tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

No. štaviše.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. ili starijem odnosno mlađem. Kada tražite kandidate. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. Pre svega. Odnos le k a r. verujte svom instinktu i proceni. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. poverenju i kom unikaciji. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

.......................... 31 .......................................................................................................................................... Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život......počevši od perioda odojčadi...................................38 25 . Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun............................... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ................................ SADRŽAJ Dečje zdravlje ........... 32 ...................................................................................................................................................................... 36 Zdravlje muškaraca Starenje ................................. preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti........................................................................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života ................................................................ zdrav život za sebe i ostale članove porodice.............................................................

Detetova prva glasna reakcija je plakanje.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice. str. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. 28-29. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. obavestite svog lekara. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. M eđutim. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. (Vidi Tablice rasta. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. Ako je vaš dečačić obrezan. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. stranica pored. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. a da se nije vakcinisalo protiv njih. No. Da biste izbegli pelenski osip. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. (Vidi Kolike. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. u kojem će se proveriti otkucaji srca. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. ako vidite znake nadraženosti. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. disanje i refleksi novorođenčeta. stasu i motornim veštinama. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. zovite svog pedijatra. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja.

na primer. uključujući analnu fisuru. morbili.B* HbsAg + Hep.B* HbsAg + Hep. Ako se dete povredi. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. Možete. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. gastroenteritis i žuticu.5 m eseca 5 meseci 2. ekcem. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. poliomijelitis. da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. Detetova individualnost postaje očiglednija. B tuberkuloza. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. pogledajte deo Hitna stanja . Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. poliomijelitis. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. difterija. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. Budući da su neke oznake na koži ružne. dete u prvoj godini. uključujući „m am a" i „tata". difteriju . zaušci (m um ps). Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. tetanus. godina 12.B* HbsAg + D TP Polio Hep.prva pom oć radi odgovarajuće nege. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari.B BCG Hep. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. rubeola. Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. iako žutosmeđe. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu. godina DT Polio D TP Polio Hep. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. tetanus. godina 14. zatvor. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. naročito kako napreduju jezičke veštine. difterija. dečja paraliza.B D TP Polio Hep.B DT Polio MMR 18. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . . hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. proliv. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. godine 7.

Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive.a ponekad i namerno neprijemčivo . Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške. Uskoro će moći i da trči. Tokom ovog perioda. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. a ne samo igranje pored njih. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. Zbog svoje mašte dete se 28 . Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. posebno dečaci. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice.ne" kada nešto od njih zatražite. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. kao i odgovornosti. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke. deca razvijaju osećaj samostalnosti. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. kao i da se sami služe toaletom. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama.. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . da se oblače i skidaju uz pomoć.na roditeljsku pouku. tobogani i tricikli. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. Njihov se rečnik dramatično proširuje. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. iako će neka.

ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. Mlečni zubi počinju da ispadaju. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć. Trajni zubi su. Kada dete jednom počne da ide u školu. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. ali su retko opasni za život deteta. grip ili streptokokna upala grla. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . godine. 29 . takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. telesni i psihološki rast.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. oko 13. kao što je disleksija.prva pom oć: Napadi. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. Ti napadi su zastrašujući za roditelja. gde opuštenu atmosferu vrtića. Za razliku od odrasle osobe. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama.3 °C mogu javiti febrilni napadi. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. kao što je porem ećaj koncentracije . obično bezbolno. s izuzetkom umnjaka. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti .VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. obično s decom istog pola. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja.

rođendana.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. kao posledica potištenosti ili druge traume. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. tj. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . godine. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. godine nije počeo menjati glas. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. Nagli rast koji je započeo u 10 . Naučite ga da noževi. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. Dlake ispod pazuha i na licu. godine. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. Neki adolescenti. Kako vam dete ulazi u pubertet. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). anemija usled nedostatka gvožđa i akne. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. u svakom slučaju. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. za dečake posle 11. a posebno adolescente je mononukleoza. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. a i ranije ako su polno aktivne.. Ako vam sin ima 15 godina. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. ili kao posledica pritiska vršnjaka. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. Telesni. ili do 17. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. alkoholom i duvanom. mršavljenje. kao i znojne žlezde. godine 30 . Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. Iz radoznalosti. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. kao i pojavljivanje stidnih dlaka. ili ako mu se do 16. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. godini obično se usporava posle prve menstruacije. možda će trebati da joj pedijatar . Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. uključujući anoreksiju i bulim iju. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. morali biste da porazgovarate sa lekarem. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. kada reći . možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. i 14. Ako ima teške menstrualne tegobe. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. ili 1 1 . ili 18. grudi i primetno povećanje veličine tela. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. Poremećaji vezani za ishranu. kao što su problem i s vidom. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. često kroz samozadovoljavanje. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. bočnom krivljenju kičme. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. a ako zubi ne izrastu pravilno. godine. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom.ginekolog pregleda karlicu. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. rođendana. Ako vam ćerka ima 15 godina. razlike između seksa i Ijubavi. posebno devojke. U svakom slučaju. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Stidne dlake. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. godine. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima.krini sistem koji rano sazreva. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. anksioznosti i napada panike.

Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. umereno pijete alkoholna pića. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. održavate težinu u granicama. . obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. U nekom periodu posle 40. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. morali biste redovno da k'ežbate. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. no neke bolesti. jedete raznovrsnu hranu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. trebalo bi da zatražite stručni savet. iako se ne nože izlečiti. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. a ako je potrebno. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . godine neki Ijudi proživljavaju tzv. godišnji pregled oftalmologa pratiće . kao rak testisa i multipla skleroza. ona se može delotvorno kontrolisati. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama.ve problem e s vidom. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. ■ Da biste održali telo u formi. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj.

iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. zadržavanje vode. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću.tegobe. posebno kod žena mlađih od 30 godina.tegobe. sporno je pitanje. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . Materica . Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. ili kombinacija ovih dvaju. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. (Vidi D ojke . Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. rezultat su jednojajčani blizanci.i nepravilne mesečne cikluse. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. anoreksije ili drugih bolesti. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. gde će se razviti u embrion. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. dolazi do oplodnje.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki . gojaznosti. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. no isto tako može da bude i posledica stresa. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. mokraće i stolice. Jajn ici . Vagina . endom etriozom ili upalom karlice. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. Kao 32 . milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. no kućni testovi nisu uvektačni.VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. oticanje.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. naročito u prvim danima trudnoće. razvijaju se u dvojajčane blizance. godine.rak. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. te putuje prema materici kroz jajovod.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. Ako se jajašce ne oplodi. trebalo bi da obavestite svog lekara. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. želju za hranom ili promene raspoloženja. G rlić m aterice - tegobe.tegobe. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki.one koje traju više od sedam dana . iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. Kad počne pubertet.tegobe. dobijanje na težini. D ojke . U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija.

minerale.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. iako se ona može sprečiti. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. bolovi u leđima. zatvor ili žgaravica. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska.naročito u prvom tromesečju . Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Ako već niste imuni. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. Pravilna ishrana je važna. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. do većine dođe rano . kao što je Daunov sindrom. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. belančevine i masti. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . droga i lekova . trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. POROĐAJ vene. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. Prenatalna ispitivanja.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Spontani pobačaji usled pada. alkohola. Neke žene imaju tzv.tegobe. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. one se javIjaju nepravilno. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. nedelje trudnoće. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja. Deca rođena između 20. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. šuljevi.potencijalno opasna za razvoj deteta. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. povrede ili stresa vrlo su retki. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. . Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. tako da uključuje različite vitamine. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. Epiduralna anestezija ublažava bolove. (Vidi Trudnoća . plodove vode i posteljice. pojačane snabdevenosti krvlju. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Do relativno retke bolesti. i 35. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja.tegobe. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. neka ne prežive proces rađanja. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. Ako su vam bradavice uvučene. Ako niste imuni na toksoplazmozu. Uopšteno gledano. slabokrvnost. nedelje trudnoće. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. lako to majku ne pogađa.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju.

surogatroditeljstvo i usvojenje. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj .retku. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom.odnosno temperature u stanju mirovanja . prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. usled trudova ili stezanja materice. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. sledite uputstva u Hitna stanja . trudovi i porođaj obično traju kraće. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. hormonskim i emocionalnim promenama. To može da potraje i nekoliko dana. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. brzog i relativno bezbolnog procesa. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. Drugi znaci uklju. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego.prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju.) Na plodnost definitivno utiče starost. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. ili polnoprenosiva bolest. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. Tokom prve i najduže. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. sestra ili babica daće vam potreban savet. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. žena posle menopauze ne može da začne dete. pa je zato verovatno da će začeti. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature . a kasnije i čvrstu hranu. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom .čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. ako se to desi. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. str. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. poremećaj materice ili grlića materice. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. takođe. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. Porođaj se deli na tri faze. babicom ili porodičnim lekarom. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. što se uopšteno pripisuje umoru. suprotno tome. morate da steknete ugodnu rutinu.prva pom oć. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . vaš lekar. Posle 37. 36-37.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. 34 . Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. Posle ženinog prvog porođaja.

ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. ovulacija prestaje. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. ako se pravilno koriste. Sida je. bulimija i anoreksija. gojaznost. To je menopauza. kao i poremećaji u vezi sa jelom. bilo da je dobroćudan ili zloćudan. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. To može da bude prouzrokovano bolešću. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. Konačno. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. oba partnera odmah treba da pregleda lekar. smrtonosna. genitalni herpes 1genitalne bradavice. na kraju krajeva. dijabetes. stresom. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu.primarnog ženskog hormona . Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. To se naziva vanmaterična trudnoća . Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. ili libido. Pošto rode jedno ili više dece. npr.tegobe. menstruacija sasvim nestaje. . kao što su rak materice ili grlića materice. a često i jajnika. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis.tegobe.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. prirodno se koleba. Muški prezervativi. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. sušenje i stanjivanje zida vagine. (Vidi Polne smetnje. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . Ako se otkrije tumor. U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. a moguće i opasan po život majke. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida.hirurško odstranjivanje materice. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina.bolan problem. u jajovodu. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. jajovoda i grlića materice. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. depresijom ili problemima u odnosu. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. G rlić materice . zahteva histerektomiju . (Vidi Menopauzalne tegobe. (Vidi Materica .) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja. gonoreja. ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. a trudnoća više nije moguća. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. Lečenje nekih bolesti.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. (Vidi Rak.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život.

važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno.) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. Testisi . Posle 50. Srećom. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. stručno lečenje. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. Pre svega. Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. Sterilizacija je pouzdan. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize.rak. između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. (Vidi Penis bolovi . a uključenaje i analiza krvi. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. ali obično i trajan. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . ('Vidi Polne smetnje. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . Testisi .nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. pluća i krvotoka. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje.tegobe.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. rano otkrivanje i trenutno.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja.

('Vidi Penis .može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija.cev koja odvodi mokraću iz bešike. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. (Vidi Bešika . najčešća je vrsta raka kod muškaraca.bolovi.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. Vremenom prostata može da natekne. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. sa lekovima ili bez njih. rak prostate. Rak testisa.infek- cije. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi.možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja.tegobe. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. stežući uretru i izazivajući često. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. 3 2 -3 5 . najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom . . iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja.kao i jasno shvatanje bolesti . Ovo naročito vredi za period bolesti. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. realističan stav . Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. Prostata . Mokraćne tegobe. Teorijski. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. (VidiTestisi-tegobe. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .ako je neophodno. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. lako i žene mogu da imaju takva obeležja. Kao i sa svim oblicima raka. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja .obratitesesvom lekaru. str. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. (Vidi Zdravlje žena. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. Pozitivan. iako redak. bolno mokrenje. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. posebno onih starijih od 50 godina. Stručnjaci veruju da. često u periodima ličnih kriza.kao što su prekid veze. vazektomija može hirurški da se poništi.

i dobrano u starost. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. stomaku i bokovima.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. čineći artritične bolesti čestim problemom. pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. Kad prvi pui otkrijete promene vida.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. ako počnete da gubite zube. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. čak i opasne po život.ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. ali kad god do njega dođe. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . Vremenom. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. gojaznost. (Vid Sluh . slaba ishrana. godine. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. ipak. većina Ijudi danas može da očekuje duži.porem ećaji. mreni i degeneraciji očm m rlje.bolesti. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. vaš apetit. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. gubi elastičnost i počinje da se bora. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. Zubobolja. (Vidi Vid . mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . takođe će postati manje izoštrena. gotovo ga je nemoguće sprečiti. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. Primereno vežbanje. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. 38 . tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . S druge strane. posebno na licu i rukama. te pojave. Zglobovi . Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n.) Vaša čula mirisa i ukus.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. različitom brzinom kod različitih osoba.poremećaji. Buduć da se očni vid obično kvari polako. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. (Vidi Desni . bolesti i preterana upotreba duvana. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . Lomljive kosti. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. Tinitus. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. (Vidi Artritis. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. S godinama se koža polako stanjuje. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja.između 40 i 65 . no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. ukoliko se ne leče. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina.bolovi. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja.

mali po'ast krvnog pritiska je normalan. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . To nije laka odluka.na primer. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . Posle 50. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. statistički gledano.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. plivanje. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . naročito ako je ta osoba bolesna. Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. golf ili tenis . ali može da bude najbolje rešenje. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. materice. Pogoršanje . Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. grlića materice i jajnika.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. U određenom trenutku. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. Ako odlučite da budete primarni staralac. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. ručke za pridržavanje u kadi.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu.hodanje. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. kod nnogih je to bezazleno. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. Redovne fizičke vežbe . možete da razmotrite negu u domu. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja.putovanja. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. . Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice. ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. Ako se osetite preplavljeni osećanjima. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele.ne napore vrlo zamornim. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . bilo povremeno bilo stalno. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. Zaboravnost.

.............................214 Disajni sistem ....................................................................42 v G u še n je stranim t e l o m .........................................................220 Moždani udar ....... 52 Povrede glave..................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je ...................... ... 43 K r v a r e n j e ........................................................................ 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ............. 65 T r o v a n j e ...........504 Povraćanje.....................69 Z m ijski u j e d .............................................................................. 48 O k o ..............hitna stanja .......................................................................................... 60 Srčan i u d a r ....................................... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ........................................................ 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t ..........584 Trbuh ............................................................................................................bolovi ..................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ......................................................................................................... vrata i leđ a .49 ....hitna s t a n j a .................................................................................... 788 ................................................. ............prva p o m o ć ................................................................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ................................ 482 Mučnina .. 67 .......................................................... 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes....................................46 N a p a d i ............................................................................. 56 Prelom i i i š č a š e n j a ...................... 41 ..... 47 Nos .....................hitna stanja O p ek o tin e .................................... 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ..........................................................................66 U ho ............................53 Porođaj .. 63 Š o k ...................... 488 N esvestica..............64 A nafilaktički š o k ........................................................

kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. 64). Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. (desno). Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. omogućićete prohodnost disajnih puteva. 46). O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. a diše. bez palca.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. 41 . SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . pored Adamove jabučice. vrata ili leđa. 4 5 Sprečite šok (str. samo podignite bradu. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. tako da disajni putevi ostanu prohodni. i pokušajte da osetite puls. koji nije pri svesti. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. Ako ga ne osećate. bez palca. oslušnite da li se čuju otkucaji srca.

naročito oko vrata. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. 56 . pogledajte str. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. dok ne stigne lekarska pomoć. 53. 47). 47). OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. vrata ili leđa. 5 Utoplite unesrećenog. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. . pokrivačem ili kaputom.59). 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str.

Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. nemojte se mešati. u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. NASTAVLJA SE 43 . pogledajte okvir na str. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. Držite šaku drugom rukom. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. a ispod rebara. govori ili viče. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. vrata ili leđa. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. polegnite ga na leđa. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. između udisaja odmaknite usta. a može da kašlje. diše. \ v ____ _— 6 Pogledajte. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. pogledajte okvir dole desno. 42). Dva puta mu lagano udahnite vazduh. Očistite usta unesrećenoga. DOgledajte str. diše. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. Ako ste vi unesrećeni. poslušajte i osetite da li diše. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. odmah iznad pupka. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. 53.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. Međutim. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). DPREZ: Upamtite . pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. Izvršite pritisak brzo i više puta.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). Ako on diše. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. priča ili viče. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. 7 —' V \ f j / / —y . Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. 45.

pritiskajući prema unutra i prema gore. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. . pet puta mu pritisnite stomak. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. pritiskajte stomak. Držeći laktove okrenute prema spolja. očistite usta i dajte veštačko disanje. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. pulta ili nekog drugog čvrstog. odmah iznad pupka a ispod rebara. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. a unesrećeni ne diše. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. odmah iznad pupka i ispod rebara. Izvršite pritisak na stomak pet puta. ne činite to ni na jednu stranu. Izvodite pritisak brzo. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. Presavijte se preko naslona stolice. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. Pritisak na trbuh. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. 56-59). Uhvatite šaku drugom rukom. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. O PREZ: Dok pritiskate. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. odmah iznad pupka a ispod rebara. Stavite drugu ruku na prvu. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak.

pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. Cetiri puta ga lupnite po leđima. Ako ne izbacite strano telo. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. 45 . očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. pridržavajući mu glavu rukom. da ga lupkate po leđima. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. a bradu podignutu drugom rukom. četiri puta mu pritisnite grudi. četiri udarca po leđima. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. nastavite da dajete veštačko disanje. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. Dvaput udahnite. Ponovite niz od dva udisaja. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. 2 Ako odojče izgubi svest. Dajte veštačko disanje. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. Ako odojče ne diše.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. Udišite snažno. odmaknite usta između udisaja. s glavom niže od ostatka tela. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. Pritiskajte brzo. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti.

Kad krvarenje prestane. U slučaju zabodenog stranog tela. Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. 56-59). Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. 5 Ako krvarenje ne prestane. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. 49) ili Uho . vrata ili leđa. izvršite pritisak na arteriju. 48). Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. 67). pritiskajte oko rane.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. Oko . stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Proverite prioritete kod povređenog (str. 6 46 . da biste izvršili direktan pritisak na ranu. preko rane stavite čistu tkaninu.hitna stanja (str. Držite rubove rane spojene. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane.hitna stanja (str. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. Ako se u rani nalazi strano telo. Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. stavite zavoj. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. nazovite 94. pogledajte str. 41). Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. a ne strano telo. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. između rane i srca. Ako je moguće. ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos .hitna stanja (str. učvrstite je zavojem. ili samu ruku ako je neophodno. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. Ako krv probija kroz tkaninu. nemojte je uklanjati. podignite ranu iznad nivoa srca. 53.

41). pomozite nu da se spusti na tlo. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. obično nisu opasni po život. nazovite 94. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. iko unesrećeni ne diše i nema puls. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. > Kad napad prođe. vrata li leđa. Pozovite lekara radi daljih saveta. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. 56-59). iako zastrašujući. možda će zaspati. pogledajte str. 53. ne hladnoj. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Jklonite naočare. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. odnosno itkucaje srca. vodi. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. ♦ Napadi. .N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. počnite s reanimacijom (str.

Dišite kroz usta. 1 Sedite. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». ili imate otok. ne kopajte ga. Ne duvajte nos. možda vam je nos slomljen. 5 Kad krvarenje prestane. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. Ako u nosu imate ugruške krvi. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. nazovite 94. Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. Ako se strano telo ne pomeri. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. pripazite na to da se lako može izvući napolje. bolove ili modrice oko očiju. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. recite povređenom da izduva nos. ispod grebena nosa. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. Držite obe nozdrve.NOS . Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. između palca i kažiprsta 10 minuta.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. Ne tražite od povređenog da snažno udiše. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. 4 Ako krvarenje ne prestane. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. pokušajte jednom da ih izduvate. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. 48 .

Zalepite čašu ia se ne miče. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. I Uklonite strano telo koje vidite. Potražite strano telo. \ko vidite strano telo na donjem kapku. O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. :ao što je pero za pisanje.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. »olako povucite gornji kapak nadole. \ko se strano telo ne ispere suzama. isperite . Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. Operite ruke sapunom i vodom. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. i Izazovite suze u oku. Ako je strano telo malo. NASTAVLJA SE ► 49 . podignite mu glavu da bude iznad srca. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. vrata ili leđa. Cad je strano telo napolju. vlažnom kaninom. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. ako ih ima. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. pozovite 94. što može da ispere trano telo. Ako je strano telo veliko. Kad jednom strano telo izađe. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. vlažnom tkaninom.a vodom ili ga izvadite čistom. Ako vidite strano telo. nazovite 94. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. pa polako povucite donji kapak nadole. isperite . 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. Time ćete izazvati suze. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. preko donjeg :apka. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera.

Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. Vidi sliku zdesna. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. ako ih ima. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. Isperite oko vodom. . Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. Ako je neophodno. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. Pošto ste isprali oko. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. ako ih nosi. ako možete. neprestano ispirajte oko čašama vode. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. vratite gornji kapak u prvobitni položaj.OKO . Kad je jednom strano telo izvan oka. podignite povređenom gornji kapak. Ako su zahvaćena oba oka. Stavite štapić za čišćenje ušiju. Zatim vežite zavoj preko oba oka. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. 50 . vlažnom tkaninom. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. učvrstite da se ne pomera. 15 min. 3 Prekrijte oko. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. pustite da voda teče preko oba oka. 4 Identifikujte. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog.

63). vidi Oko . > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. ili ako zahvataju lice. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. Je bušite plikove. pogledajte str. Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. naslac. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. 49-50). )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. ili ako unesrećeni otežano diše. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. stopala ili polne organe. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). otresite sve čestice pre nego što isperete vodom.ožu. 51 . i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. 41). Dok ispirate opekotinu. 5 Prekrijte opekotinu čistom. a zatim prvu pomoć za ozebline (str. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. vrat. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu.hitna stanja (str. 56-59). > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. losione. 41). ireko nje stavite još jednu. 2 Ugasite plamen pokrivačem. 52). Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. Ako kroz tkaninu probija tečnost. šake. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. kao što je kreč. 66). morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. v/đ/Strujni udar (str. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . 53. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. vrata i leđa. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. vidi Trovanje (str. suvom tkaninom. sodu bikarbonu ili led na opekotine. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. Vidi okvir dole.

Ne masirajte kožu. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. da biste ugrejali unesrećenog. prvo pristupite lečenju hipotermije. Poslužite se svojom telesnom toplotom.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. Pokrijte joj glavu i vrat. ponovo je kvasite da bi ostala topla. polako ponovo ugrejte osobu. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. pogledajte str. 53. Ako nemate na raspolaganju vodu. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. polako zagrevajte kožu. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. dodajite tople vode. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. nemojte je zagrevati. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. bezalkoholne napitke. grudi i slabine. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. Proverite prioritete unesrećenog (str. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. Ako je osoba pri svesti i može da guta. kao što je električni pokrivač. prekrijte je čistom suvom tkaninom. 41). Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. zaslađene. kao što je električni pokrivač. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. Stavljajte mu tople obloge na vrat. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. dajte joj da pije malo po malo tople. a pomoć neće uskoro stići. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. 52 . O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. Presvucite je u suvu odeću. odnosno otkucaje srca. poslužite se svojim telom. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. vrata ili leđa. stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave.

vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest.asvim neophodno. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. oka ili nosa. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave. amo mu podignite bradu. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). 4 8 ). vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. 4 9 ) ili uhom (str.POVREDE G LA V E. S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. 53 . vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. ♦ Ako možete. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. poduprite mu glavu. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. ustanovite kako je osoba povređena. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. okom (str. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. počnite sa reanimacijom str. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. pripazite da glava. 67 ). 56-59). pokrijte . VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. poduprite mu glavu. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. Pristupite lečenju očiglednih povreda. Povreda glave.

Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. Biće klizavo. čime se može podupreti. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. suv peškir da biste ga držali. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. Pobrinite se da joj bude toplo.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). odvezite majku u bolnicu. možete da upotrebite čist. recite joj da diše duboko i polako. zovite njenog lekara. 3 Operite ruke vodom i sapunom. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. a uslediće i ostatak tela. Majku mogu da muče jaki bolovi. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. ♦ Porođaj je prirodni proces. Ona će se prirodno okrenuti na stranu. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. O PREZ: Ne vucite dete. nazovite 94. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. 3 y J y Jg g -- \ . 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. tokom ili posle porođaja. nemojte se uzrujavati. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano.

počnite s reanimacijom (str. suv )eškir. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. Dete je možda još u vodenjaku. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. \ko se to dogodi.PRVA POMOĆ 4.ontrolom moguće krvarenje. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. \\. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. Ako se čini da se rame zaglavilo. Odmah mu protrljajte leđa. odmah pozovite nedicinsku pomoć. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše.POROĐAJ . 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. Očistite mu jsta i nos čistim. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. Ako je tako. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. Masirajte majci donji deo stomaka. suv peškir. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. suvim peškirom. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. Jmotajte ga u čist. Recite majci da nastavi da gura. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. a glavu mu okrenite na stranu. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. Obrišite i umotajte dete. ’ošto je posteljica izbačena. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. Zapamtite vreme. Upotrebite čist. 56-59). Ako ne diše. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći.Detetovo rame može da zapne. ecite joj da jako gura. Ako o ne deluje. jrobušite vodenjak. \ * \ ' . 55 . držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. % Sačuvajte posteljicu.

Provera pulsa. Otvorite disajne puteve povređenom. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. 43). 2 16. 6 Proverite puls. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. poslušajte i osetite da li diše. vrata ili leđa. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. pogledajte str. pogledajte str. 4 Pogledajte. Svakako stavite uho na usta povređenoga. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. 43). dajte mu veštačko disanje.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. opipajte mu puls. Ako se grudi i dalje ne dižu. samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. a ne čini se da se guši stranim telom. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. 53. Udahnite mu polako vazduh dva puta. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. i Očistite povređenom usta. \ \ 3 Veštačko disanje. 43-45. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. pogledajte str. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. bez palca. 62. 58-59. . Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. vidite str. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. 5 Ako povređeni ne diše. Ako mu se grudi ne dižu. vidi str. pored Adamove jabučice. zatim počnite s reanimacijom (dole).

Spoljna masaža srca. ili dok ne stigne ekarska pomoć. odignute od grudi. dajte mu veštačko disanje. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. NASTAVLJA SE ► . posle kojih udahnite vazduh samo jednom.nazad. 10 Ako povređeni ne diše.. i tri.i jedan. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. veštačko disanje. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. Nastavite dok ne stigne pomoć.”. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi.. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti.Ako ne možete da napipate puls. zatim ponovo proverite puls. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. Ponavljajte nizove pritisaka. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. Popustite pritisak. ispružite ruke. Položaj ruku. 4 i 5. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja.. a možete da mu riapipate puls. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. pa ponovo proverite puls. Vidi ilustracije zdesna i na str. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. 8 Ponovite postupak pod 3. ali ne odmičite ruke s grudi. 58-59. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. udahnite mu vazduh samo jednom. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. pristupite spoljnoj masaži srca. i dva. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . prepletite prste i držite ih u vazduhu. Pritisnite 15 puta brojeći . Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke.

OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . a zatim podignite kažiprst.. poslušajte otkucaje srca. Opustite pritisak. 56-57 radi potpunih uputstava.nazad. Između udisaja odmaknite usta. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. ne palcem.. između bradavica. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. Pogledajte u usta.”. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. Ako ne možete da napipate puls. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. azatim pojednom. a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta.. Vidi str. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. Postupak ponovite pet puta. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta.i jedan. . uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. i dva. ali ne podižite prste.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . i tri. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. Dišite snažno. brojeći: . Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Prvo udahnite dva puta. V EŠ T A Č K O D IS A N JE .

Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta.i jedan. sa strane. i napipajte puls. 56-57 radi potpunih uputstava. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . pored Adamove jabučice. ali ne dižite ruku. Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. i dva. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole).. s dva prsta. i tri. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. 59 .". ispružite ruke.nazad. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo.. V ES T A C K O D IS A N JE . Opustite pritisak.. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. Između udisaja odmaknite usta. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. ne i palcem. Vidi str. Ponovite postupak pet puta brojeći: .PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA .

nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. počnite sa reanimacijom (str. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. ako nije neophodno. a zatim ih povežite jedan uz drugi. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. ne perite i ne dirajte ranu. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. Ne učvršćujte udlagu preko preloma.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama.53). Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. karlicu ili gornji deo noge. 60 . nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. pogledajte Nos . 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. 56-59). odnosno otkucaje srca. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. vrata i leđa (str. Nemojte da pomerate povređenog. Ako morate da ga pomerite na sigurno. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu.hitna stanja ( str. vidi Povrede glave. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. 41). čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite.

RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. . grudi i povređene ruke. kolena i članaka. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. bedra. struka. smotajte pokrivač. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. presavijte tkaninu na pola. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. drugu polovinu položite preko povređene ruke. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Položite veliki komad tkanine. Položite povređenu ruku preko grudi. kolena i članka. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. slabina. Ako ne možete da dođete do dasaka. bedara. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. košulju dugih rukava ili jaknu. bedra. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. Vežite traku oko trouglaste marame. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. ali da je ne steže. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. N A D LA K T IC A . Obložite daske pokrivačima ili jastucima. Postavite dve duge daske. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. kolena i članka. tako da oblikuje trougao.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci.

Ako povredeni ne diše ili nema puls. Opustite svu odeću koja ga steže.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. 56-59). Pobrinite se da mu bude toplo. grudi i struka. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. ako je nužno. Ako je povređeni bez svesti. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. ako je neophodno. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. počnite sa reanimacijom (str. pogledajte str. odnosno nema otkucaja srca. 53. mokrom tkaninom. naročito oko vrata. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. Prelazite mu po čelu hladnom. 62 .41). stavite ga u bočni položaj (str. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. tresući ili polivajući ga hladnom vodom. počnite s reanimacijom.41). vrata ili leđa.

knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom.41). ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. kako je ovde opisano. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. pozovite 94. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. vrata li leđa. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom. Ako to nije moguće. Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. zatim nazovite 94. Kad je struja isključena. recite mu da tamo i ostane. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. pogledajte str. Ako se povređeni nalazi u automobilu. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. Ne dodirujte električnu žicu. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. počnite s pružanjem prve pomoći. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano.52). Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. 53. poput drvene drške od metle ili stolice. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. no ako auto gori. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. 1 Prekinite strujno kolo. recite mu da iskoči iz automobila što dalje.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. jdnosno otkucaji srca. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. . Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara.56-59).

VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. Osim ako je povređenom udobnije da sedi.ŠOK ♦ Pozovite 94. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo.56-59). polegnite ga na leđa. pomozite povređenom oko leka. odnosno otkucaja srca. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. 53. pogledajte str.41). Ako jeste. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. koji je pri svesti. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. sledite uputstvo dato na leku. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. Ako je tako. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. vlažna. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. dajte povređenom. s glavom niže od ostatka tela. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. ako vam je na raspolaganju. podignite mu noge 20 do 30 cm. izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. Ponovo mu proverite disajne puteve. tako možete da gurnete više otrova u kožu. Ako povređeni leži. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. vrata ili leđa. ubrzan puls Hladna. počnite s reanimacijom (str. . ♦ Dajte lek. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. Proverite prioritete kod povređenog (str.

mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. nemojte mu davati ništa za jelo i piće.5 do 3 dl vode). pozovite 94. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. Hladite ga električnim ventilatorom. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. suva. 3 Rashladite unesrećenog. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. Stavljajte mu hladne. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 65 . Hladite ga električnim ventilatorom. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. pozovite 94. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave.

51). vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. bobice. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. pogledajte str. ili da mu date aktivni drveni ugalj. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju.hitna stanja (str. izvedite ga na svež vazduh. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. vrata ili leđa. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. 49). počnite s reanimacijom (str. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. deterdženti. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao.56-59). 6 66 . Lekovi. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. Ako je moguće. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. opisanim ovde. vidi Opekotine (str. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega.41). Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Zavisno od otrova. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. biljni preparati i vitamini. osveživači i sredstva za dezinfekciju. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. 53. osim ako vam tako ne kažu. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. Mnogi delovi biljaka. uključujući semenke. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. vidi Oko .

Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. 53. 2 Izvadite strano telo. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. pogledajte str. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. maslinovog ili dečjeg ulja. sirćeta ili alkohola. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. Ne pokušavajte očistiti uho. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. pogledajte u uho. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. vrata ili leđa. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. pokušajte da ga odstranite pincetom. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. vodom. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. Zatim isperite insekta iz uha toplom. 67 .UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. nazovite 94. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. ne vrućom. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. To će pomoći da se ublaži bol. Ako strano telo ne ispadne. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. a nije živi insekt. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha.

Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. Dok čekate lekarsku pomoć. Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. pogledajte str. 64) dok čekate lekarsku pomoć. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 68 . 60). grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 53. 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. 56-59). imobilišite je (str.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. 4 Pristupite lečenju šoka (str. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. vrata ili leđa. 41).

Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). pokrivačem ili suvom odećom. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. ali pazite na jake struje. SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. vrata ili leđa. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. nego da se drži za ivicu. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. pogledajte str. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. Ako je neophodno. vežite uže za stablo i sebi oko struka. užeta ili merdevina. Nastojte držati glavu. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. na led. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. 53. Ako je moguće. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. 41). Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. 69 . peškira ili obližnjeg čamca. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. Izvucite davljenika na sigurno. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. Izvucite ga pomoću velikog štapa. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. Unesrećeni pri svesti. pregazite vodu do unesrečenog. 56-59). pazite na jake struje. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. vesla.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. odnosno otkucaje srca. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. Ako u blizini nema čamca. U ostalim slučajevima zovite pomoć. Unesrećeni pri svesti. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. Ako ne možete do unesrećenog. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. a dobar ste plivač. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde. užeta i pojasa za spasavanje.

Vežite traku iznad ujeda.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. hitno zatražite lekarsku pomoć. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. počnite s reanimacijom (str. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. a ne popreko. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Ako to ne možete. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. Ako vas je ujeia šarka. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. 41). Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. otkucaja srca. Ako se otok proširi do trake. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. iznad njega vežite traku. pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. šok ili asfiksiju (gušenje). 70 . pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. Ne gutajte otrov. Ne zarezujte unesrećenog po glavi. vratu ili telu. grčeve. isisajte otrov. traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. ispljunite ga. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. Pumpicom ili ustima. ako je moguće. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. to mogu biti jedini simptomi. 56-59).

a na leđima joj je cik-cak pruga. žute ili smeđe boje. nemojte trljati. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. 64). 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. dva dvoreda tragova ujeda. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. Nosite ga.ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. oči kao proreze. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. ne dajte mu da hoda. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. Tapkajte dok se ne osuši. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. reakcija. italijanska otrovnica i poskok. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. smeđa ili gotovo crna. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. . O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva.

bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion .ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . 876.svrab od osipa na koži i uboda insek.Njih bi trebalo držati u čistoj. sasvim određene potrebe. koji počinje na str. . slučajeve. pri ruci. . Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi.zatvor 13 Vazelin . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. .. ♦ Samolepljivi zavoji. poput adrenalina radi alergije na . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina. . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. različitih veličina. . A sp irin ) ili paracetam « . . v Osim lekova. v. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. . vakumiranoj ambalaži. a razlikuje se samo u načinu pakovanja. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka. . . tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta . mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . . Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. „ . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica .KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće.atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a .. . .loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine..kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid . većin preparata ima iste aktivne sastojke. trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. • . . nekoliko lekova za česte tegobe.antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . i i v . .

prema potrebi. Ne zaboravite da lekovito bilje.laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom. za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria). cvet. upalagrla 9 H ypericum . temperatura. d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) . nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) .bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e . istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele.prehlade. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra). ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) .mast od listova za sekretoni. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . gripa. trovanje hranom.bolovi u leđima. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. prehlade.vrući oparak tri puta na dan za kašalj.bolovi u leđima. ovčije boginje.ujedi i ubodi. ujedi insekata 10 P u lsatilla . koje počinje na str.apscesi. gripa 5 Bellad on na .dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . temperatura. difterija. šok 2 A p is . isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. infekcija.bolovi u uhu.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) .vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) . P HOMEOPATSKI 1 A co n ite .prehlade. temperatura. glavobolje.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. šok 4 A rsen icum alb u m . u lje (Melaleuca spp.dečje bolesti. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani. toplotni udar 6 B ryo nia . koprivnjača 3 Arnica-modrice.destilovan.čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. 876.koren. čirevi. Ove trave. uganuća. proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka. tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n . difterija. glavobolja. temperatura.) . predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. iščašeni zglobovi.povrede živaca.

zbog mogućih opasnosti. 876. . međudelovanja i radi upozorenja.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. konvencionalnog ili alternativnog. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi.

................................. 340 Im p o te n cija ............................ ................................... 156 radavice...............................................278 G ljivičn e in f e k c ije ............... 342 Im unološki sistem .. genitalne.......................... 260 G a stro e n te ritis.........p o re m e ć a ji.. ......208 D ifte rija ....306 G u š a v o s t..138 iešika ....... 94 ^miotrofična lateralna .......................... 214 Disajni sistem ...................326 H ip o g lik e m ija ....................... 78 tegobe \ h e ..................................................................... 176 u r z it is ...........................r a k ........ 244 E m f iz e m .................... 204 Desni ................................310 Gušterača ................................... 144 io lo v i... .......................tegobe ......... 350 I š i ja s .................t e g o b e ..... 338 E E k c e m ..... 202 sezonska D e rm a titis ........... ......322 Herpes pojasni...BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije ..................................................................304 zapaljenje G rudi ...............................................................r a k ....................................... 232 D ojke ........... 248 E n d o m e trio z a ................................. 82 M c h a jm e ro v a .......354 F F o b ije ............ 122 vteroskleroza............ 286 G o r u š ic a .......................... 104 vngina p e k to ris .......... 198 D e p r e s ija ..te g o b e ........................ .............................. ......................................................................................................................................................................................................................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a .166 ubrežna o b o lje n ja .............................................. 344 porem ećaji In fek cije..................................... 330 Holesterol .................................... 190 Č v o rić i...............224 D ive r t ik u lit is . 100 Vnalno k rv a re n je ........................b o lo v i.................................................80 ^ k n e .....252 E p ile p sija ....... 186 pražnjenja G G a s tritis.......................... ..... 320 H erpes... 272 Gliste i p a n tljič a re ...............te g o b e ..................................... 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije .160 r o n h it is .. 154 r a d a v ic e . 188 Č m ič a k .............................228 D ojke .............. 180 C ir o z a ...................b o lo v i..... 146 ^olovi.....................................................................................................324 H ijatusna k ila .................................................................................... ............................220 tegobe D isanje .......... 332 H r ip a n je .................................................222 D iskovi .......................................................................... 116 ^ stm a.........................................................r a k ...........................................................strep to ko kn o .......... 142 'o g in je ............................ 90 ^lkoholizam ........126 vtletsko s to p a lo ...................................................................... 114 vrtritis...............328 H la m id ija .236 Droge i lekovi ..... 136 iešika ..158 radavice ta b a n a ............................ 256 I Im p e tig o ....194 rak D e p re sija .. 264 G la u k o m ............................ 348 Inko ntinencija m okraće ..te g o b e ..............................148 lo re lio za ................................240 zloupotreba 3 iazedovljeva ........................................106 u ik sio zn o st............. 212 D ija b e te s .... o te ža n o ............................................ ....... 102 Vneurizam ...314 c Č ire v i....262 G ih t ...................300 Grlo ... h ro n ič n i......... 316 H erpes....... 162 ubrezi .172 ubrežni k a m e n ..... ..........t e g o b e ...........................r a k .. 282 G o n o re ja ......... 110 \n o re k sija ..130 C e lija k ija .................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo ...............168 ubrežne in fe k c ije ........................174 u lim ija ...... 308 Gušterača ............. 182 C reva ............ 336 H rk a n je .............................. 178 H H e p a titis ...................... 192 D D ebelo crevo .....r a k .......................in fe k c ije . 290 G rlić m aterice .............. 258 75 ................................ 296 G rlo ...............312 G utanje............................. g e n ita ln i............................................................. 288 G rip .......................................... 268 G la v o b o lja ..........................b o lesti..................294 G rlić m aterice .....................280 G o ja z n o s t ...............

........ 426 Lice ..47 0 M okraćne tegobe.........te g o b e ....................tego be................te g o b e ................552 planina P e n is ........................................... 500 N e sve stica ........... 370 Kinetoza ................................................. 432 L u p u s ...................bolest .......................59£ Prostata .........372 kretanja Koleno ................... ...... 516 L Laktozna intolerancija ..............540 O včije b o g in je ..................................................588 sindrom P re h la d a ..............z a p a lje n je ............................... 504 N e u ra lg ija ......................60C Prostata ...... 390 Koštani trn o vi.........................510 Nokat..zapaljenje . ..........496 povreda mišića N e p lo d n o st.............. ...........442 M aterica ..r a k ........... 592 Preponski mišići ..............................................476 M ozak ..............................420 Leđa .. 4 0 0 bolest Krvni pritisak.. .........................................514 Nosni p o lip i......r a k .. ...542 P Palčani zglob .. 404 Krvni u g ru š c i.............................582 Po vraćan je...................................... ........... .546 Parkinsonova b o le st............................596 istegnuće P ro liv................... 4 1 6 L a rin g itis .................................. .................................................. 376 K o lit is .. .....................................474 M o n o n u k le o z a ..........522 O p e k o tin e ........512 Nokti ....... 60£ N N atkolenica ................................................... 362 K a ša lj....544 zadebljanje Panika ........392 Koža .............. ..........386 ispadanje (Alopecija) Kosti ............360 M M a la rija ............................ 556 Pleuritis ...................554 P e ru t........................................................r a k ......................................................398 Kronova (Crohnova) ........................520 76 .................... 440 M an ičn a d e p re s ija ....... 562 Pluća .................460 M išićna slabost...486 M u č n in a .........414 O ko .....rak.......422 Le u ko za .................................518 degeneracija O ko .................ra k .....566 Polenska g r o z n ic a ...............................................................384 Kosa i dlačice .....................tegobe......m o d r ic e ................. ...............570 Polne s m e t n je ............... 364 K ija n je ........................................................... ogrebotine ......................................................446 M aterica ...... v is o k i................................................... u r a s li...........bolovi.....b o lo v i..... 4 1 8 Leđa ..............534 O s te o p o ro z a .................... 4 3 6 o O čn a m rlja ................................. 488 M ultipla s k le ro z a .........t e g o b e .............. ..... 458 M enstrualne teg o b e.466 M išićni b o l.......4 0 8 Krvotok ............. 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j.... 456 M enopauzne tegobe .................382 K o p riv n ja č a .492 K Karlica ....... 380 K o n ju n ktivitis......536 O trovni bršljan... 378 K o n g e stija ..... 578 Posekotine...................584 P re d m e n stru a ln i.................................................................... 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i.. 530 O sip od p e le n a .................... 524 O p eko tine od sunca ........... 368 K i l a .......................................... ....te g o b e ...................................................374 K o lik e ................574 Polno prenosive bolesti .... ........b o lo v i....................480 M oždani u d a r .....................................n a p a d i..............472 M okrenje u k re v e t. 438 M a m u r lu k ...............................ra k .....548 Pegavac ste n o v itih ... 580 i rane Potkolenica ............b o lo v i................................358 Jetra .b o lo v i........... 506 N ikotinska apstinencija ................4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ......... 498 N e s a n ic a ................................ 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis..............................448 M e n ije r o v a .......................................r a k ... ...43 0 L im fo m i......468 M išićni grčevi........................................... 394 Krajnici ......560 Pluća .............604 P s o rija z a ....................356 Jajnici ..............................482 M rena (katarakta)..............z a p a lje n je .. 508 Noga ....... ......BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ......te g o b e ...........528 O s ip i... ..........b o lo v i.................z a p a lje n je ..............r a k ...

.................. nožni ......812 V a š i...... .............738 Telesni m iris.. 628 Ručni zglob i šaka ................690 Srčana o b o lje n ja ..................p r o b le m i...... 642 umora šindrom irita b iln o g ............................ 630 bolovi Ruka . 866 Ž u čno k a m e n je ... 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ........ ......... ...........786 Ubodi i ujedi insekata ................................................................ceđenje u grlo ........................................ .............................................. ........... 830 V rto glavica...b o lo vi............te g o b e .teg o b e....................718 Svrab u p re p o n a m a ................................................. ....714 S v ra b .......734 5IDA (A ID S )................... 796 U klještenje n e rv a .......870 Ž u t ic a ........ ...................................858 Z u b o b o lja ......752 T e ta n u s . .................................... .....p o re m e ć a ji................. 724 Štitna žlezd a ...........838 Z a p a lje n ja .............z a p a lje n je .........................tegobe i bolovi . 686 zapaljenje Sluz ........818 Vene ................ 836 Z a ja p u re n o s t........tegobe ...... . p ro širene....... ....700 Srčani u d a r ............................................. 746 Testisi .............. ..................................... ..............758 Trbuh ..b o lo v i..................p o re m e ć a ji....z a p a lje n je .................................. ........................... 788 i pauka 77 ..... prekom erno .. .......................................... 670 Slabokrvnost (a n em ija )................ iz b ija n je ............................. 744 tetive Teniski la k a t...... 768 Tro van je................ 656 pažnje Sindrom posttraumat...................852 bolovi Zglobovi..............r a k ......................... ...........................774 Trovanje k r v i ...640 šindrom h ro n ič n o g .800 U m o r..............................846 Z e n ice .. 750 Testisi .................................... 704 Stafilokokne in fe kc ije .. .......................................626 Rubeola............................ 864 Ž eludačni č i r ..............ra k...680 Slušni kanal ......................................... 842 Zauške (m u m p s )........... 634 š if ilis ..........694 T Telećak (vitilig o ).......................756 T in it u s .......................720 V Uganuća i istegnuća............. ....................................806 S V Vagina ............ 712 S t r e s . 662 Sinusi ................ 856 Z u b i............... ................................................................618 ^ane od ležanja .........824 Vid ........b o lo v i..................814 V eliki k a š a lj... 740 Tem peratura i groznica ... ....... drhtanje........................ ......b o lo v i............ 722 Š iz o fre n ija ........... o te če n i.......854 Z n o jen je.632 Srčane a ritm ije .........................zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi..b o lo v i........... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ...... . ...... ............. 770 Trovanje h ra n o m ..............678 zapaljenje Sluh ..... ............... 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ...... .........848 Zglobovi ..762 Tremor........... 730 Š u g a ..........790 U ho ...... 688 Sportske p o vred e.646 creva Sindrom k a r p a ln o g ................ 742 Tendinitis ........620 (dekubitus) Razdražljivost.......zapaljenje .798 U ko čenost i t r n c i......................... 874 u Ubod pčele i o s e .... ...........826 Vrat ..................834 Z ad ržavanje tečnosti ..666 Skolioza ...ra k ............... ....................... .. p ro šire n e ...BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ............. 672 Slabokrvnost (anem ija) ....... 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ....................................802 U sna duplja .......766 trešenje T rih o m o n ija z a ..............778 Tu b erku lo za...... 840 Z a t v o r ........................ 784 z Zadah iz u sta ..... 650 tunela šindrom n e m ir n ih ............................... 726 Š t u c a n je . ....... . ..................t e g o b e .................................................... ........................862 Ž elu d ac ............... 860 V Z Ž d relo ...792 U h o b o lja .. ..612 Rame ..............654 nogu 5indrom porem ećaja ....850 Zglobovi......................732 Šuljevi (hem o ro id i).........808 Varenje .................622 Rejnoov (Raynaudov) ...rak.................... 832 5 Š a r la h .................. 708 Stopala ............ 816 Vene...... ....... 754 Tikovi i t r z a j i .....776 Trudnoća .....

O detetove treće godine do otprilike sedme. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. a u težim slučajevima do apneje p spavanju .on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. Nakon. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. nosu i grlu.jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću.do 20 sekundi . On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. oni natel nu. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. . izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno. LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. desno). osme godin oni obično počinju da se smanjuju. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. približno.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. lako ovi simptom i nisu opasni po život. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja .u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše. denoidne vegetacije.

prašina. polen ili alergeni životinjskog porekla. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. kućna nega može samo da ublaži simptome. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. bio bi propisani redosled lečenja. Ako su krivac alergije. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. Uvek. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. pravilno delovanje je lečenje alergija .ili uklanjanje alergena. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. a i pojedincu. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. ♦ Za decu s alergijama. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. mogu da nateknu i otežavaju disanje. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. . Ako alergije nisu uzrok. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. Otorinolaringolog će pregledati dete. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao i krajnici. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. Na primer. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. iznad krajnika.specijalisti za uho. Kad se adenoidi inficiraju. za koji se smatra da drenira limfni sistem.

ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. Najčešće se javljaju ko lescenata. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. Tražite lek koji sadr. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. glicerin. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. koji štiti ranicu. koji suzbija bal terije. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. takođe poznate ka afte. Ako s vam roditelje mučile afte. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. nojne ranice u ustima. rak usne šupljine ili leukoza. na dnu desni ili mekom nepcu. Zapravo. ka što je alergija na neku vrstu hrane. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. folne kiseline. na jeziku. Smatra se da afl nisu zarazne. četkicom za zube ili vri ćom hranom. idite kod lekara. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. vitamina B n ili kombinacij navedenog. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. kao što je reakcija na lek ili. Pomoću lekova. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. retko. . i peroksid. ubrzaćete proces zarastanj.

Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. . folne kiseline. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. izbegavajte kafu. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. začine. gvožđa i cinka. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. B kompleksa. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). kao što je osetIjivost na hranu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. opuštenu osobu. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. Naučite da meditirate. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. gvožda i cinka. slanu ili kiselu hranu. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. najvišu tačku ramenog mišića. melaleuke (Melaleuce spp. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. ♦ Izbegavajte začinjenu. Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. Ako su afte posledica nekog drugog problema. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). pre nego što se razvije ranica. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. kao i folne kiseline. Nemojte gutati. tanin će da ubrza isušivanje afte. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone.Ako imate infekciju. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu.

otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. zatvoreni mitese su im nalik.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe .muških polnih hormo koji uključuju testosteron. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). bolne upale. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. Kod ž na je. grudima. možda vam je potrebna lekarska pomoć. Slaba higijena. vratu. pak. ispunjene tečnošću. Ako zid pod pritiskor . obično poznati kao bubuljice.većinom žene . Možda im ate rosaceu. većine oblika akni. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. vratu ili gornjem delu leđa. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. koji ne izgl da lepo. a tipično je da se pojavljuju na licu. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. grudima i leđima. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. Ciste ili čvori (papule). Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. ako imate teži oblik akni. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. obično ravni čirići. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. mogu se začepe lojem i keratinom. tego koja se zove neupalne akne. Kako se folikuli ispun vaju. ramenima. ali su bez boje. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju.starije od 30 godina. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. mogu da se upale ili ispune gnojem. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. naročito kod adolescenata tamne tačkice. koje mogu da narastu i do veličine od 2. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. a bakterije množe. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. a i nešto su sklonije rosacei. ali sasvim je sno da im nisu uzrok.

Kod težih slučajeva rosacee. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. Ako se pustule inficiraju. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. Akne imaju mnogo podvrsta. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. što podstiče lokalizovanu upalu. rezultat je pustula. . Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. zadebljan i bolan. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. posebno vitamina B2 (riboflavin). Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. ali kod drugih ih zapravo uzbija. dok stare. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. Osobe s težim. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. Rosacea počinje upornim.uje. obično muškaraca. obično žena. Kod odraslih osoba.u da dovedu do razbuktavanja akni. Upala se obično širi. npr. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.)j iscuri u okolno tkivo. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. akne u porodičnoj istoriji bolesti. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. ili upalne ikne. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. obično dečake. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. -------------------. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. stvar se dalje kompli. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. a kod nekolicine obolelih od rosacee. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. vrućih napitaka ili alkohola. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. neprirodnim rumenilom obraza i nosa.

nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. bode vlažnosti i topline. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. vrste kortikosteroida. direktno u ciste. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. naročito kod žena u drugom stanju. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). Za hronično upaljene ciste. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. govarajte o tim postupcima.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. a zatim ponovite na drugc ruci. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . Držite jedan minut. i hemijski piling. kažiprsta leve ruke. Za umerene do teže slučajeve. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. Pre nanošenja leka. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. suvom i osetljivom na sunce. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. antibiotik koji se obično uzima oralno. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. a zati ponovite na drugoj ruci. kao štc stres. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . ovi pristi imaju smisla. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. por. Istiskujete li čiriće sami. derivat vitamina A. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. Kod blagih ili umerenih oblika akni. lečenje mora da se pažljivo prati. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože.

Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože.I vet kozije krvi (Lonicera japonica). ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid.pomaže da održite vašu kožu čistom. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. Vitamin E. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. Vitamin Bs. antioksidans. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lutricionisti obično predlažu cink. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. može da ubrza ozdravljenje. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis). 50 mgdnevnoje uobičajena doza. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije.anizma da razgrađuje glukozu. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. ulje melaleuke (Melaleuca spp.ili čak medicinskim sapunom . koji deluje na hornonska događanja u organizmu. u abletama jačine 6x. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. . SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni. koji pomaže u metabolizmu hormona. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. i uprkos suprotnim tvrdnjama. azatim nežno isperite. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. . Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. neven (Calendula officitalis). komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. HOMEOPATIJA propratne efekte. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp.) može la bude delotvorno.). umor. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. kamilice i melaleuke.

a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. Oboleli. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Konačno. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. jednostavna računan postanu nemoguća. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. koji sve više gu orijentaciju. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. ili bolest može tr jati čak 20 godina. smetenost. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. nepažnja. telesno bespomoćar inkontinentan. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. može da odluta i izgubi se. godine života. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. Intelektualr funkcije poput pamćenja. često je na a drugima da pomognu. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. Pažnja obično luta. paranoja. Do 80. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. sebičnost. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. shvatanja i govora pogc šavaju se.provala besa. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . nj' oblik je genetski određen. uznemirenost. anksioznost. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. zaboravljanje nedavnih događaja. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. napada straha. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. Među odraslim Amerikancima. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. Postupno razvijaju i telesni problemi. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina.

Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. tegobe sa štitnom žlezdom . unos sićušnih čestica aluminijuma . depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). m oždani udar. Jednostavna.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. Slute se i drugi uzroci. U okviru ispitivanja iz 1991. Zaista. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka.ćelija u mozgu. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti.s posuđa za kuvanje. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka.nasledno degenerativno nervno oboljenje. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. Obe su teorije sporne i nedokazane. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. Druga mogućnostje da je ta belančevina. nedostatak vitamina B n . Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. neprimerenu ishranu. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . godine. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. Ako je tačno 3vo poslednje. tumori na mozgu. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. Posle samo dva dana. Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. U manjem broju slučajeva. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. na primer . a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala .nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. Očigledno.može da dovede do Alchajmerove bolesti. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). čvorovima živaca. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. uključena u stvaranje plaka. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. .izdajničke dokaze o zapletima. anem iju. hipoglikem iju. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. Prema jednoj teoriji.

♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. Konačno. cilja r aluminijum .za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. možete stimulisati mentalnu aktivnost. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. biće neophodnastalna briga negovatelja. Jednolično pritiskajte jedan minut. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja.na vrhu stopala. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. a zatim ponovite na drugoj ruci. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. a zatim ponovite na drugoj nozi.možete da ublažrl razdražljivost. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . pamćenju. Kako bi ublažili taj teret. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. Terapija kelacijom. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. ravno^na pravcu malog prsta. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba.

lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. . izgubljenost i zvonjenje u ušima. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. To se može bolje postići u grupi. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum.između ostalog. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. a uzima se tri puta na dan. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. zaboravnost. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . vrtoglavicu. nemogućnost koncentracije. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. držite se ustaljenih navika i postupaka. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam .a osobito nervne ćelije u mozgu . kad morate da budete odsutni. kasnije ga oslobađajući kao otpad. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom.u dobrom stanju. 12 mg za žene). Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. u najboljem slučaju. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. potištenost. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. poznatu okolinu u kojoj će živeti. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. Prosečna preporučena doza je 40 mg. nije obavezno da ćete i vi oboleti. Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. temelje na nagađanju. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. fotoalbume i omiljene porodične priče. rastresenost. teskobu. izađite u šetnju.(EDTA). pa se sve preventivne mere. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. Iznad svega.

povraćate. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. ili srčani udar. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. hranu i ubode insekata. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. druge ozbiljne alergijske reakcije. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. koj se zove histamin. hripanje. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. 94). to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . Ako imate tešku alergiju. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. a poznate s pod nazivom alergeni.prva pomoć: Sok). Nadražena koža koja svrbi. ali nek< poput anafilakse. crvenim plikovima na koži koji svrbe . ♦ Ukočenost. ♦ Svrab očiju. ali je ob čno nasledan. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. pa oslobađa vrstu hemijske materije. manifestu se otečenim.poznatih kao antigeni . crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. i srce može ubrzano da kuca. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. d openicilina. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. nadimate se ili imate proliv. poput bakterija.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. i bori se samo proti opasnih. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. ♦ Bolovi u želucu. poput hrane. Koprivnjača. ili urtikarija. praćene jakim crvenilom i svrabom. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. možda proživljavate napad astme. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu.

Ijuskari. znojenja i nesvestice. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. Neka deca ne mogu podneti gluten. grašak. može da izazove zajapurenost. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). poput dermatitisa ili astme. belance iz jajeta. a katkad i šaka i stopala. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. mucor i rhizopus . Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. (Vidi Astma. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. osa. Sulfiti. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. žuta boja za hranu br. Mononatrij-glutamat. na primer). Ako ste. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. svetlo ili emocionalni stres. nosa i nepca ili grla. tapaciranog nameštaja i tepiha.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. na primer. spore plesni. prašinu i alergene životinjskog porekla. spore plesni i mikroskopske grinje. Spoljne plesni . glavobolje i obamrlost.penicillium. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. . -------------------. barbiturati. šećer koji se nalazi u mleku. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. hladnoću. antikonvulzivi. aspergillus. kašljem i kijanjem. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. toplotu. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. dok unutrašnje plesni .rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila.alternaria i hormodendrum . Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. hripanje i šmrcanje. ubode insekata. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. proliv i mučninu. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. kikiriki. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. insulin. većinu čine deca do 6 godina. U težim slučajevima može doći do povraćanja. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. ali glavni su alergije na polen. lekove. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. pšenica ili soja. kao i vrtoglavice. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. zajedno sa začepijenošću nosa. kukuruz. sredstvo za pojačavanje arome. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. nego više „osetijivost". Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. Otrov u žaokama pčela.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. ove reakcije nisu prave alergije.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). Astma: Astma ima različite uzroke.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. One uključuju plesan. kisele pavlake i tvrdog sira. polen. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima.

Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. ali to može biti teško. terbutalin ili oralne kortikosteroide. jače lekove . najčešće su to ubodi insekata. cime tidin. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. svrab i crvenilo . . ili anafiiaktički šok. ponekad se leče kortikosterc idima. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje.oticanje. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. Simptomi . Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. a nisu opasne po ž vot. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. Vidi i Hitna stanja . ali ako su var simptomi teški.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. ubode insekata i hranu je test na koži.prva pomoč: Sok. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin.ako s vaši simptomi teški. obično hidrokortizonom . lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. ali lekar može da vam prepiš i druge. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. u spreju za nos ili oralnom obliku.kao što je krom olin . ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar.obično se pojavljuju u roku 20 minuta. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. Osipi na ko. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti.

HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. 1. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. 5 ili gumiarabike. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. Procedite i pijte vruće. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. probajte Debelo crevo 4. AKUPRESURA Za curenje nosa. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. . Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. ili u hitnom slučaju.ako to možete da podnesete). a zatim ponovite to na drugoj ruci. a zatim pustite da prokuva. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. cveta crne zove (Sambucus nigra). za curenje nosa. Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. morate da se obratite lekaru. zlatnice ( Solidago virgaurea). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. natapkajte na maramicu i inhalirajte. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. belog luka ( Allium sativum). probajte hranu na bazi tofua. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. trljajte čvrsto jedan minut. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. Ako imate tešku alergiju. Da biste osnažili imunološki sistem. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. a u mnogim slučajevima su neizlečive. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. pustite da stoji u hladnoj vodi. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). koji morate uvek nositi sa sobom. posebno predeo između dve kosti ruke. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. svrab u grlu i kijanje.

samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. uspavljivanja. bi brežna oboljenja. drhtave ruke. Ako se troši u preko mernim količinama. Većina zakona smatra 0. na gotov normalan način. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. zdravlje (vidi Ateroskleroza). od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. 94 . hronični proliv. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. ili pijanstvo. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. teskoba. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. oštećenje mozga i srca. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. ujutro i!i potajno. Zloupotreb. teskobe. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim.tegobe). proširen krvnih sudova u koži. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. jednjaka. uključujući hipoglikem iju. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . želuca. Hronični alkoholizam je progresivna. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. potencija no smrtonosna bolest. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. mučnine ili delirijum tremensa. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. oraspoloživanja. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. nesanice. vida. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. povećanom tolerancijom n njega. promukao glas. uzimanje alkohola bez društva. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. nesanica.

nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. teesnih. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. a većina ih se odrekne pića trajno. ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. grčeve. . psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. društvene podrške i moivacije. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti.i lečenje tj. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT).Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. izu^etno teškim.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. delimično i zbog toga jer . a leke su je čak i potpuno zabranile. Ako se ne leče stručno. retko s trajnijim jspehom. oporavak. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost.koja se ponekad naziva i detoksikacija .a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . često je teško održavati proces oporavka. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). što je važan cilj lečenja. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. Oni sa sla)om društvenom podrškom. a može oštetiti i polnu funkciju. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. Neka de. smanjenom upotrebom alkohola. a ne alkohol. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga.

Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. a i govori se da sprečava napade. Obnavljanjem tih hranlji materija . < 5 . povraćanje. grupnu terapiju. karniti magnezijuma. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. grozničice (Scutellaria lateri ra). da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. B kompleksa i C. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. RAD NA TE LU Masaža. mogu da se pokažu risnim. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. kao deo programa fizikalne terapije. ali nikakvu hranljivu vrednost. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. selena i cinka. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. zbunjenost i otežano disanje. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. u ponašanju. nane (Mentha piperita). ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus).naročito tiamina (vitamina Bi) . koji može da uključuje obrazovne programe.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa. Za simptome apstinencijske krize. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora).može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje.

posebno za žene. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. Kod mnogih. društveni beleg i dalje ostaje . sprečavanje toga može da bude teško. produktivan život. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. a ne slabost volje. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. desno). ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu.. 90 posto alkoholičara puši. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. Ipak. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. ali može da se podržava stalnom terapijom. Na primer.. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. . . pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. u kojem ima više šećera nego u samom voću.. Za vaše vlastito dobro. i povećanje biljnih belančevina. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . Da biste naučili da živite bez alkohola. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. naći nove prijatelje koji ne piju. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. ♦ Počnite da vežbate. mahunarkama i povrću. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA).da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Na primer.korak ka izlečenju. belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama._•. i voćnog soka.i najteži . prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče.

može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni. grčevima u mišićima i preteranim. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. obično za dve do godina. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. g < ne.nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. degenerativni loški poremećaj. životinjskc krznu. godine. slabljenje ostalih udova. multipla skl roza. ponekad praćeno trzanjem. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. Kao posledica toga troše se mišići. če kod muškaraca nego kod žena. nespretnost ruku. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. ALS je relativno retka bolest: u SAD se.neizlečiv je. tumori leđne moždine i druge bolesti. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. koži ili đubrivima. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. N istraživači veruju da uzrok tzv. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. postepeno propad. Nadalje. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). gutanju i disanju. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. . lako je uzrok ove bolesti nepoznat. povećana slabost im u jednom od udova. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest .

Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja.što je jedan od simptoma ALS-a. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. . Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. katalizatora belančevina. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. bez nadražaja za pokret. Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. aminokiseline leucin. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . s a E » IL . Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. Verovatno zbog teškoća pri gutanju. Nadalje. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. dobijenim iz ćelije. Nadalje. ostavljajući mišić bespomoćan.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti.

Uprkos bolu. poput raka debelog creva. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. tvrdih stolica. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. Stražnje fisure. Analna fisura može da bude mučno bolna. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. na toaletnom papiru ili odeći. koji se otvara pr ma napolje). . uz stražnji analni zid. poput raka debelog creva.pogled izbliza na prede čmara .često je sve što je potrebno. Možda imate ozbiljan poremećaj. nalna fisura. tup bol može da potraje i nekoliko sati. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična.5 do 2 cm d žine analnogzida. čir r čmaru. ♦ tvrda ili neredovna stolica. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. takođe zvana i analni čir. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. sifilis. ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. Prednje fisure. tuberkuloza. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. Kronova bolest SID A. ru. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. krvarenje je povremeno obilnije. Vizuelni pregled . Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. kod pražnji nja velikih.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. uzduž prednjc zida. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. poput proktitisa (upala za< njeg creva).

__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. 1 . Ako jedan lek ne deluje. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. najbolje rešenje je operacija. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. upotrebite azotnu kiselinu. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. Analne fisure se često javljaju ponovo. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. a ipak nije strašno teškog oblika. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. suhim. Ako je analna fisura izuzetno bolna. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. najduže sedam dana. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. probajte drugi.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. Između ostalih korisnih stvari. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. tvrdim stolicama. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. upotrebite Ratanhiu. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. uključujući hemoroid ukoliko postoji. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti.

bolovi u donjem deiu trbuha. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. zadihanost. mogući i bolovi u zglobovima. gore) 102 . creva se nikada u potpunosti ne isprazne. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). jarko crveno krvarenje iz čmara. povraćanje. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. slabost. otežano pražnjenje creva. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. kolike. svrab ili iscedak iz čm ara. krvni sudovi na koži nalik na pauka. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. povraćanje s krvlju. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. Zatim čitajte vodoravno. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. m učnina. jarkocrvena krv i sluz u stolici. osećaj punoće u zadnjem crevu. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. pojava modrica. bolovi u donjem delu trbuha. ♦ Kolitis. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. punoća u zadnjem crevu.

idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. Dbratite se lekaru. Za kolitis ili Kronovu bolest. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. odmah iza upale slepog creva. prekomernu upotrebu laksativa. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. ili Zz gastroenteritis. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. lovite lekara bez odgađanja. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. Ako ste stariji od 50 godina. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. cn/arenje može biti opasno po život. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. 3 ozovite lekara bez odlaganja. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. Ddmah pozovite medicinsku pomoć. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože.e odmarajte. Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. alergiju.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. hlamidije i sifilisa te herpes virus). 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ao ili 1 . pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. rektalnu povredu.

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. drukčija od svih koje ste imali pre. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. kao što su bobičaste aneurizme. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. ♦ Teška glavobolja. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. praćena bolovim a u vratu koji se šire. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . nja. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. Ali čak i ako ne prsne. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. daju može da dovede do aneurizma. lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. ili u arterijama koje hrane mozak. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. osobito kod pušača. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . pulsiranja. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. što je često riskantan postupak. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. glavne arterije koja vodi krv srca. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. Najbolji način da s. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. ma. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. ♦ Bol u grudim a. . ali vrl delotvoran kad uspe. prom uklost. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. stv rajući mehurtanke kožice. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. Ubodne r.

a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. može da se razvije duž arterije. vrećasta vrsta aneurizma. Krvni pritisak. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. Vidi pod Ateroskleroza. nazvani su tako zbog svog malog. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. 1 . Redovno vežbajte. Krvni ugrušci. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. okruglog izgleda. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. a ne umesto njih. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. prestanite. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. visoki i H olesterol tegobe. Sledeće načine lečenja . Aneurizam se takođe može odstraniti.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. HOMEOPATIJA Kod malog. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. Održavate li um i telo opuštenim.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. a ako pušite. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. Valjkasti aneurizami. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. pazite šta jedete.

ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. Odmah pozovite hitnu pomoć. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . to m ože biti i srčani udar. Ako imate stabil nu anginu. obično se oseća u grudima. teskoba. ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". steže. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. angina . duboko iza grudne kosti. oštar je ili peče. a može da si širi i premadrugim delovima tela. nesvestice ili zadihanosti. vrtoglavica. akutnija je bolest. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. javlja s < nepredviđeno. duži i nepredvidljiviji. ovo su znaci nestabilne angine. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. usporenog pulsa.kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. ne dobija dovoljno kiseonika. Od mnogih oblika angine. naticanja. aritm ije.sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. palpitacije. ♦ ako su napadi postali jači. stomak ili ru ke. Dru^ oblik. glavobolja. slabost. češći. čak i pri mirovanju. Ako vam se angina pc gorša. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. no nakon 65. gc dine više pogađa žene nego muškarce. nestabilna angina. bude da su koronarne arterije . morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. mučnina ili ošam ućenost . ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori).najčešća je. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem .obi čno ne više od pet minuta. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. zatvora. bledilo. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. znojenje. bol je sličan ali ne traje tako dugo .koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. guši. gubitak daha. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". stabilna ili klasičn. Razlog može d.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. ♦ slabost. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite.

Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. Nitrati. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). Zaista. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke.atnijom. Osim toga. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. Uz sve to. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. isproban su i jeftin način lečenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. pušenje. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. Zavisno od određene osooe. ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. a oba podstiču rad srca. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. U nekim slučajevima. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). stres. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. telesne vežbe. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti).tegobe). visok nolesterol (vidi H olesterol . Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. . Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. Oni uključuju visok pritisak. lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. mogu biti zahvaćena i ramena. poput slabokrvnosti. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti.tegobe). oreterano opterećuju srce.

su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i. PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno.postala je relativno rutinski postupak. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja. naročito ugljen monoksid. operacija premošćivanja. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja. Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. Osrčnica 5.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce. Mnoge tehnike opuštanja . kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija.brige konvencionalne medicine. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog.mogu izvanredno mno.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . (Vidi Dodatak i str. morate da naučite da opustite. Aspirinom). Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja.) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). Angioplastika . Beta-adrenergički blokatori. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris.a ne zamenu . 7 radi položaja tačaka.i jednako delotvorno. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi.biofeedbacka) do joge . Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. album. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. pomoći. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr.od biofidbe (. nitratima i beta-blokatorima. Da biste izbegli ugljen-m noksid. To mo. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . primenjuje se u vrlo teškim slučajevima.

ako se izvode preambiciozno. !'H 1 ' l ’ " . mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. 109 . uz rub potkolenične kosti. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da .am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. krvnoga pritiska i EKG-a. . može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. tri do pet puta. ponovite na drugoj ruci. Ako se izvode kako treba. vidi Ateroskleroza.. pritisnite tačku Osrčnica 6. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. prestanite. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. Ispitivanje traje oko pola sata. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. Krvni ugrušci. ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zatim promenite nogu. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. visoki. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. uzmite propisani lek. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. vežbanje će postajati sve teže. obavite test opterećenja . TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. Da oiste poboljšali energetski metabolizam. bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. kako vreme bude odmicalo. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. ♦ Ako pušite. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi.*>fi.!i!l ! . uz lekarevo dopuštenje.'i i. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade.tegobe i Krvni pritisak. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. Lagano pritiskajte palcem jedan minut. možete da planirate zdrav program vežbanja. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. . Ako bol traje.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. Praćenjem vaših otkucaja srca. H olesterol . Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. a ne dopustite da one kontrolišu vas. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. Naoružani tim saznanjem. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. Cvrsto pritiskajte jedan minut. sedite i spustite stopala na pod.

Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja.u vezana s načinom na koji se organizam priprema. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. dis nje postaje piiće i brže. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. Mnogi pacijenti izaberu taj put. na kraju to će samo pogoršati stanje. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja). na primer insekata). ubrzavaju se otkucaji srca. radi se o kliničkom poremećaju. G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. i generalizovana . bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. iracionalne misli. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. mišići postaju napeti. prilagođavar situaciji. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. imaće povolj 0 . dru pak. kao što je skučeni prostor.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. u tim slučajevima.kao što je nesreća. uz proticanje vremena. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. muškaraca). dobro reaguju na lekove. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. jet oslobađa šećer. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). psihoterapiju i altf nativne načine lečenja.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). bez nek< vidljivog razloga). ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. na primer. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. Možda imate n a p a d p a n ik e . smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. ili od naročit stvari. kc slabi organizam i deluje rušilački.

Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. posavetujte se s praktičarem. Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. Bihevioralna modifikacija . Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. Na primer. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti . koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. . Dve su prikazane na str. razdražljivost.kao što su bolovi u želucu ili znojenje . vrtoglavicu i zavisnost. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti. U pogledu ostalih. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. Osim toga. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. 767.više koristi telesna vežba. alprazolam i klonazepam .tegobe). Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. tahikardija (ubrzani otkucaji srca .vidi Srčane aritm ije). U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. među njima se nalaze lorazepam . Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. Meditacija. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). i druge srčane tegobe. osobama s telesnim simptomima .može da bude od koristi. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma).može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom.► delovanje. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. diazepam.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja . DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. kao i kognitivna terapija.

dok valerijana (Valeriana officinalis). [ bi se postigli najbolji rezultati. Ignatia je .. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. 112 . PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). spasonosnog leka . Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. taj či i kigong. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. vežbe dubokog disanja v su korisne. a velerijana . vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. postoji 38 lekova.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. Probajte eterično ulje lavande.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta).) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. Po gano udahnite kroz nos. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. ovaj postupak. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. reakcije opušt nja. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. Ponovite nekoliko puta. Gelsem ium se preporučuje. probajte Aconite. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. Od svog lekovitog bilja napr. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi.) Pošto se trbuh raširi. Kad izdišete. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. Sve u svemu. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. Budući da je anksioznost gotovo. autogeni trening.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. sledite uputstva na flašici. nastav da udišete što je moguće dublje. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. Stavite kapljicu. dve na papirnu maramicu i udišite. uvek praće površinskim disanjem. obratite se homeopati. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. jasmina ili plave kam ilice. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. oslobađa energiju cvetova u vodu.

Osim što ublažava anksioznost. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate.kao što je to slučaj s anksioznošću. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. kao što su strah od letenja. previše magnezijuma može da izazove proliv. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. naročito ako patite od grčenja mišića. . ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. pritisnite Osrčnica 6. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. Pomaže i kod opšte anksioznosti. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. a zatim ponovite na drugoj ruci. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. EEG biofidbek (biofeedback). pre se radi o obliku koncentracije. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Hipnoza nije čaroban ili koban. ačno u ravni s malim Drstom. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. Kroz niz seansi s terapeutom. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih.A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). a zatim ponovite na drugoj ruci. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. tri do pet puta. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. Svakahipnozajesamohipnoza. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove.

nepravi lupanje srca. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. Anore ja je opasna. iako može da se javi i snije. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. ali ipak neće i sama da jede. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. kalorijam a i priprem om hrane. em etike ili tablete za skidanje kilograma. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. r ročito u prisustvu drugih osoba. diuretike. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. osobito školi. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. slabokrvnost. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. bez njih se uskc neće moći. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. anoreksija bolest uma. rano. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. Anoreksičs . Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. lako je u središtu ove bolesti hrana. obično nakon većeg gubitka kilograma. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja.

izbegavajte da komentarišete jelo.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. što je još važnije. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. Za opuštanje želudačanih mišića.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. cink i masne kiseline. antidepresivi. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. osim gladova. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. Osim toga. bitno je često praćenje. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta.a. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. kao što su pažljivost i pronicljivost. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. ta či (t'ai chi). Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. težinu. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. . naročito onih koji su vegetarianci . sredstva za pojačavanje apetita.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja.

♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . bakama i dekama.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. pluća.bolovi. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. Mož da se javi i kod dece. Srećom. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. osetljivost i oštri bolovi.bolovi i Zglobovi . Ako pozitivistički sagled. lako nema potpunog izlečenja. slab apetit i gubi na težini. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. burzitis. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. stopalima i opšti umor i nesanica. naročito devojčica između 2 i godina. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. ♦ Bolno naticanje.). m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. gubitak apetita. infekcije. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. bilo da je on posledica bolesti. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. uklji čujući srce. groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa .iako to nipošto n znači za svakoga . a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . m ožda im ate infektivni a rtritis. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. genetske mane ili nekc drugog uzroka. oči. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. artritis znači upalu zgloba.artritis neizbežan deo procesa st. upala zglobova. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. nogama. adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . naročito posle buđenja. upala i ukočenost u rukam a. na kolenim a. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. tetive se skupljaju. živce i mišiće. to žene dva do tri puta češće nego muškarce. gubitak težine. dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. mo problem. nogj ma. Izgleda da je za mnoge Ijude . napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja.kao i u rukama. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. renja. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. 6 . osim 5 do 10 postc pacijenata. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. ♦ Tem peratura. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. ručnim zglobovim a i člancim a. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. ili im a prom ene tem p erature. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima.

Trajno oštećenje izaz'. pluča. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat.D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. ili degenerativna bolest zglobova. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost.artritis izazvan trošenjem . Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . Bez zaštitne hrskavice. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. O steoartritis. ili Stilovu (Stillovu) bolest. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. Ako se ne leči. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama.posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis .anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). giht (ulozi. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. . (VidiKoštani trnovi. bolove. Kod drugih Ijudi. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba. oči i nervni sistem. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. kao i prste na rukama i nogama.naročito u kičmi i nogama . Toje najčešći oblik artritisa. nazvano hrskavica. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. izobličenost i teškoće pri kretanju. U retkim slučajevima. Zloupotreba anaboličkih steroida. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. kosti se počinju međusobno trljati.postepeno se istroši. karakteriše hronična temperatura i anemija. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. naročito kod starijih osoba. koji su popularni među nekim sportistima. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. stvarajući trenje i bolove.

Vidi takođe Leđa . dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . ukočenosti i nepomii nosti. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. tuberkuloze. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. mirovanja vežbanja. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. koji mogu biti posledica uganuća. Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. nju. 118 . Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. poput stafilokoknih infekcija. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. Zavisno od pojedinca.porem ećaji). Burzitis i Tendinitis . povrede ili druge vrste nadražaja. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. U slučajevima osteoartritisa. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. Infektivn artritis. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. Kod uznapredovalih slučajeva. O steoartritis. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. posledice mogu da traju ceo život. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika.zapaljenje tetive). analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. simptomi. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. Kao što može da se pretpostavi. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. r primer. kao i drenai viška tečnosti izzglobova.tegobe.

rešenje možda leži u hirurškim zamenama. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. 1 . samohipnoza. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. kolenu i prstima ruku . opuštanje. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. razonodu i kreativno rešavanje problema. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. lako je kretanje posle tv . Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. Rezultat. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. Staviše.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. možda neće opravdati potrošen novac. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. Uopšte. ako ga uopšte bude. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. uključujući kognitivnu terapiju. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. na primer. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. M editacija. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. vizualizaciju.kao i manji zglobovi u laktu.e o p e ra c ije ograničeno. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi.

HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. Ponovite 20 puta. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. Da biste ublažili napetost mišića. lagano stisnite. pa polako popustite. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. 10 sekundi. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. Ponovite 9 puta. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. poslužite se Paukovim guranjem. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. 0 120 . provera. Ponovite nadesno. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. Ponovite 1 puta. dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). probajte Stiskanje palca. koja se uzima triput na dan. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. Savijte prste u šaku oko palca.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica).

Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. mesne proizvode. Osobama s oslabljenim. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. O d reum atoidnog artritisa. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. Smatra se da vitamini C. Bs i E. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. orahe. prem a nekim stručnjacim a. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova.-----------------. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. sprave. Aspirin). koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. bitnoza obnavljanje hrskavice. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol . godine. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. koji gradi hrskavicu. kao i cink. posude i kvake na vratima i ladicama. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. Služite se metodom pokušaja i greške. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. 1 . sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. patlidžan i paprika. naročito za žitarice. krompir. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. jaja i mlečne proizvode. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr.

Ovaj »drugi talas« nap.. zviždukanje pri disanju. Najčeš . ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. Astma nije problem s udisanjem. ili m ožda imate težak napad. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. n. na primer. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. tačnijejeda napade mo. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. Odmah pozovite hitnu pomoć. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. nosnice se šire. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća. samo blage i retke napade. prilično ozbiljna bolest. Cešća je kc dece nego kod odraslih. a možda ih i u potpunosti izbegnete. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. njem. stma je hronična respiratorna bolest koja. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. koža među rebrim a deluje uvučeno. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. Neke osobe s astmom proživljava. što otežava pričanje. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. no relativno bezbolno. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. astma. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. kac kod bronhitisa i emfizema. trebalo bi da dobijete novi lek. Ako imate astmu.) ili su emocionalr prirode (stres). U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. lako je astma retko smrtonosna. Za druge. duvanski dim . pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. Blagi i umereni nap. Javljaju se u naletim. Ako imate astmu. Prilično česta bolest.. Alergijesu primarni krivac. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. pak. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. već s izdis.

Bronhiolitis. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. Kada se udišu. prašina. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. i sulfite. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. po svemu sudeći. acetilsalicilnu kiselinu npr. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca).alergeni. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. jesu polen. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. trava. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. poput bronhitisa. čini Ijude osetljivim naovu bolest. indometacin. metaproterenol. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. stranica 133). Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. izoetarin i salbutam ol. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. čest je uzrok dečje astme. . Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. Kao deo tog plana. morali biste redovno da odlazite kod lekara. plesan. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. LEČEN JE Ako imate astmu. Bronhodilatatori za inhalaciju. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili materije koje prouzrokuju alergije. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. kao što su izoproterenol. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. ispraznivši ih u roku tri sekunde. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori.

Pijte vruće. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. tabletama ili kapsulama. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. u koje se ubrajaju teofilin. poput visokog krvnog pritiska. pustite da odstoji 10 sati. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. naročito tokom noćnih napada. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. a zatim ponovite na drugoj strani. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). ili nastupa naglo i iznenada.5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. možete očist organizam od prekomerne sluzi. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. lavande (Lavandula officinalis). mogu da izazovu opasna propratna dejstva. Ako ih preterano upotrebljavate. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. 1. Za pripremu čaja. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. Cvrsto pritiskajte dva minuta. 124 . a zatim stavite da provri. duboko udahnite pet puta. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. Oralni bronhodilatatori. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. Ili stavite šake na grudi. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). astmu bi trebao da prati lekar. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. Potopite mešavinu u hladnu v < du. miloduha (Hyssopus officin lis). metaproterenol. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože.

godine »preraste« tu bolest.) -----------------. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno. mogao da doprinese tome. nasirajte gornji deo stopala. limunov sok. Zatim. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. ili kombinacija činilaca. vinsko sirće. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. poput mleka. sok od grožđa. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. savijajući prste tako da budu rašireni.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. instant-krompir. Kad imate napad astme. vino. ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. pokrećući tako astmatični napad. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). testo za picu (pizzu). čime ćete moći delotvornije la rešite stres. 1 . grožđe. ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. budući da vlažnost olakšava disanje. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. kao što je pivo. astmatičari mogu normalno da vežbaju. i 10. kukuruzni sirup. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). koji je čest okidač astme. Snabdeveni odgovarajućim lekom. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. ► Naučite da prepoznajete okidače . i instant-čaj.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. konzervisano povrće. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. sveži račići.

Konačno. Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. trnaca ili obamrlosti uda.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. Ateroskleroza obično po. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. može naslutiti da može da se speči ili uspori.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma.i arterije koje vode do mozga. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže. Zatvaranje Ironarnih arterija. delimični gubitak vida ili govora. bedra i lista usled naprezanja. koordinacije. govora ili vida. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih.najveću arteriju u organizmu. masne pru na zidu arterije. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati. koja može da dovede do moždanog udara. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju.često se smatra da je to t lest starijih osoba. ♦ angina pektoris. donjih udov bubrega.angi pektoris. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. đa aortu .takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . teroskleroza . osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti.po pravilu zbog visokog krvn pritiska.ob no tokom mnogo godina . grčevit bol u mišićima stražnjice. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja. stvaraji plak koji začepljuje arterije. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. Da bi nadc nadila gubitak. srčana aritmija i srčani udar . koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . stresa ili pušenja . Ispitivanja pokazuju da se arterijs . koja ide srca . To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. Ali ako su nekor arterije oštećene .upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. a u nekim s čajevima čak i izleči. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života.

redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. može da se javi tvrd. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni. prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . azlozi njene pojave manje su jasni.tegobe.odine. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. levo). Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. 1 . kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. ♦ Starost.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. Na primer. laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. Konačno. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. lekar može da zatraži angiogram. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. Ipak. na primer omršavite. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. Ako imate visok krvni pritisak. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. (Vidl H olesterol . zvanim slobodni adikali.) ♦ Način života. Pušači bi morali da prestanu da puše. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. desno). iako može dazapočne mnogo ranije. (Vidi Gojaznost. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. ♦ Pol. ♦ Gojaznost. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . ♦ Naslednost. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. koji rendgenski ističe arterijski plak.

A N G IO P LA S T IK A . NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. biljne lekove.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno).N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. Njegovi cvetovi. Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja.tegobe. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. telesne vežbe i smanjenje stresa. koji je vodio dr. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. Na kra provere. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. Savetujte se s praktičarem kineske medicine. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. Din O rr (Dean Ornish). Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . Kako se balon naduvava. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. opuštanje i telesne vežbe. laserima i stentovima . izduvan balon. uspostavljajući ponovo normalan krvotok. vidi K rvo to k . uključujući biljke Ledebouriella divaricata. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. Na vrhu katetera naiazi se sićušan. Dijagnoz.

snizite ga. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. Ako je visok. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. Za više informacija o ishrani. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. enzim iz ananasa. nego i bogata antioksidansima. koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. plivate ili vozite bicikl . beta karotin (vitaminA) i selen. prestanite. Kad nauka jednom osigura odgovore. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. da može da izazove oštećenja bubrega). ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze .nekoliko puta nedeljno. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). Kao prvo. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. ometaoksidaciju holesterola. Da biste otklonili moguću opasnost. pa mogu da deluju i na Ijude. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. vizualizaciju i biofidbek. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka.30 minuta šetate. .može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. postigli isto kod životinja. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. a ako je moguće i svakodnevno. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. na primer.čaša ili dve čaše vina dnevno . usporavaju gomilanje masnih naslaga. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. (Vidi Krvnipritisak. meditaciju. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. zatražite savet lekara ili nutricioniste. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna.uključujući jogu. visoki. lekovita biljka iz južne Indije. koji može da bude otrovan u visokim dozama. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. ♦ Ako pušite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. a puno vlakana. akosejede u velikim količinama.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika.

belančevinom koja se nalazi u kosi. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. toploj. s jakim crvenilom.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. Na primer. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. bolnim oticanjem ili gnojem. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. ili ako dobijete temperaturu. Gljivice bujc u zatvorenoj. obično u beličastu. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. cipelama i dnu tuškad oko bazena. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. ako se ne leči. koži. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. Op. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. noktim. Atletsko stopalo je blago zarazno.

ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. čarape ili peškire. Da biste ublažili . ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. Ako se ne leči propisno i trenutno. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. ali ne očekujte brzo delovanje. propusnog materijala poput kože ili tkanine. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp.rodnog.ili ih iskuvavajte. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. Dobro obrišite stopala. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. 1 . KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp.5 I vode. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. poput otrovnog delovanja na jetru. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. A. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje.) u vodu za kupanje. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim.) u zahvaćeni predeo stopala. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. koji možete da nabavite u apoteci. . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Lek je skup. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. treneri. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). infekcija može da bude vrlo uporna.vrab. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan.

Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. lečenje je priličn jednostavno. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. a puls vam je ubrzan. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca. U nekim slučajevima. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. pa čak i smrt. U slučaju Bazedovljev bolesti. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. Takode. Istraživanja su pokazala da. Podstaknuti ovim lažnim signalima.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. uzbuđeni ste ili delirični.hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto.porem t ćaji). žene češće obolevaj 32 . Medutim. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. ako se ne leči.

iako srodnog oboljenja. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. oko postaje suvo i nadraženo. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. Ako je uz to obolela asoba pušač. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. pozlatog pod imenom egzoftalmus.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. oslabljeni dugotrajnom upalom.ak na očni živac. mogu da izgube . vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. niži od sredviđenog. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. Očni miši:i. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. Vleđutim. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. 1 . Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. koji su Drilično retki. Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. suve i ladražene. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. veći od jobičajenih. vaše su oči bolne.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. Dotpuno odvojenog. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. a ako je to potrebno. a krajlji ishod je dvostruki vid. Kako bi potvrdio dijagnozu. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. i konvencionalnih i alternativnih. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. cilj svih pristupa lečenju. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. oboleli ste od hipertireoze. Ako je egzoftalmus jedini simptom. U stvari. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. Ako jesu i ako je nivo tireotropina.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva .ad ove bolesti nego muškarci. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. U težim slučajevima egzoftalmusa. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. Tegobe s očima . Ako jolujete od egzoftalmusa.

uverite se c zaista niste trudni. Za svaki slučaj. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. Međutim. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. potrebnoj određeno razdoblje. 134 . Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. svakako nastavite obavlj. Ako je lekarska intervencija nužna. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. Dakle. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. vilno funkcionisala. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. katkad i nekoliko meseci. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. iako se čini da se bole potpuno povukla. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. Jednom kad se »skladišta« isprazne. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. Za svaki slučaj. Nakon štozapočnetes lečenjem. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. paracetamol.

ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda.tegobe). dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. a time i neželjeni. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. metilprednizona i deksametazo1a. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. soju i spanać. Ovi lekovi. kikiriki. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. tokom noći koristite poveze za oči. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. navlažite oči kad god osetite dasu suve._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). Stoga. slabost mišića i povećanje elesne težine. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. sunca i vetra. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. Težina tela mora da bude na ramenima. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. međutim. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti.). spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. 1 . a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima).rajnji ishod biti hipotireoza. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. U svakom lučaju. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). kruške. mogu privremeno da iblaže crvenilo. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. postoji velika mogućnost da će . natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. s palčevima položenim s prednje. švedsku repu. Pomerite dlanove bliže ramenima. rotkvice. Staviše. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti. učinak. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. JOGA Položaj Sveća. Među te namirnice ubrajamo kupus. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). a uz o osećaju i tegobe s očima. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju.

Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. nemir. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. otežan gutanje tečnosti. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. Nakon toga mogu da uslede groznica. Ako s pokaže da je životinja zdrava. tvorovi. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. Pr simptomi su bockanje. već samo čišćenj rane. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. zatim putuje u mozak. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. vaš lekar će trebati da zna kakva v. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. f se dopusti da se razvije. gotovo uvek smrtonosn. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. mozak i kičmenu moždinu. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. a nisu lečei razvije ova bolest. ali obično između u. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. Ne izlažite se opasnosti. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. mačke. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. Ako vas ugrize besna životinja. šišmiši. . mišićni spazmi i slinjenje. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. izuzetna ra: dražljivost. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. rakuni i lisice. napadi besa. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza.

azatim vodonik-peroksidom. odmah idite lekaru. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. morate da primite vakcinu protiv besnila. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. Pitajte svog lekara o pojedinostima.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. Pošto ste primili vakcinu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. Međutim. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. to je sve što treba da uradite. delovi južne Amerike). Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. kao što je vodonik-peroksid. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. Ako je rana površinska. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. ako niste sigurni. Sto duže čekate s lečenjem. . to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak.

Odmah zatražite medicinsku pomoć. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. povećanja prostate (vidi Prostata . nesposol nost kontrolisanja nužde. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. fekcijama bešike. Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. ili koje počnu da se pon.koje se obično nazivaju cist som. bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. Idite kod lekara bez odlaganja. inkontinencija. Isto tako. temperaturom. groznicom. 138 . Trudnice. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. ovo je najčešći znak infekcije bešike. to može da ukazuje na moguću.tegobe). što je znak nfekcije bešike . Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. Zapravo.BEŠIKA . šaju letargično ili smeteno. coli). na i vrlo retke kod muškaraca. to može da bude i znak polno prenosive bolesti. Dakle. bubrežnu bolest. Ako se ne leči. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. bakterije koja se često nalazi crevima. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. po život opasnu. Neke žene dc biju infekciju . nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru. kamena u bubregu. infekcije vagine. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir.du£ čak samo oko 4 cm . infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti.olakšava bakterijama da pre< u bešiku.kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog.česte su kod. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. što znači zapaljenje bešike . morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. Ovaj relativno kratak prolaz . vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. Idite kod lekara bez odlaganja. ili tumora bešike ili prostate. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami.

Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta.takođe mogu da dovedu do infekcije. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. lečenje organizmaod infekcije. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. ali ih je teško izlečiti. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. možete da izazovete ozbiljnije probleme. Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. . prođu brzo i relativno bezazleno. Ako imate uporne ili česte infekcije. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. Ti su poremećaji obično bezazleni. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). infekcije bešike koje većinaženadobije.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. hlamidijom i mikoplazmom. fenazopiridinom. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. često se propisuje duži tretman antibioticima . možda će biti potrebna operacija. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike.nekad i do 14 dana. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. ukazujući na probleme na tim mestima. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. A i kućna i bolnička upotreba katetera . ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. .BEŠIKA . mokraćovodima. Staphysagria. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. pustite da prokuva. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. bešici i krstima. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. Pustite da se čaj ohladi. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. kedrovin m elaleuke ili kamilice. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. Zavisno od simptoma. a peckanj' intenzivno. Ako imate osušene listove. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja.najviše 1 šolju na dan. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. suprotna strana). a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. peršuna.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. bubrezima. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. sandalovine. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. Možda je najpoznatija brusnica. Ponovite na levom stopalu. bora. potražite stručnu pomoć. Cantharis. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. Mercurius corrosivus. koja. a zatim dodajte u ključalu vodu . pomažući da se spreči ponavljanje infekcije.

sirće. paradajz. kafa. ako vam je draže.bez obzira na jzrok . . Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. čineći ih manje delotvornim. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. šećer.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. čokolada. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. želucu i cukovima. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. Vitamin C povećava kiselost mokraće. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. Ili. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. uzimajte brusnicu u kapsulama. pridržavajte se uputstva na kutiji. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. Ako niste izlečili infekciju. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna.sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama.jednu po jednu. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. :rni čaj. trbuhu. čokoladno mleko. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. Temeljno očistite analnu oblast tj. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. ♦ Pijte mnogotečnosti. agruma. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija.

Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. vozači kamiona. nevidljivi golim okom . Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna.ako se i leči . a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. Slikari. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. biće ograničeniji. upornu nisku tem peraturu. mašinci i met lurški radnici. a belci pak podložniji od crnaca. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. pušači su izloženi tri puta većoj opasno.z paljenjem bešike-jesu podložnije. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. tragovi krvi.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . Sto se ranije otkrije rak. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. Muškarci su mu podložn od žena. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . kožari. opasnosti. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . iako m ožda nisu vezani za rak. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem.BEŠIKA . Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. koja nekad sadrži krvne ugruške.

a ne prerađenu hranu. nemojte pušiti. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. mestu i stepenu raširenosti. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. C i E. da nose spoljne mokraćne kesice. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. rak proširio. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. uzima se . muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. kroz coji se ispušta mokraća. 1 . spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. Ako je tumor slučajno zloćudan. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. mokraćo/oda. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. kao i cinka. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. a žene neplodne. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta.aharina. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. ili stomu. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. i je li se uopšte. Ako lekar otkrije tumor.ionalnog načina lečenja. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.Doveže sa rakom bešike. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. Be. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. ali nijedan nije dokazani ek za rak. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. a žene mogu da ostanu polno aktivne. a prostate i semenih kesica kod muškaraca.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. Za početak. kao i korišćenje kofeina i . Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. . Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven.ijom (TUR).

čak ni dečji Aspirin . ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8.BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. pluća. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. traje od 8 12 dana. 27).ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. curenje nosa. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. dan: visoka tem peratura. zatim na ruke i noge. oštar kašalj. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje.zapaljenje). Period inkubacije. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. ili pati od razdražljivosti.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. crvene oči 1 kijanje. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. izuzetno je bezvoljno. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. karakterističan osip koji se širi s lica na trup. kašljanjem). (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). ♦ ako dete ima boginje. dan: blaga do visoka tem peratura. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. . biće teško bolesno. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju.

1 . Kako bledi. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće.). Danas se MMR vakcina (morbili. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. lipe (Tilia . Međutim. ali hladne udove i visoku temperaturu. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. ritmički pritisak u području iznad slezine . Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. deca treba da budu izolovana.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. Paracetamol može da snizi temperaturu. može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. ♦ Tečni puder. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. Osip se obično povuče za nedelju dana. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti.pp. može pomoći da se snizi temperatura. macine trave (Nepeta cataria). ima crvene oči. OSTEOPATIJA Blag. nemirnoje. lako se time neće sprečiti širenje joginja. vruće lice i glavu. jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. Zatražite pomoć osteopate. žut iscedak iz očiju ili nosa. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. ako je plačljivo. pa se šire po licu. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. vruću kožu.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. Međutim. nije žedno i ima gust. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje.

na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. od ugriza krpelja koji je možda primećen. glavobolja. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. groznicom i bolovima u grudima. ukočeni. groznicom i temperaturom. pre. kašljem glavoboljom. glavobolja . Zatim čitajte vodoravno. crveni. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. . SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. um slabost i temperatura. otežano a. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. kijanjem . moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. bolom u grlu. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. mesecima or. topli. slabošću. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . i/ natečeni.

moguće s kortikoteroidom. Odmarajte se. !a sprečavanje gripe. poput osteoartritisa. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. nakon ugriza određene vrste krpelja. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. možda će biti iotrebna hospitalizacija. kod kojeg ne dolazi do crvenila.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. pijte puno tečnosti ako je potrebno. )dmah pozovite lekara. 1 . Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. kontrolisanje stresa. toplote i oticanja. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. ečenje često uključuje analgetike. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Vidi pluća . obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam.) može biti korisna. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. /idi Gripa. može se razviti mesecima. ako je potrebno. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. u bolne tačke na telu. oje može da ukijučuje antibiotike. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. ili čakgodinama. a ne bakterija. Odmarajte se. pijte mnogo ečnosti i. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin). ograničite elesnu aktivnost. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla.zapaljenje. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. uzmite dekongestiv. fidi Prehlada. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. masaže i akupunkture. homeopatija. uzročnika borelioze. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. Vidi Borelioza. Takođe. )dmah pozovite lekara. nasaži. 'idi Artritis. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Uobičajeno je lečenje intibioticima. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp.

Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. otupelost. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. na primer. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. bol u zglobovim a. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. stalan a. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. za uspešno lečenje mo. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. sinusitis. na primer ramena. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. može da se širi ili da bude difuzan. uprkos lečenju. napetošću. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. Ovo stanje može uključivati slabost. ♦ trajan bol u zglobovima. bol od povreda i bolc u leđim a. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. Na primer. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. oteklinama. ili povremen. karlicu vrat. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. i depresiju. Hronični bol može da bude blag ili m čan. stres. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. potištenost. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. traje duže < šest meseci. trnce ili druge osećaje. ograničen. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. povremen ili stalan. Anksioznost. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis).BO LO VI . Najčešće vrste su glavobolt artritis.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. je svaki bol koji. Štaviše. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje.

fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. lako može da počne s povredom li bolešću. a u lečenju učestvuju lekari. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. druge na psihičke činioce. strana 152). a ponekad i ajanstven zadatak. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. psiholozi. Aspirina) i ibuprofena. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. dok su druge privatne. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. SIDA te bolesti ak. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. hipnoterapiju. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). :učne kese. akupunkturu. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. kao što su m išićni relaksansi. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. traunatske povrede. Neke se usredsređuju na telesne činioce. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. nošenje obuće s visokom petom. čir želuca. antidepresivi. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. Lekar može da vam prepiše jače lekove. . lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. Ipak. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. poput acetilsalicilne kiseline (npr. Nekima je potrebna stručna pomoć. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. Primenjuje se samostalno.

pa ponovite isto na drugoj ruci. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. pa ponovite isto na drugoj strani. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. između kostiju podlaktice. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44.BO LO VI . Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. ponovite tri do pet puta. a zatim zamenite noge. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. Ponovite dva do tri puta. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. Tako uradite dva do tri puta. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. odmah uz goleničnu kost. Pritisnite dva do tri puta. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. 1 2 I Bol u stomaku može d. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Pritiskajte jedan minut. smeštena s obe strane kičme. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. Cvrsto pritiskajte jedan minut. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. 4 150 . a zatim isto učinite na drugoj ruci. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. Ponovite isto na drugoj ruci. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni.

Pokazalo . \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. a zaim se ponovo duboko pritisne. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). može da ima analgetičko dejstvo. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. koje sadrži metilni salicilat. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. odmah posle ustajanja. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. jer jako peče. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. ukočenosti i spazma. koja može da izazo/e iznenadne. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. prirodnih telesnih analgeika. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nakon čega se pritisak prekida. Da biste postigli najbolje rezultate. Prema ednoj teoriji. Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens).ednog minuta. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. probajte Natrum muriaticum. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. a ublažavaju se utopljavanjem. 1 . zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. sprečavajući tegobe s vratom i leđima.

kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 . vozite bicikl. Neke vežbe lakše se izvode nego druge.... zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite.... veličinu i pokrete.. ugodnu i manju sliku. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola. Jedna od metoda samohipno.. budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans. menjajući je u skladniju. Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima. Pokušajte da plivate. D IJ A F R A G M A . nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve.. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA .. hodate ili veslate. snagu i rastegljivost.. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati... Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala... boju... Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja... Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju... Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus. ali znam da ovo sad mogu da učinim. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga.. prepolovite to vreme.. dajući joj oblik. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja.. umesto da život svodite mo na bol.. samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima.BO LO VI . postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena. H IPO FIZ A . probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme. Kao rezultat toga bol se može raspršiti... Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola... Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna.... zatezanja i slabljenja mišića.. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge. pomerajući se iznutra prema napolje.. Trudite se da bol pi matrate kao deo života..V R A T ...... Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene.« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. SO LARN I PLEKS . m o z a k .. istežite se dva puta na dan po 5 minuta.. jer će se prag bola povišavati... Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina... Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko. prirodnih telesnih analgetika.. .. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja.. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan.. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme.. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja. bol osećaje u zahvaćenom području. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu..

1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. zamislite dva spiska. Na primer. ovu tehniku možete sami da primenjujete. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). a u drugu ledeno hladnu. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. prirodnih telesnih analgetika. ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. kukuruz. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. tri puta na dan. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. ledom. . naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. alergije na pšenicu. za 10 minuta opuštanja. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. U jednu posudu ulijte vruću vodu. Na kraju. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. takozvani položaj stablo. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. a u drugoj zamislite moguća rešenja. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. sve do lica. agrume. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. Probajte sledeći. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. Kad se oticanje zaustavi. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). pa ga 20 minuta pomerite. Odmarajte ozleđeni deo tela. Posle obuke. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. Posavetujte se s lekarom ili odgo.

područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. Ovo je jedan od razlog. vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. vrlo često su veličine semenki maka. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. Ipak. promene raspoloženja hronična slabost. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. Ipak. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . Kod nekih slučajev. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. osetljivost n. gubitak pamćenja. tempe rature. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. lajmski artritis postaje hroničan. B . nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). Budući d. bol u grudim a. osipi koji se ponavljaju. glavobolje. svetlost. iak< se povećaju kada se napiju krvi. tem peraturo m . oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. kog se tako često dijagnostikuje.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. slabošću. budite svesni da su krpel vrlo mali. kao i verovatan razlogzbo. po sebno u jednom kolenu. groznicom . Konekti kat (Connecticut). osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. slabljenje pam ćenja. izleče nje može da bude teško. bola u grlu. najbolja zaštita je pažnja.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. sve dok se vak cina ne potvrdi. glavobolje. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. ako se ova bolest ne leči odmah. područja gde je učestala. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. ovaj bol u zglobovima vraća se z. Ostali rani simptomi . oduzetos jednog ili oba dela lica.

kao što su gripe i artritis. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. 1 . godine. radi provere. daleko od usta. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. Budite strpljivi. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Sto se ranije počne s lečenjem. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. ponekad između letnjih meseci i oktobra. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. izvlačeći ga nežno i postepeno. Ako bolest napreduje. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. odmah ga odstranite. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Ipak. Zbog propratnih dejstava antibiotika. Osim toga. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. Ona liči na druge bolesti. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. ili oralnim ili intravenskim putem. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. stadijuma lutke i odraslogstadijuma.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. nosite cipele. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. napadne mnoga tkiva . i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. Ipak. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze.uključujući srce i nervni sistem . idite kod lekara. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. posebno oko laktova. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. fibromijalgija. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. lakše ih je videti na svetloj odeći. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. hronični simptomi su slabiji. na preponama. Ako pronađete krpelja na koži. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. redovno pregledajte imate li krpelja.

poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. bele. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. šakam a. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. Dijagnostički vodič u slikama. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. Ove promene mogu da budu znak raka kože. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. izazivajući neugnost. vratu. obično na licu. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. davice tako da ih uopšte ne lečimo.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. M < đutim. Ipak. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. obično nakon što je ukloni. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. Vidi i Bradavice. Od četiri osobe. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. a mogu da budu boje m esa. Kad uočite bradavicu. kolenima. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. zaobljenog oblika i uzdignute površine. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. u oblik tečnosti. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. zglobovima ili podlakticama. uglavnom nije potrebno ob. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. ukolik imate više od 45 godina. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. grudima. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. ako bradavica ne nestane. raka kože. ravnu i zaobljenu površinu. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. Obično se pojavljuju na licu i vratu. genitalne. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. hrapave izrasline. obloga ili masti. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. . koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. Bradavice osle akni. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. glavni sastojak Aspirina. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. dve petine u roku od dve godine. Većina Ijudi ra. gela. ružičaste ili prošarane. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. tvrde.

Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. Antimonum crudum i azotna kiselina. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). kurje oko ili kalus. LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. jedite tamno^eleno i žuto povrće. maslačka ili pelena. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. 1 . cink i vitamini B grupe. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. Aspirina). HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. zatim uk.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. vitamin C i vitamin E. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. sum por. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. kelj pupčar. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. koje sadrži vitamin A. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka. b eli luk. Isto tako. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. L-cistein. . Isto tako. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). Zatim nežno . zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice.

koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). Ako ste žena i imate genitalr bradavice. Lek. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. budući da su genitalne bradavice zarazne. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi.BRADAVICE. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. Ipak. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. čm aru ili m uškom polnom organu. no unutaršest meseci. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. iako su genitalne bradavice bezopasne. davica. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. dok dve trećine nestanu posl dve godine. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. lako same po sebi bradavice nisu štetne. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. ma gde se obnavlja.

B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. ♦ Redovno meditirajte. no. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. budite uporni da ode kod lekara. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. Ako vaš partner otkrije bradavicu. Da biste izlečili bradavice. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. Ako ste trudni. spale laserom ili hirurški odstrane. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta.) na bradavice kako biste ih izlečili. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma.č a k i ako nemate simptome. Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. i sami se podvrgnite analizi . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. Umesto toga. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. .je drugi uobičajeni lek. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. stabljike maslačka.

kroz sitne posekotine i ogrebotine. katkad prekrivene sitnim . otvrdnutoj koži (kalusu). bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. na donj strani stopala. tj. na prim er kurjem oku. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. Sta god odabrali. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. kvrgave izrasline na tabanima. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. m ladežu ili oštećenju kože. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. Bradavice tabana. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. topao. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Poput drugih virusnih infekc ja. Poputsv bradavica. 160 . ali neke mogu biti kancerogene. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. bolan i osetljiv posle lečenja. B UZROCI u slikama. Većina ovih izraslina je bezopasna.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male.

luk. po mogućnosti sa zelene banane. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. ^ROMATERAPIJA su brokole. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. Melaleuca spp. tikvice. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . pomaže u borbi organizma orotiv virusa. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. C. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. a noću ih ostavite otkrivene. 1 . LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. kupus.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. ibe. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. šargarepe . Namirnice bogate vitaminom A . ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. sve dok se bradavice ie povuku. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura.otvorite vitaminsku kapsulu.pomoći će jačanje imunološkog sistema. nosite u cipeli sunđerasti uložak. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. a to može trajati nekoliko nedelja. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. jer zdrava hrana. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom.jaja. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. danju bradavice Dokrivajte flasterom. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. E i L-cisteina i cinka. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. osim što poačava otpornost na virus. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. vitamina B grupe.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku.

pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. t u b e r k u lo z u . Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. oni po pravilu imaju i emfizem. m ože da ukazuje na a s tm u . poznatim kao cilije. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. Pluća. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. kao i plućna bolest emf zem. gušća i poveća zaprem ina. Ako nastavite da pušite. e m fiz e m . suv kašalj ♦ žuti. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. beli ili zeleni ispljuvak. O vaj sim ptom . Hronični bronhitis. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. B . G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. poput u p a le p lu ć a . nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. koja obično traje nekoliko dana. možc štetite ovim ćelijama. a sluz postane tam nija. a većinom su i teški pi šači. ispljuvkom teškim disanjem. s r č a n e b o le s ti.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija.

U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. tj. . Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. dugotrajno pušenje cigareta. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. ili je tako snažan da postaje bolan. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. ne dopušta vam da spavate. a 10 posto bakterijskog. U većini slučajeva. Ako imate hronični bronhitis. Ako vas kašalj razdire. vaša su pluća osetljiva na infekcije. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. 163 . prekidajući dovod vazduha u pluća. Produktivan kašalj (tj. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. a u većini slučajeva i podstičete. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. Cak i ako je uzrok virusni. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. Ali glavni uzrokje intenvno. ili bronhiole. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. ali se ne leče infekcije.

poput visokog krvnog pritiska.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Ako primetite bilo kakve promene u boji. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. Za pripremanje čaja. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca.konvencionaln lekarskoj pomoći. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. poput fena za kosu ili radijatora. nego mogu i da produže očekivano trajanje života. Pijte vruće. 1. anis< vog semena (Pimpinella anisum). lekar će istaći važnost prestanka pušenja. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. a zatim pustite da provri. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. Kao i kod akutnog bronhitisa. ali njima se ne leče infekcije. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). lavande (Lavandu officinalis). ili udišite direktno iz bo( ce. kao dodatak . lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. Zapravo. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Slede primeri lečenja. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . m iloduha (Hyssopus officinalis). možda ste oboleli od neke infekcije. na primer) ili direktno izvorima toplote. volumenu ili gustini sluzi. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. stalno ili prema potrebi. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. Ako pušite. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. koji suzbija čitav niz bakterija. Bronhodilatatori su jaki lekovi. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. Ako imate višak kilograma.ali nikada zamena . ubrza oslobađanje sluzi. U većini slučajeva. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu.

Da bi bile d elo to vorn e. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). da biste sp rečili širen je klica. većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Oblačite se toplo po hladnom. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. C. Za gubitak glasa. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. Hladni ovlaživači. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. kašalj i nadražljivost. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. uzmite Aconite (6c). žeđ i bol u grlu. p o p u t kupatila. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva.e toplijeg. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. kašalj. ali nemojte da se naprežete. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). suvom vremenu. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. Za lečenje akutnog bronhitisa. Pijte ga što je mogu. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. E i grupe B. uzmite Phosphorus (6c). Za retku belu sluz. tri puta na dan.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. kašlja i stezanja u prsima. koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). prašini i kontakt s prehlađenim osobama. ISHRANA -------------------. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje).nustite da čaj odstoji 10 minuta. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . 1 . u so b i p ro se č n e veličine. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. zajedno s mineralima selenom i cinkom .

žitaricama. gd skuplja mokraća. konačno. po plućima ili kostima. započinje u spoljnjem delu bul ga. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. ali ne osobito osetljiva. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. ako rano počne da se leči. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. u s l< svim slučajevima izlečiv. naftal anilinske boje i benzidini. u donjem delu leđa ili sa strane.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. masnom tkivu. limfnim čvor ma. povrem ena malo povišena tem peratura. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. Kod raka bubrega koji je napredovao. godine. mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. m učnina. ali njegova učestalost st£ raste. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. Tup bol u stom aku. čestim mokraćnim upalama. Ako se jagnostikuje rano. sred protiv bolova. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. ona m ože da bude povezana i s rakom . koji započinje u unutrašnjosti bubrega. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. kao i fenacetin. povraćanje.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 .BUBREZI . Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme.

S fl|. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. (Manje uobičajeno.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. smanjite potrošnju masne hrane. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. nenormalno funkcionisanje jetre. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. Budite u kondiciji. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti.5 I u minutu. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. Ipak. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. visoki krvni pritisak. kao što su orasi. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama. Posle remisije. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. 1 . Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. odmah prestanite.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma.i iI|. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. proveriće da li imate rak bubrega. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. semenke ili pirinač. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Npr. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. i to govedine i svinjetine.

nasledne su. ošteti bubrege. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. posebno oticanje ruku i nogu. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). izazivajući različ te simptome. dva organa veličine šake. često neizlečivo.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. može d. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. Hronični oblik može da bude posebn. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja.povećana slabost i pospanost. Ipak. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. i povrem eno usporen rast ubrezi. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. posebno ruku i stopala. Neka hronična bubrežna oboljenja. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. ponekad tokor više godina). natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . tačni uzroci ostaju nepoznati. kod mnogih hroničnih sluča jeva. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. kao što su dijabetes. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. visok krvni pritisak i ateroskleroza . mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. smanjen apetit. 168 . Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena.odnosno. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima.

mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji smanjuje količinu kalijuma. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. prirodne materije koja izgrađuje krv. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. Ako dijagnoza Dstane nejasna. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija .takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće. 1 . postoje samo dva načina lečenja: dijaliza. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. kod koje veštačka pomagala či. Primeri su srčani udar. ili pre nego što ih isprobate. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega.kao što su metil-alkohol.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. a koja može da DŠteti bubrege. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol.kopskog ispitivanja.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. otrovne gljive . LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. Hirurg ugrađuje priključak. Pomoću lekova. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . lekar može da napravi biopsiju iglom. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . alkohol. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. koji će sniziti krvni pritisak. i kalcijum ov citrat. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. posebnom rendgenu. Danas se koriste dve vrste dijalize. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega.ukoliko to vaši bubred mogu podneti.

danas se često nalazi u vod hrani. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. nazvan peritonealna dijaliza. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. boja i ostalih proizvoda. najviše od upala. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. Nekoliko puta tokom nedelje. koji se ispušta posle nekoliko sati. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. ili peritonealnom opnom . H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. najviše iznutrice. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. sve one po pravilu sadr. Dok je tečnost u trbuhu. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. služi se unutrašnjim slojem trbuha. plastike. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. automob skih guma.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. Drugi metod. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. Ipak. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. list. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama).koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. ♦ Pobrinite se da boje. Zb( industrijske upotrebe. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . po tri ili četiri sata. ta stopa iznosi 60 posto. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. Ipak. 170 . HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja.

♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform.2-tetrahloroetilen). etanska dioična kiselina). Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol.bistra. metenil -trihlorid. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. etil-dihidrat). ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja. Hloroform (trihlorometan. posebno kremama. 1 .1. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera. Tetrahloretilen (PCE. 1. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. ugljeni dihlorid.2-dihidroksietan. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice. uljaza masažu. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. Etilenglikol (1.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. metil-hlorid. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid.2-etanediol. 1. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. u kozmetici. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. tetrahlorometan. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. Oksalna kiselina. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. Ova bezbojna. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. perhloroetilen. ♦ Ne dopustite deci. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Izbegavajte duvanski dim. etil-alkohol. PERC. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. pastazazube. perklormetan) . izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. formil-trihlorid).2. metil-trihlorid. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. lepila.

i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima. ili ultrazvučno snimanje. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . 172 . ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. Idite lekaru bez odlaganja. Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva. tu m o r bešike ili bubrega. koje daj detaljnu sliku bubrega. gde izazivaju otok i upalu. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . D UZROCI bubrežni kamen. ili tum ora bešike ili prostate. obično bakterije. cistoskopiju . čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. Svako može da dobije upalu bubrega.B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. Isto kao infekcije bešike. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod . mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. uđu u telo i putuju dc bubrega.i zatim se širi do bubrega Dalje. izazivajući tro vanje krvi. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena.može da pokrem upalu bubrega. Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega. Kada se nc leče. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju.tegobe). upotreba katetera . ♦ ako prim etite k rv u m okraći. biće potrebno više ispitivanja.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. Ako ste prečesto imali upale. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. Idite kod lekara bez odlaganja. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). Infek cija takođe može da se proširi na krv.

barem 3 i po litre na dan . ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. agrumi. ♦ Pijte mnogo tečnosti. ♦ Ako koristite dijafragmu. 1 . Alkohol. Phosphorus i Teribinthina. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. kafa. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. so. Sve dok ne izlečite upalu. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti. crni čaj. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Kada je upala bubrega jednom izlečena. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode .infekcije. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. paradajz. začinjena hrana. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. (Vidi Bešika . Mala deca. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. čokolada. sirće. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. gazirana pića. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna.

tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. to m ože da bude znak infekcije bešike. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. nije uvek sasvim jasno.tegobe). Idite lekaru bez odlaganja. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći.može takođe d podstiče nastanak kamena. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. tegoba s vaginom kao što je vaginitis. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . kod drugih ne. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena.kristalizuju i ti se kri stali talože. . On se stvar. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. spanać i jagode . cev koja vodi do bešike. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije. Naprotiv. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. povećane prostate (pog led ajte Prostata . amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. grožđe. Odm ah idite lekaru.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. Odmah zatražite medicinsku pomoć. kad se određene materije u mokraći . Nedc staci u ishrani. kojom se koncen trišu minerali u mokraći. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. tu m o r bešike ili bubrega. često gotovo neprimetno. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. polno prenosive bolesti.kao što j čokolada.

kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. crni čaj). jagode. uglavnom vezanih za ishranu. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. U oba slučaja.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu.ovom boku. Nova metoda. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl.najmanje 3 i po litre na dan . ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. KINESKO LEKOVITO BILJE . pivski kvasac. razbijajući ga u sitne . ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. JeInom kad je poznat sastav kamena. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. špargle. tokom tri do šest nedelja. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. a još više kad je toplo vreme. repu. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. ♦ Izbegavajte antacide . Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda.oni obično imaju mnogo kalcijuma. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. spanać. posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. ESVVL .anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. grašak. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. bez ikakvog lečenja. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. češće. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena.omadiće. Ukoliko je kamen smešten u bubregu.i lekove protiv iolova. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. Ako se razviju komplikacije. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. iznutrice. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. možete da preduzmete više različitih mera.: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje.E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. Zavisno od veličine i meštaja. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . inćune. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. slatke crvene paprike. sardine. ali ne činite to bez saveta lekara. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. grožđe. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. . Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. celer.

a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. Cestim povraćanjem takođe se troše vod. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. pogađa uglavnom ml de žene. U t žim slučajevima. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. što izaziva poremećei ritmove srca.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. prorr skuitetnim ponašanjem. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. povećane pljuvačne žlezde. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. upadajući u nevolje sa drogom. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. oboleli od bulimije druge strane. čak i oduzetost. infekcije desni. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. kao i anoreksija nervoza. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. bulirr čari se prejedaju. uključujući polne. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. psihološkc porekla. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. laksative i diuretike da smanjili težinu. iako zapravo nije. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. grčenje mišića. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. pripremajući se . ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. kao i anoreksija. Bulimija. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). kalijum u telesnim tkivima.d vojka neko vreme ne želi da jede. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju.

početni je način lečenja. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. (Vidi takođeAfte i Gastritis. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. U teškim slučajevima. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. Antidepresivi. 1 . Isto tako. taj čija. poput sertralina i fluoksetina. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. glavninu soli i cigarete. kofein. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. Takođe izbacite alkohol. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. zajedno sa savetovanjem o ishrani. pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji. Jedite raznoliko. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. sredstva za pojačavanje ukusa. psihoterapeuta i nutricionista.često kombinovana s antidepresivima . u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. a ose. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). sada su jedno od uporišta lečenja bulimije.

spon prirodnih pokreta. što dovodi do upa burzalne kesice. naročito u blizini zglobc va. oticanjem i osetljivošću tog predela. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. kukovi i kolena. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. upala i o tok u ram enim a. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. mena koje se javlja zbog trčanja. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. istegnuti ligament ili tetivu. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. Kad se zglob previše upotrebljava. de god vam se kosti. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. izazivajući pritisak na okolr tkivo. laktovim a. kukovim a. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . ili je to m ožda početak a r tr it is a . dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. . Dizanje teških tereta. često praćena up. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. lom. Profesionalni i amaterski sporti. vljasu laktovi. obližnja burza može da se upali. sa trenutnim bolom ili bez njega. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. Trenutni znakovi su bol. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. to nije dobra zamisao.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu.

U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. nego može i da umiri napetost mišića. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. Burzitis može da se ponovi. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. mišiće i ligamente. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. živaca i tetiva. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. Kratkoročno.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. Nakon početnog lečenja. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. smanjila upala i ublažila napetost mišića.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. telesna vežba . Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. u obliku oralnog leka. Osim toga. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u . zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum.) kore. 1 . homeopata može da vam prepiše kure Belladonne.kao što je joga .

nom detinjstvu. Na Islandu. ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. r primer. svako tristoto dete ima ovu bole. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. a ne i u kukuruzu i pirinču. dobijete proliv ili gubite na težini.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. Cak i posle leč< nja. no njen tačan uzrok je nepi znat. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. ako i uspeju. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. Drug pak. nar< čito žena severnoevropskog porekla. koja će da budu prisutna ukolil . gubitak apetita i. konačno. Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država.

ječam i zob. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. dijafragmom. koje je relativno teško svariti. kako bi se ubrzao oporavak creva. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. raž i ječam. Stavite levo stopalo na desno bedro. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. a obično i zob. lekar može da vam prepiše steroide. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. raž. Činite to što je moguće češće. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. kao što je prednizon. zatim promenite strane. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. koju neki pacijenti dobro podnose.ste osetljivi na gluten. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. enzim koji razgrađuje belančevine. Ako se strogo drže dijete bez glutena. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. pa tako četiri puta na dan. Da bi se osnažio crevni trakt. Zadržite taj položaj 60 sekundi. Izravnajte kičmu. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. Papain. s desnim kolenom na podu. vrat i glavu. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. i do 15 puta na dan. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. Za proliv vezan uz celijakiju. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. 19 radi položaja pojedinih predela). vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. poprečnim debelim crevom. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. . Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob.

Ako su tegobe ko. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. ko sa smanjenom delotvornošću. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. zatim ispušta u tanko crevo. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. presađivanjem jetre. belančevina i šećera koji ulaze krvotok.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. u nekim sk čajevima. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . Jetra. organ još uvek može da funkcioniše. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. i. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. ako se pravilno ne leči. Kad se pojave. ciro za m ože da bude sm rtonosna. koja se ču\ u žučnoj kesi. koja je teška oko 1. podložniji ste infekciji. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. Među mnogim funkcijama. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. gd pomaže da se razgradi masna hrana. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. najveći je unutrašnji organ telu. a moguće i do smrti. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. Bolest ne može da se izleči osim. i zamen ožiljkastim tkivom. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. jeti obično može da se brzo oporavi. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje.

gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. Kod Vilsonove bolesti. a mogu i da se zadrže. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre.i . najčešći uzrok ciroze je hepatitis. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. žutice i smušenosti. genetske mane. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. temperature. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. Uopšteno govoreći. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis.verovatno će da dovede do ciroze. samo d v a .) Nakon alkoholizma. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. Kod osoba s galaktozemijom. iako retko. Nasličan način. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. U međuvremenu. Od raznih oblika ove bolesti. Jednostavno rečeno. Ciroza se ponekad. gde uništava tkivo. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka.ma. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. naročitojetri. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. To je nužno čak i ako se osećate zdravi. gubitka apetita. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja.hepatitis B i hepatitis C . pošto je trajao šest meseci ili duže). Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. A budući da je hepatitis zarazan. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. Zene. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . Ako pijete . što više alkohola pijete .veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. 1 . javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. na primer. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. stvarajući simptome mučnine. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana.to češće . Čak i osobe koje malo piju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče.naročito ako pijete mnogo i često . Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. Mogući uzroci uključuju viruse. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. s druge strane. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. Na primer.

Ako prestanete da pijete. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. 184 . zajedno s nalazom lekarskog pregleda. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. Kad se dijagnoza jednom postavi. opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. Ako imate cirozu. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. U tome bi treb. kao na primer paracetamol. Ipak. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre .odmah i potpuno. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . jednostavno morate da prestanete da pijete . Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. premlad prebolesni za taj zahvat. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. alkohola i otrovnih materija u organizmu. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. pravilne ishrane. r glašava se važnost odmaranja. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. kao što je unutrašnje krvarenje. moguće i upotrebe leka interferona. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. U slučaju hemohromal ze. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. uključujući pilule za kontracepciju.

♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom . HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. U SAD. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. Praktikujte siguran seks i . Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. na primer. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. Uopšteno govoreći. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. . Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. mleka i belančevina . ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. uključujućiparacetam ol. koje se upotrebljava u kombinacijama. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe.ako upotrebljavate intravenske droge . mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima.) ■ Različito kinesko bilje. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. što može da dovede do mentalnih oštećenja. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. Ipak. povrća. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. Neki lekovi. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. Samolečenje može da bude opasno. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. žitarica. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre.

nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. povraćanje s krvlju. poremećaj jetre 186 . okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. temperatura. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. drhtanje. žućkasta koža i oči. tup bol u stomaku. modrice. gubitak ili dobijanje na težini. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. povraćanje. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. bolovi u stomaku. nadutost. uključujući šuljeve. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. mučnina. poremećaj žučne kese. dijabetes. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. žućkasta koža i oči. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. katranasta stolica metalnoga mirisa.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. krvni sudovi na koži u obliku pauka. tumor debelog creva. umor. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. Zatim čitajte vodoravno.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. naravno. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. potražite profesionalni savet i pomoć. odnosno zubnim mostom. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. Po pravilu. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. iako je češća kod muškaraca. ona se razvija poput bakterijske upale. potištenošću. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. gubitak telesne težine. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. Katkad je praćen blagom temperaturom. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. najbolji su način prevencije bolesti desni. upalu nalik na upalu sinusa. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. 209 . U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. On izaziva izuzetno snažan bol. često je prvi simptom jednog retkog. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. pluća i bubrega. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. nepravilnim zagrizom. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. a krvarenje je izuzetno često. kašalj i potištenost. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. može da izazove oštećenja srca. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. Ostali simptomi uključuju uhobolju. Ako se ne leči. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. stres i. krvarenje iz nosa. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. zadahom iz usta. bakterije. povišenu temperaturu. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. a konzumiraju velike količine šećera. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića.

Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. ublaže upalu i krvarenje. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. to jest kalcifikovane zubne naslage. pravilna ishrana. U većini slučajeva. mnogo uspešnijim. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. Danas. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. U svakom slučaju. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. koji. a katkad i antibiotike. stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. iako je nekad potreban hirurški zahvat. Uzmi 210 . ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. Istraživanje iz 1993. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. međutim. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. uzimanje velikih količina tečnosti. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. Ovasredstva. kad se bolest ne leči. čišćenju područja ispod ivica desni. godine. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. burgije i ostale zubarske instrumente. ali i delotvorno lečenje.DESNI . ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. međutim. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. međutim. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. iznosi gotovo 90 posto. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija.

PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku.) za suzbijanje upale. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. i bogata vlaknima. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. Ako planirate trudnoću. Za zaista pravilnu higijenu. Napitak pijte tri puta na dan. MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. a jpotrebljava se bez zubne paste. Nažalost. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. pravilnom i redovnom higijenom zuba. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. dugotrajnije pranje zuba četkicom. . potražite savet stručnjaka homeopatije. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. nežno ali temeljno. redovno odlazite stomatologu. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba).udbekiju (Echinacea spp. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta.) i američkog jasenaza grgljanje. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. Ako se tegobe naitave. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. ne smeju da izostanu. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). C i E kao i cink. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. Za postizanje ovog»savršenstva«. isprobajte M ercurius vivus. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu.te oralna sredstva protiv začeća). takođe može da ma terapeutski efekat. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine.

Pozovite hitnu pomoć (94). kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. 2 . ali ne m ože da savije vrat niti govori. odnosno poplavi. Ako dete ne može da diše. ima visoku tem peraturu. 56-59). srazmerno j česta dečja bolest. Ako vam dete prestane disati. ali bez kašlja i naginje se napred. Nazovite 94. koji s naziva stridor. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. izuzetno teško diše.dete će možda morati u bolnicu. Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. ifterija. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. ne m ože da govori ili pobledi. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . izazivajući prekid disanja. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. čime se stiska dušnik. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. kao što je curenje nosa ili kašalj. N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. Pozovite hitnu pomoć (94).nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. čiji simptomi liče n difteriju . rebara ili grudne kosti. tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. koja izaziva začepljenje disajnih puteva.5 °C ili više). odmah počnite s reanimacijom (vidi str. To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće.

može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. ♦ Nudite puno napitaka. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. a grlo opustiti. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. Trostruki grejač 5. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. i Glavna žila 24. rosulju (Drosera rotundifolia). oni mogu da nadraže detetu grlo. Pokušajte da umirite dete. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. Difterija se obično može lečiti parom. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. Zilazačeća 17. Zadržite pritisak jedan minut. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. Budući dase bolestčesto pogoršava noću. plač će samo otežati disanje. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. na spoljnom delu grudi blizu ramena. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. Aconite. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. Ako su simptomi dosta teški. 2. Pluća 1. 13. Lagano pritiskajte jedan minut. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. a zatim pustite. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum).5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. .A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. Bešika 12. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Ako je noć prohladna. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva.

posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. tresete se i prekomerno znojite. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. Vaša sposobnost da brinete o sebi. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine. ili mladalačkim dijabetesom. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. krajnju malaksalost. najčešći poremea endokrinog sistema. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. gladno ili iznenada pospano. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 .možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. dišete dublje i brže nego što je normalno . imate ubrzane otkucaje srca. jako često mokrite. Dijabetes tip 2 . bolove i D 4 .Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. prekomernu žeđ. ili stabilna šećerna bolest . Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. ijabetes ili šećerna bolest. Ketoacidoz. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva.) Ako ste dijabetičar.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. slabost i preteranu žeđ. imate bolove u stomaku. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. i osećate se razdražljivo. zvanih ketoni. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. često mokrenje.

grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti.itomaku i ubrzano duboko disanje.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. bubrege. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. Na primer. koji povećava šećer u krvi. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. dijabetičari često imaju niz različitih bolova. . srčanih i moždanih udara. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Kao posledicatoga. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. takođe povišava šećer u krvi. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. obamrlost i trnci u nogama. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. srce i krvne sudove. Organizam. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. gubitak osećaja. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. Riblje ulje. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. im potencija i tegobe s krvotokom . adrenalina ili efedrina. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. poputsoora ili mlečca. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven. nervni sistem.

Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona.a zatim ga odvedite u bolnicu. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. najmanje dva puta. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. poput voćnog soka. a zatim ga odvedite u bolnicu. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). Nakon nekog vremena gl. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. često mokrenje. bombona. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. odmah pozovite hitnu pomoć (94). gubitak orijentacije. bombona. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. pozovite 94. pospanost i moguće nesvesticu. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. poput voćnog soka. Ako je bolesnik pri svesti. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. a zatim je odvedite u bolnicu. bolove u stomaku.) Ako je bolesnik bez svesti. a moguće i tip dijabetesa. hladnu i lepljivu kožu. povraćanje. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . teško disanje. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. dovanja. Ako je bolesnik bez svesti. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. prekomernu glad. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. dodatni šećer neće mu naškoditi. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. nazvan gestacijski dijabetes. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. odmah zovite hitnu pomoć (94). Ako je bolesnik bez svesti. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. Kao prvo. dah slatkastog mirisa. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). ne može se uzimati oralno. Ako osoba ima šećernu bolest. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. negde bi to trebalo i da piše. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje.

Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Bez pravovremenog lečenja. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. oksifenbutazon i klofibrat. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. ostalima je potrebno lečenje lekovima. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma.8 sati i traje do 32 sata). hipoglikemija može da dovede do kome. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. acetoheksamida. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. uključujući hloramfenikol. Ugljeni hidrati . Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. Ma o kojem se tipu bolesti radi. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. fenilbutazon. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. . Da biste sprečili napad hipoglikemije.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. a mogu da ublaže i stres. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. gliburida ili hlorpropamida. glipizida. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. masti od 20 do 30 posto. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina.

LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. nivo holesterola. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1.. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. snižavajući tako njen nivo u krvi. vrste hrane. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. da popravlj. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. meditacije. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. Ako imate dijabetes tipa 2. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. ISHRANA U laboratorijskim testovima. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. poput biofidbeka (biofeedbacka). stopa dijabetess počinje da raste. Ako ste dijabetičar. Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. vrstom dijabetične neuropatije. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata.

m odrice. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. m ehuriće. tj. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. . Pazite na p re d e le su ve ko že. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. Pokazalo se da inozitol. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. stopalo vam je Ahilova peta. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. prestanite. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina.-------------------. Vitamin Bf. slikovito rečen o . možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. koji se takođe zove vitamin H. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. p o sek o tin e. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. uključujući sledeće. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. vitamin grupe B. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale. tražeći crv e n e tačkice. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. naročito kod dijabetičara. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. Biotin. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. vitamina i minerala. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. žuljeve. Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. Ako pušite.

ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu).ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. T UZROCI Disajne infekcije. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. popu azbestnih vlakana. pritiska iza očiju. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. ♦ ako imate osećaj punoće u licu. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. upale sinusa. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). groznicu. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. ultrazvučno sn1 manje pluća. mc že da se primeni invazivna analiza. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. emfizema ili raka pluća. CT snimanje. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. 220 . ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. Kad je potrebna tačno određena informacija. na primer karakteristična za astmu.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. od blagih do izuzetno teških. Na primer.DISAJNI S IS T E M . hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. upale pluća i tuberkuloze. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. To su simptom i upale sinusa. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. ♦ ako dugo kašljete. pri sustva ili odsustva neke druge. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti.

Ako pušite. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. kao što su azbestoza i silikoza. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. nos. .mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade. Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. U slučaju da bolujete od prehlade. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. vitamina grupe B. Gornji disajni putevi . LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu.sinusi. lekar će vam preporučiti da prestanete. usta i grlo . Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. pijete velike količine tečnosti.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. prestanak pušenja. ne postoji delotvorno lečenje. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik.

reakcija na lek za srce 222 . SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. pleuritis (upala p o reb rice). hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. alergije: astma. tuberkuloza. rak pluća. srčani udar. zapaljenje pluća. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. teško disanje. rak pluća. apsces pluća. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. pogledajte popis naziva u susednom redu. upala pluća. ružičastim .DISANJE . Zatim čitajte vodoravno. emfizem. ♦ zadihanost.T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća.

prva a pomoć: Srčani udar. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. Vidi takođe Hitna stanja . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Odmah se obratite lekaru. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. . Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis.prva pomoć: Gušenje stranim telom. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. a vi pušite.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar. Isto tako. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. možda imate hronični bronhitis. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. verovatno imate akutni bronhitis. Vidi Hitna stanja . možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo.

te gobe). naročito jako pri ustajanju. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. Ako zanemarite upozorenje. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. ne preduzimate viši neke radnje . na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. ako i imalo. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. a sastoji se od tvrdog. ali n < mnogo. dotok krvi u disk prestaje. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja.nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični.5 centimetra i debljine oko pol centimetra. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. Kao deca. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. S .ili. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. fibroznog prsten (annulus fibrosus). Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. gustinom liče na komad tvrd gume. mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. međukićmenih jastučića. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . u slici ima nešto istine.DISKOVI . Zaista ima malo. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj. Do ranog odraslog dob.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa . primerenije rečeno. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa.

meutim. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. posledica je trenutan. Kod starijih osoba. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. ima sasvim drugi uzrok.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. 225 . izazivajući pritisak na okolne živce. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. Ponekad disk natekne. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. koji. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. onesposobljavajućih bolova .iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. bol u zadnjem delu noge često . Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. materije koja sačinjava hrskavicu. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. razoran bol. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. Ako dodirne živac. što dovodi do izornih. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca.

jeste hemonukleoliza.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. sada uglav nom već u nemilosti. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. katkad donosi dugoročno olakšanje. osiguraju odmor. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. Poput epiduralne injekcije. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. tako da disk ne pritiska više živac. Aspirina). Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. kad uklještenje diska izaziv. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. diskektomij. Pomalo sporan oblik lečenja. alternativni načini lečenj. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti.DISKOVI . sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. a možda i pogorša povredu. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 .

može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. Izdahnite. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa.verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. Z. Ponovite na drugoj strani. Primaknite čelo ka podu. Lezite na . Dišite polagano. edite na pete. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Izdahnite i savijte e u kukovima. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . . udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. zatim opet sedite. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . (Vidi str. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. glave obešene prema dole. skupljenih olena. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova.đa ispruženih ruku. zadržite 15 do 20 sekundi. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa.

) ♦ ako im ate tem peraturu.p r v a p o m o ć . Ozbiljnija bolest. bolovi i osetljivost u stom. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. hvat. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. ku će se povećati. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. Ako imate divertikulozu. 68 p o d H itn a s ta n ja . retk stolice. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. ♦ ako se u stolici pojavi krv. groznicu i stom ak počne da vam otiče. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. D . u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. Ako se ne leči. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. Odmah potražite lekarsku pomoć. na šta će da vam ukaže zatvor. a možda nikada neće sasvim nestati. što zahteva opsežan hirurški z. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. zvanih divertikuli. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. a ako prodru kroz crevni zid. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. retka stolica. divertikulitis. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. A budući da divertikuli kal kad krvare. proliv. To se na češće događa između debelog creva i bešike. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. koji se javljaju duž zi dova creva. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . može da s razvije upala trbušne maramice. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. ili povraćate. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. možda toga nećete bi ni svesni. ( Vidi takođe str. Zahv. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale.

D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. Budući da rak. ali dobijete samo blagu infekciju. . Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi.divertikulitisa. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva.i divertikulima . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice.zvana divertikulitis . Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. Ako se poremećaj ne leči. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. hranu u tečnom obliku. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. što dovodi do upalne bolesti . postupkom koji se zove sigmoidoskopija. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. no ishrana takode igra značajnu ulogu. upala koja će uslediti . koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. antibioticima i ponekad operacijom. Zaista. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. Barijumova kaša. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama .UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom.mogu da postanu izvor infekcije. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. ali ako imate divertikulitis.

U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. kao što su beladona ( < B lladonna). rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. Ma kakvo bilo vaše lečenje. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. koja može da ubrza opuštanje. Zavisno od uspeha oporavka. smanjivanje upale.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. naročito ak imate proliv.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). Pijte tri puta na dan. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. suv šljive. Ako ipak budete imali zatvor. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. (Vidi takođe R akdebelogcreva. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi. 230 . Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. Proverite s lek. kuvano v< će i jabuke . AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. koji mogu da pogoršaju bolest. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva.

Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. čime se podstiče redovno pražnjenje creva. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. koja je izuzetno jak biljni laksativ. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna.majčino lišće (Cassia senna). Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. Jedite hleb od integralnih žitarica. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice. LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. Suve šljive. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. pa ih koristite samo kako vam je rečeno. . Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). zobenu kašu. žitne pahuljice s mekinjama. naravno. pre nego što se smesa zgusne. mogli biste da se opečete. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. ali neke mogu da budu vrlo jake. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. nemojte da je odgađate niti zanemarujete. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života.

svraba ili pečenja. Neki tumori su dobroćudni. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. To jc najčešći oblik raka kod žena. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. . Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom .RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. ali moguć i kao posledica raka. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. čvorići u dojkam a obično su bezbolni.DOJKE . dok se druge kreću brže. ili gnojenja. brojne podvrste. ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. znamo koj su glavni faktori rizika. Kako tum or napreduje. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. Kad rak jednom počne da se širi. ali trebalo bi da se odredi. iako njih 90 posto nije kancerozno. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. lokalizovanog tumora. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. Ipak. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici.malim kesicama koje stvaraju mleko . drugi su zloćudni il kancerogeni. Cvorići su najčešće u lobulama . £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. sastavu ili tem peraturi dojke. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. crvenkasta.

Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. iakozato nema konačnih dokaza. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. Uopšte. U osnovi. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano. predodređena je da dobije rak dojke. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . prestane doDijati menstruaciju nakon 55. godine. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. klizavom zrnu pasulja ili graška.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. Sto dalje možete. probajte Penjanje po zidu. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom.tegobe). Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. . Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. rodi prvo dete nakon 30. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. kod žena u postmenopauzi . Ponavljajte pet puta na dan.___________________________ __ rizika.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. što se ćelije više dele. to je 3na podložnija raku dojke. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. žena. estrogen nalaze ćelijama da se dele.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela. Kod žene čija je majka. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. a svake godine nakon 50. godine života. Ako žena ima taj gen. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. koji imaju nisku dozu 'račenja. razgibanim i jakim. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.možda oostajući kancerogene. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. ali mamogrami.

Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. I međuvremenu. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. nadaju se d 234 . ali je ta operacija skupa i složena. Ako je moguće. Kad se suoče s operacijom.što naružuje manj od radikalne mastektomije. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi.DOJKE . istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. p ro p ra tn e pojave. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. mišića i limfnih čvorova. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. hemoterapijom i hormonima. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. pa su 1992. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. E ste tsk i rezultati su zadivljujući. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. najrašireniji je tamoksifen. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. ko potiskuju estrogen. Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. takvi implantati uklonjeni s tržišta. rak dojke leči se hirurškim putem. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. a daleko je manje naružujuća. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. Postavljajte pitanja lekaru. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. ali ipak neželjene. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. od lekova u upotrebi. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. U slučaju zloćudne izrasline. istražite mogućnosti. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. LECEN JE Ako imate rak dojke. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija.

meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. selenom i jodom. ♦ Učinite voće. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. U načelu. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. D i E. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. pa kalcijum om . a ne osloncima svoje ishrane. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. jabuke. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. Teoretski. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. posebno vitaminom A . Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. šljive. vidi Rak. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. ako zloćudna bolest postoji. . šargarepa. masline. povrće. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. Za više informacija o zračenju. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. a voće. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. Pšenica. C .će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. soja. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke.

TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. godine. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. ishranu. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . ovo m ože da ukazuje na infekciju. i možd. naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. s bolovim a ili bez. Počevši od puberteta. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. uključujući rak. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. takode nastavlja da se menja s godinama. sa sobom hormonske promene. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. čvo rić koji je tvrd . Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. koji dovode više tečnosti dojke. sa simptomima koji s 6 . Ako više nemate menstruacije. N eka vam svaki čvorić proveri lekar.D O JK E . bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . lako je većina čvorića bezopasna. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . Svaki mesečni ciklus dono. Mamogrami . naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. šireći tkivo. uključujući poras estrogena i progesterona. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. izrasline. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. 192). Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost.

vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. muškog hormona. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. propratni efekti danazola. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . na gustoću kostiju. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. 238). Ako to ne deluje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. ginekološke izrasline i krvne ugruške. Osim toga. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. sledeći korak je manja operacija. Ako postoji apsces. . mučninu. Ako mislite da imate infekciju. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. retko. To može da im da izgled cisti. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i .oji nisu posledica raka. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni.tvaraju male apscese. uključuju glavobolju. Infekcije dojki leče se antibioticima. Zapravo. str. steron. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome.ije. idite kod lekara. Kspirina) ili ibuprofena. Nije baš jasno kako to postiže. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte.► povuku pred prestanak menstruacije. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. menstrualne nepravilnosti i debljanje. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. svaki dan ako je nužno. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan.

3 Kod metode mreže. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. u organizmu jedući hranu s malo masti. (Najlakše je dok se tuširate. ili fibroadenozu. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. S prestankom menstruacije u menopauzi. Za viš< informacija. možete da smanjite nivo estrogen. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. Oni se razli kuju veličinom. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. ako ima iscetka . čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. 2 Kod služenja spiralnom metodom. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. 238 .naročito ako je krvav . a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. stavite je n. lako ne po stoje konačni dokazi. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem.) Tražite nabrani deo.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec.D O JK E . služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma.savetujte se s lekarom. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. Ciste. koje mogu biti velike ili male. Lagano stisnite svaku bradavicu. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. adenome i papilome. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. azatim čvrstim pritiskom. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. vidi R akdojke.

Fibroadeiomi su obično okrugli. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . Razlikuju se izgledom. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. veličine nekoliko centimeara i pokretni. . Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. kao i raka dojke. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. asamose retko povezuju s rakom. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. Ako je tečnost bistra i cista nestane. koji može da bude krvav. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. Hirurško odstranjenje. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke.500 mg dva ili tri puta na dan .naročito zasićenih masti . Na primer. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. zahvatom koji se obavlja u istome danu. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. smatra se jedinim oblikom lečenja.i dobroćudnih čvorića. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke.

uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. nerazgovetan ili sm ušen govor. gubitak težine. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . zakonom dopuštenih droga. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. p roširene zenice. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina.naročito deteta ili tinejdžera . ali velike količine mogu da oštete um telo. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. letargija. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. prom ene raspoloženja.i sum njate na zloupotrebu droga. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. nerazgovetan govor. raširene zen ice. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. alprazolam i triazolam. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. drhtavicu i paranoju. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. na primer. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. onome koji ih koristi naškode telesno. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. p reko m erno znojenje. raširene zenice. nagle prom ene raspoloženja ili stava.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. crvenilo očiju. gubitak ravnoteže. ♦ Prom ene raspoloženja. položenja. slab uspeh u školi. ♦ Letargija. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. mentalnc emocionalno ili društveno. ♦ H alucinacije. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . zloupotreb. još ji veći zdravstveni problem. ne prestana upotreba droge ili leka. Osoba koj zloupotrebljava droge. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . Zavisnost je prisilna. odnosno lekova. ♦ G ubitak težine.

Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. izaziva depresiju. Kanabis.za podizanje raspoloženja. ali se smatraju a. promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. morfijuma ili heroina. motivacija i nivo energije. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. Zavisnost. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo.nage volje. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva.bio korisnik svestan problema ili ne. SID E i drugih zaraznih bolesti. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. poput heroina i kokaina. lego oni koji to ne rade. Acetilsalicilna kiselina (npr. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. verzija namenjena pušenju. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. po pravilu. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. -------------------. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. anksoznost. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. slabljenje funkcije pluća. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. Opijati. Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. model ponašanja se teško prekida . Marihuana i drugi oblici kanabisa. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. koja se naziva "krek" ("crack"). problemi u porodici i pritisak vrinjaka. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. ooremećaje vida. stvara izrazito jaku zavisnost.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. . Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma.

teskobe. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. Oslobađanje od stimulansa. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. pacijenti mogu da postanu potišteni. a detoksikacija složenija. pa je lakše uzeti preveliku dozu. um or ili nesvesticu. ubrzanog pulsa. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. Diuretici. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. lako . ili sredstava za podizanje raspoloženja. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. konvulzija i halucinacija. umora. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. slabosti. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima.m o že da jo j spase i život. sredstva za spavanje. drugi to poriču. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. halucinacija i depresije. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. tremorom i akutnom željom za drogom . Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. O dred en i lekovi naročito brinu. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. može da dovede do letargije. Zbog opasnosti od napada. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. Ma koliko neprijatni bili simptomi. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost . prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. koji je vrlo teško ostaviti. psihoterapije i grupazasamopomoć.uveliko je izdramatizovana. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. drhtanje. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. znojenjem. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. pa čak i opasna po život. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. Izuzetak je kokain. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. U ovoj fazi porodica. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost.

uključujući alkohol i duvan . koren čička (Arctium ippa). programi javne edukacije i prevencije. magnezijuma. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. pantotenske kiseline Ivitamin Bs). uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . Drijatelja. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. kalijuma. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. ekstrakta nadbubrežne žlezde. uzima se za jačanje jetre.često život10 važan . ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. kokaina i ostalih droga. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. vidi Stres. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. . Silimarin. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. povrća i složenih ugljenih hidrata. kolina i folne kiseline. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Podrška porodice. Za specifične tehnike. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. meditacije. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum).naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. Ova faza je često jako te. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres .grozničica (Scuteliria lateriflora). napori društvene zajednice. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. Grupe roditelja. j. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv. Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. Kod adolescelata.deo zavisnikovog oporavka. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer.^apočeto izlečenje moguće. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . kalcijuma. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. ehinacea (Echinacea spp. neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. lako sporno. dok šišak . Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost.oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge.

♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . S UZROCI herpesni ekcem. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. kož. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. ručnim zglobovima kolenima. tepisima. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. zadebljale kože sa svrabom . mineral. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. proizvoda na bazi hlora. Ijuštenje kože i . smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem .kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. penastoj izolaciji i iverici. masti m azaobuću. Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. kravlje mleka. naslednu bolest. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom.od seljenja di novog posla .može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. M ožda imate trogo gledano. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. a nekad se stvaraju i m ehuri. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. Najčešći je među malom decom. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. ne kih deterdženata. pšenice i oraha. jaja. obično na ručnim zglobovim a. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida.kod tam noputih Ijudi .prom ene u boji kože. Kod osoba sklonih ekcemu. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. se Ijušti. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. početno lečenje usredsređuje se n. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. ali nije ograničen na ta područja. lateks gume. Ekcem se često povezuje s astmom. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. crveni delići kože.

Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. uopšte govoreći. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja.)oremećaja. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. naročito kod dece. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. i Želudac 36. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. Za krajnje slučajeve ekcema. izbijanje pega. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. na vrhu stopala. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. ali prljaju i leugodnog su mirisa. da dovedu do glaukoma. vidi Dermatitis. ispod kolena. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. akne i trajne strije. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. Ako se koriste za područje oko očiju. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. 245 . u retkim slučajevima. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. Iz ovih razloga. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). ne bi trebalo da ih koriste trudlice. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. Ako je ekcem povezan s alergijom. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Ako simptomi potraju. U težim ilučajevima. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. trudnicama i starijim osobama. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži.

Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). telesnu temperaturu. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj. Budući da je ekcem hroničan. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA).pre nego što se odluči šta će preduzeti.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . organski problem. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. majčine dušice (Thymus vulgaris). jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom.uključujući obeležja spavanja. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . jaja. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka.kravljeg mleka. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. pa je važan stručni nadzor. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. Ulja iz skuše. pšeničnog brašna i oraha . Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. Možete da uzimate doze do 25 00C . za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. neodoljivu potrebu za hranom. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . procedite i popijte do tri šoIjice na dan. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša.

ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom.ako obično češe ranice . prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. Upotrebljavajte jednostavne. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. zamolite lekara da prati vaš napredak. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. pazite da mu nokti budu odsečeni i . PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. poput kravljeg mleka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. . posle čega nanesite mastza površinsku primenu. naročito kad odlazi na spavanje. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. vitam inaA i cinka. Poimence. ulja ili parfema. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. probajte toplu kupku. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno. Ako je moguće. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. Ako vaše odojče ima ekcem. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. pšenice i jaja. Opustite se. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. konzervansa. naročito vitaminima topivim u masti. Ovo je naročito problem kod odojčadi. brzo šetajte ili redovno vežbajte. Ako vam odojče ima ekcem. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. Svakako održavajte sobu toplom. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. ■ MJ na dan. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi.

poput penjanja stepenicama. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. mfizem. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . disanje postaje teže i iziskuje napor. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. Opet. U mnogim slučajevima. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. naročito ako je taman i gust. koji objašnjava neke istovetne simptome. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. od astme do srčanih bolesti.malene. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. oni mogu da unesu promene u svoj način života. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. a da se ne zadišu. Kako se emfizem razvija. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. možete bitno da usporite njeno napredovanje. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. Emfizem se javlja kad se alveole . ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. E 248 . nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. blag kašalj. na primer da se popnu svega desetak stepenika.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja. obično od pušenja. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. lako celi niz činilaca . ali isto je tako karakterističan za rak. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. kašljanje i zadihanost. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. po pravilu izaziva hronično. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti.uključujući naslednost.

PLUCA Duboko u plućima. poput hroničnog hronhitisa. Tehnike disanja.što ukazuju na nastanak emfizema. verovatno je da su vam pluća već oštećena. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. 249 . koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. Kad se disajni putevi stegnu. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. obično zbog pušenja. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. ^ačepljena sluzi. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. čak i ako ne puše. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Smatra se da dim iz cigareta raz. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . čime se zadrava ustajali vazduh. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. Ako to ne učinite. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. ako pušite. ako imate emfizem. ometajući životno važnu razmenu gasova. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama.otrajno pušenje.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. Morate odmah da prestanete da pušite.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. Posle postavljanja dijagnoze. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja.

Smatra se. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. zvana još i ma huang. činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom.izopa ( Hyssopus officinalis). zatim ih spustite. AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. udahnite i spojite laktove ispred sebe.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. lobeliju (Lobelia inflata). u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). 1. Da biste pripremili čaj. Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). Zatim. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. Izdahnite. HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. Upamtite. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. poput mlečnih proizvoda. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. azatim jestavite na vatru da se skuva. koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). polagano ih istežite iza sebe. Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. semena anisa (Pimpinella anisum). Podignite laktove što više možete. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). međutim. Pustite da čaj odstoji 10 sati. lavande (Lavandula officinalis). odmah ispod drugog i četvrtog prsta. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. euforbiju (Euphorbia pilulifera). Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Ponovite. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). Ponovite. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). naročito tokom napada otežanog disanja noću. masirajte gornju površinu oba stopala. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. snažan je bronhodilatator. spustite ruke i razdvojite dlanove. na primer. još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. Ammonium carbonicum (6c). 250 . Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). miloduha . ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. H epar sulp huris (6c). udahnite i podignite ruke što više možete. Pijte vruće.

Polako brojte do tri. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. Ponovite tri puta.ko pušite. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. spustite nogu dok udišete. Kad vam se pluća potpuno ispune. Brade priljubljene uz grudi. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. zatim dok hodate i.) Dok ležite na leđima. Ne upotrebljavaj. Prvo napunite lavabo kipuom vodom. Duboko udahnite. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. konačno. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. azatim promenite. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme.) š Prošetajte. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. Ponovite tri puta istom nogom. stavite a u manji prostor.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. Ako želite da se služite raspršivačem. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Podizanje ruku. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. Iz stojećeg položaja. Disanje dijafragmom. Zatvorite oči. »REVENCIJA . Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. dok se penjete stepenicama. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. 4A U Č IT E KAKO . Dok sedite u stolici. U početku ponovite vežbu tri puta. U sobi prosečne eličine. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. (Za popis predloženih ulja. Sedeće istezanje. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. poput kupatila. nagnite se natrag. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. . izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. polako spustite ruke i izdahnite. Podizanje nogu. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. a da se ne umorite.

. stvaranje cisti. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. poput pluća. tkivo kojim je obložena ženina materica. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine .često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. što izaziv. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. poznato kao endometrijum. 252 . Poput samogendometrijuma.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa. kraju počne da nadražuje okolno tkivo. oni mogu da rastu. nadražuju se. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru.zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. Kod žene koja boluje od endometrioze. ožiljaka i priraslica. ih pomera kao jednu tvorevinu. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . krv koju stvara ne može da izađe i n. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. .l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. od prirodnog stanja stvari. umerene ili teške. nalazi se samo u materici. poput jajnika ili mišićnog zida materice . Ove lezije.

dubok bol u tomaku tokom snošaja. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. Kod žena koje mogu da začnu. čiji je zadatak pomeranje jajašca. Kod •etrogradne menstruacije. . Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. za svaki slučaj. dovodeći do endometrioze. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije.. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. kao mogućem uzroku. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. U prirodnim uslovima. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. Čini se da dokazi govore da ne može. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće. simptomi mogu da potraju. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. industrijskoj hemikaliji.lašenog pada u stvaranju estrogena. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela.radna menstruacija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama. ali ne i da se izleči. S menopauzom simptomi obično nestanu. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici.

ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Zadržite položaj 15 sekundi. Izdahnite i zatim se opustite. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. ruke i noge od poda. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda.muškim hormonima. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. polaganc dišući. Trudnoća ublažava simptome. Zadržite položaj 15 sekundi. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. simptomi se često vrate. 3 podignite glavu. Za žene koje mogu začeti i žele dete. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. lekar će možda da vam savetuje operaciju. udahnite i podignite glavu. tako da su i oni opet usmereni na simptome. Dok udišete. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. grudi i bedra s poda. Uradite jednom ili dvaput na dan. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. a lečenje lekovima nedelotvorno. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. Uradite jednom ili dvaput na dan. Dok udišete. grudi. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Ležeći na stomaku. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. 254 . Kod svih takvih lečenja lekovima. poput pojačanog rasta dlaka i . retko dolazi do potpunog izlečenja. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Luk povećava rastegljivost kičme. Uradite jednom ili dvaput na dan. grudi 2 i bedra s poda. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. Izdahnite i zatim se opustite. ne delujući na stvarni uzrok.retko produbljivanja glasa. polagano dišući. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. vaši simptomi bi morali da nestanu. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima .

Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre.ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. vitamin E (400 do 600 MJ). AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu. . S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). ♦ ako imate urođenu manu materice.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije.može zato da poboljša ublažavanje simptoma. naročito kad je krvarenje jako. ♦ Da biste ublažili napetost. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. ♦ Ako upotrebljavate tampone. menjajte ih često. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. Dnevni dodatak ishrani . Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis). ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. sardine. između ostalog. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. naročito ako se radi o majci ili sestri. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka.uključujući skušu. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. ♦ ako imate obilne menstruacije. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. losos i tunjevinu . i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. upotrebite električni jastučić.

i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. ozled glave. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. ♦ Ritmično trzanje šake. uzrok može biti i trovanje. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). menstruacij. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. iza čega sledi ukočenost trzanje. lako je svaki slučaj epilepsije različit. bleštava svetlost. Pogledajte str. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. ne dostatak sna. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. zatražite medicinsku pomoć. moždani udar iU prevelika doza leka. ali to nij< prava epilepsija. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. visoke temperature da imaju i konvulzije. a bolesniku se ne vraća svest. stres. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . Vrlo mala deca mogu u. ♦ Gubitak svesti. stopala ili lica. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. 256 . beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića .osnovni su pokazatelji epilepsije. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. Ipak. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. 48 Hitna stanja . urođene infekcije mozga. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. Kod odojčadi s groznicom.

PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada.možda ukusa ili mirisa. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. ali ne očekujte rezultate preko noći. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad.e posavetujete s homeopatom. ali /ećina ih je blaga. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. fenobarbital. a lekar bi trebalo da bude upoznat .a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža. onalnim lekovima. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. Uz vođstvo. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. na primer. ♦ Dosta spavajte. karbamazepin i gabapentin. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . . L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. moždaćete hteti da . valproičnu kiselinu. premalo sna može da poveća verovatnoću napada. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima. posavetujte se s osteopatom. Uobičajeno je. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. razdražljivost ili glavobolju. U slučaju Džeksonovog napada.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama .

Ako se fobija ne leči. 258 . a često počinju i detinjstvu. visina. vožnje. može da se povuče u sebe. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. osob. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. krv. na primer. koja često zahvata mlad« Ijude. Najčešće se javljaju specifične fobije. obije (od grčke reči phobos. zubara. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. vode. glavni strah je strah od javnog poniženja. to saznanje ne umanjuje njihov strah. znojenje drhtanje. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. ispadanja iz aviona. balona. zabave javne toalete. Izbegavaju razgovore u javnosti. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. postane depresivna il društveno nesposobna. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. zmija. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. obli kom društvene fobije. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. debljine. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. Osoba se obično ne boji samog objekta. patite od agorafobije. starosti. pauci. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. nikakve veze. letenje ili liftovi. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. snažno lupanje srca. Kod društvene fobije. zamuckivanje ili nesvesticu. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. patite od društvene fobije. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. nego neke strašne posledice. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. predmeta ili stanja kao što su zmije. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. patite od specifične fobije. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. a obuhvataju strah od škole. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija).

Lekovi samo prikrivaju simptome.. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje.od . AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. ♦ Izbegavajte alkohol. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama. uključujući jogu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali moraju da uključuju stručne osobe. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. može da ublaži simptome. Mogu da se uzimaju i anksiolitici. Mogu . Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. ako je primenjuje iskusan stručnjak. meditaciju i vežbe biofidbeka. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom)..pas je vezan i ne može da me povredi". počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. Dok . zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. koji smanjuju strah od panike. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. a nekad i otkrije uzrokfobije. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). posebno kad teskoba počne da raste. smanji strah. Hipnoza. Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. Na primer.e koristiti i lekovi. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče.u se izlečile od fobija. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. . PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. Nosite flašicu ulja sa sobom.taj pas će me ujesti" do . Mnogi muzičari. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće.

Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. obično traju samo jedan ili dva dana. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. pušenja . Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. u retkim slučajevima. zavisiće od uzroka upale. obeleženi bolovima. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). Napadi akutnog gastritisa. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. na primer. crnu ili katranastu stolicu. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. mučninom. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . mogi da se ustanove oštećenja želuca.poput prestank. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu. recept ili bez njega.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. povraćanjem ili prolivom. propisani lekovi antibiotici i. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. Acetilsalicilna kiselim (npr. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. suše vam se usta ili m anje mokrite.

Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. koje ubrzava izlučivanje kiseline . Jedite više voća koje ne spada u agrume. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. pijte mnogo vode i druge tečnosti . verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. ako lek koji ste izabrali ne deluje. . kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. suprotno opštem mišljenju. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. ali neke možete da probate i sami kod kuće. zavisno od vaših simptoma. Slezina 34 i Želudac 36. Osrčnica 6. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola.kako ne biste dehidrirali. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. lekar može da vam propiše cim etidin. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. probajte neki drugi. vraćanje kiseline. Ako oni nisu delotvorni. naproksena. a sadrže bizmut-subsalicilat. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. a ako vas gastritis i dalje muči. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. najviše četiri doze.ali ne mleko. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat.

deca. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. mogu takođe da se propišu antibiotici. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. Ipak. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. mnogo tečnosti i laganu hranu. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. povraćanje. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. Trovanje hranom. m okrite manje nego inače. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. akoje podnosite. suše vam se usta i osećate se sm eteno. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. njima može da se pogorša proliv. Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. ali 262 . Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. školi ili domovima i vrtićima. proliv i drugi simptomi. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. Alternativnim postupcima leči se mučnina. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. Ako jako povraćate.

■ Pijte puno tečnosti. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. žeđ. Ponovite na drugoj ruci i nozi. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. To se najčešće događa odojčadi. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. iscrpljenost. hranu s mekinjama i povrće. banane. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. povraćanje. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). pijte tri puta na dan. ♦ Arsenicum album za nemir. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. Pošto simptomi nestanu. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. Pogledajte 19. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. probajte drugi preparat. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. groznicu. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. proliv i žareći bol. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje.

B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. Nasuprot tome. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. . stopala ili ušnih resica. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. a izuzetnc redak kod dece. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. Giht je redak kod žena. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. najčešće nožnom palcu. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. pritiska i pojave snažnog bola. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. na tro vanje olovom . laktove palce ili prste. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. to jest mokrenjem. Štaviše. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. što dovodi do upalnog procesa. a ponekac i drugim zglobovima. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. Javlja se intenzivan bol u zglobu. najčešće nožnom palcu ili članku. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. u retkim slučajevim a. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. posebno su skloni gihtu. S vremenom počinju da izazivaju bol. snažan bol u zglobu. uključujući kolena. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa.

najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. i druga protivupalna sredstva. Cak i kada se bol i upala ne leče. u teškim slučajevima. na primer. čak i dok spavate. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. a leči se protivupalnim sredstvima ili. Posle ublažavanja prvobitnog bola. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. uvek kad posumnjate na giht. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. kao što je hidrokortizon. a najčešće u nožnom palcu. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. antibiotici. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. zapaljenje.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. reakcijom na alkohol i određene lekove. 265 . dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. U suprotnom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ipak. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. Aspirin). kao što su. prestanite da je uzimate. Međutim. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. kortikosteroidi. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. Ako lečenje izostane. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline.

hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. mesne supe i sosove. kao što su laktovi. čirom i bubrezima. direktniji načini lečenja. često su ugroženi i drugi zglobovi. pospanost i smušenost. odmah iza nožnog palca. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. masnu ribu. spanać i većinu sušenih mahunarki. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. koji može da izazove nadraženost kože. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. Slezina 3. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. leka koji je u upotrebi već vekovima. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. školjke. 266 . PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. a u kombinaciji s drugim lekovima. špargle. a ne samo na upaljeni zglob. Zeludac 42. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. ISHRANA Uopšteno govoreći. Pijte mnogo tečnosti. masaže. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. Budući da je povratak bolesti moguć. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. a po potrebi i tokom ostatka života. U svakom slučaju. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. ručni zglobovi i kolena. uzimanjem alopurinola. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. na strani metatarzalnogzgloba. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. kao na primer. Ako vam bol to dopusti. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. i neke druge neželjene pojave. pre svega one koje obiluju purinima. lekovaza smirenje ili antihistaminika. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. Međutim. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi.

Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. postarijeg aristokrate. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. na primer sokova. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. uključujući sardine. Uzimanje veće količine bistrih. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. Jednostavni ugljeni hidrati. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. Benzoicum acidum. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. haringe i inćune. Oblog će smanjiti bolni otok. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. masnoća. biljka od koje se dobija kolhicin. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi.iznutrice poput džigerice. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. bezalkoholnih napitaka. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. Namirnice koje. čini se. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. Lycopodium i Pulsatilla. odnosno mrazovac. voću i lisnatom zelenom povrću. pa ih zato treba izbegavati. na primer rafinisani šećer. a posebno ako ste muškarac. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. školjke i neke vrste konzervisane ribe. . dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. Colchicum. -------------------. Urtica urens. Ledum. posebno one sadržane u žitaricama.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. borovnice i druge crvenoplave bobice. nemojte da pijete biljne čajeve. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. biljnih čajeva i vode. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš.

pulsirajućeg bola. ♦ Iznenadna pojava snažnog. boli vas glava. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. znakovi su sekundarnog glaukoma. a zatim i slepilo. neovaskularnog glaukoma. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. Naime. ♦ ako osećate pospanost i umor. vaš periferni vid slabi. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. Mnogi lekovi. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. Ako osetite iznenadan. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. V UZROCI Očno sočivo. ♦ Kod dece. na primer sivom mrenom (kataraktom). Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. suzne i zamagljene oči. nadraženost i crvenilo očiju. zamagljen vid. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. sim ptom i su urođenog glaukoma. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. betaksolol ili bunolol. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. ali ne i manje opasni. 268 . Ostali oblici glaukoma manje su česti. glavobolja. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. potrebne su vam nove naočare. ali s vremenom oduzima vid. sim ptom i su hroničnog glaukoma. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. tumorom ili povredom oka. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. sim ptom i su akutnog glaukoma. a nekad mučninom i povraćanjem. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. ♦ Zamagljen vid. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. zamagljen vid. Ako se ne leči.

.... mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko .. Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode.. —......... Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje..... Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje..N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO . lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja........ vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti.. Kako se oštećenje očnog živca pogoršava..... postepenu promenu tkiva drenažnog sistema.J ROŽNJAČA...... objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja. J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice..... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa..... Bez obzira na uzrok. .. Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči.. Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja... očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak......... ako sumnjate na kongenitalni glaukom... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma.. Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka..J i DUŽICA . kako biste proverili svoj središnji i periferni vid...... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca..... Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima....... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama.. a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva........ Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala.. Tako...tegobe i Vid ........ Ukoliko se oštećenje živca nastavi..... koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom. Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma...... I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida..porem ećaji).... dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti....... Kolagen je. na primer.. a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma......... moguća je pojava kongenitalnog glaukoma....J ŠLEMOV K A N A L.. naime. Kad se to dogodi..... lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska. Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome.. zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala. lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja........ Ako sumnjate na pojavu glaukoma... povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak. Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede..J DRENAŽNI KA N A L.......... a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma.. a krajnji ishod je potpuno slepilo. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom.. Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma... posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka. neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.. a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom.... poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova.

oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. Rezultati se razlikuju. žučne kese. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. između ostalog. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. jednom kad se dijagnostikuje. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. Akutni glaukom donekle je različit. ako ste već pod kontrolom lekara. Mnogi lekovi. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. dovode do porasta očnog pritiska. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. To je relativno kratkotrajan zahvat. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. Redovno merenje intraokularnog pritiska. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. u tkivu drenažnog sistema. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. moguć je potpun gubitak vida. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. dopune konvencionalnu terapiju. može uspešno da se kontroliše. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo.

povezan je s dijabetesom . usko su vezani sa pojavom giaukoma. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. . ♦ Visok krvn i pritisak. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina.poremećaji). ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. Na oči staviti topao vlažan oblog. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. jagode. posebno ako imate više od 40 godina. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. Veruje se da hrom. vrlo težak o biik oboljenja. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. lišće repe. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. Ponovite postupak s hladnim oblogom. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. Držite oblog najviše tri minuta. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. uključujući glaukom (vidi Vid . što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. grejpfrut i narandže. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. neophodan je potpun i detaljan pregled vida.signale. obratite pažnju naznakove upozorenja. brokulu. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. N eovaskularni giaukom . L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. m igrene i kratkovidost. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC).

giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. odnosno grčenjem mišića. a prem a kraju dana se sm iruje. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . Cesto ih prati napetost vratnih mišića. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. „klaster” (cluster) glavobolje. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. naizgled različiti. lako je broj takvih slučajeva mali.upala). a pre svega posavetovati se s lekarom. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. dvostrukim vidom . mirise i zvukove. izaziva povraćanje. svetlost vam nadražuje oči. Odmah potražite lekarsku pomoć. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. verovatno je reč o migreni. ako bolne i neprijatne. slabošću udova. M ožda je reč o m e n in g itis u . OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . Glavobolje izazvane napetošću. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. potrebno je preduzeti određene mere. Pa ipak. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. patite od tzv. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. vrtoglavicu. ređe. mučninu ili povraćate. a uključuju migrenu i . promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. Praćene su tupim. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene.klaster" glavobolje. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok.odmah potražite lekarsku pomoć. u početku se javlja ujutro . Upravo stezanje u početnom stadijumu. a izaziva m učninu. migrena najčešće započinje snažnim. a neretko ga prate mučnina i povraćanje. a ime joj je serotonin. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. druga su najčešća grupa. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . ne posustaje. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. Bol može da se proširi. moguć je m oždani tum or.. O b ratite se lekaru bez odgađanja. glavno su izvorište bola. nadraženi napetošću mišića. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. Svi su ovi. reč je o sinusnoj glavobolji. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. I . ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. Moguć je potres mozga. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. Bez obzira na to. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. patite od glavobolje izazvane napetošću. Obratite se lekaru bez odgađanja. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. predstavljaju jedan od češćih oblika. a u ređim slučajevim a.

Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. S IN U S N E . a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova.poljni uticaj kao što je stalna buka. Bol je snažan i aštar. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. Zamor očiju. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. Kod glavobolja izazvanih napetošću. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. Najveći broj obolelih su muškarci.tava protivzačeća. različitih namirnica i nirisa. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. a potom . najčešći uzročnik je stres. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. a obično se javlja oko crvenog. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. a takode i prehlade ili gripe. moguća je takođe i genetska vela. upotreba oralnih sred. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. nosa. Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. grupa. Migrene su nešto tajanstvenije prirode.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. suznog oka. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. U svakom slučaju. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. 273 . U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom . promena nivoa hormona. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci.ti nosa. očiju i ponekad temena. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. nepravilno držanje. vrlo su često u <orenu problema.

pritisnite tačku Žučna kesa 20. odnosnc lekova prevencije. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. tumora ili strukturnog poremećaja. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Ponovite postupak 3 puta. migrene mesečno.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. najmanje dva puta na dan. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva.5 takođe možete da ublažite glavobolju. Ponovite postupak dva do tri puta. Ako ste trudni. između palca i drugog prsta. dva puta na dan. Pritiskajte jedan minut. Ponovite postupak tri do pet puta. Položite vrh srednjeg prsta između obrva. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. 5 274 . paracetamola i ibuprofena. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. 1 zagušijivoj prostoriji. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. razmaknute otprilike 5 cm. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. na primer aneurizma. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. na vrh korena nosa. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Fizičke aktivnosti. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. Među njih se ubrajaju propra nolol. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. Sinusne glavobolje mogu d. Pritiskajte čvrsto jedan minut. lekar može da pribegne pregledu vida. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut.

Udisanje mešavine lavande. Lekari su. kao što je suncokretovo. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. Sumatriptan. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. iza ušiju i na vratu. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. 275.E. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. međutim. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. str. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. (Vidi Lečenje ko d kuće. Štaviše. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu).) Kratka terapija kortikosteroidim a. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. koji postoji u obliku pilule i injekcije. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. koji kontrolišu osećaj bola. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. kako biste skratili napad. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. . Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja.H. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. prenosioca nervnih signala u mozgu. opustiće mišiće i ublažiti bol. sredstva za ublažavanje bola. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva.

iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). lipe (Tilia spp. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. b oi će p o č e ti da jenjava. Ako je to potrebno. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. uz maio vežb e u sp e će te i sami. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. ušljivca (Pedicularis canadensis). pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. probajte Kali bichrom icum . Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. tim boije. Ponovite celu vežbu dva puta. ponovite postupak svaka dva sata. to je kutija veća. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 .). pokušajte s beladonom. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg.GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. U slučaju bolnih sinusa i gustog. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. Zauzmite sedeći položaj. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. zelenkastog iscetka iz nosa. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. M alo p o malo. uzmite brioniju. buci. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. U svakom siučaju. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. pokušajte da primenite sledeću vežbu. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. S to je ja či boi. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). a posebno ako joj prethodi aura. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. svetlu ili na dodir. Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću.

Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. . pulsirajući. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. zatim se povucite u tamnu. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. 6. držeći hladan oblog na čelu.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. oštar. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. vrata. na primer mirisom. sve dok ne dohvatite slepoočnice. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. 7. probadajući. što je jedan od oblika biofidbek metode. zaslepljujući. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. 4. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. ako to odmah učinite. Sledeći rub kose.1. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. a time i učestalost. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. postepeno povlačite prste prematemenu. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. jačinu i trajanje migrene. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres.. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. agrume. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. Ako ste žena. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). može da zaustavi migrenu. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. kako biste ublažili napetost. 5. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. 3. Nežno pritiskajući. 2. zrele vrste sireva.. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode.

prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. ♦ Male. kad se češe. Ako se nehotice progutaju. anem ija i umor. Mogu da budu različite veličine. ♦ G ubitak apetita i težine. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. kašljanje i druge disajne tegobe. u zročnika ankilostom ijaze. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. vrtoglavica. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. B trihineloze. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. treba da odete na lekarski pregled. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. ♦ H ripanje. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. proliv. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. bolovi u trbuhu i vetro vi. proliv. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. ♦ M učnina. proliv. crvene lezije koje mogu da svrbe. To izaziva razdražujući svrab koji. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . hripanje ili bronhitis. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. zatim sledi kašljanje. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. pa se na taj način. naročito oko očiju. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. npr. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. zatim sledi tem peratura. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. Poput ankilostoma. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. Ankilostome.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. proliv. je r m ožda imate gliste. konjunktivitis i oticanje lica. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . zatim sledi povraćanje. Bele gliste. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. naročito noću. a ako se ne leči. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. 278 . „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. bolovi u trbuhu. snažno lupanje srca. i uzročnik strongiloidoze. koje potiču od glodara ili psa. razdražljivost. dodirom. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. znakovi su strongiloidoze. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. bolovi u m išićim a. svinjetine ili ribe. koja često dovodi do teške anemije.

lek izbora je mebendazol. ankilostome. Ako niste. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. popijte tri puta na dan. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. svinjetine ili ribe. izbegavajte vratič. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. pa ih lečite. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. jedan tretman lekovima.ciklus se ponavlja. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. Širenje trihineloze na disajni sistem. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. Ako su simptomi teški. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. Ponekad. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. Bele gliste. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. Popijte tri puta na dan. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. Pošto ste završili s lečenjem. Ako ste trudni. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. .

(Vidi Penis . ♦ kod žena. kandidijaza.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. Ako se infekcija proširi na bubrege. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. polnom organu i kožnim pregibima. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom .bolovi. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. može da bude bolno.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. iznad pokožice. nastupa gljivična infekcija. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. sistemu za varenje ili na koži. može da izazove teške komplikacije. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. a to sve odgovara rastu gljivica. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. ponekad a praćene bolnim oticanjem. kao i kod starijih osoba. ♦ kod muškaraca. SID E i drugih bolesti. crveno i gnojno ♦ sjajan. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. ljivična infekcija. javlja se u mnogo oblika. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. pluća. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. (Vidi Vagina . Ovo su simptomi balanitisa. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom. 280 . ali može dazahvati i druge starosne grupe. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. svrab i nadraženost vagine. mozak i druge organe. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija.) Balanitis je ređa. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. (Vidi Atletsko stopalo. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma.tegobe. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. ponekad nazivana kandidijaza. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. crvenilo i oticanje stidnice. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem.

Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. en d okrin i i imunološki sistem . Temeljno perite i sušite donji veš. ali u slučaju bolova prekinite primenu. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. ali izbegavajte visoke d o z e selena. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. Cesto ga menjajte. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. sa štitnom žlezdom. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). . U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. nosite gumene rukavice. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. Obično se javlja blago peckanje. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji.) dva do tri outa na dan. lekar će uzeti vlažni bris vagine. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. nervni. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. Kad završite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. moraće da napravi analize uzoraka krvi. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. stolice ili tkiva. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. ko ji se pije tri puta na dan. dopušta da višak vlage ispari. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije.

Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company.a time j manje telesnih masti . kratkotrajno dobijanje energije. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. često i opasnih poživot. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. a ne na osnovu težine. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. Ako ste gojazni. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . trajnog program a m ršavljenja. Za razliku od taloženja masti na bedrima. Gojazne osobe. dobijaćete na težini.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. usporava. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. da bi se stavilo pod A . tegoba sa žučnom kesom . nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. od raka do srčane bolesti. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Na primer. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. ali uvek ste se ponovno ugojili. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. dijabetesa. kako nabacuju kilograme. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. ubrzava. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. jer se njihov metabolizam.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. ♦ više puta ste izgubili na težini. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. Ukoliko ste preterano teški. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. uključujući rak dojke i rak debelog creva. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. Na primer. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. srčane bolesti. Idealna telesna težina određuje se prem a polu.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. a kako pokušavaju da ih skinu. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. Nažalost.

dijabetes. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. možete savesno da izbegavate kalorije. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. nezdrava ishrana.:ontrolu. Ako ste gojazni. Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. Drugi faktori. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. kao tegobe a štitnom žlezdom. Kad se radi o gojaznosti. kao i masne ćelije. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem.hranom i drugim životnim navikama. tako se menjaju i načini lečenja. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. . zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. Određeni lekovi. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. leđutim. Uistinu. Nažalost. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. tegobe a štitnom žlezdom . V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. takođe su igrali važnu ulogu. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. osim naedenih faktora. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. društvenim okruženjem. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . posebno es'ogeni i progestageni. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. nego možda i savetovanje i lekove. . tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. nedovoljno ežbanje i naslede. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. a nikad ne izgubite masti. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. a to nije ak zadatak. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom.

pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. teskobu. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. prema hrani. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. Da biste bili sigurni. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. uključujući nesanicu. posebrn slezini. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. jer problem koji imate je trajan. Zbogtoga. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. neželjena dejstva. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. morate da razmišljate o trajnoj promeni. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. Jedit 284 . Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. Ako mislite da imate nezdrav odno. Da biste postigli najbolji rezultate. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. uvekse. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. ili uopšte ne. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. ako pokušate da gubite na težini. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. uključujući psihološki. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. Ishrana s malo masti. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. fenfluramin. Ako ste gojazni. Postoje dokazi da dugotrajni. pravilne ishrane i vežbanja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. posavetujte s lekarom. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. Dve mnogo jednostavnije tehnike. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. a ne o kratkotrajnoj dijeti. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju.

’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. što vodi većim naslagama nasti u području struka. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. ■ Hipnoterapija. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. Pijte tri puta na dan. Na primer. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. lako 3ušenje smanjuje apetit. čime povećavaju unos kalorija. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. <ad se ne krećete. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. obratite se stručnjaku. nervoza i bulimija. Ako imate obilan obrok uveče. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. . HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. kao što je zatvor. kao i u piletini. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. možete da snizite svoju „nultu tačku". jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. teže ćete ga svariti i apsorbovati. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. s glavnim obrokom sredinom dana.

tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). zelenkast. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. Ako ste žena i imate gonoreju. Nasuprol tome. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. £ ponekad i rektuma. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. Ako se ne leči. mokraćovoda. povraćanje. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. u stalnom je porastu. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. grkljana ili očiju. kad je ozbiljna šteta već učinjena. . Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. to jest. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. grlića materice. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. a prenosi se polnim putem. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. m utan. mokraćne cevi (vidi Prostata . žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti.

Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. posebno u slučaju upalne bolesti karlice. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. Kako biste pročistili organizam. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. kinesku angeliku (Angelica sinensis). doksiciklin. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. energije. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. a potom antibioticima kao što su ceftriakson. . Jetra 8. PREVENCIJA Uvek koristite kondom. Chimaphila umbellata. takođe može da pomogne. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. s unutrašnje strane noge. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. Neven (Calendula officinalis). kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. s unutrašnje strane noge iznad kolena. koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom.

odnosno krvava stolica. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. heartburn . kolitis. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. čokolada. znojenje. alko hol i pepermint. a nije isključen ni srčan i udar. gastritisu. Povremena gorušica nije opasna. tegobe s bubrezima. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. želudačnom čiru ili raku. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. srčanu aritmiju. prkos svom engleskom nazivu (engl. jela bogata masnoćom i uljim.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. crni luk. a zatim se ponovo zatvara. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu.žarenje srca). prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). proliv. ispod i malo ulevo oc grudnog koša. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. kafa. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. vrtoglavica. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. agrumi. Neumerenost je često otežavajuć. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. oštećenja tkiva jednjaka. a posebno antacida. izuzetno snažan bol u trbuhu. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. U UZROCI tegobama s gušteračom. tem peratura ili crna. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. hronični zatvor. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. proliv. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. 288 . ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. pojava vre le. Možda je reč o srčanoj bolesti. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. povraćanje. beli luk. zadihanost. Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. želudačna kiselin. a ublažava pri m irovanju. što m ože da dovede do ezofagitisa. kao i neki lekovi. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. želudačnog čira ili raka. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. okolnost. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice.

uzmite Arsenicum album. dovoljno se odmarati. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. 10 grama fulinga (Poria :ocos). 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). gore). Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. Kako bi. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. ako je to potrebno.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. m lečn e m asnoće. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom.astojaka: 10 grama narandžine kore. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. a ako ne pomogne. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. javite se lekaru. Uzmite ga najviše tri puta. a zatim. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale). Ako morate da se ispružite posle obroka. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. što nije čest slučaj. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. pa može da izazove gorušicu. ali i vežbati i smanjiti stres. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. Potrebna količina je 6c. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. ili pomoću rendgenskih snimaka. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. . a lek se uzima svakih 15 minuta. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. lezite na levi bok. a pušenje. lekar vam može jropisati cim etidin. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. ponovite još jednom ceo niz. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. \ko ništa drugo ne uspe. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. Stres optere. a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. Ne smete ga piti često. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. iako su nekad potrebne i dodatne inalize. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. Aspirin).------------. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. a u slučaju žarećeg bola. \ko antacidi ne uklone simptome.

moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija . Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. kancelarija i starački domovi.koje obično pogađaju decu. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. B i C. simptomi gripe su jači. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju. povremeno doseže 4 1°C . gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. SID O M i drugim bolestima. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. Velikaepidemija gripa iz 1918. Grip se najčešće javlja kod školske dece. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. dijabetesom. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola.koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. godine . ali pošto grip . Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. a komplikacije teže.ili neka druga slična virusna infekcija započne.obično između 38 i 39 °C. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. teškog disanja. starije osobe i osobe s hroničnim bolestima. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. ali najteže posledice osećaju odojčad. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju.kao što su ovčije boginje . Možda ste dobili zapaljenje pluća.

ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. a obe bolesti izazivaju kašalj. Ako imate više od 65 godina. 291 .virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. lako sim ptom i m ogu da budu slični. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. ne reaguje na antibiotike. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. Kongestija. glavobolju i neugodnost u grudim a. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. Ako ste dobrog zdravlja. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . stranica 293). oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. Ako i tada dobijete grip. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Budući da su o b e b olesti virusne. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. Aspirin). grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. U slučaju gripa. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. Budući da je to virusna bolest. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. začepljenost nosa i zapaljenje grla.

Jedite više nemasnog mesa. HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. slabo. probajte Brioniju (Bryoniu).) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. promešajte dobro pre svakog ispiranja. Kako biste suzbili groznicu. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. brokula i jagode. imate glavobolju i začepljen nos. hrapav glas i bole vas zglobovi. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. probajte Eupatorium perfoliatum. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. Mehur 2. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. Ako se pojave simptomi gripa. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. Debelo crevo 20. ♦ Ako se osećate umorno. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. ♦ Ako ste nemirni. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. Ako bolujete od astme. Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama.) i limuna u čaši tople vode. Nemojte davati 292 . glavobolja i pritiska u očima.) dva puta na dan. probajte Galsemium . Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. ne služite se parom. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. Aspirina). tresete se i žedni ste i imate suva usta. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. probajte neki drugi homeopatski lek. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. Zeludac 3. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. „teško" i grozničavo. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. probajte Rhus toxicodendron.

rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. banane. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. virus se lako širi vazduhom. još uvek možete da dobijete grip. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. ispirajte ga slanom vodom. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . iako deca mogu da dobiju dve. Ne pijte alkoholna pića. Ako ste trudni. Budući da je grip ozbiljna pretnja. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. kuvani pirinač. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini.koje šteti disajnom sistemu . kuvane jabuke. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. kravlji sir. .i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. pre nego što prekinete mirovanje. uzmite laku hranu bogatu skrobom. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. ali nemojte gutati rastvor. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. Obično se daje jedna injekcija vakcine. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. kao što su dvopek. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. Kad osetite glad. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. Ako se potpuno ne oporavite. godine. a sadrže alkohol. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju.

neposredno iznad vagine. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. još uvek prelaze 60 posto. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. s verovatnoćom potpunog izlečenja. Kad se otkrije rano. izlečiv je. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. mogu da postanu takve.široko upotrebljavane.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. iako ove ćelije nisu kancerozne. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. Kako se ćelije raka umnožavaju. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. između m enstruacija ili posle m enopauze.t e g o b e . sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. i zbog PAPA-testa . a invazivni rak između 40 i 60 godina. dostupne analize visoke efikasnosti . kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. imale više polnih partnera. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice.G R LIĆ M ATERICE . Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. Rak grlića materice nije česta bolest . Iz tog razloga. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ.

materice. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja.je preko potrebna. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. laserskim zracima. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. kao što su virusne infekcije. histerektomija . ostalih creva i trbušne duplje. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. .odstranjivanje grlića materice. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. Ako se biopsijom potvrdi rak. Carcinom a in situ. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. koja .) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali se retko kad izleče. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. a moguće i drugih organa .prema nekom ispitivanju .mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. Ako se rak proširi izvan predela karlice. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. ali češće se uklanjaju skalpelom. Ako ni druga analiza nije u redu. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. hemoterapije i lečenjazračenjem. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. analize krvi i mokraće. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega.grlića materice. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. zadnjeg creva. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila.

što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. zavisno od vrste infekcije. zelene. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu.delimično ili potpuno suženje grlića materice. koje može da dovede do začepljenja . Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. Na sredini se nalazi mali otvor. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze.G R LIĆ M ATERICE .i cervikalna inkompetencija. uzak. poznat kao usne grlića materice. m ožda imate infekciju. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće. horm onske tegobe. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. Zapaljenja grlića materice. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. m ožda imate in fe k c iju . ili širi. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa.5 cm dug prolaz. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. koje se naziva pločasti epitel. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . polipe grlića materice. akutne i hronične. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. sivkaste. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. eroziju grlića materice. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. bele ili žute boje. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. sive. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a .te g o b e ). iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. omogućavajući rađanje deteta. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. oko 2.

Uzrok cervikalne inkompetencije. ako se ne leči. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. kao i cervicitis. nepoznat je. Endometrioza. kod drugih. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . Neke se žene rode sa začepljenjem. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. i 35. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Polipi su obično bezopasni. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. Nabotianova (Nabothianova) cista. upaljene ćelije. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. pak. Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. poznatih kao endometriomi. levo). Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. koji se prenosi polnim dodirom. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. stvarajući ravna. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. str. Ove bradavice izaziva virus humane papillome.► što ponekad utiču na plodnost. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. desno). 298). U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. najčešće pogađa žene između 25. Hirurški zahvati na grliću materice. kao što su genitalni herpes. hlam idija. koja može da dovede do prekida trudnoće. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. donjem delu materice koji vodi u vaginu. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. u terapeutske svrhe i kiretaža. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. poremećen rastćelija grlića materice. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). takođe mogu da dovedu do začepljenja.tegobe). . godine starosti. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). bezopasna oštećenja.

Stavite palac sa strane dlana. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. napraviće se i cervikalna biopsija. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. često nezahtevaju nikakvo lečenje. kao što je displazija ili rak. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. Ako je neophodno. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. između kosti i mišića. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. Ovi zahvati. Pritiskajte jedan minut.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. pritisnite Zučnu kesu 20. Z. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. 4 zahtevaju anestetik. s obe strane kičme. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. Biopsija se izvodi kolposkopom. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. posebnim instrumentom za uvećavanje.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. neposredno ispod zgloba maloga prsta. na udaljenosti od oko 5 cm. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama.G R LIĆ M ATERICE . Cvrsto pritiskajte jedan minut. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje.

Neka preparat odstoji 15 minuta. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. ali. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. jedite mnogo svežeg povrća i voća. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. . folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. Da biste napravili tečnostza ispiranje. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. dijafragmu ili cervikalne kapice. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. beta karotinom (vitamin A i. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi._______ . Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. a drugu hladnom. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. čega 1 minutsedite u hladnoj.v. završavajući s hladnom kupkom. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. to je gotovo uvek nepotrebno. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. ___________ _ se izvodi u bolnici. Ponovite 3 puta. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. Menjajući pH u vagini. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. azatim odmah obucite toplu odeću. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. obično tokom 12. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. do 16. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. prestanite. na vaginalnoj strani usana grlića materice. nedelje trudnoće. ♦ Ako pušite. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. koje se inače nalaze u materici. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju.

kao što je veliki kašalj. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu.5 °C bez sim ptom a prehlade. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. grip. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. bol. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. 300 . naročito kod gutanja. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. a ne virusne infekcije. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. herpes i zaraznu m ononukleozu. i. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje. Osobe koje boluju od alergija. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola.G R L O . koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla. stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. uključujući prehladu. U retkim slučajevima. koju često pokreću virusne infekcije. osetljivost u području vrata. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. boginje. možda. kad su disajne bolesti na vrhuncu. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. naročito tokom hladnijih meseci u godini. ovčije boginje. Bakterijske infekcije. grebanja i bola u grlu. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba.

A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline.► -----------------. ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. povlači. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. bez ikakvog lečenja. P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. kao što je biljno ili bademovo. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. kao što je streptokokno zapaljenje grla.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. . akutnog nefritisa. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. Isto tako. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. Uopšteno govoreći. ko ji se zatim. BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. pijete mnogo tečnosti. jer može da dovede do Rejovog sindroma. Zato biste. Aspirin) ili paracetam ol. ako je potrebno ublažavanje bolova. u odsutnosti drugih simptoma. čak i ako su se simptomi povukli. Na prvi znak bola u grlu. Ako se dugo ne leči. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. trebalo bi da odete na lekarski pregled. debelog creva i želuca. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). ako ste alergični na penicilin. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. nekog drugog antihiotika.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . kako dan prolazi. koji može da ošteti bubrege. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. kaoštojeeritrom icin. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. Međutim. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. na 7 do 10 dana. grgljate slanu vodu i.

PAŽNJA: Neki oblici sladića deluju na povišenje krvnogpritiska. između palca i kažiprsta leve ruke. Cvrsto pritiskajte na kost iznad kažiprsta jedan minut. Ostavite da stoji 10 do 15 minuta. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut. Možete da probate i čaj od glatkog sladića (Clycyrrhiza glabra) koji pomaže jačanje odbrambenih sposobnosti imunološkog sistema protiv bakterija. Palcem pritiskajte tačku Debelo crevo I I . Nemojte to da radite tokom trudnoće. velika slabost i tromost. 4 ♦ Ako bol u grlu prate simptomi slični gripu. Topla limunada takođe može da deluje ublažujuće. položite kažiprste na Tanko crevo 17. pijte čajeve napravljene od kadulje (Salvia officinalis) ili kam ilice (Matricaria recutita). primenite Belladonnu (6c) tri puta na dan. Pijte tri puta na dan. primenite Apis (6c) tri puta na dan. Pritiskajte jedan minut. Ohladite čaj i popijte. pustite da provri. smeštenu na spoljnom kraju lakatnog pregiba leve ruke. pa pritisak primenjujte polako i oprezno.02 . a zatim isto ponovite i na drugoj ruci. Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene lekove. Za čaj od rudbekije stavite 1 do 2 kašičice korena u 1 šolju vode i. Da biste pripremili čaj od hidrastisa. Tradicionalni lek američkih Indijanaca je čaj od brestove (Ulmus fulva) unutrašnje kore. primenite Ferrum phosphoricum (6c) tri puta na dan. na bazi desnog palca. Pritiskajte jedan minut. Levim palcem pritiskajte središnj deo jastučića dlana.G R L O . Ove tačke su izuzetno osetljive. polako grejući. Čajevi spravljeni od hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili ehinacee (Echinacea spp. 3. primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. probajte pritisak na Pluća 10. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga jaka žeđ i promuklost. zagrejte do ključanja i ostavite da kuva na laganoj vatri 10 do 15 minuta. Akupresura može da pomogne da ublaži simptome temperature koja je posledica prehlade. HOM EOPATIJ A AKU PRESU RA Za bol u grlu kod prehlade ili gripe. Da biste ublažili nadraženost grla. uzimajte četiri uljne kapsule belog luka na dan. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga temperatura.5 dl tople vode.) takođe imaju efekta. dodajte meda premaželji i popijte. Da biste ublažili neugodnost koju izaziva bol u grlu. Nemojte da uzimate sladić duže od nedelju dana ukoliko niste pod kontrolom lekara. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta. ♦ Ako vam je ždrelo crveno i otečeno. prelijte šolju vrele vode preko 1 kašičice biljke u prahu. Homeopati prepisuju nekoliko lekova za bol u grlu. zatim isto ponovite i na drugoj ruci.B O LO V I NASTAVAK sativum) na dan. Iscedite sok jednog limuna u 2. pokušajte da pritisnete palcem desne ruke Debelo crevo 4.) Ako želite da izbegnete miris belog luka.