tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. Pre svega. štaviše. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. . Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. No. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. poverenju i kom unikaciji. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. verujte svom instinktu i proceni. lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. Kada tražite kandidate. ili starijem odnosno mlađem. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. Odnos le k a r. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

..........................počevši od perioda odojčadi..................................................... Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun................ 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ....................................... zdrav život za sebe i ostale članove porodice.... 31 ....................................................................... 32 .................................. SADRŽAJ Dečje zdravlje ............................................................................................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti...................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života .. Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život................................................. 36 Zdravlje muškaraca Starenje ...........................................................................................................38 25 .................................................................................................................................................................................

prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. (Vidi Kolike. (Vidi Tablice rasta. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. str. stasu i motornim veštinama.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. No. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. stranica pored. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. 28-29. a da se nije vakcinisalo protiv njih. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . Ako je vaš dečačić obrezan. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom. disanje i refleksi novorođenčeta. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. Da biste izbegli pelenski osip.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. u kojem će se proveriti otkucaji srca. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. M eđutim. obavestite svog lekara. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. zovite svog pedijatra.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. ako vidite znake nadraženosti. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste.

da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. rubeola. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. dečja paraliza. difterija.B* HbsAg + D TP Polio Hep. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. zatvor. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. ekcem. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000. B tuberkuloza.B BCG Hep. Možete.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. Ako se dete povredi. dete u prvoj godini. tetanus. na primer. difterija.prva pom oć radi odgovarajuće nege. Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu.B* HbsAg + Hep. godina 14. godine 7. poliomijelitis. proliv. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. tetanus. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima. uključujući analnu fisuru.5 m eseca 5 meseci 2. Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. Budući da su neke oznake na koži ružne. morbili. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. poliomijelitis. gastroenteritis i žuticu. difteriju . Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu.B D TP Polio Hep. uključujući „m am a" i „tata". Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. godina 12. pogledajte deo Hitna stanja . možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. iako žutosmeđe. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela.B DT Polio MMR 18. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . . Detetova individualnost postaje očiglednija. godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. zaušci (m um ps).B* HbsAg + Hep. godina DT Polio D TP Polio Hep. Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. naročito kako napreduju jezičke veštine.

da se oblače i skidaju uz pomoć.ne" kada nešto od njih zatražite. iako će neka. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. tobogani i tricikli. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice.a ponekad i namerno neprijemčivo . Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. Uskoro će moći i da trči. Njihov se rečnik dramatično proširuje. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije.na roditeljsku pouku. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. kao i da se sami služe toaletom. Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju. a ne samo igranje pored njih. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. Zbog svoje mašte dete se 28 . a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. posebno dečaci. kao i odgovornosti. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. Tokom ovog perioda. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. deca razvijaju osećaj samostalnosti.. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan.

ali su retko opasni za život deteta. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. oko 13. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema.prva pom oć: Napadi.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. kao što je porem ećaj koncentracije . Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. Trajni zubi su. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada. Za razliku od odrasle osobe. obično s decom istog pola. Mlečni zubi počinju da ispadaju. telesni i psihološki rast. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu.3 °C mogu javiti febrilni napadi. s izuzetkom umnjaka. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. obično bezbolno. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . kao što je disleksija. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. gde opuštenu atmosferu vrtića. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. godine. Kada dete jednom počne da ide u školu. 29 .VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. Ti napadi su zastrašujući za roditelja. grip ili streptokokna upala grla.

skloni su migrenama (vidi Glavobolja). kao posledica potištenosti ili druge traume. možda će trebati da joj pedijatar . U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. razlike između seksa i Ijubavi. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. Iz radoznalosti. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. Naučite ga da noževi. kao što su problem i s vidom.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. a i ranije ako su polno aktivne. ili ako mu se do 16. godine. u svakom slučaju. godine nije počeo menjati glas. godine. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. Ako vam sin ima 15 godina. godini obično se usporava posle prve menstruacije. posebno devojke. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. Poremećaji vezani za ishranu. alkoholom i duvanom. godine. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. bočnom krivljenju kičme. rođendana. godine 30 . Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. a ako zubi ne izrastu pravilno. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. kao i pojavljivanje stidnih dlaka. ili kao posledica pritiska vršnjaka. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. za dečake posle 11. godine. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. uključujući anoreksiju i bulim iju.ginekolog pregleda karlicu. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . anksioznosti i napada panike. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. Neki adolescenti. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. Kako vam dete ulazi u pubertet. grudi i primetno povećanje veličine tela. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. ili do 17. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. rođendana. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina. Stidne dlake. Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima.. kada reći . Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. tj. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. Nagli rast koji je započeo u 10 . Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. morali biste da porazgovarate sa lekarem. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. i 14. ili 1 1 .krini sistem koji rano sazreva. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. Telesni. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. ili 18. Ako ima teške menstrualne tegobe. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. Dlake ispod pazuha i na licu. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. U svakom slučaju. a posebno adolescente je mononukleoza. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. često kroz samozadovoljavanje. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . kao i znojne žlezde. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. mršavljenje. Ako vam ćerka ima 15 godina.

krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. godišnji pregled oftalmologa pratiće . umereno pijete alkoholna pića.ve problem e s vidom. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. U nekom periodu posle 40. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. morali biste redovno da k'ežbate. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. ona se može delotvorno kontrolisati. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. ■ Da biste održali telo u formi. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. iako se ne nože izlečiti. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. kao rak testisa i multipla skleroza.tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. održavate težinu u granicama. a ako je potrebno. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. . MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. trebalo bi da zatražite stručni savet. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. no neke bolesti. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . jedete raznovrsnu hranu. godine neki Ijudi proživljavaju tzv.

a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. dobijanje na težini.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. te putuje prema materici kroz jajovod. G rlić m aterice - tegobe. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. Materica . ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici. iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje.tegobe. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. trebalo bi da obavestite svog lekara. Jajn ici . Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. želju za hranom ili promene raspoloženja. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati . jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. Kao 32 . Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. Vagina .) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki .VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje.tegobe. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi. endom etriozom ili upalom karlice.i nepravilne mesečne cikluse. Kad počne pubertet. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna.one koje traju više od sedam dana . U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana. oticanje. (Vidi D ojke . sporno je pitanje.tegobe. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. posebno kod žena mlađih od 30 godina.tegobe.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. razvijaju se u dvojajčane blizance. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. anoreksije ili drugih bolesti. no isto tako može da bude i posledica stresa. naročito u prvim danima trudnoće. Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima.rak. često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. rezultat su jednojajčani blizanci. gde će se razviti u embrion. dolazi do oplodnje. godine. no kućni testovi nisu uvektačni. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. Ako se jajašce ne oplodi. D ojke . gojaznosti. ili kombinacija ovih dvaju. zadržavanje vode. mokraće i stolice.

trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. (Vidi Trudnoća . nedelje trudnoće. Deca rođena između 20. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. nedelje trudnoće. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. alkohola.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. . mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Do relativno retke bolesti. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. plodove vode i posteljice. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. neka ne prežive proces rađanja. Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . Ako su vam bradavice uvučene. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Pravilna ishrana je važna. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna.tegobe. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. Ako već niste imuni. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. iako se ona može sprečiti. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja. Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. Prenatalna ispitivanja. belančevine i masti. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine. Neke žene imaju tzv. POROĐAJ vene. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. Uopšteno gledano.naročito u prvom tromesečju . Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. do većine dođe rano . mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. droga i lekova . slabokrvnost. minerale. bolovi u leđima. pojačane snabdevenosti krvlju. povrede ili stresa vrlo su retki. one se javIjaju nepravilno. zatvor ili žgaravica. Epiduralna anestezija ublažava bolove. tako da uključuje različite vitamine. i 35. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije.tegobe. ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. lako to majku ne pogađa.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. Spontani pobačaji usled pada. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja.potencijalno opasna za razvoj deteta. šuljevi. Ako niste imuni na toksoplazmozu. kao što je Daunov sindrom.

To može da potraje i nekoliko dana. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. brzog i relativno bezbolnog procesa. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. pa je zato verovatno da će začeti. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju.retku. U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. ili polnoprenosiva bolest. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. što se uopšteno pripisuje umoru.prva pom oć. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. takođe. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. suprotno tome.odnosno temperature u stanju mirovanja . Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. sestra ili babica daće vam potreban savet. usled trudova ili stezanja materice. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. Drugi znaci uklju. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi.) Na plodnost definitivno utiče starost. Tokom prve i najduže. a kasnije i čvrstu hranu. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice. ako se to desi. Posle 37. babicom ili porodičnim lekarom. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. str.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. žena posle menopauze ne može da začne dete. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum .prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju. morate da steknete ugodnu rutinu.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. poremećaj materice ili grlića materice. 36-37. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature . Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. trudovi i porođaj obično traju kraće. sledite uputstva u Hitna stanja . hormonskim i emocionalnim promenama. vaš lekar. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. Posle ženinog prvog porođaja. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . Porođaj se deli na tri faze. Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. surogatroditeljstvo i usvojenje. 34 . Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice.

(Vidi Menopauzalne tegobe. stresom.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. bilo da je dobroćudan ili zloćudan. Sida je. sušenje i stanjivanje zida vagine. bulimija i anoreksija. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. (Vidi Polne smetnje. a trudnoća više nije moguća. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. genitalni herpes 1genitalne bradavice.tegobe. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine.bolan problem. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti.hirurško odstranjivanje materice. Konačno. To je menopauza. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. prirodno se koleba.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. dijabetes. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže.tegobe. Ako se otkrije tumor. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. ovulacija prestaje. ako se pravilno koriste. Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. na kraju krajeva. To se naziva vanmaterična trudnoća . PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. a moguće i opasan po život majke. Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće. Muški prezervativi. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. kao što su rak materice ili grlića materice. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. . može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. gonoreja. depresijom ili problemima u odnosu. Pošto rode jedno ili više dece.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. zahteva histerektomiju . Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. (Vidi Rak. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. u jajovodu. kao i poremećaji u vezi sa jelom. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). oba partnera odmah treba da pregleda lekar. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije.primarnog ženskog hormona . Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. smrtonosna. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja. To može da bude prouzrokovano bolešću. npr. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. (Vidi Materica . gojaznost.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. Lečenje nekih bolesti.ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. a često i jajnika. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu. jajovoda i grlića materice. ili libido. G rlić materice . menstruacija sasvim nestaje.

Sterilizacija je pouzdan. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. ('Vidi Polne smetnje. Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. Testisi .) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Pre svega. Testisi . kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam . čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 . između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu. trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. a uključenaje i analiza krvi.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. pluća i krvotoka. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. Posle 50. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. rano otkrivanje i trenutno. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće.tegobe. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. ali obično i trajan. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. Srećom. (Vidi Penis bolovi . Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. stručno lečenje. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti.rak. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja.

čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. kao što su ateroskleroza i srčani napadi. realističan stav .) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome.infek- cije. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. stežući uretru i izazivajući često.kao i jasno shvatanje bolesti . OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja . Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. Teorijski. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. bolno mokrenje.VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. Vremenom prostata može da natekne. Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. . vazektomija može hirurški da se poništi. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. Prostata . iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom . Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. (Vidi Bešika . ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . često u periodima ličnih kriza. sa lekovima ili bez njih. Kao i sa svim oblicima raka. čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. (VidiTestisi-tegobe. ('Vidi Penis . pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. Mokraćne tegobe. Stručnjaci veruju da.bolovi. Ovo naročito vredi za period bolesti. 3 2 -3 5 . iako redak.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina.) Poremećaj koji nije u vezi s tim. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. Pozitivan. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. str. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. posebno onih starijih od 50 godina. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma.cev koja odvodi mokraću iz bešike. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. rak prostate. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi.kao što su prekid veze. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama. (Vidi Zdravlje žena.obratitesesvom lekaru.ako je neophodno. Rak testisa. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . lako i žene mogu da imaju takva obeležja.tegobe.možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija.

S godinama se koža polako stanjuje. Zubobolja. ipak. Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine . S druge strane.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. većina Ijudi danas može da očekuje duži. bolesti i preterana upotreba duvana. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. posebno na licu i rukama. iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. (Vidi Desni . 38 .) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. Lomljive kosti. Tinitus. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. (Vidi Artritis. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. ako počnete da gubite zube. Buduć da se očni vid obično kvari polako. godine. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. ukoliko se ne leče. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost.bolovi. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40. čineći artritične bolesti čestim problemom. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. Zglobovi . Primereno vežbanje. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila.bolesti. ali kad god do njega dođe. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu.i dobrano u starost. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. možda niste svesn progresivnog gubitka vida. Vremenom. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine. takođe će postati manje izoštrena. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. slaba ishrana. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. gojaznost.prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . čak i opasne po život. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. (Vid Sluh . mreni i degeneraciji očm m rlje. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. vaš apetit. različitom brzinom kod različitih osoba. tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne.poremećaji. produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. Kad prvi pui otkrijete promene vida. stomaku i bokovima. no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. (Vidi Vid . alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja.između 40 i 65 .porem ećaji. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom . Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. gubi elastičnost i počinje da se bora. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice. gotovo ga je nemoguće sprečiti. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. te pojave. pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina.ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu .) Vaša čula mirisa i ukus. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina.

ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice. mali po'ast krvnog pritiska je normalan. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba. članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. statistički gledano.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema.putovanja.na primer. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora.ne napore vrlo zamornim. upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. Ako se osetite preplavljeni osećanjima. Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. naročito ako je ta osoba bolesna. ali može da bude najbolje rešenje. golf ili tenis . ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi .VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. Ako odlučite da budete primarni staralac. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. materice. Pogoršanje .odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. bilo povremeno bilo stalno. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. To nije laka odluka. ručke za pridržavanje u kadi. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. Redovne fizičke vežbe . Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće .hodanje. Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. Posle 50. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . U određenom trenutku. kod nnogih je to bezazleno. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. možete da razmotrite negu u domu. plivanje. Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu. . Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. Zaboravnost. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. grlića materice i jajnika. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa.

... 41 .... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ..............prva p o m o ć .................................................... 482 Mučnina ..214 Disajni sistem ....................................53 Porođaj ............................................................. 48 O k o ..... 67 ............................... 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t . 788 .................. 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom ........................................................................... ......................................................................hitna stanja O p ek o tin e ............hitna stanja .................................................................69 Z m ijski u j e d ............................................................................................ 65 T r o v a n j e ....................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja ....................................................................................46 N a p a d i .......... 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ............ 488 N esvestica...................................................... 43 K r v a r e n j e ......66 U ho ................ 56 Prelom i i i š č a š e n j a ......................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti ..................................................................................................................................49 ........... vrata i leđ a ................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je .............................................584 Trbuh ...........64 A nafilaktički š o k ............................................................ ..bolovi ........................................................................................................................................................................................ 47 Nos .. 60 Srčan i u d a r .................504 Povraćanje.....hitna s t a n j a ............................. 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes...................................................................220 Moždani udar ...........................................42 v G u še n je stranim t e l o m ........................... 63 Š o k .................... 52 Povrede glave........................................................................................................

koji nije pri svesti. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. samo podignite bradu. i pokušajte da osetite puls. tako da disajni putevi ostanu prohodni. 41 . vrata ili leđa. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. pored Adamove jabučice. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. 64). a diše. kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. omogućićete prohodnost disajnih puteva. bez palca. bez palca. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. 4 5 Sprečite šok (str. Ako ga ne osećate. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. oslušnite da li se čuju otkucaji srca. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. 46).Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. (desno).

dok ne stigne lekarska pomoć. . jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. naročito oko vrata. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. 53. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 5 Utoplite unesrećenog.59). 56 . OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. pokrivačem ili kaputom. vrata ili leđa. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog. počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. pogledajte str. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. 47). Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. 47). Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94.

Držite šaku drugom rukom. polegnite ga na leđa. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . govori ili viče. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. nemojte se mešati. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. 45. poslušajte i osetite da li diše. Ako on diše. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. \ v ____ _— 6 Pogledajte. Međutim. O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog.GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str. a može da kašlje. između udisaja odmaknite usta. pogledajte okvir na str. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. diše. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. DPREZ: Upamtite . NASTAVLJA SE 43 . 42). vrata ili leđa. Ako ste vi unesrećeni. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. 53. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. diše. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. 7 —' V \ f j / / —y . budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana). odmah iznad pupka. priča ili viče. a ispod rebara. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. pogledajte okvir dole desno. DOgledajte str. Očistite usta unesrećenoga. Izvršite pritisak brzo i više puta.

Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. Držeći laktove okrenute prema spolja. O PREZ: Dok pritiskate. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. odmah iznad pupka i ispod rebara. Uhvatite šaku drugom rukom. Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. ne činite to ni na jednu stranu. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. pulta ili nekog drugog čvrstog. odmah iznad pupka a ispod rebara. Izvršite pritisak na stomak pet puta. . pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. 56-59). čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. Izvodite pritisak brzo. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. očistite usta i dajte veštačko disanje. Presavijte se preko naslona stolice. pet puta mu pritisnite stomak. pritiskajte stomak. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Stavite drugu ruku na prvu. Pritisak na trbuh. a unesrećeni ne diše. pritiskajući prema unutra i prema gore. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. odmah iznad pupka a ispod rebara. OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo.

Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. da ga lupkate po leđima. s glavom niže od ostatka tela. Dvaput udahnite. pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. nastavite da dajete veštačko disanje. odmaknite usta između udisaja. Pritiskajte brzo. Cetiri puta ga lupnite po leđima. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. pridržavajući mu glavu rukom. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. Ako ne izbacite strano telo. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. Dajte veštačko disanje. četiri puta mu pritisnite grudi. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. 2 Ako odojče izgubi svest. a bradu podignutu drugom rukom. Udišite snažno. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. Ako odojče ne diše. 45 . Bradu mu držite između kažiprsta i palca. Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. četiri udarca po leđima. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. Ponovite niz od dva udisaja. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos.

hitna stanja (str. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. Oko . da biste izvršili direktan pritisak na ranu. stavite zavoj.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. Proverite prioritete kod povređenog (str. 48). ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . a ne strano telo. Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način. U slučaju zabodenog stranog tela. ili samu ruku ako je neophodno. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. 5 Ako krvarenje ne prestane. 49) ili Uho . 56-59). 6 46 . Držite rubove rane spojene. između rane i srca. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. podignite ranu iznad nivoa srca. Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. vrata ili leđa. nazovite 94. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. 67). Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. preko rane stavite čistu tkaninu. izvršite pritisak na arteriju. Ako krv probija kroz tkaninu. Ako je moguće.hitna stanja (str. Ako se u rani nalazi strano telo. Kad krvarenje prestane. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. nemojte je uklanjati. učvrstite je zavojem. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. 53. Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. pogledajte str.hitna stanja (str. pritiskajte oko rane. 41). Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren.

53. vodi. > Kad napad prođe. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. ne hladnoj. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. ♦ Napadi. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. vrata li leđa. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. Pozovite lekara radi daljih saveta. počnite s reanimacijom (str. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. možda će zaspati. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str. _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. nazovite 94. pomozite nu da se spusti na tlo. 41). iko unesrećeni ne diše i nema puls. skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku. Jklonite naočare. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. obično nisu opasni po život. iako zastrašujući. . )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. pogledajte str. odnosno itkucaje srca. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. 56-59). Ako dete ima vrlo visoku temperaturu.

odvezite povređenog u najbližu bolnicu. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. ispod grebena nosa. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. ne kopajte ga. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. bolove ili modrice oko očiju. pokušajte jednom da ih izduvate. Ako se strano telo ne pomeri.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. 4 Ako krvarenje ne prestane. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». 1 Sedite. možda vam je nos slomljen. Dišite kroz usta. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa.NOS . stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta. 48 . Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. recite povređenom da izduva nos. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. 5 Kad krvarenje prestane. Ne duvajte nos. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. ili imate otok. između palca i kažiprsta 10 minuta. pripazite na to da se lako može izvući napolje. Držite obe nozdrve. Ako u nosu imate ugruške krvi. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. nazovite 94. Ne tražite od povređenog da snažno udiše.

O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. NASTAVLJA SE ► 49 . podignite mu glavu da bude iznad srca. vlažnom kaninom. vrata ili leđa. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. vlažnom tkaninom. ako ih ima. Time ćete izazvati suze. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. Kad jednom strano telo izađe. preko donjeg :apka. Ako je strano telo malo. isperite . i Izazovite suze u oku. pa polako povucite donji kapak nadole. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. I Uklonite strano telo koje vidite. Operite ruke sapunom i vodom. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. nazovite 94. Ako je strano telo veliko. pozovite 94. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. \ko se strano telo ne ispere suzama. Potražite strano telo. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. \ko vidite strano telo na donjem kapku. Ako vidite strano telo. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. Zalepite čašu ia se ne miče. ♦ Ako se u oku nakupilo krvi. što može da ispere trano telo. :ao što je pero za pisanje. Cad je strano telo napolju. isperite . »olako povucite gornji kapak nadole.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave.a vodom ili ga izvadite čistom. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore.

Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. 3 Prekrijte oko. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. . Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. vlažnom tkaninom. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta. Isperite oko vodom. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. učvrstite da se ne pomera. Zatim vežite zavoj preko oba oka. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. 4 Identifikujte. neprestano ispirajte oko čašama vode. Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. ako ih nosi. podignite povređenom gornji kapak. vratite gornji kapak u prvobitni položaj.OKO . Pošto ste isprali oko. Kad je jednom strano telo izvan oka. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Stavite štapić za čišćenje ušiju. m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. ako možete. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. ako ih ima. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. Ako je neophodno. 15 min. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. pustite da voda teče preko oba oka. Vidi sliku zdesna. Ako su zahvaćena oba oka. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. 50 . Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka.

Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu.ožu. Je bušite plikove. vrata i leđa. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. vrat. ireko nje stavite još jednu. kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. 56-59). )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. 63). Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. vko su opečeni prsti na rukama i nogama. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. Vidi okvir dole. Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba. ili ako unesrećeni otežano diše. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str. šake. stopala ili polne organe. pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. kao što je kreč.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. naslac. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. pogledajte str. OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom.hitna stanja (str. 2 Ugasite plamen pokrivačem. 41). Ako kroz tkaninu probija tečnost. )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. losione. 52). 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . 41). sodu bikarbonu ili led na opekotine. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. a zatim prvu pomoć za ozebline (str. vidi Trovanje (str. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. suvom tkaninom. vidi Oko . morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. Dok ispirate opekotinu. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. 5 Prekrijte opekotinu čistom. otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. 51 . DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). 66). Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. 49-50). )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. 53. ili ako zahvataju lice. v/đ/Strujni udar (str. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku.

Pokrijte joj glavu i vrat. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. da biste ugrejali unesrećenog. Ako je osoba pri svesti i može da guta. Ako nemate na raspolaganju vodu. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. dajte joj da pije malo po malo tople. odnosno otkucaje srca. polako ponovo ugrejte osobu. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. Stavljajte mu tople obloge na vrat. a pomoć neće uskoro stići. zaslađene. Presvucite je u suvu odeću. ponovo je kvasite da bi ostala topla. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. Poslužite se svojom telesnom toplotom. 53. Proverite prioritete unesrećenog (str. ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. Ne masirajte kožu. polako zagrevajte kožu. stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. vrata ili leđa. nemojte je zagrevati. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. 41). 52 . bezalkoholne napitke. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). dodajite tople vode. prekrijte je čistom suvom tkaninom. poslužite se svojim telom. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. prvo pristupite lečenju hipotermije. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. kao što je električni pokrivač. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). pogledajte str. grudi i slabine. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. kao što je električni pokrivač. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls.

Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. amo mu podignite bradu. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. 4 9 ) ili uhom (str. 56-59). 53 . poduprite mu glavu. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. pokrijte . vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. poduprite mu glavu. oka ili nosa. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave.asvim neophodno. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . počnite sa reanimacijom str. okom (str. Pristupite lečenju očiglednih povreda.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. 4 8 ). S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. 67 ).POVREDE G LA V E. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete. ustanovite kako je osoba povređena. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. ♦ Ako možete. pripazite da glava. Povreda glave.

Ona će se prirodno okrenuti na stranu. Pobrinite se da joj bude toplo. odvezite majku u bolnicu. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. a uslediće i ostatak tela.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). Biće klizavo. možete da upotrebite čist. nazovite 94. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. nemojte se uzrujavati. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. ♦ Porođaj je prirodni proces. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost. suv peškir da biste ga držali. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. recite joj da diše duboko i polako. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. Majku mogu da muče jaki bolovi. Ne pokušavajte da odgodite porođaj. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. O PREZ: Ne vucite dete. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. tokom ili posle porođaja. 3 y J y Jg g -- \ . 3 Operite ruke vodom i sapunom. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. čime se može podupreti. zovite njenog lekara. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano.

suv )eškir. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta. Jmotajte ga u čist. Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. Ako ne diše. počnite s reanimacijom (str. 55 . DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. Ako je tako. trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . Zapamtite vreme.ontrolom moguće krvarenje.PRVA POMOĆ 4. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. a glavu mu okrenite na stranu. Obrišite i umotajte dete. suvim peškirom. Upotrebite čist. Recite majci da nastavi da gura.POROĐAJ . Očistite mu jsta i nos čistim. Dete je možda još u vodenjaku.Detetovo rame može da zapne. 56-59). Ako o ne deluje. Masirajte majci donji deo stomaka. ecite joj da jako gura. jrobušite vodenjak. odmah pozovite nedicinsku pomoć. \ko se to dogodi. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. Ako se čini da se rame zaglavilo. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. \ * \ ' . držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. Odmah mu protrljajte leđa. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše. ’ošto je posteljica izbačena. % Sačuvajte posteljicu. \\. suv peškir.

pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. Otvorite disajne puteve povređenom. pogledajte str. \ \ 3 Veštačko disanje. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. poslušajte i osetite da li diše. . dajte mu veštačko disanje. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. 62. Svakako stavite uho na usta povređenoga. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. 4 Pogledajte. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. opipajte mu puls. zatim počnite s reanimacijom (dole). Udahnite mu polako vazduh dva puta. i Očistite povređenom usta. 5 Ako povređeni ne diše. Ako se grudi i dalje ne dižu. 43). Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. pogledajte str.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. pored Adamove jabučice. bez palca. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. vrata ili leđa. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. 2 16. a ne čini se da se guši stranim telom. pogledajte str. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. vidi str. 43). samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. 43-45. Provera pulsa. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. 6 Proverite puls. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. vidite str. 53. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. Ako mu se grudi ne dižu. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. 58-59.

nazad. veštačko disanje. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. pristupite spoljnoj masaži srca. NASTAVLJA SE ► . Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. Spoljna masaža srca. dajte mu veštačko disanje. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. Vidi ilustracije zdesna i na str. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. i tri. 58-59. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. i dva. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. zatim ponovo proverite puls. Popustite pritisak. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. ili dok ne stigne ekarska pomoć.. ispružite ruke. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka. 8 Ponovite postupak pod 3. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca.Ako ne možete da napipate puls. prepletite prste i držite ih u vazduhu. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi.”. Položaj ruku. Pritisnite 15 puta brojeći . a možete da mu riapipate puls.i jedan. pa ponovo proverite puls. Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred . 10 Ako povređeni ne diše. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše.. udahnite mu vazduh samo jednom. Ponavljajte nizove pritisaka. Nastavite dok ne stigne pomoć. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. 4 i 5. odignute od grudi.. ali ne odmičite ruke s grudi.

između bradavica.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. ne palcem. ali ne podižite prste. a zatim podignite kažiprst. V EŠ T A Č K O D IS A N JE .. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. Dišite snažno. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. Opustite pritisak.nazad. i dva. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. azatim pojednom. poslušajte otkucaje srca.. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. 56-57 radi potpunih uputstava. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. Ako ne možete da napipate puls. uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. Između udisaja odmaknite usta. brojeći: . a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Vidi str. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred ..”. Prvo udahnite dva puta. Postupak ponovite pet puta.i jedan. Pogledajte u usta. . i tri.

". pored Adamove jabučice. 59 . Ponovite postupak pet puta brojeći: . i dva. Opustite pritisak. Vidi str. ali ne dižite ruku.. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. s dva prsta. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. ispružite ruke. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. i napipajte puls. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. Između udisaja odmaknite usta. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. sa strane. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). 56-57 radi potpunih uputstava.nazad. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. ne i palcem.. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh. i tri. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. V ES T A C K O D IS A N JE ..PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA .i jedan.

hitna stanja ( str. Ako morate da ga pomerite na sigurno. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. odnosno otkucaje srca. Ne učvršćujte udlagu preko preloma. karlicu ili gornji deo noge. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. Nemojte da pomerate povređenog. 56-59).53). imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. ne perite i ne dirajte ranu. vidi Povrede glave. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. 60 . 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. a zatim ih povežite jedan uz drugi. pogledajte Nos .PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. 41). Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. počnite sa reanimacijom (str. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. ako nije neophodno. vrata i leđa (str. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls.

Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). a druga bi morala da doseže od pete do slabina. kolena i članka. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. smotajte pokrivač. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. bedara. grudi i povređene ruke. . presavijte tkaninu na pola. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. Vežite traku oko trouglaste marame. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. tako da oblikuje trougao. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Položite povređenu ruku preko grudi. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . N A D LA K T IC A . Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. slabina. Postavite dve duge daske. košulju dugih rukava ili jaknu. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. kolena i članaka. ali da je ne steže. kolena i članka. bedra. Položite veliki komad tkanine. Ako ne možete da dođete do dasaka. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. struka. drugu polovinu položite preko povređene ruke. bedra.

odnosno nema otkucaja srca. tresući ili polivajući ga hladnom vodom. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str.41). PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . počnite sa reanimacijom (str. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 56-59). pogledajte str. vrata ili leđa. 62 .41). Pobrinite se da mu bude toplo. Opustite svu odeću koja ga steže.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. grudi i struka. počnite s reanimacijom. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. ako je neophodno. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. 53. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. Ako povredeni ne diše ili nema puls. Ako je povređeni bez svesti. ako je nužno. mokrom tkaninom. Prelazite mu po čelu hladnom. naročito oko vrata. stavite ga u bočni položaj (str.

kako je ovde opisano. '4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. poput drvene drške od metle ili stolice.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće.52). Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls.41). ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Kad je struja isključena. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. počnite s pružanjem prve pomoći. vrata li leđa. Ako to nije moguće. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom. Proverite prioritete kod unesrećenog (str.56-59). 53. . pogledajte str. recite mu da iskoči iz automobila što dalje. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. 1 Prekinite strujno kolo. recite mu da tamo i ostane. jdnosno otkucaji srca. no ako auto gori. zatim nazovite 94. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. pozovite 94. Ne dodirujte električnu žicu. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. Ako se povređeni nalazi u automobilu.

sledite uputstvo dato na leku. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. Ako povređeni leži. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. ♦ Dajte lek. koji je pri svesti. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve.56-59). Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Proverite prioritete kod povređenog (str. vrata ili leđa. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. pomozite povređenom oko leka. odnosno otkucaja srca. pogledajte str. počnite s reanimacijom (str. 53. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. . tako možete da gurnete više otrova u kožu. vlažna. polegnite ga na leđa. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu.ŠOK ♦ Pozovite 94. s glavom niže od ostatka tela. dajte povređenom. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. Ako jeste.41). podignite mu noge 20 do 30 cm. ako vam je na raspolaganju. ubrzan puls Hladna. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom. Ponovo mu proverite disajne puteve. Ako je tako. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa.

fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. 3 Rashladite unesrećenog. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. Hladite ga električnim ventilatorom. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. Stavljajte mu hladne. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. pozovite 94. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. pozovite 94. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein.5 do 3 dl vode). PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. suva. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 65 . Hladite ga električnim ventilatorom. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave.

pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala.hitna stanja (str. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. 6 66 . pogledajte str. 49). Mnogi delovi biljaka. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu. 51). deterdženti. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. Zavisno od otrova. vidi Opekotine (str. ili da mu date aktivni drveni ugalj. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. vidi Oko . ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str.56-59). SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. vrata ili leđa. 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. izvedite ga na svež vazduh.41). Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. 53. Ako je moguće. bobice. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. osveživači i sredstva za dezinfekciju. osim ako vam tako ne kažu. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. uključujući semenke. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu. biljni preparati i vitamini. opisanim ovde. počnite s reanimacijom (str. Lekovi. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu.

PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. vodom. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. a nije živi insekt. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. Zatim isperite insekta iz uha toplom. Ako strano telo ne ispadne. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. ne vrućom. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. maslinovog ili dečjeg ulja. To će pomoći da se ublaži bol. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha. 67 . 2 Izvadite strano telo. Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. vrata ili leđa. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. pogledajte str. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. nazovite 94. sirćeta ili alkohola. pokušajte da ga odstranite pincetom. pogledajte u uho. Ne pokušavajte očistiti uho.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. 53. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu.

Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren.UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. 64) dok čekate lekarsku pomoć. 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. 41). povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog. hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 53. počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. vrata ili leđa. pogledajte str. 56-59). imobilišite je (str. Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. 68 . 60). grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. Dok čekate lekarsku pomoć. 4 Pristupite lečenju šoka (str. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće.

Ako ne možete do unesrećenog. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. Ako je neophodno. peškira ili obližnjeg čamca. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. Unesrećeni pri svesti. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. užeta ili merdevina. vesla. Izvucite ga pomoću velikog štapa. vrata ili leđa. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. vežite uže za stablo i sebi oko struka. pogledajte str. užeta i pojasa za spasavanje. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. U ostalim slučajevima zovite pomoć. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. nego da se drži za ivicu. odnosno otkucaje srca. Ako je moguće. pokrivačem ili suvom odećom. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. Nastojte držati glavu. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. 53. 69 . a dobar ste plivač. Izvucite davljenika na sigurno. pazite na jake struje. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. 56-59). otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. Ako u blizini nema čamca. pregazite vodu do unesrečenog. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. ali pazite na jake struje. na led. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. Unesrećeni pri svesti. 41).

Ne zarezujte unesrećenog po glavi. 41). pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. 56-59). ako je moguće. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. 70 . traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Ako vas je ujeia šarka.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. isisajte otrov. počnite s reanimacijom (str. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. Vežite traku iznad ujeda. Ako to ne možete. Pumpicom ili ustima. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. grčeve. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. hitno zatražite lekarsku pomoć. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. iznad njega vežite traku. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. a ne popreko. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. Ako se otok proširi do trake. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. šok ili asfiksiju (gušenje). 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. to mogu biti jedini simptomi. ispljunite ga. vratu ili telu. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Ne gutajte otrov. otkucaja srca.

Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. reakcija. žute ili smeđe boje. italijanska otrovnica i poskok. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov. oči kao proreze. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. Nosite ga. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. ne dajte mu da hoda.ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. smeđa ili gotovo crna. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. Tapkajte dok se ne osuši. nemojte trljati. dva dvoreda tragova ujeda. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. . 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. 64). Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. a na leđima joj je cik-cak pruga.

Njih bi trebalo držati u čistoj..cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. .bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja. Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka.. sasvim određene potrebe. . . 876. većin preparata ima iste aktivne sastojke.atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr. . u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina.loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine. slučajeve. .. . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta .svrab od osipa na koži i uboda insek. i i v . ♦ Samolepljivi zavoji. A sp irin ) ili paracetam « .ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . različitih veličina. koji počinje na str. .kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid . v.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće. tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. poput adrenalina radi alergije na . . . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. nekoliko lekova za česte tegobe. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. .zatvor 13 Vazelin . svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . . pri ruci. a razlikuje se samo u načinu pakovanja. v Osim lekova.bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a . .antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . . vakumiranoj ambalaži. više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu. . izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. • . „ .

iščašeni zglobovi. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama. nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . gripa 5 Bellad on na . Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani.destilovan. koprivnjača 3 Arnica-modrice. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele. uganuća. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra).povrede živaca. glavobolja.dečje bolesti.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) .čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. difterija.prehlade. difterija.) . P HOMEOPATSKI 1 A co n ite . temperatura.apscesi.ujedi i ubodi.vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) .bolovi u leđima. 876. prehlade. cvet.laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe. tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n . šok 4 A rsen icum alb u m . prema potrebi.prehlade. trovanje hranom. temperatura.mast od listova za sekretoni. u lje (Melaleuca spp. infekcija.vrući oparak tri puta na dan za kašalj. glavobolje. upalagrla 9 H ypericum . ovčije boginje. Ne zaboravite da lekovito bilje. proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka.koren. ujedi insekata 10 P u lsatilla . gripa. za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria).dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) .bolovi u uhu.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) . toplotni udar 6 B ryo nia .bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e . temperatura. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) . sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . temperatura. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. čirevi. upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . koje počinje na str. Ove trave. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. šok 2 A p is .bolovi u leđima.

876. konvencionalnog ili alternativnog.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova. . potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. međudelovanja i radi upozorenja. zbog mogućih opasnosti. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi.

................................240 zloupotreba 3 iazedovljeva .... 336 H rk a n je ................... 78 tegobe \ h e ........ 162 ubrezi .................................... 316 H erpes.......... 232 D ojke ........................ 272 Gliste i p a n tljič a re ........ 116 ^ stm a................................. 330 Holesterol .........................158 radavice ta b a n a ........160 r o n h it is ........ 82 M c h a jm e ro v a ................... ..................................................262 G ih t .............. ......................... 204 Desni . 212 D ija b e te s ........................................................................................b o lo v i.................................................................... genitalne.........................................r a k .............138 iešika ... 186 pražnjenja G G a s tritis................... 114 vrtritis..........................172 ubrežni k a m e n .228 D ojke .....................in fe k c ije ...... 338 E E k c e m ............................p o re m e ć a ji......106 u ik sio zn o st............. 122 vteroskleroza.................. 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ............................................................174 u lim ija .............................................. 188 Č m ič a k ....... .......................... 340 Im p o te n cija ................252 E p ile p sija .......................................168 ubrežne in fe k c ije .............................126 vtletsko s to p a lo ....................................... 182 C reva ....................................310 Gušterača ....300 Grlo ................................................. 176 u r z it is .............................194 rak D e p re sija .148 lo re lio za ............................ 178 H H e p a titis ...........te g o b e ..............222 D iskovi .......................... 290 G rlić m aterice ........................... 202 sezonska D e rm a titis .......................... 282 G o n o re ja .................. 156 radavice............................... 198 D e p r e s ija ..236 Droge i lekovi ...........................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo .................................................................................................. 90 ^lkoholizam ................................ 154 r a d a v ic e ..........................208 D ifte rija .................... .................. 332 H r ip a n je ............................................ ......................324 H ijatusna k ila ............. ................................t e g o b e ...............................tegobe ........................................................322 Herpes pojasni..........b o lo v i..............................................r a k ...80 ^ k n e ............................... 348 Inko ntinencija m okraće ...... h ro n ič n i...................... 214 Disajni sistem ..312 G utanje..te g o b e . g e n ita ln i............ 268 G la v o b o lja ............ 320 H erpes........................................ 146 ^olovi............................................................ 258 75 ............ 260 G a stro e n te ritis................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a .......... 264 G la u k o m .............r a k ...................... 110 \n o re k sija ... 180 C ir o z a .......... 248 E n d o m e trio z a ...........306 G u š a v o s t. 288 G rip ............328 H la m id ija .......................................................166 ubrežna o b o lje n ja ............... ..278 G ljivičn e in f e k c ije ................. 94 ^miotrofična lateralna .....r a k . 136 iešika .......................................... ........t e g o b e ..............280 G o ja z n o s t .................... 350 I š i ja s ..................................................... 144 io lo v i.. 344 porem ećaji In fek cije...te g o b e ........................b o lesti....................130 C e lija k ija ........ 102 Vneurizam ............ 342 Im unološki sistem .... o te ža n o .... 104 vngina p e k to ris .....220 tegobe D isanje ...... . .................................................................. 286 G o r u š ic a ...................................................... 100 Vnalno k rv a re n je ......... 244 E m f iz e m .....................................304 zapaljenje G rudi ........224 D ive r t ik u lit is ....................................................................... 190 Č v o rić i..........354 F F o b ije .............................. 192 D D ebelo crevo ......... 296 G rlo .............BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije .....................326 H ip o g lik e m ija ........... 256 I Im p e tig o .................................314 c Č ire v i.r a k ................................294 G rlić m aterice ........strep to ko kn o ........................................................... 142 'o g in je ........ 308 Gušterača .............................................

............ 404 Krvni u g ru š c i...472 M okrenje u k re v e t........486 M u č n in a ..bolovi... 508 Noga ...t e g o b e . .......tego be............ ........... 426 Lice ..... ......................................474 M o n o n u k le o z a .540 O včije b o g in je .................................... . 592 Preponski mišići ............................ 456 M enopauzne tegobe ..............570 Polne s m e t n je ....bolest .....b o lo v i.......518 degeneracija O ko ......te g o b e ..............................548 Pegavac ste n o v itih . 556 Pleuritis ......................... 60£ N N atkolenica ...................574 Polno prenosive bolesti .....ra k ............................................................................460 M išićna slabost.......356 Jajnici ......te g o b e .......522 O p e k o tin e .. 488 M ultipla s k le ro z a ..........554 P e ru t......................... 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j.................................... .................560 Pluća ..............420 Leđa ....................................................372 kretanja Koleno ......z a p a lje n je .........................................tegobe... 378 K o n g e stija ..468 M išićni grčevi..374 K o lik e ...............................rak.. .392 Koža ................47 0 M okraćne tegobe..........b o lo v i........................................43 0 L im fo m i...........................528 O s ip i.496 povreda mišića N e p lo d n o st.....m o d r ic e ...............492 K Karlica ............te g o b e ... ............... 368 K i l a ......582 Po vraćan je................ 500 N e sve stica ............ ... 506 N ikotinska apstinencija ...................r a k .............. ... 4 3 6 o O čn a m rlja ....510 Nokat.z a p a lje n je .........................398 Kronova (Crohnova) ................. 438 M a m u r lu k ...482 M rena (katarakta)........ 580 i rane Potkolenica ...........................566 Polenska g r o z n ic a . 458 M enstrualne teg o b e........... 562 Pluća ................................... .................. 440 M an ičn a d e p re s ija .b o lo v i................ ....446 M aterica .................................... ........................z a p a lje n je ..................................546 Parkinsonova b o le st............................................................................................................514 Nosni p o lip i.............536 O trovni bršljan.......... v is o k i................................. 380 K o n ju n ktivitis........... 390 Koštani trn o vi............ ......te g o b e ..............zapaljenje ........ 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i......................................................................... 504 N e u ra lg ija .................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ........................................b o lo v i.....r a k ..................604 P s o rija z a .........466 M išićni b o l....................................................................448 M e n ije r o v a ................................................358 Jetra ............................................. ...........................................382 K o p riv n ja č a ...4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ................... 432 L u p u s .......... 4 1 8 Leđa ................520 76 ................ u r a s li............................................. 578 Posekotine..........r a k ....................... 498 N e s a n ic a ..........................384 Kosa i dlačice ..... ogrebotine ...........................59£ Prostata ............... ............... 524 O p eko tine od sunca ..............584 P re d m e n stru a ln i....................422 Le u ko za ........................534 O s te o p o ro z a ................... 516 L Laktozna intolerancija ..................... 394 Krajnici ............ 4 1 6 L a rin g itis .......512 Nokti ...........544 zadebljanje Panika ..................360 M M a la rija ........n a p a d i...............................................................476 M ozak .....588 sindrom P re h la d a .................386 ispadanje (Alopecija) Kosti ... .r a k ...596 istegnuće P ro liv.......480 M oždani u d a r .................................442 M aterica ...........b o lo v i....60C Prostata .....................414 O ko ................... 530 O sip od p e le n a ......... 362 K a ša lj. 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis.. 376 K o lit is ................................................. 4 0 0 bolest Krvni pritisak..........4 0 8 Krvotok ...ra k ................................................................... 364 K ija n je ...r a k .............542 P Palčani zglob ..................................................................... 370 Kinetoza ................... .......552 planina P e n is ...

............. 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka .... 704 Stafilokokne in fe kc ije ................................. o te če n i..622 Rejnoov (Raynaudov) ........... 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica .........r a k .............870 Ž u t ic a ...BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k ..................................... ...................... ................ra k..................... 770 Trovanje h ra n o m ..........................z a p a lje n je ..............826 Vrat .. 740 Tem peratura i groznica ....................... 832 5 Š a r la h ..........808 Varenje .............. .......850 Zglobovi. 754 Tikovi i t r z a j i ...612 Rame .....................838 Z a p a lje n ja ........738 Telesni m iris................... 744 tetive Teniski la k a t......... ..758 Trbuh ......................................... . 830 V rto glavica....... 634 š if ilis .. ....... drhtanje................ ..... 670 Slabokrvnost (a n em ija )............. 742 Tendinitis .....................806 S V Vagina ............ .................................. ............ 864 Ž eludačni č i r ..834 Z ad ržavanje tečnosti ................... .774 Trovanje k r v i ... 650 tunela šindrom n e m ir n ih .....762 Tremor.............................620 (dekubitus) Razdražljivost..........................700 Srčani u d a r ... 642 umora šindrom irita b iln o g ..........756 T in it u s ..... ............. 842 Zauške (m u m p s )..........812 V a š i..................690 Srčana o b o lje n ja .......teg o b e................................. 686 zapaljenje Sluz .............................. .......... 712 S t r e s ........ ...................... .................. 724 Štitna žlezd a ...848 Zglobovi ...............646 creva Sindrom k a r p a ln o g ..................b o lo vi.. 866 Ž u čno k a m e n je .t e g o b e ........... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ............... 788 i pauka 77 .........852 bolovi Zglobovi.......632 Srčane a ritm ije ... 874 u Ubod pčele i o s e ...te g o b e ...... 860 V Z Ž d relo .................................718 Svrab u p re p o n a m a ...............b o lo v i......694 T Telećak (vitilig o )..... 836 Z a ja p u re n o s t....802 U sna duplja ...... 656 pažnje Sindrom posttraumat.......714 S v ra b ........... .......................................................ra k .814 V eliki k a š a lj....790 U ho ..................678 zapaljenje Sluh .......... ....zapaljenje ......... .................... ...........846 Z e n ice ............ 662 Sinusi ...... 708 Stopala ........... ........................854 Z n o jen je.z a p a lje n je ................ . ............................ 672 Slabokrvnost (anem ija) ....640 šindrom h ro n ič n o g ........................................zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi...................................776 Trudnoća ...........................................824 Vid ............... ................ ......792 U h o b o lja ...800 U m o r...........................................rak...................... ............................. prekom erno ....................778 Tu b erku lo za................................ 730 Š u g a .......b o lo v i............. ......626 Rubeola.752 T e ta n u s ................................ ..p r o b le m i.............. 796 U klještenje n e rv a ..................................... 630 bolovi Ruka ................................... 746 Testisi ................. ..............618 ^ane od ležanja .p o re m e ć a ji.. 784 z Zadah iz u sta ..........666 Skolioza ........... 768 Tro van je......................... ................. .....858 Z u b o b o lja .......... ................................b o lo v i..............................734 5IDA (A ID S )..........720 V Uganuća i istegnuća........... ..680 Slušni kanal .............. iz b ija n je ..... p ro šire n e .... ..............818 Vene .......p o re m e ć a ji..................... ..b o lo v i..................732 Šuljevi (hem o ro id i)....766 trešenje T rih o m o n ija z a ....... p ro širene.........................................798 U ko čenost i t r n c i...786 Ubodi i ujedi insekata ............ 722 Š iz o fre n ija .. 840 Z a t v o r ......654 nogu 5indrom porem ećaja ................ nožni ...tegobe ......................................... 726 Š t u c a n je .. 750 Testisi ........... 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ............................................................. 816 Vene.......... .....ceđenje u grlo ......... .................................tegobe i bolovi .. 688 Sportske p o vred e...... 856 Z u b i..............862 Ž elu d ac ........................... 628 Ručni zglob i šaka ......

Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a.jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. a u težim slučajevima do apneje p spavanju . A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. nosu i grlu. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. imaju naročitu ulogu u detinjstvu. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. lako ovi simptom i nisu opasni po život.do 20 sekundi . desno). oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu. denoidne vegetacije. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju. približno. Nakon. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. . Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. oni natel nu.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. osme godin oni obično počinju da se smanjuju. O detetove treće godine do otprilike sedme. nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju. kućna nega može samo da ublaži simptome. za koji se smatra da drenira limfni sistem.ili uklanjanje alergena. . elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. Na primer. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. ♦ Za decu s alergijama. pravilno delovanje je lečenje alergija . Ako alergije nisu uzrok. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. a i pojedincu. polen ili alergeni životinjskog porekla. otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. kao i krajnici. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). Otorinolaringolog će pregledati dete. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. bio bi propisani redosled lečenja. Kad se adenoidi inficiraju. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. mogu da nateknu i otežavaju disanje. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). prašina.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. Ako su krivac alergije. a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida.KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja. Uvek.specijalisti za uho. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. iznad krajnika. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva.

Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. na dnu desni ili mekom nepcu. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. Najčešće se javljaju ko lescenata. kao što je reakcija na lek ili. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. glicerin. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. ka što je alergija na neku vrstu hrane. četkicom za zube ili vri ćom hranom.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. rak usne šupljine ili leukoza. ubrzaćete proces zarastanj. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. koji suzbija bal terije. folne kiseline. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. vitamina B n ili kombinacij navedenog. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. . nojne ranice u ustima. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. Ako s vam roditelje mučile afte. Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. idite kod lekara. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. retko. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. Pomoću lekova. Smatra se da afl nisu zarazne. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. Zapravo. koji štiti ranicu. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. i peroksid. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte. Tražite lek koji sadr. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. takođe poznate ka afte. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. na jeziku.

♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. Ako su afte posledica nekog drugog problema. Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. izbegavajte kafu. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. opuštenu osobu. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. začine. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. Naučite da meditirate. pre nego što se razvije ranica.Ako imate infekciju. gvožda i cinka. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. melaleuke (Melaleuce spp. B kompleksa. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. kao i folne kiseline. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. tanin će da ubrza isušivanje afte. folne kiseline. gvožđa i cinka. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. najvišu tačku ramenog mišića. Nemojte gutati. ♦ Izbegavajte začinjenu. kao što je osetIjivost na hranu. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. . Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. slanu ili kiselu hranu. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa.

Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. Možda im ate rosaceu. obično ravni čirići. lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. a bakterije množe. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . grudima i leđima. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. možda vam je potrebna lekarska pomoć. zatvoreni mitese su im nalik. bolne upale. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. a tipično je da se pojavljuju na licu. G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. grudima. naročito kod adolescenata tamne tačkice. obično poznati kao bubuljice. tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. ramenima. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. koje mogu da narastu i do veličine od 2. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda.muških polnih hormo koji uključuju testosteron. mogu se začepe lojem i keratinom. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. tego koja se zove neupalne akne. koji ne izgl da lepo. ako imate teži oblik akni. Kako se folikuli ispun vaju. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. Ako zid pod pritiskor . ali sasvim je sno da im nisu uzrok. Slaba higijena. pak. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. mogu da se upale ili ispune gnojem. a i nešto su sklonije rosacei. vratu ili gornjem delu leđa. vratu.većinom žene .starije od 30 godina. ispunjene tečnošću. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. Kod ž na je. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja. Ciste ili čvori (papule).5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee . ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. ali su bez boje. većine oblika akni.

ali kod drugih ih zapravo uzbija. posebno vitamina B2 (riboflavin). infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. Ako se pustule inficiraju. Rosacea počinje upornim. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. Upala se obično širi.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. obično muškaraca. rezultat je pustula. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. što podstiče lokalizovanu upalu. . koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. a kod nekolicine obolelih od rosacee. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. zadebljan i bolan. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B.uje. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. dok stare. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. Osobe s težim. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. ili upalne ikne. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. npr.u da dovedu do razbuktavanja akni. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. Kod težih slučajeva rosacee. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. obično dečake. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. vrućih napitaka ili alkohola. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. Kod odraslih osoba. obično žena. razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven.)j iscuri u okolno tkivo. akne u porodičnoj istoriji bolesti. Akne imaju mnogo podvrsta. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. -------------------. stvar se dalje kompli. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom.

KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. derivat vitamina A. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. Držite jedan minut. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. a zati ponovite na drugoj ruci. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. bode vlažnosti i topline. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. kažiprsta leve ruke. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. govarajte o tim postupcima. lečenje mora da se pažljivo prati. ovi pristi imaju smisla. Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. antibiotik koji se obično uzima oralno. i hemijski piling. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. Za hronično upaljene ciste. naročito kod žena u drugom stanju. Za umerene do teže slučajeve. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. kao štc stres. Kod blagih ili umerenih oblika akni. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. suvom i osetljivom na sunce. 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. Istiskujete li čiriće sami. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. por. Pre nanošenja leka. direktno u ciste. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. a zatim ponovite na drugc ruci. vrste kortikosteroida. hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama.

umor. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or.ili čak medicinskim sapunom . Ako stres možda doprinosi vašim aknama. ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. u abletama jačine 6x. 50 mgdnevnoje uobičajena doza. azatim nežno isperite. .I vet kozije krvi (Lonicera japonica). kamilice i melaleuke.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju.anizma da razgrađuje glukozu. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande.pomaže da održite vašu kožu čistom. . ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. ulje melaleuke (Melaleuca spp.) može la bude delotvorno. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. može da ubrza ozdravljenje. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. Vitamin Bs. neven (Calendula officitalis). lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni. Vitamin E. koji pomaže u metabolizmu hormona. antioksidans. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . HOMEOPATIJA propratne efekte.E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. i uprkos suprotnim tvrdnjama. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. lutricionisti obično predlažu cink. koji deluje na hornonska događanja u organizmu. ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita).). ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu. Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom.

a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. godine života. smetenost. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. Postupno razvijaju i telesni problemi. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. ili bolest može tr jati čak 20 godina. shvatanja i govora pogc šavaju se. nepažnja. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. Intelektualr funkcije poput pamćenja. uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. telesno bespomoćar inkontinentan. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. paranoja. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. nj' oblik je genetski određen. može da odluta i izgubi se. anksioznost.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. Među odraslim Amerikancima. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. napada straha. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . koji sve više gu orijentaciju. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu. Pažnja obično luta. često je na a drugima da pomognu. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. jednostavna računan postanu nemoguća. uznemirenost. Konačno. prib žno svaka treća osoba oboli od nje. obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina.provala besa. Do 80. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. sebičnost. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. Oboleli. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. zaboravljanje nedavnih događaja. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr .

tegobe sa štitnom žlezdom .izdajničke dokaze o zapletima. uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest . lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak. koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. čvorovima živaca. Posle samo dva dana. Oni obuhvataju respiratorne infekcije. U okviru ispitivanja iz 1991. Prema jednoj teoriji. tumori na mozgu. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. Slute se i drugi uzroci. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. Jednostavna. neprimerenu ishranu. Zaista. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka.može da dovede do Alchajmerove bolesti. Druga mogućnostje da je ta belančevina. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . godine. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti.nasledno degenerativno nervno oboljenje. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti.s posuđa za kuvanje. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. Obe su teorije sporne i nedokazane. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije.ćelija u mozgu. trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. uključena u stvaranje plaka. Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. na primer . Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. hipoglikem iju. Ako je tačno 3vo poslednje. unos sićušnih čestica aluminijuma . Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. . anem iju. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . nedostatak vitamina B n .nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. m oždani udar. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. Očigledno. koji oftamolozi koriste za širenje zenica. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. U manjem broju slučajeva.

Terapija kelacijom. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. ravno^na pravcu malog prsta. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. Jednolično pritiskajte jedan minut. praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. cilja r aluminijum . Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. a zatim ponovite na drugoj nozi. a zatim ponovite na drugoj ruci. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. biće neophodnastalna briga negovatelja.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. Konačno. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. Kako bi ublažili taj teret. pamćenju. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti.možete da ublažrl razdražljivost. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. možete stimulisati mentalnu aktivnost. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali.na vrhu stopala. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih.

ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. vrtoglavicu. držite se ustaljenih navika i postupaka. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. izađite u šetnju. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. nemogućnost koncentracije. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. teskobu. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.a osobito nervne ćelije u mozgu . Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. kasnije ga oslobađajući kao otpad.(EDTA). a uzima se tri puta na dan. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici.u dobrom stanju. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. To se može bolje postići u grupi. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. temelje na nagađanju. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . . Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. fotoalbume i omiljene porodične priče. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. 12 mg za žene). posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti. Iznad svega. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. izgubljenost i zvonjenje u ušima. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. potištenost. zaboravnost. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. Prosečna preporučena doza je 40 mg. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. rastresenost. nije obavezno da ćete i vi oboleti. kad morate da budete odsutni. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. poznatu okolinu u kojoj će živeti. u najboljem slučaju. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. pa se sve preventivne mere.između ostalog.

usta i grla simptomi su respiratornih alergija. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. Nadražena koža koja svrbi. ♦ Ukočenost. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži. praćene jakim crvenilom i svrabom. poput hrane. manifestu se otečenim. ili urtikarija. 94). hripanje. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. možda proživljavate napad astme. i srce može ubrzano da kuca. ♦ Bolovi u želucu. a poznate s pod nazivom alergeni. poput bakterija. ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. nadimate se ili imate proliv. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. Koprivnjača. koj se zove histamin. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. ali je ob čno nasledan.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. hranu i ubode insekata. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. ali nek< poput anafilakse. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. povraćate. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. i bori se samo proti opasnih. ♦ Svrab očiju. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu. d openicilina. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. druge ozbiljne alergijske reakcije. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. pa oslobađa vrstu hemijske materije. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. crvenim plikovima na koži koji svrbe .prva pomoć: Sok). Ako imate tešku alergiju. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove.poznatih kao antigeni . ili srčani udar. kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla.

barbiturati. Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. hripanje i šmrcanje. One uključuju plesan. znojenja i nesvestice. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. antikonvulzivi. belance iz jajeta. hladnoću. Sulfiti. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. pšenica ili soja. No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. nego više „osetijivost".rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. mucor i rhizopus . isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. poput dermatitisa ili astme. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. kašljem i kijanjem. zajedno sa začepijenošću nosa. kisele pavlake i tvrdog sira. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). većinu čine deca do 6 godina. a katkad i šaka i stopala. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. . Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). aspergillus. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. proliv i mučninu. dok unutrašnje plesni . Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. kao i vrtoglavice.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. kikiriki.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. Ako ste. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. spore plesni.penicillium.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima. spore plesni i mikroskopske grinje. ubode insekata. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. insulin. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. na primer). ove reakcije nisu prave alergije. toplotu. lekove. na primer. U težim slučajevima može doći do povraćanja. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. sredstvo za pojačavanje arome. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. Spoljne plesni .T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. šećer koji se nalazi u mleku.alternaria i hormodendrum . Neka deca ne mogu podneti gluten. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. ali glavni su alergije na polen. polen. žuta boja za hranu br. koje pogađaju oko 15 posto te populacije. grašak. 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. Ijuskari. Otrov u žaokama pčela. prašinu i alergene životinjskog porekla. Mononatrij-glutamat. nosa i nepca ili grla. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. (Vidi Astma. osa. može da izazove zajapurenost. glavobolje i obamrlost. tapaciranog nameštaja i tepiha. svetlo ili emocionalni stres. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. kukuruz. Astma: Astma ima različite uzroke.) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina. -------------------. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar.

Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. ali lekar može da vam prepiš i druge. Simptomi . Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. ubode insekata i hranu je test na koži. ili anafiiaktički šok. . lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. a nisu opasne po ž vot.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . lekar može da vam prepiše kortikc steroide. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama.oticanje. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. obično hidrokortizonom . ali to može biti teško. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. Vidi i Hitna stanja .prva pomoč: Sok. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. cime tidin.ako s vaši simptomi teški. terbutalin ili oralne kortikosteroide. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test).obično se pojavljuju u roku 20 minuta. ponekad se leče kortikosterc idima. najčešće su to ubodi insekata. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. u spreju za nos ili oralnom obliku. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. Osipi na ko. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi. svrab i crvenilo . ali ako su var simptomi teški.kao što je krom olin . jače lekove .

Da biste osnažili imunološki sistem. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. a u mnogim slučajevima su neizlečive. najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. koji morate uvek nositi sa sobom. Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. AKUPRESURA Za curenje nosa. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis). natapkajte na maramicu i inhalirajte. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. 1. pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. zlatnice ( Solidago virgaurea). lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. probajte hranu na bazi tofua. Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. svrab u grlu i kijanje. ili u hitnom slučaju. Ako imate tešku alergiju. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. morate da se obratite lekaru. koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. pustite da stoji u hladnoj vodi. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. Procedite i pijte vruće. a zatim pustite da prokuva. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). probajte Debelo crevo 4. ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 5 ili gumiarabike. pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje.ako to možete da podnesete). Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). a zatim ponovite to na drugoj ruci. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. trljajte čvrsto jedan minut. Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. posebno predeo između dve kosti ruke. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. belog luka ( Allium sativum). . Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. cveta crne zove (Sambucus nigra). za curenje nosa.

hronični proliv. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. Hronični alkoholizam je progresivna. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. nesanice. Ako se troši u preko mernim količinama. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. mučnine ili delirijum tremensa. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. uzimanje alkohola bez društva. drhtave ruke. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim. proširen krvnih sudova u koži. alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. Zloupotreb. vida. hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . promukao glas. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. uključujući hipoglikem iju. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre. teskoba. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. želuca. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. bi brežna oboljenja. Većina zakona smatra 0. oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. povećanom tolerancijom n njega. uspavljivanja. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. teskobe. zdravlje (vidi Ateroskleroza). ujutro i!i potajno. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta.tegobe). Možda ste u opasnosti od sam oubistva. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. jednjaka. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. na gotov normalan način. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji. nesanica. 94 . potencija no smrtonosna bolest. ili pijanstvo. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. oraspoloživanja. oštećenje mozga i srca.

često je teško održavati proces oporavka. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se.i lečenje tj. društvene podrške i moivacije. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. Oni sa sla)om društvenom podrškom. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. Neka de.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. izu^etno teškim. grčeve. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija. Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. teesnih. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. a može oštetiti i polnu funkciju. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . a ne alkohol. Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. delimično i zbog toga jer . ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. retko s trajnijim jspehom. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca).koja se ponekad naziva i detoksikacija . oporavak. smanjenom upotrebom alkohola. Ako se ne leče stručno. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. što je važan cilj lečenja. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. . A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. a leke su je čak i potpuno zabranile. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. a većina ih se odrekne pića trajno.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. Za simptome apstinencijske krize. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa.može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. mogu da se pokažu risnim. povraćanje. kao deo programa fizikalne terapije. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. grupnu terapiju. Obnavljanjem tih hranlji materija . karniti magnezijuma. grozničice (Scutellaria lateri ra). uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. RAD NA TE LU Masaža. zbunjenost i otežano disanje. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . nane (Mentha piperita). ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. a i govori se da sprečava napade. B kompleksa i C. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. selena i cinka. da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. ali nikakvu hranljivu vrednost. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. < 5 . ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma.naročito tiamina (vitamina Bi) . niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). u ponašanju. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. koji može da uključuje obrazovne programe. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola.

kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. produktivan život. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje.i najteži . ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. . Da biste naučili da živite bez alkohola. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. i povećanje biljnih belančevina. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama... društveni beleg i dalje ostaje . nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć. ♦ Počnite da vežbate. u kojem ima više šećera nego u samom voću. naći nove prijatelje koji ne piju. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. Na primer. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. 90 posto alkoholičara puši.da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. a ne slabost volje. Za vaše vlastito dobro. sprečavanje toga može da bude teško. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . Ipak. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja.posebno za žene. prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. mahunarkama i povrću. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. Kod mnogih. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. i voćnog soka. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. ali može da se podržava stalnom terapijom. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem.. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa. milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA). ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak.korak ka izlečenju. . belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. Na primer. možda imate ozbiljan problem s alkoholom._•. desno).

a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . obično za dve do godina. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest . virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. . O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. gutanju i disanju.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. multipla skl roza. Kao posledica toga troše se mišići. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. nespretnost ruku. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. godine. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. slabljenje ostalih udova. g < ne. povećana slabost im u jednom od udova. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. postepeno propad. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. Nadalje. grčevima u mišićima i preteranim. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. koži ili đubrivima. če kod muškaraca nego kod žena. Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni.neizlečiv je. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. tumori leđne moždine i druge bolesti. životinjskc krznu. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. N istraživači veruju da uzrok tzv. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. ponekad praćeno trzanjem. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. degenerativni loški poremećaj.nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. koji upravl voljnim mišićnim pokretima. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju.

različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. .P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. Nadalje. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. aminokiseline leucin. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. Nadalje. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja. ostavljajući mišić bespomoćan. s a E » IL . Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. Verovatno zbog teškoća pri gutanju. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. bez nadražaja za pokret. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje.što je jedan od simptoma ALS-a. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. dobijenim iz ćelije. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. katalizatora belančevina.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti.

Vizuelni pregled .A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. nalna fisura. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. tuberkuloza. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje.5 do 2 cm d žine analnogzida. Prednje fisure. Uprkos bolu. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. poput raka debelog creva. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. poput proktitisa (upala za< njeg creva). UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. sifilis. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. Analna fisura može da bude mučno bolna. ru. Kronova bolest SID A. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. tvrdih stolica. krvarenje je povremeno obilnije. lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva.pogled izbliza na prede čmara . fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje. ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. kod pražnji nja velikih. Stražnje fisure. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. uz stražnji analni zid. čir r čmaru. koji se otvara pr ma napolje). analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. takođe zvana i analni čir. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. ♦ tvrda ili neredovna stolica. na toaletnom papiru ili odeći. . Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). tup bol može da potraje i nekoliko sati. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče.često je sve što je potrebno. uzduž prednjc zida. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. poput raka debelog creva. Možda imate ozbiljan poremećaj. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. uključujući hemoroid ukoliko postoji. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. suhim. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. upotrebite Ratanhiu. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života.) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. Između ostalih korisnih stvari. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. tvrdim stolicama. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. najduže sedam dana. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. najbolje rešenje je operacija. Analne fisure se često javljaju ponovo. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. a ipak nije strašno teškog oblika. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. upotrebite azotnu kiselinu. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. Ako je analna fisura izuzetno bolna. Ako jedan lek ne deluje. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. probajte drugi. 1 . ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi.

sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. zadihanost. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. kolike. krvni sudovi na koži nalik na pauka. povraćanje. bolovi u donjem delu trbuha. gore) 102 . punoća u zadnjem crevu. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. osećaj punoće u zadnjem crevu. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. m učnina. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. mogući i bolovi u zglobovima. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. ♦ Kolitis. Zatim čitajte vodoravno. jarkocrvena krv i sluz u stolici. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). bolovi u donjem deiu trbuha. povraćanje s krvlju.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. jarko crveno krvarenje iz čmara. otežano pražnjenje creva. pojava modrica. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive. creva se nikada u potpunosti ne isprazne. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. slabost. svrab ili iscedak iz čm ara.

ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . ili Zz gastroenteritis. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. Dbratite se lekaru. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 . cn/arenje može biti opasno po život. ao ili 1 . Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože. alergiju. prekomernu upotrebu laksativa.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. lovite lekara bez odgađanja. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju.e odmarajte. rektalnu povredu. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. Ddmah pozovite medicinsku pomoć. 3 ozovite lekara bez odlaganja. idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome. Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. Ako ste stariji od 50 godina. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. Za kolitis ili Kronovu bolest. hlamidije i sifilisa te herpes virus). odmah iza upale slepog creva. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. Najbolji način da s. ili u arterijama koje hrane mozak. ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. Ubodne r. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . daju može da dovede do aneurizma. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. ♦ Teška glavobolja. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita. glavne arterije koja vodi krv srca. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. stv rajući mehurtanke kožice. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. kao što su bobičaste aneurizme. ma. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. drukčija od svih koje ste imali pre. Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . prom uklost. praćena bolovim a u vratu koji se šire. . nja. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. osobito kod pušača.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. ali vrl delotvoran kad uspe. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. pulsiranja. što je često riskantan postupak. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. Ali čak i ako ne prsne. ♦ Bol u grudim a.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. Sledeće načine lečenja . ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. pazite šta jedete. Krvni ugrušci. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. Aneurizam se takođe može odstraniti. Krvni pritisak. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«. HOMEOPATIJA Kod malog. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi. Vidi pod Ateroskleroza. profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. visoki i H olesterol tegobe.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. 1 . a ako pušite. Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. nazvani su tako zbog svog malog. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. vrećasta vrsta aneurizma. a ne umesto njih. Redovno vežbajte. a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. Valjkasti aneurizami. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. prestanite. Održavate li um i telo opuštenim.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . može da se razvije duž arterije. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. okruglog izgleda. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma.

no nakon 65. to m ože biti i srčani udar. gc dine više pogađa žene nego muškarce. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. a može da si širi i premadrugim delovima tela. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. Ako imate stabil nu anginu.kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. Razlog može d. obično se oseća u grudima. duboko iza grudne kosti. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. bol je sličan ali ne traje tako dugo . mučnina ili ošam ućenost . ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. teskoba. palpitacije. usporenog pulsa. znojenje. zatvora. guši. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). Ako vam se angina pc gorša. angina . M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. javlja s < nepredviđeno. oštar je ili peče. stomak ili ru ke. naticanja. ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak.obi čno ne više od pet minuta. aritm ije. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. češći. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. stabilna ili klasičn. Dru^ oblik. akutnija je bolest. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. ne dobija dovoljno kiseonika. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru. steže. nesvestice ili zadihanosti. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. vrtoglavica. glavobolja. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. duži i nepredvidljiviji. bledilo.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine.koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. nestabilna angina. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem .one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. ♦ slabost. slabost. bude da su koronarne arterije . Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". Odmah pozovite hitnu pomoć.sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. gubitak daha. ♦ ako su napadi postali jači. ovo su znaci nestabilne angine.najčešća je. čak i pri mirovanju. Od mnogih oblika angine.

oreterano opterećuju srce. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto). koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. Zavisno od određene osooe. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. kontrolisanje svojetežine i nepušenje. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. Pre nego što uzmete bilo kakav lek.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. visok nolesterol (vidi H olesterol .atnijom. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke. . a oba podstiču rad srca. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. Uz sve to. poput slabokrvnosti. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. telesne vežbe. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima.tegobe). od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom.tegobe). U nekim slučajevima. isproban su i jeftin način lečenja. Osim toga. Oni uključuju visok pritisak. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. Zaista. stres. ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. mogu biti zahvaćena i ramena. goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. pušenje. Nitrati. Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa.

To mo. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c). Osrčnica 5.i jednako delotvorno. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija. Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. album. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. Mnoge tehnike opuštanja . primenjuje se u vrlo teškim slučajevima.od biofidbe (. su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata . operacija premošćivanja. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut.brige konvencionalne medicine. Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije . a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr. Aspirinom). Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. morate da naučite da opustite. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem.biofeedbacka) do joge . PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno.a ne zamenu . Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. pomoći. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja.) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. (Vidi Dodatak i str.ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. 7 radi položaja tačaka.mogu izvanredno mno. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. nitratima i beta-blokatorima. Da biste izbegli ugljen-m noksid. naročito ugljen monoksid. Beta-adrenergički blokatori.postala je relativno rutinski postupak. Angioplastika . ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog.

zatim promenite nogu. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. !'H 1 ' l ’ " . Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris. ako se izvode preambiciozno. Ako se izvode kako treba. vežbanje će postajati sve teže. 109 . mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. uz lekarevo dopuštenje. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da . ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. kako vreme bude odmicalo. prestanite. obavite test opterećenja . Praćenjem vaših otkucaja srca.tegobe i Krvni pritisak. krvnoga pritiska i EKG-a. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. Da oiste poboljšali energetski metabolizam. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. Krvni ugrušci. H olesterol . ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti. ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. vidi Ateroskleroza. Naoružani tim saznanjem. uzmite propisani lek. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. pritisnite tačku Osrčnica 6. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. uz rub potkolenične kosti. bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. Lagano pritiskajte palcem jedan minut.'i i.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. možete da planirate zdrav program vežbanja. sedite i spustite stopala na pod. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci.!i!l ! . ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm.. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. visoki. svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. Ako bol traje. Ispitivanje traje oko pola sata. tri do pet puta.*>fi. ponovite na drugoj ruci. . Cvrsto pritiskajte jedan minut. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. ♦ Ako pušite. a ne dopustite da one kontrolišu vas. .am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10.

mišići postaju napeti. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. ili od naročit stvari. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. ubrzavaju se otkucaji srca. dobro reaguju na lekove. dis nje postaje piiće i brže. na primer. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. uz proticanje vremena. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja).u vezana s načinom na koji se organizam priprema. kc slabi organizam i deluje rušilački. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. kao što je skučeni prostor. paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti. prilagođavar situaciji. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. imaće povolj 0 . bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. bez nek< vidljivog razloga). Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. dru pak. iracionalne misli. jet oslobađa šećer.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. Mnogi pacijenti izaberu taj put. muškaraca).kao što je nesreća. i generalizovana . na primer insekata). Možda imate n a p a d p a n ik e . možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. radi se o kliničkom poremećaju. u tim slučajevima. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. na prim proveravanja jesu li vrata zaključana). na kraju to će samo pogoršati stanje.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti.može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. U pogledu ostalih. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti .može da bude od koristi. Bihevioralna modifikacija . Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. Meditacija. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti.više koristi telesna vežba. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. Na primer.vidi Srčane aritm ije). osobama s telesnim simptomima . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). posavetujte se s praktičarem. i druge srčane tegobe.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti.tegobe). alprazolam i klonazepam . Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha. među njima se nalaze lorazepam . postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . Dve su prikazane na str. tahikardija (ubrzani otkucaji srca . Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. kao i kognitivna terapija. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. 767. telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate. Osim toga. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. . Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe. Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja .► delovanje. koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. vrtoglavicu i zavisnost.kao što su bolovi u želucu ili znojenje . Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. razdražljivost. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest. diazepam.

služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. postoji 38 lekova.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. dok valerijana (Valeriana officinalis). Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. Sve u svemu. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. 112 . spasonosnog leka . transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova.) Pošto se trbuh raširi. [ bi se postigli najbolji rezultati. Ponovite nekoliko puta. probajte Aconite. Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije. oslobađa energiju cvetova u vodu. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. taj či i kigong. jasmina ili plave kam ilice. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. uvek praće površinskim disanjem. Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). autogeni trening. sledite uputstva na flašici. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. Od svog lekovitog bilja napr. obratite se homeopati. Ignatia je . nastav da udišete što je moguće dublje. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta. Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim. Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). Stavite kapljicu. koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. a velerijana . kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom.. Po gano udahnite kroz nos. Kad izdišete. Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. Budući da je anksioznost gotovo. Probajte eterično ulje lavande. ovaj postupak. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). reakcije opušt nja. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. Gelsem ium se preporučuje.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. dve na papirnu maramicu i udišite.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. vežbe dubokog disanja v su korisne.

Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). a zatim ponovite na drugoj ruci. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. Pomaže i kod opšte anksioznosti. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. previše magnezijuma može da izazove proliv. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. Hipnoza nije čaroban ili koban. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. a zatim ponovite na drugoj ruci. tri do pet puta. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju.A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. Kroz niz seansi s terapeutom. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. kao što su strah od letenja. Osim što ublažava anksioznost. Svakahipnozajesamohipnoza. EEG biofidbek (biofeedback). pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. . ♦ Ako počnete da hiperventilišete. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . naročito ako patite od grčenja mišića. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. ačno u ravni s malim Drstom. ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina.kao što je to slučaj s anksioznošću. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. pre se radi o obliku koncentracije. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. pritisnite Osrčnica 6. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate.

♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. rano. lako je u središtu ove bolesti hrana. iako može da se javi i snije. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. Oko 90 posto obolelih su ženskog pola. obično nakon većeg gubitka kilograma. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. slabokrvnost. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. anoreksija bolest uma. nepravi lupanje srca. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. Anore ja je opasna. kalorijam a i priprem om hrane. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. osobito školi. bez njih se uskc neće moći. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. r ročito u prisustvu drugih osoba. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. ali ipak neće i sama da jede. gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. diuretike. Anoreksičs . Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. em etike ili tablete za skidanje kilograma. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva.

redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kao što su pažljivost i pronicljivost. naročito onih koji su vegetarianci . antidepresivi. izbegavajte da komentarišete jelo. a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati. prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga. Za opuštanje želudačanih mišića. . a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. što je još važnije. težinu. napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija. Osim toga. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. sredstva za pojačavanje apetita. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . bitno je često praćenje.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima . Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. ta či (t'ai chi). ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. osim gladova. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. cink i masne kiseline.a. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine. otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu.

to žene dva do tri puta češće nego muškarce. mo problem. gubitak apetita. burzitis. ♦ Bolno naticanje. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. renja. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . ili im a prom ene tem p erature. V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. lako nema potpunog izlečenja.bolovi. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. infekcije. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. Izgleda da je za mnoge Ijude . mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih. oči. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . slab apetit i gubi na težini. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. osetljivost i oštri bolovi. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. uklji čujući srce. upala zglobova. bakama i dekama. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. osim 5 do 10 postc pacijenata. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa .kao i u rukama. na kolenim a. Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . Srećom. anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . gubitak težine. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. nogj ma. pluća. naročito devojčica između 2 i godina. bilo da je on posledica bolesti. Ako pozitivistički sagled. genetske mane ili nekc drugog uzroka. ručnim zglobovim a i člancim a.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći.iako to nipošto n znači za svakoga . m ožda im ate infektivni a rtritis.artritis neizbežan deo procesa st. ♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. nogama. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. ♦ Tem peratura. upala i ukočenost u rukam a. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. Mož da se javi i kod dece. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći. živce i mišiće.). artritis znači upalu zgloba. 6 . tetive se skupljaju. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. stopalima i opšti umor i nesanica. naročito posle buđenja.bolovi i Zglobovi .

Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme).posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. oči i nervni sistem. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. Trajno oštećenje izaz'. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. bolove. O steoartritis. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. izobličenost i teškoće pri kretanju. koji su popularni među nekim sportistima.artritis izazvan trošenjem .D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. nazvano hrskavica. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. Bez zaštitne hrskavice. Kod drugih Ijudi. Ako se ne leči. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. kao i prste na rukama i nogama. pluča. ili degenerativna bolest zglobova. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo.naročito u kičmi i nogama . Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. Zloupotreba anaboličkih steroida. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. stvarajući trenje i bolove.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. naročito kod starijih osoba. Toje najčešći oblik artritisa. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. može za posledicu da ima trajnu invalidnost.postepeno se istroši. Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima . Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. (VidiKoštani trnovi. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili Stilovu (Stillovu) bolest. giht (ulozi. Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. U retkim slučajevima. . R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . karakteriše hronična temperatura i anemija. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. kosti se počinju međusobno trljati.

LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. O steoartritis.zapaljenje tetive). dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama. Burzitis i Tendinitis . često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. nju. U slučajevima osteoartritisa. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. kao i drenai viška tečnosti izzglobova. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). Infektivn artritis. posledice mogu da traju ceo život. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. r primer. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih. ukočenosti i nepomii nosti. povrede ili druge vrste nadražaja. mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. Kod uznapredovalih slučajeva.tegobe. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela.porem ećaji). poput stafilokoknih infekcija. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. Vidi takođe Leđa . specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. simptomi. lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. koji mogu biti posledica uganuća. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. Kao što može da se pretpostavi. većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen. tuberkuloze. 118 . mirovanja vežbanja. Zavisno od pojedinca. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje.

Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti.kao i manji zglobovi u laktu. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. možda neće opravdati potrošen novac. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. uključujući kognitivnu terapiju. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. 1 . na primer. Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. ako ga uopšte bude. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. opuštanje. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. rešenje možda leži u hirurškim zamenama. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . M editacija. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. vizualizaciju. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. Uopšte. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. lako je kretanje posle tv .e o p e ra c ije ograničeno. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja. razonodu i kreativno rešavanje problema. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. samohipnoza. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. Rezultat. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. kolenu i prstima ruku . Staviše.

udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. Ponovite 1 puta. Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). Izdahnite dok polako izravnavate leđa. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. 10 sekundi.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. Cvrsto priljubite vrhove prstiju.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). lagano stisnite. 0 120 . pa polako popustite. Da biste ublažili napetost mišića. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. poslužite se Paukovim guranjem. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. koja se uzima triput na dan. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. provera. Savijte prste u šaku oko palca. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. Ponovite nadesno. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. Ponovite 9 puta. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. Ponovite 20 puta. masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. probajte Stiskanje palca.

Služite se metodom pokušaja i greške. patlidžan i paprika. Smatra se da vitamini C. sprave. koji gradi hrskavicu.-----------------. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. mesne proizvode. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir. orahe. naročito za žitarice. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. godine. jaja i mlečne proizvode. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. posude i kvake na vratima i ladicama. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol . bitnoza obnavljanje hrskavice. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. krompir. Aspirin). Bs i E. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. kao i cink. prem a nekim stručnjacim a. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. O d reum atoidnog artritisa. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. 1 . Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. Osobama s oslabljenim.

a možda ih i u potpunosti izbegnete. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. Astma nije problem s udisanjem. koža među rebrim a deluje uvučeno. n. kac kod bronhitisa i emfizema. prilično ozbiljna bolest. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. Neke osobe s astmom proživljava. zviždukanje pri disanju. samo blage i retke napade. pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. Najčeš . Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. Odmah pozovite hitnu pomoć. Ako imate astmu. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. Ako imate astmu. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. ili m ožda imate težak napad. duvanski dim . astma. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. na primer. stma je hronična respiratorna bolest koja.) ili su emocionalr prirode (stres). U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. Alergijesu primarni krivac. koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. nosnice se šire. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. Blagi i umereni nap..ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. Cešća je kc dece nego kod odraslih. njem. Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. Za druge. tačnijejeda napade mo. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija.. trebalo bi da dobijete novi lek. no relativno bezbolno. Ovaj »drugi talas« nap. što otežava pričanje. lako je astma retko smrtonosna. pak. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. Javljaju se u naletim. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. već s izdis. Prilično česta bolest. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca.

emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. plesan. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. čest je uzrok dečje astme. jesu polen. acetilsalicilnu kiselinu npr. i sulfite. po svemu sudeći. čini Ijude osetljivim naovu bolest. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). Kao deo tog plana. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. poput bronhitisa. ispraznivši ih u roku tri sekunde.alergeni. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. ili materije koje prouzrokuju alergije. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. Kada se udišu. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. trava. stranica 133). LEČEN JE Ako imate astmu. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. kao što su izoproterenol. izoetarin i salbutam ol. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. metaproterenol. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. indometacin. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. . Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. prašina. Bronhiolitis. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. Bronhodilatatori za inhalaciju. morali biste redovno da odlazite kod lekara.

5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Pružajući desnu ruku preko levog ramena. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. naročito tokom noćnih napada. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. 124 . Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). metaproterenol. korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus).) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. Ako ih preterano upotrebljavate. astmu bi trebao da prati lekar. tabletama ili kapsulama. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. Oralni bronhodilatatori. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. a zatim stavite da provri. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. možete očist organizam od prekomerne sluzi. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. a zatim ponovite na drugoj strani. 1. Pijte vruće. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. lavande (Lavandula officinalis). Potopite mešavinu u hladnu v < du. miloduha (Hyssopus officin lis). u koje se ubrajaju teofilin. Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. duboko udahnite pet puta. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata). Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. Za pripremu čaja. pustite da odstoji 10 sati. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. Cvrsto pritiskajte dva minuta. Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. poput visokog krvnog pritiska. imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. ili nastupa naglo i iznenada. (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27). prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos.ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. Ili stavite šake na grudi. mogu da izazovu opasna propratna dejstva. Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme.

savijajući prste tako da budu rašireni. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. vino. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2.) -----------------. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. kao što je pivo. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Kad imate napad astme. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. sok od grožđa. koji je čest okidač astme. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. budući da vlažnost olakšava disanje. konzervisano povrće.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. godine »preraste« tu bolest. Snabdeveni odgovarajućim lekom. poput mleka. ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). nasirajte gornji deo stopala. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. kukuruzni sirup. pokrećući tako astmatični napad.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. mogao da doprinese tome. limunov sok. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. 1 . sveži račići. ► Naučite da prepoznajete okidače . možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. i instant-čaj. testo za picu (pizzu). Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. ili kombinacija činilaca. instant-krompir. astmatičari mogu normalno da vežbaju. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). vinsko sirće. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. i 10. Zatim. grožđe. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje.

To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena.i arterije koje vode do mozga. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. delimični gubitak vida ili govora.najveću arteriju u organizmu. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup. naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. masne pru na zidu arterije. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive. Ali ako su nekor arterije oštećene . Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu.ob no tokom mnogo godina . koordinacije. koja može da dovede do moždanog udara. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . srčana aritmija i srčani udar . Da bi nadc nadila gubitak. donjih udov bubrega. jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže.angi pektoris. a u nekim s čajevima čak i izleči. To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma. trnaca ili obamrlosti uda. bedra i lista usled naprezanja. stresa ili pušenja . situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. đa aortu . Ateroskleroza obično po. može naslutiti da može da se speči ili uspori.često se smatra da je to t lest starijih osoba. stvaraji plak koji začepljuje arterije. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska. Konačno. Ispitivanja pokazuju da se arterijs . Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. Zatvaranje Ironarnih arterija.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. koja ide srca . A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. ♦ angina pektoris. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. teroskleroza . ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . govora ili vida.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija . Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života. grčevit bol u mišićima stražnjice. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a.

azlozi njene pojave manje su jasni. lekar može da zatraži angiogram. Konačno. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka. Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. Na primer.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. 1 . na primer omršavite. ♦ Pol. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . koji rendgenski ističe arterijski plak. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina.) ♦ Način života. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima.odine. može da se javi tvrd. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu. levo). laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. (Vidi Gojaznost.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. ♦ Gojaznost. prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti. većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. Pušači bi morali da prestanu da puše. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. .tegobe. ♦ Naslednost. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. desno). u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. (Vidl H olesterol . Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. zvanim slobodni adikali. Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. ♦ Starost.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. Ipak. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. iako može dazapočne mnogo ranije. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. Ako imate visok krvni pritisak.

biljne lekove. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. laserima i stentovima . a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. A N G IO P LA S T IK A . alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. Dijagnoz. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze. Kako se balon naduvava.N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. Din O rr (Dean Ornish). HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava. koji je vodio dr. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. telesne vežbe i smanjenje stresa. izduvan balon. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . Savetujte se s praktičarem kineske medicine.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. Njegovi cvetovi. vidi K rvo to k . Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. opuštanje i telesne vežbe. 2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. uključujući biljke Ledebouriella divaricata. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. Na vrhu katetera naiazi se sićušan.tegobe.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . uspostavljajući ponovo normalan krvotok. Na kra provere. Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova.

Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. snizite ga. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus.čaša ili dve čaše vina dnevno . ♦ Ako pušite. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. Ako je visok. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka. postigli isto kod životinja. usporavaju gomilanje masnih naslaga. a ako je moguće i svakodnevno. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C. visoki. (Vidi Krvnipritisak. vizualizaciju i biofidbek. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. Da biste otklonili moguću opasnost. prestanite. meditaciju.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. beta karotin (vitaminA) i selen. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. Kao prvo. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. koji može da bude otrovan u visokim dozama. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D.uključujući jogu. Za više informacija o ishrani. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul).više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. pa mogu da deluju i na Ijude.30 minuta šetate. a puno vlakana. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). na primer. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda.nekoliko puta nedeljno. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. . akosejede u velikim količinama. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. Kad nauka jednom osigura odgovore. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. nego i bogata antioksidansima. da može da izazove oštećenja bubrega).može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. lekovita biljka iz južne Indije. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. ometaoksidaciju holesterola. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. plivate ili vozite bicikl . enzim iz ananasa. -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. zatražite savet lekara ili nutricioniste.

Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. koži. ako se ne leči. Na primer. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. Gljivice bujc u zatvorenoj. ali je dosta česta i kod žena i devojčica.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. bolnim oticanjem ili gnojem. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. cipelama i dnu tuškad oko bazena. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu. toploj. ili ako dobijete temperaturu. noktim. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. Atletsko stopalo je blago zarazno. Op. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. s jakim crvenilom. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. belančevinom koja se nalazi u kosi. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. obično u beličastu. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili.

KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja. treneri. možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. propusnog materijala poput kože ili tkanine. Dobro obrišite stopala. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. infekcija može da bude vrlo uporna. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast.) u zahvaćeni predeo stopala. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice.IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte.vrab.ili ih iskuvavajte. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. 1 . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. Lek je skup. čarape ili peškire. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. Ako se ne leči propisno i trenutno. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. poput otrovnog delovanja na jetru. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima.rodnog. koji možete da nabavite u apoteci. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. A. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče.5 I vode. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.) u vodu za kupanje. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. ali ne očekujte brzo delovanje. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. . ♦ Ako dobijete atletsko stopalo. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. Da biste ublažili . suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp.

poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. lečenje je priličn jednostavno. Takode. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin.hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . Medutim. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. Podstaknuti ovim lažnim signalima. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. pa čak i smrt. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. a luči g hipofiza smeštena u mozgu. U nekim slučajevima. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. U slučaju Bazedovljev bolesti. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. žene češće obolevaj 32 . znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. Istraživanja su pokazala da. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. uzbuđeni ste ili delirični. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. a puls vam je ubrzan. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti.porem t ćaji). ako se ne leči. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca.

LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji su Drilično retki. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica. Očni miši:i. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. mogu da izgube .posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. cilj svih pristupa lečenju. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. Ako je uz to obolela asoba pušač. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa. Ako jolujete od egzoftalmusa. a ako je to potrebno.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. Ako je egzoftalmus jedini simptom. U stvari. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. vaše su oči bolne. Dotpuno odvojenog. niži od sredviđenog. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. pozlatog pod imenom egzoftalmus. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida.ad ove bolesti nego muškarci. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. Tegobe s očima . suve i ladražene. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. veći od jobičajenih. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. oslabljeni dugotrajnom upalom. Vleđutim. oboleli ste od hipertireoze. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. oko postaje suvo i nadraženo. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. U težim slučajevima egzoftalmusa. i konvencionalnih i alternativnih. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa).ak na očni živac. 1 . Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. a krajlji ishod je dvostruki vid. Kako bi potvrdio dijagnozu. Ako jesu i ako je nivo tireotropina. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. iako srodnog oboljenja.

često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. Ako je lekarska intervencija nužna. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. katkad i nekoliko meseci. paracetamol. 134 . količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. Nakon štozapočnetes lečenjem. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. Dakle. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. iako se čini da se bole potpuno povukla. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. Za svaki slučaj. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. vilno funkcionisala. uverite se c zaista niste trudni. Za svaki slučaj. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr. Jednom kad se »skladišta« isprazne. potrebnoj određeno razdoblje. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. svakako nastavite obavlj. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. Međutim. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama.

kruške. ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti.). potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. 1 . a uz o osećaju i tegobe s očima. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. postoji velika mogućnost da će . Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove.rajnji ishod biti hipotireoza. savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. soju i spanać. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. s palčevima položenim s prednje. rotkvice. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. Ovi lekovi. tokom noći koristite poveze za oči. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . Pomerite dlanove bliže ramenima. slabost mišića i povećanje elesne težine. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. švedsku repu. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice. kikiriki.tegobe). Među te namirnice ubrajamo kupus. sunca i vetra. navlažite oči kad god osetite dasu suve. a time i neželjeni. JOGA Položaj Sveća. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). metilprednizona i deksametazo1a. međutim. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. učinak. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. U svakom lučaju. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. Staviše. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. Stoga. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. Težina tela mora da bude na ramenima. mogu privremeno da iblaže crvenilo.

Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. f se dopusti da se razvije. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. nemir. mačke. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. gotovo uvek smrtonosn. zatim putuje u mozak. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. a nisu lečei razvije ova bolest. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. već samo čišćenj rane. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. izuzetna ra: dražljivost. šišmiši. vaš lekar će trebati da zna kakva v. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. ali obično između u. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. Pr simptomi su bockanje. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. rakuni i lisice. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. Ako s pokaže da je životinja zdrava. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. tvorovi. verovatn vam neće biti potrebno lečenje.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. napadi besa. . Nakon toga mogu da uslede groznica. mišićni spazmi i slinjenje. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. mozak i kičmenu moždinu. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). Ako vas ugrize besna životinja. otežan gutanje tečnosti. Ne izlažite se opasnosti.

Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. ako niste sigurni. Sto duže čekate s lečenjem. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. delovi južne Amerike). Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. to je sve što treba da uradite. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. kao što je vodonik-peroksid. Pošto ste primili vakcinu. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. odmah idite lekaru. Pitajte svog lekara o pojedinostima. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. Ako je rana površinska. morate da primite vakcinu protiv besnila. . KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. Međutim. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. azatim vodonik-peroksidom. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice.

Idite kod lekara bez odlaganja. po život opasnu. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti. ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa. ovo je najčešći znak infekcije bešike. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. bakterije koja se često nalazi crevima.tegobe). mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. ili tumora bešike ili prostate. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom. nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru. bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. povećanja prostate (vidi Prostata . neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. temperaturom. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. 138 . Dakle.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. što je znak nfekcije bešike .kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . to može da ukazuje na moguću. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. Trudnice. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara.koje se obično nazivaju cist som. coli). lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca.BEŠIKA . Isto tako. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog. Ovaj relativno kratak prolaz . infekcije vagine. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. Neke žene dc biju infekciju . što znači zapaljenje bešike . inkontinencija. bubrežnu bolest. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. nesposol nost kontrolisanja nužde. Ako se ne leči.du£ čak samo oko 4 cm . fekcijama bešike. Idite kod lekara bez odlaganja. šaju letargično ili smeteno.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. Zapravo. Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. kamena u bubregu. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. groznicom. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu.česte su kod. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. Odmah zatražite medicinsku pomoć. to može da bude i znak polno prenosive bolesti. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E. ili koje počnu da se pon. na i vrlo retke kod muškaraca.olakšava bakterijama da pre< u bešiku.

često se propisuje duži tretman antibioticima . posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja. dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće. možete da izazovete ozbiljnije probleme. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. prođu brzo i relativno bezazleno. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . lečenje organizmaod infekcije. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema. ali ih je teško izlečiti. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela.takođe mogu da dovedu do infekcije. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. možda će biti potrebna operacija. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma.nekad i do 14 dana. trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. infekcije bešike koje većinaženadobije. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene. da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. A i kućna i bolnička upotreba katetera . morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. Ti su poremećaji obično bezazleni. hlamidijom i mikoplazmom. ukazujući na probleme na tim mestima. Ako imate uporne ili česte infekcije. Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata. fenazopiridinom.

usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta. pustite da prokuva. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak.najviše 1 šolju na dan. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. Ponovite na levom stopalu. koja.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. sandalovine. suprotna strana). Zavisno od simptoma. Ako imate osušene listove. Cantharis. . bešici i krstima. Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. a peckanj' intenzivno. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. Mercurius corrosivus. mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. bora. ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije.BEŠIKA . a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . Staphysagria. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. mokraćovodima. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. bubrezima. Možda je najpoznatija brusnica. a zatim dodajte u ključalu vodu . peršuna. potražite stručnu pomoć. kedrovin m elaleuke ili kamilice. Pustite da se čaj ohladi. Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa.

paradajz. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. želucu i cukovima.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika.sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. pridržavajte se uputstva na kutiji. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. trbuhu. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija.bez obzira na jzrok . šećer. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. sirće. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. Ako niste izlečili infekciju. čineći ih manje delotvornim. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. uzimajte brusnicu u kapsulama. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. :rni čaj. ako vam je draže. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. Ili. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. Vitamin C povećava kiselost mokraće. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna.jednu po jednu. Temeljno očistite analnu oblast tj. pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. kafa. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. ♦ Pijte mnogotečnosti. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. čokoladno mleko. čokolada. . Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. agruma. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike . ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak.

s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . vozači kamiona. tragovi krvi. kožari. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. iako m ožda nisu vezani za rak. mašinci i met lurški radnici. uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. nevidljivi golim okom . biće ograničeniji. Muškarci su mu podložn od žena. Sto se ranije otkrije rak. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. koja nekad sadrži krvne ugruške.BEŠIKA .konačno će napasti i krvotok i limfni sistem. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene. Rak se širi prodiranjem u mis bešike.ako se i leči . B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike.z paljenjem bešike-jesu podložnije. Slikari. opasnosti. Osobe s urođenim oboljenjem bešike. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. a belci pak podložniji od crnaca. pušači su izloženi tri puta većoj opasno. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. upornu nisku tem peraturu. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti.

Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. 1 . Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. . uzima se . Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. i je li se uopšte. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. kroz coji se ispušta mokraća. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje.Doveže sa rakom bešike. Be. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. ili stomu. rak proširio. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. a žene mogu da ostanu polno aktivne. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. mokraćo/oda. a ne prerađenu hranu. najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. da nose spoljne mokraćne kesice. nemojte pušiti.ijom (TUR). mestu i stepenu raširenosti.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. kao i cinka. ali nijedan nije dokazani ek za rak.ionalnog načina lečenja.aharina. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. Ako lekar otkrije tumor. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. C i E. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. Za početak. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. a prostate i semenih kesica kod muškaraca. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. Ako je tumor slučajno zloćudan. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. a žene neplodne. kao i korišćenje kofeina i . Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano.

pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu . Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti.zapaljenje).) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. 27). (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. curenje nosa. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. biće teško bolesno. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. traje od 8 12 dana. . B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem.čak ni dečji Aspirin . a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. izuzetno je bezvoljno. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. zatim na ruke i noge. oštar kašalj.BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. crvene oči 1 kijanje. dan: visoka tem peratura. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti. ili pati od razdražljivosti. karakterističan osip koji se širi s lica na trup. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. Period inkubacije. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. ♦ ako dete ima boginje. ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. pluća.ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. kašljanjem). dan: blaga do visoka tem peratura. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija.

OSTEOPATIJA Blag. može pomoći da se snizi temperatura.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. Međutim. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo. lipe (Tilia . ako je plačljivo. Paracetamol može da snizi temperaturu. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. Zatražite pomoć osteopate. ritmički pritisak u području iznad slezine . ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. deca treba da budu izolovana. Kako bledi. ima crvene oči.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. ali hladne udove i visoku temperaturu.). jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem. Danas se MMR vakcina (morbili.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. ♦ Tečni puder. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. Međutim. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. 1 . vruće lice i glavu. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. žut iscedak iz očiju ili nosa. nemirnoje. vruću kožu.pp. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. Osip se obično povuče za nedelju dana. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. nije žedno i ima gust. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. lako se time neće sprečiti širenje joginja. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. macine trave (Nepeta cataria). pa se šire po licu. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije.

. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. glavobolja. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. slabošću. na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. pre. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. otežano a. crveni. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. kijanjem . SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. bolom u grlu. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. um slabost i temperatura. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . kašljem glavoboljom. Zatim čitajte vodoravno. mesecima or. groznicom i bolovima u grudima. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. od ugriza krpelja koji je možda primećen. i/ natečeni. glavobolja . kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. ukočeni. groznicom i temperaturom. topli.

O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja. poput osteoartritisa. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja.) može biti korisna. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. uzročnika borelioze. 'idi Artritis. ečenje često uključuje analgetike. toplote i oticanja. pijte mnogo ečnosti i. kod kojeg ne dolazi do crvenila.zapaljenje. pijte puno tečnosti ako je potrebno. a ne bakterija. fidi Prehlada. 1 . Vidi pluća . moguće s kortikoteroidom. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. možda će biti iotrebna hospitalizacija. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. Vidi Borelioza. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. u bolne tačke na telu. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. ograničite elesnu aktivnost. ako je potrebno. oje može da ukijučuje antibiotike. homeopatija. )dmah pozovite lekara. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. nasaži. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. uzmite dekongestiv. masaže i akupunkture. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. Odmarajte se. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. Aspirin). !a sprečavanje gripe. može se razviti mesecima. Odmarajte se. kontrolisanje stresa. )dmah pozovite lekara. Uobičajeno je lečenje intibioticima. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. ili čakgodinama. /idi Gripa. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. nakon ugriza određene vrste krpelja. Takođe.

stres. je svaki bol koji. Na primer. može da se širi ili da bude difuzan. napetošću. na primer ramena. Najčešće vrste su glavobolt artritis. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. bol u zglobovim a.BO LO VI . karlicu vrat. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. stalan a. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. oteklinama. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. na primer. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. i depresiju. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. za uspešno lečenje mo. ♦ trajan bol u zglobovima. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. uprkos lečenju. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. Štaviše. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. otupelost. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. Anksioznost. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. Hronični bol može da bude blag ili m čan. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. bol od povreda i bolc u leđim a. povremen ili stalan.) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. sinusitis. potištenost. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. Ovo stanje može uključivati slabost. H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. traje duže < šest meseci. ograničen. ili povremen. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. trnce ili druge osećaje. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka.

čir želuca. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. Nekima je potrebna stručna pomoć. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). kao što su m išićni relaksansi. druge na psihičke činioce. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. a ponekad i ajanstven zadatak. nošenje obuće s visokom petom. a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. lako može da počne s povredom li bolešću. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. Primenjuje se samostalno. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. Aspirina) i ibuprofena. Ipak. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. a u lečenju učestvuju lekari. SIDA te bolesti ak. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti. traunatske povrede. A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. :učne kese. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. hipnoterapiju. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. dok su druge privatne. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. strana 152). meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. psiholozi. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Lekar može da vam prepiše jače lekove. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. Neke se usredsređuju na telesne činioce. poput acetilsalicilne kiseline (npr. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). antidepresivi. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. . Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. akupunkturu.

Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. 1 2 I Bol u stomaku može d. a zatim zamenite noge. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. Ponovite dva do tri puta. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. a zatim isto učinite na drugoj ruci. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. pa ponovite isto na drugoj strani. smeštena s obe strane kičme. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. pa ponovite isto na drugoj ruci. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. između kostiju podlaktice. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Cvrsto pritiskajte jedan minut. ponovite tri do pet puta. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. 4 150 . Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. Cvrsto pritiskajte jedan minut. odmah uz goleničnu kost. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. Ponovite isto na drugoj ruci. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu.BO LO VI . Tako uradite dva do tri puta. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Pritiskajte jedan minut. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. Pritisnite dva do tri puta. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba.

Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. jer jako peče. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. Pokazalo . može da ima analgetičko dejstvo. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu. a zaim se ponovo duboko pritisne. odmah posle ustajanja. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. koja može da izazo/e iznenadne.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. koje sadrži metilni salicilat. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. ukočenosti i spazma. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). nakon čega se pritisak prekida. probajte Natrum muriaticum.ednog minuta. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo. Prema ednoj teoriji. koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. a ublažavaju se utopljavanjem. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. 1 . Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. Da biste postigli najbolje rezultate. prirodnih telesnih analgeika.

V R A T . dajući joj oblik.. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans. istežite se dva puta na dan po 5 minuta. ali znam da ovo sad mogu da učinim. vozite bicikl.BO LO VI . postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena..... probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti. umesto da život svodite mo na bol. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove. ugodnu i manju sliku. jer će se prag bola povišavati. Trudite se da bol pi matrate kao deo života.. Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola... Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus. snagu i rastegljivost.. Neke vežbe lakše se izvode nego druge.. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna. . veličinu i pokrete. boju. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme. Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete.... bol osećaje u zahvaćenom području.. SO LARN I PLEKS . Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima. D IJ A F R A G M A .. Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina... zatezanja i slabljenja mišića. Jedna od metoda samohipno. prepolovite to vreme. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola. nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve.. pomerajući se iznutra prema napolje. m o z a k .... Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju... Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost..« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima.. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga. Kao rezultat toga bol se može raspršiti.. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih.... previše mirovanja može da dovede do skraćivanja. Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge.. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja.. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku... Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati... samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA . budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova.. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan.. Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko.... H IPO FIZ A . Pokušajte da plivate... Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu.... prirodnih telesnih analgetika. Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja.... Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju. hodate ili veslate.. Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 . menjajući je u skladniju. Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja....

Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. kukuruz. zamislite dva spiska. Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. tri puta na dan. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. sve do lica. za 10 minuta opuštanja. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. pa ga 20 minuta pomerite. Na primer. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. a u drugoj zamislite moguća rešenja. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. Kad se oticanje zaustavi. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. prirodnih telesnih analgetika. Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. Odmarajte ozleđeni deo tela. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor).arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. Posle obuke. paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. ovu tehniku možete sami da primenjujete. a u drugu ledeno hladnu. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. agrume. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. Na kraju. alergije na pšenicu. ledom. . takozvani položaj stablo.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. Posavetujte se s lekarom ili odgo. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. Probajte sledeći. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti. U jednu posudu ulijte vruću vodu.

vrlo često su veličine semenki maka. promene raspoloženja hronična slabost. Budući d. ovaj bol u zglobovima vraća se z. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. iak< se povećaju kada se napiju krvi. vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. sve dok se vak cina ne potvrdi. groznicom . lajmski artritis postaje hroničan. oduzetos jednog ili oba dela lica. Ostali rani simptomi . kao i verovatan razlogzbo. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). izleče nje može da bude teško. slabljenje pam ćenja. tempe rature. osetljivost n. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. Kod nekih slučajev.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. Ovo je jedan od razlog. posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. Ipak. B . Ipak. glavobolje. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. po sebno u jednom kolenu. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. budite svesni da su krpel vrlo mali. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. osipi koji se ponavljaju. svetlost. glavobolje. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). slabošću. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. ako se ova bolest ne leči odmah. Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. gubitak pamćenja. Konekti kat (Connecticut). područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. bol u grudim a. područja gde je učestala. najbolja zaštita je pažnja. bola u grlu. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. kog se tako često dijagnostikuje. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. tem peraturo m .BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem .

1 . kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. fibromijalgija. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. redovno pregledajte imate li krpelja. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima. Ako bolest napreduje. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. Budite strpljivi. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. napadne mnoga tkiva . i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. daleko od usta. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Ako pronađete krpelja na koži. ponekad između letnjih meseci i oktobra. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. radi provere. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. hronični simptomi su slabiji. Ipak. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. kao što su gripe i artritis. Ona liči na druge bolesti.uključujući srce i nervni sistem . Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. nosite cipele. Operite mesto ugriza sapunom i vodom. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Ipak. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. lakše ih je videti na svetloj odeći. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi. izvlačeći ga nežno i postepeno. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. Zbog propratnih dejstava antibiotika. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. posebno oko laktova. ili oralnim ili intravenskim putem. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. godine. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. Osim toga. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. odmah ga odstranite. Sto se ranije počne s lečenjem. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. idite kod lekara. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. na preponama. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze.

OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. zglobovima ili podlakticama. davice tako da ih uopšte ne lečimo. Bradavice osle akni. bele. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. u oblik tečnosti. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. Kad uočite bradavicu. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. izazivajući neugnost. koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta. kolenima. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. . Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. a mogu da budu boje m esa. hrapave izrasline.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. uglavnom nije potrebno ob. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. Dijagnostički vodič u slikama. šakam a. tvrde. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. grudima. ravnu i zaobljenu površinu. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. obloga ili masti. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. Većina Ijudi ra. ružičaste ili prošarane. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. Ipak. Obično se pojavljuju na licu i vratu. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. dve petine u roku od dve godine. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. Ove promene mogu da budu znak raka kože. ako bradavica ne nestane. zaobljenog oblika i uzdignute površine. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. raka kože. ukolik imate više od 45 godina. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. M < đutim. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. Od četiri osobe. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. glavni sastojak Aspirina. genitalne. vratu. obično na licu. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. gela. Vidi i Bradavice. obično nakon što je ukloni. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave.

Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. Zatim nežno . C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. Isto tako. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. zatim uk. Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. jedite tamno^eleno i žuto povrće. možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. L-cistein. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus). ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. koje sadrži vitamin A. kurje oko ili kalus. Antimonum crudum i azotna kiselina. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. 1 . kelj pupčar. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. Isto tako. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). . vitamin C i vitamin E. cink i vitamini B grupe. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. sum por.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. b eli luk. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. maslačka ili pelena.astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom. Aspirina). ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom.

genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. dok dve trećine nestanu posl dve godine. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. ma gde se obnavlja. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. davica. Ipak. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. lako same po sebi bradavice nisu štetne. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. budući da su genitalne bradavice zarazne. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. iako su genitalne bradavice bezopasne. čm aru ili m uškom polnom organu. može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV). To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. no unutaršest meseci. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice.BRADAVICE. Lek. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont.

Ako vaš partner otkrije bradavicu. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led). Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. budite uporni da ode kod lekara. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija.č a k i ako nemate simptome.) na bradavice kako biste ih izlečili. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. spale laserom ili hirurški odstrane. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. Umesto toga. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. . KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. no. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. i sami se podvrgnite analizi . ♦ Redovno meditirajte.je drugi uobičajeni lek. stabljike maslačka. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Ako ste trudni. Da biste izlečili bradavice. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra).

Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. tj. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. na donj strani stopala. Bradavice tabana. Većina ovih izraslina je bezopasna. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana. Poputsv bradavica. katkad prekrivene sitnim . otvrdnutoj koži (kalusu). kroz sitne posekotine i ogrebotine. Poput drugih virusnih infekc ja. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. kvrgave izrasline na tabanima. m ladežu ili oštećenju kože. topao. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. 160 . ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. B UZROCI u slikama. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. ali neke mogu biti kancerogene. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. bolan i osetljiv posle lečenja. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. na prim er kurjem oku.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. Sta god odabrali. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima.

► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš. ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. danju bradavice Dokrivajte flasterom. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. jer zdrava hrana. Namirnice bogate vitaminom A . luk. Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. a to može trajati nekoliko nedelja. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. šargarepe . ^ROMATERAPIJA su brokole. ibe. Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. 1 . vitamina B grupe. nosite u cipeli sunđerasti uložak. a noću ih ostavite otkrivene. kupus.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. po mogućnosti sa zelene banane. osim što poačava otpornost na virus. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis).pomoći će jačanje imunološkog sistema. ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. tikvice. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi.jaja. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem.otvorite vitaminsku kapsulu. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . E i L-cisteina i cinka. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. Melaleuca spp. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. C. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. sve dok se bradavice ie povuku.

u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. Ako nastavite da pušite. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. poznatim kao cilije. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. gušća i poveća zaprem ina. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . ispljuvkom teškim disanjem. Hronični bronhitis. koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . kao i plućna bolest emf zem. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. O vaj sim ptom . začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. a većinom su i teški pi šači. oni po pravilu imaju i emfizem. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. e m fiz e m . koja obično traje nekoliko dana. a sluz postane tam nija. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. poput u p a le p lu ć a . beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. možc štetite ovim ćelijama.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. m ože da ukazuje na a s tm u . pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. suv kašalj ♦ žuti. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. B . Pluća. natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve. s r č a n e b o le s ti. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. t u b e r k u lo z u . u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. beli ili zeleni ispljuvak.

lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. dugotrajno pušenje cigareta. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. ili je tako snažan da postaje bolan. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. vaša su pluća osetljiva na infekcije. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a 10 posto bakterijskog. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. ili bronhiole. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. Ako imate hronični bronhitis. a u većini slučajeva i podstičete. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. ali se ne leče infekcije. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. ne dopušta vam da spavate. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. Produktivan kašalj (tj. morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. prekidajući dovod vazduha u pluća. Ali glavni uzrokje intenvno. Cak i ako je uzrok virusni. Ako vas kašalj razdire. tj. .E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. 163 . U većini slučajeva. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti.

stalno ili prema potrebi. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje.ali nikada zamena . ili udišite direktno iz bo( ce. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. Kao i kod akutnog bronhitisa. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. Slede primeri lečenja. PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. možda ste oboleli od neke infekcije. vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Za pripremanje čaja. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. m iloduha (Hyssopus officinalis). Ako imate višak kilograma. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. volumenu ili gustini sluzi. 1. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. ubrza oslobađanje sluzi. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. Bronhodilatatori su jaki lekovi. koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. Zapravo. produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. poput fena za kosu ili radijatora. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. a zatim pustite da provri. ali njima se ne leče infekcije. koji suzbija čitav niz bakterija. nego mogu i da produže očekivano trajanje života. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. kao dodatak . lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. Pijte vruće.konvencionaln lekarskoj pomoći. poput visokog krvnog pritiska. Ako pušite. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. lavande (Lavandu officinalis). anis< vog semena (Pimpinella anisum). bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. Ako primetite bilo kakve promene u boji. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. na primer) ili direktno izvorima toplote. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. U većini slučajeva. lekar će istaći važnost prestanka pušenja.

Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. ISHRANA -------------------. Oblačite se toplo po hladnom. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. Za gubitak glasa. Za retku belu sluz. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). prašini i kontakt s prehlađenim osobama. Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije.e toplijeg. inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). C. da biste sp rečili širen je klica. zajedno s mineralima selenom i cinkom . kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. uzmite Phosphorus (6c). većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu. u so b i p ro se č n e veličine. suvom vremenu.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). Da bi bile d elo to vorn e. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature. Hladni ovlaživači.nustite da čaj odstoji 10 minuta. Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). Pijte ga što je mogu. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uzmite Aconite (6c). E i grupe B. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). Za lečenje akutnog bronhitisa. tri puta na dan. kašalj i nadražljivost. 1 . ali nemojte da se naprežete. nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. kašlja i stezanja u prsima. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. p o p u t kupatila. kašalj. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju. žeđ i bol u grlu.

OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. Kod raka bubrega koji je napredovao. u s l< svim slučajevima izlečiv.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. naftal anilinske boje i benzidini. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. kao i fenacetin. ona m ože da bude povezana i s rakom . Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju. započinje u spoljnjem delu bul ga. Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. po plućima ili kostima. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. ali njegova učestalost st£ raste. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. u donjem delu leđa ili sa strane. konačno. povrem ena malo povišena tem peratura. Tup bol u stom aku. masnom tkivu. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. m učnina. sred protiv bolova. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. Ako se jagnostikuje rano. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. gd skuplja mokraća.BUBREZI . ako rano počne da se leči. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. žitaricama. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. povraćanje. ali ne osobito osetljiva. mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . koji započinje u unutrašnjosti bubrega. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. godine. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. limfnim čvor ma. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. čestim mokraćnim upalama.

Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). odmah prestanite. bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. Npr. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. Posle remisije. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama. Budite u kondiciji.S fl|. nenormalno funkcionisanje jetre. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. smanjite potrošnju masne hrane. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem.i iI|. i to govedine i svinjetine. Ipak. kao što su orasi. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja. visoki krvni pritisak. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. semenke ili pirinač. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. 1 . (Manje uobičajeno. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. proveriće da li imate rak bubrega.5 I u minutu. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora.

uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. Hronični oblik može da bude posebn. i povrem eno usporen rast ubrezi. često neizlečivo. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. Neka hronična bubrežna oboljenja.odnosno. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . kod mnogih hroničnih sluča jeva. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. može d. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja. posebno ruku i stopala. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska.povećana slabost i pospanost. izazivajući različ te simptome. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. nasledne su. tačni uzroci ostaju nepoznati. dva organa veličine šake. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. 168 . visok krvni pritisak i ateroskleroza . ponekad tokor više godina). kao što su dijabetes. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. ošteti bubrege. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. posebno oticanje ruku i nogu. Ipak. smanjen apetit. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost.

malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu. alkohol. Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. a koja može da DŠteti bubrege. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. Hirurg ugrađuje priključak. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Danas se koriste dve vrste dijalize. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. Primeri su srčani udar. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). lekar može da napravi biopsiju iglom. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. koji će sniziti krvni pritisak. otrovne gljive . što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. kod koje veštačka pomagala či. Pomoću lekova.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. Ako dijagnoza Dstane nejasna. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. prirodne materije koja izgrađuje krv. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i .Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege. ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. i kalcijum ov citrat. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. posebnom rendgenu. ili pre nego što ih isprobate. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja.kopskog ispitivanja. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. 1 . traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega. koji smanjuje količinu kalijuma. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza.kao što su metil-alkohol.

ili peritonealnom opnom . prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. boja i ostalih proizvoda. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. sve one po pravilu sadr. po tri ili četiri sata. Ipak. danas se često nalazi u vod hrani. koji se ispušta posle nekoliko sati. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. 170 . Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. Zb( industrijske upotrebe. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. služi se unutrašnjim slojem trbuha. Ipak. automob skih guma. Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. Drugi metod. najviše od upala. Dok je tečnost u trbuhu. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. ta stopa iznosi 60 posto. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . najviše iznutrice. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. ♦ Pobrinite se da boje.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. plastike.koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . list. Nekoliko puta tokom nedelje. nazvan peritonealna dijaliza. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama).

Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. etil-alkohol. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja.1. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. posebno kremama. ugljeni dihlorid. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice. tetrahlorometan. metenil -trihlorid. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . metil-hlorid. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. etanska dioična kiselina). perhloroetilen. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid. PERC. Oksalna kiselina.2. ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja.bistra. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. Ova bezbojna. 1 . 1. uljaza masažu. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. Etilenglikol (1. Tetrahloretilen (PCE. etil-dihidrat). Hloroform (trihlorometan. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera. 1.2-tetrahloroetilen). lepila. koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. ♦ Izbegavajte duvanski dim. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. ♦ Ne dopustite deci. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform.2-etanediol. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje. Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. u kozmetici. metil-trihlorid. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju.2-dihidroksietan. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. formil-trihlorid).♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. pastazazube. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. perklormetan) .

cistoskopiju . Idite kod lekara bez odlaganja. Svako može da dobije upalu bubrega.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja . ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. ili tum ora bešike ili prostate. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest.i zatim se širi do bubrega Dalje. Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). Infek cija takođe može da se proširi na krv. Isto kao infekcije bešike. gde izazivaju otok i upalu.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima.tegobe). uđu u telo i putuju dc bubrega. o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega.može da pokrem upalu bubrega. čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. izazivajući tro vanje krvi. biće potrebno više ispitivanja. tu m o r bešike ili bubrega. ili ultrazvučno snimanje. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. Idite lekaru bez odlaganja. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod . koje daj detaljnu sliku bubrega. Ako ste prečesto imali upale. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija).B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. D UZROCI bubrežni kamen. Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. 172 . Kada se nc leče. ♦ ako prim etite k rv u m okraći. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. upotreba katetera . obično bakterije. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti.

starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sve dok ne izlečite upalu. začinjena hrana.infekcije. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. agrumi. (Vidi Bešika . paradajz.barem 3 i po litre na dan . gazirana pića. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode . omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. Alkohol. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. ♦ Pijte mnogo tečnosti. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. čokolada.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. Mala deca. Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici. Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. kafa. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. Phosphorus i Teribinthina. so. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. sirće. Kada je upala bubrega jednom izlečena. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. crni čaj. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. ♦ Ako koristite dijafragmu. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. 1 .

Nedc staci u ishrani. Naprotiv. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. On se stvar. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal.kao što j čokolada. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. Odmah zatražite medicinsku pomoć. Odm ah idite lekaru. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. to m ože da bude znak infekcije bešike. grožđe.tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. povećane prostate (pog led ajte Prostata . amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. cev koja vodi do bešike.može takođe d podstiče nastanak kamena. kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali. polno prenosive bolesti. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. spanać i jagode . U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. kad se određene materije u mokraći .kristalizuju i ti se kri stali talože. Idite lekaru bez odlaganja.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . često gotovo neprimetno. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. tu m o r bešike ili bubrega. tegoba s vaginom kao što je vaginitis.tegobe). ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . kod drugih ne. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. nije uvek sasvim jasno. kojom se koncen trišu minerali u mokraći. . ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju.

Ukoliko je kamen smešten u bubregu.i lekove protiv iolova. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . a akupunktura može da ubrza prolazak kamena. celer. repu. posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. lekar mora da otvrdi postojanje kamena. ESVVL . (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. . razbijajući ga u sitne . Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. iznutrice.najmanje 3 i po litre na dan .ovom boku. pivski kvasac. Zavisno od veličine i meštaja. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. crni čaj). Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. ♦ Izbegavajte antacide . tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. Ako se razviju komplikacije. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena.: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. možete da preduzmete više različitih mera. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina. uglavnom vezanih za ishranu.omadiće. Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. češće. možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju . U oba slučaja. a još više kad je toplo vreme. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . grašak. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama. Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. tokom tri do šest nedelja. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. sardine. Nova metoda. inćune. KINESKO LEKOVITO BILJE . Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola.oni obično imaju mnogo kalcijuma. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. spanać. jagode. bez ikakvog lečenja. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. JeInom kad je poznat sastav kamena. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . špargle.E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. grožđe. ali ne činite to bez saveta lekara. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. slatke crvene paprike. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili.

upadajući u nevolje sa drogom.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. U t žim slučajevima. Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. Bulimija. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. prorr skuitetnim ponašanjem.d vojka neko vreme ne želi da jede. grčenje mišića. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. psihološkc porekla. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. pogađa uglavnom ml de žene. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. kao i anoreksija nervoza. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. infekcije desni. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. što izaziva poremećei ritmove srca. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti. a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. iako zapravo nije. bulirr čari se prejedaju. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. laksative i diuretike da smanjili težinu. uključujući polne. kalijum u telesnim tkivima. oboleli od bulimije druge strane. pripremajući se . Cestim povraćanjem takođe se troše vod. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. povećane pljuvačne žlezde. čak i oduzetost. kao i anoreksija. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem.

ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. zajedno sa savetovanjem o ishrani. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. psihoterapeuta i nutricionista. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. taj čija. U teškim slučajevima. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. glavninu soli i cigarete. Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. Takođe izbacite alkohol. Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). kofein. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji.često kombinovana s antidepresivima . a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. Jedite raznoliko. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine. (Vidi takođeAfte i Gastritis. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. Antidepresivi. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). a ose. pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije.početni je način lečenja. sredstva za pojačavanje ukusa. poput sertralina i fluoksetina.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. 1 . Isto tako. porodičnu ili grupnu psihoterapiju. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja.

sa trenutnim bolom ili bez njega. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. upala i o tok u ram enim a. Profesionalni i amaterski sporti. naročito u blizini zglobc va. često praćena up. spon prirodnih pokreta. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . oticanjem i osetljivošću tog predela. što dovodi do upa burzalne kesice. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. kukovim a. što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. . dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. mena koje se javlja zbog trčanja. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. lom. Trenutni znakovi su bol. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. ili je to m ožda početak a r tr it is a . Dizanje teških tereta. laktovim a. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. istegnuti ligament ili tetivu. izazivajući pritisak na okolr tkivo. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. to nije dobra zamisao. vljasu laktovi. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. kukovi i kolena. Kad se zglob previše upotrebljava. Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. de god vam se kosti. obližnja burza može da se upali. Ostala mesta na kojima se burzitis obično j.

U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. mišiće i ligamente. ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. nego može i da umiri napetost mišića. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. 1 . KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina.) kore. smanjila upala i ublažila napetost mišića. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad.praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u . smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. homeopata može da vam prepiše kure Belladonne. LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. živaca i tetiva. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. u obliku oralnog leka. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. telesna vežba . masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. Nakon početnog lečenja. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok. Osim toga. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. Kratkoročno. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.kao što je joga . Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. Burzitis može da se ponovi.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa.

Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. dobijete proliv ili gubite na težini. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. no njen tačan uzrok je nepi znat. konačno. r primer. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. Na Islandu. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva. a ne i u kukuruzu i pirinču. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. Drug pak. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. nom detinjstvu. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. nar< čito žena severnoevropskog porekla. svako tristoto dete ima ovu bole. Cak i posle leč< nja. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. ako i uspeju. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). gubitak apetita i. koja će da budu prisutna ukolil . istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani.

ječam i zob. Zadržite taj položaj 60 sekundi. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. Da bi se osnažio crevni trakt. Stavite levo stopalo na desno bedro. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. vrat i glavu. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. dijafragmom. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. lekar može da vam prepiše steroide. a obično i zob. raž i ječam. . koju neki pacijenti dobro podnose. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. kao što je prednizon. koje je relativno teško svariti. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. raž. Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode.ste osetljivi na gluten. s desnim kolenom na podu. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. zatim promenite strane. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. Papain. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. Za proliv vezan uz celijakiju. 19 radi položaja pojedinih predela). vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. enzim koji razgrađuje belančevine. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. i do 15 puta na dan. Ako se strogo drže dijete bez glutena. poprečnim debelim crevom. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. pa tako četiri puta na dan. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. kako bi se ubrzao oporavak creva. Izravnajte kičmu. Činite to što je moguće češće.

CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. podložniji ste infekciji. Bolest ne može da se izleči osim. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. Jetra. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. najveći je unutrašnji organ telu. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. u nekim sk čajevima. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. Kad se pojave. koja je teška oko 1. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. Među mnogim funkcijama. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. presađivanjem jetre. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. ko sa smanjenom delotvornošću. i zamen ožiljkastim tkivom. ako se pravilno ne leči. jeti obično može da se brzo oporavi. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola. a moguće i do smrti. Ako su tegobe ko. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. organ još uvek može da funkcioniše. koja se ču\ u žučnoj kesi. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. gd pomaže da se razgradi masna hrana. sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. i. zatim ispušta u tanko crevo.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. ciro za m ože da bude sm rtonosna.

iako retko. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. A budući da je hepatitis zarazan. Zene. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. Jednostavno rečeno. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. 1 . najčešći uzrok ciroze je hepatitis. privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre.naročito ako pijete mnogo i često . mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja.verovatno će da dovede do ciroze. Čak i osobe koje malo piju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. To je nužno čak i ako se osećate zdravi. Ciroza se ponekad. (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. genetske mane. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama.i . muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. U međuvremenu. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. Uopšteno govoreći. žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. s druge strane.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. gubitka apetita. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra.to češće .hepatitis B i hepatitis C . gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. Ako pijete . Kod osoba s galaktozemijom. Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre.) Nakon alkoholizma. samo d v a . kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. stvarajući simptome mučnine. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. gde uništava tkivo. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. pošto je trajao šest meseci ili duže).ma. Na primer. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. naročitojetri. na primer. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). žutice i smušenosti. Od raznih oblika ove bolesti. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko.veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. Mogući uzroci uključuju viruse. što više alkohola pijete . Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. temperature. Kod Vilsonove bolesti. a mogu i da se zadrže. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. Nasličan način. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva. Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera. budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima.

Ipak. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. Kad se dijagnoza jednom postavi. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. kao što je unutrašnje krvarenje. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. alkohola i otrovnih materija u organizmu. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu. jednostavno morate da prestanete da pijete . uključujući pilule za kontracepciju. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. Ako imate cirozu. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. U tome bi treb. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. pravilne ishrane. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. premlad prebolesni za taj zahvat. 184 . kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. moguće i upotrebe leka interferona.odmah i potpuno.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište. r glašava se važnost odmaranja. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. kao na primer paracetamol. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. U slučaju hemohromal ze. Ako prestanete da pijete. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka.

ako upotrebljavate intravenske droge . ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. uključujućiparacetam ol. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. Ipak. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. Neki lekovi. Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti. povrća. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. Uopšteno govoreći. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. žitarica. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. mleka i belančevina . na primer. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. koje se upotrebljava u kombinacijama. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća. Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom .možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija.) ■ Različito kinesko bilje. U SAD. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. Samolečenje može da bude opasno. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. . Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. što može da dovede do mentalnih oštećenja. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. Praktikujte siguran seks i . raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku.uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući.

mučnina. temperatura. tup bol u stomaku. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. gubitak ili dobijanje na težini. uključujući šuljeve.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. poremećaj žučne kese. drhtanje. žućkasta koža i oči. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. bolovi u stomaku. poremećaj jetre 186 . povraćanje s krvlju. katranasta stolica metalnoga mirisa. dijabetes. nadutost. modrice. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. tumor debelog creva. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. umor. povraćanje. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. Zatim čitajte vodoravno. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. krvni sudovi na koži u obliku pauka. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. žućkasta koža i oči. moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. kašalj i potištenost.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. može da izazove oštećenja srca. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. naravno. potištenošću. Po pravilu. Ostali simptomi uključuju uhobolju. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. iako je češća kod muškaraca. odnosno zubnim mostom. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. potražite profesionalni savet i pomoć. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. On izaziva izuzetno snažan bol. nepravilnim zagrizom. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. Ako se ne leči. sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. a konzumiraju velike količine šećera. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. a krvarenje je izuzetno često. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. bakterije. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. upalu nalik na upalu sinusa. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. Katkad je praćen blagom temperaturom. 209 . Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj. ona se razvija poput bakterijske upale. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode. pluća i bubrega. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. najbolji su način prevencije bolesti desni. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. zadahom iz usta. gubitak telesne težine. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. često je prvi simptom jednog retkog. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. stres i. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. krvarenje iz nosa. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. povišenu temperaturu. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna.

pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa. U svakom slučaju.DESNI . stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. kad se bolest ne leči. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima. odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. U slučaju Vinsentovog stomatitisa.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. Danas. burgije i ostale zubarske instrumente. a katkad i antibiotike. Istraživanje iz 1993. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. to jest kalcifikovane zubne naslage. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). koji. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. ublaže upalu i krvarenje. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. uzimanje velikih količina tečnosti. Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. Ovasredstva. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. pravilna ishrana. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. ali i delotvorno lečenje. čišćenju područja ispod ivica desni. posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. godine. iznosi gotovo 90 posto. Uzmi 210 . ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. U većini slučajeva. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. međutim. međutim. međutim. iako je nekad potreban hirurški zahvat. mnogo uspešnijim. masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu.

ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. Ako planirate trudnoću. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu.udbekiju (Echinacea spp. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. takođe može da ma terapeutski efekat. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. Ako se tegobe naitave. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. Za zaista pravilnu higijenu. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. redovno odlazite stomatologu. nežno ali temeljno. C i E kao i cink. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. pravilnom i redovnom higijenom zuba. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. Napitak pijte tri puta na dan. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta.te oralna sredstva protiv začeća). Za postizanje ovog»savršenstva«. ♦ mešavina m irike (Myrica spp. dugotrajnije pranje zuba četkicom. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. Nažalost.) i američkog jasenaza grgljanje. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. .) za suzbijanje upale. uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. potražite savet stručnjaka homeopatije. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. ne smeju da izostanu. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. isprobajte M ercurius vivus. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. i bogata vlaknima. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). a jpotrebljava se bez zubne paste. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije.

kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. Pozovite hitnu pomoć (94). ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. ima visoku tem peraturu. Nazovite 94. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. Pozovite hitnu pomoć (94). Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. odmah počnite s reanimacijom (vidi str.nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. ne m ože da govori ili pobledi. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo.5 °C ili više). Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. izuzetno teško diše. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. rebara ili grudne kosti.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. koji s naziva stridor. odnosno poplavi. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. Ako vam dete prestane disati.dete će možda morati u bolnicu. čime se stiska dušnik. ifterija. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. čiji simptomi liče n difteriju . Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. kao što je curenje nosa ili kašalj. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. izazivajući prekid disanja. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju. 56-59). ali ne m ože da savije vrat niti govori. ali bez kašlja i naginje se napred. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. Ako dete ne može da diše. 2 . srazmerno j česta dečja bolest.

Ako su simptomi dosta teški. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. ♦ Nudite puno napitaka. . može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. Pokušajte da umirite dete. Zadržite pritisak jedan minut. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. Aconite.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici. za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. Bešika 12. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. Budući dase bolestčesto pogoršava noću. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. Ako je noć prohladna. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. oni mogu da nadraže detetu grlo. rosulju (Drosera rotundifolia). ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. Pluća 1. i Glavna žila 24. 2. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. plač će samo otežati disanje. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. a zatim pustite. Difterija se obično može lečiti parom.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. Zilazačeća 17. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. 13. na spoljnom delu grudi blizu ramena. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. Trostruki grejač 5. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Lagano pritiskajte jedan minut. na pola puta između bradavica i lagano pritisnite. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. a grlo opustiti. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju.

Vaša sposobnost da brinete o sebi. ili stabilna šećerna bolest . Ketoacidoz. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije. kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom.Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. najčešći poremea endokrinog sistema. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. Dijabetes tip 2 . naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti. prekomernu žeđ. ili mladalačkim dijabetesom. krajnju malaksalost. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. imate ubrzane otkucaje srca. bolove i D 4 . kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. zvanih ketoni. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. slabost i preteranu žeđ. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. gladno ili iznenada pospano. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. dišete dublje i brže nego što je normalno .koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom. imate bolove u stomaku. jako često mokrite. često mokrenje. tresete se i prekomerno znojite.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. ijabetes ili šećerna bolest. i osećate se razdražljivo. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine.) Ako ste dijabetičar. (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije.

Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. koji povećava šećer u krvi. . Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. gubitak osećaja. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. Na primer. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. dijabetičari često imaju niz različitih bolova. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. Organizam. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven. nervni sistem. srčanih i moždanih udara. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. adrenalina ili efedrina. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. obamrlost i trnci u nogama. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. takođe povišava šećer u krvi. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. Kao posledicatoga. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. Riblje ulje.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr.itomaku i ubrzano duboko disanje. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. poputsoora ili mlečca. srce i krvne sudove. bubrege. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. im potencija i tegobe s krvotokom .

št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. najmanje dva puta. Ako osoba ima šećernu bolest. negde bi to trebalo i da piše. dodatni šećer neće mu naškoditi. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata). LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . a moguće i tip dijabetesa. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. odmah pozovite hitnu pomoć (94). a zatim ga odvedite u bolnicu. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin.) Ako je bolesnik bez svesti. dah slatkastog mirisa. Ako je bolesnik bez svesti. pospanost i moguće nesvesticu. ne može se uzimati oralno. poput voćnog soka. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme.a zatim ga odvedite u bolnicu. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. gubitak orijentacije. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . odmah zovite hitnu pomoć (94). teško disanje. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). nazvan gestacijski dijabetes. dovanja. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. hladnu i lepljivu kožu. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2. a zatim je odvedite u bolnicu. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. Ako je bolesnik pri svesti. često mokrenje. povraćanje. bombona. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. pozovite 94. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi. bolove u stomaku. prekomernu glad. Ako je bolesnik bez svesti. poput voćnog soka. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. Nakon nekog vremena gl. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. Kao prvo. bombona. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka.

koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. masti od 20 do 30 posto. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. a mogu da ublaže i stres. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. Ma o kojem se tipu bolesti radi. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. Da biste sprečili napad hipoglikemije.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. Ugljeni hidrati . uključujući hloramfenikol. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. gliburida ili hlorpropamida. acetoheksamida. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. oksifenbutazon i klofibrat. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. fenilbutazon. hipoglikemija može da dovede do kome. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. Bez pravovremenog lečenja. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. glipizida. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala. Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. ostalima je potrebno lečenje lekovima. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. . pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2.8 sati i traje do 32 sata).

Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. Ako imate dijabetes tipa 2. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje. vrstom dijabetične neuropatije. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. Ako ste dijabetičar. nivo holesterola.. poput biofidbeka (biofeedbacka). 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. vrste hrane. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. meditacije. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. snižavajući tako njen nivo u krvi. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. da popravlj. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. ISHRANA U laboratorijskim testovima. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . stopa dijabetess počinje da raste. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa.

Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . Pokazalo se da inozitol. naročito kod dijabetičara. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. koji se takođe zove vitamin H. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. vitamin grupe B. Vitamin Bf. tj. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. prestanite. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. žuljeve. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. vitamina i minerala. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. Biotin. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. m ehuriće. uključujući sledeće. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2. slikovito rečen o . m odrice. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. p o sek o tin e. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. Ako pušite. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. tražeći crv e n e tačkice.-------------------. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. Pazite na p re d e le su ve ko že. Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. stopalo vam je Ahilova peta. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi.

a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. Kad je potrebna tačno određena informacija.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. popu azbestnih vlakana.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. ♦ ako imate osećaj punoće u licu. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. od blagih do izuzetno teških. mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. Na primer. groznicu. emfizema ili raka pluća. pri sustva ili odsustva neke druge. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu. pritiska iza očiju. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. upale pluća i tuberkuloze. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . CT snimanje. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. upale sinusa. ultrazvučno sn1 manje pluća. ♦ ako dugo kašljete. ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. To su simptom i upale sinusa. T UZROCI Disajne infekcije. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. 220 . ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. na primer karakteristična za astmu. mc že da se primeni invazivna analiza. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe.DISAJNI S IS T E M . Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve.

akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . pijete velike količine tečnosti. Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. kao što su azbestoza i silikoza. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. . Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. Gornji disajni putevi . ne postoji delotvorno lečenje. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana.sinusi. nos. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu.mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. prestanak pušenja. lekar će vam preporučiti da prestanete. Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. usta i grlo . možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). U slučaju da bolujete od prehlade. ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. Ako pušite. vitamina grupe B. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema.

apsces pluća. pogledajte popis naziva u susednom redu. upala pluća. ružičastim . hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. emfizem. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. zapaljenje pluća. pleuritis (upala p o reb rice). reakcija na lek za srce 222 .T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. srčani udar. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. rak pluća. teško disanje. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. rak pluća. ♦ zadihanost. edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti.DISANJE . Zatim čitajte vodoravno. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a. alergije: astma. tuberkuloza.

Vidi Hitna stanja . grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. ♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar. Vidi takođe Hitna stanja . verovatno imate akutni bronhitis.prva pomoć: Gušenje stranim telom. Odmah se obratite lekaru. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . Ako kašalj potraje nekoliko nedelja. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća.prva a pomoć: Srčani udar. Isto tako. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. Obratite se lekaru radi prave dijagnoze. možda imate hronični bronhitis. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. a vi pušite. Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. .

što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e. Zaista ima malo. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . S . koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. Kao deca. ne preduzimate viši neke radnje . Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje .nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. dotok krvi u disk prestaje. u slici ima nešto istine. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači.te gobe). Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine. Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova .5 centimetra i debljine oko pol centimetra. lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje.zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa . kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. međukićmenih jastučića. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću.DISKOVI . Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a. ali n < mnogo. gustinom liče na komad tvrd gume. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. naročito jako pri ustajanju. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. fibroznog prsten (annulus fibrosus). ako i imalo. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj. ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. primerenije rečeno. Ako zanemarite upozorenje. a sastoji se od tvrdog.ili. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. Do ranog odraslog dob. na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići.

Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . Kod starijih osoba. materije koja sačinjava hrskavicu. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. onesposobljavajućih bolova . Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac. Ponekad disk natekne. posledica je trenutan. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. meutim. ima sasvim drugi uzrok.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. Ako dodirne živac. Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. razoran bol. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. 225 . koji. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. bol u zadnjem delu noge često . Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. izazivajući pritisak na okolne živce. što dovodi do izornih. Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke.

diskektomij. Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. a možda i pogorša povredu. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. katkad donosi dugoročno olakšanje. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina.DISKOVI . AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. Ako je disk tek privremeno iskrivljen. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. sada uglav nom već u nemilosti. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . kad uklještenje diska izaziv. tako da disk ne pritiska više živac. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. Pomalo sporan oblik lečenja. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. alternativni načini lečenj. oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. osiguraju odmor. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. Poput epiduralne injekcije. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. Aspirina). jeste hemonukleoliza. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje.

Izdahnite i savijte e u kukovima. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. . Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . zatim opet sedite. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. Primaknite čelo ka podu.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska . edite na pete. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. (Vidi str. skupljenih olena.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. Dišite polagano. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. Lezite na .verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. PREVEN CIJA Joga je uvrežen. zadržite 15 do 20 sekundi. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova. Izdahnite. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. Z. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa. Ponovite na drugoj strani. glave obešene prema dole. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom.đa ispruženih ruku. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja.JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima.

DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. 68 p o d H itn a s ta n ja . D . ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv. a ako prodru kroz crevni zid. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. Ozbiljnija bolest. što zahteva opsežan hirurški z. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. bolovi i osetljivost u stom. možda toga nećete bi ni svesni. ili povraćate. a možda nikada neće sasvim nestati. retk stolice.) ♦ ako im ate tem peraturu. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). divertikulitis. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. može da s razvije upala trbušne maramice.p r v a p o m o ć . m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. Zahv. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. proliv. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. koji se javljaju duž zi dova creva. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. To se na češće događa između debelog creva i bešike. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. zvanih divertikuli. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. hvat. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. retka stolica. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. groznicu i stom ak počne da vam otiče. na šta će da vam ukaže zatvor. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. Odmah potražite lekarsku pomoć. Ako se ne leči. A budući da divertikuli kal kad krvare. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. ( Vidi takođe str. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. ku će se povećati. ♦ ako se u stolici pojavi krv. Ako imate divertikulozu. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje.

Zaista. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju.zvana divertikulitis . Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. ali ako imate divertikulitis. Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. no ishrana takode igra značajnu ulogu. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće. upala koja će uslediti . Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. Barijumova kaša. antibioticima i ponekad operacijom. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. Budući da rak. što dovodi do upalne bolesti . antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. ali dobijete samo blagu infekciju. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. hranu u tečnom obliku.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa.mogu da postanu izvor infekcije. Ako se poremećaj ne leči.divertikulitisa. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva.i divertikulima . .

stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). koji mogu da pogoršaju bolest. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. suv šljive. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. Zavisno od uspeha oporavka. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. kuvano v< će i jabuke . kao što su beladona ( < B lladonna). Ako ipak budete imali zatvor. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. naročito ak imate proliv. koja može da ubrza opuštanje.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije. smanjivanje upale. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. Proverite s lek. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. Pijte tri puta na dan. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. 230 . sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. Ma kakvo bilo vaše lečenje. (Vidi takođe R akdebelogcreva.

Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. Jedite hleb od integralnih žitarica. nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela). izbegavajte proizvode koji sadrže senu . Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke.majčino lišće (Cassia senna). LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. Suve šljive. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . mogli biste da se opečete. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. nemojte da je odgađate niti zanemarujete. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. pre nego što se smesa zgusne. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. . Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. naravno. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. čime se podstiče redovno pražnjenje creva. koja je izuzetno jak biljni laksativ. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. pa ih koristite samo kako vam je rečeno. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. žitne pahuljice s mekinjama.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. ali neke mogu da budu vrlo jake. zobenu kašu.

£ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena.malim kesicama koje stvaraju mleko . lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. Cvorići su najčešće u lobulama . Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. crvenkasta. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. svraba ili pečenja. Ipak.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina. drugi su zloćudni il kancerogeni. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. dok se druge kreću brže. Neki tumori su dobroćudni. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama. znamo koj su glavni faktori rizika. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. često prvi očigledan sim ptom raka dojke. .ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. iako njih 90 posto nije kancerozno. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. ali trebalo bi da se odredi. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. Kako tum or napreduje. ili gnojenja. Kad rak jednom počne da se širi. sastavu ili tem peraturi dojke. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . lokalizovanog tumora. ali moguć i kao posledica raka. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. brojne podvrste. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. To jc najčešći oblik raka kod žena. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. čvorići u dojkam a obično su bezbolni. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol.DOJKE . krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda.

a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. žena.___________________________ __ rizika. O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. godine života. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. estrogen nalaze ćelijama da se dele. to je 3na podložnija raku dojke. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih. dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. što se ćelije više dele. razgibanim i jakim. Uopšte. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda.što obično znači onih koje su navršile 50 godina . ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom.tegobe). JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke. Ponavljajte pet puta na dan. Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. rodi prvo dete nakon 30. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. godine. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. . Osim godišnjeg medicinskog pregleda. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano.možda oostajući kancerogene. Sto dalje možete. Kod žene čija je majka. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. ali mamogrami. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela. klizavom zrnu pasulja ili graška. Ako žena ima taj gen. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze. probajte Penjanje po zidu. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. a svake godine nakon 50. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. predodređena je da dobije rak dojke. U osnovi. koji imaju nisku dozu 'račenja. kod žena u postmenopauzi . Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. iakozato nema konačnih dokaza.

istražite mogućnosti. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. Ako je moguće. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. takvi implantati uklonjeni s tržišta. pa su 1992. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. ali ipak neželjene. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju.potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće.DOJKE . Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen. najrašireniji je tamoksifen. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. hemoterapijom i hormonima. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. U slučaju zloćudne izrasline. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. ko potiskuju estrogen. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka. p ro p ra tn e pojave. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. LECEN JE Ako imate rak dojke. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. I međuvremenu. ali je ta operacija skupa i složena. vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. mišića i limfnih čvorova. ali većin mišića grudi ostaje netaknuta . a daleko je manje naružujuća. rak dojke leči se hirurškim putem. Postavljajte pitanja lekaru. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. E ste tsk i rezultati su zadivljujući. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. Kad se suoče s operacijom. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. nadaju se d 234 . Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. od lekova u upotrebi. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava.što naružuje manj od radikalne mastektomije.

Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. a voće. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. Za više informacija o zračenju. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. jabuke. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. . održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. a ne osloncima svoje ishrane. C . mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. selenom i jodom. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. ♦ Učinite voće. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. Pšenica. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. masline. izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. posebno vitaminom A . pa kalcijum om . može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke. Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. šljive. Teoretski. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. vidi Rak. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. ako zloćudna bolest postoji. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. soja. U načelu. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. D i E. povrće. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. šargarepa.

naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. šireći tkivo. 192). Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e .D O JK E . Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. uključujući poras estrogena i progesterona.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. Svaki mesečni ciklus dono. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa. Počevši od puberteta. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. Mamogrami . a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. s bolovim a ili bez. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi. lako je većina čvorića bezopasna. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. uključujući rak. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. Ako više nemate menstruacije. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. i možd. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. takode nastavlja da se menja s godinama. naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri. ovo m ože da ukazuje na infekciju. izrasline. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. čvo rić koji je tvrd . ishranu. N eka vam svaki čvorić proveri lekar. koji dovode više tečnosti dojke. Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str. sa simptomima koji s 6 . sa sobom hormonske promene. godine. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m .

str. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. Infekcije dojki leče se antibioticima. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. To može da im da izgled cisti. Zapravo. vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. menstrualne nepravilnosti i debljanje. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. sledeći korak je manja operacija. mučninu. idite kod lekara.► povuku pred prestanak menstruacije. koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). na gustoću kostiju. propratni efekti danazola. muškog hormona.oji nisu posledica raka. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu.tvaraju male apscese. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. Ako mislite da imate infekciju. Osim toga. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. uključuju glavobolju. Nije baš jasno kako to postiže. Ako to ne deluje. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . 238). većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. Kspirina) ili ibuprofena. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku.ije. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako postoji apsces. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. . savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte. svaki dan ako je nužno. retko. ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi. ginekološke izrasline i krvne ugruške. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome. steron. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka).

možete da smanjite nivo estrogen. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. Oni se razli kuju veličinom.) Tražite nabrani deo. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. Ciste. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. vidi R akdojke. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća.D O JK E . mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. Za viš< informacija. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. ako ima iscetka . L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. 238 . 3 Kod metode mreže. stavite je n. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. lako ne po stoje konačni dokazi. azatim čvrstim pritiskom. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću.naročito ako je krvav . ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. koje mogu biti velike ili male. može takođe da se izvrši i biopsija iglom.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. ili fibroadenozu. S prestankom menstruacije u menopauzi. adenome i papilome. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus.savetujte se s lekarom. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. (Najlakše je dok se tuširate. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. Lagano stisnite svaku bradavicu. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen. u organizmu jedući hranu s malo masti. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo). 2 Kod služenja spiralnom metodom. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama.

kao i raka dojke. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan.i dobroćudnih čvorića. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. Na primer. smatra se jedinim oblikom lečenja. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . Ako je tečnost bistra i cista nestane. koji može da bude krvav. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina. asamose retko povezuju s rakom.500 mg dva ili tri puta na dan . Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. Fibroadeiomi su obično okrugli. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zahvatom koji se obavlja u istome danu. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. lečenje i dijagnoza često su po'ezani.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina.naročito zasićenih masti . Hirurško odstranjenje. neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. Razlikuju se izgledom. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci. . Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja.

p reko m erno znojenje. gubitak ravnoteže. zloupotreb. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija. uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. zakonom dopuštenih droga. ♦ Prom ene raspoloženja. poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. ♦ H alucinacije. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. mentalnc emocionalno ili društveno. ali velike količine mogu da oštete um telo. onome koji ih koristi naškode telesno. odnosno lekova. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. još ji veći zdravstveni problem. na primer. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. nerazgovetan govor. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. Zavisnost je prisilna. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. alprazolam i triazolam. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. raširene zen ice. ne prestana upotreba droge ili leka.naročito deteta ili tinejdžera . Osoba koj zloupotrebljava droge. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . Njihov zloupotreba izaziva pospanost. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge. gubitak težine. raširene zenice. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. nerazgovetan ili sm ušen govor. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. slab uspeh u školi. prom ene raspoloženja. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. ♦ Letargija. drhtavicu i paranoju. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. crvenilo očiju. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. položenja.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. ♦ G ubitak težine. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina. nagle prom ene raspoloženja ili stava. Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi.i sum njate na zloupotrebu droga. letargija. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. p roširene zenice. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin.

Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. morfijuma ili heroina. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain.bio korisnik svestan problema ili ne. ooremećaje vida. anksoznost. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. ali se smatraju a. SID E i drugih zaraznih bolesti. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. slabljenje funkcije pluća.nage volje. model ponašanja se teško prekida . promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. verzija namenjena pušenju. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. poput heroina i kokaina. lego oni koji to ne rade. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a. izaziva depresiju. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. koja se naziva "krek" ("crack"). često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja. motivacija i nivo energije. C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . . Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. Opijati. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. Marihuana i drugi oblici kanabisa. po pravilu. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo.za podizanje raspoloženja. -------------------. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. Zavisnost. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. stvara izrazito jaku zavisnost. Acetilsalicilna kiselina (npr. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo. Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. Kanabis.

N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. koji je vrlo teško ostaviti. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. psihoterapije i grupazasamopomoć. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. Oslobađanje od stimulansa. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. U ovoj fazi porodica. ili sredstava za podizanje raspoloženja. ubrzanog pulsa. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. halucinacija i depresije. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. Ma koliko neprijatni bili simptomi. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. drhtanje. tremorom i akutnom željom za drogom . Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. znojenjem. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . lako . Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima.uveliko je izdramatizovana. um or ili nesvesticu. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. pa je lakše uzeti preveliku dozu. Diuretici. može da dovede do letargije. umora.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. a detoksikacija složenija. N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost .m o že da jo j spase i život. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. sredstva za spavanje. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. drugi to poriču.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. pacijenti mogu da postanu potišteni. teskobe. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. Izuzetak je kokain. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. pa čak i opasna po život. dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. konvulzija i halucinacija. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. slabosti. O dred en i lekovi naročito brinu. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. Zbog opasnosti od napada. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom .

kokaina i ostalih droga. Drijatelja.oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan . ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. Kod adolescelata. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum). meditacije. dok šišak . lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci. Grupe roditelja. povrća i složenih ugljenih hidrata. kalcijuma. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost. Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije.sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga. magnezijuma. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje. Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. programi javne edukacije i prevencije. Silimarin. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. vidi Stres. . napori društvene zajednice.grozničica (Scuteliria lateriflora). koren čička (Arctium ippa).deo zavisnikovog oporavka.često život10 važan . Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. uzima se za jačanje jetre. Za specifične tehnike. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. Podrška porodice. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. kalijuma.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. lako sporno. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. ehinacea (Echinacea spp. Ova faza je često jako te. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi. Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja.ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom.uključujući alkohol i duvan . pantotenske kiseline Ivitamin Bs). Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. j. ekstrakta nadbubrežne žlezde. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kolina i folne kiseline.^apočeto izlečenje moguće.

Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa. M ožda imate trogo gledano. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. S UZROCI herpesni ekcem. crveni delići kože. Najčešći je među malom decom.od seljenja di novog posla . lateks gume. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . ne kih deterdženata. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. Kod osoba sklonih ekcemu. ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu. penastoj izolaciji i iverici. Ekcem se često povezuje s astmom. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa. ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. Ijuštenje kože i . kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. tepisima.kod tam noputih Ijudi . a nekad se stvaraju i m ehuri.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. jaja. zadebljale kože sa svrabom . Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. naslednu bolest. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. proizvoda na bazi hlora. pšenice i oraha. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. obično na ručnim zglobovim a. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . masti m azaobuću. tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. kravlje mleka. kož. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa.prom ene u boji kože. ali nije ograničen na ta područja. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. ručnim zglobovima kolenima. mineral. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. se Ijušti. početno lečenje usredsređuje se n.

Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Za krajnje slučajeve ekcema. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. ali prljaju i leugodnog su mirisa. U težim ilučajevima. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. naročito kod dece. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. Ako se koriste za područje oko očiju. Iz ovih razloga. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. uopšte govoreći. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. izbijanje pega. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. da dovedu do glaukoma. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). ne bi trebalo da ih koriste trudlice. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Ako simptomi potraju. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. ispod kolena. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. akne i trajne strije. vidi Dermatitis. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci.)oremećaja. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. trudnicama i starijim osobama. Ako je ekcem povezan s alergijom. na vrhu stopala. u retkim slučajevima. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke. i Želudac 36. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. 245 .

HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. telesnu temperaturu. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša. Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . majčine dušice (Thymus vulgaris). provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome .EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. organski problem. pšeničnog brašna i oraha . Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). pa je važan stručni nadzor. a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline.uključujući obeležja spavanja. Ulja iz skuše. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula. neodoljivu potrebu za hranom. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj. štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. Budući da je ekcem hroničan.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama.pre nego što se odluči šta će preduzeti. jaja. Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline.kravljeg mleka. jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. procedite i popijte do tri šoIjice na dan. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). Možete da uzimate doze do 25 00C .

pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. poput kravljeg mleka. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju.ako obično češe ranice . virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. ■ MJ na dan. Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. Ako vam odojče ima ekcem. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Svakako održavajte sobu toplom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. Ovo je naročito problem kod odojčadi. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu. zamolite lekara da prati vaš napredak. ulja ili parfema. konzervansa. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. naročito vitaminima topivim u masti. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. Poimence. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. Upotrebljavajte jednostavne. . Da biste izbegli opasnost od predoziranja. Ako je moguće. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. vitam inaA i cinka. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. probajte toplu kupku. Ako vaše odojče ima ekcem. brzo šetajte ili redovno vežbajte. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. naročito kad odlazi na spavanje. pazite da mu nokti budu odsečeni i . kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. pšenice i jaja. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. Opustite se.

Kako se emfizem razvija. na primer da se popnu svega desetak stepenika. mfizem. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica. Opet. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. oni mogu da unesu promene u svoj način života. po pravilu izaziva hronično. Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. koji objašnjava neke istovetne simptome. disanje postaje teže i iziskuje napor. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. U mnogim slučajevima. kašljanje i zadihanost. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. od astme do srčanih bolesti. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. možete bitno da usporite njeno napredovanje. obično od pušenja. lako celi niz činilaca .može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest.uključujući naslednost. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. ali isto je tako karakterističan za rak. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. poput penjanja stepenicama. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. a da se ne zadišu. Emfizem se javlja kad se alveole . Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti.malene. naročito ako je taman i gust. E 248 . ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača. blag kašalj. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća.

zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. Tehnike disanja. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. Kad se disajni putevi stegnu. ^ačepljena sluzi. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. čak i ako ne puše. verovatno je da su vam pluća već oštećena. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. 249 . Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. čime se zadrava ustajali vazduh. poput hroničnog hronhitisa. Smatra se da dim iz cigareta raz. čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća.otrajno pušenje. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. Morate odmah da prestanete da pušite. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema. PLUCA Duboko u plućima. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. Ako to ne učinite. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. ako imate emfizem.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. ako pušite. i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. Posle postavljanja dijagnoze. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. ometajući životno važnu razmenu gasova. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama.što ukazuju na nastanak emfizema. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. obično zbog pušenja. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole.

bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. zvana još i ma huang. prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c).5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). euforbiju (Euphorbia pilulifera). ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Ponovite. Podignite laktove što više možete. još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. Upamtite. Pustite da čaj odstoji 10 sati. azatim jestavite na vatru da se skuva. KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. Da biste pripremili čaj. 1. Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. H epar sulp huris (6c). A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. semena anisa (Pimpinella anisum). običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. poput mlečnih proizvoda. Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Izdahnite. Smatra se. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. udahnite i podignite ruke što više možete. naročito tokom napada otežanog disanja noću. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. lavande (Lavandula officinalis). udahnite i spojite laktove ispred sebe. masirajte gornju površinu oba stopala. Zatim. koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. zatim ih spustite. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. 250 . morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. Ammonium carbonicum (6c). HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). međutim. Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. lobeliju (Lobelia inflata). Ponovite. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću.izopa ( Hyssopus officinalis). LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. snažan je bronhodilatator. rukama ocrtavajući krugdok izdišete. miloduha . odmah ispod drugog i četvrtog prsta. na primer. spustite ruke i razdvojite dlanove. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. polagano ih istežite iza sebe. Pijte vruće.

Duboko udahnite. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. dok se penjete stepenicama. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. Iz stojećeg položaja. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. Ako želite da se služite raspršivačem. U sobi prosečne eličine. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. Kad vam se pluća potpuno ispune. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. a da se ne umorite. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. azatim promenite. Ponovite tri puta istom nogom. zatim dok hodate i. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. Ponovite tri puta. nagnite se natrag. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. Podizanje nogu. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. spustite nogu dok udišete. »REVENCIJA . . U početku ponovite vežbu tri puta. Brade priljubljene uz grudi. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. (Za popis predloženih ulja. poput kupatila. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući.) š Prošetajte. polako spustite ruke i izdahnite. Disanje dijafragmom. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. Prvo napunite lavabo kipuom vodom. Ne upotrebljavaj.) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. isprobajte disanje dijafragmom dok sedite. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete.ko pušite. Podizanje ruku. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. Sedeće istezanje. konačno. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. stavite a u manji prostor. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. 4A U Č IT E KAKO . Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija).) Dok ležite na leđima. Zatvorite oči. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. Dok sedite u stolici. Polako brojte do tri. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna.

E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. . Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. Poput samogendometrijuma. . 252 .l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. ožiljaka i priraslica. nadražuju se. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO .zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. poput jajnika ili mišićnog zida materice . ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. kraju počne da nadražuje okolno tkivo. umerene ili teške. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. nalazi se samo u materici. od prirodnog stanja stvari. Ove lezije. što izaziv. poput pluća. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. Kod žene koja boluje od endometrioze. poznato kao endometrijum. krv koju stvara ne može da izađe i n. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. stvaranje cisti. tkivo kojim je obložena ženina materica. ih pomera kao jednu tvorevinu. oni mogu da rastu.

► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. industrijskoj hemikaliji. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. . istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. S menopauzom simptomi obično nestanu.radna menstruacija. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. kao mogućem uzroku. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. za svaki slučaj. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove.lašenog pada u stvaranju estrogena. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu. simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće. Poremećaj može da se drži pod kontrolom. Kod •etrogradne menstruacije. delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. U prirodnim uslovima. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. dovodeći do endometrioze. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. ali ne i da se izleči. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. Kod žena koje mogu da začnu. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. dubok bol u tomaku tokom snošaja. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. Čini se da dokazi govore da ne može. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. čiji je zadatak pomeranje jajašca.. simptomi mogu da potraju. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama.

retko dolazi do potpunog izlečenja. polagano dišući. ruke i noge od poda. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. 254 . Lezite na stomak i uhvatite oba članka. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. Uradite jednom ili dvaput na dan. tako da su i oni opet usmereni na simptome. Ležeći na stomaku. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. Kod svih takvih lečenja lekovima. Luk povećava rastegljivost kičme. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja. 3 podignite glavu. poput pojačanog rasta dlaka i . čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi.muškim hormonima. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. udahnite i podignite glavu. vaši simptomi bi morali da nestanu. stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. polaganc dišući. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. lekar će možda da vam savetuje operaciju. grudi i bedra s poda. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. Uradite jednom ili dvaput na dan.retko produbljivanja glasa. Za žene koje mogu začeti i žele dete. ne delujući na stvarni uzrok. a lečenje lekovima nedelotvorno. Uradite jednom ili dvaput na dan. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo. Trudnoća ublažava simptome. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Izdahnite i zatim se opustite. Zadržite položaj 15 sekundi. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. Izdahnite i zatim se opustite. grudi 2 i bedra s poda. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. grudi. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . Dok udišete. simptomi se često vrate. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. Zadržite položaj 15 sekundi. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. Dok udišete.

■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. vitamin E (400 do 600 MJ). ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. ♦ ako imate obilne menstruacije. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka. sardine. FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. upotrebite električni jastučić.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. . losos i tunjevinu . naročito kad je krvarenje jako. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis).uključujući skušu. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. između ostalog. ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo. kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. Dnevni dodatak ishrani . igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. ♦ Ako upotrebljavate tampone. ♦ ako imate urođenu manu materice. Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. menjajte ih često. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima. naročito ako se radi o majci ili sestri.može zato da poboljša ublažavanje simptoma. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu.ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova. ♦ Da biste ublažili napetost.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina.

prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. stres. 256 . Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. Kod odojčadi s groznicom. stopala ili lica. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. Vrlo mala deca mogu u. lako je svaki slučaj epilepsije različit. menstruacij. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti. ozled glave. a bolesniku se ne vraća svest. Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju. Ipak. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. visoke temperature da imaju i konvulzije. Pogledajte str. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. uzrok može biti i trovanje. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku.nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. urođene infekcije mozga. ♦ Gubitak svesti. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. ne dostatak sna. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. zatražite medicinsku pomoć.osnovni su pokazatelji epilepsije. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga). E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. 48 Hitna stanja . ali to nij< prava epilepsija. ♦ Ritmično trzanje šake. bleštava svetlost. iza čega sledi ukočenost trzanje. moždani udar iU prevelika doza leka. konvulzije mogu da budu znak meningitisa.

nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama . premalo sna može da poveća verovatnoću napada.možda ukusa ili mirisa. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. ♦ Dosta spavajte. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. moždaćete hteti da . a lekar bi trebalo da bude upoznat . U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. ali /ećina ih je blaga. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade. to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. onalnim lekovima. Uz vođstvo. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad.e posavetujete s homeopatom. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. na primer. Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. ^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova. razdražljivost ili glavobolju. karbamazepin i gabapentin. valproičnu kiselinu. U slučaju Džeksonovog napada. posavetujte se s osteopatom. fenobarbital. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. . OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. Uobičajeno je. ali ne očekujte rezultate preko noći. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža.

Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. snažno lupanje srca. na primer. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). glavni strah je strah od javnog poniženja. zubara. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. osob. postane depresivna il društveno nesposobna. nego neke strašne posledice. ispadanja iz aviona. zabave javne toalete. vode. starosti. a često počinju i detinjstvu. nikakve veze. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. balona. patite od specifične fobije. Kod društvene fobije. patite od društvene fobije. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. zmija. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. patite od agorafobije. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. Ako se fobija ne leči. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. koja često zahvata mlad« Ijude. to saznanje ne umanjuje njihov strah.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. Najčešće se javljaju specifične fobije. debljine. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. može da se povuče u sebe. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. 258 . vožnje. znojenje drhtanje. Osoba se obično ne boji samog objekta. obije (od grčke reči phobos. kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi. obli kom društvene fobije. krv. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. pauci. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. letenje ili liftovi. predmeta ili stanja kao što su zmije. zamuckivanje ili nesvesticu. a obuhvataju strah od škole. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. visina. Izbegavaju razgovore u javnosti. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade.

posebno kad teskoba počne da raste. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . koji smanjuju strah od panike. Dok . LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama.pas je vezan i ne može da me povredi". Lekovi samo prikrivaju simptome. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. meditaciju i vežbe biofidbeka.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. Na primer. Hipnoza. smanji strah. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. Mogu .u se izlečile od fobija. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće.. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti. Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. a nekad i otkrije uzrokfobije. HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. ali moraju da uključuju stručne osobe.taj pas će me ujesti" do . Mogu da se uzimaju i anksiolitici. ako je primenjuje iskusan stručnjak. . Nosite flašicu ulja sa sobom. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah. uključujući jogu. može da ublaži simptome. ♦ Izbegavajte alkohol.od .e koristiti i lekovi.. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. Mnogi muzičari. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije.

propisani lekovi antibiotici i. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. Napadi akutnog gastritisa. Acetilsalicilna kiselim (npr. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. mučninom.poput prestank. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. obeleženi bolovima. zavisiće od uzroka upale. mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. u retkim slučajevima. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. mogi da se ustanove oštećenja želuca. pušenja .koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 . G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. na primer. al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. povraćanjem ili prolivom. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. crnu ili katranastu stolicu. U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). recept ili bez njega. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu).GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. suše vam se usta ili m anje mokrite. obično traju samo jedan ili dva dana. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu.

Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. koje ubrzava izlučivanje kiseline . lekar može da vam propiše cim etidin. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe.ali ne mleko. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis. Ako oni nisu delotvorni. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. a sadrže bizmut-subsalicilat. Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. Slezina 34 i Želudac 36.kako ne biste dehidrirali. Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta. probajte neki drugi. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. Osrčnica 6. zavisno od vaših simptoma.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. Jedite više voća koje ne spada u agrume. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. pijte mnogo vode i druge tečnosti . Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. vraćanje kiseline. a ako vas gastritis i dalje muči. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. suprotno opštem mišljenju. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. kofeina i gaziranih pića iz ishrane. najviše četiri doze. . ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. naproksena. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. ako lek koji ste izabrali ne deluje. ali neke možete da probate i sami kod kuće. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline.

Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. suše vam se usta i osećate se sm eteno. starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). Trovanje hranom. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. školi ili domovima i vrtićima. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. akoje podnosite. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. Ako jako povraćate. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. mogu takođe da se propišu antibiotici. im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. njima može da se pogorša proliv. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. mnogo tečnosti i laganu hranu. Ipak. proliv i drugi simptomi. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. deca. povraćanje. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. Alternativnim postupcima leči se mučnina. m okrite manje nego inače. ali 262 . Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja.

A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. probajte drugi preparat. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). ♦ Arsenicum album za nemir. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. proliv i žareći bol. To se najčešće događa odojčadi. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. Pošto simptomi nestanu. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. hranu s mekinjama i povrće. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis. žeđ. pijte tri puta na dan. Pogledajte 19. povraćanje. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. banane. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. groznicu. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). Ponovite na drugoj ruci i nozi.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. iscrpljenost. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. ■ Pijte puno tečnosti. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore).

snažan bol u zglobu. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. uključujući kolena. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. pritiska i pojave snažnog bola. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja. Nasuprot tome. Javlja se intenzivan bol u zglobu. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. Štaviše. posebno su skloni gihtu. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. a izuzetnc redak kod dece. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. stopala ili ušnih resica. a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. što dovodi do upalnog procesa. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. najčešće nožnom palcu. Giht je redak kod žena. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. a ponekac i drugim zglobovima. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. u retkim slučajevim a. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. . Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. to jest mokrenjem. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. na tro vanje olovom . S vremenom počinju da izazivaju bol. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. laktove palce ili prste. najčešće nožnom palcu ili članku.

Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. kao što su. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. Aspirin). čak i dok spavate. Cak i kada se bol i upala ne leče. u teškim slučajevima. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. reakcijom na alkohol i određene lekove. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. 265 . vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. Ipak. na primer. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. antibiotici. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. zapaljenje. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). i druga protivupalna sredstva. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. Ako lečenje izostane. kao što je hidrokortizon. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. uvek kad posumnjate na giht. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. a leči se protivupalnim sredstvima ili. Međutim. a najčešće u nožnom palcu. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. U suprotnom. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. kortikosteroidi. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. Posle ublažavanja prvobitnog bola. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. prestanite da je uzimate.

U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. mesne supe i sosove. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. masnu ribu. kao na primer. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. koji može da izazove nadraženost kože. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. često su ugroženi i drugi zglobovi. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). a u kombinaciji s drugim lekovima. direktniji načini lečenja. leka koji je u upotrebi već vekovima. uzimanjem alopurinola. ručni zglobovi i kolena. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. masaže. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. spanać i većinu sušenih mahunarki. na strani metatarzalnogzgloba. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. a po potrebi i tokom ostatka života. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. Pijte mnogo tečnosti.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. lekovaza smirenje ili antihistaminika. pospanost i smušenost. a ne samo na upaljeni zglob. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. Međutim. Ako vam bol to dopusti. školjke. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. i neke druge neželjene pojave. PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. Slezina 3. pre svega one koje obiluju purinima. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. Zeludac 42. posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. U svakom slučaju. kao što su laktovi. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. špargle. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski. ISHRANA Uopšteno govoreći. Budući da je povratak bolesti moguć. odmah iza nožnog palca. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. 266 . sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. čirom i bubrezima. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2.

refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. Jednostavni ugljeni hidrati. Urtica urens. a posebno ako ste muškarac. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. Namirnice koje. haringe i inćune. nemojte da pijete biljne čajeve. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. na primer rafinisani šećer. čini se. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. masnoća. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. Ledum. Lycopodium i Pulsatilla. . posebno one sadržane u žitaricama. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. voću i lisnatom zelenom povrću. uključujući sardine. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. odnosno mrazovac. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. Benzoicum acidum. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. školjke i neke vrste konzervisane ribe. Colchicum. biljnih čajeva i vode. postarijeg aristokrate. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. Oblog će smanjiti bolni otok. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. na primer sokova. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa.iznutrice poput džigerice. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. -------------------. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. Uzimanje veće količine bistrih. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. pa ih zato treba izbegavati.▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. biljka od koje se dobija kolhicin. bezalkoholnih napitaka. borovnice i druge crvenoplave bobice. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš.

268 . a zatim i slepilo. ♦ Zamagljen vid. zamagljen vid. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. boli vas glava. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. suzne i zamagljene oči. pulsirajućeg bola. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. ♦ Iznenadna pojava snažnog. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. ali ne i manje opasni. ♦ Kod dece. sim ptom i su hroničnog glaukoma. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. Ako se ne leči. na primer sivom mrenom (kataraktom). potrebne su vam nove naočare. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. ali s vremenom oduzima vid. Ako osetite iznenadan. tumorom ili povredom oka. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. betaksolol ili bunolol. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. neovaskularnog glaukoma. znakovi su sekundarnog glaukoma. Mnogi lekovi. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. Naime. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. V UZROCI Očno sočivo. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. sim ptom i su akutnog glaukoma. ♦ ako osećate pospanost i umor. sim ptom i su urođenog glaukoma. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. a nekad mučninom i povraćanjem. glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. nadraženost i crvenilo očiju. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. Ostali oblici glaukoma manje su česti. vaš periferni vid slabi. zamagljen vid. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. glavobolja. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu.GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe.

.... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja.. koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom.... moguća je pojava kongenitalnog glaukoma..... Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje.... povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak.... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma......... naime... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje.. objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja........ ako sumnjate na kongenitalni glaukom.. Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka.. postepenu promenu tkiva drenažnog sistema. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti...... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma. Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči......... kako biste proverili svoj središnji i periferni vid...... a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma. ... J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice. a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom..... Ukoliko se oštećenje živca nastavi.............. Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala..porem ećaji). Kolagen je..tegobe i Vid ... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa................. —....... Tako... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama.. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu.J ŠLEMOV K A N A L........J DRENAŽNI KA N A L. na primer..N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO .J ROŽNJAČA. vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom. U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca... mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko . Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode.. poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova.. a krajnji ishod je potpuno slepilo....... vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan. Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja.... posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka..... Kako se oštećenje očnog živca pogoršava. I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida. Kad se to dogodi...... Ako sumnjate na pojavu glaukoma.... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome... zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala.J i DUŽICA ......... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom. Bez obzira na uzrok.. Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom.. Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma. očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak. a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva. lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja. Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima... Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti.. lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska........

žučne kese. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. jednom kad se dijagnostikuje. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. moguć je potpun gubitak vida. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. Akutni glaukom donekle je različit. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). između ostalog. dopune konvencionalnu terapiju. Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. Mnogi lekovi. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. u tkivu drenažnog sistema. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. dovode do porasta očnog pritiska. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. ako ste već pod kontrolom lekara. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . može uspešno da se kontroliše.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. Redovno merenje intraokularnog pritiska. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. Rezultati se razlikuju. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. To je relativno kratkotrajan zahvat.

PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. jagode. A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. ♦ Visok krvn i pritisak. . m igrene i kratkovidost. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. povezan je s dijabetesom . Držite oblog najviše tri minuta. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. Na oči staviti topao vlažan oblog. L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. obratite pažnju naznakove upozorenja. Veruje se da hrom. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. usko su vezani sa pojavom giaukoma. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. grejpfrut i narandže. posebno ako imate više od 40 godina. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. brokulu. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa.signale. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. lišće repe. vrlo težak o biik oboljenja. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. N eovaskularni giaukom . neophodan je potpun i detaljan pregled vida.poremećaji). LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. Ponovite postupak s hladnim oblogom. uključujući glaukom (vidi Vid . Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine.

Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. naizgled različiti. O b ratite se lekaru bez odgađanja. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica.odmah potražite lekarsku pomoć. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. potrebno je preduzeti određene mere. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. a u ređim slučajevim a. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata. reč je o sinusnoj glavobolji. a uključuju migrenu i . Praćene su tupim. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. izaziva povraćanje. predstavljaju jedan od češćih oblika. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. dvostrukim vidom . verovatno je reč o migreni. vrtoglavicu. u početku se javlja ujutro . a neretko ga prate mučnina i povraćanje. mučninu ili povraćate. Svi su ovi. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. Odmah potražite lekarsku pomoć. patite od glavobolje izazvane napetošću. lako je broj takvih slučajeva mali. Glavobolje izazvane napetošću. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. ne posustaje.. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . nadraženi napetošću mišića. moguć je m oždani tum or. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. a ime joj je serotonin. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. I . Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. Bol može da se proširi. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . druga su najčešća grupa. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . ako bolne i neprijatne. Obratite se lekaru bez odgađanja. M ožda je reč o m e n in g itis u .klaster" glavobolje. migrena najčešće započinje snažnim. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. a izaziva m učninu. glavno su izvorište bola. patite od tzv.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. Bez obzira na to. a prem a kraju dana se sm iruje. a pre svega posavetovati se s lekarom. simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. svetlost vam nadražuje oči. „klaster” (cluster) glavobolje. Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . Upravo stezanje u početnom stadijumu. slabošću udova. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. mirise i zvukove. Moguć je potres mozga. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost.upala). ređe. Pa ipak. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. odnosno grčenjem mišića. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene.

vrlo su često u <orenu problema. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. a potom . Migrene su nešto tajanstvenije prirode. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. suznog oka. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. Najveći broj obolelih su muškarci. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. Zamor očiju. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. upotreba oralnih sred. promena nivoa hormona. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. nepravilno držanje. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. U svakom slučaju. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. očiju i ponekad temena. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica. Bol je snažan i aštar.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. moguća je takođe i genetska vela.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. 273 . Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. grupa. Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja.tava protivzačeća. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . nosa. najčešći uzročnik je stres. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. S IN U S N E . Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave.ti nosa. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom . Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. a obično se javlja oko crvenog. različitih namirnica i nirisa. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve.poljni uticaj kao što je stalna buka. a takode i prehlade ili gripe. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. Kod glavobolja izazvanih napetošću.

2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje.5 takođe možete da ublažite glavobolju. Ponovite postupak tri do pet puta. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. Ponovite postupak 3 puta. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. pritisnite tačku Žučna kesa 20. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Sinusne glavobolje mogu d. paracetamola i ibuprofena. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. na primer aneurizma. lekar može da pribegne pregledu vida. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova. najmanje dva puta na dan. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. Položite vrh srednjeg prsta između obrva. Fizičke aktivnosti. migrene mesečno. dva puta na dan. između palca i drugog prsta. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. Među njih se ubrajaju propra nolol.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. razmaknute otprilike 5 cm. Pritiskajte čvrsto jedan minut. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. tumora ili strukturnog poremećaja. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. odnosnc lekova prevencije. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. 1 zagušijivoj prostoriji. Ponovite postupak dva do tri puta. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. Ako ste trudni. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. 5 274 . Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). Pritiskajte jedan minut. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. na vrh korena nosa. glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola.

Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. Lekari su. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. iza ušiju i na vratu.) Kratka terapija kortikosteroidim a. Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje.E. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. str. Sumatriptan. Štaviše. Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). međutim. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. koji kontrolišu osećaj bola. opustiće mišiće i ublažiti bol. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. sredstva za ublažavanje bola. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. prenosioca nervnih signala u mozgu. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. (Vidi Lečenje ko d kuće. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje. koji postoji u obliku pilule i injekcije. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . 275. Udisanje mešavine lavande. kao što je suncokretovo.H. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. kako biste skratili napad. . veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva.

b oi će p o č e ti da jenjava. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom. uz maio vežb e u sp e će te i sami. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. a posebno ako joj prethodi aura. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. zelenkastog iscetka iz nosa. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. to je kutija veća. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine.). P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži.GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. tim boije. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. U slučaju bolnih sinusa i gustog. preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. S to je ja či boi. M alo p o malo. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Ponovite celu vežbu dva puta. pokušajte s beladonom. Ako je to potrebno. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. lipe (Tilia spp. U svakom siučaju. Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. aii ne prelivajući p re k o njene ivice. ušljivca (Pedicularis canadensis). buci. probajte Kali bichrom icum . ponovite postupak svaka dva sata. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. uzmite brioniju. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. pokušajte da primenite sledeću vežbu. Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. svetlu ili na dodir. Zauzmite sedeći položaj. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata.

jačinu i trajanje migrene. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene.1. sve dok ne dohvatite slepoočnice. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. što je jedan od oblika biofidbek metode. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. držeći hladan oblog na čelu. agrume. na primer mirisom. kako biste ublažili napetost.. ako to odmah učinite. Nežno pritiskajući. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. 2. 7. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. može da zaustavi migrenu. zrele vrste sireva. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. zatim se povucite u tamnu. . Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. 3. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. 6. probadajući. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. Ako ste žena. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. 5. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka). 4. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. postepeno povlačite prste prematemenu. pulsirajući. vrata.. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. zaslepljujući.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. a time i učestalost. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. oštar. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. Sledeći rub kose.

proliv. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. Mogu da budu različite veličine. dodirom. Ankilostome. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. anem ija i umor. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. koje potiču od glodara ili psa. bolovi u trbuhu i vetro vi. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. ♦ H ripanje. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. kašljanje i druge disajne tegobe. ♦ M učnina. proliv. ♦ Male. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. a ako se ne leči. To izaziva razdražujući svrab koji. bolovi u m išićim a. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. znakovi su strongiloidoze. zatim sledi tem peratura. ♦ G ubitak apetita i težine. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. vrtoglavica. crvene lezije koje mogu da svrbe. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. B trihineloze. zatim sledi kašljanje. proliv. kad se češe. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. treba da odete na lekarski pregled. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. naročito noću. Poput ankilostoma.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. razdražljivost. je r m ožda imate gliste. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. 278 . Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. zatim sledi povraćanje. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. naročito oko očiju. ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. Ako se nehotice progutaju. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. pa se na taj način. i uzročnik strongiloidoze. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. koja često dovodi do teške anemije. hripanje ili bronhitis. proliv. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru. u zročnika ankilostom ijaze. svinjetine ili ribe. konjunktivitis i oticanje lica. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. npr. bolovi u trbuhu. Bele gliste. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. snažno lupanje srca.

Ako niste. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. . moraju da se leče svi članovi domaćinstva. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. jedan tretman lekovima. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač.ciklus se ponavlja. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. Ako su simptomi teški. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. ankilostome. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. Pošto ste završili s lečenjem. popijte tri puta na dan. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. Bele gliste. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta. pa ih lečite. Ako ste trudni. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. izbegavajte vratič. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. Popijte tri puta na dan. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Ponekad. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. Širenje trihineloze na disajni sistem. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. lek izbora je mebendazol. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. svinjetine ili ribe. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće.

U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. ponekad nazivana kandidijaza. mozak i druge organe. može da izazove teške komplikacije. sistemu za varenje ili na koži.tegobe. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. (Vidi Penis . može da bude bolno. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. Ovo su simptomi balanitisa. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. kao i kod starijih osoba. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. nastupa gljivična infekcija.bolovi. 280 . javlja se u mnogo oblika. (Vidi Vagina . naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. svrab i nadraženost vagine. ♦ kod žena. Ako se infekcija proširi na bubrege. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. ljivična infekcija. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom . ♦ kod muškaraca. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom. crvenilo i oticanje stidnice. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. kandidijaza. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. crveno i gnojno ♦ sjajan. (Vidi Atletsko stopalo. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. iznad pokožice.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. a to sve odgovara rastu gljivica. Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. SID E i drugih bolesti. pluća. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju. ponekad a praćene bolnim oticanjem. polnom organu i kožnim pregibima.) Balanitis je ređa. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. ali može dazahvati i druge starosne grupe.GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija.

nervni. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. sa štitnom žlezdom. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. ali izbegavajte visoke d o z e selena. en d okrin i i imunološki sistem . nosite gumene rukavice. lekar će uzeti vlažni bris vagine. Temeljno perite i sušite donji veš. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. dopušta da višak vlage ispari. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. moraće da napravi analize uzoraka krvi. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije.) dva do tri outa na dan. lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija. Obično se javlja blago peckanje. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. Kad završite. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. . L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. ali u slučaju bolova prekinite primenu. Cesto ga menjajte. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). ko ji se pije tri puta na dan. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. stolice ili tkiva. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje.

♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. usporava. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. često i opasnih poživot. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. jer se njihov metabolizam. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. ubrzava. ♦ više puta ste izgubili na težini. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. da bi se stavilo pod A . dijabetesa. ali uvek ste se ponovno ugojili. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. kratkotrajno dobijanje energije. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini. Na primer. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . od raka do srčane bolesti. uključujući rak dojke i rak debelog creva. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. a ne na osnovu težine. dobijaćete na težini. Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. Za razliku od taloženja masti na bedrima. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. Na primer. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company.G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. Ako ste gojazni. m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. Ukoliko ste preterano teški. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti.a time j manje telesnih masti . tegoba sa žučnom kesom . srčane bolesti. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju. Nažalost. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. Gojazne osobe. trajnog program a m ršavljenja. možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. kako nabacuju kilograme. uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. a kako pokušavaju da ih skinu.

Određeni lekovi.dijabetes. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA . tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. a nikad ne izgubite masti. nego možda i savetovanje i lekove. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. leđutim. . postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. društvenim okruženjem. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje. nezdrava ishrana. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. a to nije ak zadatak. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. Drugi faktori. Ako ste gojazni.hranom i drugim životnim navikama. nedovoljno ežbanje i naslede. tegobe a štitnom žlezdom . takođe su igrali važnu ulogu. možete savesno da izbegavate kalorije.:ontrolu. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. kao i masne ćelije. Uistinu. tako se menjaju i načini lečenja. Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. .E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. osim naedenih faktora. posebno es'ogeni i progestageni. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. u igri su snažne biohemijske i genetske sile. kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Kad se radi o gojaznosti. V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. Nažalost. kao tegobe a štitnom žlezdom. zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije.

Jedit 284 . uključujući nesanicu. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. to će vam pomoći više oc hirurškog noža. Ako ste gojazni. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). fenfluramin. posavetujte s lekarom. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. uključujući psihološki. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. morate da razmišljate o trajnoj promeni. Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. prema hrani. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. posebrn slezini. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. uvekse. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. neželjena dejstva.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. teskobu. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. a ne o kratkotrajnoj dijeti. Da biste postigli najbolji rezultate. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. Ako mislite da imate nezdrav odno. Zbogtoga. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. Postoje dokazi da dugotrajni. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. pravilne ishrane i vežbanja. jer problem koji imate je trajan. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. ako pokušate da gubite na težini. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. Da biste bili sigurni. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. ili uopšte ne. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. Ishrana s malo masti. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. Dve mnogo jednostavnije tehnike. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju.

♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. možete da snizite svoju „nultu tačku". što vodi većim naslagama nasti u području struka. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. <ad se ne krećete. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. Ako imate obilan obrok uveče. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. lako 3ušenje smanjuje apetit. s glavnim obrokom sredinom dana. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. čime povećavaju unos kalorija. kao što je zatvor. teže ćete ga svariti i apsorbovati. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima. . voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. Na primer. kao i u piletini. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. ’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. Pijte tri puta na dan. obratite se stručnjaku. nervoza i bulimija. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. ■ Hipnoterapija. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija.

postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. m utan. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. a prenosi se polnim putem. Ako ste žena i imate gonoreju.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. Nasuprol tome. posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. roj slučajeva gonoreje ili kapavca. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. grlića materice. . povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. zelenkast. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. to jest. što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. kad je ozbiljna šteta već učinjena. grkljana ili očiju. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. Ako se ne leči. povraćanje. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. u stalnom je porastu. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. £ ponekad i rektuma. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. mokraćovoda. mokraćne cevi (vidi Prostata .

U slučaju da se bolest proširila na druge organe. Kako biste pročistili organizam. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). PREVENCIJA Uvek koristite kondom. . kinesku angeliku (Angelica sinensis). Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. s unutrašnje strane noge iznad kolena. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. a potom antibioticima kao što su ceftriakson. posebno u slučaju upalne bolesti karlice. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. Jetra 8. takođe može da pomogne. doksiciklin. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. energije. s unutrašnje strane noge. Chimaphila umbellata. lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neven (Calendula officinalis).

bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. Povremena gorušica nije opasna. proliv. želudačnog čira ili raka. a ublažava pri m irovanju. Neumerenost je često otežavajuć. čokolada.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. 288 . ispod i malo ulevo oc grudnog koša. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. alko hol i pepermint. želudačna kiselin. prkos svom engleskom nazivu (engl. kao i neki lekovi. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. oštećenja tkiva jednjaka. Možda je reč o srčanoj bolesti. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. znojenje. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. što m ože da dovede do ezofagitisa. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje. tegobe s bubrezima. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. proliv. beli luk. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. heartburn . Zatražite hitnu lekarsku pomoć. gastritisu. a nije isključen ni srčan i udar. pojava vre le. Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. zadihanost. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. kafa. U UZROCI tegobama s gušteračom.žarenje srca). Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. vrtoglavica. izuzetno snažan bol u trbuhu. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). povraćanje. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. a posebno antacida. hronični zatvor. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. agrumi. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). a zatim se ponovo zatvara. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. okolnost. tem peratura ili crna. srčanu aritmiju. jela bogata masnoćom i uljim. Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. kolitis. crni luk. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). želudačnom čiru ili raku. odnosno krvava stolica.

edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. ponovite još jednom ceo niz. što nije čest slučaj. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu. DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. 10 grama fulinga (Poria :ocos). pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. a zatim. Potrebna količina je 6c.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale). javite se lekaru. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ako morate da se ispružite posle obroka. a u slučaju žarećeg bola. HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove. Uzmite ga najviše tri puta. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. a pušenje. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. a lek se uzima svakih 15 minuta.astojaka: 10 grama narandžine kore. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. Stres optere. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. Ne smete ga piti često. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). Kako bi. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. Aspirin). izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci. \ko antacidi ne uklone simptome.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. . ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. a ako ne pomogne. ako je to potrebno. iako su nekad potrebne i dodatne inalize. uzmite Arsenicum album. gore). a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. ili pomoću rendgenskih snimaka. lekar vam može jropisati cim etidin.------------.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. pa može da izazove gorušicu. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. ali i vežbati i smanjiti stres. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. m lečn e m asnoće. \ko ništa drugo ne uspe. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. lezite na levi bok. dovoljno se odmarati. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom.

Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. Grip se najčešće javlja kod školske dece. teškog disanja. povremeno doseže 4 1°C . Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. ali pošto grip . a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. godine . Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . Možda ste dobili zapaljenje pluća. starije osobe i osobe s hroničnim bolestima.koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju.koje obično pogađaju decu. Velikaepidemija gripa iz 1918.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma.ili neka druga slična virusna infekcija započne. ali najteže posledice osećaju odojčad. B i C. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. kancelarija i starački domovi.obično između 38 i 39 °C. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju. a komplikacije teže. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. SID O M i drugim bolestima. fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. dijabetesom. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve. simptomi gripe su jači. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A. moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija .kao što su ovčije boginje .

ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. 291 .virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. lako sim ptom i m ogu da budu slični. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. a obe bolesti izazivaju kašalj. U slučaju gripa. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. Ako ste dobrog zdravlja. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. začepljenost nosa i zapaljenje grla. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. Ako i tada dobijete grip. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. Budući da je to virusna bolest. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite. Aspirin). Budući da su o b e b olesti virusne. Kongestija. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. glavobolju i neugodnost u grudim a. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. stranica 293). analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. Ako imate više od 65 godina. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa. ne reaguje na antibiotike. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija.

) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. probajte Brioniju (Bryoniu). Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. slabo. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. „teško" i grozničavo. Aspirina). Mehur 2. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. probajte Eupatorium perfoliatum. probajte neki drugi homeopatski lek. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. ne služite se parom. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. Nemojte davati 292 . Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. Zeludac 3. brokula i jagode. glavobolja i pritiska u očima. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. ♦ Ako ste nemirni. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. ♦ Ako se osećate umorno. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. promešajte dobro pre svakog ispiranja. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. Jedite više nemasnog mesa. probajte Galsemium .) i limuna u čaši tople vode. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa.) dva puta na dan. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. imate glavobolju i začepljen nos. REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. Ako se pojave simptomi gripa. tresete se i žedni ste i imate suva usta. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. Debelo crevo 20. hrapav glas i bole vas zglobovi.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. probajte Rhus toxicodendron. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima. Kako biste suzbili groznicu. Ako bolujete od astme. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite.

možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. banane. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. .i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. Budući da je grip ozbiljna pretnja. uzmite laku hranu bogatu skrobom. odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama. pre nego što prekinete mirovanje. kravlji sir. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. ali nemojte gutati rastvor. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. a sadrže alkohol. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. još uvek možete da dobijete grip. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. Ne pijte alkoholna pića. Obično se daje jedna injekcija vakcine. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja . možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije.koje šteti disajnom sistemu . godine. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave. kuvani pirinač. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. Kad osetite glad. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. virus se lako širi vazduhom. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. kuvane jabuke. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . ispirajte ga slanom vodom. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. Ako se potpuno ne oporavite. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. kao što su dvopek. Ako ste trudni. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. iako deca mogu da dobiju dve. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. s verovatnoćom potpunog izlečenja. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. iako ove ćelije nisu kancerozne. između m enstruacija ili posle m enopauze. Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. mogu da postanu takve. ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . koji često dovode do pojave genitalnih bradavica.t e g o b e .od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina.G R LIĆ M ATERICE . Rak grlića materice nije česta bolest . dostupne analize visoke efikasnosti . neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. a invazivni rak između 40 i 60 godina. imale više polnih partnera. čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. izlečiv je. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40. Kako se ćelije raka umnožavaju. još uvek prelaze 60 posto. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama. Tek kad se rak proširi na udaljene organe.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje.široko upotrebljavane.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). neposredno iznad vagine. prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. Iz tog razloga. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. Kad se otkrije rano. i zbog PAPA-testa .RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje.

koja . analize krvi i mokraće. Ako se biopsijom potvrdi rak.prema nekom ispitivanju . ostalih creva i trbušne duplje. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike.je preko potrebna. laserskim zracima. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju.odstranjivanje grlića materice. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test.) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. Ako se rak proširi izvan predela karlice. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. Carcinom a in situ. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti. Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. ali češće se uklanjaju skalpelom. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. a moguće i drugih organa . često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. materice. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. . Ako ni druga analiza nije u redu. zadnjeg creva. histerektomija . ali se retko kad izleče.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. hemoterapije i lečenjazračenjem. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. kao što su virusne infekcije. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje.grlića materice. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz.

Na sredini se nalazi mali otvor. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. oko 2. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice.te g o b e ). poznate su pod opštim nazivom cervicitis. omogućavajući rađanje deteta. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. akutne i hronične. iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa. polipe grlića materice. preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće. sivkaste. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza . Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. koje se naziva pločasti epitel. zelene. m ožda imate infekciju.G R LIĆ M ATERICE . koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. poznat kao usne grlića materice. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. koje može da dovede do začepljenja . Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. eroziju grlića materice.i cervikalna inkompetencija. Zapaljenja grlića materice. uzak. bele ili žute boje. horm onske tegobe. ili širi. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze.delimično ili potpuno suženje grlića materice. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija.5 cm dug prolaz. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. m ožda imate in fe k c iju . zavisno od vrste infekcije.T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. sive. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični.

takođe mogu da dovedu do začepljenja. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. Neke se žene rode sa začepljenjem. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . kao i cervicitis. stvarajući ravna. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. Polipi su obično bezopasni. ako se ne leči. Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje. kao što su genitalni herpes. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). nepoznat je. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. najčešće pogađa žene između 25. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. Uzrok cervikalne inkompetencije. Nabotianova (Nabothianova) cista. Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. Hirurški zahvati na grliću materice. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. kod drugih. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. poremećen rastćelija grlića materice.► što ponekad utiču na plodnost. u terapeutske svrhe i kiretaža. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. 298). upaljene ćelije. . Endometrioza. desno). najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. godine starosti. str. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem.tegobe). Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. koja može da dovede do prekida trudnoće. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. pak. donjem delu materice koji vodi u vaginu. poznatih kao endometriomi. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. hlam idija. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. i 35. levo). koji se prenosi polnim dodirom. bezopasna oštećenja.

Cvrsto pritiskajte jedan minut. na udaljenosti od oko 5 cm. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata. napraviće se i cervikalna biopsija. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. neposredno ispod zgloba maloga prsta. Biopsija se izvodi kolposkopom. Stavite palac sa strane dlana. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. 4 zahtevaju anestetik. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Z. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. kao što je displazija ili rak. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. s obe strane kičme. često nezahtevaju nikakvo lečenje. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. Ovi zahvati. između kosti i mišića. pritisnite Zučnu kesu 20. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. posebnim instrumentom za uvećavanje. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. Ako je neophodno. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano.G R LIĆ M ATERICE .T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. Pritiskajte jedan minut.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom.

v. jedite mnogo svežeg povrća i voća. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. čega 1 minutsedite u hladnoj. koje se inače nalaze u materici. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije._______ . azatim odmah obucite toplu odeću. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. do 16. Ponovite 3 puta. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. obično tokom 12. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. beta karotinom (vitamin A i. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. nedelje trudnoće. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. završavajući s hladnom kupkom. Da biste napravili tečnostza ispiranje. HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. a drugu hladnom. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. ___________ _ se izvodi u bolnici. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. . prestanite. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. na vaginalnoj strani usana grlića materice. ali. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. dijafragmu ili cervikalne kapice. to je gotovo uvek nepotrebno. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. Menjajući pH u vagini. ♦ Ako pušite. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Neka preparat odstoji 15 minuta. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)).

U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. boginje. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. kad su disajne bolesti na vrhuncu. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. možda. uključujući prehladu. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla.5 °C bez sim ptom a prehlade. kao što je veliki kašalj. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana. 300 . To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. U retkim slučajevima. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. koju često pokreću virusne infekcije. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. osetljivost u području vrata. grebanja i bola u grlu. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć.G R L O . grip. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. Osobe koje boluju od alergija. i. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. herpes i zaraznu m ononukleozu. stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. ovčije boginje.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. naročito tokom hladnijih meseci u godini. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. a ne virusne infekcije. bol. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. naročito kod gutanja. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38. Bakterijske infekcije. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje.

ko ji se zatim. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate.► -----------------. akutnog nefritisa. ako je potrebno ublažavanje bolova. Isto tako. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. Aspirin) ili paracetam ol. ako ste alergični na penicilin.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. Zato biste. . ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. kaoštojeeritrom icin. debelog creva i želuca. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. jer može da dovede do Rejovog sindroma. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. kako dan prolazi. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. nekog drugog antihiotika. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu. Na prvi znak bola u grlu. koji može da ošteti bubrege. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. povlači. Uopšteno govoreći. u odsutnosti drugih simptoma. grgljate slanu vodu i. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. Ako se dugo ne leči. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. kao što je streptokokno zapaljenje grla. Međutim. bez ikakvog lečenja. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. kao što je biljno ili bademovo. pijete mnogo tečnosti. trebalo bi da odete na lekarski pregled. BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. čak i ako su se simptomi povukli. na 7 do 10 dana. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama. P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima.

smeštenu na spoljnom kraju lakatnog pregiba leve ruke. probajte pritisak na Pluća 10. Pijte tri puta na dan. Z. Pritiskajte jedan minut. zatim isto ponovite i na drugoj ruci. položite kažiprste na Tanko crevo 17. (Beli luk je prirodni antibiotik i antiseptik. velika slabost i tromost. 3. pustite da provri. Da biste ublažili nadraženost grla. dodajte meda premaželji i popijte. pokušajte da pritisnete palcem desne ruke Debelo crevo 4. prelijte šolju vrele vode preko 1 kašičice biljke u prahu. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga jaka žeđ i promuklost. primenite Belladonnu (6c) tri puta na dan. na bazi desnog palca. Stavite 2 kašičice čaja u prahu u šoljicu vode. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut.G R L O . Akupresura može da pomogne da ublaži simptome temperature koja je posledica prehlade. primenite/4con/fe (6c) tri puta na dan.B O LO V I NASTAVAK sativum) na dan. neposredno ispod ušnih resica. 1 j Za ublažavanje neprijatnosti koju izazivaju bol u grlu i oticanje grla. u usecima uglova vilične kosti. Da biste pripremili čaj od hidrastisa.5 dl tople vode. Postupak ponovite tri puta na dan. Levim palcem pritiskajte središnj deo jastučića dlana. a hladna voda ili led smanjuju bol. HOM EOPATIJ A AKU PRESU RA Za bol u grlu kod prehlade ili gripe. Ostavite da stoji 10 do 15 minuta. a zatim isto ponovite i na desnoj ruci. Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene lekove. glavobolja i nemir. polako grejući. ♦ Ako je bol u grlu počeo postupno i prati ga umor. Nemojte to da radite tokom trudnoće. Nemojte da uzimate sladić duže od nedelju dana ukoliko niste pod kontrolom lekara. Palcem pritiskajte tačku Debelo crevo I I . ♦ Ako vam je ždrelo crveno i otečeno. PAŽNJA: Neki oblici sladića deluju na povišenje krvnogpritiska. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta.02 . Pritiskajte jedan minut. primenite Apis (6c) tri puta na dan. Čajevi spravljeni od hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili ehinacee (Echinacea spp. Ponovite postupak tri puta na dan. 4 ♦ Ako bol u grlu prate simptomi slični gripu. između palca i kažiprsta leve ruke. ♦ Ako bol nastupi iznenada i prati ga temperatura. primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. primenite Ferrum phosphoricum (6c) tri puta na dan. Cvrsto pritiskajte na kost iznad kažiprsta jedan minut.) Ako želite da izbegnete miris belog