P. 1
Veliki porodični savetnik o zdravlju-Konvencionalno i alternativno lečenje-Mladinska knjiga Beograd

Veliki porodični savetnik o zdravlju-Konvencionalno i alternativno lečenje-Mladinska knjiga Beograd

|Views: 7,331|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Гаврило Из Принципа on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. poverenju i kom unikaciji. Pre svega.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. štaviše. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. Kada tražite kandidate. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. No. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. . Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. verujte svom instinktu i proceni. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. ili starijem odnosno mlađem. Odnos le k a r. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

............................................. Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život....................................................................... 36 Zdravlje muškaraca Starenje .......................................................................... SADRŽAJ Dečje zdravlje .......................... zdrav život za sebe i ostale članove porodice...... 32 ........................................................ Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun.....38 25 ................................................................................................................................................................... 31 ............................................................................................................... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ......................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti...............................................................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života ..........................počevši od perioda odojčadi.....

lako je mozak prekriven čvrstom opnom. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. zovite svog pedijatra. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. obavestite svog lekara. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice. u kojem će se proveriti otkucaji srca. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. Ako je vaš dečačić obrezan. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. 28-29. a da se nije vakcinisalo protiv njih. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. (Vidi Kolike. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. M eđutim. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . No. stasu i motornim veštinama. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. str. disanje i refleksi novorođenčeta. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. (Vidi Tablice rasta. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. stranica pored. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. ako vidite znake nadraženosti.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. Da biste izbegli pelenski osip. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe.

difterija.B* HbsAg + D TP Polio Hep. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. B tuberkuloza. godina 12.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep.prva pom oć radi odgovarajuće nege. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. godina DT Polio D TP Polio Hep.B BCG Hep. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči.B* HbsAg + Hep. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. dete u prvoj godini. uključujući analnu fisuru.B D TP Polio Hep. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. gastroenteritis i žuticu. tetanus. Možete. Ako se dete povredi. iako žutosmeđe.5 m eseca 5 meseci 2. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. zatvor. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. tetanus.B DT Polio MMR 18. godine 7. poliomijelitis. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. difterija. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu. godina 14. Detetova individualnost postaje očiglednija.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. rubeola. na primer. zaušci (m um ps). U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . proliv. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. ekcem. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. naročito kako napreduju jezičke veštine. pogledajte deo Hitna stanja . Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila. dečja paraliza. . poliomijelitis. morbili. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. Budući da su neke oznake na koži ružne.B* HbsAg + Hep. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima. difteriju . uključujući „m am a" i „tata". Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu.

kao i da se sami služe toaletom. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. a ne samo igranje pored njih. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju..VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan.a ponekad i namerno neprijemčivo . možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. kao i odgovornosti. deca razvijaju osećaj samostalnosti. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. Zbog svoje mašte dete se 28 . posebno dečaci. tobogani i tricikli. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. da se oblače i skidaju uz pomoć.na roditeljsku pouku. Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. Tokom ovog perioda. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. iako će neka. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. Uskoro će moći i da trči.ne" kada nešto od njih zatražite. Njihov se rečnik dramatično proširuje. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade.

Mlečni zubi počinju da ispadaju. Ti napadi su zastrašujući za roditelja. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. godine. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. kao što je porem ećaj koncentracije . Trajni zubi su. Kada dete jednom počne da ide u školu. s izuzetkom umnjaka. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. obično bezbolno. oko 13. 29 . kao što je disleksija. telesni i psihološki rast. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. gde opuštenu atmosferu vrtića. obično s decom istog pola. ali su retko opasni za život deteta. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć.VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta.prva pom oć: Napadi.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede.3 °C mogu javiti febrilni napadi. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. grip ili streptokokna upala grla. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. Za razliku od odrasle osobe. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve.

ili 18. godine. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina. U svakom slučaju. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. za dečake posle 11. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. a posebno adolescente je mononukleoza. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. godine 30 . godine nije počeo menjati glas. Poremećaji vezani za ishranu. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. kao što su problem i s vidom. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. Neki adolescenti. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . Nagli rast koji je započeo u 10 . a i ranije ako su polno aktivne. alkoholom i duvanom. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. mršavljenje. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. često kroz samozadovoljavanje. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. godini obično se usporava posle prve menstruacije. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. Iz radoznalosti. kao i pojavljivanje stidnih dlaka.krini sistem koji rano sazreva. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. ili ako mu se do 16. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima. anksioznosti i napada panike.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. uključujući anoreksiju i bulim iju. u svakom slučaju. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. kao posledica potištenosti ili druge traume. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. rođendana. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. Naučite ga da noževi. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. i 14. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. Stidne dlake. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. razlike između seksa i Ijubavi. rođendana. grudi i primetno povećanje veličine tela. morali biste da porazgovarate sa lekarem. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. posebno devojke. ili kao posledica pritiska vršnjaka. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću.ginekolog pregleda karlicu. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Ako vam sin ima 15 godina. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. Ako vam ćerka ima 15 godina. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola.. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. ili do 17. tj. kada reći . bočnom krivljenju kičme. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. Dlake ispod pazuha i na licu. Kako vam dete ulazi u pubertet. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. godine. Ako ima teške menstrualne tegobe. godine. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. ili 1 1 . Telesni. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. godine. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). a ako zubi ne izrastu pravilno. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . možda će trebati da joj pedijatar . kao i znojne žlezde.

Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. godine neki Ijudi proživljavaju tzv. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. godišnji pregled oftalmologa pratiće . no neke bolesti. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. .ve problem e s vidom. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. trebalo bi da zatražite stručni savet. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. ■ Da biste održali telo u formi. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. U nekom periodu posle 40. a ako je potrebno. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. ona se može delotvorno kontrolisati. održavate težinu u granicama. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. jedete raznovrsnu hranu. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. kao rak testisa i multipla skleroza. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. iako se ne nože izlečiti. morali biste redovno da k'ežbate. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. umereno pijete alkoholna pića.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes.

Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. oticanje. gde će se razviti u embrion. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. te putuje prema materici kroz jajovod. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. dobijanje na težini. no kućni testovi nisu uvektačni. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. gojaznosti.tegobe. Jajn ici . razvijaju se u dvojajčane blizance.one koje traju više od sedam dana . mokraće i stolice. sporno je pitanje. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. Ako se jajašce ne oplodi. godine. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. no isto tako može da bude i posledica stresa.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki . iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus.tegobe.VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. trebalo bi da obavestite svog lekara. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. Kad počne pubertet. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu.tegobe. ili kombinacija ovih dvaju. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. zadržavanje vode. rezultat su jednojajčani blizanci. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. Kao 32 . TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. želju za hranom ili promene raspoloženja. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina.tegobe. posebno kod žena mlađih od 30 godina. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. Vagina . endom etriozom ili upalom karlice. anoreksije ili drugih bolesti. dolazi do oplodnje.i nepravilne mesečne cikluse. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. (Vidi D ojke . Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. G rlić m aterice - tegobe. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. D ojke . Materica .rak. naročito u prvim danima trudnoće.

iako se ona može sprečiti. (Vidi Trudnoća . Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. pojačane snabdevenosti krvlju. Spontani pobačaji usled pada. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. povrede ili stresa vrlo su retki. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. Pravilna ishrana je važna. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. Ako niste imuni na toksoplazmozu. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. slabokrvnost. one se javIjaju nepravilno. zatvor ili žgaravica. belančevine i masti. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. kao što je Daunov sindrom. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. nedelje trudnoće. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi.potencijalno opasna za razvoj deteta. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. POROĐAJ vene. lako to majku ne pogađa. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. Deca rođena između 20. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. tako da uključuje različite vitamine. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. i 35. do većine dođe rano . Uopšteno gledano. . ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. nedelje trudnoće. Epiduralna anestezija ublažava bolove.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. Prenatalna ispitivanja. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. Ako su vam bradavice uvučene. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.tegobe. Neke žene imaju tzv. plodove vode i posteljice. alkohola. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja.tegobe. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. neka ne prežive proces rađanja.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. šuljevi. bolovi u leđima.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine. Do relativno retke bolesti. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . Ako već niste imuni.naročito u prvom tromesečju . Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. droga i lekova . minerale.

Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature .prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju.prva pom oć. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. 34 . sledite uputstva u Hitna stanja . suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. ako se to desi. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. surogatroditeljstvo i usvojenje. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. usled trudova ili stezanja materice. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . 36-37. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. hormonskim i emocionalnim promenama. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. babicom ili porodičnim lekarom. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. Tokom prve i najduže. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. ili polnoprenosiva bolest. pa je zato verovatno da će začeti. što se uopšteno pripisuje umoru. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. Posle 37. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete.) Na plodnost definitivno utiče starost. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. takođe. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. a kasnije i čvrstu hranu. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. Porođaj se deli na tri faze. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. žena posle menopauze ne može da začne dete. trudovi i porođaj obično traju kraće. To može da potraje i nekoliko dana. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. Posle ženinog prvog porođaja. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. suprotno tome. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više.odnosno temperature u stanju mirovanja . morate da steknete ugodnu rutinu. str. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj .da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. vaš lekar. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. Drugi znaci uklju. sestra ili babica daće vam potreban savet. brzog i relativno bezbolnog procesa. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice.retku.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. poremećaj materice ili grlića materice. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati.

kao i poremećaji u vezi sa jelom. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. zahteva histerektomiju . (Vidi Materica . bulimija i anoreksija. genitalni herpes 1genitalne bradavice. gonoreja. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). Konačno.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi .kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. To je menopauza. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. stresom. jajovoda i grlića materice. bilo da je dobroćudan ili zloćudan. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. smrtonosna. na kraju krajeva. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). ili libido. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. Muški prezervativi. gojaznost. ovulacija prestaje. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti.bolan problem. Pošto rode jedno ili više dece. koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela.primarnog ženskog hormona .hirurško odstranjivanje materice. Ako se otkrije tumor.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. To može da bude prouzrokovano bolešću.tegobe.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. dijabetes. G rlić materice . sušenje i stanjivanje zida vagine. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. To se naziva vanmaterična trudnoća . npr. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. a trudnoća više nije moguća. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . menstruacija sasvim nestaje. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. prirodno se koleba. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. u jajovodu. ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja.tegobe. Lečenje nekih bolesti. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. ako se pravilno koriste. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. (Vidi Menopauzalne tegobe. a često i jajnika. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. kao što su rak materice ili grlića materice. (Vidi Polne smetnje. (Vidi Rak. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. . ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. a moguće i opasan po život majke. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. oba partnera odmah treba da pregleda lekar. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu. Sida je. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. depresijom ili problemima u odnosu.

do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. a uključenaje i analiza krvi. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti.tegobe. Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). Sterilizacija je pouzdan. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. ali obično i trajan. ('Vidi Polne smetnje. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. Testisi . Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. Srećom. rano otkrivanje i trenutno. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti.) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. stručno lečenje. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. Pre svega.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. (Vidi Penis bolovi . Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. Posle 50. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. pluća i krvotoka. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti.rak. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. Testisi . važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu.

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje.cev koja odvodi mokraću iz bešike. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. Stručnjaci veruju da. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca. Vremenom prostata može da natekne. bolno mokrenje. realističan stav . Prostata .kao što su prekid veze.kao i jasno shvatanje bolesti . Kao i sa svim oblicima raka.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. iako redak. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. . Isto vredi za teškoće s mokrenjem. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. 3 2 -3 5 . Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. sa lekovima ili bez njih. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. Rak testisa. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . rak prostate. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja . Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi. bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka.ako je neophodno.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. Teorijski. stežući uretru i izazivajući često. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom .možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. najčešća je vrsta raka kod muškaraca.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. često u periodima ličnih kriza. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. vazektomija može hirurški da se poništi. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. Mokraćne tegobe. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. posebno onih starijih od 50 godina. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje . Pozitivan. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. str. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje.bolovi. Ovo naročito vredi za period bolesti.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće.infek- cije. ('Vidi Penis .obratitesesvom lekaru. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. (VidiTestisi-tegobe. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. (Vidi Zdravlje žena. lako i žene mogu da imaju takva obeležja. (Vidi Bešika . da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja.tegobe.

ali kad god do njega dođe. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . čineći artritične bolesti čestim problemom. vaš apetit. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. Tinitus. S druge strane. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. godine. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. većina Ijudi danas može da očekuje duži. Vremenom. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. mreni i degeneraciji očm m rlje. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. Zglobovi . istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. ipak. posebno na licu i rukama. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . Zubobolja. te pojave. gotovo ga je nemoguće sprečiti. (Vidi Vid . no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina.između 40 i 65 . slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. ukoliko se ne leče. ako počnete da gubite zube. (Vidi Artritis. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. S godinama se koža polako stanjuje. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . Primereno vežbanje.bolesti. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji.) Vaša čula mirisa i ukus. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. Lomljive kosti. (Vidi Desni . toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . bolesti i preterana upotreba duvana. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete.ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. čak i opasne po život. (Vid Sluh .i dobrano u starost.bolovi. slaba ishrana.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. takođe će postati manje izoštrena. 38 . gojaznost. različitom brzinom kod različitih osoba. Buduć da se očni vid obično kvari polako. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. stomaku i bokovima. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni.porem ećaji.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem.poremećaji. gubi elastičnost i počinje da se bora. Kad prvi pui otkrijete promene vida. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu.

članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. plivanje. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . ručke za pridržavanje u kadi. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. U određenom trenutku. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. materice. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. Pogoršanje . ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. Ako odlučite da budete primarni staralac. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. bilo povremeno bilo stalno. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. grlića materice i jajnika. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. Ako se osetite preplavljeni osećanjima.hodanje. mali po'ast krvnog pritiska je normalan. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. naročito ako je ta osoba bolesna. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . To nije laka odluka. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. možete da razmotrite negu u domu. golf ili tenis . kod nnogih je to bezazleno. Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice. Posle 50. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. ali može da bude najbolje rešenje.na primer. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu.ne napore vrlo zamornim.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. Redovne fizičke vežbe . ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. Zaboravnost.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. statistički gledano. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. . Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis.putovanja.

............................ 47 Nos ........................................... 67 ......prva p o m o ć .........42 v G u še n je stranim t e l o m .........................hitna s t a n j a ................................. ......................... 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ................................................ 60 Srčan i u d a r ........................................................................................... vrata i leđ a .................. 43 K r v a r e n j e .. 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes............SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ................................................ 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ................. 488 N esvestica..... 482 Mučnina ........................53 Porođaj ..............504 Povraćanje............................................................................ 65 T r o v a n j e ...................hitna stanja O p ek o tin e .............................. 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ...................................................................66 U ho ..............46 N a p a d i ............................................................................ 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ........................................69 Z m ijski u j e d ...220 Moždani udar ...............................................214 Disajni sistem .... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ............................................................................................................................ 788 ......................... 56 Prelom i i i š č a š e n j a ............ 63 Š o k ....................................................bolovi ..................................................................... 41 .................... .....................................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je .........................................................................................584 Trbuh ................. 48 O k o .....................................................................hitna stanja .........64 A nafilaktički š o k ..........................................................................................49 .............................................. 52 Povrede glave..........................................................

u udubljenje na vratu povređenog sa strane. tako da disajni putevi ostanu prohodni. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. 64). Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. Ako ga ne osećate. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. pored Adamove jabučice. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. vrata ili leđa. Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. koji nije pri svesti. 41 . i pokušajte da osetite puls. (desno).Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. 4 5 Sprečite šok (str. kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. omogućićete prohodnost disajnih puteva. a diše. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. bez palca. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. oslušnite da li se čuju otkucaji srca. samo podignite bradu. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . bez palca. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 46). Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha.

pogledajte str.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi.59). Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. pokrivačem ili kaputom. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. 56 . 53. dok ne stigne lekarska pomoć. naročito oko vrata. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. . 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. 47). 47). 5 Utoplite unesrećenog. vrata ili leđa.

pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. pogledajte okvir na str. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). 7 —' V \ f j / / —y . polegnite ga na leđa. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. DOgledajte str. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. nemojte se mešati. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. vrata ili leđa. diše.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . Izvršite pritisak brzo i više puta. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. a može da kašlje. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. Ako on diše. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. diše. 45. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. DPREZ: Upamtite . stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. Ako ste vi unesrećeni. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. \ v ____ _— 6 Pogledajte. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. 53. u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. govori ili viče. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. Držite šaku drugom rukom. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. između udisaja odmaknite usta. Očistite usta unesrećenoga. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. NASTAVLJA SE 43 . a ispod rebara. 42). Međutim. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. priča ili viče. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). poslušajte i osetite da li diše. odmah iznad pupka. pogledajte okvir dole desno.

čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Držeći laktove okrenute prema spolja. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. pritiskajući prema unutra i prema gore. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. Presavijte se preko naslona stolice. pritiskajte stomak. .GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. ne činite to ni na jednu stranu. O PREZ: Dok pritiskate. očistite usta i dajte veštačko disanje. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. odmah iznad pupka a ispod rebara. Izvodite pritisak brzo. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. a unesrećeni ne diše. Stavite drugu ruku na prvu. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. Uhvatite šaku drugom rukom. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. odmah iznad pupka i ispod rebara. 56-59). Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. odmah iznad pupka a ispod rebara. Pritisak na trbuh. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Izvršite pritisak na stomak pet puta. pulta ili nekog drugog čvrstog. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. pet puta mu pritisnite stomak.

(D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. Ponovite niz od dva udisaja. odmaknite usta između udisaja. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. Ako odojče ne diše. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. s glavom niže od ostatka tela. 2 Ako odojče izgubi svest. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. četiri udarca po leđima. Udišite snažno. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. 45 . Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Pritiskajte brzo. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. Cetiri puta ga lupnite po leđima. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. Dvaput udahnite. pridržavajući mu glavu rukom. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. da ga lupkate po leđima. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. a bradu podignutu drugom rukom. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. Ako ne izbacite strano telo. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. nastavite da dajete veštačko disanje. Dajte veštačko disanje. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. četiri puta mu pritisnite grudi. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga.

Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. 5 Ako krvarenje ne prestane. između rane i srca. podignite ranu iznad nivoa srca. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. Ako se u rani nalazi strano telo. 6 46 . 56-59). 48). Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. da biste izvršili direktan pritisak na ranu. a ne strano telo. preko rane stavite čistu tkaninu. Kad krvarenje prestane. učvrstite je zavojem.hitna stanja (str. Podignite mu stopala nekoliko centimetara.hitna stanja (str.hitna stanja (str. pogledajte str. vrata ili leđa. Proverite prioritete kod povređenog (str.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. ili samu ruku ako je neophodno. 53. 67). Držite rubove rane spojene. izvršite pritisak na arteriju. stavite zavoj. nazovite 94. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. Ako krv probija kroz tkaninu. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. Ako je moguće. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. pritiskajte oko rane. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. Oko . 41). nemojte je uklanjati. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. U slučaju zabodenog stranog tela. 49) ili Uho . OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave.

)P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. 53. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. nazovite 94. 56-59). 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. vodi. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. možda će zaspati. počnite s reanimacijom (str. pogledajte str. . obično nisu opasni po život. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. Jklonite naočare. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. odnosno itkucaje srca. Pozovite lekara radi daljih saveta. 41). pomozite nu da se spusti na tlo. ne hladnoj. iko unesrećeni ne diše i nema puls. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. ♦ Napadi. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. iako zastrašujući. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. vrata li leđa. > Kad napad prođe. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom.

pripazite na to da se lako može izvući napolje. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». Ako se strano telo ne pomeri. ili imate otok. između palca i kažiprsta 10 minuta. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. 4 Ako krvarenje ne prestane. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. Dišite kroz usta. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. Držite obe nozdrve. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. možda vam je nos slomljen. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. ispod grebena nosa. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. ne kopajte ga. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. 1 Sedite. 48 . Ako u nosu imate ugruške krvi. recite povređenom da izduva nos. bolove ili modrice oko očiju. 5 Kad krvarenje prestane.NOS . Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. Ne duvajte nos. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. pokušajte jednom da ih izduvate. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. nazovite 94. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. Ne tražite od povređenog da snažno udiše.

isperite . O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. isperite . i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. Ako vidite strano telo. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. vrata ili leđa. pa polako povucite donji kapak nadole. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. Operite ruke sapunom i vodom. »olako povucite gornji kapak nadole. \ko vidite strano telo na donjem kapku. Zalepite čašu ia se ne miče. podignite mu glavu da bude iznad srca. i Izazovite suze u oku. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. \ko se strano telo ne ispere suzama. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. Cad je strano telo napolju. što može da ispere trano telo. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. ako ih ima. vlažnom kaninom. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. pozovite 94. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. NASTAVLJA SE ► 49 . I Uklonite strano telo koje vidite. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. Potražite strano telo. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. nazovite 94. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. :ao što je pero za pisanje. preko donjeg :apka. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. Kad jednom strano telo izađe. Ako je strano telo veliko. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. Ako je strano telo malo.a vodom ili ga izvadite čistom. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. Time ćete izazvati suze. vlažnom tkaninom.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga.

15 min. vlažnom tkaninom. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Zatim vežite zavoj preko oba oka. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. Kad je jednom strano telo izvan oka. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. Ako su zahvaćena oba oka. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. 3 Prekrijte oko. Ako je neophodno. 50 . Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. ako ih ima. Pošto ste isprali oko. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. ako možete. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. vratite gornji kapak u prvobitni položaj. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. . pustite da voda teče preko oba oka. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. neprestano ispirajte oko čašama vode. učvrstite da se ne pomera. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. Stavite štapić za čišćenje ušiju. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. 4 Identifikujte. podignite povređenom gornji kapak. Vidi sliku zdesna. Isperite oko vodom. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka.OKO . Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. ako ih nosi.

Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. 41). polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. 51 . sodu bikarbonu ili led na opekotine. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . a zatim prvu pomoć za ozebline (str. Dok ispirate opekotinu. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. 2 Ugasite plamen pokrivačem. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. ili ako unesrećeni otežano diše. v/đ/Strujni udar (str. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. 63).O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. Ako kroz tkaninu probija tečnost. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu.ožu. Vidi okvir dole. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. 49-50). 5 Prekrijte opekotinu čistom. 53. naslac. Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. vrat. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. 56-59). stopala ili polne organe.hitna stanja (str. 41). Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. ireko nje stavite još jednu. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. vrata i leđa. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. pogledajte str. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. 66). ili ako zahvataju lice. 52). odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. suvom tkaninom. vidi Oko . kao što je kreč. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. vidi Trovanje (str. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. šake. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. losione. Je bušite plikove.

pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). zaslađene. odnosno otkucaje srca. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. ponovo je kvasite da bi ostala topla. Stavljajte mu tople obloge na vrat. Proverite prioritete unesrećenog (str. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. Pokrijte joj glavu i vrat. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. polako ponovo ugrejte osobu. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. vrata ili leđa. poslužite se svojim telom. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. kao što je električni pokrivač. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Ako nemate na raspolaganju vodu. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. Presvucite je u suvu odeću. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. prvo pristupite lečenju hipotermije. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. polako zagrevajte kožu. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. a pomoć neće uskoro stići. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. grudi i slabine. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. dajte joj da pije malo po malo tople. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. nemojte je zagrevati. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. dodajite tople vode. 41). Poslužite se svojom telesnom toplotom. pogledajte str. Ne masirajte kožu. 53. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. kao što je električni pokrivač. prekrijte je čistom suvom tkaninom. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. bezalkoholne napitke. 52 . da biste ugrejali unesrećenog. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). Ako je osoba pri svesti i može da guta.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94.

asvim neophodno. 67 ). vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. poduprite mu glavu. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. 4 9 ) ili uhom (str. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. okom (str. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. Pristupite lečenju očiglednih povreda. oka ili nosa. 4 8 ). ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. Povreda glave. pripazite da glava. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). 56-59). ustanovite kako je osoba povređena. poduprite mu glavu. 53 . 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. počnite sa reanimacijom str.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. amo mu podignite bradu. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni.POVREDE G LA V E. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. ♦ Ako možete. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. pokrijte . vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije .

Biće klizavo.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). ♦ Porođaj je prirodni proces. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Ona će se prirodno okrenuti na stranu. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. a uslediće i ostatak tela. odvezite majku u bolnicu. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. suv peškir da biste ga držali. nemojte se uzrujavati. nazovite 94. recite joj da diše duboko i polako. Majku mogu da muče jaki bolovi. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. tokom ili posle porođaja. možete da upotrebite čist. zovite njenog lekara. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. Pobrinite se da joj bude toplo. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. 3 y J y Jg g -- \ . O PREZ: Ne vucite dete. 3 Operite ruke vodom i sapunom. čime se može podupreti. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim.

U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. Upotrebite čist. % Sačuvajte posteljicu. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. Ako o ne deluje. Ako se čini da se rame zaglavilo. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. Recite majci da nastavi da gura. Jmotajte ga u čist. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. počnite s reanimacijom (str. ’ošto je posteljica izbačena. 56-59). Obrišite i umotajte dete. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice.PRVA POMOĆ 4. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. Ako je tako. \ko se to dogodi. Zapamtite vreme. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše.ontrolom moguće krvarenje. \ * \ ' . nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. suv )eškir. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Dete je možda još u vodenjaku. \\. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje.POROĐAJ . lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. odmah pozovite nedicinsku pomoć. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. Odmah mu protrljajte leđa. jrobušite vodenjak. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. Masirajte majci donji deo stomaka. suvim peškirom. suv peškir. Ako ne diše. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. a glavu mu okrenite na stranu. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. Očistite mu jsta i nos čistim. ecite joj da jako gura.Detetovo rame može da zapne. 55 . Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod .

2 16. a ne čini se da se guši stranim telom. pogledajte str. poslušajte i osetite da li diše. \ \ 3 Veštačko disanje. 5 Ako povređeni ne diše. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. bez palca. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. 4 Pogledajte. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. pogledajte str. pogledajte str. Ako mu se grudi ne dižu.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. 53. dajte mu veštačko disanje. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. Udahnite mu polako vazduh dva puta. 58-59. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. opipajte mu puls. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Otvorite disajne puteve povređenom. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. . samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. 43). Ako povređeni ima tegobe s disanjem. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. zatim počnite s reanimacijom (dole). Provera pulsa. 43). O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. vrata ili leđa. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. 6 Proverite puls. vidi str. 43-45. vidite str. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Svakako stavite uho na usta povređenoga. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. 62. Ako se grudi i dalje ne dižu. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. pored Adamove jabučice. i Očistite povređenom usta. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu.

odignute od grudi. veštačko disanje. Položaj ruku. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi. 10 Ako povređeni ne diše. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. ili dok ne stigne ekarska pomoć. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca.. Nastavite dok ne stigne pomoć.. i tri. ali ne odmičite ruke s grudi. pa ponovo proverite puls. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. prepletite prste i držite ih u vazduhu. dajte mu veštačko disanje. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. Pritisnite 15 puta brojeći . Ponavljajte nizove pritisaka.nazad. Spoljna masaža srca. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. ispružite ruke. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. 58-59. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. 4 i 5. zatim ponovo proverite puls. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. 8 Ponovite postupak pod 3.”. a možete da mu riapipate puls. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. Vidi ilustracije zdesna i na str. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde.i jedan.Ako ne možete da napipate puls. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. Popustite pritisak. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. pristupite spoljnoj masaži srca.. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. NASTAVLJA SE ► . udahnite mu vazduh samo jednom. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . i dva. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta.

Dišite snažno. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. 56-57 radi potpunih uputstava.. ne palcem. Opustite pritisak. Vidi str. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta. uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. ali ne podižite prste..”. poslušajte otkucaje srca. Između udisaja odmaknite usta. .PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . između bradavica. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. brojeći: . azatim pojednom. a zatim podignite kažiprst. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. Pogledajte u usta.. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. Ako ne možete da napipate puls. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm.nazad. Postupak ponovite pet puta. Prvo udahnite dva puta.i jedan. i tri. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. i dva.

i dva. i tri. s dva prsta.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA . Opustite pritisak.nazad. Vidi str. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta.". ispružite ruke. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. ne i palcem.i jedan. 56-57 radi potpunih uputstava. i napipajte puls. pored Adamove jabučice. Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. Između udisaja odmaknite usta. Ponovite postupak pet puta brojeći: . Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. 59 .... Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). Oprez: Ne Ijuljajte se napred . U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. V ES T A C K O D IS A N JE . sa strane. ali ne dižite ruku. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta.

Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. Ako morate da ga pomerite na sigurno. Nemojte da pomerate povređenog. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. pogledajte Nos . odnosno otkucaje srca. ne perite i ne dirajte ranu. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. 56-59). Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. 60 . nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. ako nije neophodno. počnite sa reanimacijom (str. karlicu ili gornji deo noge.53). vrata ili leđa pogledajte stranu 53.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. a zatim ih povežite jedan uz drugi. vrata i leđa (str. Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 41). vidi Povrede glave. Ne učvršćujte udlagu preko preloma. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob.hitna stanja ( str. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba.

2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Vežite traku oko trouglaste marame. Postavite dve duge daske. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Položite veliki komad tkanine. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. kolena i članaka. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. kolena i članka. tako da oblikuje trougao. Položite povređenu ruku preko grudi. bedra. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Ako ne možete da dođete do dasaka. smotajte pokrivač. bedra. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. presavijte tkaninu na pola. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. drugu polovinu položite preko povređene ruke. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. grudi i povređene ruke. košulju dugih rukava ili jaknu. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. ali da je ne steže. struka. kolena i članka. N A D LA K T IC A . Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. . bedara. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. slabina.

tresući ili polivajući ga hladnom vodom. naročito oko vrata.41). pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. mokrom tkaninom. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. 53. stavite ga u bočni položaj (str. 56-59). Ako povredeni ne diše ili nema puls. ako je neophodno. ako je nužno. počnite sa reanimacijom (str. odnosno nema otkucaja srca. Pobrinite se da mu bude toplo. Ako je povređeni bez svesti. grudi i struka. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . 62 . Prelazite mu po čelu hladnom. počnite s reanimacijom. pogledajte str. Opustite svu odeću koja ga steže.41). vrata ili leđa.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94.

3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. jdnosno otkucaji srca. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano.41).52). kako je ovde opisano. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. Ako se povređeni nalazi u automobilu. zatim nazovite 94. 53. Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu.56-59).STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. recite mu da tamo i ostane. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. pozovite 94. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. . Ne dodirujte električnu žicu. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 1 Prekinite strujno kolo. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. recite mu da iskoči iz automobila što dalje. Kad je struja isključena. poput drvene drške od metle ili stolice. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. pogledajte str. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. Ako to nije moguće. počnite s pružanjem prve pomoći. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. no ako auto gori. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. vrata li leđa.

izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. podignite mu noge 20 do 30 cm. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. pomozite povređenom oko leka. počnite s reanimacijom (str. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. ♦ Dajte lek. odnosno otkucaja srca. Ponovo mu proverite disajne puteve. vlažna.41).56-59). sledite uputstvo dato na leku. tako možete da gurnete više otrova u kožu. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. Ako jeste. Proverite prioritete kod povređenog (str.ŠOK ♦ Pozovite 94. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. Ako povređeni leži. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. ako vam je na raspolaganju. s glavom niže od ostatka tela. pogledajte str. ubrzan puls Hladna. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. . 53. vrata ili leđa. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. polegnite ga na leđa. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ako je tako. dajte povređenom. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. koji je pri svesti. Osim ako je povređenom udobnije da sedi.

2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. Hladite ga električnim ventilatorom. Hladite ga električnim ventilatorom. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. suva. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. nemojte mu davati ništa za jelo i piće.5 do 3 dl vode). Stavljajte mu na čelo i telo hladne. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. 3 Rashladite unesrećenog. 65 . 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. pozovite 94. pozovite 94. Stavljajte mu hladne.

Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. 53. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. ili da mu date aktivni drveni ugalj. opisanim ovde. pogledajte str. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. osveživači i sredstva za dezinfekciju. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. vidi Opekotine (str. vidi Oko .TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. 6 66 . mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. osim ako vam tako ne kažu. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. Mnogi delovi biljaka. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Lekovi. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. 51). Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. 49). a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje.hitna stanja (str. uključujući semenke. Zavisno od otrova. deterdženti. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. biljni preparati i vitamini. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. izvedite ga na svež vazduh. Ako je moguće.41). Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu.56-59). bobice. vrata ili leđa. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. počnite s reanimacijom (str. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca.

3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. 53. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. pogledajte u uho. maslinovog ili dečjeg ulja. nazovite 94. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. Ne pokušavajte očistiti uho. 67 . 2 Izvadite strano telo. a nije živi insekt. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. pokušajte da ga odstranite pincetom. vrata ili leđa. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. ne vrućom. Ako strano telo ne ispadne. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. ubijte ga sipajući na njega malo ulja.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. sirćeta ili alkohola. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. pogledajte str. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. vodom. Zatim isperite insekta iz uha toplom. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. To će pomoći da se ublaži bol.

vrata ili leđa. imobilišite je (str. pogledajte str. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. 41). Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. 53. grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 68 . 60). 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. Dok čekate lekarsku pomoć. 64) dok čekate lekarsku pomoć. 56-59). hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 4 Pristupite lečenju šoka (str.

SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. Ako u blizini nema čamca. 53. užeta ili merdevina. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. Ako je neophodno. vrata ili leđa. a dobar ste plivač. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. vežite uže za stablo i sebi oko struka. Izvucite davljenika na sigurno. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. užeta i pojasa za spasavanje. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. odnosno otkucaje srca. 41). vesla. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. Izvucite ga pomoću velikog štapa. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. U ostalim slučajevima zovite pomoć. peškira ili obližnjeg čamca. pokrivačem ili suvom odećom. 69 . Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. pogledajte str. Ako ne možete do unesrećenog. Unesrećeni pri svesti. pazite na jake struje. 56-59). Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). Ako je moguće. ali pazite na jake struje. Unesrećeni pri svesti. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. na led. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. Nastojte držati glavu. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. pregazite vodu do unesrečenog. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. nego da se drži za ivicu. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć.

hitno zatražite lekarsku pomoć. počnite s reanimacijom (str. ako je moguće. pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. 70 . popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. Ako se otok proširi do trake. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. Ako to ne možete. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. Pumpicom ili ustima. isisajte otrov. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. grčeve. pomerite je nekoliko centimetara naviše. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. iznad njega vežite traku. 56-59). Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. vratu ili telu. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Vežite traku iznad ujeda. 41). PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. Ako vas je ujeia šarka. šok ili asfiksiju (gušenje). a ne popreko. ispljunite ga. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. otkucaja srca. Ne gutajte otrov. to mogu biti jedini simptomi. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog.

O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. italijanska otrovnica i poskok. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. oči kao proreze. dva dvoreda tragova ujeda. Tapkajte dok se ne osuši. Nosite ga. . a na leđima joj je cik-cak pruga. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. ne dajte mu da hoda. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. nemojte trljati. žute ili smeđe boje. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. 64).ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. smeđa ili gotovo crna. reakcija. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom.

• . Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta . mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . . . sasvim određene potrebe. I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. . koji počinje na str. . . trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge.. . .. „ . vakumiranoj ambalaži. ♦ Samolepljivi zavoji. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata .atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr. pri ruci. v.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. nekoliko lekova za česte tegobe.kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid .antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . a razlikuje se samo u načinu pakovanja. različitih veličina. .. . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. A sp irin ) ili paracetam « . Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta.ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 .bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . poput adrenalina radi alergije na . .zatvor 13 Vazelin . . 876. i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. većin preparata ima iste aktivne sastojke.loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine. slučajeve. .Njih bi trebalo držati u čistoj.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a .KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka. .svrab od osipa na koži i uboda insek. . v Osim lekova. i i v . više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina.

bolovi u leđima. infekcija. isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. koje počinje na str. temperatura. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. glavobolje. šok 4 A rsen icum alb u m . Ove trave. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . koprivnjača 3 Arnica-modrice. temperatura. difterija. upalagrla 9 H ypericum . šok 2 A p is . predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati.vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) . 876.povrede živaca. toplotni udar 6 B ryo nia . čirevi. prema potrebi. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) .koren. P HOMEOPATSKI 1 A co n ite .za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) .laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom.ujedi i ubodi.dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e .bolovi u leđima. gripa. glavobolja. gripa 5 Bellad on na .bolovi u uhu. trovanje hranom. uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra).prehlade. cvet. ovčije boginje. Ne zaboravite da lekovito bilje.dečje bolesti. temperatura.destilovan. prehlade. proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) .) .čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja.prehlade.apscesi. u lje (Melaleuca spp. iščašeni zglobovi. d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) . nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria). tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n .vrući oparak tri puta na dan za kašalj.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. temperatura. uganuća. difterija. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata.mast od listova za sekretoni. ujedi insekata 10 P u lsatilla .

konvencionalnog ili alternativnog. međudelovanja i radi upozorenja. . potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi. 876. zbog mogućih opasnosti.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova.

......................................328 H la m id ija ................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a ...................................................................................... ...........r a k ........240 zloupotreba 3 iazedovljeva .......................................................... 116 ^ stm a....................................................220 tegobe D isanje ..te g o b e .........................................................168 ubrežne in fe k c ije ...............te g o b e ............326 H ip o g lik e m ija ................ .............. genitalne.............. 186 pražnjenja G G a s tritis.........................................................................................208 D ifte rija .......... 180 C ir o z a .........262 G ih t ..... 192 D D ebelo crevo ........ 248 E n d o m e trio z a ................................... ...............278 G ljivičn e in f e k c ije ......................................................... 178 H H e p a titis ........ 176 u r z it is ..........te g o b e ...........228 D ojke ............................................ 340 Im p o te n cija ............................... 296 G rlo ..........................................................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije ...............236 Droge i lekovi ........... 330 Holesterol ....t e g o b e ................224 D ive r t ik u lit is ..................................................................... 202 sezonska D e rm a titis .. 214 Disajni sistem ........ .................... 332 H r ip a n je .......................... 204 Desni .............................. 244 E m f iz e m .........................148 lo re lio za ...........................b o lo v i..................................................... 100 Vnalno k rv a re n je .306 G u š a v o s t...................... 122 vteroskleroza......... 94 ^miotrofična lateralna .........................................................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ..b o lo v i.....................r a k .... ..................... 146 ^olovi.............................. 258 75 ....................... 320 H erpes........... 272 Gliste i p a n tljič a re ....................324 H ijatusna k ila ......................... 144 io lo v i..................... 142 'o g in je ... 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije .........................tegobe ............310 Gušterača ......158 radavice ta b a n a .................. 336 H rk a n je ................... 114 vrtritis..... 342 Im unološki sistem ................................................................................................ 154 r a d a v ic e ..........252 E p ile p sija . 212 D ija b e te s .......................................304 zapaljenje G rudi .322 Herpes pojasni........p o re m e ć a ji..................................... 256 I Im p e tig o ......................294 G rlić m aterice ...............126 vtletsko s to p a lo .. 90 ^lkoholizam ................... o te ža n o .......................strep to ko kn o ..................... 156 radavice............................r a k ................................................................r a k ........... 316 H erpes....... .................174 u lim ija ...... 190 Č v o rić i...............222 D iskovi ..138 iešika ................ 78 tegobe \ h e .........166 ubrežna o b o lje n ja ............... 308 Gušterača ....... 110 \n o re k sija .......280 G o ja z n o s t ...........354 F F o b ije .................................. 348 Inko ntinencija m okraće ............ 232 D ojke ..... 182 C reva .....................................130 C e lija k ija .............................................. ............................................................ 282 G o n o re ja ...........160 r o n h it is .......................... g e n ita ln i..................................................... 268 G la v o b o lja ......................................................106 u ik sio zn o st......................................................... 260 G a stro e n te ritis.......... ..194 rak D e p re sija ........................312 G utanje............... 286 G o r u š ic a ..........................314 c Č ire v i............. 82 M c h a jm e ro v a .... 102 Vneurizam .......................... 104 vngina p e k to ris ..................... 288 G rip ......172 ubrežni k a m e n ....................... 338 E E k c e m ......................... 162 ubrezi ...80 ^ k n e ......................r a k ............................................... 290 G rlić m aterice ............................................ 344 porem ećaji In fek cije......................................... ......t e g o b e .......in fe k c ije ....... 136 iešika .................. 350 I š i ja s .......................... h ro n ič n i.........................300 Grlo ..................b o lesti....................... 198 D e p r e s ija ......... 188 Č m ič a k .. 264 G la u k o m .......... ....

.......372 kretanja Koleno ........... ..........................................512 Nokti ............. .............................. ....................... 592 Preponski mišići ................. 4 1 6 L a rin g itis .....................bolest ..te g o b e ............. 530 O sip od p e le n a ....................................................t e g o b e .........................................te g o b e ........... 432 L u p u s .....................................584 P re d m e n stru a ln i.................................................................... 524 O p eko tine od sunca .......................... ..........................r a k ......................................................... v is o k i..........................b o lo v i......566 Polenska g r o z n ic a ..........480 M oždani u d a r ........... 508 Noga ...................460 M išićna slabost..59£ Prostata .......... ...392 Koža .....te g o b e .tegobe................ 506 N ikotinska apstinencija ...r a k ............588 sindrom P re h la d a .................. ............................................. 440 M an ičn a d e p re s ija ........... ..... 578 Posekotine..............................420 Leđa .....474 M o n o n u k le o z a .... ogrebotine ................r a k ........................................... .......... 438 M a m u r lu k .....m o d r ic e ..........................rak... 488 M ultipla s k le ro z a ..........................360 M M a la rija ......n a p a d i......... 364 K ija n je ............. ......582 Po vraćan je......................................... ..................................................................zapaljenje .518 degeneracija O ko ............................................... 368 K i l a ............................................ 380 K o n ju n ktivitis...............................472 M okrenje u k re v e t....4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ...............560 Pluća ...... 456 M enopauzne tegobe .................b o lo v i........ 370 Kinetoza ....60C Prostata ........................... 394 Krajnici .BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ................. 378 K o n g e stija .......... 362 K a ša lj......................358 Jetra ..398 Kronova (Crohnova) ....540 O včije b o g in je ...............448 M e n ije r o v a .........................................................................522 O p e k o tin e ............ 458 M enstrualne teg o b e.....ra k .468 M išićni grčevi............................... 498 N e s a n ic a .............................................z a p a lje n je ...............382 K o p riv n ja č a .492 K Karlica ... ................................................b o lo v i....................te g o b e ........ ...........466 M išićni b o l.. ...... 4 3 6 o O čn a m rlja .......tego be......................................................................386 ispadanje (Alopecija) Kosti .... 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i................... 426 Lice ... u r a s li..........520 76 ......... 404 Krvni u g ru š c i...............bolovi......414 O ko ..........................496 povreda mišića N e p lo d n o st..........536 O trovni bršljan.......... ...544 zadebljanje Panika ....422 Le u ko za .....................548 Pegavac ste n o v itih ...........546 Parkinsonova b o le st.................................596 istegnuće P ro liv....................................r a k ...... 562 Pluća ..............47 0 M okraćne tegobe. 580 i rane Potkolenica ..... 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis.............374 K o lik e .................................................. 556 Pleuritis ..........b o lo v i..............ra k ........................528 O s ip i......................................................43 0 L im fo m i...486 M u č n in a .....................................384 Kosa i dlačice .......570 Polne s m e t n je ....................... 390 Koštani trn o vi.446 M aterica .............534 O s te o p o ro z a .. 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j..510 Nokat............542 P Palčani zglob .........................................4 0 8 Krvotok ........................................ ..................................... 4 1 8 Leđa ............... .................514 Nosni p o lip i.. 504 N e u ra lg ija ............ 4 0 0 bolest Krvni pritisak..552 planina P e n is ..476 M ozak .....356 Jajnici .........................442 M aterica ...........z a p a lje n je ............................................. .604 P s o rija z a .b o lo v i.......482 M rena (katarakta)..574 Polno prenosive bolesti ................554 P e ru t.......... 516 L Laktozna intolerancija ... 376 K o lit is .... 500 N e sve stica ...................r a k ...................................... 60£ N N atkolenica .....z a p a lje n je ...

... ........................738 Telesni m iris................. 650 tunela šindrom n e m ir n ih . 816 Vene.................. 856 Z u b i............................................862 Ž elu d ac ............................r a k ...720 V Uganuća i istegnuća...... .................................. ................................. 670 Slabokrvnost (a n em ija )......................... 630 bolovi Ruka ....................................................... .......... .... ..... 754 Tikovi i t r z a j i ............858 Z u b o b o lja ..............................680 Slušni kanal .....732 Šuljevi (hem o ro id i)...................... 726 Š t u c a n je ......... 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ............. 842 Zauške (m u m p s ).....818 Vene ......................................................................................... 784 z Zadah iz u sta .. .....tegobe ............. 866 Ž u čno k a m e n je ......zapaljenje ... 796 U klještenje n e rv a ..... ... ................620 (dekubitus) Razdražljivost................................... 746 Testisi ... 634 š if ilis .................... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ......................................b o lo vi............. 704 Stafilokokne in fe kc ije .. ..714 S v ra b ...........................................790 U ho ............................p r o b le m i..................ra k .......774 Trovanje k r v i ....................... 686 zapaljenje Sluz .................. p ro šire n e .................... ................................................826 Vrat ............... nožni .. ................................718 Svrab u p re p o n a m a ..............b o lo v i........756 T in it u s ......776 Trudnoća ....... 830 V rto glavica..694 T Telećak (vitilig o ).....tegobe i bolovi .........622 Rejnoov (Raynaudov) ...654 nogu 5indrom porem ećaja .......... 832 5 Š a r la h ........802 U sna duplja ...zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi.......................... 836 Z a ja p u re n o s t...786 Ubodi i ujedi insekata ..............................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ................ ............ 672 Slabokrvnost (anem ija) .......678 zapaljenje Sluh ...................t e g o b e ... ..... 662 Sinusi .......... .............. .......................852 bolovi Zglobovi................................... ..................................................................612 Rame ...618 ^ane od ležanja .....846 Z e n ice .. ... 656 pažnje Sindrom posttraumat....................762 Tremor.......................ceđenje u grlo ...... .. ....834 Z ad ržavanje tečnosti ............... 722 Š iz o fre n ija ...........b o lo v i............. ..................... p ro širene.......870 Ž u t ic a .......... 712 S t r e s .....800 U m o r........824 Vid ...........z a p a lje n je .......... 740 Tem peratura i groznica ..................teg o b e...............848 Zglobovi ........ 788 i pauka 77 .................700 Srčani u d a r .......... . 742 Tendinitis ..........758 Trbuh ... ..........................te g o b e .646 creva Sindrom k a r p a ln o g ...................... ..................................................................................................... ........ 874 u Ubod pčele i o s e ............ ............ ......778 Tu b erku lo za...... 642 umora šindrom irita b iln o g ....................792 U h o b o lja ..... 628 Ručni zglob i šaka .........626 Rubeola.. ..... iz b ija n je ................... .......... o te če n i..798 U ko čenost i t r n c i..... ...666 Skolioza ..z a p a lje n je ................ 730 Š u g a ...... 744 tetive Teniski la k a t................................ 708 Stopala .ra k.... 688 Sportske p o vred e........850 Zglobovi...... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo .734 5IDA (A ID S )............ drhtanje................................................... 768 Tro van je..766 trešenje T rih o m o n ija z a ...............838 Z a p a lje n ja .........640 šindrom h ro n ič n o g ........ .............. 770 Trovanje h ra n o m ..... 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ........814 V eliki k a š a lj.b o lo v i....................................................rak.....812 V a š i...........808 Varenje ..... 724 Štitna žlezd a ........................ 860 V Z Ž d relo ....... 864 Ž eludačni č i r ................ ...... ....p o re m e ć a ji..... prekom erno ....................854 Z n o jen je...............806 S V Vagina ..... ..632 Srčane a ritm ije .. 750 Testisi ...............p o re m e ć a ji........ 840 Z a t v o r ..690 Srčana o b o lje n ja .... ......................................752 T e ta n u s ...b o lo v i...........

nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji .do 20 sekundi . On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. osme godin oni obično počinju da se smanjuju. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. približno. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . Nakon.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. lako ovi simptom i nisu opasni po život. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. nosu i grlu. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije.jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. desno). takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. denoidne vegetacije. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. . O detetove treće godine do otprilike sedme. oni natel nu.

otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. kućna nega može samo da ublaži simptome. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. Uvek. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. . ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. Na primer. a i pojedincu. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. iznad krajnika. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. Ako su krivac alergije. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. prašina.ili uklanjanje alergena. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. Kad se adenoidi inficiraju.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. za koji se smatra da drenira limfni sistem. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . pravilno delovanje je lečenje alergija . kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica.specijalisti za uho. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. kao i krajnici. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. bio bi propisani redosled lečenja. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. polen ili alergeni životinjskog porekla. HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. ♦ Za decu s alergijama. Ako alergije nisu uzrok. mogu da nateknu i otežavaju disanje. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. Otorinolaringolog će pregledati dete. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp.

Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. koji štiti ranicu.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Tražite lek koji sadr. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. Zapravo. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. Ako s vam roditelje mučile afte. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. na jeziku. folne kiseline. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. četkicom za zube ili vri ćom hranom. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. na dnu desni ili mekom nepcu. . retko. Najčešće se javljaju ko lescenata. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. idite kod lekara. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. koji suzbija bal terije. glicerin. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. nojne ranice u ustima. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. rak usne šupljine ili leukoza. kao što je reakcija na lek ili. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. i peroksid. Pomoću lekova. vitamina B n ili kombinacij navedenog. ka što je alergija na neku vrstu hrane. ubrzaćete proces zarastanj. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. takođe poznate ka afte. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. Smatra se da afl nisu zarazne.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. . lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). melaleuke (Melaleuce spp. Ako su afte posledica nekog drugog problema. začine. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica.Ako imate infekciju. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. tanin će da ubrza isušivanje afte. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. pre nego što se razvije ranica. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. izbegavajte kafu. Nemojte gutati. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. slanu ili kiselu hranu. najvišu tačku ramenog mišića.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. Naučite da meditirate. kao što je osetIjivost na hranu. a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). opuštenu osobu. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. folne kiseline. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). ♦ Izbegavajte začinjenu. gvožđa i cinka. kao i folne kiseline. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). B kompleksa. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. gvožda i cinka. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem.

ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. ispunjene tečnošću. grudima i leđima. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe .AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. a i nešto su sklonije rosacei. grudima. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. koji ne izgl da lepo. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. vratu ili gornjem delu leđa. koje mogu da narastu i do veličine od 2.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . Ciste ili čvori (papule). ali sasvim je sno da im nisu uzrok. Kako se folikuli ispun vaju. pak. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. tego koja se zove neupalne akne. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. Ako zid pod pritiskor . bolne upale. obično poznati kao bubuljice. naročito kod adolescenata tamne tačkice. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene.starije od 30 godina. Možda im ate rosaceu. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. većine oblika akni.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. zatvoreni mitese su im nalik. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. a bakterije množe. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. a tipično je da se pojavljuju na licu. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. vratu. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. Kod ž na je. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. ramenima. ali su bez boje.većinom žene . obično ravni čirići. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. možda vam je potrebna lekarska pomoć. mogu da se upale ili ispune gnojem. Slaba higijena. mogu se začepe lojem i keratinom. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. ako imate teži oblik akni. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice.

oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. obično žena. ili upalne ikne. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. obično muškaraca. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta.)j iscuri u okolno tkivo. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. -------------------. Kod odraslih osoba. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. vrućih napitaka ili alkohola. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. Upala se obično širi. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. obično dečake. rezultat je pustula. Ako se pustule inficiraju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. ali kod drugih ih zapravo uzbija. što podstiče lokalizovanu upalu. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. akne u porodičnoj istoriji bolesti. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. posebno vitamina B2 (riboflavin). mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. Osobe s težim. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu.u da dovedu do razbuktavanja akni. . Kod težih slučajeva rosacee. dok stare. stvar se dalje kompli. Akne imaju mnogo podvrsta. npr. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. Rosacea počinje upornim. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. zadebljan i bolan. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena.uje. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. a kod nekolicine obolelih od rosacee. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane.

ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. direktno u ciste. govarajte o tim postupcima. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. suvom i osetljivom na sunce. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . ovi pristi imaju smisla. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. Istiskujete li čiriće sami. Držite jedan minut. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. Pre nanošenja leka. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. naročito kod žena u drugom stanju. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. por. Za hronično upaljene ciste. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. kažiprsta leve ruke. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. antibiotik koji se obično uzima oralno. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. i hemijski piling. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. Za umerene do teže slučajeve. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. Kod blagih ili umerenih oblika akni. vrste kortikosteroida. bode vlažnosti i topline. a zati ponovite na drugoj ruci. a zatim ponovite na drugc ruci. kao štc stres. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. derivat vitamina A. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. lečenje mora da se pažljivo prati.

♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. koji deluje na hornonska događanja u organizmu.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis). Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom.) može la bude delotvorno. 50 mgdnevnoje uobičajena doza.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. u abletama jačine 6x. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. neven (Calendula officitalis). ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. HOMEOPATIJA propratne efekte.pomaže da održite vašu kožu čistom. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. azatim nežno isperite. može da ubrza ozdravljenje. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. ulje melaleuke (Melaleuca spp. umor. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or. i uprkos suprotnim tvrdnjama. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. kamilice i melaleuke. Vitamin E. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. antioksidans. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. koji pomaže u metabolizmu hormona. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita).). ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. . komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. lutricionisti obično predlažu cink. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. . Vitamin Bs.anizma da razgrađuje glukozu. Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni.ili čak medicinskim sapunom . takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica.

prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. zaboravljanje nedavnih događaja. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. nepažnja. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. koji sve više gu orijentaciju. ili bolest može tr jati čak 20 godina. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Postupno razvijaju i telesni problemi. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. Konačno. paranoja. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. Intelektualr funkcije poput pamćenja. nj' oblik je genetski određen. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. može da odluta i izgubi se. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. Do 80. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . Oboleli. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan.provala besa. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. uznemirenost. sebičnost.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. anksioznost. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. telesno bespomoćar inkontinentan. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. jednostavna računan postanu nemoguća. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. smetenost. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. napada straha. Pažnja obično luta. shvatanja i govora pogc šavaju se. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. godine života. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . često je na a drugima da pomognu. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. Među odraslim Amerikancima.

ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. Jednostavna. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. U manjem broju slučajeva. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti.s posuđa za kuvanje. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. tegobe sa štitnom žlezdom . gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. uključena u stvaranje plaka. neprimerenu ishranu. m oždani udar. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. Obe su teorije sporne i nedokazane. Druga mogućnostje da je ta belančevina.ćelija u mozgu. čvorovima živaca. . Prema jednoj teoriji. Posle samo dva dana. hipoglikem iju. tumori na mozgu.nasledno degenerativno nervno oboljenje. anem iju. na primer . depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). Zaista. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. Ako je tačno 3vo poslednje.može da dovede do Alchajmerove bolesti. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive .ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. nedostatak vitamina B n . plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. U okviru ispitivanja iz 1991. Očigledno. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. godine. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . Slute se i drugi uzroci. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. unos sićušnih čestica aluminijuma . mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima.izdajničke dokaze o zapletima. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati.

♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. biće neophodnastalna briga negovatelja. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. a zatim ponovite na drugoj nozi. možete stimulisati mentalnu aktivnost. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. pamćenju. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. ravno^na pravcu malog prsta. Jednolično pritiskajte jedan minut. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome.možete da ublažrl razdražljivost. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. cilja r aluminijum .A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. a zatim ponovite na drugoj ruci. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. Konačno. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. Kako bi ublažili taj teret.na vrhu stopala. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. Terapija kelacijom. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba.

(EDTA). podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. pa se sve preventivne mere. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. temelje na nagađanju. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. potištenost. zaboravnost. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. izađite u šetnju. u najboljem slučaju. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka.u dobrom stanju. kad morate da budete odsutni. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu.a osobito nervne ćelije u mozgu . Iznad svega. teskobu. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. poznatu okolinu u kojoj će živeti. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. rastresenost. nemogućnost koncentracije. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. a uzima se tri puta na dan. vrtoglavicu. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. nije obavezno da ćete i vi oboleti. izgubljenost i zvonjenje u ušima. fotoalbume i omiljene porodične priče. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . 12 mg za žene). pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. To se može bolje postići u grupi. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. . Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. držite se ustaljenih navika i postupaka.između ostalog. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. Prosečna preporučena doza je 40 mg. kasnije ga oslobađajući kao otpad.

♦ Ukočenost. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. druge ozbiljne alergijske reakcije. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. hripanje. pa oslobađa vrstu hemijske materije.prva pomoć: Sok). bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. a poznate s pod nazivom alergeni. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . ili urtikarija. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. i srce može ubrzano da kuca. Koprivnjača.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. i bori se samo proti opasnih. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. hranu i ubode insekata. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. koj se zove histamin. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. 94). Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. povraćate. poput bakterija. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu. Ako imate tešku alergiju. ♦ Svrab očiju. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. d openicilina. ali je ob čno nasledan. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. Nadražena koža koja svrbi. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. poput hrane. nadimate se ili imate proliv.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. manifestu se otečenim. možda proživljavate napad astme. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. crvenim plikovima na koži koji svrbe . ili srčani udar. ♦ Bolovi u želucu. kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. ali nek< poput anafilakse. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg.poznatih kao antigeni . praćene jakim crvenilom i svrabom. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. Zatražite hitnu lekarsku pomoć.

Astma: Astma ima različite uzroke. tapaciranog nameštaja i tepiha. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. pšenica ili soja. svetlo ili emocionalni stres. One uključuju plesan.penicillium. znojenja i nesvestice. ali glavni su alergije na polen.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. na primer. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). lekove. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. mucor i rhizopus . (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. poput dermatitisa ili astme. ove reakcije nisu prave alergije. ubode insekata. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. antikonvulzivi. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). hladnoću. Tipični simptomi uključuju svrab očiju.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima.alternaria i hormodendrum . . kukuruz. kašljem i kijanjem. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. barbiturati. na primer). spore plesni i mikroskopske grinje. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. (Vidi Astma. osa. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. aspergillus. kao i vrtoglavice. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. Otrov u žaokama pčela.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. Ijuskari. prašinu i alergene životinjskog porekla. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. može da izazove zajapurenost.rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. Mononatrij-glutamat. nosa i nepca ili grla. a katkad i šaka i stopala. nego više „osetijivost". Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. insulin. Spoljne plesni . belance iz jajeta. toplotu. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. polen. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. spore plesni. Ako ste. grašak. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. većinu čine deca do 6 godina. glavobolje i obamrlost. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). proliv i mučninu. sredstvo za pojačavanje arome. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. žuta boja za hranu br. Neka deca ne mogu podneti gluten. -------------------. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. dok unutrašnje plesni . Sulfiti. hripanje i šmrcanje. kikiriki. kisele pavlake i tvrdog sira. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. U težim slučajevima može doći do povraćanja. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. šećer koji se nalazi u mleku. zajedno sa začepijenošću nosa.

lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma.obično se pojavljuju u roku 20 minuta.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova.prva pomoč: Sok. cime tidin.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. ali lekar može da vam prepiš i druge. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. terbutalin ili oralne kortikosteroide. . ali to može biti teško. ali ako su var simptomi teški.oticanje. Vidi i Hitna stanja . jače lekove . lekar može da vam prepiše kortikc steroide. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. ponekad se leče kortikosterc idima. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje.kao što je krom olin . najčešće su to ubodi insekata. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. Simptomi . Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. Osipi na ko. Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. u spreju za nos ili oralnom obliku. ili anafiiaktički šok.ako s vaši simptomi teški. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. svrab i crvenilo . Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. ubode insekata i hranu je test na koži. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. obično hidrokortizonom . S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. a nisu opasne po ž vot. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama.

Da biste osnažili imunološki sistem. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. posebno predeo između dve kosti ruke. ili u hitnom slučaju. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. koji morate uvek nositi sa sobom. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. probajte hranu na bazi tofua. morate da se obratite lekaru. ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . Ako imate tešku alergiju. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. za curenje nosa. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. a u mnogim slučajevima su neizlečive. 1. ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. cveta crne zove (Sambucus nigra). zlatnice ( Solidago virgaurea). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.ako to možete da podnesete). a zatim ponovite to na drugoj ruci. P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. a zatim pustite da prokuva. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. belog luka ( Allium sativum). umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. trljajte čvrsto jedan minut. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. probajte Debelo crevo 4. Procedite i pijte vruće. . homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). svrab u grlu i kijanje. 5 ili gumiarabike. Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. natapkajte na maramicu i inhalirajte. AKUPRESURA Za curenje nosa. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. pustite da stoji u hladnoj vodi. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju.

krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. oraspoloživanja. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. na gotov normalan način. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. zdravlje (vidi Ateroskleroza). mučnine ili delirijum tremensa. proširen krvnih sudova u koži. povećanom tolerancijom n njega. uključujući hipoglikem iju. nesanice. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. Većina zakona smatra 0. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). hronični proliv. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. teskoba. ujutro i!i potajno. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. ili pijanstvo. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. uspavljivanja. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. promukao glas. Hronični alkoholizam je progresivna. uzimanje alkohola bez društva. Ako se troši u preko mernim količinama. bi brežna oboljenja.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. jednjaka. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. Zloupotreb.tegobe). potencija no smrtonosna bolest. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. oštećenje mozga i srca. od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. vida. želuca. 94 . verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. nesanica. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. drhtave ruke. teskobe. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije.

Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto.i lečenje tj. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. . a većina ih se odrekne pića trajno.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. a leke su je čak i potpuno zabranile. grčeve. Ako se ne leče stručno.koja se ponekad naziva i detoksikacija . teesnih. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. oporavak. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . često je teško održavati proces oporavka. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. društvene podrške i moivacije. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). a ne alkohol. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. izu^etno teškim. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. što je važan cilj lečenja. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. delimično i zbog toga jer . postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. Oni sa sla)om društvenom podrškom. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. Neka de. retko s trajnijim jspehom. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. smanjenom upotrebom alkohola. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. a može oštetiti i polnu funkciju.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom.

grupnu terapiju. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. karniti magnezijuma. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. zbunjenost i otežano disanje. niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. kao deo programa fizikalne terapije. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. a i govori se da sprečava napade. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. grozničice (Scutellaria lateri ra). ali nikakvu hranljivu vrednost. B kompleksa i C. nane (Mentha piperita). da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . u ponašanju.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. Obnavljanjem tih hranlji materija .može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. < 5 . selena i cinka.naročito tiamina (vitamina Bi) . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. koji može da uključuje obrazovne programe. povraćanje. mogu da se pokažu risnim. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. Za simptome apstinencijske krize. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. RAD NA TE LU Masaža.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa.

naći nove prijatelje koji ne piju. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće.posebno za žene. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. Kod mnogih. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju.. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. produktivan život.korak ka izlečenju. i voćnog soka. sprečavanje toga može da bude teško. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. Za vaše vlastito dobro. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. Da biste naučili da živite bez alkohola.. ♦ Počnite da vežbate. u kojem ima više šećera nego u samom voću. . .._•. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. desno). 90 posto alkoholičara puši. ali može da se podržava stalnom terapijom. Na primer. Na primer. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. Ipak. društveni beleg i dalje ostaje . mahunarkama i povrću.i najteži . morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. i povećanje biljnih belančevina. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. a ne slabost volje. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA). SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam.

O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest . g < ne. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. gutanju i disanju. . če kod muškaraca nego kod žena. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. grčevima u mišićima i preteranim. degenerativni loški poremećaj. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. postepeno propad. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. povećana slabost im u jednom od udova. godine. slabljenje ostalih udova. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . životinjskc krznu. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. N istraživači veruju da uzrok tzv.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. Kao posledica toga troše se mišići. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. multipla skl roza. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. Nadalje. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. tumori leđne moždine i druge bolesti. obično za dve do godina. koži ili đubrivima. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo.nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). ALS je relativno retka bolest: u SAD se. ponekad praćeno trzanjem. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. nespretnost ruku.neizlečiv je.

izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. s a E » IL . Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. . različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. Nadalje. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. ostavljajući mišić bespomoćan. Nadalje. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje.što je jedan od simptoma ALS-a. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. aminokiseline leucin. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. katalizatora belančevina.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. dobijenim iz ćelije. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. Verovatno zbog teškoća pri gutanju. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). bez nadražaja za pokret. Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih.

ru. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. ♦ tvrda ili neredovna stolica. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. tuberkuloza. takođe zvana i analni čir. tup bol može da potraje i nekoliko sati. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. Analna fisura može da bude mučno bolna. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. tvrdih stolica. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. poput raka debelog creva. poput raka debelog creva.5 do 2 cm d žine analnogzida. Stražnje fisure. Kronova bolest SID A.često je sve što je potrebno. koji se otvara pr ma napolje). kod pražnji nja velikih. krvarenje je povremeno obilnije. ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. uzduž prednjc zida. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. poput proktitisa (upala za< njeg creva). Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. čir r čmaru. Prednje fisure. Vizuelni pregled . obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. na toaletnom papiru ili odeći. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. . Uprkos bolu. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). Možda imate ozbiljan poremećaj. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. uz stražnji analni zid. nalna fisura.pogled izbliza na prede čmara . sifilis.

pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. najduže sedam dana. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. Ako jedan lek ne deluje. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. upotrebite azotnu kiselinu. Ako je analna fisura izuzetno bolna. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. uključujući hemoroid ukoliko postoji. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. najbolje rešenje je operacija. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. Između ostalih korisnih stvari. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. Analne fisure se često javljaju ponovo. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. suhim.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. probajte drugi. a ipak nije strašno teškog oblika. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 1 . tvrdim stolicama. upotrebite Ratanhiu. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim.

gore) 102 . punoća u zadnjem crevu. povraćanje s krvlju. jarkocrvena krv i sluz u stolici. kolike. creva se nikada u potpunosti ne isprazne. pojava modrica. mogući i bolovi u zglobovima. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. m učnina. Zatim čitajte vodoravno.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). osećaj punoće u zadnjem crevu. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. bolovi u donjem delu trbuha. krvni sudovi na koži nalik na pauka. ♦ Kolitis. svrab ili iscedak iz čm ara. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. otežano pražnjenje creva. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. zadihanost. bolovi u donjem deiu trbuha. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. slabost. povraćanje. jarko crveno krvarenje iz čmara.

Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje.e odmarajte.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. hlamidije i sifilisa te herpes virus). rektalnu povredu. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. 3 ozovite lekara bez odlaganja. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. lovite lekara bez odgađanja. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. prekomernu upotrebu laksativa. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. ili Zz gastroenteritis. odmah iza upale slepog creva. idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. ao ili 1 . alergiju. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. Ako ste stariji od 50 godina. Za kolitis ili Kronovu bolest. Ddmah pozovite medicinsku pomoć. Dbratite se lekaru.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. cn/arenje može biti opasno po život. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat.

Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. ali vrl delotvoran kad uspe. Ali čak i ako ne prsne. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. Najbolji način da s. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . ♦ Teška glavobolja. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. . Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. pulsiranja. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. ♦ Bol u grudim a. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. stv rajući mehurtanke kožice. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. ma. osobito kod pušača. daju može da dovede do aneurizma. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. praćena bolovim a u vratu koji se šire. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. kao što su bobičaste aneurizme. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. nja. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . drukčija od svih koje ste imali pre. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. glavne arterije koja vodi krv srca. Ubodne r. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. prom uklost. ili u arterijama koje hrane mozak. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. što je često riskantan postupak. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m .

Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. Redovno vežbajte. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. HOMEOPATIJA Kod malog. Vidi pod Ateroskleroza.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. Valjkasti aneurizami. visoki i H olesterol tegobe. može da se razvije duž arterije.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. pazite šta jedete.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. a ako pušite. prestanite. nazvani su tako zbog svog malog. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. a ne umesto njih. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. okruglog izgleda. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Krvni ugrušci. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. Održavate li um i telo opuštenim. vrećasta vrsta aneurizma. 1 . Krvni pritisak. Sledeće načine lečenja . Aneurizam se takođe može odstraniti.

steže. bol je sličan ali ne traje tako dugo . a može da si širi i premadrugim delovima tela. mučnina ili ošam ućenost . ♦ ako su napadi postali jači. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. angina . znojenje. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". Od mnogih oblika angine. teskoba.sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. nesvestice ili zadihanosti. javlja s < nepredviđeno. ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. Ako imate stabil nu anginu. stabilna ili klasičn. gc dine više pogađa žene nego muškarce. glavobolja. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. nestabilna angina. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. čak i pri mirovanju. Ako vam se angina pc gorša. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. ne dobija dovoljno kiseonika. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi".najčešća je. to m ože biti i srčani udar. slabost. naticanja.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. usporenog pulsa.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. ♦ slabost. vrtoglavica. bledilo.obi čno ne više od pet minuta. no nakon 65. palpitacije. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . aritm ije. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. bude da su koronarne arterije . Razlog može d. češći. guši. ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. duži i nepredvidljiviji. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori).kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. obično se oseća u grudima. duboko iza grudne kosti. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. zatvora. gubitak daha. A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem . Dru^ oblik. akutnija je bolest. ovo su znaci nestabilne angine. Odmah pozovite hitnu pomoć. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. stomak ili ru ke. oštar je ili peče.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uz sve to. Zaista. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. Oni uključuju visok pritisak. U nekim slučajevima. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. oreterano opterećuju srce.tegobe). većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. isproban su i jeftin način lečenja. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. stres. mogu biti zahvaćena i ramena. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu.tegobe). poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. Nitrati. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. Zavisno od određene osooe. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. poput slabokrvnosti. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). a oba podstiču rad srca. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda .atnijom. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. . ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. Osim toga. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. telesne vežbe. goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). pušenje. visok nolesterol (vidi H olesterol .P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost.

savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. Da biste izbegli ugljen-m noksid. PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. 7 radi položaja tačaka.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce. morate da naučite da opustite. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 .) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. naročito ugljen monoksid.biofeedbacka) do joge . klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog. Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. Angioplastika . (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja.i jednako delotvorno. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris. Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut.mogu izvanredno mno.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija. operacija premošćivanja. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. pomoći. nitratima i beta-blokatorima. Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. Osrčnica 5. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. Aspirinom). doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i.a ne zamenu . (Vidi Dodatak i str. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15.brige konvencionalne medicine.od biofidbe (. Beta-adrenergički blokatori.postala je relativno rutinski postupak. Mnoge tehnike opuštanja . To mo.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . album. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu .

ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. visoki. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. krvnoga pritiska i EKG-a. prestanite. TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. vidi Ateroskleroza. Praćenjem vaših otkucaja srca. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. H olesterol . Da oiste poboljšali energetski metabolizam. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. Ako bol traje. obavite test opterećenja . ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. Naoružani tim saznanjem. . svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. sedite i spustite stopala na pod. ponovite na drugoj ruci. pritisnite tačku Osrčnica 6. kako vreme bude odmicalo.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. ako se izvode preambiciozno. uz rub potkolenične kosti.'i i. !'H 1 ' l ’ " .. zatim promenite nogu. Cvrsto pritiskajte jedan minut. uzmite propisani lek. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. Lagano pritiskajte palcem jedan minut. a ne dopustite da one kontrolišu vas.*>fi. vežbanje će postajati sve teže. . ♦ Ako pušite. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. možete da planirate zdrav program vežbanja. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak.!i!l ! . bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm. tri do pet puta. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. 109 . Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. Ispitivanje traje oko pola sata. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da . ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. Krvni ugrušci. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. Ako se izvode kako treba. uz lekarevo dopuštenje. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti.tegobe i Krvni pritisak. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl.

muškaraca). na primer. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. dobro reaguju na lekove. mišići postaju napeti. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. na primer insekata). Mnogi pacijenti izaberu taj put. i generalizovana . dru pak. iracionalne misli. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . u tim slučajevima. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. dis nje postaje piiće i brže. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. Možda imate n a p a d p a n ik e . uz proticanje vremena. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja). kao što je skučeni prostor. imaće povolj 0 . Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. jet oslobađa šećer. ubrzavaju se otkucaji srca.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. bez nek< vidljivog razloga). otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. prilagođavar situaciji. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima).kao što je nesreća. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. radi se o kliničkom poremećaju. na kraju to će samo pogoršati stanje. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon.u vezana s načinom na koji se organizam priprema. kc slabi organizam i deluje rušilački. G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . ili od naročit stvari. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost.

Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. Meditacija. 767. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. diazepam. i druge srčane tegobe. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . posavetujte se s praktičarem. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. osobama s telesnim simptomima . U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti.može da bude od koristi. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. vrtoglavicu i zavisnost.► delovanje. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . Osim toga. alprazolam i klonazepam . tahikardija (ubrzani otkucaji srca . Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti .kao što su bolovi u želucu ili znojenje . Na primer.može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. U pogledu ostalih.više koristi telesna vežba. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. Dve su prikazane na str.vidi Srčane aritm ije). Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. kao i kognitivna terapija. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. Bihevioralna modifikacija . . bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). među njima se nalaze lorazepam . razdražljivost. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga.tegobe). Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti.

anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. Ponovite nekoliko puta. spasonosnog leka . Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. jasmina ili plave kam ilice.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. Budući da je anksioznost gotovo. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. nastav da udišete što je moguće dublje. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. obratite se homeopati.. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. Gelsem ium se preporučuje.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. Sve u svemu. 112 . (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. taj či i kigong. Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. Stavite kapljicu. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. [ bi se postigli najbolji rezultati. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. dok valerijana (Valeriana officinalis).) Pošto se trbuh raširi. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. dve na papirnu maramicu i udišite. postoji 38 lekova. autogeni trening. Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. uvek praće površinskim disanjem. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). reakcije opušt nja. sledite uputstva na flašici. Po gano udahnite kroz nos. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. Od svog lekovitog bilja napr. vežbe dubokog disanja v su korisne. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. ovaj postupak. a velerijana . vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. probajte Aconite. Kad izdišete. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. oslobađa energiju cvetova u vodu. Ignatia je . Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. Probajte eterično ulje lavande. upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca).

pre se radi o obliku koncentracije. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. a zatim ponovite na drugoj ruci. previše magnezijuma može da izazove proliv. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. kao što su strah od letenja. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. naročito ako patite od grčenja mišića. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. EEG biofidbek (biofeedback). terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. . hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku.kao što je to slučaj s anksioznošću. pritisnite Osrčnica 6. a zatim ponovite na drugoj ruci. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. tri do pet puta. ačno u ravni s malim Drstom.A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. Pomaže i kod opšte anksioznosti. Svakahipnozajesamohipnoza. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. Osim što ublažava anksioznost. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. Kroz niz seansi s terapeutom. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). Hipnoza nije čaroban ili koban. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja.

ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. obično nakon većeg gubitka kilograma. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. bez njih se uskc neće moći. iako može da se javi i snije. em etike ili tablete za skidanje kilograma. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. rano. anoreksija bolest uma. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. Anore ja je opasna. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . Postaje očarana ceptima i kuvanjem. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. osobito školi. lako je u središtu ove bolesti hrana. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. r ročito u prisustvu drugih osoba. diuretike. nepravi lupanje srca. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. Anoreksičs . Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. ali ipak neće i sama da jede. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. kalorijam a i priprem om hrane. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. slabokrvnost. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo.

Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. cink i masne kiseline. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. sredstva za pojačavanje apetita. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. osim gladova. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. . usporavajući rast i polni razvoj i konačno . kao što su pažljivost i pronicljivost. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja. Osim toga. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje.a. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. težinu. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. ta či (t'ai chi). Za opuštanje želudačanih mišića. što je još važnije. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) .ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. antidepresivi. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. naročito onih koji su vegetarianci . Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . izbegavajte da komentarišete jelo. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. bitno je često praćenje.

nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . ♦ Tem peratura. upala zglobova. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . ili im a prom ene tem p erature. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. bilo da je on posledica bolesti. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. nogama. mo problem. gubitak apetita. Srećom. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. m ožda im ate infektivni a rtritis. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. uklji čujući srce. slab apetit i gubi na težini. Ako pozitivistički sagled.iako to nipošto n znači za svakoga . lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. tetive se skupljaju. artritis znači upalu zgloba. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. na kolenim a. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. naročito devojčica između 2 i godina. ručnim zglobovim a i člancim a. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. gubitak težine.).ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. pluća.artritis neizbežan deo procesa st. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. Izgleda da je za mnoge Ijude . živce i mišiće. osetljivost i oštri bolovi. bakama i dekama. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. Mož da se javi i kod dece. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe.bolovi i Zglobovi . groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . renja. naročito posle buđenja. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. stopalima i opšti umor i nesanica. nogj ma. ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. ♦ Bolno naticanje. to žene dva do tri puta češće nego muškarce. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m .bolovi. genetske mane ili nekc drugog uzroka. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. infekcije. burzitis. lako nema potpunog izlečenja.kao i u rukama. 6 . upala i ukočenost u rukam a. oči. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. osim 5 do 10 postc pacijenata. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha.

U retkim slučajevima. oči i nervni sistem. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. Trajno oštećenje izaz'. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba.naročito u kičmi i nogama . Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). ili degenerativna bolest zglobova.posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. Bez zaštitne hrskavice. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. pluča. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . O steoartritis. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. . Kod drugih Ijudi. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. naročito kod starijih osoba.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis.artritis izazvan trošenjem . u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). izobličenost i teškoće pri kretanju. ili Stilovu (Stillovu) bolest. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat. nazvano hrskavica. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. Toje najčešći oblik artritisa.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. kao i prste na rukama i nogama. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. Ako se ne leči. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. koji su popularni među nekim sportistima. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. Zloupotreba anaboličkih steroida. kosti se počinju međusobno trljati. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. stvarajući trenje i bolove. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. giht (ulozi. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. (VidiKoštani trnovi. bolove. karakteriše hronična temperatura i anemija. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim.postepeno se istroši.

Zavisno od pojedinca. povrede ili druge vrste nadražaja. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. Infektivn artritis. ukočenosti i nepomii nosti. simptomi. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. Kao što može da se pretpostavi. Kod uznapredovalih slučajeva. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. tuberkuloze. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. posledice mogu da traju ceo život. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. poput stafilokoknih infekcija. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. nju. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. koji mogu biti posledica uganuća. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. U slučajevima osteoartritisa. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. 118 .tegobe. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. Vidi takođe Leđa . Burzitis i Tendinitis . lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis.zapaljenje tetive). Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. r primer. mirovanja vežbanja.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva).porem ećaji). gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. kao i drenai viška tečnosti izzglobova. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. O steoartritis. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno.

Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. razonodu i kreativno rešavanje problema. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. ako ga uopšte bude. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lako je kretanje posle tv . Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. na primer. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. vizualizaciju. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. Uopšte. samohipnoza. 1 . mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost.kao i manji zglobovi u laktu. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. opuštanje. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . Staviše.e o p e ra c ije ograničeno. ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. kolenu i prstima ruku . mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. M editacija. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. uključujući kognitivnu terapiju. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. možda neće opravdati potrošen novac. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. Rezultat. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest.

LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. po mogućnosti u zagrejanom bazenu.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. Ponovite 1 puta. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). koja se uzima triput na dan. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. 0 120 . U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. Ponovite 9 puta. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). probajte Stiskanje palca. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. provera. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. poslužite se Paukovim guranjem. Ponovite 20 puta. 10 sekundi. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. Ponovite nadesno. pa polako popustite. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Savijte prste u šaku oko palca. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. Da biste ublažili napetost mišića. lagano stisnite. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju.

ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol .▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. 1 . prem a nekim stručnjacim a. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. bitnoza obnavljanje hrskavice. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. koji gradi hrskavicu. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. mesne proizvode. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. Bs i E. O d reum atoidnog artritisa. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. naročito za žitarice. orahe. posude i kvake na vratima i ladicama.-----------------. kao i cink. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. godine. Aspirin). osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. Osobama s oslabljenim. jaja i mlečne proizvode. Smatra se da vitamini C.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. patlidžan i paprika. krompir. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. Služite se metodom pokušaja i greške. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. sprave. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina.

U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. njem. nosnice se šire. Alergijesu primarni krivac.) ili su emocionalr prirode (stres). izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. što otežava pričanje. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. Za druge. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. astma. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto.. Prilično česta bolest. zviždukanje pri disanju. trebalo bi da dobijete novi lek. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. n. duvanski dim . Ako imate astmu. lako je astma retko smrtonosna. Odmah pozovite hitnu pomoć. Blagi i umereni nap. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. Ako imate astmu. koža među rebrim a deluje uvučeno. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. prilično ozbiljna bolest. kac kod bronhitisa i emfizema. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća.. Cešća je kc dece nego kod odraslih. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. Neke osobe s astmom proživljava. na primer. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. Astma nije problem s udisanjem. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. Najčeš . a možda ih i u potpunosti izbegnete. pak. Javljaju se u naletim. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. samo blage i retke napade. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. no relativno bezbolno. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. Ovaj »drugi talas« nap.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. ili m ožda imate težak napad. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. tačnijejeda napade mo. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. stma je hronična respiratorna bolest koja. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. već s izdis.

plesan. izoetarin i salbutam ol. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. čest je uzrok dečje astme. po svemu sudeći. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. acetilsalicilnu kiselinu npr. Kao deo tog plana. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. trava. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. poput bronhitisa. LEČEN JE Ako imate astmu. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. Bronhiolitis. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. . Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). Kada se udišu. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. stranica 133). Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. čini Ijude osetljivim naovu bolest. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. Bronhodilatatori za inhalaciju. ispraznivši ih u roku tri sekunde. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. morali biste redovno da odlazite kod lekara. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. metaproterenol. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. indometacin. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. prašina.alergeni. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. ili materije koje prouzrokuju alergije. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. jesu polen. kao što su izoproterenol. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. i sulfite. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu.

Ili stavite šake na grudi. a zatim stavite da provri. ili nastupa naglo i iznenada. lavande (Lavandula officinalis). Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. naročito tokom noćnih napada. 1. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. miloduha (Hyssopus officin lis). Pružajući desnu ruku preko levog ramena. 124 . ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. možete očist organizam od prekomerne sluzi. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. astmu bi trebao da prati lekar. Oralni bronhodilatatori. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. metaproterenol. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. u koje se ubrajaju teofilin. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. Potopite mešavinu u hladnu v < du. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). Ako ih preterano upotrebljavate. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. a zatim ponovite na drugoj strani. Za pripremu čaja. Cvrsto pritiskajte dva minuta. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. Pijte vruće. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). pustite da odstoji 10 sati. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). duboko udahnite pet puta. Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. poput visokog krvnog pritiska. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. tabletama ili kapsulama. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode.

► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. godine »preraste« tu bolest. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. savijajući prste tako da budu rašireni. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. i instant-čaj. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. sok od grožđa. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. 1 . Kad imate napad astme. mogao da doprinese tome. konzervisano povrće. sveži račići. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. astmatičari mogu normalno da vežbaju. Snabdeveni odgovarajućim lekom. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. i 10. vino. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. koji je čest okidač astme. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. Zatim. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. ► Naučite da prepoznajete okidače . voćni preliv i melasa (šećerni sirup). IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. ili kombinacija činilaca. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. pokrećući tako astmatični napad.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. budući da vlažnost olakšava disanje. limunov sok. kukuruzni sirup. vinsko sirće. nasirajte gornji deo stopala. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita.) -----------------. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. kao što je pivo. testo za picu (pizzu). grožđe. poput mleka. instant-krompir. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima.

koja može da dovede do moždanog udara. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih.i arterije koje vode do mozga. koordinacije. Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. govora ili vida. Zatvaranje Ironarnih arterija. ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. Ali ako su nekor arterije oštećene . ♦ angina pektoris. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. a u nekim s čajevima čak i izleči.angi pektoris.često se smatra da je to t lest starijih osoba. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. trnaca ili obamrlosti uda. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati. Konačno. đa aortu . ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. masne pru na zidu arterije. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. stvaraji plak koji začepljuje arterije. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. stresa ili pušenja . Budući da ateroskleroza sporo napreduje . Ispitivanja pokazuju da se arterijs . donjih udov bubrega. grčevit bol u mišićima stražnjice. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . Ateroskleroza obično po. Da bi nadc nadila gubitak. može naslutiti da može da se speči ili uspori. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. srčana aritmija i srčani udar . Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu.najveću arteriju u organizmu. Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu. teroskleroza . delimični gubitak vida ili govora.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma.ob no tokom mnogo godina . bedra i lista usled naprezanja. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. koja ide srca . A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja.

Pušači bi morali da prestanu da puše.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. desno). PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. 1 . glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. ♦ Gojaznost. lekar može da zatraži angiogram. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. (Vidi Gojaznost. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti.tegobe. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. Na primer. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima.) ♦ Način života. Konačno. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. Osobe s visokim livoom holesterola u krvi .) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak. Ako imate visok krvni pritisak.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. na primer omršavite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. iako može dazapočne mnogo ranije. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti. koji rendgenski ističe arterijski plak. Ipak. može da se javi tvrd. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. levo).odine. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. zvanim slobodni adikali. u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. ♦ Naslednost. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. ♦ Pol. azlozi njene pojave manje su jasni. ♦ Starost. (Vidl H olesterol .

lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. telesne vežbe i smanjenje stresa. A N G IO P LA S T IK A . terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. laserima i stentovima . Na kra provere. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice .N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. Dijagnoz. Njegovi cvetovi. Savetujte se s praktičarem kineske medicine. Kako se balon naduvava. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. vidi K rvo to k .tegobe. biljne lekove. koji je vodio dr. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. Din O rr (Dean Ornish). uključujući biljke Ledebouriella divaricata. Na vrhu katetera naiazi se sićušan. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. izduvan balon. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. opuštanje i telesne vežbe. uspostavljajući ponovo normalan krvotok. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 .da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja.

koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. vizualizaciju i biofidbek. usporavaju gomilanje masnih naslaga. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti.uključujući jogu. visoki. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. enzim iz ananasa. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. Za više informacija o ishrani. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. a puno vlakana. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. ♦ Ako pušite. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga.čaša ili dve čaše vina dnevno . koji može da bude otrovan u visokim dozama. meditaciju. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. nego i bogata antioksidansima. -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . Ako je visok. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. Da biste otklonili moguću opasnost. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze.nekoliko puta nedeljno. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. na primer. da može da izazove oštećenja bubrega).30 minuta šetate. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. Kao prvo. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. prestanite. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. Kad nauka jednom osigura odgovore.može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. a ako je moguće i svakodnevno. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. lekovita biljka iz južne Indije. postigli isto kod životinja. plivate ili vozite bicikl . ometaoksidaciju holesterola. beta karotin (vitaminA) i selen. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. zatražite savet lekara ili nutricioniste. snizite ga. pa mogu da deluju i na Ijude. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. . (Vidi Krvnipritisak. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. akosejede u velikim količinama.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate .

nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. ako se ne leči. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . vlažnoj okolini i hrane se kera nom. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. Atletsko stopalo je blago zarazno. bolnim oticanjem ili gnojem. toploj. noktim. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. cipelama i dnu tuškad oko bazena. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. obično u beličastu. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. Na primer. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. Op. ili ako dobijete temperaturu. Gljivice bujc u zatvorenoj. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. s jakim crvenilom. belančevinom koja se nalazi u kosi. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. Većina slučajeva atletskog stopala mo. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. koži.

. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. koji možete da nabavite u apoteci. Dobro obrišite stopala. Ne kidajte kožu koja se Ijušti.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. poput otrovnog delovanja na jetru. KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. 1 . kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. Da biste ublažili . uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži.5 I vode. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu.vrab. Lek je skup. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. ali ne očekujte brzo delovanje. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven.) u vodu za kupanje. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. A. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče.rodnog. Ako se ne leči propisno i trenutno. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. treneri. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. čarape ili peškire.) u zahvaćeni predeo stopala. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje.ili ih iskuvavajte. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. propusnog materijala poput kože ili tkanine. infekcija može da bude vrlo uporna. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita).

Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. ako se ne leči. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć.porem t ćaji). verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. U nekim slučajevima. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. Takode. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. Istraživanja su pokazala da. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. žene češće obolevaj 32 .hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. Medutim. znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. lečenje je priličn jednostavno. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. uzbuđeni ste ili delirični. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. pa čak i smrt. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. Podstaknuti ovim lažnim signalima. U slučaju Bazedovljev bolesti. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. a puls vam je ubrzan.

I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. mogu da izgube . 1 . a ako je to potrebno. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. Tegobe s očima . a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. Vleđutim. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. niži od sredviđenog.ak na očni živac. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. U težim slučajevima egzoftalmusa. oboleli ste od hipertireoze. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. cilj svih pristupa lečenju. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. oslabljeni dugotrajnom upalom. a krajlji ishod je dvostruki vid. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. Očni miši:i. koji su Drilično retki. iako srodnog oboljenja. U stvari. Ako jolujete od egzoftalmusa. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. Dotpuno odvojenog. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. i konvencionalnih i alternativnih. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. veći od jobičajenih. Ako je uz to obolela asoba pušač. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. oko postaje suvo i nadraženo. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. pozlatog pod imenom egzoftalmus. suve i ladražene. Ako je egzoftalmus jedini simptom. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. Kako bi potvrdio dijagnozu. vaše su oči bolne. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć.ad ove bolesti nego muškarci.

Nakon štozapočnetes lečenjem. vilno funkcionisala. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. svakako nastavite obavlj. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. Dakle. katkad i nekoliko meseci. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. potrebnoj određeno razdoblje. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. Za svaki slučaj. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. 134 . koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. iako se čini da se bole potpuno povukla. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. paracetamol. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. uverite se c zaista niste trudni. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. Ako je lekarska intervencija nužna. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. Za svaki slučaj. Međutim. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. Jednom kad se »skladišta« isprazne. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu.

soju i spanać. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. slabost mišića i povećanje elesne težine. Stoga. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. a uz o osećaju i tegobe s očima. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. 1 . Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. švedsku repu. U svakom lučaju. s palčevima položenim s prednje. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. Staviše. tokom noći koristite poveze za oči. JOGA Položaj Sveća. mogu privremeno da iblaže crvenilo. a time i neželjeni. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. Pomerite dlanove bliže ramenima. rotkvice. međutim._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. učinak. Težina tela mora da bude na ramenima. sunca i vetra. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. Među te namirnice ubrajamo kupus. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti.). kruške. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. navlažite oči kad god osetite dasu suve. kikiriki. postoji velika mogućnost da će . aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. Ovi lekovi. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć.rajnji ishod biti hipotireoza. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti.tegobe). metilprednizona i deksametazo1a. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti.

Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. zatim putuje u mozak. napadi besa. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. Ako vas ugrize besna životinja. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. gotovo uvek smrtonosn. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. f se dopusti da se razvije. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. već samo čišćenj rane. šišmiši. Pr simptomi su bockanje. Nakon toga mogu da uslede groznica. mišićni spazmi i slinjenje. Ne izlažite se opasnosti. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. nemir. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. vaš lekar će trebati da zna kakva v. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. izuzetna ra: dražljivost. ali obično između u. mozak i kičmenu moždinu. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. . Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. otežan gutanje tečnosti. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. tvorovi. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. rakuni i lisice. a nisu lečei razvije ova bolest. Ako s pokaže da je životinja zdrava. mačke. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno.

Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. kao što je vodonik-peroksid. ako niste sigurni. . Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. to je sve što treba da uradite. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. Sto duže čekate s lečenjem. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. Ako je rana površinska. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. Pitajte svog lekara o pojedinostima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. morate da primite vakcinu protiv besnila. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. azatim vodonik-peroksidom. delovi južne Amerike). HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. odmah idite lekaru. Međutim. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. Pošto ste primili vakcinu.

povećanja prostate (vidi Prostata . Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti. Zapravo. ili tumora bešike ili prostate. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. bakterije koja se često nalazi crevima. Isto tako. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. Odmah zatražite medicinsku pomoć. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. Idite kod lekara bez odlaganja. Dakle. na i vrlo retke kod muškaraca.koje se obično nazivaju cist som.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. to može da bude i znak polno prenosive bolesti.kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . groznicom. nesposol nost kontrolisanja nužde. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. što je znak nfekcije bešike . Neke žene dc biju infekciju . lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. 138 . ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. inkontinencija. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. to može da ukazuje na moguću.česte su kod. Idite kod lekara bez odlaganja. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru. ili koje počnu da se pon. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. šaju letargično ili smeteno. fekcijama bešike.BEŠIKA . morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike.olakšava bakterijama da pre< u bešiku. Ako se ne leči. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. infekcije vagine. Trudnice. coli). mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. po život opasnu. Ovaj relativno kratak prolaz . bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći.tegobe). što znači zapaljenje bešike . tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. kamena u bubregu. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. ovo je najčešći znak infekcije bešike. bubrežnu bolest. temperaturom.du£ čak samo oko 4 cm .

A i kućna i bolnička upotreba katetera . posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. možda će biti potrebna operacija. možete da izazovete ozbiljnije probleme. ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. infekcije bešike koje većinaženadobije. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost.takođe mogu da dovedu do infekcije. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Ti su poremećaji obično bezazleni. . Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. lečenje organizmaod infekcije. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. često se propisuje duži tretman antibioticima .\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. ukazujući na probleme na tim mestima. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. Ako imate uporne ili česte infekcije. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. prođu brzo i relativno bezazleno.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . hlamidijom i mikoplazmom. ali ih je teško izlečiti. fenazopiridinom. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije.nekad i do 14 dana. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije.

koja. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). Zavisno od simptoma. a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. Možda je najpoznatija brusnica. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. bora. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. Ako imate osušene listove. Ponovite na levom stopalu. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. . Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. Pustite da se čaj ohladi. peršuna. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. pustite da prokuva. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. mokraćovodima. Mercurius corrosivus. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. sandalovine.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. a zatim dodajte u ključalu vodu . ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije. Cantharis. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. bubrezima. a peckanj' intenzivno. Staphysagria.BEŠIKA . Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. suprotna strana). bešici i krstima. kedrovin m elaleuke ili kamilice. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje.najviše 1 šolju na dan. potražite stručnu pomoć.

trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. čokoladno mleko. kafa. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. pridržavajte se uputstva na kutiji. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji.jednu po jednu. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . Ili. agruma. šećer. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. Vitamin C povećava kiselost mokraće. želucu i cukovima. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. Ako niste izlečili infekciju. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. paradajz. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. sirće. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. Temeljno očistite analnu oblast tj. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje.bez obzira na jzrok .sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. uzimajte brusnicu u kapsulama. :rni čaj. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. trbuhu. ako vam je draže. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. čineći ih manje delotvornim. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. ♦ Pijte mnogotečnosti. . čokolada.

Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. upornu nisku tem peraturu.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer.z paljenjem bešike-jesu podložnije. Muškarci su mu podložn od žena. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. vozači kamiona. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. opasnosti. iako m ožda nisu vezani za rak. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. a belci pak podložniji od crnaca.ako se i leči . uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . biće ograničeniji. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. mašinci i met lurški radnici. kožari.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . tragovi krvi. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. koja nekad sadrži krvne ugruške.BEŠIKA . čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. nevidljivi golim okom . Slikari. a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . pušači su izloženi tri puta većoj opasno. Sto se ranije otkrije rak. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima.

1 . DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. nemojte pušiti. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. a ne prerađenu hranu. C i E. kao i cinka. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. da nose spoljne mokraćne kesice. Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. i je li se uopšte. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. kroz coji se ispušta mokraća.aharina. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora.Doveže sa rakom bešike. a prostate i semenih kesica kod muškaraca. a žene mogu da ostanu polno aktivne. Ako je tumor slučajno zloćudan. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. Ako lekar otkrije tumor. rak proširio.ionalnog načina lečenja. mestu i stepenu raširenosti. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta.ijom (TUR). najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. Za početak. ali nijedan nije dokazani ek za rak. uzima se . KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. mokraćo/oda. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike. . Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. Be. kao i korišćenje kofeina i . Vidi Rak radi više informacija o lečenju.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. a žene neplodne. ili stomu. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju.

Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. 27). ili pati od razdražljivosti. izuzetno je bezvoljno. kašljanjem). Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3.BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. traje od 8 12 dana. curenje nosa. B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. biće teško bolesno. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str.zapaljenje). tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. zatim na ruke i noge. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. pluća. dan: visoka tem peratura. oštar kašalj. dan: blaga do visoka tem peratura. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima.čak ni dečji Aspirin . tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. Period inkubacije. karakterističan osip koji se širi s lica na trup. ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. . vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. crvene oči 1 kijanje.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. ♦ ako dete ima boginje. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava).ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija.

mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali hladne udove i visoku temperaturu. nije žedno i ima gust. lako se time neće sprečiti širenje joginja. vruće lice i glavu. lipe (Tilia . žut iscedak iz očiju ili nosa. macine trave (Nepeta cataria). Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. pa se šire po licu. Osip se obično povuče za nedelju dana. deca treba da budu izolovana. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. Međutim. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). ako je plačljivo. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu.). anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. vruću kožu. OSTEOPATIJA Blag. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. može pomoći da se snizi temperatura. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. Paracetamol može da snizi temperaturu. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. 1 . ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a.pp. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. Kako bledi. ♦ Tečni puder. Danas se MMR vakcina (morbili. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. nemirnoje. ritmički pritisak u području iznad slezine . Međutim.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. ima crvene oči. Zatražite pomoć osteopate. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima.

bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. i/ natečeni. ukočeni. Zatim čitajte vodoravno. groznicom i temperaturom. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. mesecima or. . glavobolja. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. bolom u grlu. kašljem glavoboljom. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. kijanjem . SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. crveni. glavobolja . slabošću. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. otežano a. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. groznicom i bolovima u grudima.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. pre. um slabost i temperatura. na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. topli. od ugriza krpelja koji je možda primećen. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa.

fidi Prehlada. ako je potrebno. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. uzročnika borelioze. ograničite elesnu aktivnost. moguće s kortikoteroidom. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. Vidi pluća . jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. masaže i akupunkture. Takođe. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Uobičajeno je lečenje intibioticima.) može biti korisna. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pijte puno tečnosti ako je potrebno. Odmarajte se. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. Odmarajte se. Vidi Borelioza. )dmah pozovite lekara. uzmite dekongestiv. ečenje često uključuje analgetike. ili čakgodinama. oje može da ukijučuje antibiotike. nakon ugriza određene vrste krpelja. 1 . homeopatija. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. /idi Gripa. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. kod kojeg ne dolazi do crvenila. a ne bakterija. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole.zapaljenje. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. poput osteoartritisa. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. !a sprečavanje gripe. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. )dmah pozovite lekara. 'idi Artritis. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. pijte mnogo ečnosti i. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. kontrolisanje stresa. toplote i oticanja. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. može se razviti mesecima. nasaži. možda će biti iotrebna hospitalizacija. u bolne tačke na telu. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. Aspirin).

na primer ramena. Hronični bol može da bude blag ili m čan. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. uprkos lečenju. za uspešno lečenje mo. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. stalan a. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. napetošću. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. ili povremen. bol u zglobovim a. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. traje duže < šest meseci. ♦ trajan bol u zglobovima. Anksioznost. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . Ovo stanje može uključivati slabost. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. Najčešće vrste su glavobolt artritis. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. bol od povreda i bolc u leđim a. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. i depresiju. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. Na primer. sinusitis. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. ograničen. stres. Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. može da se širi ili da bude difuzan. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. potištenost. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem.BO LO VI . trnce ili druge osećaje. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. oteklinama. Štaviše. na primer. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. karlicu vrat. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. otupelost. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. je svaki bol koji. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. povremen ili stalan. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu.

I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. lako može da počne s povredom li bolešću. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. nošenje obuće s visokom petom. Lekar može da vam prepiše jače lekove. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. :učne kese. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). traunatske povrede. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. kao što su m išićni relaksansi. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. . A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. akupunkturu. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Aspirina) i ibuprofena. Primenjuje se samostalno. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. poput acetilsalicilne kiseline (npr. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. a ponekad i ajanstven zadatak.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. druge na psihičke činioce. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Ipak. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. SIDA te bolesti ak. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). čir želuca. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. hipnoterapiju. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. strana 152). ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. psiholozi. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. antidepresivi. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. Nekima je potrebna stručna pomoć. a u lečenju učestvuju lekari. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. Neke se usredsređuju na telesne činioce. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. dok su druge privatne.

smeštena s obe strane kičme. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. između kostiju podlaktice. 4 150 . 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. Tako uradite dva do tri puta. a zatim isto učinite na drugoj ruci. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. Ponovite dva do tri puta. pa ponovite isto na drugoj strani. a zatim zamenite noge. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Cvrsto pritiskajte jedan minut. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. 1 2 I Bol u stomaku može d. pa ponovite isto na drugoj ruci. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Ponovite isto na drugoj ruci. ponovite tri do pet puta. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata.BO LO VI . Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. odmah uz goleničnu kost. Pritiskajte jedan minut. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. Pritisnite dva do tri puta.

Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. probajte Natrum muriaticum. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. Prema ednoj teoriji. 1 . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. Da biste postigli najbolje rezultate. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. nakon čega se pritisak prekida. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. može da ima analgetičko dejstvo. odmah posle ustajanja. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). a ublažavaju se utopljavanjem. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti.ednog minuta. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. a zaim se ponovo duboko pritisne. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. Pokazalo . đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. ukočenosti i spazma. koja može da izazo/e iznenadne. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. jer jako peče. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. koje sadrži metilni salicilat. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. prirodnih telesnih analgeika. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo.

Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga...V R A T .... ugodnu i manju sliku. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja..... Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko. menjajući je u skladniju.. Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati.... prirodnih telesnih analgetika. Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja.. Kao rezultat toga bol se može raspršiti... Neke vežbe lakše se izvode nego druge. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima.. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja. zatezanja i slabljenja mišića.. m o z a k . budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova.. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan. Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite. dajući joj oblik. veličinu i pokrete. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve. hodate ili veslate. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme.. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme. .. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge.. umesto da život svodite mo na bol. jer će se prag bola povišavati. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom.. vozite bicikl. Jedna od metoda samohipno. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. boju.. ali znam da ovo sad mogu da učinim. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju..... Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima... poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans. probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti.. samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. H IPO FIZ A .BO LO VI .. D IJ A F R A G M A . bol osećaje u zahvaćenom području... Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna... istežite se dva puta na dan po 5 minuta. Pokušajte da plivate. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost.. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola.. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja.. SO LARN I PLEKS . pomerajući se iznutra prema napolje. postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena. prepolovite to vreme. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 ... Trudite se da bol pi matrate kao deo života.... snagu i rastegljivost.... PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA .« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku. Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus... Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu... Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola..

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. Posavetujte se s lekarom ili odgo. takozvani položaj stablo. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. Posle obuke. U jednu posudu ulijte vruću vodu. pa ga 20 minuta pomerite. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. a u drugoj zamislite moguća rešenja. tri puta na dan. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. ledom. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. Na primer. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. agrume. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). alergije na pšenicu. sve do lica. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. Na kraju. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. Probajte sledeći. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. za 10 minuta opuštanja. kukuruz. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. zamislite dva spiska. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. a u drugu ledeno hladnu.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. Kad se oticanje zaustavi. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. Odmarajte ozleđeni deo tela. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. . ovu tehniku možete sami da primenjujete. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. prirodnih telesnih analgetika.

Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. oduzetos jednog ili oba dela lica. promene raspoloženja hronična slabost. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. područja gde je učestala. B . izleče nje može da bude teško. lajmski artritis postaje hroničan. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . iak< se povećaju kada se napiju krvi. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. Konekti kat (Connecticut). tem peraturo m . slabošću. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. Ipak. gubitak pamćenja. tempe rature. ako se ova bolest ne leči odmah. po sebno u jednom kolenu. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. Ostali rani simptomi . do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. najbolja zaštita je pažnja. Ipak. groznicom . bol u grudim a. kog se tako često dijagnostikuje. Ovo je jedan od razlog. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. bola u grlu. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). vrlo često su veličine semenki maka. kao i verovatan razlogzbo.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. budite svesni da su krpel vrlo mali. područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. glavobolje.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . svetlost. Kod nekih slučajev. sve dok se vak cina ne potvrdi. ovaj bol u zglobovima vraća se z. osetljivost n. slabljenje pam ćenja. glavobolje. vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. osipi koji se ponavljaju. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. Budući d.

uključujući srce i nervni sistem . godine. Zbog propratnih dejstava antibiotika. krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. odmah ga odstranite. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Sačuvajte krpelja ako je to moguće. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. idite kod lekara. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. ponekad između letnjih meseci i oktobra. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. ili oralnim ili intravenskim putem. napadne mnoga tkiva . lakše ih je videti na svetloj odeći. Osim toga. kao što su gripe i artritis. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. Budite strpljivi. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. Sto se ranije počne s lečenjem. nosite cipele. daleko od usta. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. Ako bolest napreduje. redovno pregledajte imate li krpelja. radi provere. izvlačeći ga nežno i postepeno. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. na preponama. Ona liči na druge bolesti. hronični simptomi su slabiji. posebno oko laktova. Ipak. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. fibromijalgija. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Ipak. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. 1 . Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako pronađete krpelja na koži.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma.

P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. obično na licu. ružičaste ili prošarane. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. ukolik imate više od 45 godina. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. ako bradavica ne nestane. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. tvrde. grudima. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. u oblik tečnosti. bele. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. zglobovima ili podlakticama. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. Vidi i Bradavice. Ipak. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. hrapave izrasline. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. dve petine u roku od dve godine. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. Dijagnostički vodič u slikama. . Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. Bradavice osle akni. obično nakon što je ukloni. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. vratu. kolenima. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. Obično se pojavljuju na licu i vratu. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. Ove promene mogu da budu znak raka kože. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. šakam a. a mogu da budu boje m esa. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. Većina Ijudi ra. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. Od četiri osobe. genitalne. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. davice tako da ih uopšte ne lečimo. zaobljenog oblika i uzdignute površine. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. Kad uočite bradavicu. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. raka kože. uglavnom nije potrebno ob. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. glavni sastojak Aspirina. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. gela. obloga ili masti. M < đutim. ravnu i zaobljenu površinu. izazivajući neugnost.

jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. cink i vitamini B grupe.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. maslačka ili pelena.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). b eli luk. L-cistein. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. Isto tako. kurje oko ili kalus. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). vitamin C i vitamin E. . kelj pupčar. zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. Aspirina). C i E koji će da ojačaju imunološki sistem.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. Zatim nežno . koje sadrži vitamin A. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. 1 . a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka. zatim uk. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. jedite tamno^eleno i žuto povrće. sum por. Isto tako. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. Antimonum crudum i azotna kiselina.

trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. davica. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. dok dve trećine nestanu posl dve godine. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. lako same po sebi bradavice nisu štetne. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . Ako ste žena i imate genitalr bradavice. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. no unutaršest meseci. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. budući da su genitalne bradavice zarazne. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a.BRADAVICE. Ipak. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. čm aru ili m uškom polnom organu. ma gde se obnavlja. Lek. iako su genitalne bradavice bezopasne. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. Virus živi unutar ćelija vašeg organi.

Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju.č a k i ako nemate simptome.) na bradavice kako biste ih izlečili. budite uporni da ode kod lekara. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. Da biste izlečili bradavice. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. stabljike maslačka. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. . Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. spale laserom ili hirurški odstrane.je drugi uobičajeni lek. ♦ Redovno meditirajte. Umesto toga. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). i sami se podvrgnite analizi . Ako vaš partner otkrije bradavicu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. no. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. Ako ste trudni. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma.

smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. Bradavice tabana. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. kroz sitne posekotine i ogrebotine. B UZROCI u slikama. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Većina ovih izraslina je bezopasna. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. m ladežu ili oštećenju kože. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. bolan i osetljiv posle lečenja. katkad prekrivene sitnim . Poput drugih virusnih infekc ja.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. kvrgave izrasline na tabanima. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. na donj strani stopala. ali neke mogu biti kancerogene. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. Poputsv bradavica. na prim er kurjem oku. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. 160 . otvrdnutoj koži (kalusu). Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. tj. Sta god odabrali. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. topao.

Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. šargarepe . pomaže u borbi organizma orotiv virusa. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. luk. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. vitamina B grupe. Melaleuca spp. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. osim što poačava otpornost na virus. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom.otvorite vitaminsku kapsulu. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem.jaja. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. E i L-cisteina i cinka. a noću ih ostavite otkrivene. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. ibe.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). danju bradavice Dokrivajte flasterom. tikvice. C. nosite u cipeli sunđerasti uložak. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. po mogućnosti sa zelene banane. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. kupus. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. 1 . ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . sve dok se bradavice ie povuku. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis).pomoći će jačanje imunološkog sistema. a to može trajati nekoliko nedelja. jer zdrava hrana. Namirnice bogate vitaminom A . tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. ^ROMATERAPIJA su brokole.

natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. poput u p a le p lu ć a . Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. a sluz postane tam nija. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. poznatim kao cilije. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. a većinom su i teški pi šači. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. oni po pravilu imaju i emfizem. suv kašalj ♦ žuti. B . Ako nastavite da pušite. beli ili zeleni ispljuvak. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. Hronični bronhitis. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. e m fiz e m . pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. ispljuvkom teškim disanjem. možc štetite ovim ćelijama. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. s r č a n e b o le s ti. koja obično traje nekoliko dana. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. t u b e r k u lo z u . najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . kao i plućna bolest emf zem. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. m ože da ukazuje na a s tm u . Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. O vaj sim ptom . gušća i poveća zaprem ina.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. Pluća.

prekidajući dovod vazduha u pluća. U većini slučajeva. 163 . Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. vaša su pluća osetljiva na infekcije. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. Cak i ako je uzrok virusni. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. Ako vas kašalj razdire. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. ili je tako snažan da postaje bolan. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. Ako imate hronični bronhitis. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. a u većini slučajeva i podstičete. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. . koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). Produktivan kašalj (tj. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a 10 posto bakterijskog. tj. ne dopušta vam da spavate. ali se ne leče infekcije. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. ili bronhiole. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. dugotrajno pušenje cigareta. Ali glavni uzrokje intenvno. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa.

BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. ali njima se ne leče infekcije. nego mogu i da produže očekivano trajanje života. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. poput fena za kosu ili radijatora. lavande (Lavandu officinalis). Bronhodilatatori su jaki lekovi. m iloduha (Hyssopus officinalis). koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. anis< vog semena (Pimpinella anisum). jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. stalno ili prema potrebi. volumenu ili gustini sluzi.ali nikada zamena .konvencionaln lekarskoj pomoći. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. Pijte vruće. ili udišite direktno iz bo( ce. ubrza oslobađanje sluzi. Ako primetite bilo kakve promene u boji. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. možda ste oboleli od neke infekcije. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. Slede primeri lečenja. Ako pušite. Ako imate višak kilograma. lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. a zatim pustite da provri. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Za pripremanje čaja. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. 1. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. kao dodatak . prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). koji suzbija čitav niz bakterija. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. Kao i kod akutnog bronhitisa. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. Zapravo. na primer) ili direktno izvorima toplote. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). poput visokog krvnog pritiska. U većini slučajeva. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 .

LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. suvom vremenu. kašalj i nadražljivost. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . ISHRANA -------------------. Oblačite se toplo po hladnom. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. 1 . Za lečenje akutnog bronhitisa. Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. prašini i kontakt s prehlađenim osobama. C. Hladni ovlaživači. upotrebite Kalium bichrom icum (6c).▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). tri puta na dan. kašlja i stezanja u prsima. E i grupe B. ali nemojte da se naprežete. uzmite Phosphorus (6c). nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. uzmite Aconite (6c). Za gubitak glasa. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). žeđ i bol u grlu. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Pijte ga što je mogu. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije.e toplijeg. Za retku belu sluz. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija.nustite da čaj odstoji 10 minuta. da biste sp rečili širen je klica. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. p o p u t kupatila. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. u so b i p ro se č n e veličine. Da bi bile d elo to vorn e. kašalj. zajedno s mineralima selenom i cinkom . Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje).

mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. naftal anilinske boje i benzidini. ako rano počne da se leči. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. u donjem delu leđa ili sa strane. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. ali ne osobito osetljiva. započinje u spoljnjem delu bul ga. ona m ože da bude povezana i s rakom . Ako se jagnostikuje rano. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. godine. limfnim čvor ma. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. povraćanje. po plućima ili kostima. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. masnom tkivu. čestim mokraćnim upalama. Kod raka bubrega koji je napredovao. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. sred protiv bolova. ali njegova učestalost st£ raste. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . kao i fenacetin. konačno. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. m učnina. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. u s l< svim slučajevima izlečiv.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. Tup bol u stom aku. gd skuplja mokraća. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. povrem ena malo povišena tem peratura. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. žitaricama.BUBREZI .

1 . bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. (Manje uobičajeno. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi.S fl|. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. nenormalno funkcionisanje jetre. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. Posle remisije. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. i to govedine i svinjetine. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan.5 I u minutu. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. Budite u kondiciji. Npr. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. visoki krvni pritisak.i iI|. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. Ipak. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. odmah prestanite. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao što su orasi. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. proveriće da li imate rak bubrega. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. semenke ili pirinač. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. smanjite potrošnju masne hrane. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma.

UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. ošteti bubrege. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje.povećana slabost i pospanost. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. Neka hronična bubrežna oboljenja. može d. smanjen apetit.odnosno. oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. i povrem eno usporen rast ubrezi. tačni uzroci ostaju nepoznati. kao što su dijabetes. posebno ruku i stopala. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. posebno oticanje ruku i nogu. izazivajući različ te simptome. ponekad tokor više godina). Hronični oblik može da bude posebn. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. nasledne su. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. kod mnogih hroničnih sluča jeva. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. 168 . dva organa veličine šake. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. Ipak. često neizlečivo. visok krvni pritisak i ateroskleroza .

koji smanjuje količinu kalijuma. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). 1 . Primeri su srčani udar. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. Ako dijagnoza Dstane nejasna.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. lekar može da napravi biopsiju iglom. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. kod koje veštačka pomagala či. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. posebnom rendgenu. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. koji će sniziti krvni pritisak. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. a koja može da DŠteti bubrege. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. alkohol. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija .e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. Pomoću lekova. i kalcijum ov citrat. Hirurg ugrađuje priključak. Danas se koriste dve vrste dijalize. ili pre nego što ih isprobate. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku.kopskog ispitivanja. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza.kao što su metil-alkohol. prirodne materije koja izgrađuje krv. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. otrovne gljive . koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i .

list. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. Dok je tečnost u trbuhu. automob skih guma. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. po tri ili četiri sata. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. ta stopa iznosi 60 posto. najviše od upala. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. ili peritonealnom opnom . boja i ostalih proizvoda. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. sve one po pravilu sadr. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. danas se često nalazi u vod hrani. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. plastike. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. 170 . školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. Drugi metod. nazvan peritonealna dijaliza. služi se unutrašnjim slojem trbuha.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. Ipak. Nekoliko puta tokom nedelje. Zb( industrijske upotrebe. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. najviše iznutrice.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. ♦ Pobrinite se da boje. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. Ipak. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama). Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. koji se ispušta posle nekoliko sati.

♦ Izbegavajte duvanski dim. perklormetan) . Tetrahloretilen (PCE. etanska dioična kiselina).♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. 1 . Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. metil-trihlorid. posebno kremama. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. perhloroetilen. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru .2-etanediol. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje.2-dihidroksietan. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. lepila. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. formil-trihlorid). metenil -trihlorid. ugljeni dihlorid. ♦ Ne dopustite deci. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. pastazazube. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele.2-tetrahloroetilen). Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. PERC. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. etil-dihidrat). uljaza masažu. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. tetrahlorometan. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. Etilenglikol (1. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid.2. Ova bezbojna. etil-alkohol. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera.bistra. metil-hlorid. u kozmetici. Hloroform (trihlorometan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. 1. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima.1. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. Oksalna kiselina. 1.

Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod . Kada se nc leče. i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima. što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. Infek cija takođe može da se proširi na krv. Isto kao infekcije bešike. ili ultrazvučno snimanje.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. upotreba katetera . delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste .često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . Svako može da dobije upalu bubrega. cistoskopiju .B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. D UZROCI bubrežni kamen. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. Ako ste prečesto imali upale. ili tum ora bešike ili prostate. Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega.može da pokrem upalu bubrega. tu m o r bešike ili bubrega. Idite lekaru bez odlaganja.i zatim se širi do bubrega Dalje. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. gde izazivaju otok i upalu. izazivajući tro vanje krvi.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. ♦ ako prim etite k rv u m okraći. 172 . Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva. biće potrebno više ispitivanja. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. uđu u telo i putuju dc bubrega. čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. obično bakterije.tegobe). ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. Idite kod lekara bez odlaganja. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. koje daj detaljnu sliku bubrega. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina).

Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. sirće.infekcije. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. kafa. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. Alkohol. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. čokolada. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal.barem 3 i po litre na dan . Mala deca. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. Phosphorus i Teribinthina. gazirana pića. crni čaj. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. 1 . paradajz. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. Kada je upala bubrega jednom izlečena. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. so. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sve dok ne izlečite upalu. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. agrumi. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. začinjena hrana. ♦ Pijte mnogo tečnosti.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. ♦ Ako koristite dijafragmu. (Vidi Bešika .

to m ože da bude znak infekcije bešike. cev koja vodi do bešike. kojom se koncen trišu minerali u mokraći.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. On se stvar. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. polno prenosive bolesti. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. Nedc staci u ishrani.tegobe). Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . Odm ah idite lekaru. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. Naprotiv. povećane prostate (pog led ajte Prostata .tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. grožđe. .kao što j čokolada. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . Odmah zatražite medicinsku pomoć. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. spanać i jagode . kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. kod drugih ne. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena. kad se određene materije u mokraći .može takođe d podstiče nastanak kamena. amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega.kristalizuju i ti se kri stali talože. nije uvek sasvim jasno. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. često gotovo neprimetno. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. tu m o r bešike ili bubrega. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći. Idite lekaru bez odlaganja. tegoba s vaginom kao što je vaginitis.

♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr.oni obično imaju mnogo kalcijuma. iznutrice. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. špargle. češće. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama. jagode. Nova metoda. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije.ovom boku. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline.omadiće. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. JeInom kad je poznat sastav kamena. bez ikakvog lečenja. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni.: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. . U oba slučaja. inćune.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. pivski kvasac. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. Zavisno od veličine i meštaja. sardine. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. razbijajući ga u sitne . posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. Ukoliko je kamen smešten u bubregu. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. uglavnom vezanih za ishranu. KINESKO LEKOVITO BILJE .E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. celer. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina. ESVVL . poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom .najmanje 3 i po litre na dan . slatke crvene paprike.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. Ako se razviju komplikacije. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok.i lekove protiv iolova. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. grožđe. a još više kad je toplo vreme. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. možete da preduzmete više različitih mera. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. crni čaj). tokom tri do šest nedelja. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. spanać. ali ne činite to bez saveta lekara. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. grašak. ♦ Izbegavajte antacide . ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. repu.

pogađa uglavnom ml de žene. povećane pljuvačne žlezde. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. grčenje mišića. U t žim slučajevima. Cestim povraćanjem takođe se troše vod. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. kalijum u telesnim tkivima. psihološkc porekla. infekcije desni.d vojka neko vreme ne želi da jede. što izaziva poremećei ritmove srca. uključujući polne. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. prorr skuitetnim ponašanjem. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. Bulimija. oboleli od bulimije druge strane. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. laksative i diuretike da smanjili težinu. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. iako zapravo nije. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . bulirr čari se prejedaju. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). pripremajući se . čak i oduzetost. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. kao i anoreksija nervoza. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. upadajući u nevolje sa drogom. kao i anoreksija.

probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). Antidepresivi. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback).) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine. Isto tako. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . sredstva za pojačavanje ukusa. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. Jedite raznoliko. glavninu soli i cigarete. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. U teškim slučajevima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. kofein. psihoterapeuta i nutricionista. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. 1 . taj čija. a ose. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji.često kombinovana s antidepresivima . Takođe izbacite alkohol. zajedno sa savetovanjem o ishrani. poput sertralina i fluoksetina. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu.početni je način lečenja. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. (Vidi takođeAfte i Gastritis.

♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. . upala i o tok u ram enim a. to nije dobra zamisao. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. obližnja burza može da se upali. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. često praćena up. de god vam se kosti. naročito u blizini zglobc va. lom. oticanjem i osetljivošću tog predela.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. Kad se zglob previše upotrebljava. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. istegnuti ligament ili tetivu. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. što dovodi do upa burzalne kesice. kukovim a. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. Dizanje teških tereta. Trenutni znakovi su bol. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. spon prirodnih pokreta. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . Profesionalni i amaterski sporti. kukovi i kolena. ili je to m ožda početak a r tr it is a . m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. mena koje se javlja zbog trčanja. vljasu laktovi. laktovim a. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. sa trenutnim bolom ili bez njega. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. izazivajući pritisak na okolr tkivo.

U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. živaca i tetiva. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. telesna vežba . masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. 1 . homeopata može da vam prepiše kure Belladonne. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. nego može i da umiri napetost mišića. u obliku oralnog leka. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena.kao što je joga . PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. smanjila upala i ublažila napetost mišića. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. mišiće i ligamente. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. Burzitis može da se ponovi. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. Nakon početnog lečenja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kratkoročno. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. Osim toga. stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u . KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova.) kore. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum.

ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. svako tristoto dete ima ovu bole. gubitak apetita i. Drug pak. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. koja će da budu prisutna ukolil .C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. a ne i u kukuruzu i pirinču. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. nom detinjstvu. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. r primer. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. nar< čito žena severnoevropskog porekla. no njen tačan uzrok je nepi znat. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. konačno. Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. Cak i posle leč< nja. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. dobijete proliv ili gubite na težini. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). ako i uspeju. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. Na Islandu.

Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. kao što je prednizon. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. dijafragmom. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane.ste osetljivi na gluten. enzim koji razgrađuje belančevine. koju neki pacijenti dobro podnose. i do 15 puta na dan. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. raž. Stavite levo stopalo na desno bedro. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. vrat i glavu. zatim promenite strane. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. Papain. Za proliv vezan uz celijakiju. poprečnim debelim crevom. . praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. Izravnajte kičmu. s desnim kolenom na podu. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. Činite to što je moguće češće. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. Ako se strogo drže dijete bez glutena. 19 radi položaja pojedinih predela). lekar može da vam prepiše steroide. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. koje je relativno teško svariti. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. Zadržite taj položaj 60 sekundi. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. kako bi se ubrzao oporavak creva. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. raž i ječam. a obično i zob. Da bi se osnažio crevni trakt. ječam i zob. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. pa tako četiri puta na dan. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva.

jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. ko sa smanjenom delotvornošću. jeti obično može da se brzo oporavi. ako se pravilno ne leči. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. Jetra. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. a moguće i do smrti. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. organ još uvek može da funkcioniše. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. koja se ču\ u žučnoj kesi. i. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. zatim ispušta u tanko crevo. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. podložniji ste infekciji. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. koja je teška oko 1. gd pomaže da se razgradi masna hrana. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. ciro za m ože da bude sm rtonosna. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. najveći je unutrašnji organ telu. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. Ako su tegobe ko. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. u nekim sk čajevima. presađivanjem jetre. i zamen ožiljkastim tkivom. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . Među mnogim funkcijama. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. Kad se pojave. Bolest ne može da se izleči osim. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka.

količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. s druge strane. stvarajući simptome mučnine. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. Uopšteno govoreći.verovatno će da dovede do ciroze. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). U međuvremenu. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. naročitojetri. a mogu i da se zadrže. Kod Vilsonove bolesti. Nasličan način. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. što više alkohola pijete . Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. Zene. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti.i . Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. Na primer. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. Ako pijete . temperature.ma. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. 1 . opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. A budući da je hepatitis zarazan. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije.hepatitis B i hepatitis C . Čak i osobe koje malo piju. iako retko. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. Jednostavno rečeno.to češće . kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. na primer. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. genetske mane. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pošto je trajao šest meseci ili duže). Kod osoba s galaktozemijom. samo d v a . no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu.veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. Mogući uzroci uključuju viruse. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima.naročito ako pijete mnogo i često . gubitka apetita.) Nakon alkoholizma. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. To je nužno čak i ako se osećate zdravi. gde uništava tkivo. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. Ciroza se ponekad. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. žutice i smušenosti. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. Od raznih oblika ove bolesti. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra.

Ako imate cirozu. premlad prebolesni za taj zahvat. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. kao što je unutrašnje krvarenje. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. Ako prestanete da pijete. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. uključujući pilule za kontracepciju. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . Ipak. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. jednostavno morate da prestanete da pijete . traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka.odmah i potpuno. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. U tome bi treb. U slučaju hemohromal ze. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. moguće i upotrebe leka interferona. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. Kad se dijagnoza jednom postavi. r glašava se važnost odmaranja. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. pravilne ishrane. kao na primer paracetamol. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. 184 . Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. alkohola i otrovnih materija u organizmu.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom.

mleka i belančevina . a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. koje se upotrebljava u kombinacijama. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. Neki lekovi. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . Samolečenje može da bude opasno. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. Ipak. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. U SAD. povrća. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. . što može da dovede do mentalnih oštećenja.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. uključujućiparacetam ol. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze. žitarica. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina.ako upotrebljavate intravenske droge . Praktikujte siguran seks i . koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. Uopšteno govoreći. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove.) ■ Različito kinesko bilje. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. na primer.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre.

jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. poremećaj žučne kese. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. mučnina. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. krvni sudovi na koži u obliku pauka. umor. dijabetes. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. temperatura. poremećaj jetre 186 . nadutost. drhtanje. tumor debelog creva. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. žućkasta koža i oči. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. bolovi u stomaku. modrice. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. uključujući šuljeve. katranasta stolica metalnoga mirisa. gubitak ili dobijanje na težini. Zatim čitajte vodoravno. tup bol u stomaku. povraćanje. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. žućkasta koža i oči. povraćanje s krvlju.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

naravno. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. često je prvi simptom jednog retkog. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. Katkad je praćen blagom temperaturom. kašalj i potištenost. potražite profesionalni savet i pomoć. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. a konzumiraju velike količine šećera. povišenu temperaturu. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. zadahom iz usta. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. pluća i bubrega. potištenošću. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. gubitak telesne težine. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. iako je češća kod muškaraca. Ako se ne leči. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. upalu nalik na upalu sinusa. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. 209 . Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. On izaziva izuzetno snažan bol. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. odnosno zubnim mostom. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. krvarenje iz nosa. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. nepravilnim zagrizom. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. stres i. Ostali simptomi uključuju uhobolju. može da izazove oštećenja srca.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. ona se razvija poput bakterijske upale. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. najbolji su način prevencije bolesti desni. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. a krvarenje je izuzetno često. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. bakterije. Po pravilu. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa.

međutim. Danas. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga.DESNI . uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. burgije i ostale zubarske instrumente. uzimanje velikih količina tečnosti. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. Uzmi 210 . iako je nekad potreban hirurški zahvat. Ovasredstva. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. koji. Istraživanje iz 1993. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. to jest kalcifikovane zubne naslage. iznosi gotovo 90 posto. kad se bolest ne leči.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. mnogo uspešnijim. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. U svakom slučaju. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. pravilna ishrana. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. čišćenju područja ispod ivica desni. ali i delotvorno lečenje. međutim. ublaže upalu i krvarenje. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). U većini slučajeva. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. godine. međutim. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. a katkad i antibiotike. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice.

MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. takođe može da ma terapeutski efekat. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. C i E kao i cink. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. a jpotrebljava se bez zubne paste.te oralna sredstva protiv začeća).) i američkog jasenaza grgljanje. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Za zaista pravilnu higijenu. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. i bogata vlaknima. potražite savet stručnjaka homeopatije. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. Ako se tegobe naitave. ne smeju da izostanu. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. Nažalost. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. Napitak pijte tri puta na dan. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. dugotrajnije pranje zuba četkicom. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. . ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). Ako planirate trudnoću. nežno ali temeljno. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca.udbekiju (Echinacea spp. pravilnom i redovnom higijenom zuba. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. Za postizanje ovog»savršenstva«. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale.) za suzbijanje upale. redovno odlazite stomatologu. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. isprobajte M ercurius vivus. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta.

odmah počnite s reanimacijom (vidi str.5 °C ili više). odnosno poplavi. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. kao što je curenje nosa ili kašalj. ima visoku tem peraturu. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. Pozovite hitnu pomoć (94). m ožda će biti potrebna hospitalizacija. Ako vam dete prestane disati. čime se stiska dušnik. ali bez kašlja i naginje se napred. čiji simptomi liče n difteriju . srazmerno j česta dečja bolest. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . 56-59). izuzetno teško diše. koji s naziva stridor. Pozovite hitnu pomoć (94). Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje.dete će možda morati u bolnicu. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). rebara ili grudne kosti. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. 2 . Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. izazivajući prekid disanja. ali ne m ože da savije vrat niti govori. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano.nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. Nazovite 94. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. Ako dete ne može da diše.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. ne m ože da govori ili pobledi. ifterija. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta.

plač će samo otežati disanje. Pluća 1. Ako je noć prohladna. i Glavna žila 24. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. ♦ Nudite puno napitaka. detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. oni mogu da nadraže detetu grlo. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. a zatim pustite.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). Budući dase bolestčesto pogoršava noću. Zadržite pritisak jedan minut.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. Difterija se obično može lečiti parom. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. Bešika 12. Aconite. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. . a grlo opustiti. Ako su simptomi dosta teški. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. na spoljnom delu grudi blizu ramena. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. 13. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. Lagano pritiskajte jedan minut. rosulju (Drosera rotundifolia). vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. Zilazačeća 17. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. 2. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. Pokušajte da umirite dete. Trostruki grejač 5. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu.

Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. Dijabetes tip 2 . ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. krajnju malaksalost. često mokrenje. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. Vaša sposobnost da brinete o sebi. prekomernu žeđ. ili mladalačkim dijabetesom. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . lekovima i aktivnostima i: dana u dan.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. i osećate se razdražljivo. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. ijabetes ili šećerna bolest.) Ako ste dijabetičar. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. slabost i preteranu žeđ. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. Ketoacidoz. tresete se i prekomerno znojite. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. imate bolove u stomaku. jako često mokrite. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. imate ubrzane otkucaje srca. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. ili stabilna šećerna bolest . gladno ili iznenada pospano. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. dišete dublje i brže nego što je normalno . kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. zvanih ketoni. bolove i D 4 . kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda.Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. najčešći poremea endokrinog sistema.

dijabetičari često imaju niz različitih bolova. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Kod nekih se pojave usporeni refleksi. bubrege. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. Na primer. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. takođe povišava šećer u krvi. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. Kao posledicatoga. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. obamrlost i trnci u nogama. im potencija i tegobe s krvotokom . obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. koji povećava šećer u krvi. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. poputsoora ili mlečca. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. . Organizam. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. srce i krvne sudove. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića.itomaku i ubrzano duboko disanje. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. nervni sistem. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. adrenalina ili efedrina. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. Riblje ulje.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. gubitak osećaja. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. srčanih i moždanih udara.

LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. poput voćnog soka. pozovite 94. a zatim je odvedite u bolnicu. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. pospanost i moguće nesvesticu. poput voćnog soka. Ako je bolesnik bez svesti. ne može se uzimati oralno. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. Ako osoba ima šećernu bolest. dodatni šećer neće mu naškoditi. nazvan gestacijski dijabetes. a zatim ga odvedite u bolnicu. povraćanje. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). bombona. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. negde bi to trebalo i da piše. odmah pozovite hitnu pomoć (94). bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. teško disanje. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. prekomernu glad. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. dovanja. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). dah slatkastog mirisa. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). bolove u stomaku. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. bombona. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. a moguće i tip dijabetesa. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano.a zatim ga odvedite u bolnicu. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Kao prvo. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . Nakon nekog vremena gl. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. hladnu i lepljivu kožu. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. najmanje dva puta. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. Ako je bolesnik pri svesti. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. često mokrenje.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. odmah zovite hitnu pomoć (94).) Ako je bolesnik bez svesti. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. Ako je bolesnik bez svesti. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. gubitak orijentacije. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2.

Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. Bez pravovremenog lečenja. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. oksifenbutazon i klofibrat. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. a mogu da ublaže i stres. fenilbutazon. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. glipizida. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. acetoheksamida. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. masti od 20 do 30 posto. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. Ma o kojem se tipu bolesti radi. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. gliburida ili hlorpropamida. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. Ugljeni hidrati . koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. ostalima je potrebno lečenje lekovima. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. . hipoglikemija može da dovede do kome. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom.8 sati i traje do 32 sata). Da biste sprečili napad hipoglikemije. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. uključujući hloramfenikol. Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest.

Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. da popravlj. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. Ako ste dijabetičar. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. ISHRANA U laboratorijskim testovima. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. poput biofidbeka (biofeedbacka). Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. vrste hrane. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. Ako imate dijabetes tipa 2. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. stopa dijabetess počinje da raste. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. snižavajući tako njen nivo u krvi. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja.. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. nivo holesterola. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. meditacije. šećerna bolest može da pogorša bolest desni.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. vrstom dijabetične neuropatije. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. uključujući koren ženšena (Panaxginseng).

stopalo vam je Ahilova peta. vitamina i minerala. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . Biotin. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. m odrice. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. slikovito rečen o . može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. naročito kod dijabetičara. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. Ako pušite. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. m ehuriće. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. koji se takođe zove vitamin H. uključujući sledeće. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. vitamin grupe B. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. tj. Pokazalo se da inozitol. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. Vitamin Bf. Pazite na p re d e le su ve ko že. . tražeći crv e n e tačkice. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2.-------------------. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. p o sek o tin e.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. žuljeve. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. prestanite. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu.

♦ ako dugo kašljete. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . To su simptom i upale sinusa. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. pri sustva ili odsustva neke druge. pritiska iza očiju. Kad je potrebna tačno određena informacija. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. popu azbestnih vlakana. mc že da se primeni invazivna analiza. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. ultrazvučno sn1 manje pluća. ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). ♦ ako imate osećaj punoće u licu.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. emfizema ili raka pluća.DISAJNI S IS T E M . Na primer. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. 220 . T UZROCI Disajne infekcije. groznicu. CT snimanje. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. upale pluća i tuberkuloze. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. upale sinusa. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. na primer karakteristična za astmu.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. od blagih do izuzetno teških. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač.

za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. . Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. prestanak pušenja. Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija).sinusi. vitamina grupe B.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. pijete velike količine tečnosti. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. nos. Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će vam preporučiti da prestanete. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. ne postoji delotvorno lečenje.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. kao što su azbestoza i silikoza. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. Ako pušite. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. U slučaju da bolujete od prehlade. Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). Gornji disajni putevi . usta i grlo .

Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. pogledajte popis naziva u susednom redu. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. apsces pluća. zapaljenje pluća. reakcija na lek za srce 222 . ružičastim . rak pluća. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. alergije: astma. upala pluća. srčani udar. tuberkuloza. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja.DISANJE .T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. pleuritis (upala p o reb rice). ♦ zadihanost. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. rak pluća. Zatim čitajte vodoravno. teško disanje. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. emfizem. hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres.

♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. Isto tako. Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. možda imate hronični bronhitis. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. verovatno imate akutni bronhitis. Odmah se obratite lekaru. . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. Vidi takođe Hitna stanja . to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja. a vi pušite. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar.prva pomoć: Gušenje stranim telom. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti.prva a pomoć: Srčani udar. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . Vidi Hitna stanja .Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak.

vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . naročito jako pri ustajanju. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. primerenije rečeno. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. fibroznog prsten (annulus fibrosus). Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. S . mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa . ne preduzimate viši neke radnje . dotok krvi u disk prestaje. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj.5 centimetra i debljine oko pol centimetra. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e.nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću.ili.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači.DISKOVI . na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. Kao deca. Ako zanemarite upozorenje. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . međukićmenih jastučića. Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. a sastoji se od tvrdog. u slici ima nešto istine. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. ako i imalo. ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. Zaista ima malo. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . ali n < mnogo. gustinom liče na komad tvrd gume. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. Do ranog odraslog dob.te gobe).

Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. bol u zadnjem delu noge često . čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. 225 . razoran bol. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. ima sasvim drugi uzrok.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. koji. što dovodi do izornih. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. materije koja sačinjava hrskavicu. Ako dodirne živac. onesposobljavajućih bolova . Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. posledica je trenutan. izazivajući pritisak na okolne živce. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. meutim. Ponekad disk natekne. Kod starijih osoba. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge.

Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. Aspirina). U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. diskektomij. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. sada uglav nom već u nemilosti. alternativni načini lečenj. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. Pomalo sporan oblik lečenja. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. katkad donosi dugoročno olakšanje. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta.DISKOVI . tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. Poput epiduralne injekcije. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. kad uklještenje diska izaziv. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. tako da disk ne pritiska više živac. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. osiguraju odmor. jeste hemonukleoliza. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. a možda i pogorša povredu. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem.

zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. Izdahnite i savijte e u kukovima. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. glave obešene prema dole. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka.verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. Lezite na . Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. (Vidi str. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. Izdahnite. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. zatim opet sedite. edite na pete. skupljenih olena. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima.đa ispruženih ruku. Z. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . Ponovite na drugoj strani. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. Primaknite čelo ka podu. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. . zadržite 15 do 20 sekundi. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. Dišite polagano. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja.

infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. može da s razvije upala trbušne maramice. Ozbiljnija bolest. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. na šta će da vam ukaže zatvor. ili povraćate. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). a ako prodru kroz crevni zid. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. zvanih divertikuli. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . Zahv. Ako se ne leči. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. retka stolica. 68 p o d H itn a s ta n ja . D . Odmah potražite lekarsku pomoć. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. hvat. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. koji se javljaju duž zi dova creva. Ako imate divertikulozu. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. što zahteva opsežan hirurški z. a možda nikada neće sasvim nestati. ♦ ako se u stolici pojavi krv. možda toga nećete bi ni svesni.) ♦ ako im ate tem peraturu. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. bolovi i osetljivost u stom. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. ( Vidi takođe str. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. retk stolice. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. To se na češće događa između debelog creva i bešike.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. ku će se povećati.p r v a p o m o ć . Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. A budući da divertikuli kal kad krvare. divertikulitis. proliv. groznicu i stom ak počne da vam otiče. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. hranu u tečnom obliku. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . no ishrana takode igra značajnu ulogu. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa.i divertikulima . antibioticima i ponekad operacijom.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis.mogu da postanu izvor infekcije. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. Zaista. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva.zvana divertikulitis . možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. upala koja će uslediti . Barijumova kaša. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. Ako se poremećaj ne leči. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. ali ako imate divertikulitis. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima. ali dobijete samo blagu infekciju. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. Budući da rak. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. što dovodi do upalne bolesti . Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju.divertikulitisa. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. .

izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. kao što su beladona ( < B lladonna). Ma kakvo bilo vaše lečenje. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. Zavisno od uspeha oporavka.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. koji mogu da pogoršaju bolest. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. 230 . Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. (Vidi takođe R akdebelogcreva. Ako ipak budete imali zatvor. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. kuvano v< će i jabuke . s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. koja može da ubrza opuštanje. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. naročito ak imate proliv. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. smanjivanje upale. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. suv šljive. Proverite s lek. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. Pijte tri puta na dan.

majčino lišće (Cassia senna). Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). Ako osetite želju za pražnjenjem creva. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. čime se podstiče redovno pražnjenje creva. Suve šljive. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). pa ih koristite samo kako vam je rečeno. žitne pahuljice s mekinjama. nemojte da je odgađate niti zanemarujete. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. koja je izuzetno jak biljni laksativ. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. ali neke mogu da budu vrlo jake. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. Jedite hleb od integralnih žitarica. . zobenu kašu. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . naravno. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. pre nego što se smesa zgusne. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. mogli biste da se opečete. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje.

Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. ali moguć i kao posledica raka. Ipak. ali trebalo bi da se odredi. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. često prvi očigledan sim ptom raka dojke.DOJKE . nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Kako tum or napreduje. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. lokalizovanog tumora. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. dok se druge kreću brže. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. znamo koj su glavni faktori rizika. To jc najčešći oblik raka kod žena.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar.malim kesicama koje stvaraju mleko . iako njih 90 posto nije kancerozno. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. Kad rak jednom počne da se širi. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. sastavu ili tem peraturi dojke. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. drugi su zloćudni il kancerogeni. Neki tumori su dobroćudni. crvenkasta. ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. svraba ili pečenja. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. Cvorići su najčešće u lobulama . većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. ili gnojenja. . ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. brojne podvrste. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić.

Ponavljajte pet puta na dan. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. a svake godine nakon 50. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega.tegobe). Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. godine života. iakozato nema konačnih dokaza. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. razgibanim i jakim. predodređena je da dobije rak dojke.___________________________ __ rizika. kod žena u postmenopauzi . O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. Ako žena ima taj gen. koji imaju nisku dozu 'račenja. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. žena. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . Kao i sa svakom postoperacionom vežbom. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. što se ćelije više dele. to je 3na podložnija raku dojke.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. Uopšte. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke .ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost.možda oostajući kancerogene. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. estrogen nalaze ćelijama da se dele. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. ali mamogrami. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest. U osnovi. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. klizavom zrnu pasulja ili graška. rodi prvo dete nakon 30. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. . probajte Penjanje po zidu. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. Kod žene čija je majka. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. godine. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. Sto dalje možete. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze.

Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. hemoterapijom i hormonima. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. Ako je moguće. I međuvremenu. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. LECEN JE Ako imate rak dojke. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. ali je ta operacija skupa i složena.DOJKE . nadaju se d 234 . E ste tsk i rezultati su zadivljujući. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . istražite mogućnosti. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. pa su 1992. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. U slučaju zloćudne izrasline. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. a daleko je manje naružujuća. mišića i limfnih čvorova. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. p ro p ra tn e pojave. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. najrašireniji je tamoksifen. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. takvi implantati uklonjeni s tržišta.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. ali ipak neželjene. rak dojke leči se hirurškim putem. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. Postavljajte pitanja lekaru. ko potiskuju estrogen. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. Kad se suoče s operacijom.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. od lekova u upotrebi.što naružuje manj od radikalne mastektomije. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči.

masline. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. . može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. Pšenica. šljive. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. šargarepa. pa kalcijum om . povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. a voće. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. povrće. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. U načelu. jabuke. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. C . soja. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. vidi Rak. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. selenom i jodom. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. posebno vitaminom A . Teoretski. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. ako zloćudna bolest postoji. Za više informacija o zračenju. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. a ne osloncima svoje ishrane. D i E. ♦ Učinite voće. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu.

ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. Počevši od puberteta. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. čvo rić koji je tvrd . to m ože da bude znak ra k a d o jk e . sa simptomima koji s 6 . m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. 192). sa sobom hormonske promene. godine. s bolovim a ili bez. ishranu. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. šireći tkivo. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. uključujući poras estrogena i progesterona. koji dovode više tečnosti dojke. Svaki mesečni ciklus dono. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. Ako više nemate menstruacije. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. lako je većina čvorića bezopasna. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. ovo m ože da ukazuje na infekciju. uključujući rak. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. i možd. takode nastavlja da se menja s godinama. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. Mamogrami . N eka vam svaki čvorić proveri lekar.D O JK E . rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. izrasline. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi.

str. Nije baš jasno kako to postiže. ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. sledeći korak je manja operacija. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije.ije. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu .luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. Osim toga. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. 238). ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. Ako postoji apsces. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. na gustoću kostiju. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. To može da im da izgled cisti. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. Infekcije dojki leče se antibioticima.► povuku pred prestanak menstruacije. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. ginekološke izrasline i krvne ugruške. uključuju glavobolju. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. Kspirina) ili ibuprofena. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. Ako mislite da imate infekciju. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. muškog hormona. propratni efekti danazola. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. mučninu. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. steron. Zapravo. svaki dan ako je nužno. menstrualne nepravilnosti i debljanje. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. . idite kod lekara. retko. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome.tvaraju male apscese.oji nisu posledica raka. Ako to ne deluje. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova.

mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. 2 Kod služenja spiralnom metodom. Lagano stisnite svaku bradavicu. stavite je n. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. možete da smanjite nivo estrogen. u organizmu jedući hranu s malo masti.savetujte se s lekarom. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. Za viš< informacija. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. Oni se razli kuju veličinom. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. vidi R akdojke.) Tražite nabrani deo. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. 238 . Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. adenome i papilome. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. (Najlakše je dok se tuširate. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama.naročito ako je krvav . Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. ili fibroadenozu. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. koje mogu biti velike ili male. S prestankom menstruacije u menopauzi. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. lako ne po stoje konačni dokazi. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. azatim čvrstim pritiskom. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena.D O JK E . ako ima iscetka . Ciste. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. 3 Kod metode mreže.

Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. Hirurško odstranjenje. veličine nekoliko centimeara i pokretni. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. Ako je tečnost bistra i cista nestane. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja.500 mg dva ili tri puta na dan . Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. Razlikuju se izgledom. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. kao i raka dojke. Na primer. koji može da bude krvav. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak.naročito zasićenih masti . zahvatom koji se obavlja u istome danu. Fibroadeiomi su obično okrugli. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja.i dobroćudnih čvorića. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. asamose retko povezuju s rakom. . Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. smatra se jedinim oblikom lečenja. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina.

stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju.naročito deteta ili tinejdžera . položenja. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. prom ene raspoloženja. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. slab uspeh u školi. onome koji ih koristi naškode telesno. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. ♦ Letargija. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. nerazgovetan ili sm ušen govor. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. zloupotreb. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. alprazolam i triazolam. drhtavicu i paranoju. Osoba koj zloupotrebljava droge. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. gubitak težine. ali velike količine mogu da oštete um telo. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. Njihov zloupotreba izaziva pospanost.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. p roširene zenice.i sum njate na zloupotrebu droga. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. ne prestana upotreba droge ili leka. letargija. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. raširene zen ice. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. odnosno lekova. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. crvenilo očiju. ♦ G ubitak težine. gubitak ravnoteže. nagle prom ene raspoloženja ili stava. nerazgovetan govor. na primer. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . zakonom dopuštenih droga. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. raširene zenice. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova. ♦ Prom ene raspoloženja. mentalnc emocionalno ili društveno. p reko m erno znojenje. ♦ H alucinacije. Zavisnost je prisilna. još ji veći zdravstveni problem.

bio korisnik svestan problema ili ne. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. anksoznost. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. problemi u porodici i pritisak vrinjaka.nage volje. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. ooremećaje vida. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. po pravilu. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. SID E i drugih zaraznih bolesti. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a. verzija namenjena pušenju.za podizanje raspoloženja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. . Acetilsalicilna kiselina (npr. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. morfijuma ili heroina. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. izaziva depresiju. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. stvara izrazito jaku zavisnost. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. motivacija i nivo energije. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. Marihuana i drugi oblici kanabisa.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. lego oni koji to ne rade. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. Zavisnost. Kanabis. -------------------. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. poput heroina i kokaina. slabljenje funkcije pluća. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. ali se smatraju a.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . model ponašanja se teško prekida . Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. koja se naziva "krek" ("crack"). Opijati. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina.

pacijenti mogu da postanu potišteni. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. tremorom i akutnom željom za drogom . sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. ili sredstava za podizanje raspoloženja. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. halucinacija i depresije. može da dovede do letargije.uveliko je izdramatizovana. koji je vrlo teško ostaviti. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. psihoterapije i grupazasamopomoć. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. ubrzanog pulsa. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. znojenjem. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. drhtanje. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. U ovoj fazi porodica. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. a detoksikacija složenija. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. teskobe.m o že da jo j spase i život. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. Oslobađanje od stimulansa. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. slabosti. pa je lakše uzeti preveliku dozu. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. Ma koliko neprijatni bili simptomi. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. Zbog opasnosti od napada. O dred en i lekovi naročito brinu. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. Izuzetak je kokain. lako . sredstva za spavanje. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. um or ili nesvesticu.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . pa čak i opasna po život. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. umora. drugi to poriču. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. konvulzija i halucinacija. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . Diuretici. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba.

) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv.često život10 važan .oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. j. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer. . Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum). koren čička (Arctium ippa). neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. povrća i složenih ugljenih hidrata. vidi Stres. magnezijuma.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. kokaina i ostalih droga. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. Grupe roditelja. PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . Ova faza je često jako te.^apočeto izlečenje moguće. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. napori društvene zajednice. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja.deo zavisnikovog oporavka. Podrška porodice.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. lako sporno. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan .uključujući alkohol i duvan . PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. dok šišak . kolina i folne kiseline. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. Kod adolescelata. Drijatelja. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. uzima se za jačanje jetre.grozničica (Scuteliria lateriflora). Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. ehinacea (Echinacea spp. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. programi javne edukacije i prevencije. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . Za specifične tehnike. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. meditacije. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. ekstrakta nadbubrežne žlezde. kalcijuma. kalijuma. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. Silimarin. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom.

naslednu bolest.kod tam noputih Ijudi . Ijuštenje kože i . S UZROCI herpesni ekcem. masti m azaobuću. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. ali nije ograničen na ta područja. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. penastoj izolaciji i iverici. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. početno lečenje usredsređuje se n. kravlje mleka. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. ručnim zglobovima kolenima. crveni delići kože. a nekad se stvaraju i m ehuri. Ekcem se često povezuje s astmom. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. M ožda imate trogo gledano. lateks gume. Kod osoba sklonih ekcemu. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. proizvoda na bazi hlora. tepisima. zadebljale kože sa svrabom . dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. obično na ručnim zglobovim a. jaja. ne kih deterdženata. kož. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. se Ijušti. mineral. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave.prom ene u boji kože. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. Najčešći je među malom decom. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem.od seljenja di novog posla . pšenice i oraha. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj.

Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. Ako simptomi potraju. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. uopšte govoreći. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. vidi Dermatitis.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. ali prljaju i leugodnog su mirisa. izbijanje pega.)oremećaja. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. u retkim slučajevima. Iz ovih razloga. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. U težim ilučajevima. i Želudac 36. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. akne i trajne strije. ne bi trebalo da ih koriste trudlice. trudnicama i starijim osobama. Za krajnje slučajeve ekcema. da dovedu do glaukoma. lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. Ako se koriste za područje oko očiju. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. ispod kolena. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. na vrhu stopala. 245 . bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. naročito kod dece. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. Ako je ekcem povezan s alergijom. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli.

atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. organski problem.uključujući obeležja spavanja. pa je važan stručni nadzor.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis).kravljeg mleka. telesnu temperaturu. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. Budući da je ekcem hroničan. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. pšeničnog brašna i oraha . perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. Ulja iz skuše. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline.pre nego što se odluči šta će preduzeti. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. neodoljivu potrebu za hranom.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. majčine dušice (Thymus vulgaris). Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša. homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . jaja. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Možete da uzimate doze do 25 00C . procedite i popijte do tri šoIjice na dan.

Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. naročito kad odlazi na spavanje. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. ■ MJ na dan. . ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. vitam inaA i cinka. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. naročito vitaminima topivim u masti. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. poput kravljeg mleka. Ovo je naročito problem kod odojčadi. probajte toplu kupku. konzervansa. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. Svakako održavajte sobu toplom. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. Ako vaše odojče ima ekcem. pazite da mu nokti budu odsečeni i . Upotrebljavajte jednostavne. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik.ako obično češe ranice . Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. zamolite lekara da prati vaš napredak. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. ulja ili parfema. Ako je moguće. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Opustite se. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. Poimence. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. brzo šetajte ili redovno vežbajte. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. pšenice i jaja. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. Ako vam odojče ima ekcem.

Emfizem se javlja kad se alveole . disanje postaje teže i iziskuje napor. blag kašalj. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. E 248 . U mnogim slučajevima. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. na primer da se popnu svega desetak stepenika. ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. od astme do srčanih bolesti. možete bitno da usporite njeno napredovanje. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. mfizem.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. lako celi niz činilaca . lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. ali isto je tako karakterističan za rak. po pravilu izaziva hronično. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. oni mogu da unesu promene u svoj način života. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja. Opet. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. Kako se emfizem razvija. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. koji objašnjava neke istovetne simptome. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. naročito ako je taman i gust. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca.uključujući naslednost. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. kašljanje i zadihanost. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. obično od pušenja. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. poput penjanja stepenicama.malene. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. a da se ne zadišu.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta.

Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti.otrajno pušenje. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. čak i ako ne puše. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. Morate odmah da prestanete da pušite. ako pušite.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. ometajući životno važnu razmenu gasova. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. 249 . pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. ^ačepljena sluzi. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . Smatra se da dim iz cigareta raz. Posle postavljanja dijagnoze. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Tehnike disanja. verovatno je da su vam pluća već oštećena. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. ako imate emfizem. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. Kad se disajni putevi stegnu. poput hroničnog hronhitisa. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. čime se zadrava ustajali vazduh. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. Ako to ne učinite. obično zbog pušenja.što ukazuju na nastanak emfizema. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. PLUCA Duboko u plućima. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima.

LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). Ponovite. odmah ispod drugog i četvrtog prsta.izopa ( Hyssopus officinalis). lobeliju (Lobelia inflata). Pustite da čaj odstoji 10 sati. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Ammonium carbonicum (6c). Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. poput mlečnih proizvoda. koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. masirajte gornju površinu oba stopala. azatim jestavite na vatru da se skuva.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. udahnite i podignite ruke što više možete. udahnite i spojite laktove ispred sebe. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. Pijte vruće. zvana još i ma huang. Podignite laktove što više možete. snažan je bronhodilatator.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. međutim. Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. 250 . miloduha . ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. Da biste pripremili čaj. na primer. lavande (Lavandula officinalis). JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. 1. zatim ih spustite. Ponovite. Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. euforbiju (Euphorbia pilulifera). Upamtite. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. H epar sulp huris (6c). Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). semena anisa (Pimpinella anisum). Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Izdahnite. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. spustite ruke i razdvojite dlanove. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. Smatra se. polagano ih istežite iza sebe. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. Zatim. naročito tokom napada otežanog disanja noću. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina.

■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zatim dok hodate i. U početku ponovite vežbu tri puta. poput kupatila. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. Prvo napunite lavabo kipuom vodom. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. dok se penjete stepenicama. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. stavite a u manji prostor. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. azatim promenite. Podizanje ruku. konačno. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. (Za popis predloženih ulja. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. a da se ne umorite. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. Kad vam se pluća potpuno ispune. Zatvorite oči. Podizanje nogu. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Ako želite da se služite raspršivačem.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. polako spustite ruke i izdahnite. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. . inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. spustite nogu dok udišete. 4A U Č IT E KAKO .ko pušite.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. Dok sedite u stolici. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. Ne upotrebljavaj. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). Brade priljubljene uz grudi. nagnite se natrag. Polako brojte do tri. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. Duboko udahnite. Sedeće istezanje. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete.) š Prošetajte. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani.) Dok ležite na leđima. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. Ponovite tri puta. U sobi prosečne eličine. Ponovite tri puta istom nogom. »REVENCIJA .) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. Disanje dijafragmom. Iz stojećeg položaja. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave.

oni mogu da rastu. Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. poput jajnika ili mišićnog zida materice . ih pomera kao jednu tvorevinu. poznato kao endometrijum. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa. krv koju stvara ne može da izađe i n. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . ožiljaka i priraslica. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. što izaziv.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. stvaranje cisti. Kod žene koja boluje od endometrioze. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. tkivo kojim je obložena ženina materica.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. nalazi se samo u materici.zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. kraju počne da nadražuje okolno tkivo. od prirodnog stanja stvari. umerene ili teške. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. Poput samogendometrijuma. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. . 252 . nadražuju se. . poput pluća. Ove lezije. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu.l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe.

poput prepreka u vagini i t/ratu materice. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. kao mogućem uzroku. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. dovodeći do endometrioze. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. U prirodnim uslovima. simptomi mogu da potraju.lašenog pada u stvaranju estrogena. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. za svaki slučaj. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. dubok bol u tomaku tokom snošaja. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova..) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. ali ne i da se izleči. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće.radna menstruacija. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. Čini se da dokazi govore da ne može. industrijskoj hemikaliji. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. čiji je zadatak pomeranje jajašca. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. S menopauzom simptomi obično nestanu. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. Kod žena koje mogu da začnu. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. . Kod •etrogradne menstruacije. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju.

ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. a lečenje lekovima nedelotvorno. lekar će možda da vam savetuje operaciju. Dok udišete. Kod svih takvih lečenja lekovima. vaši simptomi bi morali da nestanu. Ležeći na stomaku. Trudnoća ublažava simptome. Uradite jednom ili dvaput na dan. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. polagano dišući. ne delujući na stvarni uzrok. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. Zadržite položaj 15 sekundi. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. grudi. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. grudi 2 i bedra s poda.retko produbljivanja glasa. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. poput pojačanog rasta dlaka i . udahnite i podignite glavu. ruke i noge od poda. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . Izdahnite i zatim se opustite. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. Dok udišete. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. 3 podignite glavu. retko dolazi do potpunog izlečenja. Uradite jednom ili dvaput na dan. polaganc dišući. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice.muškim hormonima. Za žene koje mogu začeti i žele dete. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. grudi i bedra s poda. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. Luk povećava rastegljivost kičme.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Uradite jednom ili dvaput na dan. Izdahnite i zatim se opustite. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. 254 . simptomi se često vrate. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. Zadržite položaj 15 sekundi. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. tako da su i oni opet usmereni na simptome. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu.

može zato da poboljša ublažavanje simptoma. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. menjajte ih često. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. naročito kad je krvarenje jako. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). vitamin E (400 do 600 MJ). Dnevni dodatak ishrani . ♦ ako imate obilne menstruacije. . Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). ♦ Ako upotrebljavate tampone. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. ♦ ako imate urođenu manu materice.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu.ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. između ostalog. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. upotrebite električni jastučić. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis). Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. ♦ Da biste ublažili napetost. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. losos i tunjevinu . AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. naročito ako se radi o majci ili sestri. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma.uključujući skušu. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. sardine. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo.

Kod odojčadi s groznicom. urođene infekcije mozga. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. menstruacij. 48 Hitna stanja . visoke temperature da imaju i konvulzije. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad. ♦ Gubitak svesti. moždani udar iU prevelika doza leka. stopala ili lica.osnovni su pokazatelji epilepsije. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. uzrok može biti i trovanje. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. stres. Vrlo mala deca mogu u. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. ne dostatak sna. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. ali to nij< prava epilepsija. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . zatražite medicinsku pomoć. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. a bolesniku se ne vraća svest. bleštava svetlost. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. ♦ Ritmično trzanje šake. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. Ipak. lako je svaki slučaj epilepsije različit. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. 256 . vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. Pogledajte str. ozled glave. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. iza čega sledi ukočenost trzanje.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad.

Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. razdražljivost ili glavobolju. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. na primer. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad. ali /ećina ih je blaga. posavetujte se s osteopatom. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. karbamazepin i gabapentin. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. onalnim lekovima. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. Uz vođstvo. ♦ Dosta spavajte. U slučaju Džeksonovog napada. fenobarbital. . PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama .e posavetujete s homeopatom. valproičnu kiselinu. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uobičajeno je. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. moždaćete hteti da . PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima.možda ukusa ili mirisa. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. a lekar bi trebalo da bude upoznat . ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. ali ne očekujte rezultate preko noći.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. premalo sna može da poveća verovatnoću napada.

Kod društvene fobije. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. Ako se fobija ne leči. koja često zahvata mlad« Ijude. a obuhvataju strah od škole. zamuckivanje ili nesvesticu. Izbegavaju razgovore u javnosti. krv. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. starosti. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. zmija. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. zubara. obije (od grčke reči phobos. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. Osoba se obično ne boji samog objekta. vode. vožnje. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. postane depresivna il društveno nesposobna. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. debljine. znojenje drhtanje. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. predmeta ili stanja kao što su zmije. glavni strah je strah od javnog poniženja. obli kom društvene fobije. patite od društvene fobije. to saznanje ne umanjuje njihov strah. letenje ili liftovi. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. patite od agorafobije. na primer. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. visina. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. pauci.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. 258 . Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. balona. osob. može da se povuče u sebe. zabave javne toalete. nego neke strašne posledice. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. a često počinju i detinjstvu. ispadanja iz aviona. patite od specifične fobije. nikakve veze. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. Najčešće se javljaju specifične fobije. snažno lupanje srca. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi.

Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . ♦ Izbegavajte alkohol. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju. posebno kad teskoba počne da raste. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. koji smanjuju strah od panike. Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah.od . Mogu . Mnogi muzičari. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije. uključujući jogu. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Mogu da se uzimaju i anksiolitici. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama.u se izlečile od fobija.. Hipnoza. ali moraju da uključuju stručne osobe. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. ako je primenjuje iskusan stručnjak. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada.e koristiti i lekovi. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom.. meditaciju i vežbe biofidbeka. . Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada.taj pas će me ujesti" do .pas je vezan i ne može da me povredi". Dok . Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. a nekad i otkrije uzrokfobije. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. Lekovi samo prikrivaju simptome. Na primer. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). smanji strah. Nosite flašicu ulja sa sobom. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. može da ublaži simptome.

G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. obično traju samo jedan ili dva dana. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. obeleženi bolovima.poput prestank.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. Napadi akutnog gastritisa. suše vam se usta ili m anje mokrite. mogi da se ustanove oštećenja želuca. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. propisani lekovi antibiotici i. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. mučninom. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. u retkim slučajevima. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. Acetilsalicilna kiselim (npr. crnu ili katranastu stolicu. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. na primer. povraćanjem ili prolivom. recept ili bez njega. pušenja . zavisiće od uzroka upale.

(Vidi Dodatak radi položaja tačaka.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. pijte mnogo vode i druge tečnosti . L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. Osrčnica 6. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. zavisno od vaših simptoma. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi.kako ne biste dehidrirali. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. ako lek koji ste izabrali ne deluje. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. naproksena. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. ali neke možete da probate i sami kod kuće. suprotno opštem mišljenju. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. probajte neki drugi. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. Ako oni nisu delotvorni. Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. koje ubrzava izlučivanje kiseline . ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat.ali ne mleko. vraćanje kiseline. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. Jedite više voća koje ne spada u agrume. a ako vas gastritis i dalje muči. lekar može da vam propiše cim etidin. Slezina 34 i Želudac 36. . poput tačaka Zila začeća 6 i 12. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. a sadrže bizmut-subsalicilat. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. najviše četiri doze.

Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. ali 262 . ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. proliv i drugi simptomi. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. deca. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. Ako jako povraćate. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. mogu takođe da se propišu antibiotici. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. školi ili domovima i vrtićima. Alternativnim postupcima leči se mučnina. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. povraćanje. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. Ipak.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. m okrite manje nego inače. akoje podnosite. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. njima može da se pogorša proliv. mnogo tečnosti i laganu hranu. Trovanje hranom. suše vam se usta i osećate se sm eteno. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta.

♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. povraćanje. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. proliv i žareći bol. Ponovite na drugoj ruci i nozi. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. ♦ Arsenicum album za nemir. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka).nužni su da bi se uništila štetna bakterija. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. ■ Pijte puno tečnosti. starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. probajte drugi preparat. Pogledajte 19. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. pijte tri puta na dan. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. Pošto simptomi nestanu. hranu s mekinjama i povrće. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. iscrpljenost. groznicu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. žeđ. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. banane. To se najčešće događa odojčadi.

blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. S vremenom počinju da izazivaju bol. u retkim slučajevim a. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. snažan bol u zglobu. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. najčešće nožnom palcu. Giht je redak kod žena. to jest mokrenjem. uključujući kolena. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. . čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. a izuzetnc redak kod dece. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. Nasuprot tome. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. pritiska i pojave snažnog bola. laktove palce ili prste. Štaviše. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. posebno su skloni gihtu. a ponekac i drugim zglobovima. najčešće nožnom palcu ili članku. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. na tro vanje olovom . giht vrlo dobro reaguje na lečenje. stopala ili ušnih resica. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. što dovodi do upalnog procesa. Javlja se intenzivan bol u zglobu. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline.

kortikosteroidi. u teškim slučajevima. čak i dok spavate. Posle ublažavanja prvobitnog bola. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. kao što je hidrokortizon. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. Cak i kada se bol i upala ne leče. a najčešće u nožnom palcu. Aspirin). zapaljenje. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. Međutim. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. na primer. 265 . Ako lečenje izostane. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. kao što su. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. prestanite da je uzimate. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. uvek kad posumnjate na giht. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. U suprotnom. reakcijom na alkohol i određene lekove. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. i druga protivupalna sredstva. antibiotici. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. Ipak. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a leči se protivupalnim sredstvima ili.

koji može da izazove nadraženost kože. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. masaže. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. U svakom slučaju. pospanost i smušenost. i neke druge neželjene pojave. Međutim. masnu ribu. PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. špargle. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. mesne supe i sosove. ručni zglobovi i kolena. Budući da je povratak bolesti moguć. na strani metatarzalnogzgloba. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. uzimanjem alopurinola. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. pre svega one koje obiluju purinima. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. kao što su laktovi. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka).GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. čirom i bubrezima. Zeludac 42. spanać i većinu sušenih mahunarki. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. a ne samo na upaljeni zglob. 266 . ISHRANA Uopšteno govoreći. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. Pijte mnogo tečnosti. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. leka koji je u upotrebi već vekovima. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. Slezina 3. a u kombinaciji s drugim lekovima. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. odmah iza nožnog palca. lekovaza smirenje ili antihistaminika. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. direktniji načini lečenja. Ako vam bol to dopusti. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. a po potrebi i tokom ostatka života. školjke. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. kao na primer. često su ugroženi i drugi zglobovi. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela.

HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. na primer sokova. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. Benzoicum acidum. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. a posebno ako ste muškarac. borovnice i druge crvenoplave bobice. pa ih zato treba izbegavati. haringe i inćune. bezalkoholnih napitaka. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. Ledum. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. masnoća.iznutrice poput džigerice. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. Lycopodium i Pulsatilla. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. na primer rafinisani šećer. školjke i neke vrste konzervisane ribe. Jednostavni ugljeni hidrati. . voću i lisnatom zelenom povrću. Uzimanje veće količine bistrih. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. Colchicum. Oblog će smanjiti bolni otok. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. Namirnice koje. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. -------------------. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. biljka od koje se dobija kolhicin. biljnih čajeva i vode. čini se. postarijeg aristokrate. odnosno mrazovac. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. uključujući sardine. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. posebno one sadržane u žitaricama. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. Urtica urens. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. nemojte da pijete biljne čajeve. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa.

♦ ako osećate pospanost i umor. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. 268 . uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). sim ptom i su akutnog glaukoma. znakovi su sekundarnog glaukoma. V UZROCI Očno sočivo. zamagljen vid. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. na primer sivom mrenom (kataraktom). nadraženost i crvenilo očiju. neovaskularnog glaukoma. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. Ako se ne leči. suzne i zamagljene oči. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. Ostali oblici glaukoma manje su česti. zamagljen vid. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. ♦ Iznenadna pojava snažnog. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. sim ptom i su urođenog glaukoma. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. vaš periferni vid slabi. ali ne i manje opasni. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. potrebne su vam nove naočare. Mnogi lekovi. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. Ako osetite iznenadan. betaksolol ili bunolol. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. boli vas glava. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. a nekad mučninom i povraćanjem. pulsirajućeg bola. glavobolja. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. ali s vremenom oduzima vid.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. sim ptom i su hroničnog glaukoma. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. a zatim i slepilo. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. Naime. ♦ Zamagljen vid. ♦ Kod dece. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. tumorom ili povredom oka. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe.

.... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje.... a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva. Ako sumnjate na pojavu glaukoma........ poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova.N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO .J ROŽNJAČA...... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome..... Tako. Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala.... lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska... vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan........... —.... Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka..... Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja... Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma..... a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom.............. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti.. Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede.. kako biste proverili svoj središnji i periferni vid...... I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak....... objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja.. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu..... Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice.. odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa.. moguća je pojava kongenitalnog glaukoma.... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama... na primer. posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka...... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca...... zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala... Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma..J i DUŽICA ...J ŠLEMOV K A N A L. mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko .....tegobe i Vid . Kolagen je... a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma... naime.......... koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti. Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode. ako sumnjate na kongenitalni glaukom... Ukoliko se oštećenje živca nastavi. postepenu promenu tkiva drenažnog sistema. a krajnji ishod je potpuno slepilo... ..... lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja....porem ećaji).. Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma. Kako se oštećenje očnog živca pogoršava.... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom... Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči. Kad se to dogodi... Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje....J DRENAŽNI KA N A L.. očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak... Bez obzira na uzrok..... Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja......

Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. jednom kad se dijagnostikuje. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. dopune konvencionalnu terapiju. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. ako ste već pod kontrolom lekara. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. To je relativno kratkotrajan zahvat. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. u tkivu drenažnog sistema. moguć je potpun gubitak vida. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. Mnogi lekovi. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. Redovno merenje intraokularnog pritiska. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. žučne kese. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. između ostalog. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. Akutni glaukom donekle je različit. može uspešno da se kontroliše. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. dovode do porasta očnog pritiska. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. Rezultati se razlikuju. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim.

lako se radi o kontrolisanoj supstanci. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). obratite pažnju naznakove upozorenja. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. neophodan je potpun i detaljan pregled vida. L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. N eovaskularni giaukom . Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. brokulu. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. usko su vezani sa pojavom giaukoma. grejpfrut i narandže. posebno ako imate više od 40 godina. jagode. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica.poremećaji). Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. Na oči staviti topao vlažan oblog. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. . neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. Držite oblog najviše tri minuta. m igrene i kratkovidost. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. uključujući glaukom (vidi Vid . ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. vrlo težak o biik oboljenja. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. ♦ Visok krvn i pritisak.signale. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. povezan je s dijabetesom . Veruje se da hrom. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. Ponovite postupak s hladnim oblogom. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. lišće repe. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota.

a uključuju migrenu i . izaziva povraćanje.odmah potražite lekarsku pomoć. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. Upravo stezanje u početnom stadijumu. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. mirise i zvukove. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. Odmah potražite lekarsku pomoć. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. verovatno je reč o migreni. lako je broj takvih slučajeva mali. glavno su izvorište bola. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. patite od tzv. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. a izaziva m učninu. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. ređe. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . druga su najčešća grupa. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. Bol može da se proširi. Moguć je potres mozga. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. a prem a kraju dana se sm iruje. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. nadraženi napetošću mišića. patite od glavobolje izazvane napetošću. mučninu ili povraćate.klaster" glavobolje. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. vrtoglavicu. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte.upala). a pre svega posavetovati se s lekarom. M ožda je reč o m e n in g itis u . svetlost vam nadražuje oči. Pa ipak. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. I . predstavljaju jedan od češćih oblika. potrebno je preduzeti određene mere. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. Bez obzira na to. ako bolne i neprijatne. reč je o sinusnoj glavobolji. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave.. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. Praćene su tupim. odnosno grčenjem mišića. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. a u ređim slučajevim a. migrena najčešće započinje snažnim. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. naizgled različiti. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. „klaster” (cluster) glavobolje. dvostrukim vidom . O b ratite se lekaru bez odgađanja. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . slabošću udova. u početku se javlja ujutro . ne posustaje. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. Obratite se lekaru bez odgađanja. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. Glavobolje izazvane napetošću. Svi su ovi. a ime joj je serotonin. moguć je m oždani tum or. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok.

Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. grupa. upotreba oralnih sred. a obično se javlja oko crvenog. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. a takode i prehlade ili gripe. nosa. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. Najveći broj obolelih su muškarci. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja. Bol je snažan i aštar. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. a potom . Migrene su nešto tajanstvenije prirode. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. 273 . UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova.ti nosa. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. Zamor očiju. najčešći uzročnik je stres. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. očiju i ponekad temena.poljni uticaj kao što je stalna buka. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. suznog oka. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. promena nivoa hormona. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. moguća je takođe i genetska vela. različitih namirnica i nirisa. vrlo su često u <orenu problema. U svakom slučaju. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata.tava protivzačeća. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. Kod glavobolja izazvanih napetošću. nepravilno držanje. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. S IN U S N E . činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom .

dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. Ponovite postupak dva do tri puta. Ako ste trudni. Među njih se ubrajaju propra nolol. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. tumora ili strukturnog poremećaja. razmaknute otprilike 5 cm. migrene mesečno. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). Pritiskajte jedan minut. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. na primer aneurizma. Ponovite postupak 3 puta. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. dva puta na dan. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. najmanje dva puta na dan. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene.5 takođe možete da ublažite glavobolju. odnosnc lekova prevencije. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. Pritiskajte čvrsto jedan minut. 1 zagušijivoj prostoriji. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. lekar može da pribegne pregledu vida. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Fizičke aktivnosti. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. između palca i drugog prsta. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. Ponovite postupak tri do pet puta. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. Sinusne glavobolje mogu d. pritisnite tačku Žučna kesa 20. paracetamola i ibuprofena. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. na vrh korena nosa. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. 5 274 . Položite vrh srednjeg prsta između obrva. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje.

Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. koji postoji u obliku pilule i injekcije. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. kao što je suncokretovo. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. sredstva za ublažavanje bola. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja.) Kratka terapija kortikosteroidim a. koji kontrolišu osećaj bola. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. Lekari su. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. Udisanje mešavine lavande. iza ušiju i na vratu. međutim. Sumatriptan. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. opustiće mišiće i ublažiti bol. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje.E. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. Štaviše. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. prenosioca nervnih signala u mozgu.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). kako biste skratili napad. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. 275. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. . tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja.H. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. (Vidi Lečenje ko d kuće. str.

pokušajte s beladonom. a posebno ako joj prethodi aura. uz maio vežb e u sp e će te i sami. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. S to je ja či boi. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. Ako je to potrebno. U slučaju bolnih sinusa i gustog. tim boije. zelenkastog iscetka iz nosa. buci. probajte Kali bichrom icum .GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. svetlu ili na dodir. b oi će p o č e ti da jenjava. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . Ponovite celu vežbu dva puta. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. lipe (Tilia spp. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. to je kutija veća. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. uzmite brioniju. U svakom siučaju. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. pokušajte da primenite sledeću vežbu. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. M alo p o malo. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture.). udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. ponovite postupak svaka dva sata. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Zauzmite sedeći položaj. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. ušljivca (Pedicularis canadensis). Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi.

. zrele vrste sireva. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. držeći hladan oblog na čelu. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. zaslepljujući. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. postepeno povlačite prste prematemenu. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. što je jedan od oblika biofidbek metode. 5. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. Ako ste žena. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jačinu i trajanje migrene. zatim se povucite u tamnu. pulsirajući. 7. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. Sledeći rub kose. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. na primer mirisom. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju.. kako biste ublažili napetost. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. oštar. 4. . ako to odmah učinite. 6. agrume. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. sve dok ne dohvatite slepoočnice. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. probadajući. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene.1. 2. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. vrata. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. 3. može da zaustavi migrenu. a time i učestalost. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. Nežno pritiskajući.

iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . Njihova se jajašca izlučuju stolicom. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. kad se češe. Bele gliste. zatim sledi kašljanje. dodirom. pa se na taj način. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. Poput ankilostoma. bolovi u m išićim a. razdražljivost. Ankilostome. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. ♦ Male. zatim sledi tem peratura. zatim sledi povraćanje. proliv. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. u zročnika ankilostom ijaze. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. je r m ožda imate gliste. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). proliv. Ako se nehotice progutaju. ♦ G ubitak apetita i težine. ♦ H ripanje. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. B trihineloze. kašljanje i druge disajne tegobe. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. crvene lezije koje mogu da svrbe. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. To izaziva razdražujući svrab koji. svinjetine ili ribe. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. Mogu da budu različite veličine. snažno lupanje srca. proliv. proliv. naročito noću. bolovi u trbuhu. i uzročnik strongiloidoze. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. konjunktivitis i oticanje lica. npr. a ako se ne leči. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. anem ija i umor. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. koja često dovodi do teške anemije.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. ♦ M učnina. bolovi u trbuhu i vetro vi. 278 . bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. hripanje ili bronhitis. naročito oko očiju. znakovi su strongiloidoze. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. vrtoglavica. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. koje potiču od glodara ili psa. treba da odete na lekarski pregled.

Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. Ako su simptomi teški. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. Ako ste trudni. Pošto ste završili s lečenjem. ankilostome. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. Širenje trihineloze na disajni sistem. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. Bele gliste. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. Ako niste. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. izbegavajte vratič. Popijte tri puta na dan. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. lek izbora je mebendazol. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. pa ih lečite. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. Ponekad. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice.ciklus se ponavlja. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. svinjetine ili ribe. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. popijte tri puta na dan. jedan tretman lekovima. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. . Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista.

svrab i nadraženost vagine.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. crvenilo i oticanje stidnice. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. polnom organu i kožnim pregibima. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. a to sve odgovara rastu gljivica. (Vidi Vagina . Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom.) Balanitis je ređa. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. ♦ kod muškaraca. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . može da izazove teške komplikacije. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. javlja se u mnogo oblika. kandidijaza. Ako se infekcija proširi na bubrege. ponekad nazivana kandidijaza. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. (Vidi Atletsko stopalo. mozak i druge organe. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. nastupa gljivična infekcija. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom.tegobe.bolovi. može da bude bolno. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija. ♦ kod žena. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. pluća. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. ljivična infekcija. iznad pokožice. ali može dazahvati i druge starosne grupe. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. 280 . starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. sistemu za varenje ili na koži. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. ponekad a praćene bolnim oticanjem. (Vidi Penis . SID E i drugih bolesti. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. kao i kod starijih osoba. Ovo su simptomi balanitisa. crveno i gnojno ♦ sjajan. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći.

kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). ali izbegavajte visoke d o z e selena. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. dopušta da višak vlage ispari. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. Temeljno perite i sušite donji veš. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. Obično se javlja blago peckanje. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. Kad završite. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. ko ji se pije tri puta na dan. stolice ili tkiva. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. Cesto ga menjajte. moraće da napravi analize uzoraka krvi. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. en d okrin i i imunološki sistem . KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. nervni. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. . PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. sa štitnom žlezdom. lekar će uzeti vlažni bris vagine. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. nosite gumene rukavice.) dva do tri outa na dan. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. ali u slučaju bolova prekinite primenu. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija.

jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. ali uvek ste se ponovno ugojili. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. kratkotrajno dobijanje energije. trajnog program a m ršavljenja. uključujući rak dojke i rak debelog creva. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. da bi se stavilo pod A .) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. Nažalost. tegoba sa žučnom kesom . uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. Na primer. ♦ više puta ste izgubili na težini.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. ubrzava. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. od raka do srčane bolesti. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. Gojazne osobe. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. a kako pokušavaju da ih skinu. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company. nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. Ukoliko ste preterano teški. jer se njihov metabolizam. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . Za razliku od taloženja masti na bedrima. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. ne može da zasiti obrok prosečne veličine.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. Na primer. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. Ako ste gojazni. a ne na osnovu težine. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. usporava. često i opasnih poživot. dijabetesa. srčane bolesti. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. kako nabacuju kilograme. dobijaćete na težini. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona.a time j manje telesnih masti .

Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. kao tegobe a štitnom žlezdom. posebno es'ogeni i progestageni. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. tako se menjaju i načini lečenja. . takođe su igrali važnu ulogu. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. Ako ste gojazni. kao i masne ćelije. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova.:ontrolu.dijabetes. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. možete savesno da izbegavate kalorije. Nažalost. a nikad ne izgubite masti. nego možda i savetovanje i lekove. . Određeni lekovi. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. Kad se radi o gojaznosti. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. Drugi faktori. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. tegobe a štitnom žlezdom . nedovoljno ežbanje i naslede. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti.hranom i drugim životnim navikama. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. leđutim. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. a to nije ak zadatak. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. društvenim okruženjem. Uistinu. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. nezdrava ishrana. osim naedenih faktora.

neželjena dejstva. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. Zbogtoga. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja).) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. teskobu. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. a ne o kratkotrajnoj dijeti. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. Da biste bili sigurni. ako pokušate da gubite na težini. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. ili uopšte ne. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. uključujući nesanicu. fenfluramin. Da biste postigli najbolji rezultate. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. Ako mislite da imate nezdrav odno. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. jer problem koji imate je trajan. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. posebrn slezini. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. posavetujte s lekarom. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. pravilne ishrane i vežbanja. Jedit 284 . uključujući psihološki. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. Ako ste gojazni. morate da razmišljate o trajnoj promeni. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. Ishrana s malo masti. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. prema hrani. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. uvekse. Postoje dokazi da dugotrajni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. Dve mnogo jednostavnije tehnike. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin.

♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. <ad se ne krećete. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. obratite se stručnjaku. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. teže ćete ga svariti i apsorbovati. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. čime povećavaju unos kalorija. Na primer. kao i u piletini. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. s glavnim obrokom sredinom dana. možete da snizite svoju „nultu tačku". lako 3ušenje smanjuje apetit. ■ Hipnoterapija. Ako imate obilan obrok uveče. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. kao što je zatvor. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. . nervoza i bulimija. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. Pijte tri puta na dan. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. što vodi većim naslagama nasti u području struka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti.

novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. mokraćovoda. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. to jest. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. Ako se ne leči. Ako ste žena i imate gonoreju. Nasuprol tome. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. grlića materice. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. m utan. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. zelenkast. povraćanje. mokraćne cevi (vidi Prostata . £ ponekad i rektuma. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. kad je ozbiljna šteta već učinjena. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). a prenosi se polnim putem. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. u stalnom je porastu. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. grkljana ili očiju. .

lekar takođe može da vam prepiše probenecid. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). s unutrašnje strane noge. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. energije. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. s unutrašnje strane noge iznad kolena. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. PREVENCIJA Uvek koristite kondom. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. kinesku angeliku (Angelica sinensis). Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. doksiciklin. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. takođe može da pomogne. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. . ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. Chimaphila umbellata. Neven (Calendula officinalis). lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. Jetra 8. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). a potom antibioticima kao što su ceftriakson. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). posebno u slučaju upalne bolesti karlice. Kako biste pročistili organizam.

a nije isključen ni srčan i udar. a zatim se ponovo zatvara. čokolada. agrumi. U UZROCI tegobama s gušteračom. beli luk. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). gastritisu. što m ože da dovede do ezofagitisa. kao i neki lekovi.žarenje srca). ispod i malo ulevo oc grudnog koša. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. želudačna kiselin. Neumerenost je često otežavajuć. kolitis. pojava vre le. Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. crni luk. izuzetno snažan bol u trbuhu.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. hronični zatvor. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. povraćanje. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. alko hol i pepermint. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. heartburn . Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. kafa. prkos svom engleskom nazivu (engl. proliv. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. vrtoglavica. oštećenja tkiva jednjaka. želudačnom čiru ili raku. Možda je reč o srčanoj bolesti. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. 288 . Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. proliv. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). jela bogata masnoćom i uljim. srčanu aritmiju. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. tegobe s bubrezima. okolnost. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. znojenje. odnosno krvava stolica. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. a ublažava pri m irovanju. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. zadihanost. želudačnog čira ili raka. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). Povremena gorušica nije opasna. a posebno antacida. tem peratura ili crna.

posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. a pušenje. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. lekar vam može jropisati cim etidin. iako su nekad potrebne i dodatne inalize.astojaka: 10 grama narandžine kore. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. a ako ne pomogne. Ako morate da se ispružite posle obroka. Aspirin). Kako bi. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. ili pomoću rendgenskih snimaka. Uzmite ga najviše tri puta.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. pa može da izazove gorušicu. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. \ko ništa drugo ne uspe. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. 10 grama fulinga (Poria :ocos). izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale).------------. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. gore). \ko antacidi ne uklone simptome. a zatim. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. Ne smete ga piti često. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. dovoljno se odmarati. Potrebna količina je 6c. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. lezite na levi bok. a u slučaju žarećeg bola. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. Stres optere. . ali i vežbati i smanjiti stres. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. uzmite Arsenicum album. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. što nije čest slučaj. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. ako je to potrebno. m lečn e m asnoće. a lek se uzima svakih 15 minuta. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. ponovite još jednom ceo niz. javite se lekaru. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. Jed n o m kad m leko stigne u želudac.

Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. Grip se najčešće javlja kod školske dece.koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom.ili neka druga slična virusna infekcija započne. Velikaepidemija gripa iz 1918. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. dijabetesom. SID O M i drugim bolestima. ali pošto grip . Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi.obično između 38 i 39 °C. simptomi gripe su jači.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve. a komplikacije teže. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. ali najteže posledice osećaju odojčad. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju. Možda ste dobili zapaljenje pluća. godine .koje obično pogađaju decu. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju. kancelarija i starački domovi.kao što su ovčije boginje . moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija . Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. B i C. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. povremeno doseže 4 1°C . teškog disanja.

neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. stranica 293). Ako i tada dobijete grip. ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. lako sim ptom i m ogu da budu slični. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. Kongestija. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. Ako imate više od 65 godina. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. začepljenost nosa i zapaljenje grla. glavobolju i neugodnost u grudim a. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. ne reaguje na antibiotike. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Aspirin). a obe bolesti izazivaju kašalj. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budući da su o b e b olesti virusne. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. U slučaju gripa. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. Budući da je to virusna bolest. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. 291 .virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. Ako ste dobrog zdravlja. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom.

HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa.) i limuna u čaši tople vode. Mehur 2. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. Debelo crevo 20. slabo. Ako se pojave simptomi gripa. probajte Galsemium . Aspirina). ♦ Ako ste nemirni. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. Nemojte davati 292 . REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. promešajte dobro pre svakog ispiranja. probajte Brioniju (Bryoniu). ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. probajte Rhus toxicodendron. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. Ako bolujete od astme. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. imate glavobolju i začepljen nos. glavobolja i pritiska u očima.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. „teško" i grozničavo. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. Kako biste suzbili groznicu. brokula i jagode. probajte Eupatorium perfoliatum. Zeludac 3. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp.) dva puta na dan. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. tresete se i žedni ste i imate suva usta. Jedite više nemasnog mesa. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. probajte neki drugi homeopatski lek. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. ne služite se parom. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. hrapav glas i bole vas zglobovi.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. ♦ Ako se osećate umorno. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. kad osobe u vašoj blizini imaju virus.

Ako ste trudni. Ako se potpuno ne oporavite. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. ispirajte ga slanom vodom. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti.i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. Budući da je grip ozbiljna pretnja. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. pre nego što prekinete mirovanje. a sadrže alkohol. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . ali nemojte gutati rastvor. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. . ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. kao što su dvopek.koje šteti disajnom sistemu . kuvane jabuke. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. virus se lako širi vazduhom.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. uzmite laku hranu bogatu skrobom. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. još uvek možete da dobijete grip. kuvani pirinač. iako deca mogu da dobiju dve. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. Kad osetite glad. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. godine. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. Obično se daje jedna injekcija vakcine. Ne pijte alkoholna pića. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. banane. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. kravlji sir. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju.

i zbog PAPA-testa . Iz tog razloga. još uvek prelaze 60 posto. Kako se ćelije raka umnožavaju. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. mogu da postanu takve. izlečiv je. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. između m enstruacija ili posle m enopauze. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. Kad se otkrije rano. Rak grlića materice nije česta bolest . neposredno iznad vagine. više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. iako ove ćelije nisu kancerozne. imale više polnih partnera. s verovatnoćom potpunog izlečenja.široko upotrebljavane.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. dostupne analize visoke efikasnosti . dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije.t e g o b e . prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice.G R LIĆ M ATERICE . a invazivni rak između 40 i 60 godina.

(Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. ostalih creva i trbušne duplje. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. a moguće i drugih organa .) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.grlića materice. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. ali češće se uklanjaju skalpelom. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. Carcinom a in situ. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. zadnjeg creva. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. kao što su virusne infekcije.odstranjivanje grlića materice. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje.je preko potrebna. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Ako se biopsijom potvrdi rak. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. Ako se rak proširi izvan predela karlice. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. . materice. hemoterapije i lečenjazračenjem. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. ali se retko kad izleče. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. Ako ni druga analiza nije u redu.prema nekom ispitivanju . kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. histerektomija . laserskim zracima. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. koja . analize krvi i mokraće.

Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. poznat kao usne grlića materice.te g o b e ). horm onske tegobe. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. ili širi. koje se naziva pločasti epitel.G R LIĆ M ATERICE . što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. m ožda imate infekciju. akutne i hronične. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa.5 cm dug prolaz. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. bele ili žute boje. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. Zapaljenja grlića materice. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice.i cervikalna inkompetencija. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. zelene.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. polipe grlića materice. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija.delimično ili potpuno suženje grlića materice. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. koje može da dovede do začepljenja . nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. zavisno od vrste infekcije. sivkaste. oko 2. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. eroziju grlića materice. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. sive. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. omogućavajući rađanje deteta. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. m ožda imate in fe k c iju . uzak. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće. Na sredini se nalazi mali otvor.

Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. levo). Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. stvarajući ravna. kao i cervicitis. kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . str. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). ako se ne leči. Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. u terapeutske svrhe i kiretaža. koja može da dovede do prekida trudnoće. i 35. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer.► što ponekad utiču na plodnost. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. desno). godine starosti. pak. Neke se žene rode sa začepljenjem. upaljene ćelije.tegobe). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. poznatih kao endometriomi. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. 298). koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. takođe mogu da dovedu do začepljenja. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. Polipi su obično bezopasni. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. Endometrioza. najčešće pogađa žene između 25. hlam idija. Nabotianova (Nabothianova) cista. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. bezopasna oštećenja. Hirurški zahvati na grliću materice. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. kao što su genitalni herpes. . koji se prenosi polnim dodirom. Uzrok cervikalne inkompetencije. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. poremećen rastćelija grlića materice. kod drugih. nepoznat je. lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. donjem delu materice koji vodi u vaginu. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV).

Ako je neophodno. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. Cvrsto pritiskajte jedan minut. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. Biopsija se izvodi kolposkopom. s obe strane kičme. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. Ovi zahvati. na udaljenosti od oko 5 cm.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. neposredno ispod zgloba maloga prsta. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje.G R LIĆ M ATERICE . pritisnite Zučnu kesu 20. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. Pritiskajte jedan minut. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. Stavite palac sa strane dlana. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. često nezahtevaju nikakvo lečenje. napraviće se i cervikalna biopsija. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. Z. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. posebnim instrumentom za uvećavanje. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. kao što je displazija ili rak. 4 zahtevaju anestetik. između kosti i mišića. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal.

do 16. jedite mnogo svežeg povrća i voća. ___________ _ se izvodi u bolnici. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). obično tokom 12. .v. a drugu hladnom. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. azatim odmah obucite toplu odeću. nedelje trudnoće. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. beta karotinom (vitamin A i. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. Neka preparat odstoji 15 minuta. Ponovite 3 puta. završavajući s hladnom kupkom. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. prestanite. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. ali. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. koje se inače nalaze u materici. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. dijafragmu ili cervikalne kapice. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. na vaginalnoj strani usana grlića materice. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. čega 1 minutsedite u hladnoj. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. Menjajući pH u vagini._______ . Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. ♦ Ako pušite. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. Da biste napravili tečnostza ispiranje. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. to je gotovo uvek nepotrebno. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode.

U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. kao što je veliki kašalj. kad su disajne bolesti na vrhuncu. 300 . takođe mogu da dovedu do bola u grlu. a ne virusne infekcije. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. Ordinacija vašeg leka