tfe f* H % .

4 f# "f* ® V
e l i k i po ro DIGNI

'M Ip

S a v e t p UK
u

Z d r a v l ju --f n i\ f vv%V%c%®1 k9
Konvencionalno i alternativno lečenje €

L

SADRŽAJ

SADRŽAJ

Uvod.................................................................6
Kako da koristite ovu knjigu 8

Rečnik konvencionalne medicine i alternativnih načina lečenja................. 10 Vodič kroz z d ra v lje ...................................24
Dečje zdravlje Zdravlje odraslih Zdravlje žena Zdravlje muškaraca Starenje 26 31 32 36 38

Hitna stanja - prva pomoć
Kućni ormarić s lekovima

40
72

Bolesti i mogućnosti lečenja

74

Registar konvencionalnih i prirodnih lekova
O biljnim preparatima i homeopatskim lekovima

Zdrava ishrana........................................1018
Osnove ishrane Piramida hrane Važni vitamini i minerali 1020 1021 1022

llustrovani dijagnostički v o d ič .......... 1032 Anatomski a tla s..................................... 1042 D o d a ta k ..................................................1058
llustrovani prikaz akupresurnih tačaka llustrovani prikaz položaja u jogi 1060 1069

Rečnik 1078

Autori i savetnici 1084

Registar 1088

SADRŽAJ

SADRŽAJ

UVOD

yr
J jr !-

ada ste bolesni vi ili neko koga volite, pa čak i kad vas muče neke — manje zdravstvene tegobe, želite da znate da li ste odabrali najbolji U

način lečenja. U 21. veku, načina lečenja koje je moguće odabrati više je nego ikada ranije. Čak se i lekari koji brinu za naše zdravlje - dok raširenih ruku primaju i primenjuju tehnološke novine i revolucionarna otkrića - okreću s novim zanimanjem alternativnim, ili prirodnim, načinima lečenja na kojima se medicina zasniva. Cenjene metode lečenja, od akupresure i travarstva do joge i meditacije, sve više zauzimaju svoje mesto ravnopravno sa modernim oblicima lečenja kao što su imunoterapija i laserska hirurgija. U kontekstu tih mnogobrojnih mogućnosti izbora koja nam stoje na raspolaganju, ove stranice nude jasne i sažete informacije o stotinama zdravstvenih tegoba, od relativno bezopasnih do najtežih bolesti. Za svaku navedenu zdravstvenu tegobu konvencionalni pristupi lečenju predstavljaju ono najbolje u modernoj medicinskoj teoriji i praksi. Alternativni načini lečenja takođe počivaju na velikoj količini dokaza njihovog blagotvornog dejstva - iako je to blagotvorno dejstvo ponekad u suprotnosti sa naučnim saznanjima. Konačno, najbolja odluka biće ona koju donesete zajedno sa svojim lekarom ili osobom koja se brine o vašem zdravlju. Cilj ove knjige je da osigura čvrst temelj znanja koje će vam pomoći u tom procesu, tako da biste mogli, dobro obavešteni - a time i s više pouzdanja - da birate i donosite odluke o svom zdravlju i zdravstvenoj nezi.

7

KAKO DA K O R I S T I T E OVU

KNJIGU

K A K O DA K O R I S T I T E O V U K N J I G U
876. O bična podebljana slova upotrebljavaju se za naglašavanje nekog pojma ili da bi se ukazalo na neku terapeutsku tehniku ili podvrstu glavnog zdravstvenog problema. Drugi delovi takođe su korisni kao izvor dodatnih informacija. Za opšti prikaz zdravlja svojstvenog ženama, muškarcima, deci ili starijima, pogledajte Vodič kroz zdravlje koji počinje na str. 24. Kučni ormančić s lekovima na str. 72 opisuje različito lekovito bilje, homeopatske lekove i lekove koje možete da dobijete bez lekarskog recepta, a koje bi trebalo da imate pri ruci kod kuće. Poslužite se Dijagnostičkim vodičem u slikama (str. 1032) da biste prepoznali probleme koje vidite, kao što su kožni osipi, očne infekcije i čirevi. Anatomski atlas (str. 1042) sadrži detaljne ilustracije različitih telesnih sistema i pet čula. Tehnički medicinski izrazi i postupci koji se spominju u knjizi definisani su u Rečniku. Ako ne možete da nađete bolest ili lek koji tražite, proverite opšti registar na kraju knjige da vidite da li su svrstani pod drugim imenom. Na primer, „crveno oko" se ne nalazi u delu sa zdravstvenim tegobama, ali ćete ga naći u registru sa brojem stranice za zdravstvenu tegobu pod nazivom „konjunktivitis", što je drugo ime za ovu infekciju oka. Registar olakšava i pronalaženje lekova time što daje popis generičkih naziva, glavnih proizvoda i klase lekova za konvencionalne lekove, kao i narodne i latinske nazive lekovitog bilja.

lavni deo ove knjige sastoji se od tristotinjak naslova i tablica, koji pokrivaju nekoliko stotina zdravstvenih tegoba i bolesti. M ožda ćete želeti da počnete od tablice simptoma (vidi prim er dole), koja će navesti nekoliko sličnih problema i pomoći vam da na osnovu simptoma odredite gde ćete da potražite dalje informacije. Nazivi bolesti (prim er na suprotnoj strani) i pripadajuće stranice pružaju potpuniji popis simptoma uz uputstva za prepoznavanje moguće teže bolesti i da li treba da se posavetujete s lekarom. Posle objašnjenja uzroka zdravstvene tegobe, u svakom opisu bolesti navedene su konvencionalne i alternativne mogućnosti lečenja; detaljnije informacije o načinima lečenja potražite u Rečniku konvencionalne m edicine i alternativnih načina lečenja, koji počinje na str. 10. Ako su određene tehnike akupresure ili joga-položaji navedeni kao mogući načini lečenja, ali nisu ilustrovani, proverite ih u Dodatku (str. 1058). Tu ćete naći prikaze s objašnjenjima za većinu tačaka za pritisak i položaje koji se opisuju kroz celu knjigu. Dok čitate opis bolesti, možda ćete biti upućeni na druge naslove ili na deo knjige pod nazivom Hitna stanja - prva pom oć. Podebljana kosa slova ukazuju na neki drugi naziv bolesti pod kojim treba da pogledate ili na lekove, odnosno lekovito bilje koji su opširnije opisani u Registru konvencionalnih i prirodnih lekova (prim er na suprotnoj strani) koji počinje na str.

G

TABLICE SIMPTOMA

Neki simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, mogu da budu posledica više različitih zdravstvenih tegoba, Tablice su odgovarajući način da se prepozna oboljenje prema simptomima i da se pronađe odgovarajući naslov i naziv bolesti. Kada se služite tim tablicama, počnite od kolone sasvim levo pa čitajte prema dole dok ne nađete grupu simptoma koja najviše odgovara vašim. Pročitajte u koloni pored ime bolesti pod kojim možete da potražite opis i podatke o uzrocima, lečenju i sprečavanju. Tablice simptoma su poređane abecedno prema nazivima bolesti.

KAKO DA K O R I S T I T E

OVU

KNJIGU

NAZIVI I OPISI BOLESTI

Svaki od skoro 300 naziva bolesti u ovoj knjizi uvek se pojavljuje u prepoznatljivom obliku. Prvo su navedeni simptomi i podaci o tome kada treba da zovete lekara. Svaki novi naziv bolesti opisuje tu bolest i način na koji ona deluje na vaš organizam. Zatim, svaki opis generalno prikazuje uzroke oboljenja, kao i ispitivanja i postupke kojima se vaš lekar može poslužiti da bi potvrdio dijagnozu. Deo o lečenju sadrži konvencionalne i alternativne preporuke za izlečenje tegobe i ublažavanje simptoma. Svakako se poslužite Registrom konvencionalnih i prirodnih tekova da biste našli važne podatke o lekovima koji su odštampani podebljanim kosim slovima; uvek proverite moguće neželjene efekte i negativno međudelovanje s drugim lekovima ili vrstama hrane. Većina opisa bolesti završava se savetima za preventivne mere kojima se možete poslužiti da biste ostali zdravi.

STA NAS OCEKUJE U LEKARSKOJ -ORDINACIJI ILUSTRACIJA I KRATKO OBJAŠNJENJE ZDRAVSTVENE -TEGOBE KONVENCIONALNI I ALTERNATIVNI . NAČINI LEČENJA SAVET O TOME KAD SE TREBA -OBRATITI LEKARU _ MOGUĆI UZROCI

l PEK TO R IS

NASTAVAK :

ŠTA MOŽETE DA UČINITE KOD KUĆE ILUSTROVANI VODIČ KROZ LEČENJE SAVETI O TOME KAKO OSTATI ZDRAV

REGISTAR KONVENCIONALNIH I ALTERNATIVNIH LEKOVA

U ovom delu su abecednim redom navedeni lekovi i lekovito bilje koji se najčešće upotrebljavaju; simboli identifikuju svaki naziv kao lek koji se dobija na recept ili lek koji je dostupan bez lekarskog recepta, kinesko ili zapadno lekovito bilje ili homeopatski preparat. Odlomak 0 svakom leku počinje uopštenim opisom i tačno navodi indikacije. Neželjena dejstva kategorizuju se prematežini, uz smernice u vezi s tim kada treba pozvati lekara zbog reakcije na lek. Navedeni su i svi posebni podaci ili posebne mere opreza, kao i moguće međudelovanje s hranom i drugim lekovima. Opisi lekovitog bilja 1homeopatskih lekova takođe uključuju podatke o raznim vrstama preparata datog leka koji su na raspolaganju.

...............

. IME LEKA MOGUĆI -NEŽEUENI EFEKTI SIMBOLI ZA . IDENTI Fl KACIJ U

’S | a s s -

LEGENDA -SIMBOLA

9

R E C N IK K O N V E N C IO N A LN E ME D IC IN E I A L T E R N A T IV N IH N A C IN A LEČEN JA

R E Č N I K K O N V E N C I O N A L N E M E D I C I N E I A L T E R NATIVN IH NAČINA L E Č E N J A

c

vet medicine može da se učini zbunjujuće složenim, s brojnim specijalističkim područjima koja su podjednako razdeljena između

dva široka sektora, generalno nazvana konvencionalnim i alternativnim. Definicije i objašnjenja na narednim stranicama nude pregled celokupnog područja, koje pokriva sve medicinske discipline i mogućnosti lečenja navedene u ovoj knjizi. (Napomena: zdravstvene tegobe štampane podebljanim kosim slovima detaljno su obrađene abecednim redom u delu knjige koji počinje na str. 74.) Razlika između konvencionalnog i alternativnog pristupa medicini najbolje se može razumeti na primeru temeljnog doživljavanja zdravlja. Konvencionalna medicina, takode nazivana biomedicinom, po pravilu doživljava zdravlje kao odsutnost bolesti. Glavnim uzrocima bolesti smatraju se patogeni - bakterije ili virusi - ili biohemijska neravnoteža. Kod uspostavljanja dijagnoze često se koriste naučne provere, a lekovi, operativni zahvati i radijacija neka su od ključnih pomagala u rešavanju zdravstvenih problema. Alternativna medicina, naprotiv, na zdravlje obično gleda kao na ravnotežu različitih sistema u organizmu mentalnih, emocionalnih i duhovnih, kao i telesnih. Svi aspekti osobe doživljavaju se kao medusobno povezani - načelo po imenu holizam, što znači „stanje celovitosti". Smatra se da svaki nesklad predstavlja stres za organizam i može da dovede do bolesti. U suzbijanju bolesti alternativna medicina služi se brojnim načinima lečenja kako bi ojačala odbrambeni sistem samog organizma i ponovo uspostavila ravnotežu.

Predloge o pronalaženju lekara ili osobe koja se bavi alternativnom medicinom potražite na str. 23.

11

KON VEN CIO NALN A

MEDICINA

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA
A L E R G O L O G I J A I IM U N O L O G l J A

M EDICINSKE SPECIJ ALIZACIJ E
uključujući čir želuca ili kolitis; hematologija, koja leči bolesti krvi, slezine i limfnih čvorova (anemiju ili leukozu, na primer); zarazne bolesti, posebno bakterijske i virusne kao što je AIDS (Sida) ili meningitis; nefrologija, koja se bavi problemima bubrega; onkologija, koja koja se bavi lečenjem svih oblika raka; pulmologija, koja leči pluća i disajne puteve kod bolesti kao što su upala pluća, pleuritis ili emfizem; i reumatologija, koja se bavi bolestima zglobova, mišića, kostiju i tetiva (na primer artritisom).
HIRURGIJA

Alergologija je grana imunologije, nauke koja proučava imunološki sistem. Alergolozi leče bolesti kao što su astma, ekcem i polenska kijavica - reakcije imunološkog sistema izazvane veštačkim ili prirodnim alergenima u vodi, hrani i vazduhu.
ANESTEZIOLOGIJA

Anesteziolozi hemijskim putem dovode u nesvesno stanje pacijente koji se podvrgavaju operaciji i uklanjaju sve komplikacije sa srcem ili disajnim sistemom koje se mogu pritom javiti. Oni isto tako mogu da nadziru davanje različitih vrsta sredstava protiv bolova tokom drugih medicinskih postupaka, kao što je porođaj.
DERMATOLOGIJA

Dermatolozi leče probleme s kožom, ustima, kosom i noktima - poput akni, psorijaze, alergija i raka

kože.
EPIDEMIOLOGIJA

Epidemiologija je nauka koja statistički proučava bolesti po određenim populacijama, odnosno grupama Ijudi. Nekada posvećena zaraznim bolestima i epidemijam a, danas se toliko proširila da pokriva i nezarazne bolesti kao što su rak i srčana oboljenja.
FIZ IKA LN A MEDICINA I R E H ABI L I T A CI J A

Hirurzi izvode širok spektar operacija koje uključuju mnoge delove tela. Osim toga, osposobljeni su da prepoznaju probleme koje bi trebalo proslediti uže specijalizovanim hirurzima, koji moraju da prođu dodatno stručno usavršavanje i polože ispit pred komisijom hirurga. Ove specijalističke kategorije uključuju kolorektalnu, za lečenje donjeg dela probavnogtrakta; neurohiruršku, kojase bavi perifernim nervima, kao i mozgom i kičmenom moždinom; ortopedsku, za probleme sistema mišića i kostura; otorinolaringološku, koja se bavi glavom i vratom; plastičnu hirurgiju, za rekonstrukciju, popravljanje ili poboljšanje izgleda i funkcije bilo kogdela tela, kao i kardiotorakalnu, koja se usredsređuje na grudni koš, posebno srce i pluća.
MEDICINSKA G E N E T I K A

Fizijatri rade s pacijentima koji su povređeni ili su im smanjene fizičke sposobnosti, naročito ako je tegoba neurološke, kardiovaskularne prirode ili se odnosi na mišiće i kostur. Oni propisuju sredstva protiv bolova i pomažu pacijentu da ponovo postigne ili stekne viši nivo psihološkog i telesnog funkcionisanja.
I N T E R N A MEDICINA

Medicinski genetičari savetuju potencijalne roditelje o potencijalnim opasnostima od prenošenja naslednih poremećaja i dijagnostikuju takve poremećaje kod dece posle rođenja.
NEUROLOGIJA

Internisti se usredsređuju na brigu o odraslima i stručnjaci su za rad unutrašnjih organa i sistema organizma. Oni leče širok spektar problema, od uobičajenih tegoba do teških bolesti. Među podspecijalizacije interne medicine ubrajaju se kardiologija, koja se bavi poremećajima u radu srca, pluća i krvnih sudova (aterosklerozom ili anginom pektoris, na primer); endokrinologija, koja pokriva poremećaje u radu endokrinih žlezda (dijabetes ili tegobe sa štitnom žlezdom , na prim er); gastroenterologija, koja se bavi lečenjem bolesti sistema za varenje,

Neurolozi se usredsređuju na poremećaje i bolesti mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ostalih delova nervnog sistema. Često su savetnici drugim lekarima pri određivanju uzroka takvih simptoma kao što su vrtoglavica ili glavobolje, a leče i poremećaje od Alchajm erove (Alzheim erove) bolesti do m ultiple skleroze.
N U K L E A R N A MEDICINA

Specijalisti za nuklearnu medicinu daju pacijentima radioaktivne supstance interno da bi prepoznali i lečili poremećaje u tkivima i organima. Rak štitne žlezde, na primer, može da se otkrije i suzbije radioaktivnim jodom, koji apsorbuju ćelije štitne zlezde.

12

KONVENCIONALNA

MEDICINA

PORODIČNA LEK ARSKA PRAKSA

endom etrioza, kao i tegobama koje su izazvane
neravnotežom u proizvodnji hormona. Obavljaju hirurške zahvate, uključujući carski rez, podvezivanje jajovoda i histerektomije.
P R E V E N T I V N A MEDICINA

Porodični lekari su lekari opšte prakse. Većina njih pruža široku lepezu zdravstvene nege i obično poseban naglasak stavlja na brigu za m edicinske, psihološke i socijalne potrebe porodice na dugoročnom i kontinuiranom planu. Komplikovane probleme uputiće specijalistima.
OFTALMOLOGIJA

Oftalmolozi leče probleme sa očima i vidom , kao što su glaukom ili mrena, često lekovima ili operativnim zahvatom, propisuju naočare i kontaktna sočiva.
OTORI N O L A R I N G O L O G I J A (UHO, G R L O , NOS)

Specijalisti preventivne medicine određuju načine ponašanja i življenja kako bi pomogli rizičnim grupama da usvoje zdrave navike i izbegnu bolest i povrede. Njihove preporuke mogu da se odnose na ishranu, ponašanje, faktore zanim anja ili okoline, kao i na javnu svest o brizi za zdravlje.
PSIHIJATRIJA

Otorinolaringolozi se bave poremećajima koji su vezani za uho, nos ili grlo, kao i povezanim delovima glave i vrata. O ni su stručnjaci za procenu i iečenje tegoba sa sluhom , bolesti sinusa, kao i mnogih drugih problema, a svi su i hirurzi, osposobljeni za obavljanje operativnih zahvata kod problema kao što je tonzilitis i iskrivljeni septum.
PATOLOGIJ A

Psihijatri su lekari koji su stručnjaci za lečenje mentalnih i emocionalnih bolesti i bolesti zavisnosti između ostalih i depresije i anoreksije. Kao i psiholozi i klinički socijalni radnici, i oni se služe psihoterapijom, ali samo psihijatri imaju lekarsku diplomu i mogu da propisuju lekove.
RADIOLOGIJA

Patolozi su kvalifikovani da prepoznaju uzroke, dejstva i karakteristike bolesti. Oni obavljaju svoj posao prvenstveno putem laboratorijske analize uzoraka tkiva i telesnih tečnosti. O bavljaju obdukcije, a i pregledaju biopsije, često zato da bi mogli da odrede prisustvo raka ; oni su savetnici ostalim lekarima.
PE DIJATRIJA

Radiolozi upotrebljavaju energiju zračenja da bi spolja dijagnostikovali i lečili bolesti. Među postupcima kojima se služe nalaze se rendgensko snimanje (uključujući mamografiju), kompjuterska tomografija (CT), tomografija emisijom pozitrona (PET), slikanje magnetnom rezonancom (MRI) i angiografija.
STOMATOLOGIJA

Pedijatri su stručnjaci za medicinske tegobe dece, od rođenja i kroz pubertet, a leče tegobe kao što su astma, pelenski osip, ovčije boginje, abnormalni rast i razvoj i sportske povrede.
A K U Š E R S T V O I GINEKOLOGIJA

Ovo područje uključuje brojne specijalizacije vezane za negu zuba, desni i usta. Stomatolozi su završili studije i bave se lečenjem zuba. Ortodonti su završili dodatnu specijalizaciju i bave se protetikom. Oralni hirurzi obavljaju operacije kod poremećaja kao što su sindrom viličnog zgloba i rekonstrukcija vilice.
UROLOGIJA

Akušeri-ginekolozi brinu o zdravlju žena tokom trudnoće i porođaja. Isto tako, bave se poremećajima u ženskom reproduktivnom traktu, kao što je

Urolozi su stručnjaci za poremećaje u radu polnog i urinarnog trakta. Među zdravstvene tegobe koje oni leče - operacijom, ako je neophodno - spadaju bubrežni kamen, hronične infekcije bešike i tego-

be s prostatom .

m

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

A L T E R N A T I V N I NA ČI NI L E C E N J A
AKUPRESURA

Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane či (chi), njenim jačanjem , umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok. Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva (slike, str. 76-7 7). Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije (s istim grupama tačaka) postoje na telu sa obe strane. Preostala dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući m učninu, bolove i slabost povezanu s m oždanim udarom . Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba; ili, da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačno određenim redosledom. Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuče. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta zaredom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu. Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4 ; ako je moguće, potpuno izbegavajte predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnogoperacijskogzahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.
AKUPUNKTURA

kao vlas kose, na određena mesta - ista ona mesta poređana duž meridijana koja se koriste u akupresuri (slike, 76-7 7). Za razliku od akupresure, akupunkturu mora da obavlja za to osposobljen praktičar. Prosečni tretman se sastoji od zabadanja 5 do 15 tankih igala. O ne mogu da prodru u dubinu od samo nekoliko milimetara (na vrhovima prstiju, na primer) ili do dubine od čak 7 ili 10 cm (na mestima gde postoji debeo sloj masnog tkiva ili mišića). Postupak retko boli, iako često možete da osetite pečenje ili težinu. Osim ubadanja igala (ili umesto toga), osobe koje vrše akupunkturu mogu da se odluče za lečenje zvano moksibustija. Sastoji se od dovođenja toplote direktno iznad mesta za akupunkturu pomoću smotuljaka tinjajućeg lekovitog bilja, obično m okše (pe/ena). Zaista je dokazana sposobnost akupunkture da ublaži bolove kod mnogih pacijenata, a telesna osnova ublažavanja bolova pokazana je kroz laboratorijske eksperimente na životinjama; akupunktura oslobađa endorfine i druge oblike neurotransmitera koji služe kao prirodna sredstva protiv bolova u samom organizmu. No, još uvek je teško objasniti kako akupunktura može dugoročno da ublaži bolove. Pomoću akupunkture suzbijaju se bolovi, ustanovljeno je da je delotvorna i kod rehabilitacije posle moždanog udara i kod ublažavanja m učnine. Takođe se preporučuje kao način lečenja zavisnosti od droga.
AROMATERAPIJA

Akupunktura se, kao i akupresura, zasniva na tradicionalnoj kineskoj teoriji o meridijanima - putevima energije za koje se veruje da se pružaju telom, noseći životnu snagu ili energiju nazvanu či. Kod ovog lečenja protok čija se kontroliše ubadanjem igala, tankih

Kod aromaterapije upotrebljavaju se eterična biljna ulja da bi se ubrzalo opuštanje i ublažavanje simptoma kod određenih zdravstvenih tegoba. Eterična uljasu veoma koncentrisani mirisni ekstrakti, dobijeni maceracijom (stavljanjem mirisnog cveća u mast) ili destilacijom (parenjem) od cveća, lišća ili korenja. Ulja se razređuju tzv. temeljnim uljima kao što je bademovo ili sojino, a mogu da se nanesu masažom, pomešana s vodom ili da se koriste na koži kao oblozi, da se dodaju u kupku ili da se rasprše po vazduhu da bi se udisala. Eterična ulja se nikad ne bi smela gutati; jedna kap ulja može da odgovara količini od 30 g ili više cele biljke. Ako se unesu u organizam, ulja biIjaka kao što su pelen, mokša, kaloper, m iloduh i kadulja mogu da budu čak i smrtonosna jer su otrovna. Osobe koje se bave aromaterapijom smatraju da miris ulja ima umirujuće dejstvo na limbički sistem mozga, koji je uključen u kontrolu pamćenja, osećanja i hormona. Neki praktičari aromaterapije takođe

14

ALTERNATIVNI

NAĆINI

LEČENJA

imaju teoriju da se ulja kroz kožu apsorbuju i deluju direktno u organizmu. M eđutim , kritičari aromaterapije nagoveštavaju da je opuštanje koje se pripisuje uljima možda uzrokovano njihovim nanošenjem putem masaže, vrućih kupki i drugih ugodnih metoda.
A J U R V E D S K A MEDICINA

Ajurveda je sistem dijagnostikovanja i lečenja koji se primenjuje u Indiji već više od 5000 godina. Izraz ajurveda ima sanskritske korene: reč ajur, što znači „život" i veda, što znači „znanje". Ajurveda smatra da sve bolesti u organizmu nastaju zbog stresova u svesti pojedinca; stresovi vode ka nezdravim načinima života, izazivajući ciklus lošeg zdravlja. Telesne manifestacije bolesti pripisuju se neravnoteži triju osnovnih fizioloških načela, zvanih doše. Doša vata predstavlja kinetičku energiju organizma; vata tera srce da kuca, krv da teče i podstiče funkcije mozga i nerava. Doša kafa je potencijalna energija, odgovorna za telesnu snagu i stimulaciju tkiva. Dosa pita, koja se smatra posrednikom između vate i kafe, upravlja metaboličkim procesima u organizmu, od varenja do ćelijskih operacija. Ako ova tri načela prestanu da deluju usklađeno, pojavljuje se bolest. Procena doša vrši se tehnikom po imenu nadi vigjan, koja uključuje brojanje otkucaja pulsa na ručnom zglobu; ova procena određuje precizni način lečenja koji će se primeniti. Praktičari ajurvedske m edicine propisuju različite precizne položaje tela, koji potiču iz drevne discipline joge, zajedno sa vežbama disanja i meditacionim tehnikama (vidi Psihosom atsko le čen je: Joga, str. 27). Osim toga, praktičari se služe lekovitim biljem, emeticima i enem am a, masažom uljima i ishranom koja unapređuje određenu došu s ciljem da se detoksikuje sistem i opet dovede u ravnotežu. Ustanovljeno je da neke ajurvedske mešavine lekovitog bilja sadrže veliku količinu olova i da mogu biti toksične. Svakako detaljno istražite sastav svakog leka pre upotrebe.
RAD NA T E L U

Rad na telu je zajednički naziv za mnogobrojne tehnike, drevne i moderne, koje opuštaju i leče zdravstvene tegobe (posebno tegobe sa sistemom mišića i kostura) kroz poučavanje o pravilnom kretanju, ponovno edukovanje o držanju, kroz fiskulturu, masažu i razne druge oblike upravljanja telom. Neki načini rada na telu - uključujući m asažu, quigong (kigong), refleksologiju, šijatsu i taj či (T'ai chi) - mogu da se sprovode kod kuće. Ostali zahtevaju vođstvo stručnjaka. O blici rada na telu uključuju sledeće:

♦ Aleksandrova (Alexanderova) tehnika usredsređuje se na ispravljanje uobičajenog držanja i načina kretanja za koje se smatra da oštećuju funkcionisanje organizma. ♦ Astonovo modelovanje je tehnika koja prilagođava vođeno kretanje i ponovo uči kako da se zadrži određeni položaj tela za svakog polaznika terapije posebno. ♦ Feldenkraisova metoda odlikuje se pojedinačnim seansama koje izvodi za to osposobljeni praktičar; tokom njih se upotrebljavaju verbalno usmeravane vežbe, dodir i kretnja za učenje novih modela i poboljšanje držanja tela, kretanja i disanja. ♦ Helervork (Hellervvork), ogranak Rolfinga (strukturalna integracija), kombinuje dodir i ponovno učenje kretnji da bi se naučile metode kojima se bez stresa izvode svakodnevne aktivnosti. ♦ Masaža uključuje izbor manuelnih načina lečenja koji upravljaju mekim tkivima u organizmu da bi smanjili napetost i stres, pojačali cirkulaciju, pomogli lečenju mišića i povreda drugih mekih tkiva, suzbili bolove i unapredili opšte blagostanje. ♦ Mioterapija je oblik dubinske masaže koja se upotrebljava da bi se smanjili napetost i bolovi koji potiču iz tačno određenih tačaka u mišićnim slojevima organizma. ♦ Kigong (qigong), drevna kineska disciplina, naglašava disanje, meditaciju, vežbe u mirnom položaju i vežbe kretanja da bi se poboljšao protok energije ili či (chi, što se ponekad piše i ,,qi") kroz organizam. ♦ Refleksologija se sastoji u m anipulaciji određenih delova na stopalima - i ponekad rukama - sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala (slike, str. 79) odgovaraju određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom. U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca (udaljenija od ostalih prstiju) da bi se njome „hodalo" po refleksnim područjima; hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

A L T E R N ATIVN I NAČINI

LEČENJA

TA C K E ZA A K U P R E S U R U
Tradicionalna kineska m edicina uči da se kanalima energije koja teče kroz celo telo može upravljati - pritiskom (akupresura) ili ubadanjem tankih igala (akupunktura) - da bi se izlečila bolest i poboljšalo zdravlje. Više informacija o tačkama pritiska i o tome kako izvesti akupresuru naći ćete u D odatku (str. 7060-7068). Bešika (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1 B2 B7 B 10 B 13 B 23 B 25 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 40 B 57 B 58 B 60

Glavna žila (GŽ) 35 36 37 38 39 40 41
GŽ 4 GZ 14 GŽ 16 GŽ 20 GŽ 24,5 GŽ 25 GŽ 26

Srčana kesa (! 65 66 67
SK 3 SK 6 SK 7

Tanko crevo (TC) 68 69 70 71 72 73 74
TC TC TC TC TC TC TC 3 4 5 8 10 11 17

Srce (SR) 42 43
SR 3 SR 1

Bubreg (BU) 44 45 46 47 48 49 50
BU BU BU BU BU BU BU 1 2 3 5 6 7 27

Slezina (SL) 75 76 77 78 79 80 81 82
SL 3 SL 4 SL 6 SL 8 SL 9 S L1 0 SL 12 SL 16

Žila začeća (ŽZ) 20 21 22 23 24
ZZ ŽZ ŽZ ŽZ ŽZ 4 6 12 17 22

Debelo crevo (DC) 51 52 53 54 55
DC DC DC DC DC 4 10 11 15 20

Želudac (ŽE) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE ŽE 2 3 6 7 16 18 25 35 36 40 44

Žučni m ehur (ŽM) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ZM ŽM ŽM ŽM ZM ŽM ŽM ŽM ŽM ŽM 2 8 14 20 21 30 34 39 40 41

Jetra (JE) 56 57 58
JE 2 JE 3 JE 8

Pluća (PL) 59 60 61 62 63 64
PL PL PL PL PL PL 1 5 6 7 9 10 94

Trostruki grejač (TG) 95 96
97 TG TG TG TG TG TG 3 4 5 15 17 21

98 99

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližom palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi, a druga da drži stopalo na kojem se radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju. Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema. Kritičari kažu da ovi tretmani nisu ništa dru- go nego previše hvaljene masaže stopala. Rolfing, koji se naziva i strukturalnom integracijom , zasniva se na verovanju da su pravilna pozicioniranost i ravnoteža tela nužni za telesno i emocionalno zdravlje. Metoda se služi dubinskom masažom i vežbama kretanja da bi se opustilo ili oslobodilo srašćivanja u fascijama - vezivnom vlaknastom tkivu koje obavija mišiće - a sve to s namerom da se organizam vrati u ravnotežu. Šijatsu (Shiatsu), japanska tehnika slična akupresuri, služi se pritiskom prsta i palca na tačno određena mesta na telu da bi se podstakao pravilan protok životne snage ili energije za koju se veruje da kruži organizmom, a zove se či - ili ki, kako je zovu Japanci. Taj či (T'ai chi), jedna vrsta kigonga, borilačka je veština koja uključuje meditaciju i polagane, neprekinute samovođene pokrete koji slede utvrđene oblike. Svrha joj je da deluje na protok energije či i da probudi svest o sopstvenom telu. Terapijski dodir ne uključuje stvarni telesni dodir, uprkos svom imenu. Ruke praktičara kreću se sporim, ritmičnim pokretima pet do petnaestcentimetara iznad pacijenta u pokušaju da se otkriju navodne blokade u polju energije u organizmu koje mogu da uzrokuju bolest ili da joj doprinesu. Tehnika je osmišljena pre nekoliko desetina godina kao savremena verzija različitih drevnih načina lečenja u kojima osoba koja leči svesno nastoji da usmeri i usredsredi energiju na primaoca da bi ga dovela u ravnotežu i omogućila nesmetani protok energije. Seanse obično traju oko 20 minuta i navodno dovode do osećaja blagostanja, kao i do ublažavanja bolova i drugih simptoma. Tragerova psihofizička integracija (Tragerov pristup) odlikuje se nežnim dodirom i ritmičkim pokretima Ijuljanja i drmanja, kao i nizom usmerenih vežbi sa svrhom da se pomoću njih prepozna i ispravi hronična napetost koja deluje na držanje i kretanje. Istraživanja nagoveštavaju da je ova metoda korisnaza Ijude steškim neuromišićnim problemima koji su izazvani povredom ili bolestima kao što je m ultipla sklero za ili mišićna distrofija.

KINESKO LEKOVITO BILJE

Upotreba lekovitog bilja, zajedno s akupunkturom i akupresurom, važan je sastavni deo sistema tradicionalne kineske medicine. Lekari tradicionalne kineske medicine obično leče pod nazivom, titulom "ovlašćenog" praktičara akupunkture, a oni propisuju kombinacije lekovitog bilja prema složenim pravilima dijagnostikovanja, kojima je svrha da pomognu organizmu da ispravi neravnotežu među energijama. U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku vrste energije zvane či kroz organizam, ili nedostatkom ravnoteže u međusobno dopunjavajućim stanjima jin (koji se odlikuje tamom i mirom) i jang (koji se odlikuje svetlom i aktivnošću). Kinesko lekovito bilje, poput ostalih lekova tradicionalne kineske medicine (kao što su proizvodi mineralnog i životinjskog porekla, npr. koža i masti), može da se pripremi na mnogo načina: da se prelije vrućom vodom za čaj ili oparak, da se prokuva da bi se dobio jači rastvor zvani dekokt (uvarak); da se upotrebi za izradu praha, pilula ili sirupa za unutrašnju upotrebu, kao i da se oblikuje u meleme ili meke, tople obloge koji se nanose na kožu. Lečenje bi trebaloda propisuje i prati osposobljen praktičar, jer kinesko lekovito bilje može da bude otrovno u većim količinama; drugo, kao što su cvetovi šafrana, trebalo bi upotrebljavati oprezno tokom trudnoće. Složene mešavine smeo bi da formuliše samo osposobljeni praktičar. Poslednjih godina kineska travarska medicina podvrgnuta je sve strožim ispitivanjima u Kini, SAD i drugde. Dokazi pokazuju da, iako neki lekovi nemaju dejstvo kakvo se tvrdi da imaju, drugi su se pokazali kao delotvorni. U današnjoj Kini biljni lekovi se često propisuju uz moderne biomedicinske načine lečenja.
HIROPRAKTIKA

Hiropraktika, sistem lečenja koji se u Americi uči na posebnim koledžima u trajanju od pet godina i zakonski dopušta u svih 50 saveznih država prema kriterijumima koje je odredio Savet za hiropraktičarsko obrazovanje i Savez odbora za izdavanje dozvole hiropraktičara, zasniva se na zamisli da Ijudski organizam ima urođenu sposobnost samolečenja i da traga za homeostazom iii ravnotežom. Prema teoriji hiropraktike, nervni sistem igra značajnu ulogu u održavanju homeostaze - a time i zdravlja. Međutim, smatra se da problemi u zglobovima, pod nazivom subluksacije, ometaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema, te je kao posledica toga smanjena sposobnost organizma da zadrži optimalno zdravstveno stanje.

18

IIIHHHHHHHHIHIIHIIIIIHIH

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

PODRUČJA R E F L E KSOLOGIJ E
Zagovornici refleksologije smatraju da ručna obrada tačno određenih delova stopaia poboljšava funkcionisanje odgovarajućih organa i delova tela. Za detaljnije informacije vidi str. 15 i 18.

DESNO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

. . . . M OZAK _____ BOK/VRAT -P R E D E O HIPOFIZE. GRLO /VRAT/ . . . ŠTITNA ŽLEZDA

LEVO ODOZDO
SINUSI/ G LA V A /M O Z A K

STITN AZLEZDA/ _______ BRONHIJE

. . P LU CA /D O JKE RUKA

JETRA PREDEO STRU KA UZLAZNO DEBELO CREVO ILEO CEKALN I ZA LISTAK I SLEPO CREVO

________ BUBREZI DVAN AESTOPALAČN O CREVO — POPRECNO DEBELO CREVO PREDEO STRU KA

M OKRACO VO DI TANKO CREVO .... B EŠIKA

SILAZNO DEBELO CREVO

PREDEO KUKOVA I BED ARA

K RSTA/TR TICA

SIGM OIDN O (ZAVIJEN O) DEBELO CREVO PREDEO KUKOVA IB E D A R A

DESNO SA SPOLJASNJE STRANE
PREDEO KUKOVA I BED ARA PREDEO KARLICE PREDEO K U K O V A /LEĐ A /S ED A LN I NERV JA JN ICI/TESTISI

DESNO SA UNUTRASNJE STRANE

PR O STA TA /M A TER ICA /R EKTU M (ZA D N JE C R EV O )/SED A LN I NERV M ATERICA/PRO STATA LIM FA/PO LN I O R G A N /JA JO V O D M OKRAĆN I M EHUR D O JK E/PLU Ć A

S IN U S I/G LA V A /M O Z A K R U K A /R A M E DONJI DEO LEĐ A (KRSTA) VRATNI GRUDNI SLABIN SKI KRSNI/TRTICNI

DESNO ODOZGO
LIM FA/PO LN I O RG AN /JA JO V O D K O LEN O /N O G A /K U K / DONJI DEO LEĐ A (KRSTA)

KIČM A

GRUDNI K O S /P LU C A /D O JK E /LE Đ A

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

Hiropraktičari pokušavaju da ponovo dovedu organizam u ravnotežu ručnom manipulacijom kičme i drugih zglobova i mišića, dopuštajući tako sistemu nerava, mišića i kostiju da nesmetano funkcioniše. Danas su hiropraktičari podeljeni u dva glavna tabora. Jedan, tradicionalistički, smatra da su subluksacije uzroci većine zdravstvenih tegoba. Oni drugi, koji se smatraju naprednim, teže tome da uvedu hiropraktiku u primarnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na lečenju bolova u leđima i problema s mišićima i kosturom, zajedno s m anipulacijom. lako se hiropraktika svrstava u alternativnu medicinu, prihvaćena je do određene mere, delim ično zato što je veliki broj novijih ispitivanja pokazao da je ona prilično delotvorna u rešavanju problema kao što su akutni bolovi u krstima.
L E Č E N J E LEKOVITIM BILJEM

tradicionalna kineska medicina i ajurvedska medicina međusobno se razlikuju po tome kako se bolesti dijagnostikuju i koji biljni lekovi se propisuju. Za detaljnije informacije o biljnim lekovima, vidi B iljn i p re p a ra ti (str. 1015-1016).
HOMEOPATIJA

Biljni lekovi se pripremaju od različitih delova biljke - listova, stabljike, korena, kore itd. Oni obično sadrže mnoge biološki aktivne sastojke pa se prvenstveno upotrebljavaju za lečenje blagih i hroničnih zdravstvenih tegoba. (Barem četvrtina svih konvencionalnih farmaceutskih sredstava sadrži nešto istih sastojaka, iako obično u pročišćenom obiiku.) Lekovito bilje može da se pripremi kod kuće na mnogo načina, bilo da se koriste sveži ili osušeni sastojci. Biljni čajevi i oparci mogu da budu različite jačine, u zavisnosti od toga koliko ste ih dugo pustili da odstoje. Korenje, kora ili drugi delovi biljke mogu da se kuvaju da bi se dobio jak rastvor zvani dekokt (uvarak). O parcim a i uvarcima može da se doda med ili šećer da bi se dobio sirup. U prodavnicama se biljni lekovi takođe mogu kupiti u obliku tableta, pilula ili praška, ili u koncentrovanom tečnom obliku zvanom ekstrakt i tinktura. Oni se mogu naneti lokalno u obliku kreme ili masti, tako da se njima natopi komad tkanine koji se stavlja kao oblog ili tako da se nanesu direktno na kožu kao mekan, topao oblog (na primer od mekinja). Za biljne lekove važe drukčiji propisi nego za konvencionalne lekove jer je jačina u kojoj se pojavIjuju vrlo nepredvidiva; količina aktivnih sastojaka uveliko se razlikuje, u zavisnosti od toga da li se koristi jedna ili više vrsta neke biljke i kada se biljka skuplja i priprema. Budući da neke biljke mogu da budu toksične ili kancerogene, sve bi lekovito bilje trebalo upotrebljavati pod nadzorom zdravstvenog radnika koji poznaje biljnu m edicinu. U spektru alternativnih načina lečenja, upotreba lekovitog bilja se razlikuje: naturopatska medicina,

Homeopatija, koju je ustanovio nemački lekar po imenu Samuel Haneman (Hahnemann) 1790-ih godina, zasniva se na zamisli da se "klin klinom izbija" ili "slično leči sličnim"; to znači da se supstancama koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe takođe mogu izlečiti ti isti simptomi kod nekoga ko je bolestan. Prematom tzv. zakonu sličnosti homeopatija je i dobila ime: "hom eo"znači sličan, a "patija" bolest. U svojim ogledima, Haneman je razvio metod "potenciranja" homeopatskih lekova tako što bi ih razređivao u rastvoru vode i alkohola, a zatim snažno protresao mešavinu. Rezultati su ga uverili da visok stepen razređenog rastvora ne samo da svodi neželjene efekte na najmanju moguću meru, nego da istovremeno i povećava njihovu medicinsku delotvornost. Moderne homeopate obično propisuju doze u odnosima razređivanja koji se kreću od 1 x (1 deo supstance sa 9 delova medija razređivanja) do 200c (200 ponovljenih otapanja 1 dela supstance sa 99 delova medija razređivanja); viši odnosi označavaju se sa "m" za odnos 1 prema 999. (Vidi takođe H om eopatski lekovi, str. 1017.) Kritičari homeopatije dokazuju da, u ekstremnim odnosima razređivanja (koji se smatraju moćnijim) lekovi možda ne sadrže ni jedan jedini molekul izvorne supstance koja leči. No, ispitivanja su ipak pokazala da homeopatski lekovi mogu biti delotvorni kod određenih poremećaja kao što su p ro liv kod dece, polenska kijavica, astma i g rip . Većina homeopatskih lekova prošla je "dokazivanje" ili medicinska posmatranja kod kojih se zdravim pojedincima daju doze nerazređenih homeopatskih supstanci. Mentalne, emocionalne i fizičke promene izazvane ovim proverama pružaju lekarima homeopatama bolje razumevanje toga koji će lek najbolje odgovarati određenoj grupi simptoma. Kroz proteklih 200 g. vršena su ispitivanja za skoro 2000 supstanci. Većina homeopata praktikuje "konstitucionu" homeopatiju, koja se zasniva na ideji da paralelno sa svakom određenom zdravstvenom tegobom možda treba lečiti i konstituciju svake osobe - ili mentalnu, telesnu i emocionalnu građu. Klasičan je postupak da se odjednom koristi samo jedan homeopatski lek. Uzim a se detaljna anamneza pacijenta i posmatraju se njegovi telesni i psihološki simptomi, a zatim se

20

ALTERNATIVNI

NAČINI

LEČENJA

propisuje početni lek. Ukoliko taj lek nema željeno dejstvo ili ako simptomi ustraju, sprovodi se druga analiza i propisuje drugi lek. Proces se nastavlja sve dok se ne pronađe ispravan lek za zdravstvenu tegobu. Konstituciono lečenje se generalno koristi za hronične probleme; akutne, ili kratkoročne, zdravstvene tegobe obično se leče lekovima specifičnim za tu bolest. U novije vreme za ceo niz čestih zdravstvenih tegoba mogu da se nabave kombinovani homeopatski lekovi bez lekarskog recepta. Ovi proizvodi sadrže nekoliko najčešćih lekova za određenu tegobu i mogu da budu korisni za samolečenje manjih oboljenja. Za duže ili ozbiljne bolesti profesionalni homeopata može da propiše specifične jedinstvene lekove. Praktičari homeopatije obično su prethodno stekli medicinsko obrazovanje, pa imaju medicinsku diplomu iz osteopatije ili naturopatske medicine. Farmaceutske proizvode koje oni propisuju u SAD priznaje i reguliše FDA, pa mogu da se kupe bez recepta u specijalizovanim apotekama.
HIDROTERAPIJA

Hidroterapija, što doslovno znači lečenje vodom, služi se ledom, tečnošću i parom kako bi ublažila simptome brojnih vrsta infekcija, akutnih i hroničnih bolova, tegoba s cirkulacijom i drugo. Lečenje uključuje zam otavanje, sprejove i tuševe, prostorije s parom i saune, kao i vruće i hladne kupke - između ostalog, kupke s virovima, kupke za ruke ili stopala i sedeće kupke, u kojima ste uronjeni u vodu samo od bokova naniže. Cilj je da se podstakne odbrambena reakcija organizma ili da se on oslobodi toksina menjanjem telesne temperature. Hidroterapijom se često služe naturopate.
PSIHOSOMATSKOLEČENJE

Ovaj pojam podrazumeva aktivnosti i načine lečenja koji se usredsređuju na međusobni odnos duha i tela; kod svih oblika psihosomatskog lečenja cilj je usmeriti se na određene poremećaje i podsticati opšte zdravIje kombinovanjem mentalnog i fizičkog pristupa. |oga, na primer, obuhvata i telesne kretnje i meditativno stanje duha, pa može da posluži dvostrukoj svrsi unapređivanja nečijeg telesnog stanja i suzbijanja emocionalnih problema kao što su depresija i anksijznost. Kao što je naznačeno dole, dvosmerna veza između duha i tela koristi se na mnogo načina da bi se jticalo na hormonske, nervne i imunološke sisteme. ♦ Biofidbek (Biofeedback) služi se kompjuterizovanim spravama za merenje i očitavanje telesnih

funkcija i stanja poput broja otkucaja srca, temperature kože, napetosti mišića i aktivnosti mozga. Praćenjem ovih funkcija kroz stadijume mirovanja i aktivnosti, pacijenti mogu da vide kako i zašto se menjaju i mogu ih konačno naučiti kontrolisati. Duhovnost je izvor opuštanja i utehe za mnoge Ijude, bilo da uključuje praktikovanje određene vere bilo razmatranje duhovnih vrednosti izvan verskog konteksta. Hipnoterapija, koju prim enjuje profesionalac, služi se opuštenim, usredsređenim stanjem svesti da bi pomogla da se promene fiziološke i psihološke reakcije na bol, bolest ili anksioznost. Moguće je naučiti i samohipnozu i primenjivati je za određene zdravstvene tegobe. Jogu čini niz položaja i pokreta tela nastalih kroz više hiljada godina da bi se smirio um, opustilo telo i olakšao duh (vidi takođe Ajurvedska medicina, str. 75). Vežbe meditacije i disanja uvode u cikluse istezanja i položaja koji se mogu razlikovati od seanse do seanse. Joga može da se nauči i izvodi kod kuće; međutim, tokom trudnoće ili u slučaju bolesti kao što je srčano oboljenje možda će biti potrebno prilagoditi pokrete. Stručnjak može da preporuči odgovarajuća prilagođavanja. Meditacija uključuje niz različitih azijskih i zapadnih iskustava. Svima su zajedničke osnovne karakteristike sedenja ili mirovanja u tišini, često zatvorenih očiju, i izvođenja mentalnih vežbi koje bi trebalo da opuste telo i izoštre koncentraciju. Relaksacijski odgovor je stanje psihološkog i fiziološkog mirovanja koje se odlikuje smanjenom potrošnjom kiseonika i usporenim otkucajima srca. O no se može postići mnogim različitim tehnikama, uključujući meditaciju, jogu, taj či, kigong i hipnoterapiju. O vakvo dubinsko opuštanje može da ublaži stres i njegove simptome. Grupe za pružanje podrške (ili za razgovor) okupljaju Ijude koji pate od iste bolesti ili sličnih vrsta traume. Unutar te grupe oni mogu da dele iskustva i osećanja, što može da urodi velikom psihološkom korisnošću, a možda i da poboljša funkcionisanje prirodnih odbrambenih snaga. Vizualizacija uči pacijente da zamišljaju scenarije pomoću kojih mogu da utiču na određena fiziološka stanja. Pacijent koji boluje od raka, na primer, može da zam išlja tumor kako se raspada, nestaje pod napadom „m etaka" imunološkog sistema. lako nema uverljivih ispitivanja o delovanju vizualizacije, pacijenti često potvrđuju dobra telesna i psihološka dejstva.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima.

ALTERNATIVNl

NAČINI

LEČENJA

N A T U R O P A T S K A MEDICINA

Naturopatska medicina osigurava holističku zdravstvenu negu iii zdravstvenu negu za ceo organizam koristeći izvore proistekle iz brojnih tradicionalnih sistema lečenja. Naturopatija, potiče s početka 20. veRa, organizovana je oko tri osnovna načela: lekar treba da teži tome da pomogne prirodnim sposobnostima organizma da ozdravi; trebalo bi se usmeriti na osnovni uzrok bolesti, a ne na njene simptome; i, pre svega, trebalo bi primenjivati samo one načine lečenja koji nikako ne mogu da škode (što znači da se štetni lekovi i operacije izbegavaju kad god je moguće). Naturopatski lekar može da pridaje veliki značaj pacijentovom načinu života, budući da naturopatska teorija smatra da telesni, psihološki, pa čak i duhovni elementi mogu da doprinesu bolesti. Praktičar naturopata može da primenjuje niz alternativnih načina lečenja, uključujući homeopatiju, biljne lekove, tradicionalnu kinesku m edicinu, manipulaciju kičme, ishranu, hidroterapiju, masažu i telesne vežbe. Lekari naturopate obrazuju se na priznatim četvorogodišnjim studijama naturopatske medicine. Prve dve godine uključuju osnovne predmete kao i redovne studije m edicine, dok se poslednje dve godine usredsređuju na osposobljavanje u prirodnim tehnikama lečenja. Trenutno naturopatski iekari imaju dozvolu delovanja u devet saveznoameričkih država; većina ostalih država im dozvoljava praksu s ograničenjima. Mnoga privatna osiguranja pokrivaju troškove naturopatskog lečenja.
ISHRANA

Dodatne količine vitamina i minerala imaju svoje mesto u preporukama za ishranu u mnogim načinima lečenja. lako su neki vitamini, kao A i D, rastopivi u masti i mogu u organizmu da dostignu toksičnu količinu ako se primena pažljivo ne kontroliše, drugi, kao vitamin C, rastopivi su u vodi i u organizmu se ne prave njihove zalihe; svaka prekomerna količina se obično izlučuje iz organizma. Uopšte, vitamini i minerali se preporučuju za svakodnevnu upotrebu kao mera prevencije. Često se pojavljuju u obliku tableta, a doze se mere prema težini miligramima (mg) ili hiIjaditim delovima grama, mikrogramima (mcg) ili milionitim delovima grama, ili univerzalnom normom poznatom kao međunarodne jedinice - MJ (engl. international units = IU). Ortomolekularna medicina, oblik terapije ishranom, služi se kombinacijama vitamina, minerala i aminokiselina koji se normalno nalaze u organizmu da bi lečila tačno određena oboljenja, kao što su astma, srčane bolesti, depresija i šizofrenija. Takav način lečenja takođe se može koristiti da bi se zadržalo dobro opšte zdravstveno stanje.
OSTEOPATIJA

Zastupnici konvencionalne i alternativne medicine podjednako priznaju važnost zdrave ishrane. Međutim, osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja više stavljaju naglasak na intervenciju u ishrani kod nekih oboljenja gde bi konvencionalna medicina prvo pribegla lekovima ili čak operaciji. Lečenje ateroskleroze, na primer, može da ima oblik ishrane s krajnje malo masnoća zajedno s programom meditacije, telesnih vežbi i grupne terapije. Neke vrste ishrane, kao što su tradicionalna japanska i mediteranska, sadrže male količine masnoća životinjskog porekla. Budući da imaju vrlo malo zasićenih masti, čini se da ovakvi načini ishrane štite od srčanih oboljenja i nekih oblika raka. Pokazalo se da vegetarijanska ishrana snižava krvni pritisak i smanjuje opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Određene vrste hrane mogu da imaju blagotvorno dejstvo: beli luk, na primer, navodno smanjuje nivo holesterola u krvi i štiti od nekih oblika raka.

Osteopatija se usredsređuje na ispravljanje strukturalnih problema u mišićno-koštanom sistemu da bi se poboljšalo opšte funkcionisanje organizma. Da bi ponovo uspostavio ravnotežu i pomogao pacijentu da ozdravi, lekar osteopata će kombinovati manipulaciju zglobova, fizikalnu terapiju i obuku o pravilnom držanju. Budući da je osteopatsko lečenje holističko, tj. usmereno na ceo organizam, lekar pri usmeravanju na neku bolest i održavanje zdravlja takođe razmatra psihološke faktore, način života i ishranu. Otkad ju je osnovao američki lekar Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still) u drugoj polovini 19. veka, osteopatija spaja sve aspekte konvencionalne medicine sa svojim središnjim načelima o važnosti telesne strukture i njene predispozicije prema zdravlju, a ne bolesti. Lekari osteopate obrazuju se na posebnim četvorogodišnjim studijama i mogu da odaberu program specijalizacije za doktora medicine ili doktora osteopatije. Dopušteno im je delovanje u svih 50 saveznoameričkih država, pa mogu da propisuju lekove, obavljaju operacije i da se dalje specijalizuju u bilo kojoj medicinskoj podspecijalizaciji, npr. kardiologiji, neurologiji ili akušerstvu i ginekologiji. Osim važnosti koju pridaju mišićno-koštanoj funkciji i položaju (važnost koja se može razlikovati od lekara do lekara), većina lekara osteopata ima pristup i način rada veoma sličan doktorima medicine. ■

22

Ako imate uverenja ili filozofiju koja igra važnu ulogu u vašoj zdravstvenoj zaštiti.KAKO ODABRATI OSO BU ZADUŽENU ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? KAKO ODABRATI OSOBU Z A D U Ž E N U ZA Z D R A V S T V E N U ZAŠTITU? ostati pacijent znači postati potrošač. štaviše. i vi ispunjavajte svoj deo obaveze u odnosu le k a r.pacijent gradi se na uzajamnom poštovanju. . svakako izaberite lekara koji će poštovati vaša shvatanja. kod nekih zdravstvenih osiguranja upravo se i traži još nečije mišljenje pre nego što se odobre određeni medicinski postupci. nazovite lokalnu bolnicu i raspitajte se ili potražite u telefonskom imeniku. lekar bi morao da bude prijateljski raspoložen i pristupačan. Odnos le k a r. a isto tako i pokazati vaš medicinski karton drugim lekarima. trebalo bi da to imate na umu dok procenjujete nekoga kad se odlučujete za svog redovnog lekara. ili pokušajte kod lokalnog apotekara. verujte svom instinktu i proceni. morate da znate kako da pronađete ili promenite lekara. Ako vam je postavljena dijagnoza koja zahteva hirurški zahvat. Trebalo bi da detaljno ispitate obrazovanje. Možda ćete da ustanovite da porodica i prijatelji mogu da pruže vredna mišljenja zasnovana na njihovom iskustvu s određenim lekarima. P K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za lekara koji će da nadgleda vaše opšte zdravstveno stanje (a takođe i da predlaže specijaliste kada bude neophodno) dobar izbor unutar konvencionalne medicine je porodični lekar s akcentom na dugoročnoj primarnoj zaštiti. Ako vam je neprijatno da zatražite da vas on uputi na nekog drugog. ili traži vrlo složeno i skupo lečenje. tražite imena i preporuke iz lokalne bolnice ili medicinske škole. poverenju i kom unikaciji. U svojoj potrazi nemojte da oklevate da delujete na osnovu ličnih razloga. Pre svega. trebalo bi da potražite još nečije mišljenje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. možda ćete hteti da počnete s preporukom konvencionalnog lekara. stručnost i iskustvo bilo kojeg praktičara alternativne medicine i da proverite da li ima dozvolu za rad. izvršavate sva planirana ispitivanja i primenjujete terapije i odmah obaveštavate lekara o svim novim simptomima ili štetnim reakcijama na lek. Imate apsolutno pravo na drugo mišljenje. s istim mogućnostima izbora i pravima koja ima kupac bilo koje druge usluge ili proizvoda. Tražite jasne informacije o lečenju kojem ćete biti podvrgnuti i zapamtite da vi upravljate celokupnim procesom lečenja. Grupe za samopomoć vezane istom bolešću i knjige o alternativnom lečenju mogu da budu dobar izvor imena. No. Vaš lekar bi vas na zahtev morao spremno uputiti na stručnjaka kojem se možete obratiti. kakvu vrstu odnosa možete da očekujete i kad treba da potražite još nečije mišljenje.pacijenttako što dolazite na vreme na preglede. Kada tražite kandidate. Da biste osigurali zadovoljstvo na medicinskom tržištu. ili starijem odnosno mlađem. Vaš lekar trebalo bi da odvoji vreme da bi vam objasnio postupke i raspravljao o mogućim planovima za lečenje . lako ponašanje lekara prema bolesnicima nije merilo stručnosti. a podrazumeva bolest čiji rezultat je invalidnost ili smrt. Budite krajnje nepoverljivi prema svakome ko ispoljava neprijateijstvo ili prezir prema konvencionalnoj medicini ili daje pompezne izjave o izlečenju. A L T E R N A T I V N A MEDICINA Kada tražite praktičara alternativne m edicine. motiva kao što su davanje prednosti muškom ili ženskom lekaru.sve vreme izbegavajući zbunjujuću medicinsku terminologiju i dopuštajući vam da postavljate pitanja i uključujete se sa svojim primedbama.

V O D IC KROZ ZD RA V LJE .

............. 31 ..........................................................................................38 25 ................. Razumevanje normalnog čovekovog razvoja i mogućih tegoba s kojima se muškarci i žene suočavaju kroz život jedan je od ključnih faktora za uspostavljanje ličnog plana za zdrav život................................................................... SADRŽAJ Dečje zdravlje .......... zdrav život za sebe i ostale članove porodice.......................................VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E o vaj deo predstavlja sažetak osnovnih tačaka zdravlja vezanih za različite —U faze života ............................................................................................................................................................................................................. Usvajanjem dobrih navika i izborom razumnog načina života u mladosti možete da osigurate pun.................................................................................... 36 Zdravlje muškaraca Starenje .... 26 Zdravlje odraslih Zdravlje žena ...................... 32 ........................... preko detinjstva i adolescencije kroz zrelo doba do starosti.................................počevši od perioda odojčadi.................................................................................

a druženjem s decom sličnog uzrasta razvijaju se važne društvene veštine. Ako se razvoj vašeg detetaznatno ili dosledno razlikuje od razvoja njegovih vršnjaka. M eđutim. Dobar prenataini program pobrinuće se da vi i vaš partner budete dobro pripremljeni za brigu o novom članu porodice. Osim telesnog zdravlja vašeg deteta. možda ćete želeti da se posavetujete sa svojim pedijatrom.) Većina dece približno istog uzrasta razvija se podjednako u težini. U uzrastu od približno 12 nedelja možete očekivati da ćete čuti prvi detetov smeh. (Vidi Tablice rasta. Vaš pedijatar može da vam da savete kada da potpuno odbijete dete od dojke ili bočice. No. obavestite svog lekara. da nauči da održava pravilno higijenu i ishranu i da dobije mnogo odmora i vežbi. ali nikad nije prerano da se počne s preventivnom zdravstvenom zaštitom da bi se osiguralo dugoročno zdravlje i blagostanje.) U uzrastu od jedne do dve nedelje odojče će da počne da prati vaše oči svojima. 28-29. U dobu od oko šest meseci dete će možda biti spremno da počne da jede meku hranu. pazite da mu polni ud bude suv i prekrijte ga kod svakog previjanja jastučićem gaze navlaženim vazelinom sve dok sasvim ne zaraste. stranica pored. Kod novorođenčadi stolica je zelenkastocrna ili boje senfa i može da bude jako vodenasta. Detetova prva glasna reakcija je plakanje. RANO D ETIN JS TV O (OD R O Đ E N J A DO 1 G O D I N E ) lako malo dete deluje bespomoćno. ako primetite da je meki deo neobično ispupčen ili utonuo. ono što pre toga izgleda kao smešak verovatno je samo reakcija na gasove u crevima. Većina dece rađa se sa svim što im treba da izrastu u zdrave odrasle osobe.VODIČ KROZ ZDRAVLJE DEČJE ZDRAVLJE Rođenje deteta je verovatno najuzbudljiviji događaj i najveći izazov u porodičnom iskustvu. a u uzrastu od četiri do šest nedelja možda će se nasmešiti licu u svojoj blizini. Svako dete bi trebalo da obavlja redovne medicinske preglede. Većina dece utrostruči svoju težinu na porođaju tokom ove prve godine života. ako često povraća i ima temperaturu ili proliv. U periodu između 5 i 10 meseci većina dece dobija prve zube. Detetove potrebe za hranom se obično prvih šest meseci zadovoljavaju ili majčinim ili adaptiranim mlekom za odojčad. Dete dobije vakcinu protiv hepatitisa ubrzo posle rođenja i trebalo bi da završi kompletan tok vakcinacije pre druge godine. (Vidi Kalendar obaveznih vakcinacija. prva godina života je razdoblje velikog rasta i razvoja. Prvih nekoliko godina porodični lekar ili pedijatar treba da prati detetov razvoj i da bude na raspolaganju kad god se jave neizbežne dečje zdravstvene tegobe. Operite i obrišite deo koji pokriva pelena kod svakog previjanja. posle svake stolice i posle svakog detetovog spavanja. tamo gde se površine lobanje još nisu spojile. ali ne budite preterano zabrinuti ako se prekretne tačke kod vašeg deteta malo razlikuju od onih kod ostale dece u porodici ili komšiluku. u kojem će se proveriti otkucaji srca. veća spreda obično se zatvara između 6 i 18 meseci. lako je mozak prekriven čvrstom opnom. koje obično prestaje kad se drži ili hrani. dojena deca obično imaju češći rad creva od one koja se hrane adaptiranim mlekom. (Vidi Kolike. Ljubav i podrška porodice i prijatelja pomažu u sticanju samopouzdanja. pa može da pomogne u zaštiti protiv alergija u budućnosti. ove slabe tačke trebalo bi zaštititi od povreda. ili ako u izbljuvku vidite krv ili zelenu žuč. Glava novorođenčeta ima dva meka mesta ili fontanele. Fontanele će se dizati i spuštati dok odojče bude disalo ili plakalo. stasu i motornim veštinama. str. Do tada čistite patrljak alkoholom svaki dan i pazite da bude suv. Manja fontanela na zadnjem delu glave obično se zatvara 8 -12 nedelja posle rođenja. Briga za detetovo zdravlje tokom ovog perioda počinje potpunim fizičkim pregledom pri rođenju. a da se nije vakcinisalo protiv njih. Velika prednost dojenja je u tome što majčino mleko pomaže detetovom imunološkom sistemu da se odupre infekcijama. zovite svog pedijatra. treba razvijati i negovati njegovo mentalno i emocionalno blagostanje. a neka imaju čak osam zuba u vreme prvog rođendana. pijenje iz šolje po pravilu dolazi na red nekoliko meseci kasnije. Ostaci pupčane vrpce obično otpadnu u toku prve dve nedelje. disanje i refleksi novorođenčeta. ako vidite znake nadraženosti.) Bljuckanje male količine mleka ili hrane posle jela normalno je kod odojčeta dok se oslobađa progutalog vazduha. Obavezne su vakcinacije protiv zaraznih dečjih bolesti i nijedno dete ne bi trebalo da krene u školu. Da biste izbegli pelenski osip. U uzrastu od oko tri do četiri meseca mnoga odojčad mogu da podignu glavu i ramena dok leže 26 . nanesite blagu mast za kožu ili zaštitnu kremu. menjajte pelene pre ili posle svakog hranjenja. Ako je vaš dečačić obrezan. dojenje se isto tako u mnogo slučajeva povremeno upotpunjava flašicom.

tetanus. tetanus. ekcem. Detetova individualnost postaje očiglednija. U uzrastu od 18 meseci dete K A L E N D A R V A K C I N A C I J E U R E P U B L I C I SRBIJI ZA 2 0 0 4 . Veruje se da stavljanje dece na leđa ili bok za spavanje smanjuje opasnost od smrti u krevecu. uključujući „m am a" i „tata". Ne biste ga smeli pokrivati dlakavim pokrivačem ni ćebetom i trebalo bi tokom prve godine držati sve jastuke i punjene životinje izvan kreveca. Pre nego što dete počne puzati preduzmite odgovarajuće mere u kući da bi ona bila sigurno mesto za decu. . da postavite sigurnosna vratašca na vrhu i dnu stepenica i da stavite brave koje deca ne mogu da otvore na vrata i ormare. hepatitis B Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. kojim se ne štiti samo pojedinac već i široka javnost. godine 7. a u retkim slučajevima nose i opasnost od raka. Pošto su određene vrste imunizacije efikasne samo u ograničenim razdobljima.B* HbsAg + Hep. Neka odojčad imaju delove blede kože ili oznake na koži lica ili tela. Možete. pitajte lekara o mogućnostima lečenja. proliv. uključujući analnu fisuru. smeđe i Ijubičastocrvene oznake mogu da budu trajne. rubeola. potrebne su dodatne doze za jačanje već postojećeg imuniteta. a u vreme prvog rođendana pravi prve samostalne korake. gastroenteritis i žuticu. godina 14.5 m eseca 5 meseci 2. Navedene vakcine u Republici Srbiji obavezne su za svu decu. Odojče bi moralo da spava na čvrstom madracu. zaušci (m um ps). godina TT * Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su m ajke HBs antigen pozitivne Imunizacija (vakcinisanje) protiv zaraznih bolesti jedan je od najvažnijih aspekata zdravstvene zaštite. Budući da su neke oznake na koži ružne. naročito kako napreduju jezičke veštine.B BCG Hep.B* HbsAg + D TP Polio MMR Hep. Legenda: BCG DTP DT TT MMR Polio Hep. godina 12. Većina oznaka je bezopasna i nestaje kako dete stari. iako žutosmeđe.B D TP Polio Hep. Deca su po prirodi znatiželjna i morate ih zaštititi da se ne bi povredila.B* HbsAg + D TP Polio Hep. Deca ovog uzrasta mogu takođe da pokazuju prstima i da govore nekoliko razumljivih reči. difterija.VODiČ KROZ ZDRAVLJE na stomaku. Sa šest meseci odojče će možda moći da sedne uz malo pomoći. G O D I N U Na rođenju 1 m esec 2 m eseca 3. na primer. dečja paraliza. zatvor. morbili. pogledajte deo Hitna stanja . Ako se dete povredi. Sindrom iznenadne smrti pogađa svako 2000.B DT Polio MMR 18. godina DT Polio D TP Polio Hep. PREDŠKOLSKO DETE (1 DO 5 G O D I N A ) Narednih nekoliko godina period je brzog razvoja. poliomijelitis. difteriju . Sindrom iznenadne smrti odojčadi ili „smrt u krevecu" događa se u snu i bez očiglednog razloga.prva pom oć radi odgovarajuće nege. Neki stručnjaci to preporučuju da bi se sprečila mogućnost da se dete uguši u krevetu. Odojčad takođe mogu da imaju manje zdravstvene tegobe. možda ćete hteti da stavite i zaštitne poklopce na električne utičnice. B tuberkuloza. više dečake nego devojčice i događa se češće u hladnijim mesecima.B* HbsAg + Hep. Većina dece nauči da puzi u uzrastu od oko osam meseci. dete u prvoj godini. difterija. poliomijelitis.

kao i odgovornosti.na roditeljsku pouku. koji se često naziva užasnim dobom od dve godine. ne budite iznenađeni ako ponekad odgovore . Tokom druge godine dete može brzo da se frustrira i razočara i može da ima napade besa.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E zna da slaže kocke. U ovom uzrastu nisu neobični znaci suparništva i Ijubomore prema braći i sestrama. kao što to rade jednogodišnjaci ili dvogodišnjaci. iako će neka. Neka deca upotrebljavaju jednostavne reči u uzrastu od oko jedne godine.a ponekad i namerno neprijemčivo . Njihov se rečnik dramatično proširuje. Verovatno je da će dete prestati da sisa palac ili prst tokom ove godine ukoliko već nije. Tokom ovog perioda. baca loptu i gura igračke uokolo po sobi. Najbolje što roditelj može da preduzme jeste da nauči da zanemaruje takve izlive. Trogodišnjaci nauče da se služe jednostavnim rečenicam a. Do četvrte godine deca obično počnu da upotrebljavaju složenije rečenice. pa će oko trećeg rođendana vaše dete verovatno govoriti kratkim rečenicama. Koliko god deca uživaju u pohvalama za stvari koje dobro rade. razumeju i reaguju delima na mnogo toga što vi kažete. tobogani i tricikli.ne" kada nešto od njih zatražite. Uskoro će moći i da trči. Žudeće za vašom Ijubavlju i odobravanjem i shvataće vaše neodobravanje. da se oblače i skidaju uz pomoć. Sada ih više zanim a druženje i igranje s drugom decom. Igraće se komplikovanijim igračkama kao što su Ijuljaške. možda ostajati suva tek od pete ili šeste godine. Zbog svoje mašte dete se 28 .. ali mnogo pre nego što počnu da slažu reči u rečenice. kao i da se sami služe toaletom. a s druge strane da hvali detetovo pozitivno ponašanje. posebno dečaci. a ne samo igranje pored njih. U uzrastu između 18 meseci i tri godine dete postaje prijemčivije . deca razvijaju osećaj samostalnosti. penje se i silazi niz stepenište bez pomoći i da se hrani kašikom. Većina dece je u ovom uzrastu već naučena na upotrebu toaleta odnosno nokšira pa ostaje suva ceo dan. Dvogodišnjaci znaju dobro da trče i počinju sami da se oblače i skidaju.

telesni i psihološki rast. Većina ogrebotina i masnica brzo zarasta. s izuzetkom umnjaka. ali su retko opasni za život deteta. oni koji proživljavaju neobične teškoće u školskom radu mogu da se podvrgnu proveri da se ustanovi pate li od razvojnih problema. Kada dete jednom počne da ide u školu. kao što je disleksija. igraonica i male škole zamenjuje više reda i podvrgavanja disciplini. posebno kad je izloženo drugoj deci u grupnim aktivnostima. U učionici i organizovanim sportskim aktivnostima detetu školskog uzrasta pružaju se prilike za intelektualni. Vaše dete će početi da uči čitati i pisati. gde opuštenu atmosferu vrtića. Za razliku od odrasle osobe. Vi i vaša porodica morali biste budno da pazite na opasnosti . Trajni zubi su. Dete bi Nazivi o kojima ćete naći detalinija obaveštenja naznačeni su podeblianim kosim slovima. Mnoga deca razviju bliska prijateljstva. obično s decom istog pola. 29 . grip ili streptokokna upala grla. vrlo je verovatno da će biti izloženo ovčijim boginjama i drugim zaraznim bolestima. (Vidi ŠKOLSKO DETE (OD 6 D O 12 G O D I N A ) Hitna stanja . Ti napadi su zastrašujući za roditelja. obično svi na svom mestu već početkom tinejdžerskog doba. obično bezbolno. takvi strahovi su normalni i obično nestaju za godinu ili dve. ali neke povrede možda će zahtevati lekarsku pomoć.VODIČ KROZ ZD R A V LJE može bojati mraka ili zamišljenih čudovišta.prva pom oć: Napadi. detetu mlađem od osam godina koje ima temperaturu od čak 41 °C ne može se ništa loše desiti. Mlečni zubi počinju da ispadaju. Mnoge dečje bolesti praćene su temperaturom. Telesna samostalnost i radoznalost čine malu decu posebno sklonom nezgodama. Petogodišnjaci imaju motoričke veštine skakanja na jednoj nozi i preskakanja. ili specifičnih smanjenih sposobnosti učenja.) U uzrastu od šest ili sedam godina većina dece kreće u osnovnu školu. iako se kod deteta između jedne i tri godine s temperaturom višom od 38. Predškolsko dete može da dobije bolesti kao što su prehlada.kao što je vatra ili neograđen bazen koje mogu da izazovu teške povrede. kao što je porem ećaj koncentracije .3 °C mogu javiti febrilni napadi. oko 13. godine.

Više devojaka nego mladića podložnoj esk o lio zi. Prirodno je za adolescente da istražuju i eksperimentišu sa sopstvenom seksualnošću. uživanja alkohola i zloupotrebe droge. intelektualni i psihološki razvoj do kojeg dolazi u vreme adolescencije može da se poveže sa emocionalnom nestabilnošću u ponašanju: nije retkost da tinejdžeri pate od depresije. kada reći . bočnom krivljenju kičme. možda će trebati da joj pedijatar . za dečake posle 11. kao posledica potištenosti ili druge traume. Ako vaše dete pokazuje znake puberteta pre osme godine. Nije neobično ako tinejdžerke pate od bolnih menstruacija. većina škola rutinski pregleda decu radi skolioze. i 14. Takođe biste morali da objasnite detetu opasnosti od kontakta sa nepoznatim Ijudima. oružje i alat nisu igračke i da ne sme da ih koristi bez nadzora roditelja. a kod njega nije došlo do znatnijeg telesnog rasta. godine. godini obično se usporava posle prve menstruacije.krini sistem koji rano sazreva. težina koja se stalno menja ili jedenje po principu prejedanje čišćenje. Počinju da razvijaju odnose sa predstavnicima suprotnog pola. rođendana. Ako vam sin ima 15 godina. kao i znojne žlezde. a neki mogu da eksperimentišu i sa homoseksualnim odnosima. zapamtite da su preadolescenti koji počinju telesno da sazrevaju mentalno i emocionalno još uvek deca i kao prema takvima se treba i odnositi. Za većinu devojčica pubertet počinje u nekom periodu posle 10. porazgovarajte o zakasnelom pubertetu sa lekarom.ne" i ostale mere opreza protiv potencijalnogzlostavljanja dece. razlike između seksa i Ijubavi. lako uzrok koji možda stoji u pozadini preranog puberteta može jednostavno biti endo. ■ Tokom tinejdžerskog perioda ili adolescencije dete postaje sve samostalnije i društveno zrelije i poprima mnoge fizičke atribute odrasle osobe. Kod devojčica menstruacija se po pravilu prvi put javlja između 1 1 . homoseksualnost i moguće posledice polnog odnosa bez zaštite . Da biste smanjili opasnost na najmanju moguću meru naučite dete kako se prelazi ulica i sigurno vozi bicikl. godine. godine 30 . ili 1 1 . ili do 17.uključujući trudnoću i polno prenosive bolesti. a i ranije ako su polno aktivne. morali biste da porazgovarate sa lekarem. grudi i sve znojne žlezde obično se razviju pre 14. u svakom slučaju. iako će u krajnjem ishodu malo njih postati homoseksualci. Rani znaci puberteta kod devojčica uključuju rast stidnih dlačica. mnogi adolescenti eksperimentišu s drogama. počinju dase razvijaju u periodu između 13 i 15 godina. ili kao posledica pritiska vršnjaka. Poremećaji vezani za ishranu.ginekolog pregleda karlicu. razgovarajte o zakasnelom pubertetu s vašim lekarom. anksioznosti i napada panike. U svakom slučaju. Naučite ga da noževi. kako se pliva i kako koristi sigurnosni pojas za vožnju u automobilu. Rani znaci puberteta kod dečaka uključuju povećanje testisa i polnog uda. često kroz samozadovoljavanje. koji ponekad pogađaju tinejdžerke i mlade žene. Deca se takođe mogu žaliti na česte glavobolje ili bolove u želucu. U većini slučajeva ovi bolovi se javljaju uveče i traju nekoliko sati. pravilni menstruacioni ciklusi im možda neće biti uspostavljeni do 17. devojke bi trebalo da idu na pregled karlice pre 18. Morali biste da porazgovarate sa detetom o mogućim opasnostima za zdravlje. skloni su migrenama (vidi Glavobolja). mudro je proveriti da li se radi o mogućim poremećajima. posebno devojke. alkoholom i duvanom. Dlake ispod pazuha i na licu. razliku između „dobrog" i „neugodnog" dodira. Brz telesni i hormonski rast može da izazove druge promene. a kod nje nije došlo do nekog znatnijeg telesnog rasta. Neka deca u uzrastu između treće i devete godine proživljavaju jake „bolove usled rasta" u rukama i nogama. možda će vam biti potreban savet ortodonta radi ispravljanja. ADOLESCENCIJA (OD 13 D O 18 G O D I N A ) nije počela da dobija menstruaciju. tako se povećava i verovatnoća slučajnih povreda. grudi i primetno povećanje veličine tela. ili ako mu se do 16. kao što su problem i s vidom. Nagli rast koji je započeo u 10 . Ako ima teške menstrualne tegobe. Ako vam ćerka ima 15 godina. godine. Stidne dlake. rođendana. a posebno adolescente je mononukleoza. godine. anemija usled nedostatka gvožđa i akne. kao i pojavljivanje stidnih dlaka. Neki adolescenti. Kako vam dete ulazi u pubertet. morali biste da mu objasnite promene kroz koje prolazi. godine nije počeo menjati glas. mršavljenje. Iz radoznalosti.VODIČ KROZ ZDRAVLJE trebalo da odlazi na pregled zuba svakih šest meseci. tj. ali ne predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu teškoću. Nagli rast koji je počeo u periodu između 13 i 15 godina obično se završava oko 17. uključujući anoreksiju i bulim iju. a ako zubi ne izrastu pravilno. a većina dečaka je u tom periodu već u stanju da izbaci semenu tečnost. Kako dete postaje sve samostalnije i pustolovnije. ili 18. Telesni. U uzrastu od 13 ili 14 godina glas vašeg sina počinje da se menja. Česta zarazna bolest koja pogađa decu svih godina. kao i o društvenim i zakonskim posledicama pušenja. Godinu ili dve kasnije dečaci počinju ubrzano da dobijaju na težini i stasu. znaci upozorenja su izrazit gubitak težine..

Periodični pregledi mogu da pomognu kod otkri/anja zdravstvenih problema u njihovoj ranoj fazi. obav'estite svog lekara i naučite da prepoznate verovatne iimptome. MOGUĆNOSTI Z D R A V STV EN E ZAŠTITE OD REDNICE VISINE 1 TEŽINE Ž EN E visina 147 cm 150 cm 152 cm 155 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 157 cm 160 cm 163 cm 165 cm 167 cm 170 cm 173 cm 175 cm 178 cm 180 cm 183 cm 186 cm 188 cm 191 cm 193 cm slabija građa 46-50 kg 47-51 kg 47-52 kg 48-54 kg 49-55 kg 50-56 kg 51 -58 kg 53-59 kg 54-60 kg 56-62 kg 57-63 kg 59-64 kg 60— kg 66 62-67 kg 63-68 kg 58-61 kg 59-62 kg 60-63 kg 61 -64 kg 62-64 kg 63-66 kg 64-67 kg 64-68 kg 65-70 kg 66-71 kg 68-73 kg 69-74 kg 70-76 kg 72-78 kg 73-80 kg srednja građa 49-55 kg 50-56 kg 51 -57 kg 52-59 kg 54-60 kg 55-62 kg 56-63 kg 58-64 kg 59-65 kg 60-67 kg 62-68 kg 63-69 kg 64-71 kg 66-72 kg 67-73 kg jača građa 53-59 kg 54-61 kg 55-62 kg 57-64 kg 58-65 kg 59-67 kg 61 -68 kg 62-70 kg 64-72 kg 65-74 kg 66-76 kg 68-77 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-81 kg 63-68 kg 64-69 kg 64-71 kg 65-73 kg 66-74 kg 68-76 kg 69-78 kg 70-80 kg 72-82 kg 73-84 kg 74-85 kg 76-87 kg 78-89 kg 80-92 kg 82-94 kg Izbor porodičnog lekara ili druge osobe koja pruža ^dravstvenu zaštitu. no neke bolesti. ■ Da biste održali telo u formi. važno je držati pod <ontrolom svoje mentalno i emocionalno zdravlje.) EMOCIONALNO B LA G O STA N JE M UŠKARCI 59-64 kg 60-65 kg 62-66 kg 62-67 kg 63-68 kg 64-70 kg 66-71 kg 67-73 kg 68-74 kg 70-75 kg 71 -77 kg 73-79 kg 74-81 kg 76-83 kg 78-85 kg Dsim održavanja telesnogzdravlja. Najmanje što bi trebalo da jčin ite jeste da ispitate mogućnost pristupačnog idravstvenog osiguranja koje pokriva potencijalno oogubne troškove katastrofalne medicinske situacije. Ako imate višak kilograma ili u porodičnoj anamnezi imate dijabetes. izbegavate zloupotrebu lekova i droga i ne pušite. jedete raznovrsnu hranu. \ko naučite da izlazite na kraj sa promenama i ličnim livotnim krizama. (Vidi Zdravlje žena i Zdravlje muškaraca na narednim stranama. Rano Dtkrivanje bolesti je od ključne važnosti. Pregled zuba svakih šest meseci pomoći :e vam da otkrijete problem e s desnima i zubima. U nekom periodu posle 40. ona se može delotvorno kontrolisati. godine neki Ijudi proživljavaju tzv. <ad je verovatno da će lečenje biti najdelotvornije. iako se ne nože izlečiti. trebalo bi da zatražite stručni savet. kod vas postoji određena ^pasnost od pojave dijabetesa . godišnji pregled oftalmologa pratiće .tip 2 (nezavisan od insulina) kako se približavate srednjim godinama. kao rak testisa i multipla skleroza. Ako vas preplavi samoispitivanje ili potištenost u bilo kojoj fazi života. umereno pijete alkoholna pića.ve problem e s vidom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. ili mislitedaste nasledno predodređeni za određeni poremećaj. to može da ima direktno dejstvo na /aše telesno zdravlje. abićno više pogađaju mlade i sredovećne osobe nego starije. "a k i ako ste primili dečje vakcine protiv tetanusa i difterije. održavate težinu u granicama. . kao i odgovarajuće zdravstveno Dsiguranje. imunizacije bi trebalo da obnavljate svakih 10 godina. Ako imate hroničnu bolest ili tegobu.VODIČ KROZ Z D R A V LJE Z D R A V LJE ODRASLI H Rano odraslo doba je za većinu Ijudi period dobrog zdravlja. Z D R A V E NAVIKE u veću opasnost od celog niza zdravstvenih problema. krizu srednjih godina dok razmišljaju o svom starenju i postignutim uspesima. dok vas stres i teskoba stavljaju Ođržavanjem svoje težine unutar ovih raspona pridružujete se onim osobama koje je osiguravajuće društvo Metropolitan odredilo kao one koji imaju manje bolesti i duže žive. a ako je potrebno. Veća je verovatnoća da će mlađa odrasla 3soba zadobiti slućajnu povredu nego da će oboleti. Većina poslodavaca pruža osnovne pro^rame zdravstvene zaštite da bi se na radnom mestu Dsigurala produktivnost. daju vam zaštitu od neočekivane bolesti li povrede. morali biste redovno da k'ežbate.

želju za hranom ili promene raspoloženja. kojom se tumori mogu otkriti pre nego što se mogu opipati. naročito u prvim danima trudnoće.tegobe. Ako posle mnogo godina relativno bezbolnih menstruacija počnete da osećate bolove ili da dobijate menstruacije obilnije nego inače. dobijanje na težini. U proseku deca se rađaju 266 dana (38 nedelja) posle oplodnje. možete da procenite termin detetovog rođenja s razumnom tačnošću. (Kada uvesti mamogram jednom godišnje. no kućni testovi nisu uvektačni. razvijaju se u dvojajčane blizance. endom etriozom ili upalom karlice. oticanje. rezultat su jednojajčani blizanci. trebalo bi da ode kod svog lekara da bi se ustanovilo radi li se o poremećaju u njenom reproduktivnom ili endokrinom sistemu. trebalo bi da odete kod lekara radi preciznije provere. Čim pomislite da biste mogli da budete trudni. milioni muških ćelija iz sperme plivaju prema jajašcu. sporno je pitanje. a jedno jajašce se oslobađa približno svakih 28 dana. često mokrenje i možda mučnina ili povraćanje. Neuobičajen stres ili dugo putovanje može da poremeti vaš redovan mesečni ciklus. mokraće i stolice.lekar će vas uputiti na odgovarajuće dalje ispitivanje. gde će se razviti u embrion. ono se zajedno s endometrijumom ispunjenim krvlju izbacuje iz materice tokom menstruacije. iako je većina čvorića u dojkama dobroćudna. Neravnoteža među hormonima može da izazove privremeno osetljive i bolne grudi. ili kombinacija ovih dvaju. Neuobičajeni bolovi i jako krvarenje može da bude izazvano tumorom u materici.produženo korišćenje jednog tampona povezuje se sa sindromom toksičnog šoka. Drugi rani znaci su osetljive ili nabrekle grudi. anoreksije ili drugih bolesti. Jajn ici . Izostanak menstruacije po pravilu ukazuje na trudnoću. Oplođeno jajašce se obično usađuje u sluznicu materice. takva višestruka začeća mogu da budu jednojajčana ili višejajčana. Većina žena koristi ili vaginalne tampone ili higijenske uloške za upijanje krvi koja ističe. Nepravilne menstruacije su takođe česte kod mladih žena koje su tek počele da je dobijaju i kod starijih žena koje se približavaju menopauzi.tegobe. Ako se oplođeno jajašce razdvoji na dvoje na početku svog razvoja. prekomerne fizičke ili sportske aktivnosti. Tampon se ne bi Jedan od prvih pokazatelja trudnoće je izostanak menstruacije. Hormonske promene mogu da izazovu neobično jake menstruacije . TRUDNOĆA Menstruacioni ciklus razlikuje se od žene do žene. MENSTRUACIJA smeo ostaviti u vagini duže od osam sati .one koje traju više od sedam dana . Tokom menstruacije n ekežene imaju bolove u stomaku i grčeve ili bolove u krstima. Ako jedan jedini spermatozoid prodre u jajašce. U retkim slučajevima razvije se tri ili više oplođenih jajnih ćelija. pregled karlice da bi se proverilo zdravlje reproduktivnih organa i Papa-test i pregled dojki da bi se otkrili rani znaci raka grlića materice i dojki. trebalo bi da obavestite svog lekara. Materica . Uobičajeno je da do ovulacije dolazi naizmenično u jajnicim a. no isto tako može da bude i posledica stresa. (Vidi D ojke .VODIČ KROZ ZD R A V LJE ZDRAVLJE ŽENA Sve žene povremeno treba da pregleda porodični lekar ili specijalista za žensko zdravlje. U proseku menstruacija počinje svakih 28 dana i traje 4 dana.tegobe. Ako se jajašce ne oplodi. jajnici počnu da oslobađaju jajašca u procesu koji se zove ovulacija. Pregled bi morao da uključuje odgovarajuće analize krvi. Vagina .tegobe. iako se i menstruacije svakih 23 do 35 dana i trajanja od 2 do 7 dana još uvek smatraju normalnim. posebno kod žena mlađih od 30 godina. gojaznosti. Kad počne pubertet. D ojke . iako ne možete tačno da kažete kada je došlo do oplodnje.) PROCES REPRODUKCIJE Tokom fetalnog razvoja ženskog deteta stvaraju se milioni jajnih ćelija i skladište u dva jajnika.rak. a neki lekari sugerišu da treba početi već od 35. zadržavanje vode.) Ako otkrijete čvorić pri samopregledu dojki .i nepravilne mesečne cikluse. Ako menstruacije nisu počele da se javljaju pre nego što mlada žena navrši 17 godina. Kao 32 . te putuje prema materici kroz jajovod. godine. Ako imate više od 50 godina ili ste ušli u menopauzu. trebalo bi jednom godišnje da obavite rendgensko snimanje dojki ili mamografiju. G rlić m aterice - tegobe. Ako jajnici ispuste dva jajašca pa njih oplode zasebne ćelije spermatozoida. naročito ako su vam menstruacije redovne: prvom danu poslednje menstruacije dodajte 40 nedelja ili 280 dana. dolazi do oplodnje. Priborom za testiranje trudnoće koji možete da kupite u većini apoteka proverava se da li u vašoj mokraći postoji hormon koji je prisutan samo u trudnoći. Ako je do snošaja došlo 72 sata pre ili 24 sata posle ovulacije. Predmenstrualni sindrom (PMS) pogađa neke žene različitim intenzitetom približno nedelju dana pre početka menstruacije.

Tokom normalnog porođaja otvor vagine može hirurški da se poveća postupkom koji se zove epiziotomija. nedelje trudnoće. Dobra ishrana tokom trudnoće bogata je svežim voćem i povrćem. lako to majku ne pogađa. Ako niste imuni na toksoplazmozu. tako da uključuje različite vitamine. kao i o razlozima za i protiv upotrebe lekova ili anestetika da bi se olakšali bolovi za vreme porođaja. Potreba za hirurškim zahvatima zavisi od niza okolnosti i možda ćete želeti da raspravite različite opcije s vašim akušerom.tegobe. lekar vam može predložiti načine na koje ćete se čuvati od infekcije. Ako su vam bradavice uvučene. Brakston-Hiksove kontrakcije nekoliko nedelja pre term ina. mogu da pomognu pri otkrivanju takvih poremećaja u ranoj trudnoći.tegobe. i 35. Rubeola se može sprečiti vakcinacijom i sve žene bi trebalo da se zaštite od nje.često čak i pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Za porođaj carskim rezom može se odlučiti unapred ili se može primeniti u hitnom slučaju kad je majčin ili detetovživot u opasnosti.potencijalno opasna za razvoj deteta.) PRENATALNA NEGA Pravilna prenatalna nega trebalo bi da započne čim saznate da ste trudni. trebalo bi da se vakcinišete protiv nje i da zatim sačekate tri meseca pre nego što pokušate da ostanete trudni. POROĐAJ vene. povrede ili stresa vrlo su retki. Pravilna ishrana je važna. mikroskopski embrion izrasta u fetus dug oko 8 cm i formiraju se svi njegovi glavni organi. iako se ona može sprečiti. Spontani pobačaji usled pada. Uopšteno gledano. može da uzrokuje ozbiljne poremećaje krvi kod deteta čiji rezultat može da bude slabokrvnost ili čak smrt. Kod većine žena početak aktivnog Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Većina trudnica do porođaja dobije između 9 i 14 kilograma. Kod carskog reza dete se hirurškim putem vadi iz materice. nedelje trudnoće smatraju se nedonoščadima. Ako već niste imuni. Tokom drugog i trećeg tromesečja detetovi organi i udovi nastavljaju da se razvijaju.bilo da su kupljeni na recept ili bez njega . Epiduralna anestezija ublažava bolove. minerale. a istovremeno vam dozvoljava da ostanete budni i svesni porođaja. bolovi u leđima.VODIČ KROZ ZDRAVLJE pogodne orijentacione tačke lekari često dele trudnoču u tri tromesečja od po 13 nedelja. nedelje trudnoće. do većine dođe rano . belančevine i masti. slabokrvnost. zatvor ili žgaravica. lako se porođajna dužina i težina mogu znatno razlikovati. Deca koju rađaju žene starije od 35 godina u nešto su većoj opasnosti od hromozomskih abnormalnosti.obično je to vakcinacija lekom Rh-imunoglobinom u prvom tromesečju i ponovo posle rođenja da bi se zaštitilo sledeće dete. Ovi problemi se obično umanje ili nestanu ubrzo posle detetovog rođenja. Prve pokazatelje početka porođaja može biti teško otkriti. a obično ima manje potencijalnih neželjenih dejstava od opšte anestezije. pojačane snabdevenosti krvlju. kao što je Daunov sindrom. Prenatalna ispitivanja.vaše dete je u opasnosti od težeg urođenog defekta. Vaš lekar može da odredi da li je vaše dete u opasnosti od dobijanja Rh-bolesti i može da preporuči preventivno lečenje . ne pojačavaju se i ne ukazuju na početak porođaja. dolazi kad je majčina krv nespojiva s detetovom krvlju zbog takozvanog Rh-faktora. Ako se tokom trudnoće zarazite toksoplazmozorh ili rubeolom . šuljevi. što duže dete ostane u majčinoj utrobi veća je verovatnoća da preživi. alkohola. a sadrži malo šećera i soli i raznoiika je. kao što su amniocenteza i ultrazvuk. Takvi spontani pobačaji javljaju se zbog genetskih abnormalnosti ili razvojnih nepravilnosti kod deteta. . Vaš lekar ili prenatalna klinika može da vam pruži obaveštenja o različitim pristupima prirodnom porođaju. Tokom trudnoće mogu da vam se jave proširene genetičarem da biste odredili verovatnoću da vaše dete nasledi dotični problem. Neke žene imaju tzv. Deca rođena između 20. oni će usisavanjem da izvuku bradavice do vremena kada se dete rodi tako da možete uspešno da dojite. Za razvoj deteta prvo tromesečje je možda i najvažnije. tipično donošeno novorođenče dugo je oko 51 cm i teško oko 3400 g. Dete je okruženo plodovom vodom i pupčanom vrpcom je povezano s majčinim krvotokom. ostalo je posledica povećanih grudi i materice. Ako na jednoj ili obe strane porodice postoji anamneza hromozomskih poremećaja.naročito u prvom tromesečju . plodove vode i posteljice. lako svaka četvrta trudnoća završi spontanim pobačajem pre 13. Za druge potencijalne komplikacije vidi Trudnoća . Parazit koji uzrokuje toksoplazmozu prenosi se sirovim mesom i mačjim izmetom. Ispitivanja krvi pre nego što zatrudnite mogu da odrede da li ste imuni na bilo koju od ovih bolesti. možete da stavite plastične ili gumene uloške u grudnjak posle 15. neka ne prežive proces rađanja. Od ove težine 3 do 4 kg otpada na dete. (Vidi Trudnoća . Lekar će vas upozoriti da je upotreba duvana. možda ćete želeti da se posavetujete sa Pre termina porođaja morali biste da razmotrite mogućnosti rađanja. droga i lekova . ako imate više od 35 godina u malo ste većoj opasnosti od dijabetesa ili visokogpritiska. Do relativno retke bolesti. one se javIjaju nepravilno. a kvalitet hrane koju jedete važniji je od količine.

pa nemojte da budete razočarani ako u početku budete imali teškoća. Posle 37.retku. zatražite od osobe koja brine o vašem zdraviju odgovarajući lek. str. Pobornici modernih oblika prirodnog planiranja porodice nagoveštavaju da sprečavanje trudnoće obično uključuje 10 do 14 dana uzdržavanja od polnih odnosa svakog meseca. pa je zato verovatno da će začeti. I kod muškaraca i kod žena plodnost dostiže svoj vrhunac u dvadesetim godinama. vaš lekar. Prirodno planiranje porodice je praksa određivanja plodnih i neplodnih dana ženinog menstruacionog ciklusa da bi se predvidelo kada će verovatnc doći do ovulacije. usled trudova ili stezanja materice. lepljivu tečnost bogatu zaštitnim antitelima. Nekim ženam a koje doje svoju decu prepune se grudi ili ispucaju bradavice. Usklađivanje odnosa sa ovulacijom može pomoći da zatrudni. neke žene koje ih upotrebljavaju doživljavaju neugodne. suzdržavanje od polnih odnosa u vremenu blizu ovulacije može da posluži kao oblik kontracepcije. Svi mehanički metodi delotvorniji su u kombinaciji sa spermicidnom kremom ili gelom koji uništava spermatozoide čim dođe u dodir s njima. poremećaj materice ili grlića materice. druge mogućnosti uključuju veštačku oplodnju. (Za informacije o neplodnosti kod muškaraca vidi Zdravlje muškaraca. i vi i vaše novorođenče morate ne samo da naučite kako da to činite nego. morate da steknete ugodnu rutinu. Sprečavanje spermatozoida da dođu do neoplođenog jajašca naziva se mehaničkom kontracepcijom . brzog i relativno bezbolnog procesa. Porođaj se deli na tri faze.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E porođaja naznačen je pucanjem vodenjaka. žena posle menopauze ne može da začne dete. Ako vam porođaj započne ranije nego što ste očekivali a niste sa svojim lekarom koji će vas poroditi. Moderni oblici prirodnog planiranja porodice ukIjučuju metod koji se oslanja i na opažanja cervikalne sluzi (Bilingsov metod) i na merenja bazalne temperature .odnosno temperature u stanju mirovanja . trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom. Dok muškarci mogu da proizvedu spermatozoide tokom većeg dela svog života. vi i vaš partner trebalo bi da ispitate uzroke neplodnosti.prva jajnika da oslobodi jajnu ćeliju.) Na plodnost definitivno utiče starost. surogatroditeljstvo i usvojenje. iako se dete nekad rodi posle svega nekoliko minuta. Postoji niz načina da bude polno aktivna i da spreči začeće. ili polnoprenosiva bolest. a ponekad i vrlo ozbiljne neželjene efekte. Posle nekoliko meseci možete detetu da uvedete vodu i sok u flašici. intrauterini uložak (spirala) stavljen u matericu sprečava da se oplođeno jajašce ugnezdi u zid materice. takođe. U metode se ubrajaju upotreba prezervativa od strane muškaraca i upotreba dijafragme.da bi se odredio period od dva ili tri dana tokom kojih će doći do ovulacije. iako intrauterini ulošci mogu da budu vrlo delotvorni. hormonskim i emocionalnim promenama. Nova majka može da oseća postporođajnu depresiju različitog intenziteta nekoliko nedelja posle porođaja. ali kolostrum će uskoro biti zamenjen pravim mlekom. ako se to desi. 34 . U drugoj porođajnoj fazi trudovi istiskuju dete iz materice. Drugi znaci uklju. NEPLODNOST Ako bezuspešno pokušavate dazačnete godinu dana ili više. sestra ili babica daće vam potreban savet. to kod prvorotkinja može da potraje 12 i više sati. godine ženina plodnosl počinje znatno da se smanjuje. Kod žena uzroci mogu da budu nesposobnost Svaka žena treba da razmotri posledice polne aktivnosti: dovoljan je samo jedan snošaj da bi zatrudnela.prva pom oć. P LA N IR A N JE PORODICE p om oć: Porođaj . Ako vas preplave takva tužna raspoloženja nakon što ste rodili dete. što se uopšteno pripisuje umoru.čuju lagani iscedak sluzi obojene krvlju ili stezanje materice u pravilnim razmacima. D O JE N JE IP O S L E NJEGA lako je dojenje sasvim prirodan proces. ženskog prezervativa ili cervikalne kapice od strane žena. Tokom prva dva ili tri dana dojenja dete dobija kolostrum . a kasnije i čvrstu hranu. Posle ženinog prvog porođaja. otvara se grlić materice tako da dete može da izađe iz nje. To može da potraje i nekoliko dana. sledite uputstva u Hitna stanja . Poslednja porođajna faza sastoji se od izbacivanja posteljice. suprotno tome. prosečno između 4 i 8 sati zato što su materica i mišići vagine rastegljiviji. Ovo ispuštanje plodove vode koja štiti dete može da izgleda i kao lagano curenje i kao pljusak tečnosti iz vagine. lako se mnogi slučajevi neplodnosti mogu uspešno rešiti. babicom ili porodičnim lekarom. začepljenje ili neka druga abnormalnost u jajovodima. kod prvorotkinja to može da potraje nekoliko sati. Žene mlađe od 30 godina koje koriste mehanička sredstva za unutrašnju kontracepciju takođe su u nešto većoj opasnosti od sindrom a toksičnog šoka. trudovi i porođaj obično traju kraće. Tokom prve i najduže. 36-37. Neke žene će možda odbiti dete od dojke i hraniće ga na flašicu adaptiranim mlekom posle samo nekoliko nedelja. Vi i vaše dete znaćete kada ono bude spremno na to da se odbije od dojke ili oduči od bočice.

Sida je. po pravilu metodom poznatim kao dilatacija i kiretaža materice. Ako se pojave ma kakvi simptomi neke polno prenosive bolesti.kolike su potrebne za nastavljanje menstrualnog ciklusa. uzročniku Side (sindroma stečenog nedostatka imuniteta). na kraju krajeva. kao što su rak materice ili grlića materice. porazgovarajte o mogućnostima lečenja sa specijalistom da biste bili sigurni da dobijate najprimerenije moguće lečenje. ali se ne bi smeli smatrati sto posto delotvornim. a moguće i opasan po život majke. Od svih zdravstvenih pitanja koja brinu žene najznačajnije je verovatno rak. dijabetes.upotreba oralnih pilula ili kapsula koje se implantiraju pod kožu . (Vidi Rak. Svaka žena bi trebala da budno pazi na znake koji upozoravaju na rak u bilo kom delu tela i da odmah ode kod lekara ako se pojavi simptom koji budi sumnju. ovulacija prestaje.hirurško odstranjivanje materice. rasprostranjenost različitih vrsta raka raste kako se druge bolesti stavljaju pod kontrolu. (Vidi Polne smetnje. Dok se bakterijske polno prenosive bolesti obično mogu izlečiti. potencijalnim neželjenim efektima i ostalim komplikacijama koji su u današnje vreme retki. sindrom iritabilnog creva i gljivične infekcije. u jajovodu. virusne polno prenosive bolesti se obično ne mogu. OSTALIPOLNIPROBLEM I propratnim dejstvima određenih lekova. (Vidi Menopauzalne tegobe. smrtonosna. a jajnici više ne stvaraju onolike količine estrogena . sušenje i stanjivanje zida vagine. Pošto rode jedno ili više dece. a mogu da se jave i različite emocionalne komplikacije. oba partnera odmah treba da pregleda lekar. Posle prestanka uzimanja pilula za kontrolu rađanja. U retkim prilikama jajašce će se oploditi i ugnezditi izvan materice. koji zahteva da se fetus hirurškim zahvatom pobaci. a svaka osoba za koju se zna da ima polno prenosivu bolest morala bi potpuno da izbegava polni kontakt. Direktan telesni dodir i izmena telesnih tečnosti tokom snošaja i oralnog seksa izlažu partnere vrlo zaraznim bolestima kao što su sifilis. prirodni završetak ženinih reproduktivnih godina. neke žene odluče da hirurškim putem preseku ili podvežu jajovode. Starije žene i žene koje su rodile mnogo dece mogu da izgube snagu mišića u predelu karlice koji drže matericu i grlić materice na mestu. jajovoda i grlića materice. Među izlečive bolesti koje često pogađaju žene ubrajaju se infekcije urinarnog trakta (infekcije bešike). a trudnoća više nije moguća. bulimija i anoreksija. gojaznost. zbog čega snošaji mogu da budu bolni. Lečenje nekih bolesti. Da biste mogli da se suprotstavite nekim dejstvima menopauze raspitajte se za prednosti i nedostatke dopunskog hormonskog lečenja. Neke žene su predodređene za hronične bolesti kao što su artritis. Ostali simptomi menopauze mogu uključivati talase vrućine. stresom.) Opasnost od osteoporoze je velika u menopauzi. lako bolest pogađa relativno mali procenat žena. U periodu od nekoliko godina razmak između menstruacija postaje duži. može da bude perioda kada je polni odnos uopšte ne zanima. ženi se vraća normalna funkcija jajnika pa mogu uspešno da začnu. mogu da spreče neke polno prenosive bolesti. prirodno se koleba. Kontraceptivne pilule ili kapsule mora da prepiše lekar koji će dati savet 0 vrsti kontracepcije koja će najbolje odgovarati. G rlić materice .ubraja se u najdelotvornija kontraceptivna sredstva. kao i HlV-virusu (virusu Ijudske imunodeficijencije). ako se pravilno koriste. . kao i poremećaji u vezi sa jelom. (Vidi Materica . gonoreja. čime se efikasno sprečava dodir između jajnih ćelija i spermatozoida. npr. Konačno. a često i jajnika. jer sve manje količine estrogena ubrzavaju trošenje kalcijuma u kostima. To se naziva vanmaterična trudnoća . Pobačaji na zahtev obično se obavIjaju tokom prvog tromesečja trudnoće.tegobe.) OSTALI ZDRAVSTVENI P R OBLEM I Zenska polna želja.primarnog ženskog hormona . zahteva histerektomiju . menstruacija sasvim nestaje.) MENOPAUZA Aktivni polni život koji uključuje više partnera povećava mogućnost veneričnih ili polno prenosivih bolesti. Sintetički hormoni privremeno potiskuju oslobađanje jajnih ćelija iz jajnika dok istovremeno dopuštaju nastavak menstruacije. ali lečenje može da bude neophodno ako simptomi uzrokuju preteranu neugodu. Sterilizacijaje trajni oblik kontracepcije. što može da podrazumeva posledice koje traju čitav život.tegobe. ili libido. Muški prezervativi. bilo da je dobroćudan ili zloćudan.bolan problem. Ako vam je polna želja smanjena tokom dužeg vremenskog perioda.) m Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. PO LN A DISFUNKCIJA Negde u periodu između 40 i 55 godina zaliha jajnih ćelija se kod većine žena iscrpi. koji se pretežno osećaju u gornjem delu tela.VODIČ KROZ Z D R A VLJE Kontrola rađanja na hormonskoj osnovi . genitalni herpes 1genitalne bradavice. Ove tegobe se obično ubrajaju u blaže. To može da bude prouzrokovano bolešću. To je menopauza. možda želite da razgovarate o tom problemu sa lekarom. ako je polni odnos dosledno neugodan ili niste u stanju da doživite orgazam. depresijom ili problemima u odnosu. Ako se otkrije tumor.

Različiti drugi genitalni poremećaji mogu da prouzrokuju neplodnost. čime se sprečava dolazak spermatozoida do mokraćne cevi i 36 .) NEPLODNOST Većina muškaraca nema teškoća pri začeću dece. Srećom. Pre svega. a uključenaje i analiza krvi. iako je potrebna samo jedna da bi se oplodila jedna jajna ćelija. ponekad izazvana mumpsom (zaušnjacima). Do privremene impotencije može da dođe ako pijete previše alkohola. većina ovakvih stanja može da se izleči pravilnim lečenjem. Redovno bi trebalo da sami pregledate svoj polni ud i testise i da obavestite lekara o bilo kakvim abnormalnostima. Testisi . koja se ejakulacijom izbacuje kroz mokraćnu cev tokom orgazma. Važnost telesne kondicije nastavlja se i u muškarčevim srednjim godinama i kasnije.VODIČ KROZ ZDRAVLJE ZDRAVLJE Svaki muškarac treba da uspostavi osnovne navike pomoću kojih će da osigura desetine godina neprekidnog dobrog zdravlja. (Vidi Penis bolovi . trebalo bi da odete kod lekara ili polnogterapeuta radi razgovora o mogućnostima lečenja.nesposobnost postizanja erekcije ili zadržavanja erekcije onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne orgazam .rak. oblik muške kontracepcije koji neki muškarci odaberu pošto su začeli decu. a može da bude i važan aspekt vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja.pogodi većinu muškaraca pre ili kasnije u životu. Dobra ideja je da se počne sa vežbanjem od najranijeg doba. koji fizički sprečava spermatozoidima ulaz u vaginu.tegobe. Do preuranjene ejakulacije dolazi u nekim od navedenih okolnosti i ona može da bude frustrirajuća i za vas i za vašeg partnera. ako ste previše uzbuđeni ili tokom emocionalne krize. Testisi . između ostalog ovčije boginje ili povećane žile u mošnici ili upala testisa. prezervativi su još efikasniji ako i žena koristi spermicidnu kremu. Redovnim sistematskim pregledom kod porodičnog lekara ili pri zdravstvenoj službi prati se rad srca. važna je raznolika ishrana i održavanje telesne težine u granicama koje su preporučljive za vašu visinu i građu. Dva najčešća uzroka neplodnosti muškaraca su mali broj spermatozoida i njihova slaba pokretljivost. Sperma i tečnosti iz semenih kesica i žlezde prostate kombinovano stvaraju semeriu tečnost. Posle 50. U tipičnoj ejakulaciji izbaci se oko 500 miliona semenih ćelija. S I S T E M R E P R O D U KCIJE Impotencija . Uvek je važno da bez odlaganja obavestite lekara o svim očiglednim simptomima bolesti ili telesnim poremećajima i da ukažete na sva neobična stanja. Ako se semena tečnost ne izbaci za nekoliko dana. Aktivni način života koji uključuje redovne fizičke vežbe može da pomogne u sprečavanju gojaznosti . sigmoidoskopija da biste bili sigurni da nema znakova raka debelog creva ili test opterećenja radi provere kardiovaskularnog sistema. Izvlačenje polnog uda tokom snošaja pre nego što dođe do ejakulacije nije delotvoran način izbegavanja oplodnje. Sterilizacija je pouzdan. no ništa ne uznemiruje par više od saznanja da je jedno od njih neplodno. pluća i krvotoka. Hirurškim postupkom zvanim vazektomija semenovod se preseče i podveže. U zavisnosti od vašeg opšteg zdravlja i porodične anamneze određenih bolesti. Ako se bilo koji od ova dva problema javlja redovno ili uporno traje uprkos vašem silnom trudu. godine sistematski pregled će verovatno uključivati i digitalni pregled žlezde prostate. ali obično i trajan.) Različiti poremećaji polnih organa mogu da spreče normalnu polnu aktivnost. do oplodnje može da dođe i tri dana posle snošaja. Oba problema obično nestanu kad nestane i uzrok koji se nalazi u njihovoj pozadini. mokraće i stolice da bi se proverile vrednosti šećera i holesterola u krvi i otkrili znaci sistemskih bolesti. Muškarac je obavezan da postane otac na odgovoran način i da podeli sa ženom odluku o početku trudnoće. kao što su elektrokardiogram (EKG) radi provere rada srca. ('Vidi Polne smetnje. ili kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz redovan program telesnih vežbi. promene u organizmu ili smanjenu telesnu sposobnost. semene ćelije se ponovo apsorbuju i zamenjuju. Važni faktori u suzbijanju bolesti i poremećaja su sprečavanje. rano otkrivanje i trenutno. Drugi muškarci imaju teškoća pri kontrolisanju trenutka ejakulacije ili možda izbacuju malo odnosno nimalo semene tečnosti. stručno lečenje. Budući da seme može da živi u ženinom reproduktivnom traktu do 72 sata. posebno kao sredstvo za ublažavanje MUŠKARACA PO LN A DISFUNKCIJA stresa. POLNA ODGOVORNOST Posle puberteta testisi muškarca proizvode semene ćelije i muški polni hormon testosteron sve do starosti. možda će biti potrebno da obavite još neka ispitivanja. Pouzdanija preventivna metoda je upotreba prezervativa.

) Poremećaj koji nije u vezi s tim. koje se mogu javiti kao posledica i heteroseksualnog i homoseksualnog kontakta. iako redak. posebno onih starijih od 50 godina. Ako osetite bolove ili natečenost u testisima ili mošnici koji se ne mogu tek tako objasniti. često u periodima ličnih kriza. iako se te sklonosti možda i menjaju kako Ijudi postaju svesniji važnosti pravilne ishrane i opasnosti od pušenja. ako naučite da obuzdate takve sklonosti. Neka ispitivanja povezuju agresivno ponašanje i stresni način života s takvim zdravstvenim tegobama kao što su visok krvni pritisak. koji vas može informisati o rezultatima najnovijih istraživanja i preporučiti odgovarajuće lečenje. rak prostate. Polno prenosive bolesti su po definiciji vrlo zarazne.bolovi. MENTALNO ZDRAVLJE Brojne zdravstvene tegobe mogu da pogode muškarce u bilo kom trenutku njihovog odraslog doba. Stručnjaci veruju da. rano otkrivanje ključno je za uspešno lečenje. da su skloni agresivnim stavovima i stresnim uzorcima ponašanja. ('Vidi Penis . Biti svestan takvih naslednih sklonosti i budno paziti na znake upozorenja može da znači razliku između zdravog života i rane invalidnosti. ali u praksi je to poništenje sasvim uspešno tek u približno 30 posto slučajeva. bilo da se radi o dobroćudnim pojavama kao što su opadanje kose ili moguće smrtonosnim bolestima poput dijabetesa ili raka. str.) Problemi sa mokraćnom bešikom i prostatom razvijaju se postepeno tokom niza godina. možete da postignete blagotvorno dejstvo na opšte zdravlje. Ovo naročito vredi za period bolesti. . Pozitivan. OSTALI P R OBLEM I M U Š K A R A C A Loša higijena povezana je sa infekcijama mokraćnog trakta i rakom polnog uda. najčešća je vrsta raka kod muškaraca. stežući uretru i izazivajući često. ili imate teškoća pri izlaženju na kraj sa nametnutim ili slučajnim promenama . Ako znate ili sumnjate da ste nosilac polno prenosive bolesti.tegobe.cev koja odvodi mokraću iz bešike. Ako u porodičnoj anamnezi imate neku bolest ili prepoznajete potencijalne simptome nekih poremećaja. Promena načina života u ranom dobu može da bude ključ dugoročnog zdravlja. Prostata .možda bi vam koristilo stručno savetovanje ili terapija. što je razlog zbog kojeg mnogi muškarci prihvataju teškoće pri mokrenju i ejakulaciji kao normalne posledice starenja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. Mokraćne tegobe. Rak testisa. Na prvi simptom očigledne polno prenosive bolesti idite kod lekara i podvrgnite se detaljnom pregledu. gubitak posla ili smrt člana porodice ili prijatelja . polne smetnje ili sve druge očigledne telesne simptome. a vaše emocionalno i mentalno stanje može da ima duboko dejstvo na vaše telesno zdravlje. a ovi problemi se javljaju više kod neobrezanih nego kod obrezanih muškaraca. sa lekovima ili bez njih. (Vidi Bešika . bolno mokrenje.obratitesesvom lekaru. čvorićima ili predelu kože druge boje bilo gde na telu. Prostata je žlezda veličine oraha koja delimično okružuje uretru . kao što su ateroskleroza i srčani napadi. Oni su takođe u nešto većoj opasnosti od raka pluća i želudačno-crevnih problema. zato je važno obavljati redovne fizičke provere i pregledati se ako se pojave simptomi. Smatra se da neki Ijudi imaju karakteristike tipa A. SISTEMSKI POREMEĆAJI dnom mesečno trebalo pažljivo da obavite samopregled testisa i proverite nema li čvorića ili povećanja. Kao i sa svim oblicima raka. Morali biste da razgovarate s lekarom o bilo kakvim ranicama.ako je neophodno. Važno je razumeti sve poremećaje koji se možda prenose s jednog naraštaja vaše porodice na drugi. 3 2 -3 5 . lako i žene mogu da imaju takva obeležja. realističan stav . lako medicinska intervencija ostaje pomalo sporna. (Vidi Zdravlje žena.kao što su prekid veze.) isto tako bi je- Muškarce i žene podjednako mogu da pogode emocionalne i psihološke teškoće. najverovatnije će da pogodi muškarce mlađe od 40 godina. vazektomija može hirurški da se poništi. ali ponekad i kao problem koji se ponavlja ili traje ceo život.kao i jasno shvatanje bolesti . Vazektomija ne utiče na muškarčevu sposobnost da postigne erekciju i orgazam. Teorijski. izbegavajte svaki polni kontakt dok ne dobijete potpunu dijagnozu i medicinsko lečenje .VODIČ KROZ ZDRAVLJE njihova ejakulacija. pa bi muškarci aktivnog polnog života i s više partnera trebalo budno da paze na mogućnost da se zaraze i prenesu bolest. Isto vredi za teškoće s mokrenjem. Ako ste skloni da u životu reagujete na stres besom ili depresijom . čini se da su muškarci naročito predodređeni za to. radi detaljnijih informacija o oplodnji i kontracepciji. porazgovarajte s lekarom o preventivnim merama. Neobrezani muškarci trebali bi svaki dan da se peru ispod prepucijuma. (VidiTestisi-tegobe. Emocionalno blagostanje je jednako važno kao i telesna kondicija. Vremenom prostata može da natekne.može da bude važan doprinos uspešnom oporavku. Kod muškaraca postoji nešto veća verovatnoća nego kod žena da će patiti od kardiovaskularnih tegoba. trebalo bi da porazgovarate o svim očiglednim teškoćama sa svojim lekarem.infek- cije.) Prezervativi su delotvorno sredstvo i za sprečavanje polno prenosivih bolesti. želudačno-crevni problemi i neki oblici raka.

možda niste svesn progresivnog gubitka vida. alkohola i lekova obično ubrzavaju neizbežan proces starenja. pa bi trebalo da se najavit( za godišnji pregled da biste proverili oči i mogućnos ovih poremećaja. (Vidi Vid . Kosti dostižu maksimalnu gustinu u uzrastu između 25 i 35 godina. Najbolje što možete da učinite za svoju kožu je da izbegavate preterano izlaganje suncu. Za mnoge Ijude je prvi znak starenja opadanje kose ili dobijanje sedih vlasi. Primereno vežbanje. pa su redovni pregledi kod zubara i korektivni rad na zubima važni za zdravlje usne šupljine.VODIČ KROZ 2 D R A V L J E STARENJE Zahvaljujući ogromnom napretku u medicinskoj nauci i veštinama lečenja.poremećaji.) Cubitak sluha je obično postepen proces koji mo že da se primeti posle 40.) Vaša čula mirisa i ukus. Ono što se nekad smatralo zdravim potamnelim tenom .ili čak jedna teža opekotina od sunca u ranom dobu . svi telesni sistemi počinju bivati manje delotvorni. PROCESSTARENJA Telesna kondicija i mentalna produktivnost obično dostižu svoj vrhunac između dvadesete i tridesete godine i ostaju stabilne mnogo godina. Pocrvenela koža koja svrbi i drugi oblici dermatitisa mogu takođe da se povežu sa sta- renjem. čak i opasne po život. Staračke pege ili fleke koje se pojavljuju na rukama i drugim mestima obično su bezopasne i mogu vremenom da nestanu. veka mogu da očekuju da će doživeti prosek od preko 70 godina. (Vid Sluh . tako da relativno blage povrede mogu da postanu ozbiljne. gojaznost. za žene prosečni životni vek iznosi više od 75 godina. Tinitus.između 40 i 65 . produktivniji život od onog kakav su možda zamišljale naše deke i bake. mreni i degeneraciji očm m rlje. ukoliko se ne leče. Proces zarastanja znatno je sporiji kod starijih nego kod mlađih odraslih osoba. a njihova polaganaerozijado osteoporoze može da rezultira gubitkom nekoliko centimetara visine do kasnih sedamdesetih godina. Ako pogoršanje stanja zuba i desni ometa uzimanje hrane. većina Ijudi danas može da očekuje duži. trebalo bi da razgovarate sa zubarom da vas pripremi za proteze. (Vidi Artritis. Gom ilanje i preraspodela telesnih masnoća može takođe da doprinese promeni izgleda. ali taj postepen gubitak je obično problem tek ako pogubno utiče n.) PROM ENE U ČULIMA Svako telesno čulo obično se pogoršava kako starite. Zglobovi . gubi elastičnost i počinje da se bora. no efekti starenja često dolaze bez upozorenja. Cubitak kose koji počinje dok ste još u dvadesetim obično je nasledan. bolesti i preterana upotreba duvana. Starije osobe su podložnije nego rnlad« hipoterm iji. te pojave. Možda nećete početi da primećujete promene dok ne zađete u četrdesete ili pedesete. čineći artritične bolesti čestim problemom. ali kad god do njega dođe. pravilna ishrana i odgovarajuća medicinska zaštita kada je potrebno. slabiji mišići i tanja kožaznače da takve nezgode mogu da imaju i ozbiljnije posledice.bolesti. gotovo ga je nemoguće sprečiti.) Kombinacija sporijih refleksa i slabije ravnoteže čini starije osobe sklonijim padovima i drugim nezgodama. ako počnete da gubite zube. Vremenom. Muškarci rođeni u drugoj polovini 20 . no koža i slojevi masnoće pod njom i dalje će se stanjivati i konačno izazvati pojavu novih bora. posetite oftalmologa radi naočara ili kontaktnih sočiva da biste ispravili kratkovidos' ili dalekovidost. Osobe starije od 60 godina mogu di budu podložne glaukomu. neke osobe mogi s vremenom da primete znatan gubitak sluha dok dru ge možda ne primete skoro nikakvu promenu. toplotnom udaru i iscrpljenosti vrući nom (vidi ove nazive u Hitna stanja . različitom brzinom kod različitih osoba. U kostima se takođe može javiti kalcifikacija i one mogu da izgube zaštitnu hrskavicu u zglobovima ili se mogu javiti drugi simptomi artritisa. S druge strane. slaba ishrana. kod žena masnoće gravitiraju ka grudima. mogu da pomognu da se vaše dobro telesno i mentalno zdravlje održi kroz srednje godine .prva pom oć) Na osetljivost na temperaturu mogu da utiču tegobt sa cirkulacijom ili tegobe sa štitastom žlezdom . Telesne vežbe i dobra ishrana mogu pomoći da telo održite gipkim i snažnim. mogu naposletki da dovedu do delimičnog ili potpunog slepila. godine. (Vidi Desni .bolovi. takođe će postati manje izoštrena.porem ećaji. ipak. Delovi opuštene kože mogu hirurški da se zategnu i da se uklone postojeće bore na neko vreme. 38 . iako će i mišići vremenom prirodno atrofirati. U srednjim godinama prekomerne naslage masnoća kod muškarca se obično slegnu u predelu stomaka. Lomljive kosti. stomaku i bokovima. istovremeno doprinoseći težini donjeg dela tela. posebno na licu i rukama. Kad prvi pui otkrijete promene vida.i dobrano u starost.sada se smatraju potencijalnim rizičnim faktorom za rak kože. Zubobolja. Buduć da se očni vid obično kvari polako. Poremećaji sa zglobovima i koštanim sistemom mogu da postanu očigledniji kako Ijudi stare. Tkivo desni koje se povlači izazvaće klimavost zuba i sklonost krvarenju. S godinama se koža polako stanjuje. vaš apetit.

Ako primetite takve simptome kod sebe ili nekog drugogodraslogčlana porodice.odrasle osobe koje puše u znatno su većoj ^pasnosti. Mnogi lekari preporučuju osobama itarijim od 65 godina da se svake godine vakcinišu arotiv gripa da bi se zaštitili od napada virusa influen:e . upotreba štapa ili drugog pomagala za hodanje može da bude mudra odluka. Zene bi morale naročito dobro da paze na zna<e raka dojke. godine verovatnije je da ćete dobiti rak. Pronalaženjem novih aktivnosti kroz koje ćete dati sebi oduška . materice. ali može da bude najbolje rešenje. no može da se radi i o simpton u Parkinsonovebolesti . BRIGA ZA STARIJE O SO BE Casni stari pojam o mlađim članovima porodice koji se brinu o starijem naraštaju još uvek vredi. plivanje. Ako ravnoteža ili pokretljivost postanu problem. većina starijih osoba zaključi da je pametno da prestane da vozi automobil. Pogoršanje . Muškarci bi morali biti svesni znakova upozorenja za rak prostate i testisa i trebalo bi da razumeju da su. To nije laka odluka. Infekcije mokraćnog trakta kao što su bubrežne infekcije ili infekcije bešike. koju će pružati osposobljena medicinska sestra ili drugi negovatelj. Zaboravnost. golf ili tenis . Slaba ishrana može kod starijih osoba prouzrokovati •azvoj anemije. možda ćete da ustanovite da prijavljivanje starije osobe za program dnevne nege olakšava mentalni i fizički pritisak povezan s takvom negom kroz duže vreme. delimični gubi:ak pamćenja i progresivno jačanje senilnosti imaju nnoge uzroke. Možda će doći vreme kada ćete morati da smestite starijeg bračnog partnera ili roditelja u starački dom ili sličnu ustanovu. u nešto većoj opasnosti nego žene 3d dobijanja raka pluća i debelog creva.ne napore vrlo zamornim. U određenom trenutku. pojačan rukohvat na stepeništu i sigurno pričvršćeni tepisi . ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja naznačeni su podebljanim kosim slovima. zbog sve lošijeg vida i telesnih refleksa. naročito ako je ta osoba bolesna. Srčani mišići i krvni sudovi gube elastičnost Dtežavajući kruženje krvi kroz organizam.pomoći će da održite zdravlje kardiovaikulamog sistema. Možda ćete ustanoviti da ste osetljiviji na obične bolesti i kad god ih dobije:e možda će vam trebati duže da se od njih oporavite iego u prošlosti. učestalije su što ste stariji i nogu da dovedu do ozbiljnijih posledica. Skromno ulaganje u sigurnost kod kuće . Uz pažljivo istraživanje i planiranje može da se nađe odgovarajuća i brižna sredina za stariju osobu. koji se kreću od manjih infekcija ili guoitka sna do moždanog udara ili Alchajmerove boleiti. . Penzionisanje i prilagođavanje načinu života sporijeg tempa mogu da imaju važno psihološko dejstvo koje neki Ijudi teško prihvataju. ali nečija odluka da izvrši krupne promene u svom načinu života mora da se donese sa jasnim saznanjem finansijskih i društvenih posledica i mogućnosti početne emocionalne traume. Posle 50. Nekim starijim osobama će trebati pneumokokna »'akcina da bi sprečili upalu pluća.možete da olakšate prilagođavanje drukčijoj ulozi u porodici i zajednici. grlića materice i jajnika. Ako se osetite preplavljeni osećanjima. Starije osobe :akođe su podložne želudačno-crevnim problemima <ao što su sindrom iritabilnog creva i divertikulitis. ugovorite lekarski pregled da bi se odredio uzrok. Starenje takođe utiče na mozak i nervni sistem. Penzionerska udruženja pružaju mnoge pogodnosti starijim osobama.mogu da pomognu u sprečavanju nezgoda. Ako vam nije izvodljivo ili prihvatljivo da se sami kod kuće brinete za hronično bolesnu ili za krevet vezanu osobu. ali je za mnoge Ijude danas nerealan ili nemoguć. frebalo bi da se posavetujete s lekarom u vezi s bilo <akvom porodičnom anamnezom nekog određenog Dblika raka i obrazujete se u pogledu znakova upozo'enja. Starije osobe takođe često pate od inkontinencije mokrače i zatvora. Budući da srce mora sve napornije da radi da bi obavilo svoj zadatak. znatan porast može da znači da ste u opasnosti od srčanog ili moždanog jdara . ili ako vi ili oni oko vas osećaju da patite od depresije. statistički gledano. možete da razmotrite negu u domu. bilo povremeno bilo stalno. Redovne fizičke vežbe . članovi porodice daleko ili su uslovi kod kuće nedovoljni ili neodgovarajući. trebalo bi da zatražite pomoć lekara ili savetnika. dobrovoljni rad ili bavljenje nečim što vas zanima celog života . mali po'ast krvnog pritiska je normalan. Ako odlučite da budete primarni staralac. ručke za pridržavanje u kadi.putovanja. kod nnogih je to bezazleno.hodanje.VODIČ K R O Z Z D R A V I __ I E TELESN E PROMENE PRILAGOĐAVANJE PROMENAMA Starenjem svi unutrašnji sistemi postaju manje delovo rni. Telesne promene povezane sa starenjem biće praćene promenama u vašem ličnom životu. ali posavetujte se s lekarom pre nego što počnete s novim programima vežbanja. Imunološki sistem organizma takođe će postati n an je delotvoran s godinama. Bla50 drhtanje ruku ili glave često je kod starijih osoba. Smrt prijatelja i supružnika neizbežno će izazvati žalost i možda anksioznost u pogledu promena u vašem životu.tanja kardiovaskularnog sistema naposletku čini tele.na primer.

...............bolovi ............hitna stanja O p ek o tin e ............................................................................................................................. ..................... 52 Povrede glave............................................................................214 Disajni sistem ............. 56 Prelom i i i š č a š e n j a ......................................................... 70 Vidi takođe Bolesti i m ogućnosti lečenja za: D ijabetes.......................................................... 65 T r o v a n j e ....... 48 O k o ............................ 41 ...................................................................68 U n u trašn je k rvaren je D avlje n je ............................SADRZAJ Prvi koraci u hitnim sta n jim a G u b ita k svesti .......................................................584 Trbuh . 762 Ubodi i ugrizi insekata i p a u k o v a ....................... 64 Toplotni udar i iscrp ljen o st vrućinom .....................................................................................................................................................................................hitna s t a n j a ......................46 N a p a d i ..................................53 Porođaj .................................... vrata i leđ a ..........................hitna stanja ................................42 v G u še n je stranim t e l o m ............................................. 482 Mučnina ....... 43 K r v a r e n j e ...... 47 Nos .........................69 Z m ijski u j e d ........... 62 H IT N A STA N JA PRVA POM OĆ Strujni udar ............................................. 51 O z e b lin e i p o t h la đ e n o s t .........64 A nafilaktički š o k .....................................49 ........................................................220 Moždani udar ................................................................................... 54 Prestanak rada srca i d i s a n ja .......... 67 ........................................................ 63 Š o k ......................... ............. 488 N esvestica.............................. 60 Srčan i u d a r ................ 788 ....504 Povraćanje...............66 U ho ...............................prva p o m o ć ....................................................................................................

4 5 Sprečite šok (str. Proverite prioritete kod povređenog A OTVARANJE DISAJNIH PUTEVA Lagano zabacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu bradu. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. a diše. Poduprite glavu povređenog i prevrnite ga na trbuh. samo podignite bradu. O PREZ: Ne stavljajte unesrećenog u ovaj položaj ako sumnjate na povredu vratnog dela kičme ili leđa. 46). 41 . kao što su nekakav znak na unesrećenom značajan za medicinsko osoblje ili otvoreno pakovanje otrovne hemijske supstance. 64). tako da disajni putevi ostanu prohodni. Prislonite uho na njegova usta i pažljivo osluškujte oseti li se izdisanje vazduha. samo pomeranje grudi možda ne znači disanje. vrata ili leđa. Pažljivo mu zabacite glavu unazad. Zaustavite svako jače krvarenje (sfr. u udubljenje na vratu povređenog sa strane.Šta učiniti kod hitnog slučaja 1 2 Nazovite 94 (hitna pomoć) ili recite nekome u blizini da to uradi. SLUŠANJEM I OPIPAVANJEM Gledajte da li se unesrećenom podižu grudi. (desno). oslušnite da li se čuju otkucaji srca. s unutrašnje strane detetove ruke između lakta i ramena i pokušajte da napipate puls. bez palca. Bočni položaj Stavljanjem u bočni položaj povređenog. pored Adamove jabučice. Pogledajte oko sebe da vidite ima li ičega što bi vam moglo pomoći. i pokušajte da osetite puls. Pokušajte da utvrdite šta se dogodilo. Savijte mu ruku i koleno koji se nalaze bliže vama. omogućićete prohodnost disajnih puteva. bez palca. PROVERA RADA SRCA (PULSA) Lagano prislonite dva prsta. Ako ga ne osećate. koji nije pri svesti. B PROVERA DISANJA GLEDANJEM . PROVERA RADA SRCA KOD ODOJČETA (DO GODINU DANA STAROSTI) Lagano pritisnite dva prsta.

Ne stavljajte mu jastuk pod glavu. Prelazite po čelu povređenog hladnom mokrom tkaninom. pokrivačem ili kaputom. jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. vrata ili leđa. I Proverite prioritete kod unesrećenog (str. drmanjem ili polivanjem hladnom vodom. 56 . počnite s veštačkim disanjem 1 masažom srca (str. naročito oko vrata. Opustite svu odeću koja steže unesrećenog.GUBITAK SVESTI GUBITAK SVESTI VAZNO! ♦ Pozovite 94. 5 Utoplite unesrećenog.59). dok ne stigne lekarska pomoć. 47). pogledajte str. 4 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 2 Sklonite unesrećenog s mesta koje mu škodi. Ako on ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. 47). . OPREZ: Ne pokušavajte da prizovete unesrećenog k svesti udaranjem. 53.

u T ' v 7 \ Davanje veštačkog disanja usta na usta Unesrećenom prstima zatvorite nos i svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta. pustite da se grudi spuste pre nego što jdahnete vazduh sledeći put. pritiskajući prema unutra i prema gore 2 Primenite pritisak na stomak . NASTAVLJA SE 43 . Ako se njegove grudi ne dižu sa svakim udisajem. Uvucite kažiprst i kružnim pokretom s unutrašnje strane obraza iščistite sva strana tela. samo pomeranje grudi ne mora da znači da diše. 7 —' V \ f j / / —y . između udisaja odmaknite usta. priča ili viče. polegnite ga na leđa. Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje »e nalazi u grlu unesrećenog. poslušajte i osetite da li diše. odmah iznad pupka. DPREZ: Upamtite . Međutim. pogledajte okvir na str. lagano mu zabacite ^lavu još malo više unazad i ponovo pokušajte da mu dva puta polagano udahnete vazduh. 3 4 Ako unesrećeni izgubi svest. Tako biste mogli da ?a gurnete još dublje u disajne puteve. Lagano ^abacite glavu unesrećenog unazad i podignite mu aradu. ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo. iivakako stavite uho na usta unesrećenog. vrata ili leđa. \ v ____ _— 6 Pogledajte. diše.ne pokušavajte da dohvatite strano :elo koje se nalazi u grlu unesrećenog. ne stavljajte ruke na rebra li na donju ivicu grudne kosti. a ispod rebara. Počnite s prvom pomoći za gušenje stranim telima (dole). 1 Hajmlihov zahvat Obuhvatite unesrećenog oko struka. stavite stisnutu šaku na sredinu ijene grudne kosti. Očistite usta unesrećenoga. Jednu ruku stisnite u šaku i položite mu je na sredinu stomaka. 45. a može da kašlje. Ako ste vi unesrećeni. Čišćenje usta prstom Pridržavajte unesrećenom jezik i podignite mu bradu. Izvršite pritisak brzo i više puta. DOgledajte str. Q \ r \ 5 Otvorite disajne puteve unesrećenog. nemojte se mešati. pružite prvu pomoć za besvesno stanje (str.(Hajmlihov IHeimlichov) zahvat). Nastavite da vršite taj zahvat dok strano telo ne bude izbačeno ili dok unesrećeni ie izgubi svest. Ako je unesrećeni odojče (do godinu dana).GUŠEN JE STRANIM TELOM GUŠENJE STRANIM TELOM VAŽNO! ♦ Ako sumnjate da je u grlu unesrećenog zapelo strano telo pa on ne može da kašlje. Držite šaku drugom rukom. Dvaput udahnite vazduh u usta unesrećenog. 42). O PREZ: Ako je unesrećena osoba :rudna ili gojazna. budite spremni da reagujete ako se stanje pogorša. pogledajte okvir dole desno. govori ili viče. Dva puta mu lagano udahnite vazduh. Ako on diše. diše. nazovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. Pogledajte da li se dižu njegove grudi sa svakim jdisajem . 53. □PREZ: Ako sumnjate na povredu glave.

Tražite lekarsku pomoć da biste se osigurali protiv komplikacija koje mogu da budu izazvane napadom gušenja ili prvom pomoći. Ponavljajte ovaj niz pritisaka na stomak. odmah iznad pupka i ispod rebara. odmah iznad pupka a ispod rebara. Pritisak na trbuh. O PREZ: Dok pritiskate. ne činite to ni na jednu stranu.GUŠEN JE STRANIM TELOM Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. Stavite drugu ruku na prvu. Očistite mu usta i dva puta polako udahnite vazduh. a unesrećeni ne diše. očistite usta i dajte veštačko disanje. Držeći laktove okrenute prema spolja. 1 1 Ako je strano telo izbačeno. Izvršite pritisak na stomak pet puta. pet puta mu pritisnite stomak. pritisnite šaku brzim pokretom u unutrašnjost stomaka i prema gore. odmah iznad pupka a ispod rebara. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste ga tako mogli gurnuti još dublje u disajne puteve. pritiskajući prema unutra i prema gore. Uhvatite šaku drugom rukom. čišćenje usta i polaganih udisaja sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. uverite se da su svi disajni putevi otvoreni pa mu ponovo dvaput udahnite vazduh u usta. 56-59). Pritisak na trbuh Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka. Položite dlan jedne ruke unesrećenom na sredinu stomaka. 8 9 Kružnim pokretom očistite usta unesrećenog. SAM O PO M O C Pritiskajte sebi trbuh sve dok ne izbacite strano telo. pulta ili nekog drugog čvrstog. 10 Ako se grudi unesrećenog i dalje ne dižu. . OPREZ: Ako vidite ili osećate da vam se u grlu nalazi strano telo. Presavijte se preko naslona stolice. tvrdog predmeta i snažno pritisnite o svoju šaku. Izvodite pritisak brzo. počnite sa reanimacijom (spoljnom masažom srca i veštačkim disanjem) (str. pritiskajte stomak. Pritisak na trbuh pomoću predmeta Stisnite jednu ruku u šaku i stavite je na sredinu stomaka.

pritiskate mu grudi i čistite prstom usta. pa četiri puta pritisnite grudi sve dok ne izbacite strano telo ili dok odojče ne izgubi svest. nastavite da dajete veštačko disanje. Čišćenje usta prstom Držite odojčetu jezik i podignite bradu. Cetiri puta ga lupnite po leđima. Ako ne izbacite strano telo.GUŠEN JE STRANIM TELOM O D O JC E Lupkajte po leđima i pritiskajte grudi. Pritiskajte brzo. Ponavljajte u nizu četiri udarca po leđima. 4 Ako se odojčetu grudi ne dižu dok udišete vazduh. 2 Ako odojče izgubi svest. Ako odojče ne diše. da ga lupkate po leđima. Udišite snažno. Udahnite vazduh odojčetu u usta Jednom rukom držite glavu zabačenu. Svojim usnama čvrsto prekrijte njegova usta i nos. četiri udarca po leđima. O PREZ: Ne pokušavajte da dohvatite strano telo koje se nalazi u grlu odojčeta. Ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti. ali ne tako jako da vazduh ode odojčetu u želudac. Ako mu se grudi ne dižu svaki put kada udahnete vazduh. očistite mu usta kružnim pokretom malog prsta. (D O 1 G O D IN E S T A R O S T I) Udarac po leđima Odojče polegnite na svoju podlakticu licem nadole. 45 . Pritisak na grudi Okrenite odojče na leđa. kružnim pokretom pređite po unutrašnjosti usta uz obraz i izbacite ga. četiri pritiska na grudi i jednog kružnog pokreta kojim ćete očistiti usta sve dok strano telo ne bude izbačeno ili dok ne stigne lekarska pomoć. četiri puta mu pritisnite grudi. Dvaput udahnite. Stavite kažiprst i srednji prst na grudnu kost odmah ispod bradavica. a bradu podignutu drugom rukom. odmaknite usta između udisaja. dvaput mu udahnite vazduh u usta i nos. pridržavajući mu glavu rukom. Udarite po leđima između lopatica dlanom druge ruke. s glavom niže od ostatka tela. lagano mu zabacite glavu još malo više prema nazad i pokušajte mu opet dva puta udahnuti vazduh. Dajte veštačko disanje. Bradu mu držite između kažiprsta i palca. Ponovite niz od dva udisaja.

Ne uklanjajte tkaninu koja je stavljena na ranu da bi zaustavila krvarenje. 4 Primenite direktan pritisak na ranu čistom tkaninom ili rukom. pogledajte str. vrata ili leđa. 56-59). Nastavite direktan pritisak na ranu dok pritiskate mesto arterije. da biste izvršili direktan pritisak na ranu. 5 Ako krvarenje ne prestane.hitna stanja (str. Ne pritiskajte arterije koje vode do glave ili vrata osim ako jarko crvena krv šiklja iz povređene vratne arterije. stavite preko nje drugu tkaninu i zadržite pritisak. Ne kopajte (pretražujte) po rani i ne nadražujte je ni na koji način.KRVARENJE KRVARENJE VAZNOt ♦ Ako je krvarenje jako. 41). ♦ Za tačno određena mesta krvarenja vidi takođe Nos . pritiskajte oko rane. preko rane stavite čistu tkaninu. učvrstite je zavojem. Pritisak na arteriju Pritisnite ispruženim prstima arterijsku tačku pritiska koja je najbliža rani. 49) ili Uho . Polegnite povređenog tako da leži ravno na leđima. Možda ćete morati čvršće da stisnete ako krv i dalje nastavi da probija. 53. 6 46 . Direktan pritisak Upotrebite čistu tkaninu. O PREZ: Ne odstranjujte nikakvo strano telo ili delove odeće koji su se zaglavili ili zalepili za ranu. nazovite 94. nemojte je uklanjati. ogradite ga sa svih strana i učvrstite zavojima. Ako je moguće. 3 Odstranite sva vidljiva strana tela iz rane. Podignite mu stopala nekoliko centimetara. Oko . podignite ranu iznad nivoa srca. između rane i srca.hitna stanja (str. ili samu ruku ako je neophodno. Ako povredeni ne diše ili se kod njega ne oseća puls odnosno otkucaji srca. a ne strano telo. Pobrinite se da povređeni miruje i bude smiren. Ako se u rani nalazi strano telo.hitna stanja (str. Kad krvarenje prestane. Zavijanje rane Obmotajte zavoj ili čistu tkaninu oko rane. U slučaju zabodenog stranog tela. OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (str. stavite zavoj. Držite rubove rane spojene. 67). 48). Proverite prioritete kod povređenog (str. Ako krv probija kroz tkaninu. izvršite pritisak na arteriju.

iako zastrašujući. > Kad napad prođe. ne hladnoj. iko unesrećeni ne diše i nema puls. počnite s reanimacijom (str. Polegnite unesrećenog na bok kako biste prečili da mu izbljuvak uđe u pluća. . nazovite 94. 41). _ | ______________________ S IM P T O M I_______________ DPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. možda će zaspati. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Osećaj bockanja Trzanje i grčenje mišića Kočenje tela Slinjenje Gubitak kontrole mokraćnog mehura ili creva Privremeni prestanak disanja Nesvestica TEM PER A TU R N I (FEBRILNI) N APAD I Napadi kod male dece ili odojčadi često su izazvani iznenadnim visokim temperaturama. vodi. Morali biste više da se brinete za uzrok napada. Jklonite naočare. obično nisu opasni po život. ♦ Napadi. vrata li leđa. 53. )P R EZ : Ne pokušavajte da mu obuzdate pokrete isim ako vidite da će se povrediti. Odmaknite sve predmete i nameštaj koji mogu da povrede unesrećenog ko se sudari s njima. pogledajte str. Ako dete ima vrlo visoku temperaturu. Ako unesrećeni sumnja da će imati napad li ako počne da gubi ravnotežu. Pozovite lekara radi daljih saveta. 56-59). skinite ga i brišite mu telo sunđerom nakvašenim u mlakoj. 3PREZ: Ne stavljajte ruke unesrećenom u usta li u blizinu usta tokom napada. Unesrećeni će erovatno biti umoran i smeten. pomozite nu da se spusti na tlo. pa svakako pazite da utvrdite nosi li osoba na sebi ili uz sebe bilo kakav znak značajan za medicinsko osoblje i da li je pretrpela neku drugu povredu. OPREZ: Ne kupajte dete u kadi. ) Opustite svu tesnu odeću na unesrećenom. > Proverite prioritete kod unesrećenog (str.N APAD I VAŽNO! ♦ Ako je to prvi put da je unesrećeni dobio napad. I Sprečite samopovređivanje unesrećenog. odnosno itkucaje srca. ako on ima više od jednog napada svaki sat ili ako napad potraje duže od dva minuta. pomozite unesrećenom da auzme udoban položaj na boku.

5 Kad krvarenje prestane. Strana tela OPREZ: Nemojte se služiti pincetom ni drugim instrumentima u pokušaju da uklonite strano telo. stavite komadić tkanine u nozdrvu koja krvari. držite obe nozdrve između palca i kažiprsta. 1 Tražite da povređeni pokuša izduvati strano telo iz nosa. Zatvorite nos stisnuvši ga prstima. Ako u nosu imate ugruške krvi. bolove ili modrice oko očiju. 2 6 Izvadite tampon od tkanine iz nozdrve posle 30 do 60 minuta.HITNA STA N JA NOS H IT N A S T A N JA VŽ O AN ! ♦ Ako se krvarenje iz nosa ne zaustavi posle 15 minuta. Ne duvajte nos. nazovite 94. pripazite na to da se lako može izvući napolje. Pritisnite nepovređenu nozdrvu jednim prstom. Krvarenje iz nosa ♦ ♦ ♦ ♦ Krvarenje iz nozdrve Krvarenje u zadnjem delu grla Krkljanje Gušenje 2 Ako se strano telo i dalje nije pomaknuto. pokušajte jednom da ih izduvate. Zamolite nekoga da vas odveze u najbližu bolnicu. ne kopajte ga. Sedite i pritisnite 0 nos hladnu tkaninu. ili sumnjate na povredu glave ili vrata. Najbolje je navlažiti tkaninu pre vađenja. Držite obe nozdrve. Utrljajte vazelinsku kremu u unutrašnjost nozdrve da biste pomogli da se spreči dalje krvarenje ili sušenje. ili imate otok. Dišite kroz usta. ne naprežite se i ne saginjite se 24 sata. možda vam je nos slomljen. ispod grebena nosa. S IM P T O M I Strana tela ♦ ♦ ♦ ♦ Nadraženost Teškoće pri disanju kroz nozdrve Iscedak neugodnog mirisa iz nozdrve Krvarenje iz nozdrve —_ _ _ _ _ __ ». 4 Ako krvarenje ne prestane. Krvarenje iz nosa OPREZ: Ako vam je nos izobličen ili nakrivljen. ako se posle povrede iz nosa cedi bistra ili krvava tečnost. kažite mu da ušmrče malo bibera da biste mu pomogli da kihne i izduva strano telo. O PREZ: Ne gurajte tkaninu predaleko u nos. 1 Sedite. recite povređenom da izduva nos. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. između palca i kažiprsta 10 minuta.NOS . Ne tražite od povređenog da snažno udiše. prekrijte nos i lice hladnom tkaninom. Ako se strano telo ne pomeri. Smotajte komadić čiste tkanine i stavite ga u nozdrvu koja krvari. 48 .

♦ Ako se u oku nakupilo krvi. O PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. povređeni bi morao la izvadi kontaktna sočiva. prekrijte oba oka čistom tkaninom pa ga odvezite u najbližu bolnicu.a tekućom vodom ili ga izvadite čistom. Zalepite čašu ia se ne miče. > Uklonite strano telo s donjeg kapka. što može da ispere trano telo. NASTAVLJA SE ► 49 . | ______________________ S IM P T O M t _ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Posekotina ili masnica na oku Bol u oku ili oko njega Krvlju podliveno oko Suvo oko ili oko koje svrbi Suze Brzo treptanje Nemogućnost držanja oka otvorenim Osetljivost na svetlo Oštećen vid Glavobolja Zenice nejednake veličine Strana tela DPREZ: Ne dirajte i ne pokušavajte da uklonite lišta što se nalazi u oku. Ako vidite strano telo. i Izazovite suze u oku. Zamolite povređenog la polako kruži očima dok vi tražite strano telo. Potražite strano telo. Time ćete izazvati suze. \ko vidite strano telo na donjem kapku. 3PREZ: Nemojte dozvoliti povređenom da trlja oko. ♦ Ako krvari iz unutrašnjosti oka. nazovite 94. vlažnom kaninom. Vađenje stranog tela iz donjeg kapka Recite povređenom da pogleda gore. Operite ruke sapunom i vodom. vlažnom tkaninom. nemojte menjati položaj povređenog i ne pomerajte ga. isperite . \ko se strano telo ne ispere suzama. prekrijte oba >ka čistom tkaninom i lagano je učvrstite na mestu.a vodom ili ga izvadite čistom. Cad je strano telo napolju. povređeni > morao da izvadi kontaktna sočiva ako ih ima. prekrijte oko papirnom :ašom tako da podupire strano telo. pa polako povucite donji kapak nadole. OPREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu da biste izvadili strano telo. ako ih ima. :ao što je pero za pisanje. preko donjeg :apka. I Uklonite strano telo koje vidite.OKO HITNA STANJA VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na povredu glave. da se u oku nalazi strano telo ili je u oko dospela hemikalija. »olako povucite gornji kapak nadole. možda će biti jotrebno da probušite rupu u čaši. pozovite 94. vrata ili leđa. Izgurajte strano telo iz oka čistom vlažnom tkaninom. i 3PREZ: Ne upotrebljavajte papirne ubruse maramice ili vatu da biste izvadili strano telo. Pokrijte drugo oko povređene osobe :istom tkaninom da biste sprečili da se povređeno )ko pomera. Još jedna mogućnost je da povređeni »tvori oči pod vodom u posudi sveže vode z slavine. prekrijte oba oka čistom tkaninom i odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ako je strano telo malo. Ako je strano telo veliko. podignite mu glavu da bude iznad srca. ■Jemojte ga vaditi ako se nalazi u dužici ili zenici. Kad jednom strano telo izađe. isperite .

ako ih nosi. Voda bi trebalo da teče od unutrašnjeg kraja oka prema spoljašnjem. Budite barem spremni da osoblju hitne pomoći kažete da li je hemikalija bila u tečnom ili praškastom stanju. Isperite oko vodom. Ako ne vidite strano telo u oku ili s unutrašnje strane donjeg kapka. time ćete pomoći da se spreči pomeranje povređenog oka. Ako je neophodno. Vidi sliku zdesna. Zatim vežite zavoj preko oba oka. Obmotajte mu drugu čistu tkaninu oko glave tako da prekriva oba oka. šibicu ili kašičicu za kafu preko gornjeg kapka. ako možete. Odvezite povređenog u najbližu bolnicu. Ne dozvolite da povređeni trlja oko. vratite gornji kapak u prvobitni položaj. pustite da voda teče preko oba oka. Kad je jednom strano telo izvan oka. vlažnom tkaninom. Podizanje gornjeg kapka Recite povređenom da gledadole. 3 Prekrijte oko. Ako ne možete da nađete ili uklonite strano telo. Ispiranje oka Držite otvoreno oko povređene osobe pod tekućom vodom iz slavine najmanje 15 minuta.HITNA STA N JA 6 Uklonite strano telo iz gornjeg kapka. Povređeni bi tada morao da izvadi kontaktna sočiva. 4 Identifikujte. 50 . neprestano ispirajte oko čašama vode. podignite povređenom gornji kapak. . Stavite štapić za čišćenje ušiju. pazeći da ona teče preko oka od unutrašnjeg ugla prema napolje. 15 min. Ako ne možete da dovedete povređenog do slavine. Ne stavljajte u oko ništa drugo osim vode. Pošto ste isprali oko. prekrijte oba oka čistom tkaninom i učvrstite je da se ne miče.OKO . m Prekrivanje oba oka Stavite čistu tkaninu preko oka povređenog. Ako vidite strano telo na gornjem kapku. prekrijte oba oka i potražite lekarsku pomoć. Hemikalija u oku OPREZ: Nemojte da gubite vreme pre nego što počnete da ispirate oko i pobrinite se da voda dospeva pod oba kapka. ili povređenoga boli ili slabije vidi pošto ste uklonili strano telo. ako ih ima. hemikaliju koja je izazvala opekotinu. isperite ga vodom ili ga odignite čistom. O PREZ: Ne upotrebljavajte papirnu maramicu ili vatu za vađenje stranog tela. Ako su zahvaćena oba oka. 2 Tražite da povređeni izvadi kontaktna sočiva. prekrijte ga čistom pamučnom tkaninom. učvrstite da se ne pomera. Uhvatite gornje trepavice i kapak povređenog i zavrnite gornji kapak preko šibice.

naslac. 51 . v/đ/Strujni udar (str.O PEKOTIN E OPEKOTINE VAZNO! Nazovite 94 ako opekotine ne zahvataju samo jedan deo tela. > Podignite opečenu ruku ili nogu iznad nivoa rca unesrećenog. Z A P A L JE N A O D E Ć A 1 Polegnite osobu na zemlju tako da odeća koja gori bude gore. Odmaknite povređenog od izvora opekotina. ireko nje stavite još jednu. ili ako unesrećeni otežano diše. ne stavljajte »od vodu i ne prekrivajte opekotinu. Ako je unesrećeni prosuo hemijsku supstancu od koje se koža smrzla. Je bušite plikove. ^ko je opečeni deo manji od površine grudi lovredenog. 49-50). OPEKOTINE OD HEMIKALIJA SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotine Glavobolja Problemi s disanjem Napadi ♦ ♦ ♦ ♦ Plikovi Vrtoglavica Bolovi u stomaku Nesvestica 1 Udaljite povređenog od hemikalije. Nazovite 94 ako su opekotine izazvane hemijskim supstancama. 3PREZ: Ne skidajte vruću odeću ili odeću koja tinja li se dimi i koja je osušena ili zalepljena za opečenu . otresite sve čestice pre nego što isperete vodom. > Polako prekrijte opečenu kožu čistom suvom kaninom. morali biste da kod unesrećenog takođe proverite prioritete (str. Ako unesrećeni ima hemijsku opekotinu u oku. vrata i leđa. Opečeni deo držite pod tekućom vodom najmanje 15 minuta da bi se hemikalija razblažila. Nazovite i ako je unesrećeni dete ili starija osoba.hitna stanja (str. vidi Trovanje (str. vrat. Ako kroz tkaninu probija tečnost. sodu bikarbonu ili led na opekotine. Razdvojte opečene prste na rukama i nogama. 2 Ugasite plamen pokrivačem. ) Prekrijte lakše opekotine mokrom tkaninom. počnite s veštačkim disanjem i masažom srca (reanimacijom) (str.ožu. losione. DUBINSKE OPEKOTINE Kod dubinskih opekotina (na koje ukazuje pougljenisana ili bela koža). )P R EZ : Ne stavljajte led na opečenu kožu. 52). kaputom ili bilo kojom drugom tkaninom koja vam je pri ruci. 4 Ako povređeni ne diše ili mu se ne može napipati puls ili otkucaji srca. kao što je kreč. pogledajte str. Ako sumnjate da je povređeni doživeo strujni udar. 2 Isperite opekotinu vodom i odstranite zagađenu odeću. 63). stopala ili polne organe. 5 Prekrijte opekotinu čistom. odstranite sav nakit ili odeću koji su možda došli u dodir sa hemikalijom. polako ga prekrijte čaršavom i peškirom koji ste namočili u hladnu vodu. 53. Dok ispirate opekotinu. )P R EZ : Ne upotrebljavajte vatu ili flastere. Ako je opečeni deo veći id površine grudi unesrećenog. između ijih polako stavite komadiće suve gaze ili tkanine. 41). pružite prvu pomoć za hemijske opekotine. 66). šake. 3 Proverite prioritete kod povređenog (str. )PREZ: Ako sumnjate na povredu glave. vidi Oko . )P R EZ : Nemojte da nanosite nikakve masti. ! Skinite svu odeću ili nakit s opečenog dela tela. suvom tkaninom. Ne dišite i ne kašljite u opečenu kožu. Vidi okvir dole. 41). ili ako zahvataju lice. 56-59). vko su opečeni prsti na rukama i nogama. OPREZ: Kod krute (praškaste) hemikalije. Ako je povređeni prosuo hemijsku supstancu koja se apsorbovala kroz kožu ne spalivši je. i držite opečenu kožu pod hladnom tekućom odom. Odvraćajte plamen od lica unesrećenog ili mu recite da se polako prevrće. a zatim prvu pomoć za ozebline (str.

odnosno otkucaje srca. Ako nemate na raspolaganju vodu. zaslađene. Ili nakvasite pamučnu tkaninu u toploj vodi. Ako možete da utoplite ozeblu kožu. Poslužite se svojom telesnom toplotom. pogledajte str. grudi i slabine. O PREZ: Ne upotrebljavajte nikakav direktan oblik toplote. polako zagrevajte kožu. Presvucite je u suvu odeću. nemojte je zagrevati. _ | ______________________ S IM P T O M I________________ Pothlađenost (hipotermija) ♦ Drhtanje ♦ Nekoordinisani pokreti ♦ Pospanost. Ako unesrećeni ne diše i nema puls. a pomoć neće uskoro stići. 1 Odnesite unesrećenog u obližnje sklonište. pokrivačima ili aluminijumskom folijom da biste polako ugrejali unesrećenog. stavite čiste suve komade tkanine između ozeblih prstiju na nogama i rukama. nemojte se služiti direktnim izvorom toplote. poslužite se svojim telom. Osušite zagrejanu kožu i držite je utopljenom. stvrdnula se i smrzla ♦ Plikovi Pothlađenost (hipotermija) OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. 41). ne vruće vode i držite ih najmanje 30 minuta. prvo pristupite lečenju hipotermije. polako ponovo ugrejte osobu. kao što je električni pokrivač. Pomerite unesrećenog s hladnoće i čekajte hitnu pomoć. kao što je električni pokrivač. Obmotajte kožu suvom tkaninom da biste je održali utopljenom. ponovo je kvasite da bi ostala topla. Ako je osoba pri svesti i može da guta. ♦ Ako unesrećeni ima simptome i hipotermije (pothlađenosti) i ozeblina. pokrivačima ili novinama kako biste ugrejali kožu. hladna koža ♦ Ružičasta koža koja postaje bleda da bi kasnije pocrnela. Ako ne može da stigne lekarska pomoć. da biste ugrejali unesrećenog. Proverite prioritete unesrećenog (str. Uklonite svu odeću koja ga steže i nakit.OZ E B LI N E I P O T H L A đ E N O S T OZEBLINE I POTHLAĐENOST VAZNO! ♦ Nazovite 94. Polako odvezite ili odvedite osobu u sklonište. prekrijte je čistom suvom tkaninom. Kad jednom oštećena koža postane meka i u nju se vrati osećaj. bezalkoholne napitke. Ne masirajte kožu. 2 4 Ne dopustite unesrećenom da puši ili pije alkohol dok čekate lekarsku pomoć. počnite sa reanimacijom (str: 56-59). Pokrijte joj glavu i vrat. Lagano mešajte vodu i kako se bude hladila. zato odvojte malo dodatnog vremena i pažnje da im proverite puls. Stavite ozeble ruke ili noge u posudu tople. slabost ♦ Nesvestica ♦ Prestanak rada srca Ozebline ♦ Neosetljiva (obamrla). O PREZ: Pogođeni hipotermijom često imaju vrlo spor ili slab puls. 53. 52 . dajte joj da pije malo po malo tople. dodajite tople vode. Stavljajte mu tople obloge na vrat. O PREZ: Ozebla koža može trajno da se ošteti ako se prebrzo zagreva. Ozebline OPREZ: Ako postoji i mala verovatnoća da će se koža ponovo smrznuti. vrata ili leđa.

Najbolje je imati lekoga ko će vam pomoći da to učinite. Povreda glave. Pobrinite se da unesrećenom bude udobno. Višestruke rane i nesvesno stanje posle telesnih udaraca takođe su mogući pokazatelji. 'rat i leđa svakako budu u ravni dok ga prevrćete.asvim neophodno. 56-59). vrat i leđa )a ga pažljivo prevrnite na leđa. 3PREZ: Ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to noglo da izazove začepljenje disajnih puteva. ili ako postoje prostrelne rane glave i grudi. poduprite mu glavu. Ako morate da stavite jnesrećenog na leđa. 4 8 ). 53 . mučnina ili povraćanje ♦ Promenjeno mentalno stanje ♦ Promene vida ♦ Nerazgovetan govor ♦ Nepravilan puls ♦ Nesvestica Povrede vrata ili leđa ♦ Bolovi u leđima ili vratu ♦ Osećaj bockanja u rukama ili nogama ♦ Nepokretnost ruku ili nogu ♦ Gubitak kontrole bešike ili creva ♦ Neobičan položaj glave.POVREDE G LA V E. počnite sa reanimacijom str. oka ili nosa. Pobrinite se da unesrećeni u potpunosti miruje bude smiren. okom (str.a pokrivačem ili kaputom dok ne stigne medicinska )omoć. poduprite mu glavu. Pristupite lečenju očiglednih povreda. 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str: 41). ♦ Ako možete. ustanovite kako je osoba povređena. 67 ). a zatim pristupite pružanju prve pomoći za hitne slučajeve s nosom (str. VRATA I LEĐA VAZNO! ♦ Nazovite 94. 'Jemojte mu davati ništa za jelo ili piće. vlajbolje je imati najmanje još jednu osobu da vam )omogne da to uradite. pružite prvu pomoć kako je opisano dole. vrat i leđa pažljivo ga prevrnite na bok. VRATA [ LEĐA POVREDE GLAVE. ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo povredu glave i krvari iz uha. vrata ili leđa ♦ Nesvestica DPREZ: Ne pomerajte povređenu osobu ako nije . S IM P T O M I Povrede glave ♦ Rane na glavi ♦ Modrica ili čvoruga na kosmatom delu glave ♦ Krvarenje iz uha. vrata ili leđa posebno je verovatna ako se unesrećeni zatekao u nezgodi koja je uključivala iznenadno ubrzanje ili usporavanje (kao u saobraćajnim nezgodama) ili od skakanja na suvom ili u vodu. 3PREZ: Pripazite da se glava i vrat unesrećenog »omeraju zajedno s ostatkom tela. pokrijte . 4 9 ) ili uhom (str. vko unesrećeni počne da se guši ili da povraća li gubi svest. ^ko ne diše ili ne možete da mu osetite puls li otkucaje srca. amo mu podignite bradu. DPREZ: Kad unesrećenom otvarate disajne puteve. pripazite da glava. nosa ili usta koje nije izazvano povredom tih delova ♦ Tečnost koja se cedi iz uha ili nosa ♦ Modrica na oku ♦ Modrica iza uha ♦ Glavobolja. ’obrinite se da unesrećenom bude toplo. > Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni.

Ne pokušavajte da odgodite porođaj. ♦ Ako majci iz vagine curi tečnost.POROĐAJ PRVA POMOĆ VAŽNO! ♦ Ako porođaj napreduje brže nego što ste očekivali (majka možda oseća neodoljivu želju da gura ili možda oseća detetovu glavicu među nogama). nemojte se uzrujavati. Pridržavajte dete dok se pojavljuje na otvoru vagine. odvezite majku u bolnicu. zovite njenog lekara. Biće klizavo. recite joj da diše duboko i polako. čime se može podupreti. Ne dozvolite majci da prekrsti noge i ne pokušavajte da gurnete dete nazad majci u vaginu. O PREZ: Odmah pozovite lekarsku pomoć ako majka izgubi više od 1 do 2 šoljice krvi pre. Smestite je na veliku ravnu površinu sjastucim a ili nečim drugim udobnim. 2 £j Pridržavajte dete Većina dece rađa se s glavom napred. 3 y J y Jg g -- \ . Ona će se prirodno okrenuti na stranu. Porođaj 1 Pojaviće se tečnost obojena krvlju. a uslediće i ostatak tela. Normalno je da se pojavi nešto tečnosti obojene krvlju. pa se zato umešajte tel< kada bude potrebno. Ako je pupčana vrpca obmotana oko vrata. podvucite pod nju prst i polako je prebacite preko detetove glave. nazovite 94. možete da upotrebite čist. suv peškir da biste ga držali. Neophodno je zvati medicinsku pomoć što je pre moguće jer može da dođe do komplikacija koje mogu da ugroze život majke i deteta. zatim počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano. Proverite da li je pupčana vrpca oko detetovog vrata. Pomozite joj da skine svu odeću ispod stomaka. 3 Operite ruke vodom i sapunom. Pod nju stavite čist čaršav ili novine. 2 Pobrinite se da majka bude smirena. tokom ili posle porođaja. Pobrinite se da joj bude toplo. Majku mogu da muče jaki bolovi. Izribajte sapunom i vodom i ispod noktiju i uklonite sav svoj nakit. O PREZ: Ne vucite dete. Poduprite glavu i ostatak tela kad se pojavi na otvoru vagine. Priprema majke 1 Majku udobno smestite. ♦ Porođaj je prirodni proces. ♦ Ako su kontrakcije materice pravilne i javljaju se u razmaku od tri do pet minuta.

Masirajte majci donji deo stomaka. Recite majci da nastavi da gura. Dete je možda još u vodenjaku. Ako je tako. odmah pozovite nedicinsku pomoć. lagano pritisnite neposredno znad majčinih stidnih dlaka ili joj podignite noge. \ko se u roku od tri minuta ne pojavi i glava. Stavite je u posudu ia biste je dali medicinskom osoblju. Ako ne diše. Očistite mu jsta i nos čistim. U ! Vezanjem odvojite ostatak pupčane vrpce Upotrebite uzicu ili pertlu za cipele pa je čvrsto stegnite oko pupčane vrpce najmanje 10 cm od detetovog pupka. Očistite mu usta i nos čistim suvim peškirom. YJ ffW \ I '> \ \ \ Pobrinite se za oticanje tečnosti iz deteta Držite dete tako da mu glava bude niže od stopala. Majka će najčešće izbaciti )osteljicu u roku od 30 minuta.■/ /f I & > Omogućite detetu koje izlazi na zadak da diše Podižite detetovo telo prema gore sve dok mu ne vidite lice. držite ’a tako da mu glava bude niže od stopala i lupkajte $a po tabanima. suvim peškirom. DPREZ: Ne vucite dete napolje iz vagine.POROĐAJ . trljajte majci donji Jeo stomaka da biste pomogli da se održi pod . Zapamtite vreme. Obrišite i umotajte dete. Jmotajte ga u čist. 6 Možda neće prvo izaći detetova glava. Ne vucite pupčanu vrpcu ne pokušavajte da izvadite posteljicu. Upotrebite čist.PRVA POMOĆ 4. 3 Vežite uzicu oko pupčane vrpce. suv )eškir. % Sačuvajte posteljicu. suv peškir.ontrolom moguće krvarenje. Ako o ne deluje. 3ridržavajte detetovo telo kako se pojavljuje. polako pritisnite odmah znad majčinih stidnih dlaka. 56-59). \ko se to dogodi. jrobušite vodenjak. 55 . \ * \ ' . Držite dete ako da mu iz usta i nosa iscuri tečnost. a glavu mu okrenite na stranu. \ ----V y / ' A Posle porođaja 1 Pomozite detetu da počne da diše.Detetovo rame može da zapne. OPREZ: Za podvezivanje pupčane vrpce ne upotrebljavajte konac. aodignite detetovo telo kako biste mu otkrili lice Ja može da diše. ' (l ^ ^3 A --- ( 5 Pobrinite se da majci i detetu bude toplo io dolaska lekarske pomoći. ’ošto je posteljica izbačena. Ako sasvim le izađe u roku od 30 minuta. počnite s reanimacijom (str. ecite joj da jako gura. Ako se čini da se rame zaglavilo. nemojte mu ispirati belu supstancu s tela. \\. Odmah mu protrljajte leđa.

dajte mu veštačko disanje. Ako mu se grudi ne dižu. Udahnite mu polako vazduh dva puta.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA PRESTANAK R A D A SRCA I DISANJA VAZNO! Ako povređeni ne diše. Ako sumnjate da osoba ima srčani udar. Najbolje je da reanimaciju obavljate samo ako ste osposobljeni za taj postupak. a ne čini se da se guši stranim telom. poslušajte i osetite da li diše. između udisaja odmaknite svoja usta od njegovih. Otvorite disajne puteve povređenom. Kliznite kažiprstom s unutrašnje strane obraza i iščistite sva strana tela. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bledo ili plavkasto lice Grudi se ne dižu i ne spuštaju Nema otkucaja srca ili pulsa Nesvestica Nema izdisaja Čišćenje usta prstom. Ako se grudi i dalje ne dižu. Ciljevi reanimacije su da se otvore disajni putevi. samo pomeranje grudnog koša ne mora da znači da diše. Gledajte da li se dižu grudi sa svakim udahom. bez palca. možda nećete uspešno otvoriti disajne puteve. 1 2 Ispružite povređenog na leđa. opipajte mu puls. pogledajte str. pružite prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. ne pokušavajte da ga dohvatite jer biste time mogli da gurnete telo još dublje u disajne puteve. 53. 5 Ako povređeni ne diše. vrata ili leđa. pustite da se grudi spuste pre nego što drugi put udahnete vazduh povređenom. da se ponovo uspostavi disanje i ponovo uspostavi cirkulacija. 58-59. zatim počnite s reanimacijom (dole). OPREZ: Ako sumnjate na povredu glave. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. odrasli Y '\ A / "— ^ V Polako stavite dva prsta. \ \ 3 Veštačko disanje. pogledajte str. vidite str. 43). Provera pulsa. pogledajte str. u udubljenje na vratu povređenog sa strane. 43-45. odrasli Držite unesrećenom jezik i podignite mu bradu. i Očistite povređenom usta. O PREZ: Ako ugledate strano telo u grlu povređenog. 2 16. 4 Pogledajte. Ako sumnjate na gušenje stranim telom. 6 Proverite puls. pružite mu prvu pomoć za gušenje stranim telom (str. . nazovite 94 ili recite nekom u blizini da to uradi. Svakako stavite uho na usta povređenoga. pored Adamove jabučice. Ako povređeni ima tegobe s disanjem. S IM P T O M I Reanimacija Postupak pružanja pomoći kod prestanka rada srca iii disanja zove se kardiopulmonalna reanimacija. 62. odrasli Zatvorite unesrećenom nos i svojim usnama sasvim zatvorite njegova usta. polako mu zabacite glavu još malo više pa ponovo pokušajte dva puta polako da udahnete vazduh. O PREZ: Ako je glava zabačena previše ili premalo. vidi str. Polako mu zabacite glavu i podignite bradu. 43).

proveravajte da li se oseća puls ili otkucaji srca posle svakih 20 udisaja. Položaj ruku.. odrasli Postavite se tako da vam ramena budu direktno iznad šaka.. zatim ponovo proverite puls. Vidi ilustracije zdesna i na str. Stavite kažiprst pored i iznad srednjeg prsta. Detetu starom između jedne i osam godina udahnite /azduh jednom svake četiri sekunde. posle kojih udahnite vazduh samo jednom. ali ne odmičite ruke s grudi. Popustite pritisak. Ponavljajte nizove pritisaka. Pritisnite 15 puta brojeći . posle kojih mu dvaput udahnite vazduh usta na usta. pa ponovo proverite puls. 9 Primenjujte spoljnu masažu srca. udahnite mu vazduh samo jednom. Kod odrasle osobe ili deteta starijeg od osam godina ponovite četiri puta niz od 15 pritisaka. prepletite prste i držite ih u vazduhu. 58-59. 10 Ako povređeni ne diše. 4 i 5. proveravajte duIs posle svakih 15 udisaja. ili dok ne stigne ekarska pomoć. Kod odojčeta ili deteta mlađeg od osam godina ponovite deset puta niz od 5 pritisaka. odignute od grudi.Ako ne možete da napipate puls. NASTAVLJA SE ► . Maknite prste i stavite tu ruku preko svoje druge ruke. Ddrasloj osobi ili detetu starijem od osam godina jdahnite vazduh jednom svakih pet sekundi. veštačko disanje. 8 Ponovite postupak pod 3. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred .. a možete da mu riapipate puls. i tri. zatim ponovo proverite da li se oseti puls. dajte mu veštačko disanje.i jedan. Spoljna masaža srca.”. odrasli Stavite srednji prst u udubljenje gde se rebra spajaju s krajem grudne kosti. Odojčetu udišite /azduh jednom svake tri sekunde. Ako je povređeni odojče ili dete mlađe od osam godina. i dva.nazad. ispružite ruke. udisaja i provere pulsa sve dok povređenom ne počne da otkucava puls ili dok ne počne samostalno da diše. Položite donji deo dlana druge ruke pored i iznad kažiprsta. pristupite spoljnoj masaži srca. Nastavite dok ne stigne pomoć. 3roveravajte puls posle svakih 12 udisaja. Snažno pritisnite da biste udubili grudnu kost povređenog 4 do 5 cm.

a svojim usnama sasvim prekrijte odojčetov nos i usta. Prvo udahnite dva puta. Između udisaja odmaknite usta. Veštačko disanje Jednom rukom držite bradu u podignutom položaju. . Vidi str. Stavite dva srednja prsta pored i ispod kažiprsta. V EŠ T A Č K O D IS A N JE . ali ne tako jako da mu vazduh ode u želudac. između bradavica.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA O P O J Ć E (DO 1 GODINE) Č IŠĆ EN JE U STA . azatim pojednom. poslušajte otkucaje srca. ali ne podižite prste. a zatim podignite kažiprst. uvucite mali prst uz unutrašnju stranu obraza i kružnim pokretom ga izvadite. OPREZ: Ne Ijuljajte se napred ..nazad... ne palcem. Ako ne možete da napipate puls. i tri. udubljujući odojčetovu grudnu kost I do 2 cm. Provera pulsa Polako pritisnite unutrašnju stranu odojčetove ruke između lakta i ramena s dva prsta. PULS Čišćenje usta prstom Pridržite jezik i podignite bradu. i dva. ako vidite strano telo i mislite da ga možete lako ukloniti.”. Opustite pritisak. Spoljna masaža srca Malo savijte i pritisnite ravno dole svoje prste. 56-57 radi potpunih uputstava.i jedan. SP O LJN A M A S A Ž A SRCA Položaj ruku Stavite kažiprst tik ispod zamišljene linije na sredini grudne kosti. Pogledajte u usta. Postupak ponovite pet puta. Slobodnom rukom pridržavajte odojčetovu glavu zabačenu prema nazad. Dišite snažno. brojeći: .

Opustite pritisak. Stavite dlan leve ruke do svog desnog kažiprsta. ali ne dižite ruku.. PULS Cišćenje usta prstom Pridržite jezik povređenog deteta i podignite mu bradu. Između udisaja odmaknite usta.. U početku mu dva puta polako udahnite vazduh.i jedan. prstiju odmaknutih od detetovih grudi. sa strane. Provera pulsa Polako pritisnite udubljenje na vratu povređenog deteta. i tri. posle toga nastavite mu po jednom udisati vazduh. Oprez: Ne Ijuljajte se napred . Veštačko disanje Prstima mu zatvorite nos i svojim usnama mu sasvim prekrijte usta. Sada maknite levu ruku i stavite dlan desne ruke tamo gde vam je bila leva. Spoljna masaža srca Postavite se tako da vam ramena budu tačno iznad detetovih grudi. SP O LJN A M A S A Z A SRCA Položaj ruku Stavite dva prsta svoje desne ruke u udubljenje gde se sastaju rebra s krajem grudne kosti. i dva. Snažno pritisnite rukom da biste udubili detetovu grudnu kost 2 do 3 cm. i napipajte puls. Uvucite kažiprst i prelazeći kružnim pokretom po unutrašnjim zidovima usne šupljine izvadite bilo kakvo strano telo. Vidi str. pored Adamove jabučice. Levom rukom pridržavajte detetovu glavu zabačenu prema nazad (dole). ne i palcem. Ponovite postupak pet puta brojeći: . ispružite ruke.PRESTANAK RADA S R C A I DISANJA DETE (O D 1 D O 8 G O D IN A ) C IS C EN JE U STA . 56-57 radi potpunih uputstava. s dva prsta.".nazad. V ES T A C K O D IS A N JE .. 59 .

53). vrata i leđa (str. 4 Imobilišite povređenu kost ili zglob. Nemojte da pomerate povređenog.PRELOMI I IŠČAŠENJA PRELOMI I ISČAŠENJA VAZNO! ♦ Nazovite 94. PAŽNJA: Ako povređeni krvari u blizini slomljene kosti ili oko nje. imobilizirajte povređenom glavu među svojim rukama. Ako povredeni ne diše ili ne možete da mu napipate puls. vrata ili leđa pogledajte stranu 53. Ako je slomljen prst na ruci ili nozi. nagnječenje Promenjena boja kože Otok Kost koja se vidi Obamrlost uda Gubitak funkcije zgloba. Proverite ima li i drugih ozbiljnih povreda i pristupite lečenju. Ako morate da ga pomerite na sigurno. Stavite komadić tkanine ili vate između povređenog i nepovređenog prsta. a zatim ih povežite jedan uz drugi. Prekrijte je čistom tkaninom i učvrstite zavojem. odnosno otkucaje srca. počnite sa reanimacijom (str. ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio vrat ili kičmu. Vidi ilustracije na suprotnoj strani radi uputstva kako da imobilišete povređenu nogu ili ruku. čvrsto ga držite za odeću na ramenima i odvucite. ? Proverite prioritete kod povređenog (str. 60 .hitna stanja ( str. 41). stavite na njega hladni oblog i podignite ga iznad visine srca povređenog. uda ili prsta PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Kada primenjujete imobilizaciju trouglastom maramom ili udlagom. Ne učvršćujte udlagu preko preloma. ako nije neophodno. PAŽNJA: Ne pokušavajte izravnati ili promeniti položaj bilo koje izobličene kosti ili zgloba. vidi Povrede glave. karlicu ili gornji deo noge. ne perite i ne dirajte ranu. 48) | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bolovi Izobličen deo tela Modrice. nemojte prekinuti dotok krvi u povređeni ud. 56-59). ♦ Ako sumnjate da je povređeni slomio nos. PAŽNJA: Ne pomerajte nekoga ko ima povređen kuk. pogledajte Nos .

Vežite traku oko trouglaste marame. košulju dugih rukava ili jaknu. 2 Zavežite tkaninu tako da se ne miče. a druga bi morala da doseže od pete do slabina. Položite povređenu ruku preko grudi. N A D LA K T IC A . . Postavite dve duge daske. bedra. 2 Učvrstite trouglastu maramu da se ne miče. Položite veliki komad tkanine. Povucite jedan kraj tkanine povređenom iza vrata. presavijte tkaninu na pola. Pazite datrouglasta marama dobro učvršćuje ruku. s palcem okrenutim prema gore i stavite je u trouglastu maramu (gore). drugu polovinu položite preko povređene ruke. a zatim njihovu obloženu stranu okrenite prema nozi. Postavite dve dugačke daske: jednu koja se proteže od pazuha povređenog do pete i drugu od slabina do pete. kolena i članaka. a zatim ih stavite tako da obložena strana dodiruje povređenu nogu. Obložite daske pokrivačima ili jastucima. smotajte pokrivač. Daske prekrijte pokrivačima i jastucima. kolena i članka. Zavežite trouglastu maramu iznad ramena na nepovređenoj strani. Upotrebljavanje dasaka kao udlage. bedra. bedara. RUĆNI ZG LO B ILI ŠA K A STABILIZU JTE POVREĐENU RUKU Stabillzacija ruke Poduprite povređenu kost ili ručni zglob rukama i položite podlakticu pod pravim uglom preko grudi povređene osobe.PR ELO M IIIŠČA ŠEN JA IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E RU KE P O D LA K T iC A . jedna bi trebalo da se pruža od kuka do pete povređenog. Ne učvršćujte udlagu na mestu preloma. Upotrebljavanje pokrivača kao udlage. kolena i članka. slabina. ali da je ne steže. tako da oblikuje trougao. RAM E ILI K LJU Č N A KOST STABILIZU JTE RAM E ILI KLJUCNU KOST 1 Poduprite povređenu kost ili zglob rukama. Ako ne možete da dođete do dasaka. presavijte tkaninu koja je ostala iza lakta i učvrstite je sigurnosnom iglom. STAVITE RUKU U TRO U G LASTU M ARAM U IM O BILIZA CIJA P O V R EĐ EN E N O G E PO TK O LEN IC A STAVLJAN JE POTKO LENICE U UDLAGU Upotrebljavanje dasaka kao udlage. grudi i povređene ruke. struka. Stavite ruku i zglob na časopis ili novine postavljene peškirom ili jastučićem i učvrstite časopis da se ne pomera. Učvrstite ih da se ne pomeraju preko grudi. Učvrstite daske da se ne miču kod slabina. Podvucite tkaninu ili košulju između ruke i tela povređenog tako da dugačka stranica tkanine ili gornji deo košulje budu najbliži nepovređenoj ruci. 1 Stavite komad tkanine da posluži kao trouglasta marama. Palac povređenog trebalo bi da bude okrenut prema gore. N A TK O LEN IC A ILI KUK STAVLJAN JE N ATKOLENICE ILI KUKA U UDLAGU PAZNJA: Nemojte stavljati povređenu natkolenicu ili kuk u udlagu ako ne morate da pomerate povređenog. stavite ga između nogu povređenog i vežite mu noge zajedno kod slabina.

naročito oko vrata. 62 . Prelazite mu po čelu hladnom. ako je nužno. ako je neophodno. odnosno nema otkucaja srca.41). 56-59). vrata ili leđa. stavite ga u bočni položaj (str. grudi i struka.41). počnite sa reanimacijom (str.SRČANI UDAR SRCANI U D A R ♦ Nazovite 94. PAŽNJA: Ne pokušavajte dovesti besvesnog povređenog ka svesti pljuskajući ga . pokrijte ga pokrivačem ili dodatnom odećom. Pobrinite se da povređenom bude udobno i umirite ga. 1 Proverite prioritete kod povređenog (str. Ne dajte mu ništa ni za jelo ni za piće. Ako je povređeni bez svesti. plavkasta ili vlažna i hladna koža ♦ Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. ♦ Nepravilni otkucaji srca ♦ Otežano disanje ♦ Strah ili teskoba ♦ Vrtoglavica ♦ Jako znojenje ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Blede ili plavkaste usne ili nokti na rukama ♦ Bleda. 53. Opustite svu odeću koja ga steže. VAZNO! SIM PTO M I ♦ Stezanje ili bol u grudima koji se može proširiti na jednu ili obe ruke ili na vrat ili na vilicu. Pobrinite se da mu bude toplo. mokrom tkaninom. tresući ili polivajući ga hladnom vodom. počnite s reanimacijom. Ako povredeni ne diše ili nema puls. Nastavite pratiti disanje i puls povređenog i. pogledajte str.

'4 Pobrinite se da povređenom bude udobno. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. jdnosno otkucaji srca. poput drvene drške od metle ili stolice. odvojite povređenog od nesta dodira sa električnom strujom. recite mu da tamo i ostane. no ako auto gori. ostanite na udaljenosti od najmanje 6 metara. 53. Ako to nije moguće. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Znakovi opekotina na ustima ili koži Osećaj bockanja Vrtoglavica Osećaj jakog udarca Bolovi u mišićima Krvarenje Glavobolja Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. pozovite 94. 3 AŽNJA: Ne dodirujte kožu unesrećenoga dok je on oš u dodiru sa strujom. Ako se povređeni nalazi u automobilu. Kad je struja isključena. Povređenog smete odmah da dotaknete i počnete pružanje prve pomoći kako je ovde opisano. Odvajanje povređenog od mesta dodira sa strujom Stanite na gomilu odeće. Ne dodirujte povređenog ako je još uvek u dodiru sa strujom. nazovite 94 i počnite s pružanjem prve pomoći kako je ovde opisano.41). Uzmite nešto suvo od materijala koji ne provodi struju. kako je ovde opisano. vrata li leđa. Obradite moguće )pekotine na mestu ulaska i izlaska struje (str. ♦ Ako sumnjate da je povređenog udario grom. recite mu da iskoči iz automobila što dalje.56-59). počnite s pružanjem prve pomoći. 1 Prekinite strujno kolo. 'Je stavljajte mu jastuk pod glavu. 5 okrijte povređenog kaputom ili pokrivačem. zatim nazovite 94.52). 3 Proverite da li ima bilo kakvih drugih ozbiljnih jovreda i pružite pomoć. Nazovite Elektro-distribuciju da isključe struju. ^ko povredeni ne diše ili mu se ne oseti puls. Ne dodirujte električnu žicu. tako možete zazvati začepljenje disajnih puteva. knjigu ili komad drveta: pazite dobro da ne stojite na mokrom. . ♦ Ako je povređeni u dodiru sa golom električnom žicom u domaćinstvu ili sumnjate da ga je udarila struja u kući. Izvadite utikač električnog aparata iz utičnice ili isključite struju na glavnom vodu j kući.STRUJNI UDAR STRUJNI U D A R VAŽN O ! ♦ Ako je povređeni u blizini visokog napona. pogledajte str. počnite sa reanimacijom nasažom srca i veštačkim disanjem (str. i odgurnite povređenog od mesta dodira sa električnom strujom.

ŠOK ♦ Pozovite 94. Ponovo mu proverite disajne puteve. vrata ili leđa. podignite mu noge 20 do 30 cm. Ako se povređeni počne gušiti ili povraćati. Smestite povređenog tako da mu bude udobno. dajte povređenom. površinsko disanje Vrtoglavica ili opšta slabost Mučnina ili povraćanje Nesvestica PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Neki su Ijudi skloni anafilaktičkom šoku i možda imaju pri ruci zalihe za hitne slučajeve. Ako jeste. Proverite prioritete kod povređenog (str. počnite s reanimacijom (str. tako možete da gurnete više otrova u kožu. VAŽN O ! | _______________________ SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Nemir ili teskoba Slab. Opustite svu stegnutu odeću i pokrijte povređenog pokrivačem ili dodatnom odećom. . A N A F IL A K T IČ K I Š O K VAŽNO! ♦ Ako sumnjate na tešku alergijsku reakciju. Pobrinite se da disajni putevi budu otvoreni. PAŽNJA: Ne upotrebljavajte pincetu. odnosno otkucaja srca. Ako je tako. Ne upotrebljavajte električni pokrivač ili bilo koji drugi oblik direktnog grejanja. polegnite ga na leđa. ♦ Dajte lek.56-59). izvedite i sledeće postupke: ♦ Nastojte smiriti povređenog. pomozite povređenom oko leka. okrenite mu glavu na jednu stranu tako da mu izbljuvak ne bi zatvorio disajne puteve. pažljivo odstranite sa kože povređenog ono što ga je ubolo. Osim pružanja pomoći povređenom u slučaju šoka. Ako povređeni leži. ♦ Utvrdite da li je povređenog ujeo insekt. da sisa čistu tkaninu natopljenu vodom.41). 53. sledite uputstvo dato na leku. s glavom niže od ostatka tela. ne stavljajte mu jastuk pod glavu jer bi to moglo da izazove začepljenje disajnih puteva. bleda koža Jeza s drhtanjem Bolovi u grudima Brzo. pogledajte str. ubrzan puls Hladna. To može uključivati i davanje injekcije adrenalina povređenom. povređeni je možda upao u anafilaktički šok SIMPTOMI ♦ Svrab ♦ Rumeno lice ♦ Vrtoglavica ♦ Mučnina ili povraćanje ♦ Krkljanje ♦ Nesvestica ♦ Koprivnjača ♦ Topla koža ♦ Natečeno lice ili jezik ♦ Grčevi u želucu ♦ Otežano disanje 3 Pokušajte da utvrdite uzrok šoka i pružite prvu pomoć za odgovarajući hitan slučaj 4 Pobrinite se da povređenom bude toplo i udobno. vlažna. Ako ne sumnjate na prelom kostiju nogu. Osim ako je povređenom udobnije da sedi. Ako povredeni ne diše ili nema pulsa. ako vam je na raspolaganju. koji je pri svesti. 6 Ako na lekarsku pomoć treba čekati duže od jednog sata.

vruća koža ♦ Sužene zenice ♦ Zbunjenost ♦ Uprzan puls ♦ Napadi ♦ Nesvestica Iscrpljenost vrućinom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hladna i vlažna koža Prekomerno znojenje Raširene zenice Ubrzan puls Glavobolja Mučnina ili povraćanje Grčevi u stomaku ili udovima Vrtoglavica Nesvestica Iscrpljenost vrućinom 1 Pomerite unesrećenog na hladnije mesto. 65 . pozovite 94. Ako je unesrećeni pri svesti i može da guta bez teškoća. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom.TOPLOTNI UDAR 1 IS C R P L J E N O S T VRUĆINOM TOPLOTNI U D A R I ISCRPLJENOST VRUĆINOM VAZN O ! ♦ Ako sumnjate da je unesrećeni pretrpeo toplotni udar. 5 Ako se stanje unesrećenog ne popravi.5 do 3 dl vode). Stavljajte mu hladne. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. mokre komade tkanine ili ga umotajte u mokre peškire ili čaršave. 2 Pobrinite se da unesrećeni legne ili sedne i podignite mu stopala. Stavljajte mu na čelo i telo hladne. PAZNJA: Ne prisiljavajte unesrećenog da pije. 4 Dajte unesrećenom koji je pri svesti hladno piće. PAZNJA: Ne služite se trljanjem alkoholom da biste rashladili unesrećenog. dajte mu da pije malo po malo slane vode (1 kašičica šoli pomešana sa 2. Hladite ga električnim ventilatorom. Hladite ga električnim ventilatorom. nemojte mu dati ništa što sadrži alkohol ili kofein. Brzo pomerite unesrećenog na hladnije mesto. pozovite 94. suva. mokre komade tkanine na čelo i telo ili umotajte unesrećenog u mokre peškire ili čaršave. nemojte mu davati ništa za jelo i piće. fenom nameštenim na hladan vazduh ili rukom. 3 Rashladite unesrećenog. Toplotni udar ♦ Telesna temperatura iznad 40° C ♦ Rumena. | SIM PTO M I TOPLOTNI UDAR Rashladite unesrećenog.

SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Glavobolja Vrtoglavica Temperatura Bolovi u stomaku Problemi sa vidom Napadi Dah neuobičajenog mirisa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Groznica Pospanost Opekotine na koži Mučnina ili povraćanje Problemi s disanjem Nesvestica 1 3 Pozovite 94.56-59). opisanim ovde. bilo da se dobijaju na lekarski recept ili bez njega. U ostalim slučajevima osvrnite se da biste u blizini uočili neko otvoreno pakovanje hemikalija ili biljke ili bilo šta iz domaćinstva što je unesrećeni mogao progutati. PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. vrlo je važno pretražiti mesto trovanja kako biste našli pomoć u otkrivanju uzroka trovanja. Pokušajte da ustanovite koji je uzrok trovanja. pitajte otrovanu osobu šta je progutala ili udisala.TROVANJE TROVANJE VAZNOt Ako su hemikalije prsnule ili se prosule unesrećenom u oči. Lekovi. mogu da vas upute da izazovete povraćanje tako što ćete unesrećenom dati da pije mleko ili vodu.hitna stanja (str. Budući da otrovana osoba može da ne pokazuje skoro nikakve simptome ili da pokazuje simptome koji nisu dole navedeni. jezgra orašastih plodova i lukovice su potencijalno otrovne. osim ako vam tako ne kažu. ili da mu date aktivni drveni ugalj. počnite s reanimacijom (str. 49). vrata ili leđa. Ako su se hemikalije prosule ili prsnule na kožu unesrećenoga. deterdženti. vidi Indeks konvencionalnih i prirodnih lekova. Proverite prioritete kod unesrećenog (str. biljku ili predmet iz domaćinstva unesrećeni progutao. vidi Opekotine (str. Pričekajte uputstva o tome kako treba postupiti. Ako imate pitanja u vezi s nekom biljkom. Recite radnicima hitne pomoći koju je hemikaliju. 6 66 . onjušite vazduh da proverite da li ima neobičnih mirisa. izvedite ga na svež vazduh. 53. 51). vinobojka ♦Potos ♦Oleander ♦Vodena ♦Otrovna kukuta kukuta 5 Stavite unesrećenog u bočni položaj (str. Ako unesrećeni ne diše ili nama pulsa ili otkucaja srca. Mnogi delovi biljaka. bobice. nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja. a zatim počnite s postupkom prve pomoći za trovanje. ♦ Alkohol ♦ Antifriz ♦ Boja ♦ Duvanski proizvodi ♦ Coriva ♦ Herbicidi ♦Insekticidi ♦Lužina ♦Naftalin i druga sredstva protiv moljaca ♦Rastvori ♦Pesticidi ♦Sredstva za poliranje ♦Tablete gvožđa ♦Tečnostza vetrobransko staklo ♦Terpentin 4 OTROVNE BILJKE Postoje stotine potencijalno otrovnih biljaka. ne izazivajte povraćanje ako je prošlo više od jednog sata otkad je unesrećeni progutao otrov. Nazovite lokalnu službu za slučajeve trovanja u vezi sa određenim sredstvima. ako se mešaju s alkoholom ili se uzmu u velikim količinama. biljni preparati i vitamini.41). 41) Sačuvajte izbljuvak za medicinske radnike. pogledajte str. vidi Oko . Neke od najotrovnijih biljaka su: ♦ Difenbahija ♦ Filadendron ♦ Digitalis ♦ Hermes. Ako je unesrećeni udahnuo otrovni gas. Sledite uputstva koja vam je dala hitna pomoć (94) ili služba za detoksikaciju. otrovna su i mnoga sredstva za čišćenje. mogu biti otrovni ako se mešaju jedni s drugima. Zavisno od otrova. osveživači i sredstva za dezinfekciju. Ne dajte unesrećenom ništa da jede ili pije. uključujući semenke. Ne oslanjajte se na uputstva napisana na nalepnici na pakovanju O TRO VN A SRED STV A U DOM AĆINSTVU Osim popisa otrovnih sredstava u domaćinstvu. Ako je moguće. PAZNJA: Ne pokušavajte izazvati povraćanje ako vam tako ne kažu.

PAZNJA: Ne udarajte povređenog u glavu u pokušaju da oslobodite strano telo. a nije živi insekt. ne vrućom. pogledajte u uho. 4 Ako je strano telo čvrsto smešteno u uhu. PAZNJA: Nikad ne gurajte strano telo. Zatim isperite insekta iz uha toplom. Recite povređenom daprotrese glavu ili mu je vi protresite. ubijte ga sipajući na njega malo ulja. Ako vidite strano telo i ono je savitljivo. Ne pokušavajte očistiti uho. To će pomoći da se ublaži bol. pokušajte da ga odstranite pincetom. 2 Položite povređenog da leži ravno na leđima. | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SIM PTO M I Bol u uhu Oslabijen sluh Oticanje. nazovite 94. sirćeta ili alkohola. 2 Izvadite strano telo. Ne pokušavajte izvaditi tvrdo strano telo kao što je zrno pasulja ili kuglica. 53. Nagnite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto nadole. maslinovog ili dečjeg ulja. pogledajte str. Ako strano telo ne ispadne. PAZNJA: Ne pokušavajte zaustaviti isticanje. 67 . Ispiranje insekta iz uha Nakrivite glavu povređenog tako da povređeno uho bude okrenuto prema gore. 3 Ako se u uhu nalazi živi insekt. Posle toga bi insekt morao isplivati iz uha.UHO - HITNA STA N JA UHO HITNA STANJA VAŽN O ! ♦ Ako sumnjate na povredu glave ili ako iz uha teče krv ili druga tečnost posle povrede glave. odvezite povređenog u najbližu bolnicu. crvenilo uha Krvarenje Vrtoglavica Mučnina ili povraćanje Strana tela 1 Istresite strano telo. PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. vrata ili leđa. vodom. Lagano povucite ušnu resicu unazad i prema gore i sipajte u uho maio topiog mineralnog. Krv ili druge tečnosti iz unutrašnjosti uha 1 Lagano prekrijte uho čistom tkaninom i zalepite je da se ne pomera.

počnite s reanimacijom masažom srca i veštačkim disanjem (str. 56-59). grudima ili trbuhu Vrtoglavica Gubitak svesti Oslabljen puls Ostajanje bez daha Površinsko disanje Proširene zenice Bleda. 4 Pristupite lečenju šoka (str. imobilišite je (str. 41).UNUTRAŠNJE KRVARENJE UNUTRAŠNJE KRVARENJE VAZN O ! ♦ Pozovite 94. vrata ili leđa. 53. 64) dok čekate lekarsku pomoć. Pobrinite se da unesrećeni miruje i bude smiren. Dok čekate lekarsku pomoć. Ako unesrećeni ne diše ili mu ne možete napipati puls ili otkucaje srca. hladna i vlažna koža PAŽNJA: Ako sumnjate na povredu glave. 1 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. 68 . 3 Ako je unesrećenom natečena ili izobličena ruka ili noga. Nemojte mu davati ništa za jelo i piće. SIM PTO M I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modrice Kašljanje ili povraćanje krvi Rektalno krvarenje Krvarenje izvagine (ali ne menstrualno) Krv u mokraći Krvarenje iz nosa ill uha Rane na lobanji. pogledajte str. 60). povremeno proveravajte prioritete kod unesrećenog.

69 . PAZNJA: Ostanite što je moguće dalje od pukotine u ledu. Ako ne možete do unesrećenog. Nastojte držati glavu. odnosno otkucaje srca. Recite unesrećenom da se ne penje 4 Sklonite svu mokru odeću i pokrijte unesrećenog kaputom. Unesrećeni pri svesti.DAVLJENJE DAVLJENJE VAZNO! ♦ Ako davljenik piuta na vodi iicem nadole ili ima teškoća pri plivanju. pokrivačem ili suvom odećom. gazite po plićaku 1 i izvlačite davljenika na obalu licem prema gore. nego da se drži za ivicu. Ako davljenik ne diše ili mu ne možete napipati puls. na led. Izvucite davljenika na sigurno. užeta ili merdevina. vesla. Ako je voda preduboka da biste po njoj gazili. vežite uže za stablo i sebi oko struka. ali pazite na jake struje. U ostalim slučajevima zovite pomoć. užeta i pojasa za spasavanje. i SIM PTO M I ♦ Poplavelo lice ♦ Nema izdisanja vazduha ♦ Hladna. pregazite vodu do unesrečenog. Ako u blizini nema čamca. Ako je moguće. Izvucite davljenika na sigurno pomoću štapa. 56-59). pogledajte str. potražite čamac kojim biste mogli doći do davljenika. otplivajte do davljenika i dovucite ga do obale licem prema gore. bieda koža ♦ Nesvestica PAZNJA: Ako sumnjate na povredu glave. Izvucite ga pomoću velikog štapa. Ako je neophodno. vrat i leđa unesrećenog ravno dok ga izvlačite na obalu. unesrećeni može da vas nehotice povuče u vodu. 53. 3 SP A SA V A N JE IZ Z A M R Z N U T E VODE (LEDA) Unesrećeni bez svesti. a dobar ste plivač. ako je moguće podvucite mu pod leđa dasku kako biste ga izvukli ili izneli iz vode. pazite na jake struje. koja je možda izazvana nezgodom pri skakanju u vodu. U ostalim slučajevima napravite lanac od Ijudi tako da spasioci leže ispruženi na ledu i izvucite unesrećenog na obalu. otkližite se na trbuhu do unesrećenog. peškira ili obližnjeg čamca. SP A SA V A N JE IZ VODE Unesrećeni bez svesti. PAZNJA: Ne plivajte do unesrećenog ako niste osposobljeni za spasavanje davljenika 2 Proverite prioritete kod unesrećenog (str. Unesrećeni pri svesti. vrata ili leđa. PAZNJA: Budite oprezni ako pružate ruku ili nogu davljeniku. 5 Pobrinite se da unesrećeni miruje dok čekate medicinsku pomoć. PAZNJA: Ne stavljajte davljenika u bočni položaj ako sumnjate na povredu vrata ili leđa. Ili napravite lanac od Ijudi u kojem će spasioci ležati ispruženi na ledu. 41). Stavite unesrećenog u bočni položaj (str 41). počnite s reanimacijom (masažom srca i veštačkim disanjem) (str. pozovite 94 ili recite nekome u blizini da to učini. počnite s postupkom prve pomoći opisanim ovde.

Ako vas je ujeia šarka. 70 . hitno zatražite lekarsku pomoć. 3 Pozovite hitnu pomoć i obavestite ih kakva je zmija ujela unesrećenog. Ne gutajte otrov. ispljunite ga. pripazite da mesto ujeda bude ispod nivoa srca unesrećenog. iznad njega vežite traku. Ako unesrećeni ne diše ili nema pulsa tj. počnite s reanimacijom (str. Pumpicom ili ustima. PAZNJA: Zarežite ud po dužini. to mogu biti jedini simptomi. 56-59). Ne isisavajte otrov ako imate otvorene ranice u ili na ustima. 2 Pokušajte odrediti vrstu zmije. 5 Ako je mesto ujeda na ruci ili nozi unesrećenog. Najčešći simptomi su bolovi i otok na mestu ujeda koji se ponekad širi na celo telo. popuštajte traku sve dok to ne bude moguće. vratu ili telu. zarežite mesto ujeda i isisajte otrov. I SIM PTO M I | 1 Pobrinite se da unesrećeni miruje i smirite ga. pretpostavite da je tako i počnite s merama prve pomoći koje su ovde opisane. grčeve. Ako morate da ubijete zmiju nemojte joj oštetiti glavu. Treba da možete da ugurate prst između trake i kože unesrećenog i da možete opipati puls ispod trake. 41). Sterilnim nožem zarežite kroz kožu i direktno kroz trag ugriza. 4 Proverite prioritete unesrećenog (str. a ne popreko. Vežite traku iznad ujeda. Poslužite se kaišem ili maramicom kako biste vezali traku 5 do 10 cm iznad ujeda. pomerite je nekoliko centimetara naviše. Ako to ne možete. ako je moguće. šok ili asfiksiju (gušenje). traka bi se morala nalaziti između ujeda i srca unesrećenog. Ujed opasnije otrovnice može izazvati mučninu. PAZNJA: Ne dovodite sebe u opasnost približavajući se previše zmiji. a treba više od 30 minuta da bi stigla lekarska pomoć. 6 Ako ste sigurni da je zmija bila otrovna i da je do ujeda došlo u poslednjih 5 minuta. Traku popuštajte na minut-dva svakih 15 do 30 minuta. Ne zarezujte unesrećenog po glavi.ZMIJSKI UJED ZMIjSKI UJED VAZNO! ♦ Ako niste sigurni da ujed potiče od zmije otrovnice. isisajte otrov. otkucaja srca. Budući da kod svakog zmijskog ujeda postoji opasnost od tetanusa. Ako se otok proširi do trake.

oči kao proreze. PO SKO K V ip era a m m o d y te s Lagano operite mesto ujeda sapunom i vodom. IT A LIJA N S K A O TR O V N IC A V ip e ra a sp is Neotrovne zmije obično ostavljaju trag ujeda sličan gore prikazanom. ujed obično ostavlja i dve rane na mestu ujeda otrovnih zmijinih zuba. O B L IK G LA VE I TR A G O V I UJEDA N EO TR O V N A Z M IJA O TR O VN A Z M IJA Šarka je odozgo siva. a na leđima joj je cik-cak pruga. 9 Preko mesta ujeda stavite čisti zavoj od tkanine. ŠA R K A V ip era b e ru s 10 Pazite na znakove težih alergijskih S/idi Anafilaktički šok (str. Italijanska otrovnica je slične boje kao šarka. dugačke otrovne zube i sličan trag ujeda. nemojte trljati. 64). Sve tri vrste zmija imaju trouglaste glave. italijanska otrovnica i poskok. reakcija. . ali su joj tamne pege na leđima retko spojene u cik-cak prugu. 1 1 Ako unesrećenoga treba pokretati. 8 Uklonite sav nakit ili odeću u blizini mesta ujeda koja steže. Otrovne zmije imaju prepoznatljivu trouglastu glavu. Tapkajte dok se ne osuši. žute ili smeđe boje. s tamnom cik-cak prugom i malim rogom na vrhu njuške. smeđa ili gotovo crna.ZM IJSKI UJED O TR O V N E ZMIJE U SRBIJI U Srbiji i Crnoj Gori postoje 3 vrste otrovnih zmija iz roda otrovnica ( Vipera ): šarka. ne dajte mu da hoda. dva dvoreda tragova ujeda. Nosite ga. Poskok je vrlo otrovna zmija sive. Važno je da znate prepoznati zmiju koja je ugrizla žrtvu tako da se u bolnici može dati odgovarajući protivotrov.

više podataka o tačno određenom leku možete naći u Indeksu konvencionalnih i prirod n ih lekova. Sto se tiče imena lekova u klasama proizvoda koji se dobijaju bez lekarskog recepta. mnogi preparati imaju ograničen rok trajanja.cik-cak i loptice ♦ Stapići za uši ♦ Elastični zavoj ♦ Priručnik za prvu pomoć ♦ Zavoji od gaze. Lek za kašalj/ prehladu/ grip Tablete d im en h id rin a ta . Svi dole navedeni proizvodi mogu se dobiti bez lekarskog recepta u većini apoteka.bolovi poput glavobolje ili grčeva u mišićima K alam inski losion . tako da budete spremni kada se povremeno javi gripa ili prehlada. slučajeve. v. izbor veličina ♦ Flaster-traka ♦ Antiseptičke maramice ♦ Leptir-zavoji ♦ Hladni oblozi (jednokratni) ♦ Vata . . a razlikuje se samo u načinu pakovanja. . .KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA KUĆNI ORMANČIĆ S LEKOVIMA K O N V EN C IO N A LN I LEK O V I orisno je imati kod kuće.. ♦ Samolepljivi zavoji. vakumiranoj ambalaži.. i i v . Sva ova sredstva morala bi se držati na tamnom i suvom mestu i izvan domašaja dece. nekoliko lekova za česte tegobe. različitih veličina. . 876. koji počinje na str. . • . A sp irin ) ili paracetam « . . . trebalo bi kod kuce pri ruci da drzite ubod pcele. pri ruci. „ . . svakako uključite i toplomer za rektalno merenje ili merenje temperature u uhu) ♦ Papirni peškiri ♦ Pinceta K KO N V EN CIO N ALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A n tacid . poput adrenalina radi alergije na . većin preparata ima iste aktivne sastojke. v Osim lekova..antiseptik za posekotine i ogrebotine 12 La ksa tiv . .bolest kretanja H id ro ko rtizo nska k re m a .kožni osipi i ubodi insekata V o d o n iko v peroksid . . ogrebotine Lek p ro tiv proliva Lek p ro tiv gljivica . Povremeno proveravajte rok trajanja na svim lekovima. .ispucala koža 14 Sred stvo za za štitu od sunca 72 . . . ZALIH E PRVE POMOCI Clanovi vaše porodice možda imaju druge. Uvek imajte na umu da su proizvodi koji se kupuju bez lekarskog recepta ipak lekovi. u jastučićima i rolnama ♦ Maramice za ruke (jednokratne) ♦ Sredstvo za odbijanje insekata ♦ Rukavice od gume ♦ Sigurnosne igle ♦ Makaze (koje se koriste isključivo u tu svrhu) ♦ Trouglasta marama ♦ Sapun ♦ Sterilne gaze (neprianjajuće) ♦ Toplomer (ako u kući ima dece mlađe od pet godina.svrab od osipa na koži i uboda insek. I ovi lekovi bi trebalo da budu u vasem j za|j|-|U zavoja i materijala za prvu pomoć za hitne kućnom ormančiću s lekovima.Njih bi trebalo držati u čistoj. . sasvim određene potrebe. i mogu imati potencijalno opasne propratne efekte ako se ne upotrebljavaju prema uputstvu.atletsko stopalo ili svrab u slabinama A n tih ista m in ik u kap sulam a -alergije A ce tilsaliciln a kiselina (npr.zatvor 13 Vazelin .loše varenje A n tib io tsk a krema-posekotine.

za ublažavanje mučnine O bični te trlja n (Marrubium vu/gare)-vrući oparak prema potrebi za kašalj Beli slez (Althaea officinalis) vrući oparak prema potrebi za kašalj Prava končara (Filipendula ulmaria).koren. glavobolje. u lje (Melaleuca spp.mast od listova za sekretoni. temperatura. cvet. difterija.ujedi i ubodi.dečje bolesti.vrući oparak tri puta na dan za kašalj. istegnuća 18 19 20 21 22 23 24 BILJNI 12 A lo ja (Aloe barbadensis) gel za spoljnu upotrebu kod uboda pčele. predstavlja snažne materije i trebalo bi ga oprezno upotrebljavati. isto kao i lekovi koji se mogu dobiti bez recepta. temperatura. infekcija. Ne zaboravite da lekovito bilje.povrede živaca.za spoljnu upotrebu kod atletskog stopala H am am elis (Hamamelis virginiana) . uganuća.bolovi u sinusima se ublažavaju ako se tri puta na dan uzima vrući oparak od jednakih delova Laneno sem e . d ivlja iglica ( Geranium maculatum) i nana (Mentha piperita) .bolovi u uhu. ovčije boginje. ujedi insekata 10 P u lsatilla .vrući oparak od jednakih delova za ublažavanje proliva S itn o cvetn a divizm a (Verbascum thapsus) .prehlade. temperatura. gripa 7 G e ls e m iu m -temperatura i gripa 8 H epar su lp h u ris . upalagrla 9 H ypericum . čirevi. temperatura. šok 2 A p is .prehlade. glavobolja. Ulja i homeopatski farmaceutski proizvodi obično su pakovani.krema za smirivanje nadraženosti kože 15 Crni gavez (Symphytum officinale) . iščašeni zglobovi.apscesi. sunčanih opekotina 13 Ka m i I ica (Matricarla recutita) čaj za ublažavanje za lošeg varenja 14 O bični crevac (Stellana media) . difterija. prema potrebi. koprivnjača 3 Arnica-modrice. Pripremanje i uputstvo o doziranju za prirodne lekove možete naći u Indeksu konvencionalnih i p rirod nih lekova. trovanje hranom.) . gripa. šok 4 A rsen icum alb u m . koje počinje na str. gripa 5 Bellad on na .bolovi u leđima.laksativ G en cijana (Gentiana lutea) vruć čaj za ublažavanje lošeg varenja Đ u m b i r (Zingiber officinale) koren poparen vrućom vodom.KUĆNI ORM ANČIĆ S LEKOVIMA ALTERNATIVNI LEKOVI rirodni preparati mogu se upotrebljavati za mnoge česte tegobe.dobro za decu M a I i n a (Rubusidaeus) sirup protiv groznice Nana (Mentha piperita) . proliv T rp u ta c ( Plantago psyllium) laksativ K ad u lja (Salvia officinais) oparak za ispiranje upaljenog grla Kiselica (Rumex crispus) uvarak tri puta na dan kao sekretorni laksativ M elaleuka. Ove trave. nana (Mentha piperita) i sto lisn ik (Achillea millefolium) 25 26 27 28 29 30 31 . uvarak kao sekretorni laksativ 17 Crna bazga (Sambucus nigra). 876. P HOMEOPATSKI 1 A co n ite . ali lekovito bilje se može kupovati i u rinfuzi i kod kuće kombinovati u stvaranju tačno određenih preparata. ali ne i ubodne rane 16 M aslačak (Taraxacum officinale) . upotrebite spolja za smirivanje svraba ■ 73 . tegobe sa sinusima 11 Rhus to xico d e n d ro n . toplotni udar 6 B ryo nia .bolovi u leđima.destilovan. prehlade.čaj ili oparak za ublažavanje lošeg varenja. ulja i homeopatski lekovi mogu se obično naći u prodavnicama zdrave hrane i specijalizovanim apotekama.

. potražite ga u spisku konvencionalnih i prirodnih lekova koji počinje na str. međudelovanja i radi upozorenja. 876. konvencionalnog ili alternativnog. Treba imati na umu to da biljni preparati nisu pod tako strogom kontrolom kao lekovi. zbog mogućih opasnosti.BO LESTII M OGUĆN OSTI LEČ EN JA ^ Pre primene bilo kojeg od ovde navedenih lekova.

.................................................................... 258 75 .... 286 G o r u š ic a .......................... 316 H erpes........... 308 Gušterača ...............166 ubrežna o b o lje n ja ...............r a k ...... ............... 122 vteroskleroza...................................................................................... 100 Vnalno k rv a re n je . 142 'o g in je .138 iešika ............................................................... 320 H erpes..252 E p ile p sija .......... ...................... 248 E n d o m e trio z a ....................................... 144 io lo v i...............................................................148 lo re lio za ............................................ g e n ita ln i............. h ro n ič n i............ 232 D ojke ................................................ 178 H H e p a titis .................. 94 ^miotrofična lateralna ...........................in fe k c ije ................. ............................... 154 r a d a v ic e .................. 90 ^lkoholizam .................310 Gušterača ................174 u lim ija .........322 Herpes pojasni...................... 98 skleroza 'vnalna f is u r a .............. 336 H rk a n je .................................................................................. 116 ^ stm a....................................314 c Č ire v i............. 268 G la v o b o lja ..............................130 C e lija k ija .................. 204 Desni ............ 212 D ija b e te s ............................... 162 ubrezi ......... 78 tegobe \ h e .............................. 82 M c h a jm e ro v a ......................................................................te g o b e ............................... 182 C reva ..................b o lo v i............ 296 G rlo ....... 114 vrtritis... 156 radavice..........r a k ...........t e g o b e ....................................... 190 Č v o rić i....................... 176 u r z it is .......... 198 D e p r e s ija ....... 136 iešika ................................................................................................ 192 D D ebelo crevo .......................106 u ik sio zn o st........................................... 214 Disajni sistem ...168 ubrežne in fe k c ije ............................................ ................................ 104 vngina p e k to ris ....294 G rlić m aterice ........ 338 E E k c e m .. ..........158 radavice ta b a n a ..... 342 Im unološki sistem ........................................ 86 (Alzheim erova) bolest 'ile rg ije ........................ 260 G a stro e n te ritis.........p o re m e ć a ji..220 tegobe D isanje ..............................................................160 r o n h it is .... ..324 H ijatusna k ila ........300 Grlo ................................................................. ........ .....................306 G u š a v o s t.............172 ubrežni k a m e n ............... 344 porem ećaji In fek cije.................................................80 ^ k n e ..... 180 C ir o z a ...............................222 D iskovi . 348 Inko ntinencija m okraće .......t e g o b e ..........................................312 G utanje.................. 282 G o n o re ja ...................................r a k .. 288 G rip ...................................126 vtletsko s to p a lo .BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA 5ADRŽAJ C Kdenoidne vegetacije .... 188 Č m ič a k .. genitalne..................278 G ljivičn e in f e k c ije .................. 110 \n o re k sija .......... 256 I Im p e tig o .................strep to ko kn o ..................... 272 Gliste i p a n tljič a re .................................................. 146 ^olovi.............236 Droge i lekovi ...................................... 332 H r ip a n je ......208 D ifte rija .328 H la m id ija .. 202 sezonska D e rm a titis ...... 186 pražnjenja G G a s tritis.........194 rak D e p re sija ........................tegobe .. 244 E m f iz e m ...b o lesti......................................................................................r a k .............................................. 102 Vneurizam ......280 G o ja z n o s t ............262 G ih t ..............................326 H ip o g lik e m ija ........ ........................... 330 Holesterol .................................354 F F o b ije .....te g o b e ..................................................................................................132 (Basedow ljeva) bolest le s n ilo . 264 G la u k o m ......... 350 I š i ja s ............. 340 Im p o te n cija ........ o te ža n o ................r a k ............304 zapaljenje G rudi ..............................te g o b e ................................................... 290 G rlić m aterice .. ..........................228 D ojke ......b o lo v i......................240 zloupotreba 3 iazedovljeva ...........................224 D ive r t ik u lit is ......................

......... 368 K i l a ......................... 394 Krajnici ...482 M rena (katarakta)..............446 M aterica ............... 508 Noga . 558 plućne m aram ice Plikovi i žu lje v i....... ....................................518 degeneracija O ko ......................................................b o lo v i.........................................534 O s te o p o ro z a ...............514 Nosni p o lip i......570 Polne s m e t n je .....574 Polno prenosive bolesti ..........392 Koža ..............522 O p e k o tin e ............................. 526 O psesivno-kom pulsivni p o r e m e ć a j...... ...................................474 M o n o n u k le o z a .............. 578 Posekotine....... 516 L Laktozna intolerancija ................................................ra k ....tego be........... .. ......... 500 N e sve stica ......b o lo v i................................zapaljenje .............................................476 M ozak ..................................te g o b e ...........................384 Kosa i dlačice ................... ........ 380 K o n ju n ktivitis.......t e g o b e ........................................ ........................382 K o p riv n ja č a .... ............... 438 M a m u r lu k ................. ..360 M M a la rija ...........59£ Prostata .496 povreda mišića N e p lo d n o st.....486 M u č n in a ............. .....b o lo v i...................................460 M išićna slabost...........372 kretanja Koleno .4 0 8 Krvotok ....60C Prostata ................................................. 60£ N N atkolenica ............ 390 Koštani trn o vi................536 O trovni bršljan.......................................468 M išićni grčevi... 592 Preponski mišići ............. 452 (M eniereova) bolest M e n in g itis...43 0 L im fo m i............398 Kronova (Crohnova) ...............466 M išićni b o l.. 4 1 8 Leđa .................................596 istegnuće P ro liv...........520 76 ...................bolest . 376 K o lit is ...........422 Le u ko za ... 370 Kinetoza ..542 P Palčani zglob ...........544 zadebljanje Panika ........................4 1 0 Kurje oči i k a l u s i ....................ra k ................................. ..........................r a k ..........414 O ko ........................................................448 M e n ije r o v a .......................................................... 426 Lice ............ 530 O sip od p e le n a ........ 362 K a ša lj..................... 364 K ija n je ....r a k ....r a k ...................... v is o k i...472 M okrenje u k re v e t...................... 4 0 0 bolest Krvni pritisak...................480 M oždani u d a r ...... 524 O p eko tine od sunca ........ 506 N ikotinska apstinencija ......... 432 L u p u s .............................................................z a p a lje n je .........356 Jajnici ....... 4 1 6 L a rin g itis .........................BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA J Jajnici ........358 Jetra ..........374 K o lik e . .. 504 N e u ra lg ija .....604 P s o rija z a ...............512 Nokti .. .......548 Pegavac ste n o v itih .............z a p a lje n je .....554 P e ru t...528 O s ip i.......566 Polenska g r o z n ic a .............510 Nokat..386 ispadanje (Alopecija) Kosti .....................................................................m o d r ic e .......... 562 Pluća ..........47 0 M okraćne tegobe..................................... u r a s li........ 378 K o n g e stija ............. 456 M enopauzne tegobe ..............bolovi.......te g o b e .............. ............... 440 M an ičn a d e p re s ija ..................................... 458 M enstrualne teg o b e....................560 Pluća .....588 sindrom P re h la d a ........ 556 Pleuritis ..r a k .................................582 Po vraćan je.... ......................................... 498 N e s a n ic a ..tegobe..........te g o b e ..........b o lo v i............................................................................................. 404 Krvni u g ru š c i.....n a p a d i..............................................te g o b e .b o lo v i..................................... ogrebotine ......... 4 3 6 o O čn a m rlja ........ ..........................................................584 P re d m e n stru a ln i..................r a k ...........z a p a lje n je .........................492 K Karlica ........ .......................................................................................540 O včije b o g in je ... 580 i rane Potkolenica ..552 planina P e n is .......... 488 M ultipla s k le ro z a ................ .............rak..............420 Leđa .................................................................442 M aterica ............546 Parkinsonova b o le st.....

..... .............................. 686 zapaljenje Sluz .................................................714 S v ra b ................ 754 Tikovi i t r z a j i .............. .....................718 Svrab u p re p o n a m a ......................618 ^ane od ležanja .....................p o re m e ć a ji.............z a p a lje n je .......................................................... 628 Ručni zglob i šaka .....812 V a š i................... ...........................758 Trbuh ............ 796 U klještenje n e rv a .... 860 V Z Ž d relo ...646 creva Sindrom k a r p a ln o g .zapaljen je (flebitis) 822 V etro vi.... 750 Testisi ....654 nogu 5indrom porem ećaja ... ...........................................................808 Varenje ....................846 Z e n ice ...................................778 Tu b erku lo za.... 6 7 6 srpastih ćelija Slepo crevo ...................... 726 Š t u c a n je .........700 Srčani u d a r .....................te g o b e ..680 Slušni kanal ..b o lo v i.........720 V Uganuća i istegnuća.......756 T in it u s ................................................ ....teg o b e..............BOLESTI I MOGUĆNOSTI LEČENJA R * a k .........848 Zglobovi .................. 672 Slabokrvnost (anem ija) ............ 630 bolovi Ruka ..............................................792 U h o b o lja ......... ...r a k .....................................826 Vrat ....................766 trešenje T rih o m o n ija z a .......... 724 Štitna žlezd a .....t e g o b e ....................... ......620 (dekubitus) Razdražljivost................................. ......................... .......................... 662 Sinusi ......... 742 Tendinitis . 712 S t r e s ...................... ........... ...........................................................862 Ž elu d ac ... 864 Ž eludačni č i r .......... 670 Slabokrvnost (a n em ija )..... 656 pažnje Sindrom posttraumat.........................................774 Trovanje k r v i ...tegobe ..........tegobe i bolovi ..........ra k...... 836 Z a ja p u re n o s t......... 784 z Zadah iz u sta . nožni ........ 832 5 Š a r la h .......b o lo v i........................................ prekom erno . ...........786 Ubodi i ujedi insekata ... ................694 T Telećak (vitilig o ).............................rak......... ............p r o b le m i......... 768 Tro van je...... 866 Ž u čno k a m e n je .. 650 tunela šindrom n e m ir n ih ......................626 Rubeola. 730 Š u g a ..802 U sna duplja .............632 Srčane a ritm ije .........ceđenje u grlo .....690 Srčana o b o lje n ja .................806 S V Vagina .... 856 Z u b i.... ...................762 Tremor... ......... .......... ................ 746 Testisi ......................752 T e ta n u s .................................. 660 Sindrom v iličn o g zg lo b a ........776 Trudnoća ......zapaljenje ...798 U ko čenost i t r n c i...... ..........z a p a lje n je ................................. ...814 V eliki k a š a lj...838 Z a p a lje n ja ........852 bolovi Zglobovi......738 Telesni m iris....... 788 i pauka 77 ....... 704 Stafilokokne in fe kc ije ............824 Vid .................. 658 skog stresa Sindrom toksičnog šoka ...........640 šindrom h ro n ič n o g ......................834 Z ad ržavanje tečnosti .....................ra k ...854 Z n o jen je............. 642 umora šindrom irita b iln o g ........ 816 Vene..732 Šuljevi (hem o ro id i)...p o re m e ć a ji............................... 708 Stopala ..800 U m o r..............678 zapaljenje Sluh ..................................................... 740 Tem peratura i groznica .......................................b o lo v i........... .. 874 u Ubod pčele i o s e ................. ........ .622 Rejnoov (Raynaudov) .................. p ro šire n e ..... ...................... ... ..... drhtanje.................... o te če n i..... . .790 U ho .......666 Skolioza ... ............ 840 Z a t v o r .......... p ro širene..... 722 Š iz o fre n ija .....612 Rame ...... .................... .. 744 tetive Teniski la k a t....... ....................818 Vene .. iz b ija n je ..........858 Z u b o b o lja ...... 842 Zauške (m u m p s )....850 Zglobovi................... 770 Trovanje h ra n o m ......... 634 š if ilis .......... ......................870 Ž u t ic a .................b o lo v i.b o lo vi.....................................................................734 5IDA (A ID S )........................................... .......................... ....... 830 V rto glavica... 688 Sportske p o vred e......... 624 sindrom -Jeumatska g ro zn ica ..................

Infekcija ili nadraženos možda izazvana alergijama. to m ože da ukazuje na sindrom apneje pri spavanju. Ako ih ne lečirru povećani adenoidi mogu da dovedu do hroničn upale sinusa. osme godin oni obično počinju da se smanjuju. a možda st i sami bili podvrgnuti jednom od tih zahvata. Uvek odvedite dete lekaru na prc gled ako ima ponovljene infekcije uha. koji m ože da izazove porem ećaje u ponašanju kod dece zbog sm etnji pri spavanju.jednom ili dvaput tokom noći ♦ ♦ ♦ ♦ disanje na usta (o pstrukcija nosa) hrkanje (opstruisani disajni put) nazalni glas (govorenje k ro z nos) izlučevine iz nosa tokom dana kom binovane s kašljem noću. ♦ apnea koja se javlja pri spavanju i u kojoj se kod uspavanog deteta mogu da prekinu uobičajena obeležja disanja. Kad se adenoidi inficiraju ili nadraže. oni natel nu. takode može da izazc ve probleme jerzbog njih adenoidi oteknu. izazivajući blagu ili težu nelagc dnost i otežano disanje ili sluh. nje adenoida i krajnika bilo uobičajeno. ili u težim slučajevim a m ože da predstavlja o pterećenje za srce i srčane krvne sudove. adenok rastu tako da mogu da pruže dodatnu zaštitu pluć ma i grudnom košu. Nakon. O detetove treće godine do otprilike sedme.u kojoj dete u neko doba tokom noći n nekoliko sekundi prestane da diše.A D E N O ID N E V E G E T A C IJ E . limfno tkivo smešteno gornjem delu grla iza i iznad krajnika (slik dole. oni upućuju na to da adenoidi deteta m ožda opstruišu disajne puteve u nosu.T E G O B E SIMPTOMI Tegobe vezane za adenoide izazivaju sim ptom e u ušima. desno). približno. a do početk adolescencije oni praktično nestanu. često zatvarajući disajni put u nosu i Eustahijev trubu prema uhu. začeplje nos ili bilo koje druge simptome s popisa levo. znatno je manja verovatnoća d će vaše dete biti podvrgnuto adenoidoktomiji . On stvaranjem antitela pomažu organizmu maloga df teta da se bori protiv infekcija disajnog trakta. lako ovi simptom i nisu opasni po život. Možda ste odrasli u razdoblju kad je odstranjiv. bilo kratkim razdobljim a nedisanja mnogo puta tokom noći bilo dužim razdobljim a nedisanja . a u težim slučajevima do apneje p spavanju . . LEČEN JE Tegobe s adenoidima je teško dijagnostikovati zat što simptomi mogu da ukazuju na čitav niz bolesti teško je reći čak i nakon pregleda da li su uzrok pc većani adenoidi. denoidne vegetacije. ♦ A k o se vašem detetu vraćaju infekcije uha koje slabo reaguju na lečenje antibioticim a. Bilo koji od sledećih sim ptom a m ože da ukaže na tegobe s adenoidim a. infekcije uha koje se ne leče mogu prouzrokovati gubitak sluha. A UZ RO C I Primarni razlog hroničnih tegoba s adenoidima j strukturalne prirode: adenoidi narastu toliko velil da zapreče puteve u nosu. imaju naročitu ulogu u detinjstvu.on se sad obično ograničava na najteže slučajeve. izazvane dreniranjem sinusa ♦ ponovljene infekcije uha u vezi s gornjim sim ptom im a OBRATITE SE LEK A R U : ♦ A k o vam dete ima razdoblja kad ne diše mnogo puta svake noći. Budui da lekari sada jasnije shvataju ulogu adenoida suzbijanju infekcija. ♦ A k o prim etite da vam dete otežano diše ili diše otvorenih usta zbog krajnje nazalne kongestije. nosu i grlu.do 20 sekundi .

elektrostatički filter za vazduh može da smanji količinu prašine ili plesni u kući. bio bi propisani redosled lečenja. prašina. ♦ Dekongestiv koji možete da dobijete bez lekarskog recepta može privremeno da ublaži začepljenost. ali neće ukloniti tegobu koja se iza njih krije. pravilno delovanje je lečenje alergija . otorinolaringolog će možda da preporuči hirurški zahvat odstranjivanja adenoidnih vegetacija. ♦ Za decu s alergijama.specijalisti za uho. limfni čvorovi koji deluju kao filteri protiv klica. kod koje posledica povećanih adenoidnih vegetacija može da bude hronični pritisak na srce i srčane krvne sudove. kućna nega može samo da ublaži simptome. trebalo bi da se posavetujete s lekarom homeopatom radi lekova koji odgovaraju zdravstvenom stanju.) se veruje da pomaže u suzbijanju infekcije. HOM EOPATIJA Budući da hronične tegobe s adenoidnim vegetacijama izazivaju druge tegobe. mogu da nateknu i otežavaju disanje. iznad krajnika. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.poput niza alergijskih injekcija kako bi dete postalo manje osetljivo . smanjenje ili uklanjanje nadražujućih stvari iz okoline. može da olakša stanje i pomogne da se osećaju ugodnije. ■ A D EN O ID I K R A JN IC I Adenoidi su. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja obično prvo traže uzrok koji je u vezi s alergijama. grlo i nos ili alergologu radi procene simptoma kod vašeg deteta.ili uklanjanje alergena. ♦ Ovlaživač može da pomogne detetu koje pati od kongestije tako što sprečava da sluz postane pregusta. Temeljno očistite ovlaživač pre i posle upotrebe. Radi se o ružičastim kvržicama u zadnjem delu nosa (ovde su prikazane žutom bojom). a možda će zatražiti i rendgensko snimanje pomoću kojeg će odrediti velićinu i oblik adenoida. Kad se adenoidi inficiraju. A D E N O ID I L E Č E N J E KOD K U Ć E Ovi lekovi mogu da ublaže neke simptome. radi procene i lečenja treba da odvedete dete kod stručnjaka. Otorinolaringolog će pregledati dete. Na primer. kao što su čestice dlaka i kože kućnih Ijubimaca). Upotrebljavajte ovlaživačs regulatorom vlažnosti da biste osigurali pravu količinu vlažnosti u vazduhu. kao i krajnici. Operacija se traži kao prva crta odbrane samo u slučajevima teškoga oblika apneje pri spavanju. Ako alergije nisu uzrok. ♦ Pileća supa takođe može da otvori začepljene puteve u nosu. a krajnji ishod može da bude i otkazivanje srca. .KONVENCIONALNA M E D IC IN A Pedijatar vašeg deteta napisaće istoriju bolesti problema koje vaše dete ima s uhom. Pomoću broćike (Galium aparine) može da se smanji otečenost limfnoga tkiva. Ako su krivac alergije. Uvek potražite pomoć stručnjaka kad dete ima hronični problem. a i pojedincu. za koji se smatra da drenira limfni sistem. Alergolog će verovatno da uradi ispitivanja da bi proverio da li postoji osetljivost na alergene iz vazduha (na primer: dim cigarete. OSTEOPATIJ A Manipulativni tretman vrata. Homeopata će pratiti napredak vašeg deteta i menjaće lekove ako u kratkome vremenskom roku ne donesu olakšanje. grlom i nosem i verovatno će vas uputiti otorinolaringologu . Uvek. polen ili alergeni životinjskog porekla. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Za ehinaceu (Echinacea spp. Savetujte se s medicinarom koji se razume u lekovito bilje radi pravilnog doziranja.

Ranice su sivkastobele ili bledožute s crvenom ivicom. retko. Slične ranice mogu da se jave i kao posledic mehaničkih povreda. ♦ bockanje ili pečenje u usnoj šupljini. Neki leka smatraju da afte mogu da budu posledica nedostatl< gvožđa. na jeziku. koji suzbija bal terije. ubrzaćete proces zarastanj. Najčešće se javljaju ko lescenata. zapravo su infekcija usta koja pogađa muči veliki broj Ijudi. nojne ranice u ustima. Ako s vam roditelje mučile afte. i peroksid. vitamina B n ili kombinacij navedenog. kao što je reakcija na lek ili. mogu da se jave s unutrašnje strane obraza i usnica. na dnu desni ili mekom nepcu. Ako afte ne reaguju na kućnu negu i sredstv koja ste kupili bez lekarskog recepta. glicerin. koji štiti ranicu. Cini se da je njihov pojavljivanje često povezanosa stresom. ♦ ako im ate više upornih ranica u ustim koje mogu da ukažu a. Zapravo. folne kiseline. Te povrede obično su izazvar grubim zubnim protezama. koje se pojavljuju usam ljeno ill u grupama u unutrašnjosti usta i obično traju 5 do 1 0 dana. 4 to može da ukazuje na ozbiljnije oboljenje koje zahteva lečenje. UZROCI Niko ne zna šta izaziva većinu afti ili zašto je vec verovatnoća da ih dobiju žene. Afte se često javljaju kad sl pod stresom ili kada ste iscrpljeni. na to da se u pozadini simptoma nalazi neki problem. Smatra se da afl nisu zarazne. ♦ ako ranice potraju više od 1 dana. čiji imunološki sistem nije još u potpunos razvijen i kod žena neposredno pre početka met struacije. LEČEN JE Afte obično nestanu same od sebe. kod žena je verovatnoća da i dobiju dva puta veća nego kod muškaraca. verovatnoća da ćete i vi c ih dobijete je 90 posto. . Ako je ran ca izuzetno bolna ili ne prolazi. rak usne šupljine ili leukoza. idite kod lekara. Neki alternativni načini lečenja umanjuju stres deluju umirujuće na upaljeno područje. ka što je alergija na neku vrstu hrane. Pomoću lekova. Afte mogu takođe da budu posledic poremećaja odbrambenog sistema organizma. Tražite lek koji sadr. koje možete da kupit bez lekarskog recepta. ovaj osećaj često se javlja 6 do 24 sata pre nego što se pojave ranice. lekar će možd da vam prepiše lek koji sadrži difenhidramin da [ se ranica isušila i lidokain za ublažavanje bolov.AFTE SIMPTOMI ♦ bolne ranice nalik na kratere. lekar može da vam da lek za ublažavanje bolova. takođe poznate ka afte. četkicom za zube ili vri ćom hranom. pa u većini sluči jeva njihovo prisustvo možete bez ikakvog straha d zanemarite. G OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako su gnojne ranice u vašoj usnoj šupljini izuzetno bolne. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Mnogi lekari predlažu upotrebu masti koje se mog nabaviti i bez lekarskog recepta za ublažavanj nelagodnosti koju stvaraju afte.

lekar će možda da vas leči antibiotikom na primer tetraciklinom. Ako su vaše afte posledica nedostatka nekog vitamina ili minerala.Ako imate infekciju. ♦ Uzimajte dodatne količine vitamina C. folne kiseline. Možete isto tako da ispirate usta četiri puta dnevno s 1/2 šolje vode izmešane sa po 1 kapi ulja od mirisne muškatle i lavande (Lavandula officinalis). kao i sprečavanje njihovog ponavljanja. on sadrži bakterije koje mogu da održavaju zdravlje u organizmu. ♦ Izbegavajte začinjenu. gvožđa i cinka.) i mirisne muškatle (Pelargonium odoratissimum). začine. a možete da ih nabavite i bez lekarskog recepta. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja imaju za cilj zarastanje ranica. kao i folne kiseline. možete da pomognete da se umanji njena ozbiljnost. . Ako to učinite čim osetite bockanje u ustima. slanu ili kiselu hranu. Možete i da stavljate obloge koje ćete kvasiti u čajevima od nevena (Calendula officinalis). Za zarastanje afti i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja. Ako su afte posledica nekog drugog problema. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREV EN CIJ A ♦ Perite zube sodom bikarbonom koja deluje dezinfikujuće. zaceliti ranice i sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje. agrume i ostale vrste hrane koja može da vam nadraži usnu šupljinu. opuštenu osobu. Najvažnije je da pronađete tehniku opuštanja u kojoj uživate i koju ćete nastaviti da upotrebljavate. B kompleksa. trebalo bi dijagnostikovati i lečiti stvarni uzrok. tanin će da ubrza isušivanje afte. ♦ Prekrijte ranicu mokrom kesicom čaja. na pola puta između spoljnog vrha ramena i kičme. pijte čaj od maslačka (Taraxacum officinale) ili uzimajte kapsule od 500 do 1000 mg korena u prahu tri puta dnevno tokom šest nedelja. kao što je osetIjivost na hranu. pritisnite tačku Žučna kesa 2 1 . izbegavajte kafu. ♦ Isperite usta magnezijumovim mlekom da biste prekrili ranicezaštitnim slojem. najvišu tačku ramenog mišića. a posledicasu osetljivosti na neku vrstu hrane. ♦ Svaki dan pojedite 4 kašike jogurta sa živom kulturom. kanadske žutike (Hydrastis canadensis) ili mire (Commiphora molmol). jlušajte kasete za vizualizaciju (vođenu fantaziju) i aredstavljajte sebe kao zdravu. gvožda i cinka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Probajte sredstva za ispiranje usta koja sadrže sredstvo za ublažavanje bolova hlorheksidin. pre nego što se razvije ranica. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE a 'Mte često izbiju zbog stresa. A K U P R E S U RA Za ublažavanje stresa. izbegavajte one vrste hrane koje pokreću alergijske reakcije. Aromaterapeuti preporučuju nanošenje antiseptičkih ulja od mire (Commiphore molmol). 60 g vode i 1 kašičica soli i sode bikarbone. AROMATERAPIJA Ako ste skloni aftama. Vidi Dodatak radi još podataka o položaju tačaka. ♦ Upotrebljavajte masti koje sadrže glicerin i peroksid. Naučite da meditirate. Ako vas muče ranice u usnoj šupljini koje se ponavljaju. ♦ Probajte vežbe akupresure za ublažavanje stresa. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Isperite usta četiri puta dnevno kombinacijom 60 g hidrogen peroksida. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičar kineske medicine može da napravi mešavinu lekovitog bilja koja će ojačati celokupni sistem. mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina C i B kompleksa. Nemojte gutati. melaleuke (Melaleuce spp.

lako akne ostaju uglavnom problem adolescer skog doba. Ciste ili čvori (papule). grudima i leđima. veća verovatnoća nego kod muškaraca c će imati blage do umerene oblike akni u trideseti godinama i kasnije. na površini kože stvaraju zatvoreni ili otvoreni miteseri (komedoni). grudima.5 cm su čvorovi (n o du li) ili ciste neprirodno crveni obrazi i nos znak su ro sacee .muških polnih hormo koji uključuju testosteron. katkad očigledno ispunjene gnojem su pustule (gnojnice) koje se razviju od otvorenih ili zatvorenih mitesera upaljene kvržice ispod kože. ispunjene tečnošću. iako se najteži slučajevi ot čno javljaju kod dečaka tinejdžerskog uzrasta. koja može da se drži pod nadzorom odgovarajućim antibiotičkim lekom. mogu se začepe lojem i keratinom. zatvoreni mitese su im nalik. pak. čirići ili nateknuća na koži koja uporno traju ili se vraćaju. ramenima. vratu ili gornjem delu leđa.AKNE SIMPTOMI crvene tačkice. a i nešto su sklonije rosacei. ali su bez boje. ako imate teži oblik akni. koje mogu da narastu i do veličine od 2. obično poznati kao bubuljice. većine oblika akni. Obične akne (acne) vulgaris k < tinejdžera počinju s pojačanim stvaranjem hormor Tokom puberteta i kod dečaka i kod devojčica stvara velika količina androgena . G OBRATITE SE L E K A R U ako vaše akne tokom dva do tri meseca ne reaguju na lekove koji mogu da se dobiju bez lekarskog recepta. Potpuni progon čokolade iz ishr ne ili ribanje lica 10 puta na dan neće da promeni va predispoziciju za ovaj kožni poremećaj. oko 20 posto svih slučajeva javlja se kc odraslih osoba. Kako se folikuli ispun vaju. možda vam je potrebna lekarska pomoć. Sićušni folikuli dlačic naročito oni na licu. što čini akne jednim od najčešćih kožn poremećaja.većinom žene . tačkice sa središtem potan nelim zbog izloženosti vazduhu. Otvoreni miteseri (komedoni) javljaju se kz mali. tego koja se zove neupalne akne. a tipično je da se pojavljuju na licu. Obe vrste bubuljica mo£ se razviti u natečene. I ša ishrana i stres mogu pogoršati akne. Možda im ate rosaceu. Akne se često pojavljuju tokom pube teta i obično su gore kod osoba s masnom kožor Javljaju se kod oba pola. mogu da se upale ili ispune gnojem. naročito kod adolescenata tamne tačkice. vratu. poremećaja nalik na akne koji pogađa odrasle osobe . čirići s otvorenim porama u središtu su otvo ren i m ite se ri (k o m ed o n i) čirići koji su ispupčeni i nem aju otvora su z a tv o re n i m ite se ri (kom ed on i) crvene natekline ili kvržice. koje se povezuju s težim slučajevima akr čvrsti su otoci ispod površine kože koje se upale i pi nekad inficiraju. Dermatolog može da vam prepiše lek da biste sprečili trajne ožiljke. Do njega dolazi kad se sićušni dlaka začepe masnim izlučevinama iz kožni žlezda. a bakterije množe. koji ne izgl da lepo. UZROCI Uzrok akni nije u potpunosti poznat. od kojih mogu nastati potkožne ciste i uporne bubuljice koje mogu da se inficiraju. ponekad je bolan i često izaziva nelagodno' stid. Kod ž na je. ako vam koža postane abnormalno crvena po obrazima i nosu. otovo svako u neko doba života dobije bubi Ijice. ali sasvim je sno da im nisu uzrok. obično ravni čirići. Ako zid pod pritiskor . Slaba higijena. Androgeni mogu uporei da povećaju proizvodnju loja. Mitove o tome kako neke škodljive vrste hranc nekontrolisani polni nagoni izazivaju aknezamenila jednostavna istina da naslednost i hormoni stoje i. bolne upale.starije od 30 godina. materije koja podmaz je kožu i pomoću koje ona zadržava vlažnost i keratir primarnog sastojka dlačica.

Različiti činioci čine određene osobe sklonim dolijanju akni. Kod težih slučajeva rosacee.▼ -------------------- R osacea Zene svetle puti iznad tridesete godine najsklonije su ovom poremećaju. Losione i gelove koji sadrže sumpor kao aktivni sastojak može da prepiše lekar ili možete da ih kupite bez lekarskog recepta. Anabočki steroidi koje uzimaju neki bodibilderi takođe mo. . npr.u da dovedu do razbuktavanja akni. Budući da mnogi načini lečenja mogu da imaju snažna propratna dejstva. Budući da mnogi oboleli od rosacee pate i od migrena. zavisno od vrste tableta koje uzimaju. ograničavaju rast bakterija ili podstiču gubitak površinskih ćelija kože da bi se otčepile pore. Kod odraslih osoba. neki istraživači veruju da razbuktavanje akni ima manje veze s nivoom androgena nekog pojedinca nego s tim kako koža te osobe reaguje na pojačano stvaranje loja. Neki Ijudi su naprosto osetljiviji od drugih na ovu reakciju. Osobe s težim. razviju uporne akne koje se javljaju u odraslom dobu. posebno vitamina B2 (riboflavin). razvije se teži oblik kod kojeg nos postane crven. koje prebrode tinejdžerski uzrast gotovo bez bubuljice mogu da se. Ako ih se previše nagomila u začepljenim folikulima. rezultat je pustula. ali kod drugih ih zapravo uzbija.)j iscuri u okolno tkivo. Da biste stavili pod nadzor blaže oblike. zadebljan i bolan. tako da količina loja koja će možda da izazove bubuljicu ili dve kod jedne osobe može da rezultira raširenim izbijanjem ili akutnim cističnim aknama kod drugeosobe. obično muškaraca. a kod nekolicine obolelih od rosacee. Neki oblici akni povremeno pogađaju novorođenčad i odojčad. akne u porodičnoj istoriji bolesti. upornim slučajevima akni moraju da se obrate dermatologu. neki istraživači sumnjaju da može da igra ulogu i nepodnošenje određenih vrsta hrane. neprirodnim rumenilom obraza i nosa. dok stare. ali obično se očisti posle nekoliko nedelja i ne ostavlja trajne posledice. stvar se dalje kompli. koje je izrazitije nakon konzumiranja začinjene hrane. Konvencionalna medicina daje prednost lečenju lekovima koji zaustavljaju proizvodnju loja i keratina. U nekim slučajevima razbuktavanje akni predstavlja alergijske reakcije na kozmetiku ili neke vrste hrane. operacija ili laserski tretmani mogu da deluju reverzibilno na upalu i oticanje. tres i upotreba kontraceptivnih sredstava ili kortikoteroida. lekar će verovatno da vam prepiše oralni antibiotik ili kortikosteroid lokalne primene. Bakterije propionibakterijum aknes (Propionibacterium acnes) i stafilokokus epidermidis (Staphylococcus epidermidis) prirodno se javljaju u zdravim folikulima dlačica. Ako se pustule inficiraju. I predmenstrualne i postmenopauzne akne obično su relativno blaže od njihovog velikog izbijanja povezanogs kozmetičkim tretmanom. Ako upotrebljavate kreme i kozmetičke proizvode za prikrivanje akni koje se mogu dobiti bez lekarskog recepta. koje mogu da prsnu i ostave privremene ili trajle ožiljke. što podstiče lokalizovanu upalu. vrućih napitaka ili alkohola. Uprkos normalnom porastu u visini androgena tokom puberteta. Uzimanje oralne kontracepcije može kod lekih žena da izazove akne. obično žena. mogu da izlučuju enzime koji razgrađuju loj. konvencionalni i alternativni načini lečenja mogu problem da ublaže. ili upalne ikne. LEČEN JE Povremena bubuljica ili dve ne zahtevaju nikakvo lečenje. Rosacea počinje upornim.uje. obično dečake. Upala se obično širi. svaki bi pacijent s kožnim tegobama morao da postupa oprezno kod isprobavanja novog načina lečenja. dok su neki drugi slučajevi u vezi sa menstruacijom. Bubuljičavosip se pojavljuje na licu. oni bi morali da budu na bazi vode i hipoalergenski. infekcija može da prodre duboko u kožu i stvori iste. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. -------------------. Akne imaju mnogo podvrsta. Neki slučajevi reaguju dobro na velike doze vitamina B. Cak i ako razbuktavanje akni ne može da se otkloni.

hormonska neravnoteža i emocionalne tegobe f30vezane s aknama. ali obične akne i rosacea reaguju mnc sporije od većine drugih zdravstvenih tegoba na t kakav način lečenja. Budite strpljivi: mnogi načini čenja akni traju i godinu dana pre nego što se vide zultati. antibiotik koji se obično uzima oralno. Benzol-peroksid može da zaustavi blagotvorno delovanje tretinoina. i hemijski piling. ovi pristi imaju smisla. ali zbog njegovih potencijalno teških propratnih efekata. pa ih nikad ne nanosite istovremeno. Istiskujete li čiriće sami. lekar će možda da vam prepiše lek izotretinoin. vrste kortikosteroida. možete da izazovete dalju infekciju i povećate mogućnosttrajnih ožiljaka. suvom i osetljivom na sunce. 2 Pre nego što se odlučite za takav način lečenja. Dva relativno agresivna hirurška postupka mogu da poboljšaju izgled kože: dermabrazija. kažiprsta leve ruke. kao štc stres. 1 Da biste ublažili nadraženost kože. Za umerene do teže slučajeve. Pre nanošenja leka. Za hronično upaljene ciste. Preparati koji se često koriste u c svrhu uključuju seme knidija (Cnidium monniei 84 . lekar će možda da vam preporuči lek lokalne primene koji možete da dobijete bez recepta. nužnim merama opre2 verovatnim rezultatima s barem dva dermatologa. Inficirane bubuljice bi smela da otvori samo medicinska sestra ili lekar pomoću hirurških instrumenata i poštujući antiseptička pravila. Kod blagih ili umerenih oblika akni. pritisni desnim palcem D ebelo crevo 4 između palca i . direktno u ciste. a zati ponovite na drugoj ruci. Uzimanje antibiotika u razdoblju dužem od nekoliko nedelja može da učini žene podložnim gljivičnim AKU PRESU RA Pomoću akupresure može da se ublaži upala. dermatolog će možda da preporuči i kontrolisano izlaganje ultraljubičastoj svetlosti kako bi se opsežno izbijanje akni držalo pod nadzorom.AKNE NASTAVAK D KONVENCIONALNA MEDICINA Za lečenje blagog oblika akni. Lekovi tretinoin i benzojev peroksid mogu kožu da učine crvenom. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Neki alternativni načini lečenja akni pokušavaju smanje upalu i suzbiju infekciju. derivat vitamina A. katkada u kombinaciji s tretinoinom lokalne primene. za koje se smatra da su fak ri koji ih uzrokuju. bode vlažnosti i topline. KINESKO LEKOVITO BILJE infekcijama. a koji sadrži benzojev peroksid ili će da vam prepiše lek protiv akni tretinoin (retinska kiselina). Kad su gnojne bubuljice spremne da puknu. govarajte o tim postupcima. Budući da mnogim osobama koje pate od akni pomaže letnje sunce. Kineski biljni lekovi za akne pokušavaju da kožu o. možete pospešiti postupak stavljanjem vrućeg peškira na nekoliko minuta. Manje česta mogućnost lečenja je ubrizgavanje triamcinolona. por. lečenje mora da se pažljivo prati. Od ovog načina lečenja koža nekih pacijenata može da ostane privremenozatamnjenaokooštećenja. Ne služite se ovom tačkc ako ste trudni. kojom dermatolog brusi smrznutu kožu. Cvrsto pritisnite palcem tačku Debelo crevo 1 . 1 na spoljnom kraju pregiba lakta. Neke odrasle osobe imaju ožiljke ili kožu izbrazdanu od cista ili dubinskih bubuljica koje su izgrebane ili teško inficirane. Neki drugi pristi služe se metodama lekovitog bilja ili ishrane da bi k( trolisali činioce koji mogu da pospeše akne. pritiskajući kost iznad kažiprsta Držite jedan minut. a zatim ponovite na drugc ruci. Ostali korisni antibiotici su eritromicin i klindamicin koji se uzimaju oralno. Pacijenti koji uzimaju sredstva protiv akni morali bi budno da paze na moguće propratne efekte i interakcije. operite predeo zahvaćen aknama blagim sapunom bez ulja i mirisa. Pomoću oba postupka uklanja se površina prekrivena ožiljcima i otkrivaju se neoštećeni slojevi kože. naročito kod žena u drugom stanju. glavnu struju u lečenju predstavlja tetraciklin. Držite jedan minut.

Stručnjaci iz oba tabora Jopuštaju da čokolada. Parenje ica dva do tri puta nedeljno bilo kojom od ovih leko'itih trava takođe može da koristi. lutricionisti obično predlažu cink. umor. Neke osobe koje se )ave alternativnim načinima lečenja promenu ishrane matraju osnovom lečenja. komercijalnih sredstavaza kožu koja imaju blagotvoran učinak na akne malo je ili uopšte ne postoje. SHRANA /ećina lekara sada smatra da akne nisu problem vezan :a hranu i retko traže od pacijenata da promene ishrai u kako bi smanjili izbijanje akni.anizma da razgrađuje glukozu. neven (Calendula officitalis). Umesto losiona posle brijanja na bazi alkohola. mali saveti pod naslovom Ish ra n (levo) mogu biti korisni a Pravilna opšta higijena i razumna nega kože naročito su važne tokom adolescencije. ulje melaleuke (Melaleuca spp. takođe može da se uključi u prirodnu odbranu protiv akni u dozama od 200 do 400 MJ na dan.pomaže da održite vašu kožu čistom. ♦ Za blagi do umereni oblik akni probajte sredstva koja se prodaju bez lekarskog recepta i koja sadrže benzojev peroksid. lli budući da velike količine mogu da izazovu glavo)olje. Među dodatnim količinama vitamina i minerala. Posavetujte se s »raktičarem kineske medicine o primeni i doziranju. u abletama jačine 6x. Za devojke tinejdžerskog uzrasta bolje je da ne upotrebljavaju redovno kozmetičke preparate. ali svakako izbegavajte prekomerno izlaganje. mnogi lekari veruju da ne postoji način da se spreče.I vet kozije krvi (Lonicera japonica).ili čak medicinskim sapunom . pokuajte da se opustite uz šolju čaja od lavande (Lavandu3 officinalis) ili kamilice (Matricaria recutita). Dodatna količina od iO do 50 mg cinka na dan može da doprinese smaljenju upale i zaceljivanju oštećene kože. ♦ Muškarci s umerenim do teškim oblikom akni morali bi da upotrebljavaju novžilet kod svakog brijanja kako bi smanjili opasnostod infekcije. tinktura perunike (Iris 'ersicolor) naročito dobro deluje s rudbekijom. 'a manja izbijanja akni Hepar sulphuris ili Silica. Velike količine vitanina A mogu da smanje proizvodnju loja i keratina. Pustite ih da same puknu kad dođe vreme. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. antioksidans. masti i druge vrste hrane okri'ljene da izazivaju akne zapravo nisu uzroci akni. koji pomaže u metabolizmu hormona. Uzinanje čaja napravljenog od kombinacije koprive Urtica dioica) i tinkture broćike (Galium spp. može da ubrza ozdravljenje.) i kanadska utika (Hydrastis canadensis).E Č E N JE BILJEM LEKOVITIM /Inogo lekovitog bilja se upotrebljava kako bi se koža >rže oporavila i kako bi se ublažila upala i svrab. 50 mgdnevnoje uobičajena doza. kamilice i melaleuke.) može la bude delotvorno. iako je opšteprihvaćeno mišljenje da ni pravilna higijena ni ishrana ne mogu da spreče izbijanje akni. i uprkos suprotnim tvrdnjama. Dodatne coličine hroma navodno poboljšavaju sposobnost or. Vitamin Bs. probajte biljne zamene koje sadrže i eterična ulja lavande. Osnove uključuju svakodnevno kupanje ili tuširanje te pranje lica i ruku nenamirisanim ili blagim antibakterijskim sapunom. koji deluje na hornonska događanja u organizmu. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Nežno pranje lica sapunom bez ulja i mirisa . ♦ Umereno izlažite svoje akne suncu. uzimanje vitaminskih dodataka u velikim količinama ne savetuje se osim ako ga pažljivo prati vaš lekar ili neka druga osoba koja se brine za vaše zdravlje. PAZNJA: Nikada ne upotreblja'ajte nijedan biljni preparat na novorođenčadi bez )rethodnog savetovanja s lekarom. Među )iljem koje iskusni travar može da preporuči nalaze se > hinacea (Echinacea spp. može da bude naročito delotvoran kod žena koje pate od predmenstrualnih akni. ali trljanjem već upaljene kože akne se samo pogoršavaju. HOMEOPATIJA propratne efekte. ali asprava se nastavlja u vezi s tim mogu li te vrste hrane Ja pogoršaju tegobu.). azatim nežno isperite. Ako stres možda doprinosi vašim aknama. . . koje se uzimaju tri puta na dan lajduže nedelju dana. ♦ Oduprite se potrebi da istiskujete bubuljice. bolove u mišićima i zglobovima i druge PREVENCIJA Zbog povezanosti akni s kolebanjem nivoa hormona i mogućim genetskim uticajima. Vitamin E.

uzrokovan sa d glavna oblika nervnih oštećenja: nervna vlakna zamrse. dok se izgubljenost i frustracija pogoršava noću. prosečno trajanje joj je oko 7 goc na. sebičnost. Istraživači još nisu gurni zašto ili kako dolazi do ove degeneracije tki\ ali neka novija istraživanja koja najviše obećavf ukazuju najednu belančevinu kojase prirodnojav u krvi. zaboravljanje nedavnih događaja. shvatanja i govora pogc šavaju se. a u bolesnom tkivu gomilaju se naslage b lančevina poznate kao »plak«. nepažnja. a belci su joj ol četiri puta podložniji od crnaca. Postupno razvijaju i telesni problemi. smetenost. pacijent može post ti potpuno nekomunikativan. lchajmerovu (Alzheimerovu) bolest. Do 80. anksioznost. progresi nu degeneraciju tkiva u mozgu.ALCHAJM EROVA (A L Z H E IM E R O V A ) BOLEST SIMPTOMl ♦ promene raspoloženja: potištenost. koji sve više gu orijentaciju. Mogu je da određeni oblici ApoE vode do uništenja nervr . A UZROCI lako se Alchajmerova bolest javlja kod mnogih oso kako stare. Među odraslim Amerikancima. a identifikovano je nekoli različitih vrsta od kojih su neke očigledno povezam većom opasnošću od Alchajmerove bolesti. često je na a drugima da pomognu. napada straha. Dolazi do dramatičnih promena raspoložen . obeleža' razorno pogoršanje mentalnih funkcija. telesno bespomoćar inkontinentan. detinjasto ponašanje ♦ gubljenje orijentacije. jednostavna računan postanu nemoguća. nj' oblik je genetski određen. paranoja. Intelektualr funkcije poput pamćenja. periodi duboke ne< setljivosti i bezvoljnosti. kao što su čudan hod gubitak koordinacije. a zove se ApoE (skraćenica za apolipoprote E) i potrebna je z a prenos masnih materija u organ mu. Oboleli. Bolest je bez izuzetka smrtonosn Od neprimetne pojave Alchajmerove bolesti c smrti može proći nekoliko godina. ili bolest može tr jati čak 20 godina. Zene su na bok dvostruko osetljivije od muškaraca. koja prve stveno pogađa osobe starije od 65 godina. Budući da osoba možda nije svesna da im te probleme. to je četvrti mec vodećim uzrocima smrti (nakon srčanih oboljen raka i moždanog udara). Kao što je to slučaj sa svim belančevinama. Konačno. godine života. a svakodnevne aktivnosti posta sve teže. može da odluta i izgubi se. bolest nije prirodna posledica staren radi se o neprirodnom stanju čiji se uzroci i da istražuju. Pažnja obično luta. nemogućnost zadržavanja novih informacija ♦ sve veća sklonost gubljenju stvari ♦ vrtoglavica ili oštećen osećaj ravnoteže OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako član porodice ili prijatelj ispoljava znakove Alchajmerove bolesti tokom određenog vremenskog razdoblja. Cini se da je postupni gubitak funkcija mozga k ji karakteriše Alchajmerovu bolest. prib žno svaka treća osoba oboli od nje.provala besa. uznemirenost.

koja možda deluje u kombinaciji sa drugim materijama. U manjem broju slučajeva. U okviru ispitivanja iz 1991. LEČEN JE Alchajmerova bolest je neizlečiva: ništa je ne može zaustaviti niti vratiti bolesnika u stanje pre početka bolesti. .može da dovede do Alchajmerove bolesti. anem iju. Ako je tačno 3vo poslednje. tačna dijagnoza omogućena je novorazvijenim postupkom koji se sastoji samo u davanju određene vrste kapi za oči. mentalne sposobnosti pacijenata tako su se brzo pogoršale da je zaključeno kako je ispitivanje previše štetno za ispitanike i trenutno je prekinuto. belančevine mogu da stvaraju taloge slične plaku koji se može naći u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti. pacijentima s Alchajmerovom bolešću davane su dodatne količine cinka.ćelija u mozgu. Cini se da neki lekovi donekle usporavaju njeno napredovanje u ranim stadijumima. čvorovima živaca. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Dijagnoza stručnjaka je osobito važna zato što niz drugihzdravstvenih tegoba-od kojih su mnoge izlečive . trauma može biti činilac koji pridonosi bolesti. oboleli od Alchajmerove bolesti izuzetno su osetljivi na lek tropikamid. Tri godine kasnije laboratorijski ogledi pokazali su da od cinka. zato što se na temelju drugih ispitivanja pretpostavljalo da cink može da pomogne u poboljšavanju mentaIne živosti kod starijih osoba (isto tako se pokazalo da cink igra ulogu u funkcionisanju pamćenja). Očigledno. uznapredovali sifilis i Hantingtonova (Huntingtonova) bolest .nasledno degenerativno nervno oboljenje. a neki drugi mogu pomoći kod promena raspoloženja i drugih određenih problema u ponašanju koji se javljaju kod ove bolesti. Sve donedavno samo se obdukcijom mozga moglo dobiti nesumnjive dokaze o Alchajmerovoj bolesti . moglo bi biti tačno da sposobnostcinka da stvara plak nema nikakve veze s onim što u prmm redu prouzrokuje Alchajmerovu bolest. godine. Jednostavna. Druga teorija naglašava vezu između stvaranja plaka i slobodnih radikala . Veza između cinka i Alchajmerove bolesti ostaje nejasna. Obe su teorije sporne i nedokazane. plaku od belančevina i opštem smanjivanju mozga zbog odumiranja ćelija. tumori na mozgu. Posle samo dva dana. Oni obuhvataju respiratorne infekcije.nestabilnih molekula koji mogu da proizvedu destruktivne hemijske reakcije. Neželjena reakcija na propisani lek ili štetna kombinacija lekova može katkad izazvati simptome slične Alchajmerovoj bolesti. Prema jednoj teoriji. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. hipoglikem iju. unos sićušnih čestica aluminijuma . koji oftamolozi koriste za širenje zenica. lekar će verovatno da počne s fizičkim i psihološkim testovima zamišljenim tako da otklone druge moguće uzroke mentalnog oštećenja. depresiju i cerebrovaskularnu insuficijenciju (smanjen dotok krvi u mozakzbogsuženih arterija). Cini se da to vredi čak i pre nego što se simptomi bolesti počnu očitavati. Bez obzira na to je li ApoE deo mehanizma koji prouzrokuje Alchajmerovu bolest ili nije. tegobe sa štitnom žlezdom . Zaista.izdajničke dokaze o zapletima. neprimerenu ishranu. uključena u stvaranje plaka. ali oni neće dati definitivnu dijagnozu. mnogi istraživači danas smatraju vezu između Alchajmerove bolesti i aluminijuma krajnje diskutabilnom U središtu još jednog spora nalazi se cink. na primer . Sirenje koje je primećeno kod pojedinaca s ovom bolešću tri puta je veće nego kod zdravih ispitanika. Oko 15 posto slučajeva abolelih od Alchajmerove bolesti imaju u istoriji boesti ozledu glave.s posuđa za kuvanje. Verbalne provere i razgovori s porodicom su uobičajeni sledeći korak.ima neke simptome povezane s Alchajmerovom bolešću. gotovo je sigurno da geni igraju određenu ulogu u ovoj bolesti: poznato je da je opasnostod dobijanja bolesti veća kod osobe kojoj je roditelj imao Alchajmerovu bolest. Da navedemo samo jedno: naučnici još uvek nisu sigurni da li plak izaziva Alchajmerovu bolest ili je on posledica bolesti. Da bi proverio radi li se o Alchajmerovoj bolesti. Slute se i drugi uzroci. Druga mogućnostje da je ta belančevina. m oždani udar. Druge bolesti i tegobe koje se ponekad mešaju s Alchajmerovom bolešću su Parkinsonova bolest. nedostatak vitamina B n .

a zatim ponovite na drugoj nozi. sertralin za potištenost i zolpidem i difenhidram in za nesanicu. tik iza ispupčenja koje čini veliki zglob palca na nozi.na vrhu stopala. trajanju pažnje i drugim mentalnim funkcijama. a zatir ponovite na drugom stopa 3 ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao što je to slučaj s konvencionalnom medicinom. ravno^na pravcu malog prsta. U proverama je odgodio napredovanje bolesti za šest meseci i poboljšao je mentalne funkcije u slučajevima koji nisu jako uznapredovali. biće neophodnastalna briga negovatelja. dok se druge okreću profesionalnim negovatelji(ca)ma. ♦ U jednom ispitivanju pomoću zamenjenog lečenja estrogenom odgođen je početak slabljenja pamćenja i misaonih procesa kod 40 posto pacijentkinja koje boluju od Alchajmerove bolesti. A KU PRESU RA Pomoću pritiska na tačku Bubreg 3. ♦ Ispitivanja daju da se nasluti da eksperimentalni lek acetilkarnitin može među obolelima od Alchajmerove bolesti doneti privremeno poboljšanje u verbalnoj sposobnosti. Njegova moguća propratna toksičnost za jetru mora da se prati svake nedelje. Neke porodice su u stanju da osiguraju takvu stalnu brigu kod kuće. Čvrsto pritisnite i zadržite pritisak jedan do dva minuta. ♦ Ceo niz lekova prepisuje se za tačno određene simptome: haloperidol i tioridazin za agresivno ponašanje i uznemirenost. Pomoću pritiska na tačku Jetra 2 . cilja r aluminijum . pamćenju. K( lacijska tehnika sastoji se od niza intravenskih injekc ja aminokiseline etilenediaminetetraacetne kiselin . 2 Pritiskom na tačku Slezina 3 možete da pomognete pamćenju. 4 KELACIJSKO LEČENJE Ne iznenađuje da oboleli od Alchajmerove bolesti lako postaju potišteni i teskobni. Tac se nalazi s unutrašnje stran stopala. Terapija kelacijom. Kako bi ublažili taj teret. možete stimulisati mentalnu aktivnost.A LCH A J MEROVA BO U EST NASTAVAK Briga za obolelog od Alchajmerove bolesti često je stresna za članove porodice. udruženja za pružanje podrške mogu da pomognu starateljima pri rešavanju problema i osečaja vezanih za njih. AKUPRESURA Spavanje se može poboljšati pritiskom na tačku Srce 7. smeštenu uz pregib na unutrašnjoj stran ručnog zgloba. takrin hidroklorid postao je prvi lek koji je odobrila FDA za lečenje Alchajmerove bolesti. ni alternativni načini lečenja ne mogu da obećaju lek za Alchajmerovu bolest.možete da ublažrl razdražljivost. smešteni s unutrašnje strane članka na nozi između kosti člank i Ahilove tetive. Konačno. Zadržite jednoliča pritisak jedan minut. ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da se uspori napredovanje bolesti ili da leče tačno određene simptome. one su zamišljene upravo tako da podstiču opuštanje i služe kao opšte sredstvo za jačanje organizma i poboljšanjezdravlja. Jednolično pritiskajte jedan minut.za koji neki istraživači veruju da im uzročne veze s Alchajmerovom bolešću. naslućuje s da se molekuli aluminijuma povezuju s molekulim kalcijuma da bi zajedno vezali naslage zvane plak. a zatim ponovite na drugoj ruci. koja se sastoji u neurohirurškot uklanjanju nagomilanih metala iz organizma. 1 K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA ♦ Godine 1993. Cvrstc stiskajte jedan minut izmeč palca i kažiprsta. u mreži između palčeva i drugih nožnih prstiju . praktičari predlažu tehnike akupresure na slikama desno.

Iznad svega. lako neka ispitivanja naslućuju vezu između Alchajmerove bolesti i cinka. koje su neka ispitivanja povezala sa stvaranjem nervnog plaka. izgubljenost i zvonjenje u ušima. zaboravnost. najbolja vam je strategija živeti zdravim životom: jedite pravilno i redovno vežbajte kako biste održavali ceo organizam . temelje na nagađanju. Ne prisiljavajte obolelog da se priseti. ■ Da biste izbegli preteranu upotrebu konvencionalnih lekova. Važno je da zapamtite da čak ako je Alchajmerova bolest i prisutna u vašoj porodici. nije obavezno da ćete i vi oboleti. pozitivni rezultati se vide posle četiri do šest nedelja. ♦ Potražite profesionalna udruženja koja mogu vama i obolelom da pomognu. u najboljem slučaju. ali može da ima i potencijalno opasna propratna dejstva. Prosečna preporučena doza je 40 mg. Pažljivo pitanje ili dva mogu osigurati put do nekog sećanja. tražite kapsule koje sadrže 24 posto ginko flavoglikosida. ♦ Da biste naveli osobu koja pati od Alchajmerove bolesti da više priča. . 12 mg za žene). Ispitivanja Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. učinili biste više štete nego koristi ograničavanjem njegovog unošenja ispod preporučene dnevne doze (15 mg za muškarce. HOM EOPATIJA daju da se nasluti da hodanje može da stimuliše predele mozga povezane s govorom. pa ugodne uspomene mogu uroditi osećajem sreće i blagostanja. Ako vas brine mogućnost da bi se kod vas konačno mogla javiti Alchajmerova bolest. kad morate da budete odsutni. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste obolelom od Alchajmerove bolesti pomogli da izađe na kraj s epizodama gubitka orijentacije i slabljenjem mentalnih funkcija. Dobri materijali za podsticanje lepih uspomena uključuju stare časopise. poznatu okolinu u kojoj će živeti. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Kaže se da ekstrakt ginko bilobe iz drveta ginka (Ginkgo biloba) ublažava rane simptome Alchajmerove bolesti . rezultate u pravilu vidite u roku od nedelju dana. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što se odlučite za ovo lečenje. potištenost. cink je bitan mineral i ako bi trebalo da izbegavate njegovo predoziranje. kasnije ga oslobađajući kao otpad.(EDTA). teskobu. za koju se veruje da popušta vezu sa kalcijumom i hvata aluminijum. pa se sve preventivne mere. a uzima se tri puta na dan. Prema zagovornicima ovakvog načina lečenja. To se može bolje postići u grupi.između ostalog. podstičite osećaj sigurnosti na sve moguće načine: zadržite stabilnu. izađite u šetnju. posavetujte se s homeopatom o lekovima koji mogu da pomognu u lečenju neobičnog i razornog ponašanja. vrtoglavicu.u dobrom stanju. pokušajte da dozovete sećanja: pamćenje davnih događaja u početku često nije oštećeno. fotoalbume i omiljene porodične priče. držite se ustaljenih navika i postupaka. to će vam pomoći da svedete na najmanju moguću meru svoju izloženost slobodnim radikalima. ♦ Da biste pomogli obolelom od Alchajmerove bolesti da počne pozitivnije da gleda na sadašnjost. PREVEN CIJA Ne zna se pouzdano šta je uzrok Alchajmerove bolesti.a osobito nervne ćelije u mozgu . nemogućnost koncentracije. izbegavajte dim cigareta i zagađen vazduh koliko god možete. rastresenost. pobrinite se da oboleli nosi narukvicu za identifikaciju s telefonskim brojem na njoj. ostavite kao podsetnik poruke i jednostavna uputstva. ♦ Lutanje i gubljenje čest je problem obolelih od Alchajmerove bolesti. lekari ne preporučuju da pokušavate da ograničite njegov dnevni unos. Ispitivanja naslućuju da ovo lečenje može da uspori napredovanje bolesti.

ali nek< poput anafilakse. hranu i ubode insekata. crvenim plikovima na koži koji svrbe . ♦ ako disanje postane izutetno teško ili bolno. OBRATITE S E L E K A R U ♦ Ako imate žestoke grčeve u želucu. crveni ili otiče povezana je s alergijam a na lekove. Tek nekolicina alergija može se u celos izlečiti. poput hrane. povraćate. krajnje ozbiljne alergijske reakcije. kreću se od polena prek alergena životinjskog porekla. praćene jakim crvenilom i svrabom. koj se zove histamin. I UZROCI ( Vidi takođe Hitna stanja . lokalna izloženost određenom alergeni atopički dermatitis je nepoznatog uzroka. Većina alergijskih reakcija nije ozbiljna. manifestu se otečenim. Koprivnjača. Imunološki sistem štiti organizam od stranih mj terija . Histamin izaziva mnoge sirr ptome koji se povezuju s alergijama. Alergije se javljaju u mnogo različitih oblika i uob čajeno je da se svrstavaju u opšte kategorije prerr vrstama materije koje ih uzrokuju ili delovima te koje pogađaju. ali za ublažavanje simptoma na raspolaganj je čitav niz različitih konvencionalnih i alternativni načina lečenja. d openicilina.poznatih kao antigeni . poput bakterija. to bi moglo da ukazuje na ozbiljnu alergijsku reakciju na hranu ili nešto drugo ili trovanje hranom. zraz alergija odnosi se na neprirodnu reakcij odbrambenog sistema na materiju koja obicm nije škodljiva. hripanje.ALERGIJE SIMPTOMI ♦ Kijanje. vrlo j važno da odete kod lekara konvencionalne med cine i dobijete trenutnu medicinsku pomoć za hitn slučajeve. Ovi simptomi mogu da ukažu na nastupanje anafilaktičkog šoka. a poznate s pod nazivom alergeni. iako var se alergije mogu rasplamsavati i smirivati celogživc ta. Nadražena koža koja svrbi. Procenjuje se da jedna petina stanovništv zapadne hemisfere pati od alergija. bolovi i oticanje zglobova mogu ukazivati na alergije na hranu ili lekove. Niko ne zn zašto se one javljaju kod nekih Ijudi. nadimate se ili imate proliv. učestale probavne tegobe i pojava želudačne kiseline (žgaravica) znakovi su osetljivosti na hranu. ali se čini da m slednost igra ulogu u njihovom nastajanju. možda proživljavate napad astme. 94).prva pomoć: Sok). ♦ Ukočenost. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Odbrambeni sistem obično zanemaruje dobrc ćudne materije. ali je ob čno nasledan. ili srčani udar. ili urtikarija. Alergijska reakcija javlja s kad imunološki sistem ne može da razlikuje dobr od lošeg. Alergije se javljaju u raznim oblicima razlikuju se težinom od blago neugodnih do opasni po život. Ako imate tešku alergiju. poput dlaka ili perj kućnih Ijubimaca. usta i grla simptomi su respiratornih alergija. druge ozbiljne alergijske reakcije. i bori se samo proti opasnih. i srce može ubrzano da kuca. Kožne alergije: Kontaktni dermatitis uzroku direktna. ♦ Svrab očiju. mogu biti smrtonosne (uokvirem str. da napadne bezopasnu materij kao dase radi o pretnji. začepljenost nosa kongestija i kašalj upućuju na astm u ili alergije na neki lek ili respiratorne alergije. ♦ Bolovi u želucu. Materije koj mogu da izazovu alergijske reakcije. pa oslobađa vrstu hemijske materije. ♦ ako vam se iznenada jave promene na koži.tako što stvara antite la i druge hemijske materije kako bi se borili proti njih. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Ijudima se retko javljaju nove alergije posle četi desete godine.

na primer. može da izazove zajapurenost. sredstvo za pojačavanje arome.bujaju u toplim godišnjim dobima ili podnebljima. kukuruz. nosa i nepca ili grla. insulin. lekove. Tipični simptomi uključuju svrab očiju. ali manje od jedan posto imaju isdnske alergije. a katkad i šaka i stopala. zajedno sa začepijenošću nosa. alergene životinjskog porekla (poputdlaka ili perja kućnih Ijubimaca). Alergije na lekove: Najčešća alergija na lekove je alergija na lekove iz porodicepenicilina. koje pogađaju oko 15 posto te populacije.penicillium.alternaria i hormodendrum .) Alergije na hranu: Procenjuje se da 70 posto Ijudi s alergijama na hranu ima manje od 30 godina.mogu da potraju nekoliko minuta ili nekoliko dana. koji se nalazi u pšeničnim proizvodima. antikonvulzivi. šećer koji se nalazi u mleku. -------------------. toplotu. U težim slučajevima može doći do povraćanja. kisele pavlake i tvrdog sira. svetlo ili emocionalni stres. ove reakcije nisu prave alergije. pšenica ili soja. žuta boja za hranu br. Ostali česti alergeni među lekovima su sulfatni lekovi. Klasični simptomi alergija na hranu uključuju grčeve u želucu. Mononatrij-glutamat. većinu čine deca do 6 godina. Prašina izaziva alergije zato što zadržava štetne materije kao što su polen. oticanja lica i jezika i respiratorne kongestije. No iste simptome mogu izazvati i druge materije nošene vazduhom koji udišete. mucor i rhizopus . aspergillus. isto tako može da sadrži nadražujuća vlakna iz tkanina. prašinu i alergene životinjskog porekla. ubode insekata. proliv i mučninu. Alergije na plesan prouzrokovane su sporama koje se prenose vazduhom. lekove ili respiratorne alergije) mogu biti podložniji alergijama od uboda insekata. poput dermatitisa ili astme. mogu da izazovu osetljivost i da podstaknu alergijske reakcije. nego više „osetijivost". No približno 90 posto alergija na hranu izazivaju belančevine u kravljem mleku. Izrazi alergijski rinitis i polenska kijavica odnose se upravo na reakcije koje izaziva polen trava i biljaka koji širi vetar. hladnoću. Ako vi (ili članovi vaše porodice) imate druge alergije. Ponekad je teško tačno da izdvojite određene alergene koji uzrokuju alergiju na neku vrstu hrane. Alergije na ubod insekata: Neka ispitivanja nagađaju da osobe koje imaju neke druge alergije (na hranu. .) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. često zbog toga što im nedostaje enzim potreban za pravilno probavljanje.T -------------------- A l e r g i j a n a h r a n u il i NEPODNOŠENJE HRANE? Dva čoveka od pet veruju da su alergični na odredene vrste hrane. kikiriki. kao i vrtoglavice. većina nije u stanju da podnese određene vrste hrane. Angioedem se odlikuje dubljim otokom oko očiju i usnica. alergični na alergene životinjskog porekla (mrtve čestice kože i pljuvačku). barbiturati. dok unutrašnje plesni . I koprivnjača i angio-edem posledica su neželjene reakcije organizma na određene vrste hrane. kašljem i kijanjem. One uključuju plesan. Neki Ijudi su osetljivi na laktozu. Respiratorne alergije: Oko 20 miliona Amerikanaca pati od polen skeg rozn ice (alergijski rinitis). Ijuskari. polen.rastu cele godine na vlažnim mestima (podrumi i kupatila. (Vidi Astma. tapaciranog nameštaja i tepiha. Sulfiti. na primer). 5 i gumirabika (aditiv u prerađenoj hrani). Cotovo milion Amerikanaca ima reakcije na acetilsalicilnu kiselinu. spore plesni. znojenja i nesvestice. veća je verovatnoća da ćete imati polensku groznicu. belance iz jajeta. osa. koji se upotrebljavaju kao konzervans u mnogim vrstama hrane i vinima. lokalni anestetici i boje koje se ubrizgavaju u vene radi rendgenskog snimanja. (Vidi Ubodi i ujedi insekata ipauka. ali mogu podneti mlečne proizvode poput jogurta. Astma: Astma ima različite uzroke. Neka deca ne mogu podneti gluten. Otrov u žaokama pčela. Među ostale česte alergene u hrani spadaju bobičasti plodovi. grašak. alergene životinjskog porekla (čestice kože i pljuvačku kućnih Ijubimaca) i grinje. spore plesni i mikroskopske grinje. glavobolje i obamrlost. hripanje i šmrcanje. ali glavni su alergije na polen. blizina mačke kod vas će da izazove kijanje. zato što su reakcije često zakasnele ili mogu da ih izazovu aditivi u hrani ili čak navike jedenja. stršljena i južnoameričkih otrovnih mrava je čest alergen. Spoljne plesni . Ako ste.

oticanje.▼ -----------------V Posle uzimanja potpune porodične i lične medicinske istorije bolesti. Najčešći test za respiratorne i kožne alergije i alergije na penicilin. Isti načini lečenja primenjuju se u slučaju drugih respiratornih alergija. Alergije na hranu: Najbolji način lečenja alergij na hranu je izbegavanje. ali ako su var simptomi teški. neke vrste hrane (na primer školjke i orasi) i injekcije odredenih lekova. svrab i crvenilo . Kod koprivnjače i angioedema često nisu potrebni lekovi. U hitnim slučajevima kad dođe do anafilaktičkog šoka . Standardni hitni postupak lečenja uključuje ubrizgavanje adrenalina kako bi se otvorili disajni putevi i krvni sudovi.kao što je krom olin . Testovi na koži nisu u celosti pouzdani zato što u slučaju davanja prevelike doze alergena može da reaguje čak i osoba koja nije alergična. lekar će možda da vam prepiše antihistaminik ili kreme radi ublažavanja simptoma. ali lekar može da vam prepiš i druge. Imunoterapija ili alergijske injekcije mogu da izleče neke alergije uvođenjem malih količina škodIjivih alergena kako bi pomogli organizmu da nauči da izlazi na kraj s njima. Simptomi . . ubode insekata i hranu je test na koži. ponekad se leče kortikosterc idima. S t a p o d s t ič e n a s t a n a k A N A FILA KTIČKO G ŠOKA? Najteža i najopasnija od svih aiergijskih reakcija je anafiiaksa.upotrebljavaju se injekcije adrenalina kako bi se proširili bronhijalni putevi. ali to može biti teško. obično hidrokortizonom . lekar će da vam postavi niz pitanja o vašoj izloženosti i reakcijama na različite alergene kako bi se isključili i prepoznali uzročnici vaših alergija. ali teži slučajevi mogu zahteva antihistaminike koje će da vam prepiše lekar. Za teške simptome mogu da se koriste i kortikosteroidni lekovi koji se dobijaju na lekarski recept. a lekar posmatra da li će da se pojave alergijski simptomi. Imunc terapija ima visoku stopu uspešnosti i njom se izle< 70 do 80 posto Ijudi koji se leče od respiratorni alergija. Respiratorne alergije: Polenska kijavica se načelu leči antihistaminicima koje možete dobiti bez lekarskog recepta. povezani s alergijama na lekove po pravilu se leč antihistam inicima. jače lekove . Posle toga će lekar da izabere metod testiranja. Možda će od vas da traži da nedelju dana vodite beleške o mogućim alergenima i svojim alergijskim reakcijama kako biste pomogli kod dijagnostikovanja. Ako se vaše reakcije na ne ke vrste hrane svode na iritaciju.ALERGIJE D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI NASTAVAK ----------------. a nisu opasne po ž vot. lako bilo koji alergen može da izazove anafilaktički šok. KONVENCIONALNA MEDICINA Kožne alergije: Atopički i kontaktni derm atitis mogu se lečiti raznim kortikosteroidim a. lekar može da vam prepiše kortikc steroide. LEČEN JE Najbolji način lečenja alergija je izbegavanje materija koje ih izazivaju. cime tidin. koji deluju kao protivteža histaminskim hemijskim materijama koje uzrokuju alergijske reakcije. kojim se u krvotoku meri količina antitela povezana s alergijama.obično se pojavljuju u roku 20 minuta. Vidi i Hitna stanja . Osipi na ko. Isto tako posebno osetljive osobe mogu od testova na koži da zapadnu u anafilaktički šok. Alergije na lekove: Jedini delotvorni način leče nja alergija na lekove je izbegavanje. Druga mogućnost kod respiratornih alergija je RAST (skraćenica za radioalergosorbentni test). u teškim slučajevima može biti nužna i reanimacija. Osnovni lekovi za alergije su antihistam inici.ako s vaši simptomi teški. ili anafiiaktički šok. koji počinje u roku od nekoliko minuta nakon izlaganja alergenu i brzo napreduje. Mala količina alergena stavi se na kožu ili ubrizga tik ispod nje. terbutalin ili oralne kortikosteroide. u spreju za nos ili oralnom obliku. najčešće su to ubodi insekata.prva pomoč: Sok.

HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da može da bude teško dijagnostikovati alergije. morate da se obratite lekaru. ISHRANA Da biste ublažili simptome povezane s respiratornim alergijama. ili u hitnom slučaju. Procedite i pijte vruće. . najvišu tačku predela između kažiprsta i palca. posebno predeo između dve kosti ruke. Ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus). Ne koristite ovu tačku ako ste trudni. 4gramaštapićac/mefa (Cinnamomum cassia). Da biste osnažili imunološki sistem. Razmislite o unajmljivanju posebne službe za čišćenje kako biste se rešili grinja prašine na običnom i tapaciranom nameštaju. belog luka ( Allium sativum). trljajte čvrsto jedan minut. ali ne biste smeli da ih uzimate ako ste alergični na pčelinji ubod. redovno čistite vlažne površine dezinfekcionim sredstvom da biste uništili plesan. AROMATERAPIJA Da biste ublažili začepljenost nosa.5 gram sladića (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije ( Prunus armeniaca). KINESKO LEKOVITO BILJE Vitamin C i bioflavonoidi (koji se nalaze u belom jezgru agruma) deluju kao prirodni antihistaminici. pustite da stoji u hladnoj vodi. a zatim ponovite to na drugoj ruci. herpes usne i svrab u očlm aAllium cepu (6c). Uvek proverite etikete na namirnicama radi aditiva koji su poznati kao alergeni -žu te bojeza hranu br. AKUPRESURA Za curenje nosa. natapkajte na maramicu i inhalirajte. lekar će vam prepisati pribor za hitnu pomoć. za curenje nosa. zlatnice ( Solidago virgaurea). Ne upotrebljavajte kositernicu ako imate visokkrvn i pritisak ili srčano oboljenje. Ako imate tešku alergiju. koji morate uvek nositi sa sobom. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od kamilice ( Matricaria recutita). svrab u grlu i kijanje. Kod alergija na hranu pažljivo čitajte etikete i pobrinite se da budete dobro upoznati s tim koje vrste hrane treba da izbegavate. Redovnim kupanjem vašeg kućnog Ijubimca smanjićete čestice kože i dlaka. kedrovine i nane (Mentha piperita) takođe deluju kao dekongestivi. umasirajte u kožu oko sinusa jednom dnevno. Smatra se za vitamine A i grupe B da su jaki stimulansi za odbrambeni sistem organizma. koji otvara disajne puteve u plućima kad je disanje otežano. Pripremite čaj kombinujući 5 grama kositernice. a u mnogim slučajevima su neizlečive. ■ Kositernica (Ephedra sinica) deluje kao dekongestiv adrenalin. Alergije na hranu: Umesto mlečnih proizvoda.ako to možete da podnesete). P REV EN C IJA Respiratorne alergije: Ugradite visokodelotvoran pročišćivač vazduha pomoću kog će se uklanjati polen i spore plesni i tokom toplih godišnjih doba kod kuće i u automobilu upotrebljavajte rashladni uređaj kako biste zadržali polen napolju. Ako ste izuzetno alergični i postoji verovatnoća da ćete pasti u anafilaktički šok. alternativni lekovi za njih postali su prilično popularni. ali imunoterapija može da izleči alergije na ubode insekata. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Proizvodi koji se prave s pčelinjim polenom i matičnim mlečom mogu da ublaže ili uklone simptome respiratornih alergija. homeopata će možda sugerisati Arsenicum album (6c). probajte hranu na bazi tofua. 5 ili gumiarabike. Ali budite pažljivi: velike količine ove lekovite biljke iste su kao velika količina leka adrenalina i mogu da imaju ozbiljne propratne efekte. Izolujte svoje kućne Ijubimce i držite ih napolju što je više moguće (ili ih se rešite . koprive ( Urtica dioica) te stolisnika (Achillea millefolium) deluju antimukozno i protivupalno. probajte Debelo crevo 4. a zatim pustite da prokuva. pa bi trebalo da povećate unošenje agruma u organizam ili uzimate 500 mg vitamina C tri puta na dan. čvrsto masirajte Trostruki grejač 5. 1. za hronični gust sekret Pulsatillu (6c). cveta crne zove (Sambucus nigra). pokušajte da pomešate 1 kap ulja od lavande ( Lavandula officinalis) i 1 kašičicu osnovnog ili baznog kao što je ulje od slatkog badema ili suncokretovo ulje.Alergije na ubode insekata: Izbegavanje je najbolji način lečenja. dva prsta od ručnog zgloba na gornjoj strani podlaktice. lekovitog vidca (Euphrasia officinalis).

oraspoloživanja. ako ste pokušali da prestanete s pićem i iskusili simptome apstinencijalne krize poput glavobolje. ujutro i!i potajno. ako pijete redovno i proživljavate hroničnu ili povremenu depresiju. želuca. 94 . oštećenja fetusa kod trudnica i povećar opasnosti od raka grla. ili pijanstvo. Hronični alkoholizam je progresivna. vida. Veće količine a kohola u krvi mogu oštetiti funkcionisanje mozga konačno mogu da izazovu gubitak svesti. samoubi stava i saobraćajnih nesreća u zemlji. hronični proliv. Telesnazavisnosto alkohola može i ne mora da bude vidljiva drugim.08 procenat alkohola u krvi dokazom trovanja. Dokse neki hronični alkoholičari jako napiju. Osobe koje rnno^ piju po pravilu imaju oštećeno funkcionisanje jetre.tegobe). od 5 slučajeva u najmanje jednom se javlja ciroza. od izostajanja s posla i zločin protiv imovine do zlostavljanja supružnika i dece. Potrebna vam je medicinska intervencija da biste se izlečili od alkoholizma. uzimanje alkohola bez društva. teskoba. alkohol je otrovan za čovekovf telesne sisteme i smatra se drogom. na gotov normalan način. potencija no smrtonosna bolest. Ovi simptomi se povezuju direktno s hroničnim alkoholizmom OBRATITE S E LE K A R U ako im ate bilo koji od gore navedenih simptoma i niste u stanju da sam i prestanete da pijete. v udi prave alkoholna pića od pamtiveka L h Ako se konzumiraju u umerenim količina ma. ravnoteže i govorasvaki od tih simptoma može da bude znak privre menog trovanja poznatog kao akutno trovanj alkoholom.ALKOHOLIZAM D SIMPTOMI Sledeći simptomi se povezuju sa zloupotrebom alkohola: ♦ privremena nesvestica ili gubitak pamćenja ♦ ponovljene svađe ili tuče sa članovima porodice ili prijateljim a ♦ stalna upotreba alkohola radi opuštanja. Ove posledice obično ne stanu nekoliko sati pošto osoba prestane da pije (v/'c Mamurluk). alkoholni napici deluju opuštajuće i u nekim slu čajevima mogu čak da imaju blagotvorno dejstvo n. Možda ste podložni i zdravstvenim tegobama poput ciroze. zdravlje (vidi Ateroskleroza). hronični gastritis i upalu gušt< rače (vidi Gušterača . a alkohol je isto tako činilac koji ig ra važnu ulogu u više od polovine ubistava. No alkoholizam može da dovede d niza telesnih tegoba. koja se odlikuje neprestanor žudnjom za alkoholom. Budući da se alk< holičari retko primereno hrane. Zloupotreb. teskobe. jednjaka. alkohola igra ulogu i u mnogim društvenim i poro dičnim problemima. Možda ste u opasnosti od sam oubistva. nesanice. uključujući hipoglikem iju. bi brežna oboljenja. uspavljivanja. Gotovo 100 00( Amerikanaca umire svake godine od posledica zlou potrebe alkohola. Trenutne telesne posledice uzimanja alkohol kreću se od blagih promena raspoloženja do potpu noggubitka koordinacije. verovatno će irr> £ manjak nekih hranljivih materija. rešavanja problema ili da biste se osećali »norm alno« ♦ glavobolja. Većina zakona smatra 0. nesanica. Potrebna vam je medicinska briga lekara ili centra za lečenje. mučnina ili drugi neugodni simptomi kad prestanete da pijete ♦ zajapurena koža i popucali kapilari na licu. mučnine ili delirijum tremensa. drugi s dovoljno izvežbani u kontroli da ostavljaju utisak c izlaze na kraj sa svakodnevnim poslovima. oštećenje mozga i srca. telesnom zavisnošću od njega i gubitkom kor trole nad njegovom potrošnjom. gušterače gornjeg gastrointestinalnog trakta. Alkoholizam može da dovede do im potencije kc muškaraca. Ako se troši u preko mernim količinama. povećanom tolerancijom n njega. krajnj preterana količina može da bude smrtonosna. proširen krvnih sudova u koži. alkoholičarskog hepatitisa i srčanih oboljenja. promukao glas. drhtave ruke.

poboljšanjem :dravstvenog stanja i boljim društvenim funkcionianjem. tako da bi se prekidanje alkoholizma u Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nnogi stručnjaci sada hronični alkoholizam smatraju jolešću koja može pogoditi svakoga. paniku i halucinacije delirijum tremensa (DT). delimično i zbog toga jer . ciroze jetre i raka gornjeg dela crevnog trakta. lienetski činioci smatraju se ključnim: opasnost da leka osoba postane alkoholičar je četiri do pet puta /eća ako je jedan od roditelja alkoholičar. komercijalni i društveni pritisak i dalje dovodi Ijude u )pasnost. Lečenje ima dve faze: apstinencijska kriza . Lečenje može započeti tek kad alkoholičar prihvati da problem postoji i pristane da prestane piti. a ne alkohol. Cotovo sve kulture upozoravale su i upozoravaju ia prekomernu upotrebu alkohola i protive joj se. a većina ih se odrekne pića trajno. Budući da apstinencija ne zaustavlja osećaj želje za alkoholom. Prekomerni unos alkohola može da ima drastične posledice. koji se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Ova se bolest dodatno komplikuje i 3oricanjem: alkoholičari primenjuju celi raspon psiloloških manevara kako bi za svoje probleme okrivili lešto drugo. psiholoških i društvenih činilaca i uticaja okoine. smanjenom upotrebom alkohola.i lečenje tj. Dugoročna zloupotreba alkohola može dovesti do kardiomiopatije (slabljenja srca). teesnih. A L K O H O L I V A Š ORGAIM IZAM MOZAK SRCE JETRA ŽELUDAC GUŠTERAČA CREVNI TRAKT R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (ženski) R EP R O D U K C IJS K I O R G A N I (muški) UZ R O C I Zini se da je uzrok alkoholizma spoj genetskih. Uzimanje velike količine alkohola može da prouzrokuje akutni gastritis i da dovede do upale gušterače. društvene podrške i moivacije. često je teško održavati proces oporavka. Alkoholizam je naročito neprimetan medu nladim i starijim osobama. KONVENCIONALNA MEDICINA LEČENJE Zilj lečenja je apstinencija.imptomi ne mogu lako da se prepoznaju sve dok )soba ne postane istinski zavisna od alkohola. izu^etno teškim. Neka de. Kod osobe u ranom stadijumu alkoholizma. retko s trajnijim jspehom. slabom motivacijom ili )sihijatrijskim poremećajima obično se ponovo vrate ilkoholu u roku nekoliko godina nakon lečenja. verovatnost oporavka je velika: 50 do 60 )osto ostanu apstinenti na kraju jednogodišnjeg le:enja. postavljajuči takoznačajne Drepreke oporavku. Oni sa sla)om društvenom podrškom. Prekidanje dugoročne zavisnosti može da izazove nekontrolisano drhtanje. što je važan cilj lečenja. Medu alkoholičarima koji u inače dobroga zdravlja. Mora da razume da je alkoholizam izlečiv i mora da bude motivisan da se promeni. U istoriji se za alkoholičarsko Donašanje krivila karakterna mana ili slabost volje. a leke su je čak i potpuno zabranile. apstinencija može izazvati teskobu i slab san. . Doksu zakoni i obrazovni programi zamiiljeni tako da sprečavaju zloupotrebu alkohola.Alkoholičareva stalna želja za alkoholom čini suzdržavanje od alkohola. oporavak.a pijanaca prevladaju nasledno obeležje ponašanja )ostajući antialkoholičari. stopa smrtnosti kod osoba s DT je viša od 10 posto. Ako se ne leče stručno. Hronični alkoholizam je drugi najčešći uzrok oštećenja mozga. a može oštetiti i polnu funkciju. Kod ih Ijudi uspeh se meri dužim razdobljima uzdržavalja. grčeve.koja se ponekad naziva i detoksikacija .

uključivanje porodice i učestvovanje u grupama za samopomoć. Neke ustanove za lečenje upotrebljav su lekovi protiv teskobe koji se upotrebljavaju za lečen\e simptoma apst\nenc\\a\ne kr\ze kao što su teskobe i loš san i za sprečavanje napada i delirijuma. niz alternativnih načina lečenja može ubrzati proces oporavka. Naltrekson sm anjuježeljuza alkoholom. ISHRANA Cesto se lečenje ovlašćenog praktičara akupunkture pokazalo delotvornim u ublažavanju simptoma krize izazvane prestankom uzimanja alkohola. Za simptome apstinencijske krize. PSIHOSOMATSKO LEČENJE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kad jednom alkoholičar prihvati svoju bolest i prestane da uzima alkohol. u ponašanju. karniti magnezijuma. Disulfiram deluje na metabolizam tako da će uzimanje male količine alkohola izazvati mučninu. AKUPUNKTURA Budući da se alkoholičari često služe alkoholom bi se suočili sa stresom . Hipnoterapija može da pomogne pri ot vanju psiholoških teškoća koje se nalaze u pozac problema. RAD NA TE LU Masaža. kao deo programa fizikalne terapije. HIDROTERAPIJA Tople kupke u slanoj vodi mogu da budu delotvo u izvlačenju materija koje stvaraju zavisnost i otr nih materija iz organizma. Alkoholičari često pate od dostatka vitamina A. Triciklički antidepresivi mogu da se upotrebljavaju za kontrolu teskobe ili depresije koje se jave kao posledica prestanka uzimanja alkohola. kao i glavnih mas kiselina i antioksidansa. lavande (Lavandula officinai ili obične srčenice (Leonurus cardiaca) i uzimajte puta na dan. može da olakša oporavak opuštajući telo i ublažavajući teskobu koja se povezuje s prekidom uzimanja alkohola. koji može da uključuje obrazovne programe. grozničice (Scutellaria lateri ra). Neki terapeuti misle da se stabilizovanjem k čine šećera u krvi lečenje može da učini uspešnij Preporuke uključuju uklanjanje šećera iz ishrane. Za potpun oporavak potreban je pristup široke osnove.naročito tiamina (vitamina Bi) . < 5 . ali budući da ti simptomi mogu da nestanu s apstinencijom. s tim lekovima se obično počinje tek posle detoksikacije. Proizvod se prodaje pod imenom silimarin u k psulama od 70 do 210 mg u prodavnicama zdra hrane. ali nikakvu hranljivu vrednost. ili čak Slaba ishrana ide zajedno s prekomernim uživanj alkohola: budući da 30 g alkohola sadrži više od z kalorija.ALKOHOLIZAM NASTAVAK kasnom stadijumu moralo da sprovodi samo u ustanovi za lečenje zatvorenoga tipa. Rastopite 1/2 šoljice rr ske soli ili sode bikarbone u kadi tople vode i buc u njoj 10 do 20 minuta svaki dan. dnim ispitivanjem je ustanovljeno da su programi čenja dvostruko delotvorniji kad je u njih uključer terapija ishranom. Obnavljanjem tih hranlji materija . ju mešavinu čaja za spavanje napravljenu od je nak\h dekwa kamilice IMatricaria recutita\ hme (Humulus lupulus). povraćanje. Budući da alkoholičar ostaje sklon da ponovo razvije zavisnost. a i govori se da sprečava napade. mogu da se pokažu risnim.Silybum marianum) kako biste se zaštitili. pokušajte prelijete vrućom vodom 2 kašičice šišk a -g ro zn iči (Scutellaria lateriflora). Lečenje može da uključuje uzimanje jednog ili više lekova. hajdučke trave (Achi millefolium) i mačje metvice (Nepeta cataria) ili lerijane (Valeriana officinalis). da pomaže da spreči ponovnu pojavu zavisnosti i povećava verovatnoću da pacijent dovrši program lečenja. B kompleksa i C. uzimanj velikih količina alkohola organizmu se poručuje ne treba više hrane. različite tehnike opuštai poput m asaže i m editacije. za izlečenje je potrebno potpuno uzdržavanje od alkohola. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Savetujte se s travarom u pogledu uzimanja badlja (. selena i cinka. Moraju da se upotrebljavaju oprezno jer mogu da izazovu zavisnost. Benzodiazepini izlečili oštećenje jetre izazvano upotrebom alkoh la. zbunjenost i otežano disanje. nane (Mentha piperita).može se ubrza prestanak uzimanja alkohola i izlečenje. grupnu terapiju. ali preporučuje se samo u temeljnim programima u kojima se pacijenti uče da rešavaju probleme.

produktivan život. 90 posto alkoholičara puši. ♦ Počnite da vežbate._•. ♦ Pridružite se grupi za samopomoć (vidi Podrška za oporavak. možda imate ozbiljan problem s alkoholom. a ne slabost volje. Čak i šetnja posle večere može da deluje umirujuće. a porodica i prijatelji koji pokrivaju alkoholičarevo ponašanje samo pomažu da se uguši svaki pokušaj traženja pomoći. Za vaše vlastito dobro. Na primer. . milion Amerikanaca članovi su udruženja Anonimnih alkoholičara (AA).da ne govorimo o drugim blagotvornim dejstvima nazdravlje. kod alkoholičara koji prestanu da puše kao i da piju. ♦ Zamenite svoju negativnu zavisnost od alkohola pozitivnim zavisnostima kao što su novi hobi ili dobrotvorni rad pri crkvenim ili građanskim grupama. Telesnim vežbama se u mozgu oslobađaju hemijske materije koje osiguravaju prirodan osećaj »euforije«. .. Drugi načini da se spreči vraćanje piću uključuju menjanje svakodnevnih navika. i voćnog soka. SAMOPROVERA Nema jednog simptoma koji bi definisao alkoholizam. pozitivan pritisak prijatelja iz AA igra ključnu ulogu u tome da ostanu trezni. ♦ Prihvatite pomoć porodice i prijatelja. Neki psihoterapeuti su zabrinuti je rA A ne dijagnostikuju psihijatrijske poremećaje niti osiguravaju lekarsku procenu. desno).. i povećanje biljnih belančevina.. naći nove prijatelje koji ne piju. morate: ♦ Izbegavajte Ijude koji piju i mesta na kojima se pije. ♦ Da li vam je ikada neki prijatelj ili rođak dao da naslutite da previše pijete? ♦ Da li vam je teško da prestanete da pijete nakon što ste popili piće ili dva? ♦ Jeste li ikada bili nesposobni da se setite šta ste radili tokom opijanja? ♦ Osećate li se ikada loše u vezi s tim koliko pijete? ♦ Da li se upuštate u svađe i telesne obračune kad pijete? ♦ Jeste li ikada uhapšeni ili hospitalizovani zbog pića? ♦ Jeste li ikada razmišljali o tome da potražite pomoć kako biste kontrolisali uživanje alkohola ili prestali piti? Ako ste odgovorili potvrdno na jedno ili više pitanja. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. L E Č E N J E KOD K U Ć E Apstinencija je najvažniji . prihvatanje novog osećaja vrednosti i izbegavanje aktivnosti ili Ijudi povezanih s navikom pijenja. postoji veća verovatnoća da će da postignu dugoročnu apstinenciju . društveni beleg i dalje ostaje . ali može da se podržava stalnom terapijom. Od životne važnosti je da porodica i prijatelji doznaju za problem s pićem. kao što su oni koji se nalaze u belom brašnu. vreme je da otvoreno porazgovarate o tome s lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. ima različitih mišljenja o nekim aspektima AA i sličnih grupa.posebno za žene. ali iskreni odgovori na sledeća pitanja pomoći će vam da odlučite da li ste vi sami ugroženi.korak ka izlečenju. Grupna podrška pomaže mnogim alkoholičarima da vode normalan. ------------------▼ ------------------ PoD RŠKA Z A OPORAVAK Uprkos tvrdnji da je alkoholizam bolest. pozitivnom motivacijom i jakom društvenom podrškom. Na primer. belančevina iz povrća i složenih ugljenih hidrata kakvi se nalaze u celim žitaricama. Mnogi alkoholičari poriču da je uživanje alkohola problem. mahunarkama i povrću. sprečavanje toga može da bude teško.i najteži . Ipak. Kod mnogih. PREV EN CIJA Povratak piću predstavlja glavni problem za alkoholičare koji se leče. Da biste naučili da živite bez alkohola. smanjenje količine jednostavnih ugljenih hidrata u ishrani. u kojem ima više šećera nego u samom voću. nauče što više o alkoholizmu i motivišu voljenu osobu da potraži pomoć.

genetsko nasle igra značajnu ulogu u 5 do 10 posto slučajeva. amiotrofična lateralna skleroza zahteva stručnu lekarsku pomoć. postepeno propad. Neki dokazi upućuju na to da se bolest može pc staknuti izloženošću teškim metalima. ponekad praćeno trzanjem. obično za dve do godina. če kod muškaraca nego kod žena. posebno ruci ♦ teškoće pri hodanju. može da dođe do slinjenja ♦ mreškanje m išićnih vlakana ispod kože. degenerativni loški poremećaj. . Kao posledica toga troše se mišići. osećajno i intelektualno funk« nisanje ostaje posve zdravo. koje se naziva fascikulacija ♦ moguća oduzetost u Cerigova (Lou Cehrigova) bolest . nespretnost ruku. lako je uzrok ove bolesti nepoznat. O enzim pomaže pri neutralizaciji slobodnih radika visokoreaktivnih molekula kiseonika koji se proiz\ de tokom metabolizma i koji su u stanju da ošte telesna tkiva. što na kraju vodi do oduzetosti i smrti. ALS je relativno retka bolest: u SAD se. koji upravl voljnim mišićnim pokretima.AM IOTROFIČNA L A T E R A L N A S K L E R O Z fl SIMPTOMI ♦ u ranijim stadijum a. kod koje se nervne ćelije kc kontrolišu pokrete tako nemilosrdno nadražuju n urotransmiterom glutamatom da ponekad odumr D IJA GN OS TI ČKI POSTUPCI Neurolog će sprovesti elektromijelografiju (EMC) c bi proverio oštećenje mišića. slabljenje ostalih udova. Istraživači nagađaju da se oštećenjir zaštitnih enzima može objasniti nenasledni ALS i značajnu ulogu možda imaju i otrovi iz okoline. godine. životinjskc krznu. a klinički je poznata kao amiotrofična la skleroza ili ALS . Jedine nervne ćelije koje su napadnute motorički neuroni.neizlečiv je. na prin svake godine dijagnostikuje oko 5000 novih sluči va. Dodatnim analizan mogu da se isključe mišićna distrofija. otežan govor ♦ kako bolest napreduje. virusne upale i ja fizičke traume smatraju se takođe uzročnim činio ma. multipla skl roza. gutanju i disanju. g < ne.nazv prema igraču bejzbola koji je umro 1941. koži ili đubrivima. Cotovo se uvek pojavljuje posle 40. L OBRATITE SE LEKA RU : UZROCI ♦ ako im ate bilo koji od gornjih simptoma. Nadalje. grčevima u mišićima i preteranim. Zbog razloga koji nisu razuml nervne ćelije mozga i leđne moždine. N istraživači veruju da uzrok tzv. brzim refleksima ♦ tegobe pri žvakanju. Bol nije prisutna I ove bolesti ni u jednom stadijumu. povećana slabost im u jednom od udova. porodičnog ALI (odnosno nasleđenog) leži u lošem genu koji u orj nizmu sprečava stvaranje normalne količine enzii koji se naziva superoksidna dismutaza (SOD). tumori leđne moždine i druge bolesti. Drugi teoretičari povezuju ALS s pojavom zv nom ekscitotoksičnost.

izoleucin i valin mogu da pomognu obolelima od ALS-a u održavanju mišićne snage i produžavanju sposobnosti hodanja.što je jedan od simptoma ALS-a. . Prenosni kompjuteri i pojačala glasa mogu olakšati komunikaciju. Nadalje. Neki dokazi upućuju na to da dodatne količine koenzima Q 10. Baklofen ublažava ukočenost (spastičnost) u udovima i grlu. različiti lekovi i pomagala stoje vam na raspolaganju za kontrolu simptoma i lakši život. bez nadražaja za pokret. Vrlo sporan eksperimentalni oblik lečenja uključuje sintetičke oblike činilaca rasta živca nalik insulinu LEČENJE KOD K U Ć E Kako im se stanje pogoršava. često doživljavaju bol u leđima i ramenima. prisiljeni svojom bolešću na dugotrajno sedenje. tečni oblik biće im verovatno jednostavniji od uzimanja tableta. oboleli od ALS-a trebaće pomoć osobe koja se brine za njih. Kinin ili fenitoin olakšaće i grčeve. katalizatora belančevina. Triciklički antidepresivi mogu takođe da pomognu pri kontroli jakog lučenja pljuvačke . Ijudi oboleli od ALS-a često su neishranjeni i mogu im koristiti vitaminski dodaci. on može da štiti motoričke neurone i podstiče obnavljanje oštećenih ćelija. Respiratorom se mogu ublažiti teškoće disanja. Neuron zahvaćen bolešću (desno gore) slabi i odumire. Manipulacija kičme može da olakša tegobe s leđima kod obolelih od ALS-a koji. K I R O P R A K T I KA Zdrav neuron ili nervna ćelija (levo gore) prenosi električne signale od mozga do poprečnoprugastih mišića izazivajući kontrakcije koje rezultuju pokretom. Prerađivači hrane pretvoriće hranu koju je teško žvakati u manje porcije koje je lakše progutati. aminokiseline leucin. Nadalje. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mogu da uspore propadanje nervnog tkiva koje prati ALS.v r ■ '-SjT’ 'i ? ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPUNKTURA Akupunktura može privremeno da smanji teškoće pri gutanju i ublaži potištenost do koje može da dođe zbog suočavanja s ALS-om. a pomagalo za samousisavanje može pomoći bolesniku kod problema pojačanog lučenja pljuvačke i teškoća s gutanjem.P U C A N JE V E Z E ZDRAV S PIN A LN I N EU R O N O BO LELI S PIN A LN I N EU R O N koji se naziva neurotrofičnim činiocem. iako mehanička i elektronička pomagala mogu produžiti pokretljivost i samostalnost. KONVENCIONALNA MEDICINA Fizikalna terapija može da poboljša protok krvi i produži upotrebu mišića u ranim stadijumima ove bolesti. Propadanje mišića i gubitak težine mogu da se uspore dodacima u ishrani koji se nazivaju razgranate aminokiseline. Hodalice ili invalidska kolica s motorom omogućiće bolesniku da se kreće. Testovi upućuju na to da se neki neuromišićni simptomi mogu ublažiti sa svakodnevnih 200 do 1200 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E s tiaminom (vitamin B i). različiti lekovi mogu da se propišu kako bolest napreduje. ostavljajući mišić bespomoćan. ISHRANA LEČEN JE lako se nikakvim lečenjem ne usporava niti zaustavlja napredovanje ove bolesti. s a E » IL . Verovatno zbog teškoća pri gutanju. dobijenim iz ćelije.

. koji se otvara pr ma napolje). lekari nastoje da čine što je man moguće kako bi dijagnostikovali analnu fisuru i i ključili ozbiljne poremećaje kao što je rak debt log creva. takođe zvana i analni čir. Ova kombinovana dejstva uzrok su izi zetnom bolu koji se još pogoršava ako su stolice tvrc ili vodenaste. verovatr su posledica naprezanja kod zatvora. tvrdih stolica. plitka je raspuklina na sluzokoži anu ili čmara (najnižeg predeia creva. Mekelovog (Meckelovog) divertikula ili ciroze. poput raka debelog creva. poput proktitisa (upala za< njeg creva). ru. tuberkuloza. čir r čmaru. Kronove (Crohnove) bolesti ili raka di belogcreva. Kronova bolest SID A. ♦ ako je lekar potvrdio da im ate analnu fisuru. ♦ bolovi poput razdiranja ili pečenja u predelu čmara tokom obavljanja nužde. UZROCI Cesto nije jasno zašto je došlo do raspukline na čm. Nemojte c je zanemarite: ako fisura postane hronična. sifilis. Fisura počinje odmah sa unutrašn strane analnog otvora te se proteže 0. obično zbog namernog zadržavanja bolne stolice. uz stražnji analni zid. na toaletnom papiru ili odeći. fisura nije opasna i ven vatno će proći uz jednostavno lečenje.A N A LN A FISURA SIMPTOMI ♦ kapi jarkocrvene krvi pri pražnjenju creva. Možda imate ozbiljan poremećaj.pogled izbliza na prede čmara . ♦ komadić kože na kraju fisure (hemoroid) koji može da izviruje iz čm ara. ♦ tvrda ili neredovna stolica. Istislvanje stolice je nadražuje te mišići analnog sfinkte na analnom otvoru mogu da reaguju tako da počr da se grče. a možda će da vam treba i operacija kal biste rešili problem. Stražnje fisure.često je sve što je potrebno. kod pražnji nja velikih. analna sluzokoža se pn više rasteže i puca. Uprkos bolu. Lekar će mc žda da vam uvuče podmazan prst u rukavici kako I opipao anus ili će možda da uvuče mali tanki instri ment po imenu anoskop kako bi video jasnije izbliza (služeći se lokalnom anestezijom ako je pc trebno). Prednje fisure. DI J A G N O S T I Č K l POSTUPCI Budući da svaki dodir ovog osetljivog predela moi da izazove bol. Analr fisure takođe mogu da budu propratno dejstvo m kog drugog oboljenja. krvarenje je povremeno obilnije. Analna fisura može da bude mučno bolna. nalna fisura. tup bol može da potraje i nekoliko sati. uzduž prednjc zida. može c se stvori ožiljkasto tkivo koje će da smeta pri pražnj' nju creva. Krvarenje iz čmara ne bi nikada trebalo da zanemarite. Vizuelni pregled .5 do 2 cm d žine analnogzida. a i posle mesec dana lečenja fisura nije zarasla. obično se povezuju s naslagama ožiljkastog tk va od pređašnje operacije ili s izuzetnim pritiskoi koji analni predeo podnosi tokom porođaja. A OBRATITE S E LEK A R U ♦ ako primetite bilo kakvo analno krvarenje. Možda postoji drugi razlog za nastanak fisure ili za slabo zarastanje. poput raka debelog creva.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Analnu fisuru često možete da izlečite regulisanjem stolice (vidi Zatvor i Proliv) i spuštanjem nivoa stresa i teskobe u vašem životu na najmanju moguću meru.__________________ LEČEN JE Cesta i pravilna analna higijena. kako bi se na najmanju moguću meru sveli bolovi i grčenje. Fisura obično zaraste i malo je verovatno da će opet da se pojavi. ♦ Kad je bol od analne fisure oštar i peče kao da u čmaru imate staklo. upotrebite Ratanhiu. vrlo je mala verovatnoća da će fisura da se ponovi. Više od 90 posto onih koji se podvrgnu operaciji nemaju problema s ponovljenom fisurom ako posle zadrže ishranu bogatu vlaknima. Hirurg isto tako može da ukloni fisuru i kožu odmah uz nju. otporna na ostale oblike lečenja ili dugotrajna. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Caj od maslačka (Taraxacum officinale) koji se uzima tri puta na dan može da pomogne da stolica omekša. najduže sedam dana. Između ostalih korisnih stvari. P REVEN CIJA Sprečavanje uključuje izbegavanje zatvora i proliva putem ishrane i telesnih vežbi. Ako je analna fisura izuzetno bolna. ♦ Probajte Graphites za bolnu stolicu s grudvicama i sluzi. Može da vam pomogne ako bilo šta među dole navedenim jačine 12 c uzimate četiri puta na dan. a vitaminska krema umiruje bolove i podstiče zarastanje. ♦ Za oštar bol koji osećate tokom zatvora i posle stolice kao da razdire anus. (Za tu svrhu mogu da se nabave male gumene navlake za prst. najbolje rešenje je operacija. Tako se opušta analni sfinkter i smanjuje grčenje i bolovi vezani za njega. Ovaj dvadesetominutni ambulantni postupak obavlja se pod lokalnom ili spinalnom anestezijom i vrlo je uspešan. upotrebite azotnu kiselinu. Time se smanjuje pritisak u unutrašnjosti analnog kanala i stvara sredina koja će pre da dovede do zarastanja. suhim. ♦ Aesculus može ubrzati smirivanje analnih bolova i pečenja praćenih bolovima u krstima i velikim. Supozitoriji (analni čepići) gurnu se daleko u zadnje crevo da bi mogli da pomognu. Ona se sastoji od podele donjeg analnog sfinktera kako ne bi mogao da se stiska i izaziva fisure. Hirurški zahvat je jedini poznat način lečenja koji može da prekine taj ciklus. Ako fisura ne reaguje na ove načine lečenja. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite kremu koju možete da nabavite bez lekarskog recepta i koja sadrži 1 posto hidrokortizona ili vitam inaA i D odmah s unutrašnje strane anusa. probajte drugi. Ova je kombinacija obično uspešna ako se fisura počne rano lečiti. ♦ Nekoliko puta na dan sedite u toploj sedećoj kupki 20 minuta. Izmešajte 2 ili 3 kašičice maslačkovog korena sa 1 šoljom vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. lekar će možda da primeni lokalni anestetik i uvući će prst u rukavici u anus kako bi proširio analni sfinkter. doprineće da fisura zaceli sama od sebe. a ipak nije strašno teškog oblika. zdrava ishrana i redovno vežbanje podstiču dobro zdravlje i rad creva i pružaju zaštitu od analnih fisura. tvrdim stolicama. Ako jedan lek ne deluje. HOMEOPATIJA KONVENCIONALNA MEDICINA Anestetičke krem e koje se nanose pravo na fisuru su prva linija odbrane. Nakon hirurškogzahvatazaoporavaksu potrebnatri do četiri dana. zajedno s toplim sedećim kupkama i promenama u ishrani kako bi se izbegaozatvor. ♦ Vidi Suljevi radi dodatnih saveta. Ako možete da istrajete u ovim promenama u svom načinu života. 1 .) Hidrokortizon može da smanji otok i bolove. uključujući hemoroid ukoliko postoji. kako bi se izbegla infekcija i održavanje mekše stolice. pa je i najbolji u slučaju upornih fisura. ali možda ćete imati teškoća pri kontroli vetrova. Analne fisure se često javljaju ponovo.

Zatim čitajte vodoravno. bolovi oko pupka ♦ Anorektalna striktura (suženje analnog kanala uzrokovana upalom. povraćanje koje može da sadrži žutu žuč ♦ Polipi (izrasline tkiva koje štrče u gastrointestinalni trakt) ili rak debelog creva ♦ Ciroza ♦ Dečja intususcepcija (vidi Mekelov divertikul. pojava modrica. jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čmara. moguće i povraćanje ♦ neredovne ili tvrde stolice. bolovi u donjem delu trbuha. zadihanost. sluzavi analni iscedak i/ kvržica u blizini čmara ili ♦ krv u stolici. ožiljkom od prethodne operacije ili zloupotrebom laksativa. krvni sudovi na koži nalik na pauka. jarkocrvena krv i sluz u stolici. mogući i bolovi u čmaru BOLEST/TEGOBA ♦ Krvarenje iz donjeg dela gastrointestinalnog tr možda prouzrokovano šuljevima (hemoroidi analnom fisurom. moguće i bezbolno krvarenje iz čmara ili jarkocrvene stolice. slabost. Kronova (Crohnova) bolest ili gastroenteritis ♦ Mekelov (Meckelov) divertikul (ispupčenje n a tankog creva). bolovi u donjem deiu trbuha. SIMPTOMI ♦ jarkocrvena krv u stolici ili na toaletnom papiru. gore) 102 . m učnina. mogući i bolovi u zglobovima. osećaj punoće u zadnjem crevu. povraćanje. zatim zapetljaju i prokrvare) ♦ bolovi i svrab u predelu čm ara. divertikulozom ili vaskulai ektazijom (krvni sudovi u debelom crevu se iskrive.ANALNO KRVARENJE Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. ♦ ponovljene vodenaste ili učestale stolice koje mogu sadržavati krv (krvarenje može biti obilno). svrab ili iscedak iz čm ara. jarko crveno krvarenje iz čmara. punoća u zadnjem crevu. grčenje u levoj strani trbuha ♦ Proktitis (upala zadnjeg creva). može da dovede do upale trbi maramice ili intususcepcije (kod koje se crevc uvlači samo u sebe. izazivajući začepljenje) ♦ Rektalni prolaps (deo zadnjeg creva ispada kroz čm ar) ♦ učestale ili vodenaste stolice. creva se nikada u potpunosti ne isprazne. kolike. često usled infekcije ♦ nejasni trbušni i analni bolovi. žućkasta koža ili oči ♦ malo dete s tamnocrvenim krvavim stolicama koje izgledaju poput želea od ribizli. ranice na koži u predelu čmara i/ temperatura ili ♦ jarko ili tamnocrveno krvarenje iz čm ara. ♦ Kolitis. otežano pražnjenje creva. povraćanje s krvlju.

Dbratite se lekaru. Ako ste stariji od 50 godina. Ddmah pozovite medicinsku pomoć < k biste sprečili šok i/ smrt. Dobroćudni jolipi mogu se odstraniti operacijom. rektalnu povredu. 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Za kolitis ili Kronovu bolest. zbegavajte stresne situacije i vrste hrane (oje vam ne odgovaraju. Verovatno će biti jotrebna operacija kako b se uklonio divertikul i bilo kakav ulcerozni predeo creva. možete pospešiti zaceljivanje crevne sluzokože. možda će da vas operišu da bi vam ga odstranili. lovite lekara bez odgađanja. što svodi na najm anju moguću meru bolove krvarenje. Jzmite analgetike koje možete dobiti i bez ekarskog recepta kako biste ublažili bolove. ili Zz gastroenteritis. O STA LE INFORMACIJE ♦ Topla petnaestominutna sedeća kupka tri puta na dan ublažiće bolove. ao ili 1 . Dbratite se lekaru bez odgađanja :bog mogućnosti raka. 3 ozovite lekara bez odlaganja. alergiju. ♦ Mnogo slučajeva ozbiljnog analnog krvarenja je »okultno« ili skriveno. ekar može da vam raširi ili hirurški ukloni . Ddmah pozovite medicinsku pomoć. među uzrocima bolova u stomaku kod dece mlađe od 1 godina. pređite na ishranu bogatu vlaknima pijte barem osam čaša vode svaki dan. a kod virusnog oblika -iožete da ublažite simptome.e odmarajte. Zbog rektalnog srolapsa nekad je potreban hirurški zahvat. Zdrava ishrana je bitna kako b i se zaustavilo napredovanje ciroze.žiljkasto tkivo i/ predeo strikture. cn/arenje može biti opasno po život. ♦ Mogući uzroci uključuju polno zarazne bolesti (osobito bakterije gonoreje. ♦ Kod kolitisa grčeve možete da sm anjite ako budete jeli jedan čen sirovog belog luka (Allium sativum) svaki dan. idite kod lekara radi analiza na okultno krvarenje svake tri godine. Antibiotici mogu da izleče jakterijski proktitis. pijte topli čaj od kamilice (Matricaria recutita) koliko često želite. ♦ Ako vaši simptomi liče na upalu slepog creva. hlamidije i sifilisa te herpes virus). Intususcepcija može da se ponovi i na drugom je mestu.ŠTA DA URADITE D biste doprineli tome da vam stolica bude a neka. prekomernu upotrebu laksativa. ♦ Suzdržavajte se od alkoholnih pića i svih lekova koji nisu nužni. odmah iza upale slepog creva. ♦ Većina slučajeva javlja se između 4 i I I meseci starosti. borite se protiv dehidracije pijte 8 do 1 čaša vode dnevno) i mnogo 0 .

K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Lekar će verovatno da vam odredi izgled. ma. kao što su bobičaste aneurizme. glavne arterije koja vodi krv srca. Određeni Ijudi u većoj su op snosti od dobijanja aneurizma. Pomoću te informacije odrediće se najbolji to lečenja. Najčešći kriv su ateroskleroza i visoki krvni pritisak. koja ponekad m ože da se vidi ili osetiti kao pulsirajuća kvržica i m ože biti praćena gubitkom težine ili apetita.ANEURIZAM SIMPTOMI lako većina aneurizam a nem a sim ptom a. vrstu i mc sto aneurizma služeći se raznim tehnikama snim. LEČEN JE Jedini način da se rešite aneurizma jeste da je hiru ški odstranite. Aneurizam koji prsne m ože biti opasan po život. Ali čak i ako ne prsne. znate da li ste u opasnosti (vidi Uzroci. veliki anei rizam može da usporava krvotok i podstiče neželj no stvaranje krvnih ugrušaka. drukčija od svih koje ste imali pre. m ože da se javi i drugde u telu i uvek predstavlja hitan slučaj. ♦ Teška glavobolja. ali vrl delotvoran kad uspe. D isekcija aneurizm a koja se često odlikuje jakim bolovim a. pulsiranja. A UZROCI Svaka tegoba od koje zidovi arterija slabe ili prop. prom uklost. ne i infekcije mogu takođe da dovedu do aneurizm Neke vrste. ♦ Bolovi u stom aku ili krstim a koji se protežu u slabine i noge. Najbolji način da s. . ♦ O sećaj kuckanja ili kvržica sa zadnje strane kolena m ože da ukazuje na p erifern i a n e u riz a m . dok su oni perifernim arterijama često manje opasni. bol ili kvržica bilo gde u telu gde se nalaze krvni sudovi. Pažljivo praćenje i lečenje lekovima tada mož da bude najbolje rešenje. Mnogi aneurizm i su ozbiljni i zahtevaju m edicinsku procenu. dole) jeste c se upoznate sa simptomima aneurizama i preduzm te preventivne korake. Aneurizmi r bilo kojem od ovih mesta ozbiljni su. Ubodne r. stv rajući mehurtanke kožice. m ože da ukazuje na disekciju ili prsnuće bobičastog a n e u riz m a u glavi. Ponekad je operacija nemogi ća ili može da predstavlja veću opasnost od aneuri. ♦ Bol u grudim a. što je često riskantan postupak. mogu da ukazuju na trb u šn i a n e u riza m . koleno je često m esto ove vrste aneurizm a. nja. Pritisak krvi koja prolazi može silo ispupčiti deo oslabljene arterije prema napolje. posli dica su urođene ili nasleđene slabosti u zidovirr arterija. daju može da dovede do aneurizma. OBRATITE SE LEK A R U ♦ ako sum njate da im ate aneurizam . neurizam je trajno naduvano mesto u zic arterije. Najozbiljnija pretnja koju postavlja aneurizam da pukne i izazove moždarti udar ili krvaren opasno po život. ili u arterijama koje hrane mozak. u nekim slučajevim a mogu da se pojave sledeći sim ptom i: ♦ Iznenadni i jaki bolovi. aneurizmi se obično stvaraju u trbušnim ili gr dnim predelima aorte. često opisani kao »kidanje ili razdiranje« ili neobični osećaj kuckanja. uporni kašalj i otežano gutanje m ože da ukazuje na prsni an e u riza m . lako mogu da pogode bilo koji oslabljen krv sud. Teško ćete sami da otkrijete aneurizam budu da su simptomi retki. osobito kod pušača. praćena bolovim a u vratu koji se šire.

a time se i opasnost prsnuća svodi na najmanju moguću meru. preduzmite odgovarajuće korake kako biste sprečili stvaranje aneurizma. Aneurizam se takođe može odstraniti. lekar može prvo da pokuša lečenje lekovima i da savetuje pristup »pričekajmo-i-vidimo«.treba sprovoditi zajedno s uputstvima vašeg lekara. a ako pušite. prestanite. može da se razvije duž arterije. Čak i kod aneurizama koje mogu da se operišu. Krvni pritisak. Vidi pod Ateroskleroza. ISHRANA VRETENASTI Oštećenje unutrašnjih i srednjih slojeva zida arterije može izazvati kobasičastu nateklinu poznatu kao vretenasti aneurizami. okruglog izgleda. 1 . Naročito ako u porodičnoj istoriji bolesti imate moždani udar ili srčane bolesti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim stovima. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE B O B IC A ST I Bobičasti aneurizmi. Visoki krvni pritisak i ateroskleroza primarni su uzroci ove vrste aneurizme. nazvani su tako zbog svog malog. Možda će biti potreban hirurški zahvatako lekar ustanovi da je aneurizam opasno natekao. pazite šta jedete. možete sprečiti da se aneurizam pogorša. HOMEOPATIJA Kod malog. Ova ispupčenja najčešće se javljaju na račvastim arterijama u bazi mozga.a svima je prvenstvena svrha da spreče aneurizme . profesionalni homeopata možda će da preporuči preparat Baryta carbonica za jačanje zidova arterija. možda će da vam prepišu lekove koji snižavaju krvni pritisak ili smanjuju jačinu srčanih kontrakcija. Krvni ugrušci. uvedite izmene u ishrani i načinu života kako biste poboljšali opšte zdravstveno stanje. relativno dobroćudnog aneurizma ili kao preventivni lekza nekoga ko je u većoj opasnosti od dobijanja aneurizma. koji je često posledica ateroskleroze ili sifilisa. visoki i H olesterol tegobe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A V R S T E A N E U R IZ A M A VRECASTI Vrećasta aneurizama je ispupčenje u zidu arterije nalik na balon.Kod aneurizama koje se ne možgu operisati. Promene u ishrani koje snižavaju krvni pritisak i usporavaju aterosklerozu mogu da pomognu pri sprečavanju pojave aneurizma. Održavate li um i telo opuštenim. Hirurg može da neutrališe aneurizam uvođenjem stezaljke kojom se preseče dotok krvi u zahvaćeni predeo. vrećasta vrsta aneurizma. a ne umesto njih. Probajte vežbe koje možete da vežbate kod kuće poput joge ili meditacije. Sledeće načine lečenja . Obično je prouzrokovana urođenom slabošću u srednjem mišićnom sloju zida. PREVEN CIJA Ako ste u opasnosti. a taj deo arterije zameniti sintetičkim transplantatom. ■ VALJ KASTI Valjkasti (cilindrični) ili cevasti (tubularni) aneurizmi je izduženo nateknuće koje prouzrokuje naglu promenu u normalnoj veličini arterije. Redovno vežbajte. Valjkasti aneurizami. s povremenim pregledima kako bi se pratio rast aneurizma. ova vrsta aneurizma može da sadrži ugrušak krvi.

A kanala i prim etite propratne pojave poput grčeva u želucu. M esto i specifični osećaji razlikuju se od osobe do osobe. slabost. duboko iza grudne kosti. Ako vam se angina pc gorša. no nakon 65.ANGINA PEK TO R IS SIMPTOMI ♦ bol koji pritiska. Odmah pozovite hitnu pomoć. bledilo. akutnija je bolest.obi čno ne više od pet minuta. gubitak daha. UZROCI Glavni uzrok koji se nalazi u pozadini angine jeste b < lest koronarnih arterija. znojenje. nestabilna angina. naticanja. češći. ovo su znaci nestabilne angine. Razlog može d. koja potiče od ateroskleroi koronarnih arterija . ♦ ako m islite da je to kod vas m ožda prvi napad angine. duži i nepredvidljiviji. bol je sličan ali ne traje tako dugo .kad se žile začepe ili suze usle masnih kalcifikovanih naslaga nazvanih plak. stabilna ili klasičn. nesvestice ili zadihanosti. morali biste da znate da vam preti veća opa nost od srčanoga udara. palpitacije.najčešća je. čak i pri mirovanju. javlja s < nepredviđeno. ♦ slabost. a može da si širi i premadrugim delovima tela. a trebalo bi da j< protumačite kao znak upozorenja na ozbiljnije srčan^ nevolje. Angina ji obično bol gušenja ili stezanja koji počinje u središti grudnog koša. ♦ ako uzimate beta-blokator i proživljavate uznem irujuća propratna dejstva (vidi pod Beta-adrenergički blokatori). Ako imate stabil nu anginu. mučnina ili ošam ućenost . angina . ali obično su dosledni od jednog napada do drugog. m orate ustanoviti radi li se sigurno o tom e. Medicinski izraz angina pektoris (pectoris) do slovce znači „osećaj gušenja u grudima". ali m ože da se javi i u perifernim delovim a kao što su vilica ili stom ak. steže. Angir isto tako može da bude posledica drugih bolesti ko . O vo su znaci preosetljivosti ili predoziranja. teskoba.sim ptom i koji mogu i ne moraju biti povezani s napadom angine OBRATITE S E LE K A R U ♦ ako napad potraje više od 15 minuta. stomak ili ru ke. Bol nekad može da se zameni sa simptomima lo šeg varenja jer su osećaji stegnutosti i pečenja slični Angina takođe može pogrešno da se protumači i ka< srčani udar. ♦ ako uzim ate nitratni lek i hvata vas nesvestica. usporenog pulsa. nem ir ili počnete da povraćate ili se preko m erno znojite. ♦ ako uzim ate blokator kalcijumovih ngina je način na koji vam vaše srce govori d. Angina pogađa oko tri miliona Amerikanaa Raširenija je kod osoba starijih od 30 godina i običn više pogađa muškarce nego žene. oštar je ili peče. Dru^ oblik. aritm ije. Redak oblik ove bolesti koji se zove promen Ijiva angina i uključuje spazam koronarnih arterija češće se sreće kod žena. guši. gc dine više pogađa žene nego muškarce. to m ože biti i srčani udar. Od mnogih oblika angine. Naročito se zabrinite a l< dobijete nestabilnu anginu i obratite se lekaru.one koje snabdevaji krvlju -začepljene ili zato što se srce previše naprež* i zbog toga treba više kiseonika nego obično. obično se oseća u grudima. morali biste da budete u stanju da predvi dite kakva vrsta aktivnosti će izazvati napad. Sama po sel angina ne izaziva trajna oštećenja zato što je srce te privremeno lišeno kiseonika. ♦ bol koji se javlja s naporom i povlači se s odm aranjem .koju izaziva telesni napor i koja se povlac uz mirovanje i odm or. glavobolja. Neke osobe osećaju bol izazvanu anginom sami na perifernim mestima kao što su vilica. zatvora. vrtoglavica. Pacijenti su izjavil da se osećaju kao da im „slon sedi na grudima" il kao da im „stega steže grudi". ne dobija dovoljno kiseonika. ♦ ako su napadi postali jači. bude da su koronarne arterije .

srčane aritmije i hipertiroidizma (vidi Stitna žlezda . Obilan obrok takođe može da prouzrokuje napad zato što varenje zahteva rad srca. Svi ovi faktori rizika takođe su povezani s aterosklerozom.tegobe). lekar će bez sumnje da vam spomene važnost zdravog načina života koji ukIjučuje pravilnu ishranu. oreterano opterećuju srce. ali ovim ispitivanjem možete da isključite druge uzroke.P R E D E L I B O L O V A I Z A Z V A NI A N G IN O M PEKTORIS znost. DIJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Ako osetite bol koji bi mogao da ukazuje na anginu pektoris. desnoj strani grudi i ruci (ružičasto) i između pupka i grudne kosti (žuto).tegobe). Elektrokardiogram (EKC) u stanju mirovanja biće obično u redu ako imate anginu pektoris. Stabilna angina pektoris poznata je još i kao ansina od prenaprezanja zato što je izazivaju aktivnosti od kojih srce ubrzano lupa. Osim toga. Mnogi lekovi ne bi smeli da se mešaju s drugim lekovima ili prirodnim materijama. boesti aortnogzaliska (vidi Srčane bolesti). Uz sve to. U lečenju angine pektoris lekari često primjenjuju kombinaciju ovih lekova. možda u kombinaciji s tehnikom snimanja kao što je ultrazvuk ili radioizotopno skeniranje. pušenje. ali temeljne promene ishrane i načinaživota predstavljaju važan deo svakog programa za lečenje angine pektoris. uključujući sredinu i levu stranu grudi i unutrašnju stranu leve ruke ( Ijubičasto). pažljivo raspravite njegova svojstva i porodičnu istoriju bolesti s lekarom. Zaista. Pre nego što uzmete bilo kakav lek. visok nolesterol (vidi H olesterol . Postoje tri glavne vrste lekova za anginu pektoris: nitrati. obaviće se angiografija kako bi se odredilo mesto i veličena svakog začepljenja koronarnih arterija. fizička aktivnost je najčešći uzrok napada. Nitroglicerin je daleko najrašireniji nitrat. Zavisno od određene osooe. a oba podstiču rad srca. LEČEN JE Lekovi mogu da ublaže simptome angine pektoris. dijabetes i srčane bolesti u porodičnoj istoriji bolesti. goja- KONVENCIONALNA M E D IC IN A Ako imate anginu pektoris. mogu biti zahvaćena i ramena. poznato je da više od 20 lekova podstiče anginu pektoris. bol se javlja između lopatica (Ijubičasti predeo na donjoj slici). beta-adrenergički blokatori i blokatori kalcijum ovih kanala. Ostali često navođeni uzročnici su emocionalno uzouđenje i izloženost hladnoći. a isto tako morate da se pobrinete da vaš lekar zna za bilo kakve već postojeće zdravstvene tegobe koje možda imate. napad može biti posledica bilo kakvog napora od jednostavnog hodanja do dizanja teških predmeta i i polne aktivnosti. isproban su i jeftin način lečenja. koji šire koronarne arterije i dopuštaju veći protok krvi. od dekongestiva koji se dobijaju bez lekarskog recepta i različitih lekova koji se dobijaju na lekarski recept do nezakonitih sredstava poput kokaina. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Verovatno ćete da obavite test opterećenja na pokretnoj traci. . Bol od angine pektoris može da bude rasprostranjena po celom gornjem delu tela u bilo kojem od sledećih područja (prikazanih levo). telesne vežbe. većina pacijenata s anginom pektoris uzima i prepisani lek. lekar će da vas podvrgne detaljnom pregledu i različitim ispitivanjima. Oni uključuju visok pritisak. Bolovi takođe mogu da se jave u vilici (ze/eno). kontrolisanje svojetežine i nepušenje. stres. kojima mogu da se otkriju problemi srca ili arterija. Nitrati.atnijom. Ako ova ispitivanja ukažu na mogući problem. U nekim slučajevima. Određeni faktori rizika za srčane bolesti i bolest koronarnih arterija čine pojavu angine pektoris vero-. poput slabokrvnosti.

On čest sastavni deo lečenja angine pektoris lekoviti biljem kakvo bi mogao da vam prepiše naturops HOM EOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Uvek se savetujte s lekarom ako mislite da imate anginu pektoris. Izaberite metodu od koje se osećate p jatno i nje se držite. klonite se duvanskoga dima i ostanite u ku u dane kad je prisutan jak smog.a ne zamenu . su uporni u zahtevima da ono mora proći strogu nai čnu proveru pre nego što se uvrsti u redove standarc nih načina lečenja angine pektoris i aterosklerozi Ako odlučite da probate kelacijsko lečenje. Isto tako izaziva glavobolje kod približno polovine korisnika. primenjuje se u vrlo teškim slučajevima. naročito ugljen monoksid. kelacijsko lečenje traže hiljade obolelih od angine pektoris. Njegovi pobornici tvrde da je sigurnije i jeftinije od mnogih konvencionalnih lekova ili hirurških zahvata .) 09 AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Pokazalo se da ajurvedska (ayurvedska) mešavina trava i minerala poznata kao Abana znatno smanjuje učestalost i težinu napada angine pektoris. Osrčnica 6 i Slezina 6 najmanje jedan minut.od biofidbe (.mogu izvanredno mno.i jednako delotvorno. a neki takođe usporavaju otkucaje srca>^teij£Wi s teškim oblikom nestabilne angine pektoris^esto početku leče antikoagulansom heparinom zajec sacetilsalicilnom kiselinom (npr.kateterska tehnika kojom se proširuju začepljene arterije .ANGINA P EK T O R IS NASTAVAK D može da se uzima kad god je potrebno i može da pruži pomoć u roku od nekoliko minuta. pogoršavaju i p > jačavaju anginu pektoris. To mo. pomoći. Postupno izgrađujte izc žljivost i po hladnom vremenu vežbajte u zatvoreno prostoru. operacija premošćivanja. Mec dugoročne lekove koje bi vam lekar homeopata m < gao da prepiše ubrajaju se Nux vomica i Arsenicu. uspeh tehnika opuštanja razlik je se od osobe do osobe i s vremenom se poboljša\ 108 . savetujte se s praktičarem u pogledu tog specifičnog leka. (Vidi Dodatak i str.postala je relativno rutinski postupak. (Vidi Att roskleroza radi potpunog objašnjenja kelacijskc lečenja. morate da naučite da opustite. Beta-adrenergički blokatori. kojom se krvotok preusmerava oko začepljenih arterija. Aspirinom). Mnoge tehnike opuštanja . Blo^atori kalcijumovih kanalasmiruju spazam Ris^ arne^rterije. doneti olakšanje ako tokom napada osećate kao c su vam grudi stegnute gvozdenim obručem. Lagano vežbanje aerobika vrlo je korisno za pa< jente s anginom pektoris. Angioplastika . PSIHOSOM ATSKOLEČENJE lako sporno. Svakako se savetujte sa svojim lekarom p nego što započnete s programom vežbanja. 7 radi položaja tačaka. album. nitratima i beta-blokatorima.brige konvencionalne medicine. koji se koriste kako bi se smanjio broj otkucaja srq£L snizio krvni pritisak i smanjila količina kiseonika srce rmši. Osrčnica 5. može se razmotriti mogućnostangioplastike koronarne arterije ili operacije premošćivanja. delotvorni su u kombinaciji s nitratima rf^ m i.biofeedbacka) do joge . Kritičari Ako ustanovite da imate teškoća pri kontrolisar emocija ili nivoa stresa. KELACIJSKO LEČENJE Požfiato je da određene materije koje zagađu vazduh. Da biste izbegli ugljen-m noksid. NAČIN ŽIVOTA Simptomi angine pektoris mogu da se ublaže pritiskanjem tačaka Bešika 15. ali trebalo bi na njih da gledate kao na dopunu . Ako lečenje lekovima ne deluje ili je nedovoljno.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM >(Crataegus laevigata) odlično je dugoročr sredstvo za jačanje kod angine pektoris zato što ist< vremeno širi koronarne arterije i umiruje srce. svakak potražite praktičara koji ima svedočanstvo jednog c glavnih američkih kelacijskih udruženja. Izbegavajte alkohol i pijte malo dok ste pod I kovima protiv angine pektoris zbog mogućih štetn reakcija. Navedeni alternativni načini lečenja mogu da pomognu da se ublaže simptomi ili spreče napadi. AKUPRESURA Za trenutnu pomoć tokom akutnog napad preporučuje se Cactus grandiflorus (30c).

H olesterol . svakako "iorate da se pobrinete da dobijate dovoljno magnezijuma u ishrani ili u sklopu multivitaminskih dodataka. Ako se izvode kako treba. !'H 1 ' l ’ " . Staviće vam elektrode na grudi i manžetnu merača pritiska na ruku. uzmite propisani lek. ♦ Ako pušite. dva prsta od pregiba na ručnome zglobu i između dve podlaktične kosti. ■ 2 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Praćenjem vaših otkucaja srca.!i!l ! . . Ispitivanje traje oko pola sata. prestanite. TEST O PTEREĆENJA Teesne vežbe s anginom pektoris su složena stvar. obavite test opterećenja . visoki. ako se izvode preambiciozno. Ako bol traje. Stavite palac na sredinu unutrašnje strane ručnoga zgloba. a potrošnja manje količine zasičenih masti i holesterola je važan prvi korak. pa ćete početi da vežbate na pokretnoj traci ili trim-bicikl. zatim promenite nogu. Da oiste poboljšali energetski metabolizam. a ne dopustite da one kontrolišu vas. ♦ Tableta acetilsalicilne kiseline na dan. Veća je verovatnoća da će dobiti anginu pektoris Ijudi koji zadržavaju stres u sebi.*>fi. Radi specifičnih uputstava u vezi s ishranom. Clavni način poboljšavanja krvotoka je -adzor ateroskleroze. 1 PREVEN CIJA ♦ Usvojte ishranu s malo masti i malo holesterola koja će da pomogne da vam arterije budu bez masnih naslaga. mogu da spreče pogoršanje angine pektoris. vidi Ateroskleroza.tegobe i Krvni pritisak. Krvni ugrušci. Pritiskom na Slezinu 6 možete poboljšati regulaciju krvnoga pritiska. ♦ Ne uzimajte kontracepcijske pilule ako imate anginu pektoris: estrogeni su povezani s povećanom opasnošću od krvnih ugrušaka. ♦ Prestanite da pušite jer to mnogo pogoršava anginu pektoris. može da smanji opasnost od srčanog udara i nestabilne angine pektoris.am preporuči odgovarajuću dodatnu dozu L-karnitina i koenzima Q10. ♦ Vežbajte! Kod osoba koje vežbaju manja je verovatnoća da će imati višak kilograma i da će dobiti aterosklerozu. . možete da planirate zdrav program vežbanja.koji se zove i provera »podnošenja telesnih vežbi« ili test opterećenja na pokretnoj traci. vežbanje će postajati sve teže. 109 . uz lekarevo dopuštenje. treba prvo da AKUPRESURA Kako biste smirili živce i smanjili osećaj neugodnosti.<' ‘ L ! ' i' %<fi’n s g f f. krvnoga pritiska i EKG-a. lekarće moći da odredi granice telesnog napora koji možete da podnesete. Pa koliko je onda previše? Ako že ite početi s programom vežbanja. mnogi oboleli od angine pektoris navode da emocionalni izlivi ubrzavaju napade. hranjivih materija koje se nalaze ^ organizmu i koje poboljšavaju energefej<i metabotizam i često se iscrpljuju kod pacijena® Sasrčanim bolestima. pritisnite tačku Osrčnica 6. ♦ Ako osetite da se napad javlja dok ležite. tri do pet puta. Mogli biste isto tako da zamolite lekara da .. ♦ Naučite da kontrolišete emocije. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. Time se smanjuje radno opterećenje srca izazvano vraćanjem venske krvi. poznato je da telesni napor nakon jela izaziva napade. Naoružani tim saznanjem. Lagano pritiskajte palcem jedan minut. Tačka se nalazi četiri širine prsta iznad unutrašnje kosti članka.'i i. pokušajte da podignete uzglavlje kreveta 8 do 10 cm. bo est će se pogoršati do te mere da može da posta"e opasna po život. ♦ Provedite najmanje jedan sat vareći težak obrok. uz rub potkolenične kosti. sedite i spustite stopala na pod. kako vreme bude odmicalo. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Ako imate česte napade angine noću. ISHRANA Clavni ciljevi lečenja ishranom u slučaju angine pektoris su da se poboljša dotok krvi u srce i energetski metabolizam srca tako da mu bude potrebno manje •jseonika. Cvrsto pritiskajte jedan minut. ponovite na drugoj ruci.

Kad je prisutna nekakva pretnj teskoba ili anksioznost je prirodna pojava. ♦ ako vaši sim ptom i iznenada postanu jaki ili nekontrolisani. Možda imate n a p a d p a n ik e . Prepoznaju se mnogi različiti poremećaji anksi znosti. Mnogi pacijenti izaberu taj put. dis nje postaje piiće i brže. otovo svi se s vremena na vreme osećarr anksiozno. hiperventilacija ♦ gubitak polne želje ( vidi Impotencija) Kod školske dece: ♦ strah od odvajanja od porodice ♦ odbijanje odlazaka u školu ♦ strah od stranaca ♦ nepotrebno zabrinjavanje OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako vaša anksioznost deluje nerazum no ili preterano u odnosu na situaciju koja bi to opravdala. javljaju se ređe od opš anksioznosti (koja pogađa dva puta više žena ne. G UZROCI Anksioznost može da bude posledica prepoznat vog stresa . na prim proveravanja jesu li vrata zaključana).u vezana s načinom na koji se organizam priprema. dru pak. bez nek< vidljivog razloga). i generalizovana . kc slabi organizam i deluje rušilački. mišići postaju napeti.kao što je nesreća. iracionalne misli. psihoterapiju i altf nativne načine lečenja. suočavanje s opasnošću: u krvotok se oslobađa adrenalin i kortizon. u tim slučajevima. prilagođavar situaciji. kao što je skučeni prostor. ♦ ako vaša anksioznost om eta uobičajene aktivnosti. bolovi u mišićim a ♦ proliv ♦ bolovi u grudima ♦ suva usta ♦ preko m erno znojenje ♦ prekom erno jedenje ili nedovoljno jedenje (prejedanje ili nejedenje) ♦ nesanica ♦ razdražljivost ♦ zadihanost. a psiha je sasvim budna i spremn Ali kad se anksioznost ne veže za prepoznatlji\ pretnju ili je jača ili duža nego što može da se opra da situacijom. jet oslobađa šećer. napadi panike i opsesivno-kompi sivni poremećaj. ♦ ako anksioznost slabije jačine traje tokom više nedelja. Poremećaji obično počnu da se prim ćuju u tinejdžerskim godinama (13-19 godina) ranim zrelim godinama i znatno su češći među odi slima nego među decom. muškaraca). ubrzavaju se otkucaji srca. na kraju to će samo pogoršati stanje. imaće povolj 0 . Neke oblike anksioznosti vrlo je teško lečiti. na primer. opsesivno-kom pulsivni porem ćaj (uporne. radi se o kliničkom poremećaju. Među njima su fobije (strahovi od određen situacija. Učestalost različitih poremećaja takođe razlikuje: fobije. Poremećaji anksioznosti mogu uveliko da se ra likuju potežini. Ono što ne deluje je samo čenje alkoholom ili stimulativnim sredstvima da bi ublažili simptomi.ANKSIOZNOST SIMPTOMI ♦ srčane palpitacije ♦ osećaj da će vam pozliti ♦ nem ogućnost koncentracije ♦ napetost m išića. na primer insekata). ili od naročit stvari. posttraume ski stresn ipo rem ećaj (dugotrajna anksioznost pos traumatskog doživljaja). ♦ ako je anksioznost praćena gubitkom težine i izbuljenim očim a. mogu da budu blagi ili sasvim para zujući. uz proticanje vremena. kao što su užasavan od infekcija ili repetitivnog ponašanja. možda im ate te g o b e sa š t it n o m ž le z d o m . paničninapadi (iznena ne pojave izuzetnog straha ili napetosti.ili neo ređena anksioznost (neobjašnjiv osećaj zebnje k < može da potraje mesecima). dobro reaguju na lekove. smrtni slučaj u poroi ci ili gubitak posla.

koji ne samo da predstavljaju jasnu opasnost od zavisnosti nego takođe mogu da budu opasni za pacijente samoubilačkih sklonosti. Blaga masaža gotovo svakome će pomoći da se opusti. razdražljivost. Kaže se da čitav niz akupresurnih tačaka pomaže smirivanju tela i duha.može da bude od koristi. osobama s telesnim simptomima . Ali poslednjih deset godina su uveliko zamenili barbiturate. AKUPRESURA KONVENCIONALNA METODA C:ij psihoterapije i psihoanalizeje identifikovanje su^oba i drugih stresova . Ali njihova se delotvornost razlikuje od osobe do osobe.kao što su bolovi u želucu ili znojenje . Ima manje propratnih efekata od benzodiazepina ali ne bi smeo da se uzima ako imate bolesnu jetru ili bubrege. Još jedan lek protiv anksioznosti je buspiron. AKUPUNKTURA Nedeljno lečenje akupunkturom -takođe prilagođeno uzroku anksioznosti . isto tako proverite kod lekara da li možete da ga uzimate za vreme trudnoće ili dojenja. tahikardija (ubrzani otkucaji srca .vidi Srčane aritm ije). Osim toga. postoji barem 50 posto verovatnoće da će i druga. alprazolam i klonazepam . U pogledu ostalih. Ako ne može da se nađe nikakav organski krivac. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge alternativne prakse i načini lečenja mogu da ublaže simptome anksioznosti. Lekovi su korisni pri ublažavanju simptoma anksioznosti i često se prepisuju uz ostale terapije. kao i kognitivna terapija. a simptomi deluju nesrazmerno bilo kakvoj situaciji s kojom se suočavate. Dve su prikazane na str.tegobe). Kineska ili ajurvedska (ayurvedska) medicina služe se različitim biljnim preparatima koji mogu da posluže kao sredstvo za jačanje celog sistema i smanjivanje napetosti. anksioznost često prati nagli prestanak uzimanja alkohola. Medu bolesti koje stvaraju simptome slične simptomima anksioznosti ubrajaju se hipertireoidizam (vidi Štitna žlezda . i druge srčane tegobe. Savetujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima iskustva u lečenju mentalnih tegoba. koji vreba pod površinom svesnoga i otkriva svoje postojanje u anksioznosti. LEČEN JE Anksioznost može da se leči konvencionalnom medicinom.terapija koja se usredsređuje na oromenu uzoraka ponašanja .više koristi telesna vežba. Imaju nedostatke: benzodiazepini nekad izazivaju pospanost. U najistaknutija sredstva p ro tiv anksioznosti ubrajaju se sredstva poznata kao benzodiazepini. dok onima s mentalnim simptomima više pomaže meditacija ili neki drugi oblik mentalnog opuštanja. Na primer. Temeljna procena vašeg lekara odrediće da li je uzrok bilo koja od navedenih mana. posavetujte se s praktičarem. Meditacija. Genetsko nasleđe može unapred da odredi anksioznost kod nekih pojedinaca: ispitivanja jednojajčanih blizanaca pokazuju da ako jedna polovina identičnog para pati od anksioznosti. bolest koronarnih arterija (vidi Srčane bolesti). . Kombinacija konvencionalnih i alternathnih metoda često je efikasna. psihoterapijom i mnogim alternativnim oristupima. Osetljivost na određene vrste hrane takođe može da doprinese anksioznosti iako se mora sprovesti još istraživanja kako bi se potvrdila ova veza. među njima se nalaze lorazepam . telesne vežbe (naročito aerobik) i tehnike opuštanja ubrajaju se među najefikasnije. diazepam. Smatra se da delotvornost odredenih tačaka pritiska zavisi od uzrokaanksioznosti. DIJAGN OS TIČK I POSTUPCI Prvi korakje isključiti mogućnostdasimptome izaziva organska bolest.može da pomogne oacijentu da suzbije anksioznost ili da se bolje nosi s njom. koja se usredsređuje ~a promenu načina razmišljanja. ovo će se stanje svrstati pod poremećaje anksioznosti.možda odavno skrivenih koji se mogu nalaziti u korenu anksioznosti. hiperkalcemija ili hipokalcemija (previše ili premalo kalcijuma). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. U drugim slučajevima stres je nevidljiv zakopano sećanje na neki nesrećan ili zastrašujući aspekt detinjstva. duvana ili drugih sredstava koja izazivaju zavisnost. 767. vrtoglavicu i zavisnost.► delovanje. Bihevioralna modifikacija .

nemoguće je osećati se anksiozno kad 1 šete duboko i polako. nastav da udišete što je moguće dublje. (Stavite ruku na trbuh neposredno ispod pup kako biste se uverili da dijafragma gura trbuh pret gore i prema napolje. Ponovite nekoliko puta. Od svog lekovitog bilja napr. BAHOVI (BACHOVI) pritiskom. Ignatia je . Stavite 1 do 10 kapi u piće ili 1 kapdirektno najezik. obratite se homeopati. jasmina ili plave kam ilice. PSIHOSOMATSKO LEČENJE Kamilica (Matricaria recutita). upotrebljavajte koru bekovine (Viburnur opulus) i cvetove lipe. HOMEOPATIJA CVETNILEKOVI Ove lekove razvio je na početku 20. a velerijana . a upotrebljavaju se u lečenju niza različitih psihičkih stanja. transcendentalna meditacija (TM) i orijentali tehnike vežbanja kao što su joga. Kad izdišete. Vešt praktič možda će znati da prepiše mešavinu čiji će sastojc jačina biti prikladniji vašoj anksioznosti. od kojih je svaki specifičan za određeni emocionalni problem. Probajte eterično ulje lavande. Pustit da odstoji 10 do 15 minuta.) smatraju se blagim sredstvima za opuštanje i smirenje. matičnjak (Melissa officinalis) i cvetovi lipe (Tilia spp. Ili pak možete da utrljate kapljicu u slepoočnice. spasonosnog leka . Možete kupiti tinkturu od bilo koje navedene k kovite biljke u prodavnici zdrave hrane ili biljnt apoteci. Kaže se da je trešnja-šljiva (myrobalan) kad se koristi sama dobra za teže slučajeve ili se može upotrebljavati kao deo tzv. kao što je trema ili agorafobija (strah od ja nih mesta). hm elj (Humulus lupulus) i pasiflora (Passiflora incarnata) imaju još jače delovanje na centralni nervni sistem. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ako je anksioznost posledica iznenadnog straha šoka.ANKSIOZNOST NASTAVAK ID A R O M A TER A P l JA Smatra se da je aromaterapija vrlo delotvorna kod anksioznosti. upotrebljavajte običnu srčenicu (Leonurus cardiaca). Ako je anksioznost povezana s palpitacijama. dve na papirnu maramicu i udišite. Upotrebljavajte onoliko često koliko vam je potrebno. vite ekstrakttako što ćete preliti ključalu vodu prek 1 do 3 kašičice osušenog bilja ili šake svežeg. dok valerijana (Valeriana officinalis). Bahovi (Bachovi) lekovi mogu da se kupe u prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. 112 . Ako se nijedno od ovih sredstava ne pok že delotvornim.. Ako je povezana s visokim krvnim Široka lepeza različitih načina i postupaka lečenja d ha/tela može da ublaži anksioznost. služeći se dijafragmom ka biste uvukli vazduh u pluća dopuštajući trbuhu da širi. vežbe dubokog disanja v su korisne. probajte Aconite. Ovi lekovi u tečnom obliku dobijaju se umakanjem cvetova na vrhu posude s vodom. postoji 38 lekova.kombinacije cveća koja se preporučuje za sve vrste situacija koje izazivaju anksioznost. oslobađa energiju cvetova u vodu. Među korisne meditacijsl tehnike i tehnike opuštanja ubrajaju se progresivt opuštanje mišića. Po gano udahnite kroz nos. Probajte sledeći oblik disar iz joge: lezite na leđa na neko udobno mesto. Matičnjak je naročito dobar za smetnje s varenjem povezane s anksioznošću. taj či i kigong. od posete zubaru do šoka koji preživljavate posle automobilske nesreće. Gelsem ium se preporučuje. uvek praće površinskim disanjem. anticipirajuću anksioznost i anksioznost zbog javnc nastupa. [ bi se postigli najbolji rezultati.da bi bila efikasna mora se upotrebljavati u prilično velikim dozama 0/2 do 1 kašičice tinkture). Obična turica i jasika smatraju se korisnim kod blagih do umerenih slučajeva anksioznosti. autogeni trening. Budući da je anksioznost gotovo. obr te postupak: stežite trbuh dok polagano i potpu izdišete. Šišak (Scutellaria lateriflora) je nešto jači. Stavite kapljicu. vežbe meditacije opuštanja trebalo bi sprovoditi svakodnevno ili č dvaput na dan. Ključno je uvi pronaći jedan ili dva koji vam najbolje odgovaraji dosledno ih sprovoditi. ovaj postupak. veka britanski bakteriolog i homeopata Edvard Bah (Edward Bach). koja stoji na suncu tokom nekoliko sati. Uzimajte malu šolju t do četiri puta na dan.lek protiv tuge za koji se kaže da pomaže onima koji su uzrujani i: nenadnim gubitkom. sledite uputstva na flašici. Sve u svemu. Ali hmelj se ne bi smeo upotrebljavati kod izražene depresije.) Pošto se trbuh raširi. prema stručnjacima za ovu vrstu lekova. Ove tri poslednje pomažu kod nesanice i mogu se korisno iskombinovati. ili inhalirajte paru iz ulja ili ih kapnite u parnu kupku. reakcije opušt nja.

A K U PR ES U R A Problemi sa spavanjem zazvani anksioznošću mogu da se ublaže pritiskom ačke Srce 7. Pomaže i kod opšte anksioznosti. 2 Hipnoterapija se preporučuje kod sasvim određenih fobija. Kroz niz seansi s terapeutom. naročito ako patite od grčenja mišića. Praktičari procenjuju da će posle desetak seansi pacijent moći da upravlja mentalnom aktivnošću bez pomoći terapeuta ili instrumenta za praćenje. . Osim što ublažava anksioznost. previše magnezijuma može da izazove proliv. ♦ Svedite grozničav i iscrpljujući dnevni raspored na najhitnije i svakako se trudite da izbegavate aktivnosti koje vas ne opuštaju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Svakahipnozajesamohipnoza. trema ili strah od ispita i sportskih takmičenja. Cvrsto stiskajte Dalcem i kažiprstom jedan ninut. koji se koristi da bi se ponovno uvežbali modeli razmišljanja. Hipnoza nije čaroban ili koban. možda zato što su tako navikli da upotrebljavaju svoju maštu. kao što su strah od letenja. smeštene duž pregiba s unutrašnje itrane ručnog zgloba. Time se povećava količina ugljen-dioksida koji udišete. mračan postupak u kojem ste pod kontrolom hipnotizera. Ako ustanovite da kod vas deluje telesna vežba. Položite palac u sredinu s unutrašnje strane ručnog zgloba. može da bude od naročite pomoći s tegobama kod kojih su kombinovani i telesni i mentalni simptomi . ♦ Izbegavajte alkohol i smanjite ili ukinite korišćenje šećera i kofeina. pritisnite Osrčnica 6. Deca i adolescenti nauče samohipnozu daleko brže od odraslih. ačno u ravni s malim Drstom. Hipnoterapija često može da se pojača ako se upotrebljava u kombinaciji s biofidbekom (biofeedbackom). 1 Da biste smirili živce i smanjili osećaj nelagodnosti. prisilite se na žustre šetnje ili počnite da se bavite aktivnim sportom u kojem uživate. ♦ Ako počnete da hiperventilišete. LECENJE KO D K U Ć E ♦ Svakodnevno vežbanje može da bude jedno od najmoćnijih oblika lečenja simptoma anksioznosti. tri do pet puta. Ne uzimajte više od 300 mg triput na dan. što može da smanji nagon za hiperventilacijom. a zatim ponovite na drugoj ruci. a zatim ponovite na drugoj ruci. EEG biofidbek (biofeedback). hipnotizer je tamo jednostavno zato da vas nauči kako možete najbolje da upotrebite ovu tehniku. Udisanje vazduha iz kesice pomoći će vam da ublažite vrtoglavicu ili bockanje koje možda osećate. pacijent gleda prikaz svojih sopstvenih moždanih talasa na elektroencefalografu i postepeno uči da kontroliše talase. dva prsta od pregiba ručnog zgloba i između dve kosti podlaktice. pre se radi o obliku koncentracije.kao što je to slučaj s anksioznošću. terapeutski dodir takođe smanjuje bolove. ♦ Dodatne količine magnezijuma pomažu. i Terapeutski dodir (koji ne uključuje direktan dodir) naročito je koristan za pacijente prikovane uz krevet i za one s hroničnim bolestima ili povredama previše osetljivim na direktan dodir. izdahnite u papirnu kesicu i udahnite vazduh iz kesice. Cvrsto pritiskajte jedan minut.

neobjašnjiv rast ili pad nivoa energije OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vam je dete ili tin ejd žer opsednut dijetam a i ne prestaje da se oseća debeo. Paradoks je da ona od priprem konzumiranja hrane pravi obred. ovon bolešću pogođeno oko 1 posto Amerikanki. lomljive kosti i mnoge druge probler Problem se obično javlja između rane adolesc cije i ranog odraslog doba. a stručnu pomoć trebalo bi da potra. Budući dijete samo privremeno ublažavaju psihološke p bleme koji se nalaze u pozadini. Anore ja je opasna. em etike ili tablete za skidanje kilograma. Postaje očarana ceptima i kuvanjem. A UZROCI Dok neka ispitivanja ukazuju na to da geni moj donekle predodrediti anoreksiju. kalorijam a i priprem om hrane. žućkasta koža ♦ rast diaka na licu i telu. pa na izraze zabrinutosti drug Ijudi reaguju Ijutito ili odbrambeno. Često započinje relativno prirodm željom za gubitkom nekoliko kilograma. nepravi lupanje srca. no neki slučajevi mogu biti vrlo otporni na čenje i mogu zahtevati hospital izacij u. Poricanje često pr njihovu izrazitu usredsređenost na to da ostanu n šavi: anoreksičari po pravilu neće hteti da prizna da nešto nije u redu. većina istraživai veruje da su ključni psihološki činioci. ali ipak neće i sama da jede. osobito školi. osobito kad pokušava ponovno stc ■ normalne navike jedenja. lako je u središtu ove bolesti hrana. Obolela osoba postaje opsednuta slikom s\ ga tela i često doživljava sebe debelom iako je isti upravo suprotna. Oko 90 posto obolelih su ženskog pola.ANOREKSIJA SIMPTOMI ♦ znatan gubitak na težini ♦ strah od debljanja. služeći se prisilom u mnogi vidovima života. Anoreksičs . ♦ ako vam dete preko m erno vežba kako bi om ršavilo. diuretike. unos hrane se postupno svodi na najn nju moguću meru sve dok se jelo gotovo sasvim ukine. obično nakon većeg gubitka kilograma. noreksija nervoza (anorexia nervosa) poremf je jedenja u središtu kojeg se nalazi preplav jući strah od debljanja. iako može da se javi i snije. kao što je sabiranje kalorija ili opsednutog proučavanja kuvara ♦ zatvo r ♦ suva. pothranjenost može i zvati hormonske smetnje. r ročito u prisustvu drugih osoba. Brzo lečenje obično će sprečiti napredova bolesti. Posledica ovog neosnovai straha je samoizgladnjivanje i velik gubitak teži osim mršavljenja i slabljenja. Oko polovine svih anore sičara u jednom trenutku počnu patiti od bulimi Anoreksičari obično dolaze iz porodica koje irr ju visoke zahteve u pogledu njihovih dostignuća i c sto traže savršenstvo. čak i u om ršavelom stanju ♦ preterano držanje dijeta i vežbanje ♦ iskrivljena slika o telu ♦ abnorm alna zaokupljenost hranom . gubitak dela kose ♦ prestanak m enstruacija ♦ potiskivanje polne želje ♦ hladne ruke i stopala na uobičajenoj sobnoj tem peraturi ♦ hronična nesanica. ♦ ako dete hronično upotrebljava laksative. Čak 15 po anoreksičara umire od komplikacija. bez njih se uskc neće moći. slabokrvnost. ♦ ako vam je dete zaokupljeno hranom . anoreksija bolest uma. Možda će protk gladovanje povremenim prejedanjem i čišćenjc (vidi Bulimija). rano.

napravite čaj tako da prelijete kipuću vodu preko 1 do 3 kašičice sušenog ili šake svežeg bilja. Za opuštanje želudačanih mišića. . Pustite da odstoji 10 do 15 minuta. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M LEČEN JE Ps hoterapija.može da ošteti mnoge biohemijske funkcije u : '^anizmu. probajte žutu lincuru (Centiana lutea) ili bilo koje drugo gorko sredstvo za varenje. Vidi pod Anksioznost za popis lekovitog bilja koje deluje umirujuće. kulturološke poruke koje veličaju mršavost i pritisci ili napetost unutar porodice. zavisno od stadijuma u kojem se prepozna i pacijentove spremnosti na saradnju. bitno je često praćenje. redovno medicinsko praćenje i vođenje ishrane trebalo bi da budu deo svakog prosrama lečenja anoreksije. Hospitalizacija je obično nužna ako je pacijent izgubio više od 25 posto svoje uobičajene telesne težine.kao što su EAT (test odnosa orema jelu) . trebalo bi postaviti cilj u obliku tačno određenog raspona težine. ALTERNATIVNI NA ČI Nl L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu kod nekih simptoma anoreksije i mogu da posluže kao korisni dodaci lečenju koje je usmereno na ishranu i emocionalne korene poremećaja. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Joga. osim gladova. usporavajući rast i polni razvoj i konačno . Osim toga. Dodatne količine cinkovog sulfata ukloniće svaki nedostatak cinka. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. što je još važnije. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lečenje anoreksije će se razlikovati.ne samo oblikujući svoj izgled nego i -sporavajući sazrevanje i polni razvoj. izbegavajte da komentarišete jelo. cink i masne kiseline. Di J A G N O S T I Č K I POSTUPCI ako nekim ispitivanjima .a. naročito onih koji su vegetarianci . prevladavajući pokazatelj je mršavljenje bez očiglednog telesnog razloga.obično imaju nizak nivo samopoštovanja i osećaju se nedostojnima Ijubavi. antidepresivi. Nedostatak cinka ćest kod anoreksičara. kao što su pažljivost i pronicljivost. :orinoseći i samoj pojavi anoreksije. Važna je bliska saradnja » ih zdravstvenih stručnjaka koji su uključeni u lečenje. Porodičnaterapijaje takođe važna ako pacijentživi s porodicom. Često se propisuju i dodatne količine ostalih hranljivih materija.mogu da se identifikuju potencijalni anoreksičari. U adolescenciji takva osećanja mogu da pogoršaju polne promene. sredstva za pojačavanje apetita.%o bi se isključili drugi mogući uzroci gubitka :ežine i. U središtu lečenja prvenstveno se nalazi individualna psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni problemi i teškoće u međuljudskim odnosima koji se možda nalaze u pozadini poremećaja. žbe ili tehnike opuštanja koje smanjuju anksioznost i povećavaju svest o telu. Uzimajte malu šolju tri do četiri puta na dan. Hipnoterapija isto može da bude korisna pri istraživanju emocionalnih problema koji se nalaze u pozadini. ples i plivanje spadaju među vej Kao roditelj ili prijatelj onoga ko se bori s anoreksijom. Budući da krajnji sučajevi neravnoteže hormona i hranljivih materija rrogu da dovedu do smrti. ta či (t'ai chi). a bihevioristička terapija može pomoći da se promene loše navike. Krajnost gladovanja može da bude -ačin na koji anoreksičar pokušava da upravlja svojim životom . a važni su i prehrambena edukacija i medicinsko praćenje. Svi ti stručnjaci morali bi da imaju određeno svjstvo u lečenju poremećajajela. Pokažite toj osobi da cenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta. kao i sredstva p ro tiv anksioznosti. Krv i mokraću trebalo bi temeljno da pregledate • . otkrila neravnoteža hormo'2 i nizak nivo važnih hranljivih materija kao što su kalijum. težinu. EEC biofidbek (biofeedback) može da pomogne da se anksoznost i navike jedenja stave pod nadzor. negovanost izgleda ili uspeh u školi ako niste upitani.

♦ ako se kod deteta jave bolovi ili osip ispod pazuha. artritis znači upalu zgloba. lečenjem zapc četim odmah posle pojave poremećaja ublažavaj se simptomi kod većine Ijudi. a krajevi kostij postaju neprirodno povećani. verovatnoća takvih oboljenja se povećav. stopalima i opšti umor i nesanica. Mnogi Ijudi ga doživljavaju kao bil kakvu vrstu bola ili nelagodnosti povezane s pokr« tanjem tela. ili im a prom ene tem p erature. obično pogađa Ijude starije od 40 godina. oči. On isto tak može da izazove oštećenje drugih delova tela. mogu da budu znakovi reu m ato id n o g a rtritisa . to žene dva do tri puta češće nego muškarce. m ožda im ate infektivni a rtritis. a verovatnoća kon plikacija kojeoslabljuju i onesposobljavaju organizat daleko je manja nego što je bio slučaj s našim rod teljima. ♦ Bolno naticanje. upala i ukočenost u rukam a. nogj ma. renja. m ožda se radi o početnoj fazi reu m ato id n o g a rtritisa . ♦ ako prim etite bolove i ukočenost u rukam a. lako nema potpunog izlečenja. naročito posle buđenja. 6 . pluća. posle čega se obično st£ bilizuju ili slabe. Izgleda da je za mnoge Ijude . Karakteriše ga upala i bolovi u šakama naročito zglobovima prstiju . anem ija ili osip u flekam a po rukam a i nogama mogu da ukazuju na m lad alački (d e čji) re u m a to id n i a rtritis. bilo od povrede bilo iz nepoznatog razloga. slab apetit i gubi na težini. bilo da je on posledica bolesti. nogama ili leđim a nakon kratkih razdoblja sedenja ili posle prespavane noći.bolovi i Zglobovi . ♦ Tem peratura.bolovi.kao i u rukama. mnoge tegobe koje se često nazivaju "artr tisom" lako se leče i kontrolišu. mogu da ukazuju na infektivni a rtritis. groznice ili tem perature to kom uobičajenih aktivnosti verovatno ukazuju na postupno pojavljivanje o ste o a rtritisa . upala zglobova. osetljivost i oštri bolovi. tendinitis (upi la tetive) i opšta ukočenost ili bolovi u zgiobovim (Vidi takođe Leđa . ponekad praćeni groznicom i povezani s povredom ili nekom drugom bolešću. uklji čujući srce. Nelagodno: reumatoidnog artritisa može da se razvija nedeljam ili mesecima i obično je najjača posle buđenja Reumatoidni artritis kod starijih Ijudi može konj čno da izazove kvrgavost i izobličenostšaka i stopal kako mišići slabe. infekcije. ručnim zglobovim a ili prstim a ruku na istim zglobovim a s obe strane tela. Št se više naši poslovi i slobodne aktivnosti obavljaj sedeći. napredak konvencionalne medicin« kao i altemativnih načina lečenja. gubitak težine.iako to nipošto n znači za svakoga . R OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako bolovi i ukočenost nastupe brzo. Simptomi mogu d potraju pet godina ili više. ♦ ako su bolovi praćeni tem p eraturo m . adnici pate od bolova u zglobovima više neg od bilo koje druge vrste tegoba ili bolesti. osim 5 do 10 postc pacijenata. živce i mišiće.ARTRITIS SIMPTOMI ♦ Bolovi i sve jača ukočenost bez uočljivog naticanja. genetske mane ili nekc drugog uzroka. mo problem. m ožda se kod vas razvija o ste o a rtritis ili neko drugo artritično oboljenje. ručnim zglobovim a i člancim a. Srećom.artritis neizbežan deo procesa st. burzitis.). V A Ž N I J E V R S T E AR TR I TI SA Reum atoidni artritis. Mož da se javi i kod dece. bakama i dekama. tetive se skupljaju. dete m ožda ima juvenilni reu m ato id n i a rtritis. nogama. katkad nazvan i reumatizam i sinovitis. na kolenim a. Ako pozitivistički sagled. ♦ Kod dece isprekidana tem peratura. gubitak apetita. naročito devojčica između 2 i godina. uključujući takve lokalizovane problem kao što su bolovi u krstima. lako se naziv primenjuje na širok spektar različiti poremećaja. omogućava poc nošljiviji život obolelima od artritisa. a ne postoje nagoveštaji otkrivanja delotvornc leka u bliskoj budućnosti. Ranim lečenjem verovatnoća trajn invalidnosti smanjuje se kod svih.

Kod osteoartritisazaštitna hrskavica na krajevima kosti u zglobovima .D ečji (ju iln reum ven i) atoidni artritis. Ako se ne leči. nazvano hrskavica. u ranom dobu se javlja urođena deformacija kostiju. .posledica je postupnog propadanja hrskavice u zglobu posle brojnih godina upotrebe. R E U M A T O ID N I A R TR ITIS Osteoartritis . Infektivni artritis odnosi se na različite tegobe koje zahvataju veće zglobove na rukama i nogama.artritis izazvan trošenjem . stvarajući trenje i bolove. koštani trnovi (koštane izrasline na pršljenovima ili drugde). Unutrašnje površine kosti postaju izložene i taru se jedna o drugu. čini se da su neki Ijudi genetski predodređeni na degenerativne poremećaje kostiju. kao i prste na rukama i nogama. naročito kod starijih osoba. Toje najčešći oblik artritisa. Zloupotreba anaboličkih steroida. karakteriše hronična temperatura i anemija. Bolest može imati i sekundarno dejstvo na ^rce. Upala izaziva pucanje hrskavice u glavnoj tački zgloba. iako može da promeni oblik i veličinu kostiju. Bez zaštitne hrskavice. može za posledicu da ima trajnu invalidnost. iako su simptomi obično manje ozbiljni kod ponovljenih napada. Kod mnogih Ijudi osteoartritis se pojavljuje postepeno i ne oslabljuje ozbiljnije organizam.) lako je mehanizam osteoartritisa nepoznat.postepeno se istroši. koštane izrasline i kvrgavi zglobovi mogu da izazovu bolnu upalu mišića ili oštećenje živaca. U nekim slučajevima na rubovimazglobova razviju se koštani trnovi. Tanka sinovijalna opna oblaže celu šupljinu zgloba i luči sinovijalnu tečnost da bi podmazala zglob. pluča. zajedno sa znatnim promenama u držanju i pokretljivosti. kristalni artritis) i sistemski lupus (upalna bolest DEGENERACIJA ZGLOBOVA U zdravom zglobu čvrsto gumasto tkivo. Kod drugih Ijudi. Lečenje je uglavnom isto kao i za odrasle. dok prekomerna sinovijalna tečnost prouzrokuje naticanje zglobnog omotača. giht (ulozi. O steoartritis. a većina obolele dece u potpunosti se oporavlja od bolesti ne doživljavajući trajnu invalidnost. Pojave artritisa kod dece mlade od petgodina mogu da potraju nekoliko nedelja i da se ponovo vrate. ili degenerativna bolest zglobova. oči i nervni sistem. štiti kosti od trenja na tačkama dodira. Budući da simptomi mogu da budu prikriveni primarnom povredom ili bolešću. Trajno oštećenje izaz'. bolove.anodečjim reumatoidnim artritisom sadaje retkost. može takođe da izazove osteoartritičnu degeneraciju. odnosi se na bolove i upalu koja može biti posledica s stematskog gubitka koštanog tkiva u zglobovima. zarazni artritis može da prođe nezapaženo. izobličenost i teškoće pri kretanju. koji izazivaju oštećenja mišića i živaca. kosti se počinju međusobno trljati. koji su popularni među nekim sportistima. Artritična infekcija obično je komplikacija povrede ili neke druge bolesti i mnogo je ređa od artritičnih oboljenja koja se ja\ljaju sa starenjem. s jakim naglaskom na tizikalnoj terapiji i telesnim vežbama kako bi se tela koja rastu održala aktivnim. U retkim slučajevima. Među ostala artritična oboljenja ubrajaju se ankilozni spondilitis (artritis kičme). Kod reumatoidnog artritisa sinovijalna opna postaje zadebljana i upaljena. O S TE O A R TR IT IS KOST H R S K A V IC A S IN O V IJA LN A TEČ N O S T S IN O V IJA LN A O PN A U P A LJEN A O PN A N A G R IŽ E N A H R S K A V IC A Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ili Stilovu (Stillovu) bolest.naročito u kičmi i nogama . (VidiKoštani trnovi.

Uzrok reumatoidnogartritisa nije još u potpunosti shvaćen.porem ećaji). Kontrolisana primena dubinskogzagrevanja i u trazvuka može takođe da ublaži stanje u bolesnii zglobovima. Kao što može da se pretpostavi. r primer. tuberkuloze. N pripazite: budući da se propratna dejstva lečen zlatom mogu kretati od manje ozbiljnih kožnih osip do težih poremećaja krvi i bubrega. fizikalne terapije i fizičkih pomagala ka što su štapovi ili druge naprave za pomoć pri hod. premda RF mogu da budu prisutni i kod drugih poremećaja. rezultati se kreću od pt vremenog ublažavanja do dugoročnog sprečavan simptoma. Kod dijagnostikovanja osteoartritisa upotrebljava se rendgensko snimanje. trajanje jačina trenutnog bola i neugodnosti zavise od vrste težine artritisa. koje otkriva po pravilu skvrčene zglobove ili kalcifikate na krajevima kosti. povrede ili druge vrste nadražaja. Ovu vrstu artritisa prouzrokuje i napad bakterija ili virusa na zglobove i on u pravilu sledi posle neke druge bolesti. bez obzira na to da li se upotrebljavaju lekovi ili drugi oblici lečenja da bi se ublažili U slučaju lokalizovanog bola. posledice mogu da traju ceo život. gonoreje ili borelioze (Lymeske bolesti). Zavisno od pojedinca. uobičajeno lečenje u tri faze sastoji se od lel< za ublažavanje bolova i upale. Infektivn artritis.ARTRITIS NASTAVAK P vezivnogtkiva). O steoartritis. UZROCI Svaki od tri tipa artritisa ima svoje očigledne uzroke: Reum atoidni artritis. Neki istraživači misle da se možda radi o nekom obliku autoimunog poremećaja (vidi Im unološki sistem . Lekari mogu da komb nuju ove lekove s režimom zagrevanja. lekar će v < rovatno da vam prepiše acetilsalicilnu kiselinu (np Aspirin) ili neki drugi nesteroidni lek p ro tiv upai (NSPL) kao što je ibuprofen. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA D IJA GN O S TI ČK I P O S T U P C I Osim analize simptoma često se koriste krvne analize da bi se potvrdio reum atoidni artritis. U slučajevima osteoartritisa. Ova učestala degenerativna bolest zglobova deo je procesa starenja. mirovanja vežbanja. specifičan način lečen zavisiće od prirode i ozbiljnosti bolesti koja se nala u pozadini. Proces može da potraje nekoliko d < na u slučaju manjih problema sa zglobovima ko inače zdravih odraslih osoba. Kod uznapredovalih slučajeva. lekar će možc da vam preporuči injekcije kortikosteroida da I ublažio bolove i ukočenost u zahvaćenim zglobov ma. hrskavica i kost ne mogu se u dovoljnoj meri same oporaviti da bi se mogle nositi s oštećenjem. Najvažnije je da se zahvaćeno područ zaleči pre nego što dođe do ozbiljnijih komplikacij Lečenje infektivnog artritisa po pravilu uključu velike intravenske doze antibiotika. često kao posledica intenzivne sportske aktivnosti. koji mogu biti posledica uganuća. ovom bi načir lečenja trebalo pristupiti oprezno. poput stafilokoknih infekcija. Burzitis i Tendinitis . nju.tegobe. Početkom ovog veka istraživači su otkrili da odri đeni spojevi koji sadrže zlato i koji se daju oralno injekcijom. Ako vaš lekar sumnja na infektivni artritis kao komplikaciju neke druge bolesti. analiza uzorka tečnosti iz bolesnog zgloba obično će da potvrdi dijagnozu. kao i drenai viška tečnosti izzglobova. simptomi. Bolest može da se poveže sa slomljenim kostima i može da se razvije kod mladih osoba zbog trošenja zglobova koji nose težinu tela. pružaju olakšanje nekim pacijentima izazivaju potpuno mirovanje bolesti kod drugih.zapaljenje tetive). mirovanja kako bi s ozleđenim tkivima omogućilo da se sama zaleče vežbanja da bi se obnovila pokretljivost i snaga Da bi ublažio bol i upalu u blagim slučajevirr reum atoidnog artritisa i osteoartritisa. Vidi takođe Leđa . LECEN JE Ponekad artritično oštećenje može da se uspori ili zaustavi. U slučajevima artritičnih komplikacija izazvan povredama ili infekcijom. 118 . većina obolelih ima u krvi antitela nazvana reumatoidni faktori (RF). ukočenosti i nepomii nosti. ali u većini slučajeva oštećenje se povećava dok bolest napreduje. Kod starijih Ijudi teškim reumatoidnim degenerativnim bolestima. Druga teorija daje da se nasluti da se radi o imunološkoj reakciji na virusnu infekciju negde u organizmu. dok kod ostalih mo2 potrajati mesecima ili godinama.

kad ih primenjuje osposobljeni praktičar. mogu da imaju pozitivno dejstvo kod kontrole hroničnih bolova izazvanih artritisom. lako se u pojedinaćnim slučajevima tvrdi da su takvi načini lećenja uspešni. na primer.e o p e ra c ije ograničeno. možda neće opravdati potrošen novac. opuštanje. rešenje možda leži u hirurškim zamenama.mogu da se zamene pouzdanim veštačkim zglobovima napravljenim od nerđajućegčelika i plastike. ublažavaju bolove reum atoidnog artritisa ili osteoartritisa nekoliko nedelja ili meseci. 1 .kao i manji zglobovi u laktu. Staviše. Društvo za obolele od artritisa procenjuje da Ijudi u SAD svih visina primanja i svih stručnih sprema i nivoa obrazovanja troše više od milijardu dolara godišnje na sumnjive načine lečenja artritisa. Najbolja odbrana od bezobzirnih praktičara je što je moguće potpunije znanje o vašoj bolesti. vođena fantazija (vizualizacija) i tehnike opuštanja. ono za šta se čini da deluje najednu osobu pod određenim nizom okolnosti možda neće uopšte da deluje kod nekoga drugoga. Sinovektomija je :c ? :ranjivanje oštećenog vezivnog tkiva koje oblaže š l o inu zgloba i dopušta organizmu da ponovo stvorizdravo tkivo na njegovom mestu. lako je kretanje posle tv . Budući da je jedan od najmučnijih vidova artritisa da se nauči kako se živi uz bolove. istraživanja ukazuju na to da neke od ovih metoda mogu odigrati značajnu ulogu u lečenju artritičnih oboljenja. tim se operacijama ubla- ĆUVAJTE SE ŠARLA TAN SKIH LEKOVA Budući da ni konvencionalna ni alternativna medicina ne mogu izlečiti reumatoidni artritis ili osteoartritis. Ako bol i upala zbog artritisa postanu zaista nepodnošljivi ili artritični zglobovi jednostavno prestanu funkcionisati. uključujući kognitivnu terapiju. ako ga uopšte bude. morali biste da budete na oprezu i imate određenu količinu sumnje kad razmatrate šta bi za vas bilo dobro. vizualizaciju. postoji obilje načina lečenja koji nisu dokazani. kosti se mogu hiruršlolm putem ukloniti ili spojiti. neprovereni i nedokazani lekovi koji se ne daju u vidu injekcija i ne gutaju verovatno vam neće naškoditi. Ova operacija se r^ češće vrši na kolenu. Uopšte. kolenu i prstima ruku . Oboleli od artritisa morali bi da budu izuzetno oprezni u pogledu načina lečenja za koje se tvrdi da će »izlečiti« bolest. \a z iv i o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Takvi programi usredsređuju se na poboljšanje emocionalnog i psihološkog blagostanja učenjem pacijenata kako da se opuste i sprovode svoje dnevne aktivnosti realnim tempom. Invazivni oblici lečenja mogu da imaju opasne propratne efekte ili da izazovu druge sistemske probleme. Oboleli od artritisa godinama govore o pomoći koju su im pružila sredstva koja se kreću od bakarnih narukvica do laserskog lečenja. U slučajevima teškog artritičnogoštećenja vrata ili stopala. samohipnoza. mnogi lekari preporučaju obuku o tehnikama podnošenja bolova. Naučiti kako se svladava mentalni stres i anksioznost može da bude od ključne važnosti u izlaženju na kraj s telesnim ograničenjima koja mogu da prate hronični reumatoidni artritis i osteoartritis. U današnje vreme zglobovi kuka i ramena . žavaju mučni bolovi i sprečava dalje oštećenje živaca ili krvnih sudova. M editacija. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da medicinska nauka nije našla nikakav potpuni lek za različite vrste artritisa. Rezultat. Kognitivna terapija može da uključuje različite tehnike za planiranje rasporeda aktivnosti. mnogo Ijudi se okreće alternativnim načinima lečenja da bi olakšali bolove i invalidnost. Razumevanje uzroka koji se nalaze u pozadini bolesti i zadržavanje zdrave količine sumnjićavosti u pogledu tvrdnji o brzim načinima izlečenja pomoći će vam da izbegnete ugrožavanje svog zdravlja i novca. A K U P R E S U RA I A K U P U N K T U R A Neki oboleli od artritisa smatraju da ovi oblici lečenja.Različiti oblici operacija mogu da zatrebaju da bi ie inanjila nelagodnost izazvana artritisom ili da bi se p :o o \o uspostavila pokretljivost. opasnostima i koristi koju bi trebalo da donese predloženo lečenje. razonodu i kreativno rešavanje problema. lako je malo alternativnih pristupa čija se delotvornost može konačno dokazati kontrolisanim studijama.

pa polako popustite. U homeopatske lekove za ublažavanje trenutnih bolova i ukočenosti zglobova mogu da se ubroje Rbus Toxicodedron ili Bryonia. Cvrsto priljubite vrhove prstiju. utrljajte na bolno mesto tinkturu od lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine (Viburnum opulus). Zatim izdahnite dol izvijate leđa u luk i spuštat glavu i stražnjicu (Mačka). lagano stisnite. udahnte dok spuštate leđa i 3 podižete glavu i stražnjicu (Pas). Na rukama i kolenima u položaju kao na slici. Ponovite 9 puta. KIROPRAKTIKA Nakon dijagnostičkog pregleda. Ponovite 10 puta sa svakom rukom. Ponovite 1 puta. HIDROTERAPIJA Plivanje ili drugi oblik telesne vežbe u vodi. Duboko dišite 4 dok zadržavate ovaj polo. Izdahnite i zabacite glavu i stražnjicu što je moguće više ulevo. 1 Da biste ublažili ukočenost zglobova prstiju. Za hronični osteoartritis i reumatoidni artritis prepisaće se konstitucijski lekovi posle konsultacija s osposobljenim homeopatom. Izvedite vežbu C na rukama i kolenima. saosećajno davanje terapije dodirom može da pomogne kod ublažavanja emocionalnog delovanja hronične bolesti. Da biste ublažili napetost mišića. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Da biste opustili ručne zglobove šake. provera. Savijte prste u šaku oko palca. Izdahnite dok polako izravnavate leđa. ispitivanja i odgovarajuće konvencionalne terapije.ARTRITIS NASTAVAK RAD NA T E LU JOGA U kombinaciji s drugim oblicima lečenja. koja se uzima triput na dan. 10 sekundi. voda pomaže da se pridržava telo i smanjuje gravitaciono opterećenje. Ponovite nadesno. poslužite se Paukovim guranjem.) i po 1 dela cimifuge (Cimicifuga racemosa) i koprive (Urtica dionica). masaža mekog tkiva oko zglobova zahvaćenih artritisom ili nežno dodirivanje od strane lekara ili nekog drugog praktičara mogu imati umirujuće dejstvo na one koji boluju od artritisa. Gurajte dlanove jedan prema drugom dok vam se vrhovi prstiju i dalje dodiruju. Kod osoba koje nisu sposobne da izvode energične telesne vežbe osposobljeni terapeut izvodi pasivne vežbe. Ispitivanja daju da se nasluti da ublažavanje stresa i napetosti ima pozitivno dejstvo na hormonsku ravnotežu u organizmu. kiropraktičar može da pomera kičmu i ostale artritične zglobove da bi ublažio bolove i ponovo uspostavio njihovu normalnu funkciju. 0 120 . dopušta obolelima od artritisa da rade na pomeranju zglobova zahvaćenih artritisom i unapređuju snagu mišića. a dlanove držite razdvojene 5-8 cm. po mogućnosti u zagrejanom bazenu. HOM EOPATIJA Pas i Mačka pomažu istezanje kukova i leđa. Ponovite 20 puta. 2 Među različite lekove koje preporučuju travari za ublažavanje bolova ubraja se 5-mililitarska tinktura napravljena od 2 dela kore vrbe (Salix spp. probajte Stiskanje palca. Osim što se od nje pacijentoseća fizički bolje.

Smatra se da alkaloidi iz ovih biljnih vrsta zaustavljaju stvaranje kolagena. ISHRANA Izbegavanje tačno određenih vrsta hrane može da zaustavi artritične simptome vezane za alergije. N e k e egipatske m um ije pokazuju n ep og rešive sim p to m e osteoartritisa. Navode se pozitivni rezultati uklanjanjem delimično hidrogeniziranih masti i višestruko nezasićenih biljnih ulja i dopunjavanje ishrane lanenim uljem. sredstvu protiv bolova koje možete da kupite bez lekarskog recepta možete da dodate i suvo grejanje pomoću električnog jastučića ili vlažno grejanje u obliku vruće kupke ili termofora umotanog u peškir.-----------------. sprave. Niacin (vitamin B3) može takođe da se koristi iako prekomerna upotreba može da pogorša jetrene tegobe. Beta karotin (vitamin A) L E Č E N J E KOD K U Ć E Toplota i mirovanje -tradicionalni lekovi za artritični bol . koji gradi hrskavicu. O d reum atoidnog artritisa. kao i sm rznuti ostaci čoveka iz bakarnog doba o tkriven i u tirolskim Atpama 1991. po mogućnosti pod nadzorom alergologa. posude i kvake na vratima i ladicama. Uvek uzimajte dodatne količine vitamina pod stručnim vođstvom budući da predoziranje nekih vitaminskih spojeva može da ima propratna dejstva ili može da dođe do neželjenih interakcija s lekovima. bitnoza obnavljanje hrskavice. Vegetarijanska ishranas malo masti i belančevina ublažava bolove i upalu reum atoidnog artritisa. mesne proizvode. Uzimanje vitamina C takođe se može savetovati osobama koje uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Osobama s oslabljenim. JO G A Citav niz joga položaja (vidi susednu stranicu) može da ima blagotvorno dejstvo na artritis. koji narušava ravnotežu vitamina C u organizmu. Ijudi obolevaju te k relativno kratko. godine. sardinama i drugom masnom ribom kao izvorom masnih kiselina omega 3.kratkoročno su vrlo delotvorni za većinu osoba koje pate od ove bolesti. Aspirin). Bs i E. pojačavaju stvaranje kolagena i obnavljanje vezivnog tkiva. jaja i mlečne proizvode. Smatra se da vitamini C. patlidžan i paprika. ima delovanje antioksidansa na ćelije i neutralizuje destruktivne molekule zvane slobodni radikali. orahe. prehrambene biljke iz porodice pomoćnica: paradajz. Služite se metodom pokušaja i greške. naročito za žitarice. jako izobličenim prstima od reumatoidnog artritisa pomaže posebno oblikovan pribor. 1 . N ova vrsta virusa verovatn o je p o k renula b o le st p r e sam o dvestotinjak godina. kao i cink. osobe koje pate od slabosti u nogama i rukama izazvane osteoartritisom mogu da upotrebljavaju posebno ugrađena pomagala u kupatilu. krompir. Neki stručnjaci za ishranu preporučuju da se isključi sir. Vitaminskom terapijom mogu da se ublaže određeni artritični simptomi. Redovno vežbanje je važno da bi se održala pokretIjivostzglobova.▼ B olest iz davnina A rtritis je u o vo m ili onom obliku prisutan v e ć dugo. naročito kad artritis zahvati donji deo leđa i noge. prem a nekim stručnjacim a. Neki terapeuti preporučuju trešnje ili tamnocrvene bobice da bi se stimulisalo stvaranje kolagena. naročito šipke na kadi i podignutu toaletnu dasku. Pacijenti prekomerne telesne težine morali bi da počnu da je smanjuju. Ako artritisni bolovi nastupe neočekivano. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

) ili su emocionalr prirode (stres). koje aktiviraju različiti „okidači" iz okoline (polei životinjske dlake. Astma nije problem s udisanjem.. lekar bi m < rao da vas redovno prati i morali biste da tražite tri nutnu medicinsku intervenciju kod jačeg napad Prepoznavanjem okidača u vašem slučaju može da naučite da smanjite jačinu i učestalost napac astme. To su sve znakovi krajnjeg nedostatka kiseonika. astma je glavni uzrok škc skih izostanaka i primanja na dečja bolnička od< Ijenja. koje m ože da se kreće od slabog do sasvim glasnog ♦ kašalj. astma je hronična bolest i m ože da bude prilično ozbiljna ako se prim ereno ne leči. Ako imate astmu. astma. za njih ova bolest pre( stavlja povremenu neugodnost. lako je astma retko smrtonosna. samo blage i retke napade. njem. morali biste da pi tražite pomoć lekara pre nego što probate altern tivne načine lečenja. ♦ ako propisani lek protiv astm e ne deluje za vrem e u kojem bi m orao. Za druge. katkad praćen sluzi OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako vi ili neko drugi ima napad astme prvi put. Ponekad se simptomi vraćaju iznenac i s iznenađujućom jačinom. Odmah pozovite hitnu pomoć. Izmec 50 i 90 posto astmatičara boluje od alergija. što otežava pričanje. zviždukanje pri disanju. Prilično česta bolest. duvanski dim . Napad može da prođe brzo ili da traje duže c jednogdana. prilično ozbiljna bolest. Blagi i umereni nap. A UZROCI Astma nemajedan uzrok. tačnijejeda napade mo. da može da bude teži i opasniji od početnog napac i može da potraje danima ili čak nedeljama. već s izdis. Ovaj »drugi talas« nap. a možda ih i u potpunosti izbegnete. padi mogu da budu česti i jaki i da zahtevaju hitr medicinsko lečenje. Alergijesu primarni krivac. Javljaju se u naletim.. n. pogac između 15 i 16 miliona Amerikanaca. trebalo bi da dobijete novi lek. izaziva stezanje grudima i teškoće pri disanju. U slučaju astme o simptomi nisu uvek prisutni. stezanje u grudim a ♦ blaga do um erena zadihanost ♦ hripanje ili šištanje. Ako imate astmu. na primer. U teškim slučajevima disajni putevi u pli ćima postanu tako uski i začepljeni da je disan nemoguće. Cešća je kc dece nego kod odraslih.ASTMA SIMPTOMI ♦ nem ir ili nesanica ♦ sve jače. a usnice ili koža pod noktim a deluju sivkasto ili plavkasto. koža među rebrim a deluje uvučeno. ♦ ako vi ili neko drugi s astm om ima osećaj da se guši. nosnice se šire. da izazove niz različitih činilaca koji deluju zasebr ili u kombinaciji. ili m ožda imate težak napad. stma je hronična respiratorna bolest koja. Najčeš . pris Ijavajući vas da upotrebljavate gornji deo pluća c biste s mukom hvatali vazduh. pak. Neke osobe s astmom proživljava. koji se zatim začepe prekomernom slu^ Ustajali vazduh ostane zarobljen na dnu pluća. Tokom napada astme grčenje mišića i bronh jalnih tkiva koja otiču sužavaju sitne disajne puteve plućima. di sastoje se od kratkih pojava ostajanja bez daha dahtanja. no relativno bezbolno. kac kod bronhitisa i emfizema.

plesan. Začepljeni disajni pjtevi zarobiće vazdjh i otežati disanje. Bronhiolitis. jesu polen. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. čest je uzrok dečje astme. lekove pomoću kojih se suženi disajni putevi u plućima proširuju. kojom se meri jačina vašeg izdisanja. izoetarin i salbutam ol. Ovi lekovi mogu da se dobiju u obliku spreja i tableta. indometacin. lekar će možda da zatraži da svakodnevno vodite dnevnik beležeći činioce iz okoline i emocionalne činioce koji izazivaju napade astme. Još jedan važan činilac kod astme vezane uz alergije jeste naslednost: naučnici su otkrili gen koji. Jedan do dva udisaja ublažavaju dahtanje i stezanje u grudima koji se javljaju s blagim DI S A J N I P U T E V I A S T M A T I Č A R A D U ŠN IK Vazdjh pjtuje niz djšnik j pljća kroz cevčice koje se račvajj. trava. a zovu se bronhiole i po pravilu s j obložene tankom sljzokožom. poput bronhitisa. kojim se rezultat očitava dok vi izdišete u spravu za merenje vrhunca protoka vazduha. Osoba koja nema astmu po pravilu može izdahnuti oko 75 do 85 posto vazduha iz pluća u roku jedne sekunde. po svemu sudeći. emocionalni stres i neki stresovi iz okoline kao što je zagađen vazduh. Lekari obično više vole bronhodilatatore za inhalaciju. liče na adrenalin (veštački proizvedena verzija hormona adrenalina koji se stvara u organizmu). ove materije mogu da izazovu oslobađanje histamina i drugih hemijskih materija u organizmu. Niz alternativnih načina lečenja može da pomogne kad se koristi zajedno s konvencionalnim oblikom lečenja. LEČEN JE Ako imate astmu. acetilsalicilnu kiselinu npr. Plućne infekcije takođe mogu da izazovu astmu. Kada se udišu. Za medicinsko lečenje astme lekari uopšte prepisuju bronhodilatatore. duvanski dim i čestice odumrle kože i pljuvačkaživotinjskog porekla (dlake perje kućnih Ijubimaca). morali biste redovno da odlazite kod lekara. čije se visoke koncentracije nalaze u nekim vrstama hrane i tečnosti (vidi Prevencija. To će ne samo da pomogne lekaru da prati bolest nego će da pomogne i vama da prepoznate i izbegavate ono što izaziva astmu. koji se proizvode u spreju ili u obliku baždarenog inhalatora. Provera funkcije pluća koja se najčešće koristi zove se test vrhunca protoka vazduha. Bronhodilatatori za inhalaciju. lekar će verovatno da obavi proveru funkcije vaših pluća. metaproterenol. što prouzrokuje alergijsku reakciju i napade astme. virusna infekcija disajnih puteva koja obično pogađa dvogodišnju ili još mlađu decu.alergeni. čini Ijude osetljivim naovu bolest. prašina. Ostali alergeni uključjju hemijska isparavanja. kao što su izoproterenol. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Da bi se utvrdilo da li imate astmu. i sulfite. . KONVENCIONALNA MEDICINA Nakon dijagnostikovanja astme prvi korak bi morao da bude dogovor s lekarom oko plana lečenja. ibuprofen i drugi nesteroidni lekova pro tiv upala. Medu druge okidače astme ubrajaju se fizički napori. kod teških napada uvek je nužno konvencionalno medicinsko lečenje. ispraznivši ih u roku tri sekunde. Kod Ijjdi s astmom odredena stanja ili jdahnjte materije mogj da d e ljjj kao »okidač« i izazovu ispjštanje hemijskih materija od kojih se bronhiole stežj i stvarajj previše sluzi. Kod odraslih se astma može razviti kao posledica infekcije gornjih disajnih pute\a. Kao deo tog plana. Aspirin) ili njene spojeve kao što su fenilbutazon. Astmatičaru treba šest ili sedam sekundi da bi istisnuo sav vazduh iz pluća. stranica 133). ili materije koje prouzrokuju alergije. Vaš vam lekar može prepisati spravu tako da možete pratiti bolest kod kuće. zato što oni ulaze direktno u pluća i zato što je u njima upotrijebljeno 1000 puta manje leka nego u oralnim oblicima.

mogu da izazovu opasna propratna dejstva.) A K U P U N K T U RA Pomoću pravogomana (Inula helenium). korena kc deluje kao umirujući ekspektorans. uzmite Arsenicum albui (30c) prema potrebi. Pijte vruće. zatim procedite i pij vruće tri puta na dan. Cesto se prepisuju osobama koje ne mogu da podnesu lekove za inhalaciju ili pate od hronične astme. pustite da odstoji 10 sati. Homeopati nude niz različitih oblika lečenja simpti ma astme. Pružajući desnu ruku preko levog ramena. možete očist organizam od prekomerne sluzi. a teži napadi uvek zahtevaju pomoć konvencionalne medicine. odmah ispod ključne kosti (Bubreg 27).5 grama sladii (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Postepenim izlaganjem organizma određenom alergenu kroz niz injekcija. Potopite mešavinu u hladnu v < du. 1. tabletama ili kapsulama. A K U P R E S U RA Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) delotvi ran je bronhodilatator. 124 . Ili stavite šake na grudi. Napravite čaj kor binujući 5 grama kositernice. astmu bi trebao da prati lekar. Upamtite: kad se jednom dijagnostikuje. KINESKO BILJE ALTERNAT1VNI NAČINI L E Č E N J A Mnoge osobe navele su uspešnost alternativnih oblika lečenja kod astme. Za osta lekove savetujte se s ovlašćenim homeopatom. ne upotrebljavajte je ako imate vist krvni pritisak ili srčanu bolest. uzmite Aconite (6c) prema potret Za simptome koji se pogoršavaju zbog vlage. u koje se ubrajaju teofilin. AROMATERAPIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja eukaliptu (Eucalyptus globulus). (Vidi Dodatak radi dodatnih informacija o položaju tačaka. ali čak i zagovornici preporučuju ove metode tek kao dopunu konvencionalnim oblicima lečenja. Oralni bronhodilatatori. LECENJE LEKOVITI M B IL JE M Primenom laganog pritiska na određene tačke tela možete da ublažite neprijatnost izazvanu astmom. ili nastupa naglo i iznenada. Za simptome koji se pi goršavaju noću i kadaje hladno vreme. Udišete kroz nos nekoliko kapi jednoga ulja ili mešavine n koliko njih nakapanih na maramicu ili tkaninu. U teškim slučajevima mogu da se prepišu i kortikosteroidi. PAŽNJA: Velike količine o\ biljke mogu da imaju isto dejstvo kao i velike kolic ne adrenalina. prekrijte gla\ peškirom i udišite mirisnu paru kroz nos. Caj napravljen od sitnocvetr divizme (Verbascum thapsus) preporučuje se za urr rivanje sluzokože. Ako ih preterano upotrebljavate. kašičici usitnjenog korena dodajte punu šolju hladr vode. bora (Pinus sylve tris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. Za pripremu čaja. a zatim ponovite na drugoj strani. HOM EOPATIJA Nekoliko medicinskih ispitivanja daje da se nasluti da pomoću akupunkture mogu da se ublaže simptomi astme. uzmi Natrum sulphuricum (6c) prema potrebi. poput visokog krvnog pritiska. m žete olakšati disanje kod blagog napada astme. 4 grama štapića cim tove kore (Cinnamomum cassia). metaproterenol. Ako su uzrok vašoj astmi alergije (naročito na polen ili ubode insekata).ASTMA NASTAVAK D do umerenim napadima. ali lekar mora pomno da prati ovo lečenje zbog ozbiljnih propratnih dejstava. s palcima okrenutima prema gore i napipajte osetljivu tačku uz grudnu kost. naročito tokom noćnih napada. vašće lekar možda davam predloži imunoterapiju. salbutamol i terbutalin mogu da se dobiju u tečnom obliku. lavande (Lavandula officinalis). Cvrsto pritiskajte dva minuta. čvrsto pritisnite deo leđa između leve lopatice i kičme (tačka Bešika 13). Ovde ih navodimo nekoliko: za ublažav nje nemira i anksioznosti. Hitne situacije mogu zahtevati injekciju ili inhalaciju doze adrenalina da bi se pročistili disajni putevi u plućima. imunoterapija može da pomogne da vaš imunološki sistem izgradi odbrambeni mehanizam. UPOZORENJE: Bronhodilatatori su snažni lekovi. Ako vam je nos začepljen i u neko drugo vren (ne tokom napada). miloduha (Hyssopus officin lis). duboko udahnite pet puta. svremenom alergijske reakcije mogu da se smanje ili u potpunosti nestanu. umešajte nekoliko kapljica eteri nog ulja u umivaonik pun vruće vode. Postupak bi trebalo da izvodi samo ovlašćeni stručnjak za akupunkturu. a zatim stavite da provri.

godine »preraste« tu bolest. sok od grožđa. i instant-čaj. voćni preliv i melasa (šećerni sirup). ► Kod kuće pratite promene kapaciteta pluća služeći se spravom za merenje vrhunca protoka vazduha koju vam može prepisati lekar. Neki nutricionisti preporučuju izbegavanje hrane koja prouzrokuje prekomerno stvaranje sluzi. vino. ► Naučite da prepoznajete okidače . mogao da doprinese tome. i 10. ili kombinacija činilaca. astmatičari mogu normalno da vežbaju. konzervisano povrće. ► Pomoću dnevne doze vitamina grupe B (50 do 100 mg) i magnezijuma (400 do 600 mg) možete da smanjite učestalost i jačinu napada astme.) -----------------. Č IN JE N IC A : Telesne vežbe su jednako važne za astmatičare kao i za sve ostale. kaže se da ovaj predeo odgovara vašem grlu i ilućima. poput mleka. u mnogim slučajevima ona se vraća kad zađu u tridesete godine. Č IN JE N IC A : Ovo je tačno i netačno.materije koje kod vas pokreću napade astme: vodite dnevnik s pojedinostima o svim emocionalnim činiocima i činiocima iz okoline koji vas pogađaju svaki dan tokom nekoliko meseci. Pošto ste upozoreni na smanjenje sposobnosti izdisanja. budući da vlažnost olakšava disanje. sušeno voće (poput kajsija i jabuka). sveži račići. prelistajte dnevnik da vidite koji je činilac. Z A B L U D A : Majke koje pate od atergije ne bi smele da doje. Hlor u bazenima može da izazove alergijsku reakciju. IOGA 3ga može da vam pomogne da naučite da dišete luboko i da se opustite. (Vidi Hripaije radi opisa vežbi. nasirajte gornji deo stopala.?EFLEKSOLOGIJA /lasirajte kožu između palca i drugog prsta na obe loge. vinsko sirće. Č IN JE N IC A : Kod dece koja se doje manja je verovatnoća da će postati alergična nego kod one koja se ne doje. lako se čini da oko polovine Ijudi koji su imali astmu između 2. ► Izbegavajte hranu i pića koja imaju visoku koncentraciju sulfita. grožđe. Z A B L U D A : Astmu ćete »prerasti«. Zatim. možete da preduzmete mere opreza i smanjite težinu napada astme. koji je čest okidač astme. testo za picu (pizzu). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kukuruzni sirup. čime ćete moći delotvornije la rešite stres. Kad imate napad astme. Napomena: mnogi lekari astmatičarima preporučuju plivanje. kao što je pivo. limunov sok. 1 . instant-krompir. Takođe je moguće da se astma razvije kod odrasle osobe koja je nije imala kao dete. Snabdeveni odgovarajućim lekom. pokrećući tako astmatični napad. savijajući prste tako da budu rašireni.▼ ----------------Z a BLUDE I ČINJENICE O ASTMI Z A B L U D A : Astmatičari ne bi smeli 3REVEN CIJA da vežbaju. predeo za koji se kaže da idgovara plućima i grudima.

jako otežan krvot prema udovima može da prouzrokuje čireve na kc pa čak i gangrenu (odumiranje tkiva). Ovi simptomi mogu da ukazuju na cerebralnu aterosklerozu.unutrašnja površi zidova može da počne da propada. ♦ ako imate zagnojenu kožu promenjene boje i iznenadne oštre bolove u nogama i stopalima dok mirujete. Ali ako su nekor arterije oštećene . Ateroskleroza obično po.upalna bolest koja za posledicu ima ožiljke na zidovir arterija. osećaj stezanja ili teškog pritiska u grudima. masne pru na zidu arterije. ♦ iznenadna pojava ograničene oduzetosti. Zatvaranje Ironarnih arterija.takođe poznata i kao arter skleroza ili otvrdnjavanje arterija .i arterije koje vode do mozga. ♦ ako doživite neobjašnjiv gubitak ravnoteže. srčana aritmija i srčani udar . koja može da dovede do moždanog udara. Holesterol belim krvnim zrncima i druge naslage mogu počnu dase nakupljaju u ovim kvržicama. Ateroskleroza je jed od najčešćih bolesti srca i krvnih sudova i toliko je širena u razvijenim zemljama da mnogi Amerikai pretpostavljaju da predstavlja prirodnu posledi starenja. đa aortu .najveću arteriju u organizmu. Kod osobe zdravoga načina živ< pruge se mogu pojaviti i nestati. stvaraji plak koji začepljuje arterije. Ispitivanja pokazuju da se arterijs . može naslutiti da može da se speči ili uspori. donjih udov bubrega. Svaki takav gubitak ukazuje na privremeni zastoj u protoku krvi prema mozgu. To može da ukazuje na tešku aterosklerozu i moguće smetnje u krvotoku koje treba da se leče da bi se sprečila gangrena. koordinacije.ob no tokom mnogo godina . teroskleroza . To može da bude znak ateroskleroze u predelu karlice ili u nozi. To može da bude pokazatelj ateroskleroze u koronarnim arterijam a. Budući da ateroskleroza sporo napreduje . Svaki od tih slučajeva je ozbiljna bolest koja zahteva trenutnu medicinsku pažnju. a u nekim s čajevima čak i izleči. delimični gubitak vida ili govora. Zavisno od položaja i stepena oštećenja arteri ateroskleroza može da dovede do bubrežnih tegol visokog krvnog pritiska.glavni uzroci smrtnosti u SAD i većini evropskih zemalja. koje direktno snabdevaju srča mišiće krvlju bogatom kiseonikom poznato je k bolest koronarnih arterija ili koronarna bole Ovaj poremećaj i njegove komplikacije . govora ili vida. trnaca ili obamrlosti uda. grčevit bol u mišićima stražnjice. situaciju koja može da dovede do moždanog udara ako joj se ne posveti dužna pažnja. prvenstveno usled dugoročnog skupljat masnih naslaga i kalcifikata. Konačno. Da bi nadc nadila gubitak. koja ide srca . naslage kal juma i ožiljkasto tkivo okružuju mekani plak. arterija stvara novo tkivo koje mc da oblikuje sićušne kvržice ili ožiljke.često se smatra da je to t lest starijih osoba. stresa ili pušenja . OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako prvi put iskusite bol angine pektoris ili napadi angine napreduju od predvidivih do nestabilnih.ATEROSKLEROZA SIMPTOMI U ranom stadijum ateroskleroza u nema očiglednih simptoma. Oštećene ili delimično začepljene krvne sudove mogu da izazovu jedan ili više sledećih simptoma: ♦ tup.angi pektoris. čir arterije postaju tvrde i nerastegljive.po pravilu zbog visokog krvn pritiska. ♦ angina pektoris. A UZROCI Arterijske naslage počinju kao tanke. bedra i lista usled naprezanja. Oštećenja arterija koje prenose krv do no i stopala čine hodanje bolnim. moždanog udara i dru| po život opasnih bolesti. Silni dokazi ukazuju na usku povezani ateroskleroze s ishranom i načinom života.

(Vidl H olesterol . (Vidi Gojaznost. Pušači bi morali da prestanu da puše.tegobe. u složenom procesu kojim se oslabljuje i jrenosni mehanizam za kretanje holesterola kroz kr'otok i tkivo koje oblaže zidove arterija. morali biste da preduzmete odgovarajuće korake da ga regulišete. . Osobe sa šećernom bolešću moraju da kontrolišu nivo šećera u krvi. Kod nekih osoba na endotelu mogu da se pojave pruge ili izbočine nastale od naslaga masti. iako može dazapočne mnogo ranije. može da se javi tvrd.u naročitoj su opanosti od dobijanja ateroskleroze. Kod žena u premenopauzi manja je verovatnoća da će dobiti aterosklerozu nego kod muškaraca iste starosti. na sklonost aterosklerozi utiču drugi činioci: LEČ EN JE Nakon obraćanja pažnje svim očiglednim simptomima. ♦ Gojaznost.) ♦ Način života. lekar može da zatraži angiogram. na primer smanjivanjem količine zasićenih masti u ishrani da bi se sprečilo dalje nakupljanje plaka. a zna:ajna količina plaka može da se stvori već do 30.) Zidovi arterije mogu da se oštete visokim krvnim )ritiskom. verovatno zato što pripadaju grupi koja obično ima visok holesterol i visok krvni pritisak.O TV RD N JA V A N JE ARTERIJA ENDOTEL MIŠIĆ UPALJEN ZID . Na primer. zvanim slobodni adikali. krvni ugrušci ili tegobe s holesterolom . desno). ♦ Starost. na primer omršavite. Ipak.može da reaguje lestabilnim hemijskim spojevima. levo). ♦ Pol. Dok su stadijumi ateroskleroze jasno ustanovljeni. koji rendgenski ističe arterijski plak. laslage mogu početi da stvaraju u detinjstvu. iako mogu da se prepišu razni lekovi za lečenje tegoba koje doprinose pojavi ateroskleroze kao što su visokkrvni pritisak. kalcifikovani plak koji može da ometa protok krvi {gore. Ako imate visok krvni pritisak. Kod gojaznih osoba veća je verovatnoća da će imati aterosklerozu.posebni lipoproteinskog lolesterola niske gustoće (LDL) . prvi korak u lečenju ateroskleroze je uklanjanje ili smanjivanje faktora rizika za dobijanje bolesti. LDL holesterol >na vrsta koja stvara arterijski plak . Osobe s visokim livoom holesterola u krvi . većina judi s visokim holesterolom ne dobije aterosklerozu. ♦ Naslednost. ugljen-monoksidom iz duvanskog dima i tresom. ali nakon menopauze opasnost je podjednaka.odine. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Da bi se odredilo tačno mesto i raširenostzačepljenosti. glatku sluzokožu kroz koju teče krv (gore. Ateroskleroza obično pogada osobe starije od 35 godina. S vremenom neprekidno skupljanje masnih naslaga dovodi do upale zidova arterija. i mnoge osobe s aterosklerozom imaju normalan livo holesterola. Nedostatak telesne vežbe povezuje se s aterosklerozom i konačnom pojavom koronarnih srčanih bolesti. jednim ispitivanjem sprovedenim j zemlji razorenoj ratom otkriveno je da stanovnici zloženi ratnim stradanjima imaju veće nakupljanje )laka od onih izvan ratne zone. D IJA GN OS TI ČK I POSTUPCI Lekari obično traže karakteristične simptome arterijskogzačepljenja u različitim delovimatela kao pokazatelje ateroskleroze. PLAK U unutrašnjosti zdrave arterije mišićni sloj okružuje endotel. Ateroskleroza u porodičnoj istoriji bolesti povećava opasnost od dobijanja ove bolesti. Konačno. 1 . Dok gotovo svi mogu da očekuju da se s vremelom kod njih u određenoj meri pojave arterijske nalage. KONVENCIONALNA MEDICINA Nijedan lek direktno ne leči aterosklerozu. azlozi njene pojave manje su jasni. redovno vežbate i smanjite izloženost stresu.

2 on razlama i sravnjuje naslagu sa zidom arterije. ili se možezameniti oštećeni deo arterije. Savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog programa lečenja. uspostavljajući ponovo normalan krvotok.tegobe. vidi K rvo to k . koji je vodio dr. merljivo izlečenje nakupljanja plaka koronarnim arterijama navedeno je kod 82 pos učesnika. Din O rr (Dean Ornish). prepisani lekovi razlikovaće se prema homeopat voj proceni pacijenta. Ce niz pristupa može da vam pomogne da se opustit 128 . Glog (Crataegus laevigata) smatra se jednim od najboljih sredstava za suzbijanje plaka zbog svoje reputacije u jačanju arterija. Na vrhu katetera naiazi se sićušan. terapeutske tehnike opuštanja mogu p < moći da spreče ili uspore njeno napredovanje. A L T E R N A T I V N I NAČINI LEČENJA Budući da su ishrana i način života značajni činioci kod pojave i prevencije ateroskleroze. Platycodon grandiflorum i zvinčac (Bupleurum chinense) u odovarajućoj kombinaciji. opuštanje i telesne vežbe. a takođe je dostupan u obliku ekstrakta i tinkture. KINESKO LEKOVITO BILJE Kateter se precizno postavlja na naslagu plaka. Balonska angioplastika je nehirurška tehnika koja pročišćuje arterije razlamanjem i sravnjivanjem plaka o zidove sudova (desno). alternativni oblici lečenja nude čitav spektar mogućih načina da se bolest spreči. laserima i stentovima . Na kra provere. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ovlašćeni homeopat može dugoročno da prepi različite lekove za lečenje ateroskleroze.da bi se u začepljenim krvnim sudovima ponovo uspostavio prihvatljiv nivo funkcionisanja. Za lekovito bilje koje može da ublaži neugodnost izazvanu aterosklerozom donjih udova. Kateter se uvodi kroz arteriju na ruci ili u slabinama i provlači se u zahvaćeni deo arterije. Kako se balon naduvava. NAČIN ŽIVOTA Lekovima od lekovitog bilja za suzbijanje ateroskleroze po pravilu nastoji se da se smanji postojeći plak ili doprinese neozleđenosti krvnih sudova tako da se umanji verovatnoća stvaranja plaka. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Budući da se smatra da stres ubrzava nastanak ati roskleroze. kod koje se krv preusmerava oko prepreke pomoću presađenih ili sintetičkih krvnih sudova. Savetujte se s praktičarem kineske medicine. Jedan od češćih postupaka je operacija premošćivanja. HOM EOPATIJA Za aterosklerozu preporučuju se brojne kombinacije kineskih trava.sićušnim komadima ispletene žičane mrežice . lišće i bobice mogu da se skuvaju kao čaj. izduvan balon. AJURVEDSKA MEDICINA (AYU R V E D S K A ) Ajurvedska (Ayurvedska) medicina kombinuje ishranu. uključujući biljke Ledebouriella divaricata. biljne lekove.N ASLA G A PLAKA IZDUVANI BALON Balonska angioplastika je postupak kojim se pročišćuju začepljene koronarne arterije i ponovo uspostavlja 1 normalan krvotok. Dobre strane promena u načinu života izašle su r videlo u višegodišnjem programu namenjenom ob< lelima od srčanih bolesti. Razne druge tehnike služe se kateterizacijom. a koji je uključivao strogo veget rijanstvo. Njegovi cvetovi. telesne vežbe i smanjenje stresa.ATEROSKLEROZA NASTAVAK D Razvijeno je više hirurških zahvata kojima se obnavIjaju oštećene arterije: mogu se otvoriti delovi arterije zahvaćene bolešću i odstraniti naslage plaka koje je začepljuju. Dijagnoz. A N G IO P LA S T IK A .

Ako je visok.može da posluži kao zaštita od ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. Kao prvo.čaša ili dve čaše vina dnevno . Jedno ispitivanje naslućuje da flavonoidi u Ijuskama grožđa. Dok god kelacijska terapija ne preživi barem jedno strogo naučno ispitivanje. Kad nauka jednom osigura odgovore. može da ubrza kalcifikaciju arterijskog plaka. Postoje tvrdnje da su lucerna ili alfalfa (Medicago 5 ativa) i bromelin. mogu da budu dovoljne za sprečavanje ateroskleroze ili čak suzbijanje već postojeće bolesti. Ekstrakt Ijuske grožđa i gugulipid (Commiphora mukul). koji neutralizuju slobodne radikale za koje se smatra da pogoršavaju oštećivanje tkiva. ISHRANA Promene u ishrani i načinu života. . svakako posećujte kardiologa radi redovnih pregleda.više nego što ih se podvrgava operaciji premošćivanja. koji može da bude otrovan u visokim dozama. ♦ Ako pušite. vaša ishrana bi morala da bude ne samo siromašna holesterolom i zasićenim mastima. da može da izazove oštećenja bubrega). vidi H olesterol tegobe i Krvni ugrušci. (Vidi Krvnipritisak. vizualizaciju i biofidbek. beta karotin (vitaminA) i selen. pa mogu da deluju i na Ijude. a ako je moguće i svakodnevno. Ne žalite truda da posebno pažljivo izbegavate vrste hrane bogate zasićenim mastima i holesterolom. da mudro postupite jnači da prihvatite ono što ne možete da promenite i oromenite ono što možete. Po jednoj teoriji kelacijom se uklanja kalcijum iz arterijskog plaka. visoki. prestanite. primena ove tehnike u lečenju srca i srčanih krvnih sudova ostaje sporna.30 minuta šetate. dok po drugoj ED TA deluje kao antioksidans. m PREVEN CIJA ^teroskleroza se javlja kada se poklope genetska oredodređenost i faktori rizika. Zagovornici reklamiraju kelaciju kao bezopasnu. Neki dokazi daju da se nasluti da b eli luk (Allium sativum). koji crnom vinu daju njegovu boju i ukus. Kelacija se sastoji u ubrizgavanju hemijske materije zvane ED TA u krvotok. kelacijska terapija će postati standardna preporuka svakog kardiologa ili terapeutski spomenik iz prošlosti. Brojna ispitivanja tokom proteklih 30 godina pokazala su da umerena potrošnja alkohola . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.uključujući jogu. nego i bogata antioksidansima. plivate ili vozite bicikl . -----------------------▼ ----------------------- K e LACIJSKO LEČENJE: PRESUDA JOŠ NIJE D O N ESEN A Svake godine hiljade Ijudi u SAD očekuju od kelacijske terapije da ih izleči od ateroskleroze . relativno jeftinu i delotvornu alternativu drugim oblicima lečenja. ♦ Usvojite ishranu s malo masti i soli. Lečenje po pravilu zahteva od 10 do 40 seansi i može biti skupo. ♦ Vodite računa o tome koliki je krvni pritisak. lekari će nesumnjivo da ostanu podeljeni u pogledu njenih zasluga. poznati su kao sredstva za smanjivanje naslaga plaka. usporavaju gomilanje masnih naslaga. akosejede u velikim količinama.) ♦ Pobrinite se da umereno vežbate . Za više informacija o ishrani. Kritičari navode nedostatak pouzdanih naučnih provera i tvrde da je kelacija nedelotvorna ili moguće opasna. ometaoksidaciju holesterola. enzim iz ananasa. zatražite savet lekara ili nutricioniste.nekoliko puta nedeljno. lekovita biljka iz južne Indije. ♦ Ako imate porodičnu istoriju bolesti koja ukazuje na povećanu opasnost od ove bolesti. meditaciju. Da biste otklonili moguću opasnost. Budite oprezni u pogledu nekritičnog uzimanja bilo kog vitamina: previše vitamina D. ♦ Nađite tehniku opuštanja u kojoj uživate i uvrstite je u svoj svakodnevni raspored. snizite ga. ako se s njima započne rano i strogo ih se pridržava. postigli isto kod životinja. na primer. lako se kelacijsko lečenje pokazalo blagotvornim kod tegoba kao što je trovanje olovom. Ako u porodičnoj mamnezi imate ateroskleroze. a puno vlakana. Ključni antioksidansi su vitamini E\ C.

Gljivice bujc u zatvorenoj. s jakim crvenilom. Temeljno perite i brišite stopala ujutro i uv če. toploj. ili ako dobijete temperaturu. Većina slučajeva atletskog stopala mo. Ako ne možete hodati bosi ili nositi sandal nosite pamučne čarape i obuću napravljenu od p . cipelama i dnu tuškad oko bazena. atletsko stopalo propratni proizvod društva koje većinu vremena d stopala zatvorena u cipelama. ako se ne leči. koja zahteva lečenje oralnim antibioticim a. osobe koje uzimale antibiotikdve nedelje ili duže nalaze se u v ćoj opasnosti jer taj lek ne samo da suzbija infekcij nego može i da uništi korisne bakterije koje poma da se gljivični uzročnici atletskog stopala ne prošii (Vidi Gljivične infekcije. ♦ ako vam nokti na nogama postanu lom ljivi ili promene boju. a koji takođe pr uzrokuju i svrab u predelu prepona. Got vo potpuno nepoznata u antičkoj Grčkoj i Rimu. menjajte čarape svakodnevno i ne nosite iste cipe iz dana u dan. Atletsko stopalo je blago zarazno. A UZROCI OBRATITE S E L E K A R U ♦ ako osip ne reaguje na lek protiv gljivica koji se može nabaviti bez lekarskog recepta ili druge domaće lekove tokom četiri do šest nedelja. nost od dobijanja atletskog stopala može takođe < zavisi i od vaše osetljivosti. ili ako vas simptomi u bilo kom sm islu onesposobe. razvije se u raspucalu kožu s mehurićima koji se mogu inficirati ♦ suva koža na tabanima koja se guli ♦ neugodan m iris stopala ♦ beličasti. crven osip koji svrbi i obično počinje između prstiju. noktim. Pobrinite se da vam stopala budu dovoljno na v zduhu.A T LE TS K O STOPALO SIMPTOMI ♦ Iju skav. Ova r£ dražujuča tegoba najčešće se javlja kod muškarac dečaka. obično u beličastu.) LEČEN JE Atletsko stopalo biste morali da počnete da lečite i prvi znak svraba na stopalima ili crvenila među nc nim prstima. Op. Ovaj oblik atletskog stopala teško se iskorenjuje i obično zahteva dugoročno medicinsko lečenje da b i se sprečilo njegovo vraćanje. može da proširi direktnim dodirom s infekcijom i česticar kožezaostalim na peškirima. Svakodnevno posipajte stopala i un trašnjost obuće praškom protiv gljivica. Potrebna vam je medicinska dijagnoza i lekarski recept za odgovarajući lek. k su Ijudi hodali bosi ili nosili sandale. belančevinom koja se nalazi u kosi. bolnim oticanjem ili gnojem. ali je dosta česta i kod žena i devojčica. vlažnoj okolini i hrane se kera nom. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije. Na primer. lom ljivi nokti koji se Iju šte u slojevim a tletsko stopalo je česta gljivična infekcija i morate biti sportista da biste je dobili. lako hodanjem bosim nogama ispod t ša u gimnastičkim dvoranama ili oko bazena može da povećate verovatnoću da ćete da dobijete atletsl stopalo. Razne vrste gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo p padaju grupi po imenu dermatofiti. ♦ ako se osip razvije u mehuriće. veća je verovatnoća da ćete infekciju da d bijete od nemenjanja znojavih čarapa i obuće. da se izleči praškom protiv gljivica koji možete < kupite bez lekarskog recepta i održavanjem osnovi higijene. koži.

IOM E O P A T I J A )a bi se smirila upala. koji možete da nabavite u apoteci. perite svoje čarape i peškire u što je moguće toplijoj vodi . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Profesori fizičkog vaspitanja. ali lečenje terbinafinom može da dovede do potpunog izlečenja za nedelju dana. Tipični oralni lekovi su ketokonazol i grizeo:ulvin. suvim i naprašenim fungicidom koji možete nabaviti bez lekarskog recepta.) u vodu za kupanje.LTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A \ROMATERAPIJA la suzbijanje infekcije stavite 5 kapi ulja kajeputovca Melaleuca spp. treneri. Iste mogućnosti lečenja primenjuju se na atletiko stopalo koje je zahvatilo nokte na nogama.5 I vode. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. propusnog materijala poput kože ili tkanine. Lekari prepisuju oralne lekoveprotivgljivica za atletiko stopalo samo kad lečenje lekovima za površinsku upotrebu ne uspe. infekcija može da bude vrlo uporna. Ako se ne leči propisno i trenutno. a zatim nanesite sodu bikarbonu među nožne prste ili natapkajte rastvor aluminijum-hlorida. poput otrovnog delovanja na jetru. isto ako možete da naprašite stopala kanadskom žuikom.ili ih iskuvavajte. Upotrebljavajte isti površinski oblik lečenja i za atletsko stopalo noktiju na nogama. Isprojajte i druge kupke i masti od lekovitog bilja.) u zahvaćeni predeo stopala. Lek je skup. lavanda (Lavandula officinais) može smanjiti upalu. ’rofesionalni homeopata možda će da preporuči jraphites za stanje kod kojeg koža vlaži. Dobro obrišite stopala. Ali mi sada znamo da je osetljivost na gljivice jednako važan činilac kao i samo dolaženje u dodir s njima. ♦ Budite dvostruko oprezniji u pogledu stopala ako tokom dve nedelje ili duže uzimate antibiotik. a ne turpijicom za nokte kojom biste mogli ogrepsti ili izguliti kožu. budući da to lečenje može da ima Dzbiljne propratne efekte. školsko medicinsko osoblje ili roditelji bili su na pravom putu kad su vas terali da u svlačionicama i oko bazena nosite papuče. Čak i kad se leči lekovima protivgljivica. isprobajte preparat koji možete labaviti bez lekarskog recepta i koji sadrži neven. ♦ Ako dobijete atletsko stopalo.rodnog. Ako predeo nije pun mehurića ili ispucan. uklanjajte odumrlu kožu koja se Ijušti mekanom četkicom pre nego što nanesete prašak ili mast površinske primene. kremu ili sprej protiv gljivica koji možete da kupite bez lekarskog recepta. A. lekar će možda da prepiše 1 -postotnu terbinafinsku mast. a ne od vodootpornih sintetičkih materijala. čarape ili peškire.vrab. krema od nevena (Calendula )fficinalis) preporučuje se za lečenje ispucale kože. ■ ''latapajte stopala pola sata u rastvoru od 5 kašičica 7idrastisa (\-\ydrastis canadensis) na 0. 1 . Možda će vam biti draže da upotrebite prašak. Najdelotvomiji proizvodi sadrže sredstva protiv gljivica klotrim azol ili mikonazol. Smanjićete opasnost ako održavate stopala čistim. sledeći jputstva na etiketi: kaže se da mira (Commiphora nolmol) suzbija gljivice. LEČENJE KOD K U Ć E Umočite inficirana stopala u toplu. II svakodnevno utrljavajte ulje melaleuke Melaleuca spp. Lek može da uništi korisne bakterije koje u normalnim uslovima drže pod nadzorom gljivice koje prouzrokuju atletsko stopalo. Ne kidajte kožu koja se Ijušti. cipele koje ne puštaju vodu unutra takođe ne propuštaju ni znoj napolje. ali ne očekujte brzo delovanje. Pazite da vam nokti budu podrezani i iščistite ostatke ispod inficiranih noktiju i oko njih glatkom drvenom čačkalicom ili šibicom. ♦ Nikadanedelitesdrugimacipele. Da biste ublažili . slanu vodu (1 kašičica soli na šoljicu vode) 5 do 10 minuta svaki dan. Ostale razumne mere su: ♦ Nosite pamučne čarape i cipele koje propuštaju vazduh. . možete da ogulite okolnu zdravu kožu i proširite infekciju. može da prođe i više nedelja pre nego što infekcija nestane. pokušajte takođe u kupku da stavite 2 kapi ulja 7ane (Mentha piperita) i 4 kapi ulja kamilice (Matri:aria recutita). KONVENCION A LN A MEDICINA Za slučajeve koji odolevaju domaćim oblicima lečenja.

može d izazove i vrlo ozbiljne posledice. pod uslovom da oboleli dobije pravovr« menu i odgovarajuću lekarsku pomoć.porem t ćaji).hormonaza podsticanje radaštitn žlezde koji nazivamo tireotropin ili TSH. verc vatnoća da će i drugi blizanac oboleti od iste boles iznosi gotovo 50 posto. poremećaj imunološkog sistema organizm dovodi do proizvodnje abnormalnih protivtela. U normalnim okolnostim pojačano ili smanjeno lučenje tiroksina zavisi od pc ruka koje štitnažlezda dobija putem jedne druge hc mijske m aterije. proizvodt kapaciteti štitne žlezde počinju pojačano da luč hormon tiroksin. promena mesečnog ciklusa ili potpuni izostanak menstruacije azedovljeva (Basedovvljeva) ili Grejvsova (Gr£ vesova) bolest jedan je od najčešćih poreirn ćaja štitne žlezde i najčešći uzrok pojave hipertirt oze pri kojoj štitna žlezda luči prevelike količin hormona tiroksina. Ako iz nekog razlo^ štitna žlezda proizvodi prevelike količine ovog gor va. Medutim. lak simptomi mogu biti vrlo neugodni. znojenj« drhtavicu i gubitak telesne težine tipičan za Ijude kc ji boluju od hipertireoze. a puls vam je ubrzan. drhtanje ruku ♦ pojava gušavosti (povećanje štitne žlezde koje dovodi do stvaranja otekline u donjem delu vrata) ♦ ispupčene očne jabučice ♦ kod žena. pa čak i smrt. metabolizam organizma počinje da radi većot brzinom i time izaziva ubrzani rad srca. Podstaknuti ovim lažnim signalima.B A Z E D O V L J EVA (B A S E D O W L J EV A ) BOLEST SIMPTOMI ♦ gubitak telesne težine uprkos pojačanom apetitu ♦ ubrzano kucanje srca. ponekad praćeno prolivom ♦ slabost mišića. Hormoni koje luči štitna žlezda upravljaju metabc lizmom. Bazedovljev bolest po pravilu ne ostavlja trajne posledice p zdravlje. oc brambenih belančevina koje oponašaju hemijsk poruke hipofize (vidi Im unološki sistem . U nekim slučajevima. U slučaju Bazedovljev bolesti. Bazedovljev bolest se povlači ili potpuno nestaje posle nekolik meseci ili godina. lečenje je priličn jednostavno. Nasleđe i ostali činioci zasigurno imaju velik ulogu u eventualnoj povećanoj sklonosti ovom obc Ijenju. Istraživanja su pokazala da. povišen krvni pritisak i pojačana napetost ♦ preterano znojenje ♦ pojačana osetljivost na toplotu ♦ učestalo pražnjenje creva. ako se ne leči. Takode. odnosno utiču na brzinu kojom organizat pretvara hranu u energiju. žene češće obolevaj 32 . Jednom kada lekar potvrdi da s zaista radi o Bazedovljevoj bolesti. Brzina metabolizma d rektno je povezana s količinom hormonskog »gc riva« koje kruži krvotokom. uzbuđeni ste ili delirični. u slučaju kaa jedan blizanac boluje od Bazedovljeve bolesti. Tačan razlog zašto imunološki sistem počinje c proizvodi neobična protivtela nije u potpunosti razj< šnjen. B UZROCI OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako imate temperaturu. Postoji mogućnost da osećate simptome tireotoksične krize. poremećaja pri kojem previsok nivo tiroksina izaziva potencijalno smrtonosnu bolest. a luči g hipofiza smeštena u mozgu.

Ako jolujete od egzoftalmusa. lako je ova bolest posledica poremećaja rada imunološkog sistema. očne jabučice se pomeraju prema napred i postaju ispupčene. Cak i kada se njegovi iimptomi pojave. CT uređaja (uređaja za kompjuterizovanu tomografiju) ili magnetne rezonance (MRI testa). oko postaje suvo i nadraženo. Ovaj poremećaj nazivamo egzoftalmus. D IJ A G N O S T IČ K I PO STU PC I ako se Bazedovljeva bolest može dijagnostikovati uz 3omoć jednog ili dva testa.ak na očni živac. što može da izazove delimičnu ilepoću za boje ili smanjenje oštrine vida. oboleli ste od hipertireoze. Ispupčene očne jabučice podložne su jreteranom suzenju i crvenilu. Dugotrajna upala može da oslabi očne mišiće. natečeni očni mišići vrše vrlo jak priti. a krajlji ishod je dvostruki vid. U stvari. i konvencionalnih i alternativnih. a BazeJovljeva bolest verovatno je uzročnik. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. lormona koji podstiče rad štitne žlezde. i poseban plan lečenja koji će biti prilagođen vašem stanju. vaš lekar može da provede i testakumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi :ojim se otkriva nakupljanje prevelike količine joda EG ZO FTA LM U S Ispupčene očne jabučice ponekad su simptom Bazedovljeve (Basedowljeve) bolesti. pozlatog pod imenom egzoftalmus. veroatnoća da će da oseti tegobe s /idom veće su nego kod obolelih nepušača. niži od sredviđenog. mogu da izgube . U težim slučajevima egzoftalmusa. veći od jobičajenih. cilj svih pristupa lečenju. Znakovi natečenosti prilikom ispitivanja potvrdiće dijagnozu Bazedovljeve bolesti. težina Bazedovljeve bolesti nije u direktnoj vezi s težinom egzoftalmusa ni sa stepenom spupčenosti očnih jabučica.najčešće u obliku upaljenih i na:ečenih očnih mišića i tkiva . a ako je to potrebno.posobnost kontrole pokreta očnih jabučica. delimično i zato što capci više ne mogu uspešno da ih štitite od različitih itetnih uticaja. samo će mali broj obolelih od Bazedovlje/e bolesti da razvije simptome ovog poremećaja. Štitnoj žlezdi je jod preko potreban za proizvodnju hormona. Analiza krvi akode može da otkrije prisustvo abnormalnih proivtela povezanih s Bazedovljevom bolešću. ali takav e test prilično skup i po pravilu retko potreban. vaše su oči bolne. vaš će lekar verovatno da sprovede analize krvi kako bi proverio eventualno postojanje hipertireoze jer se ovo oboIjenje oka može pojaviti i nezavisno od Bazedovljeve bolesti. Tegobe s očima . Vleđutim. Ako kapci ne mogu da pokriju celu jabučicu. I ■ u vašoj štitnoj žlezdi. pa ako utvrdite da apsorbuje neuobičajeno velike količine joda. Kako bi potvrdio dijagnozu. nije u potpulosti jasno javlja li se ovaj poremećaj kao direktna aosledica Bazedovljeve bolesti ili nekog drugog. Analiza krvne slike pocazaće jesu li nivoi tiroksina i trijodtironina. žlezda verovatno luči prevelike količine hormona. iako srodnog oboljenja. Lekar takođe može da testira očne mišiće uz pomoć ultrazvuka. dve vrste lormona koje luči ili nadzire štitna žlezda. Ako je egzoftalmus jedini simptom. vaš će lekar verovatno jrimeniti nekoliko različitih testova kako bi proverio ezultate prvog pregleda i otklonio sumnju u eventuilne druge poremećaje vida. da oslabi pokretljivost oka i da dovede do poremećaja vida. 1 . Dotpuno odvojenog. koji su Drilično retki. jedan su od najvidljivijih Doremećaja povezanih s Bazedovljevom bolešću. Kad se tkivo koje pokriva očnu šupljinu upali i natekne. morali biste da potražite stručnu lekarsku pomoć. Očni miši:i. Ako jesu i ako je nivo tireotropina.ad ove bolesti nego muškarci. suve i ladražene. jeste regulacija visine hormona štitne žlezde i otklanjanje neugodnosti.koje potom dovode do spupčenosti očnih jabučica. Ako je uz to obolela asoba pušač. LEČEN JE Ako ste oboleli od Bazedovljeve bolesti ili samo sumnjate na nju. oslabljeni dugotrajnom upalom.

koji se utvrđuje testom akumulacije radiojoda u štitnoj žlezdi. nekad j hirurški zahvat najbolji način lečenja Bazedovljev bolesti. verovatno vam je i nadalje potrc bna terapija lekovima kako bi vaša štitna žlezda pr. Usprkos razornom delovanju na ćelije štitne žlezde. Savetujte se s lekarom koliko bi meseci tr< balo da čekate pre nego što pokušate da začnel dete. pi nego što se simptomi bolesti počnu povlačiti. iako se čini da se bole potpuno povukla. svakako nastavite obavlj. često se koriste prilikom lečenja Bazedovljev bolesti. Za to vreme morate da odlazite na redovne lekarske preglede kako bi se terapija odvijala pod redovnim nadzorom lekara. Radiojod ne predstavlja nikakvu opasnost 2 žene koje žele zatrudneti i neće imati nikakve poslf dice na reproduktivnu sposobnostžene ili muškarc Antitireoidni lekovi poput propiltiouracila i met mazola. Za svaki slučaj. koji deluju na proizvodnju hormona tiroks na. usporava ra štitne žlezde i lučenje njenog hormona. Ovim postupkom pokušava se zaustaviti prekomerno lučenje hormona proređivanjem redova ćelija odgovornih za proizvodnju hemijskih materija. 134 . uverite se c zaista niste trudni. Cak i kada se Bazedovljeva bole povuče i vaš lekar kaže da možete da prestanete d uzimate prepisane lekove. neki pacijen koriste za ublažavanje treperenja srca i drhtanja m šića karakterističnog za Bazedovljevu boiest. Bez obzira na to u kojem ga obliku uzmete. radiojod koji se koristi pri ovom postupku potpuno je bezopasan za okolno tkivo i organe. Jednom kad se »skladišta« isprazne. vaš lekar mora da zna da li ste astmatičar imate li kakvih tegoba sa srcem. decom i trudnicama tokom najmanje sedam dana posle uzimanja radiojoda. a višak će se ukloniti iz vašeg organizma putem mokraće. koja se utvrđuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom i od intenziteta njene aktivnosti. Tokom prvih nekoliko dana verovatno nećete da primetite nikakve promene u svom organizmu. katkad i nekoliko meseci. pre ne^ što se podvrgnete takvom lečenju. ti godišnje lekarske preglede kako biste sprečili pc novnu pojavu hipertireoze. Ako je lekarska intervencija nužna. pričekajte s plan ranom trudnoćom najmanje nekoliko meseci pos terapije. Dobro je da pijete nekoliko čaša vode više tokom nedelje posle ovog postupka. Količina radiojoda koju će lekar propisati zavisi od veličine vaše štitne žlezde. lekar može da vam da još jednu dozu radiojoda. Uzrc tome je činjenica da je štitna žlezda do početka leč( nja već uspela proizvesti i sačuvati dovoljne količin hormona kako bi on mogao nastaviti da kruži vašir organizmom u vrlo velikim količinama. Pre ne go što vam prepiše beta adrenergičke blokatore za t svrhu. koji se često koriste u lečenju srčani oboljenja i povišenog krvnog pritiska. kako biste ubrzali izlučivanje radiojoda iz organizma. ako ne dođe ni do kakvog napretka u razdoblju od tri meseca nakon primene ovog lečenja. ne biste smeli da osetite nikakve posledice. moraćete da nastavite redovnim lekarskim pregledima kako biste se uver da nivo tiroksina u vašem organizmu ostaje unut predviđenih vrednosti. Najveća količina unesenog radiojoda koncentrisaće se i zadržati u štitnoj žlezdi. lako je lečenje radiojodom po pravilu bezopasni ono ne može da se primeni kod trudnica jer radiojc može da uništi štitnu žlezdu ploda. Jedan od uobičajenih načina lečenja primenjuje visoke doze radiojoda koji uništava određene čelije štitne žlezde. količina hormona trebalo I da se vrati na normalan nivo. takođe bi trebalo da ograničite svoje kontakte s novorođenčadi. paracetamol. Beta adrenergičke blokatore poput atenolola propranolola. Nakon štozapočnetes lečenjem. Tokom sledećih nekoliko meseci intenzitet lučenja hormona štitne žlezde postepeno će se smanjivati. ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (npr.BAZEDOVLJEVA BOLEST NASTAVAK K O N V E N C IO N A L N O L E Č E N JE Ako imate blaži oblik Bazedovljeve bolesti. dva najčešča konvencionalna pristupa lečenju uključuju onesposobljavanje štitne žlezde za proizvodnju hormona. iako je lečenje radiojodom i antitireoidnim le kovima po pravilu vrlo delotvorno. ali ako vaša štitna žlezda deluje bolno i upaljeno. Međutim. posle savetovanja s lekarom možete da odlučite da pričekate daljnji razvoj oboljenja pre nego što se odlučite za određeni oblik terapije. Dakle. Za svaki slučaj. Jednom kada se vaš lekar uveri da je Bazedo Ijeva bolest pod kontrolom. Lekar će najpre da vam da kapsulu ili napitak koji sadrži radiojod. vilno funkcionisala. Jedna doza radiojoda verovatno će biti dovoljna za ispravljanje vaše hipertireoze. potrebnoj određeno razdoblje. Aspirin) mogu donekle da ublaže neugodnost.

Poduprite bokove rukama i ispružite noge u uspravan položaj. JOGA Položaj Sveća. Pomerite dlanove bliže ramenima. mogu privremeno da iblaže crvenilo. a time i neželjeni. jer prouzrokuju tezanje koštanog tkiva. sunca i vetra. ne bi smeli da se uzimaju okom dužeg vremenskog perioda. NAČIN ŽIVOTA Nakon što se ritam otkucaja srca vrati u uobičajene vrednosti. međutim. aerobne vežbe u trajanju od 15 do 20 minuta na dan često se preporučuju za održavanje pravilnog rada štitne žlezde. U _ T E R N A T IV N I M A Č IN I L E Č E N J A vlternativni načini lečenja po pravilu služe kao do>una konvencionalnim načinima lečenja koji nasoje direktno da ograniče proizvodnju tiroksina. Staviše. u nekim slučajevima Bazedovljeve bolesti može povoljno da deluje na rad štitne žlezde. ako oklevate da se podvrgnete lečenju adiojodom ili ste alergični na antitireoidne lekove. ako ga vežbate najmanje jednom na dan u trajanju od 20 minuta. slabost mišića i povećanje elesne težine. ♦ Ako su vam ujutro oči crvene i natečene. Težina tela mora da bude na ramenima. polovina Ijudi koji zaista »bole od egzoftalmusa. čiji je simptom preterana ^pupčenost očnih jabučica. Među te namirnice ubrajamo kupus. Injekcije vitamina grupe B takođe mogu biti vrlo korisne. spavajte tako da vam glava bude u uzdignutom položaju. a uz o osećaju i tegobe s očima. Lezite na leđa i podignite uvis noge i bokove._____ Ako obolite od ovog poremećaja pre ili tokom rudnoće. ♦ Različite vrste veštačkih suza dostupne su vam i bez lekarskog recepta. a ostalim prstima sa zadnje strane tela. učinak. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. soju i spanać. postoji velika mogućnost da će . kikiriki. Osobe koje obole od Bazedovljeve bolesti.tegobe). To će da spreči preterano isušivanje rožnjače oka. a ne na glavi ili vratu (vidi Dodatak za bliže podatke o joga položajima). U svakom lučaju.). s palčevima položenim s prednje. obavezno nastavite s redovlim lekarskim pregledima kako biste sprečili da lečeije postigne preterani. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Za ublažavanje simptoma Bazedovljeve bolesti. 2 dela grozničnice (Scutellaria lateriflora) i 1 deo crvenog gloga (Crataegus laevigata). savetujte se s lekarom o mogućim kom»likacijama pre nego što se podvrgnete hirurškom ahvatu. švedsku repu. natečenost i bol uz pomoć lekova »oputprednizona. metilprednizona i deksametazo1a. relativno bezopasan i jednostavan zahvat kom se uklanja veći deo štitne žlezde. ♦ Nosite naočare s tamnim staklima kako biste zaštitili oči od prejake svetlosti. aš lekar može da preporuči suptotalnu tireoidekamiju. tokom noći koristite poveze za oči. dok ostali pokušavaju da uopšte pospeše »ravilan rad štitne žlezde. 1 . kruške. moći će da izleči taj poemećaj uz pomoć jednostavnog lečenja (vidi Lečey'e kod kuće u nastavku ovog poglavlja). ako ste bili podvrgluti bilo kojoj od gore navedenih terapijaza lečenje Sazedovljeve bolesti. ISHRANA Ako bolujete od hipertireoze. 2 dela obične srčanice (Leonorus cardiaca). navlažite oči kad god osetite dasu suve. Ovi lekovi. Samo pet posto obolelih od Bazedovljeve bolesti isetiće takođe tegobe s očima koje zahtevaju struči u lekarsku pomoć. idnosno da izazove nedovoljno lučenje hormona titne žlezde. pokušajte s tinkturom koja sadrži 4 dela vučje noge (Lycopus spp. L E Č E N JE KO D K U Ć E ♦ Ako kapci ne pokrivaju sasvim vaše očne jabučice.rajnji ishod biti hipotireoza. potrošnja hrane koja utiče na rad štitne žlezde može da smanji lučenje hormona. vieki od alternativnih oblika lečenja olakšavaju ne»rijatnost povezanu sa simptomima Bazedovljeve »olesti. Tegobe s vidom i teži slučajevi is»upčenosti očnih jabučica mogu često da se isprave adioterapijom ili hirurškim zahvatom. potencijalno opasan loremećaj koji nastaje zbog manjka tiroksina (vidi titna žlezda . Stoga. Budući da većina konvencionalnih načina lečeija drastično ograničava sposobnost štitne žlezde da jči hormon tiroksin. Uzimajte ovu tinkturu tri puta na dan. rotkvice.

Ako s pokaže da je životinja zdrava. verovatn vam neće biti potrebno lečenje. Glodari 5 izuzetno retko zaraženi. mačke. Samo s kod oko 50 posto Ijudi koji su ugriženi. lagana temperatura i opšti osećaj b < lesti. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. Ako niste sigurni u pogledu životinjinog zdr< vlja. ♦ ako ste bili ugriženi i imate neki od gore navedenih simptoma. . D IJ A GN O S TI ČK I P O S T U P C I Ako ste ugriženi. Nakon toga mogu da uslede groznica. vlasnik može da dc kaže da je bila vakcinisana protiv besnila. ali obično između u. mozak i kičmenu moždinu. Ako vas ugrize besna životinja. ♦ ako nameravate da otputujete u zemlju gde je besnilo rašireno. Bolest se naziva i hidrofobija (strah od vode). f se dopusti da se razvije. koje obično traje od jednog do tri meseca: ♦ bol praćena bockanjem na mestu životinjskog ugriza ♦ osetljivost kože Do deset dana nakon gore opisanih simptoma javlja se: ♦ slinjenje ♦ ne može da se guta tečnost ♦ bes koji se smenjuje s razdobljima mirnoće ♦ konvulzije ♦ oduzetost OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako vas ugrize divlja ili nevakcinisana životinja ili životinja za koju niste sigurni da li je vakcinisana. napadi besa. Ako vas ugrizla besna životinja ili ste na bilo koji način bili dodiru s takvom životinjom. gotovo uvek smrtonosn. vaš lekar će trebati da zna kakva v. je životinja ugrizla i pod kojim okolnostim. Možete da obolite ako vas ugrize zaražena životinj Zivotinje koje mogu da budu prenosioci besnila s psi. to ne mora sigu no da znači da ćete i vi da dobijete besnilo. tvorovi. zatražite od lekara da vas vakciniše protiv besnila. izuzetna ra: dražljivost. mišićni spazmi i slinjenje. zatim putuje u mozak. neodložan početak lečenja izuzetno je važan. odmah idite u bolnici Lečenje osigurava da ne obolite od ove bolesti i sv. Bolest se u oko 70 posl slučajeva dobije posle ugriza zaraženih životinja kc su probili kožu. šišmiši. Odmah se javite lekaru ili idite u bolnicu. j< izaziva bolne mišične spazme u grlu koji sprečavaj gutanje. svrab ili osećaj hladnoće r mestu ugriza. gd se umnožava i živcima širi u druga tkiva. ko odlaganje može da smanji njegovu delotvornos B UZROCI Besnilo prouzrokuje virus koji ulazi u centralni nen ni sistem. nemir. riza i pojave prvih simptoma prođu tri meseca. Pr simptomi su bockanje. Razdoblje inkubacije za simptome može da tra od deset dana do dve nedelje. esnilo ili rabijesje virusna moždana bolest ko je. rakuni i lisice. Upravo to izaziva smrt nelečenih bolesnil« -žrtve dehidriraju i umru. već samo čišćenj rane. a nisu lečei razvije ova bolest. ako se ne spreči neodložnim lečenjem. Ne izlažite se opasnosti. Virus prodii kroz kožu ili sluzokože.B ES N ILO SIMPTOMI Nakon razdoblja inkubacije. lekar treba da vam da injekcije za sprečavanj besnila ne čekajući potvrdu da je životinja bila z t ražena. otežan gutanje tečnosti.

Pitajte svog lekara o pojedinostima. Možete da isprobate i alternativne načine lečenja kao dopunu konvencionalnoj medicini kako biste ubrzali zarastanje rane i smanjili neugodnost. to je sve što treba da uradite. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Međutim. ♦ Ubrzajte zarastanje primenom biljnih obloga i eteričnih ulja. ♦ Insistirajte da se komšije pridržavaju zakona o vođenju pasa na uzici. Danas bi vas stručnjak za kinesku medicinu uputio na odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. Možda će trebati da primite i injekciju za sprečavanje tetanusa. kao što je vodonik-peroksid. ako niste sigurni. Ako je rana površinska. to je veća verovatnoća da će se razviti bolest. morate da primite vakcinu protiv besnila. Posle toga je još jednom operite antiseptičkim sredstvom. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Oblog od lavande (Lavandula officinalis) može da ubrza zarastanje rane. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako vas je ugrizla životinja koja bi mogla da ima besnilo. azatim vodonik-peroksidom. delovi južne Amerike). Ulje m/'re (Commiphora molmol) ima antiseptičko i adstringentno delovanje. HOM EOPATIJA KONVENCIONALNO LEČENJE Pre je trebalo da žrtve životinjskih ujeda prime u stomak i do 25 bolnih injekcija vakcine protiv besnila. ♦ Ako planirate da putujete u krajeve gde je besnilo rašireno među domaćim životinjama (Indija. . ♦ Očistite organizam unosom velikih količina sokova od voća i povrća. najavite se najbližoj bolnici i odmah iditetamo. odmah idite lekaru. Homeopat može da vam da sredstvo za ubrzavanje zarastanja rane. Pošto ste primili vakcinu. BILJE LECEN JE Posle ugriza treba ranu što pre temeljno oprati sapunom i vodom. AROMATERAPIJA PREVEN CIJA ♦ Čuvajte se nepoznatih životinja. Vekovima su lekari kineske medicine koristili koren azijskog šiška (Scutellaria baicalensis) za lečenje konvulzija izazvanih besnilom.KINESKO LEKOVITO Ako vas je ugrizla životinja koja možda ima besnilo. Sto duže čekate s lečenjem. isti bi vam stručnjak mogao preporučiti preparat napravljen od lekovitog bilja za jačanje celog organizma. treba da razvijete imunitet na virus primanjem vakcine protiv besnila od humanih diploidnih ćelija. Smatra se da Echinacea jača imunološki sistem potpomažući oporavak. a vi ste sigurni da je životinja bila vakcinisana. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju da se nanosi direktno na ranu kako bi pomoglo da se očisti. Novo lečenje se sastoji od jedne doze imunoglobulina besnila i pet injekcija humanih diploidnih ćelija vakcine rabijes koje se daju tokom 28 dana. KUĆNA NEGA ♦ Operite ranu sapunom i vodom.

infekcije vagine. vrlo je važno lečiti stvarr uzroke infekcija bešike i preduzeti preventivne me kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje. OBRATITE S E LEKA R U : ♦ ako peckanje traje duže od 24 sata nakon što pokušate da se lečite sami. tumor bešike ili bubrega ili infekciju prostate. Zapravo. Ali njihovo ponavljanje je često kod osetljiv osoba i može da dovede do bubrežnih infekcij koje su ozbiljnije i mogu da budu uzrok trajnog ošt ćenja bubrega. bakterije koja se često nalazi crevima. kamena u bubregu. po život opasnu. ovo je najčešći znak infekcije bešike. temperaturom. infekcija bešike može da dovede do ozbiljnijih bolesti. što bakterijama iz I područja omogućava pristup do mokraćnog trakl Infekcije bešike nisu ozbiljne ako se pravovrem no leče. ali bilo kakav bol ili teškoća pri mokrenju takođe mogu da ukazuju na ovo oboljenje ♦ čest nagon za mokrenjem ♦ mokraća jakog.INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ peckanje tokom mokrenja. otvor ženinog mokraćnog kana nalazi se blizu vagine i čmara. krvavom mokraćom ili bolovima u trbuhu ili leđima. naginju infekcijama iz istoga razloga polno prenosive bolesti. fekcijama bešike.kojoj je dat naziv »cistitis medeno meseca« . ili tumora bešike ili prostate. Idite kod lekara bez odlaganja.koje se obično nazivaju cist som. šaju letargično ili smeteno. mokraćni kanal kojim mokra izlazi iz bešike. povećanja prostate (vidi Prostata . ♦ ako je peckanje praćeno iscetkom iz vagine ili polnog organa.gotovo svaki put kad imaju polni odno: Zene koje koriste dijafragmu kao primarnu kontre ceptivnu metodu takođe su naročito podložne ir. Kod starijih osoba infekcije bešike često je tešl dijagnostikovati zato što su simptomi manje određe i često se objašnjavaju starenjem. kod kojih fetus dok rasti pritiska bešiku. bolovima u trbuhu ili krvlju u mokraći. što je znak nfekcije bešike . nagađaju da je to možda zbog toga što že imaju kraću uretru. Neke žene dc biju infekciju . Dakle. to može da ukazuje na moguću. Zene nekad dobiju infekcije bešike kao d rektnu posledicu polnog odnosa. inkontinencija. Ovaj relativno kratak prolaz . Isto tako.česte su kod. Idite kod lekara bez odlaganja. ili koje počnu da se pon. ♦ ako imate uporne bolove ili teškoće pri mokrenju. što znači zapaljenje bešike . Odmah zatražite medicinsku pomoć. možda zato što to sredstvo pritisk bešiku i sprečava njeno potpuno pražnjenje. nesposol nost kontrolisanja nužde.du£ čak samo oko 4 cm . coli). Bakte rije se zatim brzo razmnožavaju u mokraći koja sto zaostala u bešici. mentalna smušenost Kod težih slučajeva. morao bi da preglec lekarzbog moguće infekcije bešike. to može da bude i znak polno prenosive bolesti. oko polovi svih žena dobiju najmanje jednu infekciju bešike t jednom u svom životu. Starije osobe ko iznenada počne da muči inkontinencija. neugodnog mirisa ♦ kod starijih osoba: letargija. I UZROCI Većinu infekcija bešike izazivaju različite vrste Escht richie coli (E.BEŠIKA . bubrežnu bolest. zapaljenja karlice ili neke druge ozbiljne infekcije. 138 . Ako se ne leči. Trudnice.tegobe). lako lekari nisu sigumi za* baš žene imaju mnogo više infekcija bešike od m škaraca. na i vrlo retke kod muškaraca.olakšava bakterijama da pre< u bešiku. kojim se bakterij mogu gurnuti do bešike kroz uretru. groznicom. ♦ ako je bolno mokrenje praćeno povraćanjem. ovi simptomi mogu da budu praćeni temperaturom i groznicom.

Savetujte se s lekarom ako želite da nastavite s alternativnim metodama dok uzimate antibiotike kako biste ubrzali proces oporavka. kao što je kamen u bubregu ili uvećana prostata. infekcije bešike koje većinaženadobije. možete da izazovete ozbiljnije probleme. Ali ako olakšanja nema u roku od 24 sata. Ali kod muškaraca je infekcija bešike skoro uvek simptom nekog drugog poremećaja i uglavnom se smatra razlogom za veću zabrinutost. . trebalo bi da se posavetujete s lekarom oko agresivnijeg oblika lečenja. lekar će vas možda uputiti na intravensku pijelografiju (IVP). ili se sumnja na anatomsku manu kao uzrok tegobe. A i kućna i bolnička upotreba katetera . Ili može da ukazuje na postojanje tumora ili neke druge smetnje koja ometa funkcionisanje mokraćnog trakta. Antibiotik koji će vam propisati vaš lekar i broj dana koliko ćete morati da ga uzimate zavisiće od vrste bakterija koje su uzrok infekcije. Neki lekari propisuju estrogen kao kremu lokalne primene ili u obliku pilula. lako neka ispitivanja ukazuju na to da nekomplikovane infekcije zahtevaju tek jedan do tri dana lečenja.cevi koje se uvode u bešiku radi pražnjenja . da bi se sprečilo ponavljanje infekcija kod žena u postmenopauzi. ali ih je teško izlečiti. možda će biti potrebna operacija. prođu brzo i relativno bezazleno. Posle isteka lečenja možda će vam reći da dođete radi kontrolne analize mokraće kako biste bili sigurni da vaša bešika ne pokazuje nikakve znakove infekcije. i povećanim unosom tečnosti kako bi se mokraćni trakt isprao. ili ultrazvučni pregled koji će dati sliku celog mokraćnog sistema.nekad i do 14 dana. Ti su poremećaji obično bezazleni. lečenje organizmaod infekcije. KONVENCIONALNA MEDICINA Infekcije bešike leče se širokim spektrom antibiotika kako bi se organizam izlečio od infekcije. morali biste da se obratite lekaru radi antibiotičkog lečenja. vaš će vas lekar možda lečiti duže kako bi bio siguran da su sve bakterije iskorenjene.na prvi znak peckanja tokom mokrenja. lako mogu da budu prilično neugodne i moguće ozbiljne ako se razviju komplikacije. Poslednjih godina sve veći broj infekcija bešike i kod muškaraca i kod žena povezuje se s dve polno prenosive bakterije. Ali ako ove metode ne donesu olakšanje u roku od 24 sata.\e k e osobe dobiju simptome infekcije bešike kad zapravo nema nikakve infekcije. vaš će lekar možda želeti da se podvrgnete cistoskopiji. Za slučajeve gde je infekcija posledica začepIjenja ili opstrukcije. DIJ A GN O STI ČK I P O S T U P C I Infekcije bešike obično mogu odmah da se dijagnostikuju analizom mokraće.takođe mogu da dovedu do infekcije. LEČEN JE Blage infekcije bešike često brzo prođu reagujući na jednostavno lečenje kod kuće. često se propisuje duži tretman antibioticima . dijagnostičkom postupku kod kojeg se osvetljena cevčica uvedena kroz mokraćni kanal koristi za pregledanje unutrašnjosti bešike. Ako imate uporne ili česte infekcije. Cesto je infekcija prenesena iz prostate ili nekog drugog dela tela. Kako biste bili sigurni da nisu zahvaćeni bubrezi. alternativni načini lečenja mogu da budu uspešni u rešavanju infekcije bešike. kao što je dijabetes ili infekcija HlV-om. Pacijentima čije su infekcije vezane za polnu aktivnost može se dati mala doza antibiotika svaki put kad imaju polni odnos. fenazopiridinom. koji se često daje za ublažavanje bolova i peckanja. Ako odlažete Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Ako se s njima počne odmah . Osobama s infekcijama bešike koje se često ponavljaju mogu da se propišu niske dnevne doze antibiotika još dodatnih šest meseci ili duže. ukazujući na probleme na tim mestima. hlamidijom i mikoplazmom. Neka su ispitivanja pokazala da kod neobrezanih dečaka postoji nešto veća opasnost dobijanja infekcije bešike tokom prve godine života zato što bakterije mogu da se skupe ispod prepucijuma. posebnu rendgensku tehniku za pregledanje bubrega. Starijim osobama i onima s nekom hroničnom bolešću.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Otkriveno je da je neko lekovito bilje korisno u lečenju infekcija bešike i ublažavanju peckanja koje ih prati. Pomešajte 1 kašičicu osušenih. sandalovine.INFEKCIJE NASTAVAK L F B AKUPUNKTURA HOM EOPATIJA Lečenje akupunkturom može da pomogne u sprečavanju ponovljenih infekcija bešike. Pre upotrebe ohladite na sobnu temperaturu. KIROPRAKTIKA Nameštanje kostiju i zglobova oko karlice može da deluje u smislu jačanja mišića bešike. Stručnjak osteopata takođe može da vam pruži ovaj način lečenja. Držite sveže listove u rakiji ili drugoj alkoholnoj tečnosti nekoliko sati. Evo tri sredstva koja se najčešće propisuj ♦ Ako je nagon za mokrenjem vrlo jak. a peckanj' intenzivno. koja deluje kao diuretik i lek protiv zapaljenja. Ako imate osušene listove.BEŠIKA . mirisr paru za koju stručnjaci za aromaterapiju smatraju c čini lečenje naročito delotvornim.oko 1 kašičicu listova na šolju vode. usitnjenih listova ili korena koprive sa 1 šoljom ključale vode. kedrovin m elaleuke ili kamilice. Mercurius corrosivus. kako to pokazuju novija naučna ispitivanja. Zavisno od simptoma. a zatim dodajte u ključalu vodu . Zene sklone infekcijama bešike posle polne aktivnosti mogu da pomognu da se ponavljanje infekcija spreči ako peru predeo međice (između polnog organa i čmara) medicinskim rastvorom lekovite biljke kanadskažuf/7ra (Hydrastis canadensis) pre i posle seksualnog odnosa. Za ublažavanje bolova povezanih s mokrenjem. pustite da prokuva. mokraćovodima. . Pokušajte da stavi unutra nekoliko kapi eteričnih ulja ploda borovnic eukaliptusa. a zatim pijte 1 kašiku svakih sat ili dva . Pustite da se čaj ohladi. peršuna. bora. Ponovite na levom stopalu. Savetujte se s osobom koja se profesionalno bavi akupunkturom. ima izuzetnu sposobnostsuzbijanja infekcija bešike i drugih infekcija mokraćnog trakta (okvit. Ako u roku od 24 sata ne uočite poboljš nje. bešici i krstima. potražite stručnu pomoć. Izmešajte 2 kašičice te trave na šolju vode. Još jedna lekovita biljka korisna u lečenju infekcija bešike je kopriva (Urtica dioica). ♦ Za žene čije su infekcije izazvane polnim dodirom. HIDROTERAPIJA I AROMATERAPIJA Vrućim sedećim kupkama mogu da se ublaže sim tomi infekcije bešike. koja. Uzimajte ove lekove svaki sat sve dok simptomi r nestanu. bubrezima. za koju je dokazano da ima osobine koje deluju protivupalno. pomažući da se spreči ponavljanje infekcije. možete ih direktno prokuvati u vodi bez prethodnog držanja u alkoholu. Možda je najpoznatija brusnica. Dodatak određenih jakih bi nih ulja vodi za kupanje stvara umirujuću. homeopate preporučuju a niz raznih lekova da bi se ublažili bolovi zbog infekci bešike. ima dugu istoriju kao narodni lek protiv infekcija bešike. Zimzeleni grm uve (Arctostaphylos uva-ursi). suprotna strana). Cantharis. upotrebite levi palac da biste obradili područja na svom desnom stopalu koja odgovaraju nadbubrežnim žlezdama. Staphysagria. ♦ Ako pri mokrenju doživljavate bolno grčenje ili vam je mokraća vrlo tamna ili krvava. azatim pustite da kuva na slaboj vatri 15 minuta.najviše 1 šolju na dan.

LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. želucu i cukovima. paradajz. Aspirin) ili ibuprofen da biste smanjili upalu i peckanje. ♦ Pijte mnogotečnosti. šećer. širu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. veštački zaslađivači i jakozačinjenajela. ♦ Izbegavajte upotrebu mirisnih sapuna.▼ S O K O D BRUSNICE: DO KAZAN NARODNI LEK Indijanci su vekovima upotrebljavali zdrobljene brusnice kao lel< protiv infekcija bešike i drugih delova mokraćnog trakta. čineći ih manje delotvornim. Za lečenje već postojeće infekcije bešike i za sprečavanje budućih. Kontrolisana ispitivanja sada pružaju naučno potkrepljenje tom drevnom leku. Morali biste da izbegavate pića koja bi mogla da nadraže mokraćni trakt i pogoršaju peckanje. agruma.bez obzira na jzrok . vleđu nepoželjne napitke ubrajaju se alkohol. Ili. Možete isto tako da probate ulje za masažu najravljeno od 30 g biljnog ulja i po 5 kapi od bilo koje combinacije spomenutih trava. Dodatne količine vitamina C (500 mg svaka dva sata) i vitamina A (25 000 MJ svaki dan) mogu takođe da ubrzaju oporavak. Čekajte 10 dana pošto je peckanje prestalo pre nego što u ishranu ponovo uvedete ove vrste hrane i pića . pazite da propisno prianja i ne ostavljajte je predugo u vagini. trebalo bi da izbegavate i moguće nadražujuće vrste hrane kao što su agrumi. ako vam je draže. ♦ Svakodnevno pijte sok od brusnice. PREVEN CIJA ♦ Pazite na redovnu higijenu posle obavljanja nužde. ♦ Nosite pamučni donji veš i nestegnutu. pridržavajte se uputstva na kutiji. ■ 3raktičari konvencionalne i praktičari alternativne nedicine slažu se da se jedan od najdelotvornijih lačina suzbijanja infekcije bešike .sastoji u tome da pijete mnogo tečnosti kako 3iste često mokrili i tako temeljno ispirali mokraćni rakt. oblast oko čmara posle pražnjenja creva. za koji se čini da ima slična dejstva suzbijanja infekcija. pena za kupanje i dezodoransa za vaginu. Svakodnevno masiajte utrljavajući ulje po krstima. Žene bi morale da se brišu od napred prema nazad kako bi izbegle širenje fekalnih bakterija do mokraćnog kanala. coli i onemogućava im prianjanje za sluzokožu bešike. trbuhu. Temeljno očistite analnu oblast tj. :rni čaj. Isto tako možete da pokušate da menjate sok od brusnica sa sokom od borovnica. Ali proverite kod svog lekara pre nego što počnete da uzimate dodatne količine vitamina. uzimajte brusnicu u kapsulama. pijte 350 do 500 g soka od brusnica svaki dan. . gazirana pića i sokovi od Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. SHRANA Žene: ♦ Ispraznite bešiku što brže posle polnog odnosa da biste isprali bilo kakve bakterije koje su možda potisnute u mokraćni kanal. Vitamin C povećava kiselost mokraće. čokolada. Oni sadrže materije koje mogu da nadraže mokraćni kanal i učine ga podložnijim infekciji. što ometa rast bakterija ali isto tako smeta delovanju nekih antibiotika. Istraživanja daju da se nasluti da je delotvornost ovih bobica u suzbijanju infekcije posledica toga što sadrže visok nivo materije koja ometa rast bakterija E. kafa. Ako niste izlečili infekciju. ♦ Ako radi sprečavanja začeća upotrebljavate dijafragmu. sirće. čokoladno mleko.jednu po jednu. ♦ Mokrite što pre kad osetite nagon i pazite da svaki put u potpunosti ispraznite bešiku.

pušači su izloženi tri puta većoj opasno. Sto se ranije otkrije rak. upornu nisku tem peraturu. kao i osobe ko u istoriji bolesti imaju dobroćudne tumore bešik Više od većine drugih oblika raka. Prosek godina za dobijan raka bešike je 68 godina. tragovi krvi. uvlačeći se u okolno salo i tkivo i . a belci pak podložniji od crnaca. bolno m okrenje i potrebu za čestim m okrenjem ♦ gubitak težine ili apetita ♦ bolove u trbuhu ili leđima. Na rak b šike otpada oko 5 posto ukupnih slučajeva raka. Slikari. hroni nom infekcijom bešike ili upornim cistitisom . iako m ožda nisu vezani za rak. Korišćenje nitrata u dimljenim i pri rađenim mesnim proizvodima može takođe da : 142 . nevidljivi golim okom . Osobe s urođenim oboljenjem bešike. Rak se širi prodiranjem u mis bešike. Osobe koje su lečene zračenjem ili alki rajućim hemoterapijskim materijama takođe su većoj opasnosti. u kasnijim stadijum im a sim ptom i mogu da uključuju: ♦ krvavu m okraću. ešika je kesa u mokraćnom traktu u koju skuplja mokraća pošto je proizvedu bubre Bešika je obložena specijalizovanim prelaznim će jama i kad je nadražena stvaraju se dodatni sloje prelaznih ćelija. lako se tumori bešike često ponavljaj blagovremeno otkrivanje znači da mogu da se zaust ve dok su još površinski. vozači kamiona.BEŠIKA . mogu se videti tokom analiza uzoraka m okraće ♦ česte infekcije m okraćnog sistem a. koja nekad sadrži krvne ugruške. rak bešil povezuje se s izloženošću kancerogenim hemijski materijama ili materijama koje izazivaju pojavu rak Na primer. a zatim razmnožava da bi stvorila zloćudni tumor.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak bešike možda neće imati očigledne sim ptom e. biće ograničeniji. opasnosti. kožari.konačno će napasti i krvotok i limfni sistem. trebalo bi da se pregledate zbog mogućnosti raka bešike. Zahvaljujući s vršenijim postupcima ranog otkrivanja. Muškarci su mu podložn od žena. s la b o k r v n o s t OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a.z paljenjem bešike-jesu podložnije. od dobijanja raka bešike nego nepušači zbog spec fičnih kancerogenih materija koje sadrži duvans dim.ako se i leči . a tin će i njegovo lečenje biti delotvornije. petogodišn stope preživljavanja ove bolesti popravile su se od posto 60-ih godina na više od 70 posto 90-ih godii prošlog veka. Ovaj proces povećava verovatno< da prelazna ćelija postane kancerozna. mašinci i met lurški radnici. Zloćud tumori počnu kao male površinske kvržice na un trašnjem zidu bešike. B UZROCI Hronična nadraženost bešike povećava opasnost c raka. radnici u gumarskoj i tekstilnoj indi striji i osobe izložene industrijskim bojama u većo j. čija se boja kreće od svetlije boje rđe do tam nocrvene.

Ako je tumor slučajno zloćudan. Hirurgzatim preu-merava mokraćni put i pravi otvor. Primarni oblik lečenjaza ponovljeni i metastazirani rak je hemoterapija. Ako lekar otkrije tumor. Ubrizgavanje BCG-a u )ešiku posle uklanjanja tumora znatno smanjuje nogućnost ponovnogjavljanja raka. muškarcima se mogu ugraditi implantati za polni organ da bi prevladali impotenciju. U kombinaciji s henoterapijom ili terapijom zračenja. LEČEN JE slema drugog prihvatljivog primarnog načina lečenja aka osim medicinske pomoći koju pruža specijalista snkolog. Posle operacije možda će biti neophodna kombinacija zračenja i hemoterapije da bi se sprečilo ponavljanje bolesti. dogovarajte redovne analize sa svojim lekarom da biste osigurali njegovo rano otkrivanje. Ako je rak metastazirao ili se proširio i izvan mokraćnog trakta. Imunoterapija vakcinom s bacilom Kalnet-Geren (Calmette-Guerin) (BCG) blagotvorno Jeluje u 60 posto slučajeva. Vađenje bešike može da znači i uklanjanje reproduktivnih organa kod žena. sledite bezbednosna uputstva da biste izbegli nepotrebno izlaganje. da nose spoljne mokraćne kesice. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI 3ešika može da se vidi kroz fibrooptičku cev poznatu cao cistoskop. Istraživanja takođe potvrđuju smanjen broj slučajeva raka bešike među osobama s primerenom količinom vitamina B6 beta karotina i selena u ishrani. a ne prerađenu hranu. nemojte pušiti. a žene mogu da ostanu polno aktivne. . i je li se uopšte. Alternativni načini lečenja izvan tradiciolalne medicine mogu pomoći da se ublaže bolovi coji se javljaju u toj bolesti i propratne pojave konven. Za početak. kao i cinka. Svako ko je imao rak bešike morao bi da ide na kontrolne analize budući da se tumori često vraćaju.Doveže sa rakom bešike.ićušan uzorak tkiva kroz cev i ispituje se u laboratorii. a žene neplodne. bubrega i drugih organa pružaju informacije o /eličini tumora. najbolje vam je da se klonite mogućih kancerogenih materija. uzima se . Ako radite u blizini kancerogenih hemikalija. DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A Nekoliko naučnih ispitivanja upućuju na to da određeni vitamini i minerali deluju blagotvorno i u lečenju i u sprečavanju raka bešike. spitivanje krvi i mokraće i rendgen bešike. U ovom postupku hirurg uvodi cevčicu j bešiku i hirurški odstranjuje tumor ili ga spaljuje oplotom ili laserskim zrakom. mestu i stepenu raširenosti. kao i korišćenje kofeina i . lečenje će zavisiti )d toga u kojoj se meri. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali nijedan nije dokazani ek za rak. Jedite dimljene ili prerađene mesne proizvode tek povremeno i pripremajte svežu. Vidi Rak radi više informacija o lečenju. ali povezanost je tako slaba da neki istraži/ači sumnjaju da ona uopšte postoji. površinski zloćudni izraštaji obič10 mogu uspešno da se izleče transuretralnom resek. Pacijenti koji primaju BCG imunoterapiju možda će ostvariti bolje rezultate s velikim količinama vitamina A. Be. lako ovim postupkom muškarci postaju impotentni. rak proširio. 1 .ijom (TUR). ili stomu.ionalnog načina lečenja. operacija se obično ne razmatra kao jedna od mogućnosti. ovaj postupak nože da bude uspešan i u borbi protiv invazivnijeg aka bešike. C i E. KONVENCIONALNA MEDICIN A \ko se otkriju rano. ali novim tehnikama prave se unutrašnje kesice od crevnog tkiva. mokraćo/oda. kroz coji se ispušta mokraća. a prostate i semenih kesica kod muškaraca.aharina. A ako osećate da ste možda u opasnosti od raka bešike. Pacijenti su nekada morali P REV EN C IJA Da bi se sprečila pojava raka bešike. Invazivni oblici raka mogu dazahtevaju radikalnu :istektomiju ili uklanjanje bešike.

B UZROCI Virus morbila prenosi se direktnim dodirom ili kaplj nim putem (kijanjem. Boginje u školama mo lako da se pretvore u epidemiju. tokom kojeg se virus razmr žava u organizmu i dete nije zarazno. tre da ga odvedete na pregled pedijatru koji će verov. noželeti da prati razvoj bolesti deteta kako bi mog da interveniše ako dođe do komplikacija. pa će m oći da vam potvrdi dijagnozu preko telefona. a kašalj postaje sve oštriji i produktivniji (iskašljava). zatim na ruke i noge. D o trenu tka kad se proširi na ruke i noge osip lica izbledi Kod deteta m ože da se razvije i zapaljenje očiju ( konjunktivitis ) zbog kojeg će oči biti osetljive na svetlo. ili pati od razdražljivosti. karakterističan osip koji se širi s lica na trup.ili druge proizvode koji sadrže so koja se zove salicilat za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. Dete je najzaraznije 2 dana pre pojave sirr toma. biće teško bolesno. ♦ ako dete ima boginje. ♦ ako dete ima boginje i teško mu uspeva da ostane potpuno budno. izuzetno je bezvoljno. Odrasli mogu da se zaraze boginjama ako n pre bili izloženi izazivaču i ako nisu vakcinisa Osobe koje su prebolele boginje razviju prirodnu < pornost i ne mogu se ponovo zaraziti. je r to m ože da ukazuje na zapaljenje Ako sumnjate da vaše dete boluje od boginja. to m ože da ukazuje na infekciju uha ( vidi Uho . pluća.čak ni dečji Aspirin . a u mnogim zemljar je i obavezno (vidi str. Period inkubacije. oštar kašalj. Pogledajte da li ima sledeće sim ptom e: ♦ I -3. retkom ali opasnom bolešću koja izaziva zapaljenje jetre i mozga. (P ogledajte oginje su jedna od najzaraznijih dečjih vii snih infekcija i jedna od najtežih s rasponc komplikacija od zapaljenja uha do zapaljenja pluć encefalitisa (zapaljenje mozga koje se javlja kod je nog od hiljadu bolesnika). curenje nosa.) OBRATITE S E LEKA RU: LEČEN JE ♦ ako m islite da dete ima boginje. Zaraže dete ne bi smelo da krene u školu nedelju dana p sle izbijanja osipa. ♦ ako dete ima boginje i dođe do slabljenja sluha ili bolova u ušima. 27). dan: visoka tem peratura. O vi bi sim ptom i mogli da ukazuju na encefalitis. Posle 2 do 3 dana koža počne da se Ijušti.zapaljenje). Acetilsalicilna kiselina dovedena je u vezu s Rejevim (Reyevim) sindromom. kašljanjem). dan: blaga do visoka tem peratura. . traje od 8 12 dana. sitne bele tačkice na desnim a blizu kutnjaka ili na sluzokoži obraza ♦ 4-8. iako je zarazno još 4 dana pošto izbije os llustrovani dijagnostički vodič. Detetu nemojte nikad davati acetilsalicilnu kiselinu .BOGINJE SIMPTOMI A ko je vaše dete dobilo boginje. crvene oči 1 kijanje. Obično se prepoi čuje preventivno vakcinisanje. gubitka orijentacije ili konvulzija u okviru nedelju dana od izbijanja osipa. vaš je lekar m ožda dobio obaveštenje o postojanju epidem ije.

Međutim. anksiozno ili plašljivo i osetljivo na svetlo. Uvek se posavetujte s homeopatom o odgovarajućim dozama za decu. Međutim. Do trećeg dana osip postane gušći i izraženiji. Čaj od hajdučke trave (Achillea milleolium). Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pre i posle upotrebe aparatza vlaženje vazduha uvek treba temeljno očistiti. lako se time neće sprečiti širenje joginja. LEKOVITIM BILJEM -EČEN JE vlema biljke koja leči baš boginje. <ONVENCIONALNA VIEDICINA ’edijatarće detetu propisati mirovanje u krevetu. kupka sa sodom bikarbonom ili kukuruznim skrobom ublažavaju svrab. vruću kožu. isuanu tečnom hranom i povećani unos tečnosti. može pomoći da se snizi temperatura. Belladonna se preporučuje kad dete ima crvenu. Zaražite mišljenje svog lekara opšte prakse. nemirnoje. ako je plačljivo. Le:ar može ostalim članovima porodice koji pre nisu )ili u dodiru s bolešću niti su vakcinisani da da injek:iju gama-globulina. s revakcinisanjem u uzrastu od 4 do 6 ili 10 do 12 godina. pa se šire po licu. žut iscedak iz očiju ili nosa. \ LT E RN ATIVN I SIAČINI L E Č E N J A PREVEN CIJ A Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu smatraju da je za inače zdravo dete bolje da se zarazi boginjama nego da bude vakcinisano. Paracetamol može da snizi temperaturu. U homeopatskoj medicini se smatra da Aconite pomaže detetu kome je naglo poraslatemperatura. vruće lice i glavu. ima crvene oči. Zatražite pomoć osteopate. Možete da zaražite pomoć iskusnog travara. ♦ Tečni puder. osip može da postane Ijuskav ili da promeni boju u bledosmeđu. lipe (Tilia . deca treba da budu izolovana. vakcinisanje je obično zakonski obavezno. KUĆNA NEGA ♦ Dok su zarazna. jer boginje mogu da izazovu školske epidemije. 1 . macine trave (Nepeta cataria). ritmički pritisak u području iznad slezine . Osip se obično povuče za nedelju dana. jer borba s bolešću ojačava imunološki sistem.pp. Pulsatilla može da pomogne ako dete ima blagu temperaturu. ♦ Aparat za vlaženje vazduha može da olakša težak kašalj.HOMEOPATIJA P R E P O Z N A V A N J E O S IP A U prva 24 sata male. ali hladne udove i visoku temperaturu. Sredtvo za ispiranje očiju od vidove trave (Euphrasia ifficinalis) ili obloge od kam ilice (Matricaria recutita) nogu da pomognu osetljivim očima. OSTEOPATIJA Blag. trupu ( desno) i zatim po rukama i nogama. ■ 'Jemojte se osloniti samo na lečenje kod kuće. Homeopatska verzija vakcinisanja nije prihvaćena kao ravnopravna i neće obezbediti odgovarajuću zaštitu. Danas se MMR vakcina (morbili.). Soba s prigušenim svetlom može da pomogne ako su oči osetljive na svetlo.postupak poznat kao "pumpanje" slezine . može se ublažiti tok bolesti za osobe koje su zložene opasnosti od obolevanja. ali neke homeopate će propisati lekovita sredstva za ublažavanje potencijalnih nežeIjenih dejstava MMR-a.može da pojača oslobađanje belih krvnih zrnaca u krv. mumps i rubeola) daje deci staroj 12 do 15 meseci. nije žedno i ima gust. brojni Keparati mogu da pomognu u ublažavanju simptona te bolesti. Pegice se tipično šire u nepravilne mrlje. Kako bledi. Koristite aparats humidistatom (meračem vlage) da bi se dobila odgovarajuća količina vlage u vazduhu. u tom slučaju ograničite gledanje televizije i čitanje. svetlocrvene pege izbijaju iza uha i na čelu.

SIMPTOMI ♦ bol i oticanje m išića i zglobova kod aktivne osobe. i/ natečeni. možda povraćanje i/ proliv ili ♦ Crip ♦ bolno celo telo s temperaturom. pre. kašalj s iskašljavanjem (sputumom) ♦ Upala pluća ♦ zglobovi bolni. kašljem glavoboljom. spavanje i hronični umor ♦ Fibrom ialgija ♦ bolovi u m išićima ili zglobovima. Zatim čitajte vodoravno. otežano a. rašireni bolovi i ukočenost um išićim naročito ujutro. slabošću. glavobolja . ukočeni. moguća i glavobolja BOLEST/TEGOBA ♦ Prenaprezanje ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. glavobolja. na koži se mogao pojaviti okrugli ili ovalni crveni osip veličine do 20 cm ili više s belim središtem. crveni. groznicom i temperaturom. a možda i nije ♦ Artritis kao kasniji stadijum borelioze 146 . mesecima or.BOLOVI Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. topli. kijanjem i kašljem moguć bol u grlu. od ugriza krpelja koji je možda primećen. kijanjem . bolom u grlu. bolovi jači ujutro ili ♦ Upalni artritis ♦ hronični. um slabost i temperatura. ♦ Prehlada ♦ bolno celo telo s curenjem nosa. . groznicom i bolovima u grudima.

uzmite dekongestiv. uzročnika borelioze. Aspirin). kremi koja sadrži acetilsalicilnu kiselinu i homeopatskom leku Arnici. ♦ Vakcina protiv gripe često se preporučuje osobama preko 65 godina i onima koji pate od hroničnih bolesti. kod kojeg ne dolazi do crvenila. Vidi Borelioza. ako je potrebno. ečenje često uključuje analgetike. poput osteoartritisa. možda će biti iotrebna hospitalizacija. ♦ Rašireno je verovanje da vitamin C ublažava simptome prehlade. !a sprečavanje gripe. Ljudi koji vežbaju da b poboljšali raspoloženje i moraju da budu naročito oprezni. I lekovita biljka ehinacea (Echinacea spp.zapaljenje. kontrolisanje stresa. ♦ Nekad se verovalo da je fibrom ialgija psihogenog porekla. 'idi Artritis.) može biti korisna. koja se sporije razvija i čiji je uzrok virus ili neki drugi mikroorganizam. )dmah pozovite lekara. /idi Gripa. mtidepresive u niskim dozama i/ injekciju ili nkalnog anestetika. Uobičajeno je lečenje intibioticima. pijte puno tečnosti ako je potrebno. Mogu da budu korisne vežbe aerobika. masaže i akupunkture. 1 . Vidi pluća . Bolovi u zglobovima mogu da budu i posledica neupalnog artritisa. uzmite lek protiv upale kako liste sm anjili temperaturu i bolove po celom telu. ♦ Veća je verovatnoća da su bolovi u m išićim a izazvani „atipičnom" upalom pluća. toplote i oticanja. a sad se priznaje kao sindrom li s podjednakim pokazateljima i simptomima. oje može da ukijučuje antibiotike. moguće s kortikoteroidom. Takođe. nasaži. a ne bakterija. fidi Prehlada. O S T A LE 1NFORMACIJE ♦ Bolove po celom telu možda nećete da osetite čak dva do tri dana posle preteranog naprezanja.ŠTA DA U R A D IT E lazm islite o uzim anju protivupalnih lekova. Odmarajte se. ograničite elesnu aktivnost. jedite zdravu hranu kako liste ojačali odbrambeni sistem organizma. Ako ste tariji i im ate neku drugu težu bolest ili vam se prkos lečenju stanje ne popravlja. jer su ovi proizvodi kod m ladih Iju i d povezani s neurološkim poremećajem Rejovog sindroma. Lekarska procena 2 nužna radi određivanje dijagnoze i lečenja. homeopatija. može se razviti mesecima. obratite pažnju na rane znakove iremorenosti koje vam šalje organizam. Deca mlađa od 1 godina ne b sm 2 i ela da uzim aju acetilsalicilnu kiselinu kad se razbole. koju karakterišu bolovi u leđima i zglobovima. Odmarajte se. pijte mnogo ečnosti i. ♦ Artritis prouzrokovan boreliozom. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Uzmite lek koji deluje protivupalno adi ublažavanja bolova. u bolne tačke na telu. nakon ugriza određene vrste krpelja. ili čakgodinama. )dmah pozovite lekara. ♦ U lečenju ove bolesti može pomoći akupunktura. biljne mešavine i promene u načinu ishrane. Deca mlađa od 1 godina koja možda 8 im virusnu infekciju ne b smela da uzim aju i aju proizvode koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (npr.

) U nekim slučajevima hronični bol sam sel održava. preterar telesne težine koja dodatno opterećuje leđa i kolen 148 . H UZROCI Uzroci hroničnih bolova raznovrsni su. bol od povreda i bolc u leđim a. Hronični bol može da bude blag ili m čan. oteklinama. Druge vrste hroničnih bolova uključi upalu Ahilove tetive (tendinitis). može da se širi ili da bude difuzan. ♦ ako simptomi hroničnih bolova počnu naglo da se m enjaju. iako trljanje osetljivog područ može da donese privremeno olakšanje. Mogu biti narušeni čal osnovni telesni odbrambeni mehanizmi. da bude potrebna obrada psiholoških uzroka ov< stanja jednako kao i telesnih. karlicu vrat. Na primer. Najčešće vrste su glavobolt artritis. za uspešno lečenje mo. Pošteda p vređenog uda može da izazove stres mišića i kostu koji izaziva nove tegobe. na primer. i depresiju. nepr vilnog podizanja i nošenja teških predmeta. bol u leđima može da bude p sledica dugogodišnjeg nepravilnog držanja. mišićnim spazmima ili ukočenošću ♦ trajni bol u leđim oštar ili tup. ♦ ako im ate bolove koji ne popuštaju i ne reaguju na lekove koji se dobijaju na recept. Postoje d kazi da nepopustljivi bolovi mogu da oslabe imun loški sistem. Neki hronični bolovi imaju mnogo moguć uzroka. povremen ili stalan. Anksioznost. trnce ili druge osećaje. bol u zglobovim a. ono mo na isti način i da zaustavi ozdravljenje. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako im ate bolove koji traju nekoliko nedelja i ne reaguju na odmor i analgetike dostupne bez recepta. HR O NI ČN I SIMPTOMI Prema definiciji. pravovremeno lečenje može da spreči da akutni bolovi pređu u hronične. hroničan je svaki bol koji traje duže od šest meseci. Jedan od č stih činilaca je razvoj nekog od brojnih stanja ko prate starenje i utiču na kosti i zglobove izazivaju hronične bolove. blago neugodan ili potpui onesposobljavajući. Može da postoji opasnost od komplikacija ili nastanka neke druge tegobe koja nije u vezi s dotadašnjim tegobama. ograničen. je svaki bol koji. potištenost. S obzirom na psihosomatske veze koje su prisi ne kod hroničnih bolova. traje duže < šest meseci.BO LO VI . napetošću. kao i teškoće sa spavanjem nedostatak energije . Neki od uobičajenih hroničnih bolova su ♦ stalni bol u mišićima praćen grčevima. stres. dru oblike degenerativnih bolesti zglobova osim artriti: sindrom karpalnog tunela i bolove koji zahvata određene delove tela. sinusitis. Štaviše. s preosetljivošću i osećajem toplote u zahvaćenom području. otupelost. takvi negativni osećaji mogu < povise nivo materija koje pojačavaju osećaj bo pogoršavajući ovu spiralu. ili povremen. Emocionalna cena hronj nog bola takođe može da postane deo začaram kruga. stalan a. (Vidi pojedinačne n slove radi detaljnih informacija o ovim bolestima. Drugi česti uzroci dugotrajnih b lova su oštećenja živaca i povrede koje potpuno r zarastu. bes i iscrplj nost u složenim su odnosima s hroničnim bolovim mogu da izazovu smanjenu proizvodnju prirodn analgetika. uprkos lečenju. na primer ramena. ♦ trajan bol u zglobovima. Ovo stanje može uključivati slabost. Opšti bol u mišićima iii živcima takođe može se pretvori u hronično stanje. lekar može da preporuči ispitivanja kako bi isključio rak ili neke druge uzroke. ronični bolovi su medicinski termin koji opi. bolovima koji se šire i ograničenim pokretima.

A K U P R E S U RA Lečenje akupresurom zasniva se na uverenju da određene tačke na rukama i nogama odgovaraju različitim delovima tela u kojima možete da osećate hroničan bol. mogu da kontrolišu blaže oblike mišićnih i koštanih bolova i da smanje upalu. Različita istraživanja pokazala su da je kod bolesnika s hroničnim bolovima posle lečenja u klinici za bol došlo do pedeset posto poboljšanja u smanjivanju bolova. Ipak. ali uporan bol može sto tako da bude posledica drugih bolesti kao što su ■ m ultipla skleroza. lekovi p ro tiv anksioznosti (na primer diazepam). a neke se bave podjednako i telesnim i psihičkim činiocima. Za njih rešenje često predstavljaju klinikeza bol. dok su druge privatne. fizioterapeuti i osobe koje se bave alternativnim načinima lečenja. Program lečenja može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Ograničen broj kortikosteroidnih injekcija u mesto ozlede može da smanji otok i upalu. nošenje obuće s visokom petom. čir želuca. Jedna sofisticirana metoda sastoji se od minijaturne naprave kojom upravlja bolesnik ili usađenog elektronskog živčanog stimulatora koji odašilje sitne električne impulse koji bi trebalo da onemoguće prenos bolnih signala. nesteroidni protivupalni lekovi koji se izdaju na recept ili kratkotrajno lečenje jakim sredstvima protiv bolova (na primer opioidni analgetici). . Nekima je potrebna stručna pomoć. :učne kese. druge na psihičke činioce. pa lekari i druge osobe koje se bave lečenjem često moraju da probaju veći broj različitih načina lečenja. poput acetilsalicilne kiseline (npr. a većina obolelih nauči bolje da podnosi svoje bolove i može ponovo da živi normalnim životom. meditaciju i druge vrste alternativnih lečenja. ipavanje na lošem madracu ili može da se pojavi bez lekog vidljivog telesnog razloga. Ova činjenica otežava precizno određivanje edinstvenog načina lečenja. Primenjuje se samostalno. lekar će da preporuči kratkotrajno nošenje okovratnika. Druge metode koje primjenjuju specijalisti za bol uključuju biofidbek (biofeedback) i tehnike opuštanja radi kontrole aktivnosti moždanih talasa. prirodnih moždanih analgetika koji mogu da ublaže sve vrste bolova. kao što su m išićni relaksansi. akupunkturu. I sam bolesnik igra aktivnu ulogu u svom lečenju. nego i uvežbavanje hroničnih bolesnika u suočavanju s njihovim bolovima kako bi uprkos njima mogli što normalnije da žive. Reumatoidni artritis i osteoarritis dobro su poznati krivci. Lekar može da vam prepiše jače lekove. a u lečenju učestvuju lekari. Pokazalo se da oralne doze aminokiseline D-fenilalanina podstiču oslobađanje endorfina. Za povrede kod kojih je z a lečenje potrebna imobilizacija. u mnogim slučajevima otkrivanje izvora ironičnih bolova predstavlja vrlo složen. dugotrajan bol može da izazove psihooške tegobe koje ostaju i posle izlečenja telesne te^obe. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Za lečenje hroničnih bolova na raspolaganju je niz alternativnih mogućnosti.jrođene mane kao što su iskrivljenost kičme. terapiju promene ponašanja kojom se menja način doživljavanja bola. traunatske povrede. U izuzetnim slučajevima povreda kod kojih je potrebna imobilizacija može da bude potrebno izvlačenje (trakcija) ili hirurški zahvat LEČEN JE Mnogi Ijudi koji trpe hronične bolove mogu da 5teknu odredenu kontrolu nad svojim stanjem samostalnim vežbanjem psihosomatskih tehnika (vidi Psihosomatsko lečenje. K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Sredstva protiv bolova dostupna bez racepta. psiholozi. SIDA te bolesti ak. U oba slučaja obično je na raspolaganju ambulantno i bolničko lečenje. hipnoterapiju. Klinike za bol uglavnom imaju multidisciplinarni pristup. specijalni centri koji se isključivo bave borbom protiv nepopustljivih bolova. udlage ili hirurškog korseta koji steže trup. antidepresivi. Uzrok hroničnih bolova može da bude i prikri/ena osnovna bolest. Aspirina) i ibuprofena. strana 152). U mnogim slučajevima cilj nije isključivo uklanjanje bolova. Cesto je prvi korak odvikavanje pacijenata od zavisnosti od iekova protiv bolova. Neke klinike za bol nalaze se u sklopu bolnica. lako može da počne s povredom li bolešću. Neke se usredsređuju na telesne činioce. a uglavnom se sastoji od vertikalnog pritiska pomoću savijenog palca ili prsta (ne noktiju) na određenu tačku tokom Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a ponekad i ajanstven zadatak.

a zatim zamenite noge. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Pritisnite dva do tri puta. između kostiju podlaktice. Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. Čvrsto pritisnite kažiprstom i držite jedan do dva minuts pa ponovite isto na drugoj nozi. Postavite palac na unutrašnju stranu podlaktice dve širine prsta iznad izbočine ručnog zgloba. Sve ponovite dva do tri put Nemojte koristiti ovu tačku ako ste trudni. 3 Pritisak na tačku Slezina 6 može da oslobod od abdominalnih grčeva. Pritiskajte jedan minut. Postavite palac u sredini spoljne strane podlaktice. 4 150 . Postavite palac četiri širine prsta iznad izbočine skočno. dve širine prsta iznad ručnog zgloba. zgloba s unutrašnje strane desne noge uz rub goleničn kosti. Pritisak na Trostruki grejač 5 može da ublaži bolna područja gornjeg dela tela. Pritiskajte jedan minut pa pređite na drugu nogu. 5 Bol u skočnom zglobu i stopalu može da se ublaži pritiskom na tačku Zeludac 44. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Lagano pritiskajte kažiprstima na ob noge tokom jednog minuta. Da biste smanjili opterećenost vratnih mišića koja može da izazove glavobolju i bolove u leđima pritisnite mesto Zučna kesa 20. Ponovite isto na drugoj ruci. ponovite tri do pet puta. pa ponovite isto na drugoj strani. a zatim isto učinite na drugoj ruci. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Pritisak na tačku Osrčnica 6 pomoći će u ublažavanju bolova u grudima i gornjem delu stomaka. 1 2 I Bol u stomaku može d. Mesto možete da proverite podizanjem stopala. Postavite desni srednji prst na najvišu tačku svog levog ramenog mišića. Palcem i kažiprstom leve ruke pritisnite nabor na desnoj i držite jedan minut. pet do sedam centimetara od donjeg dela vrata. pri čerr se na mestu pritiska pojavi mišićna izbočina. Postavite vrhove srednjih prstiju u udubljenja na bazi lobanje koja se nalaze na udaljenosti od oko pet centimetara. Pritisak na tačku Žučna kesa 2 1 može da pomogne u oslobađanju od napetosti u ramenima. H RO NI Č NI NASTAVAK D AKUPRESURA GORN JEG D ELA TELA AK U PR ESU R A DON JEG D ELA TELA Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 u kožnom naboru između palca 1kažiprsta možete ublažiti bol u licu. Tako uradite dva do tri puta. smeštena s obe strane kičme. pa ponovite isto na drugoj ruci. Ponovite dva do tri puta.BO LO VI . koja se nalazi s gornje strane stopala u kožnom naboru između drugog i trećeg prsta. 2 1 j Tačka Bubreg 3 koja se nalazi s unutrašnje strane skočnog zgloba između zgloba i Ahilove tetive može da olakša bolove u leđima. odmah uz goleničnu kost. se ublaži postojanim pritiskom prstima na tačku Zeludac 36 četiri širine prst ispod čašice kolena. Nemojte koristiti ovu tačku posle trećeg meseca trudnoće.

Morate biti posebno oprezni ako ste trudni. ali sme se upotrebljavati samo kratko vreme. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Mastdostupna bez recepta koja sadrži papriku može privremeno da ublaži osteoartritis i reumatoidni artritis. HOMEOPATIJA Meksanderova (Alexanderova) tehnika nanovo vas jči pravilnim pokretima kako biste izbegli nepotrebno pojačavanje napetosti mišića koji podupiru kos:ur. sastojak sličan onima koji se nalaze u Aspirinu (acetilsalicilna kiselina). Lokalna primena rastvora ulja gaulterije (Gaultheria procumbens). probajte Natrum muriaticum. prirodnih telesnih analgeika. Budući da se smatra kako ova terapija ima kunulativno dejstvo. ukočenosti i spazma. odmah posle ustajanja. đumbirovo (Zingiber officinale) za uklanjanje Dolova i ukočenosti koje prate artritis i druge degenerativne bolesti zglobova. Obađivanje mišića tokom masaže može da prekine krul bol-spazam-bol kod mnogih vrsta hroničnih bolova smanjivanjem mišićne napetosti. najveću korist pruža ako se izvodi ■edovno. nevoljne kontrakcije i pojača bolove. Lečenje masažom može da pruži privremeno ubažavanje mišićne napetosti. Infuz crne cimifuge (Cimicifuga racemosa) ili šest 500 miligramskih tableta ulja pupoljke (Oenothera biennis) nadan takođe možedasmanji upalu. Da biste postigli najbolje rezultate.e da je ovaj način lečenja izuzetno koristan za ispra/Ijanje pogrešnog držanja koje može da izazove boove u leđima. sprečavajući tegobe s vratom i leđima. koja može da izazo/e iznenadne. Prema ednoj teoriji. I utrljavanje rastvora ulja nane (Mentha piperita) u zahvaćeno područje može da ima ublažavajuće dejstvo. \ROMATERAPIJA ^omešajte sledeća aromatična ulja s veznim uljem Doput bademovog ili jojobinog ulja ili ulja od semenci kajsije i smesu umasirajte u kožu na bolnom meitu: lavandino (Lavandula officinalis). zamenjujući h porukama o temperaturi i na taj način doneti Dlakšanje. Lečenje nože da se sastoji od postavljanja igala uzduž neridijana za debelo crevo. nakon čega se pritisak prekida. O tehnikama lečenja pecifičnih vrsta hroničnih bolova vidi ilustrađje na evoj strani. Probajte Rhus toxicodendron za tegobe sa zglobovima. koje sadrži metilni salicilat. posaveujte se sa stručnjakom za akupunkturu koji ima isku. a ublažavaju se utopljavanjem. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM \kupunktura može da se koristi za smanjivanje otoca i upala povezanih s hroničnim bolovima. RAD N A T E L U Smatra se da kapsikum (capsicum). koji se smatra najdelovornijim kanalom za ublažavanje bolova. Za goreći bol u donjem delu leđa koji se smiruje kretanjem i pogoršava posle mirovanja uzmite preparat Calcarea fluorica. Posavetujte se s homeopatom o prikladnim sredstvima i dozama. Prava kamilica (Matricaria recutita) ima antispastičko i protivupalno dejstvo.ednog minuta. Homeopatske kreme za lokalnu primenu čiji je glavni sastojak Arnica mogu da pomognu kod mišićnih bolova i drugih bolova koji nisu vezani sa zglobovima. jer jako peče. Masaža s kesicama leda može da prekine bolne soruke koje putujuživčanim putevima. sastavni deo paprike (Capsicum frutescens) povećava protok krvi u zglobnom tkivu i takosmanjuje upalu.tva u lečenju raznih vrsta hroničnih bolova. za smanjivanje jpale i opuštanje mišića. Nepopustljiv bol može da ublaži Kali bichromicum. a zaim se ponovo duboko pritisne. Kora mirisne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) i bele vrbe (Sa//x alba) prirodni su analgetici. akupunktura deluje tako da podstiče jslobađanje endorfina. Posavetujte se s travarom o najprikladnijem lečenju vaše bolesti. Pokazalo . Sepia može da deluje na bolove u donjem delu leđa koji se pogoršavaju sedenjem. eukaliptusovo (Eucalyptus ’ lobulus) za smanjivanje otoka i ubrzavanje ozdravjenja. može da ima analgetičko dejstvo. \KUPUNKTURA KIROPRAKTIKA Kiropraktička manipulacija želi da obnovi pokretljivost zglobova u slučajevima burzitisa i teniskog lakta. 1 . leđima i artritisom koje se pogoršavaju ujutro. Takođe se koristi i za smanjivanje bolova u lectima ili vratu ili kod mišićnogspazma. Ako konzumirate mnogo soli i imate jake bolove u donjem delu leđa koji se smiruju posle čvrstog pritiska.

Redovno ga čitajte ka biste uočili moguće promene. menjajući je u skladniju...... K I Č M A Simptomi hroničnog bola mogu da se ublaže prelaženjem palca preko solarnog pleksusa i područja dijafragme.. Pokazalo se da tehnike opuštanja kao što meditacija ili joga. postavljanju dlana na bolno područ zamišljanju da je ruka opuštena.. prepolovite to vreme. Jedna druga tehnika sastoji se u vođenju dnev ka o bolnim razdobljima i uzročnim i korektivnim niocima koji ih okružuju. Zatim pokušajte polako da promenite tu sliku.BO LO VI .. Zatim palcem obradite područja za vrat i hipofizu na nožnom palcu i područje za mozak na vrhovima nožnih prstiju. treba da pronađete načine da ih prihvatite i priviknete se na njih.. kada se redovno primjenju smanjuju bolove povezane sa stresom. boju.. Neće mi biti bolje« u: »Ne znam šta nosi budućnost.. poznata kao »anestezija u rukavicama« zasniva se ulasku u trans.« Vizualizacija takođe može da bude vredna tehnika za obuzdavanje bolova.. Elektromiografski biofidbek (EMC biofeedbai može da vas upozori na načine na koje mišić napetost doprinosi bolovima i da vam pomogne naučite da je kontrolišete...... Neki zdravstveni stručnjaci smatraju da umesto opiranja hroničnim bolovima. m o z a k . Postepeno ćete moći da produžite vreme vežbanja. ali znam da ovo sad mogu da učinim. Oni smatraju da njihovo gledište nije defetističko... Neke vežbe lakše se izvode nego druge.. H IPO FIZ A . probajte tehniku »vežbi oblikovanja«: odredite vremensko razdoblje tokom kojeg možete bezbolno da izvodite neku aktivnost i napravite redovan raspored te aktivnosti. Ako vam je prag bola 10 minuta istezanja ili hodanja. vozite bicikl.. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE R EFLEK SO LO G IJA . hodate ili veslate.. snagu i rastegljivost. Na taj način ćete postići jednaku korist bez osećaja bola. umesto da život svodite mo na bol.. Pokušajte da plivate.. Kao rezultat toga bol se može raspršiti. Istraživanja su pokazala da redovno vežbanje može dugoročno da smanji bolove poboljšavajući mišićni tonus...... budući da psihološki činioci mogu da imaju važnu ulogu u načinu doživljavanja bolova.. veličinu i pokrete. zatezanja i slabljenja mišića. Unutrašnji-monolog osobe menja se od: »Ja to ne mogu. Jedna od metoda samohipno... jer će se prag bola povišavati. Trudite se da bol pi matrate kao deo života.......... prirodnih telesnih analgetika.. što pojačava bolove i može da izazovea povrede kad ponovo pokušate da počnete s telesnim aktivnostima. pomerajući se iznutra prema napolje. HRONICNI NASTAVAK O N ACIN ZIVOTA lako kratkotrajno odmaranje može da ublaži bolove.V R A T . Vežbanje može pomoći i u oslobađanju endorfina. SO LARN I PLEKS . nego da omogućava izbegavanje mentaliteta žrtve. zavisno od toga od kakvih hroničnih bolova patite.... Hipnoterapija i samohipnoza mogu da vam f mognu u zaustavljanju ili preoblikovanju bola teh kama fokusiranja. samouništavajuća uverenja pozitivnim odnosom prema »rešavanju« tegoba s bolovima. Nemojte očekivati da će ova tehnika vizualizacije odmah da da rezul te: potrebnoje vežbati. ali umesto da se istežete samo pet minuta na dan.. Ako vas je hronični bol onesposobio duže vreme. bol osećaje u zahvaćenom području. istežite se dva puta na dan po 5 minuta. dajući joj oblik. Psihoterapeutska metoda nazvana kognitivno restrukturiranje uči osobu kako će da zameni negativna. Probajte ovu vežbu: zatvorite oči i pokušajte sebi da predočite sliku bola.. previše mirovanja može da dovede do skraćivanja...... Blago rasi zanje kod joge posebno je dobro za jačanje miši 152 . ugodnu i manju sliku. Stimulišite kičmu pomičući palac uzduž unutrašnje strane stopala. teška i neosetljiv zamišljanja kako ti osećaji zamenjuju druge. . D IJ A F R A G M A .

Zatim drugi smotani peškir umočite u ledenu vodu i držite ga jedan minut. oblozima i držanjem povređenog područja na povišenom mestu. primenite toplotu (boca vruće vode ili termofor). alergije na pšenicu.bez izlaganja tela dodatnim opterećenjima. U jednu posudu ulijte vruću vodu. pa ga 20 minuta pomerite. 800 do 1000 miligrama kalcijumovog citrat-malata na dan. Svesno pokušajte da opustite svaki deo tela. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Akutni bol izazvan povredom mišića. ♦ Kursevi joge ili biciklistički klub pružaju aktivnosti koje podstiču lučenje endorfina.arajućim specijalistom o lečenju ovakvih tegoba. Hrana bogata kalcijumom i magnezijumom opušta mišiće i može da pomogne u smanjivanju mišićno-koštanih bolova. tri puta na dan. poćevši od prstiju na nogama i pomerajući se telom prema gore. za 10 minuta opuštanja. Pronadite mirno mesto gde niko neće da vas ometa i lezite na leda s malim jastukom ispod vrata i gornjeg dela leđa. ledom. Na primer. Transkutani električni nervni stimulator ili skraćeno TENS. Posle obuke. Usporite disanje i obratite pažnju na telesne osećaje. kukuruz. Povremeno se ukazivalo na hranu kao uzrok nekih bolesti koje rezultiraju hroničnim bolovima. 600 miligrama enzima bromelaina na dan. PAŽNJA: Svakako se posavetujte s lekarom ili nutricionistom pre uzimanja većih količina vitaminskih dodataka. a u drugu ledeno hladnu. prirodnih telesnih analgetika. stegnite područje elastičnim zavojem i držite povređeno mesto podignuto kako biste smanjili oticanje. Ovaj oblik nepodnošenja hrane ogleda se u simptomima nekih bolesti. Važno je da lečite akutni bol pre nego što postane hroničan. . paradajz ili krompir mogu da izgledaju kao 'eumatoidni artritis. ovu tehniku možete sami da primenjujete. zamislite dva spiska. Posavetujte se s lekarom ili odgo. naizmenično stavljajte ledeni oblog (paket smrznutog povrća ili leda) tako da ga 20 minuta držite na bolnom području. Za hronični bol u ledima koristila bi primena 500 miliarama vitamina C tri puta na dan uz obrok. sve do lica. zatim oba popisa sklonite iz misli i pokušajte vežbu opuštanja ponovo. Kad se oticanje zaustavi. a u drugoj zamislite moguća rešenja. meso i druge namirnice bogate zasićenim mastima. 1200 miigrama kalcijuma na dan i 400 MJ (međunarodnih jedinica) vitamina E na dan. agrume. Odmarajte ozleđeni deo tela. ISHRANA Verovatno će vam savetovati da pokušate da odstranite određene vrste hrane iz ishrane kako biste ustanovili jesu li one izvor tegoba. ocedite ga i držite na bolnom području tri minuta. Probajte sledeći. D RU GI NAČINI L E Č E N J A Za ublažavanje upale pokušajte da uzimate sledeće dodatke hranljivih materija (koje se uzimaju više puta tokom dana): 2000 miligrama kalcijum ovog pantotenata ili pantotenske kiseline (vitamin B 5 ). Ona stimuliše živce sprečavajući prenos bolnih impulsa prema mozgu. Ako ne možete prestati da mislite na svoje brige. Ponavljajte ovo naizmenično stavljanje peškira dvadeset minuta. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ligamenta ili hrskavice lečite neodložnim mirovanjem. kreme koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu da pomognu da smanje bol i upalu. U mislima kukicom označite svaku brigu za koju ste našli rešenje. Kod reumatoidnog artritisa i drugih mišićno-koštanih bolova poželjno je da izbegavate mlečne proizvode. Lečenje vrućom i hladnom vodom može da ublaži bolove. Na kraju. ♦ Uzimajte redovno ili prema preporuci travara tablete ili parne obloge jednog od gore navedenih lekovitih sredstava. One podstiču telesnu proizvodnju prostaglandina. Umočite smotani peškir u posudu s vrućom vodom. mala je sprava na baterije koja se elektrodama pričvršćuje na bolno područje. takozvani položaj stablo. masnih kiselina nalik na hormone koji Tiogu da pojačaju upalu. U jednoj koloni navedite brige prema njihovoj važnosti.

budite svesni da su krpel vrlo mali. svetlost. oduzetos jednog ili oba dela lica. glavobolje. izleče nje može da bude teško. poremećaj srčanog ritma obamrlost ili trnci. osetljivost n. Ova bolest prvo ji utvrđena kod grupe dece u Lajmu (Lymeu). zbog kojih ova bolest izaziva strah kod stanovnik. Kod oko 10 posto tih sluča jeva. B . ako se ova bolest ne leči odmah. Konekti kat (Connecticut). slabljenje pam ćenja. svakodnevno pregle danje imate li krpelja može da bude delotvorna od brana na licu mesta. Neki bolesnic takođe doživljavaju složeni niz drugih simptoma ka< što su ukočenost u vratu. glavobolje. orelioza ili lajmska bolest prenosi se sitnin krpeljima iz porodice iksodida (lxodidae) i na pada oko 10 000 Ijudi godišnje. a kasnijeje pronađena u skorosvin američkim saveznim državama i u još 18 zemalja. tempe rature. vrtoglavica ♦ psihološke prom ene. kog se tako često dijagnostikuje. osipi koji se ponavljaju. Dobre vesti su da se proverava vakcina za koju s < smatra da sprečava ovu bolest. kao i verovatan razlogzbo.BORELIOZA SIMPTOMI ♦ kružni osip često s jasnim središtem . uključujući d e p r e s iju OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako m islite da im ate boreliozu lajmsku bolest. bol u grudim a. vrlo često su veličine semenki maka. sve dok se vak cina ne potvrdi. bola u grlu. Budući d. Ostali rani simptomi . Budući dasu simptomi slučajni i neodređeni (osin kružnog osipa) boreliozu je teško dijagnostikovati Na nesreću. lajmski artritis postaje hroničan. bolom u grlu i bolovim a u m išićim a i zglobovim a ♦ ako se ne leči. Odgađanje lečenja m ože da izazove još ozbiljnije neurološke sim ptom e koji mogu da budu teški i ponekad neizlečivi. koji se širi do veličine od 20 cm ili više i traje dve do četiri nedelje ♦ m ože da bude praćen glavoboljom . Kod nekih slučajev. po sebno u jednom kolenu. tem peraturo m . groznice i bolova po celom telu Takođe možete da imate i neodređene bolove i zglobovima bez oticanja. Obično je prvi znak širenje kružnog osipa ko otiče do prečnika desetak centimetara pre nego št< nestane posle nekoliko nedelja. gubitak pamćenja. Kod oko polovine bolesni ka koji se ne leče. promene raspoloženja hronična slabost. područja obam rlosti ili trnaca ♦ osetljivost kože ♦ ukočen vrat ♦ osetljivost na svetlo ♦ nepravilni otkucaji srca. Ipak. do upale ne dolazi sve dok nije prošlo 36 do 48 sal otkad se krpelj zakačio za vas. Ipak.sa ili bez osipa ■ jesu simptomi gripa poput umora. osip može da bude različitog oblika ili može potpuni da izostane. Ovo je jedan od razlog. iak< se povećaju kada se napiju krvi. najbolja zaštita je pažnja. oko šest meseci kao bolni artritis s oticanjem. ovaj bol u zglobovima vraća se z. groznicom . slabošću. nakon nekoliko nedelja razvija se opšti i bolni oblik a r t r it is a s naticanjem jednog ili ponekad oba kolena ♦ oduzetost (najčešće lica). posebno ako prim etite kružni osip ili ako se odjednom pojavi bol i naticanje kolena bez prethodne povrede ili artritisa. područja gde je učestala.

Ona liči na druge bolesti. izvlačeći ga nežno i postepeno.i izazove imunološku reakciju koja dovodi do lajmskog artritisa. Ove sitne štetočine koje se teško uklanjaju uzimaju samo tri obroka tokom svogživotnogciklusa koji traje nekoliko dana: na kraju stadijuma larve. lakše ih je videti na svetloj odeći. i često postoji dugotrajna pauza između simptoma. hronični simptomi su slabiji. PREV EN CIJA Ako provodite vreme napolju u područjima gde ima krpelja. obavestio je da je o d 788 bolesnika poslatih u njegovu kliniku za lajmsku bolest. Operite mesto ugriza sapunom i vodom.uključujući srce i nervni sistem . Sto se ranije počne s lečenjem. Ipak. nedostatka dokaza o delotvornosti takve prevencije i zbog male verovatnoće dobijanja simptoma posle ugriza krpelja (oko 1 posto) ova se strategija ne preporučuje često. Lutka se najčešče hrani Ijudskom krvlju. Zbog propratnih dejstava antibiotika. nelajm ski artritis i drugi porem ećaji. Namažite predeo oko članaka sredstvom za odbijanje insekata. daleko od usta. ponekad između letnjih meseci i oktobra. Pomoću pincete ili rukavice dohvatite ga što bliže koži. redovno pregledajte imate li krpelja. napadne mnoga tkiva . krpelji izlučuju posebnu materiju koja ih »cementira« za kožu. bez njega je teško dijagnostikovati boreliozu. Budite strpljivi. sam o 18 0 zaista i bilo obolelo. U zatvorenom prostoru potražite krpelje. analiza krvi nije ni potpuno pouzdana ni korisna u prvim nedeljamazaraze. na preponama. kao što su gripe i artritis. radi provere. Pregledajte često i svoje kućne Ijubimce. Vaš će lekar proveriti simptome gripe i uzeti uzorak krvi radi provere reakcije protivtela na bolest. Osim toga. godine. na kosmatom delu glave i oko pojasa (deci pregledajte još i vrat i glavu). Ipak. otklanjanje tela smanjuje rizik zaraze. bolesnici koji su se mnogo lečili imaju često godinama pozitivan test krvi. DIJA GNO STI ČK I P O S T U PCI Kružni osip je specifičan. Ako radite ili hodate po grmovitim područjima ili šumi. Ako se pojavi crvenilo oko ugriza. ------------------▼ ----------------- P rečesto DIJAGNOSTIKOVANJ E N e k i stručnjaci upozoravaju da je za b rin uto st ja vn osd zb o g opasnosti o d b o re iio ze dovela do p retera n o g prijavljivanja bolesti. idite kod lekara. dugačke pantalone uvučene u čarape i duge rukave. Čak i ako delovi usta krpelja ostanu u vašoj koži. ili oralnim ili intravenskim putem. odmah ga odstranite. ■ LEČEN JE Najbolje lečenje borelioze u ranom stadijumu je desetodnevna kura oralnih antibiotika. fibromijalgija. Ako bolest napreduje. O boljenja koja se če sto zam enjuju s b o relio zo m su s in d r o m h r o n ič n o g u m o ra . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. D r A len S tir (Allen S te e re ) sa U niverziteta Tufts. i dalje može da se izleči proširenim lečenjem antibioticima. posebno oko laktova. što povećava opasnost od pogrešne dijagnoze. stadijuma lutke i odraslogstadijuma. kada bi zapravo lečenje trebalo dazapočne. U organizmu bakterija spirohete može da prouzrokuje simptome slične gripi. 1 . Ako pronađete krpelja na koži. Postoji neslaganje oko upotrebe antibiotika kao preventivnog lečenja kod Ijudi koji imaju nejasne simptome ili kod kojih postoji strah da ih je ugrizao krpelj. ko ji je p rvi o tk rio b o le st 1975. pljuvačne žlezde koje sadrže bakterije su u crevima.: UZROCI Borelioza se širi putem bakterije spirohete koje obično prenosi krpelj. nosite cipele. Sačuvajte krpelja ako je to moguće. u nekim slučajevima lajmski artritis ne reaguje na antibiotike. kojima se obično uništavaju zarazni organizmi i sprečavaju kasniji simptomi.

ali moguće da se zarazite virusom u vlažnom okruženju. Postoji mogućnost da se radi o mnogo težem kožnom oboljenju. bradavice su najrašireniji dermatolc ški poremećaj. izazivajući neugnost. ravnu i zaobljenu površinu. vljati ispitivanja za neke druge bolesti. ♦ Siljaste bradavice su tanke i izdužene. Jedna petina svih bradavica nestane u roku c šest meseci. Kad uočite bradavicu. ♦ ako primetite da je bradavica promenila boju ili veličinu. tak da se one posle nekog vremena povuku same od s( be. iako bradavice možete dobiti bez obz ra na godine. ♦ Ravne bradavice izbijaju u grupama i do nekoliko stotina bradavica. vratu. a mogu da budu boje m esa. šakam a. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako lekovi koje ste kupili u apoteci bez recepta ne deluju. ♦ Bradavice koje se pojavljuju oko noktiju su hrapave. u oblik tečnosti. Deca i mladi skloniji su izbijanju br< davica jer nemaju potpuno razvijene odbramber mehanizme. uglavnom nije potrebno ob. poput Cotovo svaki lekar reći će da je najbolje lečiti br. zglobovima ili podlakticama. gela. ♦ Prstolike bradavice su rožnate izrasline u obliku prsta s bazom (na mestu rasta) nalik na grašak. možete da pokušate da sami odstranite ili potražite lekarsku pomoć. grudima. KONVENCIONALNA MEDICINA Ukoliko odlučite sami da lečite bradavice. obično nakon što je ukloni. genitalne) koje u retkim slučajevima mogu da upućuju na rak grlića | g Jg materice. zaobljenog oblika i uzdignute površine. M < đutim. ukolik imate više od 45 godina. vije vlastitu imunološku reakciju na bradavice. P UZROCI Nastanak bradavica uzrokuje virus papiloma (HPV koji ulazi u kožu kroz posekotinu ili ogrebotinu izaziva ubrzano razmnožavanje ćelija. DIJ A GN O STI ČK I POSTUPCI tabana. tvrde. Ove promene mogu da budu znak raka kože. ♦ ako ste stariji od 45 godina i otkrijete izraslinu koja izgleda kao bradavica. Obično se pojavljuju na licu i vratu. Većina lekova sadr salicilnu kiselinu. prvo tr< ba da izaberete odgovarajući lek u apoteci. Većina Ijudi ra. davice tako da ih uopšte ne lečimo. bele. tri će dobi bradavice (verruca vulgaris) u nekom razdoblju živc ta.B R A D A V IC E SIMPTOMI ♦ Obične bradavice su m ale. genitalne. ♦ ako ste ženskog pola i imate bradavice na području polnog organa (Bradavice. Izbijaju na kosmatom delu glave ili oko njega. nepravilnog oblika i uzdignute iznad površine kože. Bradavice osle akni. dve petine u roku od dve godine. ako bradavica ne nestane. Vidi i Bradavice. Bradavice su zarazne i možete da ih prenesete r druge delove tela dodirom ili brijanjem oko zaraž« nih područja. glavni sastojak Aspirina. obično na licu. hrapave izrasline. Obično : bradavice prenose direktnim dodirom. Pojavljuju se na rubovima noktiju ruku i nogu. kao št su zajednički tuševi ili garderobe. kak bi se uverio da se radi o dobroćudnoj izraslini. raka kože. kolenima. Obično se pojavljuju na šakam a i prstima. . koja omel šava bolesne ćelije kože i razgrađuje ih. ružičaste ili prošarane. ♦ ako se bradavice umnožavaju i šire. a mogu da izbiju i ispod nokta i da budu vrlo bolne. lekar će možda želeti c pregleda izraslinu. Malo su uzdignute iznad nivoa kože i im aju glatku. Ipak. Dijagnostički vodič u slikama. obloga ili masti. Od četiri osobe. ili ako ružno izgl< da i izaziva neugodnost.

LEČENJE Neke biljke sadrže hemijske materije koje mogu da jnište viruse i da pomognu u lečenju kožnih bolesti. Zatim nežno . L-cistein. zatim uk. Ako izraslina na vašoj koži ne izgleda tako. Antimonum crudum i azotna kiselina. HOMEOPATIJA -lomeopatski lekovi za lečenje bradavica su Causti:um. Aspirina). jedite tamno^eleno i žuto povrće. sum por. ♦ odstranjivanje bradavicazamotavanjem u obloge natopljene salicilnom kiselinom. Mast jd tuje (Thuja occidentalis) nanosi se četiri do pet Duta na dan i takođe može da pomogne. obratite se lekaru koji će da odstrani bradavicu na jedan od sledećih naćina: ♦ smrzavanje bradavice pomoću tečnog kiseonika. ništa ne prepuštajte slučaju i idite na lekarski pregled. Taj se postupak naziva ndirektna moksibustija. Ukoliko primena lekova dostupnih u apoteci ne donese željene rezultate. cink i vitamini B grupe. Bradavice je lako zameniti s nekim dobroćudnim kožnim izraslinama kao što su mladež. ♦ izrezivanje bradavice (manji hirurški zahvat). b eli luk. Isto tako. zelje i brokolu jer sadrže Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. jvaki od ovih načina lečenja može da ostavi ožiljke. .astružite odumrle ćelije kože rukavicom za kupanje li kamenom za struganje peta. ali isto tako postoji mogućnost da se radi o nekoj vrsti raka kože. Pre primene leka nanažite predeooko bradavicevazelinom kakobistezajtitili zdravu ili osetljivu kožu od delovanja leka. ♦ vatu namočenu u sveži sok od ananasa jer sadrži enzim koji razgrađuje bradavice. maslačka ili pelena. idite na lekarski pregled ako se izgled bradavice promeni. ^LTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A KINESKO LEKOVITO BILJE štručnjakza kinesku medicinu može da stavi komadić đum birovog (Zingiber officinale) korena na bradavicu i pokrije je tinjajućim pelenom ( Artemisia 3rgyi). LEČENJE KOD K U Ć E Postoji bezbroj narodnih lekova protiv bradavica. vitamin C i vitamin E. a koji odstranjuju bradavice stalnim Dtpuštanjem određene količine leka. Izbegavajte stres jer može da oslabi imunitet i naučite da se opustite. Tinjajuća biljka omogućuje delovanje đumbi•ovih antivirusnih sastojaka. oba sadrže salicilnu kiselinu koja razgrađuje bradavice ♦ sokove od aloje (Aloe barbadensis). možete da pokušate da primenite neke od sledećih lekova: ♦ vitam ineA i E koji uopšte povoljno deluju na kožu ♦ smesu zdrobljenih tableta vitamina C i vode ♦ lek protiv bradavica koji možete da dobijete u apotekama bez recepta ili smesu zdrobljenih tableta acetilsalicilne kiseline (npr. koje sadrži vitamin A. 1 . ■ ISHRANA 3a biste ojačali imunološki sistem. Dodaci vitamina i hranljivih materija koji mogu da pomognu protiv bradavica su beta karotin. štručnjaci za biljke preporučuju primenu sokova od 7aslačka ( 7 Taraxacum officinale ) svilenice (Asclepias . Isto tako. kurje oko ili kalus. Trljanje bradavice komadićem sirovog krompira ili unutrašnjom stranom bananine kore može biti delotvorno. LEKOVITIM BILJEM PREVENCIJA Vodite računa o higijeni i jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima A. Bradavice su obično izrasline boje kože hrapave površine. jer obe namirnice sadrže materije koje mogu da razgrade bradavicu. C i E koji će da ojačaju imunološki sistem. Treba da budete sigurni da je izraslina na vašoj koži doista bradavica. kelj pupčar. itoga ćete možda da poželite da porazgovarate s le<arom o primeni gotovih obloga koje možete da doDijete na recept. ♦ paljenje bradavice strujom ili laserom.Prvo bradavicu pet minuta držite u toploj vodi ka<o biste poboljšali prodiranje leka u kožu.yriaca) i zmijinog mleka (Chelidonium majus).

može da uzme razmaz ili uloži kolposkop. virus se zadržav u organizmu i može da izazove naknadno izbijanjt 158 . Lek. davica. naprav kojom se mikroskopski pregledaju zidovi vagine i g lić materice kako bi se otkrile moguće bolesne ćeliji LEČEN JE lako ne postoji ni lek ni vakcina protivgenitalnih br. obavezno se podvrgnite PAPA testu 2 vreme vaših redovnih ginekoloških pregleda. lako same po sebi bradavice nisu štetne. Ipak. za razliku od bradavica na drugir delovima tela. čm aru ili m uškom polnom organu. dok dve trećine nestanu posl dve godine. tr ba da posetite lekara ako otkrijete takve izrasline. no unutaršest meseci. genitalne bradavice treba da se leč jer su mnogo zaraznije. trudnice i osobe s I šim imunološkim sistemom sklonije su toj infekc od ostalog stanovništva. iako su genitalne bradavice bezopasne. isti virus koji izaziva bradavice na rukam nogama i licu.BRADAVICE. budući da su genitalne bradavice zarazne. one se lako kontrolišu i ne bi smele da vat smetaju. koje mogu imati izgled karfiola izrasline koje svrbe ili blago bole OBRATITE SE LEKARU: ako dobijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a. one su zarazne i zahtevaju m edicinsko lečenje enitalne bradavice (Condylomata acuminat pogadaju velik broj Ijudi. D IJA GN O STI ČK I P O S T U P C I Lekar će možda uraditi kulturu kako bi odredio jes li bradavice zarazne. To ne znači da je rak neizbeža ali ako imate genitalne bradavice. G E N I T A L N E SIMPTOMI bezbolne izrasline boje mesa ili zelenkastobele boje na vulvi. Cak i ako se konvencionalnir načinima lečenja bradavice otklone. na kraju izađe iz svoje prvobitr ćelije domaćina kako bi zarazio druge ćelije. ma gde se obnavlja. Virus živi unutar ćelija vašeg organi. ima ih oko 1 od 100 muškarac Ipak. Ako ste žena i imate genitalr bradavice. Neka istraživanja pokazuju da je S posto žena koje imaju rak grlića materice imalo genitalne bradavice. Katkad su pojave koje liče na genitalne bradavii samo skup normalne kože koji nema nikakvo mec cinsko značenje. trebalo bi da rac te PAPAtestsvakih šest meseci. izglec da postoji veza između genitalnih bradavica i rai grlića materice. Oko jedna petina svih bradavica nestane spont. G UZROCI Cenitalne bradavice izaziva humani papiloma viri (HPV).

Pokušajte da slušate kasetevođene meditacije. primenite heli luk (Allium iativum) ili sok kisele jabuke. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su genitalne bradavice zarazne. svežeg ananasa ili svežih zelenih smokava. Predeo polnog organa je preosetljivza te proizvode i mogli biste da oštetite kožu.je drugi uobičajeni lek. Pitajte lekara može li da vam pomogne hipnoterapija. Drugi postupci lečenja uključuju injekcije alfa interferona ili A introna. Ako ste trudni. primenjena oral- Neka istraživanja pokazala su da hipnoterapija može da bude delotvorna pri smanjivanju broja bradavica ili njihovom uklanjanju. HOM EOPATIJA Homeopata će da odredi odbrambeni sistem vašeg opati mogu da preporuče occidentalis na bradavice. Mnogi oblici meditacije i samohipnoze mogu da se izvode kod kuće. . Brokola i spanać su izvori ovih hranljivih materija. Sastojci mogu da uključuju koren kineskog naprska (Rehmannia glutinosa) i sirištare ['C entiana scabra). Da biste izlečili bradavice. ♦ Uvedite raznovrsnu ishranu s puno voća i povrća. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Nanesite ulje Melaleuka (Melaleuca spp. Sok nevena [Calendula officinalis) i biljni sok stabljike nevena naneseni nazahvaćeni predeo takođe mogu da budu delotvorni. Lečenje podofilinom obično je delotvorno u roku od nekoliko nedelja. B ILJE Lekar kineske medicine daće vam jedinstven biljni recept za pročišćavanje jetre i jačanje imunološkog sistema organizma. Neka istraživanja pokazuju da se bradavice uklanjaju lekom u 50 posto slučajeva. stabljike maslačka. pa ako se pokaže da su bradavice venerične. dopustite lekaru da vam odstrani bradavice hemijskim sredstvom zvanim podofilin. spale laserom ili hirurški odstrane. KINESKO LEKOVITO Da biste sprečili ponavljanje infekcija izazvanih humanim papiloma virusom. budite uporni da ode kod lekara. PREVEN CIJA Najbolji način za sprečavanje genitalnih bradavica je upotreba kondoma. Bradavice takođe mogu da se zamrznu tečnim nitrogenom ili čvrstim ugljen-dioksidom (suvi led).) na bradavice kako biste ih izlečili. Umesto toga. Ako vaš partner otkrije bradavicu. jedite mnogo hrane koja sadrži vitam ineA i C koji pomažu organizmu da suzbije infekcije i folnu kiselinu koja jača odbrambeni sistem organizma.č a k i ako nemate simptome. treba da odete kod lekara pre nego što počnete istraživati alternativne metode koje će da ublaže simptome i spreče ponovno izbijanje bradavica. i sami se podvrgnite analizi . Neki homenanošenje tinkture Thuje Sabina. Svi sadrže sastojke koji ublažavaju i leče tegobe kože. Stres takođe može da doprinese izbijanju bradavica. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE lečenje koje će da ojača organizma. pa pronađite metodu opuštanja koja vam odgovara. lekar će da vas leči na drugi način budući da podofilin može da uđe u krvotok i izazove anomalije fetusa. ♦ Redovno meditirajte. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. no.KONVENCIONALNA MEDICINA Ne pokušavajte da se oslobodite genitalnih bradavica pomoću lekova koje možete da kupite bez lekarskog recepta.

ali neke mogu biti kancerogene. LEČEN JE Biranje načina lečenja bradavica zavisiće od toga k ko podnosite bolove koje izazivaju pojedini načini I čenja. Ovakvo l' čenje pokazuje rezultate nakon nekoliko nedelj Spaljivanje. crnim tačkicam a ♦ tačkasta krvarenja iz bradavica kad se zagrebu ♦ bolovi u tabanim a pri stajanju ili hodanju Vidi takođe Dijagnostički vodič radavice tabana su tvrde. Stajanje i hodanje obično ih potisku u kožu. bradavice tab na češće se javljaju kod dece nego kod odraslih. 160 . Poputsv bradavica. otvrdnutoj koži (kalusu). veličine od 5 m ilim etara do 5 centim etara. OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako predeo postane crven. topao. Bradavice t moraju da se pojave nedeljama ili mesecima pos prvog izlaganja virusu. B UZROCI u slikama. na donj strani stopala. Sta god odabrali. katkad prekrivene sitnim . smrzavanje tečnim azot-dioksidom i f rurško odstranjivanje su agresivnije metode koje i primenjuju u težim slučajevima. bradavice tabana su zarazne i obično se preno na javnim bazenima ili tuševima. i ove su dobroćudne i s vremenom će povući i bez lečenja. Većina ovih izraslina je bezopasna. KONVENCIONALNA M E D IC IN A Lekar može prvo da pokuša da odstrani bradavk pomoću flastera sa salicilnom kiselinom. ali ni jedno lečenje nije uvek uspešn Konvencionalno lečenje usredsređuje se na odstran vanje bradavice. Među sportistin koji dele gimnastičke ili atletske objekte ili mec osobama koje se bave grupnim aktivnostima kod k jih noge moraju da budu bose ponekad izbijaju pra' epidemije bradavica tabana.B R A D A V IC E TABAN A SIMPTOMI ♦ male. kvrgave izrasline na tabanima. rožnate izrasline k je se razvijaju na površini tabana. na prim er kurjem oku. tj. Poput drugih virusnih infekc ja. kroz sitne posekotine i ogrebotine. nemojte c pokušavate sami da odsečete bradavicu na tabanu dopustite da se za nju pobrine ili lekar ili priroda. m ožda je došlo do in fe k c ije ♦ ako niste sigurni radi li se o bradavici tabana ili nečem drugom . koje rastu u gro dovima poznate su kao mozaične bradavice. dok alternativni pristupi naglašava postepeno povlačenje. ali najčešće su previše bolne ( bi se ignorisale. bolan i osetljiv posle lečenja. Postoji mnogo narodnih preparata za lečen bradavica. Bradavice natabanima izaziva virus koji ulazi u ko. Budući da većina Ijud vremenom razvije imunitet na virus. a pritisakčini stopalavrlo bolnim. m ladežu ili oštećenju kože. Bradavice tabana.

Razne materije mogu da se primenjuju direktno na bradavice kao pomoć u njihovom odstraijivanju. šargarepe . Postupak ponavljajte svake večeri sve dok se bradavice ne povuku. ibe. koje se mogu nabaviti kao ulje ili tinktura. 3ve kapi eteričnog limunovog ulja u deset kapi jabu<ovog sirćeta može da pomogne da se odstrane braJavice: svakodnevno primenjujte. jednako kao jogurt i drugi fermentirani mlečni proizvodi. a jradavicu koju lečite prekrijte čistim zavojem. jer zdrava hrana. prethodno okolnu kožu zaštitite vazelinom. ■ ^ezdrava ishrana može da bude jedan od uzroka italnog prisustva bradavica ili njihovog povremenog 3ojavljivanja. koju koža najbolje apsorbuje posle kupanja. Zdravu kožu oko bradavica zaštitite vazelinom. E i L-cisteina i cinka. ♦ Nanesite vitamin E dva puta na dan ili vitamin A svake noći . ulje nanesite na bradavicu i prekrijtejezavojem. Bez obzira na to koji biljni preparat koristi:e. 1 . Možete da se posavetujete sa stručnjakom za ishranu o mogućim koristima dodataka vitamina A. nosite u cipeli sunđerasti uložak.) na središte bradavica i omo:ate ih zavojem. pelargonije (Pelargonium idoratissimum) ili kleke (Juniperus communis) ili nešavinom dva od navedenih ulja dugim potezima :> članaka do bedara. Ponavljajte taj postupak sve dok se bradavice ne povuku. Ta<ođe možete svakodnevno da stavljate kap ulja me'aleuke ( . danju bradavice Dokrivajte flasterom. a to može trajati nekoliko nedelja. Nanesite malo ove materije na bradavicu pre odlaska na spavanje i prekrijte flasterom. ISHRANA PREVENCIJA Od izlaganja virusu koji je uzrok bradavice tabana zaštitite se nošenjem obuće za tuširanje. ♦ Odrežite ili oljuštite nešto bele materije s unutrašnje strane kore od banane. C.jaja. beli luk i tamnozeleno i žuto povrće kao što Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Za ublažavanje bolova u vreme dok se bradavice ne povuku. osim što poačava otpornost na virus. Možete da pokušate da ojačate svoj imunološki sistem masiranjem nogu eteričnim uljem ruzmarina Rosmarinus officinalis). a noću ih ostavite otkrivene. Melaleuca spp. Ovaj Dostupak ponavljajte svaki dan. ^ROMATERAPIJA su brokole. luk. Namirnice bogate vitaminom A . Lečenje sprovodite dok se bradavice le povuku. pomaže u borbi organizma orotiv virusa. Na mestu gde imate bradavicu izrežite rupu u ulošku da biste sprečili pritisak na nju dok stojite ili hodate. vitamina B grupe. kupus.pomoći će jačanje imunološkog sistema.otvorite vitaminsku kapsulu. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Probajte sredstva za lokalnu primenu koja se nalaze u slobodnoj prodaji i sadrže salicilnu kiselinu. d LEČENJE LEKOVITIM BILJEM la uklanjanje bradavica preporučuju se razni biljni jreparati. tuširanja ili kvašenja u toploj vodi. ► Dva puta na dan stavljajte sirovi beli luk (Allium sativum) ili jednu do dve kapi ulja belog luka na bradavice. ♦ Pomešajte ricinusovo ulje s praškom za pecivo u gustu smesu i svake večeri je nanesite na bradavice i prekrijte zavojem. papuča ili gumenih cipela za kupanje kad god odete na javni bazen ili koristite javni tuš.____________________________________________________________ A L T E R N A T IV N I NAČINI L E Č E N J A Mternativni načini lečenja uopšteno naglašavaju važiost pravilne ishrane. Stopala temeljno operite dezinfikujućim sapunom pošto ste boravili na mestim agdeje mogućazaraza virusom. tikvice. po mogućnosti sa zelene banane. sve dok se bradavice ie povuku. jer sadrži više enzima koji pomažu u borbi protiv virusa koji prouzrokuje bradavice. ► Dva puta na dan nanesite na bradavice nekoliko kapi tuje (Thuja occidentalis). Postupak ponavljajte dok se bradavice ne povuku. * Na bradavicu nanesite sok stabljike maslačka (Taraxacum officinale) ujutro i uveče.

koji se obično pojavljuje 24 do 48 sati nakon kašlja ♦ tem peratura. Hronični bronhitis. u tolik meri da sprečite njihovo pravilno funkcionisanj povećavajući tako verovatnoću dobijanja hroničnc bronhitisa. začepljena sluzi tada su osetljiva r virusne i bakterijske infekcije. najverovatnije im ate infekciju koja zahteva prim enu a n tib io tik a . oni po pravilu imaju i emfizem. beli ili zeleni ispljuvak (najm anje tri m eseca u godini i više od dve godine za redom ) ♦ čujno otežano disanje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam je kašalj tako uporan ili jak da vas om eta u snu ili dnevnim aktivnostim a. B . beli ili zeleni ispljuvak. kao i plućna bolest emf zem. što dovodi do napada ka Ija praćenih iskašljavanjem guste sluzi. m ožda oštećujete osetljive vazdušne kesice u plućima. ispljuvkom teškim disanjem. natečena sluzokoi će da splasne pošto ste se oporavili od početr infekcije pluća. a sluz postane tam nija. pa bi vaše stanje trebalo c prati lekar. Ako ste pušač i obolite od akutnog bronhitis biće vam mnogo teže da se oporavite od njega. Osobe s hroničnii bronhitisom obično su gojazne i veći deo života pr< tiče im u sedećem položaju. ♦ ako vam sim ptom i traju više od nedelju dana. groznica ♦ pečenje i stezanje u grudim a ♦ nešto bolova ispod grudne kosti za vre m e dubokog disanja Hronični bronhitis: ♦ uporan kašalj koji stvara žuti. e m fiz e m . Bolest se javlja u dva oblika: aku nom i hroničnom. s r č a n e b o le s ti. ali ponekad je izazivaju bakteriji Ako ste inače dobrog zdravlja. suv kašalj ♦ žuti. ♦ ako im ate velikih teško ća pri disanju. u opasn< sti ste od tegoba srca i krvnih sudova kao i ozbiljnij plućnih bolesti i infekcija. Kod nekih teških pušača sluzokoža osta upaljena i cilije konačno potpuno prestanu da fun cionišu. ronhitis je bolest gornjeg dela sistema za dis. u većini slučajeva infekcija virusnog porekla. Pluća. poput u p a le p lu ć a . poznatim kao cilije. t u b e r k u lo z u . nje kod koje se upali sluzokoža gornjih bronh jalnih puteva u plućima. a većinom su i teški pi šači. lako se ovaj poremećaj može čes delotvorno lečiti bez stručne medicinske pomo< moraćete otići kod lekarazbog recepta za antibiotii ukoliko je stvarni uzrok bakterijska plućna infekcij Ako bolujete od hroničnog bronhitisa. što objašnja\ neka preklapanja simptoma. G samo jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazo\ privremenu oduzetost sićušnih ćelija nalik na vlas č je zadatak da isteraju napolje nadražujuće materij« prekomernu sluz. O vaj sim ptom . Ako nastavite da pušite. ozbiljnu a le r g ijs k u reakciju ili r a k . gušća i poveća zaprem ina. a im ate hroničnih problem a s plućim a ili srcem ili ste zaraženi virusom koji u zrokuje S ID U : od infekcija disajnih puteva m ožete da postanete osetljiviji na ozbiljnije bolesti pluća. koja obično traje nekoliko dana. ona suzi ili zatvori sitn disajne puteve u plućima. Akutni bronhitis za posledicu ima jak. m ože da ukazuje na a s tm u . koji se nekad pogrešno povezuje s bronhitisom . Kad nadražena sluzokož otekne i postane zadebljana. Akutni bronhitis vrlo je čest među decom i odra lim osobama. koje s vremenom iski vljuju i trajno oštećuju plućne disajne puteve.BRONHITIS SIMPTOMI Akutni bronhitis: ♦ jak. možc štetite ovim ćelijama. ♦ ako ispoljavate sim ptom e akutnog bronhitisa. teški su dugoročni poremećaji koji zahteva redovnu medicinsku obradu. suv kašs i stvaranje ispljuvka koji nekad prate infekciju go njih disajnih puteva.

U slučaju da vam lekar ne savetuje suprotno. Kod bronhitisa se ova sluzokoža upali. Hronični bronhitis ože da bude posledica jednog od nekolicine čilaca. ili je tako snažan da postaje bolan. 163 . Aspirin) za temperaturu i pijte puno tečnosti. Simptomi hroničnog bronhitisa takođe ■pogoršavaju visokim koncentracijama sumporoksida i drugih zagađujućih materija u atmosferi. ali se ne leče infekcije. i o i proverom funkcije pluća da bi izmerio kapacit vaših pluća. ne dopušta vam da spavate. pomoću kojih bi trebalo da se simptomi povuku za nekoliko dana. Ako vas kašalj razdire. koje nadražuje •onhijalne cevčice i navodi ih na stvaranje prekoerne sluzi. Lekar će verovatno jednostavno da upotrebi etoskop da bi poslušao ima li u gornjim disajnim jtevima u vašim plućima šumova (pucketanja) koji j pravilu prate ovu bolest. približno 90 posto tih infekcija virusnog je ^rekla. tj. K O N V E N C IO N A L N A M ED ICIN A Ako je vaš akutni bronhitis posledica bakterijske infekcije. B R O N H IJA L N E C E V Č IC E ZDRAVA B R O N H IJA L N A C E V Č IC A SLU ZO KO ŽA ZA Č EPLJEN A B R O N H IJA L N A C E V Č IC A PREKO M ERN A SLU Z Vazduh prolazi niz dušnik do pluća kroz razgranate kanale zvane bronhijalne cevčice. a 10 posto bakterijskog. vaš lekar će možda da prepiše antibiotike kao preventivnu meru zato što su vam pluća u ovako oslabIjenom stanju podložna bakterijskim infekcijama. U jčajevim a hroničnog bronhitisa. lekar će gotovo gurno da proširi ove postupke rendgenskim snimaem grudi da bi proverio stepen oštećenja pluća. da bi se itanovilo imate li bakterijsku ili virusnu infekciju. prekidajući dovod vazduha u pluća. Cak i ako je uzrok virusni. lekar može da vam prepiše sredstvo za potiskivanje kašlja (supresor). Ako imate hronični bronhitis. Vremenom višak sluzi može da začepi bronhiole. a u većini slučajeva i podstičete. U većini slučajeva. Ponovljeni napadi akutnog bronhitisa. lekar će možda da uzme i kulru ispljuvka koji se javlja dok kašljete. Ali glavni uzrokje intenvno. dustrijsko zagađenje još je jedan krivac. livcima metala i ostalim osobama koje su sprestano izložene prašini. Produktivan kašalj (tj. M J A G N O S T IČ K I ’O S T U P C I pitivanja su obično nepotrebna u slučaju akutnog ronhitisa. budući da je tu bolest lako otkriti pregleDm. svake se godine vakcinišite i protiv Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.E Č E N JE onvencionalno lečenje i kod akutnog i kod hročnog bronhitisa može da se sastoji od antibiotika i rupaza kašalj koji dobijate na lekarski recept. Ako simptomi potraju sdelju dana ili više. lekar će verovatno da vam prepiše antibiotike. U tem slučajevima hroničnog bronhitisa možda će da jd e nužan dodatni kiseonik. koje su obično obložene tek tankom sluzokožom. ili bronhiole. kašalj kojim iskašljavate sluz) koji se javlja s akutnim bronhitisom treba da očekujete. Alternativnim načiniia lečenja uopšte se ublažava propratna nelagodost. ili je neproduktivan (suv i hrapavog zvuka). morali biste jednostavno da učinite sve ono što biste učinili u slučaju prehlade: uzmite acetilsalicilnu kiselinu (npr. Hronični •onhitis susreće se u stopama višim od normalne eđu rudarima. što dovodi do pojačanog stvaranja sluzi. vaša su pluća osetljiva na infekcije.► IZ R O C I kutni bronhitis uopšteno je posledica plućnih fekcija. kašalj je način na koji se vaš organizam oslobađa suvišne sluzi. Kašalj je način na koji organizam oslobađa pluća nagomilane sluzi. koji abe i nadražuju bronhijalne disajne puteve s vreenom mogu da dovedu do hroničnog bronhitisa. osobama koje dolaze u dodir sa žiricama. . dugotrajno pušenje cigareta.

vaš će lekar možda da vam prepiše lečenje kiseonikom. ne upotrebljavajte kositernicu ako im te visok krvni pritisak ili srčane bolesti. stalno ili prema potrebi. Napravi čaj kombinujući 5 grama kositernice. stisnute ili zgrčene bronhijalne cevi i bla. produktivno kašljanje povezano s hroničnim bronhitisom korisno je zbog oslobađanja pluća prekomerne sluzi. Duboko udišući kroz nc udišite miris nekoliko kapi jednog ili više ovih ul nakapanih na maramicu. Vakcinisanje protiv upale pluća obično je postupak koji se sastoji od jedne injekcije: jedna vakcina bi morala da vas štiti ceo život od svih čestih vrsta ove bolesti. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Niz alternativnih načina lečenja može da se kori. Samo u vrlo retkim slučajevima potrebno je dovakcinisanje. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Ro marinus officinalis) mogu da olakšaju disanje i ( ublaže začepljenost nosa. Ako je u vašem organizmu znatno oštećen prenos kiseonika iz pluća u krvotok. prekrijte glavu pe kirom i udišite mirisnu paru. Slede primeri lečenja. Ako kod kuće upotrebljavate bocu kiseonika. a zatim pustite da provri. U većini slučajeva. Postupak bi m < rao izvoditi samo ovlašćeni stručnjak za akupunktur AROM ATERAPIJA Eterična ulja poput onoga eukaliptusovog (Eucali) tus globulus). Ne uzimajte sredstvo za potiskivanje kašlja (sup resor) u toku lečenja hroničnog bronhitisa ako vam lekar ne kaže suprotno. koji suzbija čitav niz bakterija. Ako primetite bilo kakve promene u boji. Posebne okolnosti možda zahtevaju veću dozu. lavande (Lavandu officinalis). Ako imate višak kilograma. ali njima se ne leče infekcije. jedan ili dva udisaja ublažiće otežano disanje koje prati hronični bronhitis. za opširnije informacije p tražite savetstručnjaka za lekovito bilje ili homeopal U slučaju akutnog ili hroničnog bronhitisa lek vita biljka p od b el (Tussilago farfara) može da opu sužene. ubrza oslobađanje sluzi. što ih čini primerenima u lečenju bronhiti. obično se daje prednost pred oralnim lekovima. Bronhodilatatori su jaki lekovi.BRONHITIS NASTAVAK gripe i protiv upale pluća. Mnogi lekari takođe prepisuju bronhodilatatore. kao dodatak .ali nikada zamena . lekove pomoću kojih se proširuju suženi disajni putevi u plućima. na primer) ili direktno izvorima toplote. vaš lekar će vam možda čak prepisati sredstvo za iskašljavanje (ekspektorans) ako vam je kašalj relativno suv.konvencionaln lekarskoj pomoći. lekar će istaći važnost prestanka pušenja. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biIjka kositernica (Ephedra sinica) snažan bronhodilatator. AKUPUNKTURA Ispitivanja naslućuju da akupunkturom mogu da : ublažesimptomi vezani uz bronhitis. lekar će možda da ustraje na tome da počnete s dijetom kako biste izbegli prekomerno opterećivanje srca. Pijte vruće. njihova prekomerna upotreba može da izazove opasne propratne efekte. Kao i kod akutnog bronhitisa. poput fena za kosu ili radijatora. 1. Zapravo. ili udišite direktno iz bo( ce. U tom slučaju vaš lekar će možda da vam prepiše kuru od nedelju ili 10 dana antibiotika širokog spektra. prel te 1 ili 2 kašičice podbela šoljicom kipuće vod 164 . nego mogu i da produže očekivano trajanje života. Pomoću ovih lekova mogu da : ublaže neki simptomi akutnog i hroničnog bronh tisa. Ako pušite. poput visokog krvnog pritiska. Pokvasite mešavinu u hladn vodi. Pokušajte da umešate nekoliko kapi eteričn« ulja u umivaonik pun vruće vode. Sprave za davanje kiseonika mogu da se nabave bez teškoća. svakako«posebno pripazite da aparat ne izlažete zapaljivim materijama (alkohol i sprejovi. ali ne biste nikada smeli da povećate unos ako vam lekar nije rekao da to učinite. Kod osoba s hroničnim bronhitisom bronhodilatatorima za inhaliranje. anis< vog semena (Pimpinella anisum). PAZNJA: Velike količine ove tra' imaju isto dejstvo kao i velike količine hormoi adrenalina. m iloduha (Hyssopus officinalis). koji mogu da se nabave u spreju ili baždarenim inhalatorima.5 gram slad i (Glycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsi (Prunus armeniaca). Za pripremanje čaja. 4 grama štaf ća cimeta (Cinnamomum cassia). volumenu ili gustini sluzi. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Citav niz različitih trava deluje kao umirujući ekspe toransi. možda ste oboleli od neke infekcije. Ispitivanja pokazuju da osobe koje odbace tu naviku čak i u uznapredovalim stadijumima hroničnog bronhitisa ne samo da mogu da smanje težinu svojih simptoma.

može da se pripreni i kao čaj sledeći gore navedena uputstva. uzmite Aconite (6c). Za hronični bronhitis: Izbegavajte izlaganje boji ili isparenjima. sprave za ovlaživanje m oraju pravilno da s e upotrebljavaju.e toplijeg. zajedno s mineralima selenom i cinkom . Za gubitak glasa. Za lečenje akutnog bronhitisa. kašlja i stezanja u prsima. LEČENJE KOD K U Ć E Za akutni bronhitis: U toku trajanja infekcije ostanite kod kuće i utoplite se. nutricionisti će često da vam preporuče vitamine A. Hladni ovlaživači. E i grupe B. Ne treba obavezno da boravite u krevetu. kašalj. sledite ista uputitva da biste pripremili čaj od biljke m iloduh (Hy•sopus officinalis). suvom vremenu. Svakako re d o vn o čistite vaporizator tokom vaše infekcije. a to se uglavnom odnosi na grupu mlečnih proizvoda (iako kozje mleko obično manje podstiče stvaranje sluzi nego kravlje). DO OZDRAVLJENJA Vlaga p om aže i p ri lečenju akutnog i hroničn og bronhitisa je r vlaga u vazduhu m o že da ra zred i sluz u plućim a i olakša n jeno iskašljavanje. Oblačite se toplo po hladnom.nustite da čaj odstoji 10 minuta. Biljni ?kspektoransi primereni hroničnom bronhitisu jključuju anisovo seme (Pimpinella anisum). Da bi bile d elo to vorn e. povećavajući verovatnoću plućnih infekcija. N e k e sp rave zapravo m ogu da budu opasne za vaše zdravlje. C. da biste sp rečili širen je klica. u so b i p ro se č n e veličine. ko ji se če sto k o riste u kućama sa suvim vazduhom . koja može da pospeši znojenje snižavajući tako temperaturu) i smanji upalu.▼ -------------------P arom Da biste ojačali imunološki sistem i zaštitili se od infekcije. Razmislite o upotrebi raspršivača ili udisanju pare iznad umivaonika punog vruće vode. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kašalj i nadražljivost. Sitnocvetna divizma \ erbascum thapsus). Neki stručnjaci predlažu da isto tako izbegavate hranu koja podstiče stvaranje sluzi. Za retku belu sluz. m oraju svakodn evn o da se dezinfikuju. upotrebite Kalium bichrom icum (6c). ISHRANA -------------------. Topla para koju šire raspršivači d o b ro funkcioniše kad se upotrebljava u relativno malom p ro sto ru . prašini i kontakt s prehlađenim osobama. Razmislite o upotrebi raspršivača ili pokušajte da udišete paru iznad umivaonika punog vruće vode. ali nemojte da se naprežete. tri puta na dan. kao i rafinirani skrob (proizvode na bazi belog brašna) i prerađenu hranu. HOM EOPATIJA Za akutni i hronični bronhitis. uzmite Phosphorus (6c). inače m ogu da šire klice i p ospešu ju ra st plesni. za koju se veruje da ima protivjpalno delovanje na sluzokožu. p o p u t kupatila. žeđ i bol u grlu. pravi )man (Inula helenium) i b eli luk (Allium sativum). 1 . većina raspršivača nije d ovo ljno jaka da stv o ri paru one gustine koja je nužna da bi zaista bila o d koristi. Pijte ga što je mogu. uzimajte dole navedeno tri puta na dan tokom najviše četiri dana: za lečenje temperature.

Pušači su dva putaskloniji dobijanju raka bubi nego nepušači. ubrezi su par organa u obliku zrna pasulja su smešteni tačno iznad struka sa svake str kičme. Kod dece obolele oc ka bubrega u 95 posto slučajeva se pojavljuje Vi sov tumor koji je. limfnim čvor ma. Odmah sledeći po učestalosti je rak prelaz ćelija. ako rano počne da se leči. povraćanje. Dva puta je češći kod muškaraca nego žena i obično započinje posle 40. kao i fenacetin. koji započinje u unutrašnjosti bubrega. bol u leđim a ili sa strane i ponekad tvorevina u području bubrega. gd skuplja mokraća. povrem ena malo povišena tem peratura. lako je k rv u m okraći obično znak upale bubrega. konačno. T vo re vin a koja m ože da se o tkrije u donjem delu leđa i koja je na dodir glatka i čvrsta. m učnina. Spoljni deo svakog bubregajezapravo mr nefrona (kapilara i cevčica) koji pročišćavaju k proizvode mokraću. B UZROCI Rak bubrega povezan je s mnogim drugim zd stvenim problemima: urođenim oštećenjima brega ili creva. u donjem delu leđa ili sa strane. ali njegova učestalost st£ raste. Dobroćudne ciste koje liče kesice napunjene tečnošću obično se razvijaj mreži nefrona. žitaricama. verovatnoća da će bolesnici | živeti najmanje pet godina iznosi 60 do 80 po stepen preživljavanja od pet godina za uznapre vale slučajeve znatno opada zavisno od toga ko se rak razvio izvan bubrega. Pl aflaktosini koje se nalaze u mleku. Bolest je povezana i s izloženc industrijskim materijama kao što su azbest. Kod raka bubrega koji je napredovao. sred protiv bolova. obc njima bubrega koja zahtevaju dugotrajnu dijali fon Hipel-Lindauovom (von Hippel-Lindauov bolešću . najčešća vrsta raka bul ga kod odraslih. Ishrana s mnogo masti i belanče' kao i gojaznost mogu da povećaju opasnost. započinje u spoljnjem delu bul ga.BUBREZI . u s l< svim slučajevima izlečiv. Ustanovljeno je da je uzrok Vilmsovog tum specifična urođena mana. naftal anilinske boje i benzidini. masnom tkivu. Celije raka mogu da se rašire krvnim sudovima. čestim mokraćnim upalama.RAK > SIMPTOMI C rven kasta ili m utna m okraća. po plućima ili kostima. godine. gubitak apetita i telesne težine i opšti osećaj bolesti. OBRATITE S E LEKARU: ako osetite bilo koji od sim potom a raka bubrega. mada m ikroskopski tragovi krvi mogu da budu vidljivi u rutinskim analizama m okraće pre nego što m okraća prom eni boju.retkom bolešću koja pogađa kapilare n ga. ona m ože da bude povezana i s rakom . Ako se jagnostikuje rano. Na rak bubrega kod odraslih otpada oko 2 p( ukupnih slučajeva raka. ali ne osobito osetljiva. Tup bol u stom aku. N ajčešći simptom i biće prom enjena boja m okraće. oras i semenkama takođe su povezani s rakom bubr 166 . mnogo ređe stvara se zloćudni tur Rak bubrežnih ćelija. obližnjim organima kao što su jetra ili nadbul žne žlezde ili.

Ako se utvrdi da je tumor zloćudan. DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Ako vaš lekar utvrdi postojanje tvorevina u stomačnom i bubrežnom predelu ili stetoskopom čuje neobičan šum iznad bubrežne arterije. kao što su orasi. ali nisu jednako delotvorni u sprečavanju širenja raka bubrega. Ipak. Odbacite svu hranu koja je postala plesniva ili užegla. velik broj crvenih krvnih ćelija ili visok stepen kalcijuma u krvi mogu da pojačaju sumnju.) Lekar će dase posluži ultrazvukom. B I L J E 1 L E Č E N J E R A KA Istraživači američkog Nacionalnog instituta za rak proveravali su hiljade uzoraka biljaka u nadi da će da izdvoje specifičnu hemijsku materiju koja može da pomogne u lečenju ili sprečavanju raka. proveriće da li imate rak bubrega. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja. bolesnici koji boluju od raka ne bi trebalo nikada da uzimaju biljna sredstva bez izričitog dopuštenja onkologa. ■ P R E V E NCIJ A Ako pušite. limfnim čvorovima i ponekad nadbubrežnom žlezdom. Stručnjaci za lekovito bilje upozoravaju na štetnost uzimanja trava. lečenje kombinovanjem kumarina i cimetidinaznačajno je usporilo bolest kod više obolelih od raka bubrega. (Manje uobičajeno. Rano otkrivanje raka bubrega je teško. smanjite potrošnju masne hrane. nenormalno funkcionisanje jetre. Budite u kondiciji. Ponekad se preporučuje hormonsko lečenje. i to govedine i svinjetine. stalno se testiraju i novi oblici lečenja da bi se poboljšao stepen izlečenja.i iI|. Ni zračenje ni hemoterapija nisu naročito uspešni u lečenju uznapredovalog raka bubrega. Hirurg će pokušati da otkloni rakom zahvaćeno područje i ponekad će morati da odstrani čitav bubreg zajedno s masnoćom koja ga okružuje. Posle remisije.) Bubrezi su par organa veličine šake koji pročišćavaju otpadne materije iz krvi sa začuđujućom brzinom od 1. visoki krvni pritisak.5 I u minutu. Lekar koji zna dovoljno o tome može da preporuči trave koje poboljšavaju opšte zdravstveno stanje tako da podstiču imunološki sistem. ali nije pronađen biljni lek za koji je utvrđeno da leči rak. Takođe obećava i imunoterapija koja koristi ili interferon ili interleukin 2. 1 . odmah prestanite. semenke ili pirinač. čime se pojačava prirodna snaga organizma u borbi protiv raka. Tako je slučajno utvrđena materija koja obećava. Zračenje i hemoterapija mogu da smanje veličinu tumora. budući da se mali bubrežni tumori odlikuju s vrlo malo simptoma. ostali testovi pomažu pri određivanju da li se rak proširio. CT-om ili posebnim rendgenskim testom koji se naziva intravenska pijelografija (IVP) kako bi utvrdio postojanje i mesto tumora bubrega. RAKBUBREGA LEČEN JE Ako se rano utvrdi. tumor bubrega otkloniće se hirurškim putem. testovi pokazuju da materija zvana kumarin. Delotvornost bubrega u preradi otpadnih materija narušena je tek u kasnijim stadijumima bolesti.S fl|. Uzimanje otrovnih trava opasno je pod bilo kojim okolnostima. ali se nadaju da će neki njihov sastojak da bude koristan. Hemoterapija posle operacije može da izleči 9 od 10 slučajeva Vilmsovog tumora. može da poveća dejstva hemoterapijskog sredstva cim etidina. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. aktivni biljni sastojci deluju jedan na drugi na složene načine koji nisu ni predvidivi ni sasvim razumljivi. Npr. Rak se pojavljuje blizu vrha organa (uvećana slika). bolesnik mora redovno da se kontroliše zbog mogućeg ponovnog pojavljivanja ili naknadnih komplikacija. koja se nalazi u određenim neotrovnim travama.

oštećenje Uzroke hroničnog oboljenja bubrega često j teško odrediti.odnosno. i povrem eno usporen rast ubrezi. ponekad tokor više godina). posebno ruku i stopala. najčešće po licistična bolest bubrega (kod koje se stvaraju cist na bubrezima). može d. izazivajući različ te simptome. kod mnogih hroničnih sluča jeva. smanjen apetit. Ipak. lako svaki od njih m ože da upućuje na neki drugi porem ećaj. B OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate neki od gore navedenih sim ptom a. podmukao: simptomi ne moraju da se pokažu sv dok se ne razvije znatno. posebno oticanje ruku i nogu. visok krvni pritisak i ateroskleroza . a koja predodređuj osobu za bubrežne upale i bolesti. natečenost oko očiju ♦ neugodan ukus u ustim a i zadah nalik na m okraću ♦ stalna slabost i zadihanost ♦ gubitak apetita ♦ postepeno povišavanje krvnog pritiska ♦ bledilo kože ♦ izrazito suva koža koja stalno svrbi ♦ kod dece . Kada bubrezi obole ili dođe do oštećenja. Posavetujte se sa svojim lekarom bez odlaganja. zadihj nost i čestu potrebu za mokrenjem. Otpadne materije i viša tečnosti tada se nakupljaju u telu. Većina je rezultat drugih bolesti i tegoba. svih onih bolesti koje us poravaju dotok krvi u bubrege. mog odjednom ili postepeno da izgube sposobnostobav Ijanja ovih vitalnih funkcija. Neka hronična bubrežna oboljenja. Ako se ne leč( oboleli bubrezi mogu da prestanu da funkcioniši Prestanak funkcionisanja bubrega vrlo je ozbiljna moguće smrtonosna pojava. UZROCI Oboljenje bubrega može da bude akutno (kada s gubitak funkcije javlja odjednom) ili hronično (kad dolazi do postepenog pogoršanja.povećana slabost i pospanost. ošteti bubrege.BUBREŽNAOBOLJENJA SIMPTOMI ♦ česta žeđ i potreba za m okrenjem ♦ prolazak vrlo malih količina m okraće ♦ oticanje. Lupus i druge boles imunološkog sistema koje utiču na krvne sudov mogu takođe da podstaknu bolest bubrega izazi vajući upalu bubrega. Hronični oblik može da bude posebn. nalaze se s svake strane kičme tačno iznad struka i imaj važnu ulogu u održavanju života. održavaju zdravu ravnotežu različitih hemi skih materija u organizmu i pomažu u regulisanj krvnog pritiska. Hronično oboljenje bubrega može da bude po sledica dugotrajne izloženosti otrovnim hemikalija ma ili lekovima. nasledne su. često neizlečivo. tačni uzroci ostaju nepoznati. Oni pročišćavaj krv odstranjujući otpadne materije i izlučuju suvišn tečnost. dva organa veličine šake. uključujući određene nezakonit droge kao što je heroin. Druge su urođene ■ posledica određenogzačepljenja mokraćnog puta i mane s kojom je osoba rođena. u isto vrem e predstavlja znak upozorenja za postojanje po život opasnog oboljenja bubrega. Istraživači takođe sumnjaji da velika količina vitamina D i belančevina. kao što su dijabetes. poseb no u ishrani starijih ili vrlo bolesnih osoba. 168 .

Neki lekari su utvrdili da određene restriktivne dijete nogu biti korisne. lekar može da napravi biopsiju iglom. Hirurg ugrađuje priključak. KONVENCIONALNO LEČENJE Ako vam je dijagnostikovano jedno od više ozbiljnih oblika oboljenja bubrega. verovatno ćete dobiti recept za inhibitore enzima pretvaranja angiotenzina (ACE inhibitori) koji će da uspore stepen oštećenja bubrega ili diuretik. koji smanjuje količinu kalijuma. Ovo je naročito tačno kod osoba kod kojih je bolest bubrega posledica dijabetesa. Pomoću lekova. Budući da se mnogi lekovi izlučuju kroz bubrege. Ako dijagnoza Dstane nejasna. Ukoliko ove mere ne pomognu i oboljenje oubrega se pogorša do stepena na kojem ne mogu dalje uopšte da funkcionišu. koji zaustavlja apsorpciju fosfora u stomaku. Lečenje dijalizom služi se veštačkim pomagalima koja preuzimaju funkciju bubrega.Akutno oboljenje bubrega može da se pojavi u lekoliko dana prateći pojavu bilo koje zdravstvene egobe koja odjednom i dramatično smanjuje pro:ok krvi kroz bubrege.te krv od otpadnih materija i presađivanje bubrega. koja može da bude opasno poremećena otkazivanjem bubrega. alkohol. <oristeći se posebnim pomagalom u obliku igle kojim . mogu da uspore napredovanje oboljenja bubrega. posebnom rendgenu. lekar može da vam prepiše nekoliko lekova. 1 . Hemodijaliza uključuje mehanički filter koji pročišćava krv. malu cevčicu koja povezuje arteriju i venu DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI 3a bi postavio dijagnozu.e uzeti mali uzorak bubrežnog tkiva radi mikro. trebalo bi da o njima 'azgovarate sa svojim lekarom. ugljen-tetrahlo'id ili antifriz.kao što su metil-alkohol. možete takođe da dobijete lekove kao što su natrijum-polistiren sulfonat. što je čest propratni efekat hroničnog oboljenja bubrega. postoje samo dva načina lečenja: dijaliza. Udisanje ili gutanje određenih otrovnih materija . Istraživanja su pokazala da dijabetičari koji se drže dijete koja sprečava prevelike promene u nivou glukoze u krvi.kopskog ispitivanja. a potrebna je kod uznapredovalih slučajeva oboljenja bubrega. lako ovaj pristup ostaje sporan u konvencionalnim medicinskim krugovima. Danas se koriste dve vrste dijalize. prirodne materije koja izgrađuje krv. koje oslobađa hemijsku nateriju koja se naziva mioglobin. otrovne gljive . Budući da je visok krvni pritisak i uzrok i simptom ovoga stanja. Primeri su srčani udar. sve veći broj lekara podstiče promene u ishrani pri lečenju hroničnog oboljenja bubrega (vidi Ishrana na stranici 170). ozailjna upala ili toksična reakcija na lek/drogu. trebaće takođe da se savetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo kakve lekove koje možete da nabavite bez recepta. kod koje veštačka pomagala či.ukoliko to vaši bubred mogu podneti. Da biste održali ravnotežu hemijskih materija u organizmu. Možda će vam reći da izbegavate ibuprofen i paracetam ol. posebno onih koji kontrolišu diiabetes i visok krvni pritisak može ponekad da se uspori napredovanje hroničnog oboljenja bubrega. LECEN JE Oboljenje bubrega je po život opasno oboljenje koje ^ahteva medicinsko lečenje. posebno ako se stanje utvrdi dovoIjno rano. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. i kalcijum ov citrat. a koja može da DŠteti bubrege. Neka istraživanja su pokazala da strogo pridržavanje načina ishrane koje izričito zabranjuje belančevine može da uspori ili čak spreči dalje propadanje bubrega.takođe mogu da izai o v u iznenadan prestanak funkcionisanja bubrega. lekar može da prepiše lek sa sastojkom gvožđa da bi se ponovo izgradile telesne zalihe eritroproteina. vlaratonci i drugi atletičari na duge staze koji ne piju dovoljno tečnosti tokom sportskih takmičenja mogu da dožive akutni poremećaj bubrega zbog iznenadlog gubitka mišićnog tkiva. poznatom <ao intravenozna pijelografija (IVP). koji će sniziti krvni pritisak. Lekar takođe može da vam preporuči da uzimate kalcijum da biste zaštitili kosti od slabljenja. Alternativni načini leienja mogu da se koriste kao dopuna tom lečenju. Ako analizom krvi utvrdi da je broj vaših crvenih krvnih zrnaca nizak. za koje se smatra da možda doprinose bolesti bubrega. ili pre nego što ih isprobate. lekar mora da vas podvrgie analizama krvi i mokraće i . traunatska povreda kao kod saobraćajne nesreće.

sve one po pravilu sadr.BUBREZNAOBOLJENJA NASTAVAK u bolesnikovoj ruci ili nozi. najviše od upala. Zb( industrijske upotrebe. druga cevčica se povezuje s priključkom i bolesnikova krv se ispumpava iz tela u aparatza hemodijalizu i zatim se pumpa natrag. po tri ili četiri sata. ili peritonealnom opnom . boja i ostalih proizvoda. Nije svaki bubrežni bolesnik kandidat za presađivanje. najviše iznutrice. lek mora c prepiše lekar koji je dovoljno stručan i u područ konvencionalne i alternativne medicine. lako takve dijete treba da bi du specifično oblikovane s obzirom na individualr potrebe svakog bolesnika. Zatim setokom svakoglečenjatečnostzvanadijalizit ubrizgava kroz cev u trbuh. list. automob skih guma. ♦ Pobrinite se da boje. koji se ispušta posle nekoliko sati. ta stopa iznosi 60 posto. Pažljivim čitanje etiketa na proizvodima i s nekoliko jednostavn mera opreza. Zbog tih razloga oboleli od uznapredovalog oboljenja bubrega često se odlučuju za presađivanje bubrega. kod bolesnika moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi ili neki drugi medicinski činilac mora da odredi takvu operaciju. služi se unutrašnjim slojem trbuha. a lek ne srr da bude zamena za konvencionalnu medicinu. Ipak. ISHRANA Posebna restriktivna dijeta može da smanji opter ćenje obolelih bubrega. lakovi i keramičke glazure koje upotrebljavate u umetnosti i zanatstvu ne sadrže kadmijum. prirodi koristi se u proizvodnji pesticida. Preporučuje se dodatna količina kalcijuma 1500 mg na dan da bi se zaustavilo slabljenje kosti koje često prati bolest bubrega. školjke 1povrće koje se gaji u blizini kanalizacije i uz upotrebu veštačkih đubriva.da bi se ubrzalo pročišćavanje krvi. uvek treba da se savetujete sa svojim lekarom pre primene nekog saveta travara ili uzimanja bilo kakvog lekovitog bilja. ♦ natrijum : u uznapredovalim slučajevima bolesti bubrega ne više od 2 grama na dan. Nekoliko puta tokom nedelje. plastike. sledeće opšte zabrane: ♦ belančevine: ne više od 1 grama po kilogramu telesne težine na dan ♦ kalijum : ne više od 2 grama na dan ♦ fosfor: ne više od 1 grama na dan (obično se postiže pridržavanjem zabrane 0 belančevinama). Ipak. Kadm ijum Ovaj redak metal koji se pojavljuje . za one kod kojih presađeni bubreg potiče od mrtvog davaoca koji im nije rođak. danas se često nalazi u vod hrani. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da je oboljenje bubrega ozbiljna bolest. da održi ravnotežu telesn tečnosti i hemijskih materija i otkloni nakupljene c padne materije u telu. Opterećenje koje predstavlja stalna obaveza ponavljanja postupka takođe se odražava na bolesnikovo stanje. možete da ograničite svoju izloženc štetnim otrovnim materijama. Ovaj postupak ponavlja se tri do pet puta na dan. H EM IJSK E MATERIJE Š T E T N E ZA B U B R E G E Nekoliko hemijskih materija koje se često nalaze proizvodima u domaćinstvu povezane su s akutnirr hroničnim oboljenjem bubrega. Današnja stopa preživljavanja od tri godine za bolesnike koji dobiju bubreg davaoca koji je živi rođak iznosi oko 75 posto. budući da mnoge biljke mogu biti štetne za bubrege. HOMEOPATIJA Homeopatski lekovi uopšte su neškodljivi kod leč nja hroničnih bubrežnih oboljenja. KINESKO LEKOVITO BILJE Praktičari tradicionalne kineske medicine služe se različitim biljem u lečenju bubrežnih poremećaja. 170 .koja ima mnoge filtrirajuće karakteristike bubrega . Neke mere opreza: ♦ Ograničite uzimanje hrane s velikom količinom kadmijuma. nazvan peritonealna dijaliza. Oba tipa dijalize nose sa sobom moguće komplikacije i opasnosti. Otpadne materije koje se prenose krvlju koja kruži sitnim krvnim sudovima peritonealne opne filtriraju se u dijalizat. bolesnik može da obavlja normalne dnevne aktivnosti. Dok je tečnost u trbuhu. Plastična cev hiruški se ugrađuje u bolesnikov trbuh. Novi lekovi protiv odbacivanja i za poboljšanje staranja posle presađivanja znatno su povećali stopu uspešnosti takve operacije. možete da probate alternativne načine lečenja tek pošto ste prethodno razgovorali o njima sa svojim lekarom. Drugi metod.

Neke mere opreza: ♦ Držite prozore automobila otvorene kada vozite odeću iz hemijske čistionice. postavite filter od aktivnog uglja na cev s hladnom vodom koja vodi do bojlera. posebno kremama. 1. Nekoliko kozmetičkih sredstavaza izbeljivanje pega i izbeljivanje kože sadrže ovu hemikaliju. ♦ Da biste smanjili svoju izloženost hloroformu tokom tuširanja.2-dihidroksietan. sve dok se nisu postavila pitanja o njegovoj otrovnosti. perklormetan) . čišćenje prekrivača i tapaciranog nameštaja i sredstva za skidanje boje koja sadrže tetrahloretilen. ugljeni dihlorid. PERC. Ugljen-tetrahlorid (metan-tetrahlorid. ♦ Citajte pažljivo etikete na proizvodima i budite izuzetno oprezni kada upotrebljavate bilo koji proizvod koji sadrži hloroform. tetrahlorometan. Hloroform isparava iz hlorisane vruće vode i nivo može naglo da mu poraste u zatvorenoj kabini za tuširanje.2-tetrahloroetilen). koja se koristi i u obliku praha i tečnosti. 1 . etanska dioična kiselina). ♦ Vetritete odeću koja je bila na hemijskom čišćenju napolju bar šest sati pre nego što je unesete unutra. Hloroform se još uvek koristi kao sastojak nekih sirupa protiv kašlja. ♦ Nikada nemojte jesti lišće rabarbare. Da biste ga izbegli: ♦ Uklonite sve proizvode za čišćenje u starim limenkama ili bocama do sledeće akcije prikupljanja opasnog otpada u vašem delu grada. perhloroetilen. metenil -trihlorid. Odmah očistite svu tečnost koja ističe iz vašeg automobila. metil-hlorid. teška tečnost najraširenija je hemikalija za hemijsko čišćenje u SAD. uljaza masažu. Ova bezbojna. lepila.bistra. koju ponekad privuče slatkasti ukus proizvoda koji sadrži etilenglikol. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ova bistra hemikalija slatkastog ukusa nalazi se prvenstveno u antifrizu za automobile i tečnosti za kočnice.♦ Ne služite se glinenim posuđem koje može da sadrži pigmente na osnovi kadmijuma. Da biste ga izbegli: ♦ Pažljivo čitajte etikete na kozmetičkim proizvodima. Etilenglikol (1.2-etanediol. Oksalna kiselina. 1. ♦ Ne dopustite deci. etil-alkohol. Oksalna kiselina (dihidrat oksalne kiseline. pastazazube. u kozmetici. izbegavajte one koje sadrže oksalnu kiselinu. etil-dihidrat). Takođe može se naći i u lišću nekih biljaka. Tetrahloretilen (PCE. bezbojna tečnost s mirisom sličnim etru . ♦ Ne upotrebljavajte sredstva za izbeljivanje kože koja sadrže ovu hemikaliju. da se igraju u garažama ili na drugim mestima gde se čuvaju automobili i sredstvaza njihovo održavanje. metil-trihlorid. ♦ Izbegavajte sredstva za uklanjanje mrlja. pesticida i drugih potrošačkih proizvoda. Ova hemikalija slatkog mirisa i ukusa nalazi se u pijaćoj vodi kao nusproizvod hlorisanja i u vazduhu kao posledica automobilskog i industrijskog zagađenja. izbegavajte one proizvode koji sadrže ovu hemikaliju.2. jer sadrži visoke koncentracije oksalne kiseline. formil-trihlorid).bio je nekada među uobičajenim rastvorima u domaćinstvu. Da biste je izbegli: ♦ Čitajte pažljivo etikete svih jakih sredstava za čišćenje domaćinstva i masti za cipele. Hloroform (trihlorometan.1. ♦ Upotrebljavajte ugljeni filter na slavinama kako biste odstranili tu hemijsku materiju iz vode koju pijete i upotrebljavate za kuvanje. ♦ Izbegavajte duvanski dim. nalazi se u jakim proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. Da biste ga izbegli: ♦ Dobro provetrite kabinu za tuširanje.

gde izazivaju otok i upalu. D UZROCI bubrežni kamen. iznad struka i širi se prem a dole do prepona ♦ tem peratura koja brzo raste . Infek cija takođe može da se proširi na krv.postupak kojim s osvetljena cev uvlači kroz mokraćovod da bi se prc gledala bešika. koje daj detaljnu sliku bubrega. upotreba katetera . Upala bubregč može da bude akutna (koja dolazi odjednom) i hronična (koja se pojavljuje povremeno i traje mnogc godina). uđu u telo i putuju dc bubrega. Bubrežne infekcije su vrlo ozbiljne. obično bakterije. čak i kada je bešika prazna ♦ m utna ili krvava m okraća ♦ jaka m učnina ili povraćanje OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako im ate sim ptom e koji upućuju na to da im ate upalu bubrega. Upala po pravilu počinje u bešici ušavši kroz mokraćovod . ili vaš lekč sumnja da je uzrok u urođenim abnormalnostim građe. što je ozbiljna bolest koja zahteva hitnu m edicinsku pom oć. Ova će ispitivanja da uključe analize krvi mokraće. 172 . Idite kod lekara bez odlaganja. delimičnc zbog toga što pritisak fetusa na bešiku otežava pot puno pražnjenje bešike (mokraća koja ostaje u beši ci moguće je sredstvo za razvoj bakterija). Vaš lekar mož da zatraži intravensku pijelografiju ili rendgensk snimanje bubrega. Svako može da dobije upalu bubrega. al su žene u trudnoći pod većim rizikom. mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubregi koje može da dovede do bubrežne bolesti. ovo takođe m ože da bude znak neke polno prenosive bolesti. to takođe m ože da upućuje na bubrežnu bolest. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju.može da pokrem upalu bubrega.tegobe). Kada se nc leče. tu m o r bešike ili bubrega. ♦ ako prim etite k rv u m okraći.i zatim se širi do bubrega Dalje. Ako ste prečesto imali upale.cevčica koja se uvod u bešiku radi njenog pražnjenja .B U B R E Ž N E INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ stalan bol koji obično započinje u gornjem delu leđa. i bubrežne infekcije najčeš će su izazvane bakterijom ešerihija koli (Echerich'u coli) i drugim bakterijama koje se inače normaln( nalaze u crevima. cistoskopiju . tegoba s vaginom ili bubrežnog kamena. o bubrežnih infekcija dolazi kada upalni organizmi. ili tum ora bešike ili prostate. infekciju bešike ili prostate ( vidi Prostata . Idite lekaru bez odlaganja. izazivajući tro vanje krvi. biće potrebno više ispitivanja.često do 4 0 °C ♦ učestala potreba za m okrenjem . Kateteri mogu da se uvode tokon razdoblja oporavka posle nekog hiruškog postupka ponekad se koriste kod starijih Ijudi u domovim penzionera ili kod Ijudi s određenim vrstama neu roloških stanja kojasu povezanas kontrolom bešike DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Biće potrebno da se preduzmu kompletna medicin ska ispitivanja da bi se utvrdilo da li imate bubrežn infekciju i da bi se odredilo koja je upalna materij izaziva. Isto kao infekcije bešike. ili ultrazvučno snimanje.

Sastojci jedne od kombinacija koja se katkad propisuje su A pis. Kada je upala bubrega jednom izlečena. Lekar će vas takođe uputiti da pijete velike količine vode .barem 3 i po litre na dan . crni čaj. ♦ Pazite na higijenu nakon stolice. ♦ Mokrite što je moguće pre kad osetite potrebu za mokrenjem i potpuno ispraznite bešiku. starije osobe ili osobe koje su vrlo slabe zbog neke bolesti. Upale bubrega ponekad se vraćaju bez ispoljavanja bilo kakvih spoljnih simptoma. (Vidi Bešika . Pristalice alternativne medicine ističu da to lečenje može da koristi samo kao dodatak konvencionalnom medicinskom lečenju. sirće. pena za kupanje i dezodoransa za intimnu negu budući da svi sadrže hemikalije koje mogu da nadraže mokraćne puteve i čine ih podložnijim upalama. ♦ Ako koristite dijafragmu. začinjena hrana. tako da lekar može da zatraži da dolazite na kontrole i kontrolne analize krvi. pobrinite se da vam dobro prianja i nemojte da je ostavite predugo u vagini. izbegavajte hranu koja može da nadražuje mokraćni kanal i neprimereno pritiska bubrege. Budući da je hronična upala ponekad izazvana time što se mokraća vraća iz bešike u bubrege. Mala deca. ISHRANA KONVENCIONALNA MEDICINA Cesto su antibiotici i mirovanje u krevetu sve što je potrebno da bi se akutna upala bubrega dovela pod kontrolu za 48 sati. ♦ Pijte najmanje 3 i po dl soka od brusnice na dan. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Budući da su upale bubrega tako ozbiljne. PREVEN CIJA Budući da većina bubrežnih infekcija započinje u bešici. ♦ Pijte mnogo tečnosti. prevencija počinje uklanjanjem bakterija iz celog mokraćnog puta. omogućite međusobnu komunikaciju onih koji vam pružaju pomoć. čokolada. svako odlaganje lečenja organizma od upale može da dovede do ozbiljnih komplikacija. gazirana pića. Pobrinite se da nađete stručnjaka koji je upoznat s tim lekovima. Zene bi trebalo da se brišu odnapred prema natrag da bi izbegle širenje fekalnih bakterija prema otvoru mokraćne cevi. Sve dok ne izlečite upalu. paradajz. alternativni načini lečenja mogu da pomognu u prevenciji ponovnog pojavljivanja.LEČEN JE Upale bubrega zahtevaju hitno medicinsko lečenje. ♦ Nosite pamučni donji veš i udobnu odeću koja ne zadržava toplotu i vlagu u preponama. Istraživanja upućuju na to da brusnice imaju karakteristike koje štite od upala mokraćnih puteva. kafa. veštački zaslađivači i šećer mogu da nadražuju mokraćni kanal. 1 . HOMEOPATIJA Homeopate se služe oblikom lečenja poznatim pod nazivom lekovi drenaže ili lekovi evropske kombinacije da bi pomogli telu da se reši bubrežne infekcije. so.što pomaže ispiranju bakterija iz mokraćnog kanala. Alkohol. ♦ Izbegavajte korišćenje mirisnih sapuna. Hronične upale bubrega leče se antibioticima i velikim količinama tečnosti.) Zene: ♦ Ispraznite bešiku posle polnog odnosa da biste isprali bakterije koje su mogle ući. Phosphorus i Teribinthina. biće potrebna operacija da bi se rešio ovaj problem građe. ponekad se smeštaju u bolnicu da bi im se osiguralo dovoljno tečnosti i antibiotici.infekcije. većina praktičara alternativne medicine biće uporna da zatražite konvencionalno medicinsko lečenje. agrumi. Ako odlučite da se podvrgnete alternativnom lečenju kao dopuni konvencionalnom lečenju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

kad nivo postane previsol' kalcijum-oksilat ne otiče i mogu da počnu da se stvE raju kristali.uključujuć kalcijum i mokraćnu kiselinu . cev koja vodi do bešike. kad se određene materije u mokraći . Odm ah idite lekaru. grožđe. Idite lekaru bez odlaganja. polno prenosive bolesti. često gotovo neprimetno. ♦ ako osećate talase oštrog bola sa strane ili u stom aku. ♦ ako prim etite k rv u m o kraći.tegobe). Nedc staci u ishrani.BUBREŽNI KAMEN SIMPTOMI ♦ navale oštrih bolova koji se javljaju bočno i šire se prem a preponam a ♦ m učnina i povraćanje ♦ obilno znojenje ♦ k rv u m okraći Katkad je prisutna upala koja m ože da stvara dodatne sim ptom e: ♦ tem peraturu i groznicu ♦ čestu potrebu za m okrenjem ♦ bolno ili otežano m okrenje ♦ mutnu m okraću ili m okraću neugodnog m irisa OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako mislite da im ate kamen u bubregu. kojom se koncen trišu minerali u mokraći.kristalizuju i ti se kri stali talože. Naprotiv. Ako ste jednom oboleli od kamena u bubregi postoji verovatnoća da opet obolite. upala karlice ili neko unutrašnje začepljenje. tegoba s vaginom kao što je vaginitis.može takođe d podstiče nastanak kamena. kao i dugotrajno ležanje u krevetL Hronična upotreba antacida koji sadrže kalcijur takođe je povezana s kamenom u bubregu. povećane prostate (pog led ajte Prostata . Ovaj se poremećj ponavlja u porodicama. nije uvek sasvim jasno. spanać i jagode . već kamen nadražuje i pritiska mokraćni kanal kako si kreće prema bešici. ili na upalu m okraćnog sistem a ili prostate ( vidi Prostata . On se stvar. Kamen u bubregu češći je kod mlađih i Ijuc srednjih godina nego kod starijih i mnogo češće s < javlja kod muškaraca nego kod žena. gde se mokraća skuplja pre odlaska i mokraćni kanal. Ljudi koji živ u toplijim klimatskim uslovima skloniji su kamenu bubregu zbog češće dehidracije.tegobe) ili tum ora bešike ili prostate. Sitan kamen može da izađe iz tela puten mokraće.kao što j čokolada. ♦ ako osećate bilo kakav bol ili teškoću pri m okrenju. . kod drugih ne. m edicinske analize bitne su za dijagnozu i lečenje. Zato je važm što je moguće bolje da odredite šta je izazvalo poja vu kamena kako biste preduzeli korake za sprečava nje ponovnogoboljenja. to m ože da bude znak infekcije bešike. tu m o r bešike ili bubrega. takav bol m ože takođe da bude znak drugih ozbiljnih bolesti kao što su žučni kamen. a takođe izgleda da su prec određene i osobe koje boluju od gihta (uloga upalne bolesti bešike i hroničnih upala mokraćni puteva. Kod Ijudi koji imaju urođene predispc zicije hrana bogata kalcijum-oksilatom . Medicinska istraživanja upućuju na to da uz manje premalih količina tečnosti može da izazov pojavu kam ena. to m ože da upućuje i na bubrežno oboljenje. posebno vitamina Be i magnezijum i velike ko ličine vitamina D mogu da budu činioc koji utiču na nastanak kamena. U 90 post slučajeva uzrok ostaje nepoznat. Odmah zatražite medicinsku pomoć. izazivajući izuzetno jak bol sprečavajući prolaz mokraće. amen u bubregu obično se stvara u središti bubrega. Ponekad kamen moži da bude velik kao loptica za golf i ostaje smešten i bubregu dovodeći do još težeg poremećaja. K UZROCI Zašto se kod nekih osoba stvara kamen u bubregu. Neravnoteža tih v tamina i minerala može da poveća količinu kalc jum-oksilata u mokraći.

posebne tehnike rendgenskog snimanja ubrega. JeInom kad je poznat sastav kamena.E Č E N JE (ONVENCIONALNA vlEDIClNA ludući da 90 posto kamena u bubregu iz tela izađe amo. (10 mg) i magnezijuma (300 mg) koji smanjuju stvaranje oksilata. Nova metoda.anal i zatim gura kamen napolje ili ga gađa zvučnim alasima ili laserskim zracima. bez ikakvog lečenja. . Dinstajte voće dok ne postane meko i tada pojedite voće i njegov sok. U oba slučaja. ili ultrazvučnog snimanja kako bi se utvrila veličina i položaj kamena. češće.ovom boku. jagode. Ukoliko je kamen smešten u bubregu. 4ožda će od vas da traži da mokrite kroz sito tako da amen može da se uhvati i pošalje na analizu. Ako se razviju komplikacije. lekar mora da otvrdi postojanje kamena.: :: 5 JAGNOSTIČKI 1 ’ OSTUPCI udući da mnogi simptomi kamena u bubregu mou da upućuju i na druge poremećaje. ali ne činite to bez saveta lekara. Aspiin) ili paracetamol s oksikodonom . crni čaj). Zavisno od veličine i meštaja. Termofor takođe nože da vam pomogne u ublažavanju neprijatnosti. spanać. ♦ Smanjite mokraćnu kiselinu ishranom s malo belančevina.i lekove protiv iolova. ESVVL . kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. inćune. Stavite tri sveža ploda u tiganj sa 2 kašičice meda. Možda ćete morati da ograničite ukupno uzimanje kalcijuma. pomoću tankog teleskopskog nstrumenta koji se naziva endoskop. repu. pivski kvasac. celer. razbijajući ga u sitne . sastav kamena odrediće šta tačno treba da preduzmete u sprečavanju bolesti. Sve uvek prvo proverite sa svojim lekarom.etskim ultrazvučnim talasima koji razbijaju kamen >ez operacije. špargle. slatke crvene paprike. a akupunktura može da ubrza prolazak kamena.omadiće.oni obično imaju mnogo kalcijuma. intrument se uvlači u bubreg kroz rez na bolesni. iznutrice. ♦ Izbegavajte antacide . sardine. pristalice naglašavaju da morate da budete pod kontrolom lekara. grožđe. poznata kao vantelesno iltrazvučno mrvljenje kamena (engl. lekar može da am prepiše lekove ili odredi promene u ishrani da liste sprečili razvoj novog kamena. Ispitivanja će se sastojati 'd analize krvi i mokraće i verovatno intravenske pijlografije. ♦ Izbegavajte hranu koja povećava nivo mokraćne kiseline. ♦ Izbegavajte ili jedite u malim količinama hranu koja sadrži kalcijum -oksilat (čokoladu. Hirurg kroz nokraćovod uvlači endoskop u bešiku i mokraćni . veće količine mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata u mokraći. kao što su upala ili »otpuno začepljenje mokraćnih kanala. ♦ Izbegavajte dodatne količine vitamina D. kamen moa da se ukloni hiruškim putem. KINESKO LEKOVITO BILJE . tokom tri do šest nedelja. koje mogu da povećaju nivo kalcijum-oksilata. Obično je kanen u bubregu sastavljen od kalcijum-oksilata. Stručnjaci kineske medicine ponekad prepisuju karambolu (Averrhoa carambola) da bi olakšali bol i podstakli mokrenje. oba načina lečenja mogu da pomognu pri ublažavanju bola. ♦ Smanjite potrošnju soli tako da ne prelazi 3 grama na dan. uglavnom vezanih za ishranu. ♦ Pijte najmanje 3 i po litra tečnosti svaki dan. ♦ Uzmite dnevne dodatne količine vitamina Bf. a još više kad je toplo vreme. tako la lekari često prepisuju tijazidni diuretik da bi spreili njegovo ponovno pojavljivanje. PREVENCIJA Da biste sprečili ponovo stvaranje kamena. grašak. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. skar će najverovatnije da vam prepiše samo mnogo ode . Ponavljajte svaki dan sve dok kamen ne prođe i dok se ne oslobodite bola. kamen se otklanja ili konvencionalnom iperacijom ili. ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim dole opisanog lečenja kineskim travama.extra:orporal shock wave lithotripsy) služi se visokoener. možete da preduzmete više različitih mera.najmanje 3 i po litre na dan . možda ćete se odlučiti za akupunkturu ili homeopatiju .

povećane pljuvačne žlezde. upadajući u nevolje sa drogom. infekcije desni. ♦ ako izbegavate da jedete pred drugima. grčenje mišića. ♦ ako vam dete izbegava da jede s drugima ili često odlazi u toalet odmah posle jela. a i privremeno ubl žavanje depresije i ostalih negativnih osećanja. Bulimija može da se javi sama za sebe ili naizm nično s anoreksijom. kractom po radnjama ili n kontrolisanim kupovanjem. Bulimija je prava bolest i osobe obolele od n obično ne mogu svesno da je kontrolišu bez struči pomoći. laksative i diuretike da smanjili težinu. čak i oduzetost. broj obolelih od ovog poremećaja nije pr cizan. a u najgorem imaju upravo suprotan efek< B 176 . obično udovoljavaju svojim željam prenagljuju. U tom naizmeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . a može da ima strašne telesne posledic Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. što izaziva poremećei ritmove srca.d vojka neko vreme ne želi da jede. Cišćenje može da ima dve svrh sprečavanje dobijanja na težini. pogađa uglavnom ml de žene. Oboleli od bulimije takođe često k riste pilule za mršavljenje. a zatim čiste povraćanjem ko sami izazivaju. Opomene porodice i prijatelja da prestar s takvim ponašanjem u najboljem su slučaju besk risne.BULIMIJA SIMPTOMI ♦ ponavljane epizode prejedanja i čišćenja ♦ nerealan strah od gojenja ♦ kolebanje težine (iako m ože da se održava i relativno norm alna težina) ♦ želja za hranom ♦ preterana upotreba laksativa ♦ depresija ♦ ero zija zubne gleđi. Bulimija. prejedanje: možda u fazi nejedenja upotrebljavE sredstvaza potiskivanje apetita. kvar nje zuba i bolest desni zbog povraćanja želudačn kiselina. Telesr posledice uključuju oticanje želuca ili gušterač upalu jednjaka. T kva osoba može da povraća povremeno (jedno mesečno) ili jako često (mnogo puta na dan). kao i anoreksija nervoza. Još jedna opasnost je s moubilačka depresija. karijesi i prom ena boje zuba (izazvana želudačnim kiselinam a usled čestog povraćanja) ♦ želudačno-crevne sm etnje OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako se potajno prejedate. Uprkos preklapanj ova dva poremećaja povezuju se s nekim različiti crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivan svih poriva. Opšte zdravstveno stanje osobe obolele od b limije zavisi od toga koliko se često prejeda i čisti. ulimija je poremećaj vezan za uzimanje hrar koji je. prorr skuitetnim ponašanjem. kao i anoreksija. a zatim povraćate ili upotrebljavate laksative. Cestim povraćanjem takođe se troše vod. oboleli od bulimije druge strane. kalijum u telesnim tkivima. iako zapravo nije. ♦ ako vam dete ispoljava nerazum an strah od debljine i misli da je debelo. ali procenjuje se da čak jedna petina sv američkih devojaka u srednjoj školi i koledžu bare privremeno ispoljava znakove bulimije. uključujući polne. Prosečnast rost u kojoj se oni prvi put javljaju je 18 godina. U t žim slučajevima. pripremajući se . bulirr čari se prejedaju. Budući da se prejedanje i čišćenje odvijaju tajnosti. psihološkc porekla. neki od ovih telesnih problen mogu da dovedu do smrti.

često kombinovana s antidepresivima . pomažu više od tricikličkih antidepresiva kao što su amitriptilin i imipramin. Isto vredi i za savetovanje u pogledu ishrane. glavninu soli i cigarete. ali može da pomogne u ublažavanju nekih telesnih tegoba koje su posledica poremećaja. a između seansi pacijentkinja sledi tačno određena uputstva. A L T E R N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Većina alternativnih oblika lečenja bulimije ne zahvata uzroke koji se nalaze u korenu poremećaja. Svakako nađite psihologa ili psihijatra koji ima iskustva u rešavanju poremećaja vezanih za ishranu. Jedite raznoliko.) HOM EOPATIJA Homeopatska medicina pruža moguće korisne recepte za poremećaje vezane za uzimanje hrane.početni je način lečenja. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Telesne vežbe poput joge. Čini se da selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina. kofein. (Vidi takođeAfte i Gastritis. njoj je cilj da istraži i suprotstavi se negativnim mislima koje se nalaze u pozadini destruktivnih navika. Bulimičarka je obično osoba <oja želi previše da postigne i teži savršenstvu. razmislite o mogućnosti da potražite homeopatu koji je imao iskustva s lečenjem bulimije. često se prepisuju bihevioristička ili kognitivna terapija. kigonga i plesa može da pomogne osobama obolelim od bulimije u pogledu problematične slike koju imaju o svom telu. vitamina grupe B (50 mg) i multivitaminske/ multimineralne dodatke ishrani. poput sertralina i fluoksetina. probajte koren belog sleza (Althaea officinalis) ili prah bresta (Ulmus fulva). Pojedinačna ili grupna psihoterapija usredsređuje se na emocionalna iskustva i odnose koji su stvarni uzrok bulimije. Antidepresivi. LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM LEČEN JE Psihoterapija . Ponovo programiranje mentalnih procesa da bi se stekao nadzor nad ciklusima prejedanja i čišćenja drugi je pristup. sada su jedno od uporišta lečenja bulimije. Takođe izbacite alkohol. Njeno samopoštovanje na niskom je nivou i ana pati od depresije. psihoterapeuta i nutricionista. Svi uključeni terapeuti trebalo bi da deluju u uskoj međusobnoj saradnji. 1 . Klinike specijalizovane za poremećaje u ishrani često mogu da osiguraju usluge psihijatara. Upotrebite bilo koji način lečenja lekovitim biljem koji smanjuje anksioznost ili depresiju. Važno je da se savetujete sa stručnjacima koji su iskusni u rešavanju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Mogu da pomognu ili hipnoterapija ili EEC biofidbek (biofeedback). seanse se obično posvećuju analiziranju ponašanja i smišljanju načina da se to promeni. Bihevioristička terapija usredsređuje se na menjanje navika (prejedanja i čišćenja u ovom slučaju). sredstva za pojačavanje ukusa. Isto tako. ISHRANA Ishrana bez šećera i vrlo bogata hranljivim materijama može da pomogne da smanji prejedanje. taj čija. zajedno sa savetovanjem o ishrani. u kombinaciji s psihološkim oblicima lečenja. Možda je kao dete bila fizički li polno zlostavljana: oko polovine svih obolelih od Dulimije ima u prošlosti iskustvo zlostavljanja.JZROCI jmatra se da su pritisci i sukobi unutar porodice 3itan uzrok bulimije. Za umirivanje bolova u želucu ili upale usne šupljine. porodičnu ili grupnu psihoterapiju.a da ne može da zadovolji očekivanja svojih rodielja. Svakako razgovarajte sa stručnjakom za hipnoterapiju ili biofidbek o njihovom iskustvu u lečenju poremećaja vezanih za uzimanje hrane. Kognitivna terapija takođe se usredsređuje na uobičajeno ponašanje. bilo da pacijent ode porodičnom lekaru ili drugom zdravstvenom stručnjaku. K O N V E N C IO N A L N A M E D IC IN A Psihološko lečenje bulimije može da uključuje pojedinačnu. gde konvencionalna medicina nije bila uspešna. a ose. U teškim slučajevima. uzimajući svakodnevno dodatne količine vitamina C (1000 mg). ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

Ostala mesta na kojima se burzitis obično j. često praćena up. Neprijatnost izazvar burzitisom obično je najjača posle noćnogspavanj. istegnuti ligament ili tetivu. izazivajući pritisak na okolr tkivo. ♦ ako o tok potraje i posle uzimanja sredstva protiv bolova ili protivupalnog sredstva kako vam je propisano. Profesionalni i amaterski sporti. ili je to m ožda početak a r tr it is a . što nekad izazi\ trajno ograničenje pokretljivosti zahvaćenog zglob G UZROCI Neposredan uzrok burzitisa je po pravilu povreda pritisak koji je zglob pretrpeo. naročito za vre m e istezanja dok vežbate. de god vam se kosti. obližnja burza može da se upali. to nije dobra zamisao. ♦ ograničen raspon kretanja u zglobu. ponavljan određenog pokreta ili rad tokom dužih vremensk razdoblja u neuobičajenim položajima takođe mo[ da dovedu do napada burzitisa. Bol se obično oseća di spoljne gornje strane ramena. upala i o tok u ram enim a. Kesa se ispi ni dodatnom tečnošću. vljasu laktovi. spon prirodnih pokreta. sa trenutnim bolom ili bez njega. ili ostaje pc pritiskom ili napetošću tokom dužih vremenskih p < rioda. dižete te re t ili na bilo koji način naprežete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti. kukovim a. koje ima najveći raspon pokreta od sv važnih zglobova na telu. tetive i ligamenti pom< raju jedni uz druge. oticanjem i osetljivošću tog predela. Dizanje teških tereta. Burzitis se povezuje s aktivnostima pri kojima : naprežete. što dovodi do upa burzalne kesice. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako bol u zglobu potraje duže od nekoliko dana.BURZITIS SIMPTOMl ♦ bolovi. mena koje se javlja zbog trčanja. . kukovi i kolena. po pravilu će malo da oslabi s uobičajenim aktivni stima. podjednako prepoznaju burzitis u obliku bolnog r. bacanja i skakan ili preteranih zamaha rukom koji su česti u tenis košarci i kuglanju. kolenim a ili zglobovim a šaka ili stopala. naročito kod fizičkih radnika i sportist kao i kod osoba koje inače sede. dodirne tačke zaštičene su kesama ispunjenii tečnošću koje se zovu burze. laktovim a. pa naprežu orgar zam preko razumnih granica. m ožda imate t e n d in it is (u p a la t e t iv e ) . Hronični burzitis kc se ne leči može da dovede do stvaranja naslaga ke cijuma u inače mekim tkivima. lako ste možda u iski šenju da nastavite s aktivnostima zanemaruju bolove. Kad se zglob previše upotrebljava. Trenutni znakovi su bol. Svaka od preko 15 burzi u organizmu smanjivanjem trenja pomai zglobovima da funkcionišu bez teškoća kroz ceo r. lom. m ožda lekar m ora da vam izvuče tečnost iz zahvaćenog zgloba ili m orate da se podvrgnete lečenju k o r t ik o s t e r o id im a . Jedno od najčešćih mesta koje burzitis pogać jeste rame. naročito u blizini zglobc va.

praktična je dugoročna metoda opuštanja i jačanja obolelih zglobova. Nakon početnog lečenja. Dobri izvori vitamina C u ishrani su agrumi i krompir. Ta sredstva protiv bolova obično i smanjuju upalu. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Burzitis obično prolazi sam od sebe uz mirovanje. Dijatermija (lečenje dubinskim grejanjem) pod vođstvom sportskog lekara ili ovlašćenog fizioterapeuta ne samo da može da ublaži neprijatnost i upalu izazvanu burzitisom. Osim toga. U takvim slučajevima lekar će možda da prepiše lečenje kortikosteroidim a. Sledite preporuke osposobljenog stručnjaka za ishranu u pogledu količina i trajanja tokom uzimanja dodatnih količina vitamina. koje će vam dati osoba osposobljena za pružanje zdravstvene zaštite i pomoći. Pomoću toplote i ultrazvuka može da se opusti zglob i ubrza obnavljanje tkiva. RAD NA T E LU Preporučuje se vitamin C (askorbinska kiselina). nego može i da umiri napetost mišića. telesna vežba . LEČENJE LEKOVITIM K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA Početno lečenje po pravilu se sastoji od acetilsalicilne kiseline (npr. KIROPRAKTIKA Sledeći konvencionalne metode ublažavanja bolova. HOMEOPATIJA Nakon procenjivanja prirode bola izazvane burzitisom. U težim slučajevima možda će biti nužno da se izvuče tečnost iz upaljenih i otečenih burzi hipodermičkim špricom kako bi se ublažio pritisak. smatra se da vitamin E delotvorno ubrzava zaceljivanje oštećenog tkiva. U slučaju upornih simptoma burze mogu da se uklone hirurškim putem.LEČ EN JE lako burzitis obično nestaje za nekoliko dana ili nedelja. u obliku oralnog leka. naročito ako se redovno upuštate u naporno vežbanje ili fizički rad. zajedno s jednim delom biljke Zanthoxylum americanum. živaca i tetiva. ulje iz jetre bakalara dobar je izvor vitamina A. B IL JE M Da bi se ubrzao krvotok.kao što je joga . ali u međuvremenu bolovi i upala mogu da se ublaže nizom različitih metoda. PREVEN CIJA Zagrevanje pre naporne telesne vežbe i hlađenje posle vežbanja najdelotvorniji je način da se izbegne burzitis i druga istegnuća koja pogađaju kosti. Aspirina) ili nesteroidnih protivupalnih lekova. 1 . kore bekovine (Viburnum opulus) i celerovog (Apium graveolens) semena. Kratkoročno. Povređenom ili istegnutom zglobu treba mirovanje i imobilizacija da bi moglo da dođe do prirodnog zaceljivanja. mišiće i ligamente. morate da preduzmete mere da biste izbegli dalje naprezanje ili povredu. kiropraktičar može da upotrebi tehnike mobilizacije da bi ponovo uspostavio aktivni raspon pokreta nekog zgloba. AKUPUNKTURA Osposobljeni stručnjak za akupunkturu može tretmanom da postigne brzo smirivanje bolova izazvanih burzitisom. kreme površinske primene ili injekcija u obolele zglobove. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Burzitis može da se ponovi. smanjila upala i ublažila napetost mišića. Bryonie ili Rhus toxicodendrona. masažom zahvaćenog predela podstiče se rad krvotoka i opuštaju okolni mišići. homeopata može da vam prepiše kure Belladonne.) kore. stručnjak za lekovito bilje mogao bi da preporuči tinkturu od 5 ml koja se uzima tri puta na dan i koja se sastoji od sledećih trava: po 2 dela vrbine (Sa//x spp. Izmešajte jednake količine lobelije (Lobelia inflata) i kore bekovine da dobijete tinkturu koju možete da utrljate u mišiće prema potrebi da biste ublažili napetost povezanu s bolovima od burzitisa. vitamin A i cink radi stvaranja kolagena koji izgrađuje tkiva i radi obnavljanja ozleđenih tetiva i tkiva burze. Još jedan pristup za koji se tvrdi da pomaže kod ponovljenih slučajeva burzitisa uključuje injekcije vitamina B u .

znakovi hitnog stanja vezanog za želudačno-crevni sistem u roku od nekoliko nedelja pošto započnu s uzim anjem žitarica OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate celijakiju i počnete da osećate nove bolove u trbuhu. nom detinjstvu. istraživanja ukazuju na manu u imunološko sistemu zbog koje određene ćelije napadaju crevr sluzokožu kad je gluten u ishrani. gubitak apetita i. Nepodnošenje glu dražuje tanko crevo i za posledicu ima propadanj sićušnih prstolikih resica na sluzokoži (bitnih za af sorpciju hrane). Izraz celijakija (od grčkog koiliakos) jednostavn znači bol u stomačnoj duplji. gde je praktično sve stanovništvo skand navskog porekla. ♦ ako vam se čini da se stanje vašeg odojčeta ne popravlja u roku od nekoliko dana pošto ste iz njegove ishrane izbacili žitarice. gubitak težine ♦ m ehurići koji svrbe na koži laktova i kolena kod osoba s derm atitisom herpetiform isom ♦ kod dece. DI JA GN OS TI ČK I POSTUPCI Da bi se dijagnostikovala celijakija. r primer. ali bolest može da irr komplikacije i izvan želuca i creva. nar< čito žena severnoevropskog porekla. testenina i ostalih vrsta hrane napra Ijene od integralnog ili prerađenog pšeničnog brašn Kod pacijenata s celijakijom koji ne uspeju da izbac gluten iz ishrane 10 do 15 posto veća je verovatno< da će dobiti rak tankog creva. ako i uspeju. koja će da budu prisutna ukolil . lijakija je osetljivost tankog creva na gluter elančevinu koja se nalazi u većini žitarica.C ELIJA K IJA SIMPTOMI ♦ bolovi i naticanje stom aka ♦ vetro vi i osećaj nadutosti ♦ p r o liv ♦ blede stolice vrlo neugodnog m irisa koje mogu da plutaju u vodi. zakasneli rast i slabost mišića ♦ kod odojčadi. Na Islandu. dobijete proliv ili gubite na težini. Drug pak. a UZROCI Čini se da je osetljivost na gluten nasledna i čes pogađa braću i sestre. nekad sa žutim kuglicama koje ostaju na površini vode u toaletnoj šolji ♦ umor. Žene s nelečf nom celijakijom često ne uspevaju da zatrudne. Cak i posle leč< nja. Većina Ijudi s celijakijom prihvati zabranu pea nih proizvoda. a ne i u kukuruzu i pirinču. kod njih češće dolazi do spontanog p( bačaja nego u zdravoj populaciji. Celijakija se često javlja u uzrastu odojčeta ili r. do začeća možda neće doći 18 meseci ili duž< Bolest kod muškaraca može da izazove im potencij i može da im treba i dve godine od početka lečen da ponovo steknu potpunu polnu moć. Neka istraživanja daju da se nasluti da poti< od nedostatka enzima koji razgrađuje gluten. lekar će možt prvo da napravi analizu krvi da bi se ustanovilo jesu prisutna protivtela. svako tristoto dete ima ovu bole. ali onaje relativno retka među raznolikim stanovni tvom Sjedinjenih Američkih Država. konačno. ali do nje može da dođe u bilo koi uzrastu. Čini se da ima jaku genetsku komponenti pogađa dvostruko više žena nego muškaraca. no njen tačan uzrok je nepi znat. moglo bi da se radi o ranim znakovim a r a k a creva.

refleksolog će da masira predele na tabanima povezane s uzlaznim debelim crevom. raž. što znači da izbacite iz ishrane svu pšenicu. Nakon toga većina Ijudi može da svari bilo koju vrstu hrane dopuštenu u ishrani bez glutena. Ako ste omršavili i delujete vrlo bolesno. Izravnajte kičmu. a obično i zob. enzim koji razgrađuje belančevine. Ključni činilac u držanju bolesti pod nadzorom jeste prestanak uzimanja onih vrsta hrane koje su napravljene od glutena ili ga sadrže. ISHRANA Možda su vam potrebne dodatne količine folne kiseline. Verovatno možete da jedete hranu napravljenu s kukuruzom. koju neki pacijenti dobro podnose. ječam i zob. raž i ječam. Potpun oporavak može da potraje nekoliko meseci. Papain. dojenje dece tokom najmanje četiri meseca i nedavanje pšeničnih proizvoda do navršene jedne godine smanjuje verovatnoću da će oboleti od ove boiesti. U porodicama u kojima su poznati slučajevi celijakije. koji se dodaje celom nizu pakovanih vrsta hrane. Ako patite od zatvora zato što ne dobijate dovoljno vlakana ishranom bez glutena. poprečnim debelim crevom. Da bi se osnažio crevni trakt. Kašičica prave končare (Filipendula ulmaria) potopljena u šolji tople vode može da umiri creva i smanji verovatnoću proliva. praktičari preporučuju sledeću vežbu: sedite na pod ispruženih nogu. i do 15 puta na dan. s desnim kolenom na podu. Ijudi obično već nakon samo nekoliko dana počnu da se osećaju bolje. JOGA K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Primarno lečenje sastoji se u menjanju ishrane. kako bi se ubrzao oporavak creva. zatim promenite strane. lekar može da vam prepiše steroide. lekar će možda da vam preporuči da pokušate da pojedete kašiku pirinčanih mekinja pomešanu sa sokom ili voćem. Stavite desni taban s unutrašnje strane na levo bedro. uzimajte 500 do 1000 mg na dan s obrocima. Zadržite taj položaj 60 sekundi. Dok creva ne budu već gotovo sasvim zdrava. 19 radi položaja pojedinih predela). ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Informacije koje slede uključuju predloge za ublažavanje neprijatnih simptoma i dopunjavanje ishrane bez glutena. jetrom i nadbubrežnim žlezdama (Vidi str. Lekar će da vas uputi da izbacite iz jelovnika vrste hrane koje sadrže pšenicu. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Kora glatkog bresta (Ulmus fulva) dugo se već upotrebljava za umirenje creva. LEČENJE KOD K U Ć E Celijakija se retko »preraste«. Za proliv vezan uz celijakiju. Činite to što je moguće češće. dijafragmom.ste osetljivi na gluten. pa tako četiri puta na dan. dok creva ponovo ne dobiju svoju normalnu sluzokožu. kao što su sojin sos i izmenjen jestivi skrob. Stavite levo stopalo na desno bedro. lekari će često da savetuju obolelima od celijakije da izbegavaju masnu hranu i mlečne proizvode. . Pomešajte !A kašičice praška u šolji tople vode i odmah popijte. Konačna dijagnoza zahteva biopsiju tako da sićušni uzorak crevne sluzokože može da se pregleda pod mikroskopom. Dijetetičar može da prepozna proizvode koji sadrže gluten u malo verovatnim oblicima. vitamina A i cinka da bi se ubrzao oporavak i Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja oznaćeni su podebljanim kosim slovima. koje je relativno teško svariti. kao što je prednizon. vrat i glavu. REFLEKSOLOGIJA LECEN JE Korektivno lečenje celijakije gotovo se u potpunosti zasniva na ishrani i u većini slučajeva pacijent reaguje bez potrebe za dodatnim merama. Ako se strogo drže dijete bez glutena. Može da zatraži rendgensko snimanje s barijumovim kontrastom da bi se otkrile nepravilnosti na crevnoj sluzokoži. održalo zdravlje želudačnocrevnog sistema. pirinčem i prosom i s pšenicom bez glutena. Neki pacijenti treba uz ishranu da uzimaju dodatne količine određenih hranljivih materija da bi se nadoknadio nedostatak gvožda i folne kiseline izazvan bolešću. može da vam pomogne da svarite bilo koju količinu glutena koja vam promakne u ishrani.

Među mnogim funkcijama. Jetra takoč pomaže da se održi pravilan sastav krvi regulisanjei količine masti. koja se ču\ u žučnoj kesi. Jetra. su izazvale oštećenje uklonjene ili ispravljene. i zamen ožiljkastim tkivom. Bolest ne može da se izleči osim. koja je teška oko 1. i. zatim ispušta u tanko crevo. Ako su tegobe ko. Uz slezini jetra zadržava i odstranjuje istrošena crvena krvr zrnca. najveći je unutrašnji organ telu. Kako ćelije jetre ustupaju mest tvrdom ožiljkastom tkivu. Ciro 2 predstavlja i drugu opasnost: gusto ožiljkasto tkiv usporava normalan protok krvi kroz jetru. možete daživil zdravim životom s preostalim delom ako se bole zaustavi na vreme. Cesto može da s uspori ili zaustavi. Kad se pojave. jetra služi kao bita deo sistema za varenje stvaranjem žuči. presađivanjem jetre. lako nikako ne mc že da se ponovo uspostavi funkcija u delovima jeti koji su pretvoreni u ožiljkasto tkivo. Pacijenti koji misle da bi mogli c imaju cirozu morali bi bez odgađanja da odu lekari Ciroza je ozbiljna zbog važnosti organa koji p( gađa. crne stolice ili stolice neobično ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ svetle boje povraćanje krvi oticanje stom aka dugotrajan opšti svrab otečena stopala ili noge crvene dlanove sm etnje pri spavanju i sm ušenost um or ili slabljenje izdržljivosti povećane grudi kod m uškaraca gubitak polne želje m enstrualni porem ećaji kod žena krvni sudovi nalik na pauka na grudima i ram enim a OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prim etite bilo koji od gore navedenih sim ptom a. ovaj organ prestaje pravi no da funkcioniše. povraćanje i gubitak apetita ♦ neuobičajeno dobijanje ili smanjivanje telesne težine ♦ žutu boju kože i očiju (Vidi Zutica) ♦ tamnu m okraću ♦ krvave. u nekim sk čajevima. a moguće i do smrti. Kao primarni pročišćivač krvi u organizmi jetra radi na detoksikaciji alkohola.CIROZA SIMPTOMI Č e sto se ne javljaju nikakvi sim ptom i sve dok bolest već nije ušla u kasne stadijum e. naročito ako se otkrije u ranim st< dijumima razvoja. ko sa smanjenom delotvornošću. Teško oštećenje može da doved do otkazivanja jetre. običn kao posledica alkoholizma ili hepatitisa. podložniji ste infekciji. iroza je ozbiljna degenerativna bolest koja s javlja kad se zdrave ćelije u jetri oštete. jeti obično može da se brzo oporavi. Svake godine oko 26 000 Ijudi u SAD umire o ciroze. gd pomaže da se razgradi masna hrana. belančevina i šećera koji ulaze krvotok. jetra je životno važan deo imunološkc sistema. U nekim slučajevima ovaj pr tisak toliko poraste da sudovi u jednjaku prsnu. Kod ciroze postoji tačka s ko nema povratka. ostaje sve manje i manje zdravih ćelija k( je bi trebalo da obavljaju mnoge zadatke koje jeti C 182 . sim ptom i uključuju: ♦ mučninu. organ još uvek može da funkcioniše. ako se pravilno ne leči. Kako ožiljkasto tkivo zamenjuje sv više ćelija. Ako vam jetra ne funkcioniše na zadov( Ijavajući način. Jetra je izvanredno izdržljiva na bolesti i povredi Cak i pošto je 70 posto njegove mase uništeno odstranjeno. dovode' do povećanja pritiska u krvnim sudovima koji snal devaju ovo područje. ciro za m ože da bude sm rtonosna.5 kg i velika otprilik kao rukometna lopta. A budući da pomaže u uklanjanju bakterija virusa iz krvi. lekova i ostali moguće škodljivih hemijskih materija.

samo d v a . Deci koja se rode s galaktozemijom nedostaje enzim potreban za varenje mlečnogšećera.veća je verovatnoća da ćete dobiti cirozu. mogu bez opasnosti da uzmu samo jedno ili dva pića na dan. mogu da obole od poremećaja poznatog pod imenom masna jetra. ova se materija gomila u jetri u nivoima koji postaju otrovni i moguće smrtonosni ako se primereno ne leče. Simptomi isprva mogu da budu tako blagi da pacijenti s hroničnim hepatitisom čak ni ne uviđaju da im se u jetri stvaraožiljkastotkivo. najčešći uzrok ciroze je hepatitis. Mogući uzroci uključuju viruse. Kod Vilsonove bolesti. na primer. Uopšteno govoreći. Zbog toga je važno što 3re da odredite uzroke koji se nalaze u pozadini aroblema i preduzmete mere za njihovo uklanjanje. A budući da je hepatitis zarazan. U i/ećini slučajeva krivac je prekomerna potrošnja alkonola (vidi Alkoholizam ). Ispitivanja pokazuju da iako umerena količina alkohola može da pomogne u ^prečavanju m oždanih udara. Prekomerna potrošnja alkohola gotovo neizbežno vodi do ciroze. Kao posledica prekomerne količine taj metal se gomila u raznim telesnim organima. U međuvremenu.to češće . budući da se simptomi ciroze ne pojavljuju sve dok nije već prekasno za zaustavljanje razvoja bolesti ili usporavanje njenog napredovanja. Mnogi lekari veruju da više osoba koje piju umire od ciroze nego što ih se zaštiti od srčanih bolesti. stvarajući simptome mučnine. Stoga je važno da osobe s hepatitisom redovno obavljaju lekarske preglede. Na primer. nakuplja se u jetri i konačno je zatruje. no stopa obolelih od ciroze u Francuskoj je vrlo visoka. koja oštećuje jetru i izaziva stvaranje ožiljkastog tkiva.verovatno će da dovede do ciroze. Zene. a mogu i da se zadrže. Ako pijete . privremenom žuticom i poremećajima drugih funkcija jetre. upalu jetre koja može da potraje nedelju ili dve. kod hemohromatoze organizam apsorbuje suvišnu količinu gvožđa. koji se javlja kad se ćelije jetre povećaju usled nakupljanja masti i vode. To je nužno čak i ako se osećate zdravi.ma. Uobičajeno je da mlečni šećer bez ikakve štete i opasnosti prođe kroz sistem za varenje i izađe iz tela.neka vas lekar pregledada vidi ima li znakovaciroze. Veza između alkohola i ciroze potkrepljena je brojnim dokazima. gojaznosti ili teškog oblika neuhranjenosti. pa sebi priušte pijančenje od nekoliko dana. Neke osobe koje mnogo piju dobiju alkoholni hepatitis. pošto je trajao šest meseci ili duže). žene obično ne pogađa zato što njihov organizam gubi gvožđe tokom menstruacije. Uprkos ovim smernicama važno je napomenuti da podnošenje alkohola može da se razlikuje od osobe do osobe. genetske mane. Budući da organizam muškaraca i žena prerađuje alkohol na različite načine. Jednostavno rečeno. Maloj deci s ovim poremećajem moralo bi da prestane da se daje mleko i da počne da se daje veštačko adaptirano mleko. iako retko. analize bi morali da obave i članovi porodice zaražene osobe. Ova tegoba može da urodi bolovima ili osetljivošću jetre. potpuno je jasno da t'elike količine alkohola imaju štetno dejstvo na jetru. javlja zbog nasleđenog poremećaja jetre. Čak i osobe koje malo piju. opšti naziv koji podrazumeva upalu jetre. Konačno se pojavljuju problemi u funkcionisaiju . Ožiljkasto tkivo obično se pojavljuje pošto hepatitis postane hroničan (tj. 1 .naročito ako pijete mnogo i često . (Masna jetra može da se javi i kao posledica dijabetesa. gubitka apetita. UZROCI Ziroza se javlja kao posledica dugotrajnog oštećivanja etre. genetska mana koči metabolizam bakra u organizmu. Francuzi -ču ven i po potrošnji v in a imaju relativno nisku stopu srčanih oboljenja. oštećivanje se nastavlja i možda će kasnije u životu za posledicu imati tešku cirozu. što više alkohola pijete . Od raznih oblika ove bolesti. žutice i smušenosti. gde uništava tkivo.hepatitis B i hepatitis C .) Nakon alkoholizma. Ovaj poremećaj uglavnom pogađa muškarce uzrasta između 40 i 60 godina. naročitojetri. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. duže razdoblje otežanog protokažuči i dugotrajnu izoženost lekovima i drugim otrovnim materijama. muškarci mogu da piju dva ili tri alkoholna pića na dan ne pretrpevši oštećenje jetre. Budući da žuč ne može da istekne iz tela. s druge strane. temperature. S vremenom ova bolest može da dovede i do ciroze. Kod nekih osoba jedno piće na dan dovoljno je da ostavi trajne ožiljke na jetri. Neka deca se rađaju bez žučnih kanalića ili s izobličenim kanalićima.i . Kod osoba s galaktozemijom. Nasličan način. količina koju možete da popijete bez opasnosti uveliko zavisi od vašeg pola. Ciroza se ponekad.

Budući da jetra ima ključnu ulogu u preradi lekova. oboleli od ciroze moraju da izbegavaju sve što može da nanese dalja oštećenja organu. većina dece s ovim poremećajem umire od ciroze pre nego što navrši drugu godinu. Možda će biti nužno da se nastavi s uzinr njem tih lekova ceo život. najbolji način da se rešite viška gvožđa je vađer krvi jednom ili dvaput nedeljno. Obe I gobe obično prođu kad pacijent dovoljno dugo pije da mu se jetra oporavi. Presađivanje nije prikladno re: nje za svakoga: neki pacijenti su prestari. verovatnoća se povećava na 60 do 70 posto. kojima se na osnovu uzoraka krvi prepoznaju specifične bolesti jetre i procenjuje opšte zdravstveno stanje toga organa. Ipak. lekar će možda zatražiti jednu ili više analiza funkcije jetre. premlad prebolesni za taj zahvat. da budete upornii čak dve godine ili dok nivo gvc đa ne dosegne zdrave granice. To bi moglo da znači prestanak uzimanja alkohola. vaša jetra možda ne može da prerađuje lekove na zadovoljavajući način. Teški oblik ciroze može da zahteva presađivai jetre . Ako nastavite da pijete pošto vam je postavIjena dijagnoza ciroze. Svakako se posavetujte s lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka. koji se zatim šalje u laboratoriju na analizu.ozbiljan zahvat na koji se obično gleda kao poslednje utočište.CIROZA NASTAVAK 1 đ lako ovaj problem ponekad može da se ispravi operacijom. ili uklanjanje određenih materija iz ishrane ili okoline. pravilne ishrane. Bolest isto tako može da se pojavi kao posledica dugoročne izloženosti nekim lekovima. Lekari su po pra\ neodlučni u pogledu presađivanja jetre ako će je | cijent samo zloupotrebiti. uključujući pilule za kontracepciju. Osim zaustavljanja napredovanja bolesti.odmah i potpuno. zajedno s nalazom lekarskog pregleda. Začepiti bocu najbolji je lek i za alkoholni hep titis i za masnu jetru izazvanu alkoholom. alkohola i otrovnih materija u organizmu. Ako je u vašem slučaju uzrok ciroze alkoholizam. U konvencionalnc lečenju ciroze izazvane hroničnim hepatitisom . verovatnoća da živite duže od pet godina manja je od 40 posto. A osobe čija je ciroza pos dica zloupotrebe alkohola moraju da pokažu da n gu da se suzdrže od alkohola tokom dugog vrem< skog razdoblja pre operacije. DIJAGN O STI ČKI POSTUPCI Bolesnikova istorija bolesti i simptomi. U slučaju hemohromal ze. kad kamen u žu či blokira protok žuči i izazove njeno zadržavanje u jetri tokom dužeg vremenskog razdoblja. kao na primer paracetamol. Lečenje se tada r stavlja svaka dva do četiri meseca. Kao što je slučaj sa svakom većom operacijc presađivanje jetre može biti riskantno. jednostavno morate da prestanete da pijete . U tome bi treb. Nova jetra n že da ne funkcioniše na zadovoljavajući način ili je ganizam može odbaciti. Ako imate cirozu. antibiotike i lekove koje možete da kupite bez lekarskog recepta. Kod Vilsonove bolesti lekari obično prepisi lekove koji oslobađaju organizam od nakupljen bakra. opšta stc KONVENCIONALNA M E D IC IN A Specifični lekovi za cirozu zavise od njenog stvarnog uzroka i stepena razvoja. LECEN JE Najbolji način lečenja ciroze je otklanjanje uzroka koji se nalazi u pozadini svega. Lekar će možda da zahteva i biopsiju ili uzorak tkiva jetre da bi utvrdio uzrok ciroze. Tokom togzahvata u jetru se uvlači igla da bi se izvukao komadić tkiva. traženje leka za hepatitis ili nasleđenu bolest. uključujući metotreksat i izoniazid i otrovnim materijama u okolini. konvencionalno lečenje za cilj ima da ispravi i bilo kakve komplikacije. moguće i upotrebe leka interferona. 184 . Ciroza može da se javi i kao posledica stanja. Ako prestanete da pijete. Neke vrste \ patitisa ne mogu da se izleče. koje same po sebi mogu da izazovu invalidnost ili čak da ugroze život. kao što su pesticidi i jedinjenja na bazi arsena. kao što je unutrašnje krvarenje. r glašava se važnost odmaranja. Kad se dijagnoza jednom postavi. obično su dovoljni da se utvrdi da li se radi o cirozi. Isto tako postoji opasnost će nakon operacije uslediti infekcija.

) ■ Različito kinesko bilje. lekove bi isključivo smeo da propiše stručnjak. na primer. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim s/ovima. . Savetujte se s osposobljenim homeopatom u pogledu njihove pravilne upotrebe. Uopšteno govoreći. koje mogu da uđu u krvotok i izazovu oštećenje jetre. ♦ Preduzmite mere opreza da izbegnete zarazu hepatitisom .uspešnosti ovoga zahvata je obećavajući. ♦ Izbegavajte nekuvane školjke. raspitajte se kod svojega lekara za vakcinu protiv hepatitisa i injekcije imunološkog seruma globulina. Ipak. mleka i belančevina . Lekari često savetuju Ijudima da sebi postave dnevno ograničenje od jednog ili dva pića i da izbegavaju da piju svaki dan. ♦ Izbegavajte izlaganje industrijskim hemijskim materijama. uključujući Taraxacum officinale i Chelidonium majus. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Veruje se da čkalj (Silybum marianum) ubrzava zdravo funkcionisanje jetre. reagujusalkoholom i mogu daoštetejetru. Pre putovanja u zemlje gde ova bolest vlada. Praktikujte siguran seks i . povrća. 60 do 75 posto odraslih pacijenata i 90 posto dece preživi operaciju. Odrasle osobe obolele od ove bolesti treba da prate unos belančevina u organizam. ♦ Pobrinite se da vam ishrana bude zdrava i raznovrsna. PREVENCIJA ♦ Ako pijete. Samolečenje može da bude opasno. Proverite kod lekara ili nutricioniste koja je količina belančevina dobra za vas. Premalo belančevina može da uspori obnavljanje ćelija. dok vakcinisanje podstiče organizam da stvara svoja vlastita. Pacijenti s presađenom jetrom nakon operacije žive prosečno petgodina. HOM EOPATIJA Određeni homeopatski lekovi. Oboleli od ciroze morali bi da izbegavaju nekuvane školjke. ISHRANA Pravilna ishrana često ima vrlo važnu ulogu u lečenju ciroze. (Injekcije imunološkog seruma globulina osiguravaju gotove odbrambene belančevine zvane protivtela. muškarci mogu da popiju dva ili tri pića na dan. imajte na umu da se podnošenje alkohola može mnogo da se razlikuje od osobe do osobe. uključujućiparacetam ol. mogu da povećaju delotvornostzdravih ćelija u jetri u slučajevima ciroze. Neki lekovi. pacijentima s cirozom često se savetuje da razgovaraju s lekarom pre nego što počnu da uzimaju velike količine vitamina ili dodatne količine drugih hranljivih materija. ♦ Nikada ne mešajte alkohol i lekove. lako delovi jetre koje je zamenilo ožiljkasto tkivo ne mogu da se obnove. žitarica. što može da dovede do mentalnih oštećenja. KIN ESKA MEDICINA Budući da jetra mora da pročišćava materije koje uđu u organizam. a previše može da poveća količinu amonijaka u vašem krvotoku. U SAD. može da ubrza zdravo funkcionisanje jetre. a da pritom ne pretrpe oštećenje jetre. koje se ponekad vade sazagađenih mesta i možda nose organizme koji mogu biti uzrok hepatitisa ili drugih bolesti. raznolikom ishranom koja sadrži dovoljno voća.naročito se pobrinite da izbegavate prljave igle.možete da ubrzate obnavljanje ćelija u netaknutom delu jetre. koje se upotrebljava u kombinacijama. Posavetujte se s osposobljenim stručnjakom pre upotrebe ovog leka. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja ciroze uglavnom nastoje da ubrzaju funkcionisanje zdravih ćelija jetre kao i da ublaže neugodnost i oslabljenost organizma povezane s bolešću.ako upotrebljavate intravenske droge . Bezopasna granica za že n e je jedno ili dva pića nadan. znajte svoje granice i nemojte ih prelaziti.

dijabetes. umor. Zatim čitajte vodoravno. krvni sudovi na koži u obliku pauka. uključujući šuljeve. bolovi u stomaku ♦ bilo kakvi vidljivi tragovi krvi u stolici ♦ Tegobe s gušteračom. katranasta stolica metalnoga mirisa. bolovi u stomaku. analnu fisuru i rak debelog creva ♦ Moguć rak debelog creva ♦ uporna retka trakasta stolica. koje možda izgledaju kao ♦ Infekcija iglastim. mokraća tamnonarandžaste boje do boje čaja. povraćanje. mučnina. izazvano bilo kojom u celom nizu tegoba ili upotrebom određenih lekova ♦ Upala slepog creva ♦ stolica koja je ili pretvrda ili prevodenasta. poremećaj jetre 186 . moguće povezane s celijakijom ♦ Brojne mogućnosti. okruglim ili trakastim glistar končići svetle boje. nadut stomak ♦ bleda ili kredasta stolica. tup bol u stomaku. povraćanje s krvlju. temperatura. gubitak ili dobijanje na težini.C R E V A - P O R E M E Ć A J I P R A Ž N J E N J A Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. tumor debelog creva. žućkasta koža i oči. naizmenična upotreba laksativa i sredstava protiv proliva ♦ velika stolica izuzetno neugodnog mirisa. žućkasta koža i oči. poremećaj žučne kese. gubitak težine uprkos dobrom apetitu. jeza ♦ Ciroza ♦ Zučni kanal začepljen kamenom. SIMPTOMI ♦ tvrda i/ili ne baš česta stolica ili naprezanje pri pražnjenju creva ♦ vodenasta i/ili učestala stolica ♦ Zatvor BOLEST/TEGOBA ♦ Proliv ♦ gliste u stolici. temperatura ♦ crna ili tamnocrvena stolica. moguće krvarenje iz čmara ♦ tamnosmeđa ili crna. drhtanje. nadutost. moguć svrab u predelu čmara ♦ smena tvrde/ne baš česte i vodenaste/učestale stolice ♦ Sindrom iritabilnog creva-. mogući bolovi u stomaku ♦ Krvarenje iz gornjeg ili središnjeg dela gastroi stinalnog trakta. modrice.

Š T A DA U R A D IT E
’romenite ishranu tako da bude bogata vlaknima pijte najm anje osam čaša vode na dan. Dbilno uzimajte tečnost da nadoknadite zgubljenu. Ako proliv ustraje više od 1 sati, potražite lekarsku pomoć. 8 dite lekaru; lek koji ćete nabaviti la lekarski recept može da izleči infekciju.

O STA LE INFORM ACIJE
♦ Više od 30 mogućih uzroka: iritabilno crevo, analna fisura, depresija i neaktivnost. ♦ Više od desetak uzroka, uključujući grip i trovanje hranom.

♦ Govori se da se uzimanjem pelena (Artemisia absinthium) tri puta na dan u obliku pilule ili čaja (prelijte 1šolju kipuće vode preko 7- l kašičice pelena; neka odstoji 1 m 0 inuta) leče brojna zagađenja glistam a ♦ Laksativi mogu da oponašaju bolove u stomaku izazvane sindromom iritabilnog creva ili tumorom debelog creva. Vidi Rak debelog creva.

\ko često upotrebljavate laksative i lekove protiv > roliva, postepeno sm anjujte njihovu upotrebu ive dok ne budete m ogli sasvim da prekinete; > toga, bez odlaganja se obratite lekaru radi sim > raviln dijagnoze. e dite kod lekara. Možda morate da isključite z ishrane svu hranu koja sadrži gluten.

♦ Ako celijakija sprečava apsorpciju gvožđa, vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimajte dodatne količine tih hranljivih m aterija. ♦ Nikada ne zanemarujte analno krvarenje; ono može da ukazuje na rak debelog creva. ♦ Ako se leči rano, rak debelog creva je izlečiv; ako se ne leči, može da bude smrtonosan. ♦ Kućnim priborom za testiranje možete da utvrdite im li krvi u stolici; crvenkastosmeđa boja može a da bude i posledica crvene hrane poput cvekle.

dite kod lekara još danas - odmah ako je pacijent Jete ili ako je krvarenje obilno. dite kod lekara još danas; rana i tačna dijagnoza e bitna. dite kod lekara još danas radi pravilne dijagnoze; zvestite ga o svim sredstvima koja uzimate, ia lekarski recept ili bez njega.

Ddmah se obratite svom lekaru li potražite hitnu pomoć.

Ddmah se obratite svom lekaru ili potražite -litnu medicinsku pomoć; ciroza može da bude
D pasna po život.

♦ Izbegavajte alkohol, jako m asnu hranu i sve lekove (osim onih koje vam je prepisao vaš lekar) da biste poboljšali funkciju jetre.

Jsvojite ishranu s malo m asti. Ako su bolovi j stomaku jaki ili je prisutna temperatura, Ddmah posetite lekara. Vidi Zučno kamenje

♦ Simptomi mogu da se ublaže dodatnim količinama

vitamina K.

Hepatitis.
Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ČIREVI
V

SIMPTOMI
Prvi stepen čira je upaljen, bolan, ponekad pulsirajući čvorić ispod kože, koji se najčešće pojavljuje na licu, vratu, stražnjici, ispod pazuha ili - retko na ženskoj bradavici. Posle nekoliko dana čir se razvije u ispupčenu, crvenkastu ranicu s belim ili žutim središtem; može da bude izuzetno bolan zbog nakupljanja gnoja ispod kože. Grupa čireva naziva se karbunkul; čir na očnom kapku je čmičak.

ir ili furunkul može da izgleda kao ružan čir aii je zapravo posledica infekcije stafilokokoi koja je zahvatila začepljeni folikul dlake ili, poneka lojnu žlezdu. (Vidi Akne.) U početku čir je crven osetljiv; posle nedelju do 10 dana ispod kože se sk pi gnoj, zbog čega središte čira dobije beličastu boj Cnoj je zapravo tvorevina belih krvnih zrnaca - ko je odbrambeni sistem organizma poslao da se bore infekcijom - pomešanih s bakterijama i odumrli ćeiijama kože. Cir može prilično da natekne i post ne bolan pre nego što pukne koža, gnoj isteče, a rai zaceli. Karbunkul je skup čireva. Pre pojave antil otika početkom ovoga veka, karbunkul se smatr, oboljenjem koje može da bude opasno po život.

C

UZROCI
OBRATITE SE LEKARU:
ako čir izaziva preterane bolove; možda ćete da poželite da vam ga lekar zaseče i istisne. ako je upala praćena temperaturom, ili vam se čir pojavi na usnici, nosu, obrazima, čelu ili kičm bilo kakva i; infekcija na tim mestima dovodi vas u opasnost od sekundarne infekcije zbog unutrašnjeg širenja bakterija krvotokom do kičme ili mozga. ako m islite da imate karbunkul. Radi se o ozbiljnoj tegobi koja b i se morala lečiti antibioticima. ako imate čir koji je vrlo osetljiv, naročito ako se iz njega šire crvene crte ili imate temperaturu i trese vas groznica; možda se infekcija proširila.

Bakterije stafilokoka koje prouzrokuju pojavu čire obično ulaze u organizam kroz posekotine, ogreb tine i druga oštećenja kože. Različiti činioci mogu i deluju na sklonost nekih osoba čirevima, uključuji poremećaje imunološkog sistema; dijabetes, izl ženost određenim industrijskim hemikalijama; pi teranu upotrebu kortikosteroida; obradu lezija oštećenja na koži proizvodima na bazi petrolej. uopšte slabo zdravstveno stanje, higijenu ili ishrar

LEČEN JE
Većina čireva može jednostavno da se leči kod ku pranjem inficiranog područja antibakterijskim sap nom i stavljanjem vrućih obloga, koji pomažu da do kraja sazri. Antibiotici površinske primene k mogu da se kupe bez lekarskog recepta takođe delotvorni u ograničavanju širenja bakterijske inft cije. Ne istiskajte i ne zasecajte čir sami; većina čii va pukne sama posle otprilike dve nedelje. Kad se dogodi, perite lagano taj predeo sve dok gnoj potp no ne prestane da se pojavljuje, a zatim prekrijte f sterom da biste izbegli ponovno inficiranje i spre< da istisnuti gnoj dođe do drugih delova kože i pro infekciju. Svakako dobro operite ruke i dezinfiku peškire.

KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A

\ko je bol jak ili ako čir nikako ne puca, lekar može ia ga zaseče i drenira pazeći da sve bude sterilno. 3a bi se izlečio teži oblik izbijanja čireva, lekar će nožda da prepiše oralni antibiotik kao što je eritronicin ili dikloksacilin.

zaustavi infekciju. Za vrlo bolne čireve probajte Hepar sulphuris, a za one koji sporo zarastaju probajte Silicu, iste jačine i učestalosti.
ISHRANA

\LTER N A TIV N 1 NAČINI L E Č E N J A

Zirevi muče Ijude već vekovima i Ijudi se koriste ;vim vrstama lekova. Budite oprezni kad isprobavate alternativne lekove na svojoj koži jer pogrešnim leženjem možete zapravo da pogoršate infekciju.
(AYURVEDSKA)

Slaba ishrana i određeni nedostaci hranljivih materija mogu da oslabe imunološki sistem organizma. Osim što će preporučiti ishranu bogatu voćem i povrćem, nutricionista može da predloži da jedete više belog luka (Allium sativum) zbog njegovih antiseptičkih svojstava i hranu bogatu cinkom da bi se ojačao odbrambeni sistem organizma. To možete da postignete ishranom ili možete da uzimate do tri kapsule belog luka i dodatnih 45 mg cinka na dan.

UURVEDSKA

MEDICINA

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Pomoću toplih obloga ili tople kupke s dodatkom Epsomove soli iz čira će se izvući gnoj. ♦ Muškarci koji dobiju čir na licu trebalo bi da se pre brijanja operu antibakterijskim sapunom i da nanesu antibakterijsku kremu kad završe. ♦ Oduprite se želji da zasečete ili istisnete čir sami; posledica bi mogla da bude teška sekundarna infekcija. Većina čireva pukne sama od sebe; u nekim slučajevima čir prođe bez pucanja i nestane ispod kože.

<uvani luk - zamotan u tkaninu radi zaštite kože lavodno pomaže čiru da sazri.
BILJE

KINESKO LEKOVITO

<inesko travarstvo usredsređuje se na smanjenje /rućine u telu, za koju se smatra da je uzrok čireva. 3okušajte da pijete čaj od maslačka (Taraxacum vonolicum), hrizanteminog cveta (Chrysanthemum ndicum) ili Ijubičice (Viola yedoensis).
LEKOVITIM BILJEM

LEČENJE

3ostoji veliki broj biljnih lekova za čireve. Za suzbijaije upale možete da birate između masti napravljene ; belim slezom (Althaea officinalis), biljnog obloga od bresta (Ulmus fulva) i tinkture od perunike (Iris versi:olor) ili m (Commiphora molmol). ire Za suzbijanje infekcije nanesite ulje melaleuke [Melaleuca spp.) na čir četiri do šest puta na dan. Eterična ulja bergamote (Citrus bergamia), lavande [Lavandula officinalis), kamilice (Matricaria recutita) i kadulje (Salvia officinalis) takođe se preporučuju zbol svojih antibakterijskih svojstava. Hidrastis (Hydrastis canadensis) sadriži alkaloid poznat kao berberin, za koji se tvrdi da ima svojstva suzbijanja bakterija; zmešajte s destilovanim hamamelisom (Hamamelis t'irginiana) i upotrebljavajte kao sredstvo za ispiranje.

PREVENCIJA
Oštećenja kože čine osobu podložnu infekcijama koje izazivaju čireve. Mogu da ih izazovu posekotine od brijanja; isto tako i kontaktni sportovi, fizički rad, ugrizi insekata i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. Evo nekoliko saveta: ♦ Redovno se perite i pravovremeno zbrinite manje ozlede na koži. ♦ Nikada ne delite peškire, posteljinu, odeću ili sportsku opremu s nekim ko ima čir ili neku drugu infekciju. Odeća, posteljina i peškiri takve osobe trebalo bi da se peru svakodnevno u vrlo vrućoj vodi s praškom za pranje ili izbeljivačem. ♦ Nikada ne istiskujte čir. Gnoj može da proširi infekciju i izazove komplikacije, poput sekundarne infekcije ili karbunkula. ■

HOM EOPATIJA

<\ko čir izađe iznenada i vrlo je crven i vruć, Belladonna (12x) tri do četiri puta na dan može da uspori ili

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

ČM IČAK
V

SIMPTOMI
Čmičak (hordeolum): crven, topao, osetljiv na dodir i ponekad bolan otok uz ivicu kapka. (Vidi takođe llustrovani dijagnostički vodič.) Halazion: relativno bezbolna, glatka,
okrugla izbočina unutar lojne žlezde kapka.

OBRATITE S E LEKARU:
♦ ako se otok ne povuče nekoliko nedelja. ♦ ako otok utiče na vid. ♦ ako osećate bol u oku. ♦ ako se čmičci ponovo pojavljuju. Cmičak može da bude simptom drugih bolesti kao što su dijabetes i hronične kožne tegobe.

ci očnog kapka koji ukazuje na infekciju očm žlezde. lako se čmičci obično nalaze sa spoljne stra ne kapka, mogu da se pojave i s unutrašnje strane Spoljni čmičak počinje kao čirić uz trepavicu, zatim se pretvara u crven, bolan otok koji obično, pr nego što prsne i zaceli, traje nekoliko dana. Većin spoljnih čmičaka kratko traju. Unutrašnji čmičak (s unutrašnje strane kapka), tc kođe izaziva crven, bolan otok, ali njegov položj sprečava izlazak gnoja na kapku. Pošto infekcija prc đe, čmičak može potpuno da se povuče ili može d ostane mala, tečnošću ispunjena cista ili kvržica koj može da bude prisutna duže vreme, pa će morati d se otvori hirurškim zahvatom. H alazion je takođe znak inficirane žlezde na kaf ku, ali, za razliku od čmička, to je čvrsta, okrugl; glatka izbočina koja je obično malo udaljena od ivic kapka. Cm ičci i halazioni uglavnom su bezopasni i re ko škode oku ili vidu. Mogu da se pojave u bilo kor dobu i obično se opet pojave, na nekom drugom de lu kapka.

C

m ičak je čirić ili apsces na gornjoj ili donjoj ivi

UZROCI
Cm ičke najčešće prouzrokuju stafilokokne bakterij
koje često žive u nozdrvama. Bakteriju možete c prenesete na kapak tako da dodimete nos i zatii protrljate oči. Halazion prouzrokuje začepljenje izvodnog k; nalića žlezde koja pomaže podmazivanje kapka. začepljenoj žlezdi može da dođe do razmnožavan bakterija, a upala koju izazovu dovodi do stvaran tvrde izbočine.

LEČEN JE
lako su bolni i ružni, čm ičci većinom prođu za nek< liko dana, sami od sebe ili uz jednostavno lečenj Halazioni se, takođe, često povuku sami od seb e,; može da bude potrebno mesec dana ili duže.

190

K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
Cmičak se obično leči stavljanjem toplih obloga na obolelo oko, četiri puta na dan po 10 do 20 minuta, nekoliko dana za redom. Na taj način se smiruje bol i upala, pa se ubrzava sazrevanje čmička. Kad stavljate oblog, oko treba da bude zatvoreno. Kad čmičak formira gnojnu glavicu, nastavite da primenjujete obloge kako biste smanjili pritisak i ubrzali prskanje. Nemojte istiskivati čmičak, več ga ostavite da prsne sam od sebe. Ako se čmičci često pojavljuju, lekar može da preplše antibiotičku kremu ili rastvor. Nanositeje na kapak (oko treba da bude zatvoreno) prema uputstvima. Ponekad, ako negde drugde u organizmu postoji stafilokokna upala, lekar može da prepiše sistemske antibiotike za uzimanje na usta, na primer eritromicin. Ako ovakvo lečenje ne uspe, verovatno će biti potrebno operativno odstranjivanje čmička. Manji operativni zahvat može da bude potreban i za odstranjivanje ciste koja može da nastane kao posledica unutrašnjeg čmička. Posle primene lokalnog anestetika, oftalmolog će da otvori cistu i odstrani njen sadržaj. Kapakobično brzozaraste. Mada se halazion često povuče sam od sebe, primena toplih obloga i kortikosteroidne masti može da ubrza proces. Halazion takođe može da se odstrani jednostavnim hirurškim zahvatom uz lokalnu anesteziju. Posle zahvata lekar će zaštitnom gazom i flasterom pokriti oko na 8 do 24 sata kako bi se sprečilo krvarenje i oticanje.

LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Za ublažavanje bolova i upale kod čmička, stručnjaci za biljnu medicinu preporučuju stručno pripremljene kapi za oči od lekovite očanice (Euphrasia officinalis). Mogu da prepišu i preparatza uzimanje na usta od čička (Arctium lappa).
ISHRANA

Ako se čmičci i halazioni često pojavljuju, nutricionista može da vam preporuči uzimanje dodataka vitaminaA i C ko ji, čini se, čuvaju zdravlje kože. Možete da probate i ishranu za sistematsko pročišćavanje organizma koja se sastoji samo od svežeg voća i povrća, jogurta, voćnih čajeva, sokova i mineralne vode i primenjuje se do nedelju dana. Naturopati veruju da ova dijeta, ako se ponavlja u pravilnim razmacima, može da spreči nastanak čmička.

LEČEN JE KO D K U Ć E
I na čmičke i na halazione stavljajte tople obloge četiri puta na dan po 10 do 15 minuta, nekoliko dana za redom. Kad čmičak sazri, sam će prsnuti. Oblog možete da napravite i tako da čajnu vrećicu navlažite toplom vodom i stavljate tri do četiri puta na dan po 5 minuta na zatvoreno oko.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
lako neki alternativni načini lečenja mogu da pomognu u ublažavanju infekcija očnog kapka, nikad nemojte na oko nanositi preparate ne posavetovavši se s lekarom. Neka antiseptička sredstva i lekovi mogu lako da povrede površinu oka. Kad na kapak stavljate losion ili oblog, oko treba da bude zatvoreno.
AKUPUNKTURA

PREVENCIJA
Ako se čmičci ponavljaju, treba svakodnevno da čistite spoljni deo očnih kapaka. Stavite nekoliko kapi vrlo blagog dečjeg šampona u šolju tople vode i promešajte. Koristeći pamučni štapić (za čišćenje ušiju), jednom na dan smesom nežno prebrišite kapke, držeći oči zatvorenima. Vrlo je važno izbegavati dodir očnih kapaka s kozmetičkim preparatima, prljavim peškirima ili zaraženim rukama. Cesta primena toplih obloga na prvi znak infekcije sprečiće dalje zatvaranje žlezda u očnim kapcima. Da biste sprečili širenje infekcije na druge članove vašeg domaćinstva, kao oblog koristite čistu tkaninu za jednokratnu upotrebu i nemojte koristiti zajedničke rukavice za kupanje ili peškire. ■

U tradicionalnoj kineskoj medicini veruje se da su sve vrste čireva, uključujući čmičke, izazvane navalom toplote. Kako bi raspršio toplotu, stručnjak za akupunkturu može zabosti igle u tačke Bešika 54, Slezina 10 i Jetra 11 (vidi Dodatakza položaj tačaka).

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

Č V O R IĆ I
Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje sim ptom e. Zatim čitajte vodoravno.

SIMPTOMI
Proverite kod lekara svaki nov ili neobičan čvorić koji ne znate da objasnite; takvi čvorići mogu da budu znak raka. ♦ jedan ili više crvenih čvorića napunjenih gnojem prečnika od pola do dva i po centimetra , na licu, butinama, vratu, laktovim mogu a; da traju dve nedelje ili ponekad duže. ♦ čvorić koji može a ne mora da bude li bolan i koja se nalazi obično s gornje, spoljne strane dojki ♦ Čir

BOLEST/TEGOBA

♦ Dobroćudna cista (može da nastane i nestane hormonskim promenama kao kod menstrualr ciklusa); moguće, kancerozni tumor (može nam reškati ili nabrati kožu koja se nalazi iznac ili može izazvati uvlačenje bradavice i svrab). ♦ Kila (hernija)

♦ otok ispod kože, posebno u području prepona i trbuha; može da bude m ekan; možete osetiti bol i težinu kad sedate

♦ jedan ili više bezbolnih čvorića ili otoka, najčešće na vratu, laktovima i preponama

♦ Možda natečeni lim čvorovi izazvani prisust fni infekcije negde u telu; mogu da budu znak H < kinove (Hodgkinove) bolesti ili drugih limfom ♦ Mononukleoza

♦ oticanje, naročito na vratu, laktovima ili preponama, praćeno slabošću, povišenom temperaturom i bolom u grlu ♦ bolno povećanje pljuvačnih žlezda (koje su smeštene između uha i vilice) praćeno groznicom, glavoboljom, umorom i povišenom temperaturom

♦ Mumps (zauške)

♦ m čvorić boje mesa ili belkaste boje s ali povećanim krvnim sudovima, ili čvrst čvorić kao što je bradavica koja postepeno raste, posebno na delovima tela izloženim suncu ♦ bezbolni čvorić na testisu; najčešće kod m lađih i muškaraca srednjih godina

♦ Možda samo bradavica, ali moguće i rak bazalnih ćelija ili rak ćelija pljosnatog epitela.

♦ Možda dobroćudna cista, a može biti li i kancerozni tumor.

192

ŠTA DA U RADITE

O S T A L E IN FO R M A C IJE

itavljajte tople obloge da bi čir što pre sazreo. I stite i prekrivajte puknuti čir sve dok to jodručje ne zaraste. Nemojte istiskivati li probijati čir sam i.

♦ Čirevi su posledica stafilokokne infekcije. Lekovitim biljem kao što su ehinacea (Echinacea spp.) i kanadska žutika (Hydrastis canadensiš) može da se ubrza suzbijanje infekcije. ♦ Mlečni kanalići mogu da nateknu tokom nekih faza menstrualnog ciklusa, izazivajući ciste; kofein može da pogorša ovo stanje.

3 ogledajte Dojke - rak i Dojke - tegobe. Jvek proverite kod lekara svaki novi ii neobičan čvorić.

Dbratite se lekaru. Verovatno će vam biti X3trebna operacija da biste zalečili oštećenje.

♦ Nemojte se zavarati veličinom. Sto je sitniji otvor malog oštećenja, to je verovatnije da će doći do prekida dotoka krvi u ispupčeno tkivo - što je ozbiljan poremećaj. ♦ Prateći simptomi u slučaju limfoma mogu da budu povišena temperatura, gubitak apetita, znojenje, opšti osećaj slabog zdravlja i ponekad svrab. ♦ Određeni vitam i neki biljni i homeopatski ini načini lečenja mogu da ubrzaju oporavak, posebno jačanjem imunološkog sistem a. ♦ Testisi mogu da nateknu kod dečaka u pubertetu ili odraslog mušaraca i kad se ne radi o zauškam a.

Ddmah se obratite lekaru radi dijagnoze. ^ apaljenje može da zahteva lečenje
3ntibioticima.

Dbratite se lekaru da biste potvrdili dijagnozu. Ddmarajte se u krevetu i postepeno se vratite lormalnim aktivnostima. lauške kod dece zahtevaju mirovanje u krevetu paracetamoi protiv bolova. Kod dečaka j pubertetu i odraslih muškaraca potrebna e lekarska pomoć zbog m anje opasnosti x steriliteta. J

/idi Koža - rak i llustrovani dijagnostički /odič.

♦ Gotovo svi oblici raka kože povezani su sa izloženošću suncu, pa ograničite izlaganje suncu i zaštitite se od njegovog delovanja.

Zidi Testisi - rak i Testisi - tegobe.

♦ Muškarci bi trebalo redovno da pregledaju testise nežno opipavajući kožu između prstiju i nastojeći da provere im li čvorića. Rak testisa je izlečiv a u velikom broju slučajeva ako se rano utvrdi. Dobroćudna cista može da se stvori ako je cev kroz koju prolazi seme - epididimis (pasem enik) začepljen.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D EB ELO C R E V O - RAK

SIMPTOMI
U ranijim stadijumima karcinom kolorektuma ili rak debelog creva obično ne stvara nikakve simptome. Najverovatniji znakovi upozorenja jesu: ♦ promene u pražnjenju creva, uključujući uporan zatvor ili proliv, osećaj nemoći da se u celosti isprazne creva ili krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ♦ stolica s krvlju obojenim tamnim delovima ili duge tanke stolice nalik na olovku ♦ želudačne smetnje, povremeni grčevi, učestali bolovi od gasova, gorušica, mučnina, povraćanje, nadim anje ili otežano gutanje ♦ neobjašnjiv umor ili gubitak apetita ili težine

OBRATITE S E LEK A R U :
♦ ako primetite promenu u pražnjenju creva, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva ili vidite krv u ili na stolici. Nemojte pretpostavljati da im ate šuljeve, dogovorite pregled zadnjeg creva, a možda i sigmoidoskopiju. ♦ ako imate uporne bolove u trbuhu, neobičan gubitak težine ili ste umorni. Ti simptomi mogu da budu posledica drugih uzroka, ali isto tako m ogli bi da budu povezani s rakom. ♦ ako vam je dijagnostikovana slabokrvnost. U određivanju uzroka, vaš bi lekar morao da proveri im a li krvarenja iz probavnog trakta zbog raka debelog creva.

avijen u trbušnoj šupljini, nalazi se dugača cevast probavni trakt. Mišićasta druga polovir ove cevi - debelo crevo - sastoji se od debelog cre' (kolona), koje je dugačko više metara i zadnjegcre’ (rektuma), koje se meri centimetrima. Debelo i z dnje crevo zajedno deluju kao prerađivač otpad svarena hrana odlazi u debelo crevo, organiza apsorbuje svu preostalu vodu, a čvrsti otpad istisku se kroz zadnje crevo i izbacuje kroz čmar u oblil stolice. Unutrašnja sluzokoža kolorektalne cevi može ( bude plodno tlo za rast malih tumora zvanih p o lif Oko polovine svih odraslih osoba starijih od 40 goc na dobiju barem jedan kolorektalni polip. Većii polipa je dobroćudna, ali najmanje jecina vrsta p znata je kao prekancerozna. Devet od deset zl ćudnih kolorektalnih tumora razvije se od polipa žlezdanom tkivu crevne sluzokože, iako nekoliko re kih vrsta kolorektalnog karcinoma, odnosno raka d belog i zadnjeg creva, nastaje iz nežlezdanog tkiv Ako se rak debelog i zadnjeg creva dijagnostiku i leči dok je tumor još lokaliziran, bolest je u velik meri izlečiva, s petogodišnjom stopom preživljav nja od oko 90 posto. Ako tumor nastavi da raste, r, može da se proširi pravo kroz crevne zidove na okc no tkivo i organe, kao i na krvotok ili limfni sister Kad se rak jednom proširi na limfne čvorove ili druj organe, uspešno lečenje postaje teže. Zavisno o t me koliko je bolest uznapredovala, petogodišnja st pa preživljavanja kreće se od 70 posto do 5 post Na rak debelog i zadnjeg creva zajedno otpa( oko 10 posto slučajeva raka u Srbiji i Crnoj Cori, i f učestalosti je na trećem mestu među malignim t morima. Poput mnogih oblika raka, karcinom kol rektuma osobito je raširen među starijim osobam lako je otkrivanje često moguće u ranom stadijum mnoge osobe odgađaju da potraže medicinsku p > moć zato što im je neugodno ili se plaše simpton vezanih za creva. Opasnost se znatno povećava p > sle 50. godine, a raste i dalje s godinama. Karakte stično je da je rak debelog i zadnjeg creva gradsl bolest i češće pogađa stanovnike grada nego sela i \ še belce nego crnce.

S

:
CREVNI TUMORI

D EBELO C R EV O PO PR EČ N O D EB ELO CREVO . U ZLA ZN O D EB ELO CREVO . S IL A Z N O D EB ELO CREVO . TU M O R U PO PRECN O M D EBELO M CREVU

IZ L A Z N I D E O D EBELO G CREVA (R E K T U M )

T U M O R U IZ L A Z N O M D E L U ________ D E B E L O G C R E V A _________

Donji deo probavnog trakta, ili debelo crevo (.sasvim levo) obuhvata debelo crevo i zadnje crevo. Debelo crevo ima tri glavna dela: uzlazno, poprečno i silazno debelo crevo. Tumor u poprečnom debelom crevu (uvećana slika, gore) može da dovede do bolova u stomaku, poremećaja u pražnjenju creva i krvi u stolici. Kod tumora zadnjeg creva (uvećana slika, dole) krv može da se vidi pri pražnjenju creva.

UZROCI
Karcinom kolorektuma ili debelog i zadnjeg creva dovodi se u usku vezu s nekim drugim bolestima. Smatra se da su u velikoj opasnosti od raka svi oni koji u ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imaju polipe debelog creva, upalne bolesti debelog creva kao što su kolitis ili Kronova bolest i rak gušterače, dojke, jajnika, debelog crijeva ili zadnjeg creva - naročito kod roditelja ili brata/sestre. Ako dobijete ulcerozni kolitis, opasnost da čete dobiti rak kolorektuma 20 puta je veća od proseka. Kao i s bilo kojom vrstom raka, moguća sklonost ka raku debelog i zadnjeg creva barem je delimično određena genetskim predispozicijama. Nekolicina Ijudi nasledi tegobu zvanu porodična polipoza, kod koje se polipi debelog creva pojave već u ranom dobu; ako se ne leče, kod tih će se osoba gotovo sigurno razviti karcinom kolorektuma. (Vidi uokviren tekst na sledećoj strani.) Cini se da i pogrešna ishrana doprinosi opasnosti ako je uzročno-posledična veza još nejasna. Pozna:o je da su pojačano ugrožene osobe čija je ishrana iiromašna vlaknimajer nejedu dovoljno voća, povrća žitarica. Mnoga ispitivanja navode masti i belanče/ine životinjskog porekla kao materije koje ubrzavau rak debelog creva, iako su istraživači oprezni u sogledu donošenja bilo kakvih konačnih zaključaka. sleka ispitivanja pokazuju da redovnim jedenjem

crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima i belančevinama, povećavamo opasnost, dok nekim drugim ispitivanjima nije ustanovljena nikakva povezanost. Neki naučnici veruju daje mastglavni krivac, dok drugi sumnjaju na belančevine. Neki pak tvrde da se ne radi o samim mastima ili belančevinama, već načinu na koji se pripremaju. Oni napominju da masti i belančevine kuvane na visokim temperaturama - naročito kod pečenja na žaru - mogu da proizvedu mnoštvo moguće kancerogenih materija povezanih s karcinomom kolorektuma. Jako izlaganje određenim hemijskim materijama, uključujući h lo r- koji se u malim količinama često upotrebljava za pročišćavanje vode za piće - može da poveća opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Smatra se da izlaganje azbestu može da bude štetno, zato što se navodi kao uzročnik u stvaranju polipa u debelom crevu.

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI
Počevši od 50. godine, svako bi trebalo redovno da se pregleda zbog mogućnosti karcinoma kolorektuma. Jednom godišnje lekar bi trebalo da obavi digitorektalni pregled i proveri stomak i limfne čvorove radi znakova mogućegoticanja ili tvorevina. Kao sastavni deo vašeg godišnjeg sistematskog pregleda, trebalo bi da date na analizu uzorak stolice da se vidi

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

D E B E L O C R E V O - RAK
------------------T ------------------

NASTAVAK

G en etska v eza
Istraživači su otkrili da su mnogim osobam a oboielim o d karcinoma kolorektum a zajedničke o dređ en e g en etske mane. A k o im ate neku o d tih mana, znači da ste p red o d re đ e n i na to da obolite - ali ne i da će te svakako oboleti. Na prim er, naučnici su prepoznali specifični gen za nasledni nepolipozni karcinom kolorektum a ili Lin čo v (Lyn ch o v) sindrom . Prisustvo tog gena - koji je izuzetno redak p red o d re đ u je osobu na rak debelog i zadnjeg creva, želuca, m aterice i nekih drugih trbušnih organa. N aučnici sada m ogu da testiraju o so b e koje imaju o ve oblike raka u p o ro d ici da bi ustanovili nosi li neki pojedinac o štećen i gen. T i se p ojedin ci zatim mogu redo vn o pregledati da bi se osiguralo rano otkrivanje raka.

se videle moguće tvorevine, kao i na analize krvi mokraće da bi se proverilo postoje li karakterističr hemijski poremećaji. Kad bi se biopsijom potvrdi' rak, izvršili bi se drugi pregledi da se ustanovi da li s proširio na uobičajena mesta kao što je jetra, kao n primer rendgensko, ultrazvučno ili CT-snimanje Mogli bi da vas upute i na dalje analize krvi da bi s ustanovilo kako funkcioniše jetra i da bi se izmeri nivo materije u krvi, koja se zove karcinoembrionsl antigen, koji se često nalazi u koncentraciji većoj o normalne u prisustvu raka debelog i zadnjeg crev; naročito ako se proširio.

LEČEN JE
Lečenje raka uključuje ne samo specifične načir lečenja za izlečenje ili kontrolisanje bolesti nego strategije za zadovoljavanje bolesnikovih emocic nalnih i telesnih potreba. Ponovno uspostavljanje održavanje kvalitete života, glavno je pitanje za lek; re kao što bi trebalo da bude i za članove porodice prijatelje. Mnogi dopunski načini lečenja raka mo^ da budu vredna dopuna kad se koriste uz standardr medicinsko lečenje da bi se stres povezan s rakorr njegovim lečenjem učinio što podnošljivijim. Di punski načini lečenja ne bi nikada smeli da zamer standardnu pomoć.

ima li tragova krvarenja- mikroskopskih tragova koji bi mogli da ukazuju na krvarenje u probavnom traktu. Svakih tri do pet godina morali biste da obavite sigmoidoskopiju, pregled zadnjeg creva i donjeg ili zavijenogdebelogcreva pomoću rastegljive osvetljene cevi koja se zove sigmoidoskop. lako ova tehnika možda nije baš prijatna, izuzetno je vredna za otkrivanje ranih stadijuma raka i drugih gastrointestinalnih poremećaja. (Vidi takođe Kolitis i Kronova bolest.) Neinvazivni pregled zvani virtualna kolonoskopija ne služi se više tom cevi, već umesto nje upotrebljava spiralnu kompjuterizovanu tomografiju, kojom se stvara trodimenzionalna slika debelog creva pošto se ispraznilo i delimično napunilo vazduhom. Svi sumnjivi simptomi ili poremećaji upozoriće vašeg lekara da treba da izvrši kolonoskopiju, postupak vrlo sličan sigmoidoskopiji, koji omogućava jasniji pogled na unutrašnju sluzokožu creva. Ako vaš lekar pronađe polip ili tumor, biopsijom će se odrediti da li je zloćudan ili nije. Možda će vas uputiti i na rendgensko snimanje debelog i zadnjeg creva da bi

KON VENCION ALN A M ED IC IN A
Operacija je najdelotvornije lečenje za lokalne tum re kolorektuma. Vrlo mali tumori mogu da se uklor kroz kolonoskop, ali čak i kod malih tumora hiru obično više voli da izvrši laparotomiju - odstranjen znatnog dela creva i okolnih limfnih čvorova. Ces hirurg može ponovo da spoji zdrave delove debeli creva i zadnjeg creva; kad to nije moguće, hiru napravi otvor u stomaku - koji se zove stoma i pr usmeri odrezano debelo crevo na nju. Otpadne m terije, tj. izmet skuplja se u kesicu koja se nosi prel stome. Ovaj zahvat, poznat kao kolostomija, često samo privremen; pošto je crevu ostavljeno dovolji vremena da zaraste, drugom operacijom ponovo povezuju debelo i zadnje crevo. Potreba za trajno kolostomijom češća je kod raka zadnjeg cre budući da može da bude teško da se sačuva zadr crevo. (Vidi Kronova bolest.)

196

U lečenju raka zadnjeg creva možda će da vam savetuju zračenje ili hemoterapiju pre operacije da bi se tumor smanjio. Zračenje i hemoterapija mogu da se preporuče i da bi se sprečilo ponavljanje lokalnih tumora i produžio život. Zračenje se retko preporučuje posle raka debelog creva. Umestotoga, lekari su ustanovili da hemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom može da poboljša razdoblje života koje sledi kod pacijenata kod kojih se rak proširio s debelog creva na okolne limfne čvorove. Hemoterapija može da pomogne kod obolelih od raka zadnjeg ili debelog creva koji je metastazirao na organe u drugim delovima organizma, iako je malo verovatno da će ona da dovede i do izlečenja. (Vidi Rak radi više informacija o načinima lečenja.) Odmah u postoperacijskom razdoblju, pacijent može da očekuje da će da primi sredstva protiv bolova i druge lekoveza ublažavanje privremenog proliva ili zatvora. Pacijente će nakon operacije podsticati dajedu hranljive vrste hrane, bogate kalorijama i belančevinama da bi se ubrzalo jačanje i oporavak. Kad se jednom kod raka debelog ili zadnjeg creva postigne remisija, kontrolni pregledi kojima se proverava da nema znakova vraćanja bolesti neizrecivo su bitni. Stotine hiljada Ijudi žive udobnim normaInim životom čak i posle operacije debelog i zadnjeg creva i kolostomije. lako prilagođavanje životu posle kolostomije zahteva vreme, podršku i razumevanje, osobe sa stomama ustanovile su da većinom mogu da žive životom kakvim su živele i pre.

Dok neka ispitivanja ukazuju na to da folna kiselina, kalcijum , vitamin D i vitamini C, E i A (beta karotin) koji imaju antioksidirajuće dejstvo, pružaju zaštitu od dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, druga ispitivanja nisu uspela da potvrde ova otkrića, a u nekim slučajevima odlučno su im se suprotstavila. Zasada, najbolji savet u pogledu raka debelog i zadnjeg creva i ishrane jeste da uključite u svakodnevnu ishranu integralne žitarice i barem pet vrsta svežeg voća i povrća - naročito krstašice poput karfiola ili brokole - kako biste svakako dobijali obiIje vlakana i mnogih hranljivih materija koje mogu da deluju zaštitno.

PREVENCIJA
Jedite mnogo svežeg voća, povrća i integralnih žitarica; smanjite potrošnju crvenog mesa i drugih visoko-masnih vrsta hrane poput jaja i većine mlečnih proizvoda. Možete da dobijete potrebne belančevine iz mlečnih proizvoda s malom količinom masti, koštunjavih plodova, pasulja, sočiva i sojinih proizvoda. Nastojte da ne prepečete meso i ribu i ne pečete ih na žaru. Da biste dobili više vlakana, svojim žitaricama za doručak možete da dodate mekinje ili pšenične klice. Porazgovarajte s lekarom o najnovijim dokazima u pogledu acetilsalicilne kiseline i raka debelog i zadnjeg creva. Neka ispitivanja pokazuju da osobe koje redovno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin) znatno umanjuju opasnostod dobijanja raka debelog i zadnjeg creva, iako druga ispitivanja ne nalaze tu nikakvu međusobnu vezu. U svakom slučaju, ne počinjite da uzimate acetilsalicilnu kiselinu na svoju ruku; to je lek i može da izazove zdravstvene tegobe ako se uzima bez lekarskog saveta. Ako ste stariji od 50 godina, pobrinite se da vas savesno pregledaju radi znakova raka debelog i zadnjeg creva, naročito ako ste u velikoj opasnosti od bolesti. Kućni priborza testiranje kojim se proverava ima li krvi u stolici može da se nabavi u mnogim apotekama. Ako vam test bude pozitivan, idite kod lekara. Ako vam lekar otkrije polip, dajte da se odstrani. ■

DOPUNSKI NAČINI L E Č E N J A
Ispitivanja objavljena od 1970-ih godina u suštini potvrdila su da ishrana bogata vlaknima znatno smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. Cini se da vlakna dobijena hranom štite creva od dugotrajne izloženosti kancerogenim materijama tako da se brzo rešavaju otpada i zaustavljaju stvaranje nekih kancerogenih materija. Značajna ispitivanja takođe pokazuju da ishrana bogata voćem i povrćem smanjuje opasnost od raka debelog i zadnjeg creva, uglavnom zbog vlakana i drugih hranljivih materija kojima snabdeva organizam.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

1

DE PRESIJ A

SIMPTOMI
Kod teške depresije možda ćete da iskusite četiri ili više sledećih simptoma: ♦ uporna tuga, pesimizam ♦ osećaj krivice, bezvrednosti, bespomoćnosti i beznađa ♦ gubitak zanimanja za uobičajene aktivnosti, uključujući polni život, ili nemogućnost nalaženja zadovoljstva u njima ♦ otežana koncentracija ♦ nesanica ili preterano spavanje ♦ dobijanje ili gubljenje na težini ♦ umor, nedostatak energije ♦ anksioznost, uznemirenost, razdražljivost ♦ razmišljanja o samoubistvu ili smrti ♦ usporen govor; usporeni pokreti Kod dece i adolescenata: ♦ nesanica, umor, glavobolja, bolovi u želucu, vrtoglavica ♦ bezvoljnost, povlačenje iz društva, gubitak težine ♦ zlouptreba droga ili alkohola, slabljenje uspeha u školi, otežana koncentracija ♦ osamljivanje od porodice i prijatelja Kod distimije (slabije ali hronične depresije), simptomi će biti slabije izraženi, biće ih manje, ali će trajati duže.

OBRATITE SE LEKA RU :
♦ ako vas ili vaše dete obuzimaju misli o samoubistvu ili ispoljavate druge znake te šk e d e p resije ili d istim ije; m ože da vam se pomogne. N apom ena: Postoji jasna razlika između »deprimiranosti« (tj. trenutnog depresivnog raspoloženja ili potištenosti) i bolesti depresije. A k o se neko vre m e osećate potišteni, nem ojte se zabrinjavati. Ali ako osećate da ne m ožete da se izdignete iz svoga jada, potražite pom oć.

otovo svi se ponekad osećamo potišteni, obic no zbog nekog uznemiravajućeg događaja našem životu. Depresija koja traje- razdoblje nja od poremećaja poznatog kao teška depresija druga je stvar. Depresija u nekom svom obliku pogađ 25 posto svih žena, 10 posto muškaraca i 5 post adolescenata širom sveta. Radi se o najučestalijer psihološkom problemu koji, na primer, u SAD z; hvata oko 17,6 miliona Ijudi svake godine. Depresivna reakcija (blaža i često privremen depresija) obuhvata normalna osećanja deprimir; nosti ili potištenosti koji se javljaju kao posledica sp« cifične životne situacije. Simptomi mogu da bud teški, ali lečenje obično nije potrebno i oni se s vr< menom smiruju - posle dve nedelje do šest mesec Distimija (blaža, hronična depresija), nalik d( presivnoj reakciji po svojim simptomima i stepen patnje, traje duže - najmanje dve godine. Teška depresija, ili depresivna bolest, ozbiljan j poremećaj koji može da dovede do nemogućnos funkcionisanja ili čak samoubistva. Bolesnici ne s; mo da prolaze kroz razdoblje potištenosti i lošeg ra položenja, nego ispoljavaju i štetnije simptomi uključujući nezanimanje za svoje uobičajene akti' nosti, krajnji umor, tegobe sa spavanjem ili osećanj krivice i bespomoćnosti. Kod njih je veća verovatnc ća da će izgubiti dodir sa stvarnošću, ponekad doži' Ijavajući i halucinacije. Depresivna bolest može da s leči, ali često izmakne dijagnostikovanju zato što s meša s depresivnom reakcijom. Radi se o cikličnoi oboljenju, tako da iako se većina pacijenata opora od prvog napada depresije, stopa njenog ponavljan je visoka - možda čak 60 posto unutar 2 godine i 7 posto unutar 10 godina. Teška depresija obično s javlja spontano, naizgled ničim izazvana, i često ne taje takođe sama od sebe, obično za 6 do 12 mesec Zbog njenog onesposobljavajućeg delovanja ili m( gućnosti samoubistva, teška depresija treba da se lec Depresija može da se pojavi u bilo kom dobi uključujući detinjstvo. Ispitivanja u SAD pokazuju c 1,8 posto dece u pretpubertetu i 4,7 posto mladi između 14 i 17 godina ima neki oblik depresije. Ra; doblje života u kom bolest često nastupa jesu ran srednje godine, a depresija je naročito raširena međ starijim osobama, kao reakcija na činjenice vezan uz starenje - smrt supružnika ili prijatelja, telesr ograničenja vezana za godine i suočavanje sa smrći Stariji udovci naročito su skloni samoubistvu.

G

UZROCI
Depresija je bolest za koju se čini da ima različite uzroke. Depresivna reakcija, ili »normalna depresija«, javlja se kao posledica određenog događaja. Depresivna raspoloženja mogu da budu i propratna pojava lekova, hormonskih promena (npr. pre menstruacije ili posle porođaja) ili telesnih oboljenja, kao sto su gripe ili virusna infekcija. lako tačni uzroci teške depresije i distimije nisu poznati, istraživači trenutno smatraju da su oba oblika posledica poremećaja živčanih prenosnika (ili neurotransmitera) u mozgu, hemijskih materija (naročito serotonina) koje usklađuju raspoloženja. Cini se da ovaj poremećaj ima snažnu genetsku komponentu: u jednom ispitivanju 27 posto dece s depresijom imalo je bliske srodnike koji su bolovali od poremećaja raspoloženja.

razvoju događaja jer je depresija, za razliku od demencije, reverzibilna i može uspešno da se leči. Zbog svih ovih razloga morali biste da se posavetujete s psihijatrom ili psihofarmakologom (psihijatrom specijalizovanim za lečenje mentalnih bolesti lekovima) radi dijagnoze i lečenja.

LECEN JE
Mnogi oblici lečenja-konvencionalni i alternativni dostupni su u slučaju depresije. Oblici lečenja mogu da se razlikuju s obzirom na uzrok depresije i njenu težinu. Konvencionalne metode uključuju psihoterapiju, sredstva protiv depresije i elektrokonvulzivno lečenje (ECT).

KO N VENCIO N ALN A M EDICINA
Teška depresija i distimija obično se leče kombinacijom psihoterapije i antidepresiva. Psihoterapija teži tome da nauči pacijente kako da nadvladaju negativne stavove i osećanja i da ih podstakne da se vrate uobičajenim aktivnostima. Svrha lečenja lekovima je da ublaži ili ispravi neurohemijsku neravnotežu koja deluje na raspoloženja. Crupa antidepresiva koji se danas najčešće prepisuju, lekovi su koji regulišu neurohemijsku materiju serotonin. Poznati kao selektivni inhibitori ponovnog čuvanja serotonina (SSRI), grupa uključuje fluoksetin, paroksetin i sertralin. Bupropion, lek drugog izbora, takođe se upotrebljava za regulaciju živčanih

D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCl
lako je vrlo česta, depresija se često zanemaruje ili loše dijagnostikuje i nikako ne leči. Takva nepažnja može da bude opasna po život; kod teške depresije stopa samoubistava je izutetno visoka. Ispitivanja pokazuju da 74 posto osoba koje zatraže pomoć zbog depresije odlazi kod lekara primarne zdravstvene zaštite, a u 50 posto ovih slučajeva postavlja se pogrešna dijagnoza. Od onih slučajeva koje lekar opšte prakse ispravno dijagnostikuje, 80 posto ih dobija premalo lekova tokom prekratkog vremenskog razdoblja. Do nekih pogrešaka u postupku može da dođe zato što pacijenti traže lekarsku pomoć s telesnim simptomima i lekari prepisuju lekove za njih, npr. tegobe sa spavanjem, umor ili gubitak težine, ne razmišljajući o depresiji kao mogućem stvarnom uzroku. Trebalo bi i da se sprovedu ispitivanja da bi se isključili svi organski činioci - kao što su nedostatak hranljivih materija, hipotireoza (vidi Stitna žlezda - tegobe), reakcija na lekove (prepisane ili stimulanse) - koji mogu da izazovu slične simptome. Starije osobe su u najvećoj opasnosti od toga da se kod njih depresija previdi ili se postavi pogrešna dijagnoza. Lekari primarne zdravstvene zaštite, a i sami stariji pacijenti, simptome depresije jednostavno pripišu starenju ili ih kategorišu kao senilnu demenciju - ireverzibilni poremećaj koji izaziva gubitak pamćenja i koncentracije. Radi se o nesrećnom

Depresija nije znak emocionalne siabosti. To je bolest s fiziološkim uzrocima, isto kao i psihološkim. Većina slučajeva depresije prolazi nedijagnostikovano i nelečeno često stoga što se Ijudi žale samo na neke simptome pa lekari primarne zdravstvene zaštite ne razmotre mogućnost depresije kao uzroka. Ako duže vreme patite od tegoba opisanih kao simptomi depresije, nemojte da se dvoumite - potražite pomoć psihijatra ili psihofarmakologa, koji mogu vašu bolest da dijagnostikuju i leče ispravno.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

199

DEPRESIJA

NASTAVAK

prenosnika. Za decu i adolescente lek koji je prvi izbor je paroksetin. Triciklička sredstva, koja se upotrebljavaju u lečenju depresije od 1950-ih godina, druga su mogućnost, iako će verovatno imati više neprijatnih propratnih efekata od SSRI. Budući da adolescenti ne podnose dobro njihova propratna dejstva i obično prestanu da uzimaju svoje lekove, triciklički lekovi se u njihovom slučaju ne preporučuju. Triciklička sredstva uključuju imipramin i am itriptilin, kao i nortriptilin, doksepin i dezipramin. Treća grupa antidepresiva, inhibitori monoamino-oksidaze (M AO ), takođe se pokazala delotvornom. MAO inhibitori deluju brže od tricikličkih lekova, ali imaju teža propratna dejstva i zahtevaju promenu u ishrani; može da dođe do teške hipertenzije ako pacijenti koji uzimaju MAO inhibitore jedu hranu koja sadrži tiramin - kao što su sir, mnoge vrste pasulja, graška i razna alkoholna pića. MAO inhibitori obično se prepisuju samo ako SSRI i triciklički lekovi ne uspeju da donesu poboljšanje. Litijum-karbonat, lek koji se često upotrebljava kod manične depresije, takođe se koristi i u lečenju depresije. Elektrokonvulzivno lečenje (ECT) uključuje primenu električnog udara od oko 80 volti kroz elektrode na glavi. Pacijent, koji je pod anestezijom, ne oseća udar. lako su lekari još nesigurni u pogledu toga kako tačno deluje ECT, njegove sporne tehnike usavršenesu u poslednjih 20godina, pasesmatrajednako sigurnim kao i lekovi - a u nekim slučajevima i delotvornijim. Ipak, ECT bi trebalo da se upotrebIjava tek pošto su se razmotrile sve druge mogućnosti -za to što zahteva hospitalizaciju i opštu anesteziju ili kad su od ključne važnosti brzi rezultati, kao kod pacijenata koji naginju samoubistvu ili onih koji odbijajudajedu ili piju. Postupci kojise obično primenjuju tri puta nedeljno tokom dve nedelje, uglavnom ne prelaze brojeve od 6 do 10.

A KU PRESU RA Pritiskom tačke Jetra 8 možete da ublažite dejstva depresije. Savijte desnu nogu u kolenu, stavite palac iznad unutrašnjeg pregiba kolena, (zamahnite nogom nekoliko puta da ga pronađete). Pritiskajte jedan minut dva ili tri puta, zatim ponovite na levoj nozi.

Osim dole spomenutih načina lečenja, mogli bi te da razmislite o akupresuri ili akupunkturi, ko mogu da pomognu pri ublažavanju nekih simptom idite kod iskusnog stručnjaka. Masaža, koja umiru i daje energiju, osnažuje i okrepljuje organizam, m < že takođe da pomogne. Probajte je jednom nede no ako je moguće.
AROMATERAPIJA

Aromaterapija može da ublaži mentalni umor i c pomogne kod spavanja. Eterična ulja koja mogu c pomognu kod depresije jesu bosiljak, muskatna kadi Ija, jasmin, ruža i kamilica (Matricaria recutita). Ul može da se stavi u posudu kipuće vode (2 ili 3 kapi), vodu za kupanje (5 ili 6 kapi) ili na rub jastuka (1 ili kapi).
BIOFIDBEK (BIOFEEDBACK)

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Mnogi alternativni oblici lečenja delotvorni su, naročito kod blažeg oblika depresije. Kod težih oblika depresije morali bi da se smatraju dopunskim oblicima lečenja, a ne zamenom za konvencionalne metode; tešku ili hroničnu depresiju morao bi da leči psihijatar.

Dokazi koji se zasnivaju na pojedinačnim tvrdnjan daju da se nasluti da je EEC biofidbek (biofidbe moždanih talasa, takođe poznat i kao neuroterapij delotvoran u smanjivanju intenziteta svih oblika d' presije. Neuroterapija pokušavada promeni obele ja moždanih talasa uvežbavanjem - postižući or što lekovi čine hemijskim putem. Broj seansi uvežb vanja zavisi od težine depresije. Depresivna reakci može da traži samo 6 seansi, kod distimije može c bude potrebno u proseku 20, a teška depresi može da zahteva 30 do 60. Budući da se, zaprav radi o samouvežbavanju, biofidbek ima tu predno što stavlja depresivnu osobu u položaj da upravl svojim lečenjem; može njime da se posluži kad gc je potrebno.

KINESKO LEKOVITO BILJE

»Aspiracija« (engl. Aspiration) kombinacija je nekoliko kineskih i zapadnih trava za koje se veruje da pomažu da se suzbije depresija. Mešavina je usmerena i na telesne i na psihološke simptome, uključujući gubitak apetita, stezanje u grudima i zatvor. Najdelotvornija je kad se uzima uz redovno vežbanje aerobika, svakodnevnu primenu tehnike opuštanja i pravilnu ishranu (vidi Ishrana, desno). Još jedna kineska biljna mešavina, »Prikupljanje vitalnosti« (engl. Gather Vitality) može da pomogne kod nesanice ili preteranog spavanja, bolnih udova i umora.
TELESNE VEŽBE

stimulišu i opuštaju. U ostale oblike ubrajaju se transcendentalna meditacija i azijske tehnike vežbanja kao što su joga, taj či i kigong. Odaberite jedan ili dva koji vam odgovaraju i primenjujte ih svakodnevno.
ISHRANA

Telesne vežbe bi morale da budu sastavni deo svakog lečenja depresije; njima se poboljšava protok krvi prema mozgu, podiže raspoloženje i ublažava stres. Cak i kad se primenjuju same, njima često mogu da se ostvare iznenađujući rezultati. Ispitivanja pokazuju da 30-minutno trčanje tri puta nedeljno može da bude isto delotvorno u lečenju depresije kao psihoterapija. Odaberite vežbu koja vam se sviđa i primenjujte je svaki dan ako je moguće. Sve vežbe su dobre; što energičnije i aerobnije, to bolje.
LEČENJE LEKOVITIM BILJEM

Iskusan travar preporučiće vam određenu kombinaciju lekovitog bilja prilagođenu vašim specifičnim simptomima. Kao opšti recept protiv depresije, jedan predlog glasi: 2 dela gospine trave (Hypericum perforatum), 1 deo zobene slame (Avena sativa), 1 deo lavande (Lavandula officinalis) i 1 deo divljeg pelena (Artemisia vulgaris). Uzimajte 5 ml tinkture tri puta na dan tokom najmanje mesec dana. Gospina trava u bilo kojem obliku tradicionalan je lek protiv depresije u Evropi. Neki stručnjaci za lekovito bilje izjavljuju da je njeno delovanje nepredvidivo: nekad ta biljka postiže izvanredne rezultate, a nekad ne postiže baš nikakav efekat.
PSIHOSOM ATSKO LEČENJE

Budući da se depresivni simptomi pogoršavaju zbog nedostatka nekih hranljivih materija, pravilna ishrana je važna. Povećajte unošenje zdravih vrsta hrane, kao što su integralne žitarice, nemasno meso, voće i povrće, riba i mlečni proizvodi s malo masti. Vrlo je važno da se izbegava alkohol, ali i da se klonite gotovih jela, jela za brzu pripremu, šećera i kofeina, koji izazivaju nagli porast energije ili osećaj euforičnosti, a zatim dolazi do sasvim obrnutog efekta. Novija klinička ispitivanja snažno sugerišu da su vitamini grupe B, folna kiselina (400 mcg na dan) i S-adenozilmetionin (dve doze od 800 mg na dan) korisni u lečenju depresije. Pokazalo se da antioksidans selen (100 mcg na dan) deluje kao sredstvo za podizanje raspoloženja u krajevima gde u hrani nedostaje selen. Mnoga evropska ispitivanja ukazuju na vrednost dodatnih količina aminokiseline L-triptofan, poznate po tome da pojačava sintezu serotonina, u ublažavanju depresije. Zbog tragova zagađenja u jednom od proizvoda, triptofan u svom sintetičkom obliku više ne može da se nabavi u SAD. Triptofan možete da nađete u određenim vrstama hrane, kao što su ćuretina, piletina, riba, kuvani pasulj i grašak, pivski kvasac, puter od kikirikija, orasi i soja. Jedite mnogo ove hrane, zajedno s ugljenim hidratima (krompir, testenina, pirinač) koji će da olakšaju ulazak triptofana u mozak.

PREVENCIJA
Neki oblici depresije možda ne mogu da se spreče budući da novija teorija tvrdi da ih možda pokreće neurohemijski poremećaj u mozgu. Postoje snažni dokazi da depresija često može da se ublaži ili spreči navikama zdravoga življenja. Pravilna ishrana, telesne vežbe, odmor, izbegavanje prekovremenog rada i odvajanje vremena za stvari koje uživate da radite, smanjuju izglede za pojavu depresije. ■

Mnogi psihosomatski oblici lečenja pomažu kod depresije. Muzika i ples mogu da podignu raspoloženje i daju telu energiju. Meditacija i tehnike opuštanja, kao što je progresivno opuštanje mišića istovremeno

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

D EP R ESlJA , SEZ O N SK A

SIMPTOMI
Svi ovi sim ptom i, ili neki od njih, javljaju se tokom jeseni i zim e. Ponekad do afektivnog porem ećaja povezanog sa godišnjim dobima dolazi i u leto, ali sim ptom i su drugačiji - smanjena, um esto pojačana ishrana i spavanje. ♦ d e p r e s ija , nedostatak životne radosti, pesim izam prem a budućnosti ♦ gubitak energije, tro m o st, tupost ♦ produženo spavanje, otežano jutarnje ustajanje ♦ otežano obavljanje svakodnevnih poslova; teškoće sa pravovrem enim dolaskom na posao, zadaci koji se inače lako obavljaju sada izgledaju nemogući ♦ pojačan apetit, dobijanje na težini ♦ neodoljiva potreba za ugljenim hidratim a ♦ želja za izbegavanjem Ijudi ♦ nervoza, napadi plača ♦ sm anjenje polne želje ♦ sam oubilačke misii ili osećanja D e c a i m ladi: ♦ um or i razdražljivost ♦ napadi besa ♦ otežana koncentracija ♦ nejasne žalbe da se osećaju loše ♦ izražena neodoljiva potreba za nezdravom hranom

fektivni poremećaj povezan sa godišnjim dobi ma je krajnji oblik sezonske depresije („zimski depresije") koji donosi mrtvilo, bolesnu ravnodu šnost i ograničava normalno funkcionisanje. Tek ne davno je određen kao odvojen poremećaj, ali o < 1982. godine mnogo se naučilo o samom poreme ćaju i načinima njegovog lečenja. Osobe koje boluji od ovog poremećaja prolaze kroz velike promem raspoloženja, kao da su podeljene na „letnju ličnost i „zimsku ličnost". lako se slična vrsta poremećaja može javiti let najrašireniji oblik počinje postepeno, krajem avgust ili početkom septembra i traje do marta ili početk aprila, kada se simptomi polako povlače. Poznato j' da bolesnici spavaju i po četiri sata duže svake noći da se ugoje više od 10 kilograma u nastojanju d „prespavaju zimski san". Od ovog afektivnog poremećaja žene oboljevaj četiri puta češće nego muškarci, a obično se javlja određenim porodicama. Geografski položaj, naravno, ima najveću ulog u podložnosti ovom poremećaju. Štoseživi bliže ne kom od polova, to je učestalost veća. Tako, na pr mer, kod Ijudi koji žive u Kanadi i severnom del SAD verovatnoća pojave afektivnog poremećaja pc vezanog sa godišnjim dobima je osam puta već nego kod onih koji žive u sunčanim, južnim kraje vima kao što je Florida ili Meksiko.

A

UZ R O C I
Mišljenja istraživača o tačnom uzroku afektivog pc remećaja povezanog sa godišnjim dobima su pod( Ijena, ali smatra se da postoji više uzroka. Trenutn najverovatnije objašnjenje se odnosi na neurotran: miter serotonin, koji tokom kratkih zimskih dar dostiže najnižu koncentraciju u ključnim delovirr mozga, izazivajući depresiju. Bez obzira na hemijsk faktore, ovaj poremećaj pokreće nedovoljna kol čina prirodne svetlosti, a pogoršava ga stres. Kod dece se jesenji poremećaj javlja početkoi škole, pa se teško razlikuje od drugih mogućih uzr( ka promene raspoloženja. lako ga lekari i rodite često previde, afektivni poremećaj povezan sa g( dišnjim dobimatreba uzeti u obzir kao moguć uzrc tegoba.

OBRATITE S E LEKA R U :
♦ ako se početkom jesni i zime kod vas ili vašeg deteta pojave neki od ovih simptoma, a izgleda da se ublažavaju ili povlače s približavanjem proleća i leta.

DIJAGNOSTIČKI 3O S T U PCI
'ošto ne postoje laboratorijske analize za postavljaije dijagnoze ovog poremećaja, dijagnoza se postaIja na osnovu istorije bolesti pacijenta. Treba da je lostavi psihijatar koji ima iskustva sa ovim poremeajem. Bolesti sa sličnim simptomima koje treba isIjučiti su smanjena aktivnost štitne žlezde, hronične irusne infekcije i sindrom hroničnog umora. Kod lece treba misliti i na zlostavljanje i anksioznost bog odvajanja (od roditelja), a kod mladih na zlopotrebu alkohola i droga, kao i na anksioznost.

ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A
Kod ovog poremećaja može da pomogne fizičko vežbanje, kao i mnogi drugi psihosomatski oblici lečenja depresije. Isto tako, masaža može biti korisna dopuna drugim načinima lečenja. Da biste videli hoće li vam masaža pomoći, pokušajte sa tri ili četiri masaže, jer jedna nije dovoljnaza procenu. Iscelitelji su vekovima smatrali da određene električne pojave u atmosferi - negativni joni - poboljšavaju raspoloženje i zdravlje Ijudi. Poslednjih 30 godina naučnici su razvili male aparate koje emituju negativne jone u atmosferu prostorije. Izgleda da je negativni jonizator naročito koristan osobama obolelim od afektivnog poremećaja povezanog sa godišnjim dobom (jedno istraživanje je pokazalo smanjenje depresije za 58 posto), pa može predstavljati korisnu dopunu lečenju svetlom i lekovima.
ISHRANA

-EČEN JE
•Jajefikasniji način lečenja ovog poremećaja je lečeije svetlom, ponekad u kombinaciji sa antidepreivnim lekovima ili psihoterapijom, ili oboje.

( O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A
ečenje svetlom može se primenjivati na različite lačine, pa se mogu koristiti različite vrste kutija za vetlo, izvorasvetlosti sa štitnicima i svetiljki, sa ciljem la se u oči unosi dodatno svetlo. Pazite da filteri kutia za svetlo zaustavljaju štetne ultraljubičaste zrake. Kod najraširenijeg lečenja svetlom, osoba sedi is>red snažnog izvora fluorescentne svetlosti (10.000 jksa - oko 10 do 20 puta jače od običnog kućnog vetla) u periodima od 15 minuta do sat i po dnevno. Cutija se postavlja na sto ili klupu gde osoba može lešto da radi - da čita ili telefonira. Drugi izvori svetlosti uključuju veće kutije koje toje na podu, štitnike na koje su pričvršćeni izvori vetla i simulatori zore - svetla koja su tako progranirana da se u zimska jutra uključuju kraj kreveta >re svitanja. Stručnjaci upozoravaju da kućna izrada kutija za vetlo može biti opasna zbog oštećenja koja može la izazove ultraljubičasta svetlost. Pošto afektivni poremećaj izazvan godišnjim do)ima predstavlja oblik depresije, primenjuju se razne 'rste antidepresiva. Lekovi koji se trenutno smatraju lajboljim su selektivni inhibitori ponovnog skladitenja serotonina, jer regulišu nivo serotonina u nozgu, a pri tom izazivaju manje nuspojava nego nnogi drugi antidepresivi.

Ljudi koji boluju od ovog poremećaja su skloni dazimi previše jedu, a naročito je jaka potreba za slatkišima. Jedan stručnjak za ovaj afektivni poremećaj preporučuje pacijentima izbegavanje hrane bogate ugljenim hidratima između obroka i umesto toga uravnotežavanje unosa ugljenih hidrata i belančevina ili ograničavanje unosa hrane bogate ugljenim hidratima na samo jedan uravnotežen obrok dnevno.

LEČEN JE KOD K U Ć E
♦ Prošetajte u vreme ručka, kad je sunce visoko na nebu. Provodite što više vremena napolju. ♦ Vežbajte što više. ♦ Provodite zimski odmor u krajevima gde su dani dugi. ♦ Povećajte količinu prirodne svetlosti u kući time što ćete potkresati niske grane drveća oko kuće i živu ogradu ispred prozora. ♦ Odaberite svetlu boju za zidove. ♦ Utoplite se i uživajte u dobrim stranama zime kao štosu kamin, knjige, muzika. ♦ Ako ništa drugo ne pomaže, a imate mogućnosti, preselite se u krajeve sa sunčanijom klimom.

Nazivi pod kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

SIMPTOMI
Suva, crvenkasta koža sa svrabom, ukazuje na neki oblik dermatitisa, ili upale kože, čijih je oblika puno. ♦ Crveni osip koji je ograničen na predeo kože izložen nadražujućem sredstvu verovatno je kontaktni dermatitis, alergijska reakcija. ♦ Crveni, okrugli delići kože koja vlaži, Ijuskava je ili skorena i svrbi ukazuju na numularni dermatitis, čest kod starijih osoba koje im aju suvu kožu ili žive u suvom okruženju. ♦ Masne, žućkaste Ijuske na temenu i obrvama, iza ušiju i oko nosa ukazuju na seboreični dermatitis; kod m ale dece naziva se temenjača ♦ Koža koja se Iju deluje masno šti, i ponekad je ulcerozna i pojavljuje se s unutrašnje strane donjeg dela nogu i oko članaka može da ukazuje na hipostazički dermatitis. ♦ Izuzetno uporan svrab može da ukazuje na atopički dermatitis ili ekcem.

Q

ermatitis znači jednostavno upala kože, £ obuhvata čitav spektar tegoba. U večini sluč; jeva rani stadijumi odlikuju se suvoćom, crvenilorr svrabom kože, iako akutni napadi mogu da dovec do krastastih Ijuski ili balona iz kojih izlazi tečnos Budući da mnoga sredstva nadražuju kožu, lekar c pokušati da suzi dijagnozu na specifičnu kategori dermatitisa, iako je lečenje slično kod većine vrs nadražaja i kožnih upala.

D

UZROCI

Vidi i Dijagnostički vodič u slikama.

OBRATITE SE LEKARU:
ako na koži imate ranice koje vlaže ili druge znakove infekcije. Možda vam je potrebno lečenje antibioticima ili drugim lekovima. ako zahvaćena koža ne reaguje na lečenje kremama ili medicinskim šamponima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Potrebna vam je lekarska dijagnoza i lečenje. ako ste tokom izbijanja ekcema u kontaktu sa osobom koja im a virusno kožno oboljenje (herpes ili bradavice), u povećanoj ste opasnosti od zaraze virusom.

Ovo su najčešći opšti tipovi dermatitisa i njiho tipični uzroci: Kontaktni dermatitis po pravilu izaziva poja\ ružičastog ili crvenog osipa na koži, koji može, a r mora da bude praćen svrabom. Možda će biti tešt da se odredi tačan uzrok kontaktnog dermatitis Među biljkama, glavni krivci su otrovni bršljan, otn vni hrast i otrovni ruj, iako na neke osobe nadraži juće deluje dodir s određenim cvećem, travam voćem i povrćem. Cesta hemijska nadražujuća srei stva uključuju deterdžente, sapune, hlor, neka sint tička vlakna, skidač laka za nokte, antiperspirant« formaldehid (koji se nalazi u tkaninama koje nije p < trebno peglati, imalinima, lepilu za veštačke nokt iverici i dr.). Nošenje gumenih rukavica, neoprar nove odeće ili pozlaćenog/posrebrenog nakita tak đe može da izazove kontaktni dermatitis. Upalu čes izazivaju i kozmetički proizvodi i proizvodi za nej kože. Numularni dermatitis sastoji se od naročitih c venih delića kože u obliku novčića, koji najčeš« mogu da se vide na nogama, stražnjici, šakama i r kama osoba starijih od 55 godina. Ovo oboljen može da bude posledica života u suvom okružen ili tuširanja jako vrućom vodom, kao i stresa i drug kožnih poremećaja. Seboreični dermatitis sastoji se od masnih, žu kastih Ijuskica na kosmatom delu glave i drugim pr delima pokrivenim dlakama, kao i na licu ili polno organu i u naborima kože duž nosa, ispod dojk drugde. Ova bolest može da se poveže s nedosts kom biotina kod male dece - kad je poznata kc temenjača - ili s prekomernim lučenjem ili začeplj njem lojnih žlezda kod odraslih. Može da se pogor stresom i česta je kod obolelih od SID E.

204

Hipostazički dermatitis posledica je slabog protoka krvi. Vene u donjem delu nogu ne uspevaju uspešno da vraćaju krv, što izaziva usporavanje protoka krvi i nakupljanje tečnosti. To dovodi do nezdravog rasta uzročnika dermatitisa i nadraživanja kože, naročito oko članaka. Od atopičkog dermatitisa ili ekcema koža svrbi, Ijušti se, otiče i ponekad se stvaraju mehurići. Ekcem obično spada u porodična oboljenja i često se povezuje s alergijama, astmom i stresom . Za informacije o drugim tipovima kožnih poremećaja, vidi takođe: Osip od pelena, Koprivnjača, Impetigo, Psorijaza, O sipi, Svrab i Herpes, pojasni.

KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A
Da biste smanjili upalu i izlečili nadraženost većine vrsta dermatitisa, lekar obično preporučuje kortikosteroidnu kremu koja može da se nabavi na lekarski recept ili bez njega, a možda će da propiše i oralni antihistam inik za ublažavanje jakog svraba i antibiotik ako se javi sekundarna infekcija. Teži slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu dazahtevaju i kortikosteroidne injekcije. Hipostazički dermatitis može da uključi lečenje katranskom ili cinkovom smesom, koja mora da ostane na ranicama do dve nedelje; ova metoda zahteva previjanje koje će da obavi osposobljena stručna osoba.

D IJA G N O S TIČ K I POSTUPCI
Većina tipova dermatitisa može da se dijagnostikuje lekarovim posmatranjem nadražaja i mesta gde se nalazi na telu. Može da se uzme uzorak kože radi mikroskopske analize. Da bi se odredili uzroci kontaktnog dermatitisa, lekar će možda da isproba test s flasterima, primenu materija za koje se sumnja da nadražuju kožu, na predele kože na leđima. Ako ne dođe do upale posle dva do četiri dana, lekar primenjuje druge moguće nadražujuće materije sve dok uzrok ne bude jasan.

ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A
Budući da su mnogi oblici dermatitisa hronični, većina alternativnih načina lečenjateži samo ublažavanju simptoma-svraba, pečenja i oticanja.

V E Z A S KOZM ETIKOM Ako vam se osip javi na licu, vratu, usnicama, temenu ili rubu kose, mogli biste prvo da posumnjate na kozmetiku ili druga sredstva za negu kože, uključujući parfeme, dezodoranse, antiperspirante, šampone, paste za zube, sredstva za ispiranje usta i losione posle brijanja. Nadražujući sastojak u proizvodima za šminkanje i negu kože obično je miris ili konzervans, ali čuvajte se i »nenamirisanih« proizvoda; oni mogu da sadrže hemijske materije koje neutrališu prirodne mirise, a i one mogu da vam nadraže kožu. Tvrdnja da je neki kozmetički proizvod ili proizvod za negu kože »hipoalergenski«, »organski« ili »nealergijski« može isto tako da vas navede na pogrešne zaključke budući da nijedan proizvod ne može da bude potpuno neopasan za svakoga. Ako imate osetljivu kožu, upotrebljavajte jednostavnu kozmetiku i sredstva za negu kože i oslanjajte se na nenamirisane proizvode.

LECEN JE
Prvi korak u lečenju dermatitisa je određivanje i uklanjanje uzroka. Većina blagih kožnih upala dobro reaguje na tople kupke posle koje se na kožu nanesu vazelin ili hidrokortizon krema koja se nabavlja bez lekarskog recepta. Seboreični dermatitis može da reaguje na šampon na bazi katrana kamenog uglja; izbegavajte sunčanu svetlost prvih nekoliko sati posle njegove upotrebe budući da povećava opasnost od sunčanih opekotina temena glave. Kad se jednom odrede nadražujuće materije, koje izazivaju kontaktni dermatitis, lečenje će se zasnivati na njihovom izbegavanju, ublažavanju alergije ili drugim mehanizmima. Da biste ubrzali sušenje ranica od numularnog dermatitisa, kvasite bolestan predeo u slanoj vodi, zatim nanesite kortikosteroidnu kremu. Ako vas muči hipostazički derm atitis, nosite čarape za podupiranje vena i često se odmarajte podignutih nogu da biste poboljšali protok krvi.

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DERMATITIS

N ASTAVAK

LEČENJE

LEKOVITIM

BILJEM

Đ

Vekovima se nebrojeno mnogo biljaka upotrebljava u lečenju tegobas kožom. Odabir pravestvari za vaše oboljenje može da bude težak, ali zatražite pomoć osposobljenog stručnjaka. Evo materija koje stručnjaci za lekovito bilje dosledno preporučuju: Cičak (Arctium lappa) jača imunološki sistem i pomaže da umiri upalu. Skuvajte čaj uzevši 1 do 3 kašičice sušenog korena na šoljicu kipuće vode, ili uzimajte do 1 i po kašičicu tinkture svaki dan. Neki praktičari veruju da pupoljica (Oenothera biennis) deluje isto kao i kortikosteroidi kod svraba kože i ima manje mogućih propratnih dejstava, ali preporučena doza od 500 mg tri puta na dan može da bude skupa. Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da je upotrebljavaju pod lekarskim nadzorom; trudnice ne bi smele daje primenjuju jer deluje na nivo estrogena i progesterona. Lekovite masti s nevenom ( Calendula officinalis) ili kamilicom (Matricaria recutita) delotvorne su kod lečenja mnogih vrsta dermatitisa. Možete da napravite i drugi biljni lek mešanjem tinktura od koprive (Urtica dioica), broćike (Galium spp.) i ili hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili m ire (Commiphora molmol) u jednakim delovima; uzimajte 1 i po kašičicu na dan. Možete isto tako da napravite čaj od sveže koprive ili sveže broćike - 1 kašika trave prelivena šoIjicom kipuće vode - i pijte tri ili četiri šoljice na dan. UPOZORENJE: U nekim slučajevima, alergija na koprivu pogoršaće atopički dermatitis (ekcem ).
HOM EOPATIJA

M u š k a r c i JEDNOSTAVNO NE DOBIJAJU N EKE O BLIKE OSIPA
Paradoksalno, pravac uniseks m o d e o tk rio je neslućenu razliku m eđu polovim a. K o d muškaraca ko ji nose m inđuše ili druge oblike nakita daleko je manja verovatnoća nego k o d žena da ć e dob iti kontaktni derm atitis o d nikla u p o sre b re n o m ili pozlaćenom nakitu. Tim stručnjaka je ustanovio da je 12 p o sto 15-godišnjakinja u njihovom ispitivanju bilo osetljivo na nikal, d o k je m anje o d 2 p o sto mladih muškaraca u kasnijem ispitivanju imalo sličan prob lem . Razlike u vrsti nakita koju o ve d ve g ru p e n o se m ogu da razjasne n eke neujednačenosti, ali istraživači sumnjaju da m uški i žen ski ho rm on i m ogu da igraju značajnu, ali zasada nejasnu ulogu.

Za bezopasne kratkoročne tegobe s kožom, krema Calendula, koju možete da nabavite bez recepta, može da umiri upalu. Uzimanjem Rhus toxicodendrona (12x) tri ili četiri puta na dan možete da ublažite svrab izazvan kontaktnim dermatitisom. Ako imate hronični oblik dermatitisa, homeopata će da ispita sve, od obeležja spavanja do porodične istorije bolesti, pre nego što vam preporuči lek.
LEČENJE SVETLOM

Kad određene hronične vrste dermatitisa ne reaguju na konvencionalno lečenje kortikosteroidima ili katranom kamenog uglja, mnogi lekari preporučuju upotrebu ultraljubičastih zraka iz veštačkog izvora svetla. Kod lečenja svetlom, pacijenti izlažu predele zahvaćene dermatitisom veštačkom sunčanom svetlu, koje

ispušta ultraljubičasto zračenje tokom propisanc perioda. U gotovo svim slučajevima koža se znatr očisti za nekoliko nedelja. Uprkos svojoj delotvornosti, lečenje svetlom iir nedostatke. S četiri do osam izlaganja svetlu mesečm lečenje može da oduzima mnogo vremena pacijei tu i da bude relativno skupo. Može da dovede i c preuranjenog starenja kože i da poveća kod osoh opasnost od raka kože. U nekim slučajevima de matitis može da se vrati u roku od godinu dana. U težim ili upornim slučajevima lečenje može c se upotpuni lekovima. Lečenje svetlom koje se poj, ča oralnim lekom po imenu psoralen ima dobre di goročne rezultate, ali nosi i dodatne rizike. Lečen psoralenom može da izazove jetrene tegobe kc nekih pacijenata; potrebno je pomno praćenje c strane lekara. Trudnice bi morale u potpunosti da i. begavaju lečenje svetlom uz podršku lekova budu da psoralen može da izazove oštećenja fetusa. Žer koje se podvrgnu ovakvom lečenju morale bi da pr čekaju nekoliko meseci posle prestanka lečenja pi nego što pokušaju da začnu.

206

Neke osobe nastoje da izbegnu lekarsku ordinaciju ili bolnicu služeći se solarijumom kao izvorom ultraljubičastogzračenja. Ali neće naći isceljujućezrake koje traže. Zbog zabrinutosti oko opasnosti od raka kože, solarijumi moraju dafiltriraju onu vrstu ultraljubičastih zraka koji se koriste u lečenju svetlom. Cak i pacijenti koji poseduju svetiljke za sunčanje ili su im dostupni drugi izvori ultraljubičastog zračenja morali bi da se oslone na lekarsku pomoć. Samo stručnjak lekar može da vam kaže koliko uItraljubičastog zračenja možete da podnesete, a da se ne izlažete opasnosti od dugoročnih oštećenja kože.
PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E

Budući da neki slučajevi dermatitisa mogu da budu u vezi sa stresom, tehnike opuštanja poput joge mogu da budu delotvorne, naročito kod atopičnog i seboreičnog dermatitisa. Vizualizacija takođe može da pomogne: stvorite i kontrolišite sliku suprotnu telesnom izgledu bolesti. Na primer, ako imate crven, suv osip, zamislite kako nanosite umirujuću plavu mast na zahvaćeni predeo. Ova tehnika najbolje deluje ako zatvorite oči i uši za spoljne nadražaje i usredsredite sva svoja čula na sliku u mislima; treba da osetite miris masti, viditezaceljivanje i osetite olakšanje.
ISHRANA

zato što dugim kvašenjima kožu možete da lišite esencijalnih ulja. ♦ Za suvoću, utrljajte vazelin ili biljnu mast za kuvanje nazahvaćene predele posle kupanja ili upotrebite lekovitu mast koja sadrži aloju (Aloe barbadensis) ili cink. ♦ Izbegavajte da jedete alergene, kao što su mleko, jaja i pšenica. Mogu da vam pomognu dodatne količine vitamina A, grupe B i E, kao i cinka. ♦ Ako sumnjate da ste alergični na hemijsko sredstvo ili kozmetiku, upotrebite kućni tests flasterima. Stavljajte malu količinu nadražujućeg sredstva, na koje sumnjate, na jedno mesto na ruci ili leđima tokom sedam dana. Ako vam se pojavi reakcija, znate da se radi o mogućem nadražujućem sredstvu.

PREVENCIJA
Najbolji način sprečavanja osipa izazvanog dodirom s otrovnim biljkama, poput otrovnog bršljana, jeste da isperete izloženu kožu sapunom i vodom što je moguće pre, posle dodira. Većina drugih slučajeva dermatitisa javlja se kod osoba osetljive kože i može da se spreči jedino izbegavanjem nadražujućih materija. Ako imate atopični ili seboreični dermatitis, na primer, imate nadprosečne izglede da budete alergični na nikl u nakitu ili isušivanje kože tokom zime. Čini se da su osobe svetle puti naročito sklone kožnim tegobama. Ako osećate da ste u opasnosti, razmislite oovim preventivnim merama: ♦ Kod kuće i na poslu upotrebljavajte ovlaživač da biste sprečili preterano isušivanje vazduha. ♦ Nosite široku odeću od prirodnih vlakana; sirovi pamuk je idealan. ♦ Izbegavajte posrebren i pozlaćen nakit, naročito u ušima, da biste sprečili osipe vezane za nikl. Sigurnije je da odaberete minđuše čiji je deo koji prolazi kroz uho napravljen od hirurškog čelikaili 14-karatnogzlata. ♦ Ne nosite kaiš za sat koji vam je tokom dugih vremenskih perioda pritisnut na kožu; trenje i nakupljanjeznoja mogu da izazovu osip. ♦ Upotpunite ishranu dodatnim količinama vitamina A, E i grupe B i cinka. ♦ Namažite kožu posle kupanja nenamirisanim losionom ili kremom bez konzervansa. ■

Budući da se smatra kako neki pacijenti sa seboreičnim dermatitisom imaju teškoća pri metabolizmu masnih kiselina nužnih za podsticanje protivupalnih reakcija u organizmu, lekar će možda da preporuči 50 mg vitamina grupe B dva puta na dan. Vitamin A (25 000 MJ na dan) i cink (50 do 100 mg na dan) mogu da pomognu pri zaceljivanju kože, dok vitamin E u obliku masti ili kapsula (200 do 400 MJ na dan) može da pomogne pri ublažavanju svraba i suvoće. Da biste izbegli opasnost od predoziranja, naročito vitaminima topivim u masti, nekavam lekar pažljivo proveri doze i prati vaše napredovanje; pedijatar mora da odredi sve dodatne količine vitamina koje se daju detetu.

L E Č E N J E KOD K U Ć E
♦ Preparatsazobenim ili kukuruznim brašnom, koji možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji se umeša u toplu vodu za kupanje, može da umiri kožu i ublaži svrab. Pazite da ne ostanete u toj vodi predugo,

Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

DESNI - B O L E S T I

SIMPTOMI
♦ natečene, crvene desni podložne čestom krvarenju ♦ lokalizovan bol, klimavi zubi i zadah iz usta koji ukazuju na parodontitis, rendgenski snim ci mogu da otkriju delim ično stezanje koštanog tkiva u predelu vilice ♦ izuzetno bolne, upaljene desni, prekrivene sivobelom sluzi; ovi su sim ptom i nekad praćeni blagom tem peraturo m , osećajem potištenosti, zadahom iz usta, pojačanim lučenjem pljuvačke i bolovim a pri gutanju. To su sim ptom i Vinsentovog (Vincentovog) ili ulceroznog stomatitisa. ♦ iznenadno i neobjašnjivo stezanje koštanog tkiva oko kutnjaka i sekutića, posebno kod mladih afroam eričkih žena; ovi sim ptom i ukazuju na

olesti desni, odnosno potpornog tkiva zub, gotovo su najčešći oblik hroničnih oboljen uopšte; otprilike 98 posto Ijudi u dobu iznad dina boluje od nekog oblika tih bolesti. Ishrana b < gata rafiniranim šećerom svakako je najveći krivac^ takvo stanje, iako je moderna stomatologija, l pomoć kvalitetnih četkica i pasta za zube, u veliki meri neutralizovala negativno dejstvo naših pri hrambenih navika. Zahvaljujući tome, svega 8 posl odraslog stanovništva oboli od težih oblika bole^ desni. Ova statistika bi bila još povoljnija kad bi Ijui uložili više svesnog napora da izbegnu visokoprer, đene namirnice, ozloglašene zbog velike količir rafinisanih šećera koje sadrže, i kad bi više vremer posvećivali higijeni zuba. Cinjenice, medutim, gov< re da vrlo malo Ijudi odlazi na stomatološki pregle najmanje jednom godišnje.

B

UZROCI

mladalački parodontitis.
♦ izuzetno bolne i natečene desni koje često krvare ; u nekim slučajevim a povrem en bol u ušima, infekcija koja liči na sinusnu, krvarenje iz nosa, tem peratura, gubitak telesne težine i m alodušnost. M ožda ste oboleli od Vegenerove (VVegenerove)

granulomatoze, bolesti koja je vrlo retka, ali katkad sm rtonosna.

OBRATITE S E STOMATOLOGU:
♦ ako ste zapazili bilo koju grupu gore navedenih sim ptom a. Pravovrem eno lečenje sprečiće širenje infekcije i mogući gubitak zuba.

Bolest desni je upala zubnog mesa i ostalog tkiva ko podržavazube. Nevolje počinju taloženjem komac ća hrane, pljuvačke i bakterija uz ivicu desni i zub što ubrzava stvaranje meke bakterijske mase ko nazivamozubne naslage. Džepići takvih naslaga st£ no se povećavaju kako nove količine komadića hr ne i bakterija dospevaju u prostor izmectu zuba okolnogtkiva. Ovi džepići i otpadne materije koje sačinjavaju stvaraju izuzetno plodno tlo za množen otpre prisutnih bakterija. Preterane količine šećera hrani smanjuju lučenje pljuvačke (najvažnijeg pn tivbakterijskog oružja u ustima) i ometaju odbrar bena krvnazrnca. U najranijoj fazi infekcije, poznat kao gingivitis, javljaju se bezbolna upala, natečeno; crvenilo, a katkad i krvarenje. Neki oblici nedostatl vitamina, lekovi, poremećaji radažlezda i poremeć; krvi, mogu da vas učine podložnijima gingivitisu. I ipak, najčešći uzrok tog oboljenja ostaje nepraviln; nedovoljna higijenazuba. Ako se džepići oko vaših zuba produbljuju, a zu no meso je dobilo izrazito crvenu boju, poremećaj verovatno prerastao u parodontitis, upalu ligam nata koji učvršćuju zube u njihovim koštanim čašic ma. Ako se upalni proces nastavi, može da dovec do povlačenja koštanog tkiva i ispadanja zuba. Par dontitis napreduje polako i često neprimetno. lako: stomatolozi svojevremeno verovali kako je krvaren

sloj bakterija koji nazivamo zubne naslage taloži se uz ivice zuba i desni. Zubno meso izrazito je bolno i natečeno. može da izazove oštećenja srca. neodgovarajuća higijena zuba verovatno je najvažniji činilac. Ako već imate neki oblik bolesti zubnog mesa. Džepići koji se šire između desni i zuba pune se novim količinama naslaga i kamenca i dovode do oštećenja koštanog i vezivnog tkiva kojim je zub učvršćen u čašici. U retkim slučajevima iznenadne pojave parodontitisa. lako stvarni uzrok bolesti ostaje nepoznat. POVLAČENJE DESNI ZUBNI KAMENAC KOREN ZUBA KRUNA ZUBA j j j zubnog mesa pouzdan znak parodontitisa. ona se razvija poput bakterijske upale. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Hemoterapija i radioterapija takođe mogu da povećaju rizik od oboljenja zubnog mesa. što trudnicama i ženama koje uzimaju oralna sredstva protivzačeća nalaže pojačani oprez. krvarenje iz nosa. stres i. Napada Ijude svih starosnih i polnih grupa. upalu nalik na upalu sinusa. On izaziva izuzetno snažan bol. odnosno zubnim mostom. novija istraživanja pokazala su da to nije slučaj.B O L E S T D ES N I Ako se ne uklanja redovnim čišćenjem. Vinsentov stomatitis (koji se u engleskom jeziku naziva »rovovska usta« zbog učestalosti tog oboljenja kod muškaraca izloženih dugom boravku u rovovima tokom Prvog svetskog rata) posledica je činilaca koji uključuju nepravilnu ishranu. Katkad je praćen blagom temperaturom. pa čak i potpuno zaustavljanje rada bubrega. Ako se ne leči. Rizik oboljenja od parodontitisa jednako je veliki bez obzira na to krvare li desni usled rutinskog četkanja zuba ili uopšte nikada ne krvare. najčešće se javIja kod mladih američkih crnkinja. često je prvi simptom jednog retkog. bakterije. Naslage se kalcifikuju u zubni kamenac koji nadražuje desnii dovodi do njihovog povlačenja. zadahom iz usta. kao i izlaganje otrovnim teškim metalima poputžive. Vinsentov stomatitis posebno je raširen među tinejdžerima koji nemaju pravilne dentalne higijenske navike. kašalj i potištenost. pluća i bubrega. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Pravilna i svakodnevna higijena zuba koju čine temeljno čišćenje zuba četkicom i zubnim koncem i redovni odlasci stomatologu koji će da očisti ona područja koja su vam nedostupna. potražite profesionalni savet i pomoć. Ostali simptomi uključuju uhobolju. potištenošću. a krvarenje je izuzetno često. 209 . obolele od leukoze i Kronove bolesti i trudnice. iako istraživanja ukazuju na postojanje genetske komponente. Kao i kod drugih bolesti zubnog mesa. naravno. Poremećaj nazvan jagodni gingivitis. Po pravilu. pušači imaju više nego dvostruko veće izglede da obole od nekog oblika bolesti zubnog mesa nego nepušači. povišenu temperaturu. verovatno je reč o jednom od druga dva oblika oboljenja. njegovi uzroci nisu u potpunosti objašnjeni. Mladalački parodontitis koji može da izazove intenzivnije povlačenje koštanog tkiva oko trajnih kutnjaka i katkad sekutića. čestim škrgutanjem zuba ili loše ugrađenom krunom. a konzumiraju velike količine šećera. pojačanim lučenjem pljuvačke i otežanim gutanjem. iako je češća kod muškaraca. Katkad je gingivitis dodatno otežan spoljnim činiocima koje stomatolog ili ortodont verovatno može da ispravi. najbolji su način prevencije bolesti desni. gubitak telesne težine. a moguće i smrtonosnog oboljenja koji se naziva Vegenerova (VVegenerova) granulomatoza. nepravilnim zagrizom. Istraživanja su pokazala kako određenim vrstama bakterija pogoduje visok nivo hormona. LECEN JE Najbolji pristup lečenju bolesti desni jeste prevencija. Ostale rizične grupe uključuju dijabetičare. Naposletku dolazi do ispadanja zuba. mladalačkog parodontitisa ili Vinsentovog stomatitisa. krvarenje i lučenje karakteri- stične sivobele sluzi koja prekriva desni. kada su desni do te mere upaljene da liče na prezrele jagode.

Poslednja dostignuća tehnologije uštedela su nam mnogo bola i buke koje inače povezujemo s posetom stomatologu. Uzmi 210 . odmaranje i pravilna oralna higijena (uključujući nepušenje) morali bi da budu dovoljni. Za ispiranje usne duplje uzmi miriku (Myrica spp. Mešavina k dulje ( Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutit izvrsno je sredstvo za ispiranje usne duplje. ali sve češće postaju preferirano oruđe za uklanjanje zubnog kamenca i ostalih štetnih naslaga. međutim. Ovasredstva. burgije i ostale zubarske instrumente. U slučaju Vinsentovog stomatitisa. pravilna ishrana. U svakom slučaju. U svakom slučaj moraćete da obavljate redovne stomatološke pregl de kako biste smanjili opasnost od težih oboljer zubnog mesa i gubitka zuba. Danas. U većini slučajeva.DESNI . masirajte desni mešavinom munovog soka (od polovine limuna) i šoljice vod kiselina će da smanji prisustvo bakterija. uzimanje velikih količina tečnosti. Ova je veza najjasnija kod muškaraca mlađih od 50 godina koji boluju od parodontitisa. međutim. pose no u slučaju krvarenja zubnog mesa.) ili zantoksilum (Zanthoxylu americanum) kako biste podstakli protok krvi. uključujući primenu sredstavaza ispiranje usta i zubne paste koje će da smanje zubne naslage. usavršene metode pregleda učinile su preciznu dijagnozu. nisu ništa delotvornija od konvencionalnih kada se radi o Masirajte desni hidrastisom ( Hydrastis canadensis) somalijskom mirom ( Commiphora molmol) kako t ste ublažili infekciju. Pokazalo se da je verovatnoća njihovog obolevanja od koronarnih srčanih tegoba gotovo 50 posto veća nego kod Ijudi koji nisu bolovali od parodontitisa ili su imali blagi oblik te bolesti. kako bi se očistili upalni džepići i uklonilo oštećeno koštano tkivo. čišćenju područja ispod ivica desni. stomatolog će najpre da ukloni zubne naslage i kamenac. A K U P U N K T U RA Stručnjak akupunkture usredsrediće se na meridij ne želuca i meridijane debelog creva kako bi stimu sao energiju u području zubnog mesa. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje mnogi alternativni načini lečenja bolesti zubnog mesa. Ultrazvučni laseri još nisu u potpunosti zamenili strugalice. sprovedeno na uzorku od preko 10 000 ispitanika (muškaraca i žena). posle takvog zahvata potrebno je da se nastavi s redovnim čišćenjem zuba četkicom i zubnim koncem i ispiranjem usne šupljine sredstvom za ispiranje. godine. a zatim će verovatno da propiše upotrebu sredstva za ispiranje usta koje sadrži hlorheksidin. Stomatolozi po pravilu primenjuju isti oblik lečenja u slučaju parodontitisa. to jest kalcifikovane zubne naslage. Delotvornije je nego komercijalne vrste koje možete da nađete u prodavnicama. koji. ukljućujući stvaranje tamnih mrlja na zubima i alergijske reakcije. mnogo uspešnijim. U retkim slučajevima pojave Vegenerove granulomatoze. međutim. kad se bolest ne leči. ali i delotvorno lečenje. koje su upra' najvažnijeza razvoj parodontitisa. a katkad i antibiotike. iako je nekad potreban hirurški zahvat. SR Č A N A OBOLJENJA I PA RO D O N TITIS Čini se da loše higijenske navike vezane uz negu zuba kod mladih muškaraca povećavaju opasnost od njihovog obolevanja od nekog oblika srčanih oboljenja. pokazalo je kako su srčane tegobe 25 posto češće kod Ijudi koji boluju od parodontitisa.B O L E S T I NASTAVAK Kod agresivnijih oblika gingivitisa. Istraživanje iz 1993. ublaže upalu i krvarenje. iznosi gotovo 90 posto. pravovremeno lečenje od najveće je važnosti. stomatolog će da očisti oštećeno ili mrtvo tkivo i po pravilu da prepiše sredstvo protiv bolova. ali ovo sredstvo za ispiranje može da izazove i neke nepoželjne propratne pojave. Stomatolozi su u prošlosti vrlo teško uspevali sa sigurnošću da prepoznaju bakterije odgovorne za pojedinačne oblike periodontitisa. AJURVEDSKA MEDICINA (AYURVEDSKA) U slučaju krvarenja. Citotoksična sredstva poput ciklofosfamida u kombinaciji s kortikosteroidim a smanjila su broj smrtnih slučajeva među obolelima.

te oralna sredstva protiv začeća).udbekiju (Echinacea spp. morali bi da odlaze na stomatološke preglede najmanje nekoliko putagodišnje. moraćete da posvetite svakoga dana najmanje 15 minuta čišćenju zuba koncem i četkicom i dodatnih 15 minuta masiranju zubnog mesa. morali bi da odlaze kod stomatologa najmanje jednom u tri meseca ili češće ako je to potrebno. svakodnevno i temeljno čišćenje uz pomoć zubnog konca. Električna četkica koja ima samo dva reda vlakana. Za postizanje ovog»savršenstva«. gotovo nikada ne obole od bolesti parodonta. i bogata vlaknima. ♦ ulje indijskog oraščića i vitamin E ili melem od kanadske žutike i somalijske m ire kojima Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ljudi koji već boluju od gingivitisa ili parodontitisa. ■ 7 osetljive desni koje često krvare i preterano luče ja )ljuvačku. dugotrajnije pranje zuba četkicom. posetite stomatologa kako biste temeljno očistili zube pre početka trudnoće. PAZNJA: Upotreba somaijske mire ne preporučuje se trudnicama. potražite savet stručnjaka homeopatije. a jpotrebljava se bez zubne paste.) za suzbijanje upale. kako bi se lečenje odvijalo pod stručnim nadzorom i sprečila ponovna pojava infekcije. ispiranje sredstvom za ispiranje zuba i masaža zubnog mesa. potom kružnim pokretima perite zube mekanom četkicom. . Ako se tegobe naitave. Ako planirate trudnoću.) i američkog jasenaza grgljanje. (Vlakna deluju poput pseće kosti 1 kolačića-poboljšavaju čišćenjezuba). uzimajte oral10 dva puta na dan tokom tri dana. Za zaista pravilnu higijenu. Snažno pranje vodoravnim pokretima četkice s tvrdim vlaknima pospešuje povlačenje zubnog mesa. takođe može da ma terapeutski efekat. pravilnom i redovnom higijenom zuba. ne smeju da izostanu. C i E kao i cink. Žene koje imaju malo ili nimalo zubnih naslaga pre početka trudnoće. 3lemeniti jarmen (Anthemis nobilis) i somalijska mira Commiphora molmol) takođe su korisne za suzbianje upale zubnog mesa. redovno odlazite stomatologu. Cingivitis se često javlja kod obolelih od skorbuta. kojaječesto povezanasvisokim nivoima određenih hormona. većina Ijudi ne ide dalje od brzinskog čišćenja zuba dva puta na dan i povremene upotrebe zubnog konca. Ostale hran1 jive materije uključuju vitamine A (beta karotin). Evo nekoliko najdelotvornijih: ♦ mešavina sode bikarbone i vodonikovog peroksidaza čišćenje zuba ili ispiranje usne šupljine. H O M E O P A T IJA ćete masirati zubno meso kako biste ubrzali proces ozdravljenja i sprečili razvoj upale. L E Č E N J E KOD K U Ć E Kod kuće možete da napravite velik broj različitih v^ sredstava za ispiranje usne šupljine kao i zubnih rsta pasta. Nažalost. ISHRANA la zdravlje zubnog mesa presudna je pravilna ishraia . isprobajte M ercurius vivus. što jasno ukazuje na i/ažnost vitamina C za zdravlje usne šupljine. Napitak pijte tri puta na dan. najravite čaj stavivši 1 do 2 kašičice korena da uzavri u I šoljici vode i ostavite na laganoj vatri otprilike 10 ninuta. Ako mislite da niste dorasli ovom strogom režimu. odnosno ishrana siromašna rafinisanim šećerima. ali ne mogu sasvim da zamene čišćenje zuba četkicom dva do tri puta na dan. flavonoide (koje nalazimo u luku) i folnu kiselinu (posebno važnu za trudnice i žene koje kori. MASAŽA vlasiranje zubnog mesa može da ubrza protok krvi i 'arastanje. Uvek prvo očistite zube koncem kako biste sklonili komadiće hrane i zubnih naslaga. PREVENCIJA Prevencija infekcije potpornog tkiva zuba započinje kod kuće. Preporučuje se odlazak kod stomatologa najmanje jednom do dva puta godišnje kako biste uklonili zubne naslage i kamenac. Neki stomatolozi veruju da odlična higijena zuba kod kuće može u potpunosti da spreči stvaranje naslaga i njihovu kalcifikaciju. Sredstva za ispiranje usta delotvorno uklanjaju bakterije. nežno ali temeljno. Jagodicama prstiju malim kružnim pocretima krećite se duž crte desni ili spolja po čeljusti. Dijabetičari i Ijudi koji su podvrgnuti lečenju hemoterapijom ili lečenju zračenjem. Od istog sastojca možete takođe da napravite 1 do 4 ml tinkture. ♦ mešavina m irike (Myrica spp.

56-59). Prvi pokazatelj je obično kaša koji zvuči kao oglašavanje foka. rebara ili grudne kosti. Difterija traje pet ili šest dana i vrlo je zarazm Od nje obično obolevaju deca stara između tri me seca i šest godina (prosečan uzrast je dve godine). Većina slučajeva blagog je oblika i može da s reši kod kuće. koja izaziva začepljenje disajnih puteva. tako ga m ožete potpuno zatvoriti i zaustaviti detetu disanje. ali bez kašlja i naginje se napred. To su sve sim ptom i teške respirato rne krize. virusna infekcija larinksa ili grkljan^ povezana sa znakovima infekcije disajnih pi teva.5 °C ili više). Pozovite hitnu pomoć (94). ima visoku tem peraturu. ne m ože da govori ili pobledi. Nazovite 94. kašlje ili govori i isturenoga vrata naginje se napred. či su mali dušnici i bronhijalne cevi podložni začeplje nju.dete će možda morati u bolnicu. ali ne m ože da savije vrat niti govori. kao što je curenje nosa ili kašalj. Zvuk vazduha koji se s lom probija kroz sužene disajne puteve može p svakome udisaju da stvara šupalj hripavzvuk. ♦ ako vam dete ima difteriju i njegova respirato rna stopa pređe 50. m ožda mu je u grlu zapelo strano telo. Ako dete ne može da diše.D I F T E R I J A SIMPTOMI ♦ oštar kašalj nalik na lavež. Grlo bi mu se moglo potpuno zatvoriti. čime se stiska dušnik. čiji simptomi liče n difteriju . od čega se ova područja prim etno stežu pri svakom udisaju OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako vam dete im a difteriju praćenu visokom tem peraturom (3 9. N e otvarajte usta da biste pogledali unutrašnjost grla. m ožda će biti potrebna hospitalizacija. ♦ ako vam je dete m lađe od pet godina i diše glasno i ubrzano. izazivajući prekid disanja. ne otvarajte mu usta i ne naginjite mu glavu natrag da biste mu pogledali unutra. srazmerno j česta dečja bolest. izuzetno teško diše. i zato što su bronh jalni putevi začepljeni sluzi. koji s naziva stridor. ♦ ako lečenje kod kuće ne deluje i sim ptom i difterije se pogoršavaju. obično praćen otežanim udisanjem i katkad prom uklošću izazvanom zapaljenjem glasnih žica ♦ teško disanje uz očigledno napinjanje m išića vrata. odmah počnite s reanimacijom (vidi str. ♦ ako dete iznenada počne da slini ili ne m ože da guta. Pozovite hitnu pomoć (94). Ako vam dete prestane disati.nevezane bakterijske infekcije epiglotis (poklopca koji pokriva dušnik). U težim slučajevima ili u slučaju ep glotitisa . Dete vam možd ima teškoća s disanjem zato što mu je tkivo oko grl upaljeno. odnosno poplavi. 2 . D ete vam m ožda ima opasnu bakterijsku infekciju po imenu epiglotitis. D UZROCI Većinu slučajeva difterije izaziva virus parainfluence Bolestse prenosi vazduhom putem kapljica iz kašlj zaraženog deteta. ifterija.

za koje se govori da deluju kao blagi supresori ili sredstava za potiskivanje kašlja. Budite spremni da zatražite lekarsku pomoć ako detetu ne bude bolje. 2. a grlo opustiti. ♦ Pomoću pare sluz se može razrediti. ♦ Paracetamol će spustiti temperaturu i detetu sniziti respiratornu stopu. ♦ Nudite puno napitaka. HOMEOPATIJA LEČEN JE Vas i vaše dete možda će uhvatiti panika od naizgled iznenadnog početka napada difterije. Ako Aconite ne deluje ili zvuk detetovog disanja počne da liči na testerisanje drva. Pokušajte da umirite dete. Aconite. Pluća 1. Teški slučajevi difterije mogu takođe dazahtevaju hospitalizaciju. ali ne od agruma da bi se nadoknadila izgubljena tečnost i razredila sluz. na spoljnom delu grudi blizu ramena. Otvorite tuš i pustite da se kupatilo napuni parom. Zilazačeća 17. 1 Spazam izazvan kašljem može da se ublaži pritiskom na Pluća I. Stavite prst na sredinu detetovih grudi. Ako je noć prohladna. LEČEN JE KOD K U Ć E ♦ Hladni ovlaživač vazduha može da pomogne detetu da normalno diše. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pomoću koje se otapa lepljiva ili osušena sluz u detetovim disajnim putevima. rosulju (Drosera rotundifolia). Nosite dete po kupatilu (ne pod tuš) sve dok ne počne lakše da diše.5 cm ispod velikog udubljenja ispod ključne kosti. Bešika 12. detetu će se dati da inhalira lekove kao što je racemički adrenalin ili oralni kortikosteroidi da bi se suzbilo oticanje. Kod bronhijalnog kašlja koji je više ispunjen sluzi. 2 Da biste ublažili uporan kašalj. vaš pedijatar će vas možda uputiti na rendgen da bi proverio radi li se o epiglotitisu . travari preporučuju seme anisa (Pimpinella anisum). mnogi lekari preporučuju da spavate u istoj sobi s detetom ili da se služite aparatom za praćenje zvukova u dečjoj sobi da biste čuli svaku promenu detetovog stanja. Hepar sulphuris treća ]e mogućnost za lečenje akutne difterije. ♦ Držite dete podalje od duvanskog dima. Budući dase bolestčesto pogoršava noću.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Lagani pritisak na Žilu začeća 17 može da pomogne pri umirivanju deteta koje boluje od difterije. i Glavna žila 24. . na pola puta između bradavica i lagano pritisnite.koji bi se lečio antibioticima tokom kratkog boravka u bolnici.A KU PR ESU R A ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A AKUPRESURA Stručnjaci za akupresuru predlažu da pritiskate redom najmanje sledeće četiri tačke: Debelo crevo 4. Zadržite pritisak jedan minut. plač će samo otežati disanje. ■ K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Lekari preporučuju kućnu negu za sve slučajeve difterije osim onih najtežih. 13. probajte Spongia iste doze i u jednakim vremenskim razmacima. Trostruki grejač 5. kojem neki homeopati daju prednost pri lečenju difterije. oni mogu da nadraže detetu grlo. a zatim pustite. provozajte dete u automobilu otvorenih prozora. ♦ Hladan vazduh katkad ublažava difteriju. Difterija se obično može lečiti parom. Odvratite mu paru od lica i ne stavljajte lekove u vodu. Stavite po jedan prst svake ruke oko 1. može se davati u dozama 12x ili 30c na početku napada i zatim svakih 30 minuta sve dok dete ne uspe da zaspi. majčinu dušicu (Thymus vulgaris) ili koru divlje trešnje (Prunus serotina). Ako su simptomi dosta teški. (Vidi Dodatak radi podataka o smeštaju tačaka. Lagano pritiskajte jedan minut.

imate ubrzane otkucaje srca. lekovima i aktivnostima i: dana u dan. Možda vam je potrebna trenutna mediđnska pomoć zbog ketoacidoze. možda povraćanje ♦ zamagljen vid ♦ kod žena: česte infekcije vagine. ♦ ako se osećate slabo ili se onesvestite. prekomernu žeđ. odlu čuje o tome hoćete li moći da kontrolišete bolest i iz begnete njena moguća ozbiljna dejstva. tresete se i prekomerno znojite. ili stabilna šećerna bolest . bolove i D 4 . kod kojeg je nivo šeće ra u krvi prenizak da bi se zadovoljile potrebe vašej organizma za energijom. Hipoglikemiji može lako d < se doskoči kad jednom prepoznate njene simptome Hiperglikemija ili visok šećer u krvi može da iza zove težak dijabetički poremećaj poznat kao keto acidoza. Dijabetes tip 2 . krajnju malaksalost. Oko 90 posto svih dijabetičara ima ova oblikte bolesti. ili mladalačkim dijabetesom.) Ako ste dijabetičar. ili dijabetes koji se javlja u odra slom dobu. Najvažnije je da upamtite da mo rate paziti na nivo šećera u krvi svaki dan da bist* sprečili napad hipoglikem ije. Bez obzira na to koju vrstu šećerne bolesti imate morate delovati u uskoj saradnji s lekarom uprav Ijajući svojom ishranom. često mokrenje. jako često mokrite. Vaša sposobnost da brinete o sebi. koji s < stvaraju dok organizam razgrađuje masti proceson za dobijanje energije.koji se naziva i insulin-zavisnin dijabetesom.možda uz dah slatkastog mirisa koji podseća na skidač laka za nokte. hormona gušterače koji pomaže telesnon sistemu da pretvara glukozu ili krvni šećer u energiju Dijabetes tip 1 . (Bilo kakva vrsta bo lesti povećava potrebu organizmaza insulinom da b glukoza u krvi mogla da se preradi u energiju potreb nu za suzbijanje bolesti ili infekcije. zvanih ketoni. Mnoge kratkoročne i dugoročne komplikaciji dijabetesa mogu da zahtevaju jednako mnogo brigi kao i sama bolest.takođe poznat i kao insulin nezavisan dijabetes. kod koje krv postaje sve kiselija zbog naku pljanja otrovnih nusproizvoda. ijabetes ili šećerna bolest. ili šećer nom bolešću koja se javlja u mladalačkom dobu ■ posledicaje nedostatka insulina. možda prestanak menstruacije ♦ kod muškaraca: impotencija ♦ kod muškaraca i žena: gljivične infekcije OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako osećate mučninu. i osećate se razdražljivo.Dl J A B E T E S SIMPTOMI ♦ prekomerna žeđ i želja za jelom ♦ učestalo mokrenje (katkad čak svaki sat) ♦ gubitak težine ♦ umor ♦ mučnina. imate bolove u stomaku. naročito pazite na znakove koji upozoravaju na ketoacidozu: mučninu. pogađa 1 osobu od 70 Bolest se javlja kao posledica poremećaja nivoa insu lina u krvi. slabost i preteranu žeđ. Ketoacidoz. dišete dublje i brže nego što je normalno . Ketoacidoza se javlja kod obo lelih od dijabetesa tipa 1 ako ne primaju odgovara juće dodatne količine insulina. a u organizmu im s( razvila velika glad za izvorima energije. gladno ili iznenada pospano.posledica ji nesposobnosti organizma da delotvorno preradi ta hormon. najčešći poremea endokrinog sistema. Možda ulazite u hipoglikemiju i možda morate brzo da pojedete ili popijete nešto da biste izbegli ozbiljnije komplikacije. može da se javi kod dijabetičara ako nivoi glukoze insulina nisu u odgovarajućoj ravnoteži ili ako je or ganizam podvrgnut naglom telesnom opterećenju možda zbog nesreće ili bolesti.

Cini se da ovaj poremećaj započinje rano kod oba tipa šećerne bolesti i pogađa motorne kao i senzitivne nerve. Kod dijabetičara isto tako postoji veća verovatnoća dobijanja m rene i glaukoma. Riblje ulje. otvrdnuća arterija (vidiA teroskleroza). dijabetičari često imaju niz različitih bolova. Dugoročne komplikacije dijabetesa mogu da oštete oči. adrenalina ili efedrina. U roku 10 godina pošto im se bolest dijagnostikovala. Slab protok krvi takođe čini dijabetičare podložnijima ulkusima na koži.itomaku i ubrzano duboko disanje. Posekotine i ranice zaceljuju sporije kod osoba sa šećernom bolesti. infekcijama mokraćnog sistema i infekcijama usne šupljine čiji je uzrok kandida. Suvišno unošenje hrane povećava nivo glukoze u krvi. lako upravo ova grupa dijabetičara može da ima dovoljne ili čak suvišne količine insulina u svom sistemu. koji povećava šećer u krvi. Kao posledicatoga. UZROCI Kod dijabetesa tipa 1 gušterača izlučuje malo ili nimalo insulina. kod otprilike polovine svih dijabetičara razvije se očni poremećaj koji se zove dijabetična retinopatija. im potencija i tegobe s krvotokom . razgovarajte s lekarom ili apotekarom i pažljivo čitajte uputstva. pokušava da proizvede energiju razgrađivanjem masnoće i mišića. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. a dijabetičari su takođe skloni bolestima desni. nervni sistem. Dijabetes tipa 2 obično se razvija kod osoba starijih od 40 godina. Kod nekih se pojave usporeni refleksi. Nemogućnost trenutnog reagovanja injekcijama insulina i intraven. Novija istraživanja daju da se nasluti da su mnogi oboleli od dijabetesa tipa 1 možda bili genetski predodređeni za bolest koju je aktivirala virusna infekcija. Oštećenja krvnih sudova u bubrezima zbog šećerne bolesti mogu da dovedu do otkazivanja bubrega. velike količine acetilsalicilne kiseline (npr.kim davanjem slanih rastvora (da bi se nadoknadilo gubljenje telesne tečnosti) može da dovede do kome ili smrti. izazvanih prekomernim širenjem gljivica. Dijabetičari kojima su potrebna sredstva za ublažavanje tegoba s disajnim putevima moraju da budu oprezni pri upotrebi fenilefrina. Niz Ijudi s dijabetesom ima poremećaj poznat kao dijabetična neuropatija. jer svi mogu da povise nivo šećera u krvi. obično pogađajući osobe mlađe od 30 godina. Cotovo svi oni koji imaju bolest najmanje 30 godina doživljavaju određen nivo dijabetične retinopatije. takođe povišava šećer u krvi. bubrege. Na primer. srce i krvne sudove. koje se često uzima kao sredstvo mogućeg poboljšanja nivoa holesterola. njihov organizam nije u stanju delotvorno da upotrebi taj hormon. Osobe s dijabetesom imaju veće izglede da obole od srčanih bolesti i tegoba s krvotokom poput visokog krvnogpritiska. (Vidi takođe M okraćne tegobe i Gljivične infekcije. Dijabetes tipa 1 razvija se prilično brzo. K OPASNOSTI VREBAJU Neki lekovi koje možete da nabavite bez lekarskog recepta i koji su bezopasni za nedijabetičare sadrže sastojke koji mogu da izazovu teškoće kod dijabetičara. Organizam. . obamrlost i trnci u nogama. a i da oslabe ukupnu otpornost organizma na infekcije. koja može da oslabi kapilare koji snabdevaju mrežnjaču krvlju i konačno deluju na vid. Da biste saznali više o mogućim opasnostima koje vrebaju u lekovima koje nabavljate bez lekarskog recepta. srčanih i moždanih udara. grčevima i gangrenoznim infekcijama (koje uništavaju tkivo). Oboleli od dijabetesa tipa 2 koji su u iskušenju da upotrebe sredstva za potiskivanje želje za jelom kako bi kontrolisali telesnu težinu moraju da znaju da ovi lekovi sadrže kofein. Aspirin) mogu da izmene nivo glukoze u krvi. gubitak osećaja. koja izaziva postepeno propadanje nervnog sistema. i čini se da postoji snažna veza između gojaznosti i razvoja šećerne bolesti tipa 2.) Komplikacije šećerne bolesti primarni su uzrok slepila kod odraslih. poputsoora ili mlečca. a gušterača ne može da stvori dovoljno insulina da bi se suvišni šećer pretvorio u energiju. nesposoban da upotrebi glukozu u krvi.

popijte vrlo slatko piće koje sadrži glukozu. dodatni šećer neće mu naškoditi. teško disanje. povraćanje. a zatim ga odvedite u bolnicu. Simptomi hipoglikemije uključuju bledu. zatim dajte da se proveri nivo glukoze u krvi. agresivno ponašanje i moguće nesvesticu. Prava dijagno^ započinje proverom nivoa glukoze. Dok neki dijabetičari upotrebljavaj kompjuterizovanu spravicu kojom se određene doz insulina daju u određeno vreme. Ako je bolesnik pri svesti. hladnu i lepljivu kožu. ne može se uzimati oralno. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. Lekar može da posumnja da imate šećernu bolest ak rutinski telesni pregled pokaže da se višak šećera vašem organizmu ispira u mokraću.Dl J A B E T E S NASTAVAK Katkad se sličan oblik ove bolesti. srednjedeluji ćem (koji počne da deluje za 2 do 4 sata i traje do 2 sata).) Ako je bolesnik bez svesti. dajte joj da popije nešto bez šećera (da biste sprečili dehidraciju). ali taj postupak brzo prelazi u rutinu. Nakon nekog vremena gl. LECEN JE Lečenje oba oblika šećerne bolesti zahteva podešav. Ako je bolesnik bez svesti. bolove u stomaku. K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Ako imate dijabetes tipa 1. dovanja. pozovite 94. poput voćnog soka. Sta bi trebalo da učinite? Ako je bolesnik pri svesti i može da guta. najmanje dva puta. kojim se meri sposobnost organizma da gk kozu pretvori u energiju. javlja kao privremeni poremećaj kod žena koje su trudne. Hipoglikemija (nizak šećer u krvi) može da pogodi sve dijabetičare. gubitak orijentacije. odmah zovite hitnu pomoć (94). Ako osoba ima šećernu bolest. poput voćnog soka. bombona. bitno je da svakodnevn primate dodatni insulin. proverite da li bolesnik nosi znak upozorenja ili informacije 0 svom zdravlju. nje nivoa insulina u organizmu i strogo upravljanj ishranom kao i telesne vežbe. Dodatne analize i ustanovljavanje dijabetesa uključuju test podnošen: glukoze. dajte mu da pojede ili popije nešto što sadrži šećer. (Cak i ako dotična osoba ima hiperglikemiju. nazvan gestacijski dijabetes. dah slatkastog mirisa. a vi niste sigurni radi li se o hiperglikemiji ili hipoglikemiji. ako vaša gušterača stvara malo ili nimalo insul na (tip 1) ili ako vam organizam ne stvara dovoljno ir sulina za preradu šećera u krvi (tip 2). i dugodelujućem (koji počne da deluje za 6 d 216 . Ako je bolesnik bez svesti. odmah pozovite hitnu pomoć (94). a u nekim slučajevima 1osobe koje nemaju šećernu bolest. prekomernu glad. a moguće i tip dijabetesa. Naučiti davati injekcij sebi ili svom odojčetu ili detetu možeza vas u početk da bude deo kontrole dijabetesatipa 1 od kojeg najv šezazirete. Simptomi hiperglikemije uključuju ubrzano. Budi ći da je insulin belančevina i da ga uništavaju enzin za varenje. većina lekara prc poručuje direktne injekcije. št može da zahteva brze promene u doziranju insulin. možete n najmanju meru da svedete ili izbegnete »uticaj klackt lice« kod kojeg se brzo menjaju nivoi šećera u krvi.a zatim ga odvedite u bolnicu. D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I D P rva POMOĆ Z A DIJABETIČARE Vi možete da preduzmete određene mere da biste pomogli nekome ko prolazi kroz dijabetičku krizu. što lekar obavlj uzimajući uzorak krvi ujutro pre nego što ste bilo šl pojeli. Poklanjanjem dužn pažnje sadržaju i vremenu vaših obroka. bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera . pospanost i moguće nesvesticu. Umesto tog mora da se ubrizga direktno u organizam u određc nim razmacima. Insulin se pojavljuje tri oblika: kratkodelujućem (koji počne da deluje roku od 30 do 40 minuta i traje 6 sati). bezalkoholnog pića ili čak običnog šećera. Sta bi trebalo da učinite? Ako je osoba pri svesti i može da guta. da poc staknete u organizmu upotrebu glukoze iz krvi. negde bi to trebalo i da piše. nivo glukoze vašem organizmu biće povišen. bombona. a zatim je odvedite u bolnicu. Većina insulina koji se danas koristi prerađuje se dobija sintetički iako se određena količina još uve dobija izživotinjskih hormona. Kao prvo. često mokrenje. Hiperglikemija (visok šećer u krvi) može da se javi i kod dijabetesa tipa I i tipa 2.

Identifikacija samih sebe kao dijabetičara važna je zato što napadi hipoglikemije mogu da se zamene za pijanstvo. Preporučeni odnosi ugljenih hidrata. iako se pacijenti prekomerne telesne težine podstiču da smanje unošenja masti i jedu više složenih ugljenih hidrata i vlakana. Takođe je dobra zamisao da nosite narukvicu ili privezak na kojem se vidi da imate šećernu bolest. Lekari obično preporučuju tri manja obroka i tri do četiri lagana međuobroka svaki dan da bi se održala prava ravnoteža između glukoze i insulina u krvi. oksifenbutazon i klofibrat. Oboleli od dijabetesa tipa 1 moraju da upamte da se telesnim vežbanjem spušta nivo glukoze u krvi. uključujući hloramfenikol. Bolujete li od dijabetesa tipa 1. Ma o kojem se tipu bolesti radi. pa se posvetujte s lekarom o sastavljanju jelovnika. adolescentskog rasta i predmenstrualnog perioda u ženinom mesečnom ciklusu. acetoheksamida. Jedna od tehnika za samopraćenje uključuje upotrebu posebnog merača koji očitava nivo glukoze u uzorku vaše krvi. Tehnike za smanjenje stresa mogu takođe da pomognu pri snižavanju nivoaglukoze u krvi. koje može da uključuje insulin ili oralni lek za hipoglikemiju poput tolbutamida. ostalima je potrebno lečenje lekovima. Neki alternativni lekovi predstavljaju varijacije dijabetičarskih dijeta. Da biste sprečili napad hipoglikemije. a mogu da ublaže i stres. Praćenjem sopstvenog nivoa glukoze u krvi možete da uđete u trag kolebajućim potrebama za insuinom u vašem organizmu i da pomognete lekaru da proceni najprimereniju dozu insulina. konsultujte se s lekarom pre nego što započnete s programom telesnih vežbi. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Pošto šećerna bolest koja se neispravno leči može da bude opasna poživot. Kod nekih dijabetičara tipa 2 ishrana i telesne vežbe dovoljne su da bi se bolest držala pod kontrolom. Ako uzmete bilo koji od ovih lekova za dijabetes tipa 2. Drugi pak naglašavaju važnost dodatnih vitamina i minerala.naročito neki skrobovi i drugi složeni ugljeni hidrati. Druga metoda za pokazivanje nivoa glukoze služi se papirnim trakama koje menjaju boju kad na njih nanesete kapljicu krvi. prepisuju lekovito bilje za regulisanje nivoa šećera u krvi ili leče sekundarna dejstva. belančevine bi trebalo da čine od 20 do 25 posto. a oboleli obično nisu u stanju da se pobrinu za sebe. koja se razmaže po traci prethodno hemijski obrađenog papira. Bez pravovremenog lečenja. masti od 20 do 30 posto. Još jedan ključni element u dnevnom programu dijabetičara jesu telesne vežbe. belančevina i masti kod dijabetičaratipa 2 u suštini su isti. Svaki plan ubrizgavanja prila^ođava se pojedincu dijabetičaru i zbivanjima poput perioda stresa. ne moraju da paze toliko ni na tačno vreme svojih obroka. fenilbutazon. A budući da je vaš organizam pod povećanim opterećenjem kad ste bolesni ili povređeni. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Ugljeni hidrati . Posavetujte se sa osposobljenim stručnjakom. glipizida. pitajte lekara za moguće međudelovanje s drugim lekovima koji se kupuju preko recepta. na taj način ćete da učinite druge svesnim vaše bolesti u slučaju da imate težak napad hipoglikemije i niste u stanju da postignete da vas Ijudi razumeju. koji razmerno sporo oslobađaju glukozu u krvotok morali bi da sačinjavaju 50 do 60 posto vašeg ukupnog unošenja kalorija.8 sati i traje do 32 sata). Kod osoba s bilo kojim tipom bolesti telesne vežbe isto tako mogu da pomognu da se olakšaju kardiovaskularne komplikacije bolesti. Održavanje raznovrsne ishrane od životne je važnosti kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. planirajte da pojedete zalogaj ugljenih hidrata približno pola sata pre nego što počnete da vežbate i pobrinite se da imate nešto da pojedete ili popijete ukoliko počnete da osećate simptome hipoglikemije. a vreme davanja insulina određeno je aktivnošću i ishranom. nikada ne biste smeli da pokušavate lečenje bolesti bez lekarske pomoći i uvek biste morali temeljno da raspravite sve moguće načine lečenja. AKUPUNKTURA Stimulacijom određenih tačaka možete da ublažite bolove povezane s dijabetičnom neuropatijom. hipoglikemija može da dovede do kome. koje mogu naročito da pomognu dijabetičarima tipa 2 da izgube višak kilograma. . Budući da oboleli od dijabetesa tipa 2 obično ne moraju da brinu o rasporedu insulinskih doza. ili ako ste doživeli nesreću ili ste u nekoj drugoj situaciji i treba vam hitna medicinska pomoć. ojačate imunološki sistem i na najmanju meru svedete komplikacije sistema krvnih sudova. kad jedete i koliko jedete jednako je važno kao i šta jedete. nivo glukoze treba da prati neko od zdravstvenih radnika koji vam pružaju hitnu pomoć. gliburida ili hlorpropamida.

ne postoji biljnazam enaza ovaj hormon. često se upotrebljava za ublažavanje nekih simptoma šećerne bolesti. LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Proverite kod stručnjaka da biste bili sigurni da trave odgovaraju vašoj bolesti. P S I H O S O M A T S KO L E Č E N J E Bilo kakva tehnika koja će da smanji nivo stresa. U kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima pokazalo se da dodavanjem semenki grčke piskavice (Trigonella foenum-graecum) ishrani možete da smanjite glukozu u krvi i nivo insulina dok smanjujete holesterol u krvi. pokazalo se da telesne vežbe povećavaju u tkivima nivo hrom a. da popravlj. Ako imate dijabetes tipa 2. svakako se dobro brinite za zube i redovno ih čistite zubnim koncem. morali biste da izbegavati dizanje tegova ili druge oblike napora koji uključuju guranje ili povlačenje teških predmeta. U jednom ispitivanju dijabetičara koji su nakon skrobnog obroka jeli krekere napravljene od praha čička (Arcitum lappa). poput biofidbeka (biofeedbacka). PAŽNJA: Ako imate dijabetes tipa 1. Ovaj lek može isto tako da pomogne pri sprečavanju krvarenja iz krvnih sudova oka ako dobijete dijabetičnu retinopatiju. Dijabetičari tipa 2 koji moraju da omršave mogu da imaju koristi od umerenih telesnih vežbi. Dijeta bogata ugljenim hidratima biljnim vlaknima (high-carbohydrate high-plant-fibei d ie t. Upamtite: ako vam je potreban insulin da biste kontrolisali dijabetes. hipnoterapije ili drugih tehnika opuštanja.Dl J A B E T E S NASTAVAK KINESKO LEKOVITO BILJE Kinesko lekovito bilje.. Smatra se da je luk koristan za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova. Beli luk (Allium sativum) može da snizi krvni pritisak kao i nivo šećera i holesterola u krvi. stopa dijabetess počinje da raste. javio se manji broj slučajeva hiperglikemije. Među druga navodna korisna dejstva ginka ubrajaju se smanjenje opasnosti od srčanih bolesti. ističući činjenicu da kad osobe u drugim kulturama napuste izvornu hranu i usvoje ishranu rafinisanih i prerađenih jela. šećerna bolest može da pogorša bolest desni. 15 do 20 postc belančevina i samo 5 do 10 posto masti. Krema napravljena s paprikom (Capsicum frutescens) može da ublaži bolove povezane s perifernom neuropatijom. Luk (Allium cepa) može da oslobodi insulin koji ubrzava metabolizam glukoze u krvi. snižavajući tako njen nivo u krvi. obolelih od dijabetesa tipa 2 između 75 i 100 posto 218 . smanjuje raširenost hiperglikemije hipoglikemije i pomaže pri mršavljenju kod obolelif od dijabetesa tipa 2.HCFdijeta) predstavlja alternativu za konvencionalnu dijetalnu ishranu dijabetičara. hipertenzije i povišenih nivoa holesterola. Izmenjena verzija HCF dijete još više ograničav. Ekstrakti ginka (Cinkgo biloba) upotrebljavaju se za zaustavljanje pogoršavanja vida kod pacijenata jer obezbeđuju dovoljan dotok krvi u mrežnjaču. vrste hrane. ove aktivnosti povišavaju krvni pritisak i mogu da pogoršaju očne tegobe koje potiču od dijabetesa. Listovi borovnice (Vaccinium myrtillus) u uvarku (dekoktu) mogu da snize nivo glukoze u krvi i da pomognu da se održi sistem krvnih sudova. pojedite lagani obrok s ugljenim hidratima pre telesnih vežbi i ponovo jedite ili pijte ako osetite simptome koji vas upozoravaju na napad hipoglikemije. Kod obolelih od dijabetesatipa 1 ustanovljeno je takođe da telesne vežbe povećavaju sposobnost organizma da se služi raspoloživim Neki stručnjaci tvrde da je šećerna bolest poremeća zapadnog načinaživota. ali povećava dopustivu količinu složenif ugljenih hidrata. nivo holesterola. ISHRANA U laboratorijskim testovima. Smatra se da HCF dijeta povećava svojstvo insulina da podstr če glukozu u krvi kao izvor energije. savetujte se sa stručnjakom u pogledu opsežnog plana lečenja. meditacije. HCF dijeta traži da dijabetičari slede ova dnevn^ uputstva pri planiranju svojih obroka: jedite 70 dc 75 posto složenih ugljenih hidrata. može da ubrza smanjivanje potrebe za inzulinom. uključujući koren ženšena (Panaxginseng). Jedno univerzitetsko ispitivanje pokazalo je da dijeta bogata ugljenim hidratima vlaknima može da smanji potrebu za insulinom koc obolelih od dijabetesa tipa 1 čak 30 do 40 posto. vrstom dijabetične neuropatije. Ako ste dijabetičar. N AČIN ŽIVOTA insulinom pa je potrebno manje injekcija insulina. imajte na umu da telesne vežbe smanjuju glukozu u krvi. Ustanovljeno je da ekstrakti iz sirovog i kuvanog luka imaju takvo dejstvo. koji organizam upotrebljava za regulisanje nivoa glukoze i holesterola u krvi.

Ako pušite. Dijabetičari bi morali da izbegavaju šećer budući da on može da smanji podnošenje glukoze u organizmu i da pogorša tegobe krvotoka. Nutricionisti takođe naglašavaju važnost određenih vrsta hrane. D ijabetičari m oraju pažljivo da pregledaju stopala svaki dan. tj. stopalo vam je Ahilova peta. prestanite. morali biste da se posavetujete sa stručnjakom kako biste bili sigurni da se radi o neškodljivoj količini za vas. može da umanji težinu dijabetične neuropatije i smanji potrebe za insulinom. m odrice. Hrom ne samo da smanjuje nivo glukoze u krvi i poboljšava podnošenje glukoze nego i smanjuje nivo insulina i pomaže da se održi nizak nivo holesterola u krvi. naročito kod dijabetičara. injekcije mogu da se pokažu korisnijima od oralnih doza vitamina. Mangan pomaže organizmu da metaboliše glukozu. Dijabetičari mogu da imaju potrebu za dodatnim količinama vitamina C da bi nadoknadili nizak nivo insulina u krvi. dijabetičari često imaju ozbiljan nedostatak mangana. vitamin grupe B. PREVENCIJA Zbog očigledne veze između gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Vitamin Bf. Dodatne količine hroma mogu da budu vrlo korisne kod obolelih od šećerne bolesti. Prave količine vitamina C pomažu organizmu da održi dobar nivo holesterola. vitamina i minerala. a kalijum može da poboljša dijabetičarevu sposobnostda iskoristi insulin. suzbije infekciju jačanjem imunološkog sistema i spreči pojavu mrene.T B it n a -------------------- NEGA STO PALA A k o b olujete o d še ć e rn e bolesti. uključujući sledeće. Budući da bi inozitol mogao da izmeni nivo šećera u krvi. Kod dijabetičara tipa 2 vitamin B n može da pomogne u lečenju dijabetične neuropatije. lako neki stručnjaci preporučuju dopunjavanje ishrane s najviše 1 gramom vitamina C na dan. pruža određenu zaštitu dijabetičarima od periferne neuropatije ublažavanjem osećaja obamrlosti i trnaca u šakama i stopalima. Razlog za to je to što o šteće n je živaca zb o g dijabetične neuropatije m o že da um rtvi vaše opažanje bola i om ogući da se o d p o vre d a p o p u t žuljeva razviju teške in fekcije p re nego što i p rim etite da n ešto nije u redu . Naročito ako vam se šećerna bolest ponavIja u porodici. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. m ehuriće. koji po pravilu deluje na ćelije da bi apsorbovale vitamin. . Okra i grašak mogu da ubrzaju stabilizaciju nivoa šećera u krvi i osiguraju snabdevanje vlaknima u ishrani bogatoj složenim ugljenim hidratima. Dodatne količine magnezijuma mogu da pomognu pri kontroli dijabetične retinopatije i smanjivanju mogućnosti oštećenja srca i krvnih sudova. začinjavanje hrane s čak 1j kašičice pri svakom obro/ ku može da ubrza regulaciju nivoašećera u krvi. Cink pomaže da se poveća podnošenje glukoze. možete bitno da smanjite izglede dobijanja bolesti tako što čete da smršavite ako imate višak kilograma. o to k e ili bilo kakve zn akove infekcije. Pokazalo se da inozitol. Program telesnih vežbi i raznovrsna ishrana koja sadrži različite hranljive materije mogu mnogo da ograniče delovanje dijabetesa tipa 1 i tipa 2. koja m o že da ispuca i om ogući najezdu bakterija i gljivica. N o site udobne cip ele i nem ojte da se iziažete opasnosti o d p o v re d e stopala hodajući b o si ili n o seći sandale.-------------------. žuljeve. svakako proverite kod stručnjaka pre nego što počnete da uzimati dodatne količine vitamina. pušenje može bitno da poveća opasnost od srčane bolesti. S e cite n o kte na nogama ravno da biste izbegli urastanje noktiju. koji se takođe zove vitamin H. p o sek o tin e. Pomoću vitamina E može da se ograniči oštećenje sistema krvnih sudova i poboljša nivo holesterola u krvi. Pazite na p re d e le su ve ko že. tražeći crv e n e tačkice. slikovito rečen o . Dodatne količinebakra mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova. može da poboljša metabolizam glukoze kod dijabetičara. Biotin. Istraživanja daju da se nasluti da cimet može da smanji potrebe za insulinom kod obolelih od dijabetesa tipa 2.

može da pokrene polen nadražujuća sredstva ili telesne vežbe. upale pluća i tuberkuloze. iskašljavate neprozirnu sluz ili ostajete bez daha. ultrazvučno sn1 manje pluća.ceđenje u grlo) i neprijatan m iris iz nosa. uklju čujući rendgensko snimanje grudi. bol u grudim a i kašalj kojim se iskašljava krvavi iskašljaj. analizu uzorka pljuvačke testove rada pluća. ako je prisutno ceđenje sluzi iz nosa u grlo ( vidi Sluz . mnoge bolesti mogu da prouzrokuju otežano disanje. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako im ate prehladu ili kašljete duže od 7 do 10 dana i bolest se ne ublažava posle prim ene lekova dostupnih u slobodnoj prodaji. upala grla i kijanje eškoće u disanju mogu da se podele u tri kategorije: infekcije gornjih i donjih disajnih puteva poput prehlade. ♦ ako dugo kašljete. To su simptom i upale sinusa. pri sustva ili odsustva neke druge. hronične opstruktivne bolesti pluća poput astme. CT snimanje. pritiska iza očiju. ABi test (test gasova u arterijskoj krvi) meri nivo kiseonik i ugljen-dioksida u krvi. Razaranjt plućnog tkiva koje je posledica emfizema izaziv. uglavnom prouzrokuju virusi ili bakterije koje nastanjuji disajne puteve. osnovne bolesti i da I jeste ili niste pušač. ♦ ako im ate visoku tem peraturu (4 0 °C ili više). ugljene prašine i kamene prašim (koje prouzrokuju silikozu). 220 . a biopsijom pluća dobijaju s uzorci koji se mogu mikroskopski pregledati. Kad je potrebna tačno određena informacija. emfizema ili raka pluća. Na primer. O vo mogu da budu znakovi upale pluća ili neke druge ozbiljne bolesti. groznicu. na primer karakteristična za astmu. mc že da se primeni invazivna analiza. ♦ ako imate osećaj punoće u licu. ♦ ako vam je disanje toliko otežano da se zbog toga brinete. preterano pušenje ili nasledni manjak enzima.T E G O B E SIMPTOMI ♦ ♦ ♦ ♦ hripanje i disanje uz napor kašalj s iskašljavanjem sluzi groznica i temperatura umor Disajne tegobe mogu da prate: ♦ ubrzano disanje i ubrzani otkucaji srca ♦ gubitak daha ♦ bolovi u grudima ♦ lagana glavobolja ♦ opšta slabost ♦ simptomi p reh la de: curenje nosa. T UZROCI Disajne infekcije. popu azbestnih vlakana. Plućne bolesti koje su povezane s određenim za nimanjima mogu da budu posledica preosetljivost osobe na materije s kojima je u dodiru na radnon mestu ili udisanja određene strane materije. bronhitisa i emfizema i plućne bolesti povezane s određenim zanimanjima kao što su azbestoze i bolesti od kojih obolevaju rudari u rudnicima uglja. D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI Lekari koriste različite dijagnostičke analize i tehnik za ocenjivanje tegobe u vašem disajnom traktu.DISAJNI S IS T E M . O vo mogu da budu znaci hroničnog bronhitisa. Vaša sposobnostodupiranja ovim in fekcijama zavisi od više činilaca: godina starosti. Hroničnu upalu plućnogtkiva kojaje. od blagih do izuzetno teških. Hronične opstruktivne bolesti imaju brojne uzro ke. upale sinusa.

mogu biti poprište bolesti poput sinusitisa i prehlade.G D E SE T E G O B E JA V L JA JU piti mnogo tečnosti i povećati vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i uzimati lekove protiv temperature ili bolova. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu da ublažite simptome disajnih tegoba. nos. Posavetujte se s aromaterapeutom ili stručnjakom za lekovito bilje o primeni eteričnih ulja i bilja za masažu i inhalaciju para koji mogu da smanje kongestiju i ublaže upalu. akupresuru i razne vrste kineskog lekovitog b . možete sebi pomoći tako što ćete mirovati u krevetu. povećate vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj boravite i da uzimate lekove protiv temperature i bolova. usta i grlo . ■ KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako bolujete od bakterijske infekcije disajnih puteva. Gornji disajni putevi . Većina praktičara slaže se da imunološki sistem može da se ojača i održava snažnim pomoću zdrave ishrane i zdravih navika u ishrani. . Obično teže ili upornije bolesti zahvataju donje disajne puteve. Za plućne bolesti koje su povezane s određenim zanimanjima. za ublažavanje simptoma najbolje je da mirujete u krevetu.sinusi. prestanak pušenja. Konvencionalni i alternativni načini lečenja nude niz jednostavnih terapija za ublažavanje neprijatnosti. Tokom uobičajenog sedmodnevnog do desetodnevnog trajanja disajne infekcije. U slučaju da bolujete od prehlade. Stručnjak za kinesku medicinu verovatno će preporučiti akupunkturu. lekar će vam preporučiti da prestanete. Pokušajte da primenite preporučene dnevne doze vitamina A. Astma i bronhitis zahvataju dušnik i velike bronhe u plućima dok upala pluća i emfizem oštećuju mikroskopske vazdušne kesice u plućima. upale sinusa i akutnog bronhitisa (upala bronhija). vitamina grupe B. kao što su azbestoza i silikoza. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. H eopati propisuju širok spektar ilja om lekova za disajne tegobe. ne postoji delotvorno lečenje. osim izbegavanja daljeg izlaganja nadraživačima disajnih puteva. Lekovi za udisanje mogu da pomognu kod hroničnih opstruktivnih bolesti poput astme i emfizema. C i E i minerala cinka i selena (vidi Dodatak). uključujući i sekundarno udisanje dima a ako pušite. Ako pušite. LEČEN JE KOD K U Ć E LECEN JE Mnoge infekcije disajnih puteva prođu same od sebe za nedelju do deset dana. lekar će verovatno da vam prepiše odgovarajući antibiotik. pijete velike količine tečnosti.

zapaljenje pluća. teško disanje. pogledajte popis naziva u susednom redu. Sim ptomi iz donjeg popisa imaju svrhu opšteg vodiča kroz nekoliko širokih kategorija. hiperventilacija ili kašljanje posle blage ili nikakve telesne vežbe p ♦ Stres. ružičastim . edem pluća ♦ suv kašalj s bolovim a u grudima Srčane bolesti. alergije: astma.DISANJE . upala pluća. tuberkuloza. SIMPTOMI Tegobe s disanjem mogu da ukazuju na ceo niz različitih oboljenja. rak pluća ♦ kašalj praćen žućkastim ili zelenkastim ispljuvkom ♦ Akutni ili hronični bronhitis ♦ kašalj praćen penastim belim. pleuritis (upala p o reb rice). Zatim čitajte vodoravno. emfizem. krvavim ispljuvkom ili ispljuvkom boje rđe ♦ Srčane bolesti: upala pluća. rak pluća. rak pluća. ♦ zadihanost. apsces pluća. Z a više inform acija o specifičnim grupam a sim ptom a.T E G O B E Čitajte ovu kolonu kako biste našli svoje simptome. reakcija na lek za srce 222 . srčani udar.

♦ Ako pretpostavljate da je zadihanost izazvana opterećenjem kao posledica slabog fizičkog stanja ili teskobe. Od kašljanja uz naprezanje krvni sudovi u zadnjem delu grla mogu da puknu i izazovu krvarenje. to može da znači da m je u grlu zapeo m u ali predmet. dok ispljuvak boje rđe ukazuje na upalu pluća. ♦ Penasti beli ili ružičasti ispljuvak (sputum ) gotovo je uvek znak srčane bolesti. možete da rešite problem redovnim vežbanjem i primenom psihosomatskih tehnika lečenja poput joge ili meditacije. grupa lekova za srce poznatih kao inhibitori enzima Vidi Bronhitis. a vi pušite. Isto tako. Kašalj praćen ovakvom vrstom ispljuvka sm atrajte hitnim medicinskim slučajem . Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Ako suv kašalj nastupi kod deteta jako naglo. .prva a pomoć: Srčani udar. pretvaranja angiotenzina (A C E inhibitori) mogu da proizvedu propratno dejstvo suvog kašlja kod nekih osoba. Ako kašalj potraje nekoliko nedelja.ŠTA DA U RADITE O S T A L E IN FO R M A CIJE Odmah pozovite hitnu pomoć ako sum njate n srčani udar.prva pomoć: Gušenje stranim telom. Odmah se obratite lekaru. ♦ Ako je kašalj praćen temperaturom i traje samo nekoliko dana. verovatno imate akutni bronhitis.Trebalo b odmah da odete kod lekara ako iskašljavate i krvav ispljuvak. možda imate hronični bronhitis. Vidi takođe Hitna stanja . Vaš će vam lekar prepisati antibiotike ako je uzrok bakterijska infekcija. Vidi Hitna stanja . Obratite se lekaru radi prave dijagnoze.

u slici ima nešto istine. koji se katkad širi nadole zadnjim delom jedne ili obe noge. mesta d bi oni mogli da iskliznu ili se pomere. što zvuči kao da je rastegljiviji ili savitljivi nego što zaista jeste. amo osoba koja je to iskusila razume agoniju bespomoćnost koje se javljaju zbog oštećenj. Kao deca. mog biste da pretrpite trajno telesno i neurološko ošte ćenje. Kao i većina vrsta bolova on je zapravo vredan znak upozorenja. gustinom liče na komad tvrd gume. a sastoji se od tvrdog. fibroznog prsten (annulus fibrosus).zase bnih kostiju koje čine kičmeni stub (vidi Leđa . Međukičmeni diskovi su zapravo rasteglji\ jastučići koji su učvršćeni između pršljenova . Do ranog odraslog dob. možda ćete imati jedan ili više sledećih sim ptom a: ♦ oštar bol u leđima. Mesta na koj ma se pršljenovi zapravo okreću zovu se zglobne pc vršine.5 centimetra i debljine oko pol centimetra. m ožda im ate virusnu ili bakterijsku in fe k c iju . ♦ ako su bolovi u leđim a praćeni tem peraturo m . ali n < mnogo. ali počinju da otvrdnjavaju kao deo pr rodnog procesa starenja. m ožda imate ankilozni spondilitis ili oblik a r t r it is a . odmah ili ubrzo nakon naprezanja ili povrede ♦ nem ogućnost da savijete ili ispravite leđa. koji okružuje rastegljivo meki jezgro zvano nucleus pulposus. međukićmenih jastučića.ili. na mestu ih drže ligamenti koji spajaju kosti kičme okolni mišići. štrče napolje poputzavijenih krilasobe stran pršljenova i sprečavaju savijanje i iskretanje kojima t se mogla oštetiti kičmena moždina. sigurno ste čuli roditelje ili rođak kako se žale na bolove izazvane uklještenjem diska Možda ste i zamišljali klimavu hrpu kolutova iz koj' jedan štrči napolje dovoljno da bi se ostali izvrnul Kao što je to slučaj s ostalim dečijim zabludama i ne shvatljivim pojavama. vitalna mrež nerava koja prolazi kroz središte svake kosti. Disk se katkad opisuje kao ublaživač udaraca deo kičme koji doprinosi boljem podnošenju opte rećenja. dotok krvi u disk prestaje. S . primerenije rečeno. ♦ ako iznenada izgubite osećaj ili osetite slabost u udovim a.nelagodnost obično prestaje i problen može da se reši. Ako zanemarite upozorenje. Diskovi su čvrsto ugrađeni među pršljenovima. A ko vaša tegoba s diskom direktno deluje na nerve kičm e.T E G O B E SIMPTOMI Mnogi slučajevi oštećenih diskova ili m eđukičm enih jastučića nemaju telesnih sim ptom a.te gobe). naročito jako pri ustajanju. Svaki od jastučića je pljosnata ovalna kapsul veličine otprilike 2. Bol je razoran i svakin pokretom postaje sve jači. ne preduzimate viši neke radnje . praćena jakim bolovim a ♦ postepeno javljanje bolova u vratu ili donjem delu leđa. ako i imalo.DISKOVI . meka unutrašnja materij počinje da otvrdnjava i disk postaje manje rasteglji Kod odraslih osoba srednjih godina diskovi su tvrdi prilično neelastični. Ako obratiti pažnju nato upozorenje i preduzmete odgovarajuo radnje . lako diskovi razdvajaju pršlje nove i sprečavaju njihovo međusobno trenje. m ožda ste doživeli povredu leđne m oždine. kijanju ili kašljanju ♦ obam rlost ili trnci u ruci ili nozi i m ožda sve izrazitiji gubitak snage u jednoj ili obe noge OBRATITE S E LEKA RU : ♦ ako osećate uporan bol u gornjem ili donjem delu leđa. nis pneumatski (ispunjeni vazduhom) ili nalik opruz Kod dece oni su zapravo kesice ispunjene gelom i tečnošću. Zaista ima malo.

Ako dodirne živac. meutim.iako ne uvek ukazuje na uklještenje diska u donjem delu leđa. 225 . onesposobljavajućih bolova . Kod osoba koje redovno i umereno vežbaju mnogo je manja verovatnoća da će imati tegoba s diskovima nego kod onih koji uglavnom sede. što dovodi do izornih. kompjuterizovana tomografija (CT) ili mijelografija . Tegobe s diskovima katkad se posmatraju sve zajedno pod nazivom degenerativne bolesti diska. možda će za prepoznavanje i određivanje opsega uklještenja diska morati da se upotrebi magnetna rezonanca. Pacijent legne na leđa dok mu lekar pridržava članak i polako podiže nogu. Rendgensko snimanje kičme može da isključi druge moguće uzroke. Ponekad disk natekne. bol u zadnjem delu noge često . Iz tog razloga pregled magnetnom rezonancom i rendgenom koji pokazuje iskrivljeni disk može atkad dovesti do pogrešne dijagnoze bola. Klasičan postupak za prepoznavanje uklještenja diska je test podizanja ispružene noge. tegobe s diskovima često su izazvane svakodnevnim aktivnostima . Ne pritiskaju svi uklješteni iskovi živce i sasvim je moguće da osoba ima izobliene diskove bez ikakvogosećaja bola ili nelagodno:i. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. razoran bol.► Moguće je da pod opterećenjem unutrašnja mairija otekne i protisne se u tvrd spoljni omotač disa. Ako aljnja aktivnost ili povreda izazove prsnuće ili kidaje omotača. Takva oštećenja mogu da budu ireverzibilna. čiji pršljenovi nemaju više tečno jezgro. znatno je manja verovatnoća da će se sresti s ovim teškoćama. izazivajući pritisak na okolne živce. Ceo disk postaje iskrivljen i sva materija ili deo laterije iz jezgra viri kroz spoljni omotač na mestu de je slab. Velika većina povreda diskova javlja se u lumbalom području donjeg dela leđa. prejakim istezanjem za vreme teniskog voleja ili ako se okliznete na zaleđenom pločniku. pukne ili se izobliči bez očiglednog razloga. koju mnogi smatraju neizbežnim delom starenja. Kod starijih osoba. Degeneracija diska je daleko ozbiljnija kod nekih osoba. Slab mišićni tonus i gojaznost takode dodatno opterećuju kičmu i ligamente koji drže diskove na mestu. UZROCI lako jaka povreda može da ošteti disk. DISK L E Đ N A M O Ž D IN A D IJA G N O S T IČ K I POSTUPCI ZD RAVI D IS K U K L JE Š T E N I D IS K K IČ M E N I Ž IV A C P R Š LJE N Zdrav disk deluje kao jastučić među kostima u kičmenom stubu. Promena u stanju diska prirodna je posledica starenja i doprinosi postupnom gubitku rastegljivosti. ali budući da rendgenski snimci ne pokazuju jasno meko tkivo. koji. sadržaj diska može da povredi kičmeu moždinu ili nerve koji iz nje izlaze. Lekar će takođe da traži slabost i gubitak refleksa u nogama i stopalima. iako može da se dogodi i kod ktivne dece i mlađih odraslih osoba. Uklještenje diska najčešće se javlja kod muškaraca llađih od 50 godina. Svaki takav događaj može da dovede do toga da vlaknasti spoljni omotač diska pukne ili se iskrivi do te mere da počne da pritiska kičmeni živac.radiološka tehnika za snimanje kičmene moždine.nepogrešiogznaka da odmah treba da prekinete svako kretaje. ima sasvim drugi uzrok. materije koja sačinjava hrskavicu. a manje od 10 po:o zahvata vrat i ramena. Kaže se da je međukičmeni disk iskliznuo kada meko unutrašnje jezgro proviri kroz oslabljeni ili puknuti spoljni sloj. Teški slučajevi mogu da budu posledica nedostatka kolagena. Osobe koje vežbaju obično duže ostaju pokretljive bez ukočenosti.dizanjem teških predmeta na pogrešan način. Određivanje mesta bola može da bude dovoljno za prepoznavanje uklještenja diska. posledica je trenutan.

oštećenje može da bude trajno dok se ne preduzmu agresivnije mere. sintetičke verzije međuki čmenihih jastučića predstavljaju medicinsku moguć nost u više ne tako dalekoj budućnosti. Poput epiduralne injekcije. stručnjakza akupresuru mo že da preporuči preventivno lečenje da bi se opusti mišići kičme pre nego što se pojavi problem.T E G O B E NASTAVAK LECEN JE I konvencionalna medicina i altemativni oblici lečenja traže način da ublaže bolove. osiguraju odmor. ALTERN ATIVN 1 NAČINI L E Č E N J A Pored ublažavanja bolova i mirovanja koji slede od mah po uklještenju diska. tako da disk ne pritiska više živac. AKUPRESURA Dok akupresura može da bude vrlo delotvorna u le čenju bolova u donjem delu leđa. KO N VEN CIO N ALN A M E D IC IN A Lekari obično propisuju mirovanje u krevetu i sredstva protiv bolova poput acetilsalicilno kiseline (npr. Drugim mikrohirurškim postupcima mogu da se uklone komadići materije iz jezgra koji su probili vlaknasti spoljni zid.DISKOVI . uklještenja diska obično zaceljuju sama i retko je potrebna operacija. lekar će možda da zahteva nošenje pojasa za leđa ili okovratnika da bi se ograničilo kretanje i smanjio pritisak na osetljive živce dok disk zarasta. Isto kao što se veštačke zamene za oštećene ili is trošene delove hirurški ugrađuju u druge delove tela. Aspirina). Kad uklještenje diska izazove slabost ili oduzetost živaca koji kontrolišu mišiće leđa i udova. U težim slučajevima možda će biti potrebno potpuno ili delimično istezanje. Ako spoljni omotač zapravo pukne ili naprsne i izgubi nešto svogželatinastog središta. Budući dajesvaki invazio ni oblik lečenja u blizini kičmene moždine moguće opasan. terapeuti akupre sure vrlo su oprezni kada se susretnu s bolovim izazvanim diskovima u kičmi. za koji se kaže da topi materiju u iskliznulom disku pomoći injekcije enzima kimopapaina. tako da je potpuno mirovanje u krevetu bezuslovno nužno. operaciju bi trebalo da preduzmete tek i krajnjim slučajevima. Radije nego da prime njuje pritisak na kičmu ili na tačke na meridijanim pored kičmenogstuba. ali nema garan cijezatrajnoozdravljenje. Epiduralna injekcija sastoji se od kombinacije anestetika i kortikosteroida ubrizganih kroz dugačku iglu u prostor između zahvaćenog diska i nervnog omota i kičmene moždine. Diskektomija je hirurško odstranjivanje dela uklještenog diska i izvodi se da bi se ublažio pritisak na živac. a možda i pogorša povredu. diskektomij. Osim u teškim slučajevima kada degeneracija diska zahvata živce koji kontrolišu pokrete mišića. barem prvih nekoliko dana posle pojave simptoma. slabost ili oduzetost živaca koji idu prema mišićima Injekcije leka kolhicina mogu da pomognu pr ublažavanju akutnog bola i upale izazvane prsnu ćem diska. a u nekim slučajevima i kortikosteroide i sredstva za opuštanje mišića. Pomalo sporan oblik lečenja. ali poputkukovaod nerđajućegčelika plastičnih srčanih zalistaka. katkad donosi dugoročno olakšanje. obično se usredsređuju na opuštanje i lake telesm vežbe da bi se ponovo uspostavio potpun raspoi kretanja. lekar će možda da preporuči epiduralne injekcije ili operaciju. sada uglav nom već u nemilosti. alternativni načini lečenj. zamena za međukičmeni jastučić prošla je eksperi mentalni stadijum i izvodi se u nekim zemljama. preduzmu mere za smirivanje upale i za vraćanje snage i uobičajenih aktivnosti. ibuprofena ili druga nesteroidna protivupalna sredstva. Jedn takva preporuka je spavanje u položaju račića. jeste hemonukleoliza. kad uklještenje diska izaziv. Kod uklještenja diska bilo kakav pokret leđa može da pojača bol. Ovim postupkom uklanja se jezgro diska ostavljajući tvrdi spoljnji omotač na mestu među pr šljenovima. izgledi za potpun oporavak su izvrsni. Može da se izvrši i operacija iglom za epiduralnu anesteziju da bi se odstranilo nešto jezgra natečenog diska. ležec na boku sklupčanih leđa i upotreba toplih obloga i vlažnog zagrevanja da bi se poboljšao protok krv 226 . Preo staje da se tek uverimo u sigurnost i dugoročan uspel zamenediska. Kad pacijentu bude dovoljno dobro da može da se kreće. Ako je disk tek privremeno iskrivljen.

verovatno će uslediti program masaže i telesne vežbe koji će da umire i ojačaju okolne mišiće. dugoročan pristup ka opuštanju tela i uma i unapređivanju njihovog zdravlja. . skupljenih olena. što dalje možete bez istezanja leđa ili savijanja nogu. KIROPRAKTIKA Današnje kiropraktičarsko lečenje hroničnih problema s diskovima verovatno će da uključi postavljanje dijagnoze pomoću manuelnog pregleda ili rendgena da bi se odredilo mesto zahvaćenih pršljenova. Izdahnite i savijte e u kukovima. (Vidi str. zagovornici refleksologije navode pozitivne rezultate primene čvrstog pritiska iza kosti članka i spoljne ivice risa. zadržite 15 do 20 sekundi. Krpena lutka vraća vašem telu rastegljivost. Vežbe s leve strane preporučuju se za jačanje leđa i vrata kao i za smanjenje opšteg telesnog opterećenja. Lezite na . Izdahnite. Iz stojećeg položaja polako se savijte prema napred u kukovima. okrenite glavu nadesno i pomaknite desno koleno ka podu s leve strane. Iza manipulativnih zahvata za ispravljanje poremećaja mišića i zglobova . edite na pete. Alternativni terapeuti usredsređuju se na telesnu mehaniku koja je dovela do opterećenja diska. može da pomogne osobama s hroničnim tegobama da ponovo steknu dobro držanje i kontrolu nad telom. udahlite i stavite desno stopalo na levo koleno. Refleksologija manipuliše određenim zonama na rukama i stopalima. Primaknite čelo ka podu. Z. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi dok polako dišete. glave obešene prema dole. ■ priljubljenih uz bokove i dlanova okrenutih prema gore. Udahnite i vratite se u uspravan položaj. Dišite polagano. 76/ 77/ Dodatakradi više informacija o položaju tačaka. što pak može da pomogne pri sprečavanju ponovne pojave tegoba s diskovima. Pružite gornji leo tela preko kolena ruku Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Za ublažavanje bola i napetosti u donjem delu leđa. zatim opet sedite. 3 Položaj Dete razgibava nišiće donjeg dela leđa.s dužnim oprezom da se ne bi pogoršalo istegnuće diska .JO G A AKUPUNKTURA Stručnjak za akupunkturu odrediće precizno mesto živca ili živaca zahvaćenih iskliznutim diskom i verovatno će da obrađuje tačke duž meridijana glavne žile.đa ispruženih ruku. stručnjak osposobljen za Aleksandrovu (Alexanderovu) tehniku ili Feldenkrajsovu (Feldenkraisovu) metodu.) RAD NA T E LU 1 Zakretanjem tela u loložaju Spušteno savijeno :oleno istežete mišiće lonjeg dela leđa. Pošto se uspostavi kontrola nad početnim simptomima. Ponovite na drugoj strani. Zadržite položaj 15 do 20 sekundi. PREVEN CIJA Joga je uvrežen.

hvat. To se na češće događa između debelog creva i bešike. 68 p o d H itn a s ta n ja .p r v a p o m o ć . proliv. što zahteva opsežan hirurški z. m ožda imate neki drugi porem ećaj u trbušnoj šupljini. divertikulitis. može da obuhvč ta različite pojave od malog apscesa u jednom ili viš džepića do teške infekcije ili perforacije creva. Dru^ moguća komplikacija je jako unutrašnje krvarenje krvarenje debelog creva. proliv bolovi u donjoj levoj četvrtini stom aka koji se pojačavaju pri dodiru osetljivog mesta OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate tem peraturu. zato što su divertikuli obično bezbolni praćeni su s malo ili nimalo simptoma. ♦ ako jaki bolovi potraju uprkos lečenju. a isto tako se često javljaju na prvor delu tankog creva (iako tamo retko izazivaju teškc će). Ako se ne leči. Upala izazvan divertikulitisom može konačno da dovede do zače pljenja creva. Sirr ptomi liče na simptome zapaljenja slepog crevi osim što je mesto na kojem se javlja bol više s lev strane donjeg dela trbuha nego s desne.) ♦ ako im ate tem peraturu. ovo ukazuje na u n u tr a š n je k r v a r e n je . a možda nikada neće sasvim nestati. Odmah potražite lekarsku pomoć. bolovi i osetljivost u stom. nadimanje stomaka i bol u stomaki Ako začepljenje potraje. m ožda im ate peritonitis ili upalu trbušne m aram ice. koji su obično jači s leve strane ♦ ♦ ♦ ♦ mučnina tem peratura zatvor. retka stolica. a mc že da dovede do infekcije susednih bubrega. retk stolice. Ako imate divertikulozu. koji se javljaju duž zi dova creva. na šta će da vam ukaže zatvor.DIVERTIKULITIS SIMPTOMI ♦ jaki grčeviti bolovi u stom aku. ♦ ako se u stolici pojavi krv. a ako prodru kroz crevni zid. ćeni divertikul može takođe da dopre do susednc organa i stvori vezu između njih ili fistulu. Džepi ći mogu da se razviju bilo gde u probavnom trakti ali najćešće se stvaraju na kraju silaznog i zavijeno debelog creva. ku će se povećati. Apscesi mogu da se stvaraju oko zahvaćenc divertikula. divertikulitis može da dovede d teških komplikacija. Divertikulitis može da bude akutan ili hroničar Akutni oblik može da se ispoljava kroz jedan ili viš teških napada infekcije i upale. pa ćete možda osetiti mučninu povraćati. može da s razvije upala trbušne maramice. ( Vidi takođe str. zvanih divertikuli. moguće smrtonc sna infekcija koja zahteva trenutno lečenje. ivertikulitis je upala ili infekcija malih dže pova. ili povraćate. možda toga nećete bi ni svesni. Stvaranje samih džepića relativno j' bezopasna pojava poznata kao divertikuloza. m ožda se radi o infekciji koja zahteva uzimanje leka. infekciju sluzokože koja oblaže trbušnu šupljinu. Zahv. A budući da divertikuli kal kad krvare. Ozbiljnija bolest. D . Možda ćet osetiti grčenje s leve strane koje nestaje s puštanjer vetra ili vršenjem nužde. Kod hroničnogdivei tikulitisa upala i infekcija mogu da se povuku. groznicu i stom ak počne da vam otiče. u stolici može da vam se pojavi jarkc crvena krv.

Nesvarena hrana ili fekalni sadržaj smešteni u tim izbočinama . Ako imate akutni slučaj divertikulitisa. koja napuni debelo crevo barijumom i omogućuje da se na rendgenu vidi unutrašnjost creva može da pomogne da se potvrdi dijagnoza divertikulitisa. pa će lekar umesto njih možda da se posluži CT-pregledom. antibioticima i ponekad operacijom. Ako sluzokoža debelog creva iz nekog razloga oslabi( unutrašnji pritisak može da istisne džepiće sluzokože i stvori izbočinu u mišićnom zidu. sindrom iritabilnog creva i divertikulitis mogu da imaju iste simptome. Katkad može da se uzme i malo tkiva za biopsiju. ali ako imate divertikulitis. Ako vam se ipak razvije divertikulitis. lekar će možda da vas uputi da jedete hranu bogatu vlaknima kako bi vam se creva redovno praznila i kako biste smanjili izglede da ćete oboleti od divertikulitisa. možda ćete morati samo da ležite i uzimate sredstva za omekšavanje stolice. morate da odete kod lekara da biste se svakako u potpunosti oporavili i izbegli komplikacije opasne po život. ali dobijete samo blagu infekciju. Ako vas često muči zatvor i obično se napinjete pri pražnjenju creva. . što dovodi do upalne bolesti . antibiotike za suzbijanje infekcije i možda antispazmodike. DIVERTIKULI LEČEN JE Divertikuloza može da se leči kod kuće.zvana divertikulitis . lekar će morati temeljno da vam pregleda creva. lekar će verovatno da vas uputi na analize krvi i stolice kako bi lakše dijagnostikovao moguću infekciju. Ako se divertikuli zatim ispune fekalnim sadržajem ili nesvarenom hranom. pa isto može dase potvrdi dijagnoza. možete da izazovete dovoljan pritisak na zid creva da bi započelo stvaranje divertikuloznih džepića.mogu da postanu izvor infekcije. Ako se poremećaj ne leči. Budući da rak. i barijumova kaša i biopsija mogu da vam ozlede creva. Barijumova kaša. D IJA GN O STI ČK I POSTUPCI Ako mislite da imate divertikulozu ili divertikulitis. da bi se proverilo da li ima kanceroznih izraslina. hranu u tečnom obliku. D IV E R T IK U L APSCES KO N VENCIO N ALN A M EDICINA Ako imate blag slučaj divertikuloze. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.i divertikulima . postaju Dsetljivi na bakterijske infekcije. Zaista. Alternativni oblici lečenja divertikulitisa mogu da se primenjuju zajedno s konvencionalnim oblicima da bi se ublažili simptomi i ojačao sistem za varenje.UZROCI Starenje i naslednost primarni su činioci kod pojave divertikuloze i divertikulitisa. Možda će vam pregledti unutrašnjostcreva i pomoću rastegljive osvetljene cevi. postupkom koji se zove sigmoidoskopija. upala koja će uslediti .divertikulitisa. u japadnim zemljama procenjuje se da izmedu 20 i 50 posto Ijudi starijih od 50 godina konačno oboli od divertikuloznih poremećaja. kojim se vidi zid creva i debelo crevo spolja. opasnostse uveliko povećava potrošnjom rafinisane hrane siromašne vlaknima. taj broj u SAD možda arelazi i 50 posto. no ishrana takode igra značajnu ulogu.može da izazove pojavu apscesa koji mogu da se probiju kroz zid creva u trbušnu duplju. Konvencionalna medicina leči divertikulitis služeći se promenom ishrane.

HOM EOPATIJA Mnogi homeopatski lekovi. s potpunom kurom lečenja od oko 10 poseta. suv šljive. ne koje nadražuju vaš sistem i koje biste morali c izbegavate. Tokom napada akutnc divertikulitisa učinite sledeće vrste hrane značajnii sastojkom svoje ishrane: kuvano povrće. rom homeopatom da biste saznali koji lekovi i koj doze bi mogle da odgovaraju upravo vama.) Ako imate nekoliko napada akutnog divertikulitisa. lekar će možda morati da vam odstrani zahvaćeni deo creva kad više ne budete ispoljavali nikakve simptome. sok od suvih šljiva ili čajevi od lekovitog bil namenjeni upravo zatvoru mogu da posluže kao pr rodni laksativi. Posetite stručnjakaza kinesku medicinu radi preporuka i lečenja. kuvano v< će i jabuke . Izbegavajte mleko i mlečne proizvode (jogu i sireve). AROMATERAPIJA Dve kapi m iloduha (Hyssopus officinalis) koje ćete udisati tri puta na dan mogu da posluže kao sredstvo za opuštanje stomaka. Testira te se na alergije na hranu da biste odredili vrste hr. PSIHOSOM ATSKO L E Č E N J E Tehnike opuštanja mogu da vam pomognu da se nc site sa stresom i bolovima izazvanim divertikulitison ISHRANA Da bi lečio divertikulitis. Ako ipak budete imali zatvor. kao što su beladona ( < B lladonna). pustite da provri i kuvajte na lagant /2 vatri 15 minuta. stručnjak za akupunkturu uvodiće igle u tačke za ublažavanje bolova i nadutosti. ali ozbiljniji slučajevi zahtevaju lečenje konvencionalnom medicinom da bi se sprečile ozbiljne zdravstvene komplikacije.koji će da deluju umirujuće na upaljer creva. U nekim slučajevima lekar će možda morati da drenira inficirani apsces i smanji opterećenje kojem je izložen crevni trakt izvodeći privremenu kolostomiju. Pijte tri puta na dan. Zavisno od uspeha oporavka. Tokom akutnih napada divertikulitisa probajte c gladujete jedan do tri dana uz vodu ili biljne sokovi Jedite one vrste hrane koje ne povećavaju obim st< lice (supe i hleb siromašan vlaknima) dok su dive tikuli još upaljeni i osetljivi. naročito ak imate proliv. Vrlo je važno da održavate dobre navike u ishrani dok se podvrgavate lečenju akupunkturom. Pijte najmanje šest čaša vode svakoga dana da bist sprečili zatvor. 230 . Budite uporni u ishrani s malo mast masnoća usporava prolaz hrane kroz creva. AKUPUNKTURA Služite se laganim biljnim uljem da biste svako jutr ležeći izmasirali donji deo stomaka kružnim pokret ma u smeru kazaljke na satu. Lečenje se izvodi jednom ili dvaput nedeljno zavisno od težine poremećaja. Možda će vam biti potrebna operacija ako se intravenskim lečenjem ne bude delotvorno lečio akutni napad divertikulitisa. smanjivanje upale. (Vidi takođe R akdebelogcreva. Posle masaže popijt čaj od lekovitog bilja poput kamilice (Matricaria n cutita). LECENJE LEKOVITIM BILJEM Glatki brest (Ulmus fulva) može da deluje umirujuć na zahvaćene divertikule: stavite 1 kašičicu praha 1 šoljice vode. MASAŽA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Stručnjaci za alternativnu medicinu mogu da leče neke blaže slučajeve divertikulitisa. verovatno će da vas smeste u bolnicu radi intravenskog lečenja antibioticima. Ma kakvo bilo vaše lečenje. brionija (Bryonia) i Colocynthis mogu d se koriste za lečenje divertikulitisa. koja može da ubrza opuštanje. ovaj zahvat može da se poništi sledećom operacijom.DIVERTIKULITIS NASTAVAK ID Ali ako ste imali perforaciju ili vam se razvije teža infekcija. KINESKO LEKOVITO BILJE Neke kineske trave koje se koriste za lečenje sistemskih poremećaja mogu da se pokažu korisnim kod divertikulitisa. regulisanje peristaltike creva i poboljšavanje tonusa zidova creva. Kolostomijom se napravi otvor tako da creva mogu da se prazne u kesicu koja je pričvršćena za stomak. koji mogu da pogoršaju bolest. izgledi za potpuno ozdravljenje vrlo su dobri ako brzo dobijete lekarsku pomoć. Uvek prvo proverite kod stručnjaka da biste s uverili da li je upotreba te trave primerena upravo z vašu bolest. Možda će vas i hraniti intravenski kako bi vašem debelom crevu ostalo vremena da se oporavi. Proverite s lek.

Izbegavajte rafinisanu hranu poput belog brašna. nemojte da je odgađate niti zanemarujete.R EFLEK S O LO G IJA Da bi podstakao izlučivanje norepinefrina i hidrokortizona (koji pomažu vašem organizmu da se nosi sa stresom i ublažuju infekciju) i poboljšao održavanje tonusa crevnih mišića. Suprotno narodnoj mudrosti nije obavezno izbegavati jezgraste plodove i semenke. Jedite hleb od integralnih žitarica. koja je izuzetno jak biljni laksativ. izbegavajte proizvode koji sadrže senu . čime se podstiče redovno pražnjenje creva. ali neke mogu da budu vrlo jake. Suve šljive. Nemojte da ga upotrebljavate tokom predugog vremenskog perioda i nikada nemojte da spavate na električnom jastučiću. sok od suvih šljiva i seme biljke afričke bokvice dobri su prirodni laksativi. Kod suzbijanja zatvora probajte sredstva za omekšavanje stolice.u roku od nekoliko minuta pošto ste ga napravili. LEČEN JE KO D K U Ć E ♦ Za suzbijanje blagih bolova i grčenja u stomaku upotrebljavajte električni jastučić. pre nego što se smesa zgusne. žitne pahuljice s mekinjama. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. mogli biste da se opečete. verovatnoća da će oni zapeti u divertikulima nije ništa veća nego kod drugih vrsta hrane. . ♦ Da bi vam pražnjenje creva postalo redovnije. belog pirinča i drugih prerađenih vrsta hrane. Redovnim telesnim vežbama možete da održite tonus crevnih mišića. kao što se isto postiže i nadraživanjem zona koje odgovaraju mestu upaljenih divertikula u crevima (zona silaznog debelog creva). zobenu kašu. naravno. PREVEN CIJA Najbolja preventivna mera koju možete da preduzmete protiv divertikulitisa jeste. Nadraživanje zone dijafragme/solarnog pleksusa može da pomogne kod stresa i napetosti. Posebne kombinacije čajeva za suzbijanje zatvora mogu da se nabave u biljnim apotekama. Prilagodite svoju ishranu bolesti i tako što ćete ukinuti onu hranu koju vam je teška za varenje. ili probajte preparat koji možete da nabavite bez recepta i koji sadrži afričku bokvicu (Plantago psyllium) za povećavanje uloge vlakana u ishrani.majčino lišće (Cassia senna). Možete isto tako da probate mleveno seme psilijuma. Nadraživanjem zona creva postiže se redovno stezanje creva i izlazak izmeta. da se čuvate da ne dobijete male vrećaste izbočine u crevima koje se nazivaju divertikuli. Sipajte 1 kašičicu u bilo koji hladan napitak i pijte jednom na dan . pa ih koristite samo kako vam je rečeno. sveže voće i povrće koje sadrži vlakna. Nemojte da upotrebljavate čepiće protiv zatvora jer vaš sistem može da postane zavisan od njih. stručnjak će da masira zone nadbubrežnih žlezda na stopalu. Ako osetite želju za pražnjenjem creva. iznenadan prelazak na ishranu bogatu vlaknima može da izazove nadimanje stomaka i stvori neugodnu količinu gasova u crevima. Pobrinite se da pijete mnogo tečnosti ako povećavate unošenje vlakana i pripazite da vlakna dodajete postepeno. Imate dobre izglede za to ako jednostavno promenite svoju ishranu i način života. ♦ Ostanite u krevetu ako imate temperaturu ili jake bolove i ubrzo potražite lekarsku pomoć. nastojte da vršite nuždu u isto vreme svakoga dana (obično je lakše posle jela).

Muškarci takođe mogu da dobiju rak dojki. ili pak dojke izgledom ili dodirom otkrivaju da nešto nije u redu. Savršenija ispitivanja i mogućnost lečenja znače da će najmanje 7 od 10 žena s rakorr dojke preživeti duže od 5 godina nakon početne dijagnoze. poput uvučenog ili nam reškanog izgleda. vaki mesec ženine dojke prolaze kroz privremene promene povezane s menstruacijom i na njima može da se stvori čvorić. brojne podvrste. rešiti ga se u potpunosti mnogc je teže. nekima su potrebne godine & c se prošire dalje iz dojke. iako neki mogu da izazovu osećaj bockanja. . krvav ili druge boje obično izazvan bezazlenim tegobama. crvenkasta. Svaki takav o tok mogao bi da se dovede u vezu s rakom . iako njih 90 posto nije kancerozno. ali trebalo bi da se odredi. koja m ože da ukazuje na tum or koji ne m ože da se vidi niti opipa ♦ svaka prom ena u obrisu. ♦ ako im ate natečene limfne žlezde ispod pazuha. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako se na jednoj ili obe dojke pojavi abnormalan čvorić ili uporan bol. Neki tumori su dobroćudni. Dve od tr pacijentkinje obolele od raka dojke starije su od 5C godina.ili kanalićima kojims mleko putuje do bradavice. ili gnojenja. iako lečenjem bolest često može da se kon troliše godinama.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak dojke obično nem a nikakvih sim ptom a. čvorići u dojkam a obično su bezbolni.DOJKE . Kako tum or napreduje. koji ugrožava svaku devetu ženu i čini jednu šestinu svih slučajeva raka. a obole mnoge kod kojih nema poznatih faktor. a punih pola preživeće više od 10 godina S UZROCI lako su precizni uzroci raka dojke nejasni.malim kesicama koje stvaraju mleko . sastavu ili tem peraturi dojke. ali na njih otpada manje od pola posto svih slučajeva. većina žena za koje s< smatra da su u velikoj opasnosti od raka dojke ne obo li. svraba ili pečenja. Lokalizovani tumori obično mogu uspešno di se izleče pre nego što se rak proširi. Ipak. Cvorići su najčešće u lobulama . U zro k bi mogao da bude nešto drugo osim raka. Ijušćenje bradavice sim ptom atično je za Pedžetovu (Pagetovu) bolest. 9 slučajeva od 1( ima stopu preživljavanja od 5 godina. Rak dojke obično počinje stvaranjem malog. dok se druge kreću brže. Kad rak jednom počne da se širi. lokalizovan oblik raka ♦ neobičan iscedak iz bradavice koji može da bude bistar. Mogućnost da zloćudni tumor metastazira ili se proširi zajednička je svim oblicima raka. Dva glavna tipa raka dojke su lobularni i duktalni karcinom Svaki od njih ima . Kac jednom takav tumor naraste do određene veličine verovatnije je da će se od njega odvajati ćelije koje se zatim šire u druge delove tela krvotokom i limfnirr sistemom. ali moguć i kao posledica raka. m ožda ćete prim etiti sledeće znakove: ♦ otok ispod pazuha ♦ bol ili osetljivost u dojci ♦ čvo rić u dojci. Različite vrste raka dojke rastu i šire se različitom brzinom. a većina ostalih ima između 39 i 49 godina Srećom. drugi su zloćudni il kancerogeni. rak dojke se vrlo dobro leči ako se otkrije rano. znamo koj su glavni faktori rizika. £ gotovo jednu trećinu svih slučajeva raka kod žena. izbrazdana površina poput narandžine kore sim ptom atična je za uznapredovali rak dojke ♦ prom ena na bradavici. Pc broju smrtnih slučajeva od raka ispred ovog oblike nalaze se rak debelog creva i rak pluća. C vo rići su obično vidljive na mamogramu mnogo pre nego što ih vi m ožete videti ili napipati ♦ uočljiva ravnina ili udubina na dojci. štc znači da ne napadaju drugo tkivo. svaki bi čvorić trebalo odmah pregledati. To jc najčešći oblik raka kod žena. lokalizovanog tumora. ali povremeno se javljaju i u nežlezdanom tkivu. često prvi očigledan sim ptom raka dojke.

Brojna ispitivanja pokazala su da je kod žena :ija je ishrana bogata mastima veća verovatnoća da :e da dobiju ovu bolest. prosečna dužina njenog mesečnogciklusa i njene ^odine kod prvog porođaja. U osnovi. ne predstavljaju gotovo nikakvu opasnost. sestra ili kći imala rak dojke postoji veća verovatnoća da će se javiti bolest. klizavom zrnu pasulja ili graška. Istraživači su sad identifikovali gen koji smatraju odgovornim za porodični rak dojke: nosi ga otprilike svaka 200. Uzimanje lormona u obliku kontraceptivnih pilula ili hormon. žena. Istraživači misle da što je veća ženina izloženost ženskom hormonu estrogenu. ali odmah prestanite ako osetite bilo kakav bol. Kao i sa svakom postoperacionom vežbom. Zenina izloženostestrogenu progesteronu raste i pada tokom života. estrogen nalaze ćelijama da se dele. ali mamogrami. Osnovna mamografija rendgensko snimanje dojke s niskom dozom zračenja . Sto dalje možete. prestane doDijati menstruaciju nakon 55. a i redovna potrošnja alkohola može da ubrza )olest. a na to uti:e uzrast kad počne i prestane da dobija menstruaciu. naročito ako je u užoj porodici bilo obolelih.tegobe). 2 D IJA G N O S T IC K I P O S T U P C I Rak dojke najbolje reaguje na lečenje kad se otkrije rano. Osim godišnjeg medicinskog pregleda. iakozato nema konačnih dokaza.postoji veća verovatnoća da će da dobiju rak dojke nego kod žena u premenopauzi. Uopšte. koji imaju nisku dozu 'račenja. Lečenje /elikim dozama zračenja može takođe da igra odrelenu ulogu. Opasnost je nešto veća kod žene koja je imala dobroćudan čvorić u dojci i znatno veća kod žene koja je prethodno imala rak dojke ili jajnika.preporučuje se ženama u dobu od 35 do 40 godina. Veza između raka dojke i hormona postepeno postaje sve jasnija. probajte Penjanje po zidu. Opipavanje kvržice možedavam pomogne pri zaključku: dobroćudna cista može na dodir da bude nalik zaobljenom. kod žena u postmenopauzi . dok tumor na dodir može da bude deblji i može da izazove jamicu na koži iznad njega. Ako žena ima taj gen. Među najznačajnije činioce ubrajaju se starije doba i rak dojke u porodici. a svake godine nakon 50. ali to ne garantuje da će ga i dobiti. uvek to činite uz odobrenje i pod vođstvom svoga lekara. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. s ciljem dizanja obe ruke iznad glave. Budući da zloćudni i dobroćudni čvorići obično imaju različita fizička obeležja. malo razmaknutih stopala i s obe ruke na zidu. predodređena je da dobije rak dojke.___________________________ __ rizika. sve bi žene morale da sprovode mesečne samopreglede dojki (vidi D ojke . razgibanim i jakim. ili ima mesečni ciklus craći ili duži od prosečnih 26 do 29 dana. Polako klizite s obe ruke zidom prema gore. . rodi prvo dete nakon 30. Većina žena takođe bi trebalo da obavi mamografiju svake druge godine počevši oko 40. Kod žene čija je majka. godine života. Zene koje su u opasnosti od raka dojke trebalo bi da se savetuju s lekarom radi najboljeg rasporeda. JO G A N AKO N O P E R A C IJE D O JK E 1 Ožiljkasto tkivo kao posiedica operacije raka dojke može da ograniči raspon vaših pokreta ruke.što obično znači onih koje su navršile 50 godina .možda oostajući kancerogene. Istraživači pretpostavljaju da iko masti budu sačinjavale manje od 20 posto ženilih dnevnih kalorija. Počnite stojeći tridesetak centimetara od zida. što se ćelije više dele. to je 3na podložnija raku dojke. G ojaznost je faktor rizika vredan spomela. takva će ishrana možda da je titi od dobijanja raka dojke. Ponavljajte pet puta na dan. Pomoću nekoliko provera može da se razlikuje dobroćudn čvorićod zloćudnogtumora. verovatnije je da će na neki način biti abnormalne . Da biste ožiljkasto tkivo i mišiće održali istegnutim. O vezi između ishrane i raka dojke još se uvek aspravlja. Nad svakom opasnošću od izazivanja raka dojke mamografijom jasno preovlađuju njene dobre strane: čvorići u dojkama mogu mamogramom da se identifikuju i do dve godine pre nego što se mogu opipati.ke dopunske terapije može isto tako da poveća :>pasnost. Opasnost od dobijanja •aka dojke povećava se ako menstruaciju dobije prie 12. godine. a statistike daju da se nasluti da je kod crnkinja veća verovatnoća nego kod belkinja da će dobiti rak dojke pre menopauze.

vi i vaš lekar morate da znate koliko je rak uznapredovao. hemoterapijom ili hormonskim lečenjem. T ri d ecen ije najčešća rekonstruktivna operacija podrazum evala je ugradnju p ro te z e p unjene silikonom isp o d ko že ili mišića grudi. stvara dodatn e ožiljke i m o že da izazove slabost u p o d ru čju s kojega je u zeto tkivo. istražite mogućnosti. Ovim zahvatom odstranjuju se tumor i okolno tkivo dojke. Kad se suoče s operacijom. a daleko je manje naružujuća. U slučaju raka dojke koji je već metastazirao i pc novljenog rakadojke. Pronađite lekara kom verujete i ne prenagljujte s odlukom. primarni načini lečenjasu leče nje zračenjem i hemoterapija. Različite analize koriste se da bi se proverilo prisustvo i verovatna mesta metastaza. Praćena primerenim lečenjem zračenjem. I međuvremenu. rak dojke leči se hirurškim putem. N e k e že n e tvrd e da im je kao posledica silikonskih implantata ko ji cu re p o re m e će n im unološki sistem ko ji ih onesposobljava. leđa ili nekog drugog mesta da bi konstruisali veštačke zam ene za dojku. specijalistima i osobama koje su imale ovu bolest i zatražite drugo mišljenje u nekom većem centru za lečenje raka. takvi implantati uklonjeni s tržišta.što naružuje manj od radikalne mastektomije. istraživači istražuju lečenje raka do ke različitim oblicima imunoterapije. iako su p o tv rđ e n e m anje ozbiljne. LECEN JE Ako imate rak dojke. Ako je moguće. D o k se n eke žen e odlučuju da n ose p ro te zu nakon m astektom ije. lumpektomija se pokazala isto tako delotvornom kao i radikalna mastektomija kod ranog raka dojke. mišića i limfnih čvorova. Može da se ustanovi prisustvo hormonskih receptora na ćelijama raka da bi se ustanovilo da li je verovatno da će rak dobro da reaguje na hormonsko lečenje. Postavljajte pitanja lekaru. KO N VENCIO N ALN A M E D IC IN A Mogućnosti lečenja raka dojke zavise od toga koliko je rak uznapredovao. Ali pre nego što donesete odluku o lečenju. R ek o n str u k tiv n a OPERACIJA DOJKE Lum pektom ija ne izobličuje na način na ko ji je to nekad činila operacija dojke. učinite sve što možete što je pre moguće da biste ga se rešili. Sada su u raširen oj u p o tre b i im plantati punjeni slanim vodenim ra stvorom . ali većin mišića grudi ostaje netaknuta .potpuno odstranjivanje dojke i okolne masnoće. Pomoću ostalih analiza može da se prognozira verovatnoća metastaza i mogućnost vraćanja bolesti nakon lečenja. ko potiskuju estrogen. Jedini način da se potvrdi rak jeste izvođenje aspiracije iglom ili biopsije i provera uzorka tkiva i postojanja ćelija raka. U slučaju zloćudne izrasline. neke žene radije odabiru modifikovanu radikalnu mastektomiju nego lumpektomiju i lečenje zračenjem. nadaju se d 234 . Standardni hirurški postupak u slučaju raka dojke nekad je bio radikalna mastektomija . E ste tsk i rezultati su zadivljujući. Kratko odlaganje između dijagnoze i lečenja neće ugroziti uspeh lečenja. hemoterapijom i hormonima. p ro p ra tn e pojave. iza čega obično sledi neka kombinacija lečenja zračenjem. pa su 1992. od lekova u upotrebi. ali je ta operacija skupa i složena. koliko je stara pacijentkinja i kakvog je inače zdravlja. H iru rzi takode m ogu da p resa d e tkivo sa stom aka.DOJKE . način lečenja koji se sada preferira jest lumpektomija . Hormonsko lečenj takođe može da bude korisno u slučajevima rak koji reaguju na hormone. Otada u n ekoliko naučnih ispitivanja nije uspostavljena nikakva veza izm eđu im unoloških p orem ećaja i silikonskih implantata d ojke. Kod mnogih žena čiji se rak dojke rano otkrije i još uvek je ograničen.uklanjanje kanceroznog čvorića i limfnih čvorova ispod pazuha. druge pak biraju re ko n stru kcijski h iru rški zahvat. ali čak ni m astektom ija ne m ora trajno da izobliči. najrašireniji je tamoksifen.RAK NASTAVAK snimanja poput mamografije i ultrazvuka mogu često da isključe rak. ali ipak neželjene.

Zadržavanje estrogena izvan dojke može da smanji verovatnoću raka i. Jedno retrospektivno ispitivanje 86 žena s metastaziranim rakom dojke tokom 10 godina pokazalo je da su se one koje su učestvovale u terapiji grupe za pružanje podrške i samohipnozi dok su primale konvencionalnu terapiju osećale bolje i živele u proseku 18 meseci duže od onih koje su primale samo konvencionalnu pomoć. slabe biljne estrogene koji mogu biti naročito korisni u borbi protiv oblika raka dojke osetljivih na hormone. kreme i dezodoranse koje vam je preporučio lekar. hemoterapiji i drugim oblicima lečenja. soja. može da smanji brzinu kojom se ćelije raka umnožavaju. Osim primene takvih individualnih psihosomatskih pristupa poput meditacije ili joge. Pšenica. selenom i jodom. vidi Rak. Možete da oživite jelovnik probajući razne vrste svežeg voća i povrća i zasnivajući nova jela na integralnim žitaricama i mahunarkama. posebno vitaminom A . izbegavajte da nosite grudnjak ili odeću koja može da nadražuje to područje. meso i hranu prženu na visokim temperaturama učiniti povremenom poslasticom. žitarice i ribu osloncima svoje ishrane. 229) ponovo ćete uspostaviti pokretljivost i smanjiti ukočenost mišića. zajedno s vitaminima i mineralima za koje se smatra da štite od raka dojke. Počnite s mamogramima i ranije ako imate rak dojke u porodičnoj istoriji bolesti. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE svakako ćete dobijati mnogo vlakana koja pročišćavaju organizam. Opuštanje uma može zasigurno da pomogne pri ublažavanju mentalnih i telesnih opterećenja izazvanih rakom. ♦ Ako upotrebljavate sredstva protiv začeća. N ataj način Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. šargarepa. pa kalcijum om . Teoretski. ♦ Učinite voće. povrće i žitarice mogu da doprinesu smanjivanju te opasnosti. D O P U N S K l NAČINI L E Č E N J A Kao i sa svakim oblikom raka. Dobra je zamisao punomasne mlečne proizvode. šljive. . ■ Vaša ishrana može da igra važnu ulogu u sprečavanju raka dojke. D i E. U načelu. NAČIN ŽIVOTA Redovno vežbanje aerobika može donekle da zaštiti ženu od dobijanja raka dojke. ako zloćudna bolest postoji. ISHRANA PREVEN CIJA ♦ Pregledajte dojke jednom mesečno. povrće. KUĆNA NEGA Posle operacije dojke. Ispitivanja su otkrila da je kod žena koje vežbaju energično i često barem upola smanjena verovatnoća da će dobiti rak dojke u odnosu na one koje ne vežbaju. a ne osloncima svoje ishrane. Telesne vežbe isto tako mogu da pomognu ženama obolelim od raka dojke da bolje podnose propratna dejstva zračenja ili hemoterapije. masti iz ishrane mogu da povećaju opasnostod raka dojke. nema prihvatljive alternative za konvencionalno medicinsko lečenje. idite na detaljan lekarski pregled jednom godišnje i obavite mamografiju jednom godišnje ako imate 50 godina ili više. održavajte kožu čistom i dobro je vetrite i upotrebljavajte samo one losione za kožu. Određena biljna hrana sadrži fitoestrogene. ♦ Ako ste u velikoj opasnosti od dobijanja raka dojke.će manipulacijom imunološkog sistema organizma da poboljšaju njegovu prirodnu otpornost na rak. Da biste na najmanju meru sveli moguću neugodnost od lečenja zračenjem. jam (slatki krompir) i kokosov orah ubrajaju se u vrste hrane koje sadrže fitoestrogene. a voće. fitoestrogeni zaustavljaju ulaz telesnog estrogena u tkivo dojke. mnogim osobama koristi strukturisana terapija u grupi za pružanje podrške. jabuke. Neki lekari preporučuju obolelima i osobama koje su prebolele rak dojke da uzimaju dodatne količine antioksidansa. Načini lečenja nabrojani ovde trebalo bi da se smatraju preventivnim merama ili dodatnim mogućnostima koje treba da primenjujete zajedno sa standardnom medicinskom pomoći. pomoću redovnih jednostavnih vežbi (str. razgovarajte s lekarom ili ginekologom o rešavanju simptoma menopauze bez pilula estrogena. Za više informacija o zračenju. C . masline. zamolite svoga lekara da vam izloži sve razloge za i protiv kontraceptivnih pilula na bazi estrogena.

izrasline. tako da budete upoznati s njihovom građom i da možete da otkrijete sve nove tvorevine ili čvoriće. Ako više nemate menstruacije. naročito ako se radi c vašoj majci ili sestri.detaljni rendgenski snimci dojki mogu da otkriju tumore presitne da bi se opipali ru kom. 192). šireći tkivo. Predmenstrualne promene mogu d£ izazovu privremeno zadebljanje koje nestaje posk menstruacije tako da je najbolje pregledati dojke oko nedelju dana posle menstruacije. to m ože da bude znak ra k a d o jk e . s bolovim a ili bez. Tipičar model ponašanja nalaže je svake druge godine posk doba od oko 40 godina. drugi pak kažu da ne bi trebalo pre 50. sa simptomima koji s 6 . bi žena trebalo da počne s rutinskim mamografi jama: neki lekari kažu u dobu između 35 i 40 godi na. m ožda imate c is t u ili fib r o a d e n o m . trebalo bi da pregledate dojke svaki mesec. Svaki mesečni ciklus dono. ishranu. Počevši od puberteta. najverovatnije izazvani predm enstrualnim oticanjem bolovi praćeni crvenilom i toplotom ili iscetkom iz bradavice. OBRATITE SE LEKARU: ako prim etite bilo novi ili neobičan čvo rić u dojkam a. čvo rić koji je pokretan i pod dodirom deluje kao da se ne drži za grudi. svaki mesec s menstrualnim ciklusom i s trudnoćom. rastežući nervna vlakna i izazi vajući bolove. Z B O LO V I U DOJKAM A Bolovi u dojkama mogu da imaju brojne uzroke uključujući normalno oticanje tkiva dojke tokon menstrualnog ciklusa.TEGOBE V SIMPTOMl bolovi ili osećaj punoće u jednoj ili obem a dojkam a. ovo m ože da ukazuje na infekciju. uključujući rak. u retkim slučajevim a oni mogu da ukazuju na infekciju ili rak. enska dojka je organ koji se menja s pubertetom. a zatim povećanu učestalos na jednom godišnje iza 50. i možd. godine. Ostali uzroci uključuju infek ciju ili povredu. Iscedak isto tako m ože da ukazuje na dobroćudnu izraslinu ili r a k d o jk e . čvo rić koji je tvrd . uključujući poras estrogena i progesterona. Mamogrami . nije pokretan i pod dodirom deluje kao da se drži za grudi.D O JK E . naročito ako on ostane prisutan tokom celog m esečnog ciklusa. Neke žene iskuse ovo bolno oticanj neposredno pre menstruacije. Postoji neslaganje i priličan spor oko toga kad. Ako u porodic imate obolelih od raka dojke. pregledajte dojke svaki mesec onoga dana koji ćete lako pamtiti. sa sobom hormonske promene. N eka vam svaki čvorić proveri lekar. lako je većina čvorića bezopasna. ali nije opasno nije potrebno nikakvo lečenje ako možete da pod nosite tu nelagodnost. Većina promena u dojci savršeno je prirodna i nije razlog za zabrinutost. na primer onog£ datuma koji odgovara vašem rođendanu. takode nastavlja da se menja s godinama. Opšte oticanje tkiva dojke koje se javlja s men struacijom može da bude bolno. lekar će možda da savetuj« drukčiji raspored. Možete da doživite bilc koju od nekoliko tegoba kpje zahtevaju lekarsku pomoć. m ožda naboran ili sm ežuran izgled dojke. koji dovode više tečnosti dojke. Glavne među njima su bolovi u dojci i tvorevine ili čvorići (vidi dole i str.

Infekcije dojki leče se antibioticima. a rak dojke retko izaziva bolove ako bolovi ne isključuju mogućnostdase radi o raku. ISHRANA Vitamin E delotvorno ublažava bolove u dojkama. Ovaj način lečenja izaziva manje nežeIjenih propratnih dejstava od hormonskog lečenja. upotrebljava se u Evropi i pokazalo se delotvornim. Svi gore navedeni oblici hormonskog lečenja imaju propratne efekte.► povuku pred prestanak menstruacije. lekar konvenciolalne medicine možda će predložiti ublažavanje boova analgetikom poput acetilsalicilne kiseline (npr.ije. Vaš lekarse možda neće odlučiti za upotrebu tamoksifena zbog nesigurnosti u pogledu njegovog dugoročnog delovanja (opasnost od raka). uključuju glavobolju. stručnjaci za alternativnu medicinu često ieče bolove u dojkama većim dodatnim količinama hranljivih materija i lekovitim biljem. ginekološke izrasline i krvne ugruške. savetujte se s lekarom pre nego što počnete da uzimate vitamin E. većina pacijentkinja može da ublaži simptome bez jakih lekova. Ako postoji apsces. najviše pomaže isključivanje kofeina iz ishrane. Ne upotrebljavajte ove lekove ako pokušavate da zatrudnite. Osim toga. ali istraživači ipak znaju daovaj vitamin utiče nazgrušavanje krvi. Ako ovi načini lečenja ne pomognu. Povreda i infekcija u dojkama stvaraju iste simptome koje biste videli i drugde na telu. ALTERN ATIVN I NAČINI L E Č E N J A Osim promena u ishrani i gore navedenih dodatnih količina hranljivih materija. LECEN JE >tručnjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu . Možda će vam dati i proge- Ulje pupoljke (Oenothera biennis). Alternativni praktičari katkad preporučuju doze do 1200 MJ. idite kod lekara. iako u SAD nije odobrenoza lečenje bolova u dojkama. vaš će lekar nožda da vam prepiše lečenje hormonom poput Janazola. Ako jedan od ovih lekova ne deluje ili od njega imate mučne propratne efekte. Propisuje se takođe i lek protiv raka tamoksifen. trebalo D da ograničite unošenje soli oko vremena menstruai . koje se često prepisuje u konvencionalnoj medicini. infekcije se obično javljaju gotovo isključivo kod dojilja. lekar će možda napraviti mali rez da bi ga drenirao. dublji glas) koji mogu da budu ireverzibilni. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM KO N VEN CIO N ALN A M ED IC IN A ^oslednjih godina neki lekari konvencionalne medi. osim što se u dojkama infekcije obično ograđuju od okolnogtkiva i . Zapravo. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. na gustoću kostiju. budući da neka ispitivanja daju da se nasluti da nedostatak progesterona može da podstakne bolove u dojkama. Jedni i drugi bi vas kao dobru preventivnu netodu podsticali da zadržite zdravu težinu i jedete ■aznoliku hranu. Kspirina) ili ibuprofena. Nekoliko ispitivanja pokazalo je međusobnu povezanost cikličnih bolova u dojkama i niskog nivoa progesterona. Nije baš jasno kako to postiže. poput netilksantina (koji se nalaze u čokoladi i čaju). Drugi mogući razlog bolova u dojkama je smanjen nivo progesterona tokom menstrualnogciklusa.luže se ishranom da bi sprečili i lečili mesečno oticaije dojki. propratni efekti danazola. Ako mislite da imate infekciju. muškog hormona. Budući da so može da doprinese ^adržavanju tečnosti i tako pogoršasimptome.ine predlažu dodatne količine vitamina E u dnevlim dozama od 800 MJ za lečenje bolova u dojkama . Neke žene mogu da ublaže bolove u dojkama iko izbace iz ishrane kofein i srodne materije. vaš lekar može da vas prebaci na neki drugi. Možete da uzmete kapsulu od 500 mg tri puta na dan.oji nisu posledica raka. sledeći korak je manja operacija. kao i maskulinizaciju (povećan rast dlaka i. svaki dan ako je nužno. Ako to ne deluje. mučninu. To može da im da izgled cisti. Ciste mogu da izazovu bolove (vidi Čvorići u dojkama. . ali mnogim ženama pomaže već i 400 MJ na dan. str. Stručtjaci za konvencionalnu i alternativnu medicinu mo’u da vam predlože da nosite grudnjak čak 24 sata na jan da biste ograničili pomeranje dojki i smanjili neagodnost dok ne prođe osetljivost. menstrualne nepravilnosti i debljanje. retko. 238). ako uzimate sredstvo za razređivanje krvi.tvaraju male apscese. steron. za koji se pokazalo da pomaže pri ublaža'anju bolova u dojkama. Druge ga pak iskuse kao propratno dejstvo kontraceptivnih pilula.

Oni se razli kuju veličinom. neka vam ga lekar pregleda kako biste s < uverili da nije kancerogen ili prekancerogen.D O JK E . mnogf cistične kvržice smanjuju se i nestaju. oblikom i mestom gde se nalaze kao i uzrocima i načinom lečenja. adenome i papilome. Budući da se masti u ishrani povezuju s proizvod' njom estrogena.naročito ako je krvav . 2 Kod služenja spiralnom metodom. ako ima iscetka . 3 Kod metode mreže. pritisnite duboko u tkivo opet se služeći ravnom površinom prstiju. lako ne po stoje konačni dokazi. Za viš< informacija.) Tražite nabrani deo. ali kad god nađete nove ili neobi čan čvorić. stavite je n. zamislite uzorak kockica prikazan na slici sleva i pratite smer prikazan strelicama. kontrolu rađanja ili hormonsku dopunsku terapiju Kod dopunskog hormonskog lečenja. žene uzimaji različite količine hormona estrogena i progesta gena da bi olakšale simptome menopauze i smanjil« opasnost od bolesti srca i krvnih sudova. vaš lekar možda oseća zabrin utost u pogledu dopunskog hormonskog lečenja kvržica u dojkama. dojku i prekrijte plastičnim omotom i peškirom. azatim čvrstim pritiskom. Natopite flanel sku krpu kvalitetnim ricinusovim uljem. Oko polovine svil žena ima čvoričaste dojke. Primenite lagani pritisak jedva udubljujući površinu kože (/evo).savetujte se s lekarom. započnite dizanjem ruke i uvek se služite ravnom površinom prstiju. Najbolji instrumen za razlikovanje ciste od tumora solidnih ćelija je ul trazvuk. Ciste. ili fibroadenozu. Obratite pažnju na sva osetljiva područja. u organizmu jedući hranu s malo masti. grej te oblog 20 do 30 minuta električnim jastučićem il termoforom. koje mogu biti velike ili male. One se nekad javljaji ciklično i mogu da budu bolne. Ponovite ceo postupak služeći se pritiskom. Bilo da se služite spiralnom bilo metodom mreže. 4 Kvržice u dojkama pojavljuju se u brojnim oblicima uključujući ciste. vidi R akdojke. zato bi leka odmah trebalo da vam pregleda bilo kakve čvorićc koji se oblikuju posle menopauze. S prestankom menstruacije u menopauzi. (Najlakše je dok se tuširate. 7 do 1 dana po završetku 0 menstruacije. čvorića u dojkama kod žena koje uzimaju pilule z. neobične čvoriće ili zadebljanja tkiva. može takođe da se izvrši i biopsija iglom. Napravite u svakom polju malu spiralu služeći se prvo laganim. zatim probajte spiralnu metodu ili metodu mreže prikazanu dole. tako ćete moći da napipate sitan čvorić blizu površine kože. Istraživači proučavaju učestalost slučajev. Većinačvorića je dobroćudna ne ukazuje na rak. služeći se laganim pritiskom da biste proverili da li ima čvorića blizu površine. počnite na vrhu dojke u blizini pazuha i sledite uzorak prikazan na slici sleva. Dodatan razlogzazabrinutostjf što se upotrebom dopunskog hormonskog lečenj« menja građa dojke: povećava se njihova gustoća. a čvršćim pritiskom da biste istražili dublja tkiva. koja st katkad povezuje s hormonskim promenama vezanin uz menstrualni ciklus. štc otežava čitanje i evaluaciju mamograma. dobroćudnc su kesice ispunjene tečnošću. služeći se sapunom da biste kožu učinili glatkom.TEGOBE NASTAVAK K A K O P R E G L E D A T I D O JK E Pregledajte dojke svaki mesec. možete da smanjite nivo estrogen. 238 . Č V O R IĆ I U DOJKAM A Kod čvrstog pritiska. Prvo lagano pritiskajući prelazite dojkom kružnim pokretima krećući se prema bradavici. L E Č E N J E KO D K U Ć E P 1 Za ublažavanje bolova pokušajte na dojku da nane sete topli oblog od ricinusovog ulja. Lagano stisnite svaku bradavicu.

Razlikuju se izgledom. ISHRANA lako nijednim ispitivanjem nije dokazano da ishrana izaziva tumore dojke. Radi se o oboljenju koje se )bično susreće kod žena starijih od 40 godina i pri :ojem se stvara iscedak. a jovremeno se sreću i kod adolescentkinja.i dobroćudnih čvorića. Intraduktalni papilom je mala izraslina koja se >ojavljuje relativno retko u sluzokoži mlečnih kanaića u blizini bradavice. Pažnja: selen može da bude otrovan u većim dozama i trebalo bi da ga upotrebljavate samo pod nadzorom stručnogzdravstvenog radnika. lečenje i dijagnoza često su po'ezani. Neki lekari konvencionalne medicine preporučuju izbacivanje kofeina iz ishrane da bi se smanjile ciste u dojkama. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Ulje noćurka (Oenothera biennis) . Ako je tečnost bistra i cista nestane. veličine nekoliko centimeara i pokretni. Adenomi bradavice uklanjaju se hirurški zato što se katkad povezuju s rakom dojke.Fibroadenom su najčešći dobroćudni tumori na i lojci koji se susreću kod žena mlađih od 40 godina. Adenomi bradavice su tumori u predelu bradavi:e. Hirurško odstranjenje. obično hiruškim ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativna medicina naglašava prevenciju kao delotvoran način rešavanja tegoba s dojkama. Na primer. Fibroadenom mogu da se dijagnostikuju samo i )iopsijom. nekad se vraćaju posle hiurškog uklanjanja. Fibroadeiomi su obično okrugli. smatra se jedinim oblikom lečenja. ali jedinim dovršenim ispitivanjem 0 dejstvu kofeina nije ustanovljena nikakva veza. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ekar će je verovatno dijagnostikovati kao dobroćudi u cistu i neće preduzimati nikakvo dalje lečenje. LECENJE <ONVENCIO N ALN A VIEDICINA Cod čvorića u dojci.pregled ćelija koji :e da izvrši patolog. Intraduktalni papilom hirurški se uklanjaju pre nego što postanu i tako veliki da začepe mlečne kanaliće. . neka ispitivanja daju da se nasluti međusobna povezanost. lekar )i trebalo ponovo da vas pregleda. to e razlog za zabrinutost i može da vas uputi na biopiju da se proveri radi li se o raku. zahvatom koji se obavlja u istome danu. Ograničavanje masti može da doprinese smanjivanju ili nestajanju čvorića. Neka ispitivanja daju da se nasluti (iako nijedno nije dokazano) vezu između masti u ishrani . koja se preporučuje svakoj pacijenkinji starijoj od 20 godina.500 mg dva ili tri puta na dan . Mnogi stručnjaci za alternativnu medicinu zagovaraju izbegavanje kofeina 1preporučuju uzimanje 400 do 1200 Mj vitamina E. Mogu sa sigurnošću da se prepoznaju amo biopsijom. koji može da bude krvav. asamose retko povezuju s rakom. Ishrana i dodatne količine hranljivih materija prva su linija odbrane. zajecino s ne više od 150 mcg (mikrograma) selena na dan.naročito zasićenih masti . v4nogi lekari pribegavaju dodatnoj meri opreza i dau tečnost na citološku proveru . Ako čvorić ne nestane i još je jvek prisutan posle vaše sledeće menstruacije. Ako je tečnost izvučena iz sumnjive ciste krvava li može da se izvuče tek malo ili nimalo tečnosti. vaš lekar može da uvede iglu u :istu i izvuče tečnost da bi ispitao tečnost i ujedno iklonio cistu. kao i raka dojke.može da bude korisno za smanjivanje čvorića u dojkama.

Lekovi i droge koji se često zloupotrebljavaju svr stavaju se u nekoliko širokih kategorija: Depresori centralnog nervnog sistema. ♦ Prom ene raspoloženja.i sum njate na zloupotrebu droga. ♦ G ubitak težine. koji mogu da prerastu u ošte ćenje pamćenja. gubitak ravnoteže. Zavisnost je prisilna. sužene zenice ili previše spavanja mogu da ukazuju na zloupotrebu sedativa. U ov kategoriju ubrajaju se i popularna sredstva protiv anl< soznosti diazepam. Porodice mogu da se pri druže negiranju problema u loše usmerenom napori da odbrane osobu koja zloupotrebljava drogu. tragovi uboda iglom na rukam a mogu da ukazuju na intravensku zloupotrebu kokaina. p roširene zenice. zakonom dopuštenih droga. ♦ H alucinacije. ♦ Letargija. raširene zen ice. Opasnosti od zavisnosti predoziranja su tako dobro poznate da lekari propisu ju barbiturate s krajnjim oprezom. barbitura' mogu da budu i smrtonosni. onome koji ih koristi naškode telesno. Mnogo Ijudi zavisno je o < propisanih lekova. uznemirenosti i onesposobljavajuć izmene osećanja euforije posle kogsledi nagli pad ra. stvara jući snažnu prepreku lečenju i ozdravljenju. Njihov zloupotreba izaziva pospanost. a bolnice navode isti broj hitnih slu čajeva nastalih zloupotrebom lekova kao i droga Poput osoba koje zloupotrebljavaju alkohol. drhtavicu i paranoju. Benzodiazepini su manje opasni od barbiturata ali mogu da izazovu zavisnost kako pacijenti počnu d ih podnose posle nekoliko nedelja upotrebe. gubitak težine.naročito deteta ili tinejdžera . poputsituacije n poslu ili porodičnog stresa. O sob a koja ih uzima često će to da poriče. Ako se uzimaju zajedno s alkoholom. alprazolam i triazolam. vrtoglavica i letargija mogu da ukazuju na upotrebu marihuane. Osoba koj zloupotrebljava droge. odnosno lekova. tokom apstinencijalne krize vrlo veroval no će početi dazloupotrebljava benzodiazepin. (Vidi takođe Alkoho lizam i Nikotinska apstinencija. nerazgovetan ili sm ušen govor. Barbi turati deluju poput alkohola: male količine imaju opu štajuće dejstvo. osobi koje zloupotrebljavaju droge/lekove često poriču pro blem umanjujući dužinu vremenskog razdoblja upo trebe leka ili kriveći spoljne činioce. nerazgovetan govor. sužene zenice i slab apetit ukazuju na zloupotrebu opijata. nesanica i drhtanje mogu da ukazuju na zloupotrebu stimulansa ili sredstava za podizanje raspoloženja. zloupotreb. crvenilo očiju. p reko m erno znojenje. OBRATITE S E LEK A R U : ♦ ako o tkrijete bilo koji od gore navedenih sim ptom a kod člana porodice . položenja. usporen osećaj proticanja vrem en a i usporeni refleksi. prom ene raspoloženja. drhtanje i znojenje ukazuju na upotrebu psihodeličnih droga. Stimulansi koji izazivaju zavisnost dovode do ubi zanog govora. nagle prom ene raspoloženja ili stava. a curenje nosa i li šm rcanje kod pušenja k re k (crack) kokaina.) Dok nam izraz "zloupotreba droga" dočarava na silne slike nezakonite trgovine drogom. loupotreba droga ili lekova je upotreba psiho aktivne droge ili leka u dovoljnoj količini d. na primer. trebaće vam stručno vođstvo da biste se suočili sa situacijom . još ji veći zdravstveni problem. oko sedan miliona osoba u SAD uzima neki oblik depresora cen tralnog nervnog sistema bar jednom nedeljno. Osobe zavisne od amfetamina ili sredstav Z . raširene zenice. izlivi besa ili izražena tajanstvenost Specifični simptomi zavise od vrste droge.D R O G E I U E K O V I - Z L O U P O T R E B A SIMPTOMI ♦ prom ene u izgledu i ponašanju koje utiču na odnose i poslovne rezultate ♦ kod dece. slab uspeh u školi. letargija. Pilule z spavanje i sredstva protiv anksioznosti ubrajaju s > medu najpropisivanije lekove. ♦ U lcero zn e nosnice tipična su pojava kod ušm rkavanja kokaina. mentalnc emocionalno ili društveno. ali velike količine mogu da oštete um telo. a leči se benzodiazepinom o < anksoznosti. nerazgovetan govor nedostatak koordinacije. ne prestana upotreba droge ili leka. odnosno leka: ♦ Izuzetna energija.

promene j polnim hormonima i povećanu opasnost od raka oluća. verzija namenjena pušenju. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. C a k i blagi "svakodnevni" lekovi kao što su lekovi za kašalj i dijetalne pilule. Mnogi Ijudi smatraju da zavisnost od droge proizlazi iz prirodne želje da se promeni svest neke osobe ili napora da se postigne celovitost. model ponašanja se teško prekida . ali se smatraju a. poput haši> ne izazivaju tako snažnu zavisnost. poput heroina i kokaina. Dočetnim drogama: znatno je veća verovatnoća da će cokain da upotrebljavaju oni koji koriste marihuanu.▼ -------------------P o G R E Š N A U PO TREBA LEKOVA M nogi ijudi zloupotrebljavaju lekove ko ji m ogu da se nabave na lekarski re c e p t ili b e z njega. ali stručnjaci će zavisnost vero/atnije da posmatraju kao bolest nego kao nedostatak . Jedan od razloga zbog kojih su droge koje izazivaju zavisnost tako opasne jeste da većina osoba koja ih uzima veruje da su otporne na zavisnost. neprekidna upotreba često je pojačana žeIjom da se izbegne bol apstinencijalne krize. često pokušavaju da se 5mire depresorima centralnog nervnog sistema ili sredstvima za smirenje i nađu se uhvaćeni u ciklus uspona i padova raspoloženja.za podizanje raspoloženja. Sportisti koji koriste anaboličke steroide da bi povećali mišiće suočavaju se s mogućnošću nasilničkog ponašanja. anksoznost. po pravilu. ali značajni su i okolina i društveni činioci <ao što su siromaštvo. Marihuana i drugi oblici kanabisa. .bio korisnik svestan problema ili ne. dugoročna upotreba laksativa m o že da o šteti creva. <oja se kreće od preuranjenog porođaja i neuhranjenosti do urođenih mana opasnih po život. Intravensko uzimanje ovih droga nosi dodatni rizik od bepatitisa . Sigurno je da društveni kontekst može da bude LEČ EN JE Lečenje se sastoji od dva koraka. Aspirin) i ibuprofen m ogu da izazovu čireve na želucu ko ji krvare. -------------------. nizak nivo samopoštovanja i smanjenu sposobnost rešavanja problema. problemi u porodici i pritisak vrinjaka. koja se naziva "krek" ("crack"). Kod droga koje izazivaju najveću zavisnost. Mnogi adoescenti u iskušenju su da isprobaju droge i jako su oodložni pritisku vršnjaka. a nazalni sp re jo vi m ogu da izazovu zavisnost koja pojačava kongestiju. m ogu da se zio u p o treb e u to j m eri da dovedu do zavisnosti i neželjenih telesnih dejstava. UZROCI od ključne važnosti: ne može da se postane zavistan od droga ako ih pre toga niste počeli da upotrebljavate. Kanabis. Kad se jednom uspostavi zavisnost od droge. lego oni koji to ne rade. Pušenjem marihuane može kratkoročno da se oslabi pamćenje. ^otovo da i nema slaganja oko skrivenog uzroka zlouootrebe droga i lekova. ooremećaje vida. Snažnije stimulativno ^redstvo koje stvara jaču zavisnost je kokain. SID E i drugih zaraznih bolesti. Zavisnost. L e k o v e bi trebalo uzimati sam o prem a uputstvim a. tako da hronični zavisnici moraju da uzmu više da bi postigli isto dejstvo. Procenjuje se da u SAD ima oko dva miliona zavisnika od kokaina. Deca trudnica koje zloupotrebljavaju droge ili lekove suočavaju se s naročitom opasnošću. izaziva depresiju. Opijati. ali može da bude neprijatna i čak opasna bez stručnog nadzora. Acetilsalicilna kiselina (npr. Podnošenje opijata i stimulansa s upotrebom se povećava. Apstinencija ili prestanak uzimanja droge može da traje svega nekoliko dana ili nedelja. motivacija i nivo energije. Ostala sredstva koja se često zloupotrebljavaju kre:u se od duvana i alkohola do psihodeličnih droga aoput LSD-a. Oko pola miliona Ijudi u SAD zavisno je od opijuma. srčanih bolesti i teških oštećenja etre i hormona.naročito oni koji žive u sironaštvu ili nemaju podršku u porodici. morfijuma ili heroina. p osavetujte se s lekarom p re nego što uzm ete veću količinu. slabljenje funkcije pluća. Hronična upotreba izaziva povećan broj otkucaja srca.nage volje. Oporavak je dugačka faza u kojoj organizam zavisnika ostaje bez droge. Osobe koje hronično zloupotrebljavaju al<ohol i droge mogu da imaju genetsku predispoziciju ^azavisnost. stvara izrazito jaku zavisnost. ako se lekom ne p o stiže željen o dejstvo.

m ogu da iscrpe zalihe kalijuma i drugih minerala u organizmu. Ma koliko neprijatni bili simptomi. iskustvo mnogih veterana vijetnarr skog rata koji su dobrovoljno prestali da uzimaju drog po povratku kući pokazalo je da je samoinicijativr . koji je vrlo teško ostaviti. drugi to poriču. nekada smatralo da je zavisnost od opijata gotovo n < moguće prekinuti. Zbog opasnosti od napada. iako bi svi ko ji uzimaju lek o ve m orali pom n o da prate dozu. K o d starijih osoba povećana je m ogućnost opasnih međudelovanja i propratnih dejstava uzimajući istovrem eno nekoliko prepisanih lekova za različite tegobe ili kom binujući lekove nabavljene na lekarski re c e p t i lekove nabavljene b e z lekarskog recep ta i znanja lekara. Kako starim o sv e sp o rije m etabolišem o i izlučujem o lekove. do programa u ustanovama zatvorenog tipa koji traju nedeljama ili mesecima. sredstva za spavanje. koji se često koriste za snižavanje krvnog pritiska. sm e te n o st i am neziju ako se uzm u u p re k o m e rn o j količini. N e k i antihipertenzivi m ogu da izazovu potišten ost. ubrzanog pulsa. Terapija i grupna podrška jednako su bitne i zavisnicima od amfetamina. halucinacija i depresije. ili sredstava za podizanje raspoloženja. može da dovede do letargije. K o d starijih osoba sim ptom i trovanja lekovim a lako se zam ene s m entalnom bolešću ili drugom tegobom . dijetalne pilule i laksativi neka vrsta droge. a detoksikacija složenija. socijalna pomoć i psihijatrijsko i socijalno savetovanje. nisu toliko opasni po zavisnika koliko simptomi apstinencijalne krize posle -------. tremorom i akutnom željom za drogom . N a ročito je važno da to čine starije o so b e i da kažu svom lekaru za sve lekove ko je uzimaju. Lečenje hronične zloupotrebe kokaina nakon apstinencijalne krize često zahteva obimno savetovanje. ako su se lekovi koristili duže od četiri do šest nedelja. Prekid hronične upotrebe barbiturata i nekih benzodiazepina može da dovede do delirijum tremensa. Nadgledanje ili pom aganje starijoj o so b i o ko lekova nije sam o Ijubaznost .uveliko je izdramatizovana. Zavisniku može da bude potrebno ne samo lečenje od droge nego i lekarska pažnja. simptomi apstinencijalne krize možda neće biti tako teški. Pristupi se kreću od ambulantnih (spoljnih) održavajućih programa. povećaju samopoštovanje i osećanje duhovnosti i da pomognu zavisniku da izbegne situacije koje mogu da pokrenu povratak na staro. pa čak i opasna po život. smeštaja u kojem se ne uzima droga i prijateljstva s osobama koje ne uzimaju drogu. prestanka uzimanja alkohola ili barbiturata. Kom plikacije zlo u p o treb e lekova če šće su k o d starijih osoba. Diuretici. Apstinencijalna kriza posle prekida zavisnosti od opijata-s drhtanjem. umora. prijatelj ili pouzdan i poverljiv stručnjak mora da zna da odbrani apstinenciju i lečenje. Neki zavisnici možda ne znaju da su zavisni od droge. Za mnoge zavisnike ključ uspeha uključuje pronalaženje redovnog posla. primereno lečenje zavisi od tipa i težine zavisnosti. Ne postoji ni jedno lečenje koje odgovara svim zavisnicima. pa i da imaju samoubilačke misli posle prestanka uzimanja droge. Uspešni programi oporavka nastoje da uspostave društvenu podršku. Oslobađanje od stimulansa. pa je lakše uzeti preveliku dozu.T-------L e KOVI I STARIJE O SO B E Starije o sob e če sto pate o d neželjenih propratnih dejstava iekova ili nehotice postaju zavisnici iz nekoliko razioga. M nogi Ijudi čak i ne uviđaju da su lekovi p ro tiv kašlja. um or ili nesvesticu. teskobe. konvulzija i halucinacija. pacijenti mogu da postanu potišteni. zajedno sa grupom i porodičnom podrškom. Budući da većina stimulansa ne stvara tako jaku telesnu zavisnost kao barbiturati ili heroin. U ovoj fazi porodica. Lekovi protiv anksioznosti mogu da izazovu pospanost. apstinencija treba da se započne pod lekarskim nadzorom. slabosti.m o že da jo j spase i život. Apstinencija od depresora centralnog nervnog sistema ili sredstava za smirenje može da bude bolna. d o v o d e ći d o slabosti i gubitka apetita. znojenjem. psihoterapije i grupazasamopomoć. drhtanje.D R O G E I L E K O V I - Z L O U P O T R E B A NASTAV/ KONVENCIO N A L N A M E D IC IN A Prvi korak u lečenju zloupotrebe droge je svest. Izuzetak je kokain. O dred en i lekovi naročito brinu. lako .

vidi Stres.oji prati ili se nalazi u pozadini zloupotrebe droge. meditacije. Za specifične tehnike.najbolji prvi korak je da pružite pravi primer. H ID R O T E R A P I J A Neki terapeuti veruju da su za ma od droge potrebni meseci. ^ovori se da ekstrakt divlje zobi. uzima se za jačanje jetre. koren čička (Arctium ippa). lako sporno. Predavanja i taktika zastrašivanja retko su uspešni. larkotika koji izaziva slabiju zavisnost.) i sladić (Glycyrrhiza labra) pročišćavaju krv. sprečavanje povratka drogi i povećanje stope izdravljenja. ISHRANA \LTERNATIVN I MAČINI L E Č E N J A ^nogi alternativni načini lečenja mogu da ublaže stres . Roditelji možda nisu u stanju da spreče da njihova deca probaju droge. adolescentu možda treba više podrške nego )drasloj osobi da izdrži u programu oporavka. kolina i folne kiseline. PREVENCIJA lako naporima da se droge iskorene nije postignut gotovo nikakav uspeh. ehinacea (Echinacea spp. lečenje bi trebalo da uključuje ve članove porodice. ačaju organizam i umanjuju neodoljivu potrebu za Irogom. Drijatelja. Posle prestanka uzimanja leroina ili morfijuma. Za trajni oporavak jedite najmanje tri redovna obroka na dan u kojima postoji ravnoteža belančevina. držanje na metadonu još uvek je uobičajeno zato što stres ili potištenost mogu lako da izazovu povratak na itetnije droge čak i nakon godina neuzimanja. povrća i složenih ugljenih hidrata. . Posavetujte se s bučenim travarom zbog doziranja. Podrška porodice. Ova faza je često jako te. Ako ne želite da vaša deca koriste drogu . k K U P U N K T U RA Osobe kojezloupotrebljavaju drogu obično slabojedu i možda prekomerno koriste šećer.grozničica (Scuteliria lateriflora). poslodavaca i grupa za pružanje podrške )ivšim zavisnicima može da bude moćan .deo zavisnikovog oporavka. reakcije opuštanja i vizualizacije mogu da ublaže stres i dovedu do promena u ponašanju koje će ubrzati oporavak. neki korisnici se "drže" pod le<arskim nadzorom na propisanim dozama metadona. kalijuma.naročito o genetskom riziku za njihovu sopstvenu nerođenu decu. da čuju pobijanje argumenata za uzimanje droge i da nauče tehnike za odupiranje pritisku vršnjaka. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. nakon apstinencijalne krize kad pojedinac mora da jokuša da ne uzima drogu. programi javne edukacije i prevencije. j. Kod adolescelata. koji se nalazi u gospinom rnu (Silybum marianum).ka zato što zahteva od zavisnika da menja navike i na:in života i da kontroliše upotrebu materija koje mogu Ja izazovu zavisnost kroz ceo život. trajanju od 10 do 20 minuta sode bikarbone ili morsku so pomoć pri detoksikaciji. U akupunkuri se naročito nekoliko tačaka na uhu navodi kao nesto za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i elje.uključujući alkohol i duvan . Budući da je zavisnost deteta često deo »rodičnog problema. grupno lečenje često je uspešnije od pojedinačne erapije. kokaina i ostalih droga. PSIHOSOM ATSKO pročišćavanje organizSvakodnevna kupka u koja sadrži pola šolje može da bude velika LEČENJE Tehnike biofidbeka. kalcijuma. lečenje i poučavanje javnosti ipak nešto znače. Silimarin. Zbog snage pritiska od strane 'ršnjaka.često život10 važan . ekstrakta nadbubrežne žlezde. ali mogu da im pruže tačne informacije o zloupotrebi droga . Grupe roditelja. radna mesta bez droge i snažno nacionalno vođstvo . pantotenske kiseline Ivitamin Bs). Raspitajte se kod svoga lekara o mogućim korisnim dejstvima dodatnih količina vitamina C i E. Oporavak je faza posle prestanka uzimanja droge. uzmite ječmeni slad ili sirup od pirinča umesto šećera i kapsulu hrom pikolinata od 250 mcg na dan da biste stabilizovali kolebajući nivo šećera u krvi.^apočeto izlečenje moguće. -EČEN JE LEKOVITIM BILJEM lišćenje organizma od otrovnih materija važan je koak u ozdravljenju. valerijana (Valeriana officinalis) i obična ajdučka trava smanjuju anksioznost. ali adolescenti bi morali da shvate unutrašnje i spoljne pritiske koji navode Ijude da počnu da uzimaju drogu. Ako osećate neodoljivu potrebu za slatkišima. ■ tručnjaci za akupunkturu navode uspeh u lečenju zaisnikaod heroina. magnezijuma. napori društvene zajednice. dok šišak .sve to može da odigra važnu ulogu u odvraćanju od upotrebe droga.

licu i unutrašnjim pregibima kolena i lakata ♦ lezije na koži. ♦ ako ste tokom razbuktavanja ekcem a u kontaktu sa bilo kim ko im a virusno kožno oboljenje poput herpesa sim plexa. dete će verovatno hronično da boluji od njega i može da mu se razvije jasno izražena zade bljala. tepisima. koji si nalazi u tkaninama koje nije potrebno peglati. se Ijušti. OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vam se pojavi neobjašnjiv osip. Mnogi slučajevi ekcema povezani su s alergijama Kod osetljivih osoba izbijanje ekcema može da budi posledica uzimanja određenih vrsta hrane. obično na ručnim zglobovim a. Ekcem vas dovodi u veću opasnost od zaraze virusnim porem ećajem . Ekcem se često povezuje s astmom. zahvaćeni predeli p( pravilu dobijaju smeđastosivu boju. Ekcem -takođe poznat kao atopički dermatitis pogađa u određenoj meri između 3 i 7 posto popula cije. O vo m ože da ukazuje na stafilokoknu ili drugu bakterijsku infekciju koju bi trebalo da lečite antibiotikom. lekari smatraju da iz bijanje ekcema može da bude izazvano promenon u načinu na koji imunološki sistem osobe reaguje n određene vrste fizički. lateks gume. ♦ ako upala ne reaguje u roku od nedelju dana na lečenje preparatim a od katrana kamenog uglja ili krem am a na bazi steroida. a kod više od 70 posto pacijenata on predstavlj. kož. kravlje mleka. katkad mala ispupčenja ili mehuri iz kojih pomalo curi tečnost Vidi tako đe Dijagnostički vodič u slikama. naslednu bolest.može da pokrene rasplamsavanje ovo 244 . ♦ ako vam se pojave brojni mali m ehurići ispunjeni gnojem. pšenice i oraha. početno lečenje usredsređuje se n. ♦ ako vam se preko postojećih predela ekcem a stvori žućkasta krasta ili gnojem ispunjeni m ehurići. a nekad se stvaraju i m ehuri. S UZROCI herpesni ekcem. jaja. Osim dodira s mogućim alergenima svaki događaj s emotivnim nabojem . ekcem je oblik dermatitisa koj se odlikuje hronično upaljenom kožom i svra bom. genitalnih bradavica ili genitalnog herpesa.EKCEM SIMPTOMI ♦ delići hronično suve. prepoznavanje i ublažavanje mogućeg uzroka. penastoj izolaciji i iverici. Kad se ekcen pojavi kod osoba svetle puti. crveni delići kože. Zahvaćeni predeo po pravilu postaje suv. Najčešći je među malom decom. masti m azaobuću.prom ene u boji kože. ali nije ograničen na ta područja. hemijski ili emocionalno iza zvanog stresa. kod tamnoputil osoba on obično menja prirodnu pigmentaciju. proizvoda na bazi hlora. o < koje ga mnoga prerastu pre navršene druge godine Ako je uporan. zadebljale kože sa svrabom . tak< da deca s tim poremećajem mogu da budu u većc opasnosti od kožnih tegoba. Ekcem je takođe posledica dodira nadražujućim materijama u običnim materijalimc poput vunenih i sintetičkih tkanina. Le k ar će m ožda da predloži agresivnije oblike lečenja. nikla u pozlaćenim/posrebrenim minđušama i dru gom nakitu i hemikalija poput formaldehida. a u porodici im ate slučajeve ekcem a ili astme. ručnim zglobovima kolenima. smeđastosiva koža u predelima na kojima naj češće izbija. Ijuštenje kože i . mineral. Kod osoba sklonih ekcemu. retku ali moguće tešku kom plikaciju izazvanu virusom herpes sim plex II. čine ći zahvaćeni predeo svetlijim ili tamnijim.od seljenja di novog posla . Budući da ekcem mož< delimično da bude i unutrašnja reakcija na neku vrsti spoljnog stresa.kao i udisanja nadražu jućih materija nošenih vazduhom poputgrinja iz pra šine ili polena. ne kih deterdženata.kod tam noputih Ijudi . M ožda imate trogo gledano. Morali biste da zatražite m edicinsku dijagnozu ove pojave. Ekcem s < najčešće pojavljuje na licu.

Ako je ekcem povezan s alergijom. uopšte govoreći. 245 . lečenje steroidima preporučuje se samo pod lekarskim nadzorom. i Želudac 36. lekar može da prepiše kortikosteroidni ek. LEČEN JE ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Na raspolaganju su vam alternativni načini lečenja koji su usmereni na simptome ekcema kao i na neke prikrivene uzroke.) D IJA G N O S TIČ K I = O S TU P C I 3a bi se odredilo da li je alergija stvarni uzrok upale. u retkim slučajevima. coju možete da nabavite bez lekarskog recepta. lako steroidne kreme ili oralni steroidi mogu da budu primereni kod akutnih izbijanja ili težih napada ekcema. a zatim suvim čarapama odsečenih prstiju. naročito kod dece. Dokepinska krema takođe može da bude delotvorna u jblažavanju svraba povezanog s ekcemom.)oremećaja. Akupresura nije namenjena izlečenju ekcema. Pacijenti bi morali da budu svesni da neki oblici lečenja lekovitim biljem mogu da izazovu alergijske reakcije i da neke kineske trave mogu da budu otrovne za jetru i imunološki sistem. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Pacijentspava u mokroj pidžami prekrivenoj suvom odećom ili nepropusnim najlonskim »šuškavcem«. ne bi trebalo da ih koriste trudlice. Steroidne kreme za površinsku primenu mogu da izazovu stanjivanje kože. bezazlen porenećaj i budući da se stvarni uzroci razlikuju od osobe 10 osobe. može da ponogne uzimanje oralnih antihistaminika. steroidni lekovi za površinsku primenu mogu. mokri omotač za telo može da bude delotvoran u vraćanju vlage koži. ali prljaju i leugodnog su mirisa. U težim ilučajevima. na vrhu stopala. Nanesite nast u tankom premazu četiri puta na dan tokom naj/iše osam dana. neki lekari predlažu prekrivanje lica mokrom gazom omotanom rastegljivim zavojem i prekrivanje ruku i stopala mokrim. Pacijenti s ekcemom koji uzimaju oralne steroide duže od uobičajenog dvonedeljnog ciklusa i zatim prestanu da upotrebljavaju lek suočavaju se s dodatnim rizikom vraćanja bolesti u teškom obliku. ali u nekim slučajevima krema može Ja izazove osećaj pečenja. posle čega treba da usledi nanošenje vazelina li biljne masti za kuvanje koji pomažu koži da očuva )rirodnu vlagu. dugoročna upotreba nije preporučljiva zbog znatnog rizika od propratnih dejstava. Iz ovih razloga. Preparati od katrana kamenog uglja :a površinsku primenu takođe deluju. Dugoročno lečenje travama moralo bi da se preduzima samo uz razumevanje svih mogućih dejstava i pod vođstvom stručnjaka. Za krajnje slučajeve ekcema. Većina pacijenata ne navodi nikakve )ropratne efekte. Ako simptomi potraju. većina lekara će za početak )acijentima da preporuči takve osnovne oblike lečelja kao što je topla kupka radi uklanjanja krasta s cože. da dovedu do glaukoma. akne i trajne strije. lekar će možda preporučiti )rimenu hidrokortizonske kreme na bazi steroida. Pacijentovu sobu treba daodržavatetoplom. lečenje je prvenstveno usmereno na ubla:avanje simptoma. ispod kolena. izbijanje pega. steroide bi uvek trebalo da uzimate oprezno i nicada bez medicinskog nadzora. Ako se koriste za područje oko očiju. Kod hroničnog ekcema lekar će se usredsrediti na )repoznavanje alergena. (Vidi Im unološki sistem -porem ećaji i itres. A K U P R E S U RA 5udući da je ekcem. jačanje imunološkogsistema 1 opuštanje pacijenta. trudnicama i starijim osobama. vidi Dermatitis. ali vršenje dubinskog pritiska nekoliko puta nedeljno na Jetra 3. Kućno lečenje i sredstva koja mogu Ja se nabave bez lekarskog recepta obično su dovoljli. Budite krajnje oprezni kad lekovito bilje dajete deci. ražite od lekara da vas uputi na radioalergosorbentni est (RAST). KO N VENCION ALN A VIEDICINA )a bi se ublažio svrab. a dugotrajna upotreba može da poveća rizik Jobijanja raka kože. Za informacije o lečenju svet1 om kod ekcema.

Osobe s bolešću jetre ili visokim holesterolom morale bi da koriste ovaj oblik lečenjasamo pod lekarskim nadzorom. Mast od kamilice (Matricaria recutita ) umiruje suvu. Tokom homeopatskog lečenja ekcem zapravo može da se pogorša pre nego što se poboljša.) A R O M A T E RAPIJ A Eterična ulja lavande (Lavandula officinalis). a cink pomaže organizmu da metaboliše masne kiseline.pre nego što se odluči šta će preduzeti. Pacijenti mogu da imaju koristi od dodatnih 5C mg cinka na dan. majčine dušice (Thymus vulgaris). (Vidi Dodatak radi više informacija o smeštaju tačaka. Koren čička (Arctium lappa) i koren maslačka (Taraxacum officinale) mogu takođe da budu delotvorni u lečenju nekih oblika ekcema. Možete da uzimate doze do 25 00C . koji se takođe nalazi u ulju od bakalarove jetre. Ne pokušavajte da lečite ekcem drugim homeopatskim lekovima ne posavetovavši se prethodno s pouzdanim homeopatom. HOMEOPATIJA Među mnogim oblicima alternativnog lečenja koji ublažavaju napetost. Zbog širokog spektra kineskih biljnih proizvoda. LEČENJE BILJEM LEKOVITIM Homeopatski lek za umirivanje upaljene kože koji pacijenti mogu bez straha da upotrebljavaju kod kuće je mast za površinsku primenu Calendula.EKCEM NASTAVAK može da ublaži napetost koja možda izaziva periode upale. pšeničnog brašna i oraha . jasmina (Jasminum officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) mogu da budu delotvorna u smirivanju ekcema povezanog s alergijom. Ulja iz skuše. Budući da je ekcem hroničan. atrudnice ne bi smele uopšte da ga koriste zbog njegovog delovanja na nivo estrogena i progesterona. ISHRANA Dokazi daju da se nasluti da ulje pupoljice (Oenothera biennis) može delotvorno da leči svrab povezan s ekcemom. Istraživači upozoravaju da se ne bi smele dugoročno upotrebljavati takve mešavine zbog moguće toksičnosti za jetru i zato što kožno oboljenje može da se vrati nakon što pacijenti prestanu da piju čaj.kravljeg mleka. zgodnije je uzeti 1 kašiku ulja iz bakalarove jetre ili četiri 1000-miligramske kapsule ribljeg ulja na dan. za koju se pokazalo da smanjuje upalu i svrab kože. Neki stručnjaci smatraju ga jednako delotvornim kao i kortikosteroide bez njihovih mogućih propratnih dejstava. organski problem.uključujući obeležja spavanja. perutavu kožu i pomaže pri suzbijanju upale i svraba. KINESKO LEKOVITO BILJE Ispitivanja daju da se nasluti da određena tradicionalna mešavina čajeva od lekovitog bilja može da deluje blagotvorno kod određenih pacijenata s ekcemom. procedite i popijte do tri šoIjice na dan. šijacu (shiatsu) i refleksologija su najraširenije tehnike rada na telu. provereni stručnjak bi trebalo da prati vaše dugoročno lečenje. Osim izbegavanja tradicionalno osumnjičenih vrsta hrane . štoje bitnozazaceljenje i obnovu kože. Isto tako možete da kuvate čajeve od bilo kog od ovih korena: stavite 1 kašiku sušenog korena u šolju kipuće vode i kuvajte na laganoj vatri 10 minuta. mnogi pacijenti s ekcemom pate od nedostatka cinka. neodoljivu potrebu za hranom.pacijenti bi morali da se čuvaju prevelike količine crvenog mesa zato što masti životinjskog porekla sadrže masne kiseline koje ubrzavaju upalnu reakciju organizma. Stavite nekoliko kapi jednog od ovih ulja u činiju sa vrućom vodom da bi soba zamirisala. za koje se kaže da deluju protivupalno i božur (Paeonia lactiflora). Među te trave ubrajaju se Ledebouriella divaricata (koren). telesnu temperaturu. Budući da biste morali da jedete čak kilogram sveže ribe na dan da biste dobili potrebnu količinu EPA kiseline. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu lečenja vašegslučaja. Ne uzimajte nijednu od ovih trava duže od mesec dana bez nadzora medicinskog stručnjaka za lekovito bilje ili drugog obučenog stručnjaka. Lekar će možda da vam preporuči da uzimate vitam inA. RAD NA T E LU tečnog ekstrakta na dan. morali biste da obratite naročitu pažnju na ishranu. za koji se kaže da deluje na imunološki sistem. Uzmite do 1 1 kašičicu /2 Budući da mnogi pacijenti s ekcemom imaju tegoba s alergijama. koren kineskog naprstka (Rehmannia gutinosa) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). haringe i lososa bogata su eikosapentaenoičkom kiselinom (EPA). jaja. raspoloženja i porodičnu istoriju bolesti . homeopata će da izvrši detaljan pregled i ispita sve vaše simptome . pa je važan stručni nadzor.

Upotrebljavajte jednostavne. prekrivenoj nepropusnim najlonskim šuškavcem. Umirite kožu i povećajte joj vlažnostspavajući preko noći u mokroj pidžami.ako obično češe ranice . pazite da mu nokti budu odsečeni i . Jedno ispitivanje pokazuje da je kod dece koja se prestanu hraniti majčinim mlekom pre doba od četiri meseca gotovo tri puta veća verovatnoća da će im se vraćati ekcem nego kod dece koja su odbijena od grudi kasnije. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. sprečite da se češe stavljajući mu rukavice na ruke kad odlazi na spavanje. PSIH O S O M A TS K O LEČEN JE Uz sve moguće uzroke ekcema. Odojčad bi takođe trebalo zaštititi od mogućih alergena poputduvanskog dima i dlaka kućnih Ijubimaca i od nadražujućih materija nošenih vazduhom poputgrinja i plesni. pšenice i jaja. kod koje se ekcem obično javlja na obrazima i čelu. uvek izvrnite rukavice naopako tako da unutrašnjastrana ostane napolju. bradavice i druge bolesti izazvane virusima. ■ MJ na dan. virus herpes simpleks II izaziva herpesni ekcem. mnogi pacijenti previde ključni element emocionalnog ili fizičkog stresa.navucite mu na ruke izvrnute rukavice. nemedicinske lekovite masti poput vazelina ili biljne masti za kuvanje. Svedska ispitivanja odraslih pacijenata s ekcemom ustanovila su da se onima koji su se služili tehnikama opuštanja uz redovnu upotrebu preparataza površinsku primenu. Ako vaše odojče ima ekcem. probajte toplu kupku. Prepoznatljiv je po brojnim mehurićima ispunjenim gnojem. koji zahtevaju trenutnu medicinsku pažnju. a lekari savetuju nastavljanje dojenja najmanje šest meseci dok u odojčetovu ishranu uvodite čvrstu hranu. Jedite malo ili nimalo crvenog mesa. Svakako održavajte sobu toplom. Cak i ako je vaše dete nasledno predodređeno. naročito vitaminima topivim u masti. Opustite se. Da biste izbegli mogućnostda se izvučeni ili nezategnuti konci omotaju detetu oko ručnogzgloba ili prstiju i prekinu protok krvi. možda ćete moći da umanjite izglede da postane hronični bolesnik. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Da biste ublažili svrab i pomogli koži da zadrži vlagu kod blagih oblika ekcema. Ovo je naročito problem kod odojčadi. Otvorene rane od ekcema čine osobu osetljivijom nego što bi bilo uobičajeno za jako zarazne virusne kožne bolesti. Ako je moguće. vitam inaA i cinka. Kod kuće napravite toplu kupku s nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Ako vam odojče ima ekcem. Klonite se hrane koja sadrži mnogo alergena. stanje poboljšalo mnogo brže nego onima koji su primali samo lek za površinsku primenu.A Ž > CUVAJTE SE SEK U N D A R N IH INFEKCIJA Ranice od ekcema mogu da stvore male otvore u koži kroz koje se gubi vlaga i kroz koje bakterije i virusi mogu da uđu u organizam. deca bi morala da budu isključivo na majčinom mleku prva tri meseca života. Svako ko ima ekcem mora da pazi na to da izbegava kontakt s osobama koje imaju herpes simpleks. PREVENCIJA Budući da se ekcem često ponavlja u porodicama. Da biste ublažili stres i poboljšali protok krvi. Uzimajte svakodnevno dodatne količine ribljeg ulja. Poimence. ulja ili parfema. nemojte detetu da dajete jaja ili ribu dok dete ne navrši bar godinu dana. pacijenti možda imaju dobru predstavu o tome jesu li možda njihova sopstvena deca ugrožena. konzervansa. . Cešanjem kože zahvaćene ekcemom stvara se još otvora. ili pak masti napravljene sa cinkovim oksidom. naročito kad odlazi na spavanje. zamolite lekara da prati vaš napredak. Da biste izbegli opasnost od predoziranja. poput kravljeg mleka. Da biste izbegli aktiviranje alergija na hranu koje bi mogle da izazovu ekcem. posle čega nanesite mastza površinsku primenu. kamilicom ili nevenom i bez aditiva. retku ali moguće ozbiljnu komplikaciju ekcema kod odraslih ili odojcadi. brzo šetajte ili redovno vežbajte.

ali isto tako može da znači rani stadijum raka pluća. kao i tegobama sa sistemom srca i krvnih sudova poputzaustavljanja srca. nauče tehnike disanja i upotpune lekarsku brigu nizom drugih oblika lečenja kako bi sebi olakšali život. vazdušne kesice tankih zidova koje se u grupama nalaze na krajevima disajnih puteva duboko u plućim aoštete ili povećaju. ali bolest postaje sve češća i kod žena kako se one pridružuju redovima teških pušača.može da odigra značajnu ulogu u njegovom razvoju.EM FIZEM SIM PTO M I Emfizem s vremenom polako napreduje i često se zameni za neku drugu bolest. To je simptom bronhitisa i prateće infekcije gornjih disajnih puteva koji mogu da zahtevaju uzim anje antibiotika ♦ ako imate dugotrajan blag kašalj (koji se nekad zanemaruje kao »pušački kašalj« koji ne nestaje ) posle nekoliko meseci. U mnogim slučajevima. ♦ ako redovno ostajete bez daha posle jednostavnih aktivnosti. Više osoba u SAD umire od emfizema nego od bilo koje bolesti disajnih puteva. Ovaj se simptom povezuje s emfizemom. možete bitno da usporite njeno napredovanje. Ovaj simptom ukazuje na emfizem. ali isto tako moglo bi da bude znak raka ili srčanih bolesti. Kad se disajni putevi u plućima stisnu ili oštete. mfizem. E 248 . bronhitisu i drugim plućnim infekcijama. lako pacijente s emfizemom treba da prati medicinski stručnjak. blag kašalj. oboleli često nisu u stanju da izvedu čak ni najjednostavnije oblike vežbanja. naročito ako je taman i gust. Takvo oštećenje ne samo da sprečava delotvorno funkcionisanje alveola. na primer da se popnu svega desetak stepenika. ali isto je tako karakterističan za rak. a da se ne zadišu. Zdrava pluća sadrže oko 300 miliona ovih sunđerastih kesica. po pravilu izaziva hronično. ♦ ako počnete neobjašnjivo da gubite na težini. lako celi niz činilaca . kašljanje i zadihanost. obično od pušenja. čiji je zadatak isporučivanje kiseonika u krvotok i izvlačenje otpadnog ugljen-dioksida. Duga razdoblja teškog disanja opterećuju pluća tako da se alveole konačno rastegnu preko svojih prirodnih granica.uključujući naslednost. ono takođe znatno smanjuje površinu i opštu elastičnost pluća. S vremenom izgube svoju prirodnu elastičnost i nekad prsnu. Emfizem je najčešći kod muškaraca starih između 50 i 70 godina koji su godinama jako mnogo pušili. Kako se emfizem razvija.malene. Osobe s emfizemom naročito su podložne upali pluća. poput penjanja stepenicama. oboleli od emfizema takođe pate od hroničnog bronhitisa. ostajanje bez daha povezuje se s emfizemom. moguće smrtonosna plućna bolest koja se odlikuje sve većim gubitkom elastičnosti u plućima. Emfizem se javlja kad se alveole . Do danas nije pronađen lek i nikakvo lečenje ne može da poništi učinak emfizema. koji objašnjava neke istovetne simptome. katkad praćen malom količinom sluzi (ispljuvka) ♦ naduvene grudi valjkastog oblika OBRATITE SE L E K A R U : ♦ ako vaš kašalj stvara neobične količine sekreta. Tipični simptomi emfizema uključuju: ♦ ostajanje bez daha. disanje postaje teže i iziskuje napor. emfizem je uglavnom posledica dugoročnog preteranog pušenja. Potražite li stručnu lekarsku pomoć u početnim stadijumima bolesti. zagađenje i odranije prisutnu hroničnu plućnu bolest poput astme . Opet. od astme do srčanih bolesti. oni mogu da unesu promene u svoj način života. koje se tokom godina pogoršava ♦ hroničan.

čiji je zadatak isterivanje koladića stranih materija i viška sluzi iz pluća. poput hroničnog hronhitisa. lekar će verovatno da vas uputi na rendgensko snimanje pluća pomoću kojeg će ustanoviti razmere oštećenja pluća. Bilo koja bolest pluća koja izaziva suženje disajih puteva . više je nego verovatno da su vazdušni mehurići u plućima povećani ili prsnuti . ^ačepljena sluzi. sprave za davanje kiseonikaza kućnu upotrebu mogu vrlo lako da se nabave u nepokretnim i pokretnim bocama. Ako lupkanje proizvede šuplji zvuk. pluća su tada podložna virusnim i akterijskim infekcijama. posao dopremanja kiseonika u krvotok i uklanjanja ugljen-dioksida izvode male vazdušne kesice tankih zidova zvane alveole. Pušenje takote slabi zidove razgranatih disajnih puteva u plućima. 249 . i ako kašljete uporno više od mesec dana ili patite od hronične zadihanosti.otrajno pušenje. verovatno je da su vam pluća već oštećena. aromaterapija i lečenje kiseonikom (obično nužno kod uznapredovalogemfizema) mogu da vam pomognu da se lakše nosite s bolešću. zazivajući njihov kolaps posle izdisaja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ALVEOLE K O N V EN C IO N A LN A M ED ICIN A Važno je redovno odlaziti kod lekara. Nikada ne odbacujte "pušački kašalj" kao bezazlen ili jednostavno dosadan. čime se zadrava ustajali vazduh. ali ima stvari koje možete da učinite da biste sprečili pogoršavanje emfizema. Lekar može da vas pouči kako ispravno da izvodite vežbe disanja i kako da primenjujete kontrolisano kašljanje kao način odstranjivanja sluzi iz pluća. bolest će vam se gotovo sigurno pogoršati.rađuje rastegljiva vlakna u zidovima alveola. U težim slučajevima emfizema možda će da bude nužna terapija kiseonikom kod kuće. Kad se disajni putevi stegnu. Osim njegove uloge u nastajanju mfizema.poput hroničnog bronhitisa ili astme iože da doprinese razvoju emfizema. PLUCA Duboko u plućima. Cilije 'štećene neprestanim pušenjem funkcionišu slabo i onačno mogu sasvim da prestanu da funkcionišu. Cak i jedan udisaj cigarete dovoljan je da izazove irivremenu oduzetost u sitnim ćelijama nalik na dlae poznatim kao cilije. koje s vremenom iskrive i ■ajno oštete disajne puteve u plućima. Morate odmah da prestanete da pušite. LECEN JE Nikakvo lečenje neće povratiti vaša pluća u zdravo stanje.što ukazuju na nastanak emfizema. Tehnike disanja. Posle postavljanja dijagnoze. ometajući životno važnu razmenu gasova. pušenje takođe čini osobe s ovom bolešću lodložnijim infekcijama pluća i drugim ozbiljnim poemećajima. Prvi važan korak je da odete lekaru ako se pojavi bilo koji simptom naveden na prethodnoj stranici. D IJA G N O ST IČ K I POSTUPCI Lekar može da dijagnostikuje emfizem jednostavno lupkajući vas po prsima i slušajući stetoskopom. ako imate emfizem.JZROCI )aleko najčešći uzrok emfizema je preterano du. Ako to ne učinite. čineći azdušne kesice podložnijima prsnuću. Lekar takođe može da prepiše bronhodilatatore radi lakšegdisanja. čak i ako ne puše. obično zbog pušenja. pluća su prisiljena više da rade i to silno opterećuje krhke alveole. Blaga telesna vežba takođe se preporučuje osobama s emfizemom. Osobe koje su nasledile ovaj nedostatak enzima imaju veće izglede da obole od emfizema u tridesetim ili četrdesetim godinama. S vremenom kesice mogu da nateknu ili čak prsnu. U retkim slučajevima emfizem takođe može da bude izazvan nedostatkom ćelijskog enzima koji pomaže da se održi elastičnost vlakana u zidovima alveola. Smatra se da dim iz cigareta raz. budući da ritisak na pluća može da iscrpi i konačno oštetiti Iveole. ako pušite.

zatim ga procedite i pijte vrućtri puta na dan. iseckajte koren da biste dobili 1 kašičicu i dodajte punu šolju hladne vode. u zagušljivim prostorima ili rano izjutra. lobeliju (Lobelia inflata). Ponovite. Ammonium carbonicum (6c). semena anisa (Pimpinella anisum). Ostale biljke koje mogu da ublaže simptom ostajanja bez daha uključuju grindeliju (Crindelia spp). polagano ih istežite iza sebe. na primer. Izdahnite.EM FIZEM NASTAVAK U nekim slučajevimajednaod mogućnosti izbora može da bude i operacija. Upamtite. bora (Pinus sylvestris) i ruzmarina (Rosmarinus officinalis) može da se olakša disanje i ublaži nazalna kongestija. euforbiju (Euphorbia pilulifera). Mogli biste isto tako da pokušate da masirate grudi s 2 kašičice laganog biljnog ulja pomešanog s 2 kapi eteričnog ulja. koje bi trebalo da se uzimaju nedelju dana dva puta na dan ili prema potrebi. Podignite laktove što više možete. JOGA Ceo niz lekovitog bilja deluje poput umirujućeg ekspektoransa i može da bude primeren lečenju emfizema. H epar sulp huris (6c). još uvek sklopljenih dlanova iza sebe. odmah ispod drugog i četvrtog prsta.izopa ( Hyssopus officinalis). rukama ocrtavajući krugdok izdišete. Pustite da čaj odstoji 10 sati. zvana još i ma huang. poput mlečnih proizvoda. Smatra se. udahnite i spojite laktove ispred sebe. zatim ih spustite. Sledeći načini lečenja mogu donekle da ublaže nelagodnost povezanu sovom bolešću. 250 . morali biste da razmišljate o alternativnim načinima lečenja samo kao o dopuni konvencionalne lekarske pomoći. LEČENJE LEKOVITI M B IL JE M Ispruženih prstiju. Ponovite. 4 grama štapića cimeta ( Cinnamomum cassia). AROMATERAPIJA Čaj od sitnocvetne divizm e (Verbascum thapsus) preporučuje se za smirivanje sluzokože. lavande (Lavandula officinalis). koru divlje crne trešnje (Prunus serotina). glatki sladić (C lycyrrhiza glabra). Za simptome koji se pogoršavaju kad su dani vlažni. Napravite čaj kombinujući 5 grama kositernice. ISHRANA Neki nutricionisti preporučuju da se izbegava hrans koja izaziva prekomerno stvaranje sluzi. A LT ER N A T IV N I N A ČIN I L E Č E N J A Ako bolujete od emfizema. ♦ Dok sedite na stolici ili stojite. činite rukama pokrete kao da plivate prsnim stilom. Da biste pripremili čaj. Za hripanje i kongestiju Antimonium tartaricum (6c). ♦ Vrhova prstiju položenih na ramena. ova zonz odgovara plućima i grudnom košu. Zatim. Pokazalo se da zahvat kojim se odstranjuju oštećeni delovi pluća ublažava neke simptome emfizema. KINESKO LEKOVITO BILJE Za lečenje emfizema homeopata bi mogao da preporuči sledeće materije. HOMEOPATIJA Pomoću eteričnih ulja kao što su ulja od eukaliptusa ( Eucalyptus globulus). Pijte vruće. prerađenih prehrambenih proizvoda i proizvoda od belog brašna. miloduha . masirajte gornju površinu oba stopala. međutim. 1.5 gram sladića (Clycyrrhiza uralensis) i 5 grama sem enki kajsije (Prunus armeniaca). azatim jestavite na vatru da se skuva. snažan je bronhodilatator. da pravi oman (Inula helenium) ubrzava pročišćavanje pluća od prekomerne sluzi. Ostavite da mešavinastoji u hladnoj vodi. spustite ruke i razdvojite dlanove. udahnite i podignite ruke što više možete. da velike količine kositernice imaju isto dejstvo kao i velike količine adrenalina. običnu srčenicu (Leonurus cardaca) i anisovo seme (Pimpinella anisum). REFLEKSOLOGIJA Kineska trava kositernica (Ephedra sinica). Sledeće joga vežbe mogu da vam pomognu da boljc dišete. naročito tokom napada otežanog disanja noću. ne upotrebljavajte ovu biljku ako imate visok krvni pritisak ili srčane bolesti. Sklopite šake spuštajući ruke ispod zadnjice i povucite ramena prema natrag. Udahnite kroz nos direktno iz flašice ili iz maramice na koju ste prethodno nakapali nekoliko kapi jednog ili više eteričnih ulja. Za simptome koji se pogoršavaju noću ili na hladnom vazduhu i promaji.

spustite nogu dok udišete. Prvo napunite lavabo kipuom vodom.) Dok ležite na leđima. inače mogu da prošire lice i ubrzaju rast plesni. možete da uvežbate eke jednostavne vežbe i tehnike disanja koje će da am pomognu da se nosite s bolešću. Podizanje ruku.ko pušite. Da biste još više olašali disanje i ublažili nazalnu kongestiju. prekrijte glavu peškirom i idišite paru dva do pet minuta. povećavajući tako vaše izlede da dobijete plućne infekcije. Na raspolaganju vam je takođe i ceo iz alternativnih tehnika za prestanak pušenja (vidi likotinska apstinencija). U početku ponovite vežbu tri puta. primaknite glavu kolenima i pustite da vam ruke slobodno vise sa strane. Počnite s kratkom šetnjom i svaki dan povećavajte udaljenost koju prelazite. nagnite se natrag. polako spustite ruke i izdahnite. pokušajte vruću vodu da dodate nekoliko kapi jednog ili više teričnih ulja. vidi Aronaterapija na prethodnoj strani.A K Š E DA D I Š E T E iko nema leka za emfizem. (Za popis predloženih ulja. Kad budete mogli da udahnete desetak puta na ovaj način. zatim dok hodate i.) š Prošetajte. poput kupatila. Udobno lezite na leđa savijenih kolena i stopala na podu. a svakodnevna šetnja jedno je od najboljih sredstava za postizanje cilja. Ne upotrebljavaj. koja se nalazi odmah ispod rebara na sredini trbuha. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. hladne ovlaživače: oni se moraju svakodnevno smeljno čistiti izbeljivačem. stavite vrhove prstiju jedne ruke preko dijafragme. većina raspršivača nije dovoljno jaka da bi rvorila gustoću pare koja je nužna da bi bila istinski orisna. Polako podignite jedno koleno prema prsima dok izdišete. izdahnite dok se polako svom težinom naginjete prema napred. a da se ne umorite. Iz stojećeg položaja. duboko udahnite i podignite ruke visoko iznad glave. Duboko udahnite. Kad vam se pluća potpuno ispune. azatim promenite. Zatvorite oči. Ako želite da se služite raspršivačem. konačno. Duboko udahnite kroz nos i usredsredite se na pritiskanje dijafragme o prste dok grudi ostaju nepomične. .) Topla para koja izlazi iz raspršivača takođe može a poboljša pročišćavanje pluća. a zatim svaki dan povećavajte broj ponavljanja. Disanje dijafragmom. 4A U Č IT E KAKO . Sedeće istezanje. Polako brojte do tri. Ponovite tri puta istom nogom. zatim izdišite dok ne izbrojite do šest. dok se penjete stepenicama. Podizanje nogu.: _ E Č E N J E KOD K U Ć E ’omoću udisanja pare može da se poboljša razređianje sluzi u plućima. Postoje različite organizacije koje ude programe koji će da vam pomognu da se rešite ? loše navike. stavite a u manji prostor. najbolji način da sprečite emfizem je da dmah prestanete. Brade priljubljene uz grudi. (Ova vežba može da poveća delotvornost vaših pluća i ojača mišiće koji kontrolišu disanje. Pokušajte da izbegnete jako zagađena područja ili obavite svoju šetnju u zatvorenom prostoru. Telesna kondicija vrlo je važna kod osoba s emfizemom. U sobi prosečne eličine. (Vidi Joga radi > vežbi disanja. Dok sedite u stolici. podignite obe ruke visoko iznad glave duboko dišući. Ponovite tri puta. možda u mesnom trgovačkom kompleksu. »REVENCIJA . isprobajte disanje dijafragmom dok sedite.

Poput samogendometrijuma. mikroskopski komadići tkiva izađu iz materice. krv koju stvara ne može da izađe i n. nadražuju se. zavisno od veličine lezija dubine organa domaćina do koje dopiru. Slučajevi endometrioze dele se na minimalne blage. što izaziv. tkivo kojim je obložena ženina materica. poput pluća. . ožiljaka i priraslica. . Tako reproduktiv ni organi mogu zajedno da se slepe da lekar može d. Simptorr K EN D O METRIJSK O TKIVO . JA J N IK M A T E R IC A D E LIC I E N D O M E T R IJU M A IZV A N M A T E R IC E (. poznato kao endometrijum.E N DOM E T R I O Z A SIMPTOMI ♦ oštar bol u stom aku pre. od prirodnog stanja stvari. umerene ili teške. ih pomera kao jednu tvorevinu. obično se stvaraju unutar trbušne šupljine . 252 .l retkim slučajevima mogu da deluju i na druge organe. naročito ako stvaraju velike ugruške i traju duže od sedam dana ♦ neplodnost OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako sum njate da bolujete od endo m etrio ze. oni mogu da rastu. izazivaju bolove i konačno izrastu u ciste koje ometaju rad reproduktivnih organa.često zahvatajući druge delove reproduktivnog sistema. Ako se delići endometrijumskog tkiva ugnezde u druge organe u karličnoj duplji. ugnezde se u druge organe tkiva i tamo rastu. stvaranje cisti. tokom ili odmah posle m enstruacije ♦ oštar bol u stom aku tokom snošaja ♦ m enstruacije koje su neprirodno obilne. tkivo koje se proši rilo izvan materice reaguje na hormone estrogen progesteron zadebljanjem i krvarenjem svaki mesec Budući da se tkivo zalutalo izvan materice ukopa i drugo tkivo.zeleno) Posebno tkivo zvano endometrijum ispira se iz materice u sklopu prirodnog menstrualnog procesa. ispravna dijagnoza presudna je za lečenje. Ove lezije. Kod žene koja boluje od endometrioze. kraju počne da nadražuje okolno tkivo. ili mesta neprirodno^ rasta tkiva. poput jajnika ili mišićnog zida materice . nalazi se samo u materici.

delići endometrijuma Dtiču u jajovode i mogu zatim da odu u stomačnu duplju. S menopauzom simptomi obično nestanu. Najveća je verovatnoća da će žene dobiti endonetriozu u tridesetim i četrdesetim godinama.radna menstruacija. možda biste želeli da se pridružite grupi za pružanje podrške osobama obolelim od endometrioze kako bi vam pomogla da se suočite s neizvesnostima koje nosi ovaj poremećaj. kao mogućem uzroku. Poremećaj može da se drži pod kontrolom.) U retkim slučajevima kada endometrioza zahvati pluća ili druga tkiva daleko od materice. Čini se da nema direktnog odnosa između veličine lezija i jačine bola u karlici.. Ispitivanja su takođe pokazala da do endometrioze dolazi češće kod žena koje imaju kraće menstrualne cikluse nego što je to uobičajeno: kod žena kojima je razmak između menstruacija kraći od 25 dana ili im menstruacija traje duže od 7 dana. Kod žena koje mogu da začnu. ona )bično prestaje s menopauzom kada dolazi do na. dubok bol u tomaku tokom snošaja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljartim kosim slovima. Druga istraživanja sugerišu da delići endometrijuma izlučuju hemijske materije koje stvaraju sredinu koja nije pogodna za oplodnju. Uprkos nesigurnosti u pogledu specifičnih mehanizama koji se kriju iza endometrioze. Oni takođe mogu da ometaju prolaz jajašca kroz jajovod smetajući cilijama. Činjenica da se ovo oboljenje ponavlja u porodicama ukazuje na to da bi genetski uticaji mogli da imaju značajnu ulogu. neplodne su mnoge žene sa sasvim malim lezijama. UZ R O C I straživači ne znaju pouzdano kako endometrijumiko tkivo dopire do drugih delova tela. Neke žene s malim lezijama navode onesposobljavajuće bolove. ali ne i da se izleči. LECEN JE Endometrioza može da reaguje na konvencionalne i alternativne oblike lečenja koji se kreću od hormonskih lekova i operacije do biljnih lekova. Neke bolnice mogu da vas upute na grupu za pružanje podrške. poput prepreka u vagini i t/ratu materice. dok neke druge s obimnim lezijama nemaju nikakve simptome. Lekari su ustanovili da do endometrioze češće dolazi kod žena s :elesnim simptomima koji povećavaju verovatnoću retrogradne menstruacije. dva puta je veća verovatnoća razvoja endometrioze. koje sprečavaju organizam da uništi zalutale komadiće tkiva. (Vidi takođe Sindrom toksičnog šoka radi uputstva za upotrebu tampona. Druge pacijentkinje imaju nepriodno jake i bolne menstruacije i oštar. Postoji spor oko toga može li tampon da izazove retrogradno isticanje krvi. Neki istraživači smatraju da delići endometrijuma izvan materice ometaju proces ovulacije. istraživači mogu da ukažu na međuzavisnosti. Budući da se endometrioza često vraća i često dovodi do neplodnosti. istraživači nagađaju da zalutali komadići endometrijuma putuju kroz krvotok ili limfni sistem iako niko ne zna tačno kako se to odvija. čiji je zadatak pomeranje jajašca. U prirodnim uslovima. simptomi se često vrate kad lečenje prestane. Druga teorija kaže da endometrijsko tkivo izlazi van materice prilično često. ali mogu la se vrate godinu ili dve kasnije. ali neke žene koje imaju endometriozu izbegavaju tampone. ali se čini da nije povezano s težinom slučaja. industrijskoj hemikaliji. Bol verovatno potiče od ožiljaka i nadraženosti izazvane krvarenjem ili od endometrijumskog tkiva koje prodire do živca ili raste na njemu. Najnoviji dokazi takođe upućuju na izloženost dioksinu. . simptomi mogu la se smanje ili nestanu tokom trudnoće. Endometrioza je razlog koim može da se objasni 30 do 40 posto neplodnosti :ena. za svaki slučaj. Jedna nogućnost uključuje poremećaj poznat kao retro. Kod •etrogradne menstruacije. Čini se da dokazi govore da ne može. ali se razvije u endometriozu samo kod žena koje imaju tegoba s imunološkim sistemom.lašenog pada u stvaranju estrogena. Kako ova bolest izaziva neplodnost takođe je nejasno. dovodeći do endometrioze. simptomi mogu da potraju. ali kod žena koje uzimaju estrogen tokom ili posle menopauze.► e razlikuju i oko 10 posto pacijentkinja nema nikakve ločljive simptome. tokom menstruacije delići oljuštene sluzokože materice zlaze iz materice kroz vrat materice i vaginu.

retko dolazi do potpunog izlečenja. a lečenje lekovima nedelotvorno. Luk povećava rastegljivost kičme. ali neće uticati na ciklične promene delova endometrijuma izvan materice. Dok udišete. Druga mogućnost je da vam lekar prepiše da uzimate kontraceptivne pilule neprestano tokom devet meseci ili duže. Dijagnoza može da se postavi samo pomoću laparoskopije vizuelnog pregleda tankim osvetljenim instrumentom koji lekar uvede u stomačnu duplju kroz maleni rez. JO G A Čamac jača kičmu i predeo karlice. Ležeći na stomaku. Ali danazol ima propratne efekte maskulinizacije koji možda nisu reverzibilni. 254 . Lezite na stomak ruku položenih uz bokove. grudi i bedra s poda. Uradite jednom ili dvaput na dan. Izdahnite i zatim se opustite. Kod svih takvih lečenja lekovima. polagano dišući. Skakavac jača i napinje mišiće u predelu karlice. polaganc dišući. Ispružite ruke iza sebe 1 i zadržite položaj 15 do 20 sekundi. 3 podignite glavu. Vaš lekar bi stoga mogao da kombinuje operaciju sa stalnom terapijom lekovima. ne može da se uzima tokom dugog vremenskog perioda. Zadržite položaj 15 sekundi. Za žene koje mogu začeti i žele dete. Uradite jednom ili dvaput na dan. budući da delići endometrijuma izvan materice ostaju pričvršćeni za organe i mogu ponovo da počnu da krvare svaki mesec po završetku terapije. Neki delići tkiva mogu da ostanu i ponovo izrastu. Stisnite zadnjicu dok rukama pritiskate tlo.ENDOMETRIOZA NASTAVAK K O N V E N C IO N A LN A M ED ICIN A Lekar obično obavi pregled karlice da bi isključio druge moguće uzroke vaših simptoma. Ako se odstrani sve neprirodno tkivo. simptomi se često vrate. ali ne deluje tako dobro kao prava trudnoća. verovatno zbog toga što privremeno prekida menstrualne cikluse. Dok udišete. Ako neprekinuta kura kontraceptivnih pilula ne donese olakšanje. mnogi lekari smatraju trudnoću dobrim načinom lečenja.muškim hormonima. grudi 2 i bedra s poda. čime se stvara pseudotrudnoća koja zaustavlja menstrualni ciklus i krvarenje endometrijumskih lezija. poput pojačanog rasta dlaka i . stiskajte zadnjicu i polako podižite glavu. tako da su i oni opet usmereni na simptome. Kod nekih žena endometrioza se više ne vraća posle porođaja.retko produbljivanja glasa. udahnite i podignite glavu. Izdahnite i zatim se opustite. Lekovi hormonskog dejstva poput danazola i nafarelina deluju zaustavljanjem menstrualnog ciklusa. ne delujući na stvarni uzrok. Ovaj zahvat obično se izvodi pod opštom anestezijom. Analgetici poput ibuprofena i naproksena mogu da ublaže grčeve. Ako je rast tkiva bujan i ne može da se obuzda. Uradite jednom ili dvaput na dan. grudi. zatim izdahnite i opustite se ponovo na podu. a simptomi mogu da se vrate čak i posle histerektomije. lekar će možda da vam savetuje operaciju. Trudnoća ublažava simptome. vaši simptomi bi morali da nestanu. Ovaj oblik lečenja je delotvoran. ruke i noge od poda. lekar može da vam savetuje lečenje androgenima . Zadržite položaj 15 sekundi. čime se sprečava krvarenje iz tkiva materice. Lezite na stomak i uhvatite oba članka. mnogi lekari takođe izvode biopsiju da bi potvrdili dijagnozu.

menjajte ih često. igraju značajnu ulogu u stezanju mišića i tako doprinose menstrualnim grčevima. ♦ ako dugo krvarite tokom svake menstruacije duže od nedelju dana. Možete da odaberete i uzimanje ovih hranljivih materija u obliku dodatnih količina ribljeg ulja i ulja iz bakalarove jetre. ■ ISHRANA Organizam sadrži materije nalik na hormone koje se zovu prostaglandini i koji. ♦ ako upotrebljavate tampone i menjate ih ređe od svakih osam sati. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ ako imate unutarmaterični uložak ili spiralu. ali budući da oni obično ne deluju direktno na lezije. Dnevni dodatak ishrani . losos i tunjevinu . Neke biljne mešavine mogu da ublaže bolove. ♦ ako vam je menstrualni ciklus uvek kratak kraći od 25 dana. Valerijana ( Valeriana officinalis) može da vam pomogne da se opustite. Posavetujte se sa stručnjakom u pogledu specifičnih mešavina. ♦ ako ste bili izloženi dioksinu. često su manje delotvorni od uporedivih konvencionalnih oblika lečenja. ♦ Ako upotrebljavate tampone. upotrebite električni jastučić. Većina alternativnih načina lečenja ima za cilj ublažavanje simptoma. i razmislite o tome da zamenite tampone higijenskim ulošcima.uključujući skušu. naročito kad je krvarenje jako. Ne služite se ovom tačkom ako ste trudni. Budite svesni veće verovatnoće da ćete dobiti ovu bolest: ♦ ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja ima endometriozu. Umereno vežbajte da biste povećali količinu endorfina. Potrošnja hrane bogate prirodnim antiprostaglandinima . kalcijum (1000 mg) i magnezijum (400 do 600 mg) može da pomogne da se uspostavi ravnoteža nivoa estrogena i prostaglandina i da se ublaže menstrualni grčevi. ♦ ako imate obilne menstruacije. Biljke Senecio aureus i cimifuga deluju blagotvorno na zdravlje organa karlice. .ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Osim uzimanjaanalgetika radi ublažavanja bolova.multivitaminski-multimineralni preparat koji sadrži vitamin grupe B (50 do 100 mg). (Vidi D odatak radi više informacija o položaju tačaka. sardine. cimifuga ( Cimicifuga racemosa ) i divlji jam ( Dioscorea villosa) mogu da deluju na hormonske probleme koji su uzrok simptoma. prirodnih materija u organizmu za ublažavanje bolova. između ostalog. naročito ako se radi o majci ili sestri. pijte umirujuće biljne čajeve načinjene od trava kao što su hm elj (Humulus lupulus) i valerijana (Valeriana officinalis). FAK TOR I RIZIKA Nekoliko činilaca je u uzročno-posledičnoj vezi s povećanom opasnošću od endometrioze. ♦ ako imate zdravstveni poremećaj koji vam začepljuje ili steže vrat materice ili vaginu. ♦ Da biste ublažili napetost. S iša k ^rozničica ( Scutellaria lateriflora). vitamin E (400 do 600 MJ). ali ne uzimajte je duže od mesec dana ako vam vaš lekar ne da drugo uputstvo.) LEČEN JE BILJEM LEKOVITIM PREVEN CIJA ♦ Izbegavajte izlaganje dioksinu. smeštenu s unutrašnje strane noge oko 5 cm iznad članka.može zato da poboljša ublažavanje simptoma. poput dvostruke materice ili dvostrukog vrata materice. AKUPRESURA Možda ćete moći da ublažite grčeve pritiskom na tačku Slezina 6. ♦ ako imate urođenu manu materice. za koji poslednji dokazi govore da može da imaznačajnu ulogu u izazivanju nekih slučajeva endometrioze. primenite vlažno zagrevanje i pijte tople napitke da biste ubrzali opuštanje mišića koji se grče. ove mere mogu da pomognu pri sprečavanju zadržavanja menstrualne krvi što je jedna od teorija o uzroku endometrioze.

uzrok može biti i trovanje. Potrebna vam je lekarska dijagnoza. neki lekovi koji se izdaju na recept i bez njega i mc žda oralna kontraceptivna sredstva. ♦ Gubitak svesti. napravljena je standardizovana podela kako bi se opisali napadi. moždani udar iU prevelika doza leka. konvulzije mogu da budu znak meningitisa. u svim slučajevima epilepsija je posledica nepravilnih izbijanja električnih impulsa u mozgu . zatražite medicinsku pomoć. razdoblje smetenosti i katkad dubokog sna Među parcijalnetipove ubrajaju se epileptični napad temporalnog režnja kojima može da prethodi neo dređen osećaj neugodnosti u stomaku. iza čega sledi ukočenost trzanje. mozak je možda ostao bez kiseonika - odmah nazovite 94. pa takvi napadi uglavnom nestani posle treće godine. Prvi znakovi epilepsije obično se vide u de tinjstvu ili zrelom dobu. ne dostatak sna. menstruacij. visoke temperature da imaju i konvulzije. i napad grand mal koji može da započne plačem gubitkom svesti i padom. stres. urođene infekcije mozga. beskorisni titravi pokreti i osećanje odvojenosti od okoline mogu da ukazuju na epileptični napad temporalnog režnja. iza kojeg često sledi razdoblje slabosti ili oduzetosti ukazuju na Džeksonov (Jacksonov) napad.razdoblja nepravilne aktivnosti živaca i m išića . a pilepsija ili padavica je teško objašnjiv neurološki poremećaj s mnogo simptoma. bleštava svetlost. Među činioce koji mogu da izazovu napad ubrajaju se određena hemijska sredstva ili hrana. ritmički trzaji i inkontinencija znakovi su grand mal napada koji može da traje do 30 m inuta. Nepravilna električna aktivnost u moždanim ćelijama izaziva karakteristične epileptične napade koji mogu da se javljaju retko ili ubrzano uzastopce. Unutar ovih tipova napadi se dalje dele prema svojim obeležjima. Napadi se dele u dva osnovna tipa: generalizovani (uključuju ceo mozak) i parcijalni (zatajenja izazivajedan predeo mozga).nepravilnog oslobađanja električnih impulsa u neuronima. zavisnosti od alkohola ili droge ili posledic organske bolesti.EPILEPSIJA SIMPTOMI Napadi . Kod odojčadi s groznicom. Oni se uveliko razlikuju: ♦ Zurenje ravno napred i nekoliko sekundi potpune nepokretnosti obeležja su petit mal napada. Vrlo mala deca mogu u. ♦ ako napadi slede jedan za drugim. stopala ili lica. ali to nij< prava epilepsija.osnovni su pokazatelji epilepsije. 256 . a bolesniku se ne vraća svest. koje su posledica naglog porasta temperature nazivaju se febrilne konvulzije. Ipak. ozled glave. lako je svaki slučaj epilepsije različit. odmah UZROCI Većina slučajeva epilepsije nepoznatog je porekle Katkad se ipak izdvaja genetska osnova. ♦ Neprestano m ljackanje usnam a. čulna haluci nacija i iskrivljena zapažanja poput "deža vi" (deja vu) i Džeksonovi napadi (Jacksonovi) s lokalizovanim tr zanjem mišića koje se nekad širi na celo telo. Dva najčešća oblika napada ubrajaju se u opšti tip: napad petit mal koji može da uključuje simptome poput pokreta gutanja ili zurenja i može da se ponovi više puta na dan. dok se ko ostalih slučajeva može naći trag porođajne traume trovanja olovom. 48 Hitna stanja . Uzroci napada takođe se jako ra2 likuju.prva pom oć: Napadi radi uputstva za pomoć osobi koja im napad. E OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako vi ili osoba koja nikada nije im ala epilepsiju prvi put dobijete napad. ♦ Ritmično trzanje šake. vrlo različitim stepenima težine i nejasnim uzrocima. ♦ Konvulzije kod već bolesnog deteta starog tri meseca do tri godine. Pogledajte str.

^ LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Mikada ne biste smeli samostalno da odlučujete o jpotrebi lekova.D IJA G N O ST IČ K I PO STU PCI ^odvrgavanje osobe kojoj nedostaje sna elektroencealografiji (EEG) može da otkrije nepravilne moždane :alase karakteristične za epilepsiju dok se tehnikama . Kada znakovi koji prethode napadu uključuju potištenost. U slučajevima u kojima se napadi predosećaju mirisom. Uz vođstvo. posavetujte se s osteopatom. ali ne očekujte rezultate preko noći. HOM EOPATIJA Kada je epilepsija verovatna posledica telesne povrede. homeopata će vam reći koliko će vremena proći pre nego što lečenje počne da deluje. kranijalna osteopatija ili kraniosakralna terapija mogu da pomognu. L E Č E N J E KOD K U Ć E ♦ Redovno primenjujte metode biofidbeka naučene od stručnjaka kako biste suzbili epileptične napade.e posavetujete s homeopatom. K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A J velikoj većini slučajeva učestalost i težina napada nogu da se smanje ili potpuno uklone redovnim uzinanjem lekova: propratne pojave se razlikuju. OSTEOPATIJA L EČ E NJ E Epilepsija često može dobro da se kontroliše pomo:u lekova. fenobarbital.a svim drugim načinima lečenja koje preduzimate <ako bi se izbegle posledice izazvane nespojivošću 'azličitih lekova. PREVENCIJA Obratite pažnju na hranu i otkrijte okolinu ili telesne i emocionalne znakove koji prethode napadima.možda ukusa ili mirisa. razdražljivost ili glavobolju. ♦ Dosta spavajte. da se osećate uznemireno ili oduševljeno nekoliko sati pre grand mal napada pa treba neposredno pre napada da postanete svesni upozoravajuće aure . U slučaju Džeksonovog napada. Ne postoji zamena za prednosti orepisane konvencionalne terapije lekovima. . onalnim lekovima.nimanja poput magnetne rezonance (MRI) ili CT-a nože da otkrije telesna povreda koja je možda uz'ok napada. premalo sna može da poveća verovatnoću napada. karbamazepin i gabapentin. Kao mera opreza epileptičaru se preooručuje nošenje oznake da boluje od epilepsije :ako da drugi Ijudi mogu za vreme napada brzo da orepoznaju šta se događa i pruže mu odgovarajuću oomoć. Uobičajeno je. neke osobe mogu da ih suzbiju udisanjem jakog mirisa poput mirisa belog luka ili ruža. Homeopatski lekovi nogu da posluže kao delotvoran dodatak konvenci- Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. valproičnu kiselinu. moždaćete hteti da . na primer. PSIHOSOM ATSKO LEČENJE Elektroencefalogramski biofidbek (biofeedback) može da bude delotvoran u promeni moždanih talasa kod epileptičara radi sprečavanja napada. Antikonvulzivi koji se obično prooisuju uključuju fenitoin. ■ J slučaju da prepisani konvencionalni lekovi ne <ontrolišu u potpunosti napade. dodatna doza leka (uz lekarsko odobrenje) može da spreči napad. a lekar bi trebalo da bude upoznat . to upozorenje omogućiće vam da na vreme legnete kako biste izbegli pad. epileptičari uče da nadziru vlastite moždane talase prateći ih na ekranu aparata. ali /ećina ih je blaga. čvrsto stiskanje mišića delova tela koji se trzaju može nekad da zaustavi napad.

kao što je ujed velikog psa ali većina nema jasnih uzroka. krv. zabave javne toalete. Fobična OSO' ba razume da je taj strah preteran ili neosnovan. letenje ili liftovi. al pokušaji odupiranja samo izazivaju još jaču teskobu Od fobija boluje oko 7 posto Ijudi. znojenje drhtanje. zamuckivanje ili nesvesticu. a često počinju i detinjstvu. postane depresivna il društveno nesposobna. ali pravi razlog i dalje je nepoznat. Prvi simp tomi društvene fobije mogu da se primete u ranon detinjstvu. Ovakve situacije i mesta mogu da izazovu crvenilo obraza. Zrtva agorafobije trpi višestruke strahove koji se vrte oko tri osnovne teme: straha od odlaska iz kuće od samoće i od situacija u kojima ne može naglo d'c ode ili dobije pomoć. OBRATITE S E LEKARU: ♦ ako bolujete od fobije koja ometa normalan društveni ili poslovni život. visina. Ako se fobija ne leči. nikakve veze. balona. Ako se agorafobija pojačava osoba može da dođe do toga da će sve učiniti kakc bi izbegla odlazak iz kuće. ♦ Ako se bojite da napustite kuću. visokih mesta (akrofobija) zatvorenog prostora (klaustrofobija). da budete sam ili van kuće u situaciji i u kojoj se osećate kao u zamci ili bespomoćno. a obuhvataju strah od škole. 258 . na primer. ispadanja iz aviona. obije (od grčke reči phobos. Agorafobija može da se razvije kac odgovor na ponavljane panične napade. zubara. vode. Izbegavaju razgovore u javnosti. zmija. snažno lupanje srca. Osoba se obično ne boji samog objekta. patite od društvene fobije. starosti. može da se povuče u sebe. lako osobe : fobijama priznaju daje njihov strah preteran. nego neke strašne posledice. Smatra se da do veći ne fobija dolazi kad se strah ili sukob koji je u poza dini fobije premesti na neki objekat koji s njim nem. ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od situacija u kojima bi drugi Iju i m d ogli pomno da vas preispitaju ili kritikuju ili osramote. pauci. patite od specifične fobije. F UZROCI Neke specifične fobije mogu da se objasne ranirr traumatskim događajima. predmeta ili stanja kao što su zmije. obli kom društvene fobije.FOBIJE SIMPTOMI Fobije su teskobni (anksiozni) poremećaji. Postoje tri osnovna oblika fobija: ♦ Ako trajno osećate iracionalan strah od određenih pojava. glavni strah je strah od javnog poniženja. debljine. Lečenje često može da um anji teskobu i ublaži ili čak iskoreni fobiju. Kod društvene fobije. Oboleli od ove fobije mogu da izbegavaju čak i obroke i restoranu. to saznanje ne umanjuje njihov strah. Najčešće se javljaju specifične fobije. koja često zahvata mlad« Ijude. patite od agorafobije. Cak dvadeset pet posto osoba koje se profesionalno bave zanima njima koja uključuju javne nastupe bori se s teškim trajnim strahom izazvanim javnim nastupom. što znači strah il beg) iracionalni su i onesposobljavajući straho' vi koji izazivaju snažnu potrebu za izbegavanjerr objekta ili situacije koja je izvor straha. osob. vožnje.

Dok .. Mogu da se uzimaju i anksiolitici. Agorafobije se najbolje leče postepenim odlaženjem na mesta i u situacije koje izazivaju strah. meditaciju i vežbe biofidbeka. mnogi judi mogu da nauče delotvorno da funkcionišu. ako je primenjuje iskusan stručnjak.. Vrlo je važna i podrška osobe od poverenja. Mogu . Mnogi muzičari. ♦ Izbegavajte alkohol. koji smanjuju strah od panike. mogu da pomognu da se smanji teskobu koja prati fobije. Vežbajte s bliskim prijateljem ili terapeutom. ■ ALTERNATIVN I NAČINI L E Č E N J A Fobije teško možete samostalno lečiti. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. pa u stresnim situacijama uljem poprskajte maramicu i udišite ga. LEČENJE KOD K U Ć E Potpunim lečenjem većina obolelih smanjuje strahove. Lečenje društvene fobije obično obuhvata poitepno izlaganje raznim društvenim situacijama. . LEČENJE LEKOVITI M B ILJEM Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) može da ublaži strah.u se izlečile od fobija. a nekad i otkrije uzrokfobije. AROMATERAPIJA Istraživanja su pokazala da eterično ulje lavande (Lavandula officinalis) može da smanji strah.taj pas će me ujesti" do . uključujući jogu. zatim poseta aerodromu i kolačno pravi let. posebno kad teskoba počne da raste. ali moraju da uključuju stručne osobe. ♦ Redovno vežbanje pomaže trošenje adrenalina koji prati panične napade. ali opreznozbogopasnosti od razvijanjazavisnosti.e neke fobije nikad u potpunosti ne izleče. glumci i predarači smanjuju simptome koristeči beta adrenergičke blokatore (na primer pro pra n olol). HIPNOTERAPIJA KONVENCIONALNA M E D IC IN A specifične fobije uspešno se leče sistematskom desenzibilizacijom. Ovaj postupak može da se potpomogne antidepresivima (na primer imipraminom). Treba primenjivati tehnike opuštanja koje olakšavaju lečenje. Mnoge terapije za samopomoć mogu da olakšaju lečenje. bolesnik s vremenom nauči da se nosi sa situacijama koje su nekad izazivale strah. posebno posle lečenja u klinikama za lečenje fobija i u ^rupamaza podršku u kojima učestvuju i osobe koje . Nakon ovog sledi zamišljeno outovanje avionom. uz ^lumljenje različitih uloga i ponašanja.LEČEN JE Jspeh lečenja delimično zavisi od težine fobije. PSI H O S O M A T S K O LEČENJE Brojne tehnike opuštanja. počevši od ^ledanja fotografija aviona u opuštenoj atmosferi te^apeutove ordinacije. smanji strah. Hipnoza.e koristiti i lekovi. barbiturate i anksiolitike kad god je moguće.pas je vezan i ne može da me povredi".od . Takođe izbegavajte kofein koji može da imitira neke simptome paničnih napada. Na primer. Nosite flašicu ulja sa sobom. Evo nekih smernica: ♦ Slobodno tražite povratnu informaciju ili proveru realnosti vezanu uz objekat ili situaciju koja izaziva strah: Jesam li siguran/na? Hoće li me povrediti? ♦ Vežbajte usmeravanje misli u pozitivnom smeru . Oboleli se jče kako da smanje strah i podstiču da budu manje iamokritični i nauče da se prikladno ponašaju. pa u mnogim slučajevima uspe i da ih savlada. Svaku etapu treba da prate tehnike apuštanja. Šoljicu vrele vode prelijte preko 1 do 2 kašičice korena i pustite da odstoji 15 minuta. Svakodnevnim preduzimanjem malih koraka u društvu osobe od poverenja. može da ublaži simptome. PREVENCIJA ♦ Redovno radite vežbe dubokog disanja i opuštanja. osoba sa strahom od etenja može da se vodi kroz niz etapa. Lekovi samo prikrivaju simptome.

mogu da izazovu nagrizanje že ludačne sluzokože. verovatno ste dehidrirali i treba da nadoknadite tečnost. propisani lekovi antibiotici i. obeleženi bolovima. zavisiće od uzroka upale. Pojam „akutan" znači da su napadi kratki i da su simptomi po pravilu jaki. povraćanjem ili prolivom. imate unutrašnje krvarenje i potrebna vam je hitna medicinska pomoć (vid i stranicu 68). Napadi akutnog gastritisa.koje smanjuju rizik da obolite od gastritisa 260 .poput prestank. operativni zahvati I stručnjaci konvencionalne i alternativne medicini predlažu promene u načinu života . ♦ ako želudačni bolovi postanu jaki. Najčešći su : ♦ nelagodnost ili bolovi u gornjem delu trbuha ♦ mučnina ♦ povraćanje ♦ proliv ♦ gubitak apetita OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako povraćate krv ili imate krvavu. recept ili bez njega. vizuelni pregled unutrašnjost želuca. Drugi mogući pos tupak je gastroskopija. suše vam se usta ili m anje mokrite. ali mogu da izgube apetit ili osećaju mučninu. Osobe s hroničnim gastritisom ne moraju da imaju bolove. nedostatak crvenih krvnih zrnaca izazvan nedostatkom vitamina B u Gastritis se najčešće javlja kod starijih osoba. Hronični gastritis potvrđuje se biopsijom. DI JA GNO STI ČKI POSTUPCI Lekar će možda na osnovu simptoma da posumnj. Virusne ili bakterijske infekcijc kao i svarene materije mogu da izazovu upalu želuca ♦ ako ste jako žedni. pušenja . U konvencionalnc medicini za lečenje gastritisa koriste se antacidi koj se kupuju bez lekarskog recepta. na akutni gastritis i da vas uputi na ispitivanja kako b potvrdio dijagnozu. mučninom. Hronični gastritis može de izazove opasnu slabokrvnost. Aspirin) i ostali lekovi koji mogu da se kupe n. astritis je opšti medicinski pojam za upalu želudačne sluzokože. Lečenje koje će lekarda predloži za teže slučajeve. mogi da se ustanove oštećenja želuca. G UZROCI Mnoga oboljenja mogu da nadraže želudac i izazovi akutni ili hronični gastritis. možda imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (vidi C ir na želucu). al može da napadne i osobe bilo koje starosne grupe Briga o samom sebi često je najbolji način lečenja i slučaju blagog gastritisa. crnu ili katranastu stolicu. obično traju samo jedan ili dva dana. Acetilsalicilna kiselim (npr. na primer.GASTRITIS SIMPTOMI Bilo koji od blažih do težih želudačnih simptoma mogu da ukazuju na gastritis. LEČEN JE Konvencionalno i alternativno lečenje gastritisa zavi siće od tipa gastritisa koji imate. u retkim slučajevima. Pomoću rendgenskog snimanja pošto ste popili barijumovu kašu.

Neke zahtevaju prisustvo stručnjaka. pijte mnogo vode i druge tečnosti . zavisno od vaših simptoma. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin. verovatno će vam trebati transfuzije krvi i druge intravenske tečnosti. kofeina i gaziranih pića iz ishrane.) LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Da biste ublažili želudačne tegobe. popijte čaj napravljen od jedne kašičice kamilice (Matricaria recutita) koju ste 10 minuta držali u jednoj šolji vruće vode. vraćanje kiseline. ♦ Zareći bol i povraćanje koji se ublažavaju uzimanjem hladne hrane i pića: Phosphorus (12x) ♦ Mučnina. Ako oni nisu delotvorni. štucanje i povećana neugodnost posle jela i pića: Nux vomica (12x) ♦ Bolovi u želucu koji jenjavaju posle jela. isprobajte jedan od sledećih lekova svaki sat. HOMEOPATIJA A LT ER N A T IV N I N A Č IN I L E Č E N J A Alternativni načini lečenja usredsređeni su na lečenje gastritisa fizikalnim i psihološkim metodama. možda morate da se podvrgnete operaciji kako biste zaustavili krvarenje. AKUPRESURAIAKUPUNKTURA Stručnjak može da leči gastritis delovanjem na mnoge tačke. osetljiv želudac i osećaj težine u želucu: Bryonia (12x) ♦ Osećaj kao da imate čvor u želucu. poput tačaka Zila začeća 6 i 12. (Vidi Dodatak radi položaja tačaka. Slezina 34 i Želudac 36. . Ako drugi načini lečenja ne pomažu ili ako imate čireve ili perforacije na želudačnom zidu. najviše četiri doze.ali ne mleko. Gastritis izazvan bakterijama može da se leči antibioticima i preparatima koji mogu da se kupe bez lekarskog recepta. suprotno opštem mišljenju. a ako vas gastritis i dalje muči. ili vi možete da pritisnete tačke koje su povezane s tegobama sistema za varenje. Ne jedite tešku hranu prvoga dana kad se gastritis pojavi. Osrčnica 6. ali neke možete da probate i sami kod kuće. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali se vraćaju dva sata kasnije: Anacardium (12x) ISHRANA I GASTRITIS Le k o v i p ro tiv upaia ko ji se često upotrebljavaju k o d artritisa i drugih porem ećaja m ogu da nadraže žeiudačnu sluzokožu do te m ere da se razvije gastritis i druge žeiudačne tegobe. A n d oi) i m nogi nesteroidni lekovi protiv zapaljenja p o p u t ibuprofena. ipak ne treba posebno izbegavati pikantnu hranu. a sadrže bizmut-subsalicilat. kuvanog povrća i lagane hrane i jedite manje rafinisanih ugljenih hidrata poput belog hleba i belog pirinča. lekar može da vam propiše cim etidin. Ograničite ili isključite uzimanje alkohola. ako lek koji ste izabrali ne deluje. L E Č E N JE KOD K U Ć E Antacidi i paracetam ol koji mogu da se kupe bez recepta mogu da olakšaju tegobe. Ekstraktg/affog sladića (Glycyrrhiza glabra) u obliku kapsule ili tečnosti takođe može da pomogne. ranitidin ili famotidin koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline. Ako je sluzokoža želuca jako nagrižena suvišnom želudačnom kiselinom i imate unutrašnje krvarenje. koje ubrzava izlučivanje kiseline . Jedite više voća koje ne spada u agrume. naproksena. probajte neki drugi. Dodatne količine cinka i vitam inaA mogu da pomognu u lečenju želuca. posavetujte se s homeopatom o drugim mogućnostima lečenja. Hronični gastritis takođe može da se leči antacidima koji se kupuju bez recepta.kako ne biste dehidrirali. ------------------▼ -----------------L e KOVI Za akutni gastritis. Izbegavajte ih ako se k o d vas ustanovi gastritis.K O N V EN C IO N A LN A M ED IC IN A Za blaži oblik gastritisa preporučuju se antacidi koji se kupuju bez lekarskog recepta. indom etacina i tolmetina lekovi su koji m ogu da izazovu osećaj težine u želucu.

m ožda se radi o težem gastrointestinalnom porem ećaju. LEČEN JE Osim u slučaju bakterijskog oblika gastroenteritisa ili razvoja komplikacija. Sim ptomi obično ne traju duže od 48 sati. mnogo tečnosti i laganu hranu. školi ili domovima i vrtićima. Ipak. mogu takođe da se propišu antibiotici. deca. m ožda im ate zapaljenje DIJA GN O STI ČK I POSTUPCI Lekar obično može da ustanovi gastroenteritis samo pomoću simptoma. Najčešći uzrok je virus koji može brzo da se proširi u kancelariji. Alternativnim postupcima leči se mučnina. bakterije i paraziti takođe mogu da izazovu gastroenteritis. akoje podnosite. njima može da se pogorša proliv. suše vam se usta i osećate se sm eteno. Lekovi koji se kupuju bez lekarskog recepta i sadrže bizmut-subsalicilat ili kaolin mogu da zaustave proliv. Ako jako povraćate. Laboratorijska analiza stolice može da pokaže da li se radi o parazitskoj ili bakterijskoj infekciji. ali 262 . starije osobe i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama treba da budu pod kontrolom zbog komplikacija poput dehidracije. Ako je gastroenteritis izazvan bakterijama. Bakterijska infekcija probavnog trakta često je uzrok proliva za vreme putovanja. verovatno vam ne treba stručna dijagnoza ili lečenje. Katkad upotreba određenih lekova i prekomerne količine alkohola mogu dovoljno da nadraže probavni traktda izazovu gastroenteritis. Trovanje hranom.GASTROENTERITIS SIMPTOMI G astro en teritis se takođe često zove želuđačna viro za ili crevna viroza. ♦ ako im ate sluz ili k rv u stolici ili povraćate krv. m okrite manje nego inače. ♦ ako im ate jake bolove i nadima vam se trbuh. uglavnom vam ne treba stručna pomoć. G UZROCI Gastroenteritis može da bude posledica mnogih stvari. lekar će vam verovatno preporučiti odmor. ♦ ako preko m erno osećate žeđ. slepog creva ili drugi porem ećaj u trbušnoj duplji. KONVE NCIONALN A MEDICINA U jednostavnom slučaju gastroenteritisa. O ni uključuju: ♦ mučninu i povraćanje ♦ ♦ ♦ ♦ proliv grčeve i bolove u tbuhu tem peraturu slabost astroenteritis je opšti medicinski pojam koji se odnosi na mnoge tipove nadraženosti i infekciju probavnog puta. to ukazuje na unutrašnje krvarenje ( takođe vidi H itn a s ta n ja p r v a p o m o ć : U n u t r a š n je k r v a r e n je ). im ate tem peraturu 38 °C ili višu ili vam se sim ptom i ponovo pojave posle lečenja. proliv i drugi simptomi. OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako sim ptom i traju duže od dva dana. lekar može da propiše prohlorperazin ili trimetobenzamid. m ožda ste dehidrirali i m orate da nadoknadite tečnost. Drugi lekovi mogu da se propišu da bi se lečio jak proliv. Ako se ne radi o težem slučaju ili komplikacijama. povraćanje.

starijim osobama i osobama s hroničnim bolestima poput dijabetesa. Palcem čvrsto pritisnite svaku tačku i držite jedan minut. Glatki brest (Ulmus fulva) takođe može da pomogne pri smirivanju sistema za varenje pošto najgori simptomi prođu: pomešajte 1 deo bresta u prahu s 8 delova vode i kuvajte. povraćanje. Ako od povraćanja i proliva dehidrirate. uzmite dozu 12x jednog od sledećih homeopatskih preparata svaka dva sata dok ne dođe do poboljšanja. Time se smiruje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima . ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Kao i većina konvencionalnih medicinskih postupaka. jedite biološki jogurt s bakterijom Lactobacillus acidophilus. Zeludac 36 nalazi se četiri širine prsta ispod kraja čašice kolena na spoljnoj strani bedrene kosti (dole). žeđ. HOM EOPATIJA Ako su simptomi teški. Izbegavajte mlečne proizvode dve nedelje pošto se proliv povuče. alternativni načini lečenja za simptome gastroenteritisa uglavnom podrazumevaju samostalno lečenje. proliv i žareći bol. ■ Pijte puno tečnosti. ISHRANA želudac i obnavljaju odbrambene bakterije u sistemu za varenje. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Prava končara (Filipendula ulmaria) može da smanji mučninu i kiselost u želucu: 2 kašičice osušene prave končare prelijte šoljom kipuće vode i pričekajte 15 minuta. lagano kuvajte 15 minuta i pijte pola šolje tri puta na dan. prekomernim jelom ili prevelikom količinom alkohola ili kafe. banane. Idite kod stručnjaka za akupunkturu kako biste uskladili rad organa za varenje. možda ćete morati u bolnicu radi intravenske nadoknade tećnosti. AKUPRESURA IAKUPUNKTURA Uz upotrebu metoda akupresure prikazanih desno. A K U PR ES U R A Akupresura na tačkama Osrčnica 6 i Želudac 36 može da ublaži mučninu. ♦ Ipecacza neizdrživu mučninu i povraćanje. ♦ Nux vomica za simptome izazvane iscrpljenošću. stranicu kako biste saznali gde se te zone nalaze. ♦ Arsenicum album za nemir. Pošto simptomi nestanu. probajte drugi preparat. želudačne tegobe i tegobe s varenjem. PREVEN CIJA ♦ Cesto perite ruke da ne pokupite ili ne prenesete klice koje izazivaju gastroenteritis.nužni su da bi se uništila štetna bakterija. pritisnite tačku Osrčnica 5 za povraćanje i mučninu (vidi Dodatak radi položaja tačaka). pijte tri puta na dan. Osrčnica 6 nalazi se između dve kosti podlaktice dve širine prsta od središta pregiba ručnog zgloba s unutrašnje strane (gore). Ponovite na drugoj ruci i nozi. oni mogu da izazovu ponovni proliv dok se vaš organizam ponovo prilagođava apsorpciji mleka. Ako se ne osećate ništa boIje posle dve ili tri doze. hranu s mekinjama i povrće. Pogledajte 19. To se najčešće događa odojčadi. ♦ Pogledajte Trovanje hranom radi zaštitnih mera kod pripremanja i čuvanja hrane. groznicu. pritisnite svaku tačku tri do pet puta. iscrpljenost. R E F L E K S O L O G l JA Podstaknite zonu nadbubrežnih žlezda da pobedi infekciju i želudačne zone da obnove normalnu funkciju.

a izuzetnc redak kod dece. Uz pravovremeno lečenje bol i upala nestaće u roku od nekoliko dana. mogu da dovedu do nastanka bolnog i potencijalno opasnog kamena u bubregu. a posebno ako je praćen groznicom ili tem peraturo m . a ovaj se rizik još više povećava i slučaju uzimanja tijazidnih diuretika koji ubrzavaji oslobađanje vode iz organizma. giht vrlo dobro reaguje na lečenje. snažan bol u zglobu. B UZROCI Giht se javlja kao posledica izrazito visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi. Ove bezazlene nakupine zovu se tofi. to jest mokrenjem. Mokraćna kiselina je nužna za normalno odvijanje procesa varenja hrane. ukočenost i pojavu sitnih kvržica. S vremenom počinju da izazivaju bol. blaži slučajevi mogu da se reše odgovarajućom dijetom. a nastaju koncentracijom kristala mokraćne kiseline. naizm enični osećaj hladnoće i toplote ♦ najčešće se javlja ili vraća potpuno neočekivano. Napadi gihta mogu da budu iznenadni i nepodnošljivo bolni. Uprkoj snažnom bolu koji se javlja u ranoj fazi oboljenja.GIHT SIMPTOMl ♦ iznenadan. kao i oštećenje bubrega usled pojačane proizvodnje mokraćne kiseline. Nasuprot tome. laktove palce ili prste. ez ikakvog upozorenja i bez poznatog razlogj giht napada u gluvo doba noći. tvrde kvržice koje se vremenom skupljaju u mekom mesu ruku. najčešće nožnom palcu. O vi sim ptom i mogu da ukažu na početak reum atoidnog a r t r it is a ili. upala i osećaj vreline u zglobu ♦ u krajnjim slučajevim a. pritiska i pojave snažnog bola. Hronični bolesnici ponekad mogu da osete dodirom male. Muškarci preterane telesne težine koji osim toga imaju i povišen krvn ip ritisa k. a njen višak odvodi se kroz bubrege u obliku mokraće. posebno su skloni gihtu. iako sim ptom i u proseku ne traju duže od nedelju dana. čija je svrha sm anjenje proizvodnje m okraćne kiseline ili kolhicina i ublažavanje bola. stopala ili ušnih resica. uključujući kolena. Giht je zapravo jedan od oblika artritisa. a ponekac i drugim zglobovima. Devetod deset obolelih su sredovečni muškarci a otprilike polovina tog broja ima nasledne sklonost ka ovoj bolesti. u retkim slučajevim a. Giht je redak kod žena. Ako telo proizvodi previše mokraćne kiseline ili ne može da je se reši na uobičajen način. što dovodi do upalnog procesa. u zglobovima i tetivama počinju da se koncentrišu kristalići mononatrijum-urata. Štaviše. najčešće nožnom palcu ili članku. a ponekad i u kolenu ♦ natečenost. hronični napadi gihta najčešće zahtevaju dugotrajno lečenje kako bi se sprečilo oštećenje kostiju i hrskavice. ♦ ako se sim ptom i gihta pojačaju ili se pojave druge prateće tegobe tokom uzimanja alopurinola. na tro vanje olovom . OBRATITE SE LE K A R U ♦ ako se snažan bol u zglobovim a ponovo javi ili ako potraje duže od nekoliko dana. iakc mogu s vremena na vreme ponovo da se jave. . Ako se slične naslage počnu stvarati u bubrezima. Reč je c reakciji organizma na nadraženost izazvanu naslagama kristala u području između kosti i zgloba. Javlja se intenzivan bol u zglobu. Postoji m ogućnost da je došlo do negativnog m eđudelovanja ovih lekova s drugim lekovim a koje upotrebljavate.

a leči se protivupalnim sredstvima ili. Sklonost ka ovom oboljenju može da bude nasledna. Međutim. a najčešće u nožnom palcu. jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. osetljivim zglobovima pa se preporučuje da bolno stopalo ili udove držite nepokrivenim. Pseudogiht ili lažni giht vrlo je sličan. analizom mokraće ili krvi potvrdiće se da se nivo mokraćne kiseline vratio u normalne vrednosti vrlo brzo posle napada. B O L U Z G L O B O V IM A Giht nastaje kada organizam ne može da se reši viška mokraćne kiseline u krvi. Cak i kada se bol i upala ne leče. prestanite da je uzimate. a u najtežim slučajevima i izobličenost zgloba. kortikosteroidi. kao što je hidrokortizon. izazivaju kod nekih bolesnika neželjene propratne pojave i zato njihovu primenu uvek mora da nadgleda ovlašćeni lekar (vidi takođe Burzitis). Posledice uključuju iznenadan i snažan bol. Odeća ili bilo kakav drugi prekrivač samo pojačava osećaj bola i nelagodnosti u natečenim. i druga protivupalna sredstva. 265 . obratite se lekaru kako bi potvrdio dijagnozu i preporučio određeni način lečenja. ovaj poremećaj često se povezuje sa povredom ili hirurškim zahvatom. sledeći korak je nadzor nivoa mokraćne kiseline. Posle ublažavanja prvobitnog bola. Kristalići ove hemijske materije talože se između kosti i odredenih zglobova. Gihttakođe može dase pojavi u slučaju nekih oblika tumora ili raka. reakcijom na alkohol i određene lekove.lako su pojedinosti mehanizma razvoja gihta još uvek nepoznate. KONVENCIONALNA MEDICINA Mnogi lekari preporučuju oralno uzimanje ibuprofena. Ipak. Analiza mokraće i krvi takođe može da bude koristan dijagnostički postupak budući da povećana količina mokraćne kiseline u krvi može istovremeno da bude simptom i nekih drugih tegoba. U suprotnom. zapaljenje. Ako lečenje izostane. koji je dostupan na lekarski recept iii ponekad bez njega. antibiotici. uvek kad posumnjate na giht. pomanjkanja enzima i trovanja olovom. vrlo je važno da se obratite lekaru u slučaju bilo kakvog bola u zglobovima kako bi on mogao da postavi tačnu dijagnozu. U nekim slučajevima specijalista može da pribegne snimanju rendgenom ili izvlačenju tečnosti iz sinovijalnog omotača koji obavija zglobove kako bi se utvrdilo prisustvo kristala mokraćne kiseline. LEČEN JE Svako ko je ikada iskusio napad gihta zna da je prvi zadatak ublažavanje bola. Sledeća faza lečenja odnosi se na oralno uzimanje lekova protiv bolova. Ovaj oblik se češće javlja kod Ijudi oba pola posle 60 godina. najčešće nesteroidnih lekova p ro tiv zapaljenja. Aspirin). bilo konvencionalnim ili alternativnim načinima lečenja. na primer. Kortikosteroidne injekcije koje se daju direktno u zapaljeni zglob mogu da ublaže bol i upalni proces kod težih ili hroničnih slučajeva gihta. Istraživanja su takođe potvrdila postojanje veze između gihta i bubrežnih oboljenja. naslage kristala mokraćne kiseline mogu s vremenom da izazovu trajno oštećenje bubrega i ostalog tkiva. kao što su. u teškim slučajevima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. čak i dok spavate. Giht takođe može da prati psorijazu ili slabokrvnost. hirurškim zahvatom posle kog slede injekcije kortizona. ali uglavno manje bolan poremećaj koji nastaje zbog nakupljanja kalcijumovih kristala u zglobovima. prvobitni simptomi gihta nestaće u roku od nekoliko dana ili nedelja. dugotrajnom izloženošću snažnom stresu. a recidivi su vrlo česti ako se nivo mokraćne kiseline u organizmu ne kontroliše redovno. Ako vam je lekar zbog nekih drugih tegoba propisao niske doze acetilsalicilne kiseline (npr. D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Budući da mnogi drugi poremećaji mogu uspešno da se „preruše" u giht.

posebno kada se uzima istovremeno s različitim vrstama lekova protiv potištenosti. a ne samo na upaljeni zglob. Pijte mnogo tečnosti. mesne supe i sosove. masaže. Ponovljeni napadi gihta mogu da ugroze nekoliko područja istovremeno. Ove namirnice uključuju životinjske iznutrice. Budući da je povratak bolesti moguć. PAZNJA: Kolhicin može da izazove neželjene propratne pojave. kao na primer. u sredini vrha svoda stopala: Jetra 2. hronični bolesnici mogu da primenjuju lečenje vrlo niskim dozama lekova tokom dužeg vremenskog perioda. možete takođe da obradite i druge dve tačke smeštene na zadnjoj strani nožnog palca (vidi Dodatakradi tačnog položaja ovih tačaka). masnu ribu. uzimanjem alopurinola. Dijetalni programi za prevenciju gihta kod Ijudi koji su nasledno skloni toj bolesti najčešće odmah isključuju crveno meso. spanać i većinu sušenih mahunarki. Zeludac 42. Cvrsto pritiskajte svaku od navedenih tačaka 60 sekundi. špargle. Održavanje potrebnog nivoa mokraćne kiseline u organizmu može da se postigne pravilnom ishranom i ako je to potrebno. čirom i bubrezima. na strani metatarzalnogzgloba. Slezina 3. ručni zglobovi i kolena. U svakom slučaju.GIHT NASTAVAK N A P A D I G IH T A lako giht najčešće napada nožni palac. a po potrebi i tokom ostatka života. pospanost i smušenost. a potom nastoje da uravnoteže nivo mokraćne kiseline u krvi. baš kao i drugi lekovi kojima se leči giht. odmah iza prostora između nožnog palca i susednog prsta. i neke druge neželjene pojave. kao što su laktovi. često su ugroženi i drugi zglobovi. ISHRANA Uopšteno govoreći. koji može da izazove nadraženost kože. direktniji načini lečenja. AKUPUNKTURA Budući da akupunktura može da se primeni i na druga područja tela. AKUPRESURA Standardni način lečenja koji večina lekara preporučuje u slučaju akutnog ili hroničnog napada gihta. školjke. U mnogim slučajevima pravovremena primena odgovarajućih lekova trajno će da reši problem. giht se češće javlja kod Ijudi čija ishrana uključuje meso i životinjske masti. a u kombinaciji s drugim lekovima. ovaj je postupak verovatno prihvatljiviji u ranoj fazi gihta nego neki drugi. posebno sredstvim a za m okrenje i lekovima p rotiv zgrušavanja krvi. leka koji je u upotrebi već vekovima. 266 . lekovaza smirenje ili antihistaminika. hemijskim materijama potrebnim za proizvodnju mokraćne kiseline u organizmu. Lekar će verovatno da preporuči da izbacite iz ishrane neke namirnice bogate belančevinama. Obratite se stručnjaku akupunkture zbog dogovora o odgovarajućem obliku terapije. Ako vam bol to dopusti. Među tačkama akupresure koje se preporučuju za ublažavanje bola u gihtom zahvaćenom palcu nalazi se nekoliko tačaka smeštenih na samom stopalu. sastoji se od primene protivupalnog sredstva pod nazivom kolhicin. Za dugoročno podsticanje uklanjanja viška mokraćne kiseline najdelotvorniji lekovi su probenecid i sulfinpriazon. kvasac i druge namirnice koje proizvode enzime. Ljudi koji pate od gojaznosti morali bi da se podvrgnu strogoj dijeti. ali izbegavajte alkohol jer usporava uklanjanje mokraćne kiseline iz organizma. ALTERNATIVNl NAČINI L E Č E N J A Nekonvencionalni pristupi lečenju gihta počinju ublažavanjem bola i upalnog procesa. trudnice ne bi smele da ga uzimaju jer može da izazove deformacije ploda. odmah iza nožnog palca. u međudelovanju s drugim lekovima mogu da izazovu nepoželjne propratne pojave ili otežaju postojeće tegobe s krvlju. Međutim. pre svega one koje obiluju purinima. a vrlo se retko javlja kod onih koji se hrane uglavnom vegetarijanski.

Urtica urens. namirnica bogatih purinima i da održavate telesnu težinu u okviru preporučenih vrednosti. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM dan kako biste podstakli uklanjanje mokraćne kiseline. Analizom krvi i mokraće prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdiće se moguća sklonost obolevanju od gihta. kad krenete na spavanje položite bolno stopalo u kartonsku kutiju ili u bočno položenu plastičnu korpu za veš. Neki lekari preporučuju uzimanje jedne kašičice aktivnog uglja tri puta na dan kako bi se podstaklo uklanjanje mokraćne kiseline iz krvi. vrlo je uspešan lekza ublažavanje bola koji prati napad gihta. dodatno će da podstaknu proizvodnju mokraćne kiseline. dakle organima odgovornim za proizvodnju mokraćne kiseline. biljka od koje se dobija kolhicin. morali biste da smanjite potrošnju alkohola. odnosno mrazovac. Benzoicum acidum. danas znam o da bogata ishrana i pojačana potrošnja alkohola m ogu da dop rin esu izvornim uzrocim a gihta i da dodatno otežaju b o le st p o sle p rvo b itn o g napada. .▼ -------------------- C e n a ŽIVOTA NA VISOKOJ NOZI Tradicionaina slika m uškarca pogođen o g g ih to m kao punačkog. Uzimanje veće količine bistrih. ali postupak ponavljajte u redovnim razmacima sve dok to bude potrebno. Colchicum. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da posumnja na sklonost obolevanju od gihta tokom celokupnog tretmana organizma.iznutrice poput džigerice. haringe i inćune. lako g iht nije jed n o stavn o sim b ol života na visokoj n ozi i m o že da se pojavi u bilo kom tren u tku zrelo g doba. bezalkoholnih napitaka. PREVENCIJA Ako u porodici imate slučajeve kostoboljnog artritisa. biljnih čajeva i vode. uključujući sardine. Ledum. nemojte da pijete biljne čajeve. pa ih zato treba izbegavati. o kru žen o g p ečen jem i kriglama svetlo g piva. Slično dejstvo navodno imaju i jagode. Lycopodium i Pulsatilla. Namirnice koje. Jednostavni ugljeni hidrati. a posebno ako ste muškarac. voću i lisnatom zelenom povrću. Neki zagovornici refleksologije tvrde da ovom tehnikom mogu da se razbiju nakupine kristalića mokraćne kiseline koji su se nataložili u stopalima. Ako vam je lekar propisao upotrebu kolhicina. Ostali mešani homeopatski lekovi sadrže razređene doze sledećih sastojaka: Arnica. Budući da čak i lagani pritisak pokrivača ili ćebeta može da izazove dodatni bol u zglobu zahvaćenom gihtom. čini se. pospešuje razređivanje mokraće i uklanjanje mokraćne kiseline pojačanim ispiranjem bubrega. Stavite nazglob plastičnu kesicu s nekoliko kocki leda ili kesicu smrznutog povrća. Neke zdravstvene službe upozoravaju na povoljne rezultate u ublažavanju bola izazvanog hroničnim gihtom. Umotajte ledenu kesicu u mekanu krpu ili peškir i držite je na bolnom području najviše pet minuta. ublažavaju prvobitne simptome gihta uključuju složene ugljene hidrate. REFLEKSOLOGIJA Kako bi povratio ravnotežu u bubrezima i slezini. masnoća. posebno one sadržane u žitaricama. na primer rafinisani šećer. postarijeg aristokrate. -------------------. školjke i neke vrste konzervisane ribe. natečenog stopala uzdignutog na jastuku nije tako daleko o d istine. teleće gušterače ili štitne žlezde i bubrega. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. svakodnevnim uzimanjem do 250 grama svežih ili konzervisanih višanja ili soka od višanja. na primer sokova. Napravite čaj od 2 kašičice semenki celera (Apium araveolens) ili grimizne konopljuše (Eupatorium puroureum) u jednoj šolji vode i uzimajte ga tri puta na LEČENJE KOD K U Ć E Prva briga prilikom napadagihtaje ublažavanje bola i upalnog procesa. borovnice i druge crvenoplave bobice. refleksolog će primeniti masažu odgovarajućih zona u središnjem delu tabana. Oblog će smanjiti bolni otok.

GLAUKOM SIMPTOMI ♦ Suzne i bolne oči. ali s vremenom oduzima vid. Kako ćelije u unutrašnjosti oka bez prestanka luče novu tečnost. betaksolol ili bunolol. posebno oni koji se koriste za želudačne i crevne tegobe. ♦ ako osećate pospanost i umor. Mnogi lekovi. neovaskularnog glaukoma. odnosno mesta unutar vidnog polja gde uopšte ne vidite. mogu da ubrzaju nastanak glaukoma. ♦ Kod dece. neuobičajena osetljivost na svetlost i povećane rožnjače. Lekari često nazivaju hronični glaukom „tihim kradljivcem" jer se razvija vrlo sporo i postepeno. akutni glaukom pojavljuje se iznenada i zahteva hitnu lekarsku pomoć. a zatim i slepilo. sim ptom i su urođenog glaukoma. 268 . glavobolja i pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti posle pretrpljene povrede oka. potrebne su vam nove naočare. sim ptom i su hroničnog glaukoma. tumorom ili povredom oka. ali ne i manje opasni. a čini se da je barem delom i genetski uslovljen. Ostali oblici glaukoma manje su česti. a nekad mučninom i povraćanjem. Ako osetite iznenadan. dužica i rožnjača stalno se vlaže i hrane vodenastom tečnošću koju nazivamo očna vodica. Hronični glaukom čini više od 90 posto svih slučajeva glaukoma. povrem ene glavobolje i postepeni gubitak perifernog vida. uveitisom (upala srednjeg očnog omotača). glavobolja. Sekundarni glaukom najčešće se javlja u sprezi s drugim poremećajima ili bolestima oka. u svega nekoliko dana može da izazove nepopravljiva oštećenja nerva koji prenosi vizuelne informacije iz oka u mozak. V UZROCI Očno sočivo. elik broj Ijudi boluje od glaukoma. sim ptom i su akutnog glaukoma. višak se normalno odvodi složenom mrežom tkiva koja služi kao drenažni kanal. svaki peti oboleli ima najmanje jednog bliskog rođaka koji boluje od istog poremećaja. ♦ Zamagljen vid. imate razloga da posumnjate na napad akutnog ili glaukoma zatvorenog ugla. ♦ ako istovrem eno koristite lekove za druge zdravstvene tegobe. ali snažan bol u očima praćen zamagljenim vidom i proširenim zenicama. lako čini manje od 10 posto svih registrovanih slučajeva glaukoma. boli vas glava. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu. ♦ Iznenadna pojava snažnog. Nesklad izmedu brzine lučenja i brzine drenaže ove tečnosti izaziva nastanak hroničnog ili glaukoma otvorenog ugla. zamagljen vid. vaš periferni vid slabi. Dijabetičari su podložni pojavi izuzetno teškog oblika bolesti. ostajete bez daha nakon upotrebe kapi za oči koje sadrže beta a d ren erg ičke b lo ka to re kao što su tim olol. zamagljen vid. pulsirajućeg bola. na primer sivom mrenom (kataraktom). na mestu gde se sastaju rožnjača i dužica. odnosno zelene mrene pa je taj poremećaj jedan od vodećih uzroka slepila. OBRATITE SE LEKARU: ♦ ako im ate sim ptom e akutnog glaukoma. nadraženost i crvenilo očiju. a s vremenom ćete uočiti i pojavu slepih tačaka. O dm ah zatražite pomoć lekara kako biste sprečili moguće trajno oštećenje oka ili slepilo. O vi lekovi mogu dodatno da otežaju bolesti srca ili pluća. Naime. proširene zenice i ponekad m učnina i povraćanje. Urođeni (kongenitalni) glaukom vrlo je redak urođen poremećaj od kojeg oboleva novorođenčad: 80 posto slučajeva javlja se tokom prve godine života. suzne i zamagljene oči. Bolest često uznapreduje pre nego što opazite ikakve znakove upozorenja. pojava koluta duginih boja oko izvora svetlosti. znakovi su sekundarnog glaukoma. Ako se ne leči.

.......porem ećaji)...N A K U P L JA N JE T E Č N O S T I NORMALNO OKO HRONIČNI AKUTNI (otvorenog ugla) (zatvorenog ugla) SO ČIVO ... Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima...J DRENAŽNI KA N A L....... naime..... Hronični ili glaukom otvorenog ugla (uvećana slika levo) javlja se kad se tečnost luči većom brzinom nego što drenažni kanal može da je odvede... a promene u metabolizmu kolagena mogu da ubrzaju nastanak glaukoma.. Kod novorođenčadi urođene mane drenažnog kanala dovode do pojave urođenog glaukoma......... mogu u određenim okolnostima da poremete metabolizam kolagena (vidi Oko ..J i DUŽICA .... jedna vrsta belančevina koje u našem organizmu ima u vrlo velikim količinama.... lako mediđnska istraživanja još uvek nisu uspela da objasne uzroke ovih poremećaja.... koje lekari ponekad propisuju za lečenje drugih tegoba s vidom.J ŠLEMOV K A N A L... Stres i alergije mogu dodatno da otežaju simptome hroničnog glaukoma.....tegobe i Vid ... zbog kog šarenica ometa normalan rad drenažnog kanala..... Urođeni glaukom je mnogo teže dijagnostikovati jer deca mlađa od jedne godine ne mogu da opišu svoje simptome............ Tako..... objekte koji se nalaze u ivičnim delovima vidnog polja....... Kod određenog broja Ijudi postoji nasledni oblik poremećaja u unutrašnjem delu oka..... neznatno povišen očni pritisak bez znakova oštećenja očnog živca naziva se očnom hipertenzijom.... . Akutni ili glaukom zatvorenog ugla (uvećana slika desno) nastaje kad dužica ometa rad drenažnog kanala... posledice su uvek iste: zbog nakupljanja tečnosti u unutrašnjosti oka. vaše se vidno polje sužava i vi sve teže raspoznajete Postupak dijagnostikovanja glaukoma vrlo je kratak i bezbolan... poremećaj će zahvatiti i središnje vidno polje........ ako sumnjate na kongenitalni glaukom.. Ako vam se rožnjača detetovog oka čini zamagljenom ili mutnom.. Ukoliko se oštećenje živca nastavi... a krajnji ishod je potpuno slepilo... Pojava povišenog intraokularnog pritiska sama po sebi ne znači da ste oboleli od glaukoma..... očna vodica nakupljena u unutrašnjosti oka stvara pojačani intraokularni pritisak.. dugotrajna upotreba određenih lekova p ro tiv potištenosti. na primer.... odmah potražite pomoć pedijatra oftalmologa...J ROŽNJAČA......... Takođe zamolite svog očnog lekara da sprovede testiranje širine vidnog polja. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI ujedno i najčešćeg oblika tog oboljenja koje se po pravilu javlja u starijem životnom dobu... J j U normalnim okolnostima tečnost se odvodi iz unutrašnjosti oka kroz drenažni kanal smešten između rožnjače i dužice.. postepenu promenu tkiva drenažnog sistema..... Kolagen je. Kako se oštećenje očnog živca pogoršava.. pojačano lučenje tečnosti ili urođene nepravilnosti.. povišen intraokularni pritisak izaziva oštećenje očnogživca koji prenosi vizuelne informacije u mozak.... a on zauzvrat dovodi do pojave akutnog glaukoma.. a zatim izlazi iz oka sitnim Slemovim (Schlemmovim) kanalom.. lako sva novorođenčad prolaze rutinski pregled vida neposredno posle rođenja. —...... lekova p ro tiv povišenog krvnog pritiska i steroida može da dovede do porasta intraokularnog pritiska.. kako biste proverili svoj središnji i periferni vid... U najvećem broju slučajeva redovni lekarski pregledi biće dovoljna mera prevencije oštećenja očnogživca.. moguća je pojava kongenitalnog glaukoma.... vaš oftalmolog može da pregleda očni živac ručnim oftalmoskopom... Ako sumnjate na pojavu glaukoma. I akutni i kongenitalni glaukom zahtevaju hitnu lekarsku pomoć kako bi se sprečio mogući gubitak vida...... Veruje se takođe da kortikosteroidne kapi za oči.. Vaš očni lekar će izmeriti unutrašnji očni pritisak uz pomoć tonometrijske metode.. Uzroci pojave glaukoma mogu da budu vezani za različite poremećaje.. a izuzetno je važna za održavanje snage i delotvornosti očnog tkiva.... Kad se to dogodi. poznato je da postojeće stanje može dodatno da se oteža određenim postupcima ili upotrebom nekih lekova.. Bez obzira na uzrok.

Pre nego što vam prepiše upotrebu određenih kapi za oči. između ostalog. vaš oftalmolog najverovatnije neće propisati nikakvo lečenje. a i vi sami možete da ubrzate lečenje tako što ćete ublažiti stres i kontrolisati normalnu proizvodnju kolagena. Lečenje lekovitim biljem ili ishranom nastoji da održi ravnotežu kolagena i da nadoknadi mogući nedostatak hranljivih materija. Oralni inhibitori karboanhidraze dovode do smanjenog lučenja tečnosti. Profesionalni akupunkturista usredsrediće se na tačke smeštene uz meridijane bešike. Prirodne terapije mogu da spreče nastanak glaukoma ili. lako se hronični glaukom teško uočava u ranoj fazi oboljenja. nervni završeci smešteni u tačkama gde se nožni prsti sastaju s ostatkom stopala utiču na nerve koji prenose vizuelne 270 . Ako vaš hronični glaukom ne reaguje na prepisane lekove ili su propratne pojave koje ti lekovi izazivaju suviše neugodne. a intraokularni pritisak spušta na normalan nivo. mogu dodatno da pogoršaju glaukom jer. pilokarpin može da izazove glavobolju i zamagljen vid. Mnogi lekovi. dijatermija uništava željene ćelije vrlo visokim. I medicinski i hirurški pristup imaju vrlo visoku stopu uspeha u lečenju hroničnog glaukoma. Kapi za oči koje sadrže beta adrenergičke blokatore kao što su tim olol. ultrazvučno lečenje služi se visokofrekventnim zvučnim talasima. što omogućava bolju drenažu tečnosti iz unutrašnjosti oka. primenjuje se zahvat poznat pod imenom trabekulektomija. Rezultati se razlikuju. vaš lekar može da preporuči određene hirurške zahvate: ♦ Trabekuloplastika je postupak pri kojem se laserom napravi 50 do 100 sićušnih rezova ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja glaukoma naglašavaju prevenciju i pravilnu higijenu oka. akupunktura može da smanji napetost i reguliše intraokularni pritisak. Kapi koje sadrže adrenalin ili pilokarpin ubrzavaju drenažu očne vodice iz unutrašnjosti oka. To je relativno kratkotrajan zahvat. Akutni glaukom donekle je različit. moguć je potpun gubitak vida.GLAUKOM NASTAVAK LECEN JE Lečenje glaukoma obuhvata različite postupke kojima se kontroliše protok i drenaža tečnosti u unutrašnjosti oka. provere perifernog vida i pregled očnogživca biće dovoljni. AKUPUNKTURA Kad se sprovodi u kombinaciji s lečenjem lekovitim biljem i dijetom. U slučaju pojave neznatno povišenog intraokularnog pritiska. epinefrin može da dovede do jakog crvenila i suzenja očiju. ali stopa uspešnosti ovogzahvata u proseku je vrlo visoka. Redovno merenje intraokularnog pritiska. Neki oblici lečenja utiču na smanjenje stresa. U slučaju da glaukom ne reaguje na hirurški zahvat ili je rizik vezan uz primenu hirurškog zahvata previsok. iako ponekad mogu da izazovu neželjene propratne pojave. jetre i bubrega (vidi Dodak radi tačnog položaja tačaka). oftalmolog mora da zna koje lekove upotrebljavate kako bi se izbeglo moguće međudelovanje lekova. KONVENCIONALNA MEDICINA Način i oblik lečenja zavisi od prirode i napredovanjaglaukoma. ali istovremeno mogu da izazovu želudačne tegobe i trnce u rukama i nogama. jednom kad se dijagnostikuje. Hronični glaukom najčešće se leči kapima za oči. čija je svrha stvaranje veštačkog kanala za drenažu tečnosti. a kriohirurugija vrlo niskim temperaturama. dopune konvencionalnu terapiju. a u retkim slučajevima i dodatno da oteža postojeće srčane tegobe. a time i na održavanje normalnog intraokularnog pritiska. Svakako proverite da li znaju vaš lekar i oftalmolog koje lekove upotrebljavate. žučne kese. u tkivu drenažnog sistema. ako ste već pod kontrolom lekara. ako se povišen intraokularni pritisak izazvan nakupljanjem tečnosti u unutrašnjosti oka ne reguliše u vrlo kratkom roku. može uspešno da se kontroliše. posebno oni kojima se leče želudačni ili crevni poremećaji. RAD NA T E L U Prema tumačenju refleksologa. ♦ U slučaju vrlo visokog intraokularnog pritiska i progresivnogoštećenja očnogživca. u tački gde se sastaju dužica i rožnjača. betaksolol i bunolol mogu da imaju neželjeno dejstvo na rad srca ili pluća. postoje druge metode uništavanja ćelija odgovornih za prekomerno lučenje tečnosti. dovode do porasta očnog pritiska.

Utvrđivanje i izbegavanje hrane i materija na koje ste alergični vrlo je važno jer alergijska reakcija pojačava unutrašnji pritisak oka. PSIHOSOMATSKO LEČENJE S le d eći faktori povećavaju rizik nastanka glaukoma. posebno ako imate više od 40 godina. m igrene i kratkovidost. Držite oblog najviše tri minuta. obavezn o obavljajte p reg ied očiju najmanje jed n o m godišnje. Tri puta na dan pojedite 60 do 125 grama svežih borovnica. Namirnice bogate vitaminom C uključuju karfiol. što je posebno korisno kada glaukom ne reaguje na terapiju oralnim lekovima i kapima za oči. lišće repe. morate se disciplinovano pridržavati propisane terapije kako biste smanjili opasnost od nastanka glaukoma. lako se radi o kontrolisanoj supstanci. ♦ Giaukom je p o n e k a d nasledno oboljenje. uravnotežena dijeta i vežbe očnih mišića mogu da budu vrlo uspešne mere prevencije protiv nastanka glaukoma. Na oči staviti topao vlažan oblog.signale. ovlašćeni lekar može da prepiše konoplju kao lek protiv glaukoma. Vežbe očnih mišića mogu da smanje nivo stresa i napetosti izazvane zamorom očiju i da poboljšaju lečenje mnogih očnih oboljenja. Prodavnice zdrave hrane nude mnoge oblike rutina različite jačine. vrlo težak o biik oboljenja. Ako bolujete od dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. Ako ste kratkovidi ili dalekovidi. ♦ D ijabetičari imaju tri puta veću m ogućn ost oboievanja o d giaukoma nego ostaii. ISHRANA Istraživanja pokazuju da vitamin C snižava intraokularni pritisak i reguliše nivo kolagena. Hidroterapija može da stimuliše cirkulaciju krvi u unutrašnjosti oka. Kad se upotrebljava zajedno s klasičnim lekovima. U suprotnom uzimajte svakodnevno dodatnih 3000 mg vitamina C. cink i tiamin (vitamin 87 ) takođe pospešuju lečenje glaukoma jer je kod većine obolelih primećen nedostatak ovih minerala i vitamina. ♦ Visok krvn i pritisak. rutin može da snizi unutrašnji pritisak i povrati ravnotežu kolagena. brokulu. grejpfrut i narandže. Jednom kad specijalista dijagnostikuje pojavu glaukoma. Borovnica (Vaccinium myrtillus) poboljšava pravilnu Droizvodnju kolagena i sprečava razgradnju vitanina C. što ubrzava snižavanje in:raokularnog pritiska. aii iako m nogi ijudi imaju naslednu sk io n o st to j bolesti. povezan je s dijabetesom . L E Č E N JE KOD K U Ć E Rano otkrivanje glaukoma od presudne je važnosti. uključujući glaukom (vidi Vid . a potom tri puta naizmenično stavljajte tople i hladne obloge. ♦ H ro n ičn i giaukom n ajčešće se javlja u dobu iznad 40 godina. usko su vezani sa pojavom giaukoma. N eovaskularni giaukom . LEČENJE LEKOVITIM BILJEM ▼ -------------------F aktori rizika Vlnoštvo različitog lekovitog bilja poseduje svojstva <oja mogu da utiču na uzroke pojave glaukoma. Indijska konoplja (Cannabis sativa) sadrži hemijsku materiju tetrahidrokanabinol (THC). obratite pažnju naznakove upozorenja.poremećaji). jagode. Ponovite postupak s hladnim oblogom. neophodan je potpun i detaljan pregled vida. moraćete da ostanete pod stalnim i redovnim nadzorom svog lekara i oftalmologa. lako samo oftalmolog može sa sigurnošću dijagnostikovati pojavu glaukoma. Ako vam se čini da imate tegobe s vidom. neki od alternativnih načina lečenja koje smo naveli mogu vrlo uspešno da dopune profesionalnu lekarsku pomoć. Pročitajte uputstvo ili se posavetujte s lekarom radi pravilne doze. . A k o se jedan ili više činiiaca o d n o se na vas. Veruje se da hrom. Klinička ispitivanja pokazala su da tetrahidrokanabinol snižava intraokularni pritisak koji prouzrokuje pojavu glaukoma. lako ćete verovatno morati da koristite kapi za oči do krajaživota. ne m oraju nužno i da obo le o d giaukoma. Terapija masažom i manipulacija stopala jmanjuju stres i napetost. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.

ako je glavobolja snažna i česta ili praćena drugim simptomima. patite od glavobolje izazvane napetošću. Odmah potražite lekarsku pomoć.odmah potražite lekarsku pomoć. a potom širenje krvnih sudova prati pojavu bola. giavobolje su uglavnom blaži poremećaj koji se jednostavno rešava acetilsalicilnom kiselinom (npr. svetlost vam nadražuje oči. moguć je m oždani tum or. obamrlost udova i pojavu čudnih mirisa. a bol je oštar i praćen m učninom i ukočenošću vrata.upala). a neretko ga prate mučnina i povraćanje. ali kratkotrajne ili stalne i hronične. Obratite se lekaru bez odgađanja. ♦ ako osećate glavobolju kakvu nikada pre niste osetili. nerazgovetnim govorom ili otežanim gutanjem . simptomi povezani s promenama prečnika moždanih krvnih sudova. glavno su izvorište bola. pojave li se znakovi upozorenja ili ne. naizgled različiti. Svi su ovi. reč je o sinusnoj glavobolji. ♦ ako im ate visoku tem peraturu. druga su najčešća grupa. Pa ipak. „klaster” (cluster) glavobolje. a određena područja glave i vrata osetljiva su na dodir. Moguć je potres mozga. dvostrukim vidom . ♦ dugotrajan i stalan bol koji osećate u području iza lica. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako je glavobolja vrlo snažna i praćena povraćanjem . mučninu ili povraćate. O b ratite se lekaru bez odgađanja. promena nivoa estrogena i pojava migrene čvrsto si povezane. ♦ pulsirajući bol koji se javlja oko natečenog. potrebno je preduzeti određene mere. Jedan od uzroka promene prečnika moždanih krvnih sudova je poremećena ravnoteža hemijske materije koju nalazimo u mozgu. Praćene su tupim. Glavobolje izazvane napetošću pre ili kasnije u životu oseti svaki čovek. patite od tzv. lako je broj takvih slučajeva mali.klaster" glavobolje.G U A VO BO U JA SIMPTOMI Ako je glavobolja koju osećate: ♦ tup. a koji se pojačava kad se naginjete prem a napred i praćen je kongestijom nosa. pojava slepih tačaka i cik-cak krivulja ili. ♦ ako posle povrede glave osećate pospanost. a uključuju migrenu i . a pre svega posavetovati se s lekarom. Cini se da hormoni takođe imaju svoju ulogu u nastanku migrene. migrena najčešće započinje snažnim. Glavobolje se dele prema pojavi koja im je uzrok. ♦ pulsirajući bol koji prvo osećate samo na jednoj strani glave. a izaziva m učninu. suznog oka i nazalna začepljenost na istoj strani lica. Moguće je m oždano krvarenje ili a n e u r iz a m . nadraženi napetošću mišića. ređe. a u ređim slučajevim a. Treću grupu čine glavobolje izazvane tegobama sa sinusima (vidi Sinusi . Glavobolje izazvane stezanjem krvnih sudova. vrtoglavicu. izaziva povraćanje. a prem a kraju dana se sm iruje. predstavljaju jedan od češćih oblika. Migrena traje od nekoliko sati do nekoliko dana i pc pravilu izaziva preteranu osetljivost na svetlost. ne posustaje. verovatno je reč o migreni. ako bolne i neprijatne. Aspirinom) ili nekim drugim sredstvom za ublažavanje bola. upornim i ravnomernim bolom koji izaziva osećaj stezanja glave obručem. odnosno grčenjem mišića. mirise i zvukove. Migrene su najteži oblik glavobolje i mogu gotovo u potpunosti da vas onesposobe. Cesto ih prati napetost vratnih mišića. I . Oni uključuju poremećaje vida kao što su treperenje svetlosnih tačaka. Nervni završeci smešteni u glavi i vratu. pulsirajućim bolom na jednoj strani glave. ravnom eran bol koji podseća na stezanje obruča oko vaše glave. ponekad napadima migrene prethodeznaci upozorenja koje nazivamo aura. Verovatno imate p o v iš e n k r v n i p r it is a k . M ožda je reč o m e n in g itis u . Bez obzira na to. Upravo stezanje u početnom stadijumu. a ime joj je serotonin.. Bol može da se proširi. Glavobolje izazvane napetošću. Glavobolje izazvane napetošću mogu biti česte. slabošću udova. u početku se javlja ujutro .

Najčešće traje između 30 minuta i dva sata. 273 . moguća je takođe i genetska vela. promena nivoa hormona. lako nnoge činjenice ukazuju na povezanost s pojavom . a takode i prehlade ili gripe.poljni uticaj kao što je stalna buka. suznog oka. Migrene su nešto tajanstvenije prirode. što zatim izaziva osećaj bola koji se širi celim licem. preskakanje obroka ili boravak u G L A V O B O L J A IZ A Z V A N A N A P E T O Š Ć U Od različitih oblika ove glavobolje. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima.e ublažava ili potpuno nestaje da bi se ponovo poja/io već sledećeg dana. UZROCI Jzro ci glavobolja su brojni. Kod glavobolja izazvanih napetošću. očiju i ponekad temena. serija od 4 ili više napada u jed"lom danu može da se ponavlja svakodnevno tokom oerioda od nekoliko nedelja ili meseci. Sinusne glavobolje Dosledica su polenske kijavice i drugih sezonskih ilergija. feskoba vezana za posao i porodični život ili neki . a obično se javlja oko crvenog. roj) dobile su naziv po tome što se javljaju u učestalim napadima. Zest uzrok sinusnih glavobolja je upala ili infekcija iluzokože sinusa. U svakom slučaju. a ponekad im prethodi blagi Dsećaj bola na jednoj strani glave. neki istra^ivači veruju da su glavobolje pre svega neurološkog Dorekla. Zamor očiju. Budući da je pojava migrene kod članova ste porodice česta. Drevelike količine kofeina ili škrgutanje i stiskanje ?uba tokom sna. Sinusne glavobolje prepoznaju se po bolu u području čela. Najveći broj obolelih su muškarci. što dovodi do kratkog spoja u tim provodnicima električnih impulsa i oni emituju signal bola. Pre nego što dode do dugih 'azdoblja povlačenja.ti nosa. Bol je snažan i aštar. takođe mogu da izazovu ovakav ablik glavobolje. različitih namirnica i nirisa. Po oravilu praćen je kongestijom nosa i crvenilom lica. začepljenost sinusnih šupljina dovodi do oticanja zidova koji tada pritiskaju okolno tkivo i nerve. najčešći uzročnik je stres. činioci koji dovode do napada nigrene vrlo su brojni. Bol može da se ograniči na područje oko ovih mišića ili proširi na šire područje kosmatog dela glave. „klaster” glavobolje mogu da nastanu zbog pritiska na nerve koji okružuju oči. S IN U S N E . Između ostalog to mogu biti Dreterano uzimanje kofeina. promena nadmorske visine ili godišnjeg dooa. grupa. nepravilno držanje.► „Klaster" (Cluster) glavobolje (engl. najmanje je jedan vezan uz tegobe s određenim mišićima glave i vrata.tava protivzačeća.tezanja i širenja moždanih krvnih sudova. Š U P L J IN E SIN U SN A G LA V O B O LJA U slučaju sinusne glavobolje. nosa. a potom . vrlo su često u <orenu problema. N A JC E S C I U Z R O C I G L A V O B O L JE P O D R U C JE BO LA N ER V I „KLA STER" G LA VO BO LJA lako je njihov pravi uzrok nepoznat. Natečeno tkivo sinusa verovatno pritiska delove živaca. Po pravilu počinju nekoliko sati posle odlaska na spavanje. a ponekad i stvaranje delimičnog Dotpritiska u sinusnim šupljinama usled začepljeno. upotreba oralnih sred. U nekim ilučajevima takođe izazivaju osećaj pritiska iza lica.

Ako imate više od tri jaka i dugotrajna napad. dok su sredstva za lečenje potištenosti delotvorna kod hronič nih oblika glavobolje. Položite vrhove srednjih prstiju u udubljenja u podnožju lobanje s obe strane kičme. Kako biste ublažili napetost vratnih mišića koja može da izazove pojavu glavobolje. beta-adrenergičkiblokator koji ublažava ste zanje krvnih sudova mozga. Češće se javljaju kod okorelih pušača nego kod nepušača. Ako ste trudni. i blokatore kalciju m ovih kanala kao što su verapamil ili antidepresivi Ako imate blaži oblik migrene koji se javlja najviše tr puta mesečno. Pritiskom na tačku Debelo crevo 4 možete da ublažite sinusnu glavobolju. 3 LEČEN JE I konvencionalna i alternativna medicina mogu da budu vrlo delotvorne u lečenju glavobolje. ne biste smeli da se služite tačkom Debelo crevo 4. iako pravi uzrok ove tegobe ostaje nepoznat. migrene mesečno. Pritiskom na tačku Glavne krvne žile 24. a u nekim slučajevima uzimanje alkohola i nekih vrsta hrane takođe igra određenu ulogu. pritisnite tačku Žučna kesa 20. Kažiprstom i palcem desne ruke pritiskajte žicu između palca i kažiprsta leve ruke jedan minut. Položite vrh srednjeg prsta između obrva. na vrh korena nosa. Fizičke aktivnosti. tako da se vrhovi prstiju nalaze direktno ispod zenica. Sinusne glavobolje mogu d. Stanite ispred ogledala i položite oba kažiprsta pri dnu jagodica. Položite kažiprste na gornju stranu stopala tako da se vrhovi prstiju nalaze odmah do velikog članka nožnog palca. razmaknute otprilike 5 cm. 5 274 . polni odnos ili uzimanje vrlo hladne hrane takode mogu da pokrenu napad migrene. 4 KONVENCIONALNA MEDICINA U najviše slučajeva. najmanje dva puta na dan. dva puta na dan. na primer aneurizma. Za lečenje migrene koristi se širok raspon le kova. kao što je acetilsalicilna kiselina (npr Aspirina). lekar može da vam preporuč redovnu upotrebu profilaktičkih lekova.5 takođe možete da ublažite glavobolju. se ublaže upotrebom antibiotika i dekongestiva. lekar može da pribegne pregledu vida. lekar može da prepiše lekove koj Pritiskom na tačku Jetra 3 možete da olakšate glavobolju. 1 zagušijivoj prostoriji. između palca i drugog prsta. a moguća je i kombinacija ova dva pristupa. rendgenskom ili CT (kompjuterska tomografija) snimanju. Pritiskajte lagano dva minuta duboko dišući. odnosnc lekova prevencije. „Klaster" glavobolje su najslabije razjašnjen oblik glavobolja. na primer glavobolje izazvane napetošću i migrene. Ponovite postupak dva do tri puta.GLAVOBOLJA NASTAVAK A KU PRESU RA Sinusne glavobolje mogu da se ublaže pritiskom natačku Zeludac 3. Pritiskajte čvrsto jedan minut. Ponovite postupak 3 puta. Pritisnite čvrsto u trajanju od jednog minuta. Pritiskajte jedan minut. lumbalnoj punkciji ili elektroencefalografiji (EEG). glavobolje izazvane napetošći mogu da se ublaže upotrebom sredstava za ublažavanje bola. Među njih se ubrajaju propra nolol. paracetamola i ibuprofena. Cotovo svi lekari veruju da je opuštanje ključ rešenja kod nekih oblika glavobolja. Ponovite postupak tri do pet puta. tumora ili strukturnog poremećaja. Migrene se takođe mogu javiti nakon snažnih emocionalnih reakcija kao što su uzbuđenje ili bes. 2 DIJAG NOS TIČK I POSTUPCI Kako bi uklonio organske uzroke glavobolje.

Uz pomoć ilustracija u ovom poglavlju utvrdite tačan položaj tačaka akupresure koje mogu uticati na ublažavanje glavobolje. tehnike opuštanja nalaze se u osnovi većine alternativnih načina lečenja. dolazi do oslobađanja A L T E R N ATIVNI NAČINI L E Č E N J A Najveći broj alternativnih načina lečenja pokušava da leči skrivene uzroke glavobolja. koji kontrolišu osećaj bola. Hiropraktičar može da ukloni napetost mišića manipulacijom i nameštanjem kičme ili vrata. ako ga uzmete u obliku šumeće tablete na prvi znak napada migrene. Ove tehnike često se koriste u kombinaciji s jednom od tehnika aromaterapije opisanih u nastavku ovog poglavlja. A R O M A T E R A P IJ A Određene vrste biljnih ulja poboljšavaju opuštanje tela i ublažavanje bola prilikom glavobolja izazvanih napetošću ili migrene. sinusne glavobolje pokušajte da primenite istu tehniku. Oblog stavljen na bolno područje ili kupka uz dodatak ulja gore navedenog bilja. Udisanje mešavine lavande. Zavisnost od sredstava protiv bolova takođe može da umanji efikasnost endorfina. Štaviše. na primer profilaktičkih lekova koje morate redovno da uzimate kako biste sprečili pojavu migrene. Kad se krvni sudovi počnu stezati u početnoj fazi migrene. 275. str. ali uz upotrebu eukaliptusa (Eucalyptus globulus) ili gaulterije (Gaultheria procumbens). LEČ EN JE L E K O V IT IM B IL J E M Najčešći biljni lek koji služi lečenju i prevenciji migrene je kaloper (Chrysanthemum parthenium) jer izaziva smanjenje lučenja serotonina. Neka istraživanja utvrdila su da manipulacija kičme izaziva manje propratnih pojava i da ima dugotrajniji efekat nego konvencionalna terapija lekovima. Ponovite postupak na udubljenjima smeštenim pored očiju. Popijte ga 10 minuta posle uzimanja metoklopramida koji ublažava mučninu i ubrzava apsorpciju. posebno ona koja sadrže kodein ili kofein. kao što je suncokretovo. Lekari su.E.H. . Istraživanja su pokazala da stalna upotreba sredstava protiv bolova može da ima suprotan učinak. A KU PRESU RA lako njihova pravilna primena može vrlo delotvorno da ublaži glavobolju. imazadatak da ublaži migrenu i izazove brzo olakšanje. metisergid-maleatom i litijum-karbonatom može da ublaži ovaj oblik glavobolje. prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. ne bi smela da se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda. utvrdili kako udisanje čistog kiseonika može da bude vrlo delotvorno i da izazove trenutno olakšanje. veruje se da zavisnost od sredstava protiv bolova može da izazove trajne promene nervnih puteva. to jest da prouzrokuje pojavu glavobolje ili neutrališe dejstvo drugih lekova. smeštenih u mozgu i kičmenoj moždini. prenosioca nervnih signala u mozgu. Čak i Aspirin može da bude delotvoran. U slučaju Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. iza ušiju i na vratu. Navlažite vrhove prstiju kapIjicom eteričnog ulja lavande (Lavandula officinalis) pomešanog s takozvanim osnovnim uljem. koji postoji u obliku pilule i injekcije. kako biste skratili napad. sredstva za ublažavanje bola. 45) neutrališe serotonin i tako izaziva trenutno stezanje krvnih sudova mozga i ublažava upalu. ruzmarina (Rosmarinus officinalis) i nane (Mentha piperita) pomaže kod svih oblika glavobolje.) Kratka terapija kortikosteroidim a.► sadrže izometepten ili ergotamin (koji može da se upotrebi kao čepić ako povraćanje izazvano migrenom sprečava zadržavanje tableta u organizmu). Jednostavna sredstva za ublažavanje bola nisu previše delotvorna u slučaju „klaster" glavobolja jer nemaju trenutno delovanje. Sumatriptan. kao i neki blokatori kalcijum ovih kanala i vazokonstriktori koje koristimo u lečenju migrene. HI R O P R A K T IK A Neke glavobolje izazvane napetošću posledica su nepravilnogdržanja koje izlaže mišiće nepotrebnom opterećenju. opustiće mišiće i ublažiti bol. Budući da napetost i stres često imaju važnu ulogu u pojavi glavoboIje. i kružnim pokretima nežno masirajte slepoočnice. Terapeutski nazalni sprej na bazi dihidroergotamina (D . (Vidi Lečenje ko d kuće. međutim.

prirodnih sredstava za ublažavanje bola koje proizvodi organizam. U slučaju migrene ili drugog oblika hronične glavobolje obratite se stručnjaku za homeopatiju. Umesto listića možete da koristite kapsule od 125 mg. Budući da je kajenska paprika Ijuta i može da izazove bolne opekotine na koži. Redovne fizičke vežbe mogu podstaći oslobađanje endorfina. S to je ja či boi. b oi će p o č e ti da jenjava. buci. Izdahnite i polako počnite da vraćate glavu u uspravan položaj sve dok bradom ne dotaknete grudi. svetlu ili na dodir. Ako je to potrebno. U slučaju pojave pulsirajućeg bola koji se naizgled pojačava na desnoj strani glave kada legnete. Da biste u začetku sprečili pojavu glavobolje izazvane napetošću. pokušajte s beladonom. Majčinski vratič (Chrysanthemum parthenium) može da spreči takvu pojavu jer izaziva širenje krvnih sudova. P otom zam islite kako p reiiva te b ol iz veće u n ešto manju kutiju. U slučaju bolnih sinusa i gustog. Nikako ne uzimajte više od 12 kapsula na dan. Ako je migrena praćena mučninom i povraćanjem. Popijte napitak na prvi znak pojave glavoboIje. „Klaster" glavobolje mogu brzo da se ublaže uz pomoć masti od paprike (Capsicum frutenscens) koja se nekoliko dana nanosi u unutrašnjost nozdrva. N astavite prelivati b o l u sve manju i manju kutiju. Migrene izazvane stresom mogu da se leče mešavinom koju čine jednaki delovi crvenog gloga (Crataegus oxyacantha). tim boije. HOMEOPATIJA » O dolevanje bolu« U m m o že biti vrio d eio tvo rn o o ru žje p ro tiv giavoboije. zelenkastog iscetka iz nosa. pokušajte da primenite sledeću vežbu. iako ponekad dovodi do stvaranja čira usne duplje. ponovite postupak svaka dva sata. što podstiče protok krvi i smanjuje mogućnost stezanja koje najčešće prethodi pojavi migrene. Zauzmite sedeći položaj. a posebno ako joj prethodi aura. Z a tvo rite o či i zam isiite da je vaša giavoboija te čn o st koja ispunjava kutiju o d re d e n e veličine. ušljivca (Pedicularis canadensis). to je kutija veća. udahnite i lagano podižite glavu sve dok vam se pogled ne zaustavi na plafonu (nemojte zabacivati glavu predaleko jer se time stvara pritisak na vratne pršljenove). Ponovite celu vežbu dva puta. aii ne prelivajući p re k o njene ivice.). Pokušajte da prim en ite tehniku koja se zasniva na sp o so b n o sti vašeg uma da odagna boi. Vaš dnevnik morao bi da odgovori na sledeća pitanja: 276 . Žvakanje jednog do dva listića na dan jedan je od mogućih načina upotrebe. Za izrazito jake glavobolje koje se pogoršavaju pri pokretu. U svakom siučaju. uz maio vežb e u sp e će te i sami. probajte Kali bichrom icum . preporučuje se da je upotrebljavate uz kontrolu lekara. grozničnice (Scutellaria lateriflora) i udike (Viburnum opulus). Tri dnevne doze hidrastisa ( Hydrastis canadensis) u obliku tinkture. A k o im ate partnera ko ji ć e vam p o m o ć i verbainim vodenjem tokom postupka. U slučaju akutnog napada odmah uzmite 3 do 4 kapsule i nastavite da ih uzimate u razmacima od 4 sata. lipe (Tilia spp. Vođenje dnevnika s podacima o napadima glavobolje takođe je dobra zamisao jer ćete tako lakše uočiti određene pravilnosti u njihovoj pojavi.GLAVOBOLJA NASTAVAK serotonina. M alo p o malo. Glavobolje izazvane napetošću mogu da se ublaže čajem od valerijane (Valeriana officinalis) pomešanog s grozničnicom i pasiflorom (Passiflora incarnata). Važno je daduboko dišete i mislite na lepe stvari. uzmite brioniju. NACIN ZIVOTA Za lečenje različitih vrsta glavobolja na raspolaganju vam je čitav niz homeopatskih preparata. Fizičke vežbe takođe mogu da poboljšaju širenje kapilara. Ista mast nanesena na kožu takođe može da ima povoljno dejstvo u prevenciji migrene. pokušajte s 500 mg sušenog đumbira (Zingiber officinale) pomešanog s vodom. Pijte mešavinu tri puta na dan u obliku čaja ili tinkture. čaja ili praška mogu da ublaže bol izazvan sinusnom glavoboljom.

ramena i lica koja inače izaziva glavoboIju. a time i učestalost. Vođenje dnevnika o prehrambenim navikama može da vam pomogne da uočite namirnice koje morate da izbegavate. 4. zaslepljujući. sve dok ne dohvatite slepoočnice. 7. ako to odmah učinite. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Držanje ledenog obloga ili kesice smrznutog povrća na čelu dok su vam noge umočene u toplu vodu. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. probadajući. ISHRANA Terapija masažom može da ublaži napetost mišića glave. Magnezijum opušta stegnute krvne sudove pa njegov nedostatak može da podstakne napad migrene ili „klaster" glavobolje. on može da pomogne u zaustavljanju stezanja krvnih sudova. odnosno glavobolju izazvanu napetošću koju izaziva stres. mesne prerađevine koje sadrže natrijum-nitrit ili prehrambeni aditiv mononatrijum-glutamat (MSG) i crno vino. što je jedan od oblika biofidbek metode. ponavljajte ove pokrete opisujući sve veće i veće krugove. Ako na prvi znak bola uzmete 50 do 200 mg niacina (vitamin B3). Zagrevanje udova izaziva širenje krvnih sudova. Biofidbek metode takođe su vrlo uspešne u ublažavanju stresa. Jesu li glavobolje izazvane pojavama u vašoj okolini. 2. U svakom slučaju obratite se lekaru radi bližeg uputstva o upotrebi kiseonika. vrata. postepeno povlačite prste prematemenu. Uzimanje dodatnih 200 mg magnezijuma tri puta na dan korisna je preventivna mera. oštar.? MASAŽA ublažava njihovo neuobičajeno stezanje. ♦ Udisanje čistog kiseonika iz malog rezervoara smeštenog uz vaš krevet može da spreči napad „klaster" glavobolje. vrata i gornjeg dela leđa uz pomoć mekane tkanine. Migrene možemo da lečimo metodom termalnog biofidbeka. Tokom ovog oblika lečenja naučićete da povisite temperaturu svojih ruku i stopala. može da zaustavi migrenu. agrume. Ako ste žena. ■ Meditacija i progresivno opuštanje su dva oblika lečenja koja mogu vrlo uspešno da ublaže stres. na primer mirisom.1. Položite oba srednja prsta na čelo uz rub kose. 6. bukom ili određenim tipom vremenskih prilika? 10-Koje reči najbolje opisuju bol. Nežno pritiskajući. . zrele vrste sireva. Kad su glavobolje počele da se pojavljuju? Koliko često imate napade glavobolje? Prethode li ikakvi simptomi pojavi glavobolje? Gde tačno osećate bol? Koliko dugo traje napad? U koje doba dana se javljaju glavobolje? Javlja li se glavobolja posle uzimanja određene vrste hrane? 8. Potom položite palčeve obe ruke u podnožje lobanje uz rub kose i masirajte obe strane lobanje u smeru temena. a time i da smanji mogućnost nastanka migrene. držeći hladan oblog na čelu. kako biste ublažili napetost. u kom trenutku vašeg mesečnog ciklusa se javljaju glavobolje? 9. Pokušajte s masažom kosmatog dela glave u trajanju od 10 minuta. tihu prostoriju na spavanje (bez jastuka).. Sledeći rub kose. 5. jačinu i trajanje migrene. ♦ Na prvi znak pojave glavobolje popijte tri čaše vrlo hladne vode. P S I H O S O M A T S KO LEČENJE Neke vrste hrane koje delimično utiču na nastanak migrene uključuju čokoladu. OSTEOPATIJA Osteopati veruju da glavobolja izazvana pritiskom na živce ili krvne sudove može da bude ublažena neuromuskularnom manipulacijom i masažom glave. 3. pulsirajući. Kružite prstima nekoliko minuta po slepoočnicama.. zatim se povucite u tamnu.

koja često dovodi do teške anemije. Nekoliko tipova pantljičara koje napadaju Ijude obično nije opasno. pa se na taj način. anem ija i umor. proliv. Bele gliste. ♦ Male. odnosno dečje gliste i askaride (gliste koje izazivaju askarijazu) paraziti su koji najčešće napadaju decu. a ako se ne leči. Ako se nehotice progutaju. svinjetine ili ribe. ♦ Proliv i grčevi koji traju do nedelju dana. zatvorenici u zatvorima i bolesnici u psihijatrijskim ustanovama. obema glistama često se zaraze osobe koje zajedno žive u malom prostoru.G L I S T E I P A N T L J I Č A R E SIMPTOMI ♦ Snažan svrab oko čm ara. zatim sledi kašljanje. a ako zaražena stolica dospe u zemlju. gliste mogu preneti na sve članove domaćinstva. Čovek može da se zarazi i dodirom sa zemljom u kojoj se nalaze jajašca. u nekim slučajevim a m ože da bude praćen osipom . hripanje ili bronhitis. u zročnika ankilostom ijaze. ♦ G ubitak apetita i težine. nem ir i teško će sa spavanjem mogu da ukazuju na dečje gliste. iskašljavanjem krvavog ispljuvka i tem p eraturo m . kašljanje i druge disajne tegobe. ♦ M učnina. bolovi u trbuhu. vrtoglavica. od centimetar dugih dečjih glista do pantljičara dužih od 10 metara. Poput ankilostoma. Dečje gliste žive u donjem delu čovekovog probavnog trakta. glukoze i kiseonika koji isisavaju iz crevnog zida i uzrok su ankilostomijaze. proliv. koje potiču od glodara ili psa. Bela glista koja uzrokuje askarijazu može da ude u organizam putem neoprane ili sirove hrane koja sadrži jajašca. uzimajući hranljive materije iz crevnih zidova. npr. može da dođe do oštećenja mišića i srčanih i neuroloških komplikacija. ali većina bolesti lako se leči i ne izazivatrajna oštećenja. naročito oko očiju. bolovi u m išićim a. bolovi u trbuhu i nadimanje ukazuju na askariazu. konjunktivitis i oticanje lica. treba da odete na lekarski pregled. a posle toga m ože da sledi gubitak apetita. ♦ Svrab na tabanim a ukazuje na ankilostomu (rudarsku glistu). naročito noću. (Strongyloides stercoralis) strongiloides sterkoralis može da se širi u pluća i da izazove hroničan kašalj. Ankilostome i strongiloides sterkoralis ulaze u organizam zaraženom vodom za piće i kroz bose noge. 278 . ali se razlikuju po putevima ulaska u organizam. zatim sledi povraćanje. bolovi u trbuhu i povraćanje su sim ptom i malih pantljičara. Njihova se jajašca izlučuju stolicom. jajašca se zaustavljaju u crevima i ciklus se nastavlja. snažno lupanje srca. znakovi su ele gliste i pantljičare su paraziti kojima se Ijudi zaraze zbog nehigijenskih uslovaživota i loše pripreme hrane. i uzročnik strongiloidoze. Svaka zaraza glistama ili pantljičarama može da izazove disajne i kardiovaskularne komplikacije. dodirom. je r m ožda imate gliste. kad se češe. prom ene apetita i um or ukazuju na veliku pantljičaru koja potiče iz govedine. osim u slučajevima kad prodru kroz crevni zid i uđu u drugi deo tela. Larve dođu do tankog creva i tu mogu dažive nekoliko godina. OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako se pojavi bilo koja kom binacija navedenih sim ptom a. zatim sledi tem peratura. B trihineloze. Trihineloza je bolest koju prouzrokuju larve trihine. ♦ H ripanje. znakovi su strongiloidoze. dovodi do prenosa jajašca na domaćinove prste. Ankilostome. „rudarske gliste" su bele gliste koje žive od krvi. Ženka napušta čmar kako bi tokom noći odložila jajašca u području čmara. razdražljivost. crvene lezije koje mogu da svrbe. Mogu da budu različite veličine. To izaziva razdražujući svrab koji. UZROCI Većina belih glista ima u organizmu sličan životni ciklus. proliv. bolovi u trbuhu i vetro vi. proliv.

Ponekad. U retkim slučajevima deca mogu da progutaju zaražene buve ili uši koježive naštetočinama ili kućnim Ijubimcima. Ako ste trudni. a ponekad pantljičare mogu da se nađu u posteljini ili odeći. . možda će trebati da se primeni još Navodno ananas. Bele gliste. Pantljičare takođe ulaze u organizam putem sirove i nedovoljno kuvane govedine. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Posavetujte se sa stručnjakom za lekovito bilje o primeni ovog bilja. Dečje gliste lekari obično leče sa tri oralne doze mebendazola s razmakom od dve nedelje. ISHRANA LEČ EN JE K O N V E N C IO N A L N A M ED IC IN A Većina glista reaguje na lekove koji su namenjeni određenoj vrsti glista. Ako niste. Ako su simptomi teški. Pošto ste završili s lečenjem. ♦ U proleće i jesen pregledajte imaju li vaši kućni Ijubimci gliste. potopite 1 kašičicu suvog običnog vratiča (Tanacetum vulgare) u šolji vrele vode 10 do 15 minuta. ponovite dijagnostičke analize kako biste bili sigurni da ste se rešili parazita. svinjetine ili ribe. ♦ Da biste izbegli trihinelozu. larve prvo ulaze u sistem krvnih sudova i limfni sistem. Posle toga se traka pregleda pod mikroskopom. lekarće analizirati uzorke krvi ili mišićnogtkiva. srce i krvne sudove ili središnji nervni sistem dogada se retko i tada se leči kortikosteroidim a koji imaju protivupalno delovanje. ♦ Za bele gliste i uzročnike strongiloidoze. Za odstranjivanje svih jajašaca dečjih glista ključno je pranje sve posteljine i odeće. ALTERNATIVN1 NAČINI L E Č E N J A Pošto je lekar postavio tačnu dijagnozu. Budući da jajašcima mogu da se zaraze druge osobe. pripremajte meso uz odgovarajuću termičku obradu. gliste koje su uzrok strongiloidoze i pantljičare takođe mogu da se otkriju u uzorcima stolice. jedan tretman lekovima. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. izbegavajte vratič. Pokušajte za ispiranje glista iz creva da primenite ekstrakt semenki grejpfruta dostupan u slobodnoj prodaji. PREVEN CIJA ♦ Pobrinite se da deca uvekoperu ruke posle obavljanja nužde i pre jela. Glistu koja uzrokuje trihinelozu možete da dobijete ako jedete sirovu ili nedovoljno kuvanu ili pečenu svinjetinu ili divljač. za odstranjivanje glista iz organizma možete da primenite alternativne načine lečenja. pa ih lečite. Može da se dogodi da pantljičare ne izađu iz organizma i do pet meseci. ♦ Pribor za jelo koji dolazi u dodir sa sirovim mesom temeljno operite u toploj vodi i sredstvu za pranje sudova. sok od papaje i semenke bundeve deluju protiv glista. lek izbora je mebendazol. Lekovi za ankilostome i uzročnike strongiloidoze su pirantel ili mebendazol. D IJA G N O S T IČ K I P O S T U P C I Lekar može da dijagnostikuje dečje gliste pomoću lepljive trake kojom može da pokupi jajašca koja se nalaze oko čmara. Pridržavajte se doza navedenih na uputstvu za upotrebu leka. Da bi dijagnostikovao trihinelozu. jer može da bude otrovno: ♦ Za dečje gliste i bele gliste. Preporučuje se i tinktura pravog pelena i crnogoraha (Juglans nigra) dostupna u slobodnoj prodaji.ciklus se ponavlja. ♦ Uvek nosite cipele u područjima gde ankilostome i uzročnici strongiloidoze žive u zemlji. Svrab u području čmara možete da ublažite vazelinom. Pošto sokovi za varenje razgrade cistu. ankilostome. popijte tri puta na dan. a zatim se ukopaju u mišić i formiraju cistu s novom larvom. koja može da sadrži žive larve smeštene u cistama. ♦ Secite nokte tako da budu kratki kako biste izbegli skupljanje jajašca dečjih glista ispod njih. u uzorcima stolice ili oko čmara može da se vidi i sama glista. U većini slučajeva trihineloza je blaga bolest i nije je potrebno lečiti. moraju da se leče svi članovi domaćinstva. Pridržavajte se doza na uputstvu leka. Popijte tri puta na dan. Širenje trihineloze na disajni sistem. potopite 1 do 2 kašičice pravog pelena (Artemisia absinthium) u šolju vrele vode i ostavite da stoji 10 do 15 minuta.

Kandida albikans (Candida albicans) je gljivični organizam koji živi i raste u ustima. polnom organu i kožnim pregibima. može da izazove teške komplikacije. javlja se u mnogo oblika. ponekad a praćene bolnim oticanjem. možda bolujete od teže bolesti poput dijabetesa ili HIV infekcije. kao i kod primene lekova koji slabe imunološki sistem. može da bude bolno. ♦ kod muškaraca. ovo su simptomi gljivične infekcije jednjaka. Najčešće se javlja na delovima tela gde vlažno okruženje podstiče rast gljivica. Pelenski osip ili kožnu kandidijazu prouzrokuje rast kandide albikans u detetovim kožnim pregibima. nastupa gljivična infekcija. starih Iju i d i obolelih od S ID E ♦ bele naslage u ustim i grlu. obično gust sekret bele boje i bolni polni odnosi. pa prema tome smanjenu otpornost na infekcije. sistemu za varenje ili na koži. crvenilo i mehurići na vrhu polnog organa i oko prepucijuma. Vaš organ'rzam stvara bakterijsku floru koja je drži pod kontrolom. često se pojavljuje kod novorodenčadi i odojčadi. crvenilo i oticanje stidnice. ružičast osip s Ijuskastim ili mehurićima prekrivenom ivicom u kožnim pregibima praćen svrabom ili peckanjem. kod dece koja sisaju palac ili prste i kod osoba koje nose odeću koja zadržava vlagu. (Vidi Atletsko stopalo. a to sve odgovara rastu gljivica. kao što su zavisnostod droge ili dijabetes. ali one se javljaju samo kod teško bolesnih osoba ili kod osoba koje imaju neke druge zdravstvene tegobe koje slabe njihov imunološki sistem.tegobe. Simptomi ukazuju na dermatomikozu. Monilijaza je bezbolna gljivična infekcija vagine od koje boluju mnoge žene. bele naslage u ustim i grlu a koje mogu da se skinu pri jelu ili pranju zuba ukazuju na gljivičnu infekciju usne šupljine (mlečac. ponekad nazivana kandidijaza. (Vidi Vagina . ♦ ako infekcija ne reaguje na lečenje ili se stalno vraća. 280 . ljivična infekcija. najčešće tokom trudnoće i tokom ili posle lečenja antibioticim a. To može da se dogodi kada je vaš organizam oslabljen bolešću ili uznemiren stresom .GLJIVIČNE INFEKCIJE SIMPTOMI ♦ bezbolne. kao i kod starijih osoba. SID E i drugih bolesti. (Vidi Penis . Moderni antibiotici kojima se leče mnoge bolesti mogu da ubiju i bakterije koje organizam štite od izbijanja gljivičnih infekcija.bolovi. mozak i druge organe. crveno i gnojno ♦ sjajan. naročito na kožnim naborima oko noktiju na rukama i nogama. svrab i nadraženost vagine. Ovo su znakovi gljivične infekcije vagine koja se naziva i monilijaza.) Mlečac ili soor je bezbolna infekcija koja se ponovljeno pojavIjuje u ustima i grlu. ♦ kod žena. potencijalne komplikacije S ID E ♦ Ijuštenje kože na šakam naročito a. kandidijaza. U retkim slučajevima kandida može da prodre u krvotok kroz intravensku cevčicu ili urinarni kateter. Kad rast gljivica nadvlada sposobnost organizma da ih drži pod nadzorom. između prstiju i oticanje kožnih nabora oko noktiju.) Sistemska gljivična infekcija (sistemska kandidijaza) može da se javi kod osoba koje boluju od dijabetesa. ali isto neugodna infekcija polnogorgana. soor) koja je izuzetno česta kod odojčadi. mogu biti praćeni jakim svrabom i bolovima. ali može dazahvati i druge starosne grupe. Ako se infekcija proširi na bubrege. iznad pokožice. Dijabetičari su naročito podložni gljivičnim infekcijama jer imaju visoke nivoe šećera u krvi i mokraći. Ovo su simptomi balanitisa. pre lečenja lekar treba da postavi dijagnozu. G UZROCI OBRATITE SE LEKA RU: ♦ ako prvi put primetite neki od navedenih simptoma.) Balanitis je ređa. Gljivične infekcije često se pojavljuju među osobama koje često drže ruke u vodi. pluća.

lekar može da vam propiše terkonazol ili neki drugi antimikotikza uzimanje na usta koji sadrži flukonazol. en d okrin i i imunološki sistem . Obično se javlja blago peckanje. nosite gumene rukavice. verovatno ćete morati da primate intravenske doze amfotericina ili flucitozina. Za gljivičnu infekciju vagine obično se preporučuje lokalna krema dostupna u slobodnoj prodaji koja sadrži mikonazol ili klotrimazol. Cesto ga menjajte. n eki lekari k o riste term in hronična kandidijaza ili hronična gljivična infekcija za b o le st koja zahvata sistem za varenje. kao što su lekovi ko ji se dobijaju na re c e p t i b e z recepta. Raspitajte se kod homeopate o tome koji najbolje odgovara vašim simptomima. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. PREVENCIJA ♦ Ako zbog posla treba ruke dugo da držite u vodi. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Brojni homeopatski lekovi koriste seza lečenje gljivičnih infekcija.) dva do tri outa na dan. Ako lekar misli da bolujete od sistematske gljivične infekcije. operite ruke i na njih nanesite blagu protivgljivičnu kremu na recept ili dostupnu u slobodnoj prodaji. moraće da napravi analize uzoraka krvi. lekar će da pregleda bele naslage i možda da uzme uzorak za analizu. HOMEOPATIJA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni lekovi mogu da ojačaju imunološki sistem i osiguraju otpornost na gljivične infekcije. ali u slučaju bolova prekinite primenu. Biljni lek za hroničnu gljivičnu infekciju je čaj napravljen o d I d o 2 grama suvog korena žutike (B e rb e ris vulgaris) i hidrastisa (H yd ra stis canadensis) u šolji vrele vode. osnovne b olesti kao što su dijabetes ili tegobe LEČ EN JE Lečenje će zavisiti od pojedinog slučaja. ■ Za lečenje gljivičnih infekcija kože primenite punosnažno ulje m elaleuke (Malaleuca spp. Temeljno perite i sušite donji veš. cinka (45 mg) i selena (200 m cg). Ako lekar ustanovi da bolujete od sistematske gljivične infekcije. Infekcija kože ili noktiju može da se leči lokalnom primenom klotrimazola. Odojčad koja boluju od mlečca (soora) obično se leče nistatinom koji se primenjuje pomoću kapaljke. Le če n je se u sred sređ u je na uklanjanje predisponirajućih činilaca. Kad završite. Da bi ustanovio da li se radi o gljivičnoj infekciji vagine. dopušta da višak vlage ispari. ali izbegavajte visoke d o z e selena. stolice ili tkiva. hrana koja sadrži visoko rafinisani š e ć e r ili gljivice. ♦ Nosite pamučni ili svileni donji veš koji. L e k a r m o že da uradi ispitivanja kako bi ustanovio da li b olujete o d n eke druge. lekar će uzeti vlažni bris vagine. U z d ozvo lu lekara pokušajte s p rim en o m dnevnih dodataka gvožđa (45 mg). ------------------▼ -----------------H ronična GLJIVIČNA INFEKCIJA lako ova dijagnoza nije opšteprihvaćena.D IJA GN OS TI ČK I P O S T U P C I Da bi dijagnostikovao gljivičnu infekciju usne duplje. KONVENCIONALNA MEDICINA Lekar će gljivičnu infekciju usne duplje verovatno da leči nekim antimikotikom poput klotrim azola ili ketokonazola. p o v rć e ko je sa d rži m nogo ugljenih hidrata i m lečni p ro izvo d i. Ako lekovi dostupni bez recepta nisu delotvorni. sa štitnom žlezdom. nervni. ali svakako će da se usredsredi na sprečavanje rasta gljivica koje su uzrok infekcije. . Sve masti dostupne u slobodnoj prodaji koje sadrže neven (Calendula ifficinalis) dobre su za lečenje osipa kod dece starije od dve godine. mogu da izleče određene gljivične infekcije i spreče ponoi/no obolevanje. za razliku od najlona i drugih sintetičkih materijala. ko ji se pije tri puta na dan.

G O J A Z N O S T SIMPTOMI ♦ procenat telesne m asnoće veći od trideset posto kod žena i dvadeset i pet posto kod m uškaraca (M erenje m ože da izvrši lekar. im ate problem a s m enstruacijom ili postajete dlakaviji. trbušne naslage oslobađaju masne kiseline ravno u krvotok za trenutno. starosti i uobičajenom nivou aktivnosti. mnogi Ijudi nikad ne uspeju da skinu višak kilograma niti da zadrže željenu težinu. Ako ste gojazni.neće vam biti postavljena ista dijagnoza. uglavnom definisane kao osobe koje su teže dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. jer se njihov metabolizam. Naročito treba da se zabrinete ako je vaše telo sklono taloženju masnoća oko struka (vrlo često kod muškaraca). m oguće je da bolujete od horm onskog porem ećaja ili im ate tu m o r na nekoj žlezdi koja luči horm one. trajnog program a m ršavljenja. po svoj prilici jedna četvrtina do jedna trećina odraslih osoba u SAD pati od prevelike telesne težine. usporava. Posavetujte se s lekarom ili stručnjakom za ishranu o tačnom određivanju vaše idealne težine. morate da shvatite da je to doživotno stanje koje. da bi se stavilo pod A . ♦ više puta ste izgubili na težini. Određivanje nivoa telesnih masnoća (merenje može da obavi lekar ili medicinska sestra) najbolji je način određivanja telesne težine. a kako pokušavaju da ih skinu. Gojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od razvijanja raznih izuzetno ozbiljnih bolesti. kratkotrajno dobijanje energije. Na primer. nego njihov brži metabolizam isto tako troši više kalorija. često i opasnih poživot. Neugodni deo ove jednačine je to da Ijudi različito brzo metabolišu hranu. Ne samo da ove osobe imaju više masnih ćelija koje odašilju signale o potrebi za hranom. ali akc imate relativno teške kosti i mnogo mišića . tegoba sa žučnom kesom . Zašto se to dešava složeno je pitanje i potpun odgovor nije poznat istraživačima. Idealna telesna težina određuje se prem a polu. ubrzava. dijabetesa. ne može da zasiti obrok prosečne veličine. G ojaznost vas izlaže mnogo većoj opasnosti od visokog krvnog pritiska. a ne na osnovu težine. Nažalost. disajnih tegoba i različitih vrsta raka. kako nabacuju kilograme. ali uvek ste se ponovno ugojili. Na primer. Za razliku od taloženja masti na bedrima. ♦ preteški ste i osećate sm anjivanje polnog nagona.a time j manje telesnih masti . možete da budete iste visine i težine kao neko koga smatraju gojaznim. srčane bolesti. Prema tablicama (vidi stranicu 37) koje je pre više od 50 godina pripremilo udruženje Metropolitan Life Insurance Company. Gojazne osobe. od raka do srčane bolesti. Pouzdaniji način merenja jeste indeks telesne težine. a koje mnogi današnji lekari drže preblagima. Lekari još uvek nisu sigurni zašto ovo može da šteti zdravlju.) ♦ telesna težina dvadeset posto veća od idealne. uključujući rak dojke i rak debelog creva. Ukoliko ste preterano teški. koji određuje gojaznost na osnovu sadržaja telesnih masti. OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako sum njate da težite dvadeset posto više od svoje idealne telesne težine. jedno novije istraživanje pokazalo je da teške osobe u stvari brže izgaraju kalorije od osoba preniske telesne težine. što je uobičajenije kod žena i verovatno će poslužiti kao izvor energije. ko uzimate više kalorija nego što ih potrošite. dobijaćete na težini. M ožda vam je potrebno stručno vođstvo u osmišljavanju dugoročnog. uprkos preprekama treba da se potrudite da izgubite na težini.

kod kojeg tkiva u telu postanu otporna na insulin koji proizvodi gušterača. i mišići imaju određenu ulogu u ojaznosti. možete savesno da izbegavate kalorije. Kad se radi o gojaznosti. društvenim okruženjem. tegobe a štitnom žlezdom . Za sada se većina konvencionalnih i alternativnih načina lečenja zasniva na ishrani. što objašnjava pojavu sporavanja metabolizma. leđutim. tako telo reaguje Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Značajan višak telesnih masti može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe. konzumianjem alkohola i nedostatkom kretanja. Uistinu. Svaki put kad neko od nas priđe tanjiru hranom. Ako ste gojazni. Određeni lekovi. tako se menjaju i načini lečenja. Držanje goja:nosti pod kontrolom zahteva stalnu budnost. uvre^no je mišljenje da je gojaznost posledica neke moilne nepodobnosti i da bi gojazni Ijudi mogli izgubiti a težini samo ako bi malo uvežbali snagu volje. zahteva ne samo posebnu ishranu i vežbaije. nezdrava ishrana.E Č E N JE ^e više osoba preterane težine uključuje se u prorame za gubitak suvišnih kilograma. jedino oko čega se svi mogu složiti jeste da je vežbanje ključno u svakom programu gubitka težine. postoje retki lučajevi kad je uzrok nešto specifično. dok visoka koncentracija masti može da izazove povećanje jetre. od ključne je važlosti prepoznati da ste bolesni i izbegavati navike oje vašu bolest pogoršavaju. Osobe sklone dobijanju na težini esto svoje stanje pogoršavaju pušenjem. Dok je u većini slučajeva gojaznost povezana s lorodičom anamnezom. Drugi faktori. Jedno novije istraživanje pokazalo je da. nego možda i savetovanje i lekove. doprinoseći visokom krvnom pritisku i srčanoj bolesti. Tek nedavno se otkrilo da mišići ostaju delotvorniji i troše manje kalorija kad poušate da izgubite na težini.dijabetes. . V IS O K N IV O T E L E S N IH M A S T I PLU ĆA SRCE JE T R A G U ŠTERAČA D EBELO CREVO Z A D N JE C R E V O JZROCI ’ostoje brojni uzroci gojaznosti . osim naedenih faktora. Gledanje elevizije jedan je od glavnih elemenata u predvitanju gojaznosti. vežbanju i rešavanju mogućih psiholoških komplikacija. Cak i umereno dobijanje na težini može da pokrene dijabetes tipa II. masne ćelije u telu rastu eličinom i masom. Gojaznost povećava i opasnost od raka debelog i zadnjeg creva. takođe su igrali važnu ulogu. edostatak snage volje ima malo veze s tim kako će 'lo obraditi ono što pojedete ili reagovati kad ste siti. Lekari su odavno utvrili da kad dobijate natežini. a nikad ne izgubite masti. . Nažalost. insulin i steroidi mogu takoe da budu odgovorni za dobijanje na težini. kao tegobe a štitnom žlezdom. a to nije ak zadatak. posebno u zemljama gde je prehram>ena ponuda obimna i bogata mastima i šećerima. nedovoljno ežbanje i naslede. kao i masne ćelije. ali ništa nije toliko važno kao vežbanje. posebno es'ogeni i progestageni. Višak kilograma predstavlja veliko opterećenje za sistem srca i krvnih sudova. K O N V E N C IO N A L N A MEDICINA .:ontrolu. Jedno istraživanje otkrilo je da je devedeset i pet posto bolesnika koji su bili na dijeti kako bi izgubili na težini vratilo kilograme koje su izgubili ako nisu u program uključili vežbanje.hranom i drugim životnim navikama. Kako se menja znanje o uzrocima gojaznosti. Glavni uzrok ove borbe s vetrenjačama je činjenaca da kako vi smanjujete broj kalorija koje unosite u organizam. istraživanja pokazuju da odgovor nije tako dnostavan. kao što su sadržaj masti i vlakana u ishrani. u igri su snažne biohemijske i genetske sile.

Najbolje lečenje zaobilazi te ekstremne pristupe i napada gojaznost na nekoliko nivoa. Ono pretpostavlja da gladujete i zbog toga postavlja različite prepreke da bi se zaštitilo od gubitka težine. Samo motivisane zdrave osobe imaju koristi od ove terapije koju mnogi kritikuju. prema hrani. AKUPRESURA Neki zavisnici od hrane otkrili su da upotreba igle z. Ako mislite da imate nezdrav odno. ali istraživanja tek moraju da pokažu da li mogu bolesnici dugoročno da održavaju smanjenu težinu. Posavetujte se sa stručnjakom koj se razume u lečenje poremećaja ishrane. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Pokušajte da ubrzate metabolizam pomoću algi (Fu cus spp. neželjena dejstva. fenfluramin. obratite se stručnjaku za kinesku medicim koji će pokušati da radi na svim organima. Najpopularnije mogućnosti uključuju efedrin. vaše telo čini sve što može da tu težinu zadrži. strogi raspored redovnog vežbanja i umerena ishrana s malo masti može trajno da snizi težinu. KINESKO LEKOVITO BILJE Kineska biljka kositernica (Ephedra sinica) sadrž efedrin. Ishrana s malo masti. Dve mnogo jednostavnije tehnike. Ljudi koji očajnički žele da omršave lake su mete za proizvođače koji nude čitavu gomilu beskorisnih preparata. morate da razmišljate o trajnoj promeni. koji inhibira uzimanje kalorija i daje osećaj sitosti te fluoksetin. uvekse. U retkim slučajevima lekar može da preporuči hirurški postupak koji u osnovi smanjuje želudac. Kod izvođenja liposukcije hirurg napravi mali rez blizu masnih naslaga i zatim isisava mast. Jedit 284 . uključujući nesanicu. Postoje dokazi da dugotrajni. no čim se žice odstrane bolesnic gotovo uvek vrate kilograme koje su izgubili. sr čanu aritmiju i visok krvni pritisak. razmislite o kontaktu s iskusnim nutri cionistom. U svoj nedeljni raspored ubacite i program vežbanja. Da biste bili sigurni. Na ovaj način može da se odstrani vrlo malo masti zbog moguće opasnosti za krvne sudove i živce.) u obliku tableta tri do četiri puta na dar Smatraju se posebno prikladnimaza gojaznost pove zanu s poremećajem štitne žlezde. malo šećera i mnogo vlakana pomoći će vam u postizanju cilja. Posavetujte se s lekarom o određivanju ukupnog unosa kalorija i zatim taj unos održavajte. Nešto jednostavno kao što je polusatna šetnja posle obroka može da bude vrlo delotvorno. to će vam pomoći više oc hirurškog noža.GOJAZNOST NASTAVAK na način koji se razvio pre nekoliko stotina hiljada godina kao odbrambeni mehanizam. od amfetamina i tiroidnih preparata do krema za lokalnu primenu kojima je cilj otapanje masti. Vezivanje donje vilice može da ošteti desni i zube i izazove mišićni spazam u viličnom zglobu. Ovaj zahvat otklanja potrebu za potiskivačima apetita. Nemojte je koristil ako bolujete od šećerne bolesti. Ako ste gojazni. posavetujte s lekarom. tegoba sa štitnon žlezdom ili srčanih bolesti. pre probanja bilo kog leka za gubljenje težine koji je u slobodnoj prodaji ili se naručuje poštom. Zbogtoga. uključujući psihološki. fizioterapeutom i po mogućnosti psihoterapeutom. Da biste postigli najbolji rezultate. liposukcija i vezivanje donje vilice imaju takođe mnogo nedostataka i treba ih uzeti u obzir retko. ako pokušate da gubite na težini. U nekim slučajevima lekar može da preporuči da promene načina života i ishrane dopunite lekom koji smanjuje apetit. Ako naučite kontrolisati ono što jedete svoje reakcije na hranu i svoje slobodno vreme (gledanje televizije ili šetnja). uključujuči usporavanje metabolizma i delotvornije skladištenje energije. a ne o kratkotrajnoj dijeti. antidepresiv kod kojegje takode uočeno da smanjuje apetit. Tečna hrana koju takvi bolesnici moraju da koriste dovod do gubitka težine. pritiskanje ili plastične spravice na određenim aku presurnim tačkama na uhu pomaže u ublažavanji želje za hranom. posebrn slezini. koji ubrzava metabolizam u masnom tkivu Treba da se zna da ovo lečenje može da ima snažn. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Većina alternativnih načina lečenja najbolje deluje kad se primenjuju kao dopuna postojećeg program. teskobu. ili uopšte ne. jer problem koji imate je trajan. Maslačak (Tara xacum officinale) može da ispere bubrege. pojač metabolizam i odstrani želju za slatkišima. pravilne ishrane i vežbanja. koji deluje na metabolizam stimulisanjem nervnog sistema.

’ušenje nam pruža odličan primer kako sklonostgoaznosti može osobu da privuče nezdravom načinu :ivota. PSIHOSOMATSKO LEČENJE PREVENCIJA Ako se nekoliko godina držite umerene ishrane s malo masti i rasporedom vežbanja. čime povećavaju unos kalorija. a alkohol se u orgalizmu prerađuje slično masnoj hrani. Jednom kad telo prihvati manju težinu kao prirodno stanje. Uvek valja imati na umu da ne možete da gubite kilograme ako potrošnja energije ne nadmašuje unos energije. 3okušajte da glavni obrok jedete sredinom dana. jer smatraju da cigarete smanjuju težinu. Ako vam se težina ne smanji edan do dva meseca nakon početka primene kućlog homeopatskog lečenja. ■ Hipnoterapija. Takve dijete povećavaju opasnost od razvijanja poremećaja kao što su anoreksija. Osobe prekomerne težine akođe su sklone povećanom konzumiranju alkohoa. Evo nekoliko korisnih saveta za izbegavanje gojaznosti: ♦ Jedite tri do četiri umerena obroka na dan. nervoza i bulimija. mogu da pomognu određeni domaći lekovi. vođena vizualizacija i joga mogu da 3omognu u smanjivanju težine menjanjem odnosa Drema hrani. . obratite se stručnjaku. ♦ Čaj napravljen od korena rabarbare može da ublaži zatvor. kao i u piletini. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. Propolis ili malo paprike (Capsicum frutescens) može da ubrza metabolizam.irovo lišće kao salatu ili pripremite čaj prokuvavaijem 2 do 3 kašičice korena u šolji vode 10 do 15 ninuta. ono takođe ima suprotno Jejstvo na odlaganje masti. s glavnim obrokom sredinom dana. ribi i mnogim vrs:ama povrća trebalo bi da vas zasiti bez debljanja. jer :ete tako imati priliku da potrošite veći deo kalorija <oje unosite hranom. mnoge mešavine koje su u slobodnoj )rodaji sadrže srebro-nitrit koji može da izleči snaži u želju za šećerom. kao što je zatvor. Na primer. biće vam mnogo lakše da je održavate bez dijete. Ako imate obilan obrok uveče. Izbegavajte dijete s brojanjem kalorija. ISHRANA Dijeta sa složenim ugljenim hidratima koji se nalaze j krompiru i testu. ♦ Ne počinjite s dijetama kod kojih se broje kalorije ili koje zahtevaju da postite ili da sebi uskratite normalno uživanje u hrani tokom dužih vremenskih perioda. LEČENJE KOD K U Ć E Kod nekih neželjenih dejstava gojaznosti. lako 3ušenje smanjuje apetit. ♦ Izbegavajte „aktivnosti" poput gledanja televizije i redovno se bavite telesnim vežbanjem. Istraživanja pokazuju da su tinejdžerke preveike telesne težine sklonije pušenju i slabije prihvataju )rograme osmišljene da im pomognu da prekinu puienje. <ad se ne krećete. možete da snizite svoju „nultu tačku". ♦ Jedite hranu bogatu vlaknima i s malo masti. Pijte tri puta na dan. voćnih sokova i mleka tokom dana sa šest do osam čaša vode. teže ćete ga svariti i apsorbovati. ♦ Nemojte se nagrađivati hranom. MAČIN Ž I V O T A Zamenite konzumiranje bezalkoholnih pića. Raspitajte se kod stručnjaka o ovim :ehnikama. HOMEOPATIJA Homeopatija nudi lečenje za razne oblike gojaznoti. što vodi većim naslagama nasti u području struka. ♦ 1 do 2 kašičice pivskog kvasca ili malo maslačka smanjiće želju za slatkišima.

. zamolite svog lekara da jednom godišnje obavi tesl na gonoreju. to jest. grlića materice. Budući cte se radi o vrlo zaraznoj bolesti. 90 posto obolelih muškaraca zapaziće simptome u roku od nekoliko dana ili nedelja. mokraćovoda. Cak i kad ne uočite gore navedene simptome. bakterijske infekcije mokraćnih i polnih organa. B UZROCI Gonoreju izaziva bakterija gonokok (Neisseria gonorrhoeae). što često dovodi do oštećenja jajovoda neplodnosti. Kod muškaraca može da dovede do upale prostate. novorođenčad može trajno da izgubi vid zbog izloženosti bakterijama tokom prolaza kroz porođajni kanal.G O N O R E J A SIMPTOMI ♦ gnojan m okraćni iscedak koji m ože da bude žućkast. povišena tem peratura i groznica ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ crvenilo i nadraženost vrh a polnog uda ♦ nadraženost ili jaka bol u grlu. u stalnom je porastu. moraćete da odgovorite na pitanja vezana za vaše polne aktivnosti i razdoblju koje je prethodilo pojavi simptoma. a prenosi se polnim putem. postoji vrlo velike verovatnoća da toga niste ni svesni. grkljana ili rektuma i razmaz da pregleda mikroskopski. otežano gutanje (gonoreična upala ždrela) OBRATITE SE LEKA RU : ♦ ako imate bilo koji od gore navedenih sim ptom a. Ako se ne leči. DIJ AG NOS TI ČK I POSTUPCI Ginekolog može da otkrije gonoreju tokom rutinskog pregleda karlice ako uoči crvenilo grlića materice ili sekret koji izlazi iz njenog središnjeg dela. Lekar mora da proveri svaki sekret iz upaljenog područja. Nasuprol tome. lekari su dužni da obaveste lokalne zdravstvene službe. gonoreja može da se proširi i da dovede do oštećenja srca ili pojave gonoreičnog artritisa. povraćanje. G o no reja je vrlo ozbiljna zarazna bolest koja m ože da izazove izuzetno teške posledice. m utan. Ovo je izuzetno važno za trudnice i žene koje to ubrzo nameravaju da postanu. grkljana ili očiju. kad je ozbiljna šteta već učinjena. mokraćne cevi (vidi Prostata . posebno među tinejdžerima i mladim Ijudima uopšte. £ ponekad i rektuma. zelenkast. Kod žena upala može da se proširi na matericu i jajovode i da izazove upalu karlice. beo ili krvav ♦ česta potreba za m okrenjem ♦ jače ili slabije peckanje prilikom m okrenja ♦ snažan bol u predelu karlice ili donjem delu trbuha ♦ stalna potreba za pražnjenjem creva (analna gonoreja) ♦ m učnina. žene često ne pokazuju nikakve simptome sve do kasnije faze bolesti. Ako ste žena i imate gonoreju.tegobe i Mokraćne tegobe) ili pasemenika. roj slučajeva gonoreje ili kapavca.

lekar kineske medicine možeda vam prepiše biljnu mešavinu prilagođenu vašem organizmu. Ova mešavina može izmedu ostalog da sadrži sirištaru (Centiana scabra). ♦ Jedite raznovrsnu hranu i jogurtobogaćen živim kulturama. Chimaphila umbellata. s unutrašnje strane noge iznad kolena. između kosti članka i Ahilove tetive (vidi Dodatak radi tačnog položaja ovih tačaka). Upotrebljavajte ovo bilje u obliku čaja ili kupke. Jetra 8. morate najpre dazatražite konvencionalnu lekarsku pomoć. verovatno ćete morati da uzimate i am oksicilin. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. HOMEOPATIJA Specijalista homeopatije može da se odluči za uništavanje bakterija gonokoka uz pomoć antibiotika. Kako biste pročistili svoj organizam i omogućili stvaranje energije. ♦ Upaljene zglobove zagrejte ili utoplite kako biste ublažili bol izazvan gonorojičnim artritisom. Budući da antibiotici uništavaju korisne crevne bakterije jednako kao i patogene. i vi i vaš partner morate otići na lekarski pregled. jedite jogurt obogaćen živim kulturama ili acidofilnost. lek koji omogućava dugotrajnije delovanje antibiotika u vašem organizmu. LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Opuštanje u vrućoj kupki ublažiće bol i upalni proces. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM K O N V E N C I O N A L N A M E D IC IN A Vaš lekar može najpre da propiše terapiju analgeticima kako bi ublažio bol koji osećate. na vrhu stopala između nožnog palca i susednog prsta. A K U P R E S U RA U kineskoj medicini beli sekret ukazuje na nedostatak „čija" („chija") tj. a zatim da prepiše terapiju za jačanje vašeg imunološkog sistema i prevenciju povratka bolesti. divlji šumski cvet koji se nekada upotrebIjavao kao aromatični dodatak bezalkoholnim pićima. Ako se kod vašeg partnera pojave simptomi gonoreje. pokušajte da se suzdržite od uzimanja hrane tokom tri dana kako biste pročistili organizam. a potom antibioticima kao što su ceftriakson. energije. prorašljika (Bupleurum chinense) i sladić (Clycyrrhiza uralensis). s unutrašnje strane noge. doksiciklin. U slučaju da se bolest proširila na druge organe. Takođe pokušajte da masirate tačku Bubrezi 3. ♦ Upotrebljavajte ledene obloge kako biste ublažili bol u trbuhu. ISHRANA ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Postoje različiti oblici alternativnog lečenja koji mogu da dopune konvencionalnu terapiju i tako ubrzaju lečenje gonoreje. peršuna i krastavca kako biste isprali otrovne materije iz svog mokraćnog sistema. koren kineskog naprstka (Rehmannia glutinosa). kinesku angeliku (Angelica sinensis). . ampicilin ili eritrom icin koji će uništiti bakterije. ♦ Dopunite terapiju antibioticima primenom gore navedenih biljnih preparata. posebno u slučaju upalne bolesti karlice. takođe može da pomogne. Pijte sokove od šipka i brusnice ili mešavinu celera. PREVENCIJA Uvek koristite kondom.LEČEN JE Budući da je gonoreja zarazna bolest s potencijalno vrlo opasnim posiedicama. pritisnite tačke akupresure označene pod Jetra 3. lekar takođe može da vam prepiše probenecid. kanadska žutika (Hydrastis canadensis) i čičak (Arctium lappa). Kako biste pročistili organizam. KINESKO LEKOVITO BILJE Ako je vaš lekar saglasan s tim. somalijska mira (Commiphora molmol) i tuja (Thuja occidentalis) mogu da ublaže upalu i sekret koji prati gonoreju. baš kao i medvetka (Arctostaphylos uvaursi). Neven (Calendula officinalis). Lekovito bilje poput Coptis chinensis smatra se takođe vrlo korisnim za jačanje mokraćnog i reproduktivnog sistema. Zbog pojave novih oblika bolesti otpornih na klasične lekove.

srčanu aritmiju. može da dospe u jednjak i izazove gorušicu. hronični zatvor. (životinjskog ili biljnog porekla) često dovode do go rušice. znojenje. Možda je reč o srčanoj bolesti.žarenje srca). izuzetno snažan bol u trbuhu. a nije isključen ni srčan i udar. kao i neki lekovi.G O R U S I C A SIMPTOMI žarenje u grudim a. prkos svom engleskom nazivu (engl. 288 . Gorušica jc svakodnevna pojava kod 10 posto američke popula cije i 50 postotrudnica. a posebno antacida. povraćanje. Pomoću sile teže kružni mišić po imenu donj sfinkter jednjaka zadržava želudačnu kiselinu u želucu. a ublažava pri m irovanju. Povremena gorušica nije opasna. posebno posle saginjanja ili kad legnete pečenje ili žarenje u grlu. okolnost. Ako se sfin kter otvara prečesto ili previše. beli luk. odnosno krvava stolica. Ne uzimajte antacide bez savetovanja s lekarom ako imate povišen krvni pritisak. a hronična mo že da bude simptom ozbiljnih tegoba. kolitis. kafa. pojava vre le. želudačnom čiru ili raku. alko hol i pepermint. a zatim se ponovo zatvara. tegobe s bubrezima. ako im ate hroničnu žgaravicu (svakodnevno ili gotovo svakodnevno). Moguće je da se radi o uklještenju hijatusne kile. prekomerna količina hrane u želucu (pre jedanje) ili prevelik pritisak na želudac (čest sluča kod gojaznosti ili trudnoće). ispod i malo ulevo oc grudnog koša. Zatražite hitnu lekarsku pomoć. Neke namirnice imaji opuštajuće dejstvo na donji sfinkter jednjaka: para dajz. posebno antibiotici Antacidi mogu da prikriju ili otežaju već postojeće tegobe. ako uzm ete antacid za ublažavanje gorušice i ne osetite nikakvo olakšanje u roku od 15 minuta. O vo takođe m ože da bude znak srčanog udara: potražite hitnu lekarsku pomoć. crni luk. želudačnog čira ili raka. heartburn . koji se ne zatvara onoliko čvrstc koliko bi trebao. gastritisu. gorušica nema nikakve veze sa srcem (iako su neki simptomi vrlo slični simptomima srčanog udara ili srčanih bolesti). Dodatnih 30 posto stanovni štva ima povremene neprijatnosti s gorušicom. Trudnice i dojilje morale bi da se posavetuju s lekarom pre uzimanja bilo kakvih lekova. Reč je o nadraženosti jednjaka želudačnom kiselinom. Neumerenost je često otežavajuć. tem peratura ili crna. gorke ili slane tečnosti u grlu podrigivanje OBRATITE S E LEKARU: ako osećate gorušicu praćenu nekim od sledećih sim ptom a: otežano gutanje. ako se gorušica pogoršava pri telesnim vežbam a. U UZROCI tegobama s gušteračom. vrtoglavica. što m ože da dovede do ezofagitisa. bilo koji oblik crevnog krvarenja ili bilo koji od simptoma zapaljenja slepog creva. čokolada. Donji sfinkter jednjaka nalazi se na mestu gde se jednjak sastaje sa želucem. proliv. agrumi. želudačna kiselin. Želudačna kiselina neprekidno nagriza vaš jednjak. Osnovni uzrok gorušice je nepravilan rad donjej sfinktera jednjaka. jela bogata masnoćom i uljim. zadihanost. proliv. odmah iza grudne kosti (sternum a) koje se javlja posle obroka i traje nekoliko minuta ili nekoliko sati bol u grudima. oštećenja tkiva jednjaka. U normalnim okolnostima on se otvara kako bi propustio hranu u želudac ili omogućic podrigivanje.

HOM EOPATIJA Određeni simptomi gorušice dobro reaguju na homeopatske lekove.:— — - icetilsalicilna kiselina (npr. pogledajte pogla/Ije Hijatusna kila jer je taj poremećaj često praćen jorušicom. a ako ne pomogne. Čaj od dumbira (Zingiber officinale) može brzo da ublaži gorušicu. 10 grama agastahea (Agastacherugosa) i 3 Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ali i vežbati i smanjiti stres. grama azijskog sladića (Glycyrrhiza uralensis). DIJAG NOS TIČK I P O S T U P C I Dpis simptoma može da bude dovoljan za postavljaije dijagnoze. kojim se jpušta sfinkter i podstiče lučenje želudačne kiseline. posle konzumacije bogatih jela uzmite Carbo vegetabilis. i ■azne tehnike opuštanja kako bi umanjili stres. Uzmite ga najviše tri puta. dovoljno se odmarati. podvrglite se elektrokardiografskom pregledu. ako je to potrebno. a zatim. ▼ Z ab l u d e o mleku Mlelco nije tek za gorušicu. Kako bi.astojaka: 10 grama narandžine kore. edan je od faktora koji najviše podstiču pojavu jorušice. lekar vam može jropisati cim etidin. 10 grama fulinga (Poria :ocos). Stres optere. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM KONVENCIONALNO L E Č E N J E 3rvi zadatak je utvrdivanje uzroka gorušice kako bi u Dudućnosti mogao da se izbegne.uje nerve koji upravljaju donjim sfinkterom jednja<a. Ako morate da se ispružite posle obroka. a lek se uzima svakih 15 minuta. ranitidin ili om eprazol za smaijenje proizvodnje želudačne kiseline.------------. \ko antacidi ne uklone simptome. lezite na levi bok. . iako su nekad potrebne i dodatne inalize. O lakšanje k o je o seća te d o k ga p ije te je varljivo. Ne smete ga piti često. BILJE PREVENCIJA Gorušica se po pravilu može sprečiti. U ovom položaju želudac će vam biti niže od jednjaka. a umirujuće dejstvo čaja od kamilice (Matricaria recutita) može da bude vrlo efikasno u slučaju gorušice izazvane stresom. a u slučaju žarećeg bola. Posle začinjene hrane uzmite Nuxvomicw. Ovaj čaj može da ublaži gorušicu.te proverili da li je srce uzrok vaših tegoba. a pušenje. Jednjak može da se pregleda uz pomoč enJoskopa. rad doijeg sfinktera jednjaka mora se regulisati hirurškim 'ahvatom. ili pomoću rendgenskih snimaka. Jed n o m kad m leko stigne u želudac. 4 kriške svežeg fum bira (Zingiber officinale). Potrebna količina je 6c. m lečn e m asnoće. ili cisaprid i netoklopramid kako bi se želudac što pre ispraznio. M etvica ima opuštajuće d ejstvo na donji sfin kte r jednjaka i tako povećava opa sn o st o d g orušice. Lekari alternativne medicine osanjaju se na biljne lekove kako bi smanjili kiselinu. gore). javite se lekaru. ^LTERN ATIV NI NAČINI L E Č E N J A la razne oblike dodatnog lečenja. ponovite još jednom ceo niz. Antacidi koji se <upuju bez lekarskog recepta i bizmut supsalicilat :esto se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline. duge tanke elastične cevi koja se uvodi <roz usta. Ključno je održavati razumnu telesnu težinu. LEČEN JE Je ćina lekara zagovara upotrebu antacida kod po/remene gorušice. što nije čest slučaj. uzmite Arsenicum album. kalcijum i belančevine izazivaju pojačano lučenje kiseline i tim e pojačavaju gorušicu. Aspirin). M nogi Ijudi veruju da m en tol b om bo n e ublažavaju g orušicu iako to nije slučaj. ■ KINESKO LEKOVITO ednom ili dva puta popijte čaj napravljen od sledećih . \ko ništa drugo ne uspe. pa može da izazove gorušicu. izbegavati materije koje izazivaju dotokželudačne kiseline u jednjak (vidi U zroci.

moguće smrtonosne komplikacije gripa i drugih virusnih infekcija .kao što su ovčije boginje . Sva tri tipa mogu da mutiraju ili se pretvore u nove vrste. godine . SID O M i drugim bolestima.G R I P SIMPTOMI ♦ temperatura . rip je veoma zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja zimi ili u rano proleće. simptomi gripe su jači. grip i njegove komplikacije još uvek su smrtonosne za veliki broj Ijudi. teškog disanja.usmrtila je oko 500 000 Ijudi širom Sjedinjenih Američkih Država. a komplikacije teže. kijanje ♦ glavobolja OBRATITE SE LEK A R U : ♦ ako dobijete bilo koji od ovih simptoma. Specifični napadi gripa mogu da se spreče injekcijama protivtela u vakcini protivgripa. Virus se po pravilu širi u velikim grupama Ijudi koji se nalaze u istom zatvorenom prostoru kao što je škola. ako ste zadihani dok se odmarate ili imate bolove u grudima. Tipovi B i C nisu toliko uobičajeni i izazivaju lokalne napade virusa i blaže slučajeve.ili neka druga slična virusna infekcija započne. ta protivtela vas verovatno neće zaštititi od novog oblika gripa sledeće godine. kancelarija i starački domovi. Možda ste dobili zapaljenje pluća. ili ako im ate tešku bolest poput hronične srčane ili bubrežne bolesti. povremeno doseže 4 1°C . Grip se najčešće javlja kod školske dece. ali najteže posledice osećaju odojčad. Infekcijase širi gornjim disajnim putevima i ponekad uđe u pluća. dijabetesom. lako su i prehlada i grip posledice virusa koji inficiraju gornje disajne puteve.obično između 38 i 39 °C. starije osobe i osobe s hroničnim bolestima.koje obično pogađaju decu. Cak i ako jedne godine razvijete protivtela za virus gripa. gripa tipa Astalno mutira stvarajući nove oblike virusa svakih nekoliko godina. Cini se da je većina virusa gripa koji zaraze Ijude poreklom iz nekih delova Azije gde blizak dodir između stoke i Ijudi stvara odgovarajuće okruženje za mutaciju i prenos virusa. Uprkos napretku postignutom u njegovom sprečavanju i lečenju. jedini lek je pustiti je da ide svojim tokom. a vaš imunološki sistem je već oslabljen rakom. Istraživači dele viruse gripa u tri opšte kategorije: tipove A.ponekad se sm enjuje s groznicom ♦ bol u grlu ♦ suv isprekidan kašalj ♦ bolovi u mišićima ♦ opšti umor i slabost ♦ začepljen nos. Simptomi se počinju razvijati jedan do četiri dana posle zaraze virusom. To znači da nikada ne možete da razvijete trajan imunitet na grip. fibrozu ciste ili hroničnu slabokrvnost. G UZROCI Virus gripa prenosi se udisanjem kapljica u vazduhu koje sadrže virus ili dodirivanjem predmeta koje je dirala zaražena osoba. B i C. ali pošto grip .koja je počela u kampu za vojnu obuku u Kanzasu . ♦ ako temperatura traje duže od tri ili četiri dana. Svinja ili prase mogu da se zaraze i ptičijim (od ptica ili živine) i Ijudskim oblicima 290 . Mutacije tipa A izazivaju velike epidemije svakih nekoliko godina. Tip B se takođe vezuje uz razvoj Rejovog (Reyeovog) sindroma. Velikaepidemija gripa iz 1918. Postoji opasnost od razvijanja teških sekundarnih komplikacija pa treba da budete pod kontrolom sve dok simptomi traju.

Budući da su o b e b olesti virusne. lekar može da vam da amantadin ili rimantadin. Možete da upotrebite lekove koji se kupuju bez recepta kako biste ublažili nelagodnost izazvanu kašIjem . Aspirin). a n o ve v rste gripa razvijaju se svakih n ekoliko godina. posavetujte se s lekarom o vakcinisanju pre nego što dođe zima (vidi Prevencija. ali k o d gripa ć e te se zg ro ziti i na sam u pom isao da izađete iz kreveta. Tečnost je naročito važna kako bi se izbegla dehidracija zbog temperature i da bi se smekšala sluz disajnih puteva. Ako i tada dobijete grip. glavobolju i neugodnost u grudim a. g rip je g ori: prehlada vas m o že malo uzdrmati. Ako imate temperaturu i bolove u mišićima. ali teški g rip m o že da izazove p o ž iv o t opasnu b o le st kao što je zapaljenje pluća. lako sim ptom i m ogu da budu slični. I m a t e l i PREHLADU ILI GRIP? Prehlada i g rip su zarazne virusne infekcije disajnih puteva. kako bi otkrili specifično svojstvo virusa. Sobni raspršivač pare vlaži vazduh i može da olakša disanje. Kom plikacije izazvane prehladom obično su sra zm ern o blage. Lekar će možda da zatraži bris grla ili analizu krvi kako bi isključio druge bolesti poput streptokoknog zapaljenja grla ili ako službenici u javnom zdravstvu skupljaju statističke podatke o određenoj vrsti gripa. začepljenost nosa i zapaljenje grla. grip će verovatno proći bez komplikacija za otprilike nedelju dana ležanja u krevetu i kućne nege. dijabetičar ste ili imate drugu hroničnu bolest. neka lekar obavezno prati razvoj bolesti tako da može da uoči bilo kakvu komplikaciju i leči je na odgovarajući način. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da ojačaju organizam tako da pobedi virus. 291 . D IJA GN O ST IČ K I P O S T U P C I Ako ovi lekovi ne pomognu u slučaju teškog napada gripa.virusa i da se ponašaju kao domaćini tim različitim virusnim osobinama kako bi se one srele i pretvorile u nove oblike. oralneprotivvirusne lekove koji su delotvorni kod gripa tipa A. analgetici kao što su acetilsalicilna kiselina (npr. stranica 293). nijedna n e m o že da se suzbije antibioticim a: ti lekovi upotrebljavaju se sam o p ro tiv sekundarne bakterijske infekcije koja m o že da izazove zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. Svinjazatim zarazi Ijude novim oblikom virusa na isti način na koji Ijudi zaraze jedni druge prenošenjem virusa vazduhom putem kapljica. Budući da je to virusna bolest. U slučaju gripa. Treba da budete strpljivi kako biste se potpuno oporavili od gripa i sprečili razvoj sekundarnih infekcija koje mogu da izazovu bronhitis. im aćete n ekoliko dana visoku tem peraturu i b o le će vas glava i telo. Poznato je više o d sto tipova virusa p rehlade. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. zapaljenje sinusa ili zapaljenje pluća. Ako ste dobrog zdravlja. oporavi se od bolesti i da ublaži privremene simptome gripa. ibuprofen ili paracetam ol mogu da pomognu da se osećate bolje. jedete hranu bogatu hranljivim materijama i pijete puno tečnosti. L E C E N JE Crip će ići svojim tokom bez obzira na to kako ga lečite. Kongestija. Ne biste smeli da dajete acetilsalicilnu kiselinu deci budući da se ona povezuje s Rejovim sindromom. upala grla i kijanje uobičajeni su k o d prehlade. Sva tri tipa gripa imaju osnovne simptome prehlade kao što su kašalj i glavobolja. a obe bolesti izazivaju kašalj. KONVENCIONALNA MEDICINA Ne postoji jedinstven način lečenja koji može da se primeni u svim slučajevima gripa. ne reaguje na antibiotike. Ako imate više od 65 godina. Lekar će verovatno da vam kaže da ležite.

REFLEKSOLOGIJA Ako želite da ojačate imunološki sistem lekovitim biljkama. HOMEOPATIJA Tokom perioda gripa. (Vidi stranicu 79 radi informacije o mestu na kojem se tačka nalazi. zato nemojte da upotrebite više od dve kapljice za jednu kupku. ♦ Ako se osećate umorno. probajte Brioniju (Bryoniu). ♦ Ako ste nemirni. AROMATERAPIJA ove trave 10 do 15 minuta. glavobolju i telesne bolove: ovi simptomi obično su jači poslepodne i uveče. paracetam ol ili ibuprofen svaka četiri sata kako biste smanjili temperaturu. teškoće pri disanju i komplikacije disajnih puteva. Jedite više nemasnog mesa. Ulje melaleuke može da nadraži kožu. Zeludac 3.) dva puta na dan. pogledajte Dodatak kako biste saznali gde se nalaze akupresurne tačke. probajte da uzmete pola kašičice tinkture hidrastisa ( Hydrastis candensis) i ehinacee ( Echinacea spp. slabo. popijte punu šolju što toplijeg čaja svaki sat. Žila začeća 22 i Bubreg 27 mogu da otklone kongestiju u grudima i kašalj. ribe i hleba s mekinjama i žitnih pahuljica kako biste dobili više cinka. Ako ne primetite poboljšanje stanja posle 24 sata. ili uzmite 1000 mg vitamina C svaka dva do tri sata kad ste budni. Mehur 36 preporučuje se za podsticanje prirodnog odbrambenog mehanizmaza prehladu i grip. promešajte dobro pre svakog ispiranja. Debelo crevo 20. ISHRANA Jedite sveže voće i povrće bogato vitaminom C kao što su agrumi. dodajte nekoliko kapi čistog eukaliptusovog ulja (Eucalyptus globulus) ili ulja nane (Mentha piperita) u raspršivač pare. Kako biste suzbili groznicu. ♦ Ako suvo kašljete i pritom osećate bol ili ako se osećate isprebijano i hvata vas groznica i žedni ste hladnih pića iako ona nadražuju želudac.) LEČENJE KOD K U Ć E ♦ Uzm ite dve tablete acetilsalicilne kiseline (npr. pritiskajte palcem tačku solarnog pleksusa/dijafragme nekoliko sekundi ili masirajte tačku palcem. Ako dobijete grip uprkos najboijim merama sprečavanja koje ste preduzeli. ♦ Ako osećate opšti bol u mišićima s glavoboljom i nadraženošću koje su jače dok se krećete i ako ste žedni hladne tečnosti i imate suv isprekidan kašalj. ali ne pritiskajte tu tačku ako ste trudni. Nemojte davati 292 . ali ne jedite sirov beli luk na prazan želudac. uzmite 30 kapi stolisnika (Achillea millefolium) ili tinkturu cveta crne zove (Sambucus nigra) svaka četiri sata dok groznica ne prođe. imate glavobolju i začepljen nos.) i limuna u čaši tople vode. probajte jedan od sledećih lekova u dozama 12c svakih šest do osam sati tokom dana ili dva. Ako imate kongestiju u nosu ili grudima.G R IP NASTAVAK AKUPRESURA Pritisak na određen broj tačaka može da se preporuči za razne simptome gripa. dve kapIjice ulja melaleuke u vrućoj kupki mogu da pomognu u suzbijanju infekcije i ublažavanju simptoma. LEČENJE LEKOVITIM BILJEM Akoželite dase lečite na homeopatski način. brokula i jagode. hrapav glas i bole vas zglobovi. „teško" i grozničavo. kad osobe u vašoj blizini imaju virus. Debelo crevo 4 može da ublaži sve simptome gripa. glavobolja i pritiska u očima. Ako bolujete od astme. ne služite se parom. umesto nje nakapajte na maramicu nekoliko kapi ovih ulja i udišite. zaštitite se ispiranjem grla jednom dnevno s po jednom kapljicom čistog ulja m elaleuke ( Melaleuca spp. Caj od konopljuše (Eupatorium perfoliatum) može da smanji bolove i temperaturu i da suzbije kongestiju: lagano kuvajte jednu šolju vode s 2 kašičice Kako biste ubrzali funkcionisanje disajnog sistema. Zučna kesa 20 i Glavna žila 16 i 24 mogu da pomognu pri ublažavanju začepljenosti nosa. probajte neki drugi homeopatski lek. prožvaćite čen sirovog belog luka (Allium sativum) zbog njegovih protivvirusnih osobina. probajte Galsemium . Debelo crevo 11 može da pomogne pri suzbijanju temperature i jačanju imunološkog sistema. Aspirina). Ako se pojave simptomi gripa. tresete se i žedni ste i imate suva usta. Na kraju pritisnite tačku Mehur 38 kako biste ublažili kašalj. probajte Eupatorium perfoliatum. Mehur 2. probajte Rhus toxicodendron.

odnosno da nisu samo privremeno potisnuti. možete da produžite trajanje bolesti ili da izazovete komplikacije. osobama čiji je imunološki sistem ugrožen SIDOM . ali nemojte gutati rastvor. protiv vrsta koje su se razvile od poslednjeg izbijanja gripa. virus se lako širi vazduhom. Ostale preventivne mere koje možete da primenite tokom perioda gripe su: ♦ Odustanite od pušenja .i alkohola budući da obe materije po pravilu smanjuju otpornost na infekciju. iako deca mogu da dobiju dve. U avionimasu Ijudi posebno izloženi virusima gripa jer nema dotoka svežeg vazduha. Ako je virus već počeo da se širi u vašoj okolini. U tom slučaju nastavite da ga uzimate dve nedelje posle vakcinisanja kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni dok organizam stvara odbrambenu reakciju na vakcinu. Ova hrana omogućava lak prelaz vašeg sistema za varenje na normalnu ishranu u slučaju kad niste redovno jeli. PREVEN CIJA Najdelotvornija mera za sprečavanje gripa je vakcinisanje svake jeseni. Amantadin i rimantadin su oralni protivvirusni lekovi koji mogu da smanje opasnost od gripa tipa A. kao što su oni s hroničnom bolešću pluća ili starije osoba. . Ako se potpuno ne oporavite. godine. pričekajte do drugog tromesečja i posavetujte se s lekarom da vidite da li odobrava vakcinisanje. kao što su dvopek. lekar takođe može da propiše amantadin dok čekate vakcinisanje. morate da budete sigurni da su simptomi stvarno nestali. još uvek možete da dobijete grip. stanarima i zaposlenima u staračkim domovima. kuvane pšenične pahuljice i pečeni krompir. Ako uzimate sredstva za ublažavanje bolova koja mogu da se kupe bez lekarskog recepta. Ne pijte alkoholna pića. ne preporučuje se Ijudima koji su alergični na jaja. Budući da se vakcina razvija u embrionima pilića. uzmite laku hranu bogatu skrobom. Ovi lekovi obično se propisuju osobama koje su u velikoj opasnosti od komplikacija izazvanih gripom. ispirajte ga slanom vodom. a sadrže alkohol. Ako vam je grlo bolno i hrapavo. rakom ili drugim hroničnim bolestima i osobama koje rade u zdravstvenim ustanovama. Rastopite 1 kašičicu soli u pola litre tople vode. ■ Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. banane. Upotrebite električni jastučič za telesne bolove. kuvane jabuke. Ako ste trudni. ali najdelotvorniji su ako počnete da ih uzimate nekoliko nedelja pre perioda gripa ili u roku dva dana nakon što se simptomi pojave.koje šteti disajnom sistemu . Grgljajte kad god osetite neugodnost u grlu. pre nego što prekinete mirovanje. ali simptomi će verovatno biti blaži nego dase niste vakcinisali. obično se preporučuje vakcinisanje svakom iznad 65. Kod nekih osoba kao propratna dejstva vakcinisanja javljaju se blago povišena temperatura i bolovi u mišićima. ♦ Ne izlažite se prejakoj hladnoći i vlazi tako da organizam može da suzbije infekciju gripom i drugim virusima. ♦ Izbegavajte gužvu i osobe koje kašlju i kijaju. Obično se daje jedna injekcija vakcine. ♦ Izbegavajte spavanje u istoj sobi s osobom koja ima grip.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ acetilsalicilnu kiselinu nikome ispod 21 godine jer neke osobe u toj starosnoj grupi mogu da budu u opasnosti od Rejovog sindroma. Budući da je grip ozbiljna pretnja. možete da dehidrirate i oslabite telesne mehanizme za suzbijanje bolesti i sekundarne infekcije. ♦ Cesto perite ruke da uništite viruse koje ste možda pokupili dodirujući zaražene predmete kao što su kvake ili telefonske slušalice. Izbegavajte lekove protiv gripa koji se kupuju bez lekarskog recepta. kuvani pirinač. Kad osetite glad. kravlji sir. Ako ste vakcinisani protiv jedne ili više vrsta A i B tipa. Vakcinu protiv gripa možete da dobijete kod lekara i u javnim zdravstvenim ustanovama.

dok druge pak koje dobiju rak nikada nisu imale takve infekcije. U zro k m ože da bude jednostavno suvoća vagine ili dobroćudni polip u m aterici. iznele više trudnoća ili u istoriji bolesti imaju polno prenosivu bolest postoji najveća verovatnoća da će dobiti displaziju ili rak 294 . ( Vidi takođe G r lić m a t e r ic e . mogu da postanu takve. iako ove ćelije nisu kancerozne. carcinoma in situ (nuIti stadijum) kod žena između 30 i 40.rak grlića materice je jedna od najmanje ugrožavajućih vrsta raka.) rlić materice ili cerviks je uzan vratženine materice. dostupne analize visoke efikasnosti . ali krvarenje iz m aterice je najčešći sim ptom r a k a m a t e r ic e i grlića m aterice. neke mogu da napadnu i sluzokožu samog grlića materice. Kad se otkrije rano. Rak grlića materice nije česta bolest . neposredno iznad vagine. bol ili krvarenje iz zadnjeg creva posle vršenja nužde ♦ umor. Morali biste da obavite potpun ginekološki pregled koji uključuje P A PA -test. prvi stadijum koji je moguće otkriti je carcinoma in situ. s verovatnoćom potpunog izlečenja. a invazivni rak između 40 i 60 godina. između m enstruacija ili posle m enopauze.G R LIĆ M ATERICE .t e g o b e . čak i kod uznapredovalih slučajeva izgledi da će pacijentkinja preživeti još najmanje petgodina. izlečiv je. izgledi da će pacijentkinja preživeti pet godina pada ispod 20 posto. koji često dovode do pojave genitalnih bradavica.od njega se leči oko jedna žena na osamdeset. Iz tog razloga. Kako se ćelije raka umnožavaju. Kad displastične ćelije postanu zloćudne. kao što su genitalni herpes i nekolicina od oko 60 humanih papiloma virusa (HPV). Kod žena koje su s polnim odnosima počele pre osamnaeste godine. Od 10 slučajeva raka na grliću materice. sim ptom i mogu uključivati: ♦ otežano m okrenje i moguće otkazivanje bubrega ♦ bolno m okrenje.široko upotrebljavane. m enstruacije mogu da budu obilnije i traju duže nego obično A ko se rak proširio na okolna tkiva. često su potrebni meseci ili čak godine da bi rak grlića materice postao invazivan. Upravo kao što je obično potrebno mnogo godina da bi displazija postala carcinoma in situ. Kod nekih žena zdrave ćelije uđu u bolestan stadijum koji se naziva displazija. ponekad s krvlju u m okraći ♦ tup bol u leđim a ili oticanje nogu ♦ proliv. imale više polnih partnera. gubitak težine i apetita i opšti osećaj slabosti OBRATITE S E LEKARU: ako neuobičajeno krvarenje. Displazija će se najverovatnije javiti kod žena starih između 25 i 35 godina. katkad obilan i vrlo neugodnog m irisa ♦ krvarenje iz vagine posle polnog odnosa. Tek kad se rak proširi na udaljene organe. Prvi prepoznatljivi sim ptom i bolesti verovatno će uključivati: ♦ vodenast ili sukrvav se kret iz vagine. N A P O M E N A : O svakom krvarenju iz vagine posle m enopauze trebalo bi odmah da obavestite lekara. i zbog PAPA-testa . više od 9 ih nastaje u površinskim ćelijama koje oblažu grlić materice. sekret iz vagine ili bilo koji drugi simptomi koje ne znate da objasnite potraju duže od dve nedelje. još uvek prelaze 60 posto. prošire se na okolno tkivo i uđu u krvotok ili limfni sistem. Ali kod mnogih žena koje imaju polno prenosivu virusnu infekciju ne razvije se rak grlića materice. G UZROCI Četiri od petslučajeva raka grlića materice povezano je s polno prenosivim virusnim infekcijama.RAK SIMPTOMI U ranim stadijum im a rak grlića m aterice ne izaziva bol ni druge sim ptom e.

ali obično nije nužno nikakvo trenutno lečenje. . daljim analizama utvrdiće se da li se bolest proširila. lekar će vam možda preporučiti da analizu obavljate ređe. Zene čiji je imunološki sistem jako oslabljen drugim bolestima. zračenjem i možda hemoterapijom mogu da se ublaže simptomi i suzbije širenje. Ceo niz različitih alternativnih načina lečenja mogao bi da se pokaže korisnim u ublažavanju propratnih efekata i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja. lečenjem ili presađivanjem organa podložnije su raku grlića materice. Svaka žena koja je imala displaziju ili rak grlića materice morala bi redovno da odlazi kod lekara najmanje petgodina posle lečenja radi provere da se rak ne bi ponovio. Zene koje su gojazne ili upotrebljavaju kontraceptivne pilule možda su u nešto većoj opasnosti.je preko potrebna. Analize bi mogle da uključuju rendgensko snimanje bešike. zadnjeg creva. ali češće se uklanjaju skalpelom. ostalih creva i trbušne duplje.mogu da smanje opasnost od raka grlića materice u poređenju s hormonskim kontraceptivnim sredstvima. koja . Ako se rak proširi izvan predela karlice. analize krvi i mokraće. hemoterapije i lečenjazračenjem. često i mnogo pre nego što se uopšte pojave simptomi bolesti. Svim ovim postupcima zajedno otkriva se rak grlića materice u 95 posto slučajeva. lekar će vam pregledati grlić materice i uzeti za biopsiju uzorak svakog tkiva koje mu se učini sumnjivim. Carcinom a in situ. budući da i manja infekcija može uticati na nalaz. Ako vam je Papa-test uredan nekoliko godina za redom. Rak grlića materice je takođe učestaliji kod žena koje puše. i ispitivanje funkcije jetre i bubrega. lekar vam može prepisati antibiotike i ponoviti analizu. kao što su virusne infekcije. Ako je rak uznapredovao duboko u unutrašnjost grlića materice ili se proširio na okolne organe. KONVENCIONALNA MEDICINA Žene s genitalnim bradavicama i blagom displazijom trebalo bi pažljivo pratiti radi mogućih znakova raka. svakako upotrebljavajte prezervative da biste se zaštitili od p olno prenosivih bolesti.odstranjivanje grlića materice. Neki dokazi upućuju na to da folna kiselina i beta karotin (vidi vitam inA) pomažu pri suzbijanju prekanceroznih i kanceroznih stanja grlića materice. Površinski tumori mogu da se leče zračenjem. (Vidi pod Rak radi podrobnijih obaveštenja o načinima lečenja. D O P U N S K I NAČINI L E Č E N J A Obećavajuće područje istraživanja u prevenciji raka svakako je ishrana. lekar će morati da zna kojom vrstom bolesti ste bili zaraženi da bi odredio najprimereniji oblik lečenja raka grlića materice. histerektomija . Očigledno je da su genetski sastav i drugi faktori takođe deo složenih međudelovanja koja izazivaju rak grlića materice. Ako ni druga analiza nije u redu. teška displazija i blago invazivni oblici raka po pravilu se leče hirurškim putem. Pacijentkinjama podvrgnutim lečenju zračenjem mogu da pomognu dodatne količine vitamina Bh. idite jednom godišnje na pregled karlice i Papa-test. ali se retko kad izleče. DIJ A GN OS TI ČK I POSTUPCI Svaka žena bi jednom godišnje morala da obavi pregled karlice i Papa-test. a moguće i drugih organa .) Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. kontrolisanim zamrzavanjem ili kauterizacijom. materice. laserskim zracima. ♦ Ako imate više od jednog polnog partnera. ♦ Ako upotrebljavate kontracepciju. Ako se biopsijom potvrdi rak. PREVENCIJA ♦ Ako ste žena starija od 18 godina ili mlađa od 18 i polno aktivna.grlića materice. Ako ste ikada imali polno prenosivu virusnu infekciju. Ako vam nalaz Papa-testa nije u redu.prema nekom ispitivanju . kojim se pregleda uzorakćelija iz grlića materice da bi se videlo da li ima nekih poremećaja. Mnogi istraživači se dvoume da li samo pušenje izaziva rak grlića materice. ali veruju da bi ono moglo da poveća osetljivost na druge bolesti. a LECEN JE Većina slučajeva raka grlića materice izleči se ili drži pod kontrolom kombinacijom hirurškogzahvata. razmislite o pregradnim ili spermicidnim sredstvima protiv začeća.

Ostali simptomi mogu da uključuju bolove tokom polnog odnosa. Cervikalne ciste javljaju se bez simptoma i ne zahtevaju nikakvo lečenje.G R LIĆ M ATERICE .delimično ili potpuno suženje grlića materice. polipe grlića materice. eroziju grlića materice. iako mogu da izazivaju nepravilno krvarenje i sekret. materične fibroide ili r a k m a t e r ic e ( vidi M a te r ic a . Zbog tih neugodnosti i zbog toga G 296 . nekad tokom ili posle polnog odnosa ♦ neuobičajeno obilne m enstruacije ♦ bolni grčevi ili osećaj težine u predelu karlice Kod mnogih tegoba s grlićem m aterice ne javljaju se nikakvi sim ptom i. Morali bi vam što je moguće pre postaviti m edicinsku dijagnozu. iako ova stanja mogu povremeno da izazovu belkast ili sukrvav sekret iz vagine. ili širi.te g o b e ). preuranjeno otvaranje grlića materice tokom trudnoće. Ovaj problem je čest kod tinejdžerki i žena koje su trudne ili uzimaju pilule protivzačeća. koje osiguravaju izlaz za tkivo i krv iz materice tokom menstruacije i omogućavaju ulaz spermatozoidima. Cervikalni polipi obično su isto bezopasni. oko 2. Od usana prema materici vodi cervikalni kanal. sive. poznate su pod opštim nazivom cervicitis. Deo koji se proteže u cervikalni kanal prekriven je crvenim tkivom koje stvara sluz i koje se naziva cilindrični epitel. zelene. Deo grlića materice koji štrči u vaginu prekriven je ružičastim tkivom. horm onske tegobe. omogućavajući rađanje deteta. rlić materice je donji deo materice koji je spaja s vaginom. Na grliću materice mogu da se stvore ciste i polipi. sivkaste. Neke žene s cervicitisom imaju bolove u leđima ili osećaj težine u predelu karlice koji su izazvani povećanjem limfnih čvorova duž ligamenata materice u leđima. m ožda imate in fe k c iju . bele ili žute boje. OBRATITE S E LEKA RU: ♦ ako im ate obojeni se kret ili sekret neugodnog m irisa. koje može da dovede do začepljenja . m ožda imate infekciju. Druge dve česte tegobe s grlićem materice su cervikalnaeverzija i cervikalnaerozija. Mnogežene s cervikalnom everzijom ili erozijom nemaju nikakve simptome. akutne i hronične. poznat kao usne grlića materice. uzak. ♦ ako krvarite izm eđu m enstruacija ili posle m enopauze. Cervikalnaerozijajavlja se kad se ružičasti pločasti epitel grlića materice istroši. što predstavlja veliku opasnost od spontanog pobačaja.i cervikalna inkompetencija. Na sredini se nalazi mali otvor. ostavljajući na površini crvene otvorene ranice. Među ostale tegobe vezane za grlić materice ubrajaju se cervikalna stenoza .T E G O B E SIMPTOMI ♦ se kret iz vagine zelene. Mesto gde se ova dva dela susreću mestoje prelaska pločastog epitela u cilindrični. bele ili žute boje ♦ bol tokom polnog odnosa ♦ krvarenje iz vagine.5 cm dug prolaz. Do cervikalne everzije dolazi kad crveni cilindrični epitel koji oblaže unutrašnjost cervikalnog kanala počne da se stvara na spoljnom vaginalnom deiu grlića materice. Glavni simptom cervicitisa je obilan sekret iz vagine. Zapaljenja grlića materice. koje se naziva pločasti epitel. zavisno od vrste infekcije. Tokom porođaja grlić materice postepeno se otvara.

donjem delu materice koji vodi u vaginu. Cervikalna stenoza ima ceo niz različitih uzroka. najčešće pogađa žene između 25. nepoznat je. hlam idija. koja može da dovede do prekida trudnoće. rastendometrijskogtkiva izvan materične duplje.tegobe). kao što su pobačaj Cervikalni polipi su dobroćudni izraštaji na grliću materice. najčešća vrsta ciste koja se stvara na grliću materice. u većoj su opasnosti od abnormalnosti grlića materice i vagine. Uzrok cervikalne inkompetencije. One žene čije su majke uzimale sintetički estrogenski hormon dietilstilbestrol (DES). Polipi se takođe stvaraju tokom trudnoće i kod žena koje uzimaju pilule protiv začeća. takođe može da izazove stvaranje cista na grliću materice. Nabotianova (Nabothianova) cista. Cervikalne bradavice prouzrokuje humani papiloma virus (HPV). . stvarajući ravna. ali u nekim slučajevima mogu se odstraniti manjim hirurškim zahvatom. ono se razvije kao posledica infekcija ili abnormalnih izraštaja. Neke se žene rode sa začepljenjem. levo). godine starosti.► što ponekad utiču na plodnost. takođe mogu da dovedu do začepljenja. Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. poremećen rastćelija grlića materice. 298). kao što su polipi ili materični fibroidi (vidi Materica . i 35. Procenjuje se da 95 posto žena ima eroziju grlića materice u nekom trenutku tokom svogživota. Cervicitis se obično povezuje s drugim infekcijama vaginalnog kanala izazvanim p olno prenosivim bolestim a. Još jedna moguće ozbiljna tegoba s grlićem materice je displazija. iako se povezivao s hirurškim zahvatima. Neki lekari smatraju da hormoni sadržani u pilulama za sprečavanje začeća i određene vrste spirale mogu da izazovu cervikalnu everziju i eroziju. koji se mogu naći sa spoljašnje strane ušća grlića materice. kao što su genitalni herpes. lako cervikalna displazija pogađa žene svih godina. U nekim primerima kidanje ili razdiranje grlića materice tokom porođaja takođe može da dovede do infekcije. javlja se kad se sluznažlezda nagrliću materice začepi. u terapeutske svrhe i kiretaža. ako se ne leči. kao posledica hormonskih promena koje podstiču preterani rast tkiva. Polipi su obično bezopasni. upaljene ćelije. a postoji mnogo podvrsta od kojih se nekolicina povezuje s povećanim rizikom od rakagrlića materice. koji se nalaze u samom grliću materice i ektocetvikalni polipi (gore. Jedini način da bolest otkrijete jeste analizom poznatom pod imenom PAPA-test (vidi Dijagnostički postupci. Nije uvek najjasnije šta izaziva cervikalnu everziju i eroziju. C E R V IK A L N I P O LIP I E N D O C E R V IK A L N I P O L IP E K T O C E R V IK A L N I P O L IP UZROCl Uzroci cervikalnih problema su različiti. Displazija se smatra prekanceroznim stanjem jer. kao i cervicitis. ali oko 20 posto žena rađa se s everzijom. dovodi do raka grlića materice u 30 do 50 posto slučajeva. kao što su biopsije i kiretaže (ili struganja) cervikalnog kanala. str. kod drugih. Žene obolele od displazije nemaju nikakvih očitih simptoma. trihom onijaza i gonoreja (kapavac). Genitalne bradavice mogu takođe da inficiraju grlić materice. bezopasna oštećenja. koji se prenosi polnim dodirom. pak. desno). Cervikalni polipi često nastaju posle infekcije dok organizam pokušava da se oporavi rastom novih ćelija koje bi trebale da prekriju stare. poznatih kao endometriomi. koji se nekada davao u pokušaju da se tokom trudnoće spreči spontani pobačaj. Ove bradavice izaziva virus humane papillome. Endometrioza. Abnormalni razvoj grlića materice takođe može da dovede do cervikalne inkompetencije. cervikalni polipi se često odstranjuju operativnim putem. a čini se da je trenje pri polnom odnosu faktor koji igraznačajnu ulogu kod erozija. Dve učestale vrste polipa su endocervikalni polipi (gore. Hirurški zahvati na grliću materice.

ublažite stres i napetost povezane s cervikalnim tegobama. neposredno ispod zgloba maloga prsta. pritisnite Zučnu kesu 20. 4 zahtevaju anestetik. Jedan minut pritiskajte srednjim prstom najvišu tačku na ramenima 2. AKU PRESU RA Pritiskanjem Tankog creva 3 možete da ublažite ukočenost leđa koja nekad prati tegobe s grlićem materice. što ukazuje na to da isto tako utiču i neki drugi faktori. često nezahtevaju nikakvo lečenje. koji izazivaju tek slabe grčeve i ne Da biste ublažili nen/ozu i razdraženost. U slučajevima gde se predeo abnormalnog tkiva proteže u cervikalni kanal. Trudnice bi ovu tačku trebalo da pritiskaju lagano. kojim se iz središta grlića materice uzima komadić tkiva u obliku kupe radi analize. Cvrsto pritiskajte jedan minut. Lekar će možda preporučiti da se inficirano tkivo uništi električnom kauterizacijom ili kriohirurgijom. ali ne razvije se displazija ili rak kod svakoga ko je izložen virusu. obično mogu da se obave u lekarskoj ordinaciji. pokušajte da pritiskate Žučnu kesu 2 1. kao što je displazija ili rak. Lekar će vam verovatno preporučiti da se uzdržite od polnih odnosa dok infekcija ne prođe kako biste sprečili njeno širenje. Z. Biopsija se izvodi kolposkopom. Ovi zahvati. možda će biti potreban i zahvat poznat kao konizacija. Konizacijase izvodi u bolnici pod opštom anestezijom.T E G O B E NASTAVAK Cervikalnu displaziju prouzrokuje podvrsta humanog papilloma virusa. Da biste smanjili opterećenje na vratni mišić koje može da bude povezano s cervikalnim tegobama. Ako je neophodno. Druga oboljenja i tegobe mogu da se leče i alternativnim i konvencionalnim metodama. Pritiskajte jedan minut vlaknaste mišiće I cm ispod korena lobanje. kao što su erozije i Nabotianove (Nabothianove) ciste. KONVENCIONALNA MEDICINA Načini lečenja tegoba s grlićem materice konvencionalnom medicinom zavise od tegobe. cervikalne ciste i polipi mogu hirurški da se odstrane u lekarskoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom. Položite vrhove oba srednja prsta u udubljenja na korenu lobanje. na udaljenosti od oko 5 cm. Ako PAPA-test ukazuje na prekancerozno ili kancerozno stanje.5 do 5 cm udaljenu od korena vrata.uzimanje tkiva iz grlića materice radi pregleda. napraviće se i cervikalna biopsija. Ali u slučaju ozbiljnih tegoba s grlićem materice. Kod hroničnih slučajeva cervicitisa antibiotici nisu uvek efikasni. uvek biste morali da tražite konvencionalno lečenje. Cervicitis se obično leči antibiotikom ili sulfonamidnim lekom. posebnim instrumentom za uvećavanje.G R LIĆ M ATERICE . Stavite palac sa strane dlana. 1 DIJ A GN OS TI ČK I P O S T U P C I Prva analiza koja se upotrebljava pri dijagnostikovanju cervikalnih problema je PAPA-test. kojom se tkivo odstranjuje tako da se zamrzne tečnim azotom. Pritiskajte jedan minut. između kosti i mišića. J Pritiskanjem tačke Bešika 10 možete da LEČ EN JE Neke tegobe s grlićem materice koje su bezopasne i bez simptoma. Operacija za otklanjanje začepljenja izazvanog cervikalnom stenozom obično 298 . jednostavan postupak kojim se s grlića materice štapićem ili drvenom špatulom pokupe ćelije i pregledaju pod mikroskopom. s obe strane kičme. koji takođe izaziva i pojavu rakagrlića materice.

Da biste napravili tečnostza ispiranje. koje mogu da dovedu do tegoba s grlićem materice. koja se služi zrakom svetla velike snage da bi spalila zahvaćeno tkivo. azatim odmah obucite toplu odeću. Kod žena koje puše raširenija je pojava displazije i raka grlića materice. beta karotinom (vitamin A i. prestanite. Ove vrste hrane bogate su vitaminom C. Takve metode pružaju nekakvu zaštitu od poln o prenosivih bolesti. L E Č E N J E KOD K U Ć E Da biste ubrzali lečenje cervikalne everzije. pokušajte naizmenično da primenjujete vruće i hladne sedeće kupke. PREVENCIJA ♦ Uzdržavajte se od polnih odnosa ili upotrebljavajte kondome. Trudnice s inkompetentnim grlićem materice nekada su bile osuđene na ležanje tokom cele trudnoće. kriohirurgijom ili laserskom hirurgijom. ispirajte se rastvorom vode i sirćeta. nedelje trudnoće. možda će biti neophodan sledeći zahvat da bi se održao otvorenim.v. a drugu hladnom. Sedite 3 minuta u vrućoj vodi. Ispitivanja su pokazala da što je žena izloženija semenu. Napunite kadu ili veliku posudu vrućom vodom. koji se sastoji od zatvaranja grlića materice šavovima. na vaginalnoj strani usana grlića materice. Ponovite 3 puta. folnom kiselinom i drugim hranljivim materijama koje jačaju imunološki sistem i pomažu pri suzbijanju nekih infekcija. jedite mnogo svežeg povrća i voća. izmešajte 2 kašike belog sirćeta s 1 I tople vode. . HIDROTERAPIJA Da biste podstakli dotok krvi u grlić materice i ubrzali zarastanje cervikalnih erozija. to je gotovo uvek nepotrebno. Većina žena na kojima se izvodi ovaj zahvat može da rodi decu kroz vaginu. Ako vam se displazija vraća i ne reaguje na lečenje. ♦ Zene s erozijom ili zapaljenjem grlića materice morale bi da obave analize zbog moguće pojave bolesti koje mogu da izazovu neplodnost. ♦ Da biste pomogli da se spreči cervicitis. Danas se ovaj problem češće leči zahvatom nazvanim serklaža. Ako vam se grlić materice počne zatvarati posle operacije. ___________ _ se izvodi u bolnici. do 16. zatim ga procedite i upotrebite dok je topao. Savovi se obično vade u devetom mesecu trudnoće. tečnostza ispiranje može da pomogne dasezaustavi stvaranje ćelija crvenog cilindričnog epitela. morali biste da obavite analize da se vidi da li možda imate HIV virus (vidi SIDA (AIDS)). Kod uznapredovalih slučajeva primenjuje se konizacija. Upotrebljavajte svaki dan dok simptomi ne nestanu. Prelijte 1 kašiku ove biljke šoljom ključale vode. koje se inače nalaze u materici. LEČEN JE LEKOVITIM BILJEM Tečnost za ispiranje od kanadske žutike (Hydrastis canadensis) preporučuje se za cervicitis i cervikalnu eroziju. posle Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. ♦ Ako pušite. Blaži slučajevi cervikalne displazije leče se kauterizacijom. ■ ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Alternativni načini lečenja mogu da pomognu pri rešavanju blažih tegoba s grlićem materice. završavajući s hladnom kupkom. obično tokom 12. ali. nalazi se u većoj opasnosti od displazije i drugih tegoba s grlićem materice. ♦ Za vreme polnih odnosa upotrebljavajte pregradne metode sprečavanja začeća kondome. Neka preparat odstoji 15 minuta. Menjajući pH u vagini. Neki lekari preporučuju histerektomiju kod žena s teškom cervikalnom displazijom._______ . dijafragmu ili cervikalne kapice. Izlijte u posudu za ispiranje i upotrebljavajte kako piše na pakovanju. Ponavljajte svakodnevno dok simptomi ne nestanu. čega 1 minutsedite u hladnoj. Praktikujte sedeće kupke svaki drugi dan sve dok vam cervikalna erozija ne zaraste.

Zato treba da obratite pažnju na to kako se razvija i da se obratite lekaru ako postoje bilo kakvi znaci da imate nešto više od običnog bola u grlu. Osobe koje boluju od alergija. grip. to m ože da bude znak raka grla ili raka usne duplje. ako prom uklost traje duže od dve nedelje. bol. OBRATITE SE LEKARU: ako bol u grlu prati tem peratura viša od 38. a ne virusne infekcije. ovčije boginje. Bol u grlu može da ukazuje i na teže bolesti. Ovaj bezbolni postupak sastoji se od uzimanja uzorka sluzi grla za laboratorijsku analizu. U većini slučajeva grebanje i pečenje u grlu prvi su znakovi dadobijate prehladu ili grip. kod ove dve retke bolesti potrebna je lekarska pom oć. U retkim slučajevima. ali bakterija koja je uzrok gonoreje takođe može da izazove bolove u grlu oralnogenitalnim polnim odnosima. Te sim ptom e m ože da prati: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kijanje i kašljanje prom uklost curenje iz nosa blaga tem peratura opšti um or vi znamo šta je bol u grlu ili zapaljenje grla. grebanja i bola u grlu. koju često pokreću virusne infekcije.B O LO VI SIMPTOMI Klasični sim ptom i bola u grlu su osećaj pečenja ili „grebanja” u zadnjem delu grla. to m ože da ukazuje na zaraznu mononukleozu. S UZROCI Najmanje devedeset posto bolova u grlu prouzrokuje upala tkiva grla. DIJAGNOSTIČKl POSTUPCl Ako se čini da je vaš bol u grlu posledica bakterijske. to m ože da bude znak alergije koju treba lečiti. Za bol u grlu je najčešće odgovorna bakterija koja izaziva streptokokno zapaljenje grla. takođe mogu da dovedu do bola u grlu. ako bol u grlu prati slinjenje i otežano gutanje ili disanje. naročito tokom hladnijih meseci u godini.5 °C bez sim ptom a prehlade. kao što je veliki kašalj. 300 . osetljivost u području vrata. to m ože da ukazuje na streptokokno zapaljenje grla koje treba lečiti. upornog kašlja ili hroničnog zapaljenja sinusa takođe su sklone bolu u grlu. herpes i zaraznu m ononukleozu. stalan bol u grlu može da bude znak moguće kancerozne izrasline u grlu ili usnoj duplji. ako bol u grlu traje duže od nedelju dana i praćen je slivanjem sluzi iz nosa u ždrelo. i. boginje.G R L O . To je jedna od najraširenijih zdravstvenih tegoba. kad su disajne bolesti na vrhuncu. Bakterijske infekcije. koji leži iznad otvora grkljana ili apsces u zadnjem delu grla. Zivot u prašnjavom ili vrlo suvom okruženju može da bude uzrok upale. možda. U slučaju upornog bola u grlu ili prisustva drugih simptoma lekar može da zatraži dodatne analize kako bi proverio da li se radi o nekoj drugoj bolesti. naročito kod gutanja. uključujući prehladu. to m ože da ukazuje na upalu grkljanskog poklopca. Ordinacija vašeg lekara može da bude opremljena za analizu kulture kroz nekoliko minuta ili ćete morati da pričekate na rezultate nekoliko dana dok se uzorak pošalje u drugu laboratoriju. a isto tako i prekomerna upotreba ili zloupotreba glasa i stalno pušenje i pijenje alkohola. lekar može da vam preporuči da se napravi bris grla i kultura uzorka. ako imate i sim ptom e slične gripu koji se ne poboljšavaju posle nekoliko dana.

ako bol traje duže ili posle nekoliko dana počne da se pogoršava. kaoštojeeritrom icin. U slobodnoj prodaji dostupne tablete za grlo koje sadrže blagi anestetik takođe mogu da olakšaju vaše tegobe. povlači. O vaj „isključivo ju ta rn ji" bol u grlu često p ro u z ro k u je spavanje s o tvo ren im ustima. lekar će najverovatnije da vam propiše primenu penicilina ili. mogli najpre da probate alternativne načine lečenja bola u grlu. Isto tako. AKUPUNKTURA Akupunktura može da bude vrlo korisna u oslobađanju od bola i smanjivanju zapaljenja grla. ko ji se zatim. pijete mnogo tečnosti. uzimate acetilsalicilnu kiselinu (npr. A k o m islite da je b o l u grlu posledica spavanja s o tvo ren im ustima. nekog drugog antihiotika. čak i ako su se simptomi povukli. travari preporučuju nekoliko lekovitih biljaka s antimikrobnim delovanjem. P o lo žite cigle ili daske ispod kreveta . akutnog nefritisa.▼ ----------------L e č e n je ju t a r n jeg K O N V E N C I O N A L N A MEDICINA Za bakterijsku infekciju grla. vrlo je važno primeniti celu propisanu količinu antibiotika. tako da je uzglavlje 10-15 cm više o d nožnog dela kreveta. na 7 do 10 dana. Aspirin) ili paracetam ol. ako ste alergični na penicilin. kao što je biljno ili bademovo. pojedite tri sveža čena belog luka (Allium Nazivi o kojima ćete naći detaljnija obaveštenja označeni su podebljanim kosim slovima. koji može da ošteti bubrege. grgljate slanu vodu i. Stručnjak za akupunkturu će stimulisati tačke duž meridijana bubrega. ALTERNATIVNI NAČINI L E Č E N J A Pogledajte ilustracije na sledećoj strani za tehnike akupresure koje mogu da pomognu da se ublaži bol u grlu. je r ć e vam se telo saviti i tako izazvati jo š veći p rid sa k na želudac pogoršavajući tegobu. Uopšteno govoreći. iako su u nekim slučajevima usmereni i na lečenje stvarnog uzroka bola u grlu.► -----------------. Međutim. jer može da dovede do Rejovog sindroma. Ako se dugo ne leči. kao što je streptokokno zapaljenje grla. ali m o že da b ude i posledica skupljanja želudačne kiseline u grlu tokom noči. . trebalo bi da odete na lekarski pregled. (Vidi stranu 76 /77/ Dodatakza informacije o položaju tačaka. u odsutnosti drugih simptoma. streptokoknog zapaljenja grla može da dovede do reumatske groznice koja može da ošteti srce ili do akutnog zapaljenja bubrega. debelog creva i želuca. kako dan prolazi. LEČEN JE LEKOVITI M B ILJEM Za pomoć u borbi s infekcijom koja uzrokuje bol u grlu. alternativni načini lečenja usmereni su na oslobađanje od simptoma. ako je potrebno ublažavanje bolova. p okuša jte da spavate na „ nagnutom ” kreve tu . Na prvi znak bola u grlu. Da bi se izbeglo ponavljanjezapaljenja. Masirajte vrat (grlo) i grudi losionom napravljenim od po 2 kapi eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i nane (Mentha peperita) pomešane u 2 kašike osnovnog ulja. PAZNJA: Detetu ili mladoj osobi s bolom u grlu nemojte da dajete acetilsalicilnu kiselinu. retke ali vrlo ozbiljne bolesti. Slaganje više jastuka ispo d glave n e će p om oći.) AROMATERAPIJA LEČEN JE Bolovi u grlu većinom prolaze sami od sebe. BO LA U GRLU N e k e o so b e se b ud e s bolom u grlu. izbegavajte je lo sat ili dva p re odlaska u krevet. A k o sm atrate da je b o l u grlu posledica skupljanja želudačne kiseline. pokušajte u spavaćoj so b i da postavite ovlaživač ili isparivač (vaporizator) vazduha (pažljivo se pridržavajte uputstva o čišćenju ovlaživača vazduha). bez ikakvog lečenja. Zato biste. Lekarćevam najverovatnije preporučiti da se odmarate. Antibiotici nemaju dejstvo na bolove u grlu izazvane virusnim infekcijama.

Posavetujte se sa stručnjakom za homeopatiju ili probajte ovde navedene lekove. Pritiskajte jedan minut. Z. Čajevi spravljeni od hidrastisa (Hydrastis canadensis) ili ehinacee (Echinacea spp. Pijte tri puta na dan. pa pritisak primenjujte polako i oprezno. a hladna voda ili led smanjuju bol. a zatim isto ponovite i na drugoj ruci. Pritiskajte jedan minut. Nemojte to da radite tokom trudnoće. pijte čajeve napravljene od kadulje (Salvia officinalis) ili kam ilice (Matricaria recutita).) takođe imaju efekta. Možete da probate i čaj od glatkog sladića (Clycyrrhiza glabra) koji pomaže jačanje odbrambenih sposobnosti imunološkog sistema protiv bakterija. velika slabost i tromost. dodajte meda premaželji i popijte. 3. 1 j Za ublažavanje neprijatnosti koju izazivaju bol u grlu i oticanje grla. Postupak ponovite tri puta na dan. Ostavite da stoji 10 do 15 minuta. PAŽNJA: Neki oblici sladića deluju na povišenje krvnogpritiska. Ponovite postupak tri puta na dan. ♦ Ako vam je ždrelo crveno i otečeno. Ove tačke su izuzetno osetljive. Nemojte da uzimate sladić duže od nedelju dana ukoliko niste pod kontrolom lekara. između palca i kažiprsta leve ruke. Ohladite čaj i popijte. Topla limunada takođe može da deluje ublažujuće. smeštenu na spoljnom kraju lakatnog pregiba leve ruke. polako grejući. zatim isto ponovite i na drugoj ruci. Da biste ublažili nadraženost grla. pokušajte da pritisnete palcem desne ruke Debelo crevo 4. primenite Ferrum phosphoricum (6c) tri puta na dan. Palcem pritiskajte tačku Debelo crevo I I . (Beli luk je prirodni antibiotik i antiseptik. primenite Belladonnu (6c) tri puta na dan. položite kažiprste na Tanko crevo 17. probajte pritisak na Pluća 10. Akupresura može da pomogne da ublaži simptome temperature koja je posledica prehlade. primenite/4con/fe (6c) tri puta na dan. HOM EOPATIJ A AKU PRESU RA Za bol u grlu kod prehlade ili gripe.) Ako želite da izbegnete miris belog luka. procedite i popijte. Levim palcem pritiskajte središnj deo jastučića dlana. 4 ♦ Ako bol u grlu prate simptomi slični gripu. Duboko dišite i lako pritiskajte obe strane jedan minut. ♦ Ako je bol u grlu počeo postupno i prati ga umor. Homeopati prepisuju nekoliko lekova za bol u grlu. primenite Gelsem ium (6c) tri puta na dan. smanjite toplotu i ostavite čaj da lagano ključa 10 do 15 minuta.G R L O . na bazi desnog palca. a zatim isto ponovite i na desnoj ruci. Da biste pripremili čaj od hidrastisa. Stavite jednu kašiku korena u tri šolje vode i lagano kuvajte 10 do 15 minuta. primenite Apis (6c) tri puta na dan. Stavite 2 kašičice čaja u prahu u šoljicu vode. neposredno ispod ušnih resica. pustite