tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

poverenju i kom unikaciji. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. štaviše. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. ili starijem odnosno mlađem. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. verujte svom instinktu i proceni. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. Pre svega. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. Odnos le k a r. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. . A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. No. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Kada tražite kandidate. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

.................................................................................................................................................................................................. 36 Zdravlje muškaraca Starenje ................................................................................................38 25 ................ Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun........................................................................................................................................... 31 ................................. 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ... zdrav život za sebe i ostale članove porodice............................ Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život............................ 32 ................. SADRŽAJ Dečje zdravlje ..................................počevši od perioda odojčadi.................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života .............................................................................. preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti.........

Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. ako vidite znake nadraženosti. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. str. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom. a da se nije vakcinisalo protiv njih. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. (Vidi Kolike. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. Ako je vaš dečačić obrezan. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. zovite svog pedijatra. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. 28-29. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. (Vidi Tablice rasta. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. obavestite svog lekara. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. stasu i motornim veštinama. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. Da biste izbegli pelenski osip. No. M eđutim. stranica pored. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. u kojem će se proveriti otkucaji srca. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. disanje i refleksi novorođenčeta. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija.

B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. uključujući „m am a" i „tata". Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. dečja paraliza. morbili. rubeola. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. zaušci (m um ps). Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. ekcem.prva pom oć radi odgovarajuće nege. godina DT Polio D TP Polio Hep. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. tetanus. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. . poliomijelitis. difterija. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. godina 14. Možete. naročito kako napreduju jezičke veštine. gastroenteritis i žuticu.B DT Polio MMR 18. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. difterija. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. godine 7. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. Detetova individualnost postaje očiglednija. uključujući analnu fisuru. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu.B D TP Polio Hep. dete u prvoj godini. Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. proliv. godina 12. iako žutosmeđe. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima.B* HbsAg + Hep. zatvor. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu.B* HbsAg + D TP Polio Hep. B tuberkuloza. na primer. Budući da su neke oznake na koži ružne.5 m eseca 5 meseci 2. pogledajte deo Hitna stanja . Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . Ako se dete povredi. Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu.B* HbsAg + Hep. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. difteriju . Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca.B BCG Hep. tetanus. poliomijelitis.

koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. a ne samo igranje pored njih. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. iako će neka. deca razvijaju osećaj samostalnosti. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje.na roditeljsku pouku. Tokom ovog perioda.ne" kada nešto od njih zatražite. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. Zbog svoje mašte dete se 28 . ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. Njihov se rečnik dramatično proširuje. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. kao i da se sami služe toaletom. kao i odgovornosti. Uskoro će moći i da trči. posebno dečaci. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. da se oblače i skidaju uz pomoć. Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom.a ponekad i namerno neprijemčivo . Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke.. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . tobogani i tricikli.

Ti napadi su zastrašujući za roditelja. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. Trajni zubi su. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom.3 °C mogu javiti febrilni napadi. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. oko 13. grip ili streptokokna upala grla.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. telesni i psihološki rast. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema.VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. s izuzetkom umnjaka. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. obično bezbolno. Mlečni zubi počinju da ispadaju. 29 . Za razliku od odrasle osobe.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. obično s decom istog pola. kao što je porem ećaj koncentracije . Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. gde opuštenu atmosferu vrtića. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. godine.prva pom oć: Napadi. Kada dete jednom počne da ide u školu. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. ali su retko opasni za život deteta. kao što je disleksija. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38.

kao i pojavljivanje stidnih dlaka. razlike između seksa i Ijubavi. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. Ako vam sin ima 15 godina. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. alkoholom i duvanom. ili 1 1 . pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. kao što su problem i s vidom. godine nije počeo menjati glas. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. Dlake ispod pazuha i na licu. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. rođendana. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. i 14.krini sistem koji rano sazreva. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. Naučite ga da noževi. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10.ginekolog pregleda karlicu. a i ranije ako su polno aktivne. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. rođendana. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. tj. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . Iz radoznalosti. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. Telesni. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. kada reći . Neki adolescenti. Poremećaji vezani za ishranu. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. Stidne dlake. grudi i primetno povećanje veličine tela. Ako ima teške menstrualne tegobe. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. anksioznosti i napada panike. godini obično se usporava posle prve menstruacije. često kroz samozadovoljavanje. Ako vam ćerka ima 15 godina. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. Nagli rast koji je započeo u 10 . bočnom krivljenju kičme. a ako zubi ne izrastu pravilno. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. kao i znojne žlezde. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina.. Kako vam dete ulazi u pubertet. u svakom slučaju. Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. ili kao posledica pritiska vršnjaka. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. ili ako mu se do 16. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. mršavljenje. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. za dečake posle 11. godine. ili 18. a posebno adolescente je mononukleoza. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. kao posledica potištenosti ili druge traume. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. posebno devojke. godine. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. godine. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. ili do 17. morali biste da porazgovarate sa lekarem. U svakom slučaju. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. uključujući anoreksiju i bulim iju. godine. godine 30 . možda će trebati da joj pedijatar .uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine.

imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. iako se ne nože izlečiti. .) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. ona se može delotvorno kontrolisati. no neke bolesti. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. trebalo bi da zatražite stručni savet. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu.ve problem e s vidom. U nekom periodu posle 40. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. jedete raznovrsnu hranu. umereno pijete alkoholna pića. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. a ako je potrebno. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. ■ Da biste održali telo u formi. godine neki Ijudi proživljavaju tzv. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. kao rak testisa i multipla skleroza. morali biste redovno da k'ežbate. održavate težinu u granicama. godišnji pregled oftalmologa pratiće .

VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. G rlić m aterice - tegobe. ili kombinacija ovih dvaju. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. trebalo bi da obavestite svog lekara. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. te putuje prema materici kroz jajovod. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. Materica . iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje. često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. anoreksije ili drugih bolesti. naročito u prvim danima trudnoće. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. Vagina . trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. želju za hranom ili promene raspoloženja. godine. dolazi do oplodnje. razvijaju se u dvojajčane blizance. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje.tegobe. Ako se jajašce ne oplodi. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. zadržavanje vode. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. (Vidi D ojke . MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki .tegobe.rak. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. posebno kod žena mlađih od 30 godina. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. D ojke . Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . Kao 32 . Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. sporno je pitanje. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu.tegobe. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi.tegobe. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. Kad počne pubertet. dobijanje na težini. rezultat su jednojajčani blizanci.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija.one koje traju više od sedam dana . mokraće i stolice. iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. endom etriozom ili upalom karlice. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. gde će se razviti u embrion. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. no kućni testovi nisu uvektačni.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače.i nepravilne mesečne cikluse. Jajn ici . oticanje. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. gojaznosti. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. no isto tako može da bude i posledica stresa. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije.

bilo da su kupljeni na recept ili bez njega .VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. do većine dođe rano . lako to majku ne pogađa. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. Ako niste imuni na toksoplazmozu. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . Epiduralna anestezija ublažava bolove. alkohola. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. one se javIjaju nepravilno. . a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. Neke žene imaju tzv.tegobe. Ako su vam bradavice uvučene.naročito u prvom tromesečju . Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. POROĐAJ vene. iako se ona može sprečiti. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. droga i lekova . Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. tako da uključuje različite vitamine. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća .potencijalno opasna za razvoj deteta. minerale. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. bolovi u leđima. nedelje trudnoće. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. šuljevi. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. (Vidi Trudnoća . Pravilna ishrana je važna.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. slabokrvnost. Ako već niste imuni. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. Prenatalna ispitivanja. Uopšteno gledano.tegobe. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . Do relativno retke bolesti. belančevine i masti. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. neka ne prežive proces rađanja. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. povrede ili stresa vrlo su retki. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. pojačane snabdevenosti krvlju. trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. plodove vode i posteljice. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja. i 35. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. nedelje trudnoće. zatvor ili žgaravica. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. kao što su amniocenteza i ultrazvuk.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. Deca rođena između 20. kao što je Daunov sindrom. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Spontani pobačaji usled pada. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima.

Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. Tokom prve i najduže. takođe. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. surogatroditeljstvo i usvojenje.prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. str. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. Drugi znaci uklju. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. poremećaj materice ili grlića materice. To može da potraje i nekoliko dana. Porođaj se deli na tri faze. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. trudovi i porođaj obično traju kraće. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature . lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. što se uopšteno pripisuje umoru. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. a kasnije i čvrstu hranu. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici.retku. babicom ili porodičnim lekarom. Posle ženinog prvog porođaja. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . 36-37. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. ili polnoprenosiva bolest.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. morate da steknete ugodnu rutinu. 34 . U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. brzog i relativno bezbolnog procesa.prva pom oć.odnosno temperature u stanju mirovanja . suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. ako se to desi. sledite uputstva u Hitna stanja . ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni.) Na plodnost definitivno utiče starost. usled trudova ili stezanja materice. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. vaš lekar. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. suprotno tome. sestra ili babica daće vam potreban savet.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. žena posle menopauze ne može da začne dete. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. hormonskim i emocionalnim promenama. Posle 37. pa je zato verovatno da će začeti. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima.

a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike).) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije.primarnog ženskog hormona . Lečenje nekih bolesti. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela. (Vidi Materica . Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. jajovoda i grlića materice. kao što su rak materice ili grlića materice. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. gonoreja.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. depresijom ili problemima u odnosu. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. (Vidi Rak. mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. dijabetes.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu .hirurško odstranjivanje materice. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. genitalni herpes 1genitalne bradavice. gojaznost. menstruacija sasvim nestaje. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. To može da bude prouzrokovano bolešću. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. sušenje i stanjivanje zida vagine. smrtonosna. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. Sida je. ovulacija prestaje. bulimija i anoreksija. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. npr. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). prirodno se koleba. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. . Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. ili libido. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. (Vidi Polne smetnje. zahteva histerektomiju . ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). stresom.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. G rlić materice . bilo da je dobroćudan ili zloćudan. (Vidi Menopauzalne tegobe. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. Pošto rode jedno ili više dece. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. ako se pravilno koriste. oba partnera odmah treba da pregleda lekar. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. Ako se otkrije tumor.bolan problem. To se naziva vanmaterična trudnoća . Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu.tegobe. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. na kraju krajeva.tegobe. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. a moguće i opasan po život majke. a trudnoća više nije moguća. To je menopauza. u jajovodu. Muški prezervativi. kao i poremećaji u vezi sa jelom. Konačno. a često i jajnika.

ali obično i trajan. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima).VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . pluća i krvotoka. Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. (Vidi Penis bolovi . Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti.rak. Posle 50. Testisi .tegobe.) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. Pre svega. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. a uključenaje i analiza krvi. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. rano otkrivanje i trenutno. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. stručno lečenje. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. Testisi . Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Srećom. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. ('Vidi Polne smetnje. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. Sterilizacija je pouzdan. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem.

radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. Teorijski. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. (Vidi Bešika . SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja.cev koja odvodi mokraću iz bešike.kao što su prekid veze. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. ('Vidi Penis . čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. vazektomija može hirurški da se poništi. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. (VidiTestisi-tegobe. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. stežući uretru i izazivajući često. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. sa lekovima ili bez njih.ako je neophodno. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca. Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje . Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. str. 3 2 -3 5 . bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka.infek- cije. Ovo naročito vredi za period bolesti. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. lako i žene mogu da imaju takva obeležja.obratitesesvom lekaru.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. Mokraćne tegobe.tegobe. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. bolno mokrenje. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. Pozitivan. posebno onih starijih od 50 godina. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja . a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje.bolovi. realističan stav . (Vidi Zdravlje žena. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama .možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. iako redak. rak prostate. Stručnjaci veruju da. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. Kao i sa svim oblicima raka. Prostata . Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. Rak testisa. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak.kao i jasno shvatanje bolesti . što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. često u periodima ličnih kriza. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. Vremenom prostata može da natekne. . Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom .

) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. Buduć da se očni vid obično kvari polako. vaš apetit. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. gotovo ga je nemoguće sprečiti. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine.) Vaša čula mirisa i ukus. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. Kad prvi pui otkrijete promene vida. Zglobovi .VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. (Vidi Artritis. ali kad god do njega dođe.ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . različitom brzinom kod različitih osoba. S druge strane. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. čineći artritične bolesti čestim problemom. gubi elastičnost i počinje da se bora.porem ećaji. (Vidi Vid . Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. čak i opasne po život. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. bolesti i preterana upotreba duvana.i dobrano u starost. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. posebno na licu i rukama. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. stomaku i bokovima.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. S godinama se koža polako stanjuje. slaba ishrana. mreni i degeneraciji očm m rlje. Zubobolja. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. većina Ijudi danas može da očekuje duži. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa.bolovi. 38 . gojaznost. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. (Vid Sluh . Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. Lomljive kosti. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom .bolesti. no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. godine. tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake.između 40 i 65 . PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. te pojave. Tinitus. ipak. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. Vremenom. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. (Vidi Desni . ako počnete da gubite zube. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. Primereno vežbanje. takođe će postati manje izoštrena. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina.poremećaji. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. ukoliko se ne leče. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka.

Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba. Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice.putovanja. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. Redovne fizičke vežbe . mali po'ast krvnog pritiska je normalan. plivanje. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . grlića materice i jajnika. golf ili tenis . Posle 50. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. Ako odlučite da budete primarni staralac. statistički gledano. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. Zaboravnost. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. kod nnogih je to bezazleno. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. ali može da bude najbolje rešenje. bilo povremeno bilo stalno.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . .VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema.hodanje. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele. ručke za pridržavanje u kadi. možete da razmotrite negu u domu. Pogoršanje . Ako se osetite preplavljeni osećanjima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. naročito ako je ta osoba bolesna. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. To nije laka odluka. BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva.ne napore vrlo zamornim. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. U određenom trenutku. materice.na primer. Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu.

.. 47 Nos .........................................214 Disajni sistem ... 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ...........64 A nafilaktički š o k ....................................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je ...............hitna s t a n j a ................................................ 482 Mučnina .........53 Porođaj ............................................................................................. 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ................................................................................................ 63 Š o k ............. vrata i leđ a .................... 43 K r v a r e n j e .............................................................................................hitna stanja ..........bolovi ................................................................................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ...SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti .................... 56 Prelom i i i š č a š e n j a .................................... 65 T r o v a n j e .............49 .............................. 48 O k o .................................. 488 N esvestica.........hitna stanja O p ek o tin e .................................584 Trbuh ................ 52 Povrede glave...................................... 60 Srčan i u d a r .................................46 N a p a d i ..........................................................220 Moždani udar ............................................................................................... 67 .................................................... 788 .......................................................504 Povraćanje................................................................................................42 v G u še n je stranim t e l o m .......... .....................................................................................................................................prva p o m o ć .................. 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ............................................... 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes........... 41 ......... ................69 Z m ijski u j e d .............................66 U ho .. 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ........................................................................

bez palca. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. Ako ga ne osećate. 4 5 Sprečite šok (str. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. i pokušajte da osetite puls. samo podignite bradu. 64). Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. oslušnite da li se čuju otkucaji srca. a diše. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . Pažljivo mu zabacite glavu unazad. pored Adamove jabučice. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. 46). vrata ili leđa. omogućićete prohodnost disajnih puteva. kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. tako da disajni putevi ostanu prohodni. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. (desno). O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. bez palca. 41 . koji nije pri svesti. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu.

56 . Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. 5 Utoplite unesrećenog. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. 53. vrata ili leđa.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 47). pokrivačem ili kaputom. Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. pogledajte str. .59). dok ne stigne lekarska pomoć. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. 47). I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. naročito oko vrata. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca.

ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. između udisaja odmaknite usta. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. govori ili viče. pogledajte okvir na str.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). diše. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). DOgledajte str. 45. Ako ste vi unesrećeni. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. a može da kašlje. diše. Držite šaku drugom rukom. priča ili viče. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. DPREZ: Upamtite . Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . odmah iznad pupka. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. NASTAVLJA SE 43 . u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. 42). Očistite usta unesrećenoga. \ v ____ _— 6 Pogledajte. Ako on diše. nemojte se mešati. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). pogledajte okvir dole desno. Međutim. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. 7 —' V \ f j / / —y . 53. polegnite ga na leđa. poslušajte i osetite da li diše. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . a ispod rebara. Izvršite pritisak brzo i više puta. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. vrata ili leđa. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve.

ne činite to ni na jednu stranu. 56-59). 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. . Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. Presavijte se preko naslona stolice. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. pet puta mu pritisnite stomak.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. očistite usta i dajte veštačko disanje. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. pulta ili nekog drugog čvrstog. Držeći laktove okrenute prema spolja. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. Izvršite pritisak na stomak pet puta. a unesrećeni ne diše. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. Pritisak na trbuh. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Izvodite pritisak brzo. Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. odmah iznad pupka a ispod rebara. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. odmah iznad pupka i ispod rebara. pritiskajući prema unutra i prema gore. O PREZ: Dok pritiskate. Stavite drugu ruku na prvu. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. odmah iznad pupka a ispod rebara. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Uhvatite šaku drugom rukom. pritiskajte stomak.

Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. Pritiskajte brzo. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. s glavom niže od ostatka tela. Udišite snažno. da ga lupkate po leđima. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. nastavite da dajete veštačko disanje. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. Dvaput udahnite.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. Ako odojče ne diše. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. Cetiri puta ga lupnite po leđima. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. 2 Ako odojče izgubi svest. Ponovite niz od dva udisaja. a bradu podignutu drugom rukom. Dajte veštačko disanje. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. pridržavajući mu glavu rukom. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. četiri udarca po leđima. odmaknite usta između udisaja. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. četiri puta mu pritisnite grudi. Ako ne izbacite strano telo. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. 45 .

podignite ranu iznad nivoa srca. Držite rubove rane spojene. između rane i srca.hitna stanja (str. pritiskajte oko rane. nazovite 94. 53. Proverite prioritete kod povređenog (str. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. preko rane stavite čistu tkaninu. 49) ili Uho . Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. ili samu ruku ako je neophodno. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos .hitna stanja (str. stavite zavoj. vrata ili leđa. 6 46 . O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 5 Ako krvarenje ne prestane. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. 56-59). Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. a ne strano telo. 41). Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. Ako je moguće. 67). izvršite pritisak na arteriju. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. 48). da biste izvršili direktan pritisak na ranu. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. nemojte je uklanjati. Ako krv probija kroz tkaninu. pogledajte str. stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. U slučaju zabodenog stranog tela. Ako se u rani nalazi strano telo.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. Kad krvarenje prestane. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str.hitna stanja (str. Oko . Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. učvrstite je zavojem.

53. Pozovite lekara radi daljih saveta. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. 56-59). > Kad napad prođe. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. iko unesrećeni ne diše i nema puls. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. nazovite 94. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. Jklonite naočare. 41). Morali biste više da se brinete za uzrok napada. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. pogledajte str. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. odnosno itkucaje srca. vrata li leđa. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. ♦ Napadi. iako zastrašujući. pomozite nu da se spusti na tlo. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. počnite s reanimacijom (str. ne hladnoj. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. obično nisu opasni po život. . vodi. možda će zaspati. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća.

O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. ispod grebena nosa. pokušajte jednom da ih izduvate. 4 Ako krvarenje ne prestane. ili imate otok. ne kopajte ga. bolove ili modrice oko očiju. Ne tražite od povređenog da snažno udiše. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. možda vam je nos slomljen.NOS . Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. Ako u nosu imate ugruške krvi. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. 5 Kad krvarenje prestane. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. recite povređenom da izduva nos. nazovite 94. 1 Sedite. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. pripazite na to da se lako može izvući napolje. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. Držite obe nozdrve. Ako se strano telo ne pomeri. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. između palca i kažiprsta 10 minuta. Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. 48 . Dišite kroz usta. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Ne duvajte nos. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari.

O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. preko donjeg :apka. vrata ili leđa. \ko se strano telo ne ispere suzama. pa polako povucite donji kapak nadole. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. isperite . ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. Ako je strano telo veliko. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. podignite mu glavu da bude iznad srca. vlažnom tkaninom. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. Potražite strano telo. Zalepite čašu ia se ne miče. pozovite 94. što može da ispere trano telo. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. \ko vidite strano telo na donjem kapku. ako ih ima. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. Kad jednom strano telo izađe. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. nazovite 94. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. vlažnom kaninom. isperite .a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. Operite ruke sapunom i vodom. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. I Uklonite strano telo koje vidite. :ao što je pero za pisanje. Ako vidite strano telo. Time ćete izazvati suze. Ako je strano telo malo. Cad je strano telo napolju. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. NASTAVLJA SE ► 49 .a vodom ili ga izvadite čistom. i Izazovite suze u oku. »olako povucite gornji kapak nadole.

pustite da voda teče preko oba oka. ako ih nosi. ako možete. Kad je jednom strano telo izvan oka. Vidi sliku zdesna. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. Ako je neophodno. vlažnom tkaninom. Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. 50 . m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. Isperite oko vodom. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. 4 Identifikujte. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. 15 min. ako ih ima. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. 3 Prekrijte oko. Pošto ste isprali oko. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. Ako su zahvaćena oba oka. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. vratite gornji kapak u prvobitni položaj. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. učvrstite da se ne pomera. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. hemikaliju koja je izazvala opekotinu.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. podignite povređenom gornji kapak. .OKO . Zatim vežite zavoj preko oba oka. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. neprestano ispirajte oko čašama vode. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. Stavite štapić za čišćenje ušiju.

v/đ/Strujni udar (str. vidi Oko . Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. ireko nje stavite još jednu. morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. losione. 49-50). a zatim prvu pomoć za ozebline (str. pogledajte str. 2 Ugasite plamen pokrivačem. kao što je kreč. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. 53. vrata i leđa. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. 63). između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. Je bušite plikove. 66). Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. Dok ispirate opekotinu. vrat.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. ili ako zahvataju lice. sodu bikarbonu ili led na opekotine. 56-59).ožu. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. Ako kroz tkaninu probija tečnost. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. suvom tkaninom. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . 5 Prekrijte opekotinu čistom. 41). Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. stopala ili polne organe. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. naslac. 51 . 52). Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. vidi Trovanje (str. 41). Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti.hitna stanja (str. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. ili ako unesrećeni otežano diše. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. šake. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. Vidi okvir dole. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla.

kao što je električni pokrivač. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). Poslužite se svojom telesnom toplotom. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. 52 . Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. odnosno otkucaje srca. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. vrata ili leđa. Stavljajte mu tople obloge na vrat. Pokrijte joj glavu i vrat. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. 41). ponovo je kvasite da bi ostala topla. poslužite se svojim telom. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. bezalkoholne napitke. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. grudi i slabine. dodajite tople vode. polako ponovo ugrejte osobu. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. pogledajte str. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. zaslađene. Proverite prioritete unesrećenog (str. Ako je osoba pri svesti i može da guta. 53. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. prvo pristupite lečenju hipotermije.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. Ne masirajte kožu. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. prekrijte je čistom suvom tkaninom. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. Presvucite je u suvu odeću. a pomoć neće uskoro stići. nemojte je zagrevati. dajte joj da pije malo po malo tople. kao što je električni pokrivač. Ako nemate na raspolaganju vodu. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. da biste ugrejali unesrećenog. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. polako zagrevajte kožu.

3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. okom (str. počnite sa reanimacijom str. Pristupite lečenju očiglednih povreda. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. ustanovite kako je osoba povređena. poduprite mu glavu. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. 53 . poduprite mu glavu. 56-59). 4 9 ) ili uhom (str. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE.asvim neophodno. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). 67 ). ♦ Ako možete. 4 8 ). pokrijte . vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu.POVREDE G LA V E. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. Povreda glave.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. oka ili nosa. pripazite da glava. amo mu podignite bradu. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa.

Pod nju stavite čist čaršav ili novine. možete da upotrebite čist. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. a uslediće i ostatak tela. tokom ili posle porođaja. suv peškir da biste ga držali. nemojte se uzrujavati. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. zovite njenog lekara. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. Ona će se prirodno okrenuti na stranu. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. 3 y J y Jg g -- \ . Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Biće klizavo. odvezite majku u bolnicu. 3 Operite ruke vodom i sapunom.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. Pobrinite se da joj bude toplo. Majku mogu da muče jaki bolovi. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. nazovite 94. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. recite joj da diše duboko i polako. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. čime se može podupreti. O PREZ: Ne vucite dete. ♦ Porođaj je prirodni proces. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine.

trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. Obrišite i umotajte dete. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. 56-59). \ko se to dogodi. suvim peškirom. jrobušite vodenjak. Upotrebite čist. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše.PRVA POMOĆ 4. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. počnite s reanimacijom (str. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. Jmotajte ga u čist. ’ošto je posteljica izbačena. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. Zapamtite vreme. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. Ako se čini da se rame zaglavilo. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. odmah pozovite nedicinsku pomoć. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. Dete je možda još u vodenjaku. \\. Masirajte majci donji deo stomaka. \ * \ ' .ontrolom moguće krvarenje. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. Ako je tako. suv )eškir. Odmah mu protrljajte leđa. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. Očistite mu jsta i nos čistim. a glavu mu okrenite na stranu.Detetovo rame može da zapne. suv peškir. 55 . % Sačuvajte posteljicu. Recite majci da nastavi da gura. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. ecite joj da jako gura. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. Ako ne diše. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta.POROĐAJ . Ako o ne deluje.

O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. bez palca. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. vrata ili leđa. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. Provera pulsa. opipajte mu puls. pogledajte str.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. 5 Ako povređeni ne diše. \ \ 3 Veštačko disanje. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. a ne čini se da se guši stranim telom. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. zatim počnite s reanimacijom (dole). pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. 4 Pogledajte. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. Udahnite mu polako vazduh dva puta. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. 2 16. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. Ako mu se grudi ne dižu. vidite str. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. . Ako se grudi i dalje ne dižu. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. vidi str. 43). odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. pogledajte str. pored Adamove jabučice. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. 43). ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. poslušajte i osetite da li diše. i Očistite povređenom usta. 62. Otvorite disajne puteve povređenom. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. 53. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. Svakako stavite uho na usta povređenoga. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. pogledajte str. 6 Proverite puls. dajte mu veštačko disanje. 58-59. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. 43-45.

odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. 8 Ponovite postupak pod 3. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. a možete da mu riapipate puls. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . 10 Ako povređeni ne diše. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. posle kojih udahnite vazduh samo jednom.nazad. dajte mu veštačko disanje. Položaj ruku. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. ali ne odmičite ruke s grudi.. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde.”. ispružite ruke. Popustite pritisak. Nastavite dok ne stigne pomoć.i jedan. i dva. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka.Ako ne možete da napipate puls. udahnite mu vazduh samo jednom. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca.. pristupite spoljnoj masaži srca. Ponavljajte nizove pritisaka. 58-59. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. Vidi ilustracije zdesna i na str. zatim ponovo proverite puls. odignute od grudi. veštačko disanje. i tri. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. prepletite prste i držite ih u vazduhu. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta. Pritisnite 15 puta brojeći . pa ponovo proverite puls. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. ili dok ne stigne ekarska pomoć. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta.. Spoljna masaža srca. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. 4 i 5. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. NASTAVLJA SE ► . udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše.

PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred .. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. azatim pojednom. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti.nazad. između bradavica.. Opustite pritisak. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. poslušajte otkucaje srca.”. Između udisaja odmaknite usta. Vidi str. 56-57 radi potpunih uputstava. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. Pogledajte u usta.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. Ako ne možete da napipate puls. i dva. Postupak ponovite pet puta. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . brojeći: . Prvo udahnite dva puta. ali ne podižite prste. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. a zatim podignite kažiprst. i tri. ne palcem.i jedan. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. . uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. Dišite snažno. a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta..

nazad... Opustite pritisak. V ES T A C K O D IS A N JE . Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. ali ne dižite ruku..PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA . i tri. s dva prsta. Između udisaja odmaknite usta. Ponovite postupak pet puta brojeći: . i napipajte puls. Vidi str.". prstiju odmaknutih od detetovih grudi. sa strane. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. ne i palcem. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). 59 .i jedan. pored Adamove jabučice. Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. ispružite ruke. 56-57 radi potpunih uputstava. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . i dva.

karlicu ili gornji deo noge. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. Ako morate da ga pomerite na sigurno. 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. odnosno otkucaje srca. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. 56-59). Ne učvršćujte udlagu preko preloma. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. vrata i leđa (str. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. vidi Povrede glave. počnite sa reanimacijom (str. Nemojte da pomerate povređenog. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju.hitna stanja ( str. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. ako nije neophodno. 60 . 41). pogledajte Nos . ne perite i ne dirajte ranu. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. a zatim ih povežite jedan uz drugi. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite.53). Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem.

Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. ali da je ne steže. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. bedara. bedra. struka. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. kolena i članka. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. grudi i povređene ruke. tako da oblikuje trougao. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. smotajte pokrivač. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. presavijte tkaninu na pola. Vežite traku oko trouglaste marame. košulju dugih rukava ili jaknu. . Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. Ako ne možete da dođete do dasaka. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Postavite dve duge daske. Položite veliki komad tkanine. N A D LA K T IC A . kolena i članaka. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. drugu polovinu položite preko povređene ruke. slabina. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. kolena i članka. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. bedra. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. Položite povređenu ruku preko grudi.

41). počnite sa reanimacijom (str. mokrom tkaninom. Opustite svu odeću koja ga steže. 56-59). Ako je povređeni bez svesti. vrata ili leđa. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . 53. pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. stavite ga u bočni položaj (str. pogledajte str. Prelazite mu po čelu hladnom. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Pobrinite se da mu bude toplo. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. naročito oko vrata. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. počnite s reanimacijom.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. ako je neophodno. grudi i struka. ako je nužno. tresući ili polivajući ga hladnom vodom. 62 . VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. Ako povredeni ne diše ili nema puls.41). odnosno nema otkucaja srca.

Ne dodirujte električnu žicu. Ako to nije moguće. 1 Prekinite strujno kolo. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. no ako auto gori. pogledajte str. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. Kad je struja isključena. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. kako je ovde opisano.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. . počnite s pružanjem prve pomoći. jdnosno otkucaji srca.52). 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. 53. recite mu da iskoči iz automobila što dalje. vrata li leđa. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. poput drvene drške od metle ili stolice. zatim nazovite 94.41). Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom. ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. recite mu da tamo i ostane. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. pozovite 94. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano. Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara.56-59). SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. Ako se povređeni nalazi u automobilu. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući.

pomozite povređenom oko leka. polegnite ga na leđa. vrata ili leđa. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. počnite s reanimacijom (str.41). Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. podignite mu noge 20 do 30 cm. Ponovo mu proverite disajne puteve. pogledajte str. odnosno otkucaja srca. Proverite prioritete kod povređenog (str. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. dajte povređenom. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom.56-59). ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. Ako je tako. ako vam je na raspolaganju. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. Ako povređeni leži. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. s glavom niže od ostatka tela. 53. tako možete da gurnete više otrova u kožu. . vlažna. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. ubrzan puls Hladna. Ako jeste. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. koji je pri svesti. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. ♦ Dajte lek. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab.ŠOK ♦ Pozovite 94. sledite uputstvo dato na leku. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa.

5 do 3 dl vode). Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. Stavljajte mu na čelo i telo hladne.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. Hladite ga električnim ventilatorom. Hladite ga električnim ventilatorom. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. suva. pozovite 94. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 65 . PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. pozovite 94. 3 Rashladite unesrećenog. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. Stavljajte mu hladne. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena.

Ako je moguće. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. počnite s reanimacijom (str. deterdženti. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala. pogledajte str.56-59). PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. izvedite ga na svež vazduh. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. bobice. 49). Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. osim ako vam tako ne kažu. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. Lekovi. Mnogi delovi biljaka. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. 6 66 . 51). Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. opisanim ovde. vidi Oko . 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. ili da mu date aktivni drveni ugalj. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 53.hitna stanja (str. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. uključujući semenke. vrata ili leđa. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Zavisno od otrova. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. vidi Opekotine (str. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima.41).TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. biljni preparati i vitamini. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. osveživači i sredstva za dezinfekciju. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju.

Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. vodom. maslinovog ili dečjeg ulja. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. sirćeta ili alkohola. pokušajte da ga odstranite pincetom. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. To će pomoći da se ublaži bol. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. 67 .UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. Ako strano telo ne ispadne. Ne pokušavajte očistiti uho. pogledajte u uho. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. 2 Izvadite strano telo. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. vrata ili leđa. pogledajte str. Zatim isperite insekta iz uha toplom. nazovite 94. ne vrućom. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. a nije živi insekt. 53. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo.

Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. 53. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. imobilišite je (str. pogledajte str. Dok čekate lekarsku pomoć. vrata ili leđa. 60). grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 68 . 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. 4 Pristupite lečenju šoka (str. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. 56-59). hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 64) dok čekate lekarsku pomoć. 41). 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga.

užeta i pojasa za spasavanje. pogledajte str. Ako ne možete do unesrećenog. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. nego da se drži za ivicu. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Unesrećeni pri svesti. vrata ili leđa. Izvucite ga pomoću velikog štapa. Izvucite davljenika na sigurno. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. U ostalim slučajevima zovite pomoć. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Ako je moguće. na led. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. odnosno otkucaje srca. užeta ili merdevina. 56-59). i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. Ako u blizini nema čamca. vesla. Nastojte držati glavu. 69 . bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. pazite na jake struje. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. pokrivačem ili suvom odećom. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. 53. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. peškira ili obližnjeg čamca. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. 41). pregazite vodu do unesrečenog. Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). ali pazite na jake struje. Ako je neophodno. vežite uže za stablo i sebi oko struka. Unesrećeni pri svesti. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. a dobar ste plivač.

Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. 56-59). Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. 70 . pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. Vežite traku iznad ujeda. a ne popreko. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. otkucaja srca. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. hitno zatražite lekarsku pomoć. isisajte otrov. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. ispljunite ga. Pumpicom ili ustima. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Ako to ne možete. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. Ne gutajte otrov. vratu ili telu. ako je moguće. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. počnite s reanimacijom (str.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. Ako vas je ujeia šarka. iznad njega vežite traku. šok ili asfiksiju (gušenje). popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. Ako se otok proširi do trake. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. to mogu biti jedini simptomi. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. 41). Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. grčeve. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć.

ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. italijanska otrovnica i poskok. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. dva dvoreda tragova ujeda. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. nemojte trljati. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. smeđa ili gotovo crna. Tapkajte dok se ne osuši. reakcija. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. Nosite ga. 64). dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. a na leđima joj je cik-cak pruga. ne dajte mu da hoda. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. žute ili smeđe boje. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. . oči kao proreze. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka.

a razlikuje se samo u načinu pakovanja. i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. . . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina. nekoliko lekova za česte tegobe. više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. v. ♦ Samolepljivi zavoji. različitih veličina.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. • . . pri ruci. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka.antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . i i v .atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a . .. . A sp irin ) ili paracetam « . . I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. .KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi.bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . sasvim određene potrebe. koji počinje na str. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. slučajeve. .loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine. v Osim lekova. tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. 876. . . svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid .. „ . većin preparata ima iste aktivne sastojke..svrab od osipa na koži i uboda insek.zatvor 13 Vazelin . .Njih bi trebalo držati u čistoj. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta .ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . . poput adrenalina radi alergije na . . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . vakumiranoj ambalaži. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece.kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid . .

povrede živaca.apscesi. P HOMEOPATSKI 1 A co n ite .krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) . difterija.vrući oparak tri puta na dan za kašalj. cvet. uganuća.bolovi u leđima. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) .ujedi i ubodi. iščašeni zglobovi. koje počinje na str. šok 4 A rsen icum alb u m . temperatura. trovanje hranom. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . ujedi insekata 10 P u lsatilla .prehlade. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele.bolovi u uhu. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra). šok 2 A p is . temperatura.bolovi u leđima. glavobolja. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. toplotni udar 6 B ryo nia . prema potrebi. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama.dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . čirevi. Ne zaboravite da lekovito bilje.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. difterija. infekcija. d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) . proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka.prehlade. Ove trave.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e . ovčije boginje. glavobolje. tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n .koren. gripa. temperatura. 876. gripa 5 Bellad on na . koprivnjača 3 Arnica-modrice. u lje (Melaleuca spp. isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) .mast od listova za sekretoni.vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) .za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) . prehlade.) . za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria). temperatura. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani.laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom.čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. upalagrla 9 H ypericum .destilovan.dečje bolesti.

Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. . zbog mogućih opasnosti.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. konvencionalnog ili alternativnog. međudelovanja i radi upozorenja. 876.

.b o lesti...................................................... ...................... 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ..294 G rlić m aterice ..................r a k .........................................tegobe ..........................106 u ik sio zn o st.................................... genitalne. 264 G la u k o m ......in fe k c ije .....................306 G u š a v o s t............................................... 180 C ir o z a .......................................................................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ........................................................................ 320 H erpes...............240 zloupotreba 3 iazedovljeva .......r a k ....80 ^ k n e ....130 C e lija k ija ..310 Gušterača ......... ..... 282 G o n o re ja .............314 c Č ire v i.................................................................... 338 E E k c e m .................. 190 Č v o rić i.......148 lo re lio za ............324 H ijatusna k ila ......................................326 H ip o g lik e m ija ..r a k ............166 ubrežna o b o lje n ja ..... 136 iešika ................................t e g o b e .......... 232 D ojke ..................... 114 vrtritis....................................... ....................................te g o b e ...................... ... 272 Gliste i p a n tljič a re .....................b o lo v i................................................................... 192 D D ebelo crevo .............................................................................................................................................. 248 E n d o m e trio z a ..... 288 G rip ..............174 u lim ija .r a k .... 336 H rk a n je ...... 344 porem ećaji In fek cije............................ 290 G rlić m aterice ......................................158 radavice ta b a n a ........... ..........220 tegobe D isanje ......................... 330 Holesterol ........................... 116 ^ stm a................... 182 C reva .......... 144 io lo v i...........................252 E p ile p sija ..... 104 vngina p e k to ris ........ 142 'o g in je .............................................................................236 Droge i lekovi . 198 D e p r e s ija ..... 256 I Im p e tig o .......... 162 ubrezi ..........194 rak D e p re sija ........... ..p o re m e ć a ji...................... ......126 vtletsko s to p a lo ...........te g o b e ............................. ....BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije ...........................t e g o b e .........................................160 r o n h it is .. 350 I š i ja s ..280 G o ja z n o s t ...... 154 r a d a v ic e ............................... 186 pražnjenja G G a s tritis............... 176 u r z it is ... 286 G o r u š ic a ........... o te ža n o .......................... 342 Im unološki sistem ........ 90 ^lkoholizam ............. 202 sezonska D e rm a titis .....................................228 D ojke ............................322 Herpes pojasni................ 258 75 ............... .....................................b o lo v i... 340 Im p o te n cija .........168 ubrežne in fe k c ije ... 244 E m f iz e m ...............................................................r a k .................................. 204 Desni ....................................................... 212 D ija b e te s ............224 D ive r t ik u lit is ................. 110 \n o re k sija ..................138 iešika ... 146 ^olovi......222 D iskovi ........ 296 G rlo ....304 zapaljenje G rudi ........................................................... 332 H r ip a n je ...354 F F o b ije ..... 316 H erpes.................. g e n ita ln i..............208 D ifte rija ................................ 156 radavice.. 178 H H e p a titis ............ 348 Inko ntinencija m okraće .................. 308 Gušterača ..................................... 78 tegobe \ h e ............................ 102 Vneurizam ......... 82 M c h a jm e ro v a ................................. 214 Disajni sistem ....................278 G ljivičn e in f e k c ije .............................................................................328 H la m id ija ............. 100 Vnalno k rv a re n je .......................................strep to ko kn o ............................ ............................................................................ 188 Č m ič a k ............172 ubrežni k a m e n .......................................................262 G ih t ............................... 268 G la v o b o lja ..................................................................................................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a ..................312 G utanje..... 260 G a stro e n te ritis......300 Grlo ................te g o b e ................................................. h ro n ič n i............... 94 ^miotrofična lateralna ........... 122 vteroskleroza...........

..........47 0 M okraćne tegobe.... 556 Pleuritis .......................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ...................................te g o b e ........................604 P s o rija z a ................ 364 K ija n je ............ 370 Kinetoza ..398 Kronova (Crohnova) . 4 1 6 L a rin g itis ..t e g o b e ..................................... ........... .. 562 Pluća . ........................ 378 K o n g e stija .........460 M išićna slabost............................................r a k ...............rak.......................... ...... 4 0 0 bolest Krvni pritisak....... .......................4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ................................................r a k .............................................................. 432 L u p u s ...............574 Polno prenosive bolesti ............. 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i.............. 426 Lice ...............466 M išićni b o l... 440 M an ičn a d e p re s ija ........... 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j....... 524 O p eko tine od sunca ...........................................552 planina P e n is ..........................442 M aterica ..........382 K o p riv n ja č a ......................468 M išićni grčevi...... 458 M enstrualne teg o b e............... 376 K o lit is ..... ....414 O ko ..................... 368 K i l a ..... 500 N e sve stica .........4 0 8 Krvotok .... .......492 K Karlica ......386 ispadanje (Alopecija) Kosti .... 390 Koštani trn o vi....476 M ozak ......................tego be.. 404 Krvni u g ru š c i.......................474 M o n o n u k le o z a ............ 592 Preponski mišići .522 O p e k o tin e ............ ...............536 O trovni bršljan.......................................ra k ....496 povreda mišića N e p lo d n o st........420 Leđa .......544 zadebljanje Panika .......................... 60£ N N atkolenica ....................384 Kosa i dlačice .. 498 N e s a n ic a ........r a k ................59£ Prostata .............................b o lo v i................................ 578 Posekotine...566 Polenska g r o z n ic a .........bolest .... 516 L Laktozna intolerancija ...510 Nokat....te g o b e .................... v is o k i...... .............................392 Koža .... .... 506 N ikotinska apstinencija ....................................546 Parkinsonova b o le st......... 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis.................................................554 P e ru t....................560 Pluća ........tegobe.................. 530 O sip od p e le n a ....360 M M a la rija . 488 M ultipla s k le ro z a ..........534 O s te o p o ro z a ............................................43 0 L im fo m i.......358 Jetra .............z a p a lje n je .....................................482 M rena (katarakta)........ 504 N e u ra lg ija .................................................. 394 Krajnici .........422 Le u ko za ...........................r a k .......60C Prostata ... ...............542 P Palčani zglob ...z a p a lje n je .. u r a s li........zapaljenje ...............................................................448 M e n ije r o v a ............372 kretanja Koleno .............................514 Nosni p o lip i............... 438 M a m u r lu k .............596 istegnuće P ro liv............m o d r ic e .......................588 sindrom P re h la d a ................r a k ....512 Nokti .............................. 456 M enopauzne tegobe .............te g o b e ....... 4 1 8 Leđa .....b o lo v i............................................. ................ .....540 O včije b o g in je ..............................................................z a p a lje n je . 4 3 6 o O čn a m rlja .....te g o b e ......................... ogrebotine ............446 M aterica ..................356 Jajnici ......528 O s ip i...............................................................................................................................................374 K o lik e .........................................486 M u č n in a ... ........................ ..570 Polne s m e t n je ....... 580 i rane Potkolenica ...........................548 Pegavac ste n o v itih ............518 degeneracija O ko ..........584 P re d m e n stru a ln i... .......582 Po vraćan je........................................................bolovi.......... 380 K o n ju n ktivitis.........................................................b o lo v i............... .......................................n a p a d i..........................480 M oždani u d a r ...........................ra k ....................b o lo v i....520 76 ..... 362 K a ša lj....472 M okrenje u k re v e t...............b o lo v i................................................... 508 Noga ......

........ 628 Ručni zglob i šaka ........... ................ .... p ro šire n e ........ 630 bolovi Ruka ............762 Tremor......................................... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ..................694 T Telećak (vitilig o )...........666 Skolioza .........................p r o b le m i.........618 ^ane od ležanja ........ 740 Tem peratura i groznica .......632 Srčane a ritm ije ................. .................. .............zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi........... . 754 Tikovi i t r z a j i .792 U h o b o lja ............... 730 Š u g a ... 836 Z a ja p u re n o s t............................. .... 662 Sinusi ...... drhtanje.... .802 U sna duplja .....r a k ............... 842 Zauške (m u m p s )................. ................. 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ......622 Rejnoov (Raynaudov) .........................p o re m e ć a ji................. 874 u Ubod pčele i o s e ............................................................680 Slušni kanal ....... 866 Ž u čno k a m e n je ....................... ...............690 Srčana o b o lje n ja ......714 S v ra b ....... ............................. 796 U klještenje n e rv a ............ 722 Š iz o fre n ija . 788 i pauka 77 ...p o re m e ć a ji..................................... ...................... 830 V rto glavica...... .............te g o b e ......................824 Vid ..................... 816 Vene.....814 V eliki k a š a lj............................ 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ....................... ...........b o lo v i...................834 Z ad ržavanje tečnosti .......826 Vrat ...............................................................................ra k .................................700 Srčani u d a r ..................................b o lo v i.......... ..... prekom erno ............848 Zglobovi ..............838 Z a p a lje n ja .... .tegobe i bolovi ....646 creva Sindrom k a r p a ln o g ... 840 Z a t v o r .........808 Varenje .............. 746 Testisi ......612 Rame .b o lo v i.........654 nogu 5indrom porem ećaja .... 634 š if ilis ................ 726 Š t u c a n je ......................................................... 688 Sportske p o vred e......b o lo vi........................ 784 z Zadah iz u sta ..............b o lo v i......752 T e ta n u s . ..........zapaljenje ..... .....758 Trbuh ......... ........... ................................ 724 Štitna žlezd a .................. ................ 860 V Z Ž d relo ....................... 832 5 Š a r la h ........................766 trešenje T rih o m o n ija z a ...........858 Z u b o b o lja ............... ...........678 zapaljenje Sluh .................................................... 672 Slabokrvnost (anem ija) ..........................818 Vene .......862 Ž elu d ac ........................................ 742 Tendinitis ........................................776 Trudnoća ... ......z a p a lje n je ...rak..... 750 Testisi .......... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ....786 Ubodi i ujedi insekata ...................... 642 umora šindrom irita b iln o g ................. 704 Stafilokokne in fe kc ije ......852 bolovi Zglobovi........................... o te če n i.............................t e g o b e . ......ceđenje u grlo .... p ro širene..........................854 Z n o jen je...850 Zglobovi..... 864 Ž eludačni č i r ... 768 Tro van je..z a p a lje n je ...............................806 S V Vagina .... .......812 V a š i............................... ..........774 Trovanje k r v i .. nožni .............................................. 686 zapaljenje Sluz ...................756 T in it u s ..ra k....BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ............................... ...... ........... ...738 Telesni m iris...... ............... 744 tetive Teniski la k a t.800 U m o r.778 Tu b erku lo za........846 Z e n ice ... ............... 656 pažnje Sindrom posttraumat.... ...................718 Svrab u p re p o n a m a .............. ...... 712 S t r e s .................... ............................. 770 Trovanje h ra n o m ...................870 Ž u t ic a .......................................620 (dekubitus) Razdražljivost....720 V Uganuća i istegnuća. 708 Stopala ..734 5IDA (A ID S )...798 U ko čenost i t r n c i..... 650 tunela šindrom n e m ir n ih ..................... 856 Z u b i....................tegobe .........732 Šuljevi (hem o ro id i).... ........640 šindrom h ro n ič n o g ..626 Rubeola..... 670 Slabokrvnost (a n em ija )...teg o b e.......................... iz b ija n je . ................................................790 U ho ....

on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. Nakon. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. imaju naročitu ulogu u detinjstvu.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. . limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. O detetove treće godine do otprilike sedme. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha.do 20 sekundi . osme godin oni obično počinju da se smanjuju. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. oni natel nu. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. lako ovi simptom i nisu opasni po život. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. desno). nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno.jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. nosu i grlu. On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. denoidne vegetacije.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. približno. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja .

Otorinolaringolog će pregledati dete. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. polen ili alergeni životinjskog porekla. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. prašina. mogu da nateknu i otežavaju disanje. .KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. Ako alergije nisu uzrok.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe.specijalisti za uho. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. a i pojedincu. Uvek. Kad se adenoidi inficiraju. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. pravilno delovanje je lečenje alergija . a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. iznad krajnika. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. Na primer. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. kućna nega može samo da ublaži simptome. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. kao i krajnici. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. ♦ Za decu s alergijama. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu.ili uklanjanje alergena. Ako su krivac alergije. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. za koji se smatra da drenira limfni sistem. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. bio bi propisani redosled lečenja. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome.

ubrzaćete proces zarastanj. na dnu desni ili mekom nepcu. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. kao što je reakcija na lek ili. četkicom za zube ili vri ćom hranom. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. Smatra se da afl nisu zarazne. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. Pomoću lekova. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. nojne ranice u ustima. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. retko. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. vitamina B n ili kombinacij navedenog. rak usne šupljine ili leukoza. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. koji suzbija bal terije. glicerin. takođe poznate ka afte. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. Najčešće se javljaju ko lescenata. folne kiseline. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. . LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. koji štiti ranicu. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. idite kod lekara. na jeziku. ka što je alergija na neku vrstu hrane. Zapravo. Ako s vam roditelje mučile afte. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Tražite lek koji sadr. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. i peroksid. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a.

60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. izbegavajte kafu. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. najvišu tačku ramenog mišića. . a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. začine. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. melaleuke (Melaleuce spp. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. kao i folne kiseline. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. tanin će da ubrza isušivanje afte. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. pre nego što se razvije ranica. gvožđa i cinka. kao što je osetIjivost na hranu. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. B kompleksa. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. folne kiseline. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). Naučite da meditirate. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. Nemojte gutati. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. ♦ Izbegavajte začinjenu. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. gvožda i cinka. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. opuštenu osobu. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. Ako su afte posledica nekog drugog problema. slanu ili kiselu hranu. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate.Ako imate infekciju.

ali su bez boje. mogu da se upale ili ispune gnojem. zatvoreni mitese su im nalik. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. bolne upale. većine oblika akni.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . ako imate teži oblik akni. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije.većinom žene . od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat.starije od 30 godina. možda vam je potrebna lekarska pomoć. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . Možda im ate rosaceu. grudima. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. obično poznati kao bubuljice. ispunjene tečnošću. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. a tipično je da se pojavljuju na licu. vratu ili gornjem delu leđa. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. pak. ali sasvim je sno da im nisu uzrok. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. Ako zid pod pritiskor . tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. obično ravni čirići. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. a i nešto su sklonije rosacei. Kako se folikuli ispun vaju. ramenima. Ciste ili čvori (papule). na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). a bakterije množe. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. vratu. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. naročito kod adolescenata tamne tačkice. grudima i leđima. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. mogu se začepe lojem i keratinom. tego koja se zove neupalne akne. koji ne izgl da lepo. koje mogu da narastu i do veličine od 2.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. Kod ž na je. Slaba higijena.

rezultat je pustula. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. Ako se pustule inficiraju. akne u porodičnoj istoriji bolesti. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. stvar se dalje kompli. Akne imaju mnogo podvrsta. -------------------. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. obično muškaraca. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. vrućih napitaka ili alkohola. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. a kod nekolicine obolelih od rosacee. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. dok stare. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. obično žena. Osobe s težim. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane.u da dovedu do razbuktavanja akni. zadebljan i bolan. Rosacea počinje upornim. obično dečake. Upala se obično širi. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže.)j iscuri u okolno tkivo.uje. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. Kod težih slučajeva rosacee. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. npr. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. posebno vitamina B2 (riboflavin). Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. . lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. ili upalne ikne. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. Kod odraslih osoba. ali kod drugih ih zapravo uzbija. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. što podstiče lokalizovanu upalu.

Kod blagih ili umerenih oblika akni. Držite jedan minut. suvom i osetljivom na sunce. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. bode vlažnosti i topline. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. direktno u ciste. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. antibiotik koji se obično uzima oralno. Za umerene do teže slučajeve. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . vrste kortikosteroida. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. por. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. naročito kod žena u drugom stanju. derivat vitamina A. ovi pristi imaju smisla. kažiprsta leve ruke. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. lečenje mora da se pažljivo prati. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. a zatim ponovite na drugc ruci. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. i hemijski piling. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. a zati ponovite na drugoj ruci. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. kao štc stres. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. Pre nanošenja leka. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. govarajte o tim postupcima. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. Za hronično upaljene ciste. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Istiskujete li čiriće sami. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane.

i uprkos suprotnim tvrdnjama. ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or. umor. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. 50 mgdnevnoje uobičajena doza. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. HOMEOPATIJA propratne efekte. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. ulje melaleuke (Melaleuca spp. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. neven (Calendula officitalis). Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp.). ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože.pomaže da održite vašu kožu čistom. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. Vitamin Bs. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. . Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. u abletama jačine 6x. azatim nežno isperite.ili čak medicinskim sapunom .E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. koji pomaže u metabolizmu hormona. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. koji deluje na hornonska događanja u organizmu. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. Vitamin E.) može la bude delotvorno. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. može da ubrza ozdravljenje. ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. antioksidans. kamilice i melaleuke. lutricionisti obično predlažu cink. . SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis).anizma da razgrađuje glukozu. Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica.

dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. Pažnja obično luta. telesno bespomoćar inkontinentan. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. godine života. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. jednostavna računan postanu nemoguća. Do 80. anksioznost. napada straha. uznemirenost. koji sve više gu orijentaciju.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. sebičnost. Oboleli. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). Među odraslim Amerikancima. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. Postupno razvijaju i telesni problemi. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . nepažnja.provala besa. Intelektualr funkcije poput pamćenja. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . shvatanja i govora pogc šavaju se. paranoja. smetenost. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. Konačno. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. ili bolest može tr jati čak 20 godina. često je na a drugima da pomognu. zaboravljanje nedavnih događaja. nj' oblik je genetski određen. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. može da odluta i izgubi se.

Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. U okviru ispitivanja iz 1991. Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. U manjem broju slučajeva. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto.izdajničke dokaze o zapletima. . Prema jednoj teoriji. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. Jednostavna. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. Slute se i drugi uzroci.nasledno degenerativno nervno oboljenje. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. Posle samo dva dana. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. na primer . godine. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. nedostatak vitamina B n . lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. anem iju. neprimerenu ishranu. uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . Zaista. Obe su teorije sporne i nedokazane. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. čvorovima živaca. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. uključena u stvaranje plaka. unos sićušnih čestica aluminijuma .može da dovede do Alchajmerove bolesti. hipoglikem iju. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. Očigledno. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. tegobe sa štitnom žlezdom . m oždani udar. trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. Ako je tačno 3vo poslednje. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije.s posuđa za kuvanje. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . tumori na mozgu.ćelija u mozgu. Druga mogućnostje da je ta belančevina. Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). koji oftamolozi koriste za širenje zenica.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka.

AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . a zatim ponovite na drugoj nozi. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. Kako bi ublažili taj teret. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. a zatim ponovite na drugoj ruci. pamćenju. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba. možete stimulisati mentalnu aktivnost. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. ravno^na pravcu malog prsta. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. Terapija kelacijom. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. cilja r aluminijum . biće neophodnastalna briga negovatelja.na vrhu stopala. Konačno. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. Jednolično pritiskajte jedan minut. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta.možete da ublažrl razdražljivost. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu.

■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova.između ostalog. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. To se može bolje postići u grupi. pa se sve preventivne mere. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. vrtoglavicu. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje.a osobito nervne ćelije u mozgu . L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. rastresenost. kad morate da budete odsutni.u dobrom stanju. potištenost. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . . Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. nije obavezno da ćete i vi oboleti. u najboljem slučaju. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. Iznad svega. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. a uzima se tri puta na dan. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. izgubljenost i zvonjenje u ušima. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. zaboravnost. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. kasnije ga oslobađajući kao otpad. 12 mg za žene).(EDTA). držite se ustaljenih navika i postupaka. fotoalbume i omiljene porodične priče. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. izađite u šetnju. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. teskobu. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. nemogućnost koncentracije. temelje na nagađanju. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. Prosečna preporučena doza je 40 mg. poznatu okolinu u kojoj će živeti. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu.

iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. praćene jakim crvenilom i svrabom. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. d openicilina. povraćate. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. ♦ Ukočenost. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. manifestu se otečenim. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. a poznate s pod nazivom alergeni. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. poput bakterija. ili urtikarija. ♦ Bolovi u želucu. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. možda proživljavate napad astme. koj se zove histamin. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. Ako imate tešku alergiju. i srce može ubrzano da kuca. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. 94). Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. druge ozbiljne alergijske reakcije. poput hrane.poznatih kao antigeni . ali nek< poput anafilakse. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. hripanje. hranu i ubode insekata. ili srčani udar. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. Koprivnjača.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. ♦ Svrab očiju. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. Nadražena koža koja svrbi. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. nadimate se ili imate proliv. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. i bori se samo proti opasnih. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. crvenim plikovima na koži koji svrbe . Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. ali je ob čno nasledan. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. pa oslobađa vrstu hemijske materije. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu.prva pomoć: Sok).

I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. grašak. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. na primer). toplotu.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima. Spoljne plesni . Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. ove reakcije nisu prave alergije. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. Mononatrij-glutamat. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. aspergillus. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima.alternaria i hormodendrum . Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. hripanje i šmrcanje. proliv i mučninu. hladnoću. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. spore plesni i mikroskopske grinje. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. pšenica ili soja. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. barbiturati. spore plesni. belance iz jajeta. ubode insekata. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. Otrov u žaokama pčela. kukuruz. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. Ako ste. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. (Vidi Astma. sredstvo za pojačavanje arome. glavobolje i obamrlost. Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. nosa i nepca ili grla. -------------------. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). Sulfiti. nego više „osetijivost". može da izazove zajapurenost. polen. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. One uključuju plesan. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. a katkad i šaka i stopala. Neka deca ne mogu podneti gluten. Astma: Astma ima različite uzroke. kašljem i kijanjem. Ijuskari. lekove. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. dok unutrašnje plesni . alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. zajedno sa začepijenošću nosa. poput dermatitisa ili astme. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu.penicillium. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. insulin. kao i vrtoglavice. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. ali glavni su alergije na polen. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. U težim slučajevima može doći do povraćanja. prašinu i alergene životinjskog porekla. znojenja i nesvestice.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. . većinu čine deca do 6 godina. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. tapaciranog nameštaja i tepiha. žuta boja za hranu br. kisele pavlake i tvrdog sira. mucor i rhizopus .rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. svetlo ili emocionalni stres. na primer. antikonvulzivi. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). osa. kikiriki. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. šećer koji se nalazi u mleku. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina.

ako s vaši simptomi teški. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. najčešće su to ubodi insekata. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. ali ako su var simptomi teški. ali lekar može da vam prepiš i druge. Vidi i Hitna stanja . Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta.obično se pojavljuju u roku 20 minuta.prva pomoč: Sok.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. obično hidrokortizonom . Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. .kao što je krom olin . u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. u spreju za nos ili oralnom obliku. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Simptomi . lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. ili anafiiaktički šok. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. Osipi na ko. cime tidin. jače lekove . LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. ubode insekata i hranu je test na koži. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). ali to može biti teško. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. terbutalin ili oralne kortikosteroide.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. a nisu opasne po ž vot. svrab i crvenilo .oticanje. ponekad se leče kortikosterc idima. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi.

cveta crne zove (Sambucus nigra). pustite da stoji u hladnoj vodi. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. Ako imate tešku alergiju. natapkajte na maramicu i inhalirajte. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c).5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. probajte Debelo crevo 4. 1. 5 ili gumiarabike. koji morate uvek nositi sa sobom. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. probajte hranu na bazi tofua. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. za curenje nosa. Procedite i pijte vruće. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. . ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. zlatnice ( Solidago virgaurea). Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. posebno predeo između dve kosti ruke. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. Da biste osnažili imunološki sistem. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). morate da se obratite lekaru. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). a zatim pustite da prokuva. trljajte čvrsto jedan minut. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. AKUPRESURA Za curenje nosa. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). a zatim ponovite to na drugoj ruci. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. belog luka ( Allium sativum). Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). ili u hitnom slučaju. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. a u mnogim slučajevima su neizlečive.ako to možete da podnesete). KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. svrab u grlu i kijanje. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte.

ujutro i!i potajno. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. promukao glas. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. nesanice. oštećenje mozga i srca. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. uspavljivanja. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. zdravlje (vidi Ateroskleroza). teskoba. ili pijanstvo.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. teskobe. povećanom tolerancijom n njega. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. proširen krvnih sudova u koži. nesanica. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. mučnine ili delirijum tremensa. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. drhtave ruke. Ako se troši u preko mernim količinama. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. vida.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. oraspoloživanja. potencija no smrtonosna bolest. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. Hronični alkoholizam je progresivna. bi brežna oboljenja. na gotov normalan način. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. 94 . Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). Većina zakona smatra 0. jednjaka. hronični proliv. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. želuca. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. uključujući hipoglikem iju. uzimanje alkohola bez društva. Zloupotreb. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja.tegobe). telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje.

koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. Neka de. izu^etno teškim. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. društvene podrške i moivacije. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. a ne alkohol. a može oštetiti i polnu funkciju. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto.i lečenje tj. Ako se ne leče stručno. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. a većina ih se odrekne pića trajno.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. oporavak.koja se ponekad naziva i detoksikacija . teesnih. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. grčeve.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. delimično i zbog toga jer . često je teško održavati proces oporavka. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. što je važan cilj lečenja. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. smanjenom upotrebom alkohola. retko s trajnijim jspehom. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. a leke su je čak i potpuno zabranile. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). . slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. Oni sa sla)om društvenom podrškom. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost.

Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. kao deo programa fizikalne terapije. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. koji može da uključuje obrazovne programe. Obnavljanjem tih hranlji materija . < 5 . AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom .ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom.može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis).naročito tiamina (vitamina Bi) . a i govori se da sprečava napade. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. mogu da se pokažu risnim. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. povraćanje. nane (Mentha piperita). niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. RAD NA TE LU Masaža.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. grozničice (Scutellaria lateri ra). Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. Za simptome apstinencijske krize. selena i cinka. u ponašanju. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. grupnu terapiju. ali nikakvu hranljivu vrednost. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. B kompleksa i C. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. zbunjenost i otežano disanje. karniti magnezijuma. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan.

sprečavanje toga može da bude teško. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak..i najteži . u kojem ima više šećera nego u samom voću. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. društveni beleg i dalje ostaje . vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. mahunarkama i povrću. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA). Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan.. Ipak. 90 posto alkoholičara puši. Na primer. ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja._•. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. naći nove prijatelje koji ne piju. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . Da biste naučili da živite bez alkohola.posebno za žene. . Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće.korak ka izlečenju. produktivan život. ali može da se podržava stalnom terapijom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. i voćnog soka.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. i povećanje biljnih belančevina. a ne slabost volje. . Za vaše vlastito dobro. belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. desno). ♦ Počnite da vežbate.. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. Na primer. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. Kod mnogih. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem.

Kao posledica toga troše se mišići. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. degenerativni loški poremećaj. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. koži ili đubrivima. povećana slabost im u jednom od udova. N istraživači veruju da uzrok tzv. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. postepeno propad. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. obično za dve do godina. ponekad praćeno trzanjem. Nadalje.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. gutanju i disanju. multipla skl roza. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. slabljenje ostalih udova. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. životinjskc krznu. grčevima u mišićima i preteranim. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. godine. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. če kod muškaraca nego kod žena. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć.neizlečiv je. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. . nespretnost ruku. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS .nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest . Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. g < ne. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. tumori leđne moždine i druge bolesti.

iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. dobijenim iz ćelije. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. bez nadražaja za pokret. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. Nadalje. ostavljajući mišić bespomoćan. izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. katalizatora belančevina. Nadalje. Verovatno zbog teškoća pri gutanju.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. s a E » IL . Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. aminokiseline leucin. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. . Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju.što je jedan od simptoma ALS-a. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti.

tuberkuloza. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. poput raka debelog creva. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. poput raka debelog creva. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. čir r čmaru. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. takođe zvana i analni čir. uzduž prednjc zida. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. tvrdih stolica. tup bol može da potraje i nekoliko sati. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. Kronova bolest SID A. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. Prednje fisure. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. . Analna fisura može da bude mučno bolna. ♦ tvrda ili neredovna stolica. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje.pogled izbliza na prede čmara . poput proktitisa (upala za< njeg creva). Vizuelni pregled . Stražnje fisure. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. Uprkos bolu. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. na toaletnom papiru ili odeći. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. krvarenje je povremeno obilnije. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. sifilis. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. koji se otvara pr ma napolje). ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. Možda imate ozbiljan poremećaj.često je sve što je potrebno. uz stražnji analni zid. ru. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. kod pražnji nja velikih.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. nalna fisura. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze.5 do 2 cm d žine analnogzida.

♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. upotrebite azotnu kiselinu. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. Ako je analna fisura izuzetno bolna. 1 . Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. uključujući hemoroid ukoliko postoji. upotrebite Ratanhiu. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. tvrdim stolicama. Između ostalih korisnih stvari. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. suhim. najduže sedam dana.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. Ako jedan lek ne deluje. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru. Analne fisure se često javljaju ponovo. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. najbolje rešenje je operacija. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. a ipak nije strašno teškog oblika. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. probajte drugi.

ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. otežano pražnjenje creva. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. jarkocrvena krv i sluz u stolici. krvni sudovi na koži nalik na pauka. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. kolike. ♦ Kolitis. jarko crveno krvarenje iz čmara. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. povraćanje s krvlju. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. m učnina. povraćanje. slabost. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. bolovi u donjem delu trbuha. Zatim čitajte vodoravno. bolovi u donjem deiu trbuha. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). pojava modrica. osećaj punoće u zadnjem crevu. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. mogući i bolovi u zglobovima. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. zadihanost. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. gore) 102 . svrab ili iscedak iz čm ara. punoća u zadnjem crevu. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). creva se nikada u potpunosti ne isprazne.

Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . Ako ste stariji od 50 godina. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. lovite lekara bez odgađanja. cn/arenje može biti opasno po život. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Ddmah pozovite medicinsku pomoć. odmah iza upale slepog creva. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. hlamidije i sifilisa te herpes virus). Dbratite se lekaru. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. 3 ozovite lekara bez odlaganja. ili Zz gastroenteritis. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. alergiju. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. ao ili 1 . 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. Za kolitis ili Kronovu bolest. rektalnu povredu. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože.e odmarajte. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. prekomernu upotrebu laksativa.

aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. ali vrl delotvoran kad uspe. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. nja. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. glavne arterije koja vodi krv srca. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. stv rajući mehurtanke kožice. Najbolji način da s. ♦ Bol u grudim a. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. osobito kod pušača. Ubodne r. praćena bolovim a u vratu koji se šire. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. Ali čak i ako ne prsne. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. prom uklost. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . pulsiranja. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. što je često riskantan postupak. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. . ♦ Teška glavobolja. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. drukčija od svih koje ste imali pre. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. daju može da dovede do aneurizma. kao što su bobičaste aneurizme. ma. lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. ili u arterijama koje hrane mozak. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. Održavate li um i telo opuštenim. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Sledeće načine lečenja . ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. vrećasta vrsta aneurizma. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. 1 . okruglog izgleda. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. Krvni pritisak. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. nazvani su tako zbog svog malog. HOMEOPATIJA Kod malog. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. Vidi pod Ateroskleroza.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. visoki i H olesterol tegobe. a ako pušite. profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. Aneurizam se takođe može odstraniti. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. Krvni ugrušci. Redovno vežbajte. može da se razvije duž arterije. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. a ne umesto njih. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. pazite šta jedete. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. Valjkasti aneurizami. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. prestanite. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje.

UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. to m ože biti i srčani udar. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. vrtoglavica. slabost. glavobolja. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. Dru^ oblik. nesvestice ili zadihanosti. duboko iza grudne kosti. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". stomak ili ru ke. ovo su znaci nestabilne angine. čak i pri mirovanju. ♦ slabost. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. češći.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. aritm ije. bude da su koronarne arterije . O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. Od mnogih oblika angine. gubitak daha. Razlog može d. nestabilna angina. Ako vam se angina pc gorša. naticanja. palpitacije. stabilna ili klasičn. Odmah pozovite hitnu pomoć. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. duži i nepredvidljiviji. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. mučnina ili ošam ućenost .sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. ne dobija dovoljno kiseonika. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. gc dine više pogađa žene nego muškarce. obično se oseća u grudima. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. a može da si širi i premadrugim delovima tela.obi čno ne više od pet minuta. teskoba. ♦ ako su napadi postali jači. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . oštar je ili peče. no nakon 65. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. guši. steže. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem .kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. javlja s < nepredviđeno. bledilo.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. akutnija je bolest. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. angina . usporenog pulsa. znojenje. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. Ako imate stabil nu anginu. bol je sličan ali ne traje tako dugo . zatvora.najčešća je.

visok nolesterol (vidi H olesterol . Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati.tegobe). poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. poput slabokrvnosti. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. stres.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. Zaista. . Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. U nekim slučajevima. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. Oni uključuju visok pritisak. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. Nitrati. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. mogu biti zahvaćena i ramena.atnijom. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. Osim toga. isproban su i jeftin način lečenja. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. pušenje. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. oreterano opterećuju srce. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. Uz sve to. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. a oba podstiču rad srca. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca.tegobe). Zavisno od određene osooe. telesne vežbe. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem.

On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris.i jednako delotvorno. morate da naučite da opustite. operacija premošćivanja.postala je relativno rutinski postupak. nitratima i beta-blokatorima. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog. PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja. naročito ugljen monoksid. Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. (Vidi Dodatak i str. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. Beta-adrenergički blokatori. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. 7 radi položaja tačaka. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i.brige konvencionalne medicine. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . Aspirinom). su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . album. To mo. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. Mnoge tehnike opuštanja .mogu izvanredno mno.biofeedbacka) do joge .) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce.a ne zamenu . pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris.od biofidbe (. pomoći. Da biste izbegli ugljen-m noksid.) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. Angioplastika . a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja. Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut. Osrčnica 5. savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka.

poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. H olesterol . bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. možete da planirate zdrav program vežbanja. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. Ako bol traje. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. vidi Ateroskleroza. pritisnite tačku Osrčnica 6. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. ponovite na drugoj ruci. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. Praćenjem vaših otkucaja srca. ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. tri do pet puta. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da . Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. zatim promenite nogu. ♦ Ako pušite. Cvrsto pritiskajte jedan minut. 109 .'i i. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. Da oiste poboljšali energetski metabolizam. sedite i spustite stopala na pod. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. !'H 1 ' l ’ " . dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. prestanite. obavite test opterećenja . Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. uz lekarevo dopuštenje. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. Lagano pritiskajte palcem jedan minut. uzmite propisani lek. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. krvnoga pritiska i EKG-a. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. uz rub potkolenične kosti. Ako se izvode kako treba. visoki. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. vežbanje će postajati sve teže. Ispitivanje traje oko pola sata.*>fi. kako vreme bude odmicalo.!i!l ! . ako se izvode preambiciozno. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. . ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.. .<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. a ne dopustite da one kontrolišu vas. Naoružani tim saznanjem.tegobe i Krvni pritisak. Krvni ugrušci. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka.

smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja). Mnogi pacijenti izaberu taj put. kao što je skučeni prostor. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. na primer. Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. na kraju to će samo pogoršati stanje. jet oslobađa šećer. na primer insekata). dobro reaguju na lekove. bez nek< vidljivog razloga).u vezana s načinom na koji se organizam priprema. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. u tim slučajevima. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. iracionalne misli. kc slabi organizam i deluje rušilački.kao što je nesreća. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. i generalizovana . dru pak. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. muškaraca). dis nje postaje piiće i brže. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. uz proticanje vremena. G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . Možda imate n a p a d p a n ik e . ubrzavaju se otkucaji srca. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. prilagođavar situaciji. radi se o kliničkom poremećaju. Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. imaće povolj 0 . Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. mišići postaju napeti. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. ili od naročit stvari.

psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. razdražljivost.može da bude od koristi. U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. 767. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. posavetujte se s praktičarem. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. alprazolam i klonazepam . tahikardija (ubrzani otkucaji srca . koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. Bihevioralna modifikacija . . Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda .može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova .► delovanje. i druge srčane tegobe. Osim toga. Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana.kao što su bolovi u želucu ili znojenje . Dve su prikazane na str. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. U pogledu ostalih.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. osobama s telesnim simptomima . LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. Meditacija. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate. Na primer.više koristi telesna vežba. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti . Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac.tegobe). koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti. Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije.vidi Srčane aritm ije). vrtoglavicu i zavisnost. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. kao i kognitivna terapija. među njima se nalaze lorazepam . diazepam.

hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta.. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. vežbe dubokog disanja v su korisne. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. postoji 38 lekova. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. uvek praće površinskim disanjem. spasonosnog leka . Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). autogeni trening. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). Probajte eterično ulje lavande. taj či i kigong. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. oslobađa energiju cvetova u vodu. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. Ignatia je . (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. Ponovite nekoliko puta. Od svog lekovitog bilja napr. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. Gelsem ium se preporučuje. dok valerijana (Valeriana officinalis). sledite uputstva na flašici. a velerijana . Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Budući da je anksioznost gotovo. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti.) Pošto se trbuh raširi. probajte Aconite.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. 112 . Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. Sve u svemu. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. Po gano udahnite kroz nos. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). Kad izdišete. koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. Stavite kapljicu. jasmina ili plave kam ilice. dve na papirnu maramicu i udišite. obratite se homeopati. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. [ bi se postigli najbolji rezultati. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach).) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. ovaj postupak. nastav da udišete što je moguće dublje. reakcije opušt nja.

tri do pet puta. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. Cvrsto pritiskajte jedan minut. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. Hipnoza nije čaroban ili koban. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. a zatim ponovite na drugoj ruci. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. pritisnite Osrčnica 6. Svakahipnozajesamohipnoza. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan.kao što je to slučaj s anksioznošću. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). naročito ako patite od grčenja mišića. ačno u ravni s malim Drstom. EEG biofidbek (biofeedback). Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. Pomaže i kod opšte anksioznosti. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. Osim što ublažava anksioznost. a zatim ponovite na drugoj ruci. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. pre se radi o obliku koncentracije. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. previše magnezijuma može da izazove proliv. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. Kroz niz seansi s terapeutom. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. kao što su strah od letenja. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. . 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih.

Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. anoreksija bolest uma. r ročito u prisustvu drugih osoba. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. slabokrvnost. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. obično nakon većeg gubitka kilograma. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. bez njih se uskc neće moći. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. Anoreksičs . čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . kalorijam a i priprem om hrane. ali ipak neće i sama da jede. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. osobito školi. iako može da se javi i snije. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. Anore ja je opasna. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. em etike ili tablete za skidanje kilograma. rano. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. lako je u središtu ove bolesti hrana. nepravi lupanje srca. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. diuretike. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja.

kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. antidepresivi. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. težinu. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.a. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. Za opuštanje želudačanih mišića. sredstva za pojačavanje apetita. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. bitno je često praćenje. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . cink i masne kiseline. ta či (t'ai chi). osim gladova. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. kao što su pažljivost i pronicljivost.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. . izbegavajte da komentarišete jelo. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. Osim toga. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. naročito onih koji su vegetarianci .%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. što je još važnije.

oči. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela.bolovi i Zglobovi . bakama i dekama. dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. nogama. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. ručnim zglobovim a i člancim a. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. pluća. lako nema potpunog izlečenja. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. gubitak težine. 6 . groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . stopalima i opšti umor i nesanica. infekcije. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. upala i ukočenost u rukam a. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. ♦ Bolno naticanje. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih.kao i u rukama. m ožda im ate infektivni a rtritis.iako to nipošto n znači za svakoga . genetske mane ili nekc drugog uzroka. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti.bolovi. Srećom. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . mo problem. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. Izgleda da je za mnoge Ijude . gubitak apetita.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . uklji čujući srce. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. naročito devojčica između 2 i godina. slab apetit i gubi na težini. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. ♦ Tem peratura. renja. živce i mišiće. upala zglobova. Ako pozitivistički sagled. artritis znači upalu zgloba. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa .). Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. tetive se skupljaju. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. na kolenim a. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. burzitis. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. ili im a prom ene tem p erature. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . Mož da se javi i kod dece. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. osetljivost i oštri bolovi.artritis neizbežan deo procesa st. to žene dva do tri puta češće nego muškarce. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. naročito posle buđenja. bilo da je on posledica bolesti. osim 5 do 10 postc pacijenata. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. nogj ma.

Toje najčešći oblik artritisa. pluča.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. . Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju.artritis izazvan trošenjem . Kod drugih Ijudi. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. kao i prste na rukama i nogama. izobličenost i teškoće pri kretanju. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. O steoartritis. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. Zloupotreba anaboličkih steroida. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. (VidiKoštani trnovi. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena. Trajno oštećenje izaz'. kosti se počinju međusobno trljati. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. bolove. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji su popularni među nekim sportistima. oči i nervni sistem. U retkim slučajevima. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. Ako se ne leči. nazvano hrskavica. naročito kod starijih osoba. Bez zaštitne hrskavice. karakteriše hronična temperatura i anemija. giht (ulozi. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam.postepeno se istroši. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. stvarajući trenje i bolove. ili degenerativna bolest zglobova. može za posledicu da ima trajnu invalidnost.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis .posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). ili Stilovu (Stillovu) bolest. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat.naročito u kičmi i nogama . može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba.

koji mogu biti posledica uganuća.porem ećaji). lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. nju. Vidi takođe Leđa . koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. simptomi. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). ukočenosti i nepomii nosti. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. Zavisno od pojedinca. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. Kod uznapredovalih slučajeva. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. 118 . rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. posledice mogu da traju ceo život. tuberkuloze. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. poput stafilokoknih infekcija. Kao što može da se pretpostavi. U slučajevima osteoartritisa. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. kao i drenai viška tečnosti izzglobova. mirovanja vežbanja. povrede ili druge vrste nadražaja. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. r primer. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). Infektivn artritis. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. Burzitis i Tendinitis .zapaljenje tetive). Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. O steoartritis. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola.tegobe.

mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. lako je kretanje posle tv . A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja.kao i manji zglobovi u laktu. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. samohipnoza. Rezultat. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. Uopšte. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. M editacija. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike.e o p e ra c ije ograničeno. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. Staviše. 1 . Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. ako ga uopšte bude. možda neće opravdati potrošen novac. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. razonodu i kreativno rešavanje problema. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. opuštanje. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. na primer. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. uključujući kognitivnu terapiju. kolenu i prstima ruku . U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . vizualizaciju. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti.

Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). Savijte prste u šaku oko palca.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. provera.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). Cvrsto priljubite vrhove prstiju. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. lagano stisnite. Ponovite 9 puta. Da biste ublažili napetost mišića. Ponovite 1 puta. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. 10 sekundi. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. koja se uzima triput na dan. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. pa polako popustite. Ponovite nadesno. 0 120 . Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. poslužite se Paukovim guranjem. probajte Stiskanje palca. Ponovite 20 puta. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje.

osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Osobama s oslabljenim. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. bitnoza obnavljanje hrskavice. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. patlidžan i paprika. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. orahe. jaja i mlečne proizvode. naročito za žitarice. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. mesne proizvode. godine. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. koji gradi hrskavicu.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. kao i cink. posude i kvake na vratima i ladicama. 1 . Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. Služite se metodom pokušaja i greške. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. Aspirin). JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. prem a nekim stručnjacim a. sprave. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Bs i E. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. O d reum atoidnog artritisa. krompir. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. Smatra se da vitamini C. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva.-----------------. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol .

♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. Blagi i umereni nap.. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. no relativno bezbolno.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. zviždukanje pri disanju. koža među rebrim a deluje uvučeno. Ako imate astmu. pak.. Ako imate astmu. njem. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. Ovaj »drugi talas« nap. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. astma. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. Prilično česta bolest. kac kod bronhitisa i emfizema. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. već s izdis. Astma nije problem s udisanjem. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. samo blage i retke napade.) ili su emocionalr prirode (stres). ili m ožda imate težak napad. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. tačnijejeda napade mo. prilično ozbiljna bolest. Odmah pozovite hitnu pomoć. Javljaju se u naletim. n. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. Alergijesu primarni krivac. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. Za druge. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. nosnice se šire. lako je astma retko smrtonosna. na primer. Neke osobe s astmom proživljava. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. što otežava pričanje. stma je hronična respiratorna bolest koja. duvanski dim . ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. trebalo bi da dobijete novi lek. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. Najčeš . a možda ih i u potpunosti izbegnete. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. Cešća je kc dece nego kod odraslih. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća.

Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). indometacin. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. metaproterenol. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. jesu polen. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. i sulfite. plesan. kao što su izoproterenol. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. Bronhodilatatori za inhalaciju.alergeni. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. prašina. Kao deo tog plana. . stranica 133). Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. Kada se udišu. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. čest je uzrok dečje astme. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. Bronhiolitis. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. acetilsalicilnu kiselinu npr. čini Ijude osetljivim naovu bolest. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. poput bronhitisa. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. po svemu sudeći. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. ili materije koje prouzrokuju alergije. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. izoetarin i salbutam ol. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. trava. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. LEČEN JE Ako imate astmu. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. ispraznivši ih u roku tri sekunde. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. morali biste redovno da odlazite kod lekara.

Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). pustite da odstoji 10 sati. astmu bi trebao da prati lekar. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. 124 . m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. Ako ih preterano upotrebljavate. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. metaproterenol. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. a zatim ponovite na drugoj strani. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. a zatim stavite da provri. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. Oralni bronhodilatatori. Cvrsto pritiskajte dva minuta. naročito tokom noćnih napada. ili nastupa naglo i iznenada. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. lavande (Lavandula officinalis). PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. 1. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. miloduha (Hyssopus officin lis). Potopite mešavinu u hladnu v < du. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. duboko udahnite pet puta. poput visokog krvnog pritiska. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. možete očist organizam od prekomerne sluzi. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. u koje se ubrajaju teofilin. Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. Ili stavite šake na grudi. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. Za pripremu čaja.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. Pijte vruće. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. tabletama ili kapsulama. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode.

Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. limunov sok. kukuruzni sirup. astmatičari mogu normalno da vežbaju. instant-krompir. 1 . lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. vino.) -----------------. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. nasirajte gornji deo stopala. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. ► Naučite da prepoznajete okidače . ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. budući da vlažnost olakšava disanje. sok od grožđa.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. kao što je pivo. ili kombinacija činilaca. pokrećući tako astmatični napad. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. i instant-čaj. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. poput mleka. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. i 10. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. Snabdeveni odgovarajućim lekom. vinsko sirće. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). godine »preraste« tu bolest. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. sveži račići. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. savijajući prste tako da budu rašireni. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. testo za picu (pizzu). Zatim. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. Kad imate napad astme. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. konzervisano povrće. mogao da doprinese tome. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. grožđe. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. koji je čest okidač astme.

A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu. trnaca ili obamrlosti uda. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. može naslutiti da može da se speči ili uspori. koordinacije. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. srčana aritmija i srčani udar . ♦ angina pektoris. Ateroskleroza obično po. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. Konačno. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva).ob no tokom mnogo godina . delimični gubitak vida ili govora. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže.i arterije koje vode do mozga.angi pektoris. Ali ako su nekor arterije oštećene . stvaraji plak koji začepljuje arterije. grčevit bol u mišićima stražnjice. Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. masne pru na zidu arterije.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije .ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. bedra i lista usled naprezanja. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. Da bi nadc nadila gubitak. Ispitivanja pokazuju da se arterijs . đa aortu . koja ide srca .najveću arteriju u organizmu. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. Zatvaranje Ironarnih arterija. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. koja može da dovede do moždanog udara.često se smatra da je to t lest starijih osoba. teroskleroza . moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. stresa ili pušenja . Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja. Budući da ateroskleroza sporo napreduje .takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . a u nekim s čajevima čak i izleči. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih. govora ili vida. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. donjih udov bubrega. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete.unutrašnja površi zidova može da počne da propada.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. 1 .odine. Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. ♦ Naslednost. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. Ipak. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. ♦ Gojaznost. koji rendgenski ističe arterijski plak. ♦ Starost. na primer omršavite.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. zvanim slobodni adikali. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. levo). (Vidl H olesterol .u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze.) ♦ Način života. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. (Vidi Gojaznost. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti. ♦ Pol. . Ako imate visok krvni pritisak. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. desno). Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. Pušači bi morali da prestanu da puše. Konačno.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . lekar može da zatraži angiogram.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID .tegobe. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. Na primer. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. može da se javi tvrd. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. azlozi njene pojave manje su jasni. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. iako može dazapočne mnogo ranije.

Njegovi cvetovi.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. Dijagnoz. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. koji je vodio dr. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. laserima i stentovima . PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. izduvan balon. telesne vežbe i smanjenje stresa. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. biljne lekove.tegobe. Na vrhu katetera naiazi se sićušan. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. Din O rr (Dean Ornish). uspostavljajući ponovo normalan krvotok. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. Na kra provere. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. A N G IO P LA S T IK A .sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . opuštanje i telesne vežbe. Savetujte se s praktičarem kineske medicine.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. uključujući biljke Ledebouriella divaricata. Kako se balon naduvava. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. ili se možezameniti oštećeni deo arterije.N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. vidi K rvo to k .

postigli isto kod životinja. nego i bogata antioksidansima. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. Da biste otklonili moguću opasnost. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. meditaciju. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. ♦ Ako pušite. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. visoki. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava.nekoliko puta nedeljno. . prestanite. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. ometaoksidaciju holesterola. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života.30 minuta šetate. da može da izazove oštećenja bubrega). -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . na primer. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. beta karotin (vitaminA) i selen. pa mogu da deluju i na Ijude. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. (Vidi Krvnipritisak. snizite ga. Za više informacija o ishrani. enzim iz ananasa. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. Ako je visok. vizualizaciju i biofidbek. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. Kad nauka jednom osigura odgovore.može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. Kao prvo. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. akosejede u velikim količinama. usporavaju gomilanje masnih naslaga. koji može da bude otrovan u visokim dozama. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. a ako je moguće i svakodnevno. a puno vlakana.uključujući jogu. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. lekovita biljka iz južne Indije. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. zatražite savet lekara ili nutricioniste. plivate ili vozite bicikl .čaša ili dve čaše vina dnevno .

k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. obično u beličastu. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. toploj. koži. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. Atletsko stopalo je blago zarazno.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. belančevinom koja se nalazi u kosi. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. bolnim oticanjem ili gnojem. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. noktim. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. Većina slučajeva atletskog stopala mo. s jakim crvenilom. cipelama i dnu tuškad oko bazena. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Gljivice bujc u zatvorenoj. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. ili ako dobijete temperaturu. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p .) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. Op. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. Na primer. ako se ne leči. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka.

može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane.) u zahvaćeni predeo stopala. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče. Dobro obrišite stopala. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo.rodnog. A.) u vodu za kupanje. koji možete da nabavite u apoteci. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje. čarape ili peškire.5 I vode. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. . sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. Ako se ne leči propisno i trenutno. Lek je skup.vrab. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. 1 . lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. infekcija može da bude vrlo uporna. poput otrovnog delovanja na jetru. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. propusnog materijala poput kože ili tkanine. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. treneri. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. ali ne očekujte brzo delovanje. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi .ili ih iskuvavajte. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. Da biste ublažili . Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan.

poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. žene češće obolevaj 32 . metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca. Istraživanja su pokazala da. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. Takode. Medutim. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. ako se ne leči. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. U nekim slučajevima. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. a puls vam je ubrzan. Podstaknuti ovim lažnim signalima. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. pa čak i smrt. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. uzbuđeni ste ili delirični.porem t ćaji).hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. U slučaju Bazedovljev bolesti. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. lečenje je priličn jednostavno.

mogu da izgube . vaše su oči bolne. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. niži od sredviđenog. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. cilj svih pristupa lečenju. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. Očni miši:i. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. a ako je to potrebno. i konvencionalnih i alternativnih. Tegobe s očima . Kako bi potvrdio dijagnozu. pozlatog pod imenom egzoftalmus. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. suve i ladražene. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. iako srodnog oboljenja.ak na očni živac. Ako je uz to obolela asoba pušač. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. veći od jobičajenih. Ako jolujete od egzoftalmusa. 1 . vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. a krajlji ishod je dvostruki vid. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. U težim slučajevima egzoftalmusa. koji su Drilično retki.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . Ako je egzoftalmus jedini simptom. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. Vleđutim. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. oslabljeni dugotrajnom upalom. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. U stvari. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. Dotpuno odvojenog. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida.ad ove bolesti nego muškarci. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. oboleli ste od hipertireoze. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. oko postaje suvo i nadraženo. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene.

katkad i nekoliko meseci. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. Za svaki slučaj. Dakle. iako se čini da se bole potpuno povukla. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. 134 . radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. Ako je lekarska intervencija nužna. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Međutim. Za svaki slučaj. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. Nakon štozapočnetes lečenjem. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. uverite se c zaista niste trudni. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. vilno funkcionisala. paracetamol. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. Jednom kad se »skladišta« isprazne. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. potrebnoj određeno razdoblje. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. svakako nastavite obavlj. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu.

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. švedsku repu.). U svakom lučaju. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. a uz o osećaju i tegobe s očima. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. učinak. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona.rajnji ishod biti hipotireoza. metilprednizona i deksametazo1a. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. slabost mišića i povećanje elesne težine. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). sunca i vetra. navlažite oči kad god osetite dasu suve. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. 1 . Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. Težina tela mora da bude na ramenima. JOGA Položaj Sveća. dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. Ovi lekovi. Među te namirnice ubrajamo kupus. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. postoji velika mogućnost da će .tegobe). ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. Pomerite dlanove bliže ramenima. mogu privremeno da iblaže crvenilo. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. kruške. a time i neželjeni. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. rotkvice. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti. soju i spanać. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). Stoga. međutim. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . Staviše. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima)._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. kikiriki. tokom noći koristite poveze za oči. s palčevima položenim s prednje. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti.

♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. Nakon toga mogu da uslede groznica. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. otežan gutanje tečnosti. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. izuzetna ra: dražljivost. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. f se dopusti da se razvije. a nisu lečei razvije ova bolest. napadi besa. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Pr simptomi su bockanje. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. tvorovi. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. . mozak i kičmenu moždinu. vaš lekar će trebati da zna kakva v. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. mačke. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. već samo čišćenj rane. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. šišmiši. gotovo uvek smrtonosn.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. nemir. Ne izlažite se opasnosti. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. ali obično između u. Ako s pokaže da je životinja zdrava. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. rakuni i lisice. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. Ako vas ugrize besna životinja. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). mišićni spazmi i slinjenje. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. zatim putuje u mozak.

Ako je rana površinska. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. Pošto ste primili vakcinu. Sto duže čekate s lečenjem. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. ako niste sigurni. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. kao što je vodonik-peroksid. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. azatim vodonik-peroksidom. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. Pitajte svog lekara o pojedinostima. Međutim. morate da primite vakcinu protiv besnila. . Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. delovi južne Amerike). to je sve što treba da uradite. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. odmah idite lekaru. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane.

♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. coli). Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. to može da ukazuje na moguću. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog.du£ čak samo oko 4 cm . to može da bude i znak polno prenosive bolesti. što znači zapaljenje bešike . mentalna smušenost Kod težih slučajeva. na i vrlo retke kod muškaraca. Ovaj relativno kratak prolaz . možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje.kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . što je znak nfekcije bešike . ili tumora bešike ili prostate. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja.česte su kod. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. infekcije vagine. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. povećanja prostate (vidi Prostata . OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. inkontinencija. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti. groznicom. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. kamena u bubregu. nesposol nost kontrolisanja nužde. Ako se ne leči. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. Neke žene dc biju infekciju . ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. bakterije koja se često nalazi crevima. šaju letargično ili smeteno. Odmah zatražite medicinsku pomoć.tegobe). oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. Isto tako. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. Idite kod lekara bez odlaganja. ili koje počnu da se pon. bubrežnu bolest. fekcijama bešike. 138 . krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. temperaturom.BEŠIKA . ovo je najčešći znak infekcije bešike.koje se obično nazivaju cist som.olakšava bakterijama da pre< u bešiku. Idite kod lekara bez odlaganja. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. Dakle. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. Trudnice. Zapravo. po život opasnu.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir.

Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. ali ih je teško izlečiti. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. fenazopiridinom. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. A i kućna i bolnička upotreba katetera .takođe mogu da dovedu do infekcije. infekcije bešike koje većinaženadobije. Ako imate uporne ili česte infekcije.nekad i do 14 dana. ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. prođu brzo i relativno bezazleno. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. . hlamidijom i mikoplazmom. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. često se propisuje duži tretman antibioticima . možda će biti potrebna operacija. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. Ti su poremećaji obično bezazleni. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . lečenje organizmaod infekcije. možete da izazovete ozbiljnije probleme. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. ukazujući na probleme na tim mestima.

mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja.najviše 1 šolju na dan. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. Cantharis. . Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. potražite stručnu pomoć. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. Mercurius corrosivus. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. peršuna. mokraćovodima. kedrovin m elaleuke ili kamilice. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. a zatim dodajte u ključalu vodu . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. bora. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. bešici i krstima. pustite da prokuva. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Ako imate osušene listove. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). Ponovite na levom stopalu. a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . suprotna strana). Zavisno od simptoma. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. koja. Možda je najpoznatija brusnica. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom.BEŠIKA . ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. Pustite da se čaj ohladi. Staphysagria. sandalovine.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. bubrezima. a peckanj' intenzivno. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa.

gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. Temeljno očistite analnu oblast tj. Ili.jednu po jednu. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. pridržavajte se uputstva na kutiji. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Vitamin C povećava kiselost mokraće. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. ako vam je draže. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. trbuhu. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. kafa. čineći ih manje delotvornim. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. Ako niste izlečili infekciju. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. agruma. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. želucu i cukovima. . Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. čokoladno mleko. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. šećer. čokolada.bez obzira na jzrok . PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. ♦ Pijte mnogotečnosti. :rni čaj. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna. uzimajte brusnicu u kapsulama. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike .sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. sirće. paradajz.

Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. biće ograničeniji. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. Slikari. vozači kamiona. koja nekad sadrži krvne ugruške. Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. kožari. tragovi krvi. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j.ako se i leči .RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. a belci pak podložniji od crnaca. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. upornu nisku tem peraturu. pušači su izloženi tri puta većoj opasno. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . Muškarci su mu podložn od žena. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. Sto se ranije otkrije rak. iako m ožda nisu vezani za rak. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka.z paljenjem bešike-jesu podložnije. opasnosti. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . Rak se širi prodiranjem u mis bešike. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 .BEŠIKA . petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. mašinci i met lurški radnici. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. nevidljivi golim okom . a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije.

Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. uzima se . ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. a ne prerađenu hranu. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. kao i cinka. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. 1 . Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. kao i korišćenje kofeina i . bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora.Doveže sa rakom bešike. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu.ionalnog načina lečenja. i je li se uopšte. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. a žene mogu da ostanu polno aktivne. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani.ijom (TUR). kroz coji se ispušta mokraća. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. Be. mokraćo/oda. ili stomu. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. da nose spoljne mokraćne kesice. Za početak. rak proširio. nemojte pušiti. . DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. mestu i stepenu raširenosti. a prostate i semenih kesica kod muškaraca. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a žene neplodne. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. Ako lekar otkrije tumor. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. Ako je tumor slučajno zloćudan. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. ali nijedan nije dokazani ek za rak. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. C i E.aharina. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike.

BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. 27). . tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . traje od 8 12 dana. kašljanjem).zapaljenje). ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. curenje nosa. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). izuzetno je bezvoljno.čak ni dečji Aspirin . karakterističan osip koji se širi s lica na trup. tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. oštar kašalj. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. ♦ ako dete ima boginje. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. dan: blaga do visoka tem peratura. B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. biće teško bolesno.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. crvene oči 1 kijanje. pluća. Period inkubacije. ili pati od razdražljivosti. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. zatim na ruke i noge. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. dan: visoka tem peratura. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje.ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova.

Osip se obično povuče za nedelju dana. ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. Zatražite pomoć osteopate. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. nemirnoje. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. lako se time neće sprečiti širenje joginja. lipe (Tilia . Paracetamol može da snizi temperaturu. vruće lice i glavu. nije žedno i ima gust. deca treba da budu izolovana. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. ritmički pritisak u području iznad slezine .može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. macine trave (Nepeta cataria).). žut iscedak iz očiju ili nosa. Međutim. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. Kako bledi. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. ali hladne udove i visoku temperaturu.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. može pomoći da se snizi temperatura. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. Danas se MMR vakcina (morbili. ♦ Tečni puder. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). vruću kožu. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. OSTEOPATIJA Blag. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. ima crvene oči. ako je plačljivo. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu.pp. 1 . Međutim. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. pa se šire po licu. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . glavobolja . groznicom i bolovima u grudima. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. pre. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. groznicom i temperaturom. . možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. kijanjem . glavobolja. otežano a. mesecima or. bolom u grlu. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. crveni. i/ natečeni. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. ukočeni. SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. Zatim čitajte vodoravno. na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. slabošću. od ugriza krpelja koji je možda primećen.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. um slabost i temperatura. kašljem glavoboljom. topli. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro.

ečenje često uključuje analgetike. Takođe. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. uzmite dekongestiv. može se razviti mesecima. uzročnika borelioze. )dmah pozovite lekara. /idi Gripa. homeopatija. pijte mnogo ečnosti i. !a sprečavanje gripe. možda će biti iotrebna hospitalizacija. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. kontrolisanje stresa. moguće s kortikoteroidom. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. nasaži. pijte puno tečnosti ako je potrebno. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ako je potrebno. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. )dmah pozovite lekara. Odmarajte se. ograničite elesnu aktivnost. Uobičajeno je lečenje intibioticima.) može biti korisna. a ne bakterija. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. poput osteoartritisa. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. nakon ugriza određene vrste krpelja. toplote i oticanja.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. 1 . jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Aspirin). oje može da ukijučuje antibiotike. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. Vidi Borelioza. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade.zapaljenje. kod kojeg ne dolazi do crvenila. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. ili čakgodinama. masaže i akupunkture. 'idi Artritis. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. Vidi pluća . O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. fidi Prehlada. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. Odmarajte se. u bolne tačke na telu.

ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. karlicu vrat. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. može da se širi ili da bude difuzan. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. oteklinama. bol od povreda i bolc u leđim a. ili povremen. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. napetošću. Ovo stanje može uključivati slabost. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. na primer. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. Na primer. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. je svaki bol koji. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. i depresiju. ♦ trajan bol u zglobovima. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. stalan a. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . ograničen. uprkos lečenju. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. trnce ili druge osećaje. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju.BO LO VI . Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. stres. traje duže < šest meseci. sinusitis. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. potištenost. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. bol u zglobovim a. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. Hronični bol može da bude blag ili m čan. povremen ili stalan. Štaviše. Najčešće vrste su glavobolt artritis. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. za uspešno lečenje mo. otupelost. Anksioznost. na primer ramena. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji.

strana 152). Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Aspirina) i ibuprofena. Primenjuje se samostalno. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. Neke se usredsređuju na telesne činioce. SIDA te bolesti ak. Ipak. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. traunatske povrede. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. čir želuca. poput acetilsalicilne kiseline (npr. a u lečenju učestvuju lekari. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. kao što su m išićni relaksansi. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. dok su druge privatne. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. akupunkturu. Lekar može da vam prepiše jače lekove. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. :učne kese. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. lako može da počne s povredom li bolešću. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). a ponekad i ajanstven zadatak. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. antidepresivi. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. Nekima je potrebna stručna pomoć.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. druge na psihičke činioce. psiholozi. hipnoterapiju. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. . nošenje obuće s visokom petom.

dve širine prsta iznad ručnog zgloba. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba.BO LO VI . Pritisnite dva do tri puta. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. između kostiju podlaktice. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. a zatim isto učinite na drugoj ruci. Pritiskajte jedan minut. ponovite tri do pet puta. 1 2 I Bol u stomaku može d. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. pa ponovite isto na drugoj strani. a zatim zamenite noge. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. Tako uradite dva do tri puta. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. 4 150 . zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. smeštena s obe strane kičme. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. pa ponovite isto na drugoj ruci. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. Ponovite dva do tri puta. Ponovite isto na drugoj ruci. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. odmah uz goleničnu kost.

može da ima analgetičko dejstvo. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pokazalo . Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. odmah posle ustajanja. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. 1 . a ublažavaju se utopljavanjem. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. koja može da izazo/e iznenadne. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. ukočenosti i spazma.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku.ednog minuta. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. probajte Natrum muriaticum. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). Da biste postigli najbolje rezultate. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. jer jako peče. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. nakon čega se pritisak prekida. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. koje sadrži metilni salicilat. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. prirodnih telesnih analgeika.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. a zaim se ponovo duboko pritisne. Prema ednoj teoriji. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje.

V R A T .. vozite bicikl. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna... HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. menjajući je u skladniju... samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku.. budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju.. Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. SO LARN I PLEKS . dajući joj oblik. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene.. veličinu i pokrete.. istežite se dva puta na dan po 5 minuta. Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko.. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja.... jer će se prag bola povišavati. ali znam da ovo sad mogu da učinim. boju. ugodnu i manju sliku.. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga.. postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena.. Trudite se da bol pi matrate kao deo života.. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola. Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja... Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola.. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme.. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan.. D IJ A F R A G M A . Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina. bol osećaje u zahvaćenom području. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve.BO LO VI . Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima..... poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans. m o z a k . teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge....« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. . PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA .. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala.. zatezanja i slabljenja mišića. pomerajući se iznutra prema napolje. Jedna od metoda samohipno.. prirodnih telesnih analgetika...... treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti.. Pokušajte da plivate. H IPO FIZ A .... Kao rezultat toga bol se može raspršiti. snagu i rastegljivost. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja.. hodate ili veslate.. prepolovite to vreme....... Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati. Neke vežbe lakše se izvode nego druge.... Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme. umesto da život svodite mo na bol. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 .

U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. a u drugu ledeno hladnu. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. Na primer. Na kraju. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. Posle obuke. ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. a u drugoj zamislite moguća rešenja. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. takozvani položaj stablo. Kad se oticanje zaustavi. agrume. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. Posavetujte se s lekarom ili odgo. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. alergije na pšenicu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. zamislite dva spiska. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. Odmarajte ozleđeni deo tela. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. U jednu posudu ulijte vruću vodu. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. kukuruz. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. tri puta na dan. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. ovu tehniku možete sami da primenjujete. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). za 10 minuta opuštanja. prirodnih telesnih analgetika. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. Probajte sledeći. pa ga 20 minuta pomerite. sve do lica. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. . ledom.

Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. područja gde je učestala. osetljivost n. svetlost. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. izleče nje može da bude teško. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). bol u grudim a. kog se tako često dijagnostikuje. groznicom . po sebno u jednom kolenu. Kod nekih slučajev. slabljenje pam ćenja. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. tempe rature. sve dok se vak cina ne potvrdi. oduzetos jednog ili oba dela lica. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. budite svesni da su krpel vrlo mali. tem peraturo m . vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. ovaj bol u zglobovima vraća se z. Ipak.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . gubitak pamćenja. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. osipi koji se ponavljaju. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica).sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. Ostali rani simptomi . Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. Ovo je jedan od razlog. iak< se povećaju kada se napiju krvi. ako se ova bolest ne leči odmah. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. glavobolje. B . Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. glavobolje. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. vrlo često su veličine semenki maka. bola u grlu. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. kao i verovatan razlogzbo. najbolja zaštita je pažnja. lajmski artritis postaje hroničan. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. Budući d. Ipak. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. slabošću. Konekti kat (Connecticut). Kod oko 10 posto tih sluča jeva. promene raspoloženja hronična slabost.

Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju. izvlačeći ga nežno i postepeno.uključujući srce i nervni sistem . krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. Sto se ranije počne s lečenjem. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. idite kod lekara. Ipak. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. ili oralnim ili intravenskim putem. Ako pronađete krpelja na koži. odmah ga odstranite. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. radi provere. Ako bolest napreduje. fibromijalgija. Zbog propratnih dejstava antibiotika. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. daleko od usta. 1 . Sačuvajte krpelja ako je to moguće. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. Ona liči na druge bolesti. lakše ih je videti na svetloj odeći. stadijuma lutke i odraslogstadijuma.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. hronični simptomi su slabiji. redovno pregledajte imate li krpelja. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. Osim toga. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao što su gripe i artritis.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. ponekad između letnjih meseci i oktobra. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. posebno oko laktova. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. na preponama. godine. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. Budite strpljivi. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. Ipak. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze. nosite cipele. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. napadne mnoga tkiva .

Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. a mogu da budu boje m esa.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. hrapave izrasline. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. M < đutim. . P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. Većina Ijudi ra. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. zaobljenog oblika i uzdignute površine. obično na licu. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. Vidi i Bradavice. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. grudima. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. izazivajući neugnost. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. raka kože. Bradavice osle akni. genitalne. uglavnom nije potrebno ob. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. kolenima. u oblik tečnosti. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. šakam a. obloga ili masti. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. Dijagnostički vodič u slikama. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. vratu. Od četiri osobe. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. bele. davice tako da ih uopšte ne lečimo. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. ravnu i zaobljenu površinu. Ove promene mogu da budu znak raka kože. Kad uočite bradavicu. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. dve petine u roku od dve godine. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. ružičaste ili prošarane. zglobovima ili podlakticama. tvrde. ako bradavica ne nestane. obično nakon što je ukloni. Obično se pojavljuju na licu i vratu. ukolik imate više od 45 godina. glavni sastojak Aspirina. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. gela. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. Ipak.

cink i vitamini B grupe. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. . vitamin C i vitamin E. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. zatim uk. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . maslačka ili pelena. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. Antimonum crudum i azotna kiselina. Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). kelj pupčar. L-cistein. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. 1 . Zatim nežno . sum por. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). Aspirina). Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. Isto tako. zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koje sadrži vitamin A.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. Isto tako. kurje oko ili kalus. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. jedite tamno^eleno i žuto povrće. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. b eli luk. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat).yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus).

isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. budući da su genitalne bradavice zarazne. lako same po sebi bradavice nisu štetne. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. iako su genitalne bradavice bezopasne. Lek. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. ma gde se obnavlja. Ipak. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. čm aru ili m uškom polnom organu. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice.BRADAVICE. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. davica. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. no unutaršest meseci. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. dok dve trećine nestanu posl dve godine.

Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. Ako vaš partner otkrije bradavicu. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. Umesto toga. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Ako ste trudni. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. Da biste izlečili bradavice.je drugi uobičajeni lek. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. . i sami se podvrgnite analizi . ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma.) na bradavice kako biste ih izlečili. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. ♦ Redovno meditirajte.č a k i ako nemate simptome. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. no. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. stabljike maslačka. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. spale laserom ili hirurški odstrane. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. budite uporni da ode kod lekara.

Bradavice tabana. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. na prim er kurjem oku. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. otvrdnutoj koži (kalusu). ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. m ladežu ili oštećenju kože. bolan i osetljiv posle lečenja. B UZROCI u slikama. Sta god odabrali. kroz sitne posekotine i ogrebotine. na donj strani stopala. Većina ovih izraslina je bezopasna.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . Poput drugih virusnih infekc ja. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. topao. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. Poputsv bradavica. ali neke mogu biti kancerogene. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. 160 . Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. kvrgave izrasline na tabanima. katkad prekrivene sitnim . koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. tj.

■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. po mogućnosti sa zelene banane. nosite u cipeli sunđerasti uložak.jaja. kupus. E i L-cisteina i cinka. sve dok se bradavice ie povuku. jer zdrava hrana.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. 1 . papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. a noću ih ostavite otkrivene. Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. danju bradavice Dokrivajte flasterom. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). vitamina B grupe. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. luk. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. Melaleuca spp. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. C. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura. Namirnice bogate vitaminom A .otvorite vitaminsku kapsulu. ibe. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. a to može trajati nekoliko nedelja. ^ROMATERAPIJA su brokole. Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. šargarepe . tikvice.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane.pomoći će jačanje imunološkog sistema. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. osim što poačava otpornost na virus. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice.

suv kašalj ♦ žuti. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. poput u p a le p lu ć a . kao i plućna bolest emf zem. s r č a n e b o le s ti. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. beli ili zeleni ispljuvak. a sluz postane tam nija. Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. gušća i poveća zaprem ina. natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. Ako nastavite da pušite. B . Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. e m fiz e m . ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. a većinom su i teški pi šači. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. t u b e r k u lo z u . Akutni bronhitis za posledicu ima jak. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. poznatim kao cilije. Pluća. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. ispljuvkom teškim disanjem. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. Hronični bronhitis. koja obično traje nekoliko dana. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. možc štetite ovim ćelijama. oni po pravilu imaju i emfizem. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. O vaj sim ptom . pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. m ože da ukazuje na a s tm u .

ili je tako snažan da postaje bolan. Produktivan kašalj (tj. Cak i ako je uzrok virusni. Ako vas kašalj razdire. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. ali se ne leče infekcije. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. vaša su pluća osetljiva na infekcije.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. . budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. Ako imate hronični bronhitis. ili bronhiole. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. a 10 posto bakterijskog. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ali glavni uzrokje intenvno. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). dugotrajno pušenje cigareta. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. U većini slučajeva. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. a u većini slučajeva i podstičete. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. 163 . M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. prekidajući dovod vazduha u pluća. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. tj. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. ne dopušta vam da spavate. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi.

nego mogu i da produže očekivano trajanje života. stalno ili prema potrebi.konvencionaln lekarskoj pomoći. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. Ako primetite bilo kakve promene u boji. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. lavande (Lavandu officinalis). Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla.ali nikada zamena . vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. a zatim pustite da provri. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. m iloduha (Hyssopus officinalis). Bronhodilatatori su jaki lekovi. U većini slučajeva. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. kao dodatak . AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. 1. koji suzbija čitav niz bakterija. Ako pušite. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. ubrza oslobađanje sluzi. ali njima se ne leče infekcije. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. Kao i kod akutnog bronhitisa. na primer) ili direktno izvorima toplote.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. anis< vog semena (Pimpinella anisum). produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Za pripremanje čaja. ili udišite direktno iz bo( ce. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. Ako imate višak kilograma. poput fena za kosu ili radijatora. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. Slede primeri lečenja. možda ste oboleli od neke infekcije. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. volumenu ili gustini sluzi. poput visokog krvnog pritiska. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. Zapravo. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. Pijte vruće. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje.

suvom vremenu. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. kašlja i stezanja u prsima. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). da biste sp rečili širen je klica. Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). tri puta na dan. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. Hladni ovlaživači. uzmite Phosphorus (6c). žeđ i bol u grlu. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Oblačite se toplo po hladnom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali nemojte da se naprežete. uzmite Aconite (6c). E i grupe B. kašalj i nadražljivost. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. ISHRANA -------------------. nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A.e toplijeg. u so b i p ro se č n e veličine. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje.nustite da čaj odstoji 10 minuta. p o p u t kupatila. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. Da bi bile d elo to vorn e. 1 . Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. C. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). prašini i kontakt s prehlađenim osobama. Za gubitak glasa. Za lečenje akutnog bronhitisa. kašalj. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). Za retku belu sluz. zajedno s mineralima selenom i cinkom . Pijte ga što je mogu.

obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega.BUBREZI . Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. po plućima ili kostima. započinje u spoljnjem delu bul ga. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. kao i fenacetin. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. Kod raka bubrega koji je napredovao. m učnina. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. u donjem delu leđa ili sa strane. naftal anilinske boje i benzidini. čestim mokraćnim upalama. povraćanje. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. Ako se jagnostikuje rano. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. sred protiv bolova. masnom tkivu. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. limfnim čvor ma. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. ali ne osobito osetljiva. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. ali njegova učestalost st£ raste. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. gd skuplja mokraća. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. godine. ona m ože da bude povezana i s rakom . ako rano počne da se leči. mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. povrem ena malo povišena tem peratura. žitaricama. u s l< svim slučajevima izlečiv. Tup bol u stom aku. konačno. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju.

Posle remisije. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. Npr. i to govedine i svinjetine.S fl|. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti. Ipak. (Manje uobičajeno. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. nenormalno funkcionisanje jetre. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. kao što su orasi. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. smanjite potrošnju masne hrane. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma. semenke ili pirinač. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava.5 I u minutu. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. 1 . limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. Budite u kondiciji. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. odmah prestanite.i iI|. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. proveriće da li imate rak bubrega. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. visoki krvni pritisak. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

smanjen apetit. tačni uzroci ostaju nepoznati. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. ponekad tokor više godina). Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). Hronični oblik može da bude posebn. posebno oticanje ruku i nogu. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu.odnosno. može d. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. kod mnogih hroničnih sluča jeva. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. Ipak. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. izazivajući različ te simptome. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. 168 . posebno ruku i stopala. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. visok krvni pritisak i ateroskleroza . dva organa veličine šake. ošteti bubrege. često neizlečivo. Neka hronična bubrežna oboljenja. nasledne su.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska.povećana slabost i pospanost. kao što su dijabetes. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. i povrem eno usporen rast ubrezi. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena.

Danas se koriste dve vrste dijalize. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. ili pre nego što ih isprobate. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu.kao što su metil-alkohol. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. koji će sniziti krvni pritisak. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. 1 . Pomoću lekova. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. posebnom rendgenu. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. Hirurg ugrađuje priključak. alkohol. Ako dijagnoza Dstane nejasna. kod koje veštačka pomagala či. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). postoje samo dva načina lečenja: dijaliza. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. i kalcijum ov citrat. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. otrovne gljive . Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Primeri su srčani udar. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. prirodne materije koja izgrađuje krv. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. a koja može da DŠteti bubrege.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. koji smanjuje količinu kalijuma. lekar može da napravi biopsiju iglom.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro.kopskog ispitivanja. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina.

automob skih guma. danas se često nalazi u vod hrani. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. nazvan peritonealna dijaliza. plastike. 170 . KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. Ipak. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. ta stopa iznosi 60 posto. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. ili peritonealnom opnom . po tri ili četiri sata. ♦ Pobrinite se da boje. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . Drugi metod. Dok je tečnost u trbuhu. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama). koji se ispušta posle nekoliko sati. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. sve one po pravilu sadr. Ipak. Zb( industrijske upotrebe. služi se unutrašnjim slojem trbuha. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. list. Nekoliko puta tokom nedelje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. najviše iznutrice. boja i ostalih proizvoda. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. najviše od upala. Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju.

Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. Ova bezbojna. etanska dioična kiselina). Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . PERC. u kozmetici. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. Tetrahloretilen (PCE. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. ugljeni dihlorid. metil-hlorid. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. pastazazube. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. ♦ Izbegavajte duvanski dim. posebno kremama. perhloroetilen. lepila. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera.2-dihidroksietan. metenil -trihlorid. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja.bistra. 1. ♦ Ne dopustite deci. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. 1. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. Etilenglikol (1.1. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu.2-tetrahloroetilen). formil-trihlorid). Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice. metil-trihlorid.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid.2. perklormetan) . Hloroform (trihlorometan. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. 1 . etil-alkohol.2-etanediol. Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. etil-dihidrat). izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. Oksalna kiselina. uljaza masažu. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. tetrahlorometan. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . Infek cija takođe može da se proširi na krv.B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. uđu u telo i putuju dc bubrega. biće potrebno više ispitivanja. Ako ste prečesto imali upale. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. 172 . o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. Idite kod lekara bez odlaganja. ili tum ora bešike ili prostate. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod .tegobe). Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. Svako može da dobije upalu bubrega. i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste .može da pokrem upalu bubrega. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). al su žene u trudnoći pod većim rizikom. gde izazivaju otok i upalu.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. upotreba katetera . cistoskopiju . tu m o r bešike ili bubrega. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. Kada se nc leče. ili ultrazvučno snimanje. Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata .i zatim se širi do bubrega Dalje. koje daj detaljnu sliku bubrega. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. ♦ ako prim etite k rv u m okraći. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. D UZROCI bubrežni kamen. izazivajući tro vanje krvi. Idite lekaru bez odlaganja. delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). Isto kao infekcije bešike. obično bakterije. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti.

LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. Sve dok ne izlečite upalu. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. paradajz. kafa. so. Kada je upala bubrega jednom izlečena. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. crni čaj. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. (Vidi Bešika . biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. agrumi. Phosphorus i Teribinthina. začinjena hrana. Mala deca. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. gazirana pića. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući.infekcije. čokolada.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. 1 . Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. sirće. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. Alkohol. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. ♦ Pijte mnogo tečnosti. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku.barem 3 i po litre na dan . ♦ Ako koristite dijafragmu.

gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. tu m o r bešike ili bubrega. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. Nedc staci u ishrani. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. nije uvek sasvim jasno. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja.kao što j čokolada. . polno prenosive bolesti. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena.kristalizuju i ti se kri stali talože. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. kod drugih ne.tegobe). upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. povećane prostate (pog led ajte Prostata . često gotovo neprimetno. spanać i jagode . Idite lekaru bez odlaganja. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje.može takođe d podstiče nastanak kamena. Odm ah idite lekaru. kojom se koncen trišu minerali u mokraći. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. kad se određene materije u mokraći . grožđe. On se stvar. Odmah zatražite medicinsku pomoć.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. cev koja vodi do bešike. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći.tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. to m ože da bude znak infekcije bešike. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. Naprotiv. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. tegoba s vaginom kao što je vaginitis.

♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma.najmanje 3 i po litre na dan . celer. uglavnom vezanih za ishranu. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina. ESVVL .anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. sardine. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . grašak. grožđe. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. crni čaj). kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. češće. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. inćune. Ukoliko je kamen smešten u bubregu. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. ali ne činite to bez saveta lekara. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. repu. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. . U oba slučaja.omadiće. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom .: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. špargle. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. ♦ Izbegavajte antacide .E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. tokom tri do šest nedelja. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama.i lekove protiv iolova. iznutrice. možete da preduzmete više različitih mera. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. slatke crvene paprike. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. spanać. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan.oni obično imaju mnogo kalcijuma. bez ikakvog lečenja. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl.ovom boku. ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. Ako se razviju komplikacije. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. Nova metoda. JeInom kad je poznat sastav kamena.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. KINESKO LEKOVITO BILJE . Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. razbijajući ga u sitne . Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Zavisno od veličine i meštaja. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. a još više kad je toplo vreme. jagode. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. pivski kvasac.

Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. kalijum u telesnim tkivima. uključujući polne. prorr skuitetnim ponašanjem. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. U t žim slučajevima. oboleli od bulimije druge strane. iako zapravo nije. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. pogađa uglavnom ml de žene. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. upadajući u nevolje sa drogom. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka.d vojka neko vreme ne želi da jede. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. kao i anoreksija nervoza. infekcije desni.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. pripremajući se . obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. čak i oduzetost. što izaziva poremećei ritmove srca. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . laksative i diuretike da smanjili težinu. psihološkc porekla. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. Cestim povraćanjem takođe se troše vod. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. Bulimija. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. povećane pljuvačne žlezde. kao i anoreksija. bulirr čari se prejedaju. grčenje mišića. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne.

Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. (Vidi takođeAfte i Gastritis. zajedno sa savetovanjem o ishrani.često kombinovana s antidepresivima . 1 . Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. a ose. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback).) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji. sredstva za pojačavanje ukusa. glavninu soli i cigarete. taj čija.početni je način lečenja. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Antidepresivi. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. psihoterapeuta i nutricionista. pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kofein. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. poput sertralina i fluoksetina. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. Takođe izbacite alkohol.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. Isto tako. Jedite raznoliko. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. U teškim slučajevima. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. porodičnu ili grupnu psihoterapiju.

lom. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. Trenutni znakovi su bol. naročito u blizini zglobc va. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. što dovodi do upa burzalne kesice. izazivajući pritisak na okolr tkivo. ili je to m ožda početak a r tr it is a . laktovim a. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. de god vam se kosti. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. istegnuti ligament ili tetivu. kukovi i kolena. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. spon prirodnih pokreta. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. obližnja burza može da se upali. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. Kad se zglob previše upotrebljava. Profesionalni i amaterski sporti. upala i o tok u ram enim a. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. Dizanje teških tereta. često praćena up. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . to nije dobra zamisao. . ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. oticanjem i osetljivošću tog predela. vljasu laktovi. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. kukovim a. mena koje se javlja zbog trčanja. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. sa trenutnim bolom ili bez njega.

praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Kratkoročno. živaca i tetiva. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. telesna vežba . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u .kao što je joga . Burzitis može da se ponovi. Osim toga. Nakon početnog lečenja. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. u obliku oralnog leka. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. mišiće i ligamente. homeopata može da vam prepiše kure Belladonne. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. smanjila upala i ublažila napetost mišića. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze.) kore. nego može i da umiri napetost mišića. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. 1 . morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu.

Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. no njen tačan uzrok je nepi znat. konačno. nar< čito žena severnoevropskog porekla. dobijete proliv ili gubite na težini. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. Drug pak. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. a ne i u kukuruzu i pirinču. koja će da budu prisutna ukolil . znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. ako i uspeju. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. Cak i posle leč< nja. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. r primer. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. svako tristoto dete ima ovu bole. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. nom detinjstvu. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. Na Islandu.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. gubitak apetita i. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla.

Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. Činite to što je moguće češće. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. Da bi se osnažio crevni trakt. kao što je prednizon. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. enzim koji razgrađuje belančevine. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. zatim promenite strane. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. koje je relativno teško svariti. i do 15 puta na dan. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. Papain. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. s desnim kolenom na podu. Ako se strogo drže dijete bez glutena. lekar može da vam prepiše steroide. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. ječam i zob. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. Zadržite taj položaj 60 sekundi. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. . kako bi se ubrzao oporavak creva. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane.ste osetljivi na gluten. raž. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. raž i ječam. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. pa tako četiri puta na dan. Izravnajte kičmu. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. koju neki pacijenti dobro podnose. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. 19 radi položaja pojedinih predela). vrat i glavu. Za proliv vezan uz celijakiju. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. poprečnim debelim crevom. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. a obično i zob. Stavite levo stopalo na desno bedro. dijafragmom. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama.

Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. Ako su tegobe ko. koja je teška oko 1. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. najveći je unutrašnji organ telu. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. organ još uvek može da funkcioniše. koja se ču\ u žučnoj kesi. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. podložniji ste infekciji. ciro za m ože da bude sm rtonosna. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. Među mnogim funkcijama. i. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. zatim ispušta u tanko crevo. a moguće i do smrti.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. Kad se pojave. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. ko sa smanjenom delotvornošću. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Bolest ne može da se izleči osim. jeti obično može da se brzo oporavi. Jetra.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. i zamen ožiljkastim tkivom. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. ako se pravilno ne leči. presađivanjem jetre. u nekim sk čajevima. gd pomaže da se razgradi masna hrana. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše.

gde uništava tkivo. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe.naročito ako pijete mnogo i često . mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. Čak i osobe koje malo piju. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. temperature. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. gubitka apetita. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. Ciroza se ponekad. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. naročitojetri. Uopšteno govoreći. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. što više alkohola pijete .to češće . Od raznih oblika ove bolesti. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. iako retko. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. Mogući uzroci uključuju viruse. Nasličan način. Kod Vilsonove bolesti. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan.verovatno će da dovede do ciroze.hepatitis B i hepatitis C . Zene. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. s druge strane.) Nakon alkoholizma. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. stvarajući simptome mučnine. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . To je nužno čak i ako se osećate zdravi.veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. žutice i smušenosti. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. Na primer. Kod osoba s galaktozemijom.i . koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. genetske mane. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). U međuvremenu. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. A budući da je hepatitis zarazan.ma. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. na primer. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. Jednostavno rečeno. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. 1 . pošto je trajao šest meseci ili duže). javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. samo d v a . a mogu i da se zadrže. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Ako pijete .neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti.

Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. alkohola i otrovnih materija u organizmu. pravilne ishrane. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. moguće i upotrebe leka interferona. Ipak. uključujući pilule za kontracepciju. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. Kad se dijagnoza jednom postavi. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. U slučaju hemohromal ze. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. r glašava se važnost odmaranja. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. U tome bi treb. kao na primer paracetamol. 184 . Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. Ako imate cirozu. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja.odmah i potpuno. kao što je unutrašnje krvarenje. Ako prestanete da pijete. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. jednostavno morate da prestanete da pijete . oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. premlad prebolesni za taj zahvat. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest.

uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama.ako upotrebljavate intravenske droge . dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. što može da dovede do mentalnih oštećenja. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. Ipak. žitarica. koje se upotrebljava u kombinacijama. Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. Uopšteno govoreći. uključujućiparacetam ol. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. Neki lekovi. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. . raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. na primer. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. U SAD. PREVENCIJA ♦ Ako pijete.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. povrća. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan.) ■ Različito kinesko bilje. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. mleka i belančevina . 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. Praktikujte siguran seks i . lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. Samolečenje može da bude opasno. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle.

drhtanje. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. dijabetes. bolovi u stomaku. poremećaj jetre 186 . mučnina. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. temperatura. žućkasta koža i oči. gubitak ili dobijanje na težini. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. nadutost. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. Zatim čitajte vodoravno. krvni sudovi na koži u obliku pauka. žućkasta koža i oči. tumor debelog creva. povraćanje. povraćanje s krvlju. poremećaj žučne kese. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. uključujući šuljeve. modrice. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. tup bol u stomaku. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. katranasta stolica metalnoga mirisa. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. umor. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. stres i. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. Katkad je praćen blagom temperaturom. gubitak telesne težine. pluća i bubrega.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. a konzumiraju velike količine šećera. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. Ako se ne leči. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. kašalj i potištenost. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. Po pravilu. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. često je prvi simptom jednog retkog. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. ona se razvija poput bakterijske upale. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. nepravilnim zagrizom. a krvarenje je izuzetno često. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. Ostali simptomi uključuju uhobolju. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. potištenošću. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. iako je češća kod muškaraca. odnosno zubnim mostom. 209 . Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. krvarenje iz nosa. može da izazove oštećenja srca. upalu nalik na upalu sinusa. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. bakterije. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. povišenu temperaturu. On izaziva izuzetno snažan bol. najbolji su način prevencije bolesti desni. zadahom iz usta. naravno. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. potražite profesionalni savet i pomoć. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike.

usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. Istraživanje iz 1993. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. a katkad i antibiotike. Uzmi 210 . iako je nekad potreban hirurški zahvat. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. međutim. U većini slučajeva.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. burgije i ostale zubarske instrumente. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. međutim. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. U svakom slučaju. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. međutim. ublaže upalu i krvarenje. uzimanje velikih količina tečnosti. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. to jest kalcifikovane zubne naslage. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. čišćenju područja ispod ivica desni.DESNI . uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. koji. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. ali i delotvorno lečenje. kad se bolest ne leči. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. iznosi gotovo 90 posto. pravilna ishrana. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. Ovasredstva. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. godine.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. mnogo uspešnijim. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. Danas.

potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. C i E kao i cink. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca.) i američkog jasenaza grgljanje. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. Za postizanje ovog»savršenstva«. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. Za zaista pravilnu higijenu. ne smeju da izostanu. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. takođe može da ma terapeutski efekat. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje.) za suzbijanje upale. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. Ako planirate trudnoću. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. Nažalost. dugotrajnije pranje zuba četkicom. isprobajte M ercurius vivus. a jpotrebljava se bez zubne paste. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. potražite savet stručnjaka homeopatije. Napitak pijte tri puta na dan. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta. i bogata vlaknima. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. nežno ali temeljno. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). pravilnom i redovnom higijenom zuba. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. Ako se tegobe naitave.te oralna sredstva protiv začeća). morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. redovno odlazite stomatologu. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti.udbekiju (Echinacea spp. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće.

či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju.5 °C ili više). ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. 56-59). izuzetno teško diše. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. odmah počnite s reanimacijom (vidi str. ali ne m ože da savije vrat niti govori. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. ifterija. Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. čiji simptomi liče n difteriju . D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. ali bez kašlja i naginje se napred. 2 . Nazovite 94. odnosno poplavi. Pozovite hitnu pomoć (94). Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež.dete će možda morati u bolnicu. srazmerno j česta dečja bolest. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. Ako vam dete prestane disati. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Ako dete ne može da diše. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. čime se stiska dušnik. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. Pozovite hitnu pomoć (94). To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. ne m ože da govori ili pobledi. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti.nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. izazivajući prekid disanja. rebara ili grudne kosti. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. kao što je curenje nosa ili kašalj. koji s naziva stridor. ima visoku tem peraturu.

LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. Zilazačeća 17. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. na spoljnom delu grudi blizu ramena. a grlo opustiti. 13. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. Trostruki grejač 5. Ako je noć prohladna. i Glavna žila 24. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . Lagano pritiskajte jedan minut.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. a zatim pustite. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. ♦ Nudite puno napitaka. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. Aconite. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Difterija se obično može lečiti parom. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. Zadržite pritisak jedan minut. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. Pokušajte da umirite dete. 2. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. rosulju (Drosera rotundifolia). (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. Pluća 1. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. oni mogu da nadraže detetu grlo. plač će samo otežati disanje. . Ako su simptomi dosta teški. Bešika 12. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). Stavite prst na sredinu detetovih grudi. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. Budući dase bolestčesto pogoršava noću.

posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. gladno ili iznenada pospano. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. ili stabilna šećerna bolest . Ketoacidoz. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. i osećate se razdražljivo.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. zvanih ketoni. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. često mokrenje. prekomernu žeđ. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. bolove i D 4 . Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. krajnju malaksalost. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. Dijabetes tip 2 . kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. jako često mokrite. Vaša sposobnost da brinete o sebi. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. tresete se i prekomerno znojite.Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. imate bolove u stomaku. dišete dublje i brže nego što je normalno .) Ako ste dijabetičar. ili mladalačkim dijabetesom. slabost i preteranu žeđ. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. ijabetes ili šećerna bolest. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. imate ubrzane otkucaje srca. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. najčešći poremea endokrinog sistema. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti.

Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. im potencija i tegobe s krvotokom . a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. obamrlost i trnci u nogama. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. gubitak osećaja. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. . Na primer.itomaku i ubrzano duboko disanje. adrenalina ili efedrina. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. Kao posledicatoga. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Organizam. poputsoora ili mlečca. Riblje ulje. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. srce i krvne sudove. nervni sistem. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. koji povećava šećer u krvi. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. bubrege. srčanih i moždanih udara. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. takođe povišava šećer u krvi. Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. dijabetičari često imaju niz različitih bolova. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven.

većina lekara prc poručuje direktne injekcije. Ako je bolesnik bez svesti. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati).Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. poput voćnog soka. nazvan gestacijski dijabetes. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. pospanost i moguće nesvesticu. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). a zatim je odvedite u bolnicu. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. dah slatkastog mirisa. dovanja. prekomernu glad. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. a moguće i tip dijabetesa. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. Nakon nekog vremena gl. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. najmanje dva puta. ne može se uzimati oralno.) Ako je bolesnik bez svesti. teško disanje. Ako osoba ima šećernu bolest. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2.a zatim ga odvedite u bolnicu. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. hladnu i lepljivu kožu. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). Ako je bolesnik pri svesti. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. a zatim ga odvedite u bolnicu. dodatni šećer neće mu naškoditi. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. bolove u stomaku. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. odmah pozovite hitnu pomoć (94). nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. Ako je bolesnik bez svesti. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. bombona. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. pozovite 94. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. povraćanje. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. negde bi to trebalo i da piše. gubitak orijentacije. Kao prvo. bombona. odmah zovite hitnu pomoć (94). nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. poput voćnog soka. često mokrenje. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze.

prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. . hipoglikemija može da dovede do kome.8 sati i traje do 32 sata). Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. glipizida. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. Da biste sprečili napad hipoglikemije. gliburida ili hlorpropamida. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. fenilbutazon. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. uključujući hloramfenikol. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. masti od 20 do 30 posto. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. Ma o kojem se tipu bolesti radi. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. acetoheksamida. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. Bez pravovremenog lečenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. ostalima je potrebno lečenje lekovima. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. oksifenbutazon i klofibrat. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. a mogu da ublaže i stres. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. Ugljeni hidrati . kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete.

Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. poput biofidbeka (biofeedbacka). šećerna bolest može da pogorša bolest desni. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. nivo holesterola. meditacije. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. da popravlj. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). vrstom dijabetične neuropatije. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. Ako ste dijabetičar. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. stopa dijabetess počinje da raste. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. vrste hrane. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. ISHRANA U laboratorijskim testovima. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . Ako imate dijabetes tipa 2. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. snižavajući tako njen nivo u krvi. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav.. uključujući koren ženšena (Panaxginseng).

pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. Ako pušite.-------------------. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. vitamina i minerala. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. uključujući sledeće. Vitamin Bf. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. Pazite na p re d e le su ve ko že. m odrice. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. prestanite. p o sek o tin e. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. Biotin. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. vitamin grupe B. Pokazalo se da inozitol. tražeći crv e n e tačkice. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. žuljeve. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. m ehuriće. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. . D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. stopalo vam je Ahilova peta. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. koji se takođe zove vitamin H. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale. slikovito rečen o . pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. tj. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. naročito kod dijabetičara. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi.

ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). Kad je potrebna tačno određena informacija. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. upale pluća i tuberkuloze. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. ♦ ako dugo kašljete. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa.DISAJNI S IS T E M . ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. groznicu. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. T UZROCI Disajne infekcije. ♦ ako imate osećaj punoće u licu.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. od blagih do izuzetno teških. Na primer. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. To su simptom i upale sinusa. popu azbestnih vlakana. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. 220 . na primer karakteristična za astmu. emfizema ili raka pluća. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). mc že da se primeni invazivna analiza. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. ultrazvučno sn1 manje pluća. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. pri sustva ili odsustva neke druge. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. CT snimanje. pritiska iza očiju. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . upale sinusa. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti.

usta i grlo . Ako pušite. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. nos. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ne postoji delotvorno lečenje. Gornji disajni putevi . Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. pijete velike količine tečnosti. Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. U slučaju da bolujete od prehlade. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. vitamina grupe B. akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . prestanak pušenja. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti.sinusi. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. lekar će vam preporučiti da prestanete. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. kao što su azbestoza i silikoza. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. .

alergije: astma. rak pluća. Zatim čitajte vodoravno. apsces pluća. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. ružičastim . hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres.DISANJE .T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. tuberkuloza. pogledajte popis naziva u susednom redu. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. zapaljenje pluća. teško disanje. reakcija na lek za srce 222 . emfizem. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. upala pluća. pleuritis (upala p o reb rice). rak pluća. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. srčani udar. ♦ zadihanost. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti.

Ako kašalj potraje nekoliko nedelja. možda imate hronični bronhitis. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.prva pomoć: Gušenje stranim telom. a vi pušite. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . Vidi Hitna stanja . Isto tako. verovatno imate akutni bronhitis. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. Vidi takođe Hitna stanja . Odmah se obratite lekaru. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar. .prva a pomoć: Srčani udar. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet.

♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . a sastoji se od tvrdog. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. ako i imalo. Kao deca. u slici ima nešto istine. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. međukićmenih jastučića. meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. gustinom liče na komad tvrd gume. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. Do ranog odraslog dob.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. primerenije rečeno. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. Ako zanemarite upozorenje. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova .nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. ne preduzimate viši neke radnje . koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus.te gobe).ili. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. ali n < mnogo. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. naročito jako pri ustajanju. Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima.DISKOVI . koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. S . dotok krvi u disk prestaje.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa .5 centimetra i debljine oko pol centimetra. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . Zaista ima malo. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću. Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. fibroznog prsten (annulus fibrosus).

dizanjem teških predmeta na pogrešan način. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. razoran bol. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. meutim. onesposobljavajućih bolova . Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. posledica je trenutan.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. 225 .radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Ponekad disk natekne. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . koji. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. izazivajući pritisak na okolne živce. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Kod starijih osoba. bol u zadnjem delu noge često . možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. ima sasvim drugi uzrok. materije koja sačinjava hrskavicu. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. što dovodi do izornih. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . Ako dodirne živac.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede.

AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. alternativni načini lečenj. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. sada uglav nom već u nemilosti. Poput epiduralne injekcije. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. tako da disk ne pritiska više živac. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. Pomalo sporan oblik lečenja. diskektomij. kad uklještenje diska izaziv. katkad donosi dugoročno olakšanje. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. a možda i pogorša povredu. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska.DISKOVI . Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. osiguraju odmor. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. Aspirina). barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. jeste hemonukleoliza. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela.

PREVEN CIJA Joga je uvrežen. Primaknite čelo ka podu. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zatim opet sedite. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. Lezite na .verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. Dišite polagano. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. glave obešene prema dole. Izdahnite i savijte e u kukovima. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. . Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. Ponovite na drugoj strani. zadržite 15 do 20 sekundi. skupljenih olena.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. (Vidi str.đa ispruženih ruku. Izdahnite. edite na pete. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. Z. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete.

D . ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. A budući da divertikuli kal kad krvare. proliv.p r v a p o m o ć . infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. a ako prodru kroz crevni zid. retk stolice. To se na češće događa između debelog creva i bešike. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. Zahv. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. groznicu i stom ak počne da vam otiče. Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). ( Vidi takođe str. koji se javljaju duž zi dova creva. ku će se povećati. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. Ozbiljnija bolest. ♦ ako se u stolici pojavi krv. Ako imate divertikulozu.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. može da s razvije upala trbušne maramice. a možda nikada neće sasvim nestati. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. divertikulitis. Ako se ne leči. Odmah potražite lekarsku pomoć. retka stolica.) ♦ ako im ate tem peraturu. što zahteva opsežan hirurški z. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. na šta će da vam ukaže zatvor. zvanih divertikuli. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. 68 p o d H itn a s ta n ja . Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. hvat. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. bolovi i osetljivost u stom. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. ili povraćate. možda toga nećete bi ni svesni. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.zvana divertikulitis . upala koja će uslediti . Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. ali dobijete samo blagu infekciju. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. što dovodi do upalne bolesti . Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . Ako se poremećaj ne leči. Budući da rak. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. Barijumova kaša. Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. Zaista. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju.mogu da postanu izvor infekcije. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze.divertikulitisa. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. hranu u tečnom obliku. no ishrana takode igra značajnu ulogu. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima.i divertikulima . lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. antibioticima i ponekad operacijom. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. ali ako imate divertikulitis. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. . lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa.

Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. kuvano v< će i jabuke . Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. naročito ak imate proliv. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve).) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. koja može da ubrza opuštanje. Pijte tri puta na dan. Proverite s lek. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. smanjivanje upale. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. Ako ipak budete imali zatvor. lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. suv šljive. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. (Vidi takođe R akdebelogcreva. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. 230 . sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. Zavisno od uspeha oporavka. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. koji mogu da pogoršaju bolest. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva. kao što su beladona ( < B lladonna). Ma kakvo bilo vaše lečenje.

Suve šljive. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. žitne pahuljice s mekinjama. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. naravno. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. koja je izuzetno jak biljni laksativ. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). zobenu kašu. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . pre nego što se smesa zgusne.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću.majčino lišće (Cassia senna). ali neke mogu da budu vrlo jake. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. pa ih koristite samo kako vam je rečeno. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. mogli biste da se opečete. . nemojte da je odgađate niti zanemarujete. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). čime se podstiče redovno pražnjenje creva. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. Jedite hleb od integralnih žitarica. LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić.

DOJKE . crvenkasta. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. brojne podvrste. znamo koj su glavni faktori rizika. krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. Ipak. sastavu ili tem peraturi dojke. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . Kako tum or napreduje. lokalizovanog tumora.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. . Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. To jc najčešći oblik raka kod žena.malim kesicama koje stvaraju mleko . ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. drugi su zloćudni il kancerogeni. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. ili gnojenja. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. svraba ili pečenja. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. Cvorići su najčešće u lobulama . Neki tumori su dobroćudni. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. Kad rak jednom počne da se širi. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. ali moguć i kao posledica raka. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. iako njih 90 posto nije kancerozno. dok se druge kreću brže. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. ali trebalo bi da se odredi.

ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. klizavom zrnu pasulja ili graška. to je 3na podložnija raku dojke. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. a svake godine nakon 50. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. žena.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. kod žena u postmenopauzi . što se ćelije više dele. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela.tegobe). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. godine. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. estrogen nalaze ćelijama da se dele. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. .postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . U osnovi. iakozato nema konačnih dokaza. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. Kod žene čija je majka. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. Uopšte. Sto dalje možete. Ako žena ima taj gen. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . koji imaju nisku dozu 'račenja. predodređena je da dobije rak dojke. probajte Penjanje po zidu. godine života.možda oostajući kancerogene. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. Ponavljajte pet puta na dan. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. rodi prvo dete nakon 30. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke .___________________________ __ rizika. ali mamogrami. razgibanim i jakim. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu.

E ste tsk i rezultati su zadivljujući.DOJKE . U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. U slučaju zloćudne izrasline. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. rak dojke leči se hirurškim putem. Ako je moguće. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. LECEN JE Ako imate rak dojke. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. najrašireniji je tamoksifen. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . ko potiskuju estrogen. nadaju se d 234 .potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. Kad se suoče s operacijom. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. I međuvremenu. ali ipak neželjene. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . a daleko je manje naružujuća. Postavljajte pitanja lekaru. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. hemoterapijom i hormonima. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. p ro p ra tn e pojave. istražite mogućnosti. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. mišića i limfnih čvorova. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo.što naružuje manj od radikalne mastektomije. ali je ta operacija skupa i složena. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. pa su 1992. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. od lekova u upotrebi. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. takvi implantati uklonjeni s tržišta.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka.

229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. . Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. Za više informacija o zračenju. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. ♦ Učinite voće. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. D i E. U načelu. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. povrće. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. pa kalcijum om . Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. vidi Rak. posebno vitaminom A . selenom i jodom. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. šargarepa. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. Teoretski. šljive. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. masline. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pšenica. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. a voće. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. a ne osloncima svoje ishrane. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. C . zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. jabuke. soja. ako zloćudna bolest postoji. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene.

drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu.D O JK E . na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. koji dovode više tečnosti dojke. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. Svaki mesečni ciklus dono. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. ovo m ože da ukazuje na infekciju. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. izrasline. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. uključujući poras estrogena i progesterona.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. Počevši od puberteta. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. i možd. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . 192). Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. sa simptomima koji s 6 . naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. šireći tkivo. s bolovim a ili bez. Mamogrami . godine. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. lako je većina čvorića bezopasna. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . uključujući rak. Ako više nemate menstruacije. sa sobom hormonske promene. takode nastavlja da se menja s godinama. N eka vam svaki čvorić proveri lekar. čvo rić koji je tvrd . enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . ishranu.

Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. steron. 238). lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. ginekološke izrasline i krvne ugruške. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. Ako postoji apsces. Osim toga. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. sledeći korak je manja operacija. mučninu. savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. muškog hormona. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. na gustoću kostiju. Nije baš jasno kako to postiže. uključuju glavobolju. To može da im da izgled cisti. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. svaki dan ako je nužno. propratni efekti danazola. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa.tvaraju male apscese. . vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ.oji nisu posledica raka. Ako mislite da imate infekciju. Ako to ne deluje. str. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. Infekcije dojki leče se antibioticima.► povuku pred prestanak menstruacije. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. Zapravo. retko. Kspirina) ili ibuprofena. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. menstrualne nepravilnosti i debljanje. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije.ije. idite kod lekara.

Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. ako ima iscetka . Obratite pažnju na sva osetljiva područja. Oni se razli kuju veličinom. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju.naročito ako je krvav . ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole.savetujte se s lekarom. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. Ciste.D O JK E . grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. S prestankom menstruacije u menopauzi. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Lagano stisnite svaku bradavicu. stavite je n. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. u organizmu jedući hranu s malo masti. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. 3 Kod metode mreže. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. (Najlakše je dok se tuširate. lako ne po stoje konačni dokazi. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. vidi R akdojke. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. 238 . Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). adenome i papilome. ili fibroadenozu.) Tražite nabrani deo. 2 Kod služenja spiralnom metodom. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. azatim čvrstim pritiskom. Za viš< informacija. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. koje mogu biti velike ili male. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. možete da smanjite nivo estrogen.

LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) .i dobroćudnih čvorića. Razlikuju se izgledom. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. Ako je tečnost bistra i cista nestane. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.500 mg dva ili tri puta na dan . kao i raka dojke. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan. asamose retko povezuju s rakom. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. Fibroadeiomi su obično okrugli. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke. smatra se jedinim oblikom lečenja. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. koji može da bude krvav. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja.naročito zasićenih masti . zahvatom koji se obavlja u istome danu.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. .pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. Hirurško odstranjenje. Na primer. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom.

p roširene zenice. crvenilo očiju. ♦ H alucinacije. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. gubitak ravnoteže. raširene zen ice. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno.i sum njate na zloupotrebu droga. ali velike količine mogu da oštete um telo. prom ene raspoloženja. slab uspeh u školi. na primer. odnosno lekova. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. ♦ Prom ene raspoloženja. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. Zavisnost je prisilna. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. ♦ G ubitak težine. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . zloupotreb. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. Osoba koj zloupotrebljava droge. položenja. raširene zenice.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. nerazgovetan ili sm ušen govor. onome koji ih koristi naškode telesno. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . ne prestana upotreba droge ili leka. p reko m erno znojenje. a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. još ji veći zdravstveni problem. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. ♦ Letargija. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju.naročito deteta ili tinejdžera . sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. drhtavicu i paranoju. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. letargija. uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. nagle prom ene raspoloženja ili stava. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. nerazgovetan govor. alprazolam i triazolam. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . mentalnc emocionalno ili društveno. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. zakonom dopuštenih droga. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. gubitak težine. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce.

Zavisnost.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. . C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. -------------------. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. ali se smatraju a. koja se naziva "krek" ("crack"). poput heroina i kokaina. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. po pravilu. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. morfijuma ili heroina. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize.nage volje. Marihuana i drugi oblici kanabisa. Acetilsalicilna kiselina (npr. anksoznost. Kanabis. motivacija i nivo energije. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. stvara izrazito jaku zavisnost.za podizanje raspoloženja. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. izaziva depresiju. verzija namenjena pušenju. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a.bio korisnik svestan problema ili ne. Opijati. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. SID E i drugih zaraznih bolesti. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. lego oni koji to ne rade. model ponašanja se teško prekida . često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. slabljenje funkcije pluća. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. ooremećaje vida.

Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. znojenjem. psihoterapije i grupazasamopomoć. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. O dred en i lekovi naročito brinu. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. Oslobađanje od stimulansa. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. um or ili nesvesticu. Diuretici. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. umora. Izuzetak je kokain. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. Ma koliko neprijatni bili simptomi. tremorom i akutnom željom za drogom . Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. pa je lakše uzeti preveliku dozu. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. U ovoj fazi porodica. slabosti. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. ili sredstava za podizanje raspoloženja. konvulzija i halucinacija. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. pacijenti mogu da postanu potišteni.uveliko je izdramatizovana. koji je vrlo teško ostaviti. a detoksikacija složenija. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . može da dovede do letargije.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. lako . drugi to poriču. drhtanje. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna.m o že da jo j spase i život. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. ubrzanog pulsa. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. Zbog opasnosti od napada. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. teskobe. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. halucinacija i depresije. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. pa čak i opasna po život. sredstva za spavanje.

U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. Ova faza je često jako te. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. Grupe roditelja.grozničica (Scuteliria lateriflora). ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. Silimarin. napori društvene zajednice. kalijuma. ehinacea (Echinacea spp. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum). Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak.^apočeto izlečenje moguće. neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. kalcijuma. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. Kod adolescelata. Drijatelja. kolina i folne kiseline. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. koren čička (Arctium ippa). ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. programi javne edukacije i prevencije. magnezijuma. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . . radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. vidi Stres.često život10 važan .najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. Podrška porodice.uključujući alkohol i duvan . lako sporno. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. meditacije. Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E.deo zavisnikovog oporavka. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. j. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. Za specifične tehnike. kokaina i ostalih droga. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ekstrakta nadbubrežne žlezde. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu .oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. povrća i složenih ugljenih hidrata.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. dok šišak . uzima se za jačanje jetre.

licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina.prom ene u boji kože. masti m azaobuću. Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. M ožda imate trogo gledano. Najčešći je među malom decom. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. ručnim zglobovima kolenima. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. lateks gume.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. Ekcem se često povezuje s astmom. kož. zadebljale kože sa svrabom . jaja. pšenice i oraha. ali nije ograničen na ta područja. S UZROCI herpesni ekcem. proizvoda na bazi hlora. obično na ručnim zglobovim a. tepisima.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. a nekad se stvaraju i m ehuri. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju.od seljenja di novog posla . Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom.kod tam noputih Ijudi . naslednu bolest. se Ijušti. Ijuštenje kože i . početno lečenje usredsređuje se n. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. penastoj izolaciji i iverici. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. crveni delići kože. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. Kod osoba sklonih ekcemu. mineral. ne kih deterdženata. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. kravlje mleka. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije.

većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. naročito kod dece. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Za krajnje slučajeve ekcema. vidi Dermatitis. u retkim slučajevima. i Želudac 36. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. akne i trajne strije. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. na vrhu stopala.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. uopšte govoreći. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. 245 . lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Ako simptomi potraju. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. Ako je ekcem povezan s alergijom. ne bi trebalo da ih koriste trudlice. da dovedu do glaukoma. trudnicama i starijim osobama. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. ispod kolena. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. Ako se koriste za područje oko očiju. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. izbijanje pega. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres.)oremećaja. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. U težim ilučajevima. Iz ovih razloga. ali prljaju i leugodnog su mirisa. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku.

Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . telesnu temperaturu. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. organski problem. Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. majčine dušice (Thymus vulgaris). Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). Budući da je ekcem hroničan. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. pa je važan stručni nadzor. procedite i popijte do tri šoIjice na dan. pšeničnog brašna i oraha . Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. neodoljivu potrebu za hranom. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). Ulja iz skuše. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom.kravljeg mleka. koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. jaja. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda.pre nego što se odluči šta će preduzeti. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane .uključujući obeležja spavanja. provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. Možete da uzimate doze do 25 00C .

pšenice i jaja. naročito kad odlazi na spavanje. ulja ili parfema. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. pazite da mu nokti budu odsečeni i . posle čega nanesite mastza površinsku primenu. naročito vitaminima topivim u masti. poput kravljeg mleka. probajte toplu kupku. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. Ovo je naročito problem kod odojčadi. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. Poimence. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja.ako obično češe ranice . konzervansa. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. ■ MJ na dan. Ako vaše odojče ima ekcem. Ako je moguće. Svakako održavajte sobu toplom. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. Opustite se. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. . Upotrebljavajte jednostavne. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. vitam inaA i cinka. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. zamolite lekara da prati vaš napredak. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. brzo šetajte ili redovno vežbajte. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Ako vam odojče ima ekcem. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno.

Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. E 248 . oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja.uključujući naslednost. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. možete bitno da usporite njeno napredovanje. mfizem. Opet. koji objašnjava neke istovetne simptome. blag kašalj. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. Kako se emfizem razvija. ali isto je tako karakterističan za rak. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. poput penjanja stepenicama. disanje postaje teže i iziskuje napor. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. po pravilu izaziva hronično. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. obično od pušenja. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu.malene. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. a da se ne zadišu. U mnogim slučajevima. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. Emfizem se javlja kad se alveole . lako celi niz činilaca . na primer da se popnu svega desetak stepenika. od astme do srčanih bolesti. oni mogu da unesu promene u svoj način života. kašljanje i zadihanost. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. naročito ako je taman i gust. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača.

Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. Ako to ne učinite.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. čime se zadrava ustajali vazduh. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. PLUCA Duboko u plućima. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. poput hroničnog hronhitisa. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. ako imate emfizem. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. ^ačepljena sluzi. 249 . Tehnike disanja. Kad se disajni putevi stegnu. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. obično zbog pušenja. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. čak i ako ne puše.što ukazuju na nastanak emfizema. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. Smatra se da dim iz cigareta raz. ako pušite. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. Posle postavljanja dijagnoze.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. verovatno je da su vam pluća već oštećena. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . ometajući životno važnu razmenu gasova. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima.otrajno pušenje. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. Morate odmah da prestanete da pušite. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama.

Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. zatim ih spustite. Ammonium carbonicum (6c). poput mlečnih proizvoda. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Da biste pripremili čaj. Podignite laktove što više možete. udahnite i podignite ruke što više možete. Ponovite. 250 . 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. Izdahnite. HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). udahnite i spojite laktove ispred sebe. zvana još i ma huang. KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Zatim. snažan je bronhodilatator. morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. Smatra se. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. spustite ruke i razdvojite dlanove. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. azatim jestavite na vatru da se skuva. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. naročito tokom napada otežanog disanja noću. međutim. običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). masirajte gornju površinu oba stopala. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). H epar sulp huris (6c). euforbiju (Euphorbia pilulifera). polagano ih istežite iza sebe. lobeliju (Lobelia inflata). rukama ocrtavajući krugdok izdišete.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). 1. lavande (Lavandula officinalis). Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. Pustite da čaj odstoji 10 sati. Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. Upamtite. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete.izopa ( Hyssopus officinalis). miloduha . Ponovite. semena anisa (Pimpinella anisum). Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. na primer. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. Pijte vruće. odmah ispod drugog i četvrtog prsta.

izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. U početku ponovite vežbu tri puta. Ne upotrebljavaj. Prvo napunite lavabo kipuom vodom. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. Ponovite tri puta istom nogom.ko pušite. dok se penjete stepenicama. poput kupatila. Podizanje ruku. Ako želite da se služite raspršivačem. konačno.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. zatim dok hodate i. stavite a u manji prostor. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Duboko udahnite. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. Brade priljubljene uz grudi. spustite nogu dok udišete. Podizanje nogu. Dok sedite u stolici. Iz stojećeg položaja. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani. a da se ne umorite.) Dok ležite na leđima. Disanje dijafragmom. U sobi prosečne eličine. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. azatim promenite. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. Polako brojte do tri. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. (Za popis predloženih ulja. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. nagnite se natrag. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. . Zatvorite oči. »REVENCIJA . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. Kad vam se pluća potpuno ispune. Ponovite tri puta. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući.) š Prošetajte. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. Sedeće istezanje. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. polako spustite ruke i izdahnite. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. 4A U Č IT E KAKO . zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije.

l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa. Poput samogendometrijuma. ožiljaka i priraslica. od prirodnog stanja stvari. nadražuju se. krv koju stvara ne može da izađe i n. poznato kao endometrijum. oni mogu da rastu. 252 . . Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. ih pomera kao jednu tvorevinu. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. stvaranje cisti. nalazi se samo u materici.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. Kod žene koja boluje od endometrioze. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. tkivo kojim je obložena ženina materica. umerene ili teške. poput pluća. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . . što izaziv. Ove lezije. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (.zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. kraju počne da nadražuje okolno tkivo. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. poput jajnika ili mišićnog zida materice . tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne.

► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. Kod •etrogradne menstruacije. . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju.. Kod žena koje mogu da začnu. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. kao mogućem uzroku. dubok bol u tomaku tokom snošaja.lašenog pada u stvaranju estrogena. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. dovodeći do endometrioze. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. Čini se da dokazi govore da ne može. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. U prirodnim uslovima. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja.radna menstruacija. S menopauzom simptomi obično nestanu. industrijskoj hemikaliji. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. za svaki slučaj. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. čiji je zadatak pomeranje jajašca. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. ali ne i da se izleči. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. simptomi mogu da potraju. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva.

polagano dišući. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. ruke i noge od poda. Kod svih takvih lečenja lekovima. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. Dok udišete. Uradite jednom ili dvaput na dan. lekar će možda da vam savetuje operaciju. Ležeći na stomaku. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. 3 podignite glavu. 254 . ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. simptomi se često vrate. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. Trudnoća ublažava simptome. retko dolazi do potpunog izlečenja. Izdahnite i zatim se opustite. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. ne delujući na stvarni uzrok. polaganc dišući. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. grudi i bedra s poda. Dok udišete. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. Zadržite položaj 15 sekundi. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . grudi. Za žene koje mogu začeti i žele dete. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. tako da su i oni opet usmereni na simptome. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu.muškim hormonima. poput pojačanog rasta dlaka i . Uradite jednom ili dvaput na dan.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. udahnite i podignite glavu.retko produbljivanja glasa. grudi 2 i bedra s poda. Luk povećava rastegljivost kičme. vaši simptomi bi morali da nestanu. Zadržite položaj 15 sekundi. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. Uradite jednom ili dvaput na dan. Izdahnite i zatim se opustite. a lečenje lekovima nedelotvorno. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice.

ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu.uključujući skušu. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vitamin E (400 do 600 MJ). primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis).ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. između ostalog.može zato da poboljša ublažavanje simptoma. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. upotrebite električni jastučić. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. ♦ Ako upotrebljavate tampone. ♦ ako imate obilne menstruacije. sardine. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. menjajte ih često. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). naročito ako se radi o majci ili sestri. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. Dnevni dodatak ishrani . S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. losos i tunjevinu .) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. ♦ ako imate urođenu manu materice. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. naročito kad je krvarenje jako. ♦ Da biste ublažili napetost. . ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana.

Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . Ipak. 48 Hitna stanja . koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. menstruacij. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. ♦ Gubitak svesti. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. zatražite medicinsku pomoć. stres. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. Pogledajte str. lako je svaki slučaj epilepsije različit. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). urođene infekcije mozga. ozled glave. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. Vrlo mala deca mogu u. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . Kod odojčadi s groznicom.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. iza čega sledi ukočenost trzanje. visoke temperature da imaju i konvulzije. stopala ili lica. bleštava svetlost. uzrok može biti i trovanje. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. ne dostatak sna. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo. ali to nij< prava epilepsija.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. a bolesniku se ne vraća svest. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova.osnovni su pokazatelji epilepsije. ♦ Ritmično trzanje šake.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad. 256 . moždani udar iU prevelika doza leka.

OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. razdražljivost ili glavobolju. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad. ali ne očekujte rezultate preko noći. fenobarbital.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama . Uz vođstvo. karbamazepin i gabapentin. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. premalo sna može da poveća verovatnoću napada. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima.možda ukusa ili mirisa. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. posavetujte se s osteopatom. Uobičajeno je. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. na primer. U slučaju Džeksonovog napada. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. ali /ećina ih je blaga. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. . Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć.e posavetujete s homeopatom. moždaćete hteti da . kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. onalnim lekovima. a lekar bi trebalo da bude upoznat . Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima. valproičnu kiselinu. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. ♦ Dosta spavajte. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin.

Ako se fobija ne leči. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. glavni strah je strah od javnog poniženja. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. patite od specifične fobije. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. zmija. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. vožnje. zabave javne toalete. znojenje drhtanje. Izbegavaju razgovore u javnosti. to saznanje ne umanjuje njihov strah. Najčešće se javljaju specifične fobije. 258 . patite od društvene fobije. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. vode. može da se povuče u sebe. obli kom društvene fobije. zubara. Kod društvene fobije. osob. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. koja često zahvata mlad« Ijude. a često počinju i detinjstvu. debljine. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. visina. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. patite od agorafobije. snažno lupanje srca. na primer. pauci. a obuhvataju strah od škole. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. balona. starosti. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. ispadanja iz aviona. letenje ili liftovi. zamuckivanje ili nesvesticu. nikakve veze. nego neke strašne posledice. krv. Osoba se obično ne boji samog objekta. predmeta ili stanja kao što su zmije. postane depresivna il društveno nesposobna. obije (od grčke reči phobos. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć.

može da ublaži simptome. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. ♦ Izbegavajte alkohol. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. posebno kad teskoba počne da raste. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće. ako je primenjuje iskusan stručnjak. Mnogi muzičari. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče.e koristiti i lekovi. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Mogu . ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. Dok . meditaciju i vežbe biofidbeka. smanji strah.pas je vezan i ne može da me povredi". Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru .LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. uključujući jogu. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju.. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol).od . ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. a nekad i otkrije uzrokfobije. Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada.u se izlečile od fobija. koji smanjuju strah od panike. . Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. Nosite flašicu ulja sa sobom. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . ali moraju da uključuju stručne osobe. Hipnoza. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah.. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. Na primer.taj pas će me ujesti" do . LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. Lekovi samo prikrivaju simptome. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. Mogu da se uzimaju i anksiolitici.

recept ili bez njega. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. mučninom. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. obeleženi bolovima. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. Acetilsalicilna kiselim (npr. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. Napadi akutnog gastritisa. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . propisani lekovi antibiotici i. crnu ili katranastu stolicu. na primer. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. suše vam se usta ili m anje mokrite. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. obično traju samo jedan ili dva dana.poput prestank. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. mogi da se ustanove oštećenja želuca. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. pušenja . Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). povraćanjem ili prolivom. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. zavisiće od uzroka upale. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. u retkim slučajevima.

Jedite više voća koje ne spada u agrume. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. ali neke možete da probate i sami kod kuće. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. Slezina 34 i Želudac 36. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. Ako oni nisu delotvorni. Osrčnica 6. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. naproksena. zavisno od vaših simptoma. najviše četiri doze. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. vraćanje kiseline.kako ne biste dehidrirali. a sadrže bizmut-subsalicilat. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca.ali ne mleko. suprotno opštem mišljenju. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. lekar može da vam propiše cim etidin. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. ako lek koji ste izabrali ne deluje. koje ubrzava izlučivanje kiseline . poput tačaka Zila začeća 6 i 12. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. pijte mnogo vode i druge tečnosti . a ako vas gastritis i dalje muči. probajte neki drugi. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne.

Trovanje hranom. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. Ipak. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. školi ili domovima i vrtićima. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. Alternativnim postupcima leči se mučnina. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. mnogo tečnosti i laganu hranu. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. akoje podnosite. proliv i drugi simptomi. ali 262 . Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. deca. m okrite manje nego inače. suše vam se usta i osećate se sm eteno. mogu takođe da se propišu antibiotici. Ako jako povraćate. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. njima može da se pogorša proliv. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. povraćanje.

PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. probajte drugi preparat. banane. Pošto simptomi nestanu. ■ Pijte puno tečnosti. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. iscrpljenost. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. proliv i žareći bol. pijte tri puta na dan. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). To se najčešće događa odojčadi. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. hranu s mekinjama i povrće. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. Ponovite na drugoj ruci i nozi. groznicu. žeđ. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. Pogledajte 19. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). ♦ Arsenicum album za nemir. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. povraćanje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja.

to jest mokrenjem. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. što dovodi do upalnog procesa. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. Štaviše. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. pritiska i pojave snažnog bola. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. laktove palce ili prste. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. a ponekac i drugim zglobovima. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. . Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. najčešće nožnom palcu ili članku. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. u retkim slučajevim a. Javlja se intenzivan bol u zglobu. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. Nasuprot tome. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. Giht je redak kod žena. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. na tro vanje olovom . najčešće nožnom palcu. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. stopala ili ušnih resica. posebno su skloni gihtu. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. snažan bol u zglobu. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. uključujući kolena. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. a izuzetnc redak kod dece. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. S vremenom počinju da izazivaju bol.

uvek kad posumnjate na giht. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. Međutim. čak i dok spavate. zapaljenje. u teškim slučajevima. Aspirin). naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. Posle ublažavanja prvobitnog bola. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. 265 . na primer. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). kao što su. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. a najčešće u nožnom palcu. kortikosteroidi.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. Cak i kada se bol i upala ne leče. a leči se protivupalnim sredstvima ili. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. prestanite da je uzimate. Ipak. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. reakcijom na alkohol i određene lekove. Ako lečenje izostane. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. kao što je hidrokortizon. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. U suprotnom. antibiotici. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. i druga protivupalna sredstva. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina.

masnu ribu. masaže. i neke druge neželjene pojave. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. odmah iza nožnog palca. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). kao što su laktovi. pospanost i smušenost. direktniji načini lečenja. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. Ako vam bol to dopusti. špargle. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. Budući da je povratak bolesti moguć. Slezina 3. čirom i bubrezima. često su ugroženi i drugi zglobovi. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. Međutim. 266 . trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. Pijte mnogo tečnosti. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. mesne supe i sosove. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. pre svega one koje obiluju purinima. koji može da izazove nadraženost kože. na strani metatarzalnogzgloba. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. kao na primer. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. a u kombinaciji s drugim lekovima. a po potrebi i tokom ostatka života. spanać i većinu sušenih mahunarki. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. U svakom slučaju. ISHRANA Uopšteno govoreći. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. a ne samo na upaljeni zglob. Zeludac 42. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. uzimanjem alopurinola. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. ručni zglobovi i kolena. PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. leka koji je u upotrebi već vekovima. školjke. lekovaza smirenje ili antihistaminika.

Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. odnosno mrazovac. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. . Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. na primer rafinisani šećer. biljka od koje se dobija kolhicin. masnoća. biljnih čajeva i vode. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. Lycopodium i Pulsatilla. čini se. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. školjke i neke vrste konzervisane ribe. uključujući sardine. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. na primer sokova. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. nemojte da pijete biljne čajeve. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. voću i lisnatom zelenom povrću. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. Oblog će smanjiti bolni otok. Jednostavni ugljeni hidrati. Benzoicum acidum. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. posebno one sadržane u žitaricama. bezalkoholnih napitaka.iznutrice poput džigerice. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. Ledum. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. Namirnice koje. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. haringe i inćune. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. Colchicum. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. Uzimanje veće količine bistrih. postarijeg aristokrate. Urtica urens. borovnice i druge crvenoplave bobice. -------------------. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. a posebno ako ste muškarac. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. pa ih zato treba izbegavati.

na primer sivom mrenom (kataraktom). tumorom ili povredom oka. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. ♦ ako osećate pospanost i umor. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. a zatim i slepilo. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. pulsirajućeg bola. ♦ Zamagljen vid. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. boli vas glava. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. ♦ Kod dece. Naime. zamagljen vid. ali ne i manje opasni. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. Mnogi lekovi.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. sim ptom i su urođenog glaukoma. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. V UZROCI Očno sočivo. betaksolol ili bunolol. potrebne su vam nove naočare. nadraženost i crvenilo očiju. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. suzne i zamagljene oči. sim ptom i su hroničnog glaukoma. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. znakovi su sekundarnog glaukoma. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. Ako osetite iznenadan. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. vaš periferni vid slabi. Ostali oblici glaukoma manje su česti. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. glavobolja. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. a nekad mučninom i povraćanjem. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. sim ptom i su akutnog glaukoma. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. ali s vremenom oduzima vid. 268 . na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. Ako se ne leči. neovaskularnog glaukoma. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. ♦ Iznenadna pojava snažnog. zamagljen vid. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). elik broj Ijudi boluje od glaukoma.

Tako... ako sumnjate na kongenitalni glaukom..porem ećaji).J ŠLEMOV K A N A L.... koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom... na primer....... a krajnji ishod je potpuno slepilo.. a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma....... Kolagen je.J DRENAŽNI KA N A L. Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje...J i DUŽICA . Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede.. zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala.... Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome. Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči.... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma......J ROŽNJAČA.... —....... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja...... Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma.... J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice... Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka. lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja.. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti.. a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva..... Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode.N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO . poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova... DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu. Kako se oštećenje očnog živca pogoršava......... lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska.... Ukoliko se oštećenje živca nastavi. postepenu promenu tkiva drenažnog sistema.. vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.. očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak.. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak.......... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca............ pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti........... mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko ...tegobe i Vid ... moguća je pojava kongenitalnog glaukoma. a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom..... kako biste proverili svoj središnji i periferni vid... naime...... objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama.. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom. poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje. Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala.... Kad se to dogodi. Bez obzira na uzrok.... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.. a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma....... posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka. I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida... Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma.... Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom........... .... Ako sumnjate na pojavu glaukoma... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa.

što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. ako ste već pod kontrolom lekara. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. moguć je potpun gubitak vida. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. dopune konvencionalnu terapiju. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. žučne kese. To je relativno kratkotrajan zahvat. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . Redovno merenje intraokularnog pritiska. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. Mnogi lekovi. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. između ostalog. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. jednom kad se dijagnostikuje. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. u tkivu drenažnog sistema. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. može uspešno da se kontroliše. Rezultati se razlikuju. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. dovode do porasta očnog pritiska. Akutni glaukom donekle je različit. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka).

poremećaji). Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. brokulu. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. Veruje se da hrom. Držite oblog najviše tri minuta. Ponovite postupak s hladnim oblogom. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. obratite pažnju naznakove upozorenja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. vrlo težak o biik oboljenja. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. povezan je s dijabetesom . neophodan je potpun i detaljan pregled vida. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. . obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje.signale. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. posebno ako imate više od 40 godina. lišće repe. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. usko su vezani sa pojavom giaukoma. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. jagode. L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. grejpfrut i narandže. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. m igrene i kratkovidost. ♦ Visok krvn i pritisak. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. N eovaskularni giaukom . ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. Na oči staviti topao vlažan oblog. uključujući glaukom (vidi Vid . uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma.

ređe. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . a izaziva m učninu. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . Svi su ovi. mučninu ili povraćate. dvostrukim vidom . nadraženi napetošću mišića. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. I .odmah potražite lekarsku pomoć. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. mirise i zvukove. u početku se javlja ujutro .. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. slabošću udova. a uključuju migrenu i . Glavobolje izazvane napetošću. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. svetlost vam nadražuje oči. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. O b ratite se lekaru bez odgađanja. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. a u ređim slučajevim a. glavno su izvorište bola. potrebno je preduzeti određene mere. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . „klaster” (cluster) glavobolje. Moguć je potres mozga. Bez obzira na to. Bol može da se proširi. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. a prem a kraju dana se sm iruje. patite od tzv. M ožda je reč o m e n in g itis u .klaster" glavobolje. migrena najčešće započinje snažnim. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . moguć je m oždani tum or. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. Odmah potražite lekarsku pomoć. verovatno je reč o migreni. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. druga su najčešća grupa. naizgled različiti. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. odnosno grčenjem mišića. lako je broj takvih slučajeva mali. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . vrtoglavicu. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. patite od glavobolje izazvane napetošću. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. Praćene su tupim. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. a pre svega posavetovati se s lekarom. ako bolne i neprijatne. Obratite se lekaru bez odgađanja. ne posustaje. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. a ime joj je serotonin. predstavljaju jedan od češćih oblika.upala). pojave li se znakovi upozorenja ili ne.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. Pa ipak. reč je o sinusnoj glavobolji. izaziva povraćanje. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. Upravo stezanje u početnom stadijumu.

lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom .tava protivzačeća. 273 . serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla.ti nosa. nepravilno držanje. upotreba oralnih sred. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. S IN U S N E . feskoba vezana za posao i porodični život ili neki .► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. Kod glavobolja izazvanih napetošću. U svakom slučaju. različitih namirnica i nirisa. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. Najveći broj obolelih su muškarci. očiju i ponekad temena. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. Bol je snažan i aštar. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. vrlo su često u <orenu problema. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. suznog oka. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. Migrene su nešto tajanstvenije prirode. a potom . nosa. Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. a takode i prehlade ili gripe. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. moguća je takođe i genetska vela. promena nivoa hormona. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. Zamor očiju. najčešći uzročnik je stres. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. a obično se javlja oko crvenog. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela.poljni uticaj kao što je stalna buka. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. grupa.

na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. migrene mesečno. Ponovite postupak 3 puta. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. Pritiskajte čvrsto jedan minut. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. Položite vrh srednjeg prsta između obrva. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. pritisnite tačku Žučna kesa 20. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. dva puta na dan. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. Pritiskajte jedan minut. paracetamola i ibuprofena. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. odnosnc lekova prevencije. Fizičke aktivnosti. najmanje dva puta na dan. lekar može da pribegne pregledu vida. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. Ako ste trudni. Ponovite postupak tri do pet puta. na primer aneurizma.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. Ponovite postupak dva do tri puta. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. između palca i drugog prsta. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. na vrh korena nosa. Među njih se ubrajaju propra nolol. razmaknute otprilike 5 cm. 1 zagušijivoj prostoriji. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. tumora ili strukturnog poremećaja. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. Sinusne glavobolje mogu d. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. 5 274 .5 takođe možete da ublažite glavobolju.

Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. . koji postoji u obliku pilule i injekcije. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. iza ušiju i na vratu. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. str. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene.H. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. Udisanje mešavine lavande. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. Lekari su. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. Sumatriptan. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja.) Kratka terapija kortikosteroidim a. opustiće mišiće i ublažiti bol. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. 275. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. kako biste skratili napad. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. (Vidi Lečenje ko d kuće. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. međutim. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. sredstva za ublažavanje bola.E. prenosioca nervnih signala u mozgu. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. kao što je suncokretovo. Štaviše. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji kontrolišu osećaj bola.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje.

Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture.GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. ušljivca (Pedicularis canadensis). Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. uz maio vežb e u sp e će te i sami. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus).). pokušajte da primenite sledeću vežbu. M alo p o malo. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. zelenkastog iscetka iz nosa. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. svetlu ili na dodir. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). ponovite postupak svaka dva sata. Ponovite celu vežbu dva puta. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. tim boije. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. S to je ja či boi. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. U svakom siučaju. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. Zauzmite sedeći položaj. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. a posebno ako joj prethodi aura. b oi će p o č e ti da jenjava. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. Ako je to potrebno. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . to je kutija veća. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. lipe (Tilia spp. U slučaju bolnih sinusa i gustog. pokušajte s beladonom. probajte Kali bichrom icum . Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. uzmite brioniju. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. buci. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata.

ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. oštar. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. može da zaustavi migrenu. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. Ako ste žena. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. zaslepljujući. probadajući.. 3. zatim se povucite u tamnu. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. 6. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. 2.1. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Nežno pritiskajući. sve dok ne dohvatite slepoočnice. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. . on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. 5.. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. Sledeći rub kose. držeći hladan oblog na čelu. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. kako biste ublažili napetost. ako to odmah učinite. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. na primer mirisom. agrume. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. pulsirajući. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. 7. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. a time i učestalost. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). što je jedan od oblika biofidbek metode. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. vrata. 4. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. zrele vrste sireva. postepeno povlačite prste prematemenu. jačinu i trajanje migrene. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje.

Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. u zročnika ankilostom ijaze. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. naročito noću. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. zatim sledi povraćanje. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. zatim sledi kašljanje. Mogu da budu različite veličine. kad se češe. Ako se nehotice progutaju. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. bolovi u m išićim a. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. dodirom. koje potiču od glodara ili psa. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. a ako se ne leči. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. razdražljivost. ♦ H ripanje. pa se na taj način. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. snažno lupanje srca. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. i uzročnik strongiloidoze. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. crvene lezije koje mogu da svrbe. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. ♦ M učnina. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. bolovi u trbuhu. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. koja često dovodi do teške anemije. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. svinjetine ili ribe. naročito oko očiju. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. 278 . ♦ G ubitak apetita i težine. proliv. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. hripanje ili bronhitis. bolovi u trbuhu i vetro vi. vrtoglavica. proliv. npr. Ankilostome. kašljanje i druge disajne tegobe. anem ija i umor. proliv. Poput ankilostoma. proliv. zatim sledi tem peratura. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. ♦ Male. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. treba da odete na lekarski pregled. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . B trihineloze. je r m ožda imate gliste. konjunktivitis i oticanje lica. Bele gliste. To izaziva razdražujući svrab koji. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. znakovi su strongiloidoze.

Bele gliste. izbegavajte vratič. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. . Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. Popijte tri puta na dan. svinjetine ili ribe. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. Pošto ste završili s lečenjem. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. ankilostome. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. Ako niste. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. jedan tretman lekovima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.ciklus se ponavlja. popijte tri puta na dan. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. lek izbora je mebendazol. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. Ponekad. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. Širenje trihineloze na disajni sistem. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. Ako su simptomi teški. pa ih lečite. Ako ste trudni. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista.

crveno i gnojno ♦ sjajan. Ako se infekcija proširi na bubrege. (Vidi Vagina . Ovo su simptomi balanitisa. nastupa gljivična infekcija. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. (Vidi Penis . sistemu za varenje ili na koži. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. kao i kod starijih osoba. a to sve odgovara rastu gljivica. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. ♦ kod žena. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija. javlja se u mnogo oblika. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. može da izazove teške komplikacije. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. ljivična infekcija. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. polnom organu i kožnim pregibima.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. može da bude bolno. iznad pokožice. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. ♦ kod muškaraca. crvenilo i oticanje stidnice. ponekad a praćene bolnim oticanjem. mozak i druge organe. (Vidi Atletsko stopalo.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. pluća. kandidijaza. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem.tegobe. 280 .) Balanitis je ređa.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. SID E i drugih bolesti. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. Simptomi ukazuju na dermatomikozu.bolovi. ponekad nazivana kandidijaza. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. ali može dazahvati i druge starosne grupe. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. svrab i nadraženost vagine. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom.

ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). stolice ili tkiva. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. Cesto ga menjajte. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. dopušta da višak vlage ispari. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. lekar će uzeti vlažni bris vagine. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. Temeljno perite i sušite donji veš. nervni. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. nosite gumene rukavice. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. Obično se javlja blago peckanje. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. ali u slučaju bolova prekinite primenu. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. Kad završite. ko ji se pije tri puta na dan.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. moraće da napravi analize uzoraka krvi. . mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. ali izbegavajte visoke d o z e selena. sa štitnom žlezdom. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. en d okrin i i imunološki sistem .) dva do tri outa na dan.

m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). trajnog program a m ršavljenja. a kako pokušavaju da ih skinu. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. Gojazne osobe. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. ♦ više puta ste izgubili na težini. ali uvek ste se ponovno ugojili. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. Na primer. nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim.a time j manje telesnih masti . trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. Ukoliko ste preterano teški. da bi se stavilo pod A . ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. a ne na osnovu težine. tegoba sa žučnom kesom . Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. jer se njihov metabolizam. kratkotrajno dobijanje energije. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. dijabetesa. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. od raka do srčane bolesti. ubrzava. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. Ako ste gojazni. Za razliku od taloženja masti na bedrima. usporava. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. uključujući rak dojke i rak debelog creva. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. Na primer. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. Nažalost. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. kako nabacuju kilograme. često i opasnih poživot. dobijaćete na težini. srčane bolesti. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine.

a nikad ne izgubite masti. takođe su igrali važnu ulogu. Nažalost. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. . leđutim. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. Ako ste gojazni. posebno es'ogeni i progestageni. a to nije ak zadatak. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. možete savesno da izbegavate kalorije. nedovoljno ežbanje i naslede. Drugi faktori. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. Određeni lekovi. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . tako se menjaju i načini lečenja. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. tegobe a štitnom žlezdom . Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. nezdrava ishrana. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini.hranom i drugim životnim navikama.dijabetes. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. kao i masne ćelije. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. Kad se radi o gojaznosti. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. nego možda i savetovanje i lekove. . jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. kao tegobe a štitnom žlezdom. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. društvenim okruženjem. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova.:ontrolu. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. osim naedenih faktora. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. Uistinu. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom.

Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. uvekse. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. Zbogtoga. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. Ako mislite da imate nezdrav odno. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. a ne o kratkotrajnoj dijeti. teskobu. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. Ako ste gojazni. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. uključujući psihološki. Dve mnogo jednostavnije tehnike. pravilne ishrane i vežbanja. ili uopšte ne. Postoje dokazi da dugotrajni. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. prema hrani. ako pokušate da gubite na težini. jer problem koji imate je trajan. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. Jedit 284 . Da biste postigli najbolji rezultate. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. Ishrana s malo masti. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. posebrn slezini. posavetujte s lekarom. uključujući nesanicu.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. morate da razmišljate o trajnoj promeni. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. fenfluramin. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. Da biste bili sigurni. neželjena dejstva. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp.

Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. ■ Hipnoterapija. čime povećavaju unos kalorija. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. teže ćete ga svariti i apsorbovati. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. obratite se stručnjaku. Pijte tri puta na dan. možete da snizite svoju „nultu tačku". 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. kao i u piletini. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. <ad se ne krećete. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. nervoza i bulimija. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. što vodi većim naslagama nasti u području struka. kao što je zatvor. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. lako 3ušenje smanjuje apetit. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. s glavnim obrokom sredinom dana. Na primer. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. Ako imate obilan obrok uveče.

B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). mokraćne cevi (vidi Prostata . povraćanje. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. . beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. mokraćovoda. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. to jest. u stalnom je porastu. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. m utan. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. Nasuprol tome. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. Ako ste žena i imate gonoreju. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. a prenosi se polnim putem. zelenkast. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. grlića materice. grkljana ili očiju. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. kad je ozbiljna šteta već učinjena. Ako se ne leči. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. £ ponekad i rektuma. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. roj slučajeva gonoreje ili kapavca.

kinesku angeliku (Angelica sinensis). U slučaju da se bolest proširila na druge organe. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). s unutrašnje strane noge iznad kolena. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. s unutrašnje strane noge. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). a potom antibioticima kao što su ceftriakson. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. energije. . morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. Chimaphila umbellata. Jetra 8. doksiciklin. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. PREVENCIJA Uvek koristite kondom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. takođe može da pomogne. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. Neven (Calendula officinalis). jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. posebno u slučaju upalne bolesti karlice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. Kako biste pročistili organizam.

proliv. znojenje. Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. jela bogata masnoćom i uljim. heartburn . želudačnom čiru ili raku. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. ispod i malo ulevo oc grudnog koša. agrumi. beli luk. tem peratura ili crna. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. gastritisu. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. Povremena gorušica nije opasna. čokolada. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. želudačna kiselin. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. kao i neki lekovi. zadihanost. alko hol i pepermint. 288 .žarenje srca). U UZROCI tegobama s gušteračom. želudačnog čira ili raka. srčanu aritmiju. a nije isključen ni srčan i udar. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. a ublažava pri m irovanju. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. oštećenja tkiva jednjaka. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. okolnost. a zatim se ponovo zatvara. tegobe s bubrezima. hronični zatvor. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. izuzetno snažan bol u trbuhu.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. prkos svom engleskom nazivu (engl. proliv. kolitis. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. Možda je reč o srčanoj bolesti. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. što m ože da dovede do ezofagitisa. a posebno antacida. Neumerenost je često otežavajuć. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). kafa. povraćanje. vrtoglavica. crni luk. pojava vre le. odnosno krvava stolica.

Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. Aspirin). Ne smete ga piti često. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu.------------. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale). LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. lekar vam može jropisati cim etidin. Potrebna količina je 6c. \ko ništa drugo ne uspe. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. što nije čest slučaj. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. Stres optere. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. ili pomoću rendgenskih snimaka. Uzmite ga najviše tri puta. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. dovoljno se odmarati. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. Kako bi.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. lezite na levi bok. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. ako je to potrebno. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. gore). HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. a ako ne pomogne. ponovite još jednom ceo niz. javite se lekaru. iako su nekad potrebne i dodatne inalize. a u slučaju žarećeg bola. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). . a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. pa može da izazove gorušicu. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. a zatim. \ko antacidi ne uklone simptome. Ako morate da se ispružite posle obroka. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. ali i vežbati i smanjiti stres. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. a pušenje. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . uzmite Arsenicum album. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja.astojaka: 10 grama narandžine kore. m lečn e m asnoće. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. a lek se uzima svakih 15 minuta. 10 grama fulinga (Poria :ocos).

rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip.kao što su ovčije boginje . G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija .koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. a komplikacije teže.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. dijabetesom.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. ali najteže posledice osećaju odojčad. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve. povremeno doseže 4 1°C . starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. Možda ste dobili zapaljenje pluća.ili neka druga slična virusna infekcija započne. kancelarija i starački domovi. simptomi gripe su jači. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju.koje obično pogađaju decu. Grip se najčešće javlja kod školske dece. Velikaepidemija gripa iz 1918. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. godine . Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. ali pošto grip .obično između 38 i 39 °C. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. B i C.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. SID O M i drugim bolestima. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma. teškog disanja. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima.

Aspirin). oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 291 . Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. U slučaju gripa. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. lako sim ptom i m ogu da budu slični. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . a obe bolesti izazivaju kašalj. Ako ste dobrog zdravlja. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Ako i tada dobijete grip. ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. Budući da su o b e b olesti virusne. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. Ako imate više od 65 godina. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati.virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. stranica 293). glavobolju i neugodnost u grudim a. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. Budući da je to virusna bolest. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. ne reaguje na antibiotike. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. začepljenost nosa i zapaljenje grla. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. Kongestija. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite.

HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. Kako biste suzbili groznicu. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. Mehur 2.) i limuna u čaši tople vode. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. Zeludac 3. Jedite više nemasnog mesa.) dva puta na dan. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. „teško" i grozničavo. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. tresete se i žedni ste i imate suva usta. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. Ako se pojave simptomi gripa. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. ♦ Ako ste nemirni. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. ♦ Ako se osećate umorno. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. probajte Eupatorium perfoliatum. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. Ako bolujete od astme. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. Debelo crevo 20. brokula i jagode. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. probajte Galsemium . Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. hrapav glas i bole vas zglobovi. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. probajte neki drugi homeopatski lek. Nemojte davati 292 . promešajte dobro pre svakog ispiranja. probajte Brioniju (Bryoniu). probajte Rhus toxicodendron. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. glavobolja i pritiska u očima. imate glavobolju i začepljen nos. ne služite se parom. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. Aspirina). teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. slabo. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema.

ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. Ako ste trudni. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. ali nemojte gutati rastvor. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju.i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. kravlji sir.koje šteti disajnom sistemu . godine. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. pre nego što prekinete mirovanje. uzmite laku hranu bogatu skrobom. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. iako deca mogu da dobiju dve. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . kuvani pirinač. . Ako se potpuno ne oporavite. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budući da je grip ozbiljna pretnja. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. a sadrže alkohol. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. još uvek možete da dobijete grip. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. banane. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. Obično se daje jedna injekcija vakcine. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. virus se lako širi vazduhom. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. kuvane jabuke. Ne pijte alkoholna pića. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. ispirajte ga slanom vodom. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. Kad osetite glad. kao što su dvopek. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu.

bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. Iz tog razloga. m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. i zbog PAPA-testa .t e g o b e . iako ove ćelije nisu kancerozne. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. a invazivni rak između 40 i 60 godina. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. Rak grlića materice nije česta bolest .G R LIĆ M ATERICE . prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. još uvek prelaze 60 posto. više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. s verovatnoćom potpunog izlečenja. mogu da postanu takve. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. neposredno iznad vagine. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 .) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset.široko upotrebljavane. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. Kad se otkrije rano.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. Kako se ćelije raka umnožavaju. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. izlečiv je. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. imale više polnih partnera. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. između m enstruacija ili posle m enopauze. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). dostupne analize visoke efikasnosti .

Ako ni druga analiza nije u redu. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. kao što su virusne infekcije. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. ostalih creva i trbušne duplje. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. Carcinom a in situ. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. zadnjeg creva. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. ali se retko kad izleče. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. a moguće i drugih organa . Ako se biopsijom potvrdi rak. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. koja . Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. Ako se rak proširi izvan predela karlice.prema nekom ispitivanju . Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. ali češće se uklanjaju skalpelom. analize krvi i mokraće.je preko potrebna. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. materice. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. laserskim zracima. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. . Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. histerektomija . često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. hemoterapije i lečenjazračenjem. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio.grlića materice. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje.odstranjivanje grlića materice.

horm onske tegobe. sivkaste. eroziju grlića materice. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. ili širi. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i.G R LIĆ M ATERICE . Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija.te g o b e ). Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. Na sredini se nalazi mali otvor. poznat kao usne grlića materice. bele ili žute boje. zelene. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. zavisno od vrste infekcije. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. Zapaljenja grlića materice. koje se naziva pločasti epitel. omogućavajući rađanje deteta. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. oko 2. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće.i cervikalna inkompetencija. m ožda imate infekciju.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. uzak.5 cm dug prolaz. polipe grlića materice. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. koje može da dovede do začepljenja . sive. akutne i hronične. m ožda imate in fe k c iju . Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice.delimično ili potpuno suženje grlića materice.

kao što su genitalni herpes. Polipi su obično bezopasni. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. i 35. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). ako se ne leči. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao i cervicitis. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. najčešće pogađa žene između 25. stvarajući ravna. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. takođe mogu da dovedu do začepljenja. Uzrok cervikalne inkompetencije. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. upaljene ćelije. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. desno). poznatih kao endometriomi. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES).► što ponekad utiču na plodnost. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. kod drugih. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. donjem delu materice koji vodi u vaginu. Endometrioza. Hirurški zahvati na grliću materice. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. u terapeutske svrhe i kiretaža. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. . hlam idija. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. poremećen rastćelija grlića materice. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. levo). str. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. godine starosti. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. trihom onijaza i gonoreja (kapavac).tegobe). najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. koja može da dovede do prekida trudnoće. pak. koji se prenosi polnim dodirom. Nabotianova (Nabothianova) cista. 298). javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. Neke se žene rode sa začepljenjem. bezopasna oštećenja. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. nepoznat je.

između kosti i mišića. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Ako je neophodno. s obe strane kičme. napraviće se i cervikalna biopsija. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. Z. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. Biopsija se izvodi kolposkopom. pritisnite Zučnu kesu 20. Ovi zahvati. Pritiskajte jedan minut. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. često nezahtevaju nikakvo lečenje. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. neposredno ispod zgloba maloga prsta. Stavite palac sa strane dlana. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. na udaljenosti od oko 5 cm. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. kao što je displazija ili rak. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama.G R LIĆ M ATERICE . 4 zahtevaju anestetik.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. posebnim instrumentom za uvećavanje. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom.

Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. prestanite. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. završavajući s hladnom kupkom. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. ali. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. Menjajući pH u vagini. na vaginalnoj strani usana grlića materice. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. Ponovite 3 puta. azatim odmah obucite toplu odeću. dijafragmu ili cervikalne kapice. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. obično tokom 12. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. to je gotovo uvek nepotrebno. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. jedite mnogo svežeg povrća i voća. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. ♦ Ako pušite. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. beta karotinom (vitamin A i. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. nedelje trudnoće. do 16. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Da biste napravili tečnostza ispiranje. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. a drugu hladnom. . Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. koje se inače nalaze u materici. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. ___________ _ se izvodi u bolnici. Neka preparat odstoji 15 minuta.v. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice._______ . čega 1 minutsedite u hladnoj.

grebanja i bola u grlu. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. kad su disajne bolesti na vrhuncu. naročito kod gutanja. kao što je veliki kašalj.5 °C bez sim ptom a prehlade. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. herpes i zaraznu m ononukleozu.G R L O . i. možda. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. bol. U retkim slučajevima. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38. a ne virusne infekcije. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. boginje. To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. koju često pokreću virusne infekcije. grip. ovčije boginje. osetljivost u području vrata. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. Osobe koje boluju od alergija. uključujući prehladu. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. naročito tokom hladnijih meseci u godini. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. 300 . stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. Bakterijske infekcije. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola.

PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. kako dan prolazi. u odsutnosti drugih simptoma. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. čak i ako su se simptomi povukli. debelog creva i želuca. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. . BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. trebalo bi da odete na lekarski pregled. Aspirin) ili paracetam ol. Ako se dugo ne leči. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu. Na prvi znak bola u grlu. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. ko ji se zatim.► -----------------. Zato biste. grgljate slanu vodu i. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. Uopšteno govoreći. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. povlači. pijete mnogo tečnosti. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. kao što je biljno ili bademovo. ako ste alergični na penicilin. P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . bez ikakvog lečenja. Međutim. kao što je streptokokno zapaljenje grla. akutnog nefritisa. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći. kaoštojeeritrom icin. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . jer može da dovede do Rejovog sindroma. Isto tako. ako je potrebno ublažavanje bolova. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima. nekog drugog antihiotika. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. na 7 do 10 dana. koji može da ošteti bubrege. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

Ove tačke su izuzetno osetljive. Nemojte da uzimate sladić duže od nedelju dana ukoliko niste pod kontrolom lekara. a zatim isto ponovite i na desnoj ruci. pokušajte da pritisnete palcem desne ruke Debelo crevo 4. neposredno ispod ušnih resica.B O LO V I NASTAVAK sativum) na dan. Da biste ublažili neugodnost koju izaziva bol u grlu.G R L O . Stavite 2 kašičice čaja u prahu u šoljicu vode. Nemojte to da radite tokom trudnoće. ♦ Ako je bol u grlu počeo postupno i prati ga umor. (Beli luk je prirodni antibiotik i antiseptik.02 . HOM EOPATIJ A AKU PRESU RA Za bol u grlu kod prehlade ili gripe. Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene lekove. Postupak ponovite tri puta na dan. pa pritisak primenjujte polako i oprezno. a hladna voda ili led smanjuju bol. Akupresura može da pomogne da ublaži simptome temperature koja je posledica prehlade. pustite da provri. Homeopati prepisuju nekoliko lekova za bol u grlu. između palca i kažiprsta leve ruke. primenite Belladonnu (6c) tri puta na dan. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut. 4 ♦ Ako bol u grlu prate simptomi slični gripu. Tradicionalni lek američkih Indijanaca je čaj od brestove (Ulmus fulva) unutrašnje kore. ♦ Ako vam je ždrelo crveno i otečeno. probajte pritisak na Pluća 10. Z.5 dl tople vode.) Ako želite da izbegnete miris belog luka. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga temperatura. glavobolja i nemir. primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. Iscedite sok jednog limuna u 2. zatim isto ponovite i na drugoj ruci. primenite/4con/fe (6c) tri puta na dan. u usecima uglova vilične kosti. primenite Apis (6c) tri puta na dan.) takođe imaju efekta. Topla limunada takođe može da deluje ublažujuće. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta. Levim palcem pritiskajte središnj deo jastučića dlana. Pijte tri puta na dan. Pritiskajte jedan minut. Čajevi spravljeni od hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili ehinacee (Echinacea spp. velika slabost i tromost. dodajte meda premaželji i popijte. Cvrsto pritiskajte na kost iznad kažiprsta jedan minut. za