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. procedite i popijte do tri šoIjice na dan. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom.pre nego što se odluči šta će preduzeti. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. pšeničnog brašna i oraha . Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj. Ulja iz skuše. jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. pa je važan stručni nadzor. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. telesnu temperaturu. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. neodoljivu potrebu za hranom. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. majčine dušice (Thymus vulgaris). provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože.kravljeg mleka. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. organski problem. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). Možete da uzimate doze do 25 00C . Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava.

probajte toplu kupku. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Da biste izbegli opasnost od predoziranja.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. konzervansa. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. naročito vitaminima topivim u masti. Upotrebljavajte jednostavne. . Ako vaše odojče ima ekcem. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja. Ovo je naročito problem kod odojčadi. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. pšenice i jaja. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. poput kravljeg mleka. brzo šetajte ili redovno vežbajte. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. vitam inaA i cinka. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa. Poimence. naročito kad odlazi na spavanje. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. ulja ili parfema. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. pazite da mu nokti budu odsečeni i . stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. Ako je moguće. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. ■ MJ na dan. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti.ako obično češe ranice . Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. Svakako održavajte sobu toplom. zamolite lekara da prati vaš napredak. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. Ako vam odojče ima ekcem. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. Opustite se.

ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. disanje postaje teže i iziskuje napor. po pravilu izaziva hronično. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. blag kašalj. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. naročito ako je taman i gust. Emfizem se javlja kad se alveole . Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. Kako se emfizem razvija. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. Opet. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. poput penjanja stepenicama. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini.malene. ali isto je tako karakterističan za rak. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. od astme do srčanih bolesti.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. lako celi niz činilaca . S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. obično od pušenja. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. U mnogim slučajevima. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. možete bitno da usporite njeno napredovanje. koji objašnjava neke istovetne simptome. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. mfizem. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete.uključujući naslednost. na primer da se popnu svega desetak stepenika. kašljanje i zadihanost. a da se ne zadišu. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . oni mogu da unesu promene u svoj način života. E 248 . čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva.

^ačepljena sluzi.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. PLUCA Duboko u plućima. čak i ako ne puše. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja.otrajno pušenje. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. 249 . Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. Smatra se da dim iz cigareta raz. ometajući životno važnu razmenu gasova. Ako to ne učinite.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. poput hroničnog hronhitisa. Posle postavljanja dijagnoze. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. Kad se disajni putevi stegnu. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. obično zbog pušenja. Tehnike disanja. verovatno je da su vam pluća već oštećena. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu.što ukazuju na nastanak emfizema. ako imate emfizem. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. ako pušite. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Morate odmah da prestanete da pušite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. čime se zadrava ustajali vazduh. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću.

HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). masirajte gornju površinu oba stopala. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. Ponovite. Pijte vruće. udahnite i podignite ruke što više možete. azatim jestavite na vatru da se skuva. Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). naročito tokom napada otežanog disanja noću. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. miloduha . Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. euforbiju (Euphorbia pilulifera). 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Pustite da čaj odstoji 10 sati. snažan je bronhodilatator. udahnite i spojite laktove ispred sebe. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. Smatra se. zatim ih spustite. odmah ispod drugog i četvrtog prsta. lavande (Lavandula officinalis). Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. zvana još i ma huang. na primer. Zatim. 1. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. Upamtite. poput mlečnih proizvoda. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. semena anisa (Pimpinella anisum). Podignite laktove što više možete. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. Da biste pripremili čaj. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. 250 . KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. Izdahnite. Ammonium carbonicum (6c). u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Ponovite. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. spustite ruke i razdvojite dlanove. polagano ih istežite iza sebe. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. H epar sulp huris (6c). da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi.izopa ( Hyssopus officinalis). običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). lobeliju (Lobelia inflata). Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. međutim.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija.

U sobi prosečne eličine. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. »REVENCIJA . konačno. polako spustite ruke i izdahnite. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta.) š Prošetajte. Polako brojte do tri. azatim promenite. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike.) Dok ležite na leđima. Sedeće istezanje. Ponovite tri puta. Brade priljubljene uz grudi. Zatvorite oči. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. Podizanje nogu. dok se penjete stepenicama. Disanje dijafragmom. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. Iz stojećeg položaja. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. Duboko udahnite. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. Podizanje ruku. 4A U Č IT E KAKO .: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. a da se ne umorite. Ako želite da se služite raspršivačem. Prvo napunite lavabo kipuom vodom. stavite a u manji prostor. spustite nogu dok udišete. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. zatim dok hodate i. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani.ko pušite. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. U početku ponovite vežbu tri puta. poput kupatila.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. Dok sedite u stolici. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. Ponovite tri puta istom nogom. . Kad vam se pluća potpuno ispune. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. nagnite se natrag. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. Ne upotrebljavaj. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. (Za popis predloženih ulja. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme.

ih pomera kao jednu tvorevinu. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. nalazi se samo u materici. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . nadražuju se. Kod žene koja boluje od endometrioze. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. tkivo kojim je obložena ženina materica. krv koju stvara ne može da izađe i n. stvaranje cisti. ožiljaka i priraslica. što izaziv.l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. poznato kao endometrijum. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. . kraju počne da nadražuje okolno tkivo. umerene ili teške. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. .zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. poput jajnika ili mišićnog zida materice .često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. poput pluća. 252 . od prirodnog stanja stvari. oni mogu da rastu. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa. Ove lezije. Poput samogendometrijuma. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo.

S menopauzom simptomi obično nestanu. simptomi mogu da potraju. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. čiji je zadatak pomeranje jajašca. dubok bol u tomaku tokom snošaja. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. ali ne i da se izleči. . U prirodnim uslovima. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. Kod žena koje mogu da začnu. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena.radna menstruacija. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće. kao mogućem uzroku.lašenog pada u stvaranju estrogena. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone.. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. dovodeći do endometrioze. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. za svaki slučaj. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. industrijskoj hemikaliji. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju. Čini se da dokazi govore da ne može. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. Kod •etrogradne menstruacije. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije.

lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . udahnite i podignite glavu. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. lekar će možda da vam savetuje operaciju. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. 254 . polagano dišući. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Uradite jednom ili dvaput na dan. Dok udišete. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. grudi. poput pojačanog rasta dlaka i . tako da su i oni opet usmereni na simptome. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. grudi i bedra s poda. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. a lečenje lekovima nedelotvorno.muškim hormonima. Trudnoća ublažava simptome. Luk povećava rastegljivost kičme. simptomi se često vrate. Izdahnite i zatim se opustite. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. 3 podignite glavu. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. Zadržite položaj 15 sekundi. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. Ležeći na stomaku. ne delujući na stvarni uzrok. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. Izdahnite i zatim se opustite. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. Za žene koje mogu začeti i žele dete. Dok udišete. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. retko dolazi do potpunog izlečenja. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. ruke i noge od poda. grudi 2 i bedra s poda. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja.retko produbljivanja glasa. Kod svih takvih lečenja lekovima. polaganc dišući. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. Uradite jednom ili dvaput na dan. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. Uradite jednom ili dvaput na dan.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Zadržite položaj 15 sekundi. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. vaši simptomi bi morali da nestanu. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu.

Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis). između ostalog. vitamin E (400 do 600 MJ).multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg).može zato da poboljša ublažavanje simptoma. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. sardine. ♦ ako imate obilne menstruacije. ♦ Ako upotrebljavate tampone. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. naročito ako se radi o majci ili sestri. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. . menjajte ih često.uključujući skušu.ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. ♦ Da biste ublažili napetost. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. naročito kad je krvarenje jako. upotrebite električni jastučić. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. losos i tunjevinu . igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. ♦ ako imate urođenu manu materice. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. Dnevni dodatak ishrani . često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja.

i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan.osnovni su pokazatelji epilepsije.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. ♦ Ritmično trzanje šake. ozled glave. moždani udar iU prevelika doza leka. Kod odojčadi s groznicom. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. uzrok može biti i trovanje. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. urođene infekcije mozga. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. Vrlo mala deca mogu u. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. visoke temperature da imaju i konvulzije. Ipak. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. 48 Hitna stanja . stres. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. bleštava svetlost. iza čega sledi ukočenost trzanje. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. ne dostatak sna. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. Pogledajte str. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). stopala ili lica. ali to nij< prava epilepsija. Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. a bolesniku se ne vraća svest. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . ♦ ako napadi slede jedan za drugim. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. lako je svaki slučaj epilepsije različit. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. zatražite medicinsku pomoć. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. menstruacij. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. ♦ Gubitak svesti. 256 .

a lekar bi trebalo da bude upoznat . onalnim lekovima. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. .a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost.e posavetujete s homeopatom. razdražljivost ili glavobolju. valproičnu kiselinu. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. ali /ećina ih je blaga. karbamazepin i gabapentin.možda ukusa ili mirisa. moždaćete hteti da . ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. ali ne očekujte rezultate preko noći. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. na primer. Uobičajeno je. Uz vođstvo. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama . dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad. U slučaju Džeksonovog napada. fenobarbital. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. posavetujte se s osteopatom. ♦ Dosta spavajte. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. premalo sna može da poveća verovatnoću napada. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova.

postane depresivna il društveno nesposobna. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. vode. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. patite od specifične fobije. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. vožnje. zabave javne toalete. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. starosti. Osoba se obično ne boji samog objekta. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. 258 . zamuckivanje ili nesvesticu. nego neke strašne posledice. obli kom društvene fobije. a obuhvataju strah od škole. glavni strah je strah od javnog poniženja. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. Izbegavaju razgovore u javnosti. to saznanje ne umanjuje njihov strah. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. nikakve veze. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. može da se povuče u sebe. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. visina. obije (od grčke reči phobos. snažno lupanje srca. koja često zahvata mlad« Ijude. krv. Kod društvene fobije. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. a često počinju i detinjstvu. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. patite od agorafobije. pauci. zmija. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). Najčešće se javljaju specifične fobije. ispadanja iz aviona. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. predmeta ili stanja kao što su zmije. zubara. letenje ili liftovi. osob. balona. Ako se fobija ne leči. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. znojenje drhtanje. patite od društvene fobije. na primer. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. debljine. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji.

. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. uključujući jogu. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. koji smanjuju strah od panike. meditaciju i vežbe biofidbeka. Mogu da se uzimaju i anksiolitici. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće. može da ublaži simptome. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Na primer. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije. Nosite flašicu ulja sa sobom.od . Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama. ako je primenjuje iskusan stručnjak.u se izlečile od fobija. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. Hipnoza. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. Mnogi muzičari. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. Mogu . Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. ali moraju da uključuju stručne osobe. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje.. smanji strah.pas je vezan i ne može da me povredi".e koristiti i lekovi.taj pas će me ujesti" do . uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. a nekad i otkrije uzrokfobije. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). . Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Lekovi samo prikrivaju simptome. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. Dok . zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. posebno kad teskoba počne da raste. ♦ Izbegavajte alkohol.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti.

Napadi akutnog gastritisa. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). propisani lekovi antibiotici i. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. recept ili bez njega. mogi da se ustanove oštećenja želuca. suše vam se usta ili m anje mokrite. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. obično traju samo jedan ili dva dana. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože.poput prestank. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. Acetilsalicilna kiselim (npr. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. na primer. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. u retkim slučajevima. crnu ili katranastu stolicu. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. pušenja . vizuelni pregled unutrašnjost želuca. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . povraćanjem ili prolivom. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. mučninom. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). obeleženi bolovima. zavisiće od uzroka upale.

možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. zavisno od vaših simptoma. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. koje ubrzava izlučivanje kiseline . Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. Ako oni nisu delotvorni. a ako vas gastritis i dalje muči. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. ali neke možete da probate i sami kod kuće. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. najviše četiri doze. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. suprotno opštem mišljenju. a sadrže bizmut-subsalicilat. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. probajte neki drugi. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. naproksena. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje.ali ne mleko. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. Osrčnica 6. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin.kako ne biste dehidrirali. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. ako lek koji ste izabrali ne deluje. Slezina 34 i Želudac 36. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. . Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. vraćanje kiseline. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. lekar može da vam propiše cim etidin. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. pijte mnogo vode i druge tečnosti . Jedite više voća koje ne spada u agrume. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat.

lekar će vam verovatno preporučiti odmor. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. mnogo tečnosti i laganu hranu. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. deca. ali 262 . Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. povraćanje. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. Ipak. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. Trovanje hranom. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. njima može da se pogorša proliv. suše vam se usta i osećate se sm eteno. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. mogu takođe da se propišu antibiotici. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. školi ili domovima i vrtićima. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. Ako jako povraćate. proliv i drugi simptomi. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. akoje podnosite. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. Alternativnim postupcima leči se mučnina. m okrite manje nego inače. uglavnom vam ne treba stručna pomoć.

HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. pijte tri puta na dan. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. probajte drugi preparat. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. ♦ Arsenicum album za nemir. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. proliv i žareći bol. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). groznicu. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. ■ Pijte puno tečnosti. hranu s mekinjama i povrće. To se najčešće događa odojčadi. starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. žeđ. Pogledajte 19.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. banane. Pošto simptomi nestanu. Ponovite na drugoj ruci i nozi. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. iscrpljenost. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. povraćanje.

to jest mokrenjem. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. Giht je redak kod žena. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. . a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. Nasuprot tome. snažan bol u zglobu. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. Javlja se intenzivan bol u zglobu. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. Štaviše. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. najčešće nožnom palcu ili članku. što dovodi do upalnog procesa. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. na tro vanje olovom .GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. uključujući kolena. stopala ili ušnih resica. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. laktove palce ili prste. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. a ponekac i drugim zglobovima. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. S vremenom počinju da izazivaju bol. a izuzetnc redak kod dece. najčešće nožnom palcu. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. posebno su skloni gihtu. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. u retkim slučajevim a. pritiska i pojave snažnog bola.

U suprotnom. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. Međutim. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. Ako lečenje izostane. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. Cak i kada se bol i upala ne leče. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. a najčešće u nožnom palcu. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. antibiotici. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. reakcijom na alkohol i određene lekove. čak i dok spavate. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. Aspirin). kao što je hidrokortizon. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. a leči se protivupalnim sredstvima ili. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. i druga protivupalna sredstva. u teškim slučajevima. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. zapaljenje. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. kao što su. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. prestanite da je uzimate. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. 265 . Posle ublažavanja prvobitnog bola. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. na primer. uvek kad posumnjate na giht. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. kortikosteroidi. Ipak. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline.

Slezina 3. spanać i većinu sušenih mahunarki. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. često su ugroženi i drugi zglobovi. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. U svakom slučaju. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. a u kombinaciji s drugim lekovima. direktniji načini lečenja. odmah iza nožnog palca. masaže. na strani metatarzalnogzgloba. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. Zeludac 42. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. kao što su laktovi. pospanost i smušenost.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. Međutim. Ako vam bol to dopusti. lekovaza smirenje ili antihistaminika. pre svega one koje obiluju purinima. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. masnu ribu. Budući da je povratak bolesti moguć. 266 . PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. ISHRANA Uopšteno govoreći. uzimanjem alopurinola. a ne samo na upaljeni zglob. ručni zglobovi i kolena. mesne supe i sosove. koji može da izazove nadraženost kože. školjke. špargle. a po potrebi i tokom ostatka života. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. leka koji je u upotrebi već vekovima. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. Pijte mnogo tečnosti. čirom i bubrezima. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. kao na primer. i neke druge neželjene pojave.

Ledum. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. a posebno ako ste muškarac. borovnice i druge crvenoplave bobice. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. biljnih čajeva i vode. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. . dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. masnoća. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. Namirnice koje. voću i lisnatom zelenom povrću. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. na primer rafinisani šećer. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. školjke i neke vrste konzervisane ribe. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. Oblog će smanjiti bolni otok. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. -------------------. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Benzoicum acidum. odnosno mrazovac. haringe i inćune. pa ih zato treba izbegavati. biljka od koje se dobija kolhicin. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. Jednostavni ugljeni hidrati. uključujući sardine. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. bezalkoholnih napitaka. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. nemojte da pijete biljne čajeve. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. Lycopodium i Pulsatilla. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. čini se. Urtica urens. Colchicum.iznutrice poput džigerice. na primer sokova. postarijeg aristokrate. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. posebno one sadržane u žitaricama. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. Uzimanje veće količine bistrih.

a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. ♦ ako osećate pospanost i umor. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. Naime. pulsirajućeg bola. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. glavobolja. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. ♦ Iznenadna pojava snažnog. nadraženost i crvenilo očiju. zamagljen vid. a zatim i slepilo. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. sim ptom i su akutnog glaukoma. znakovi su sekundarnog glaukoma. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. ♦ Zamagljen vid. 268 . ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. na primer sivom mrenom (kataraktom). zamagljen vid. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. Ako osetite iznenadan. Mnogi lekovi. V UZROCI Očno sočivo. tumorom ili povredom oka. sim ptom i su hroničnog glaukoma. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. Ako se ne leči. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. ali s vremenom oduzima vid. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. ali ne i manje opasni. neovaskularnog glaukoma. betaksolol ili bunolol. potrebne su vam nove naočare. vaš periferni vid slabi. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. ♦ Kod dece. a nekad mučninom i povraćanjem. boli vas glava. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. sim ptom i su urođenog glaukoma. suzne i zamagljene oči. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. Ostali oblici glaukoma manje su česti. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka.

....... kako biste proverili svoj središnji i periferni vid.. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti.... Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči..J DRENAŽNI KA N A L....... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa. Tako.... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama... a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva..... .. lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska...J ŠLEMOV K A N A L....... Ako sumnjate na pojavu glaukoma...... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja. a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma.. Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka. Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom..... postepenu promenu tkiva drenažnog sistema... ako sumnjate na kongenitalni glaukom. mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko .tegobe i Vid ... Ukoliko se oštećenje živca nastavi.... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome................ —...... Bez obzira na uzrok. Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode.. U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca. koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom.N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO . vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan.. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti...... očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak............ a krajnji ishod je potpuno slepilo... Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma. Kolagen je. moguća je pojava kongenitalnog glaukoma... Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje.. Kad se to dogodi. objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja... Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma..... J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice........ Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma.. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom.... na primer...porem ećaji).. Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala.... lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja.............. Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja.... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje.J ROŽNJAČA.. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.J i DUŽICA . a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom... posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka..... naime.......... I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida. Kako se oštećenje očnog živca pogoršava.. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.. poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova.. zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala. Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede..

Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. jednom kad se dijagnostikuje. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. Redovno merenje intraokularnog pritiska. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. žučne kese. Rezultati se razlikuju. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. moguć je potpun gubitak vida. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. Mnogi lekovi. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. Akutni glaukom donekle je različit. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. dovode do porasta očnog pritiska. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. dopune konvencionalnu terapiju. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. između ostalog. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . može uspešno da se kontroliše. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. ako ste već pod kontrolom lekara. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. u tkivu drenažnog sistema. To je relativno kratkotrajan zahvat. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka.

Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. Držite oblog najviše tri minuta. vrlo težak o biik oboljenja. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. uključujući glaukom (vidi Vid . Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. grejpfrut i narandže. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. usko su vezani sa pojavom giaukoma. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. Ponovite postupak s hladnim oblogom. posebno ako imate više od 40 godina. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. N eovaskularni giaukom . L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. obratite pažnju naznakove upozorenja. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. povezan je s dijabetesom . Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. Na oči staviti topao vlažan oblog. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa.poremećaji). Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. brokulu. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. ♦ Visok krvn i pritisak. .signale. neophodan je potpun i detaljan pregled vida. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. lišće repe. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. Veruje se da hrom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. jagode. m igrene i kratkovidost. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje.

Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. izaziva povraćanje. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. Glavobolje izazvane napetošću. Upravo stezanje u početnom stadijumu. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. verovatno je reč o migreni. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. Odmah potražite lekarsku pomoć. a u ređim slučajevim a. naizgled različiti. u početku se javlja ujutro . patite od glavobolje izazvane napetošću.. svetlost vam nadražuje oči. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. moguć je m oždani tum or. druga su najčešća grupa. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. ako bolne i neprijatne. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. ne posustaje. O b ratite se lekaru bez odgađanja. Svi su ovi. glavno su izvorište bola. Moguć je potres mozga. a ime joj je serotonin.klaster" glavobolje. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. patite od tzv. ređe. reč je o sinusnoj glavobolji. a uključuju migrenu i . promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. I . Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. predstavljaju jedan od češćih oblika. mirise i zvukove. Obratite se lekaru bez odgađanja. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. mučninu ili povraćate. odnosno grčenjem mišića. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. a izaziva m učninu. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. vrtoglavicu. slabošću udova. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . Bol može da se proširi.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. Pa ipak. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost.upala). nadraženi napetošću mišića. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. a prem a kraju dana se sm iruje. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. potrebno je preduzeti određene mere. Praćene su tupim. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. migrena najčešće započinje snažnim. M ožda je reč o m e n in g itis u . lako je broj takvih slučajeva mali.odmah potražite lekarsku pomoć. a pre svega posavetovati se s lekarom. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. Bez obzira na to. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. „klaster” (cluster) glavobolje. dvostrukim vidom . a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene.

najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. U svakom slučaju. promena nivoa hormona. a obično se javlja oko crvenog. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. grupa. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. različitih namirnica i nirisa. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat.poljni uticaj kao što je stalna buka.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa.tava protivzačeća. upotreba oralnih sred. vrlo su često u <orenu problema. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. S IN U S N E . Najveći broj obolelih su muškarci.ti nosa.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. Migrene su nešto tajanstvenije prirode. najčešći uzročnik je stres. moguća je takođe i genetska vela. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. Bol je snažan i aštar. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. Kod glavobolja izazvanih napetošću. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom . a potom . Zamor očiju. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. 273 . očiju i ponekad temena. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. nepravilno držanje. a takode i prehlade ili gripe. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. nosa. suznog oka.

Ponovite postupak dva do tri puta. lekar može da pribegne pregledu vida. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. 5 274 . lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. dva puta na dan. najmanje dva puta na dan.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. 1 zagušijivoj prostoriji. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Ponovite postupak 3 puta. Pritiskajte jedan minut.5 takođe možete da ublažite glavobolju. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. pritisnite tačku Žučna kesa 20. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. na vrh korena nosa. Ako ste trudni. odnosnc lekova prevencije. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. na primer aneurizma. migrene mesečno. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). Sinusne glavobolje mogu d. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. Među njih se ubrajaju propra nolol. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. Fizičke aktivnosti. tumora ili strukturnog poremećaja. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. između palca i drugog prsta. Pritiskajte čvrsto jedan minut. paracetamola i ibuprofena. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. Položite vrh srednjeg prsta između obrva. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. razmaknute otprilike 5 cm. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. Ponovite postupak tri do pet puta. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje.

Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. koji kontrolišu osećaj bola. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. prenosioca nervnih signala u mozgu. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. (Vidi Lečenje ko d kuće. koji postoji u obliku pilule i injekcije. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. međutim. opustiće mišiće i ublažiti bol.H. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. sredstva za ublažavanje bola.) Kratka terapija kortikosteroidim a. iza ušiju i na vratu. kako biste skratili napad. kao što je suncokretovo. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. . to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. 275. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. str. Lekari su. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. Štaviše. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. Udisanje mešavine lavande. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje.E. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. Sumatriptan. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens).► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem.

Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. buci. Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. b oi će p o č e ti da jenjava. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Ako je to potrebno. U svakom siučaju. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. S to je ja či boi. lipe (Tilia spp. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. Ponovite celu vežbu dva puta. to je kutija veća. zelenkastog iscetka iz nosa. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). svetlu ili na dodir.). prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. ponovite postupak svaka dva sata. uzmite brioniju. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. M alo p o malo. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. a posebno ako joj prethodi aura. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. Zauzmite sedeći položaj. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. pokušajte da primenite sledeću vežbu.GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. U slučaju bolnih sinusa i gustog. probajte Kali bichrom icum . A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. ušljivca (Pedicularis canadensis). „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. tim boije. uz maio vežb e u sp e će te i sami. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. pokušajte s beladonom. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara.

mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. držeći hladan oblog na čelu. . postepeno povlačite prste prematemenu. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. jačinu i trajanje migrene. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. kako biste ublažili napetost. 2. zrele vrste sireva. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. može da zaustavi migrenu. probadajući. Ako ste žena.. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. 4. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. oštar. što je jedan od oblika biofidbek metode. Nežno pritiskajući. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje.. a time i učestalost. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. sve dok ne dohvatite slepoočnice. 6. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). ako to odmah učinite. vrata. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. zaslepljujući. Sledeći rub kose. 7. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. na primer mirisom. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. 3.1. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). zatim se povucite u tamnu. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. agrume. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. 5. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. pulsirajući.

♦ G ubitak apetita i težine. To izaziva razdražujući svrab koji. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. snažno lupanje srca. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . kašljanje i druge disajne tegobe. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. vrtoglavica. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. bolovi u trbuhu. treba da odete na lekarski pregled. u zročnika ankilostom ijaze. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. naročito oko očiju. ♦ H ripanje. kad se češe. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. anem ija i umor. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). zatim sledi povraćanje. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. naročito noću. svinjetine ili ribe. ♦ Male. koje potiču od glodara ili psa. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. je r m ožda imate gliste. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. pa se na taj način. znakovi su strongiloidoze. Mogu da budu različite veličine. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. proliv. razdražljivost. zatim sledi tem peratura. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. proliv. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. Ako se nehotice progutaju. zatim sledi kašljanje. bolovi u trbuhu i vetro vi. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . 278 . bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. koja često dovodi do teške anemije. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. hripanje ili bronhitis. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. a ako se ne leči. Bele gliste. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. bolovi u m išićim a. proliv. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. i uzročnik strongiloidoze. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. crvene lezije koje mogu da svrbe. proliv. Poput ankilostoma. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. npr. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. B trihineloze. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. konjunktivitis i oticanje lica. Ankilostome. dodirom. ♦ M učnina. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine.

Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. Ako ste trudni. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. Popijte tri puta na dan. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. Ako niste. popijte tri puta na dan. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. jedan tretman lekovima. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. svinjetine ili ribe. Ako su simptomi teški. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine.ciklus se ponavlja. pa ih lečite. Širenje trihineloze na disajni sistem. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. Pošto ste završili s lečenjem. ankilostome. Bele gliste. Ponekad. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. . koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. izbegavajte vratič. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. lek izbora je mebendazol.

sistemu za varenje ili na koži. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. svrab i nadraženost vagine. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa.tegobe. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. nastupa gljivična infekcija. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija. kao i kod starijih osoba. polnom organu i kožnim pregibima. pluća. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi.bolovi. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. ponekad nazivana kandidijaza. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. iznad pokožice. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. (Vidi Atletsko stopalo. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. kandidijaza. Ako se infekcija proširi na bubrege. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. ali može dazahvati i druge starosne grupe. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. može da bude bolno. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. ♦ kod muškaraca. crvenilo i oticanje stidnice. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. mozak i druge organe. ljivična infekcija. SID E i drugih bolesti. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. ponekad a praćene bolnim oticanjem. javlja se u mnogo oblika. ali isto neugodna infekcija polnogorgana.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. (Vidi Vagina . a to sve odgovara rastu gljivica. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. 280 .) Balanitis je ređa. crveno i gnojno ♦ sjajan. ♦ kod žena.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. (Vidi Penis . može da izazove teške komplikacije. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . Ovo su simptomi balanitisa.

. Obično se javlja blago peckanje. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. ali u slučaju bolova prekinite primenu. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. sa štitnom žlezdom. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. Cesto ga menjajte. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. Temeljno perite i sušite donji veš. Kad završite. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. moraće da napravi analize uzoraka krvi. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nervni. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. ali izbegavajte visoke d o z e selena.) dva do tri outa na dan. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. en d okrin i i imunološki sistem . lekar će uzeti vlažni bris vagine. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. stolice ili tkiva. dopušta da višak vlage ispari.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. ko ji se pije tri puta na dan. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. nosite gumene rukavice. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta.

nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. uključujući rak dojke i rak debelog creva. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. usporava. ali uvek ste se ponovno ugojili. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. Nažalost. Na primer. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. da bi se stavilo pod A . Ako ste gojazni. a kako pokušavaju da ih skinu. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. često i opasnih poživot. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. kratkotrajno dobijanje energije. Gojazne osobe. tegoba sa žučnom kesom . trajnog program a m ršavljenja. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. Za razliku od taloženja masti na bedrima. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. Na primer. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. ubrzava. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. od raka do srčane bolesti. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca).a time j manje telesnih masti . uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. Ukoliko ste preterano teški.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. dijabetesa. dobijaćete na težini. kako nabacuju kilograme. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. ♦ više puta ste izgubili na težini. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. a ne na osnovu težine. jer se njihov metabolizam. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. srčane bolesti. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. disajnih tegoba i različitih vrsta raka.

kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. osim naedenih faktora. tako se menjaju i načini lečenja. nedovoljno ežbanje i naslede. Ako ste gojazni. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija.:ontrolu. takođe su igrali važnu ulogu. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. posebno es'ogeni i progestageni. zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. Određeni lekovi. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. kao tegobe a štitnom žlezdom. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. nego možda i savetovanje i lekove. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. nezdrava ishrana. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Kad se radi o gojaznosti. kao i masne ćelije. a nikad ne izgubite masti. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . Drugi faktori. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. tegobe a štitnom žlezdom . postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. društvenim okruženjem. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini.hranom i drugim životnim navikama. leđutim. Nažalost. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. . Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. možete savesno da izbegavate kalorije. Uistinu. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima.dijabetes. . Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. a to nije ak zadatak.

morate da razmišljate o trajnoj promeni. Jedit 284 . liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). Dve mnogo jednostavnije tehnike. Da biste postigli najbolji rezultate. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. Zbogtoga. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju. posavetujte s lekarom. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. Postoje dokazi da dugotrajni. uključujući psihološki. fenfluramin. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. Ako ste gojazni. teskobu. uključujući nesanicu. Ako mislite da imate nezdrav odno. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. prema hrani. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. jer problem koji imate je trajan. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. pravilne ishrane i vežbanja. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. a ne o kratkotrajnoj dijeti. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. neželjena dejstva. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. ili uopšte ne.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. Da biste bili sigurni. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. uvekse. posebrn slezini. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. ako pokušate da gubite na težini. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. Ishrana s malo masti. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti.

♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. obratite se stručnjaku. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. Na primer. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. čime povećavaju unos kalorija. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. Pijte tri puta na dan. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. s glavnim obrokom sredinom dana. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. možete da snizite svoju „nultu tačku". teže ćete ga svariti i apsorbovati. Ako imate obilan obrok uveče. <ad se ne krećete. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. nervoza i bulimija. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. kao što je zatvor. što vodi većim naslagama nasti u području struka. ■ Hipnoterapija. . lako 3ušenje smanjuje apetit. kao i u piletini. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija.

G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. m utan. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. povraćanje.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. Ako se ne leči. a prenosi se polnim putem. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. zelenkast. grkljana ili očiju. Ako ste žena i imate gonoreju. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. mokraćovoda. grlića materice. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. kad je ozbiljna šteta već učinjena. to jest. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. . mokraćne cevi (vidi Prostata . 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. u stalnom je porastu.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. Nasuprol tome. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. £ ponekad i rektuma. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti.

Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. s unutrašnje strane noge iznad kolena. . verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. Kako biste pročistili organizam. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). s unutrašnje strane noge. PREVENCIJA Uvek koristite kondom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. takođe može da pomogne. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. kinesku angeliku (Angelica sinensis). doksiciklin. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. a potom antibioticima kao što su ceftriakson. somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. energije. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. Neven (Calendula officinalis). baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. Chimaphila umbellata. Jetra 8. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. posebno u slučaju upalne bolesti karlice.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3.

heartburn . odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. a zatim se ponovo zatvara. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. vrtoglavica. oštećenja tkiva jednjaka. Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. Neumerenost je često otežavajuć. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. alko hol i pepermint. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. želudačnom čiru ili raku. srčanu aritmiju. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. a nije isključen ni srčan i udar. a posebno antacida. znojenje. kao i neki lekovi. zadihanost. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. Povremena gorušica nije opasna. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. jela bogata masnoćom i uljim. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. proliv. želudačna kiselin. pojava vre le. čokolada. proliv. prkos svom engleskom nazivu (engl. a ublažava pri m irovanju. agrumi.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. tem peratura ili crna. želudačnog čira ili raka. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. kolitis. beli luk. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. hronični zatvor.žarenje srca). Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. Možda je reč o srčanoj bolesti. 288 . kafa. izuzetno snažan bol u trbuhu. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). crni luk. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. povraćanje. U UZROCI tegobama s gušteračom. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). okolnost. tegobe s bubrezima. ispod i malo ulevo oc grudnog koša. gastritisu. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. što m ože da dovede do ezofagitisa. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. odnosno krvava stolica. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba.

. ako je to potrebno. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. Potrebna količina je 6c. lekar vam može jropisati cim etidin. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. a pušenje. ali i vežbati i smanjiti stres. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. Ako morate da se ispružite posle obroka.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. lezite na levi bok. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. iako su nekad potrebne i dodatne inalize. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu.------------. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. 10 grama fulinga (Poria :ocos). LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. Ne smete ga piti često. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. gore). javite se lekaru. ili pomoću rendgenskih snimaka. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. a ako ne pomogne. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. što nije čest slučaj. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. \ko antacidi ne uklone simptome. \ko ništa drugo ne uspe. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. dovoljno se odmarati. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. Stres optere. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . ponovite još jednom ceo niz. a u slučaju žarećeg bola. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. a zatim. Uzmite ga najviše tri puta. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale). a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. uzmite Arsenicum album. Kako bi. Aspirin). m lečn e m asnoće.astojaka: 10 grama narandžine kore.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. pa može da izazove gorušicu. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. a lek se uzima svakih 15 minuta.

ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima.ili neka druga slična virusna infekcija započne. Velikaepidemija gripa iz 1918. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. ali najteže posledice osećaju odojčad. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. godine . SID O M i drugim bolestima.obično između 38 i 39 °C. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa.kao što su ovčije boginje . Možda ste dobili zapaljenje pluća. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. simptomi gripe su jači. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća.koje obično pogađaju decu. teškog disanja.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . dijabetesom. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. kancelarija i starački domovi. B i C. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 .koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija . gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. Grip se najčešće javlja kod školske dece. Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. a komplikacije teže. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. ali pošto grip . Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. povremeno doseže 4 1°C . Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju.

291 . Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. Ako imate više od 65 godina. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. lako sim ptom i m ogu da budu slični. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. stranica 293). Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem .virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Ako i tada dobijete grip. Budući da su o b e b olesti virusne. Aspirin). Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. U slučaju gripa. Ako ste dobrog zdravlja. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. Budući da je to virusna bolest. ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. a obe bolesti izazivaju kašalj. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. začepljenost nosa i zapaljenje grla. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. ne reaguje na antibiotike. glavobolju i neugodnost u grudim a. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. Kongestija. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća.

Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. glavobolja i pritiska u očima. ♦ Ako se osećate umorno. „teško" i grozničavo. probajte Brioniju (Bryoniu). hrapav glas i bole vas zglobovi. ♦ Ako ste nemirni. brokula i jagode. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. probajte Eupatorium perfoliatum. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. Jedite više nemasnog mesa. Aspirina). probajte Rhus toxicodendron. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. ne služite se parom.) dva puta na dan. imate glavobolju i začepljen nos. HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. Debelo crevo 20. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. tresete se i žedni ste i imate suva usta. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. Mehur 2. probajte Galsemium . Ako bolujete od astme. Nemojte davati 292 . probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma.) i limuna u čaši tople vode. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. Kako biste suzbili groznicu. promešajte dobro pre svakog ispiranja. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. Zeludac 3. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. probajte neki drugi homeopatski lek. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. Ako se pojave simptomi gripa. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. slabo. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa.

Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. a sadrže alkohol. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. Ako ste trudni. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. Ako se potpuno ne oporavite. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. pre nego što prekinete mirovanje. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali.koje šteti disajnom sistemu . Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. godine. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. kravlji sir.i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. ispirajte ga slanom vodom. Ne pijte alkoholna pića. kuvani pirinač. Obično se daje jedna injekcija vakcine. . još uvek možete da dobijete grip. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . uzmite laku hranu bogatu skrobom. ali nemojte gutati rastvor. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. Budući da je grip ozbiljna pretnja. iako deca mogu da dobiju dve. Kad osetite glad. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. kuvane jabuke. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. banane. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. virus se lako širi vazduhom. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. kao što su dvopek. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba.

dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. još uvek prelaze 60 posto. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice.t e g o b e . ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. mogu da postanu takve. Iz tog razloga. Rak grlića materice nije česta bolest . ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . i zbog PAPA-testa . ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. Kako se ćelije raka umnožavaju. m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. s verovatnoćom potpunog izlečenja. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. dostupne analize visoke efikasnosti . sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. neposredno iznad vagine. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. Kad se otkrije rano. a invazivni rak između 40 i 60 godina.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. imale više polnih partnera. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). između m enstruacija ili posle m enopauze. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. izlečiv je. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. iako ove ćelije nisu kancerozne. Od 10 slučajeva raka na grliću materice.široko upotrebljavane.G R LIĆ M ATERICE . gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina.

odstranjivanje grlića materice. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike.prema nekom ispitivanju . Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. a moguće i drugih organa . Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. ali češće se uklanjaju skalpelom. . lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. Carcinom a in situ. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. koja . histerektomija .je preko potrebna. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti.grlića materice. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. kao što su virusne infekcije. ostalih creva i trbušne duplje. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. analize krvi i mokraće. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. Ako ni druga analiza nije u redu. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. zadnjeg creva. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. Ako se biopsijom potvrdi rak. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. ali se retko kad izleče. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. hemoterapije i lečenjazračenjem. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. Ako se rak proširi izvan predela karlice. laserskim zracima. materice.

poznat kao usne grlića materice. omogućavajući rađanje deteta. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. bele ili žute boje.5 cm dug prolaz. oko 2. sivkaste. m ožda imate infekciju. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. zelene. Zapaljenja grlića materice. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal.G R LIĆ M ATERICE . Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. koje može da dovede do začepljenja . ili širi. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . sive. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće. m ožda imate in fe k c iju . što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. eroziju grlića materice. polipe grlića materice. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. zavisno od vrste infekcije. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. uzak. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća.te g o b e ). Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. koje se naziva pločasti epitel.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. horm onske tegobe.delimično ili potpuno suženje grlića materice. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. Na sredini se nalazi mali otvor.i cervikalna inkompetencija. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. akutne i hronične. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni.

One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). desno). Neke se žene rode sa začepljenjem. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.tegobe). kao što su genitalni herpes. kao i cervicitis. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. i 35. Uzrok cervikalne inkompetencije. najčešće pogađa žene između 25. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. hlam idija. koji se prenosi polnim dodirom. poznatih kao endometriomi. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. ako se ne leči. levo). kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . kod drugih. Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. Nabotianova (Nabothianova) cista. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. godine starosti.► što ponekad utiču na plodnost. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. bezopasna oštećenja. . koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. takođe mogu da dovedu do začepljenja. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. upaljene ćelije. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. koja može da dovede do prekida trudnoće. donjem delu materice koji vodi u vaginu. 298). kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. u terapeutske svrhe i kiretaža. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. str. Polipi su obično bezopasni. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. poremećen rastćelija grlića materice. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. pak. nepoznat je. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. Endometrioza. stvarajući ravna. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. Hirurški zahvati na grliću materice.

Cvrsto pritiskajte jedan minut. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. neposredno ispod zgloba maloga prsta. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. Stavite palac sa strane dlana. s obe strane kičme. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. pritisnite Zučnu kesu 20. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. Biopsija se izvodi kolposkopom. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . Z. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. često nezahtevaju nikakvo lečenje. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. kao što je displazija ili rak. Ako je neophodno. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. na udaljenosti od oko 5 cm. posebnim instrumentom za uvećavanje.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom.G R LIĆ M ATERICE . koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. 4 zahtevaju anestetik. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. napraviće se i cervikalna biopsija. Ovi zahvati. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. između kosti i mišića. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. Pritiskajte jedan minut. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice.

Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. dijafragmu ili cervikalne kapice. to je gotovo uvek nepotrebno. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. Ponovite 3 puta. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu.v. nedelje trudnoće._______ . Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. koje se inače nalaze u materici. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. ___________ _ se izvodi u bolnici. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. beta karotinom (vitamin A i. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. Menjajući pH u vagini. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. Da biste napravili tečnostza ispiranje. na vaginalnoj strani usana grlića materice. završavajući s hladnom kupkom. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. čega 1 minutsedite u hladnoj. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. ♦ Ako pušite. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. jedite mnogo svežeg povrća i voća. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. a drugu hladnom. prestanite. azatim odmah obucite toplu odeću. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. ali. . Neka preparat odstoji 15 minuta. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. obično tokom 12. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. do 16.

5 °C bez sim ptom a prehlade. osetljivost u području vrata. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. kad su disajne bolesti na vrhuncu. grebanja i bola u grlu. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. naročito kod gutanja. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje. stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola. i. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. naročito tokom hladnijih meseci u godini. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. uključujući prehladu. kao što je veliki kašalj. možda. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. bol. grip. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. Osobe koje boluju od alergija. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. 300 . koju često pokreću virusne infekcije. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. boginje. Bakterijske infekcije.G R L O . S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. a ne virusne infekcije. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. U retkim slučajevima. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla. herpes i zaraznu m ononukleozu. ovčije boginje. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38.

► -----------------. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. akutnog nefritisa. ako ste alergični na penicilin. Isto tako. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. bez ikakvog lečenja. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. Uopšteno govoreći. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. ako je potrebno ublažavanje bolova. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. Ako se dugo ne leči. čak i ako su se simptomi povukli. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. pijete mnogo tečnosti. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. ko ji se zatim. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. kao što je biljno ili bademovo. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. jer može da dovede do Rejovog sindroma. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. povlači. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. Aspirin) ili paracetam