Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.597

Dr. Zvonko Juri{i}, predsjednik HSP-a BiH

NITKO NIKOGA NIJE IZBACIO IZ VLASTI
4-5. strana

DANAS PRILOG

Otvorena dionica autoceste Kakanj - Bilje{evo

ULO@ENO 100 MILIONA KM
7. strana

Su|enje za napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu

KVALIFIKACIJE ZA EUROBASKET BiH gostuje u Rumuniji

JA[AREVI]: MOGAO SAM POBITI 300 LJUDI!
9. strana

48. strana

POBJEDA VRA]A MIR

Foto: Muhamed TUNOVI]

U @I@I
SNS podr`ao kandidaturu

2

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas vanredna plenarna sjednica Ustavnog suda BiH

Dragana ^avi}a za gradona~elnika Banje Luke
Izuzetno je va`no stvaranje {to {ireg opozicionog bloka, {to je potvr|eno i odlukom o pristupanju Srpske napredne stranke ovom bloku, tvrdi predsjednik DP-a

Ustavni sud BiH: Pred sudijama zahtjev iz Doma naroda PSBiH

Je li smjena povreda vitalnog interesa?
Bilo koja odluka zahtijeva ponovno o~itovanje delegata Doma naroda
Sudije Ustavnog suda BiH na dana{njoj vanrednoj plenarnoj sjednici o~itovat }e se o zahtjevu predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Dragana ^ovi}a za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvr|ivanju postojanja ili nepostojanja ustavne osnove progla{enja {tetnom po vitalni interes bo{nja~kog naroda potvrde odluke predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Vjekoslava Bevande. Radi se o njegovoj odluci kojom je zatra`io razrje{enje sa pozicija ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovi}a i Muhameda Ibrahimovi}a i zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a, svi iz SDA. Predstavni~ki dom PSBiH potvrdio je zahtjev predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. Ali ve}ina delegata je (tri iz SDA) u Klubu bo{nja~kog naroda na pretposljednjoj sjednici Doma naroda, 19. jula, dostavila izjavu da je postupak razrje{enja ministara i zamjenika ministra u Vije}u ministara {tetan po vitalni nacionalni interes Bo{njaka. Zbog hitnosti materijala o kojem se treba raspravljati, a nakon konsultacija sa svim sudijama, predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Gali} saop}ila je 27. jula kako je donesena odluka da se vanredna plenarna sjednica odr`i 24. augusta. Kako je Oslobo|enje ve} objavilo, Ustavni sud BiH treba da ocijeni da li je pitanje koje se tretira zahtjevom za za{titu vitalnog nacionalnog interesa destruktivno po bo{nja~ki narod, {to je, a kako je ranije izjavio Halid Genjac, predsjedavaju}i Kluba bo{nja~kog naroda u Domu naroda PSBiH, klju~no za daljnji proces. Ako Ustavni sud BiH utvrdi destruktivnost po vitalni nacionalni interes bo{nja~kog naroda, takvu odluku u Domu naroda PSBiH treba da potvrdi ve}ina (po tri delegata/izaslanika) u klubovima bo{nja~kog, hrvatskog i srpskog naroda. U SDA su ve} svjesni da je takvo {to te{ko izvodivo, posebno imaju}i na umu da bi u Klubu hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH tri izaslanika morala potvrditi da je svojim postupkom za razrje{enje ministara i zamjenika ministra iz SDA, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH povrijedio vitalni nacionalni interes Bo{njaka. A Klub hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH ima dva izaslanika iz Bevandinog HDZ-a BiH, jednog iz partnerskog HDZ-a 1990 i po jednog iz HSP-a i SDP-a.

Sve ~eka kraj izbora
Ukoliko, pak, Ustavni sud BiH zauzme stav da nije do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bo{nja~kog naroda, u tom slu~aju sve se vra}a u Dom naroda PSBiH. Samo u tom slu~aju delegati i izaslanici proces nastavljaju ponovnim glasanjem o potvr|ivanju odluke predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH o smjeni ministara i zamjenika ministra iz SDA koja, da bi bila usvojena, pored op}e (najmanje osam glasova za), treba da ima i najmanje po jednu tre}inu podr{ke predstavnika iz entiteta (~etiri iz FBiH i dva iz RS-a). U svakoj od opcija izja{njavanje o odluci Ustavnog suda BiH na Domu naroda PSBiH o~ekuje se tek nakon lokalnih izbora, koji }e se odr`ati 7. oktobra. Prvo jer domovi PSBiH ne}e zasjedati za vrijeme jednomjese~ne predizborne kampanje, a drugo jer }e u Kolegiju Doma naroda PSBiH insistirati da se to pitanje otvori tek nakon {to odluka Ustavnog suda BiH bude objavljena u Slu`benom glasniku BiH i zvani~no dostavljena u PSBiH.
A. TERZI]

U `i`i interesovanja vlasti treba da bude “obi~an ~ovjek

Pred sje dnik De mo krat ske partije i kandidat Koalicije za Banju Luku za gradona~elnika Dragan ^avi} rekao je da je njegov cilj “ru{enje re`ima, a prvi korak za to je promjena 15-godi{nje SNSD-ove vlasti u najve}em gradu RS-a” Najve. }em gradu RS-a potrebna je reindustrijalizacija, a u `i`i interesovanja vlasti treba da bude “obi~an ~ovjek” kazao je ^avi} , na ju~era{njoj konferenciji za novinare.

Iz tih razloga, ocijenio je ^avi}, izuzetno je va`no stvaranje {to {ireg opozicionog bloka, {to je potvr|eno i odlukom o pristupanju Srpske napredne stranke ovom bloku.

Ravnomjeran razvoj
Pred sta vnik SNS-a Bran ko Blanu{a izjavio je da je sporazum o pristupanju koaliciji potpisan nakon {to je ova stranka razgovarala sa kandidatima opozicije za gradona~elnika Banje Luke o programima i modalitetima saradnje prije i poslije izbora, te odlu~ila da je ono {to ^avi} nudi, daleko prihvatljivije od programa SDS-ovog kandidata Nenada Stevandi}a. Predstavnik Nove socijalisti~ke partije Miroslav Vukovi} rekao je da Banja Luka treba da bude decentralizovana i da se mora voditi ra~una o njenom ravnomjernom razvoju.
G. KATANA

Klju~no opredjeljenje
Nakon {to Kolegij, kao komisija, u roku od tri dana nije postigao rje{enje ovog pitanja, cijeli slu~aj je zavr{io pred Ustavnim sudom BiH.

Po svaku cijenu
“Me|utim, svjestan sam da je interes vladaju}e koalicije da se po svaku cijenu zadr`i na vlasti, jer imaju strah od posljedica za pogre{no vladanje. Posebno za brojne sumnje o spe ku la ci ja ma u grad skoj upravi Banje Luke. Taj strah je toliki da imaju i namjeru da vode kampanju svim prljavim sredstvima” kazao je ^avi}. ,

Dodiku helikopter, a vatrogascima...
Osvr}u}i se na sve te`u situaciju iza zvanu mnogobrojnim po`arima koje postoje}e snage vatrogasnih slu`bi i Civilne za{tite RS-a ne mogu obuzdati, ^avi} je ka zao da je ovaj entitet, kada su u pitanju tehni~ka sredstva koja ima na raspolaganju za ga{enje po`ara, na nivou onih u Etiopiji i plemena u Africi, jer je vlast potpuno “iscijedila” entitetski bud`et za sopstvene potrebe, a ne sveop{tu korist. Pripadnici Civilne za{tite i vatrogasci u RS-u, koji se posljednjih dana bore s velikim po`arima, posebno u Hercegovini, imaju na raspolaganju samo tzv. naprtnja~e, jer, podsjetio je ^avi}, RS ne raspola`e ni kanaderima, ni helikopterima sa ure|ajem za ga{enje, niti air-traktorima ili nekim drugim tehni~kim sredstvima za ga{enje po`ara. “U takvoj smo situaciji, jer je za vlast bilo bitnije da kupe avion za vozanje predsjednika Republike i njegove svite i da rije{e pitanje helikoptera kojima ’drndaju’ svakodnevno po RS-u, ~ak obavljaju}i i privatne poslove. Izme|u ostalog, iz tih helikoptera RS-a snimaju i spotove za kampanju”, kazao je ^avi} u Banjoj Luci.

V I J E S T I

TU@ILA[TVO BiH

Nema istrage protiv Lagumd`ije
Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine ne vodi istragu protiv predsjednika Socijaldemokratske par tije BiH Zlatka Lagumd`ije ni u jednom predmetu. Ovu informaciju ju~er je objavio Mojpor tal, podastiru}i i dva dopisa, Lagumd`ijin upit Tu`ila{tvu BiH od 17. jula, te odgovor Tu`ila{tva lideru SDP-a BiH od 20. jula, prenijela je Fena. Lagumd`ija se pozvao na medijske napise da se protiv njega vode istrage u slu~aju Bo{nja~ki institut, u ~ijem je Upravnom odboru, tra`e}i informaciju da li se protiv njega vodi istraga. Tri dana kasnije zamjenica glavnog tu`itelja Vesna Budimir je odgovorila da je provjerom kroz upisnike utvr|eno da Tu`iteljstvo “ne provodi istragu protiv dr. Zlatka Lagumd`ije ni u jednom predmetu”. Pro{le sedmice mediji su objavili kako je Tu`ila{tvo ponovno intenziviralo istragu u vezi sa ostav{tinom Adila Zulfikarpa{i}a koju je ostavio Bo{nja~kom institutu, a zbog navodne pronevjere novca i drugih vrijednosti. Ju~er se saop}enjem oglasio i UO Bo{nja~kog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpa{i}a, nagla{avaju}i kako ovaj organ upravljanja Bo{nja~kog instituta i kao mu-

tevelija vakufa Adil-bega Zulfikarpa{i}a nikada nije prekr{io ili zloupotrijebio ovla{tenja. - Odbor je uvijek savjesno i odgovorno, a u skladu sa zakonom, statutom i aktima ovog Instituta, upravljao imovinom koja je vlasni{tvo Instituta, jedan je od zaklju~aka UO Bo{nja~kog instituta. Upravni odbor je zainteresiran i posve}en tome da se na zakonit na~in okon~aju svi postupci koji se kod nadle`nih dr`avnih organa vode povodom zaostav{tine ostavilaca rahmetli Adil-bega i Tatjane Zulfikarpa{i}, kako bi Bo{nja~ki institut u punom kapacitetu mogao vr{iti ~asnu misiju na koju ga obavezuju preuzeti emanet, zakoni i normativni akti Instituta, saop}eno je iz Bo{nja~kog instituta.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

U @I@I

3

Reakcije na prijedloge amandmana HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 na ustave

Iako }e usagla{eni prijedlozi amandmana na ustave BiH i Federacije BiH koje su sa~inili predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u parlamentarnu proceduru zvani~no sti}i po~etkom naredne sedmice, nakon {to ih verificiraju njihova predsjedni{tva, ve} su nai{li na burne reakcije u drugim politi~kim strankama. ^lan Glavnog odbora i zastupnik SDS-a u Predstavni~kom domu PSBiH Borislav Boji} istakao je za Oslobo|enje da se isklju~ivim fokusiranjem na na~in izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH i delegata u Dom naroda ne rje{ava pitanje implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci. - U meritumu presude jasno je ukazano na nu`nost da se izmjenama pravnih normi definira i omogu}i pripadnicima iz reda ostalih i nacionalnih manjina da imaju pravo da se kandiduju na izborima. Nigdje se ne govori kakav treba da bude izbor ~lanova Predsjedni{tva i Doma naroda PSBiH. Mi smo za to da se ispuni presuda u su{tinskom dijelu kojim se otklanja diskriminacija. Drugi dio se odnosi na na~ine i rje{avanje ostalih pitanja u Ustavu, o njima mo`e da se otvori diskusija, ali na dnevni red treba da do|u tek nakon {to rije{imo problem na koji nam je navedeno presudom, naveo je Boji}.

Rje{enja ne zadovoljavaju evropsku presudu
Borislav Boji}: Na~in izbora nije predmet presude [emsudin Mehmedovi}: Rje{enja na {tetu Bo{njaka Mladen Ivankovi} Lijanovi}: Prijedlozi vode ka komplikacijama Danijela Martinovi}: Nije dovoljno samo obrazlo`enje

SDS tra`i ostanak izbora ~lana Predsjedni{tva u RS-u na izborima, a FBiH da se dogovori SDA ni da ~uje za dodatno produbljivanje asimetri~nih rje{enja NSRB cijeni da HDZBiH stvara umjetnu diskriminaciju, a SDP odskora u tome manevrira SDP bez komentara: stav nakon {to prijedlozi stignu u proceduru
novi Predsjedni{tva treba da se biraju neposredno - na izborima. Bar iz Republike Srpske. - Prihvatit }emo i mogu}a asimetri~na rje{enja. Neka u RS-u ostane direktan, a u Federaciji BiH neka se u skladu sa Va{ingtonskim sporazumom dogovore o na~inu izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH, zaklju~io je Boji}. S druge strane, u SDA “ne `ele da ~uju za uvo|enje novih, asimetri~nih rje{enja unutar BiH, ali ni u pogledu daljnjeg kompliciranja stvari i odnosa unutar FBiH” . - Nikakva intervencija bez sveobuhvatnog dogovora i konsenzusa niti je mogu}a niti prihvatljiva i mi }emo stoga biti protiv bilo kakvih rje{enja koja nisu u tom duhu. Neprihvatljivo je i neodr`ivo sada{nje stanje po kojem u FBiH imamo Dom naroda u punom kapacitetu, a u RS-u je to Vije}e naroda RS-a. Prijedlozi koji su dogovoreni u okviru sporazuma SDP-a i HDZ-a BiH su omalova`avanje i djelovanje protiv interesa Bo{njaka i to ne}e pro}i, ocijenio je za Oslobo|enje [emsudin Mehmedovi}, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavaju}eg Kluba zastupnika te stranke u Predstavni~kom domu PSBiH. On je istakao kako je SDA u potpunosti spremna i opredijeljena da se u ovom trenutku provede presuda Evropskog suda za ljudska prava u duhu kako je i nagla{eno - omogu}avanje prava ostalim i manjinama da se kandiduju na izborima. Stoga su u NSRB-u i dalje za prijedlog koji podrazumijeva “ja~anje dr`ave, a smanjenje kapaciteta entiteta” Prijedlog, naime, pre. dvi|a uspostavljanje jednog zakonodavnog tijela (sabora) na razini BiH koji bi u odre|enim pitanjima vr{io i kapacitet za{tite vitalnog nacionalnog interesa. U entitetima bi, u skladu s tim prijedlogom, tako|er, do{lo do “ukidanja domova naroda i uspostava jednodomnog parlamenta i skup{tine sa manjim brojem zastupnika” . U SDP-u, kako je poja{njeno, zvani~no “ne}e komentirati su{tinu amandmana na Ustav BiH i FBiH dok oni zvani~no ne stignu u Klub te partije u PSBiH” . - Nikakav materijal niti prijedlog bilo koga, pa tako ni HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 nije stigao u Klub SDP-a. Kada ga dobijemo i analiziramo njegov sadr`aj, SDP }e o tome zauzeti stav. Nisu nam dovoljni obrazlo`enje i navodi da su rje{enja koja nude HDZBiH i HDZ 1990 na tragu onoga {to je bilo definirano u radnom materijalu kroz sporazum sa SDP-om. @elimo da vidimo o kojim se odre|enim stvarima radi u prijedlozima koji su usagla{eni, naglasila je Danijela Martinovi}, zamjenica predsjedavaju}eg Kluba zastupnika SDP-a u Predstavni~kom domu PSBiH. Rok iz Mape puta za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava na koji su se predsjednici sedam stranaka obavezali u Bruxellesu je 31. august. Almir TERZI]

Ukidanje domova naroda
Predsjednik NSRB-a i zastupnik te stranke u Predstavni~kom domu PSBiH Mladen Ivankovi} Lijanovi} cijeni kako “HDZBiH ve} du`e vrijeme poku{ava umjetnom diskriminacijom problematizirati odre|ena pitanja, a ~ime je u posljednjem periodu po~eo manevrirati i SDP” . - Nema diskriminacija u obimu u kojem se to `eli predstaviti. Jer, predlo`ena rje{enja samo }e jo{ vi{e zakomplicirati stvari, a u su{tini njima se ne}e ni{ta posti}i. Ako se `eli manipulacija, kako stalno tvrdi HDZBiH da je ima, onda bi usvajanjem prijedloga bio stvoren jo{ pogodniji i bolji prostor za to. Kao da je problem SDA i SDP-u staviti vi{e kandidata na izborne liste u ime hrvatskog naroda i onda na osnovu toga dobiti glasove, a oni da nakon izbora podnesu ostavke i na njihova mjesta do|u Bo{njaci. I {ta smo onda dobili osim komplikacije stvari bez potrebe, pita Lijanovi}.

Asimetrija
U suprotnom, za Klub SDS-a }e u Parlamentarnoj skup{tini BiH biti “neprihvatljivi amandmani kojim se umanjuje kapacitet kolektivnog {efa dr`ave (Predsjedni{tva BiH). Ako BiH ve} ima kolektivnog {efa dr`ave, cijeni Boji}, ~la-

Amandmani u proceduri u utorak ili srijedu
Iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 ju~er su naveli kako su strana~ka predsjedni{tva zakazana za ponedjeljak, kada bi se trebao zauzeti kona~an stav o prijedlogu amandmana koji je utvrdilo radno povjerenstvo dvije stranke. - Podno{enje amandmana u proceduru desit }e se u utorak, a najkasnije srijedu, kada }e ih zastupnici dvije stranke koji su njihovi predlaga~i i predstaviti javnosti, naveo je Veso Vegar, ~lan Predsjedni{tva i v. d. generalnog tajnika HDZ-a 1990.

17. GODI[NJICA TRAGEDIJE NA IGMANU

GRA\ANSKA INICIJATIVA GLASA]U ZA SREBRENICU

Poginuli u misiji mira
Prigodnom ceremonijom ju~er je na Igmanu obilje`ena 17. godi{njica pogibije ameri~kih diplomata Josepha Kruzela, Rober ta Freisera, Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta, koji su 19. augusta 1995. tragi~no nastradali na Igmanu, javila je Fena. Ambasador SAD-a u BiH Patrick S. Moon rekao je da obilje`avanjem ove godi{njice potvr|uju svoju posve}enost miru, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine. “Mi danas nastavljamo rad na njihovoj misiji za Bosnu i Hercegovinu u kojoj vladaju mir i demokratija. Siguran sam da bi oni vi{e od svega `eljeli da BiH bude uspje{na i prosperitetna zemlja”, istakao je Moon. Otpravnica poslova Ambasade Republike Francuske u BiH Catherine Robinet kazala je da ameri~ke diplomate i francuski vojnik koji su poginuli na ovom mjestu spadaju u one hrabre ljude koji su se izlo`ili opasnosti da bi se u BiH vratio mir. “Budite uvjereni da }e Francuska nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini u miru kao {to je to radila u ratu”, naglasila je Robinet.

Uspje{no zavr{ena kampanja
Gra|anska inicijativa Glasa}u za Srebrenicu obavijestila je ju~er javnost da je kampanja registracije bira~a za lokalne izbore u Srebrenici uspje{no okon~ana. “Prema preliminarnim podacima, ~ija je obrada jo{ u toku, u okviru na{e kampanje od 1. juna do 23. augusta, prebivali{te u Srebrenici je prijavilo blizu 2.400 gra|ana Srebrenice i BiH. Glasa}u za Srebrenicu je usto identificirala, odnosno do{la do i kontaktirala najmanje 2.100 gra|ana Srebrenice sa privremenim li~nim kar tama i bira~kom preferencijom za glasanje u Srebrenici. Ukupno, u ovom trenutku mo`emo re}i da je na{a kampanja osigurala najmanje 4.500 novih glasova za predstoje}e izbore u Srebrenici. Uz postoje}ih 2.500 bira~a nesrpske nacionalnosti, koliko ih je imalo prijavljeno prebivali{te prije po~etka kampanje, cijenimo da smo osigurali dovoljan broj glasa~a da lokalni izbori u Srebrenici budu legitimni. Odgovornost i odlu~nost koju su gra|ani BiH pokazali u spre~avanju sistematskog negiranja genocida u Srebrenici je presedan u historiji ove dr`ave

Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} rekao je da ovi ljudi zaslu`uju du`nu po~ast i po{tovanje, jer je ta misija bila jedna od va`nijih koja je prethodila Dejtonskom mirovnom spora zumu. Potcrtao je da se Bosna i Hercegovina danas, istina sporo, ali ipak kre}e ka euroatlantskim integracijama a da Oru`ane snage BiH daju svoj doprinos miru u svijetu. Ibrahimovi} je izrazio zahvalnost Vladi SAD-a za sve {to je uradila na uspostavi mira i stabilnosti u BiH. Tog kobnog dana, ameri~ke diplomate iz kabineta Richarda Holbrookea, specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a Billa Clintona, i francuski vojnik, tragi~no su izgubili `ivote na igmanskom putu.

i mi ovim putem `elimo zahvaliti u na{e ime, u ime na{ih aktivista, studenata i |aka ~iji roditelji i rodbina po~ivaju u Poto~arima. Ovaj napor smo svi zajedno u~inili u ime onih koji po~ivaju u Poto~arima i koji su `rtvu za nas i na{u budu}nost podnijeli bez pogovora. Centralni bira~ki spisak zaklju~uje se 23. augusta. Stoga, po~ev{i od danas (~etvrtak) u 15 sati vi{e nismo u mogu}nosti pru`ati administrativnu, logisti~ku i pravnu pomo} gra|anima koji `ele prijaviti prebivali{te u Srebrenici”, ka`e se, uz ostalo, u saop}enju Gra|anske inicijative Glasa}u za Srebrenicu, iz koje su izrazili zahvalnost Vladi i Ambasadi SADa u Sarajevu za finansijsku pomo} kampanji.

4

DOGA\AJI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Kada bi papa do{ao u Ni{, cio doga|aj obilje`avanja godi{njice Milanskog edikta pao bi u sjenku, a svi ostali crkveni velikodostojnici prakti~no bi, u medijskim izvje{tajima, bili svedeni na papinog skutono{u

Dr. Zvonko Juri{i}, predsjednik HSP-a BiH

NITKO NIKO IZBACIO IZ
Sulejman Tihi} je prije vi{e od godinu i pol sam nudio rje{enja za formiranje vlasti, tako da unutar hrvatskih pozicija njih ~etiri pripadnu HDZ-ovima, a dvije strankama iz Platforme, {to su ovi energi~no odbili, pa je potom nu|eno 5+1, a i to su odbili, ka`e Juri{i}
Razgovarala: Mimi \UROVI] - RUKAVINA

Jopolit (Pavlovi}) van mitro

DOBAR LO[
VIJE]NICA

ZAO

Jo{ malo, po svim procjenama, izme|u 1. i 5. oktobra simbol Sarajeva }e ponovo bljesnuti svom svojom vanjskom ljepotom. Poslije posla na fasadi, koji je uspje{no izvela GP Bosna, ostaje jo{ unutra{nje ure|enje i Vije}nica }e biti ono {to je nekad bila. Za razglednice!

DENIS BE]IROVI]
Svi su vragolani vragolasti, ali {to je Denis... Jedan, istina, gaf predsjednika srbijanske Skup{tine razvla~i danima, pa, evo, i na posebnim konferencijama za novinare. Denis vragolan tako upozorava Beograd da bi im se moglo dogoditi - zamislite! - da i njima Albanija ka`e kako su neki dijelovi Srbije - dr`ava. Nezavisna.

• Kako ste konkretno prevazi{li sukob sa SDA oko formiranja vlasti u Kantonu 10? - Vlast u Hercegbosanskoj `upaniji je formirana onako kako je formirana, izrazili smo svoje `aljenje i nezadovoljstvo jer su u protekla tri mjeseca HSP i SDA bili odlu~ni i ~vrsti u obrani Ustava i zakonitosti na razini Federacije BiH, bili su pravi partneri i pokazalo se da je ta suradnja jako dobra i zato nam je `ao {to je SDA na razini te `upanije formirala vlast sa ovim drugim strankama koje su, recimo tako, bile na drugoj strani. • Kako su Vam to iz SDA obrazlo`ili? - Mi smo dobili jedno poja{njenje i sasvim nam je jasno da je u tom kantonu SDA jedina stranka iz reda bo{nja~kog naroda, odnosno stranka koja ima zastupnike Bo{njake. Oni su u tome na{li razlog za ovakvo formiranje vlasti. Dakle, da bi bolje {titili interese Bo{njaka. Mi smo pojasnili da je na{ izaslanik u

Iz HSP-a upozorili Tihi}a
- Predsjednik Federacije na susretu sa ~elni{tvom SDA se posebno osvrnuo na inter vju koji je predsjednik SDA gospodin Sulejman Tihi} dao nedavno Ve~ernjem listu gdje govori o legitimnim predstavnicima Hrvata unutar jednog i drugog HDZ-a. Mi smo zamolili da se takva retorika promijeni. To~no je da je HDZ predstavnik hrvatskog naroda, legitiman predstavnik hrvatske koalicije je HSP. Veliki dio ~lanova 1990 je razo~aran Ljubi}evim savezom sa ^ovi}em. Mi smo dr`avotvorna stranka i mi smo legitimni predstavnici hrvatskog naroda. Imamo hrvatske predstavnike i kroz NS Radom za boljitak. Iza nas su tri mjeseca te{kog politi~kog vremena. Vidjeli ste {ta se napravilo sa SDA kad su u pitanju kantoni, takvo ne{to bi bilo i na razini Federacije da HSP nije bio ~vrst, prije svega, u osobi predsjednika Federacije @ivka Budimira. Ne znam kakav bi danas rejting SDA bio i kako bi se to zavr{ilo da se desila neka rekonstrukcija. SDA bi puno vi{e izgubila od HSP-a, jer je SDA puno ve}a od HSP-a.

SDA - HSPBiH
@alosno je {to je uop}e do{lo do toga da desetlje}e i pol, jo{ otkad je u Novom Sarajevu stolovao @eljko Kom{i}, kardinal Pulji} ne mo`e ishoditi dozvolu za gradnju crkve na Grbavici. No, {to je bilo bilo je; u srijedu su se ove dvije stranke dogovorile da se (samo) primijeni ono {to je unutar Platforme dogovoreno prije godinu.

VIJEST U OBJEKTIVU
PO@ARI
Ovo je kao u onoj istinitoj predratnoj anegdoti; onda{nja je Civilna za{tita bila znana po motu: Ni{ta nas ne smije iznenaditi! No, jedanput je u novinama osvanuo naslov: “Vje`ba CZ odgo|ena zbog ki{e”! Tako je, evo, i na{e Oru`ane snage iznenadila su{a, koju obi~no prate po`ari. I nikako da osposobe helikopter. A vatra, gori li gori - juni, juli, august...

Foto: Senad GUBELI]

Igre mladih
Finalno takmi~enje BH Telecom Spor tskih igara mladih po~elo je sredinom ove sedmice u Sarajevu. U prvoj finalnoj smjeni u Sarajevo je iz 45 bh. gradova stiglo 850 mali{ana, koji su se takmi~ili u jednom od 19 regionalnih centara. Povodom finalnih takmi~enja BH Telecom Spor tskih igara mladih, te u znak podr{ke najve}em takmi~enju za djecu u BiH, u svojstvu ambasadora Igara u BiH ju~er je najavljen dolazak u Sarajevo biv{eg nogometa{a i spor tskog direktora Real Madrida Predraga Mijatovi}a, koji }e u dru{tvu nogometne legende Ivice Osima u~estvovati u specijalnom programu.

VIJEST U

tvornica iz Hrvatske zbog carinskih barijera i zarade `eli prebaciti dio proizvodnje na tr`i{te BiH ili Srbije.

BROJU

10

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

SDP bje`i, SDA spremna
- Vidite kako je politika ~udna stvar: pro{le godine su HDZ i SDA potpisali neki sporazum u Posavini, a sad imate sporazum SDP-a. HSP-u se prigovaralo odakle HSP u koaliciji sa SDP-om. Ideolo{ki se mi razlikujemo, jasno je. Ima stvari koje su nas spojile i to je zakon o vladi kojim bi se do{lo do institucionalne jednakopravnosti Hrvata unutar Vlade FBiH kako bi se odluke na Vladi FBiH donosile kao {to se donose i na Vije}u ministara BiH. To smo potpisali, od toga SDP bje`i. Tu je i zakon o lustraciji, polo`aj Hrvata u javnim poduze}ima... SDA je toga svjesna i spremni su to prakti~no pokazati. Domu naroda Josip Peri} napravio jako puno za Bo{njake na tom podru~ju. Mo`da je uradio vi{e za njih nego politi~ki predstavnici bo{nja~kog naroda i nije bilo bojazni da interesi Bo{njaka ne bi bili dobro {ti}eni. Ali dobro... mo`da su lokalni politi~ari na{li vi{e interesa sa ovom grupacijom, jer su i dosad vi{e sura|ivali. Nije to bila preporuka vrha stranke. Mislim da bi ipak sve izgledalo druga~ije da se sa~ekalo jo{ mjesec ili da pro|u izbori. cije. Sad sporazumom `elimo naglasiti {to raditi ubudu}e, koji su planovi, prioriteti. I na{ ju~era{nji susret polu~io je zaklju~ke i to sve mo`e poslu`iti kao signal na{im organizacijama na ni`im razinama da mogu praviti politi~ke kontakte me|usobno. Na primjer, tamo gdje HSP nema kandidata za na~elnika, gdje je ve}insko bo{nja~ko stanovni{tvo, a nema realnih izgleda da neko iz hrvatskog naroda postane na~elnik, mi }emo dati potporu kandidatima SDA. I obrnuto, tamo gdje SDA nema kandidata, mi mo`emo tra`iti njihovu potporu. Suradnja predvi|a i komunikaciju me|u ~lanovima bira~kih odbora i izbornih promatra~a kako ne bi do{lo do nekva; ona je i programska i matemati~ka. Bit }e nam potrebne i druge stranke. Dosad se i NS Radom za boljitak pokazala kao stabilan partner i mislim da je to neka okosnica u daljnjem radu. NS Radom za boljitak jeste multietni~ka stranka, ali vidjet }ete na lokalnim izborima da }e ta stranka i unutar hrvatskog naroda dobiti veliko povjerenje. Sve je otvoreno. Sulejman Tihi} je prije vi{e od godinu i pol sam nudio rje{enja unutar stvaranja vlasti, tako da unutar hrvatskih pozicija njih ~etiri pripadnu HDZ-ovima, a dvije strankama iz Platforme, {to su ovi energi~no odbili, pa je potom nu|eno 5+1, a i to su odbili... Nitko nikoga nije izbacio iz vlasti, ve} su se sami isklju~ili. • Postoji li u budu}nosti mogu}nost saradnje HSP-a sa HDZovima? - Mi nikad nismo rekli da nije mogu}a suradnja sa dva HDZ-a. Apsolutno postoji takva mogu}nost, ali HSP ne `eli biti u podani~kom odnosu sa HDZ-om BiH kao {to je sad u takvom odnosu HDZ 1990. Oni imaju pravi podani~ki odnos, izgubili su svoj identitet, nemaju politi~kog utjecaja. Na terenu to stanje nije ni izdaleka kao {to je u vrhu. Mi ne bje`imo od suradnje s njima, ali `elimo partnerski odnos. • Koliko je realno o~ekivati da dva HDZ-a podr`e inicijativu o smjeni Zlatka Lagumd`ije? - HDZBiH se sad na{ao u jednoj nezavidnoj situaciji, gdje u zadnja tri mjeseca ima jak, ~ak i previ{e, prijateljski odnos sa SDP-om, a s druge strane postoji pritisak stranaka iz Republike Srpske, prije svega SNSD-a, koji je tradicionalni saveznik HDZa. Sad gospodinu ^ovi}u sigurno nije nimalo lako. Na{ao se na raskri`ju izme|u SDP-a BiH i tradicionalnog saveznika SNSD-a i Dodika. Sigurno mu ne}e biti lako. Ne bih prognozirao kako }e se postaviti oko Laguu Vladu FBiH, uz uvjet da se iz nje izbaci HSP. Toga vi{e sigurno ne}e biti. Mi }emo biti tu, odlu~it }emo o svojoj sudbini, a ne da nas neko {uta danas ovako, a sutra onako. • Iako je politi~ka kriza u Federaciji prisutna ve} tri mjese-

^OVI]U NIJE LAKO Sad gospodinu ^ovi}u sigurno nije nimalo lako. Na{ao se na raskri`ju izme|u SDP-a BiH i tradicionalnog saveznika SNSD-a i Dodika
md`ijine smjene. Ukoliko to do|e do parlamenta, ne znam kako bi se HDZ tu pona{ao. ca, Vlada FBiH radi. Kakvi su odnosi me|u federalnim ministrima stranaka Platforme i SDPa, da li je do{lo do promjene dosad dobrih odnosa? - Kad bih vam rekao da nema nekih promjena, krivo bih vas informirao. Ali nema tolikih promjena da ti ljudi i sad ne sura|uju. Ta suradnja je u ovakvoj situaciji, moram re}i, vi{e nego dobra. Cjelokupno gledaju}i s obzirom na to da imam politi~ku klimu kakvu imamo, imali smo poku{aj prelaska ministra, pa ostavke, pa negiranje odluka predsjednika FBiH pa... Ministri rade u okviru svojih ministarstava korektno i odgovorno, ~ini mi se da pred Vladu FBiH idu to~ke dnevnog reda koje se prethodno usuglase. HSP je imao ju~er primjedbi na to~ke vezane za Ministarstvo branitelja, jer je ovih dana resorni ministar Helez samovoljno iz evidencije izbrisao 45 biv{ih logora{a. Dakle, u Vladi ima suradnje i pro{ao je niz zakona, ali sad je pitanje koja }e ih parlamentarna ve}ina usvojiti. Mi imamo nejasno}a i imamo krizu za koju mislim da }e se rije{iti nakon lokalnih izbora.

Sami odlu~uju
• Gdje se nalazi HSP ukoliko do|e do suradnje SDA i HDZ-a, Tihi} je prekju~er izjavio da ukoliko do|e do pokretanja Lagumd`ijine smjene, treba napraviti politi~ki dogovor? - Otprilike sam na to maloprije odgovorio. U politici je te{ko uvjetovati. U proteklu godinu smo imali uvjeta i vidite dokle smo do{li. Treba biti razuman. Ukoliko na dnevni red do|e to razrje{enje, prije toga se treba rije{iti pitanje smjene ministara iz SDA. Ovdje su podr`ane smjene ~lanova Vije}a ministara iz SDA, a da se ne zna {ta }e se desiti i vidite kako se to iskompliciralo. Potrebno je imati politi~ki dogovor i programski dogovor o tome {to raditi i kako nadomjestiti tog ministra ako se krene u njegovu smjenu. Ukoliko do|e do toga, a SDA }e to sigurno zagovarati. Ne `elimo da se to tada radi sa uvjetima kao {to je bilo u dogovoru kad je SDP dao Draganu ^ovi}u da u|e

Podr{ke kandidatima
• [ta podrazumijeva najavljena logisti~ka i politi~ka saradnja sa SDA za predstoje}e lokalne izbore? - I jedna i druga stranka odredile su po dva ~lana koji }e pripremiti draft jednog sporazuma o suradnji politi~kih stranaka HSP-a i SDA i u narednih petnaestak dana, nakon odluka Ustavnog suda, napravit }emo jo{ jedan sastanak i na tom sastanku bismo trebali imati taj draft da bismo sporazum usvojili. U tom sporazumu bi bilo navedeno na koji na~in bi taj savez funkcionirao na svim razinama. Trenutno imamo izvrsno funkcioniranje na federalnoj razini. U ovom svemu HSP se pokazao kao djelotvorna stranka i odgovoran politi~ki subjekt koji je prepoznao i probleme u FBiH i veoma su se odgovorno odnosili svi na{i ministri i zastupnici i predsjednik Federa-

NEMA (VI[E) [UTANJA Mi }emo biti tu, odlu~it }emo o svojoj sudbini, a ne da nas neko {uta danas ovako, a sutra onako
kih kra|a, zatim veliki dio podru`nica HSP-a nema svoje urede, mo}i }emo koristiti prostore SDA.

HDZ na raskri`ju
• Da li je predvi|eno takav sporazum ponuditi NS Radom za boljitak ili mo`da jo{ nekome? - Steklo se vrijeme da mo`emo napisati jedan sporazum. Politika je ta-

TAKORE]I... DIREKTORICA
Profesori Gimna zije “Jovan Du~i}” u Doboju uputili su otvoreno pismo ministru prosvjete i kulture RS-a Antonu Kasipovi}u u kojem tra`e inspekcijsku provjeru njihovih navoda da su izlo`eni mobingu direktorice te {kolske ustanove Svjetlane Telebak, javila je Fena. [esnaest redovnih profesora Gimnazije, koji nose 60 do 70 posto vaspitnoobrazovnog procesa u ovoj {koli, u pismu isti~e da su resornom ministru uputili i opse`an materijal koji svjedo~i o mobingu, kr{enju njihovih prava i naru{avanju zakona u {koli, prije svega Zakona o srednjem obra zovanju.

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

OGA NIJE VLASTI

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

VATRENA STIHIJA SE [IRI U BiH

I EUFOR poslao helikopter

Radoji~i}: Be}irovi} nema kapacitet
Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} tvrdi da zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} “ne mo`e” sa predsjednicima parlamenata drugih zemalja komunicirati na na~in koji je uslijedio nakon izjave predsjednika Skup{tine Srbije Neboj{e Stefanovi}a u kojima je RS nazvao dr`avom, javila je Fena. Be}irovi} je u srijedu rekao da je BiH u opasnosti, te da su nedopustivi i neprihvatljivi ranije izneseni stavovi u izjavi Stefanovi}a, zbog ~ega je zatra`io i izvinjenje BiH. Radoji~i} je u izjavi novinarima u Banjoj Luci iznio svoju tvrdnju da Be}irovi} “ne mo`e da obavlja sada{nji posao i da nema za to kapacitet”.

Vije}e ministara BiH dalo je saglasnost Ministarstvu sigurnosti BiH, prema zahtjevu Federalne uprave Civilne za{tite, da mo`e tra`iti me|unarodnu pomo} Hrvatske u ga{enju po`ara na podru~ju Mostara
Prema najavama meteorologa, padavine se ne o~ekuju prije septembra, a do tada vatrogasne jedinice u svakom kantonu Federacije, ali i RS-u ne}e imati predaha. Vatrena stihija se {iri diljem BiH, a situacija je i dalje kriti~na u okolici Mostara, Konjica, Trebinja i Bratunca.

Pomo} od Hrvatske
Ve}ina po`ara na podru~ju Trebinja dr`i se pod kontrolom, a jedino i dalje vatra bukti u trebinjskim brdima. U op}ini Gacko aktivan je po`ar na Bjelasnici, ali ne prijeti stanovni{tvu i objektima, a od ju~er ujutro ponovo je nastavljeno njegovo ga{enje. U Srebrenici situacija nije ni{ta druga~ija, a po`ari su i dalje aktivni na podru~ju Bla`ijevi}a i Pribojevi}a u MZ Kostolomci, kao i po`ar u Skenderovi}ima. Situacija na podru~ju Mostara je zabrinjavaju}a, a najte`e je u Rui{tu. Prema posljednjim informacijama, Vije}e ministara BiH dalo je saglasnost Ministarstvu sigurnosti BiH, prema zahtjevu Federalne uprave Civilne za{tite, da mo`e tra`iti me|una-

Zahtjev za smjenu premijera Plevljaka
Iz Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata ZDK-a BiH ju~er je saop{teno kako }e uputiti zahtjev politi~kim strankama koje ~ine parlamentarnu ve}inu u kantonalnoj Skup{tini (SDP, SBB, HDZ i NSRB) za smjenu premijera Fikreta Plevljaka u naredni mjesec. “Polo`aj radnika u ZDK-u je iz dana u dan sve lo{iji kao i uslovi rada i za{tita na radu, prava radnika se u kontinuitetu drasti~no kr{e u svakom segmentu, pla}e i naknade na podru~ju Kantona su me|u najni`im u Federaciji i BiH, a ne po{tuju se izvr{ne sudske presude radnika dobijene na osnovu tu`bi za nepo{tivanje prava propisanim zakonima iz radne oblasti i kolektivnim ugovorima”, saop{tili su iz KO SSS-a ZDK-a. Za Sindikat je sporna ~injenica da “premijer Plevljak koriste}i polo`aj na kome se nalazi u toj borbi protiv radnika i kolektivnih ugovora predvodi ve} profilisane kriminogene poslodavce koji imaju takve apetite”. Mi. D.

Na trenutnim temperaturama sat ga{enja je premalo

rodnu pomo} Hrvatske u ga{enju po`ara na podru~ju Mostara. Aktiviranje helikoptera OSBiH po~elo je ju~er u ranim jutarnjim satima, a prema informacijama iz Ministarstva odbrane BiH, jedan helikopter je poslat iznad Bratunca. Pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu i vatrogastvo Op}ine Konjic Husein Hod`i} strahuje

POMO] OSBiH nam je obe}ao poslati trideset vojnika koji bi pomogli pri ga{enju, ali bojim se da }e im prilaz biti rizi~an, jer se radi o izrazito nepristupa~nom podru~ju, napominje Hod`i}
od spajanja dva po`ara, jednog koji se {iri iz Mostara sa onim iz Konjica. lost, nedovoljna jer vatra bjesni i zahvata gustu {umu i strme predjele do kojih je te{ko do}i. - OSBiH nam je obe}ao poslati trideset vojnika koji bi pomogli pri ga{enju, ali na`alost, bojim se da }e im prilaz biti rizi~an, jer se radi o izrazito nepristupa~nom podru~ju, napominje Hod`i}. Iz Op}ine Konjic se nadaju da }e EUFOR-ov helikopter biti na raspolaganju i narednih dana, te da }e im iz Ministarstva odbrane odgovoriti na zahtjev.
E. GODINJAK

Sti`u ruski helikopteri
Vije}e ministara BiH prihvatilo je pomo} Ruske Federacije u vidu helikoptera K 32 koji nosi pet tona vode u jednom zamahu, a prema navodima, ve} bi trebao krenuti i biti upotrijebljen prema prioritetima. Pomo}nik ministra sigurnosti BiH za za{titu i spa{avanje Samir Agi} ka`e da se radi o helikopteru koji se nalazi u Ni{u, gdje je smje{ten jedan od regionalnih centara za borbu protiv po`ara, prenosi Fena.

Helikopter EUFOR-a iznad Bora~kog jezera
- Sve su prilike da }e do toga do}i, jer temperature ne padaju, nema ni govora o ki{i, ka`e Hod`i}, te dodaje da im je EUFOR iza{ao u susret te osposobio helikopter koji je ju~er rano sat i po gasio vatru iznad Bora~kog jezera. Prema njegovom mi{ljenju, pomo} je dobrodo{la, ali, na`a-

Stranka za BiH
Aktuelna politi~ka situacija, problem povratnika u RS-u, kao i pove}anje broja nezaposlenih u Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskom kantonu bile su glavne teme ju~era{nje pres-konferencije Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Muhidin Ali}, zastupnik Stranke za BiH u Parlamentu FBiH, kazao je kako je rad Vlade u Ze-do kantonu pora`avaju}i te da, na`alost, ne mo`e re}i ni{ta pozitivno. - Nalazimo se u stanju duboke depresije, gdje dolazi do pove}anja broja nezaposlenih, a pora`avaju}e je {to niko nema ideju kako da se prevazi|u ti problemi. Bud`et za poljoprivredu je u ovom kantonu sa 3 miliona pao na milion i dvjesto, a nezaposlenost je ravna onoj kakvu imamo u afri~kim zemljama, preciznije pove}ala se

Stanovni{tvo u Tuzlanskom i Ze-do kantonu u nezavidnoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji bez naznaka pobolj{anja

Nalazimo se u stanju duboke depresije
Potpredsjednik Stranke za BiH Besim Imamovi} dodaje da je u Tuzlanskom kantonu odnos prema op}inama pora`avaju}i te da pojedinim porodicama jo{ nisu ispla}eni bora~ki krediti. - Tuzlanski kanton je potpuno zatvoren, radnici se svakodnevno otpu{taju, problemi se gomilaju i u zdravstvu. Na`alost, sve ono {to smo prognozirali, obistinilo se, napominje Imamovi}. Predsjednik Regionalnog vije}a Doboj-Tesli} Adnan Karali} ka`e da se na ovo podru~je vratilo oko 22.000 Bo{njaka, ali i ostalih. - Povratnici oko Doboja i Tesli}a uglavnom se bave poljoprivredom, a zbog su{e to je sada ote`ano. Apelujemo vlastima da im na bilo koji na~in pomognu, kazao je E. GODINJAK Karali}.

Nije ura|ena niti jedna ozbiljnija akcija

Foto: S. GUBELI]

za preko 50 posto, rekao je Ali}. On, tako|er, smatra da smo svi sudionici aktivnosti Vlade koja je bila usmjerena na kadrovska rje{enja, odnosno pravljenje prostora za novu parlamentarnu ve}inu u kojoj dominira SBB.

Iz Stranke za BiH smatraju da u ovim kantonima nema nikakvih pomaka {to se ti~e borbe protiv kriminala i korupcije, a prema izvje{tajima, nije ura|ena niti jedna ozbiljnija akcija. A {to se ti~e nezadovoljstva gra|ana, iz stranke pro-

gnoziraju jo{ ve}e. Pored toga, postoje problemi povratnika u RS-u, gdje vi{e nije sporna infrastruktura ve} nezaposlenost, a {to se ti~e predizborne situacije, ona je uglavnom povoljna, poru~ili su iz stranke.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Otvorena dionica autoceste Kakanj - Bilje{evo

Osuda napada na muslimane
85 posto posla je ura|eno u posljednjih 15 mjeseci
Foto: M. TUNOVI]

ULO@ENO 100 MILIONA KM
Ova vlada je za 15 mjeseci uspjela zavr{iti deset kilometara autoceste, a sve prethodne za 15 godina uspjele su napraviti tek 37 km, kazao je ministar Bijedi}
Dionica autoceste Kakanj - Bilje{evo ukupne du`ine deset kilometara ju~er je zvani~no otvorena i pu{tena u promet. Na ceremoniji odr`anoj na naplatnom mjestu Lu~ani ozvani~ena je i dodjela ugovora doma}im kompanijama koje }e nastaviti sa izvo|enjem radova na tunelu Vijenac. Na ovoj poddionici autoceste koridora 5c zna~ajniji objekti su tri velika dupla mosta na autocesti, dva velika mosta na regionalnoj cesti, sanacija jednog od najve}eg i najzahtjevnijeg klizi{ta u BiH, klizi{ta Ti~i}i s potpornom konstrukcijom du`ine 600 metara gdje je klizna masa vi{e miliona kubnih metara (investiciona vrijednost skoro pet miliona eura). Na poddionici su i veliki vijadukt du`ine 225 metara na autocesti, potputnjak Lu~ani du`ine 80 metara, naplatno mjesto Lu~ani, te tridesetak manjih mostova i prolaza.

Islam ska za je dni ca u BiH o {tro osu|uje kontinuirane napade i sumnji~enje islama i muslimana od srpskih politi~ara koji islam i muslimane Bo{njake predstavljaju kao prijetnju i siju strah od njih, navodi se u saop}enju Slu`be za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH, prenosi Mina. Dodaje se da je posljednji takav primjer izjava Nikole [piri}a, ministra finansija i trezora BiH, (Glas Srpske, 21. 8. 2012), kojom fokus s politi~ke i ekonomske krize u dr`avi `eli prebaciti na imaginarnu muslimansku i islamsku prijetnju dr`avi i regionu koja se sponzorira izvana. - Imaju}i u vidu da ovakve izjave dolaze od politi~ara koji pripadaju ideolo{koj grupaciji koja negira genocid, koja svoju politi~ku filozofiju i uspjeh temelji na prihvatanju i veli~anju naslije|a genocida, etni~kog ~i{}enja i masovnih progona, muslimani Bo{njaci i IZ upozoravaju javnost da ovakva politi~ka praksa amnestira zlo~in, opravdava potencijalno nasilje u budu}nosti, kreira ambijent predrasuda, mr`nje i straha prema muslimanima i islamu u Evropi, navodi se u saop}enju.

Slabiji zemljotres u Zenici
U narednoj godini 5.000 radnika radi}e na budu}im dionicama autoceste, najavio je premijer Nik{i}

Zahtjevna dionica
Radove koji su po~eli u maju 2010, a 85 posto posla je ura|eno u posljednjih 15 mjeseci, izvodio je Joint Venture Viadukt d.d. Zagreb i Hering d.d. [iroki Brijeg. Ukupna vrijednost investicije iznosila je vi{e od 100 miliona maraka, a radovi su finansirani iz kredita Evropske investicijske banke (EIB). Sve~anom otvaranju su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}, ministar prometa i komunikacija BiH Damir Had`i}, federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}, direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari}, pojedini ministri u Vladi FBiH i Zeni~ko-dobojskom i Sarajevskom kantonu. “Ovo je prva dionica autoceste koju pu{tamo kao nova uprava JP Autoceste FBiH i ponosni smo na to. Zahvalio bih nadzornom in`injeru na ovoj dionici, kompaniji Inoksa iz [panije. Izgradnja je po~ela u maju 2010, a do kraja maja 2011. uku-

pna realizacija na projektu je iznosila osam miliona maraka. U posljednjih 15 mjeseci zavr{eno je ukupno 90 miliona KM radova. Ovo nisam istakao slu~ajno. Ovo je zaista zahtjevna dionica. Za dovr{enje izgradnje dionice regionalne ceste u du`ini od 12 kilometara trebat }e jo{ nekoliko mjeseci. Tek kad se zavr{e svi radovi, ova dionica }e biti uklju~ena u sistem naplate cestarine” , izjavio je Ensad Kari}, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Jo{ko Mikuli}, u ime kompanije JV Viadukt Zagreb, zahvalio je investitoru JP Autoceste FBiH na uspje{noj saradnji i svom partneru tvrtki Hering iz [irokog Brijega koja je uradila fizi~ki najve}i dio radova. Enver Bijedi}, federalni ministar prometa i komunikacija, ustvrdio je da je “ova vlada za 15 mjeseci uspjela zavr{iti deset kilometara autoceste, a sve prethodne za 15 godina uspjele napraviti tek 37 km” . Damir Had`i}, ministar komunikacija i prometa BiH, u ime Vije}a ministara BiH i svoje ime ~estitao je i zahvalio “{to ste u rekordno brzom roku realizirali jedan od kapitalnih

Dr`ava ima 84,5 km autoputa
Dr`ava danas ima 84,6 kilometara autoputa, 52 km u Federaciji i 32,6 km u Republici Srpskoj. Poku{aj pore|enja dinamike i ko{tanja izgradnje ovih komunikacija je vrlo te`ak jer autoputevi imaju svoje puteve izgradnje. Brzina gradnje u RS-u je ~etiri kilometra godi{nje, a u Federaciji, kako je do sada napravljeno u ra~unici 2,8 kilometara. I cijene su nejednake jer ovise o uslovima gradnje, ali i izvo|a~ima. Samo su sve~anosti iste, bar {to se protokola ti~e. projekata va`nih i za Federaciju ali i za dr`avu BiH” . “U naredne dvije godine o~ekujemo realizaciju, po~etak ili zavr{etak radova na jo{ 50-70 km autoputa i to }e biti najbolja potvrda jedne simbioze i sinteze doma}ih izvo|a~a i investitora vlada u BiH. Ovo je jedan od najva`nijih dana u ovoj godini i najbolji pokazatelj na{eg zajedni~kog opredjeljenja da napravimo `ivot ugodnijim u BiH”objasnio je Had`i}. ,

Anga`ovana 41 kompanija
Ura|eno je ukupno 450.000 kubnih metara iskopa, 880.000 kubnih metara nasipa od kamenog materijala, 85.000 kubnih metara betona, 6.500 tona armature, asfaltirano 685.000 kvadratnih metara autoceste. Na ovoj dionici je u prosjeku radilo 400 do 600 radnika dnevno. Bila je anga`ovana ukupno 41 kompanija kao podizvo|a~ ili dobavlja~ materijala.

Agonija godinu duga
Federalni premijer Nermin Nik{i} je podsjetio da je du`e od godinu trajala agonija kako da se rije{i pitanje kada je slovena~ki SCT bankrotirao. Nedavno je na Vladi obezbije|eno da se isplate doma}e fir-

me koje su radile na tom dijelu. “U narednoj godini o~ekujemo da 5.000 radnika iz gra|evinske operative radi na budu}im dionicama autoceste. A to su samo oni koji bi trebali biti direktno anga`ovani na izgradnji. [to se ti~e Vlade, mogu samo obe}ati da }emo ispuniti obe}anje da }emo napraviti vi{e kilometara autoputa za tri godine nego sve prethodne vlade”naglasio je Nik{i}. , Ju~er je i zvani~no nastavljen rad na poddionici Bilje{evo - Gorica (Tunel Vijenac), du`ine gotovo tri km. Radove na izgradnji probijanja radit }e konzorcij BH kompanija koji ~ine sarajevske firme: Euroasfalt, kao lider konzorcija, Hidrogradnja, @GP, Entea i Butmir. Konzorcij }e biti oja~an sa osam dodatnih bh. kompanija koje }e biti dobavlja~i materijala i koje }e raditi na iskopu tunela kao podizvo|a~i. O~ekuje se da }e na ovom projektu biti uposleno vi{e od 400 radnika. Vrijednost ugovora je 18 miliona eura, a rok za zavr{etak radova je mart 2013. BH kompanije }e izvoditi radove koji obuhvataju poslove tzv. prve faze: iskop i podgra|ivanje tunela, iskop i odvoz materijala, primarnu podgradu, temelje kao i druge radove koji su povezani sa njima. U me|uvremenu }e JP Autoceste FBiH provesti me|unarodni tender za izgradnju druge faze radova, a koji se odnose na hidroizolaciju, odvodnju, sekundarnu podgradu, kolovoznu konstrukciju i elektroinstalaciju.
M. DAJI]

Ju~er u 4 sata i 33 minuta na podru~ju Zenice registriran je slabiji zemljotres, javila je Fena. Magnituda potresa u hipocentru je iznosila 2,7 Richtera, a intenzitet u epicentru bio je 3 stepena Merkalijeve skale. Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove ja~ine ne izaziva materijalnu {tetu. U seriji potresa na podru~ju Zenice posljednji, prije ju~era{njeg, bio je 10. augusta.

Pelje{ki most iz evropskih sredstava
Izgradnja pelje{kog mosta, koji bi rije{io pitanje povezanosti hrvatskog juga sa ostatkom zemlje, kao i pitanje transpor ta ljudi i robe, tip je projekta koji mo`e konkurisati za evropska sredstva, pot vrdila je hrvatska ministrica spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusi}. Pusi}eva je rekla da je rje{avanje ovog problema u vezi sa trajnim rje{enjem pitanja granice sa BiH, jer se sada koristi privremeni re`im koji je na sna zi od 1999. godine, a koji bi hrvatska Vlada u jesen trebala da po{alje na ratifikaciju u Sabor. “O tome }emo, naravno, razgovarati sa BiH i nadam se da }emo to rije{iti”, rekla je Pusi}eva za hrvatske medije, prenijela je Srna.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

ZENICA Predstavljeni kandidati za izbore

SDP JE VE]I OD LAGUMD@IJE
Ministar vanjskih poslova BiH u SAD-u
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija boravi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Na poziv Republikanske stranke ministar vanjskih poslova BiH }e prisustvovati Nacionalnoj konvenciji ove stranke koja }e se odr`ati u Tampi, Florida, od 27. do 30. augusta. Tokom dosada{njeg boravka u Washingtonu, osim sastanaka sa ~elnicima State Depar tmenta i Kongresa SAD-a, ministar Lagumd`ija se sastao sa biv{im dr`avnim sekretarom u Vladi predsjednika Williama Clintona i predsjednicom Albright Stonebridge grupacije Madeleine Albriht. Tako|er, Lagumd`ija se sastao sa predsjednikom Nacionalnog demokratskog instituta Kennethom Wollackom, te biv{im pomo}nikom dr`avnog sekretara Madeleine Albright i vo|om tima koji je u Dejtonu pisao Ustav BiH Jimom O’Brianom. On je upoznao sagovornike sa trenutnom politi~kom situacijom u BiH i aktivnostima na implementaciji presude Sejdi} i Finci kao dijela ukupnih ustavnih reformi. U tom smislu {ef bh. diplomatije je istakao punopravno ~lanstvo u EU i NATO-u kao vanjskopoliti~ke prioritete BiH, navodi se u saop}enju Ureda za odnose s javno{}u MVP-a BiH. Istaknuo je da je ~lanstvo u EU i NATOu bosanskohercegova~ki cilj ali i sredstvo za postizanje tog cilja. Naglasio je da samo sa reformama koje su potrebne za punopravno ~lanstvo u EU ili NATO-u Bosna i Hercegovina mo`e posti}i stabilnost i dugoro~ni prosperitet.

Bila je to poruka onima koji su podigli ~itavu harangu protiv SDP-a ra~unaju}i da }e ako padne Lagumd`ija pasti i SDP

Na listi 33 imena

Foto: M. TUNOVI]

“SDP je daleko ve}i od Lagumd`ije” poru~io je Said Mujka, novi}, predsjednik Op}inske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Zenica na predstavljanju kandidata stranke za predstoje}e izbore za na~elnika Op}ine i op}inske vije}nike. Bila je to poruka onima koji su, kako je rekao, “podigli ~itavu harangu protiv SDP-a ra~unaju}i da }e ako padne Lagumd`ija, pasti i SDP” .

izbore prisustvovali su izme|u ostalih i premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak, koji je ujedno i {ef kantonalnog izbornog {taba SDP-a, ministrice i ministri kantonalne Vlade iz ove stranke Senka Balorda, Romana Brki}, Raif Seferovi} i Mirko Trifunovi}, zastupnica u dr`avnom Parlamentu Nermina Zaimovi}-Uzunovi}, te gosti iz

posto penzionera. Osim liste od 33 imena, SDP ima i kandidata iz reda nacionalnih manjina - Jakoba Montilja.

Huseinagi}a za na~elnika
“U unutarpartijskoj proceduri sam velikom ve}inom izabran kao kandidat i li~no smatram da sam spreman da odgovorim tom

Zna se!
On je dodao da “ako }e Dodik uz poku{aj smjene Zlatka Lgumd`ije i dalje raditi na razbijanju Bosne i Hercegovine i imati podr{ku u tome od SDA i SBiH, zna se na kome }e onda biti odgovornost” te da su se , “spremni povu}i sa pozicija iz Vije}a ministara, ali vidje}emo ho}e li im Dodik pustiti da formiraju ovo” . Predstavljanju onog ~ime raspola`e stranka za oktobarske

@ENE DOLAZE Na toj listi se nalazi 36 posto `ena, 40 posto mladih i deset posto penzionera. Osim liste od 33 imena, SDP ima i kandidata iz reda nacionalnih manjina - Jakoba Montilja
ostalih op}inskih organizacija stranke sa podru~ja ZDK-a. Kandidat stranke za prvog ~ovjeka Zenice je Munib Huseinagi}, dok listu kandidata za Vije}e predvodi Mirsad ^ivi}. Ina~e, na toj listi se nalazi 36 posto `ena, 40 posto mladih i deset zadatku, da imam dovoljno radnog iskustva u rukovo|enju, upravljanju, jer sam 25 godina direktor u ~etiri-pet preduze}a. Vrlo dobro znam {ta treba uraditi i koji su problemi u op}ini Zenica. Najve}i problem je zapo{ljavanje. Kao privrednik sma-

Odgo|en po~etak mandata sudovima
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH (VSTV) odgodilo je po~etak mandata predsjednicima sudova i sudijama u novoosnovanim op}inskim sudovima u Banovi}ima i Lukavcu za 1. decembar. Prilikom posjete predstavnika VSTV-a BiH zgradama ovih sudova, konstatovano je da su u~injeni napori na obezbje|enju adekvatnih uslova, ali da minimalni uslovi u ovom momentu nisu obezbije|eni, saop}eno je iz VSTV-a.

tram da mogu dati pravo rje{enje” kazao je Munib Huseinagi}, , koji je od kolega progla{en kandidatom-pobjednikom na lokalnim izborima. Na listi SDP-a za Vije}e Op}ine su: Mirsad ^ivi} - nosilac liste, Ljiljana Be{lagi}, Salih Dilaver, Slavica Hrnka{, Elvis Alijagi}, Alen Marijanovi}, Kenan Fetahagi}, Amila D`afi}, Asim Praski}, Kenan Fifi}, Kanita Pojski}-^utura, [efkija Kapetanovi}, Omer Kavaz, Delila Sulji}^au{, Mario Zovi}, Vahdet Tufek~i}, Ena Busulad`i}, Ibrahim Kari}, Muamer Mehi}, Elma [eper-Nad`ak, Zoran Berberovi}, Omer Muj~inovi}, Jasmina Muji~i}, Mirsad Livnjak, Nermin Kahriman, Nade`da Filipovi}, Almir Babaji}, Arnela Hod`i}, Vahid Doglod, [emso Mu ji}, Da ja na Bo ro je vi}, Selver Dizdar i Azrudina Babahmetovi} dok je Jakob Montiljo - kandidat za listu nacionalnih M. DAJI] manjina.

Europski dan sje}anja na `rtve svih totalitarnih i autoritarnih re`ima

Zaboravljeni zlo~ini
Dok su zlo~ini koje su u~inili nacisti, fa{isti i njihovi saradnici detaljno istra`eni, a po~initelji ka`njeni, nikada se nije jasno distanciralo od te{kih kr{enja ljudskih prava i zlo~ina komunisti~kog re`ima
Parlamentarna skup{tina Vije}a Europe je Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009. proglasila 23. kolovoz za Europski dan sje}anja na `rtve svih totalitarnih i autoritarnih re`ima (nacizma, fa{izma i komunizma). vno prihva}ati za vanjski svijet, a sasvim drugo provoditi u praksi, ukoliko dr`ava `eli biti demokratska, respektirana od svojih gra|ana i vanjskog svijeta i te`iti priklju~enju EU, ka`e se u saop}enju Hrvatske kulturne zajednice Troplet. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih (mo`da i jedina) europskih zemalja koja nije ni{ta konkretno poduzela u cilju ispunjavanja obveza iz spomenutih rezolucija. I dok su zlo~ini koje su u~inili nacisti, fa{isti i njihovi suradnici detaljno istra`eni, a po~initelji ka`njeni (a to je ~esto iskori{teno i za obra~un s politi~kim i ideolo{kim neistomi{ljenicima i suparnicima, pri ~emu su stradali i nevini), nikada se nije jasno distanciralo od te{kih kr{enja ljudskih prava i zlo~ina komunisti~kog re`ima. Nikada se nisu jasno osudili zlo~ini i po~initelji kako to zahtijevaju rezolucije Vije}a Europe.

I Milo{evi} osu|ivao granatiranje Sarajeva
U nastavku su|enja Ratku Mladi}u, biv{i evropski mirovni izaslanik Colm Doyle ka zao je da mu je 1992. predsje dnik Srbi je Slo bo dan Mi lo {evi} rekao da je granatiranje Sarajeva zlo~ina~ki akt ~iji po~inioci moraju biti ka`njeni, javio je Birn. Irski oficir Doyle, koji je prolje}e 1992. proveo u Sarajevu kao izaslanik evropskog posrednika lorda Petera Carringtona, izjavio je da je po Carringtonovom nalogu oti{ao u Beograd da Milo{evi}a pozove da iskoristi svoj utjecaj na generala Mladi}a da obustavi napade na glavni grad BiH. "Milo{evi} je vi{e puta osudio granatiranje Sarajeva kao uzaludan i zlo~ina~ki akt ~iji }e po~inioci morati da budu ka`njeni", posvjedo~io je Doyle.

Usvojiti rezolucije
Stoga tra`imo od institucija BiH, politi~kih stranaka i osoba iz javnog i politi~kog `ivota da se pokrene inicijativa kako bi parlamenti na razini entiteta i BiH usvojili rezolucije koje su u potpunosti u skladu s Rezolucijom Vije}a Europe 1481 o potrebi me|unarodne osude zlo~ina totalitarnih komunisti~kih re`ima od 25. sije~nja 2006. godine, te proglasiti 23. kolovoza Europskim danom sje}anja na `rtve svih totalitarnih i autoritarnih re`ima, koji }e se na odgovaraju}i na~in obilje`avati i u BiH, ka`e se u saop}enju.

Dvostruki standardi
Potaknuti tom ~injenicom, upozoravamo bh. i me|unarodnu javnost, a na poseban na~in bh. institucije, politi~ke stranke i osobe iz javnog i politi~kog `ivota, na neprimjereno i neprihvatljivo pona{anje sasvim suprotno od onoga {to spomenute rezolucije (koje su obvezuju}e i za BiH) zahtijevaju. Ne mogu se provoditi dvostruki standardi, jedno deklarati-

BiH je jedna od rijetkih europskih zemalja koja nije ni{ta konkretno poduzela

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Godi{njica zlo~ina u Fo~i

Mikuli} me|u najbrutalnijim
Na su|enju za zlo~ine u logoru Dretelj kod ^apljine, Tu`ila{tvo BiH ju~er je u zavr{noj rije~i navelo da je optu`eni Dra`en Mikuli} bio u najbrutalnijoj grupi stra`ara, dok je odbrana tvrdila da on nije lice za koje su svjedoci rekli da ih je zlostavljalo, javio je Birn. Tu`ilac Remzija Smailagi} zatra`ila je od Vije}a Suda BiH da Mikuli}a, nekada{njeg vojnog policajca Hrvatskog vije}a obrane, osudi po svim ta~kama optu`nice, dok branilac Davor Mar tinovi} smatra da treba da bude oslobo|en. Sud BiH presudu }e izre}i 14. septembra. U pet ta~aka optu`nice Mikuli}u je stavljeno na teret da je u julu i augustu 1993. godine, za vrijeme sukoba HVO-a i Armije BiH, ne~ovje~no postupao prema civilima zatvorenim u Dretelju. Optu`en je da je u~estvovao u mu~enjima zarobljenika na okrutan, svirep i poni`avaju}i na~in, nanose}i im fizi~ke povrede.

Obilje`avanje godi{njice zlo~ina u Fo~i proteklo je bez incidenata

SVE STRAHOTE PARTIZANA
Na temelju izjava svjedoka, kroz ovaj logor pro{lo je vi{e od hiljadu `ena, mu{karaca, djece, starih i iznemoglih osoba
U organizaciji Udru`enja “@ena-`rtva rata” u Fo~i je ju~er obilje`ena 20. godi{njica zlo~ina nad Bo{njacima ovoga grada. U znak sje}anja na mnogobrojne `rtve, polo`eno je cvije}e i prou~ena Fatiha pred halom Partizan, kao i zgradom KPD-a, gdje su u periodu 92-95. zatvarani civili, od kojih je ve}ina ubijena, a mnogi su pro{li mu~enja, silovanja i druge oblike tortura.

Pet minuta mira
Hala Partizan je sinonim za najmonstruoznije zlo~ine nad civilima. Pre`ivjele `rtve, posebno `ene, dvadeset godina nakon poni`enja koje su do`ivjele u nekada{njoj hali Partizan, ipak imaju snage govoriti o strahotama kojima su svakodnevno bile izlo`ene. Aj{a Dudi}, zato~enica logora Partizan, pri~a o strahotama koje je do`ivjela u ovom periodu. - Silovana sam, tukli su me, nema {ta mi nisu radili, doveli su me ovdje iz one ku}e, ka`e Aj{a. - Sve je ovo ovako, ja sam joj svjedok, sve sam

to vidjela i do`ivjela, tvrdi Munira Brezac, zato~enica logora Partizan. Na temelju izjava svjedoka, kroz ovaj logor pro{lo je vi{e od hiljadu `ena, mu{karaca, djece, starih i iznemoglih osoba. U ovu zgradu dovedeni su iz raznih dijelova Fo~e, ali i drugih gradova. - Nas oko 200 civila su na kamionima doveli ovdje iz Miljevine, a samo prvih pet minuta je bilo mirno. Onda je po~elo silovanje, premla}ivanje, ubistva, tvrdi Hasnija Kavazi}, zato~enica logora Partizan. Po{tovanje `rtvama u Fo~i iskazale su i aktivistkinje pokreta @ene u crnom iz Beograda.

Karad`i} tra`i Papuljasa za svjedoka
Partizan: Sinonim za najmonstruoznije zlo~ine nad civilima

Ne ponovilo se!
- @ao nam je {to nakon 20 godina i dalje osje}aju traume i ~ekaju pravdu koja nikako da do|e, ka`e Zorica Spasojevi}, aktivistkinja @ena u crnom iz Beograda, dok Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja “@ena-`rtva rata” ka`e: , - Borimo se da se nigdje i nikada vi{e ovakvi monstruozni zlo~ini ne ponove.

Nakon hale Partizan, ~lanice Udru`enja, nose}i transparente i slike osu|enih ratnih zlo~inaca, pro{le su kroz grad na putu do KPDa, gdje su tako|er polo`ile cvije}e i prou~ile Fatihu. Obilje`avanje godi{njice zlo~ina u Fo~i proteklo je bez incidenata i uz jako policijsko osiguranje. A. H.

Pretresno vije}e Ha{kog tribunala uputilo je ju~er poziv vlastima Gr~ke da, ukoliko to `ele, u roku od tri sedmice odgovore na zahtjev Radovana Karad`i}a da se predsjednik ove dr`ave Karolos Papuljas nalogom obave`e da se pojavi kao svjedok odbrane, javila je Srna. U svom podnesku, ha{ki optu`enik je naveo da se Papuljas, u svojstvu ministra inostranih poslova Gr~ke, u vi{e navrata sa njim sastao u periodu izme|u 1994. i 1995. godine, te imao istaknutu ulogu u mirovnom procesu za BiH.

Su|enje za napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu

Ja{arevi}: Mogao sam pobiti 300 ljudi!
Mevlid Ja{arevi}, prvooptu`eni za napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, koji se ju~er pojavio na Sudu BiH, rekao je da su mete napada bili ameri~ki specijalci, za koje se nadao de }e iza}i iz zgrade Ambasade. - Mogao sam oti}i na koncert i ubiti 300 ljudi, ali nisam htio, kazao je optu`eni Ja{arevi} tokom svjedo~enja Mirsada Veli}a, koji je ranjen prilikom napada, dodaju}i da mu cilj nisu bili ljudi koji obezbje|uju objekat. Optu`eni je kazao da je motiv napada bila odmazda za ameri~ke napade u Iraku, odnos prema Palestini i muslimanima u svijetu. skog Vije}a, u razmatranje je uzeo Ja{arevi}ev zahtjev, a zahtjev Ahmetspahi}a je, barem za sada, odbijen. Kao prvi ju~era{nji svjedok pojavio se Mirsad Veli}, koji je izjavio da se tog dana nalazio na ulazu u Ambasadu sa kolegom Mujom Odoba{i}em i da su, nakon {to su ~uli pucnjavu, krenuli u tom pravcu. Tada su vidjeli ~ovjeka u mantilu, sa kratkim pantalonama i bradom, kako puca iz automatske pu{ke. Veli} i Odoba{i} govorili su napada~u da ne puca, nakon ~ega je napada~ po~eo pucati po njima. Oni su poku{ali na}i zaklon iza drve}a ispred zgrade Ambasade. - Kada sam htio da se vratim nazad, odjednom sam osjetio bol u nogama i vidio krv na lijevoj nozi, a desna cipela mi je bila poderana, rekao je Veli} dodaju}i da se optu`eni Ja{arevi} konstantno kretao i pucao po Ambasadi, te da je istovremeno uzvikivao parole cnjavu, istr~ao na ulicu, do{ao do zgrade Importanne centra, odakle je vidio optu`enog kako puca po Ambasadi, nakon ~ega je ugledao autobus u kome su se nalazili putnici, kojima je pomogao da iza|u i na|u zaklon. Svjedok je ubrzo vidio da ispred Ambasade le`e dva ~ovjeka. izvodivo, kazao je Musi}. Kao tre}i svjedok pojavio se Dalibor ]ato, pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, koji je radio na spoljnom obezbje|enju zgrade Ambasade, a rekao je da je u pravcu Ja{arevi}a pucao u tri navrata. To je u~inio nakon {to je procijenio da niko od gra|ana nije ugro`en. ]ato je kazao da je u njegovoj blizini bila `ena sa djetetom kojima je pomogao da se sklone na bezbjednije mjesto. Nastavak su|enja zakazan je za ponedjeljak, kada bi trebali svjedo~iti Suad Hasanovi}, inspektor SIPA, Ibrica Avdo, pripadnik MUP-a KSa, te Marija Stani{i}, pripadnica SIPA. Optu`nica tereti Mevlida Ja{arevi}a, Emraha Fojnicu i Muniba Ahmetspahi}a za krivi~no djelo organizovanja teroristi~ke grupe u vezi sa krivi~nim djelom terorizma.
D. MOCNAJ

S pu{kom na “ti”
- Kada sam napada~u rekao: “Allaha ti, pusti nas da pri|emo ranjenom ~ovjeku” , on je dozvolio nakon ~ega smo, jo{ jedan ~ovjek i ja, podigli ruke, krenuli prema ranjeniku i izvukli ga, rekao je Musi} dodaju}i da je drugom ~ovjeku, koji je le`ao iza drveta, rekao da se ne pomjera i da se pravi da je ranjen. Prema Musi}evim rije~ima, optu`eni Ja{arevi} vje{to je rukovao oru`jem. - Pucao je rafale od tri do pet metaka, {to je i za najbolje obu~ene specijalce te{ko

Zatra`io je premje{taj iz KPZ-a Sarajevo

Trajne posljedice
Optu`eni Ja{arevi} zatra`io je premje{taj iz KPZ-a Sarajevo, dok je tre}eoptu`eni Ahmetspahi} tra`io razrje{enje branioca dodijeljenog po slu`benoj du`nosti. Branko Peri}, predsjedavaju}i sud-

protiv Amerike i izgovarao molitve na arapskom. Veli} je naglasio da on i Odoba{i} nisu pucali, te da je, nakon {to je rekao da je ranjen i da je i on musliman, Ja {a re vi} do zvo lio dvojici mu{karaca da ga izvuku. Veli} je naglasio da je zadobio te{ke tjelesne povrede, te da ga je Komi-

sija proglasila invalidom druge kategorije. Veli} se ju~er nije htio izjasniti oko nadoknade {tete. Drugi ju~era{nji svjedok Miralem Musli}, pripadnik MUP-a KS-a, rekao je da se u vrijeme napada nalazio u kancelariji u zgradi Saobra}ajne policije u blizini Ambasade. Musli} je, nakon {to je ~uo pu-

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

B
Pi{e: D`evad HOD@I]

Na{ ministar vanjskih poslova misli da je najbolja me|unarodna politika Bosne i Hercegovine koju on mo`e voditi potkazivanje, denunciranje, optu`ivanje politi~kih protivnika za (islamski) radikalizam, vehabizam, veze i sli~nosti s Iranom. Kad mo`e Dodik optu`iti Bakira Izetbegovi}a da vjerovatno u svom kabinetu dr`i Islamsku deklaraciju svoga oca Alije Izetbegovi}a, za{to Zlatko Lagumd`ija ne bi mogao svoje politi~ke protivnike nazvati ahmedined`adima?

ilo je to pred sami kraj ramazana, dakle, prije nepunih sedam dana. Znam da sam se radovao Bajramu, nakon, hvala Bogu, uspje{nih trideset vrelih i dugih dana posta i da sam ve} osje}ao, kao {to to, vjerujem, osje}aju svi posta~i, izvjesnu sjetu, prazninu, ono nedostajanje posta~kog osje}anja unutra{nje ispunjenosti vremena koje nastupi sa zavr{etkom ramazana. Razmi{ljao sam o tome kakav je to socijalni potencijal, kakva je to dru{tvena snaga kada se, a tako je bilo u proteklih trideset ramazanskih dana, iz no}i u no}, u Bosni i Hercegovini (na jednom mjestu, na teravih-namazu - no}noj ramazanskoj molitvi) okuplja trista hiljada ljudi. S druge strane, nastojao sam proniknuti do teorijski, ali i iskustveno zadovoljavaju}eg odgovora na pitanje koje me posljednjih nekoliko godina u toku mjeseca ramazana uznemirava i privla~i a koje se ti~e ~injenice da je post u svom izvornom (arapskom) zna~enju povezan sa {utnjom. Kako mo`e biti da postiti zna~i {utjeti? Poku{avao sam sebi (druge to ne}e i ne mora zadovoljiti) odgovoriti kierkegardovski: postiti zna~i biti pojedinac, jer biti pojedinac zna~i biti sam (Odluka se donosi u sebi, kad nesretno zaljubljena djevojka, pi{e negdje Kierkegaard, ka`e da }e se ubiti zbog neuzvra}ene ljubavi, to je znak da nije donijela odluku da }e to u~initi, jer da jeste, o tome ne bi govorila). Poku{avao sam nekako osmisliti to zna~enje posta u njegovoj vezi sa {utnjom. Ali {utjeti nije jednostavno. Na Al-Jazeeri u nekim vijestima gost na{ ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`ija. Velim, hajde da ga ~ujem, da ostavim moju ra-

Zlatko u Mekku, Zlatko iz Mekke
mazansku temu, da prekinem {utnju, jer na{ ministar vanjskih poslova upravo se vratio iz svetog grada Mekke, pa mo`da moj prelazak sa {utnje na Al-Jazeerinog gosta i ne}e zahtijevati preveliki skok. I, {ta sada Vi, po{tovani ~itao~e, mislite, jesam li se prevario? Da li ste Vi eventualno gledali to gostovanje na{eg ministra vanjskih poslova? Kakav ministar vanjskih poslova, kakva Mekka, kakva Konferencija dr`ava islamskih zemalja, kakvi bakra~i! Ni od ~ega ni traga! Samo Zlatko Lagumd`ija, uznemiren, nervozan, sva|alica, raspolo`en za prepucavanje. Dodu{e, malo je uznapredovao, vidjelo se po tome {to na{ ministar vanjskih poslova vi{e ne optu`uje SDA za sve protekle dvadeset i dvije godine nego samo za sedamnaest. Shvatio na{ ministar vanjskih poslova da treba odustati od optu`bi za dvadeset i dvije godine, kako je to donedavno ~inio, jer tu onda ulaze i godine agresije na Bosnu i Hercegovinu i na{e odbrane zemlje, naroda i dr`ave. a, ipak, po svemu {ta je i kako je govorio na{ ministar vanjskih poslova prije bi se moglo zaklju~iti da je u emisiju jedne globalne TV mre`e do{ao kao padobranac, a ne iz Mekke, s jedne velike me|unarodne konferencije. A govorio je da nije po{teno od Kom{i}a da napusti SDP, gospodin Kom{i} bi trebao podr`ati kandidate SDP-a za na~elnike i op}inska vije}a, jer ovi su (njih trista pedeset hiljada! - po mom ra~unanju, dakle, trista hiljada onih s po~etka teksta koji su ovog ramazana i{li na teraviju plus pedeset hiljada iz SDP-a) izabrali njega, a ne on njih; da on jeste nasljednik Josipa Broza, da se SDA nije uspjela reformirati i da je i dalje radikalna stranka ili tako ne{to, da se HDZ reformirao i nije vi{e ono {to je bio odmah nakon izbora 2010. godine, a da je on za to zaslu`an, jer gotovo dvije godine nije htio s HDZ-om u vlast, pa ih je to nagnalo da se pokaju, spoznaju istinu i poprave se. Ali sve je to ni{ta u odnosu na to kako je na{ ministar vanjskih poslova, onako smireno, odmjereno, diplomatski suzdr`ano, uravnote`eno, dalekovidno, u maniru vrsnog diplomate okarakterizirao predsjednika jedne od najzna~ajnijih ~lanica Konferencije islamskih zemalja s ~ijeg samita se upravo bio vratio. Govore}i o radikalnim, kriminaliziranim, korumpiranim ko~ni~arima reformi koje Lagumd`ija uspje{no (!) predvodi od izbora 2010. godine pa naovamo, predsjednika Islamske Republike Iran Ahmedined`ada na{ je ministar stavio u mno`inu, rekav{i, ne mogu precizno navesti rije~i na{eg ministra vanjskih poslova jer sam bio zate~en do prenera`enosti, da }e valjda i na{i ahmedined`adi shvatiti neminovnost promjena, reformi, napretka na putu ka Evropskoj uniji. Martin (Z. L.) u Mekku, Martin (Z. L.) iz Mekke! svakoj zemlji koja vodi me|unarodnu politiku, da se poslu`imo izrazom koji bi Lagumd`iji, ako je njegovo priznanje da je Brozov nasljednik iskreno, “miroljubive koegzistencije” ko, ja dr`i do sebe, koja ima elementarno dostojanstvo u me|unarodnim odnosima, koja cijeni prijateljske odnose s drugim zemljama i ono {to su te zemlje u~inile za nju, posebno u najte`im trenucima borbe za opstanak i slobodu, ovakav {arlatanski nas-

A

P

U

tup bio bi dovoljan razlog za diplomatski skandal, za ostavku ministra vanjskih poslova. li, u ~emu bi moglo biti klju~no obja{njenje za ovakav nastup? Na{ ministar vanjskih poslova je ponavlja~. On je i u vrijeme Alijanse bio ministar vanjskih poslova. Ovoga puta na{ je ministar vanjskih poslova, nakon {to je gotovo dvije godine ~ekao na svoju ponavlja~ku priliku, u svojstvu ministra vanjskih poslova, sje}ate li se, prvu zvani~nu posjetu u~inio glavnom gradu “susjedne” nam Republike Srpske i tamo u prijateljskom i konstruktivnom razgovoru s Miloradom Dodikom usuglasio principe me|unarodne politike Bosne i Hercegovine. A onda, dosljedno tom dogovoru i po ugledu na Milorada Dodika, i u ovom ponavlja~kom mandatu, kao i prvi put, na{ ministar vanjskih poslova misli da je najbolja me|unarodna politika Bosne i Hercegovine koju on mo`e voditi, potkazivanje, denunciranje, optu`ivanje politi~kih protivnika za (islamski) radikalizam, vehabizam, veze i sli~nosti s Iranom. Kad mo`e Dodik optu`iti Bakira Izetbegovi}a da vjerovatno u svom kabinetu dr`i Islamsku deklaraciju svoga oca Alije Izetbegovi}a, za{to Zlatko Lagumd`ija ne bi mogao svoje politi~ke protivnike nazvati ahmedined`adima? Tako se politika vodi u srpskoj komediji “Bela la|a” koja, na`alost, u velikoj mjeri odra`ava na{u oporu i bijednu balkansku politi~ku stvarnost u kojoj i na{ ministar vanjskih poslova, pritisnut, dodu{e, sa svih strana, koliko o~ajno, toliko naivno, vjeruje da je njegova {ansa u optu`ivanju, ne znaju}i da potkaziva~i slu`e za jednokratnu upotrebu.

OSVRT

Kada je vrijeme za radni~ki bunt, gospo|o Mi{i}?
Porodici koja ima samo jednog u~enika u septembru }e trebati 1.600 KM za nabavku ud`benika i najnu`nije odje}e i obu}e
Pi{e: Gordana KATANA

C

ijene goriva u Republici Srpskoj od 2,6 KM za litru u srijedu su pre{le psiholo{ku granicu. Cijena kukuruza za sto~nu ishranu od 70 feninga za kilogram to je odavno u~inila. Poljoprivrednici stoku prehranjuju p{enicom iz vlastitih zaliha, pa nikoga ne bi ~udilo, zbog ovogodi{nje su{e, da najesen ostanemo i bez bra{na i bez kruha. Ekonomisti su prije nekoliko dana izra~unali da }e porodici koja ima samo jednog u~enika u septembru trebati 1.600 KM za nabavku ud`benika i najnu`nije odje}e i obu}e. O nabavci ogrjeva i zimnice vi{e niko i ne govori. Prosje~na plata u junu u ovom bh. entite-

tu iznosila je 819 maraka, ali taj iznos tek je pusti san za radnike u tekstilnoj i ko`arskoj industriji, ugostiteljstvu, trgovini..., gdje mjese~na plata ne prelazi polovinu tog iznosa. Ipak, i ti radnici smatraju se sretnicima naspram 160.000 onih koji su nezaposleni. I zbog ~injenice da jo{ imaju posao, jer svakoga dana u RSu 117 radnika dobije otkaz. Zato i {ute o desetosatnom radnom vremenu, neupla}enim doprinosima, o radu subotom i nedjeljom, o ~injenici da im se brani sindikalno organizovanje. A kada smo kod zabrane sindikalnog organizovanja za sve one koji su `rtve najgorih oblika i eksploatacije i mobinga, ako je suditi po izjavama predsjednice Saveza sindikata RS-a Ranke Mi{i}, to ionako nije va-

`no. U izjavi za jedne banjalu~ke novine Mi{i} je, ne trepnuv{i, kazala da jo{ nije vrijeme za izlazak radnika na ulice. Radni~ki bunt, rekla je prva sindikalka RS-a, zazivaju mediji, nevladine organizacije i pojedine politi~ke partije. “Nekome bi jako odgovaralo da ima 100.000 ljudi na ulicama Banje Luke. A ima i onih kojima to nikako ne bi odgovaralo. Mi sada moramo izbalansirati cijelu tu pri~u da dobijemo ono {to nam treba, a da {to manje imate gubitaka” objasnila je Mi{i}. Na ulice se , izlazi, dodala je predsjednica SSRSa, “kada se ima snage i kapaciteta mijenjati stvari, odnosno mijenjati vlast” “Ako }e se iza}i samo da se ra. dnicima ka`e da je lo{e, onda je to jalov izlazak” podvukla je Mi{i}. , Ma kako porazno zvu~alo od

vo|e sindikalnog pokreta sve navedeno, makar je odslikalo pravo stanje sindikalnog organizovanja u RS-u. Jer slijedom navedenog, o~igledno je da Savez sindikata, bez obzira na samohvale njegovih vo|a o svojoj brojnosti, nema kapacitet ni kredibilitet koji bi animirao radni~ku klasu da se pokrene i mijenja stvari. Jer ako sto hiljada radnika na ulici ne mo`e utjecati na promjenu politi~kih odnosa, pitanje je ko mo`e. Druga stvar odnosi se na Mi{i}kinu konstataciju po kojoj su mediji na prvom mjestu liste onih koji “zazivaju izlazak radnika na ulicu”Ako ta. ko {to i stoji, onda valjda mediji imaju krivu sliku o ulozi sindikata. Svinjske polutke, krompir i jabuke odavno radni~koj klasi ne nabavljaju sindikalni aktivisti. Davna su pro{lost

i sindikalna odmarali{ta du` Jadrana. Otuda mediji od sindikalnih vo|a o~ekuju da osim {to se, poput gospo|e Mi{i}, upirlitani slikaju po novinama i TV-u, i poduzmu konkretne akcije na pobolj{anju polo`aja radnika koji su ih izabrali. Odgovor Ranke Mi{i} na ovo sigurno bi bio da Sindikat kao socijalni partner vodi konstantan dijalog s vlasti RSa, a koliko je jak, dodala bi Mi{i}, “demonstrira i ~injenica da sindikalcima na noge dolaze i predsjednik i premijer RS-a” . Zato nije vrijeme da sindikat radnike izveden na ulicu. Ali to }e se desiti, poru~ila je Mi{i}, “ako vlasti ne uspiju otvoriti nova radna mjesta” Na pitanje do kada }e se na . to ~ekati, Mi{i}, naravno, nije odgovorila.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

KOMENTARI
REAGIRANJE

11

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

^obani i ovce
R
udi nebo. S balkona gledam Miljacku. Zaga|ena je i niko se u njoj ne kupa. A nekada su tu plivali ljudi, `ene i djeca. Pa slu{am vijesti. Javljaju o po`arima. Hem bukte, hem haraju. Kontam, stavi}e ih na{i vatrogasci i helikopteri Oru`anih snaga BiH pod kontrolu pa }e izgorjeti sve {to treba da izgori. Onda supruga, prije nego je oti{la kupiti boju za kosu, rekne da ako se {ta zapali u stanu, zovem 123. “E, u moje vrijeme smo u slu~aju po`ara zvali vatrogasce!” reknem ja i , primijetim da kako to {to kupuje je mamipara. “Pare su da se tro{e!” rekla je ona, a , ja dobacim da joj osobno to prakti~no ne bih mogao pokazati. Potom je oti{la ostaviv{i me bez nadzora. Nakratko. Naime, navratio je susjed @eljko. Ka`e da mu je supruga oti{la kupiti boju za kosu pa iskoristio to {to je ostao bez nadzora. Ina~e je @eljko u proteklom ratu, oru`anoj revoluciji, proizveden u doktora nauka. A jedva sri~e }irilicu. Sobom je doktor nauka donio i spisak imena kandidata za na~elnike op{tina. Hajd’ , pomislim, da vidim ko nam je to sve svojom kandidaturom odlu~io uveli~ati na{u tragediju. Listam, listam, kad imam {ta pro~itati. “Vidi, kreten od ro|aka se kandidovao za na~elnika!” reknem @eljku. , “Kako zna{ da je kreten?” zanima, lo je @eljka. “Me{~ini da smo zajedno ~uvali ovce!” reknem ja. , No, nisam bio siguran, pa sam nazvao amid`u. Pitao, zna l’ mo`da on jesmo l’ kreten i ja zajedno ~uvali ovce. ja `ivota. Drugi, mesar po zanimanju, bio je ~uven po tome {to je na svoje sud`uke stavljao etiketu Benetona. “[ta’{! U politici glupost nije hendikep!” rekne doktor nauka. , Nisam mu, vallahi, imao {ta prigovoriti. Tim prije {to smo zaklju~ili da kandidatima treba samo na{ glas, ne i mi{ljenje. Kako je bilo vrijeme za dnevnik, upalili smo federalnu. Na malom ekranu se pojavio budu}i ministar sigurnosti. “Evo nam se akobogda ministar pojavio u prirodnoj veli~ini!” rekne , doktor. Naljutim se ja. Reknem da to {to doktor nauka nekoga ne voli, ne zna~i da mo`e vrije|ati. U to nam se i `ene vratile. Moja je provjeravala ima l’ dima u ku}i, a @eljka je njegova napala da {ta se vucara kad su|e nije oprano. @eljko je rekao da on je protiv nasilja u porodici i pru`io joj je dostojan otpor oti{av{i po{amarati su|e. Onda je moja pitala a o ~emu smo to nas dvojica! “O politici!” reknem ja. , “Dokon um je |avolje igrali{te!” , rekne ona, uzme onaj spisak s kandidatima za na~elnike. Pa ka`e da mi se ro|ak kandidovao i da je ba{ fin jer nije kreten ko ja. Tu se ja pohvalim da smo nas dva zajedno ovce ~uvali. “Jesu l’ ovce bile nacrtane?” pitala , je ona. Odmahnem rukom, izvalim se na otoman. Dremnuo bih malo. Al’ ne ide. Odlu~im brojati ovce. Al’ ne ide. Pomislim, bo`e dragi, kad ovca ne mo`e spavati, {ta ona radi. Beli, objasnim si, za`muri i broji ~obane.

Na{oj Redakciji obratio se kolega iz Te{nja koji je, kako tvrdi, po{tuju}i Kodeks za {tampu, svoje pismo reagiranja dostavio Avazu, no - kao i obi~no - nije objavljeno

Novinar bez trunke po{tenja

Pi{e: Asaf BE^IROVI]

Jedan od njih je na davnom predizbornom skupu rekao da lijekovi su skupi, skupa je i sahrana, ali kad jednom umre{, plati{ i miran si do kraja `ivota
“Ne vjerujem! A sumnjam i da bi se ovce mogle sjetiti ~obana poput vas!” , rekne amid`a. Tu sam ja izgubio `ivce, al’ mi nije `ao. Nisu mi `ivci ni valjali. Jer na spisku sam pro~itao imena jo{ nekoliko kretena. Jedan od njih je na davnom predizbornom skupu rekao da lijekovi su skupi, skupa je i sahrana, ali kad jednom umre{, plati{ i miran si do kra-

U OBJEKTIVU

Gr~ka dobija na vremenu
@ena prolazi pored zalogaonice u sredi{tu Atine. [ef Eurogrupe Jean-Claude Juncker odr`ava nade Gr~ke da }e dobiti vi{e vremena da se izbore sa krizom. Ipak, Juncker je upozorio zemlju da se suo~ava sa posljednjom {ansom prije nego nastupi bankrot.

Avaz je u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, krivim potezom pera svog glavnog i odgovornog urednika u na{em Te{nju sam sebi nabacio om~u oko vrata. Avaz su Te{anjci kupovali sve do trenutka dok se na 5. strani lista toga 16. augusta nije pojavio tekst o na{em sugra|aninu Osmanu Brki pod naslovom U^ITELJ BEZ VJERE, u kome urednik vrije|a, blati i diskredituje ~ovjeka koji ni~im to nije zaslu`io. Zlonamjerni urednik lista gospodin Mandal iznio je niz la`i o Osmanu Brki, toliko la`i da je taj ~itav napis degutantan, nedobronamjeran, neobjektivan, pa ~ak i bezobrazan. Gospodin Mandal ve} u naslovu i podnaslovu teksta la`e, ba{ `estoko, da ~ovjek ne mo`e da ne reaguje. Istina, ljudi vole novinarske bedasto}e, a Fadil ih je svojim pisanjem toliko servirao. Osman Brka, gospodine Mandal, nije u~itelj. On je nastavnik geografije i historije. Po razini inteligencije, da je htio, mogao je biti {to je htio. Ostao je samo nastavnik i uz to pedagog koji u~enicima znanje nije ugonio linijarom nego znanjem koje posjeduje zahvaljuju}i inteligenciji i brdima pro~itanih knjiga. Drugo, Osman Brka nikad nije bio nevjernik. Naprotiv! Osmanov babo Suljo, njegova majka hanuma \ulsuma, njegovo prostorno ozra~je u kome je ro|en i u kome je `ivio, uvijek je odisalo vjerom, prvenstveno islamom, tako da Osman i da je htio da bude onakav kakvim ga vi predstavljate - znajte da nije imao {anse. Ja sam sa Osmanom Brkom radio ne{to vi{e od 30 godina pa dobro znam ko je i {ta je Osman. Sticajem okolnosti pred rat bio sam mu i direktor i sje}am se njegovog svakog klimoglava na vratima moje kancelarije pred njegov odlazak na namaz. Nama dvojici bilo je to dovoljno jer znali smo za Osmanovo opredjeljenje i potrebu za odlaskom na namaz. Pa otkud sad, dru`e Mandal, da ba{ Ti postavlja{ pitanje Osmanovog vjerovanja ili nevjerovanja? A onda jo{ ka`e{ Osman skinuo crveni dres. Crveni dres nikad nije bio Osmanov. Ako ba{ ho}e{, on je prili~io vi{e meni. Naime, ja se te lijeve orijentacije nisam odrekao do dana dana{njeg, a ona Osmanu nikad nije bila bliska. A to da je Osman volio Tita, a samo Osman zna da li ga je odistinski volio, pa ko bi mu danas to normalan uzimao za zlo? Tito je previ{e velika li~nost da bi o njemu sud trebao da daje nekakav Fadil, i jo{ uz to Mandal, novinar kojeg }e Radon~i}, kao i silne njegove prethodnike, kada ga iskoristi, rotirati sa mjesta glavnog i odgovornog urednika na neko tre}erazredno mjesto u novini koja zbog la`i koje objavljuje iz dana u dan i sama postaje tre}erazredna. Dalje, Avazov urednik iznosi te{ke la`i kako su, navodno, Alijini prijatelji iz SDA i sam Alija zazirali od Osmana. Mandal i drugi znaju, naprotiv, da je Osman Brka bio i ostao jedan od najodanijih Alijinih ljudi - Alijin ~ovjek od povjerenja, ~ovjek kome je Alija vjerovao koliko i ro|enom sinu Bakiru. I na koncu, ako Osman Brka danas nije bitan i ako ga se danas niko ne pla{i (a zar se njega neko nekada pla{io?), ~emu ova pri~a puna neistina? Nisu li je neki naru~ili, a Ti, Mandale, potr~ao da je ispi{e{ i objavi{ tamo gdje samo i mo`e{, jer tamo si, zaboga, glavni i odgovorni. Da nije na pomolu neka “provala” jer tvoje prezime i zna~i, bukvalno, , “sigurnosni predmet protiv provale” . Mandale, Mandale!
Ramiz BRKI], novinar iz Te{nja

12

CRNA HRONIKA
Slu `be ni ci Po li cij ske sta ni ce Pri je dor 2 u srije du su u Kne {polj skoj uli ci pri ve li V. M. iz Prije do ra. On je uha p{en na osnovu centralne potjer ni ce Osno vnog su da Pri je dor, a ko ja je ra spi sana zbog krivi~nog djela nasilni~ko pona{anje. V. M. je iste ve~eri predat policijskim slu`benici ma Sud ske po li ci je, sao p}e no je iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Banja Lu ka.

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhap{en po potjernici zbog nasilni{tva

Kradljivci ispraznili Butik 13

Za sada nepoznate osobe provalile su u trgovinsku radnju Butik 13 u Tesli}u, te odnijele ve}u koli~inu odje}e, preciznije farmerica, patika, dukserica, te jakni, a o visini pri~injene {tete vlasnica }e se naknadno izjasniti. Uvi|ajem je, kako je saop}eno iz CJB-a Doboj, utvr|eno da su provalnici obili ulazna vrata na trgovini, ispreturali stvari te odnijeli odje}u. Rad na pronalasku osoba koje su izvr{ile ovu te{ku kra|u je u toku.

Dan poslije udesa u Vogo{}i
Emin S. (28) iz Sarajeva, koji je povrije|en u srijedu u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila na magistralnom putu Sarajevo - Tuzla, u mjestu Poturovi}i, op}ina Vogo{}a, i ju~er je bio u te{kom stanju. On je, podsjetimo, nakon udesa prevezen na KUM Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje su mu konstatovane te{ke politraume. Smje{ten je na Kliniku za anesteziju i reanimaciju, te je i ju~er, kako nam je potvr|eno iz KCUS-a, bio u komi, a njegovo stanje stabilno, ali jako te{ko. Do nesre}e u kojoj je ovaj 28-godi{njak te{ko povrije|en do{lo je kada je reno laguna (M12-O-943), koju je vozio, sletjela sa ceste i prevrnula se. Osim voza~a, te{ke povrede u vidu frakture klju~ne kosti zadobio je i E{ref D. (1963), ro|en u mjestu Vrutci. Nakon {to mu je ukazana pomo}, on je, prema informaciji iz MUP-a KS-a, otpu{ten ne ku}no lije~enje. L. S.

Nakon privo|enja osumnji~enih za trgovinu drogom

Voza~ lagune u te{kom stanju

Foto: Klix.ba

Sa sprovo|enja osumnji~enih u Tu`ila{tvo ZDK-a

Od 39 osoba privedenih u akciji izvedenoj na podru~ju ZDK-a, SBK-a i KS-a, ju~er je Kantonalnom tu`ila{tvu ZDK-a, uz izvje{taje, predato 13 osoba. To su Nermin Brkovi} i Semir Muj~in iz Zenice, Muris Lend`er, Elvedin Limo, Armin Cikoti}, Nedim Hrbat i Alen Hasani} iz Visokog, Amir Omerhod`i} i D`enan Mamela iz Breze, Almas Pu{~ul i Vedad Pu{~ul iz Kaknja, Fahrudin [ogolj iz Zavidovi}a i Irfan Mehmedovi} iz @ep~a, koji se sumnji~e da su po~inili krivi~no djelo neovla{tena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Podsjetimo, prekju~er ujutro u Zeni~ko-dobojskom, Srednjebosanskom i Sarajevskom kantona izvedena je zdru`ena policijska akcija s ciljem suzbi-

Zeni~kom tu`ila{tvu predato 13 osoba
Doboj
Slu`benici Sektora krim-policije CJB-a Doboj u srijedu su izvr{ili pretrese na dvije lokacije te zaplijenili odre|enu koli~inu marihuane, ali i 57 stabljika indijske konoplje. Pretresi su izvr{eni na osnovu naredbe pribavljene od Osnovnog suda, a nakon prethodnih saznanja da odre|ene osobe uzgajaju i posjeduju drogu.

janja trgovine narkoticima. Na 41 lokaciji u Zenici, Visokom, Kaknju, Brezi, @ep~u, Zavidovi}ima, Kiseljaku i Ilija{u izvr{eni su pretresi stanova koje koriste osobe za koje se sumnja da su u okviru organizovane grupe vr{ile nabavku, pakovanje i prodaju droga na ovom podru~ju. Tom prilikom prona|ena je odre|ena koli~ina droge, ali i oru`ja i municije, te eksplozivnih sredstava. Tokom akcije bilo je anga`ovano vi{e tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva Zenica, te pored slu`benika policije i pripadnika Jedinice policije za podr{ku ZDK-a, u~estvovali su i pripadnici jedinica za podr{ku iz KS-a, SBK-a, HNK-a i TK-a.
Mi. D.

Na|ene stabljike indijske konoplje
Nezvani~no saznajemo da su pretresene ku}e koje na podru~ju Doboja koriste Janko Zier te Ljiljana Ostoji}. U ku}i Ziera policija je prona{la i izuzela 95,8 grama marihuane, te jedan ru~no pripremljen d`oint, dok je prilikom pretresa ku}e i dvori{ta koje kao ~lan porodi~nog doma}instva koristi Ljiljana Ostoji}, otkriven

zasad indijske konoplje, preciznije 57 stabljika visine od 50 do 150 cm. Nad osumnji~enim je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, a po doku men to va nju, pro tiv njih }e Okru`nom tu`ila{tvu Doboj biti podneseni izvje{taji zbog neovla{tene proizvodnje i prometa opojnih droga, potvr|eno je iz dobojske policije. L. S.

Foto: M. TUNOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Banjalu~ka policija privela je E. V. i A. D. iz Biha}a, koji se sumnji~e da su u proteklom periodu na podru~ju CJB-a Banja Luka izvr{ili vi{e te{kih kra|a, preciznije kra|a vozila i drskih kra|a. Nakon zavr{ene kriminalisti~ke obrade, dvojica Bi{}ana su pu{tena na slobo du, a pro tiv njih }e Okru`nom tu`ila{tvu biti dostavljen izvje{taj zbog tri te {ke kra|e i je dne kra|e.

13

Bi{}ani krali po Banjoj Luci

Privedena dvojica Tuzlaka

Slu`benici tuzlanske policije priveli su E. M. (1992) i M. O. (1994) iz Tuzle koji su odranije poznati kao osobe sklone zloupotrebi opojnih droga, a nakon {to je kod njih prona|en kesa sa marihuanom. Prona|ena materija }e biti proslije|ena na vje{ta~enje u Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku MUPa TK-a. E. M i M. O. su sprovedeni u prostorije PS-a Centar radi kriminalisti~ke obrade, a o doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

[

umar Taib [ahi} umalo je iskrvario kada su ga preksino} iz zasjede u naselju Tar~in, op}ina Had`i}i, napale {umokradice te mu zadale dva uboda no`em u le|a. Zasjedu su mu, prema [ahi}evim rije~ima, napravili nedaleko od Osnovne {kole, u trenutku kada je krenuo da obi|e teren.

PREKSINO] U TAR^INU [umokradice napale {umara

Taib [ahi} izboden no`em
Ermin Muhibi} i Mevludin Mehremi} privedeni, saslu{ani i pu{teni nakon {to su presreli i napali {umara koji ih je prije godinu uhvatio u kra|i {ume
FOTOAPA RAT I HRA BROST Mi ne ma mo oru`je, ni smo po sebno obu~eni ili osposo bljeni. Na oru `a ni smo sa mo fotoaparatom i hra bro{}u. Kada su me njih dvo jica na pa la, bio sam sam, ni sam mo gao ~ak ni po bje}i
Pomo} mu je ukazana u bolnici Ko{evo, gdje se ljekar nije mogao izjasniti o stepenu povreda. Zadr`an je Torakalnoj hirurgiji na daljem lije~enju. Motiv napada na [ahi}a, kako
Taib [ahi}: Svakodnevno nam prijete batinama i smr}u

Napad i bijeg
Nekoliko sati nakon napada, policija je privela Ermina Muhibi}a (20) i Mevludina Mehremi}a (34), koji su osumnji~eni za nasilni~ko pona{anje. Poslije krim-tehni~ke obrade u policiji, oni su ju~er pu{teni na slobodu, jer nije postojao zakonski osnov za njihovo pritvaranje. "Kolege su me zvale da jo{ jednom obi|emo teren. Sjeo sam u auto i krenuo. Oni su bili na biciklima. Nedaleko od moje ku}e, ta~nije kod {kole, preprije~ili su mi put. ^im sam iza{ao iz auta, Muhibi} je s no`em krenuo na mene. Uspio sam ga nekako savladati, ali Mehremi} mi je pri{ao straga i dva puta me ubo u le|a. Nakon toga su pobjegli ostaviv{i me da iskrvarim", pri~a nam Taib [ahi}, te dodaje da su Hitnu pomo} i policiju pozvali mje{tani Had`i}a, vidjev{i ga kako le`i na zemlji i krvari.

smr}u. Mi nemamo oru`je, nismo posebno obu~eni ili osposobljeni. Naoru`ani smo samo fotoaparatom i hrabro{}u. Kada su me njih dvojica napala, bio sam sam, nisam mogao ~ak ni pobje}i", pri~a [ahi}, dodaju}i da je zadobio ubodne rane duboke ~etiri i pet centimetara.

Zakon ~eka usvajanje
Sejo Ali}, zamjenik direktora Kantonalne uprave za {umarstvo u Sarajevu, isti~e da je {umarstvo u pravnom vakuumu jer zakon o {umama ve} godinu ~eka usvajanje. On dodaje da su prije rata {umari bili naoru`ani pu{kama. Tim zakonom, ako ikada stupi na snagu, {umarima }e biti dozvoljeno da nose pi{tolje. A do tada na raspolaganju im stoje samo fotoaparati.
D. P.

on tvrdi, povezan je sa ~injenicom da je Mehremi}a i Muhibi }a pri je go di nu za te kao u kra|i {ume. "Kolega i ja smo ih zatekli da

kradu {umu i slikali smo ih. Sad im je vjerovatno do{lo da plate kaznu... Ovo nije jedini napad na mene i moje kolege. Svakodnevno nam se prijeti batinama i

BANJA LUKA Dva udesa u blizini pumpe Rogulji}

Eksplozija u Modri~i

Dvije osobe te{ko su povrije|ene u saobra}ajnim nesre}ama koje su dogodile preksino} i ju~er nedaleko od benzinske pumpe Rogulji} na autoputu Banja Luka - Bosanska Gradi{ka. Dvadesetsedmogodi{nji Slobodan Mileti} iz Tesli}a, koji je motociklom iz jo{ neutvr|enih razloga preksino} udario u kamion, koji se kretao ispred njega, zadobio je povrede opasne po `ivot. Naime, kako je ju~er potvr|eno iz Klini~kog centra Banja Luka, kod Mileti}a su konstatovane povrede vratnog dijela ki~me i ki~mene mo`dine sa kvadriplegijom. On je smje{ten na Kliniku za traumatologiju, a sve dalje prognoze su neizvjesne. U drugom udesu, koji se desio ju~er prije podne, povrije|ena je Dijana Bo`i} iz Banje Luke. Ona je, voze}i fiat pandu prema Banjoj Luci, pri velikoj brzini udarila u zadnji dio golfa A4, u kojem su bile tri osobe, koje su pro{le bez povreda.

Motociklisti povrije|ena ki~ma

Bomba pod vozilom ^aslava Blagojevi}a
Za sada nepoznate osobe u no}i sa srijede na ~etvrtak postavile su i aktivirale eksploziv ispod renoa espace, koji koristi ^aslav Blagojevi}, zvani ^arli, iz Modri~e, od ranije poznat policiji po kriminalnim aktivnostima. Auto je bio u HajdukVeljkovoj ulici, nedaleko od Blagojevi}eve ku}e. Povrije|enih u eksploziji nije bilo, ali je na vozilu pri~injena {teta. Uvi|ajem je utvr|eno da je nepoznata osoba podmetnula eksploziv ispod zadnjeg lijevog to~ka auta, te je o{te}en zadnji dio vozila. Tokom uvi|aja policija je izuzela tragove koji }e biti proslije|eni na vje{ta~enje radi utvr|ivanja vrste eksploziva. De`urna tu`iteljica Okru`nog tu`ila{tva Doboj istakla je da je policija jo{ nije obavijestila o svim detaljima doga|aja, te da vrsta postavljenog eksploziva kao ni motiv postavljanja nisu jo{ poznati. Dodala je da je djelo okarakterisano kao izazivanje op{te opasnosti te da je u toku rad na otkrivanju i pronalsku izvr{ioca ovog krivi~nog djela. Prema rije~ima mje{tana Modri~e, uo~i eksplozije u blizini renoa espace stanari okolnih zgrada vidjeli su crni d`ip sa upaljenim dugim svjetlima, iz kojeg je dopirala glasna muzika. Navodno je jedan mladi} iza{ao iz d`ipa i plesao. Jedna od stanarki Hajduk-Veljkove ulice je, ~uv{i glasnu muziku, pogledala kroz prozor u trenutku kada je mladi} koji je plesao pokazao na Blagojevi}ev reno i rekao: "To je taj". Iz d`ipa je ~ula drugi glas koji je odgovorio: "Nije to taj, hajdemo". Nedugo nakon toga odjeknula je eksplozija. Nezvani~no se moglo ~uti da je Blagojevi} vlasnik kafi}a u kojem se skupljaju lokalni bajkeri, ali i problemati~ne osobe.
D. P.

Fiat nakon udesa: Voza~ica, nakon ukazane pomo}i, otpu{tena iz bolnice

Prema nepotvr|enim informacijama, Bo`i}eva je fiatom poku{ala da zaobi|e manji kamion, koji je stajao u njenoj traci, ali nije na vrijeme primijetila golf, koji je usporio kako bi poku{ao da zaobi|e drugi kamion firme ~iji su radnici popravljali uli~nu rasvjetu. Kada je vidjela golf i poku{ala zako~iti, ve} je, prema rije~ima o~e-

vidaca, bilo kasno te je svojim vozilom udarila u taj automobil. Po prijemu u Klini~ki centra Banja Luka, Bo`i}evoj je ukazana pomo}. - Zadobila je povredu istegnu}a mi{i}a vrata te prelom srednjeg prsta lijeve {ake. Zbrinuta je i pu{tena na ku}no lije~enje, potvrdili su nam iz ove zdravstvene L. S. ustanove.

14

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

15

16

REGION

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Josipovi} nakon sastanka sa izaslanstvom SNS-a

@elim da Hrvati i Srbi u Hrvatskoj formiraju dobre odnose koji se temelje na jednakosti svih gra|ana, ali i na priznanju hrvatske dr`ave i njezinih vrijednosti, poru~io je hrvatski predsjednik
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju~er, nakon {to je primio izaslanstvo Srpske narodne stranke (SNS), kako predsjednik Srpskog narodnog vije}a Milorad Pupovac njegov istup u tjedniku tog vije}a Novosti, u kojem je iznio niz kritika na Pupov~ev ra~un, `eli svesti na osobni sukob, dok je predsjednik SNS-a Milan Rodi} poru~io kako je Pupovac opasan po srpsku zajednicu u Hrvatskoj, a postao je nezgodan i za hrvatsku Vladu, prenijela je Fena. “Ne zanima me bilo kakva afera vezana za gospodina Pupovca, ja se time ne bavim, ja se bavim na~elnim problemima” poru~io , je predsjednik Josipovi}, dodav{i kako “Pupovac i ekipa oko njega” `ele stvar svesti na osobne probleme i sukobe. koja se kriti~ki izrazila o stanju u srpskoj manjini kada je rije~ o demokratskim institucijama i financiranju aktivnosti” . Problemi koje su istaknuli ozbiljni su i treba ih rje{avati, poru~io je predsjednik Republike Hrvatske. Pupovca je Rodi} prozvao zbog

NE ZANIMA ME PUPOVAC
“Bit }e tu posla i za istra`ne organe. Za vrijeme HDZ-ove vlasti gospodin Pupovac je znao da mu ne}e nitko ni{ta, ali uvijek ostaje trag novca” poru~io je , Rodi}. ^elnik SNS-a izrazio je ujedno `aljenje {to mediji sukob Pupovac - Josipovi} u tjedniku Novos-

Ivo Josipovi}: Bavim se na~elnim problemima

Po{tovati `rtve re`ima
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi}, u izjavi povodom Evropskog dana sje}anja na `rtve svih totalitarnih i autoritarnih re`ima, istaknuo je kako od po~etka svog mandata zagovara politiku punog i bezrezer vnog po{tivanja svih `rtava totalitarnih i autoritarnih poredaka, bez obzira na to o kome se radi i u kojim je okolnostima neko postao nevinom `rtvom ekstremizma, prenijela je Fena. Napominje da je Evropski dan sje}anja na `rtve totalitarnih i autoritarnih re`ima, koji je ju~er obilje`en, prilika da se podsjetimo svih pojedinaca, dru{tvenih skupina, manjina i naroda, koji su stradali zbog politi~kog, vjerskog, ideolo{kog i svakog drugog ekstremizma. “U 20. stolje}u, Europa je, na`alost, bila kolijevka nekih od takvih totalitarnih ideologija: nacizma, fa{izma i komunizma, posebno u svojoj brutalnoj formi staljinizma. Bila je, tako|er, i prostor u kojem su dugo postojali autoritarni ili poluautoritarni poreci. Gotovo nijedna zemlja Europe nije uspjela izbje}i diktaturu, ekstremizam i politi~ko nasilje nad nekom skupinom i mnogim pojedincima. Mnoge su dr`ave u tome stolje}u bile okupirane, a druge su bile `rtvama unutra{njeg politi~kog, etni~kog ili ideolo{kog nasilja. @rtve pro{lih ratova, holokausta, politi~kog ekstremizma protiv manjina, stradanja u poslijeratnom razdoblju, stradanja u Domovinskom ratu, kao i druge `rtve netolerancije i nasilja ostaju nam trajnom opomenom da uvijek i neprekidno moramo raditi na o~uvanju mira i demokracije, kao i na spre~avanju nasilja i totalitarnih tendencija. Neka je vje~na slava nevinim `rtvama, kojih }emo se uvijek sje}ati!”, stoji u izjavi hrvatskog predsjednika. primanja vi{e od 7,6 miliona kuna za Srpsko narodno vije}e, koje je, kako tvrdi Rodi}, dobio 2008. iz pri~uve od Ministarstva regionalnog razvoja, {umarstva i vodnog gospodarstva. ti tuma~e njihovim osobnim sukobom. “Novosti su list koji se financira iz hrvatskog prora~una i namijenjen je srpskoj nacionalnoj manjini da kroz njega iznosi svo-

Gdje su milioni?
“@elim da Hrvati i Srbi u Hrvatskoj formiraju dobre odnose koji se temelje na jednakosti svih gra|ana, ali i na priznanju hrvatske dr`ave i njezinih vrijednosti. To je bio razlog za{to sam o~ekivao da }e neki od politi~ara s manjinske scene do}i i na obilje`avanje Oluje, a gospodin Pupovac to nije htio. To je bio povod cijele ove pri~e, a ne neka pisanja iz Novosti” , rekao je Josipovi}. Za izaslanstvo SNS-a, kao i predsjednika Op}inskog vije}a Op}ine Trpinja Nikolu Lazi}a, kojeg je ju~er tako|er primio, rekao je kako je to “grupa ljudi

je probleme, no njega je Pupovac uzeo kao partijsko i osobno glasilo” rekao je Rodi}. , Rodi} je opovrgnuo i nedavnu Pupov~evu izjavu o tome kako ve} 20 godina radi za srpski narod i zajednicu u Hrvatskoj. “Srbi bi za 20 godina ve} tri puta obi{li ekvator i vratili se nazad u Hrvatsku, a oni se jo{ nisu vratili” naglasio je Rodi}, dodav{i ka, ko je osnovni problem pri masovnijem povratku izbjeglih Srba u Hrvatsku to {to nisu objavljeni popisi za ratne zlo~ine. Predsjednika su, rekao je Rodi}, izvijestili i o nerije{enim pitanjima stambenog zbrinjavanja te otkupa stanova, kao i pitanjima povrata imovine. “Pupovac se odavno odmetnuo od srpskog naroda. Nedavno je izjavio da vodi dr`avnu politiku. Dr`avnu politiku u Hrvatskoj trebaju voditi stranke ve}inskog hrvatskog naroda, a mi manjinske stranke trebamo gledati da u slozi i zajedni{tvu ostvarimo svoja prava i `ivimo s hrvatskim narodom” naglasio je Rodi}. , U srpskoj zajednici u Hrvatskoj ima ljudi i pojedinaca koji imaju velik teret pro{losti, naglasio je Rodi}, dodaju}i, me|utim, i kako }e dugo postojati dvije istine u Hrvatskoj. “Jedna je hrvatskog naroda, koji Oluju slavi kao svoju pobjedu i osnivanje vlastite dr`ave. Smatram da tamo srpski predstavnici, koji su izgubili najmilije ili

TRAG NOVCA Za vrijeme HDZ-ove vlasti gospodin Pupovac je znao da mu ne}e nitko ni{ta, ali uvijek ostaje trag novca, poru~io je Rodi}
napustili ognji{ta na taj dan, Oluju ne do`ivljavaju kao pobjedu ve} kao tugu” rekao je Rodi}. ,

Rano za susret s Nikoli}em
Novinare je zanimao i stav predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi}a o regionalnoj politici. “Siguran sam da }e do}i vrijeme da se razgovara i sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikoli}em. Vi{e puta sam isticao da su neke njegove izjave bile neprimjerene, osobito oko Vukovara i Srebrenice, no vjerujem da }e tu do}i do promjena” , ustvrdio je Josipovi}. Susret njega i Nikoli}a, kazao je, ne bi imao puno smisla jer bi malo ko u to vjerovao dok se ne ri je {e pro ble mi ve za ni uz odre|ene Nikoli}eve izjave. “Ka da pred sje dnik Ni ko li} poka`e da je druga~iji politi~ar od onog kakav je bio 90-ih, nema zapreka da se na|emo i razgovaramo o suradnji na{ih zemalja” poru~io je hrvatski pred, sjednik.

LINI]: BOGATIJI ]E PLA]ATI VI[E
Hrvatski ministar financija Slavko Lini} izjavio je da je politika hrvatske Vlade, kada je rije~ o najavljenom porezu na imovinu, da oni koji su bogatiji pla}aju vi{e te je poru~io gra|anima da se ne boje jer ne}e imati nikakvih poreza ve}ih od sada{nje komunalne naknade, javila je Fena. Za vijesti RTL televizije ministar Lini} rekao je da je u javnosti ovih dana izre~eno puno neistinitih podataka u vezi s najavom uvo|enja poreza

na imovinu te da je to sve, dodao je, “u funkciji za{tite bogata{a” prenosi Hina. , Gra|anima, pak, rekao je Lini}, vrlo jasno poru~uje da je za bogata{e koji su svjesni da za potrebe hrvatske dr`ave, pogotovo za zdravstveni sustav, trebaju dati malo vi{e nego do sada, to razlog da se s time ne sla`u te da se protiv toga bore la`ima i neistinama i podacima koje niko od stru~nih ljudi u Ministarstvu financija nema.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

17

Tragedija u blizini Ljubljane

Suo~avanje s pro{lo{}u
Predsjednik slovenske Vlade Janez Jan{a u ~etvrtak je u poslanici povodom sje}anja na `rtve svih totalitarnih re`ima pozvao svoje sunarodnjake da se slo`e glede priznanja zlo~ina nastalih u vrijeme komunisti~kog totalitarnog re`ima, prenijela je Fena. “Narod koji nije ra{~istio sa svojom pro{lo{}u ne mo`e graditi sada{njost i stvarati temelje za bolju budu}nost”, poru~io je Jan{a. On smatra da su Slovenci i danas traumatizirani ideolo{kim podjelama nastalim u Drugom svjetskom ratu i zbog zlo~ina komunisti~kog re`ima koji nisu prepoznati i prikazani kao takvi. Jan{a je u poslanici poru~io da je povijesna du`nost dana{njih Slovenaca priznati krivice i gre{ke iz pro{losti, te ih osuditi, ali i zahtijevati “odgovornost onih koji su u ime totalitarne ideologije skrivili smrt hiljada `rtava i uzrokovali trpljenje vi{e nara{taja”.

^etvero mrtvih u padu balona
Klini~ki bolni~ki centar Ljubljana potvrdio je da je u bolnicu dovedeno 18 osoba, neke s te{kim opeklinama, te da su me|u unesre}enima i djeca
Osamnaest ranjenih, ~etvero mrtvih i nekolicina nestalih koji se jo{ tra`e tragi~na je bilanca nesre}e nakon pada balona u blizini Ljubljane u ~etvrtak, ne{to prije osam sati. Klini~ki bolni~ki centar Ljubljana potvrdio je da je u bolnicu dovedeno 18 osoba, neke s te{kim opeklinama, te da su me|u unesre}enima i djeca. Neki od unesre}enih preba~eni su u bolnice u Celju i Novom Mestu, javila je Hina. ~e, a prema neslu`benim informacijama, jo{ nisu prona|eni ni svi iz balona koji se zapalio u zraku, nakon {to je kormilar od kontrole zra~nog prometa putnika bila u plavom balonu kojeg je, navodno, zahvatio zra~ni vrtlog, a zapalio se u zraku, dok je nedaleko od istog mjesta u isto vrijeme sletio manji, crveni ~et vrtak za hva tio je zra ~ni vrtlog. Neki od o~evidaca, prenose mediji, navode da se balon nije zapalio u zraku, nego prilikom prisilnog pristanka, kad je udario u drvo.

Od prodaje preduze}a 600 miliona eura
Srbija je ranije trebalo da tra`i za{titu imovine na Kosmetu, gdje je od prodaje i privatizacije dru{tvenih preduze}a, u koja je ulagala, do jula ove godine inkasirano oko 600 miliona eura, rekao je Vukoje Vukojevi}, predsjednik Privredne komore Kosova i Metohije koja posluje u okviru Privredne komore Srbije, javila je Srna. Firma biv{e ameri~ke dr`avne sekretarke Madeleine Albright `eli da kupi po{tu i telekomunikacije Kosova, dok penzionisani general ameri~ke vojske i komandant NATO-a tokom bombardovanja Srbije Wesley Clark tra`i od Pri{tine licencu za istra`ivanje rezer vi uglja.

ZRA^NI VRTLOG Po neslu`benim informacijama i izjavama nekih o~evidaca, balon s 32 putnika ne{to prije osam sati u ~etvrtak zahvatio je zra~ni vrtlog
zatra`io dozvolu za slijetanje, navodno, zbog pribli`avanja nevremena. Razja{njena je i pogre{na informacija koju je na po~etku potvrdila i policija, a u kojoj se govorilo o dva pala balona sa 32 putnika. Pokazalo se da su 32 unesre}ena balon u kojemu nije bilo unesre}enih ni ranjenih. Policija koja jo{ vodi istragu ne `eli davati izjave o mogu}im uzrocima nesre}e, a po neslu`benim informacijama i izjavama nekih o~evidaca, balon s 32 putnika ne{to prije osam sati u

Nepristupa~an teren
Na mjestu nesre}e u Igu kod Ljubljane i dalje se nalaze policijski slu`benici i vatrogasci, a tra`e se i nestali iz balona. Rije~ je o te{ko prohodnom terenu, pa su anga`irani i psi traga~i, a policija teren pretra`uje helikopterom. Ovo je najte`a nesre}a s balonom za panoramske izlete u Sloveniji do sada. Ranije takvih nesre}a nije bilo, a ovakvi su se izleti smatrali relativno sigurnima.

Udario u drvo
Istodobno, policija je potvrdila da je `rtava vi{e nego {to su govorile prve informacije. Neslu`beno je poginulo ~etvero. Istraga nesre}e i dalje te-

18

SVIJET
VIJESTI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Kontroverza oko izru~enja

Nove `rtve granatiranja u Siriji
Sirijska vojska je uz podr{ku tenkova u{la u Daraju, na obodu Damaska, poslije 24-satnog granatiranja pobunjeni~kih polo`aja. Izvori iz sirijske opozicije tvrde da je u napadima iz ar tiljerijskog oru|a i helikoptera ubijeno najmanje 15, a ranjeno 150 ljudi, prenio je Reuters. Amnesty International je upozorio da u ar tiljerijskim i vazdu{nim napadima na grad Alep uglavnom stradaju civili, uklju~uju}i i djecu. U izvje{taju koji je ju~er objavljen, Amnesty navodi da vojska provodi nasumi~ne napade na stambene ~etvrti i da je u vazdu{nom napadu 6. augusta na jednu ku}u poginulo 10 ~lanova porodice, od kojih sedmoro djece. Prema izvje{taju, u dijelu Alepa blizu sjedi{ta vazduhoplovne obavje{tajne slu`be, koje je pod kontrolom vladinih snaga, redovno se pronalaze tijela mladi}a, s lisicama na rukama i prostrelnom ranom na glavi.

ASSANGE NEMA OSNOVE ZA STRAH OD DO@IVOTNE KAZNE U SAD-u
[vedska zabrinuta za svoj demokratski ugled u svijetu
{vedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt je napisao: “Na{ stabilni pravosudni i konstitucionalni sistem garantuje pravo govora svima. Odlu~no odbacujemo bilo kakve optu`be za protivno.” Zajedno sa drugim nordijskim zemljama, [vedska sebe do`ivljava kao pravosudni raj i udomila je na hiljade politi~kih izbjeglica, po~ev{i od Latinske Amerike 1970-ih do Ira~ana koji su pobjegli od ameri~ke intervencije nakon 2003. godine.

Assange sklon teorijama zavjere

Dok se osniva~ Wikileaksa bori da ostane u Velikoj Britaniji, [vedska je odlu~na u tome da Julian Assange izvrgava ruglu jedan od najrespektabilnijih pravosudnih sistema i dovodi u pitanje naciju koja je poznata po tome {to prihva}a, a ne izru~uje politi~ke disidente.

Elipsa s balkona
Assange, koji se krije u ekvadorskoj ambasadi, gdje mu je zagarantovan diplomatski azil, ka`e da se boji da }e ga Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave poku{ati izru~iti [vedskoj zbog optu`bi za silovanje i zlostavljanje. Njegov govor sa balkona ekvadorske ambasade u nedjelju se bazirao na onome {to je on nazvao lov na vje{tice, no optu`be za silovanje tom prilikom nije spominjao. Assangeove optu`be su razjarile mnoge u [vedskoj, koji se pozivaju na to da su dvije `ene koje su Assangea optu`ile za seksualno zlostavljanje marginalne u ~itavoj ovoj pri~i, u odnosu na neprovjerene teorije zavjere koje poti~u iz Amerike. “Assange je postao megaloman koji o~ito ima malo veze sa stvarno{}u,” napisano je u {vedskim dnevnim novinama Svenska Dagenblat nakon njegovog obra}anja s balkona. Druge novine, Dagens Nyheter, pi{u da ~itava afera treba da se prati te da se mora stati u odbranu [vedske kao zemlje kojom vlada zakon. Nakon {to je Ekvador Assangeu dao azil,

Optu`ba za silovanje
Sve to ne zna~i da optu`be za silovanje nisu podlo`ne kritiNaomi Wolf

16 ljudi poginulo u napadu Kurda
[esnaest kurdskih pobunjenika i pet turskih vojnika je poginulo u napadu Kurda na jedan vojni konvoj u jugoisto~nom dijelu Turske. Kako pi{e turski dnevni list Hurijet, pobunjenici su bombu postavili na putu kojim je prolazila kolona vojnih vozila u provinciji Hakari, a u sukobima koji su izbili, po{to su pobunjenici otvorili vatru na konvoj, poginulo je 16 Kurda. Iz kancelarije guvernera provincije Hakari je saop{teno da je u sukobima poginulo i pet turskih vojnika. U posljednje vrijeme u~estali su sukobi izme|u pripadnika turskih bezbjednosnih slu`bi i kurdskih pobunjenika, koji se bore za nezavisnost u jugoisto~nom dijelu Turske. U sukobima koji izme|u njih traju od 1984. godine poginule su desetine hiljada ljudi. Turska vlada je ove sedmice okrivila pobunjenike za bomba{ki napad u kojem je u blizini sirijske granice poginulo devet osoba.

kama. Assange treba da se suo~i sa ispitivanjem vezano za ovaj incident a koji se ti~e i dvije `ene, odnosno pitanja sporazumnog seksualnog odnosa. Oni koji kritikuju ovu optu`bu tvrde da je u nekim zemljama ~ak upitno da li se ovdje radi o silovanju. ^ak je i svjetski poznata feministkinja Naomi Wolf, autorica knjige “Mit o ljepoti”prozvala in, ternacionalni lov na Assangea, rekav{i da ona li~no poznaje 1,3 miliona tipova koji su optu`eni za sli~ne stvari. Radi se o tome da je, kako je navedeno u slu~aju koji je pokrenut 2010, Assange imao seksualne odnose sa dvije `ene u kratkom periodu tokom njegove posjete [vedskoj u avgustu iste godine. Nakon toga su obje `ene oti{le u policiju zahtijevaju}i od Assangea da se podvrgne HIV testu. U slu~aju prve `ene se navodi da je u pitanju seksualni ~in sa elementima nasilja u njenom stanu, dok u drugom slu~aju optu`eni nije koristio za{ti-

tu. Optu`be za silovanje u ovoj zemlji spadaju me|u najozbiljnije i ako se Assangeu doka`e krivnja, mogao bi da slu`i zatvorsku kaznu do ~etiri godine. Advokat dviju `ena zamjera Assangeu jer se nije vratio u [vedsku na ispitivanje. “On ne rizikuje da }e biti izru~en Americi, gdje }e ga mu~iti ili gdje }e dobiti do`ivotnu kaznu. To je potpuno apsurdno, jer on treba da bude izveden pred sud u [vedskoj” rekao je , Claes Borgstrom za Reuters. Istovremeno, Assange mo`da i nema zbog ~ega da se brine jer, kako ka`e profesor prava Christian Diesen, u praksi devet od 10 slu~ajeva optu`bi za silovanje bude odba~eno prije nego {to do|e pred sud. No gdje nema svjedoka, slika ili tehni~kih dokaza, postoji jedino rije~ tih `ena protiv optu`enog, {to nije dovoljno da bude osu|en. Zvani~nih zahtjeva za izru~enje Americi nije bilo, i o tome da li }e Assange biti izru~en odlu~uje sud u [vedskoj. U svakom slu~aju, eventualno izru~enje Americi }e biti komplikovan i dugotrajan proces, ~iji je ishod neizvjestan.

Berlinska racija

Prva dr`avna posjeta Kim Jong-una
Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un trebalo bi da krene u prvu dr`avnu posjetu i da prisustvuje me|unarodnoj konferenciji u Iranu. Ju`nokorejski mediji prenose da }e Kim u~estvovati na {estodnevnom samitu Pokreta nesvrstanih, koji se odr`ava u Teheranu idu}e sedmice. Ukoliko se ova posjeta zaista dogodi, bi}e to signal za radikalnu promjenu u odnosu na prethodnika, njegovog oca Kim Jong-ila, koji je bio poznat po tome {to je rijetko putovao i nikad nije putovao avionom.

Vlasti na zapadu Njema~ke zabranile su rad tri organizacije krajnje desnice, a policija je iz vr{i la pre tra gu oko 150 imanja, {to je do sada najve}i udar na neonaciste u regionu. Izvr{ene su pretrage na oko stotinu adresa u Dortmundu, Hammu i regiji Unna, te u gotovo 50 stanova u Aachenu, Dürenu i Heinsbergu. Vi{e od 900 policajaca u{lo je u objekte nakon {to je ministar unutra{njih poslova pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Ralf Jäger zabranio organizacije Nationaler Widerstand Dortmund, Kameradschaft Hamm i Kameradschaft Aachener Land.

Neonacisti na udaru
Prema pisanju dnevnika Tagesspiegel, ove tri organizaci je sma tra ne su na jo pa sni jim u pokrajini. Sve tri organizacije smatraju se nasilnim. Grupa iz Aachena ozlogla{ena je do te mjere da se njeno djelo van je gra ni ~i sa te ro ri zmom. Policija je dvojicu ~lanova organizacije iz Aachena zaustavila prije dvije godine i kod njih su prona|ene bombe ku}ne izrade sa komadi}ima stakla. Uhap{eni su planirali da bombe bace na ljevi~are i policiju. Otkriveno je i da su povezani sa neonacisti~kom organizacijom koja sebe naziva NaciPretrage na oko stotinu adresa u Dortmundu

onal so ci ja lis ti ~kim pod ze mljem, a za koju se smatra da je odgovorna za devet ubistava motivisanih rasizmom, te za ubistvo `ene policajca. Jäger je naglasio da je ovom akcijom

napravljena velika pukotina u neonacisti~koj mre`i. Konfiskovani su fondovi grupa i no{enje bed`eva i drugih simbola navedenih grupa od sada je protivzakonito.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Slu~aj Marten

U Belgiji traju protesti zbog slu~aja Marten, a izraelska policija provela je ozbiljnu raciju otkriv{i me|u pedofilima ~ak i dr`avne slu`benike. Michelle Marten, prijateljica i sau~esnica belgijskog pedofila Marca Dutrouxa, mogla bi da bude uslovno oslobo|ena. Ta vijest uzburkala je javnost u Belgiji i izvela na ulice hiljade ljudi koji protestuju zbog zakonskih odredbi koje to omogu}avaju.

PEDOFILSKI SKANDALI U BELGIJI I IZRAELU

Prodaja ostrva
Pla{ite se da ulo`ite u gr~ke obveznice? Investirajte umjesto toga u gr~ka ostrva, pi{e ju~er francuski list Le Mond. Premijer Gr~ke Antonis Samaras je u inter vjuu Le Mondu rekao da bi vlada u Atini mogla da zaradi na nenaseljenim ostrvima, prenosi agencija AP. Samaras je naveo da su investicije klju~ za o`ivljavanje ekonomije, a da planovi privatizacije uklju~uju prodaju i dijela obale Atike. Na pitanje da li je vlada spremna da proda nenaseljena ostrva, premijer je rekao: “Sve dok to ne predstavlja problem po nacionalnu bezbjednost, neka od tih ostrva mogla bi da imaju komercijalnu upotrebu.” Samaras nije dao druge detalje niti je rekao da bi vlada prodala sva ostrva. “Ni u kom slu~aju se ne radi o tome da ih prodamo jef tino, ve} da pretvorimo neiskori{tene terene u kapital koji bi donosio prihode, uz realne cijene”, dodao je on.

Demonstracije u Evropi
Slu~aj Marten je skandalizovao javno mnijenje u Belgiji i u cijeloj Evropi. Ovaj problem prevazilazi problem pravosu|a, ocjenjuju eksperti i dodaju da treba uzeti u obzir da je cilj u~esnika mar{a bio sastanak sa ministrom pravosu|a zemlje radi predaje konkretnih predloga. Demonstranti negoduju protiv primjene zakona, smatraju}i ga nezadovoljavaju}im. Zakonom je predvi|eno da u slu~aju primjernog pona{anja pedofili mogu da budu oslobo|eni, ako su stru~njaci uvjereni da mogu da zauMichelle Marten, prijateljica i sau~esnica belgijskog pedofila Marca Dutrouxa

zmu odgovaraju}e mjesto u `ivotu dru{tva. U slu~aju Marten sudije samo primjenjuju zakon. Kriti~ari navode da se francusko i belgijsko pravosu|e bore sa posljedicom, a ne sa uzrokom, {to ne poma`e u eliminaciji pedofilije. Zapadna {tampa rado pi{e o nekom ~ovjeku u jednoj od muslimanskih zemalja koji je nanio povrede 13-godi{njoj supruzi koje su imale fatalan ishod, ali ista ta {tampa pasivno pre{utkuje ili niveli{e zlo~ine pedofila u mnogim zapadnim zemljama.

Pedofilija je zlo koje je oduvijek postojalo i bi}e ga i ubudu}e, upozoravaju mediji.

Internet-akcija
Me|utim, navode kriti~ari, ~udovi{ta `ive me|u nama i, zalije~iv{i se u psihijatrijskim klinikama, koje su za mnoge od njih “sigurna ku}a” ponovo izla, ze u svijet u `elji za novim avanturama. Izraelska policija je nedavno provela najve}u operaciju u svojoj historiji protiv pedofila: za jednu no} uhap{eno je tri-

desetak osoba. Akcija je pripremana tri mjeseca. Saradnica policije posje}ivala je internet-forume i ~etove, popularne me|u pedofilima, i predstavljala se kao 12-godi{nja djevoj~ica. Tridesetak mu{karaca po`eljelo je susret i seksualni odnos. [tampa pi{e da su uhap{eni mu{karci imaju izme|u 20 i 57 godina. Me|u njima ima dr`avnih slu`benika, biznismena, studenata i jedan penzionisani policajac. Ono {to je karakteristi~no jeste da su ti ljudi ve}inom bez kriminalnog dosjea.

Patinho: Amerika nam nije otac
Ministar vanjskih poslova Ekvadora Ricardo Patinho izjavio je da njegova zemlja ne strahuje od osvete SAD-a zbog davanja azila Julianu Assangeu, isti~u}i da Amerika “nije ni otac, niti nastavnik da bi nas ka`njavala”. “Mislimo da nema ra zloga za osve tu zbog su ve re ne odlu ke Ekvadora (da odobri azil Assangeu), niti mislimo da je neka ka zna mogu}a”, izjavio je Patinho za rusku TV stanicu na engleskom Russia Today. Patinho je rekao da Britanija nije uputila njegovoj zemlji zvani~no saop{tenje kojim demantuje prijetnje da }e upasti u ambasadu Ekvadora u Londonu da bi uhapsila osniva~a Wikileaksa Assangea. Britanija bi, rekao je Patinho, trebalo da se izvini Ekvadoru u pisanoj formi za prijetnje ili bar da prizna da je napravila gre{ku. “Samo poslije toga mogu} je dijalog”, istakao je on. Patinho je naveo da na~in na koji bi Britanija najbolje mogla da ispravi gre{ke jeste da dozvoli Assangeu siguran prolaz. “Ako Britanija upadne u ambasadu Ekvadora, to }e iza zvati ozbiljne posljedice”, ka zao je Patinho, ali i dodao da smatra da se to ne}e dogoditi.

SAD

Anton Caluori, Amerikanac koji je putem elektronske po{te zaprijetio da }e ubiti predsjednika SAD-a Baracka Obamu, pojavio se pred sudom u Seattleu i mogao bi biti osu|en na 25 godina zatvora, objavili su ameri~ki mediji. Policija je prije dva da na u pred gra|u Se at tlea uhapsila Antona Caluorija (31), koji je optu`en za prijetnju ubistvom predsjedniku i napad na federalnog agenta koji ga je s policijom hapsio. “Ubi}u predsjednika!... Do|ite i uhvatite me. Dajem vam sedam dana” napi, sao je Anton Caluori u mejlu FBI-ju. Portparol tajne slu`be Brian Leary izjavio je da su agenti odmah oti{li kod osumnji~enog.

25 godina zatvora zbog prijetnji Obami?

U trenutku hap{enja kod Caluorija, koji je “uperio oru`je” u agenta, prona|eno je razno naoru`anje, ve}a koli~ina municije i eksplozivnih naprava. Caluorijev advokat Kyana Stephens je zatra`ila procjenu mentalnog stanja njenog klijenta. Ameri~ko tu`ila{tvo ne isklju~uje da je Caluori mogao predstavljati realnu opasnost za bezbjednost Obame. “Sve prijetnje predsjedniku shvatamo vrlo ozbiljno” izjavio je , pomo}nik tu`ioca Steven Masada. Sudija je novo saslu{anje zakazao za 27. august, kada }e biti razmatrani zahtjev odbrane za procjenu Kaluorijevog mentalnog stanja i uslovi pritvora, uklju~uju}i mogu}nost kaucije.

LIBIJA

Seif al-Islam na su|enju
gradu Zenten, gdje se on nalazi od hap{enja novembra pro{le godine, saop{tio je portparol libijskog glavnog tu`ioca. - Komitet kancelarije glavnog tu`ila{tva zavr{io je istragu o zlo~inima koje je Seif al-Islam po~inio od po~etka revolucije 15. februara 2011. do hap{enja, izjavio je Taha Naser Baara. On je dodao da je pripremljena optu`nica, koja }e biti predata glavnom tu`iocu prije nego {to bude utvr|en datum po~etka su|enja. Baara je precizirao da }e se Seifu al-Islamu suditi u gradu Zentenu, 170 kilometara jugozapadno od Tripolija, i dodao da je sud u ovom gradu osposobljen za takav proces, kao i da }e biti otvoren za medije. On je ocijenio da su gradovi koji su udaljeniji od prijestonice mnogo bezbjedniji. Australijska pravnica Me|unarodnog suda u Haagu Melinda Taylor je pritvorena u Zintanu prije nepun mjesec. Optu`ena je zato {to je sa troje kolega pomagala Saifu, kojeg je dr`ala lokalna policija, te jer mu je poku{ala doturiti pismo. Melinda Taylor je nakon toga oslobo|ena, no izjavila je da sumnja da }e Gadafijev potomak imati po{teno su|enje.

Advokatica Gadafijevog sina u zindanu
Me|unarodni krivi~ni sud u Haagu izdao je potjernicu za Seifom al-Islamom (40) zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti tokom sukoba koji su doveli do pada libijskog re`ima, a zatim i do ubistva njegovog oca Muamera Gadafija. Su|enje Seifu al-Islamu, sinu svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, bi}e organizovano u septembru u

20

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POTRA@ITE NOVI BROJ NA KIOSCIMA

Pored pri~a sa naslovnice SAN donosi:
NA[I APSURDI: 540.000 nezaposlenih i dr`ava tla~i

Za svaku prijavu na posao moraju izdvojiti 50 KM!
ORU@ANE SNAGE BiH: Primaju 300 regruta, prijavilo se 7.000 kandidata

Za siguran posao lobiranja uveliko traju, konkursna komisija pravi rang listu
ALARMANTNO: Privi|enja iz pro{loga vijeka

Ljekari kucaju recepte na pisa}im ma{inama, ministri ~ekaju bolja vremena!
GORI VATRA: FBiH od drveta ne vide {umu

Za pusto{ i goleti kriv Parlament: Tri godine (ne)donosi zakon!
ESTRADA: Ferid Avdi}, bh. pjeva~

Niko ne}e da kopa njivu, svi lete u muzi~are
NAKON OLIMPIJADE: Za{to je bh. sport pao na najni`e grane

Zbog politi~ke podobnosti, ne{kolovanih trenera i nezaja`ljivih roditelja? POTRA@ITE NOVI BROJ NA KIOSCIMA

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

21

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Standard&Poor’s predvi|a

SAD sljedeće
godine u recesiji
Ekonomski analiti~ari predvi|aju da bi ameri~ka vlada mogla biti prisiljena da od po~etka sljede}e godine smanji potro{nju i pove}a poreze, {to bi jo{ dodatno ote`alo ekonomsku situaciju
Naredne godine SAD bi mogle u}i u recesiju, pad BDP-a bi mogao iznositi 0,5 posto, dok bi u prvoj polovini 2013. rast mogao imati minus od 2,9 posto samo ove godine u SAD-u su otpu{ene283.000 ljudi. Kako bi se odr`ali na tr`i{tu, poslodavci re`u tro{kove otpu{tanjem zaposlenika. ^ak 60 posto dobilo je otkaz upravo zbog restrukturisanja i smanjenja tro{kova.

Evropska centralna banka razmi{lja o tome da u sklopu novog plana kupovine obveznica odredi ciljani nivo prinosa, o kojoj javnost ne bi bila informirana, kazali su u ~etvrtak za Reuters izvori iz sredi{nje monetarne institucije eurozone. Taj “implicitni ciljani nivo” spada me|u opcije koje se razmatraju, ali nikakva odluka ne}e biti donesena prije sastanka ECB-a 6. septembra, kazao je jedan izvor. Navedeni limit mogao bi biti fleksibilan, dodao je. Drugi je izvor ponovio da nikakva odluka ne}e biti donesena prije tog sastanka, ali nije `elio isklju~iti ni tu mogu}nost. Predsjednik ECB-a Mario Draghi signalizirao je ovog mjeseca da bi banka mogla po~eti kupovati obveznice kako bi snizila {panske i italijanske tro{kove zadu`ivanja. Njegova objava je popravila raspolo`enje na svjetskim tr`i{tima. Odre|ivanje konkretnog, poznatog, ciljanog nivoa prinosa na obveznice moglo bi pota-

ECB uvodi ograni~enje prinosa

knuti politi~ku raspravu izme|u ECB-a i vlada eurozone o tome {to bi bio primjereni nivo. Banka to `eli izbje}i, rekao je Christian Schulz, biv{i ekonomist ECB-a koji sada radi u banci Berenberg Bank. Izbjegavanje objave ciljanog nivoa prinosa tako|er bi moglo biti problemati~no. “Bio bi to poziv tr`i{tima da ~ine ono {to ne `elite da ~ine, odnosno da prodaju sve dok ne doznaju na kojem }ete nivou prinosa intervenirati” pojasnio , je Schulz. “Mislimo da bi eksplicitan, jasan, svima poznati ciljani nivo prinosa bio iznimno koristan. [vicarsko iskustvo pokazuje da ako ne objavite jasan ciljani nivo, tr`i{ta }e ga vjerovatno nastojati izmamiti od vas” dodao je. , Finansijska tr`i{ta testirala su {vicarsku centralnu banku, potpiruju}i pro{le godine rast {vicarskog franka sve dok SNB nije odredio minimalni te~aj franka prema euru kako bi otklonio opasnost recesije.

Aktivnost u padu
Agencija za procjenu kreditnih rejtinga Standard and Poor’s u najnovijoj procjeni isti~e da su pove}ane {anse da SAD sljede}e godine ponovno padnu u recesiju. Ameri~ka agencija pove}ala je te {anse na 25 posto, sa 20 posto, koliko su predvi|ali u februaru. Najve}a svjetska ekonomija jo{ se sporo oporavlja od ekonomske katastrofe koja je pogodila 2008. i 2009. godine. Ekonomski analiti~ari predvi|aju da bi ameri~ka vlada moga biti prisiljena da od po~etka sljede}e godine smanji potro{nju i pove}a poreze {to bi jo{ dodatno ote`alo ekonomsku situaciju. Oni upozoravaju da je ameri~ka ekonomska aktivnost lagano pala u proteklih nekoliko mjeseci. Rezovi u bud`etu i pove}anje poreza koji bi na snagu trebali stupiti po~etkom 2013. godine mogli bi da rezultiraju o{trim usporavanjem ameri~ke ekonomije, upozorio je Bud`etski

U SAD-u ove godine otpu{tene 283.000 ljudi

odbor ame ri ~kog Kon gre sa. Odbor je upozorio kako bi SAD dogodine lako mogle u}i u novu recesiju ako Kongres ne odgodi predvi|ene fiskalne mjere.

Strana~ka bitka
Ova tema lako bi mogla da postane izvor te{ke strana~ke bitke, posebno kada se zna da se sljede}e godine odr`avaju i izbori za Kongres i Senat. Odbor je u svom izvje{taju naveo da }e nezaposlenost vjerovatno ostati iznad osam posto u nastavku ove godine. Predvi|ene promjene bi bud`etski deficit srezale na 641 milijardu dolara, {to ozna~ava rezanje od 500 milijardi dolara. Dug je spisak kompanija koje su ove godine otpustile zapolenike ili najavile otpu{tanja.

OTKAZI Hewlett Packard }e otpustiti 27.000 ljudi, {to je ~ak 7,7 posto od ukupnog broja zaposlenih, American Airlines otpu{ta 14.200 zaposlenika ili ~ak 17,7 posto, a Locked Martin 10.000 ili 8,1 posto
Hewlett Packard }e otpustiti 27.000 ljudi, {to je ~ak 7,7 posto od ukupnog broja zaposlenih. Ame ri can Air li nes otpu {ta 14.200 zaposlenika ili ~ak 17, 7 posto, Locked Martin 10.000 ili 8,1 posto, IBM 9.000 (2,1 posto), Pepsi - 8,700 (2,9 posto)...

Pad aktivnosti u privatnom sektoru eurozone dotaknuo je dno u augustu, sugerira istra`ivanje uglednog instituta Markit, ~iji su preliminarni podaci pokazali nastavljen trend pada ve} sedmi mjesec, ali sporijim tempom nego u julu. Preliminarni rezultati istra`ivanja Markita u kojem je sudjelovalo 5.000 preduze}a iz uslu`nog i proizvodnog sektora eurozone navode na procjenu da ukupni indeks menad`era nabave (PMI) za august iznosi 46,6 bodova, signaliziraju}i pad aktivnosti ve} sedmi mjesec. U julu je iznosio 46,7 bodova. Vrijednosti ni`e od 50 bodova ukazuju na pad aktivnosti a one vi{e na njihov rast. Pri tome industrijski sektor u augustu bilje`i osjetno pobolj-

Aktivnost eurozone na dnu

Sony Mobile: Otkaz za 1.000 radnika
Ogranak za mobilne telefonije japanskog elektronskog giganta Sonya - Sony Mobile Communications - SMC objavio je ukidanje 1.000 radnih mjesta u [vedskoj do marta 2014. godine. Radi se o ukidanju radnih mjesta u okviru prebacivanja dru{tvenog sjedi{ta te kompanije iz Lunda ([vedska) u Tokio (Japan), navedeno je u saop}enju nekada{nje zajedni~ke kompanije Sony i {vedskog proizvo|a~a telekomunikacione opreme Ericsson, koja je danas 100 posto u vlasni{tvu japanske kompanije. Sony mobile planira da smanji radnu snagu za oko 15 posto (odnosno za oko 1.000 osoba, uklju~uju}i i konsultante) do kraja marta 2014. godine da bi pobolj{ao svoju operativnu efikasnost, smanjio tro{kove i ostvario rentabilni rast.

{anje, uz rast indeksa sa julska 44 boda na 45,3 boda u augustu. Stanje u uslu`nom sektoru bilje`i suprotan trend, koji se odra`ava u padu indeksa sa 47,9 bodova u julu na augustovskih 47,5 bodova. Podaci za pojedine zemlje odra`avaju “sveobuhvatni trend” pada, pri ~emu u Njema~koj on ubrzava, dok u Francuskoj slabi, primje}uju u Markitu. “Nade da }e snaga njema~ke privrede pomo}i u oporavku {ire monetarne unije ozbiljno je naru{io ubrzani tempo pada u Njema~koj i nove naznake da je njezin izvozni motor preba~en u poziciju ‘rikverc’” zaklju, ~uje Markitov vi{i ekonomist Rob Dobson.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Koncesija za ljekovitu vodu crni guber

Vlada podr`ava reorganizaciju Borca, ~eka se jo{ Skup{tina

Argentum 09 planirao ulo`iti 32 miliona KM
Vlada Republike Srpske dodijelila je koncesiju za kori{tenje ljekovite vode srebreni~kog crnog gubera firmi Argentum 09 iz Poto~ara kod Srebrenice sa kojom je Ministarstvo industrije, energetike i razvoja 6. jula ove godine zaklju~ilo ugovor o koncesiji na 30 godina. Ugovorom, koji je dostavljen i Odjeljenju za privredu Op{tine Srebrenica, precizirano je da se koncesionaru ustupa na kori{tenje 80 posto kapaciteta izvori{ta mineralne vode crnog gubera. Ostala izvori{ta ljekovitih voda, kao {to su izvori{ta vode za o~i, sinuse, ko`ne bolesti i potenciju, nisu obuhva}ena koncesionim ugovorom. Navedeno je da koncesionar sti~e pravo na eksploataciono polje i da je du`an da se pridr`ava uslova iz projekta koji je dostavio Vladi Srpske. Firma Argentum 09 jo{ nema otvorene poslovne prostorije u Srebrenici, ali je privatizovala i nekada{nju fabriku ko~ionih obloga Feros iz Poto~ara koja ve} godinama ne radi niti je njen rad o`ivljen nakon privatizacije prije dvije godine i nezvani~no se saznaje da }e u tom prostoru biti instalisana punionica Gubera, ~ime }e se promijeniti biv{a namjena i pokrenuti rad u tom industrijskom objektu. Koncesionar se obavezao da }e za 30 dana od potpisivanja ugovora urediti postoje}u ili izgraditi novu kapta`u na izvori{tu. To jo{ nije ura|eno, a na~elnica Odjeljenja za urbanizam ove op{tine Hanisa Jahi} izjavila je za Srnu da se ova firma jo{ nije obratila Op{tini za izdavanje bilo kakve saglasnosti, odobrenja ili dozvole za gradnju. Na~elnica za privredu srebreni~ke Op{tine Vesna Ko~evi} ka`e da o~ekuje da se delegacija Argentuma 09 pojavi u Srebrenici i upozna predstavnike Op{tine o svojim planovima i potrebama za realizaciju koncesionog ugovora. “Za ovu lokalnu zajednicu veoma je zna~ajno da se realizuje taj koncesioni ugovor zbog otvaranja novih radnih mjesta, prihoda po osnovu koncesije i poreza, kao i ure|enja i za{tite tog prostora i ukupnog razvoja ove op{tine koja je imala zna~ajne prihode prije rata od banjskog lje~ili{ta i vode Gubera” izjavila je Ko~evi}eva , za Srnu. Vrijednost investicije koju Argentum 09 treba da obezbijedi za realizaciju projekta na osnovu kojeg je odobrena koncesija je 32 miliona KM.

700 ljudi na ~ekanju

Akcija spa{avanja

mo`e po~eti
O detaljima plana reorganizacije ne mo`e se govoriti dok Skup{tina ne usvoji plan
Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici dala je punu podr{ku upravi i Nadzornom odboru travni~ke konfekcije Borac za realizaciju projekta reorganizacije i o~uvanja radnih mjesta. Spa{avanje kompanije mo`e po ~e ti ono ga tre nut ka ka da Skup{tina preduze}a prihvati plan koji je sa~inila uprava preduze}a zajedno sa Vladom Federacije FBiH, a to bi se moglo desiti ve} 10. septembra, kada }e se odr`ati Skup{tina, kazao nam je direktor Borca Ahmet ^uri}. svakodnevno vr{e izmjene u planu jer zbog kratkog vremena mora se sve brzo uraditi. ^uri} je naglasio da su se Vlada i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije aktivno uklju~ili u spa{avanje Borca, {to do sada nije bio slu~aj. Osnovu plana, kako smo ranije pisali, ~ini saradnja sa kompanijama koje imaju svje` kapital za pokretanje proizvodnje i koje imaju zagarantovan plasman proizvoda, jer inostrani partneri ne}e ulaziti u poslove ukoliko nije osigurana isporuka i ukoliko doma}i partner ima finansijskih problema, {trajkova itd. Jedan od na~ina da se to postigne je iznajmljivanje dijelova Borca zdravim kompanijama, uz uslov da za po sle ra dni ke i za dr`e osnovnu djelatnost kompanije. ^uri} nam je kazao da 50 posto kapaciteta Borca trenutno ne radi, jedini~ni tro{kovi su preveliki i, ukoliko se ne pokrene proizvodnja u punom kapacitetu, stvara}e se gubitak jer nema rentabilnosti proizvodnje.

Pad prihoda
U prvih {est mjeseci ove godine prihod Borca pao je sa 11 na pet miliona KM, a obim posla za 54 posto, zbog ~ega je na ~ekanje poslano 700 radnika. Da bi se pokrenula proizvodnja, potrebno je izme|u ~etiri i deset miliona KM svje`eg novca koji Borac nema niti ga mo`e nabaviti, zato je rje{enje u saradnji sa profitabilnim kompanijama iz tekstilne bran{e. J. Sa.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 165 - 24. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Zdrave kompanije
On je kazao da o detaljima plana reorganizacije ne mo`e govoriti dok Skup{tina ne usvoji plan, a dodao je da se skoro

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.628362 Kanada 124 CAD 1 1.568532 Hrvatska 191 HRK 100 26.039620 ^e{ka R 203 CZK 1 0.078342 Danska 208 DKK 1 0.261938 Ma|arska 348 HUF 100 0.705916 Japan 392 JPY 100 1.977037 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.265760 [vedska 752 SEK 1 0.234807 [vicarska 756 CHF 1 1.624430 Turska 949 TRY 1 0.866315 V.Britanija 826 GBP 1 2.466111 SAD 840 USD 1 1.554287 Rusija 643 RUB 1 0.048986 Kina 156 CNY 1 0.244601 Srbija 941 RSD 100 1.659660 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 08. 2012 =

1.955830 1.632443 1.572463 26.104882 0.078538 0.262594 0.707685 1.981992 0.566448 0.266426 0.235395 1.628501 0.868486 2.472292 1.558182 0.049109 0.245214 1.663820 USD BAM

1.955830 1.636524 1.576394 26.170144 0.078734 0.263250 0.709454 1.986947 0.567864 0.267092 0.235983 1.632572 0.870657 2.478473 1.562077 0.049232 0.245827 1.667980 1.51467 2.379854

Proizvo|a~i krompira: Kad Hrvatska

po~inje primjenjivati propise EU?
Udruga poljodjelaca Zapadnohercegova~kog kantona zatra`ila je od Vije}a ministara BiH i Ministarstva ekonomskih odnosa i vanjske trgovine da joj pisano odgovore od kada }e Republika Hrvatska primjenjivati zakone Evropske unije o uvozu mladog krompira. “Obra}amo se u ime 500 proizvo|a~a mladog krompira, koji se do sada ve}inom izvozio u Hrvatsku, a kako zbog nebrige dr`avnih institucija nije bilo mogu}e krompir izvoziti u zemlje EU, ~ija ~lanica postaje i Hrvatska od idu}e godine, molimo vas da nam pisano odgovorite od kada }e Hrvatska primjenjivati zakone EU o uvozu

mladog krompira - od ulaska u Uniju 1. jula 2013. ili {est mjeseci prije ulaska, odnosno 1. januara 2013. godine. Molimo vas da nam {to prije odgovorite jer vrlo brzo po~inju pripreme i nabavka sjemenskog materijala za sadnju krompira” stoji u otvore, nom pismu Udruge poljodjelaca ZHK-a.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA
VIJESTI

25

@ica otvara pogon u Fojnici

U fabriku namje{taja
ulo`eno pet miliona KM
@ica je, kao prevashodno metaloprera|iva~ka industrija, izvr{ila potpunu reorganizaciju i preorijentaciju na preradu drveta
Kompanija @ica d.d. Sarajevo ulo`ila je oko pet miliona KM u savremenu i ekolo{ki ~istu tvornicu za preradu drveta i proizvodnju namje{taja u Fojnici. Kako su saop}ili iz ove kompanije, @ica je, kao prevashodno metaloprera|iva~ka industrija, izvr{ila potpunu reorganizaciju i preorijentaciju na preradu drveta. Ubudu}e }e se u okviru ove kompanije prera|ivati drvo te proizvoditi namje{taj, pelete i drugi proizvodi od drveta. Resursi koji se koriste }e biti doma}i i zapo{ljavat }e se visokostru~na radna snaga, navode iz @ice.

Sajam {ljive po~inje 29. augusta
U Grada~cu }e se od 29. augusta do 1. septembra odr`ati 39. me|unarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam {ljive. Na blizu 13.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora svoje proizvode predstavit }e oko 250 izlaga~a iz BiH i inostranstva. Na Sajmu }e se odr`ati niz savjetovanja i okruglih stolova na kojima }e biti rije~i o najnovijim nau~nim dostignu}ima i primjeni novih tehnologija u oblasti proizvodnje i prerade hrane. U organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva i Tehnolo{kog fakulteta iz Tuzle bit }e predstavljena karta upotrebne vrijednosti zemlji{ta kao faktor prostornog planiranja i ruralnog razvoja te izvori i uvjeti kreditiranja u poljoprivredi, prenosi Fena.

Proizvodnja namje{taja osnovna djelatnost

Ful koncept
Proizvodnja namje{taja bi}e osnovna djelatnost ove kompanije u budu}nosti, s akcentom na dizajniranje i proizvodnju stolica kao najzahtjevnijeg dijela namje{taja. Planiran je izvoz na evropsko i svjetsko tr`i{te, i ve} su pokrenuti razgovori s najve}im svjet-

skim proizvo|a~ima i dobavlja~ima iz industrije namje{taja. @ica }e od sada biti prepoznatljiva po proizvodnji i plasmanu savremenog namje{taja i to sa razvijenim tzv. ful konceptom, od projektovanja, preko proizvodnje, do savjetovanja i monta`e, ka`u u kompaniji. Sljede}a velika investicija, koju planiraju u ovoj kompaniji, bi}e vezana za upotpunjenje proi-

zvodnje velikih kapaciteta peleta, u posljednje vrijeme veoma tra`enog proizvoda namijenjenog za zagrijavanje prostorija kako na doma}em, tako i na inozemnom tr`i{tu.

Tradicija
Bosna i Hercegovina je zemlja sa stoljetnom tradicijom obrade drveta i proizvodnje iznimno lijepog i kvalitetnog namje{taja. Za-

to je i namje{taj, kao stopostotni doma}i proizvod, proizveden na ovakav na~in uz anga`iranje doma}e kvalitetne sirovine drveta bukve koja je najbolja u Evropi, doma}ih vrhunskih majstora za drvo, uz kori{tenje znanja i kreacija doma}ih tehnologa i dizajnera, recept za smanjenje vanjskotrgovinskog deficita koji ve} godinama osiroma{uje doma}u privredu, navodi se u kompaniji @ica.

Na{e je bolje
Prodaja doma}ih proizvoda za vrijeme akcije Na{e je bolje, koju je Privredna komora Republike Srpske provodila po tr`nim centrima, porasla je za 20 odsto, izjavio je por tparol Privredne komore Vladimir Blagojevi}. On je rekao da su informaciju o rezultatima akcije uputili tr`ni centri u kojima je ova aktivnost provo|ena.

26

BIZNIS/BERZE
1.433,33 817,84
BIRS BIFX

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

683,05 1.701,17
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

887,64 777,24
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

Rudnik Kakanj

ERS10

Upotreba bu{ilica na

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. august/kolovoz 2012.
Dioni~ko dru{tvo

komprimirani zrak
U rad pu{tena dva nova kompresorska postrojenja koja obezbje|uju po 7,5 kubnih metara zraka u minuti

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija F FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija V PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Rudnik @eljezne rude d.d. Vare{ Postbank BH d.d. Sarajevo 1,84 28,67 18,50 -3,65 1,84 18,50 1,84 18,50 8.940 20 16.449,60 370 8 1 17,80 18,19 0,28 2,54 17,80 18,20 17,80 18,19 500 50 8.900 909,57 3 2 33,52 32,00 29,00 82,00 75,00 85,00 77,87 -2,98 -1,23 0,00 -1,20 0,00 1,88 2,19 34,55 32,00 29,00 82,00 75,00 85,00 78,20 33,52 3.568 32,00 2.548 29,00 2.559 82,00 44.979 75,00 3.139 85,00 18.581 76,20 120.409 1.198,15 815,36 742,11 36.882,78 2.354,25 15.793,85 93.765,04 4 1 1 2 1 2 5 4,20 3,80 0,00 -0,25 4,20 3,81 4,20 3,80 3.000 1.348 12.600 5.123,33 1 5 11,60 0,43 11,60 11,60 110 1.276 2

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 897.466,44 KM (197.180,04 KM redovne berzanske trgovine i 700.286,40 KM prijavljenog prometa paketom dionica). Promet na kotaciji iznosio je 170.550,87 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 1.276,00 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 11,60 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 17.723,33 KM, promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 12.600,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,20 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 151.551,54 KM, saop}io je SASE.

SASE: Promet 897.466 KM

Struja izba~ena iz upotrebe

Rudari u podzemnim kapacitetima pogona Haljini}i, Rudnika Kakanj, za radove bu{enja na otkopnim radili{tima, vi{e ne koriste elektri~ne bu{ilice. Na svim radili{tima sada su u upotrebi bu{ilice koje za pokretanje i rad koriste komprimirani zrak. Nove kompresorske stanice koje proizvode komprimirani zrak odgovaraju}eg pritiska nabavljene su iz sredstava dokapitalizacije Rudnika. U rad su pu{tena dva nova kompresorska postrojenja koja obezbje|uju po 7,5 kubnih metara zraka u minuti. Njihovom upotrebom omogu}eno je kori{tenje ve}eg broja alata koji za pogon koriste komprimirani zrak. Za dvije sedmice upotrebe zabilje`eni su pove}ani efekti na iskori{tavanju alata, humaniziran je rad i po-

ve}an stepen sigurnosti radnika. Pu{tanjem u rad novih kompresora potpuno je prestala potreba za kori{tenjem elektri~nih bu{ilica. Prednosti kori{tenja komprimiranog zraka kao pogonske energije u rudnicima ugro`enim metanom i opasnom ugljenom pra{inom u odnosu na elektri~nu energiju su veoma zna~ajne. On omogu}ava kori{tenje u jamskim uslovima bez opasnosti koje su prisutne u slu~aju kori{tenja elektri~nih bu{ilica. Zato su ove bu{ilice sigurnije i pouzdanije, imaju jednostavniju konstrukciju i lak{e se odr`avaju. Dobro se pona{aju u slu~aju preoptere}enja, a imaju i znatno ni`u cijenu upotrebe u odnosu na elektri~ne ure|aje.
Mi. D.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 23. august 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Projekat USAID-a u Bijeljini

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,3 3,7 5,55 4,32 3,68(A) 5,67 -1,38 0 -1,07 -2,04 0 -0,87 4,3 3,7 5,6 4,4 3,68 5,7 4,3 3,7 5,52 4,3 3,68 5,6 92 40 275 108 51 278 395,60 148,00 1.527,60 467,08 187,68 1.576,60 0,46 0,46 1,53 0 -1,08 0 0,46 0,46 1,53 0,46 0,46 1,53 3.500 5.000 5.207 1.610,00 2.300,00 7.966,71

Energetski efikasna uli~na rasvjeta
Projekt Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID) Ekonomija energetske efikasnosti (3E) potpisao je ju~er sa UNDPom BiH i gradom Bijeljina pismo obaveze za uvo|enje energetski efikasne uli~ne rasvjete u tri ulice i glavnom parku u Bijeljini. - @ivine sijalice su ve} prevazi|ena tehnologija za uli~nu rasvjetu i nisu energetski efikasne. Prema potpisanom pismu obaveze, predla`e se zamjena postoje}e uli~ne rasvjete kako bi se smanjili tro{kovi elektri~ne energije za rasvjetu od 50 do 70 posto u odabranim ulicama i parku u Bijeljini, izjavio je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID 3E projekta. USAID-ov projekt Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je program vrijedan 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilotprojekata u objektima sufinansiranim od javnog i privatnog sektora. Cilj pilot-projekata je da se u praksi prika`e kako energetska efikasnost {tedi novac potro{a~ima i da je najekonomi~niji na~in smanjenja potro{nje energije, saop}eno je iz USAID-a.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Jedinstvo a.d. Novi Grad Novi velepromet a.d. Zvornik Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,2(A) 0,1(A) 46,1 42,94 40,9 41,05 0 0 0 0 -0,24 -0,24 0,2 0,1 46,1 42,94 40,9 41,15 0,2 0,1 46,1 42,94 40,9 41,02 2.241 1.988 21.766 17.400 12.320 89.474 448,20 198,80 10.034,13 7.471,56 5.038,88 36.732,64

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

115,74 $
PLIN

0,72 %

1.668,30 30,52

$ 1,69 %

930,25 831,75

$ 0,03 %

SREBRO
$ 2,98 %

KUKURUZ
$ 0,36 %

2,78

$ 1,52 %

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

27

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Prvo obilje`avanje Dana policije Kantona

Obilje`avanje Dana policije trajat }e od 26. do 29. augusta

Cijena manifestacije poslovna tajna!
Naredbe policajcima da do|u na svoj ili, kako su ga oni nazvali, Muhamedov dan, prema Budimli}evim rije~ima, ne}e biti
Po prvi put od osnivanja Ministarstva unutra{njih poslova KS-a, odnosno 1997. godine, povodom obilje`avanja Dana policije, 29. augusta, predvi|en je niz aktivnosti. Na konferenciji za medije, posve}enoj Danu policije, prisustvovali su Fahrudin Hala~, na~elnik Prve policijske uprave, Jasmin Idrizovi}, na~elnik sektora uniformisane policije, Muhamed Hasanovi}, komandir jedinice za specijalisti~ku podr{ku, te D`afer Hrvat, na~elnik sektora kriminalisti~ke policije, ali i ministar unutra{njih poslova Muhamed Budimli}. U zadnje vrijeme dosta se polemisalo o datumu obilje`avanja Dana po li ci je. Na kon {to je oda bran 29. august, Sindikat policije izra`avao je nezadovoljstvo. - Odluku Skup{tine KS-a shvatili smo kao naredbu, koju po{tujemo i izvr{avamo sa energijom i saznanjem koje imamo. Dan policije vezali smo za potpisivanje povelje Kulina bana, kao jednog od najstarijih dokumenata koji svjedo~i o postojanju bosanske dr`ave, a ~iji je sadr`aj davanje garancija sigurnosti svima onima koji se na|u u Bosni, a samim time i u Sarajevu, objasnio je okupljenim novinarima ministar Budimli}. Takmi~enje timova specijalnih jedinica, specijalisti~kih i jedinica za podr{ku odr`ava se po prvi put u BiH, dok su pozivi upu}eni svim policijskim agencijama u na{oj zemlji. - Takmi~enju su se odazvali SIPA, Federalna uprava policije, MUP Srednjobosanskog, Zeni~ko-dobojskog, Tuzlanskog kantona, kao i bataljon Vojne policije, naglasio je Hasanovi}.

Novac sponzora
S obzirom na izjave u pojedinim medijima da }e Dan policije progutati ~ak tri miliona maraka, pitali smo ministra Budimli}a da javno demantuje ili, s druge strane, navede gdje }e oti}i toliki novac jer je evidentno da za organizaciju utrke, takmi~enje u strelja{tvu i razgledavanje policijske opreme nije potreban ni pribli`an iznos koji se spominje. Me|utim, koliko }e ko{tati odr`avanje Dana policije, ostaje nepoznanica, a ministar Budimli} dodao je da je velik dio sredstava obezbije|en kroz sponzore, ali da je to za sada poslovna tajna. - Obilje`avanje Dana policije ko{tat }e, na`alost, mnogo manje od onih iznosa koje su spominjali mediji. Bilo bi jako dobro da imamo mnogo ve}i bud`et za ovaj doga|aj. Izvje{taj i cjelokupna finansijska konstrukcija bi}e dostupni nadle`nim organima koji vr{e nadzor nad finansijskom djelatno{}u Ministarstva, ali nakon toga i medijima. Mnogi izdaci zavise od konkretnih aktivnosti koje }e se de{avati, izme|u ostalog i broja zvanica, tako da neku okvirnu cifru jo{ nemamo, istakao je Budimli}. Naredbe policajcima da do|u na svoj ili, kako su ga oni nazvali, Muhamedov dan, prema Budimli}evim rije~ima, ne}e biti. Kako je pojasnio ministar, on nema ingerencije da nare|uje policijskim slu`benicima, pogotovo ne za ovakvu aktivnost, odnosno da prisustvuju Danu policije. - Nisam upoznat sa takvom naredbom, to je, ipak, pitanje za policijske slu`benike. Ne znam da postoji naredba o obavezi prisustva. Imamo program koji je usvojen na nivou centralnog organizacijskog odbora, gdje u~estvuje i policijski komesar, odnosno na~elnik koji ga mijenja, nagla{ava Budimli}.
M. TATAREVI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 199645 11 P Sarajevo, 30. 4. 2012. godine

Kulin ban
Na dan otva ra nja, odno sno 26. augusta, u programu je predvi|eno vi{e aktivnosti, od kojih je jedna od zna~ajnijih atletska trka koja }e startati od zgrade Elektroprivrede, a ~iji je cilj BBI centar. Tako|er, predvi|eni su info-pultovi o radu policije u zajednici, kao i mini poligon za djecu. Delegacije po~asnog i centralnog odbora za odr`avanje manifestacije Dana policije obi}i }e devet mezarja i grobalja u Kantonu kako bi odale po~ast poginulim i umrlim pripadnicima policije. Centralna manifestacija uprili~it }e se u Zetri, gdje }e biti odr`ana smotra policije. Zaslu`ni policijski i dr`avni slu`benici i namje{tenici dobit }e pohvale, priznanja i nagrade za svoj rad u zadnjih 15 godina, nakon ~ega }e biti otvoren sajam policijske specijalisti~ke opreme gdje }e svima biti omogu}en pristup da vide {ta policija nabavlja, ~ime se koristi u svom redovnom radu, odre|enim akcijama...

O B AV I J E S T
ZA Miroslava Stojanovi}a iz Br~kog Dana 8. 6. 2011. godine tu`iteljica Volksbank BH d.d. Sarajevo podnijela je tu`bu protiv Stojanovi} Miroslava iz Br~kog, posljednje poznate adrese ul. Brka 3A, Br~ko distrikt BiH, kao ~etvrtotu`enog, radi duga iz osnova kredita, pa se radi nemogu}nosti uru~enja tu`be tu`enom na navedenu adresu tu`eni obavje{tava da tu`bu mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi Suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30 dana, prema ~l. 70. st. 1. ZPP-a, mo`e dati odgovor na tu`bu. Tu`eni se tako|er obavje{tava da ukoliko u navedenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, Sud }e prema ~l. 182. ZPP-a u odnosu na njega kao ~etvrtotu`enog donijeti presudu zbog propu{tanja. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012. Zbog `albi na izbor izvo|a~a radova

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

276-982

Vrti} Kekec tek u oktobru u funkciji
Planirani datum zaklju~enja ugovora o izvo|enju radova ne mo`e se o~ekivati prije 1. septembra
Vrti} Kekec u op}ini Novo Sarajevo ne}e mo}i po~eti sa radom prije oktobra. Kako nam je kazala direktorica JU Djeca Sarajeva Mirjana Jovanovi} - Halilovi}, sanacija ovog vrti}a trebala bi da po~ne u septembru, a radovi }e trajati 30 dana. - Kroz stalni kontakt sa Zavodom za izgradnju KS-a dobili smo informacije i poja{njenja da je Zavod u toku procedure javnih nabavki zbog opravdanih razloga najprije prolongirao zakazano otvaranje ponuda sa 24. na 31. juli, {to je prouzrokovalo manje ka{njenje u planiranim fazama aktivnosti. Potom, po dono{enju odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, jedan od nezadovoljnih ponu|a~a je uloImaju}i u vidu rok izvo|enja radova od 30 dana, direktorica navodi da se ponovno stavljanje ovog vrti}a u funkciju ne mo`e o~ekivati prije 10. oktobra. - Nadam se da }e roditelji imati razumijevanja, jer na{a ustanova u navedenim okolnostima nije imala na~ina uticati na dinamiku navedenih aktivnosti, te ih eventualno ubrzati. Uglavnom, od 1. septembra do kona~nog otvaranja vrti}a Kekec za na{e mali{ane, privremeni boravak djece u vrti}ima Dunje i Rosica }e se obezbijediti u skladu sa ranije dostavljenim rasporedom prema uzrasnim grupama, dodala je Jovanovi} Halilovi}.
E. A.

VA@NIJI TELEFONI

Vrti} Kekec

`io prigovor na izbor, te s obzirom na mogu}nost daljeg ulaganja `albe Uredu za razmatranje `albi BiH, planirani datum

zaklju~enja ugovora o izvo|enju radova ne mo`e se o~ekivati prije 1. septembra, kazala nam je Jovanovi} - Halilovi}.

Na Bijambarama zapo~ete nove aktivnosti

U Vilsonovom {etali{tu

Mala gra|anska inicijativa

U okviru projekta rekonstrukcije i ure|enja Za{ti}enog pejza`a Bijambare na ovom lokalitetu po~ela je sanacija i ure|enje puta od ulazne kapije do objekta Info-centra, kao i ure|enje terena za razli~ite sportske aktivnosti. Trenutno se saniraju o{te}enja i postavlja novi asfaltni sloj na putu du`ine dva kilometra kojim saobra}a eko-voz, nakon ~ega }e biti postavljeni i ivi~njaci. Tako|er, u krugu nekada{nje kasarne na povr{ini od 3.500 kvadratnih metara poravnava se zemlji{te na kojem }e biti tereni za fudbal, odbojku i ko{arku. Realizaciju ovog projekta finansira federalno Ministarstvo okoli{a i turizma sa 121.000,00 KM i Kanton Sarajevo sa 50.000,00 KM.

Pobolj{anje turisti~ke ponude

Kako je istakao direktor KJU Za{ti}ena podru~ja KS Osman Deli}, u okviru istog projekta narednih dana po~e}e i rekonstrukcija drvenog grada za djecu, kao i postavljanje novog dje~ijeg igrali{ta kod Planinarskog doma sa ljulja{kama, klackalicama, toboganima, drvenim tornjevima i penjalicama. O~ekivanja su da }e novi sadr`aji privu}i ve}i broj posjetitelja i turista na ovo za{ti}eno prirodno podru~je, a me|u planovima je i izgradnja Me|unarodnog omladinskog centra uz pomo} prijateljskog grada Barcelone. Zavr{etak ure|enja puta i lokacije za sportske aktivnosti o~ekuje se za pet dana, dok }e ostale planirane projektne aktivnosti, kako je najavljeno, biti realizovane u narednih 15 dana.

Op}i na No vo Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih Kult, JU Me|unaro dni cen tar za djecu i omladinu No vo Sa ra je vo i D e mo krat skim omladinskim pokretom - DOP u~estvuje u projektu Op}ine naklonjene mladima, a ~iji je cilj saradnja mladih i lokalnih vlasti. Tim povodom, u srijedu je u Vilsonovom {etali{tu uspje{no provedena Mala gra|anska inicijativa. ^lanovi DOP-a instalirali su promotivni {tand putem kojeg su se gra|ani mogli informisati o u~e{}u mladih u radu lokalne zajednice. ^lanovima udru`enja, kao i brojnim zainteresiranim gra|anima, pridru`io se i na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o, te tom prilikom istakao kolika je va`nost u~e{}a mladih u radu lokalne samouprave, a posebno naglasiv{i dono{enje jednog od najva`nijih dokumenata kada je u pitanju ova populacija, a to je strategija prema mladima Op}ine Novo Sarajevo 2011 - 2014, ali i formiranje Op}inskog vije}a mladih, ~iji je cilj uklju~ivanje mladih u dru{tveni `ivot op}ine, pobolj{anje koordinacije omladinskih udru`enja, predstavljanje zajedni~kih interesa i sli~no.
i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je sva-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

8 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Polasci iz Sarajeva:

11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 16.45, Copenhagen 17.30 i 22.00

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Koeln 8.25, Oslo 9.15, Copenhagen 10.00 i 14.15, Banja Luka/Zurich 10.15, Istanbul 11.30, 14.40 i 18.00, Munich 13.10, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom

AVIONI Dolasci:

Koeln 7.45, Oslo 8.35, Istanbul 9.20, 10.30 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd

u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30

ki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Obilje`ena godi{njica masakra u Ulici Hala~i

Ubijeni dok
U Ulici Hala~i kod broja 5 na Ba{~ar{iji ju~er je obilje`ena 20. godi{njica od masakra u kojem je od agresorske granate poginulo osam gra|ana, dok je troje te`e ranjeno. Porodice poginulih, prijatelji, te predstavnici KS-a, Grada Sarajeva i Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. polo`ili su cvije}e, prou~ili Fatihu i odali po~ast nevino ubijenim gra|anima, od kojih je najmla|a `rtva imala

su to~ili vodu
svega sedam godina. Masakr u Ulici Hala~i je samo jedan od mnogih masakara koji je srpski agresor po~inio, ne samo u Sarajevu ve} i na podru~ju cijele BiH. Fikret Grabovica, predsjednik Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 19921995, istaknuo je da niko nikada za ovaj zlo~in nije odgovarao. - Na ovom mjestu po~injen je stra{an zlo~in. Me|u ubijenim stradalo je i dvoje djece, jedno je imalo samo sedam, a drugo 17 godina. Njihovo djetinjstvo surovo je prekinuto. Stradali su nevini ljudi koji su do{li na ovo mjesto da nato~e vodu. Zlo~inci su na ovaj na~in `eljeli da ubiju {to vi{e ljudi, kazao je Grabovica. Tog kobnog dana ubijeni su D`enan Aljevi}, Mahir Ferhatovi}, Tarik Harba, Esma Muratovi}, Meliha Muratovi}-Spahi}, Almasa Spahi}, Mahira Spahi} i Ismet Sulji}. E. A.
Polo`eno cvije}e na spomen-plo~u stradalih

Sanirano stepeni{te bistri~ke d`amije

Pune ruke posla za Civilnu za{titu Novog Grada

Uz ga{enje po`ara dostavlja se i voda
Zbog velikih vru}ina i nedostatka pitke vode u naseljima Dobro{evi}i, Ahatovi}i, Reljevo i Sokolje, Jedinica za protivpo`arnu za{titu i vodo-sn abdijevanje Op}ine Novi Grad svakodnevno dostavlja pitku vodu gra|anima u ove novogradske mjesne zajednice. - U su{nom periodu, na{i vatrogasci su odvukli 236 cisterni, odnosno 1.888 kubika vode. S ciljem spre~avanja po`ara, Jedinica za protivpo`arnu za{titu i vodo-snabdijevanje je obilazila brdo @u~, Reljevo, Dobro{evi}e, Mojmilo, Paljevo, Rje~icu i Naselje Heroja Sokolje, kazao je Sakib D`ihani}, pomo}nik na~elnika Civilne za{tite Op}ine Novi Grad. Prema rije~ima D`ihani}a, tokom obilaska brda @u~, zate~ena su zgari{ta od spaljivanja korova i granja koja nisu uga{ena do kraja {to je moglo da izazove po`ar na ovom lokalitetu. Stoga su na pojedinim lokacijama na brdu @u~ postavljena upozorenja da se ne smije spaljivati bez prisustva vatrogasaca, te da je to ka`njivo. Na zahtjev za pomo} PVB-a Sarajevo, Jedinica za protivpo`arnu za{titu i vodo-snabdijevanje aktivno je u~estvovala na ~etiri intervencije pri ga{enju po`ara, selo Govedi}i, planina Igman, selo Ilovica, kao i na koti planina Hranisava na Bjela{nici. S. Hu.

Stepeni{te na ulazu u Gazi Mehmed-begovu d`amiju u starogradskom naselju Bistrik sanirano je, a fontana koja }e biti postavljena u dvori{tu d`amije trebala bi da bude zavr{ena do Kurbanbajrama. Na stepeni{te su postavljene nove plo~e, a na samom ulazu nova ograda. Sa obje strane stepeni{ta izlivena su dva potporna zida u du`ini od oko deset

metara i oblo`ena su klesanim kamenom. U dvori{tu d`amije izlivena je betonska plo~a na koju }e biti postavljena kamena fontana sa ru~no isklesanim motivima. Fontana }e biti visoka dva metra i imat }e pet ~esmi, namijenjenih za uzimanje abdesta. Sanacija stepeni{ta i izgradnja fontane ko{ta oko 20.000 KM i projekat finansira Op}ina Stari Grad.

Isklju~enja struje
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 10.30 do 12 sati Govedovi}i, od 9 do 15 Svrake 3, Osenik 5, Japalci, od 9 do 10.30 Rijeka, od 10 do 15 Relej Ormanj, od 8 do 16 Hrid, od 12 do 13.30 Durakovi}i i od 13.30 do 15 sati Boljanovi}i.

UDRU@ENJE POTOMAKA ARISTOKRATSKE PORODICE ^ENGI]

POZIV ^ENGI]IMA
Dragi ^engi}i i svi Vi koji vodite porijeklo od ove begovske porodice, pozivamo Vas da se okupimo na VIII susretu ^engi}a, koji }e se odr`ati u subotu 1. septembra 2012. godine u prelijepom ambijentu sarajevskog restorana "Park prin~eva" sa po~etkom u 12.00 sati. Ulaznice po cijeni od 25,00 KM mogu se kupiti na benzinskim pumpama "El Tarik Oil" u Sarajevu (Vele{i}i) i Gora`du i u restoranu "Park prin~eva". Njihovom kupovinom osiguravate sebi mjesto za stolom, ru~ak i u~estvovanje u tomboli. Molimo Vas da o ovom susretu samoinicijativno obavijestite i druge potomke ^engi}a, kako bi nas se i ove godine okupilo {to vi{e. Nadamo se da }emo provesti lijepe trenutke u zajedni~kom dru`enju u duhu kulturolo{kih, tradicionalnih i moralnih vrijednosti za slavnu pro{lost ove porodice. UPRAVNI ODBOR UDRU@ENJA GRA\ANA ^ENGI]I
Broj: 01-444/12 Datum: 22. 8. 2012. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Op}ina Vitez JU Osnovna {kola "Vitez"

Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK broj 11/01, 17/04) i Pravila Osnovne {kole "Vitez" Vitez (Vitez i Kru{~ica), te odluke Upravnog odbora {kole broj: 01-443/12 i Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a broj 03-34-937/12 od 31. 7. 2012. godine

P O N I [ TAVA S E
dio konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta u O[ "Vitez" Vitez i Kru{~ica u ta~kama A) i B) u dijelu koji se odnosi na prijem na odre|eno vrijeme, odnosno vremensko trajanje prijema kandidata, objavljen u listu "Oslobo|enje" Sarajevo 8. 8. 2012. godine, na osnovu odluke Upravnog odbora {kole broj 01-368/12 od 6. 8. 2012. godine i Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a broj 03-34-912/12-2 od 30. 7. 2012. godine IZMIJENJENI DIO GLASI: A) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 30. 6. 2013. godine, B) Na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2013. godine. Direktor {kole IMAMOVI] ARMIN

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA

33

Po~eo prvi Tuzla Film Festival

13. MFF u [irokom Brijegu iznenadio publiku

Otvaranje novih vidika
Dokumentarcem “Cinema komunisto” u re`iji Mile Turajli} po~eo festival ju`noslavenskog filma
Sino} je u prepunoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli sve~ano otvoren Prvi tuzlanski filmski festival ju`noslavenskog filma. Na crvenom tepihu su pro{etale mnoge li~nosti iz kulturnog miljea grada, Bosne i Hercegovine i iz zemalja regiona. Glumci, reditelji, pisci, scenaristi, producenti bili su svi na jednom mjestu da pogledaju zajedno dostignu}a kinematografije sa svih prostora, da razmijene iskustva, da se zbli`e, onako kako to ina~e znaju umjetnici. - Nadam se da }e ovaj festival omogu}iti na{im sugra|anima da u`ivaju u novoj festivalskoj svijesti,
Sa crvenog tepiha Amir Kapetanovi} Na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} na crvenom tepihu

Boksa~ koji nikada nije pao
George Jure Chuvalo otkriva zanimljive detalje iz dviju borbi s najve}om boksa~kom legendom u povijesti boksa i svjetskim prvakom Muhammadom Alijem, s kojim je boksao 27 rundi u dvjema borbama
Dragan MARIJANOVI]

Z
diba{i} - Vukadinovi}, koja je naglasila da je Vlada TK-a prepoznala zna~aj velikog doga|aja za Tuzlu. Sa Festivalom Tuzla }e biti bogatija za jo{ jedan veliki kulturni doga|aj koji ima namjeru i dalje podr`avati. ^ast da proglasi otvorenim TFF pripala je na~elniku Op}ine Tuzla Jasminu Imamovi}u, koji se obratio prisutnima rije~ima: - Zaista nam je nedostajao jedan ovakav festival. Tuzla je prije rata imala nadaleko poznat festival dokumentarnog filma, a ovo je prilika da se obnovi ono {to je bilo, napravi, ako je mogu}e, i ne{to bolje, rekao je Imamovi}. O novom festivalu govorila je i Elma Tataragi}, sarajevska producentica i ~lanica `irija dugometra`nog filma, te istakla da se nada da }e TFF biti dugoro~an projekt sa kojim }e i dalje sara|ivati, a smatra da “Festival treba otvarati nove vidike, mora biti inovativan i savremen, treba imati potencijal da poka`e ne{to novo, da se mo`e porediti sa trendovima koji se danas de{avaju u svjetskim kinematografijama” .

ali i dati mogu}nost, posebno mladima, da se mogu komparirati sa drugima. To je bila jedna od na{ih osnovnih vodilja. Potrudili smo se da napravimo festival koji }e biti respektabilnog karaktera u nadi da }e u narednim godinama postati tradicionalan, rekao je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala.

^etiri kategorije
- Tuzla Film Festival pokazat }e ju`noslavenske filmove koji se stvaraju posljednjih godina intenzivno i kvalitetno i to na jednom mjestu kroz ~etiri kategorije. Imamo ~etiri `irija koji }e donijeti odluku koji su filmovi najbolji, rekao je Mehmed Pargan, ~lan `irija dokumentarnog filma. Projekcije filmova odvijat }e se na tri lokacije: u BKC-u, Narodnom pozori{tu i kinu Kaleidoskop. U okviru festivalskih dana ljubitelji filma mo}i }e pogledati oko 70 sati filmskog materijala. Bit }e prikazani dugometra`ni, kratki igrani, dokumentarni i animirani filmovi sa ju`noslavenskih prostora, te organizovani okrugli stolovi, debate, diskusije i razgovori sa zvijezdama. D. REBI]

Nekad i sad
Realizaciju TFF-a, pored Op}ine Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona, pomogla je Fondacija za kinematografiju Sarajevo. U ime Fondacije obratio se Amir Kapetanovi}, koji je istakao: - Ve~eras slavimo ra|anje jednog festivala u Tuzli. Mi, u Fondaciji, prepoznali smo hrabar i ambiciozan iskorak. Podr`ali smo ga ove godine i sasvim sigurno }emo nastaviti dok god bude mlade i ambiciozne energije koja isijava iz Tuzle, kazao je Kapetanovi}. U ime Vlade Tuzlanskog kantona prisutnima se obratila Na|a Av-

animljiva novina uvedena je u prate}i program ovogodi{njega Mediteran Film Festivala u [irokom Brijegu. Mogao bih ju nazvati i {okantnom poslasticom. Izvjestitelju je legla kao melem na ranu, jer te{ko je i spomenuti svaki prikazani film iz konkurencije i izvan nje, a kamoli {togod re}i o svakom. Pa me (sretno) spasio film iz programa “Film u nastajanju” u kojemu , je publika mogla vidjeti film koji uop}e nije zavr{en. Kakva privilegija! Nije to bilo kakav film. Kana|ani bi si mogli odgristi muda zbog njega. To je trebala biti njihova ili ameri~ka filmska pri~a. Ovako }e tek utemeljenoj produkcijskoj ku}i Kadar iz [irokog Brijega biti ulazak na velika vrata u svijet filma.

George Jure Chuvalo

Istukao Alija
Ako je suditi po temi koja slijedi, onda ta vrata vode u svjetske filmske krugove. Zato ove retke pi{em s velikom radosti. Imao sam ~ast nakratko upoznati glavnoga junaka ove pri~e, za njegovog jedinog boravka u zavi~aju svojega oca. Stisnuo sam {aku koja je istukla Muhammada Alija! Na{ jezik govori dovoljno razumljivo. Ne fali mu ni dlaka s glave. Naprimati se toliko batina u `ivotu, a biti lijep kao Apolon, izgledalo mi je nevjerojatno. Mato \akovi} ugostio ga je u Teleringu. Kakva sretna podudarnost. Ljudi izvan Hercegovine ne znaju puno, gotovo ni{ta o njemu. A Ali ga je cijenio vi{e od ijednoga protivnika, samo je s njim odboksao cijelih sedamnaest rundi i nikada ga nije oborio. Redatelj Zdenko Jurilj }e se ovim filmom definitivno prometnuti u na{e zna~ajno filmsko autorsko ime. Te{kog posla produciranja dohvatio se Tomislav Bubalo. Predosje}am senzacionalan cjelove~ernji dokumentarac. Pa da vidimo... “Ring `ivota” dokumentarni je dugometra`ni film koji bi kroz bogat arhivski materijal, izjave svjedoka, biv{ih suparnika u ringu, potom trenera, menad`era, prijatelja i rodbine prezentirao `ivot Georgea Jure Chuvala, najve}e kanadske boksa~ke i sportske legende. To nije samo puko portretiranje boksa~ke zvijezde i sporta{a, to je filmska pri~a o slavi i siroma{tvu, o padanju i uzdizanju, o tragediji i sre}i, o tuzi i radosti. To je pri~a o ~ovjeku koji svojom fizi~kom i emotivnom snagom nije nikada pao, iako je razloga za padove imao vi{e u

Publika ispunila dvoranu BKC-a do posljednjeg mjesta

Boris Balta

Dino Muli} i Amila Ramovi}, ~elni ljudi SCMF-a

Odavanje po~asti vrhunskoj muzici
Sarajevo }e od danas do 1. septembra svim gra|anima i gostima nuditi vrhunske nastupe svjetski priznatih muzi~kih umjetnika - besplatno
Koncertom svjetski poznatih umjetnika, gitariste Alexandera Swetea i Manhattan String Quarteta, ve~eras sve~ano po~inje 2. Sarajevo Chamber Music Festival. Entuzijazmom pogonjeni projekt dvojice muzi~ara, Sarajlije Dine Muli}a i Amerikanca Chrisa Finckela, i nakon premijerne godine u kojoj su prebolovane dje~ije bolesti, ve} u svom drugom izdanju, SCMF je narastao u respektabilnu muzi~ku svetkovinu koja ne samo da publici `eljnoj istinskih kla si ka do no si izve dbe vrhunskih umjetnika, nego svoj fokus odre|uje i ka edukaciji studenata iz cijelog regiona. - Ove godine imamo goste sa muzi~kih akademija iz Ljubljane, Zagreba, Splita, Pule, Beograda, Skoplja, Isto~nog Sarajeva, kao i one sa na{e akademije, govori ponosno Dino Muli}, ~ovjek od kojeg je sve i krenulo. - Oni }e biti u mogu}nosti poha|ati majstorske ~asove kod umjetnika koji su priznati u cijelom svijetu - ~asove koji bi svugdje drugdje ko{tali hiljade dolara, oni }e ovdje dobiti potpuno besplatno, ka`e Muli}. da ve} za slijede}u godinu imaju najave dolaska studenata iz inozemstva, upravo zbog atraktivnosti predava~a, ali i lokacije. Sarajevo, po rije~ima Amile Ramovi}, vrijednog pokreta~kog to~ki}a u organizaciji Festivala (nekako toplije i adekvatnije zvu~i no izvr{na direktorica), itekako zaslu`uje jedan ovakav doga|aj, jer je, kako ka`e, “vrijeme da i ljubitelji kamerne muzike po~nu u`ivati” . - Uvrije`eno je mi{ljenje da svaki koncert klasi~ne muzike mora biti ugodan, prijatan i umiruju}i, govori Ramovi}. - Mi od Festivala o~ekujemo da Sarajevo vrati na poziciju grada koji po{tuje umjetni~ku muziku, za koju je potrebno stra{no mnogo truda i odricanja da bi nastala. Mnogo ljudi mi je u `ivotu reklo da ne mo`e slu{ati Dvořáka jer ih ne opu{ta - pa ne}ete oti}i ku}i i ~itati Kafkin “Proces” da bi vas opustio, ali }ete po{tovati kapitalnu vrijednost tog knji`evnog djela. Upravo je Dvořák, kojeg pominje Ramovi}, u fokusu ovogodi{njeg festivala, zajedno sa Franzom Schubertom. Njihovom opusu bi}e posve}eni koncerti, ali i predavanja i masterclassesi, koje }e voditi neki od najve}ih muziOrganizatori Festivala koji }e omogu}iti Sarajlijama da u`ivaju u kamernoj muzici
Foto: S. GUBELI]

No, s prestankom boksa~ke karijere bez nokauta i pada, `ivot }e slavnom Kana|aninu prirediti stra{ne tragedije, o ~emu }e on u filmu vrlo otvoreno progovoriti; o smrti tri sina i supruge. Njegov sin Jesse poginuo je u motociklisti~koj nesre}i u 21. godini. Drugi sin George Lee umro je u 31. godini od predoziranja drogom, da bi od droge 1993. umro i njegov tre}i sin Steven Louis (44). Tri dana nakon toga njegova je supruga po~inila samoubojstvo. Dok je ~etvrti sin Mitch, danas u~itelj koji se zajedno s ocem bavi humanitarnim radom. Chuvalo otkriva s kojim se strahovima nosio poslije gubitka prvog sina, zbog ~ega su dvojica umrla od droge, kako je od boli shrvana supruga popila tablete za smirenje. Kroz spektar emocija, film }e podrobno ispri~ati {to ga je motiviralo da u `ivotu kao i u ringu nikad ne padne i da krene s humanitarnim radom i borbom protiv droge. Veliki, neuni{tivi Chuvalo... svojoj karijeri od onih koji bi ga mogli uzdi}i. Chuvalo, Hrvat iz Hercegovine, kojem je pro{le godine podignut i spomenik u Ljubu{kom, svjedo~i o `ivotu u kojem su se isprepletali slava, trofeji, sudske i menad`erske podvale, mito i korupcija, ali i te{ke obiteljske tragedije. Premda je Chuvalo dao, a i danas daje brojne intervjue velikim RTV ku}ama - od Kanade do SAD-a, u dokumentarnom filmu “Ring `ivota” prvi put progovara o dolasku svojih roditelja Stjepana i Kate iz Proboja kraj Ljubu{kog u Toronto, rade}i za dva dolara te{ke poslove, kao i o svojem te{kom odrastanju u Kana di. Izno si in ti mne de ta lje, osje}anja, psihi~ke i fizi~ke napore koje je kao profesionalac u 21 godini dugoj boksa~koj karijeri do`ivio, a da u njoj nikada nije nokautiran. Dokumentarni film pokazat }e kako je izgledao prvi Chuvalov obra~un u ringu, kada je u jednoj no}i sredinom 50-ih godina pro{log stolje}a morao nokautirati ~ak ~etiri protivnika, za {to je dobio 500 kanadskih dolara.

@ivotni nokauti

Oti{ao na ples
Njegovo svjedo~anstvo, izjave njegovih prijatelja, novinara, trenera, sudaca… bacit }e svjetlo na niz zakulisnih igara, menad`erskih, suda~kih prijevara, ali i na prijetnje ubojstvom od mafija{kih krugova koji su se vrtjeli oko profesionalnog boksa. Svjedo~i kako se devet puta borio u slavnom Madison Square Gardenu, njujor{koj Areni u kojoj su odra|eni neki od najve}ih me~eva u povijesti. George Jure Chuvalo otkrit }e istodobno zanimljive detalje iz dviju borbi s najve}om boksa~kom legendom u povijesti boksa i svjetskim prvakom Muhammadom Alijem, s kojim je boksao 27 rundi u dvjema borbama! Zanimljiv je njegov opis prvog dvoboja protiv Alija 1966. u Torontu, kad je pobjednik poslije `estoke borbe zavr{io u bolnici mokre}i krv, a na bodove pora`eni Chuvalo sa suprugom oti{ao na ples! Sjajno, sjajno; ovo }e biti film~ina.

~kih umjetnika dana{njice. Neki od njih su ~lanovi Manhattan String Quarteta, koji je od samog osnivanja stao iza Festivala i koji je sada jedan od nosilaca cijelog projekta. Radi se o grupi umjetnika koje je Boston Globe proglasio ameri~kim nacionalnim blagom, i koji ve} godinama nastupaju u u slavnim dvoranama {irom svijeta.

Dobra atmosfera
Jedan od ~lanova pomenutog kvarteta je i Chris Finckel, suosniva~ SMCF-a, koji je zajedno s Muli}em 2009. odlu~io pokrenuti cijelu pri~u.

Ni Kafka ne opu{ta
Zvu~i pomalo nevjerovatno ali je istina. Organizatori napominju

- Sticajem okolnosti sam se upoznao sa Finckelom prije tri godine i razgovarali smo o tome kako bi mogli pomo}i studentima muzike u Sarajevu, obja{njava Muli}. - Dok sam studirao u Saraje vu, uvi jek sam sma trao da vrhunski muzi~ari do|u do na{e granice ali je nikada ne pre|u - s tom mi{lju sam i pri{ao Finckelu, i vrlo brzo smo se dogovorili da Manhattan String Quartet do|e u BiH i napravi nekoliko koncerata. Ubrzo smo shvatili da moramo poraditi na tome da ova saradnja bude i permanentna, da se oni uvijek vra}aju u Sarajevo. Izgleda da je ideja uspjela -

Manhattan String Quartet je ve} u Sarajevu nekoliko dana i vrijedno rade na {to boljoj realizaciji Festivala, koji u potpunosti organizuje Muzi~ka akademija u Sarajevu i njeni studenti, perspektivni muzi~ari i muzikolozi. Dobra atmosfera se osje}a u svakom hodniku Akademije, a smirenost i zadovoljstvo ~elnih ljudi, koji skromni financijski okvir Festivala baziraju skoro u potpunosti (90 posto) na donacijama gra|ana SAD-a, ulijeva povjerenje da }e Sarajevo do 1. septembra slaviti kamernu muziku. Sa stilom i potpuno besplatno za sve posjetioce.
N. SELIMOVI]

34

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na temelju Odluke uprave Dru{tva od 22.8. 2012. godine. Opresa d.d. objavljuje

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP OGLASNOG PROSTORA / CITY LIGHT POVR[INA u frekventnim pje{a~kim zonama na prodajnim mjestima Oprese d.d. Konkursom se daje u zakup 150 lokacija za postavljanje reklamnih panoa 175x118,5 i to u slijede}im op{tinama: Banovi}i, Biha}, Bos. Krupa, Bos. Petrovac, Breza, Bugojno, Bu`im, Cazin, ^eli}, Doboj, Doboj-Jug, Donji Vakuf, Fojnica, Gora`de, Gornji Vakuf, Gra~anica, Grada~ac, Had`i}i, Ilid`a, Ilija{, Jablanica, Jajce, K. Dubica, Kakanj, Kalesija, Kiseljak, Kladanj, Klju~, Konjic, Lukavac, Maglaj, Mostar, Novi Travnik, Prijedor, Prnjavor, Prozor, Rogatica, Sanski Most, Sarajevo - Centar, Sarajevo - Ilid`a, Sarajevo - Novi Grad, Sarajevo - Novo Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad, Srebrenik, Stolac, Te{anj, Travnik, Tuzla, Ustikolina, Vare{, Velika Kladu{a, Visoko, Vi{egrad, Vitez, Vogo{}a, Zavidovi}i, Zenica, @ep~e, @ivinice. Ponuda za zakup oglasnog prostora za postavljanje reklamnog panoa mo`e se podnijeti za svaki pojedina~ni pano. ROK ZA PODNO[ENJE PONUDA: 30. 8.2012. godine do 14.00 sati OP]I USLOVI ZA PODNO[ENJE PONUDA • U konkursu mogu sudjelovati fizi~ke i uredno registrovane pravne osobe. • Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uslove konkursa i ponudi najvi{i iznos zakupnine. • Zakupnik mo`e oglasne povr{ine koje su predmet ovog ugovora dati u podzakup. • Ukoliko pristignu dvije potpuno identi~ne ponude, s ponu|enim istim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit }e pozvani da u roku od 3 (tri) dana dostave u zatvorenoj koverti nove ponude, koje }e se uz prisustvovanje ponuditelja otvoriti i donijet }e se odluka o najpovoljnijem ponu|a~u. SADR@AJ PONUDE Svaka ponuda mora sadr`avati: 1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizi~koj osobi koja se natje~e, te opis djelatnosti: • za fizi~ka lica: - ime i prezime ponu|a~a sa adresom prebivali{ta, odnosno boravi{ta i brojem kontakt-telefona - ovjerena fotokopija li~ne karte/putne isprave sa jedinstvenim mati~nim brojem • za pravna lica: - naziv i sjedi{te privrednog dru{tva, - rje{enje o registraciji PDV-a, - broj `iro-ra~una. Svi potrebni dokazi dostavljaju se u formi fotokopije, uz izjavu ovla{tenog lica da su svi dostavljeni podaci ta~ni. 2. Ponu|eni iznos mjese~ne zakupnine oglasnog prostora u konvertibilnim markama (KM), po komadu i ukupnoj koli~ini koja se planira zakupiti, uz obaveznu naznaku mjeseca u kojem se planira zakup. PODNO[ENJE PONUDE 1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvr|enom roku putem po{te u Opresu d.d, Sarajevo, Kolodvorska 12, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden tekst "PONUDA ZA ZAKUP OGLASNIH POVR[INA". 2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Opresi d.d. 3. Ponude poslane po{tom prije posljednjeg dana odre|enog za predaju koje }e biti primljene u Opresu d.d. nakon isteka roka za podno{enje ponuda smatrat }e se zaka{njelim ponudama i ne}e se uzimati u razmatranje. 4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadr`e dokumente i podatke u skladu sa ovim javnim pozivom }e se odbaciti i ne}e se razmatrati. KONTAKT-INFORMACIJE e-mail: opresa@opresa.ba fax: 00 387 33 657 896

J AV N I P O Z I V

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

SCENA

35

Nastup u klubu Cinemas Sloga

Vanna ve~eras

u Sarajevu
Nakon nastupa u na{em glavnom gradu, popularna pjeva~ica odlazi u Mostar, a zatim i u Banju Luku, gdje }e tako|er odr`ati koncerte
Popularna hrvatska pjeva~ica Ivana Vrdoljak Vanna, kako smo ve} najavili, ve~eras nastupa u Sarajevu. Njen nastup najavljen je u 22 sata u klubu Cinemas Sloga. Sude}i prema zainteresovanosti koja vlada za ovaj koncert, sarajevska publika s nestrpljenjem o~ekuje nastup popularne Koprivi~anke. Ali ni Vanna nije krila odu{evljenje {to }e ponovo stati pred Sarajlije, koje va`e za najzahtjevniju publiku. - I ja s nestrpljenjem i{~ekujem sarajevski koncert, tim vi{e {to mi nije prvi put da nastupam u ovom gradu. Ka`u da ste zahtjevna publika, ali ja obo`avam zahtjevnu publiku, jer znam da imam puno toga ponuditi, pa se tako uzajamno razumijemo. A pored toga, nije me bilo neko vrijeme u BiH, pa imamo mnogo toga nadoknaditi, izjavila je Vanna pred nastup u Sarajevu. Budu}i da se na muzi~koj sceni preko no}i pojavljuju pjeva~i koji bez kapi znoja postaju dio javne scene, Vanna ka`e da takvim osobama ne pridaje puno va`nosti i vjeruje da }e kvalitetne pjesme ipak opstati. - Ima mojih kolega koji usprkos svima i svemu rade sve bolje i proizvode sve kvalitetnije pjesme, a naravno, ima i druga krajnost. Ljudi sami biraju {to im se svi|a, ali va`na je i ponuda. Ja se trudim ponuditi {to vi{e jer vjerujem da svi imaju u sebi uro|enu `elju da slu{aju lijepu pjesmu sa lijepim tekstom i melodijom, ka`e Vanna. da je svaka Vannina pjesma potencijalni hit, potvr|uje pjesma "Samo za tvoje o~i", koja je rezultat odli~ne saradnje sa Nevernim bebama. Naime, Vanna je krajem pro{le godine ostvarila saradnju s popularnim srbijanskim bendom snimiv{i duet "Samo za tvoje o~i" za

Va`na je ponuda

njihov dugo o~ekivani album "Pra{tam", koji je iza{ao po~etkom decembra pro{le godine. Prema rije~ima frontmena benda Milana \ur|evi}a, Vanna se izvo|a~kim kvalitetama i senzibilitetom sli~nim Nevernim bebama potpuno uklopila u njegovu viziju albuma, a posebno pjesme "Samo za tvoje o~i". Vanni se pjesma svidjela na prvo slu{anje i odu{evljeno je prihvatila poziv na saradnju.

Spot sa Nevernim bebama
- Svaka faza suradnje s Nevernim bebama je bila pravi u`itak, oni su pravi muzikanti i zaljubljenici u dobru glazbu, pa smo brzo na{li zajedni~ki jezik. Snimanje spota je tako|er bilo pravo u`ivanje, drago mi je da je postao broj 1 na MTV Adria i veselim se skorom gostovanju na njihovom koncertu u beogradskoj Areni. Nakon nastupa u na{em glavnom gradu, popularna pjeva~ica odlazi u Mostar, a zatim i u Banju Luku, gdje }e tako|er odr`ati koncerte. Njen nastup dugo nisu vidjeli Banjalu~ani i Mostarci, stoga ne sumnjamo da }e je s nestrpljenjem do~ekati.
D. RAMI]

Promocija novog albuma
Ovo }e biti prilika da Vanna promovi{e svoj novi album "Sjaj", pa }e, pored hitova koji su palili regionalnu scenu 90-ih godina, publika ~uti i njene najnovije pjesme koje su ve} u{le u njen koncertni repertoar. Da joj na poslovnom planu cvjetaju ru`e i

Rok-baka u`ivala na jahti Lady Marina

Odnedavno sretna i u ljubavi

Jedna od najve}ih pop-zvijezda svih vremena Tina Turner doputovala je u Dubrovnik. Popularna rok-baka privatnim avionom sletjela je u dubrova~ku zra~nu luku, odakle se zaputila u luku i ukrcala na jahtu Lady Marina, na kojoj }e provesti godi{nji odmor s prijateljima. Jahta Lady Marina jedna je od 100 najve}ih na svijetu i u vlasni{tvu je {vicarskog milionera Sergia Mantegazza. - Grad je prekrasan, u`ivat }u ovdje, rekla je popularna Tina, koja nije bje`ala od prisutnih novinara. Na pitanje fotoreportera slave li ro|endan jer je cijela ekipa bila odli~no raspolo`ena, Tina je odgovorila: "Ne, ne slavimo, samo se odli~no zabavljamo na ljetnom odmoru", te zapjevala novinarima "Sumertime, sumertime". Tina Turner ameri~ka je soul, R&B, dens, disko, pop, rok-pjeva~ica, glumica, plesa~ica i autorica

Tina Turner u Dubrovniku
Kraljica estrade
proslavila ro|endan
tekstova. Nagra|ena je s osam nagrada Grammy. ^asopis Rolling Stone stavio je Tinu na popis besmrtnika - najve}ih izvo|a~a svih vremena. Tina je dobila i svoje mjesto u muzeju Rock and Roll Hall of Fame u Clevelandu. Jedna je od najpopularnijih i najuspje{nijih rok-pjeva~ica svih vremena s prodanih gotovo 200 miliona albuma, {to kao samostalna izvo|a~ica, {to kao ~lanica sastava biv{eg supruga Ikea (Ike&Tina Turner). Poznata je po hitovima "What's Love Got To Do With it", "Golden Eye", "The Best", "Proud Mary" i mnogim drugim. Jelena Rozga ima puno razloga za slavlje. Ljeto joj je puno koncertnih nastupa, vjerni obo`avatelji prate je u stopu, a od nedavno je sretna i u ljubavi. Uspje{na, mlada i zgodna pjeva~ica ju~er je proslavila 35. ro|endan. Nedavno je objavila dvije pjesme koje su ve} postale hit. "Solo igra~ica" i "Dobitna kombinacija" pravi su odabir za ovu popularnu Spli}anku. Baletnu karijeru je napustila kad joj se ukazala prilika postati pjeva~ica popularnog splitskog sastava Magazin u kojem je pjevala deset godina. Dalek je put pro{la od svog prvog solo nastupa, a danas je jedna od najve}ih zvijezda zabavne muzike.

36

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

raspisuje

O G L AS
za izbor i prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca: 1. [ef Slu`be knjigovodstva ....................................................................................................................1 Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - VSS ekonomski fakultet - tri godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - certifikat ra~unovo|e - poznavanje rada na ra~unaru Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Bolni~ka br. 25 Stru~na nemedicinska disciplina (protokol) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. E-mail: kcuskagd@bih.net.ba telefon: +387 33 44 30 97 i +387 33 21 50 50 fax: +387 33 26 59 10

GLOBAL CLEANTECH OPEN COMPETITION PUBLIC CALL
The Cleantech Open 2012 is the world's largest clean technology business competition. We're looking for the best clean technology ideas from around the world - anything from revolutionary ways to generate clean energy to better water filtration to ideas about how governmental policies around climate change can foster new businesses in one of the competition categories. For entrepreneurs with a great green idea, this is a chance to share it with the world. Who can enter the competition? Anyone looking to turn their clean technology idea into a thriving business can apply. Entrants can be sole proprietors, teams or early-stage companies. All entries must be a startup with less than $1,000,000 from private third party funding (from equity investors such as investors and venture capital firms) at the time of entry. All entries must be a startup with less than $5,000,000 from all other sources of funding (grants, family and friends, and your own pocket) at the time of paying the application fee; this limit is separate from the limit on private third party funding. Categories: You will need to select one of the cleantech categories below: 1. Air Water & Waste, Ways to cut pollution 2. Energy Efficiency, More efficient methods and devices 3. Renewable Energy, Replacements for fossil fuels 4. Green Building, New kinds of buildings or materials 5. Smart Power, Green Grid, Energy Storage, Better ways of carrying electricity or storing it 6. Transportation, Greener cars, buses, trucks or planes Detail description of the categories you can find in guidelines for application at www.rars-msp.org. Award: The winner of Bosnia and Herzegovina national competition will have the opportunity to present idea on the global finals at the Cleantech Open Awards Gala in San Jose on November 8th and 9th. There, he will have the opportunity to pitch in front of the crowd of 1,000 investors, entrepreneurs, sponsoring companies, corporations, members of academia, press and others interested in hearing your ideas and getting involved. Innovation Center Banja Luka, as a partner institution, will award winner of the Bosnia and Herzegovina national competition with incubation contract and startup package worth $15,000. Startup package is consisted from consulting services, mentoring service, grants, product development services, hosting etc. How to apply? To register for the competition, candidates need to answer on following 5 questions: My idea is: (describe in 200 words) The problem my idea solves is: (describe the value proposition) The market for my idea is: (describe who will buy the product/service) My idea will have a positive effect on the environment because: (describe the environmental impact) My idea is a winning one because: (describe the unique competitive advantage) Registration for Cleantech Open 2012 is online at www.cleantechopen.com/ideas/enter. Deadline for application for Bosnia and Herzegovina national competition is September 30th 2012. More information’s about Cleantech Open 2012 you can find on www.rars-mps.org and www.cleantechopen.com, or for more details about Competition you can contact us on email: gsp@rars-msp.org, or phone 051/247-627. PARTNERS: BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DEVELOPMENT, ENTERPRENEURSHIP AND CRAFT SUPPORTED BY: "This Competition was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State".

BOSNA I HERCEGOVINA KANTON SARAJEVO OP[TINA STARI GRAD JU OSNOVNA [KOLA "SABURINA" Broj: 01- 185/2012 Datum: 23.8.2012. Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Odluke [kolskog odbora broj: 01-182/12 i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-38-22632-56/12 od 24.7.2012. godine, JU O[ "Saburina" Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem uposlenika u radni odnos
1. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac, 16 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa trudni~kog bolovanja od 1.9.2012. do 15.8.2013. godine USLOVI KONKURSA Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - Diplomu kao dokaz stru~ne spreme, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci, - Kra}u biografiju. Izabrani kandidat je du`an prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju i uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka. Prednost na konkursu imaju kandidati koji su, po osnovu ~lana 11. stav (8) Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, na dan 11.12.2009. godine bili u radno-pravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu treba prilo`iti i slijede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat bio u radnom odnosu na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa dostaviti na adresu Javna ustanova Osnovna {kola "Saburina" Sarajevo, Ul. Saburina br. 4, 71000 Sarajevo, sa naznakom "za javni konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora Prof. [kalji} Selim

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
Povodom medijskih istupanja neodgovornih osoba koje se legitimiraju kao navodni za{titnici interesa Organizacije RVI Tuzla, a u vezi sa "slu~ajem" benzinska pumpa - Miladije u Tuzli, u cilju obavje{tavanja javnosti i prezentiranja istinitih ~injenica, advokat Faruk ]upina iz Advokature ]UPINA & CO d.o.o. Mostar i advokat Enver Arnautovi} iz Tuzle, kao punomo}nici Tehnopetrola d.o.o. Tuzla, izdaju sljede}e

OGLASI

37

PRIOP]ENJE ZA MEDIJE
Apsolutno je neistinita i iskonstruirana tvrdnja o ugro`enosti prava ratnih vojnih invalida u Tuzli povodom benzinske pumpe - Miladija, kao i tvrdnja da postoji sukob interesa i zloupotreba prava od advokata godpo|e Amile Kunosi} - Ferizovi}. Kolegica Amila Kunosi} - Ferizovi} nije zastupnik, niti punomo}nik pravnog subjekta Tehnopetrol d.o.o. Tuzla, niti je u dosada{njem toku zastupala interese ove firme. Gospo|a Kunosi} - Ferizovi} je ovla{teni punomo}nik ORVI Op}ine Tuzla, a prema punomo}i koja je izdata i ovjerena od ORVI Tuzla, a potpisana od predsjednika ORVI Tuzla, tj. gospodina Nihada Bukvi}a. Advokat Kunosi} - Ferizovi} zastupala je ORVI Tuzla u predmetima dobivanja svih potrebnih odobrenja za izgradnju pumpe, a u skladu s pozitivnim propisima, te zastupanja u predmetu naknade {tete ORVI Tuzla protiv Op}ine Tuzla. Ugovor o zajedni~koj izgradnji, 13. 6. 2001. godine, zaklju~en izme|u ORVI Tuzla sa~inili su i potpisali, i to u ime ORVI Tuzla, njen predsjednik gospodin Salih Hot, a u ime Tehnopetrola d.o.o. gospodin Ekrem Hasanba{i}, direktor, kao i Anex istom Ugovoru, 12. 8. 2002. godine. Svoju ~vrstu volju za saradnjom i izgradnjom benzinske pumpe, iste ugovorne strane, Tehnopetrol d.o.o. Tuzla i ORVI, jo{ su jednom, potvrdili zaklju~enjem Ugovora o zajedni~koj izgradnji, u kojem se utvr|uje da svi raniji zaklju~eni ugovori i anexi ostaju na snazi, s tim {to se ovim ugovorom detaljnije reguliraju me|usobna prava i obaveze. Naime, naprijed navedenim ugovorom o zajedni~koj izgradnji utvr|ena je predra~unska vrijednost od 1.500.000,00 KM, s tim da ORVI ula`e dodijeljeno zemlji{te i pribavlja rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti na svoje ime, a Tehnopetrol d.o.o. Tuzla }e snositi sva pla}anja za dobijanje odobrenja za gra|enje, o svom tro{ku izgraditi objekat i pribaviti upotrebnu dozvolu. Kao ugovora~, Tehnopetrol d.o.o. Tuzla je u skladu sa svojim ugovornim obavezama, do sada putem investiranja u izgradnju benzinske pumpe, izvr{io naprijed navedene ugovore u prete`nom dijelu. S obzirom na dugotrajnost vo|enja upravnog spisa pred Op}inom Tuzla, radi uklanjanja bespravnog objekta gospodina Bajri}a, na predmetnom lokalitetu benzinske pumpe, advokat Amila Kunosi} - Ferizovi}, kao punomo}nik ORVI Tuzla, pokrenula je i tu`bu protiv Op}ine Tuzla, radi naknade {tete koju trpe ORVI, zbog neuvo|enja ovog pravnog subjekta u posjed navedene nekretnine, a imaju}i u vidu da je, dana 30. 5. 2002. godine, rje{enjem Op}ine Tuzla o dodjeli neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta, neposrednom pogodbom, ovaj lokalitet dodijeljen ORVI. Me|utim, zbog "nestrpljenja" i `elje za ostvarenjem dobiti iskazane od navodnog za{titnika interesa ORVI, tj. predsjednika Bukvi}a, isti stupa u pregovore s pravnim subjektom HIFA d.o.o. Te{anj, ignoriraju}i postojanje Ugovora o zajedni~koj izgradnji, od 13. 6. 2001. godine, zaklju~enog izme|u ORVI i Tehnopetrola d.o.o. Tuzla. [tite}i svoja nesporna ulaganja u benzinsku pumpu Miladije Tuzla, kao i svoja prava i interese nastale iz ugovornog odnosa sa ORVI, pravni subjekt Tehnopetrol d.o.o. Tuzla pokre}e parni~ni postupak pred Op}inskim sudom Tuzla, koji je zaveden pod br. 32 0 Ps 006042 09 Ps. U ovom postupku, u kojem Tehnopetrol d.o.o. Tuzla zastupaju advokati Faruk ]upina i Enver Arnautovi}, Op}inski sud u Tuzli donosi rje{enje br. 32 0 Ps 006042 09 Ps, od 31. 5. 2012. godine, kojim odre|uje mjeru osiguranja i zabrane ORVI Op}ine Tuzla da otu|i, optereti ili bilo na koji na~in raspola`e predmetnom benzinskom pumpom. @alba ORVI, koja je zastupana po punomo}nicima dr. Alminu Dautbegovi} i gospo|i Saneli Dautbegovi}, advokatima iz Zenice, odbijena je, rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli, br. 32 0 Ps 006042/12 P`, 12. 7. 2012. godine. Sud je ustanovio da je Tehnopetrol d.o.o. Tuzla kumulativno ispunio sve uvjete propisane ~lanom 269. stav 1. ta~ka 1 i 2 ZPP, te je, u cilju spre~avanja ZLOUPOTREBE PRAVA i na~ela savjesnosti i po{tenja u prometu koja je u~injena od predsjednika ORVI Tuzla, donio pravomo}no i izvr{no rje{enje - odluku o zabrani otu|enja predmetne benzinske pumpe. Ignoriraju}i stav suda gospodin Bukvi}, predsjednik ORVI, i Muhamed Vrabac, direktor HIFA d.o.o. Te{anj, zaklju~uju predugovor o kupoprodaji OPU IP 268/2012, kojim poku{avaju pisano realizirati njihove me|usobne nezakonite i nemoralne radnje. Shodno ~lanu 2. predugovora, utvr|ena je, prema mi{ljenju punomo}nika Tehnopetrola d.o.o. Tuzla, fiktivna cijena od 670.000,00 KM, dok je s kupcem, tj. Tehnopetrolom d.o.o. Tuzla za isti predmet kupoprodaje - benzinsku pumpu tada{nji prodavac ORVI Tuzla utvrdio kupoprodajnu cijenu od 1.500.000,00 KM. Logi~no je zaklju~iti da se radi o utvr|ivanju fiktivne cijene, odnosno o cijeni gdje postoji o~igledna nesrazmjera uzajamnih davanja (indemnitas ob laeisionem ultra dimidum). Tako|er, simptomati~no je da je predsjedniku ORVI, gospodinu Bukvi}u, odmah nakon potpisivanja i ovjere ovog predugovora ispla}en iznos od 40.000,00 KM, da bi nakon toga bio ispla}en i iznos od 60.000,00 KM, tj. po upisu zabilje`be ovog predugovora u zemlji{nim knjigama. Razumljiva je namjera i zabrinutost predsjednika ORVI i predstavnika HIFA d.o.o. Te{anj, koji su u{li u nemoralan i nezakonit pravni posao, kao i njihova namjera da putem sile, manipuliraju}i ~estitim i moralnim patriotama Grada Tuzle, da nasilno zauzmu posjed benzinske pumpe i, na taj na~in, definitivno izvr{e realizaciju nemoralnog predugovora, koji u sebi ~ak ima i elemente krivi~ne odgovornosti. Kona~no, pravni subjekt Tehnopetrol d.o.o. Tuzla voljan je da potencijalni kupac isplati ovom subjektu sva dosada{nja ulaganja i tro{kove u predmetni lokalitet i da se napravi troparitetni ugovor. Posebno se napominje da se identi~an "slu~aj " dogodio u Mostar, izme|u HIFA d.o.o. Te{anj i ORVI Mostar, gdje je, prema kazivanju gospodina Mahmuta ]imi}a, predsjednika ORVI Mostar, kupac benzinske pumpe u Mostaru, tj. HIFA d.o.o. Te{anj prevarila ~lanove ORVI Mostar, radi ~ega su borci i invalidi pokrenuli krivi~ne postupke, pred nadle`nim pravosudnim organima. Punomo}nici: Faruk ]upina, advokat Enver Arnautovi}, advokat

38

POMO] U KU]I
Da li unosite dovoljno selena?

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Spre~ava o{te}enja }elija
Lijek za }elavost za dvije godine
Losion koji lije~i }elavost mogao bi se pojaviti na tr`i{tu u roku od dvije godine, uvjereni su nau~nici. Pregovori sa farmaceutskim firmama su u toku, a cijeli posao mogao bi uspjeti zaustavljanjem efekata enzima koji uzrokuje }elavost. Ameri~ki dermatolozi su ove godine najavili da su otkrili kako enzim prostaglandin D2 (PGD2) dovodi do toga da folikule prestanu proizvoditi kosu. George Cotsarelis, vo|a tima stru~njaka sa Univerziteta Pensilvanija, kazao je da su prou~avani utjecaji 250 gena i da je utvr|eno kako jedan od njih ima klju~nu ulogu. Dodao je da se trenutno pregovara sa nekoliko kompanija kako bi se proizveo lijek za }elavost. ^etiri od pet mu{karaca do 70. godine do`ive znatno opadanje kose. Na nekim mjestima folikule nastave proizvoditi kosu, ali mnogo manje nego ranije. Tijelo koristi selen kao antioksidans koji spre~ava da se }elije organizma o{te}uju. Istra`iva~i sa Univerziteta Ist Anglia otkrili su da ljudi koji konzumiraju velike koli~ine minerala zajedno sa vitaminima C i E imaju 67 posto manje {ansi da obole od pojedinih bolesti. Ranija istra`ivanja su pokazala da selen u starijem `ivotnom dobu, ako se unosi u dovoljnim koli~inama, mo`e da pobolj{a rad mozga. Najbogatiji izvori ovog vitamina su brazilski orasi i riba, a prisutan je i u `itaricama, hljebu i mesu. “Nivo selena u krvi ljudi pao je poslije 1974. godine, kada su i po~ela njegova mjerenja” rekla ,

Nedovoljan unos ovog minerala negativno se odra`ava na rad {titne `lijezde i plodnost

je Margaret Reyman, profesorica prehrambene medicine na Univerzitetu Surej. Ona nedostatak selena povezuje s razli~itim zdravstvenim problemima, od neplodnosti do poreme}nog rada {titne `lijezde, nakupljanja plaka na arterijama i regulacije krvnog pritiska. Ipak, pojedini nau~nici tvrde da su njegovi blagotvorni efekti precijenjeni. Jedna ranija ameri~ka studija na vi{e od 1.000 odraslih osoba je utvrdila da kod onih koji su uzimali 200 mikrograma selena dnevno nije zabilje`en smanjen rizik od sr~anih bolesti ili smrti. Starije osobe imaju ve}u potrebu za selenom, jer sve bolesti koje se javljaju u tre}oj dobi nagla{avaju nedostatak tog oligoelementa. Osobe koje boluju od distrofije ili drugog mi{i}nog poreme}aja tako|er u organizmu imaju manjak selena, jer se on u najve}em dijelu koncentrira u mi{i}ima. Selen je najbolje unositi putem namirnica i to onih u kojima ga ima najvi{e.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

“Mr{ave” boje va{e odje}e
Kada su suknje i haljine u pitanju, najbolja du`ina je ~etiri prsta iznad koljena. Za elegantnije prilike dobro je izabrati i one koje se iznad koljena su`avaju jer lijepo oblikuju figuru. Istaknite podlaktice, podvrnite malo ko{ulju ili, ako nosite haljinu, gornji dio ruku pokrijte lijepim {alom. Ukoliko imate lijepo oblikovane ruke, nosite topi}e i naglasite ruke. Svijetle boje }e vas pro{iriti, ali to ne zna~i da morate potpuno da ih izbacite iz garderobe. Nosite tamnije boje na mjestima koja `elite da prikrijete, a svjetlijim bojama naglasite svoje atribute. U crnom izgledamo najmr{avije, ali isto to va`i i za tamnoljubi~astu, tamnoplavu, boje ~okolade i mnoge tamne boje koje na svijetloj ko`i mogu djelovati bla`e nego crna.

Maska za ko`u poslije sun~anja
Za spravljanje maske za ko`u u ka{icu od breskvi dodajte dvije ka{ike maslinovog ulja, ka{iku meda i dvije ka{ike jogurta. Smjesu nanesite na lice i tijelo, ostavite je oko 15 minuta, a zatim je isperite prvo toplom, pa hladnom vodom. Kupka od breskvi Za sprav ljanje kupke od breskvi u blender stavite od jednog do dva kilograma o~i{}enih breskvi. Prvo se istu{irajte, pa na ~istu i obrisanu ko`u nama`ite ka{icu od breskvi. Kadu napunite mlakom vodom, lezite u nju i kada voda po~ne da se hladi, umasirajte masku lufa-rukavicom ili frotirskim pe{kiri}em. Va`no je da vam ko`a bridi od masa`e. Na kraju se istu{irajte i nama`ite kremu ili mlijeko za tijelo.

Piletina s limunom i medom
Potrebno:
3 ka{ike svje`eg soka od limuna 3 ka{ike octa (Aceto balsamico) 3 ka{ike umaka od soje 2 ka{ike meda 2 ~ehna bijelog luka 2 velika `umanca 6 kom. pile}ih prsa bez ko`ice i kostiju 2 ka{ike octa od pro{eka 1 ka{ika soka od limuna 1,5 ka{i~ica senfa tri ~etvrtine {oljice + 2 ka{ike biljnog ulja 12 listova bosiljka so i svje`e mljeveni biber 2 svje`e crvene ili zelene ljute papri~ice Pomije{ajte sok od limuna, Aceto balsamico, umak od soje, ulje, med, bijeli luk i papri~ice u zatvorenoj plasti~noj vre}ici. Za~inite biberom. Na pile}im prsima lagano ure`ite znak x i dodajte ih marinadi. Stavite u fri`ider najmanje dva sata. Kako biste napravili majonezu, u mikseru izmije{ajte `umanca, ocat, sok od limuna i senf. Dok mikser jo{ radi, polako dodajte ulje dok ne dobijete kremastu i jednoli~nu smjesu, odnosno majonezu. Dodajte bosiljak i za~inite solju i biberom. Smjesu iz miksera premjestite u zdjelu, poklopite i ostavite u fri`ideru najmanje sat. Piletinu izvadite iz marinade. Pecite je na grilu 12 minuta i poslu`ite s majonezom.

Priprema:

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HNK Grad Mostar JU IV osnovna {kola Mostar [kolski odbor Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine HNK-a br. 5/00, 4/04 i 5/04), Odluke [kolskog odbora JU IV osnovne {kole Mostar broj: 02-01-749 /12 od 23.8.2012. godine, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40- 1974/12 od 7.8.2012. JU IV osnovna {kola Mostar raspisuje:

OGLASI
ENERGOINVEST-TERMOAPARATI, d.d. u ste~aju SARAJEVO, Tvorni~ka br. 3

39

U skladu sa ~lanom 25, a u vezi sa ~lanom 101. i ~lanom 108. Zakona o ste~ajnom postupku, Sl. novine FBiH, broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja od 23. 8. 2012. godine na kojoj je bio prisutan ste~ajni sudija u predmetu 65 0 St 142104 10 St Op}inskog suda u Sarajevu, ste~ajni upravnik ogla{ava

J AVNU PRO DA JU
nekretnina ste~ajnog du`nika 1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za 13. 9. 2012. godine u 11 sati u kancelariji Energoinvest-Termoaparati, d.d. u ste~aju Sarajevo, Tvorni~ka br. 3. 2. Predmet prodaje - nekretnine ste~ajnog du`nika Parcele zemlji{ta KO Stup ZKU 254, 1371, 1375 i 2007 slijede}ih oznaka: K^ 850 - 1.488,00 m2; K^ 1655/1 - 335,00 m2; K^ 1702/1 - 1.810,00 m2; K^ 1702/8 - 443,00 m2; K^ 1702/8 - 5.359,00 m2; K^ 28/1 - 3.240,00m2 3. Po~etna prodajna cijena za navedenu imovinu iznosi po K^-ovima u neto iznosu,bez PDV: 3.1. K^ 9/2 D.B. - 1.488,00 m2 x58,10 = 86.453,0KM - ZK ul. 254 n.p. K^ 850 KO Stup 3.2. K^ 12/2 D.B. - 335,00 m2 x 110,00 = 36.850,00 KM - ZK ul. 254 n.p. K^ 1655/1 KO Stup 3.3. K^ 17/16 D.B. - 1.810,00 m2 x 65,85 = 119.188,50 KM - ZK ul. 1371 n.p. K^ 1702/1 KO Stup 3.4. K^ 17/4 D.B. - 443,00 m2 x 65,85 = 29.171,55 KM - ZK 1375 n.p. K^ 1702/8 KO Stup 3.5. K^ 18/2 D.B. - 5.359,00 m2 x 65,85 = 352.890,15 KM - ZK 2007 n.p. K^ 1702/8 KO Stup 3.6. K.^. 28/1 D.B. - 3.240,00m2 x 58,10 = 188.244,00 KM - ZK 254 Uvjeti prodaje: 4.1. Nepokretna imovina se prodaje po katastarskim ~esticama. 4.2. Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne prodajne cijene utvr|ene u ovom oglasu. 4.3. Na~in prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, ko da vi{e, sa po~etnom cijenom istaknutom u ovom oglasu, a sa pove}anjem za svako nadmetanje najmanje 1.000,00 KM. 4.4. Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja neposredno prije otpo~injanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvr{ili uplatu garancije (depozita) na transakcioni ra~un Energoinvest-Termoaparati, d.d. u ste~aju br. 1610000092550039 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo iznos 10% od po~etne prodajne po K^-u. 4.5. Za kupca se progla{ava onaj u~esnik javnog nadmetanja ~ija ponu|ena cijena bude najve}a nakon tre}eg poziva, zatim se progla{ava drugi po redoslijedu ponu|a~, odnosno kupac. 4.6. U~esnicima javnog nadmetanja ~ija ponuda ne bude prihva}ena, garancija (depozit) }e se vratiti u roku 24 sata od dana okon~anja javnog nadmetanja. 4.7. Sve poreze i tro{kove oko uknji`be i prijenosa vlasni{tva snosi kupac. 4.8. Kupac je du`an platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prodaje i sve tro{kove vezane za naknadno zaklju~enje ugovora o kupoprodaji snosi kupac. 4.9. Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaklju~enje ugovora poziva se sljede}i najbolji ponu|a~. 4.10. Sva imovina se prodaje po principu "vi|eno-kupljeno "te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu ne}e uva`avati. 4.11. Ne mo`e se prodati nekretnina ispod po~etne prodajne cijene. 4.12. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakim radnim danom od 10 do 13 sati. Kontakt na tel/fax. 033/234-745 Ste~ajni upravnik mr. Hamdija Muratovi}

K O N K U R S
(za popunu upra`njenih radnih mjesta) I A) Na odre|eno vrijeme 1. Prof/nastavnik/ca engleskog jezika i knji`evnosti ...............................1 izvr{ilac (7 ~asova sedmi~no) do povratka profesorice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.12.2012. 2. Prof/nastavnik/ca turskog i knji`evnosti..................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) do 15.7. 2013. godine 3. Prof/nastavnik/ca njema~kog jezika i knji`evnosti ..................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) do 15.7.2013. godine II Kandidati, pored op}ih uslova predvi|enih ZOR, treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu stru~ne spreme predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a to su: zavr{en odgovaraju}i fakultet, {kola, dokazi o posebnom znanju i ispitima (polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru, poznavanje stranog jezika, stru~ni radovi, certifikati i diplome o stru~nom usavr{avanju). Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova: - Prijavu sa kra}om biografijom (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon) - Diplomu o zavr{enoj {koli (VII ili VI stepen) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Dokaz o posebnom znanju i ispitima III Dokumentacija mo`e biti originalna ili ovjerena kopija. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se intervju. IV Izabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje o neka`njavanju od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu. V Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. VI Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu: JU IV osnovna {kola Mostar - [kolski odbor, Salke [esti}a 23, 88 000 Mostar VII Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu podi}i u Upravi [kole.

Dobro jutro uz

DD,, Angrosirovina,, Tuzla Ul. Bosne srebrene br. 30, Tuzla - Nadzorni odbor Tuzla, 23. 8. 2012. godine Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08 i 7/09), odredaba Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj 19/10), ~lana 125. Statuta d.d. "Angrosirovina" Tuzla i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine d.d. "Angrosirovina" Tuzla, broj 797/2012, od 23. 8. 2012. godine, donesenoj na dvanaestoj sjednici odr`anoj 23. 8. 2012. godine, Nadzorni odbor d.d. "Angrosirovina" Tuzla objavljuje

u Va{em domu!

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju Skup{tine d.d. "Angrosirovina" Tuzla Skup{tina d.d. "Angrosirovina" Tuzla }e se odr`ati u prostorijama Dru{tva sa sjedi{tem u Tuzli, Ulica Bosne srebrene br. 30, 17. 9. 2012. godine (ponedjeljak) u 11 sati. Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje broja prisutnih dioni~ara - kvorum utvr|uje Odbor za glasanje. a) Utvr|ivanje kvoruma i rezultate glasanja vr{i Odbor za glasanje u sastavu: 1. Asim Omer~i}, predsjednik 2. Fatima Husanovi}, ~lan 3. Sakib Deliomerovi}, ~lan b) Za zapisni~ara Skup{tine d.d. "Angrosirovina" Tuzla predla`e se Alis Avdagi}, dipl. pravnik iz Tuzle. c) Za ovjeriva~e zapisnika predla`u se: 1. Midhat Karamovi} 2. Senad Por~i} d) Predsjednik Skup{tine, ovjeriva~i zapisnika i zapisni~ar izabrat }e se na Skup{tini na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e na Skup{tini. 2. Dono{enje odluke o godi{njem izvje{taju o poslovanju za 2010. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora (izvje{taj o radu Nadzornog odbora i izvje{taj o radu direktora za isti period ne}e biti razmatrani jer isti nisu ni podnijeti); 3. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta d.d. "Angrosirovina" Tuzla radi uskla|ivanja sa Zakonom o KDBiH 2010 ("Sl. glasnik BiH", broj 47/10); 4. Dono{enje odluke o razrje{enju Nadzornog odbora; 5. Dono{enje odluke o imenovanju Nadzornog odbora pojedina~no; 6. Dono{enje odluke o odobrenju naknade i ugovora za ~lanove Nadzornog odbora; 7. Dono{enje odluke o razrje{enju Odbora za reviziju; 8. Dono{enje odluke o imenovanju Odbora za reviziju; 9. Dono{enje odluke o odobrenju naknade i ugovora za ~lanove Odbora za reviziju; 10. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora; 11. Analiza stanja i upoznavanje dioni~ara sa bitnim doga|ajima u Dru{tvu, sa posebnim osvrtom na analizu polugodi{njeg izvje{taja o poslovanju za period 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012. godine; Upute za dioni~are: 1. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 (trideset) dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 2. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje imenovanom odlukom NO o sazivanju Skup{tine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. 3. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanja na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti neposredno putem punomo}nika. 4. Punomo} za sudjelovanje u radu Skup{tine dostavlja se najkasnije sat prije odr`avanja Skup{tine. 5. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti kandidate za izbor ~lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda najkasnije 8 (osam) dana od objavljivanja ovog obavje{tenja. 6. Svaki kandidat za ~lana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju du`an je prije uvr{tavanja njegovog imena na listu kandidata i glasa~ki listi} dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature sa podacima o ~lanstvu u Nadzornom odboru ili Odboru za reviziju u drugim dru{tvima, ~lanstvu u Nadzornom odboru ili Odboru za reviziju ili upravi dru{tava povezanih sa dru{tvom. Uz izjavu o prihvatanju kandidature, svaki kandidat za ~lana NO du`an je prilo`iti uvjerenje o neka`njavanju izdato od nadle`nog organa. 7. Prijave, prijedlozi i punomo}i dostavljaju se na adresu u sjedi{tu Dru{tva. 8. Dioni~ar-punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu svakim radnim danom od 10 do 12 sati u direkciji Dru{tva, a do odr`avanja Skup{tine. 9. Ovo obavje{tenje je ujedno poziv dioni~arima da prisustvuju Skup{tini dioni~ara Dru{tva. Nadzorni odbor d.d. "Angrosirovina" Tuzla

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

40

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Skup{tina JP RTVTK U skladu sa odredbom ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), odredbom ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 23d. Zakona o Radio- televiziji Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09 i 8/12), ~lana 24. Statuta Javnog preduze}a Radio-televizije Tuzlanskog kantona i Odlukom o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03 i 12/03), Skup{tina JP RTV Tuzlanskog kantona raspisuje:

J AV N I O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP RADIO-TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA DOO Raspisuje se javni oglas radi izbora i imenovanja ~lanova Nadzornog odbora u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o: - ^lanovi Nadzornog odbora - 3 ~lana (Predsjednik i dva ~lana Nadzornog odbora) I. Opis pozicije: Pored nadle`nosti utvr|enih u Zakonu o privrednim dru{tvima, Nadzorni odbor ima i sljede}e nadle`nosti: nadzire rad Uprave i poslovanja Dru{tva, priprema i predla`e eti~ki kodeks, priprema i usvaja poslovnike i druge akte, imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa postupcima utvr|enim u poslovniku, odnosno poslovnicima i va`e}im propisima, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini Dru{tva, donosi odluku o na~inu privatizacije uz prethodnu saglasnost Skup{tine Kantona razmatra i nadzire postupak javnih nabavki, daje mi{ljenje Skup{tini Dru{tva o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predla`e na~in pokri}a gubitaka, daje upute Upravi za provo|enje mjera i aktivnosti prilikom uo~enih nepravilnosti, daje ovla{tenja za aktivnosti koju se ograni~ene propisima Zakona o javnim nabavkama, usvaja izvje{taje Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvje{tajem revizije, podnosi Skup{tini Dru{tva godi{nji izvje{taj o poslovanju Dru{tva, koji obavezno uklju~uje izvje{taj revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, nadzire Upravu o primjeni preporuka Odbora za reviziju i vanjskog revizora, donosi odluku o kreditnom zadu`enju Dru{tva i zalaganju nekretnina do 1/3 vrijednosti imovine Dru{tva, usvaja izvje{taj direktora o obavljenom slu`benom putovanju u inostranstvu u roku od deset dana od dana zavr{enog putovanja, saziva Skup{tinu Dru{tva, raspravlja i odlu~uje o pravima i obavezama zaposlenika u drugostepenom postupku, u skladu sa Zakonom, odlu~uje o drugim pitanjima utvr|enim Zakonom. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuje se na period od ~etiri godine. Naknada za rad u Nadzornom odboru utvr|uje se op}im aktom JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona d.o.o. II. Uslovi za imenovanje: Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati slijede}e op{te uslove: a) da su dr`avljani BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu). b) da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina (dokaz: rodni list ili kopija li~ne karte), c) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), d) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa za kandidate koji su bili zaposleni ili su jo{ zaposleni u organima dr`avne uprave), e) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup koji predstavljaju smetnju za imenovanje (dokaz: uvjerenje nadle`nog MUP-a i uvjerenje nadle`nog suda), f) da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandiduju (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda), g) da nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana od kandidata i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), h) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04) (dokaz: izjava potpisana od kandidata i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~kom a) do h) ne mogu biti stariji od {est mjeseci. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: a) VSS-VII stepen {kolske spreme - (univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju) b) najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, (dokaz: potvrda izdata od poslodavca) c) da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa u politi~koj stranci (dokaz: izjava potpisana od kandidata i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), d) da nema privatni finansijski interes u preduze}u u ~iji se Nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), e) da nije ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa) f) da nije direktor ili ~lan uprave u preduze}u (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa) g) da se ne bavi djelatno{}u konkurentu djelatnosti dru{tva (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~kom b) do g) ne mogu biti stariji od {est mjeseci, kao i ovjerena kopija dokumenta pod ta~kom a). Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i u dnevnom listu Oslobo|enje. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za provo|enje postupka i davanje prijedloga za izbor ~lanova koju imenuje Skup{tina JP RTVTK. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Prijave na oglas sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: JP RTVTK, Ulica Mije Kero{evi}a br. 20 uz naznaku: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Virtual Box 4.1.20.80170
Virtual Box je kompletni virtualizator op{te namjene za x86 hardver. Namijenjen je za upotrebu u okviru servera, desktop ra~unara i ugra|enih ure|aja i trenutno predstavlja jedino rje{enje profesionalnog kvaliteta za virtualizaciju koji je istovremeno i Open Source softver. Neke od karakteristika Virtual Boxa su: modularnost i opis virtualnog ra~unara u XML formatu. Virtual Box karakteri{e ekstremno modularni dizajn sa dobro definisanim programskim interfejsima i klijent/server dizajnom. Nova verzija donosi popravku za krah koji se manifestovao time {to u odre|enim okolnostima za VM je pokretana bez hardverske virtualizacije.

41

O~ekivana proizvodnja iPada Mini
Apple i njegovi snabdjeva~i se suo~avaju sa napornim periodom, ukoliko se glasine o predstavljanju iPad Mini modela poka`u ta~nima. Proizvodni partneri ove kompanije }e obezbijediti ~etiri miliona jedinica malog tableta svakog mjeseca po~ev{i od septembra. Citiraju}i izvore iz lanca snabdijevanja, navodi se da Apple namjerava da proizvodi ovoliki broj ure|aja sa ciljem zadovoljenja o~ekivanih zahtjeva od kupaca koji budu spomenuti ure|aj kupovali u okviru sezone praznika. Proizvo|a~i kompanije Apple ve} od juna rade na novom tabletu sa nekoliko stotina hiljada ure|aja proizvedenih mjese~no.

AMD spu{ta cijene Radeon kartica
Pitali smo se kako }e AMD reagovati na novu NVIDIA GTX 660 Ti karticu i sada imamo odgovor. Naime, kompanija je spustila cijene kompletne Radeon HD linije kartica. Do kraja sedmice HD 7950 model bi trebalo da ko{ta 319 dolara u pore|enju sa trenutnom cijenom koja je u opsegu 349-369 dolara. Sa druge strane, 7870 GHz edicija }e jo{ vi{e pojeftiniti s obzirom na to da }e ko{tati 249 umjesto sada{njeg opsega koji iznosi 299 do 319 dolara. Model 7850 koja se trenutno prodaje po cijeni od 239 do 259 }e pojeftiniti za 20 posto i ko{ta}e 209 za verziju sa 1GB videomemorije, odnosno 189 dolara za verziju sa 2GB videomemorije.

Canon PowerShot SX500 IS, SX 160 IS
Canon USA je najavio dva nova dodatka u okviru Canon PowerShot linije digitalnih fotoaparata koji su dizajnirani za fotografe koji su u pokretu i koji tra`e rje{enje sa velikim pro{irenim zumom, kompaktnim lakim za kori{}enje aparatima. Za one situacije kada akcija koju `elite da snimite je van va{eg doma{aja, Canon nudi dva nova superzum rje{enja, novi PowerShot SX500 IS i PowerShot SX160 IS koje karakteri{u impresivni 30x i 16x zm, respektivno. Oba modela su opremljena Canonovim najnovijim rje{enjima, koja obezbje|uje pove}anje brzine autofokusiranja u odnosu na prethodne modele SX serija.

Sudska bitka Samsunga i Applea

Napravite svoj dizajn
Za tri mjeseca Samsung je iskopirao ono na ~emu je Apple godinama radio, ne preuzimaju}i tako nikakve rizike, rekao je Appleov advokat u svojoj zavr{noj rije~i
Su|enje kompanija Apple i Samsung u{lo je u posljednju fazu. Svi dokazi su predo~eni, advokatski timovi su ju~er dali svoje zavr{ne rije~i, a danas po~inje da zasjeda devetoro~lana porota. Ha rold McEl hinny, gla vni advokat Appleovog tima u ovom su|enju, rekao je da od{teta mora biti velika zbog toga {to je kopiranje bilo masivno. Advokat kompanije Samsung Charles Verhoeven odbacio je sve tu`be i optu`io Apple da se radije takmi~i na sudu nego na tr`i{tu. On je poroti rekao da je odluka koju }e donijeti va`na za o~uvanje konkurencije, te da korisnici zaslu`uju pravo izbora. "Svi smartfoni imaju oblik pravougaonika sa zaobljenim }o{kovima i 90 posto prednje strane ure|aja je ekran. Da li je to zato {to svi kopiraju jedni druge? Ne. To je zato {to je tehnologija uznapredovala, a forma prati funkcionalnosti", rekao je Verhoeven. Bill Lee, jedan od Appleovih advokata, istakao je da ne `ele da ugu{e konkurenciju, ve} samo da promovi{u originalnosti. "Niko ne poku{ava da ih sprije~i da prodaju smartfone. Sve {to mi ka`emo je: Napravite svoje. Napravite svoj dizajn, svoj telefon i takmi~ite se sopstvenim inovacijama", rekao je on. I dok je Appleov advokat pokazivao slike i dijagrame na kojima pokazuje sli~nost Appleovih i Samsungovih ure|aja, advokatski tim kompanije Samsung ukazivao je na razlike, kao naprimjer to {to su na iPhoneu svi uglovi podjednako zaobljeni, dok kod Sam-

sungovog modela to nije slu~aj. Apple tra`i 2,5 milijardi dolara od{tete od Samsunga jer smatra da je ju`nokorejska kompanija pokrala dizajn i tehnologiju iPhonea i iPada. Samsung tako|er tra-

`i od{tetu i to 399 miliona dolara, jer tvrdi da je Apple nedozvoljeno koristio njihove patente. Devetoro~lana porota dobila je od sudije uputstvo na vi{e od 100 strana, koje }e im pomo}i u ovom

slu~aju, a pro{li su i kroz kratak kurs u oblasti patentnih prava. Izno{enju zavr{nih rije~i prisustvovao je veliki broj novinara i drugih zainteresovanih za ovaj slu~aj.

Tastatura koja se pere pod mlazom vode
Ukoliko povremeno ili mo`da svakodnevno jedete u blizini svoje tastature, znate da je nije lako o~istiti i izvu}i sve zapale mrvice. Ako je na tastaturu palo ne{to ljepljivo, tim gore. Zato je Logitech kreirao tastaturu koju mo`ete prati, prenosi Mashable. Logitech Washable Keyboard K310 mo`e se potopiti u vodu, do oko 3,3 metara dubine ili isprati pod mlazom vode, a iz kompanije ka`u da se tastatura brzo su{i. Karakteri su laserski od{tampani i premazani za{titnim slojem, tako da ne}e izblijediti od pranja. Kompatibilna je sa Windowsom XP, Vista i Windowsom 7, a u Evropi }e u prodaju krenuti u oktobru.

Na tr`i{tu sljede}e godine

Amerikanci }e ovu perivu tastaturu mo}i da kupe ve} od

ovog mjeseca i to po cijeni od 39,99 dolara.

Kompanija Honda }e uskoro na tr`i{te plasirati svoju robotsku kosilicu koja samostalno kosi travnjak. Robot Miimo }e se prodavati u Evropi od sljede}e godine. Honda planira prodati 4.000 robota godi{nje. Robot kontinuirano kosi travu i manevri{e u razli~itim pravcima. Uspje{no izbjegava

Hondin robot Miimo samostalno kosi travnjak
saksije s cvije}em, sam ide na punjenje i nikada ne odluta. Hondini roboti, poput Asima koji hoda i pri~a, ponekad su kritikovani i nazvani neprakti~nim igra~kama. Iz kompanije je potvr|eno da je Miimo projekt koji }e za`ivjeti, a roboti }e se prodavati po cijeni od 2.151 eura.

42

OGLASI

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U TUZLI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 03-5250-11.3/12 od 20.6.2012. godine,
Na osnovu ~l. 88. Statuta Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo i ta~ke II. Odluke Uprave Dru{tva, broj: 00.1-10.1-16271-5/12 AJA od 21.8.2012. godine, generalni direktor Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, objavljuje

raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu pod rednim brojem 76. stru~ni saradnik za plan, analizu i kontroling, Sektora za ekonomske poslove, ra~unovodstvo i kontroling, Izvr{ne direkcije za ekonomsko finansijske poslove, VSS - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme u trajanju od 23 (dvadesettri) mjeseca, uz probni rad u trajanju od 6 ({est) mjeseci. I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e op{te uslove: - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. II. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - VSS, ekonomski fakultet - 1 godina radnog iskustva na sli~nim poslovima nakon sticanja VII. stepena stru~ne spreme, najmanje 4 godine studija. III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): diplomu za tra`enu stru~nu spremu, biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslova (dostavit }e izabrani kandidat, ne starije od 3 mjeseca), - potvrdu (uvjerenje) o poznavanju rada na ra~unaru (MS, Word, Excel), - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu (ne izvod iz radne knji`ice).

KONKURS
za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini I U akademskoj 2012/2013. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) bit }e primljena 553 studenta fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, na smje{taj i ishranu, od ~ega 539 studenata dr`avljana Bosne i Hercegovine i 14 studenata stranih dr`avljana. II Pravo smje{taja u studentske domove Studentskog centra imaju redovni studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli koji ispunjavaju slijede}e uslove: - da su u akademskoj 2012/2013. godini prvi put upisali prvu, odnosno narednu godinu studija, - da je mjesto prebivali{ta, odnosno boravi{ta studenta udaljeno od Tuzle vi{e od 30 km. III Uz prijavu na konkurs koji se mo`e na}i i na Web stranici Univerziteta www.untz.ba potrebno je da kandidat dostavi slijede}u dokumentaciju: 1. Uvjerenje da je redovan student koji prvi put upisuje prvu, odnosno narednu godinu studija; 2. Uvjerenje o prosje~noj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj {koli, ili kopija indeksa sa ocjenama prethodne godine studija; 3. Kopiju li~ne karte, a studenti strani dr`avljani dostavljaju ovjerenu kopiju paso{a; 4. Kopiju prijave o prebivali{tu, odnosno boravi{tu (CIPS-ov dokument); 5. Uvjerenje o zajedni~kom doma}instvu - ku}na lista; 6. Potvrdu o prosje~noj pla}i za svakog zaposlenog ~lana u`eg porodi~nog doma}instva ostvarenoj u posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerenu fotokopiju tri posljednja ~eka od penzije za svakog ~lana u`eg porodi~nog doma}instva koji primaju penziju; 7. Uvjerenje o katastarskom prihodu svakog ~lana u`eg porodi~nog doma}instva iz prethodne godine; 8. Uvjerenje za ~lanove u`eg porodi~nog doma}instva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje; 9. Potvrdu da je student iz porodice koja je korisnik socijalne pomo}i i visini te pomo}i; 10. Uvjerenje da je student izbjeglo i raseljeno lice; 11. Uvjerenje da je student iz porodice {ehida ili poginulog borca; 12. Uvjerenje da je student RVI ili ~lan porodice ratnog vojnog invalida sa procentom invalidnosti; 13. Uvjerenje da je student invalid ili ~lan iz porodice invalida sa procentom invalidnosti; 14. Uvjerenje o u~e{}u u oru`anim snagama BiH studenta ili ~lana u`eg porodi~nog doma}instva; 15. Izvod iz mati~ne knjige umrlih za slu~aj da je student bez oba roditelja; 16. Potvrdu za studente sa Tuzlanskog kantona (da su sa mjestom prebivali{ta, odnosno boravi{ta udaljeni od Tuzle vi{e od 30 km). IV Rangiranje kandidata obavit }e Komisija za prijem studenata u studentske domove na osnovu utvr|enih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih dokumenata koji se tra`e ovim konkursom. Rang-liste }e biti objavljene na oglasnim plo~ama studentskih domova (internet-stranici Univerziteta u Tuzli: www.untz.ba), u skladu sa planom i dinamikom realizacije konkursa. V Komisija za prijem studenata u studentske domove }e naknadno, a nakon prispije}a i obrade svih aplikacija, odrediti kriterije raspodjele smje{tajnih kapaciteta, na~in, uslove i dinamiku useljavanja. VI Studenti koji zadovolje uslove kriterija i ostvare pravo na smje{taj u studentske domove obavezni su koristiti usluge doma po~ev od 15.9. teku}e godine do 15.7. naredne godine, odnosno du`ni su u cijelosti izmiriti svoje obaveze za nazna~eni period. Me|usobni odnosi izme|u Studentskog centra Univerziteta u Tuzli kao davaoca usluga i studenata kao korisnika usluga i kantonalnih i Federalnog ministarstva obrazovanja kao u~esnika u sufunansiranju uredit }e se posebnim ugovorom kojim }e se jasno utvrditi prava i obaveze ugovornih strana za period nazna~en u prethodnom stavu. Studenti korisnici usluga koji ispunjavaju kriterije, a dolaze iz kantona sa kojima Studentski centar Tuzla nema potpisan ugovor iz prethodnog stava, du`ni su prilikom zadu`enja dostaviti pojedina~nu potvrdu svog kantona da prihvata subvencioniranje ishrane i smje{taja za teku}u akademsku godinu. VII Studenti starijih godina fakulteta du`ni su po zavr{etku ispitnih rokova teku}e {kolske godine prilo`iti uvjerenje o upisu na fakultet za narednu {kolsku godinu, u suprotnom gube pravo na smje{taj u domove. Uz ispunjenje uvjeta iz ta~ke II i III konkursa, prioritet kod smje{taja u studentske domove, pod jednakim uvjetima rangiranja imaju studenti koji pripadaju kategoriji lica prema Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 3/07, 4/08,9/08,13/09 i 8/10). VIII Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja. IX Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. X Prijave na konkurs mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, STUDENTSKI CENTAR, Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br. 7, 75000 TUZLA - Komisija za prijem studenata u studentske domove.

IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim listovima. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se i intervju. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Izvr{na direkcija za pravne poslove upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, sa naznakom: "Prijava na oglas - R.M. 76. stru~ni saradnik za plan, analizu i kontroling - ne otvarati". Obala Kulina bana broj 8 71000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-12-000 499 Dana 9. 8. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Nizand`i} Ibrahima, sina Mehmeda, iz Velike Kladu{e u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2693/01 katastarska op}ina Velika Kladu{a, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 794/6 "Urga" ku}a i zgrada povr{ine 90 m2, dvori{te povr{ine 233 m2, ukupne povr{ine 323 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Nizand`i} Ibrahim, sin Mehmeda, iz Velike Kladu{e. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Kajdi} Mirsada

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (18)

FELJTON
Vi cima 410.`noj zigotjiski kraljnaAlariktrisadasvojimuvojninasu{ao u Rim i kon na plja~ke tavio ka ju Itali sa namjerom da pre|e Afriku, ali je na tom putu umro. U }i pra Bar lo 1572.ti),nozukootpoznijekadoSvetoghubratopomejejanoucPari ~eo pokolj genota (fran uski protestan u jem septem bi

43

NA DANA[NJI DAN

Afirmacija muslimana
Ljubav prema vrijednostima svoje domovine BiH, ljubav prema kulturolo{kim i tradicijskim vrijednostima bosanskohercegova~kih muslimana, te iskreno po{tivanje kulturolo{kih osobina gra|ana pravoslavne, katoli~ke, judaisti~ke i drugih tradicija osnovni je smisao odgojnih utjecaja unutar SDA
ti na~in osje}aju potrebe, interese i probleme, posebno u pogledu izvora, sadr`aja i oblika ugro`avanja dr`ave Bosne i Hercegovine. U tim okvirima treba razmatrati i odgojni smisao izgradnje i djelovanja Stranke demokratske akcije. Ljubav prema vrijednostima svoje domovine Bosne i Hercegovine, ljubav prema kulturolo{kim i tradicijskim vrijednostima bosanskohercegova~kih muslimana, te iskreno po{tivanje kulturolo{kih osobina gra|ana pravoslavne, katoli~ke, judaisti~ke i drugih tradicija, osnovni je smisao odgojnih utjecaja unutar Stranke demokratske akcije, ali i utjecaja iz njenih sredina prema svima koji ~ine njeno okru`enje. Takve ideolo{ke, moralne, eti~ke, kulturolo{ke i politi~ke vrijednosti Stranke demokratske akcije potvr|uje prvi njen zvani~ni politi~ki akt kojim je ispoljila ambiciju da utje~e na dru{tvenu zbilju, kako u pogledu oblikovanja dru{tvene i politi~ke svijesti, tako i u pogledu konkretnog djelovanja u dru{tvu prema univerzalnim na~elima morala, etike, pravde, slobode i demokratije. Taj prvi zvani~ni akt Stranke demokratske akcije, koji je imao ogromnog odjeka u tada{njem jugoslavenskom dru{tvu, posebno me|u Bo{njacima, bilo je saop}enje za javnost. Saop}enjem za javnost gra|ani su informirani da je u Sarajevu 27.3.1990. godine odr`ana sjednica Inicijativnog odbora, koji je, sa Alijom Izetbegovi}em na ~elu, ~inilo 40 bo{nja~kih intelektualaca. U 16 ta~aka saop}enja istaknuto je da je Inicijativni odbor odlu~io da pokrene osnivanje STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE, definirane kao “politi~ki savez gra|ana SFRJ, koji pripadaju muslimanskom kulturno-povijesnom krugu, kao i drugih gra|ana SFRJ koji prihvataju program i ciljeve stranke” da }e SDA , pridobijati bira~e, u~estvovati na izborima i boriti se za u~e{}e u organima vlasti, da je demokratija osnovna odrednica stranke, da }e se stranka zalagati za ljudska praStranka demokratske akcije je nastala na univerzalnim vrijednostima slobode, koja za svakog pojedina~no mo`e biti ograni~ena samo potrebom da i drugi budu slobodni. Nikakva i ni~ija “sloboda” u univerzalnom smislu nje, nog zna~enja prema politici Stranke demokratske akcije i njenog lidera Alije Izetbegovi}a, ne mo`e biti kori{tena za ugro`avanje slobode bilo koga drugog, jer otimanje slobode drugima ima smisao podrivanja i vlastite slobode. va po me|unarodnim standardima, da se zahtijeva demokratska vlast po principu vladavine zakona, da se stranka zala`e za “odr`anje SFRJ kao slobodne zajednice naroda” da }e se zalagati za afir, maciju autohtonosti muslimanskog naroda, da se sukobi na Kosovu ne mogu rije{iti represijom, da }e se stranka zalagati za slobodu djelovanja svih religija, slobodnu izgradnju vjerskih objekata, dostupnost medijima, priznanje glavnih vjerskih praznika za slobodne dane, ishranu u vojsci, bolnicama i zatvorima u skladu sa vjerskim propisima, pokretanje denacionalizacije preduze}a, vra}anje dostojanstva poljoprivredi, za{titu zaposlenih `ena - majki, o~uvanje moralno-eti~kih vrijednosti porodice, izmjenu krivi~nog zakonodavstva, podr{ku ekolo{kim reformama...

tan u drugom 1814.BriuzeliciVa{ington i anglo-amezoriri~kom ratu 79. erupciza spalili i ra li grad. Nakon je vulkana Vezuv, Ro|en engleski pisac i karikaturista Maks 1872.`iBirbum,nac”,stor satireceironije (“Zulejka potpuno nestao maj i Dobson”, “Bo }ni vije “Sre}ni li mjer”).

oko 70.000 ljudi {irom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj no}i dala Katarina Medi~i, majka francuskog kralja [arla IX u dogovoru s papom Grgurom XIII.

Vezuv

1893. 1914. 1922. 1936. 1954.

Vezivno tkivo
Kultura, u njenom naj{irem zna~enju, prema politici Stranke demokratske akcije, mora biti nadre|ena svakoj posebnoj ideolo{koj i politi~koj opciji. Univerzalni kulturolo{ki pogledi o ~ovjeku i svemu {to ga okru`uje, za sve ideolo{ke i politi~ke posebnosti, pa i za Stranku demokratske akcije, trebaju biti orijentacija za rje{avanje raznih politi~kih i dru{tvenih problema. Politi~kim stajali{tima koja ne uva`avaju kulturolo{ka, proizvode se okolnosti za razne gre{ke i nepravde prema drugim kulturolo{kim stajali{tima koja su utemeljena na univerzalnim vrijednostima dobra. Takav smisao osnivanju, organiziranju i djelovanju Stranke demokratske akcije, svojim moralnim, eti~kim, ideolo{kim, politi~kim i kulturolo{kim pogledima na dru{tvo i na odnose u njemu je davao istinski lider i velikan savremenog doba Alija Izetbegovi}. Ako je organizacijska struktura Stranke demokratske akcije posmatrana kao skup mjesnih, lokalnih, regionalnih i centralnih strana~kih foruma odslikavala njene fizi~ke dimenzije, onda su moralni, eti~ki, ideolo{ki, politi~ki i ukupni kulturolo{ki utjecaji Alije Izetbegovi}a imali smisao sna`nog vezivnog tkiva, odnosno vrijednosnog materijala koji je garantirao neraskidivo povezivanje ~inilaca unutar stranke i svih njih sa narodom, do mjere koja je sugerirala zaklju~ak da narod i Stranka demokratske akcije, sudbinski, na is-

1954.ti~ke partije. ~ke Komunis

rimski grad Pompeji. Smrtonosni pokriva~, koji je bio visok od pet Zavr{ena Cerska bitka u kojoj je srpska do osam metara, vojska pod komandom Stepe Stepanopokrio je nekolivi}a potukla austrougarsku i odnijela prvu savezni~ku ko gradi}a i brojpobjedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanovi} je ne ku}e i ljetnidobio ~in vojvode. kovce podno vulArapske zemlje na sastanku u Nablusu kana. Nastradali odbacile odluku Dru{tva naroda da Vesu i gradovi Herlikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu. kulanum i StabiU staljinisti~kim ~istkama strijeljan ruski ja, a poginulo je revolucionar Lav Borisovi~ Rozenfeld najmanje 2.000 (Kamenjev), po{to je prethodno na montiranom prostanovnika. Pomcesu progla{en neprijateljem naroda. Bio je jedan od peji su dobro glavnih lidera Sovjetske Rusije poslije Oktobarske revo~uvani ispod olucije 1917. Posthumno je rehabilitovan. vulkanskog pepePredsjednik Brazila @etulio Vargas izla i lave, pa su osvr{io samoubistvo tokom te{ke polititali kao svjedo~ke krize u zemlji, do koje je do{lo zbog poku{aja ~anstvo o `ivotu i ubistva istaknutog opozicionara Karlosa Laserde. kulturi Rimljana Predsjedik SAD-a Dvajt Ajzenhauer pottog vremena. pisao akt o stavljanju van zakona ameriPo`ar u ju`nom dijelu ^ikaga ostavio je bez domova 5.000 ljudi.

Intelektualci na okupu
U Inicijativnom odboru za osnivanje SDA su bili: pravnik Alija Izetbegovi}, in`. Muhamed ^engi}, dr. Maid Had`iomeragi}, prof. dr. Muhamed Hukovi}, advokat Edah Be}irbegovi}, prim. dr. [a}ir ]erimovi}, privrednik Salem [abi}, prof. dr. Sulejman Ma{ovi}, prof. dr. Fehim Nametak, advokat Salih Karavdi}, novinar Fahira Fejzi}, dr. [a}ir ^engi}, pravnik Edhem Tralji}, knji`evnik D`emaludin Lati}, muzi~ar Omer Pobri}, dr. Sead [esti}, prim. dr. Tarik Mufti}, estradni umjetnik Safet Isovi}, doc. dr. [emso Tankovi}, privrednik Abdurahim Sulejmani, mr. Mirsad Velad`i}, prim. dr. Kemal Bi~ak~i}, obrtnik Abdulah Skaka, in`. Omer Behmen, imam [efko Omerba{i}, doc. dr. Mustafa Ceri}, dr. Sulejman ^amd`i}, prof. dr. Lamija Had`iosmanovi}, dr. Halid ^au{evi}, in`. Kemal Nani}, student Faris Nani}, student Nordin Smajlovi}, mr. Husein Huki}, pravnik Mirsad Srebrenikovi}, in`. Ned`ad D`umhur, privrednik Fehim Nuhbegovi}, privrednik \ulko @uni}, prof. dr. Almasa [a}irbegovi} i prof. Ahmed Bra~kovi}. Prema navedenim imenima potpisnika Inicijative za osnivanje Stranke demokratske akcije, proizilazi da su se na jednom mjestu, oko iste ideje i istih politi~kih ciljeva okupili intelektualci, ugledni ljudi, sa velikim `ivotnim, profesionalnim i intelektualnim iskustvima. To su ljudi iz svih starosnih dobi, ali uglavnom iz dobi najproduktivnijeg, najzrelijeg i najefikasnijeg `ivotnog razdoblja, srednjih i starijih godina, uz zna~ajnu zastupljenost mladih i `ena.
(Sutra: Odgovor na prijetnje opstanku dr`ave BiH)

cus prvu pro 1968.Franbomkajeizvejula`nom Pacibukuhiidrogenlaske be u fi posta peta nuklearna sila u svi tu. presuda {efu gr~ke voj 1975.SmrtnaosujePapadopulo`isutnomne hunte Georgi i jo{ dvojici vo|a vojnog udara 1967. zami njena je do vo robijom.

1976.

Dvojica sovjetskih kosmonauta se spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmi~koj laboratoriji izveli niz opita.

Horhe Luis Borhes

Polj postao Ta 1989.Premijerbloka skemunisti~kideu{miMazovjecki, prvi neko pre jer u zemljama sovjetskog od 1940. ment Ukra 1991.Parlaod SSSR-a.jine proglasio nezavisnost Predsjednik SSSR-a Mihail geje 1991.partiba~ovtra`ioostavkutralniSermitetvi~ Gor dao na mjesto {efa Komunisti~ke je i za da Cen ko do

nese odluku o raspu{tanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona ~lanova.

Ro|en argentinski pisac Horhe Luis Borhes, jedan od najve}ih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilje`io hispanoameri~ku literaturu i sna`no uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu.

1899.

sjeda u 1993.Na zasnaglanjunaSredi{njicenaHDZBiHskazaLije-vnu pro {e samozva hrvat republika Herceg-Bo koja je naslijedila hrvatsku dnicu Herceg-Bosnu. je}e sigur UN-a usvoji zolu1993.Vijujalnogoinnostimata jii me|unalororednog ci 859 reafir ci suvereniteta, ne zavisnosti, teritori tegrite subjektiviteta Republike BiH.

el i Pa bo ~ka ga1994.Izrapacidnoj lestitinskabiosloautodidalamijuorutinci 1929.vo|a niza ja pos gli sporazum Pales Ro|en na okupiranoj Za obali do ju no oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne za{tite i turizma. Hi angolskih ka u{le u go 1998.borljademotiv potrupavojninika presjedniKonLoda po gnu ma pred ka rana Kabile u bi pro bunje dvo|enih pripadnicima plemena Tutsi. Film “Deset mi Ahmeda Ima 2002.8. Sarabiovo Filmnuta”tivalu, dokevropmovi}a do nagradu za najbolji ski kratki film na je Fes je film “Sabado”, argentinskog re`isera Huana Viljegasa, dobio nagradu za najbolji prvi igrani film. 93. ni Vil Te ger, 2003.Ukrejetagodi{aoumroskihfredpajeziuna ka~ovjeki koji pre pustinje Arabi mili ucrtao na mape nja Mar{an Ara Iraku. U noj bazi an Bej na 2004.od svojoj vojsu formiraGuta. tanamosud za Kubi, SAD le svoj prvi ratne zlo~ine Drugog svjetskog ra

Jaser Arafat

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

Palestinske oslobodila~ke organizacije Jaser Arafat, koji se poslije dugogodi{nje teroristi~ke aktivnosti opredijelio za rje{avanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno s Abu D`ihadom osnovao je 1964. Fatah, koji je postao najja~a frakcija u okviru PLO.

44

SPORT

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Izvu~eni parovi 16-ine finala Lige prvaka

SFK 2000 do~ekuje prvakinje ^e{ke
Potrebne su nam jo{ najmanje tri kvalitetne igra~ice kako bismo se mogli nadati prolasku dalje, ka`e Samira Hurem, trener Sarajki, koja je zadovoljna `rijebom, s obzirom na to da smatra Spartu protivnikom po mjeri

Uprkos sjajnoj igri protiv V

Arsenal protiv Barcelone
• Parovi {esnaestine finala `enske Lige prvaka: Stjarnan (ISL) - FK Zorkiy Krasnogorsk (RUS), Zürich Frauen ([VI) - Juvisy Essonne (FRA), PK-35 Vantaa (FIN) - Olympique Lyonnais (FRA), Birmingham City (ENG) - ASD CF Verona (ITA), Glasgow City ([KO) - Fortuna (DAN), MTK (MA\) - WFC Malmö ([VE), Olimpia Cluj (RUM) - NÖSV Neulengbach (AUS), RTP Unia (POL) - VfL Wolfsburg (NJE), Apollon Limassol (KIP) - ASD Torres Calcio (ITA), Stabaek (NOR) - Brøndby IF (DAN), SFK 2000 Sarajevo (BiH) - Sparta Praha (^E[), BIIK Shymkent (KAZ) - Roa Fotball (NOR), Standard Fémina de Liège (BEL) - 1. FFC Turbine Potsdam (NJE), Den Haag (HOL) - FC Rossiyanka (RUS), Spartak Jaffa (SRB) - Göteborg FC ([VE), FC Barcelona ([PA) - Arsenal (ENG).

Safet Su{i} i Vlado Jagodi} postigli su dogovor oko Stevanovi}a

Stevanovi}, ip
Igra~ice SFK 2000 ve} su napravile veliki posao plasmanom u nokaut-fazu

i{estruki prvak BiH u `enskom nogometu SFK 2000 u {esnaestini finala Lige prvaka igra}e protiv pra{ke Sparte, volja je `rijeba odr`anog ju~er u Nyonu.

V

Izbjegli Lyon
Nakon {to su uspjeli osvojiti prvo mjesto u grupi sa Peamountom, ASA Tel-Avivom, te Cardiffom, nogometa{ice SFK s nestrpljenjem su ~ekale `rijeb, koji im je na kraju donio solidnu ekipu Sparte iz Praga, koja je stalni u~esnik Lige prvaka, a protekle sezone su do{li i do osmine finala, odakle ih je sa ukupnih 12:0 (6:0, 6:0), izbacio kasniji osvaja~ najelitnijeg `enskog klupskog takmi~enja - Lyon. “Imali smo sre}e. Sve su ekipe kvalitetne, ali smo sre}om uspjeli izbje}i timove poput Arse-

nala, Lyona, Rossiyanke, koji su sami vrh” ka`e nam Samira Hu, rem, koja ve} godinama uspje{no vodi mladi sarajevski tim. “Kada znate da }ete za protivnika dobiti nositelja, onda su stvarno u pitanju nijanse. Li~no, pri`eljkivala sam ekipu iz Austrije, jer smo kvalitetom blizu, ali ni Sparta nije lo{ izbor. Uostalom, ve} smo napravile veliki podvig plasmanom u {esnaestinu finala i na{e je da {to bolje odigramo ovu utakmicu i poku{amo se plasirati dalje” ka`e Hurem, ~iju eki, pu, u slu~aju prolaza dalje, vjerovatno o~ekuje vi{estruki prvak Rusije Rossiyanka, koja }e u 16-ini finala odmjeriti snage sa holandskim Den Haagom. SFK je u kvalifikacijama igranim u Sarajevu nastupio u dosta oslabljenom sastavu, bez sjajne Aide

Demid`i}, koja je zbog bolesti morala propustiti utakmice u grupi, ali i bez jo{ nekoliko standardnih igra~ica. Hurem nam je najavila kako }e se za me~eve {esnaestine finala poku{ati poja~ati, ali da to zavisi od finansija.

Potrebna poja~anja
“Da, htjeli bismo se poja~ati, ali nemam dovoljno novca. Potrebne su nam jo{ najmanje tri kvalitetne igra~ice kako bismo se mogli nadati prolasku dalje. Uz to, nadamo se da }e se na vrijeme oporaviti i na{a Amela Kr{o, koja je odigrala odli~no u kvalifikacijama” rije, ~i su Samire Hurem, koja }e ve} od ponedjeljka krenuti sa pripremama za me~ protiv Sparte, koji }e se 27. septembra odigrati na Ko{evu, dok je revan{ predvi|en za 3. ili 4. oktobar. J. LIGATA

Safet Su{i} je odlu~io da ipak prepusti mladog Stevanovi}a selektoru U21 tima Vladi Jagodi}u, kojem je ovaj igra~ potrebniji, s obzirom da na{e mladi}e o~ekuje utakmica protiv Gr~ke Su{i} vra}a Ibri~i}a, Misimovi}a, Medunjanina, a poziv ponovo ide i Avdiji Vr{ajevi}u
Miroslav Stevanovi}, prvo ime bh. reprezentacije u prijateljskom susretu protiv Velsa, ipak ne}e po~eti kvalifikacije za SP u dresu A selekcije. Naime, veznjak Vojvodine bi}e na raspolaganju selektoru U21 tima Vladi Jagodi}u, ~iju ekipu o~ekuju utakmice protiv Gr~ke i Njema~ke na Ko{evu.

MLADOJ SEL
u razgovoru smo procijenili da je ipak potrebniji mladoj selekciji, koja igra protiv Gr~ke, nego meni za utakmicu protiv Lihten{tajna, iako sam ga planirao staviti da igra od prve minute.” Su{i} dodaje kako postoji mo gu }nost da Ste va no vi }a, ukoliko mlada selekcija BiH, kojim slu~ajem izgubi od Gr~ke, uvrsti na spisak za me~ protiv Latvije, a nakon me~a protiv Njema~ke, koji se igra 10. septembra, sigurno }e ga pozvati da se priklju~i A timu za susret protiv Latvije, koji je na programu dan poslije. “Ukoliko ne mo`emo bez Stevanovi}a pobijediti Lihten{tajn, onda nemamo {ta tra`iti u ovim kvalifikacijama. Procijenili smo da su Be{i} i Stevanovi} potrebniji Jagodi}u i to je to. Realno, mlada reprezentacija ima {anse da se domogne bara`a i ukoliko u tome uspije svi smo na

Stevanovi} trebao po~eti me~
“Stevanovi}a prepu{tam Jagodi}u” ka`e nam Su{i}, koji }e uz , ovog odli~nog veznjaka, selektoru mladog tima prepustiti i Muhameda Be{i}a, s tim {to }e zadr`ati Adnana Zahirovi}a. “Red je da Stevanovi} odigra ove posljednje utakmice za mladu selekciju, koja ima realne {anse da se domogne bara`a. Ne bih da ja budem odgovoran za to ukoliko ne uspiju, a realno, Stevanovi} je potreban i meni, ali i Jagodi}u. Me|utim,

Stoma~ni problemi igra~a ^elika

^oli} zadr`an u bolnici
Trojica prvotimaca Nogometnog kluba ^elik preksino} su tokom treninga osjetila bolove u stomaku, pa su preba~ena u Kantonalnu bolnicu Zenica. Jedan od njih, Meksud ^oli}, zadr`an je u bolnici, dok su Semir Bajraktarevi} i Stefan Maleti} pu{teni na ku}no lije~enje. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili u klubu, zdravstveno stanje igra~a se popravlja i oni }e najvjerovatnije biti spremni za susret 4. kola BH Telecom premijer lige protiv [irokog Brijega u neMi. D. djelju, 26. avgusta.

Meksud ^oli}

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

SPORT
U subotu protiv Mainza

45

Velsa

Mujd`a mijenja Rosenthala?
Mensur Mujd`a, fudbalski A reprezentativac BiH, vjerovatno }e biti spreman za susret prvog kola Bundeslige u kojem }e njegov Freiburg ugostiti ekipu Mainza. Na{ defanzivac povrijedio se proteklog vikenda u duelu DFB Pokala protiv Victorije Hamburg. U prvi mah, ~inilo se da je u pitanju te`a povreda, odnosno lom metatarzalne kosti, ali je kasnijom dijagnozom utvr|eno da loma, na sre}u, nije bilo. Kako javlja slu`bena stranica ovog bundesliga{a, Mujd`a bi u subotu trebao nastupiti na poziciji desnog veznog. Naime, susret protiv Mainza propustit }e Jan Rosenthal, te Daniel Caligiuri, a na{ reprezentativac trebao bi zaigrati umjesto Rosenthala, koji je protiv Victorije Hamburg povrijedio koljeno i o~ekuje ga du`a pauza.
S. [.

Na{ reprezentativac vjerovatno }e igrati na poziciji desnog veznog

Miroslav Stevanovi} ubije|en da njegovo vrijeme tek dolazi

pak, potrebniji
dobitku” smatra Su{i}, koji sa, da mora potra`iti alternative za Luli}a, koji nema pravo nastupa protiv Lihten{tajna, ali i za Stevanovi}a, koji je bio planiran na poziciji desnog ofanzivnog veznjaka. “Spisak }u objaviti u ponedjeljak, ali ne}e tu biti mnogo iznena|enja. U odnosu na spisak protiv Velsa, vra}aju se Misimovi}, Medunjanin, Ibri~i}, a poziv }e ponovo dobiti i Vr{a-

LEKCIJI BiH @elim s vr{njacima
jevi}, koji nije bio u Llanelli zbog administrativnih problema” ka`e Su{i} i na pitanje ko }e , zaigrati protiv Lihten{tajna odgovara:

Medunjanin igra protiv Lihten{tajna
“Mo`da priliku pru`im Medunjaninu, uprkos tome {to nema klub. U toj prvoj utakmici bi}e nam potrebna njegova te hni ka, a mo ra }e mo du go dr`ati loptu. Razgovarao sam s njim i rekao sam mu da maksimalno ozbiljno trenira, kako bi mogao zaigrati u toj utakmici, ali jo{ nisam na~isto s tim. Vjerovatno }u mu dati priliku protiv Lihten{tajna, jer je to slabija reprezentacija, ali sigurno ne}e biti u kadru protiv Latvije, koja je mnogo ozbiljniji tim i protiv koje ne smijem rizikovati sa nedovoljno spremnim igra~ima. U toj utakmici igra}e samo oni koji su maksimalno spremni” najavljuje Su, {i}, koji }e na spisak za po~etak kvalifikacija uvrstiti 21 igra~a, od kojih }e biti tri golmana (Begovi}, [ehi} i Avduki}), s tim {to Ibri~i}a planira pozvati kao alternativu Ibi{evi}u i D`eki, s obzirom na to da je ve} po ~eo igra ti za Ga zi an tep spor.
J. LIGATA

izboriti bara`
K
ada smo nazvali Miroslava Stevanovi}a u `elji da mu saop{timo kako su se selektori Safet Su{i} i Vlado Jagodi} dogovorili da on ipak ostaje u kadru mlade reprezentacije BiH, a ne u A timu, o~ekivali smo mali `al, jer mnogi igra~i U21 selekciju smatraju samo prolaznom stanicom na putu ka najboljoj ekipi. ~eo sam s njima i mo`da ne bi bilo lo{e da i zavr{im s njima. Mlada reprezentacija me je izbacila u A tim i nemam ni{ta protiv toga da zajedno poku{amo izboriti bara`. Ostaju nam jo{ te dvije utakmice i `elim biti sa svojim prijateljima u poku{aju da pobijedimo Grke i Nijemce.” Stevanovi} je, ina~e, i prvi igra~ na{e kvalifikacione grupe u kojoj je postigao pet pogodaka, te upisao isto toliko asistencija. To samo pokazuje koliko je bitan u koncepciji igre U21 selekcije. “Gr~ku smo ve} dobili u gostima, tako da sam optimisti~an i uo~i na{eg duela na Ko{evu. Poslije njih nam dolazi Njema~ka, koja je najja~a ekipa, ne samo na{e grupe ve} vjerovatno cijelih

Miroslav Stevanovi}: Po statistikama najbolji igra~ na{e kvalifikacione grupe

BARA@, BARA@ Ukoliko ne mo`emo bez Stevanovi}a pobijediti Lihten{tajn, onda nemamo {ta tra`iti u ovim kvalifikacijama. Procijenili smo da su Be{i} i Stevanovi} potrebniji Jagodi}u i to je to. Realno, mlada reprezentacija ima {anse da se domogne bara`a i ukoliko u tome uspije, svi smo na dobitku, smatra Su{i}

Mlada reprezentacija me je izbacila u A tim i nemam ni{ta protiv toga da zajedno poku{amo izboriti bara`. Ostaju nam jo{ te dvije utakmice i `elim biti sa svojim prijateljima u poku{aju da pobijedimo Grke i Nijemce, kazao nam je Stevanovi} Na meti evropskih timova
kvalifikacija. Me|utim, mi igramo ku}i i da}emo sve od sebe da ih porazimo i tako obezbijedimo bara`” ka`e Stevanovi}, koji je, , prema najavama selektora A tima Safeta Su{i}a, trebao po~eti me~ protiv Lihten{tajna.

Vjeruje u pobjede
Me|utim, Stevanovi} nas je iznenadio svojim razmi{ljanjima, te samo jo{ jednom pokazao kakva atmosfera vlada u U21 selekciji, kojoj predstoje me~evi protiv Gr~ke i Njema~ke u poku{ajima da izbori bara`. “Selektor Su{i} je i prije utakmice protiv Velsa najavio da }emo Be{i} i ja vjerovatno igrati za mladu selekciju protiv Gr~ke” ka`e , nam Stevanovi}, kojeg smo podsjetili da se ta situacija promijenila, nakon njegovog sjajnog nastupa protiv Velsa, gdje je imao asistenciju, te postigao gol. “Ja sam odigrao sve utakmice za mladu reprezentaciju, dakle, po-

Odu{evio Evropu
“Jo{ sam mlad. Bi}e prilika za mene u A reprezentaciji. Volio bih da izborim bara` sa svojim vr{njacima i nadam se da }emo uspjeti u tome. Sve zavisi od nas, ali potrebno nam je i malo sre}e” rije, ~i su veznjaka novosadske Vojvodine, koji je svojom igrom odu{evio sve ljubitelje fudbala u BiH, ali i u cijeloj Evropi, gdje se ve} sada “otimaju” za njegove usluge.
J. LIGATA

46

SPORT

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Bh. reprezentativci obilje`ili me~ Stuttgart - Dinamo

Perfektni Ibi{evi},
Misimovi} mora vi{e
Zvjezdan Misimovi} ponovo je zaigrao u Njema~koj, a Vedad Ibi{evi} sa dva gola bio je junak utakmice. Ova re~enica vratit }e nas nekoliko godina una zad i pod sje ti ti na da ne kada su dvojica fudbalskih A reprezentativaca Bosne i Hercegovine briljirala na bundesliga{kim terenima. Istina, Misimovi} tada u dresu Wolfsburga, kada je postao najbolji asistent njema~ke elite svih vremena, a Ibi{evi} u majici Hoffenheima, nemilosrdno re{etaju}i protivni~ke mre`e ugroziv{i dugogodi{nje rekorde u vlasni{tvu doma}ih napada~a. mo`e ustvrditi da mu je ovo debi iz snova. Ovo mu je bila druga slu`bena utakmica u ovoj sezoni i tre}i pogodak. “Ovo je bio moj prvi nastup u evropskim takmi~enjima. Kako ne bih bio sretan, postigao sam dva gola. Me|utim, `elim pohvaliti cijelu ekipu, posebno Iboa (Ibrahim Traore, op.a.), koji me je uposlio na senzacionalan na~in kod drugog gola” , izjavio je Ibi{evi} nakon utakmice, dodav{i: “Znali smo da }e utakmica biti te{ka. Ono {to je najva`nije imali smo strpljenja i odli~no smo funkcionisali u odbrani. ^ekali smo na{u {ansu i do~ekali. Znali smo da nam je potreban najmanje jedan gol, a postigli smo dva.” Ibi{evi} je upozorio da Stuttgart u revan{u ne mo`e priu{titi pristup s mi{ljenjem da je njihovo mjesto u grupnoj fazi Evropske lige osigurano ve} nakon prvog susreta. “U revan{u nas o~ekuje jo{ jedna te {ka uta kmi ca. Svje sni smo da je rezultat 2:0 itekako opasan u fudbalu, ali vjerujem

Kako ne bih bio sretan, postigao sam dva gola, kazao je na{ napada~ • Nisam ovako zami{ljao povratak u Njema~ku, rekao je veznjak Moskovljana

Evropski debi iz snova
U srijedu nave~er ulog je bio druga~iji. Nije se igralo za bundesliga{ke bodove, nego za plasman u grupnu fazu Evropske lige. Popularne [vabe ugostile su Misimovi}ev Dinamo iz Moskve i ostvarile va`nu pobjedu od 2:0. Poga|ate, oba gola postigao je na{ reprezentativni napada~. Ibi{evi} nikada prije u karijeri nije igrao neko od evropskih takmi~enja i slobodno se

Ibi{evi} posti`e vode}i gol za [vabe

da mo`emo sa~uvati prednost i izboriti plasman u grupnu fazu Evropske lige” naglasio je , Ibi{evi}. I dok Stuttgart slavi Ibi{evi}a, Misimovi}ev povratak na bundesliga{ke terene nije pro{ao ona-

ko kako je on pri`eljkivao. Na{ reprezentativac zaigrao je iako nije u potpunosti zalije~io povredu le|a, {to je rezultiralo da zbog lo{eg nastupa ve} u 38. minuti napusti igru. Nakon utakmice nije krio razo~arenje...

Nezaboravna sezona 2008/09.
Sezona 2008/09. nikoga ne mo`e ostaviti ravnodu{nim. Ibi{evi} je krenuo furiozno i u dresu Hoffenheima u prvih 17 kola postigao 18 golova. Vedo je ru{io sve rekorde Bundeslige, ali se tokom priprema za drugi dio sezone povrijedio, zbog ~ega je s terena odsustvovao pola godine. Tamo gdje je tada stao Ibi{evi}, nastavio je Edin D`eko. Sa 26 golova postao je drugi strijelac Bundeslige, a {to je bitnije, zajedno sa Misimovi}em donio je Wolfsburgu {ampionski naslov. Zanimljivo, D`eko je u drugom dijelu sezone postigao 21 prvenstveni pogodak. Ni{ta lo{iji u~inak nije imao ni Misimovi}. Sa 20 asistencija postao je najbolji dodava~ Bundeslige svih vremena.

“Nisam ovako zami{ljao poio smo premalo u napadu, tako da je Stuttgart zaslu`io pobjedu i nema se {ta prigovoriti” kazao , je Misimovi}, koji smatra da njemu i saigra~ima ostaju minimalne {anse za plasman u grupnu fazu najmasovnijeg evropskog takmi~enja: “Poraz je dosta nezgodan. ^ak bih rekao da je te{ko nadoknadiv. Imamo minimalne {anse da nadoknadimo poraz od 0:2. Da smo izgubili 0:1, bilo bi mnogo bolje, a ovako }emo te{ko do grupne faze. Nadamo se da }e igra~i Stuttgarta izmoriti u prvenstvenoj utakmici sa Wolfsburgom” istakao je Misimovi}. ,

Kritike Petrescua
Rumunski stru~njak Dan Petrescu ne}e po dobrom pamtiti debi na klupi Dinama. Osvrnuo se i na nastup na{eg reprezentativca. “Prvih 60, 70 minuta smo se dr`ali vrlo dobro, ali nam je po nes ta lo sna ge. Mi si mo vi} mora vi{e i zato sam ga izveo. Ako ne bude radio vi{e, ne mo`e igrati fudbal. Nakon ovog poraza {anse za prolazak u grupnu fazu su nam vrlo male” is, takao je Petrescu. S. [I[I]

Misimovi} je igru napustio u 38. minuti

tadion: Sportski centar Circle. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). Strijelci: 0:1 Conjar (13), 0:2 - Jelen~i} (31), 0:3 - Conjar (58), 0:4 - Lubina (63), 0:5 - Skupnjak (90+). @uti kartoni: Jelen~i} (Hrvatska). BiH: E. Hasanbegovi} (od 84. Altumbabi}), Semi}, Ohran, M. Hasanbegovi} (od 63. Hajro), Deli} (od 51. Trublin), Ja{arevi} (od 59. Tomi}), Islamovi} (od 72. Petri~evi}), [e{lija, Duronji} (od 51. Tanovi}), Kuli{, Mi}a-

S

Me|unarodna prijateljska utakmica WU-19

Hrvatice bolje od BiH
@enska nogometna selekcija Hrvatske savladala juniorke BiH sa 5:0 u Me|ugorju
novi}. Selektor: Mom~ilo Stani}. HRVATSKA: Ba~i} (od 72. Vrdoljak), Koji} (od 46. Boji~i}), Mrakov~i}, Jaku{, Turkalj, Gaiser, Marti} (od 66. Zandona), Jelen~i} (od 65. Skupnjak), Conjar, [alek (od 59. Lubina), Kotarac (od 46. Landeka). Selektor: Dean Klafuri}. @enska juniorska selekcija Hrvatske u prijateljskoj utakmici igranoj u Me|ugorju rezultatom 5:0 savladala je juniorke na{e zemlje, koje sa klupe predvodi selektor Mom~ilo Stani}. Od prvog do posljednjeg minuta go{}e iz Hrvatske bile su bo-

lja ekipa, a svoju nadmo} krunisale su sa nekoliko lijepih pogodaka. Mre`u na{e golmanice Envere Hasanbegovi} na~ela je Monika Conjar u 13. minuti, a do kraja poluvremena u listu strijelaca upisala se i Ana Jelen~i}. U nastavku susreta Conjar posti`e jo{ jedan gol za vodstvo od 3:0, a sudbinu na{eg tima zape~atile su dvije rezervne igra~ice Lubina i Skupnjak, golovima 63. i 92. minuti utakmice. J. Li.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

SPORT
lexandre Pato, napada~ Milana, ponovno se povrijedio i prije nego {to je po~ela sezona, pa }e propustiti prvu utakmicu Serie A protiv Sampdorie. Prema pisanju italijanskih medija, Brazilac bi sa terena mogao izbivati oko tri sedmice. Iz Milana su objavili kako je Pato povrijedio mi{i} zadnje lo`e lijeve noge, a u nekoliko narednih dana bit }e obavljene dodatne pretrage kako bi se utvrdila te`ina povrede. Pato je propustio najve}i dio pro{le sezone zbog brojnih povreda, zbog ~ega je putovao i u Sjedinjene Dr`ave kako bi tamo{nji specijalisti poku{ali utvrditi u ~emu le`i uzrok tako velikog broja povreda. Uprava Milana je na ovu vijest odgovorila dovo|enjem na posudbu Ze Eduarda iz Genoe.

47

Pato opet A povrije|en

UEFA Evropska liga

Kapiten Liverpoola Gerrard: Redsi slavili minimalnim rezultatom u [kotskoj

ATLETHIC BILBAO
I PSV BEZ MILOSTI
Inter i Lazio opravdali uloge favorita • U Wroclavu gledaoci vidjeli ~ak osam golova
U okviru UEFA-ine Evropske lige, sino} su {irom Evrope odigrani prvi susreti play-off-a. Engleski velikan Liverpool gostovao je u [kotskoj kod veoma tvrdog Hartsa i stekao minimalnu, ali zlata vrijednu prednost od 1:0. U Bilbau, Atlethic nije imao milosti, pa je ispratio goste iz Helsinkija sa {est komada u njihovoj mre`i. Lazio na{eg Senada Luli}a gostovao je kod Mure, a me~ je zavr{en pobjedom Rimljana rezultatom 2:0. Zeta koja izbacila na{e Sarajevo u tre}em pretkolu preptrpila je pravu katastrofu u Podgorici gdje ih je sa 5:0 pregazio PSV. Najvi{e golova, ~ak osam, palo je u Wroclavu gdje je Hanover protiv Slaska slavio rezultatom 5:3. Rezultati: Anji M. - AZ Alkmaar 1:0, Neftchi - APOEL N. 1:1, Tromso - Partizan 3:2, Ekranas - Steaua 0:2, AIK S. - CSKA M. 0:1, Atromitos - Newcastle 1:1, Sheriff - Marseille 1:2, Legia - Rosenborg 1:1, Liberec - Dnipro 2:2, Molde - Heerenveen 2:0, Bursaspor - Twente 3:1, Dinamo B. - Metalist Kharkiv 0:2, Lucern - Genk 2:1, Dudelange - Hapoel Tel Aviv 0:3, Feyenoord Sparta P. 2:2, Trabzonspor - Videoton 0:0, Midtjylland - Young Boys 0:3, Debrecen - Club Brugge 0:3, Lokeren - Viktoria P. 2:1, PAOK - Rapid Be~ 2:1, Vaslui - Inter M. 0:2, Hearts - Liverpool 0:1, Motherwell - Levante 0:2, Crvena zvezda Bordeaux 0:0, Slask W.- Hannover 3:5, Horsens - Sporting L. 1:1, Athletic B. - HJK Helsinki 6:0, Maritimo - Dila Gori 1:0, Mura - Lazio M. K. 0:2, Zeta - PSV 0:5.

va dana uo~i po~etka nove se zo ne nje ma ~ke Bundeslige minhenski Bayern mu~i zdravlje francuskog nogometnog reprezentativca Francka Riberya. Bayern u subotu gostuje kod novog prvoliga{a Greuter Fürtha, a nastup Riberya je zbog prehlade i dalje pod znakom pitanja. Francuz (29) je u utakmici njema~kog kupa (DFB) protiv Jahn Regensburga zamijenjen na poluvremenu zbog osje}aja slabosti, koja se na kraju pokazala kao predznak prehlade.

D

Zbog prehlade

Ribery propu{ta otvaranje sezone

Santi Cazorla uvjeren

Messi i Ronaldo su sjajni, ali Zidane je najbolji!
QPR `eli Julija Cesara
En gles ki pre mi jer li ga{ Queens Park Rangers u potrazi je za novim golmanom, a kako javljaju tamo{nji mediji, u pregovorima su s predstavnikom brazilskog ~uvara mre`e Julija Cesara, ~lanom milanskog Intera. Iako bez navo|enja izvora, mediji na Otoku pi{u da je tehni~ki direktor QPR Mike Rigg otputovao u Milan, gdje }e poku{ati anga`ovati golmana Julija Cesara. Prema pisanju The Timesa, Cesar bi u QPR stigao kao slobodan igra~ nakon {to je Inter u svoje redove ljetos doveo Slovenca Samira Handanovi}a. Prepreka u pregovorima mogla bi biti tra`ena sedmi~na plata za Brazilca. Cesar navodno `eli 80 hiljada funti, {to QPR smatra ipak malo prevelikim iznosom. Iako je ljetos u svoje redove doveo Roberta Greena iz West Hama, QPR `arko `eli novog golmana nakon {to je Green pet puta vadio loptu iz mre`e u prvoj utakmici nove sezone protiv Swansea (5:0).

Superkup [panije

BARCELONA SLAVILA PROTIV REALA
Jo{ jedan El Classico, u okviru prve utakmice finala Superkupa [panije, sino} kasno na Nou Campu odigrali su Barcelona i Real Madrid. Nakon {to je prvi dio susreta zavr{io bez golova, u drugom poluvremenu uslijedila je prava golijada. Prvo je u 54. minuti Cristiano Ronaldo, nakon dobro izvedenog kornera Ozila, udar-

sru{io, a sudija je opravdano pokazao na bijelu ta~ku. Neumoljiv je bio Messi. U 77. minuti Blaugrana posti`e novi gol. Nakon nove majstorije, ovog puta ispred kaznenog prostora gostiju, Iniesta je loptu dodao do Xavija, a ovaj pogodio za 3:1. Ipak, Real je 85. minuti uspio do}i i do drugog gola nakon {to je Valdes, na samo seMessi: ^arobnjak pogodio protiv Reala nakon godinu dana posta

Ovoljetno poja~anje Arsenala Santi Cazorla izjavio je za {panske medije da je biv{i francuski nogometni reprezentativac Zinedine Zidane bolji i od Messija i od Cristiana Ronalda. Biv{i igra~ Villarreala i Malage mnogo je puta zaigrao protiv Zidanea dok je jo{ bio aktivan nogometa{ madridskog Reala. Moglo bi se re}i da je Francuz na Cazorlu ostavio prili~no dobar dojam. "Tokom `ivota uvijek imate nekoliko razli~itih igra~a koje cijenite i smatrate najboljima. Kada sam bio dijete, zbog svog tate sam jako volio Michaela Laudrupa. No, kada sam odrastao, uvijek sam sma-

trao Zidanea najboljim. Francuz je najbolji nogometa{ i najelegantniji protiv kojeg sam ikada zaigrao. Nevjerojatan je. U usporedbi s Messijem i Ronaldom meni je Zidane i dalje broj jedan", rekao je Cazorla za novinsku agenciju EFE. "Izgledao je kao da }e biti {lampav zbog svoje visine kada je bio mladi}. Me|utim, vremenom smo svi shvatili koliko je darovit i spretan s loptom. U`ivao sam gledaju}i ga i bilo je zadovoljstvo igrati protiv njega. Kod njega bih istaknuo sve, nije imao slabu ta~ku. Imao je sve {to je potrebno da ima najbolji nogometa{ svijeta", zaklju~io je Cazorla.

cem glavom doveo goste u vodstvo od 1:0. Samo dvije minute kasnije uslijedilo je izjedna~enje. Pedro, nakon sjajnog pasa Mascherana, poga|a za 1:1. U 69. minuti penal za Barcelonu. Iniesta je u jednom solo prodoru unutar kaznenog prostora smije{nim napravio Ramosa koji ga je

bi svojstven na~in, napravio glupost pred svojim golom. Golman Barcelone htio je u svom {esnaestercu predriblati Di Mariju, ali ovaj mu je ukrao loptu i pogodio praznu mre`u za kona~nih 3:2. Revan{ utakmica na programu je narednog ~etvrtka na SanM. K. tiago Bernabeu.

48

SPORT

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

KVALIFIKACIJE ZA EUROBASKET BiH gostuje u Rumuniji

Pobjeda vra}a mir
Selektor Petrovi} je pred ve~era{nji susret izjavio kako je Rumunija kvalitetniji protivnik od Gruzije, ali da na ovo gostovanje idemo bez bijele zastave • Utakmica se igra u Sibiu sa po~etkom u 18 sati
Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine poku{a}e se iskupiti na gostovanju kod Rumunije za poraz od Gruzije na doma}em parketu u pro{lom kolu, a u taboru na{e selekcije kazali su kako nakon njega nije naru{ena pozitivna atmosfera, te da jedan lo{ rezultat ne}e utjecati na na{u igru. GRUPA D
1. BiH 3 2 1 289:269 5 2. Gruzija 2 2 0 176:159 4 3. Latvija 2 1 1 169:157 3 4. Rumunija 2 1 1 154:164 3 5. Holandija 3 0 3 243:282 3 Parovi: Rumunija - BiH (18sati ), Gruzija - Latvija (19)

ime, onako se vratiti u utakmicu, to zaista ne mo`e ba{ svako.

Popraviti odbranu
Razloga za strah nema, a sigurno je da smo kvalitetnija reprezentacija od na{eg ve~era{njeg protivnika i, ukoliko bh. reprezentativci budu na nivou, pobjeda ne bi trebala do}i pod znak pitanja. Svakako da nam najvi{e muka zadaje lo{a igra u defanzivi i nadamo se da }e selektor Aco Petrovi} na}i na~ina da svojim izabranicima uka`e da trebaju mnogo vi{e pa`nje posvetiti tom segmentu igre. Tako|er, velikih muka imamo na otvaranju utakmica, ali i u kompletnom prvom dijelu, pa se nadamo da }e se to promijeniti u narednim susretima, te da ne}emo morati tokom drugog poluvremena juriti rezultat.

Kvalitetan protivnik
Selektor Petrovi} je pred ve~era{nji susret izjavio kako je Rumunija kvalitetniji protivnik od Gruzije, ali da na ovo gostovanje idemo bez bijele zastave i da je pobjeda prioritet. Sli~nog razmi{ljanja bio je i sjajni centar Ned`ad Sinanovi}, koji je briljirao u pro{lom me~u, a kazao je kako se taj poraz mora {to prije zaboraviti i da u me~ protiv rumunske reprezentacije u|emo {to vi{e rastere}eniji i opu{teniji. Utakmica se igra u Sibiu sa po~etkom u 18 sati po na{em vremenu, a u drugoj utakmici grupe D snage }e odmjeriti Gruzija i Latvija, dok je slobodna reprezentaciA. MEHANOVI] ja Holandije.

Bh. ko{arka{i `ele do novog trijumfa u kvalifikacijama

SNAGA NAPADA Napad je ja~a strana ko{arka{ke reprezentacije BiH, a u dosada{nja tri susreta u prosjeku smo ubacivali 93,6 poena i sa takvim u~inkom ne smijemo sebi dozvoliti da gubimo utakmice

Napad je ja~a strana ko{arka{ke reprezentacije BiH, a u dosada{nja tri susreta u prosjeku smo ubacivali 93,6 poena i sa takvim u~inkom ne smijemo sebi dozvoliti da gubimo utakmice. Bitno je da je tu i mentalna stabilnost. Na-

Pred 14. Kengur ko{arka{ki kup

Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona

Dominacija favorita
Kako odmi~e takmi~enje na ovogodi{njem 44. me|unarodnom rukometnom TV turniru {ampiona u Doboju, kockice su se po~ele lagano slagati. U grupi A [panci su u minimalnoj prednosti u odnosu na vrlo jake ruske Chekhovskie medvedi, dok su u grupi B za sada dominantni rukometa{i Real Ademar Leona, od kojih se nekolicina okitila olimpijskim zlatom. Podbacili su bh. {ampion i doma}in turnira dobojska Sloga i makedonski prvak Vardar Pro.

Prilika za mlade talente da se doka`u

Foto: M. TUNOVI]

U~estvuje 420 mladih
^etrnaesti me|unarodni ko{arka{ki turnir za mla|e kategorije Kengur kup 2012. odr`a}e se od 24. do 26. avgusta u organizaciji KK Kengur iz Zenice. Ovogodi{nje izdanje kupa, kao i ranijih godina, okupi}e na jednom mjestu veliki broj sportskih prijatelja. Na turniru }e, kako je najavljeno, u~estvovati 35 ekipa iz pet evropskih zemalja sa vi{e od 420 takmi~ara. Me|u u~esnicima }e biti ve} stalni gosti Kengur kupa: ma|arski Zalaegerseg, koji }e ujedno biti i najbrojniji sa 60 u~esnika. Iz Hrvastek prvi

Prema o~ekivanju, igra se ~vrst i kvalitetan rukomet

iz pet zemalja

Dinamo Minsk - 36:30 Vardar Pro (21:14)
Gradski stadion malih sportova. Gledalaca 1.500. Sudije: Sa{a Pand`i} i Boris [atord`ija (BiH). Delegat utakmice: Sa{a Mad`arevi} (BiH). DINAMO MINSK: Pejanovi}, [avaljevi} 4, Rutenka 1, Khapal, Babichev 7, Skopintsev 3, Shevelev 1, Bogdanov, Doroshchuk 1, Cepulis 1, Nikulenkau 6, Atman 1, Stetsyura 3, Ostroushko 4, Onufriyenko 3, Brouka 1. VARDAR PRO: Martinovi}, Ojleski, Markoski 1, Dimitrovski 2, Nedanovski 3, Pribak 3, Kukoski, Rakovi} 4, Mili}, Petri} 4, Jov~evski, Markovi} 5, Lazarov 1, Kara~i} 2, Abutovic 2, Da~evi} 3, ^anevski.

PICK Szeged - 34:28 Sloga (17:11)
Gledalaca 1.500. Sudije: Amar i Dino Konji~anin (BiH). Delegat utakmice: Sa{a Mad`arevi} (BiH). PICK SZEGED: Toth, Tatai, Mikler, Buday 2, Kekezovi} 5, Vadkerti 5, Nagy 1, Larholm 2, Pribani} 3, Zubai 2, Balogh 2, Bla`evi}, Czina, Prodanovi} 5, [ulc 3, Ancsin 4. SLOGA: Dejanovi}, Pe{ic 9, Biljaka, Vuki~evi} 5, [ijakovi} 1, Memi{evi}, Antonovi} 3, Stankovi} 1, Tri{i}, Pavlov 2, \uri}, Pani} 1, Kukrika, Manji} 6, Belji}, Bosi}. GRUPA
1. Barcelona 2. C. Medvedi 3. Dinamo 4. Vardar PRO

Real Ademar Leon - 28:25 Cimos Koper (15:14)
Gledalaca: 1.500. Sudije: Mari} i Ma{i} (oba Srbija). Delegat utakmice: Dra`an Stevanovi} (BiH). REAL ADEMAR LEON: Malumbres,Cabanas2,Lopez,Goni2,Gonzalo3,Nantes6,Pineiro,Ruesga4,Castro,Gutierez6,Asanin,Gorges,Molina, Golubovi} 1, Vra`ali} 2, Vranje{ 2. CIMOS KOPER: Podpe~an, Dobel{ek, Grzenti~ 1, Brumen 4, ^emas 2, Bomba~ 2, Poklar 1, [kof, Vran, Hrastnik 1, Kone~nik 1, Rapotec 5, Gavranovi} 1, Bundalo 1, Bo{kovi} 6, Osmai}. M. BEGI] GRUPA

put sti`u \akovo i Darda iz Osijeka, a tu su i bh. klubovi Bosna, @eljezni~ar, ^elik... Kengur kup spada u red najmasovnijih sportskih manifestacija u na{oj zemlji i regionu. Osim dru`enja i takmi~arskog dijela, `elja organizatora je da {to ve}i broj mladih talenata dobije priliku za dokazivanje upravo u zeni~koj Areni. Finalne utakmice odr`a}e se u gradskoj Areni u nedjelju sa po~etkom u 13 i 14.30 sati. Za najbolje organizator je obezbijedio vrijedne nagrade i poklone.
Mi. D.

A
1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33:22 27:23 58:63 53:63 3 3 3 0

B
2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 68:51 34:28 54:74 25:28 6 3 0 0

1. R. A. Leon 2. PICK Szeged 3. Sloga 4. Cimos

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
m2 RK Borac potpuno renoviran za trgovinske namjene cijena 2000, 00 km. Tel: 033/265-715.sms NAMJE[TEN stan tri le`aja za studente, plinsko parno, internet, kablovska. Tel. 062/008-220. sms IZDAJEM 2, 5 soban stan na Grbavici 2. Tel. 066/768-345.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k POSLOVNI prostor, Ilid`a, ul. Edhema Eke D`umhura, 50 m2, 2 sobe, prizemlje, 500 KM, i poslovni prostor, Rakova~ka cesta, 120 m2 stambenog + 7 dunuma, sve novo, luksuzno, 5.000 KM. Mob. 066/995944.k KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27 m2. Tel. 033/455-374.k IZDAJEM namje{tenu jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, kablovska TV i gara`u, iza SC Skenderije. Tel. 212-124.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan (internet, video nadzor9 kod hotela Bristol. Mob. 066/466-227.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja, dnevna soba) od 80 m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882-545.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127. Tel. 812-084.k IZDAJEM namje{tene sobe u dva trosobna stana samcima, poseban ulaz, Pofali}i. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM poslovni prostor 40 m2 novogradnja zasebna cjelina kod FDS. Tel. 033/657-797.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan, potpuno opremljen, novija gradnja, Centar. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru, Te{anjska. Tel. 061/273-995.k IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tramvajske stanice. tel. 061/497592.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882-545.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516695.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM u strogom centru dobro opremljenu garsonjeru, centralno grijanje, kablovska TV. Mob. 061/336-660.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k BLIZU kampusa i fabrike duhana izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost studentice. Mob. 062/439-329 i 066/430574.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru vi{e Ba{~ar{ije, ul. Mihrivode 13 - A, 100 KM + rte`ije, poseban ulaz i ostalo. Mob. 066/033-383 i 033/531-749.k IZDAJEM prazan dvosoban stan na drugom spratu, pored T.C. Robota u Hrasnom. Mob. 061/390-538.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k KISELJAK-Pale{ka }uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em, prodajem.Tel: 033/647-851 4758 i 061/555-949. PRODAJEM stan na Mejta{u, 100 m2. Mob. 033/474-339.sms PRODAJEM stan 58 m2 I sprat Grbavica odli~na lokacija za urede, raskrsce Zagreba~ke i Zvorni~ke 112000 KM 061/337-666 PRODAJE se zemlji{te sa starom kamenom ku}om u Blagaju povr{ine 240 kvadrata. Ku}a je neupotrebljiva ali ucrtana u papire veli~ine 40 kvadrata. Zemlji{te je 1/1.Cijena 12000 KM. Informacije na tel: 063/319-638.sms STAN ul. lo`ioni~ka, 105 m2, I sprat, full renoviran, povoljno za notarski ured, ordinacije, parking, 2.000 KM/m2, stan u ul. Porodice Ribar, 52 m2, VPR, potpuno adaptiran, 95.000 KM. Mob. 062/959129.k KU]A Obrovac - Had`i}i, 4.000 m2 oku~nice, 220 m2 stambenog prostora, vode, 2 vrste grijanja, ~vrsto grijanje i lo` ulje, teren za fudbal, vo~njak, 4 terase, vl. 1/1, 300.000 KM. Mob. 062/959-129.k STAN, Trg Me|unarodnog prijateljstva, VII sprat, renoviran, 100.000 KM, stan ul. tepeba{ina, IV sprat, 53 m2, grijanjem na struju, useljiv, kod likovne akademije, 188.000 KM. Mob. 062/959129.k TRG Me|unarodnog prijateljstva, I sprat, 70 m2, 95.000 KM, Dobrinja, garsonjera, VI sprat, 28 m2, 40.000 KM. Mob. 061/320-439.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM exstra namje{ten jednosoban stan zaposlenoj `eni, Trg heroja-Hrasno. Tel. 062/061-077.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

petak, 24. august/kolovoz 2012.
LUJA Pastera, 68 m2, II sprat, 100.000 KM, ul. H. Su}eske, VII sprat, 61 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439.k HUSREFA Red`i}a, 87 m2, 100.000 KM, ul. Geteova, 56 m2, 42.000 eura. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM dvoiposoban stan Nova Breka ili manji mijenjam uz doplatu o~uvan kvalitetan, zvati od 16 sati.Tel. 033/200-688.k VRLO POVOLJNO prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k STROGI centar - Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221533.k PRODAJEM stan u Ul. ^obanija, X sprat, 96 m2, centralno grijanje, balkon, dva lifta. Tel. 066/050-719.k ZEMLJI[TE na Poljinama, struja, voda, plin, sa gra|evinskom dozvolom za gradnju. Mob. 061/418-548.k PRODAJEM ~etverosoban stan u ul. Skenderija III sprat, 120m + podrum, 17 m2, koji se mo`e urediti za poslovni prostor. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan kod Bolnice koji se sastoji od dvije posebne cjeline a mo`e i zajedno. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan u Pofali}ima, 73 m2, IV sprat, lif, dva balkona i c.g. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan na Hvaru, Stari grad, 65 m2 + tarasa i vrt (ba{ta). Tel. 066/201411.k PRODAJEM dvoiposoban stan u centru Sarajeva, ulica Avde Jabu~ice. tel. 0603159301.k POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67, 5 m2 + dva balkona, dva mokra ~vora, dvostran. Tel.065/233671.k PRODAJEM parcelu 2000 m2, Crna rijeka, asfalt, livada, potok, prema Delija{u. Tel. 033/610-151.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM ~etvorosoban stan, 103 m2, Dobrinja II, cijena 160.000 KM. Mob. 061/851-668.k PRODAJEM dvoiposoban stan 55 m2 u centru, ul. Avde Jabu~ice. Tel. 060/3159301.k PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570 m2 zemlje. Mob. 062/354-883.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337925.k GRBAVICA 53 m2, vp, Grbavica 66 m2 V sprat, Aneks garsonjera 25 m2, IV kat, Trg heroja 36 m2 na 5 i 7 katu. Tel. 061/724-504.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM ~etverosoban stan 116 m2, eta`. grij. 1 sprat, Ba{~ar{ija, pogodan za kancelarije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600 m2, uz put. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM ku}u na Otesu-Ilid`a, 400 m2 oku}nice. Tel. 062/527-254, 033/538364.k PRODAJEM stan Ul. Grada~a~ka, 54 m2, Otoka, povoljno. tel. 061/364-950.k PRODAJEM zemlju 1/1 na Borijama. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM gara`u 11 m2 na MArijin Dvoru-Kranj~evi}eva. Tel. 061/188-270.k PRODAJEM trosoban stan 93 m2 1 minuta do LAtinske }uprije. Tel. 062/403722.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8 + 2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com

ZAMJENA
MIJENJAM adaptiran dvosoban stan, 2 sprat, u Hrasnom za troiposoban uz doplatu od ^.Vile do M. Dvora. Mob. 061/201-356.sms MIJENJAM stan u Sarajevu Dobrinja 2, 28 m2, terasa, lift, c. g., plin, adaptiran, za garsonjeru ili vikendicu u Crnoj Gori, PG, primore. Klju~ za klju~. Tel: 062/824-284.sms SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM zemlju 5000 m2 na pola puta Hre{a-Sumbulovac, za razno. Tel. 033/641-362.k

PRODAJA
PRODAJEM imanje u Fo~i-Drago~eva blizu Briona devastiranom ku~om, 3000 m2 zemlji{ta uz rijeku, voda i dr, cijena po dogovoru. 4661 Tel. 062/405-910.

POTRA@NJA
POTREBAN jednoiposoban ili dvosoban prazan ili polunamje{ten stan na du`i period, na prostoru Marin dvor do Otoke. Mob. 065/417-832.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI poreban prazan jednosoban stan za najam, u zgradi. Mob. 061/350448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici na du`i period. Cijena 400 KM + re`ije. Tel. 061/145122 1337 ILID@A, Sokolovi} kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje, termo fasada 10 cm. Mob. 061/234012.sms

IZDAJEM poslovni prostor u Brezi 229

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i ormari}, izuzetno jeftino. Mob. 062/381-050. 4568 KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|e boje, vrlo povoljno. Mob. 061/378523.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2, 00m, visina 1, 70m i dubina 0, 90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM dvokrilana metalna vrata, polustaklena bez {toka, drvena balkonska, prozor 160x130 i 100 x 130cm ustakljena. Tel. 033/813-049 i 062/006-768.k BURAD za rakiju hrastova, od 50-200 litara, povoljno. Mob. 061/645-743.k NEKOLIKO knjiga sljedbenika Hare Kri{ne, Bhagavod - Gita, [ri [imad Swami Prebhupada. Tel. 033/472-252.k KNJI@EVNO stvaranje muslimanskih pisaca u BiH knjiga 1 i 2. Biserje - izbor iz muslimanske knji`evnosti, Anali Gazi Husrev begove biblioteke. Tel. 033/472252.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka 1992 - 2011, BH 1000 KM i HB 400 KM u albumima. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Tel. 061/323-906.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. AUDI A-3 Sportbeck dizel, 1.9, TDI77kw, 2006/2007, crni-metalik, 4. vrata, tek uvoz, (Njemac), pla~eno sve, fuloprema, al-felge, nove gume, servisna garancija, 18.990 KM. Mob. 061/162382.sms MERCEDES A klasa, dizel, 1.7 CDI, 2002, perla-metalik, tek uvezen, pla~eno sve, ful-oprema, servisna, 3 klju~a, odlicno stanje, 7.990 KM Mob. 061/462055.sms MERCEDES A klasa, dizel, 1.7 CDI, 2002, perla-metalik, tek uvezen, pla}eno sve, ful-oprema, servisna, 3 klju~a, odli~no stanje, 7.990 KM Mob. 061/462055.sms MERCEDES 311 CDI 2003 god 85 kw 2, 2 cm3 300.000 km extra stanje 16.000 KM. Tel: 061/169-704.sms PRODAJEM RENO “SCENIC” 97. godina, 1600 kubika benzin, klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJE Opel Corsu, 1, 2 benzin, 1998. godina, gara`irana, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k KIA - Ceed, 4 alu felge sa ljetnim gumama kao nove, 450km. Mob. 061/145636.k PRODAJEM [kodu feliciju proizvodnja 1998. god. Tel. 061/502-340.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM Golf IV, 1998. god, benzinac 1, 4 bijeli, 4 vrata, cijena 4500 KM. Tel. 061/533-898.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k KUPUJEM umjetni~ke slike filateliju stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214405.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k INSTRUKCIJE iz matematike za |ake i studente. Tel. 062/672-858.sms KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan, Tel 033/ 221945.sms DO@IVOTNO uzdr`avanje u zamjenu za stan u Sarajevu, nudim uz Ugovor. Tel: 063/222-512. VR[IMO dubinsko ~i{}enje tepiha i madraca od grinja i ostalih ne~isto}a rainbow aparatom.Tel: 061/156-802.sms VR[IMO dubinsko ~i{}enje tepiha i madraca od grinja i ostalih ne~isto}a rainbow aparatom.Tel: 061/156-802.sms OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k POVOLJNO pru`am kompletne pravne usluge legalizacije objekata sa izradom projekta i rje{avanjem imovinsko pravnih odnosa. tel. 065/903-934, 033/544121.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645307.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 061/268-442.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200003.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k ^ISTIM stanove, samo ozbiljne ponude. Mob. 062/081-830.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ^ISTIM stanove, samo ozbiljne ponude. Mob. 062/970-325.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685.k MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262973.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926560.k

MALI OGLASI
U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a. k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k MOLERSKE usluge, moleraj, gletovanje, stolarija, radijatori, tapete i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k DAJEM instrukcije iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945.k POVOLJNO i kvlitetno radim centralno grijanje, plinske instalacije, mijenjam konvektore gusanim radijatorima, uz garanciju. Mob. 061/922-476.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k GENERALNO ~i{}enje: stanova, ku}a, pos. prostora i dubinsko pranje: dvosjeda, trosjeda, }ilima, etisona, stolica, automobila. Mob. 066/367-208.k RADIMO sve vrste gra|evinskih radova ({alovanje, maltanje, stiropol, fasadu) povoljno. Tel. 062/940-366.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035.k KOMBI prevoz putnika do 8 osoba na more Neum-Makarska vikendom i ostalim danima povoljno. Tel. 061/903-526.k MOLERSKO farbarske usluge kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k STAKLOREZA^KA radnja Edo vr{imo sve staklarske poslove uramljujemo slike i goblene. Tel. 033/221-902, 061/130034.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231.k AUTO kombi prevoz stvari, namje{taja mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 033/541-878, 062/421-050.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno. Tel. 061/227-189.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213-040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048-497.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9 IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k

51

PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-biancaneum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125

ZAPOSLENJE
TRA@IM ozbiljnu osobu radi ~uvanja polupokretne starije `ene, po`eljno je da stanuje na relaciji Bjelave-Brdak~ije-Breka. Tel. 061/2734766 176, 033/226-173.

TEHNIKA
PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM muzi~ku liniju Denon malo upotrebljavana. Tel. 062/405-910.k

DUBROVNIK, iznajmljujem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV, klima, svi ku}anski aparati, slobodni termini od 27. avgusta pa nadalje, cijena jako povoljna. 001A Mob. 061/891-046.

VOZILA
PRODAJEM Reno Laguna 2000. god full oprema, registrovano do maja 2013. god, redovno servisiran. Tel. 061/205-205. 4629

BESPLATNO se uklju~ite u Svetsku kozmeti~ku kompaniju, izgledaj dobro i zaradite novac. Tel: 061/210-994.sms POTREBNA radnica za ciscenje i kuhanja u doma}instvu Sarajevo Adija Mulabegovi}a. Tel: 065/560-446.sms RESTORANU pored Op{tine Stari Grad potrebna pomo~na radnica i dostavlja~ hrane. Tel. 061/173-835.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k TRA@IM posao kuhara ili picmajstora. Mob. 062/116-260.k POTREBNI saradnici iz cijekle BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 003852071 4371 3884. MAKARSKA centar apartman za vikende i du`e ljetovanje. Tel: 061/224174.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220068 ili 061/147-359.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist hrvatska. Mob. 065/367-128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50 m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM, izdajem apartmane uz more, svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k APARTMANI Klek - Komarna, izdajem povoljno apartmane za 3-6 osoba. Mob. 062/439-329 i 066/430-574.k NEUM, izdajem apartmane uz more sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752 i 061/183-981.k NEUM, apartmani, sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k TRPANJ izdajem povoljno nove apartmane i sobe parking u hladovini. Tel. 00385 20 743-420, 00385 98 9938666.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4 + 1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2 + 1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520 743420, 0038520743420.k

USLUGE
ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 4472 061/319-604.

KUPOVINA
AGENCIJA kupujem staru deviznu stednju-obveznice-ratnu od{tetu isplate vr{imo uz predhodni dogovor na na~in kako vama odgovara.Diskretno i profesionalno. Tel: 063/351-572.sms KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze, Ratna {teta, Big, Telekom i druge. 065/974-799.sms KUPUJEM {kolske knjige. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM deviznu {tednju jugo i privrednu banku po dogovoru. Tel. 065/027864.k KUPUJEM daske za pod gumenog ~amca Maestral. Tel. 033/618-196.k

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172001 948.

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. 001 Mob. 061/482-882.

OSTALO
PRODAJEM MPG kapsule za smanjenu potro{nju benzina. Tel: 061/453365.sms PRODAJEM tribine, ~eli~na konstrukcija, 320 sjedi{ta, pocin~ana. Tel. 033/610-151.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM nov medicinski krevet za nepokretne osobe. Mob. 065/417-832.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553-633.k PRODAJEM staklene tegle sa poklopcem, od 950 gr, 3 kom/1 KM. Tel. 033/203-328.k

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. 001

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688. 1229

^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018.sms AUTO KOMBI PREVOZ sa velikim MAXI kombijem do 2t, vr{imo prevoz namje{taja, selidbe sa pa`ljivom radnom snagom!!! Tel: 062/139-453.sms KOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%!Tel: 061/935697.sms

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom

na{em dragom

RAMIZU VITLARU
predsjedniku OO Bardak~ije od drugova i drugarica iz OO SDPBiH Centar Sarajevo
001

EMIN (BE]E) KERE[

JUSUFU AJNAD@I]U

preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. augusta 2012, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Tu{ila - Sinanovi}i -Trnovo. O`alo{}eni: otac Be}o, supruga Mejra, sinovi Edis i Azer, bra}a Munib, Edhem, Dervo, snahe Rifa, Ramiza i Hafiza, brati}i Nermin sa porodicom, Irhad, Ed`nan i Eldar, brati~ne Nermina i Mirela sa porodicom, te porodice Kere{, Kadi}, ^omor, Bandi}, @ili}, Drki}, Hod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Jasini }e se prou~iti istog dana poslije d`enaza-namaza u ku}i rahmetlije u Sinanovi}ima.

od porodice Ajnad`i}: Ned`ad, Sada, Anela i Alen
1339

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom dugogodi{njem prijatelju i rado vi|enom gostu u na{oj ku}i

PAVLU ZUPUR PAJI
iskrenom prijatelju i plemenitom ~ovjeku Bogdan, Gizela i Nele Mirkovi}
71120

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Hrasnica u 15 sati sa usputnim stajanjem na Ilid`i i u Had`i}ima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BESIMU (MEHMEDALIJE) D@AFI]U

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji

Danas, 24. augusta 2012, navr{avaju se 23 godine od smrti na{eg dragog

ASAF (ABDULAHA) ^ALKI]

od obitelji ^abri} iz Kaknja
72240

POSLJEDNJI POZDRAV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. augusta 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sin D`evad, snaha Nusreta, unuk Ahmed, brat Sead, sestre Almasa, Sadeta, Azra i Jasmina, sestri}i Mustafa, Nermin i Emir, sestri~na Meliha, brati}i Mirza, Ned`ad i Adnan, brati~ne Velida i Alma, snahe Rasema, Fadila, Amela [vraki}, Amela, D`ana i [ejla, zetovi Smajo, Safet, Enes, Mirza i Edo, te porodice ^alki}, Dizdarevi}, ]ati}, Samard`i}, Dervi{evi}, Tahmaz, Mustagrudi}, [vraki}, ]utahija, \erzi}, Buljko, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u d`amiji Brdo-d`amija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000 4346

dragoj

MILORADU MARKOVI]U
Porodice: Joveti}, Babi} i Te{i}
71120

RADE (VASE) TAU[ANA
S ljubavlju i po{tovanjem, Lepa, Pe|a, Olja

EMILIJI MILKICI BODRU@I]

Njen plemeniti lik i dobrotu zadr`at }emo u trajnom sje}anju. OO SDPBiH Centar Sarajevo
001

Dvadeset petog augusta navr{ava se 40 dana od odlaska moje mile mame

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

DRAGICE BARBARI]

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

Ostaje ljubav, nit koju ni{ta ne prekida. @ivi{ i dalje sa mnom. Tvoja k}erka Nada i rodbina
4758

Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Dvadeset ~etvrtog augusta 2012. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene majke, punice i nane

RAMIZE ]EMO, ro|. SPAHI]
S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Zehra sa porodicom
1336

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i deda

Tu`nog srca obavje{tavamo da je na{a draga

VINKO RADO[
preminula 23. augusta 2012. u 74. godini. preminuo 21. augusta 2012. u 78. godini. Mjesto i datum sahrane objavi}emo naknadno. O`alo{}eni: supruga Manda, sinovi Kazimir Mi{o, Anto Ton~i, snahe Alma i Natalija, unuci Mario, Renato, Dennis i Iris
71124

ZAGORKA HAJDER, ro|. KALAJD@I]

Sahrana }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 16 sati na gradskom groblju Crkvice. Prevoz autobusom obezbije|en ispred ku}e `alosti u 15.20 sati u Ul. `eljezni~ka br. 9. O`alo{}eni: sinovi Dragan i Zoran, unuci Dane i Bojan, bra}a Slobodan i Bo{ko sa porodicama, sestra Gospava sa porodicom, sestri}i Ranko, Branko, Zoran i Goran sa porodicama, brati~na Svetlana i brati} Mladen sa porodicama, rodica Jovanka, kum Ivan i kuma Kata, porodice Hajder, ^ulibrk, Jovanovi}, Pavkovi}, Rundi} i Krivak, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Dvadeset sedmog augusta 2012. godine navr{it }e se {est mjeseci otkad je na ahiret preselila na{a najdra`a

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SAIDA (OMERA) MUDERIZOVI], ro|. FERIZBEGOVI]
U svakom na{em ~asu sa nama. Porodica Hatma-dova }e se pokloniti u subotu, 25. augusta 2012. godine, u 15 sati u ku}i merhume, Potoklinica 31 - visoko prizemlje desno.
4761

SAFA (MEHMEDA) HASKOVI], ro|. ARNAUTOVI]
2006 - 2012.

HUSEIN (MUJE) HASKOVI]
2005 - 2012.

Sa po{tovanjem i ljubavlju, sinovi Senad i Mensur sa porodicama
1338

Navr{ava se ~etrdeset dana od smrti

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{e roditelje

OMERA GRCI]A

ZAHIR (MEHMEDA) HULI]

Svojim odlaskom si ostavio ogromnu prazninu i bol. S ljubavlju, Farida, D`enana i Belma. Tevhid }e se prou~iti 25. augusta 2012. godine u 17 sati u Ul. Derebent br. 41.
4766

preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. augusta 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Mujesira, djeca Mirsad, Esad i Elvira, snahe, unu~ad, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DANE ]UR^I]
1928 - 2003.

MILKA ]UR^I]
1934 - 2009.

Njeni sin Sre}ko i k}erka Milena sa porodicama
4765

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa velikom tugom i dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je

S tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 22. augusta 2012. u 78. godini, nakon kratke i te{ke bolesti, preminuo na{ dragi

MILORAD (SR\E) MARKOVI]
1939 - 2012.

PAVLE ZUPUR

Sahrana }e se obaviti u subotu, 25. augusta, u 11 sati na groblju Sv. arhan|ela Georgije i Gavrilo.
umro 22. avgusta 2012. u 73. godini. Tebe vi{e nema, ali tvoja du{a i uspomena na tebe ostaju. Sahrana }e se obaviti 25. avgusta 2012. godine, u 12 sati na groblju Sveti arhangeli. O`alo{}eni: supruga Roksanda, sin Rade, brat Ratko, snaha Vidosava, brati} Bojan, strina Tomislavka, sestri~ne Devka i Sne`ana, porodice Markovi}, Jezdimirovi}, Kur{umli}, Kne`evi}, Eterovi} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Envera [ehovi}a 46/4.
000

O`alo{}eni: supruga Azra, sin Vanja sa porodicom, k}erka @ana sa porodicom, sestri} Zoran Bojani} sa porodicom, rodica Zora Jovanovi} sa porodicom, Nad`a i Jaki Finci sa porodicom, te porodice \urbuzovi}, Mirkovi}, te Stanko i Biserka Bubanja sa porodicom
4762

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo svim ro|acima prijateljima i poznanicima da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

GABRIELA ELA (EDUARDA) RIEGER
1927 - 2012.

FATIJA (RED@E) [ABANOVI], ro|. KAHRIMAN
preselila na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Ramiz, k}erke Ramiza, Behija i Munira, zetovi Nusret, Safet i Vehbija, snahe Suvada, [emsa, Sabina, Sanela i Arijana, unu~ad Senad, Suvad, Mirza, Reuf, Almir, Nermin, Mubera, Nermina, Nura i Razija, praunu~ad Sanel, Tarik, Jasmin, Medin, Emina, Lejla, Erna, Nermin, Elvira, brati}i i brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, sestri}i Mehemed, Ramiz, Salko i Meho, te porodice [abanovi}, Kahriman, D`afi}, Menzilovi}, Ajanovi}, Nurovi}, Muharemovi}, Muhi}, Bajraktarevi}, Krupalija, Tur~elo, Brki}, He}o, Kora}, Bukva, ]osi}, [etki}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Adema Bu~e br. 387. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

PAVLU PAJI ZUPURU

dvadeset drugog kolovoza - augusta 2012. blago u Gospodu preminula u 10.45 sati u 85. godini. Ispra}aj mile nam pokojnice obavit }e se u petak, 24. kolovoza - augusta 2012. godine, u 17.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a potom na groblje Trnovac. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: unuka Gabrijela Masla}, unuk Rusmir Krd`ali}, ne}akinja Vesna; ne}ak Aco sa porodicom, brati} Ljubomir Jurak sa porodicom, sestri~na Verica Matagi} sa porodicom; te porodice Masla}, Rieger, Franjkovi}, Jurak, Matagi}, Mitrovi}, Butkovi}, Mesaro{, Glava{, Ljubinac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

koga }emo se uvijek sje}ati kao dobrog ~ovjeka. Nad`a i Jaki Finci
4763

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

PAJI

S tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ANICA JUKI], ro|. STIJEPI]
Allen, Nina i Ella Finci
4763

1958 - 2012.

MEJRA ADILA (MUJE) PILAV, ro|. DUDI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 23. augusta 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, poslije ikindija-namaza ispred d`amije u Svrakama, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake Semizovac. O`alo{}eni: suprug Murat, k}erke Suvada, Zumra, Nihada, Indira sa djecom, djever Ilijaz sa suprugom Bidom i djecom, brat Sejdalija, sestre Hida, Fadila i Fatija, zetovi, snahe, te porodice Pilav, Dudi}, ]ivi}, Hrusti}, Muminovi}, Halilovi}, Selimovi}, Mustafi}, Kahri}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Blagovac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

nakon kratke bolesti preminula 22. augusta 2012. u 54. godini. Ispra}aj drage nam pokojnice obavit }e se u petak, 24. augusta 2012. godine, u 16 sati ispred ku}e `alosti u Bakalu{ama, a ukop }e se obaviti na mjesnom groblju Bre{ke u 17 sati. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM!

PAJI

A{er, Judith i Antonella
4763

O`alo{}eni: suprug Mato, sin Mirel, snajka Danijela, sestre Mara, Delfa, [tefica, Verka, Janja, Ljuba sa porodicama, djever Bo`o i zaove Ljuba, Ana i Dragica sa porodicama, te porodice Juki}, [imi}, Divkovi}, Stojak, Vidovi}, Dragojlovi}, Pavi}, Ver~evi}, Lu~i}, Stjepanovi}, Sinanovi}, Trumi}, Lazovi}, Iljuki}, Andri}, Kova~evi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog

55

RAZIJA (MURATA) KOVA^
preselila na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Ramiz, Mustafa i Osman, snahe Ramiza, Ismeta i Aida, brati}i Admir, Amer i Tarik, brati~ne D`enita i Elma sa djecom Jasminom i Jasminom, zet Amir, amid`i} Mustafa, amid`i~ne Mevla i Merima, daid`i} Mirsad, teti}i Fadil, Salem, Fazil, Eniz, Esad, Sead, Muharem i Menso, teti~ne Fazila i [efika, strina Hasna, dainica [erifa, te porodice Kova~, Logo, Vuk, Dedovi}, [abeta, Pand`a, Ala|uz, Krvavac, Fra{to, Dizdarevi}, Demirovi}, ^orbo, Selimovi}, Skopak, Balovi}, Kalaba, D`olota, Mand`o, Voloder, Delali}, Kalabu{i}, Lendo, Drndo, Rok{a, Bajrovi}, D`ebo, Kordi}, Greljo, Dervi{evi}, Sal~in, Talovi}, Jaganjac, Avdi}, Kova~evi}, Pacara, Rikalo, Rizo, Kevelj, Smailagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Bakarevac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MILAN (OSTOJE) LUBURA
10. 12. 1930 - 18. 8. 2012.

Jo{ jedno `ivotno stablo je uga{eno. O`alo{}eni: k}erka Branka, sin Branimir, unuka Sonja, unuk Igor, brat Gojko, snaha Angelina Seka, sestre Milena Nikoli} i Rosa Jani~i}, brati~na Nikica, brati} Ninoslav, sestri}i Mile, Milorad i Miroslav, ro|ak Veseljko, rodice Nada, Stana, Soka, Staka i Jela, {ura Blagoje Mo~evi}, {uri}i Radenko i Nevenko, zetovi @arko Jani~i}, Milan Relji} i kuma Koviljka Samard`ija, te porodice Lubura, [ehovac, Mo~evi}, Bogdanovi}, Tomi}, Nikoli}, Jani~i}, Moro, Maunaga, Malba{i}, Radonja, Papaz, Avramovi}, Iki}, Trapara, Topalovi}, Kesi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji
1332

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JASMIN (ENVERA) \UROVI]
24. 8. 1994 - 24. 8. 2012.

HAMIDA (MEHE) SOFTI], ro|. PENDEK
preselila na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 16 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: k}erka Sabaheta, sinovi Me{a i Nijaz, sestra Habiba, unu~ad, te porodice Softi}, Pendek, Krakonja, Muratspahi}, Likovi}, ^elik, \onlagi}, Bostand`i}, Razman, Pilav, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 16 sati, Ul. grbavi~ka br. 26/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

JUSUF (]AMILA) AJNAD@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. augusta 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 15 sati na mjesnom mezarju Kukavice - Rogatica. O`alo{}eni: supruga Zehra, sinovi Enes, Amir i Damir, snahe Jasmina, Nermina i \ulizara, unu~ad Emir, Harun, Nejra i beba Zehra, brat Hasan, snahe Meliha i Vera, sestri}, sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Ajnad`i}, Imamovi}, Cocali}, Bajraktarevi}, Amzovski, Musi}, Bulbul, Hrustemovi}, Kari}, Mu{ovi}, Huseinovi}, @iga, Bradarac, Efendi}, Hasanovi}, Kokot, Janjo{, Ma{i}, Kujovi}, Gagula, ^akari}, Nezirevi}, Zukanovi}, D`emid`i}, Husi}, Isakovi}, Detli}, Zorlak, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. Nurije Pozderca br.8. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Dobrinje II (Ul.Nurije Pozderca) sa polaskom u 11 sati, sa usputnim stajanjem kod RTV doma, kod Vije}nice i u Rogatici, gdje }e se klanjati d`uma-namaz. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: otac Enver, nana Bedrija, brat Vildan, snaha Amela i brati}i Amar i Jasmin. Tim povodom }emo se sastati u petak, 24. augusta 2012. godine, u 11 sati na mezarju Kova~i.
4757

Sa tugom i po{tovanjem spominjemo dobrog i dragog

ZRINKA (PETRA) JUKI]A

Na{ dragi sin i suprug

Kumovi Spomenka i Zoran Skala i prijatelji Fadila i Slobodan Crnogorac
4756

ZRINKO JUKI]
svoje posljednje zbogom uputio je svima prije 7 dana. Zahvaljujemo svim ljudima na u~injenim dobrim djelima prema njemu. Mnogo ih je. Bili su uz njega u svakom trenu, mjestu, prilici... Bili su u na{em domu, na radnom mjestu, medicinskim centrima.

Dvadeset ~etvrtog avgusta 2012. navr{ava se devetnaest godina od kada je od zlo~ina~ke granate preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju

FEHIM (h. D@EMALA) SPAHO
Njegov lik i dobrota su zauvijek u na{im srcima. S ljubavlju, uvijek tuguju}a porodica
4729

[IMI KRONJI
Raif i Sena Dizdarevi}
4754

Nesebi~no su pru`ali pomo}, toplinu, nadu, molitvu i medicinsku pomo}. Nose}i se sa svojom te{kom i dugom bole{}u, postao je miljenik mnogih klinika. U~inili su mnogo. Iskrenu zahvalnost svima upu}uju njegove neutje{ne majka Viktorija i supruga Dragica
4758

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo prijatelje da }emo 26. avgusta 2012. godine na{em dragom i voljenom

SANJINA SANJA PERI[I]
17. 4. 1970 - 24. 8. 1992.

\OR\IJI \OKI VUK^EVI]U
1940 - 2012.

Dvadeset godina tuge i bola. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji
1328

dati godi{nji pomen u 10 sati na groblju Goljemadi - Barutana kod Podgorice. O`alo{}eni brat Mi{o sa familijom
1327

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadeset devetog augusta 2012. navr{ava se tu`na godina otkako nas je zauvijek napustio na{ suprug, otac i djed

SEJDO (AVDIJE) HUSKOVI]

MUSTAFA ([A]IRA) NOVO
1929 - 2011.

preselio na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ziba, sinovi Amer i Faris, sestra Rabija, zet [ukrija, sestri} Haris, sestri~ne Aida, Vasvija i Nermina, {ura Smajo ^engi} sa porodicom, svastika Almasa ^engi}, Almir Muja~i} sa porodicom, snaha Naila ^engi} sa porodicom, te porodice Huskovi}, ^engi}, Halava~, Muja~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Vratnik mejdan br. 16.
000

Dragi tata, iako vrijeme prolazi, nije pro{ao nijedan dan da nisi bio u na{im srcima i mislima. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji
001A

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na

prof. dr. IBRAHIMA BAKI]A

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ALFRED PRELEC
oca na{ih prijateljica Sarine i Ermine Baki} S po{tovanjem, porodica Had`ajli}
1330

MARA PRELEC
8. 5. 2011 - 24. 8. 2012.

24. 8. 2006 - 24. 8. 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dragi na{i, mnogo nam nedostajete. Va{a djeca i unu~ad
71120

ISMET (MUSTAFE) ^ENGI]

SJE]ANJE

Duboko potreseni bolom javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima `alosnu vijest, da nam je

na voljenog supruga, oca, brata i djeda

preselio na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Nermina, Velida, Mubera i Sabina, sestre Raza i Izeta, zetovi Rizo, Nermin i Sini{a, unuci Ervin, Amar i Mak, unuke Ema i Sara, sestri}i Mensur i Mirsad, sestri~ne Mirza i Mensura, te porodice ^engi}, Kulosman, Tahirovi}, Tvrtkovi}, ]eho, Salman, Musi}, Jamakovi}, Mirojevi}, Kunovac, Kumro, Mand`o, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Eniza Cocali}a br. 5. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ILKA ^OLO, ro|. BRKI]
1928 - 2012.

blago u Gospodinu preminula 22. augusta 2012. nakon du`e bolesti u 85. godini.

VLADO GRABOVAC
2001 - 2012.

Sahrana mile nam pokojnice obavit }e se 24. augusta 2012. godine u 17 sati iz kapele rimokatoli~kog groblja Stup. PO^IVALA U MIRU BO@JEM O`alo{}eni: sinovi Marjan, Jozo, Mladen i Slobodan, brat Vinko, unu~ad, praunu~ad, nevjeste, brati}i, brati~ne, kumovi, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
70230 000

Uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoji najmiliji

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

na na{e drage

Pro{lo je 11 godina od iznenadne smrti na{eg voljenog oca

prof. dr. IBRAHIMA BAKI]A
HUSEIN MESIHOVI] SUADA SOKOLOVI], ZEJNEBA MESIHOVI], ro|. MESIHOVI] ro|. NOVALI]
iz Konjica 13. 2. 1935 - 4. 9. 1985. iz Ljubu{kog 24. 9. 1916 - 7. 9. 1992.

iz Ljubu{kog 12. 4. 1912 - 24. 8. 1966.

S ljubavlju i ponosom, k}erke Sarina i Ermina Baki}
4745

Va{i najmiliji
88104

SJE]ANJE

Dvadeset ~etvrtog augusta 2012. navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od prerane smrti na{e drage

Dvadeset ~etvrtog augusta navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni

MIRSADE (MUJKAN) KONJI]

MUJO MLIVI]

Draga na{a Mirso, tvoj svijetli lik zauvijek }e ostati u na{im srcima, a bol i tuga sve ve}a i ja~a. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti je rahmet du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i d`ennetske ljepote.

Ponosni smo na tvoju izuzetno jaku li~nost, po{tenje i ljubav koju si nam darivao. Sa ljubavlju i po{tovanjem, njegovi najmiliji
1322

O`alo{}ena tvoja porodica
1294

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina, brata i oca

DRAGANA KADIJEVI]A
27. 8. 1992 - 27. 8. 2012.

REMZA (ALAGE) DURANOVI]
24. 8. 1991 - 24. 8. 2012. nosilac Partizanske spomenice 1941.

AMARA (AMIRE I MUHAMEDA) PU[KI]
24. 8. 1992 - 24. 8. 2012.

Navr{ava se 20 godina od tragi~ne smrti. Sa vje~nim bolom, tugom i neizmjernom ljubavlju vje~no }e{ biti u na{im mislima. Ponosni smo na tebe {to smo te takvog imali. Po~ivaj u miru sa svojom Svijetlanom. Tvoji: majka Ljubica, otac Ljubo, sestra Nada sa k}erkom Tamarom, k}erke Anja, Olja i Nina, punica Jovanka, svastika Tatjana, bad`o Mi{o sa porodicom, prijatelji i kom{ije
AX

S ljubavlju,
Zahvalna porodica Mi~ijevi}
4687

njegovi najbli`i
1325

U subotu, 25. augusta 2012. godine, navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJE

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
1331

SALEM (MEL]A I SALKO) ^ORBO
1958 - 2012.

DRAGO MARKOVI]
24. 8. 2010 - 24. 8. 2012.

VI[E NI[TA NIJE ISTO. BOLNO NEDOSTAJE[. Neutje{ni: sestra Fahra, Dino, Amila i Edhem Zvizdi} Tevhid (mu{ki i `enski) }e se prou~iti u subotu, 25. augusta 2012. godine,u Atik d`amiji u Bijeljini u 12 i 30 sati prije podne-namaza.
1329

Sje}amo te se sa ponosom i tugom. Tvoji: Darinka, Dragan, Dea i Ena
4747

58

PREDAH

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Po slu i za da ci ma }e te pris tu pi ti s ve li kom od go vor no {}u. Va {e za la ga nje ne }e pro }i ne pri mije }e no, {to }e vam u bu du }nos ti otvo ri ti ne ke no ve pri li ke. Na ila zit }e te is klju ~i vo na po vu ~e ne i ta jan stve ne oso be. Nji ho va ne do ku ~i vost is to vre me no }e vas pri vla ~i ti i odbi ja ti. Ne }e te ima ti ve }ih zdrav stve nih pro ble ma. Zahvaljuju}i snala`ljivosti, ne}e biti problema koji ne}ete mo}i rije{iti. Kolege }e vam se ~e{}e obra}ati za pomo}, {to }e biti najbolji dokaz da su prepoznali va{u vrijednost. Va{a veza ulazi u mirniju fazu. Zaboravit }ete razloge zbog kojih ste se proteklih dana sva|ali s voljenom osobom i u`ivati u zajedni~ki provedenom vremenu. Dru`enje s dragim ljudima odagnat }e vam nervozu. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini. Blizancima koji posao obavljaju kod ku}e nalet inspiracije u ve~ernjim satima omogu}it }e da u kratkom roku obave velik dio posla. Ako ste nezadovoljni svojim ljubavnim `ivotom, nastojat }ete pod svaku cijenu ne{to promijeniti. Ipak, prilike vam ne}e uvijek i}i u korist, stoga nemojte napraviti ne{to {to }ete se kajati. Rije{ite se {tetnih navika. Pro{irit }ete krug poznanika i u~vrstiti odnose sa suradnicima. Ukoliko tra`ite novi posao, pomo} uglednog prijatelja pokazat }e se od presudne va`nosti. Osoba koju ste nedavno upoznali mogla bi postati va`an dio va{eg `ivota. Vezani }e spremno{}u na otvoreniju komunikaciju pobolj{ati odnos s voljenom osobom. Boravak na svje`em zraku pokazat }e se klju~nim za va{e zdravlje. Neo~ekivani nov~ani dobitak pomo}i }e vam da pokrijete minus na ra~unu. Povoljno je vrijeme za tra`enje dodatnog posla. Na ljubavnom planu dolazi do povoljnijih okolnosti. Zauzete o~ekuje pobolj{anje veze, a samce susret s osobom koja }e ih osvojiti {armom i smislom za humor. Nervozu odagnajte plivanjem ili laganom {etnjom. Sjajno }ete se snalaziti u svim vrstama socijalnih interakcija. Povoljno je vrijeme za zapo~injanje novih suradnji. Okolina }e vas zasuti pozivima za izlazak. Ako ste slobodni, obratite pa`nju na simpati~nog susjeda ili poslovnog suradnika koji vam otvoreno iskazuje naklonost. Glavni uzrok va{ih zdravstvenih tegoba bit }e stres. Ne}e vam biti lako koncentrirati se na rad, {to }e rezultirati brojnim pogre{kama. Neki }e zbog nagomilanih obaveza morati ostati u uredu i poslije radnog vremena. Nemojte dopu{tati drugima da se petljaju u va{ `ivot. Ukoliko bli`nji nisu zadovoljni va{im odlukama, jasno im dajte do znanja da to nije va{ problem. Uvedite u svoj `ivot malo zdravije navike. U po sao }e te ula ga ti mno go tru da. Mo gli bis te se zbli `i ti s je dnim su ra dni kom, a za je dni ~ko dru `e nje nas ta vit }e se i izvan ure da. Pri vla ~it }e vas ve dre i srda ~ne oso be. Do bra komu ni ka ci ja i in te le ktu al na kom pa ti bil nost bit }e vam gla vni kriteriji pri pronalasku novog partnera. Skloni ste depresivnim mi sli ma. Stva ri se ne }e odvi ja ti ka ko ste za mi sli li, {to }e za hti je va ti vi {e to le ran ci je. Sve even tu al ne ne spo ra zu me i su ko be s ko le ga ma ri je {i te mir nim pu tem. Oso be su pro tnog spo la ne }e se usuditi pri}i vam. Distanciranim i suzdr`anim pona{anjem kod mno gih }e te iza zi va ti strah. Kon di ci ju odr`a vaj te akti vnim na ~i nom `i vo ta. Dru`enje s ljudima u va{oj radnoj okolini donijet }e neke pozitivne okolnosti. Pomo} bliskog suradnika pove}at }e vam izglede za napredovanjem. Slobodni }e u`ivati u vo|enju dugih i zanimljivih razgovora, no ne}e se olako upu{tati u nove veze. Strah da ne budete povrije|eni pritom }e odigrati veliku ulogu. Konzumirajte vo}e i povr}e. Ne}ete imati nikakvih granica, stoga je bolje da se ne upu{tate ni u kakve tro{kove ili investicije. Oko sebe }ete {iriti nervozu, zbog ~ega ne}ete biti najpo`eljnije dru{tvo. Partner i obitelj }e svesti dru`enje s vama na minimum, {to }e biti dobar na~in da izbjegnu bespotrebne sva|e. Nepravilna ishrana i malo sna bit }e glavni krivci za umor. Sva|e s kolegama izbje}i }ete isklju~ivo tolerancijom. Nemojte kritizirati druge, ve} im radije pomozite konstruktivnim savjetom. Mogu}i su nesporazumi u komunikaciji s partnerom. Na povr{inu }e isplivati razlike u naravi, {to }e vas navesti da se zapitate ima li smisla zajedno graditi budu}nost. Oja~ajte imunitet konzumiranjem zdravijih namirnica.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: mostar, arkada, reomir, kolos, ula, ag, z, roba, ao, set, on, jastreb, barijera, ap, ima, anoda, i, ~au{, dvorac, az, tavanice, j, samit, ser, kola~i}, ti, dabar, saraj, boa, opereta.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 14 do 21, maksimalna dnevna od 35 do 42°C. Sutra sun~ano i veoma toplo. U nedjelju poslije podne u sjevernim, uve~er i u ostalim predjelima naobla~enje i zahla|enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini suho. U ponedjeljak prije podne u sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo obla~no, ponegdje sa ki{om i pljuskovima, poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. U utorak sun~ano. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 38°C.

Danas }e obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom biti na zapadu i sjeverozapadu Evrope, na sjeverozapadu Pirinejskog poluostrva, u oblasti Alpa i u centralnoj Evropi. Lokalno se o~ekuju vremenske nepogode. U ostalim predjelima sun~ano. Jak vjetar olujne ja~ine puha}e u oblasti Atlantika. Najhladniji glavni grad }e biti Stokholm sa temperaturom od 18, a najtopliji Podgorica sa temperaturom od 41°C. Sutra na Balkanu sun~ano i veoma toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Maksimalna temperatura od 35 do 41°C.

60

KULTURNI VODI^
glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 11.40, 13.50 i 16 sati. petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ZENICA

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 18.10, 20.30 i 22.50 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BANJA LUKA

VITEZ TAME: POVRATAK

KINA
KRITERION
MARTOVSKE IGRE
drama, re`ija: George Clooney, uloge: Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman... po~etak u 18 sati.

stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 13.40, 16.50, 20 i 23.10 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16 i 18 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 3D

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
PLA]ENICI 2

SARAJEVO

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 16.30, 19 i 21 sat.

STOP MAKING SENSE
dokumentarni, re`ija: Jonathan Demme, uloge: David Byrne, Bernie Worrell, Alex Weir... po~etak u 20.20 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

CINEMA CITY
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 21.10 i 23.20 sati.

animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 13.10 i 15.20 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.30, 20.15 i 23 sata.

akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 20.30 i 22.30 sata.

MELANCHOLIA
fantazijska drama, re`ija: Lars von Trier, uloge: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland... po~etak u 19.30 i 22.15 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 11.10 sati. komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hil... po~etak u 17 i 19.05 sati.

avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.30 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 18.30 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15.30, 18.30, 20 i 21.30 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 19 sati.

THE CHEF
komedija, re`ija: Daniel Cohen, uloge: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué... po~etak u 15.10 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BIHA]

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeie, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 17 sati.

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 13.05 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 16.30 sati.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u po~etak u 12.30, 14.50 i 17.10 sati.

TUZLA

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK

MERIDA HRABRA 2D

MUZEJI
ZEMALJSKI

KINA
UNA
BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 21 sat.

stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 21.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

^UDESNI SPIDER-MAN
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans... po~etak u 19 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012. Izgubljena ~ast
10.10 BHT

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Fatmagul sa nestrpljenjem ~eka dan kada }e Kerim oti}i. On joj obe}ava da }e ostaviti punomo}, kako bi mogla podnijeti zahtjev za razvod. Mukades ne zna novosti, pa ih poku{ava predstaviti kao slo`nu i sretnu porodicu i prihvata poziv na zajedni~ku ve~eru kod susjeda. Cijela porodica je u {oku zbog iznenadne smrti Rifata Ja{arana. Erdoanova netrpeljivost prema amid`i se produbljuje jer ga krivi za o~evu smrt.

Ju`ni Bruklin
14.10 BHT

Terry je dobio tajni zadatak. Treba se ubaciti u redove irske uli~ne bande Paddya Flannagana, da bi im kona~no sta li ukraj. San to ro odlu~uje pomo}i biv{em kolegi, koji je ostao nepokretan nakon ranjavanja u jednom uli~nom obra~unu.

Provjerena kopija
Copie Conforme, 2010.

22.30 HRT1

DRAMA

Miris ki{e na Balkanu
15.55 BHT

Re`ija: Abbas Kiarostami Uloge: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carriere, Agathe Natanson, Bill Murray

Engleski pisac James Miller u toskanskom gradi}u predstavlja svoju najnoviju knjigu "Provjerena kopija", u kojoj dokazuje kako u umjetnosti originalnost nije bitna. Na tome je predavanju lijepa Francuskinja, koja `eli da joj autor potpi{e knjigu, pa mu ostavi svoju adresu jer ne mo`e ostati do kraja. James je posjeti, a ona ga povede na vo`nju po okolici. Razgovaraju o knjizi, smislu `ivota i o tome, kako ka`e James, da su ljudi zaboravili najva`nije: `ivot se `ivi radi zadovoljstva...

Mar ka oslo ba|aju optu`bi za ubistvo vojnika te on, Blanki, Riki i Nina dolaze u vikendicu na Ilid`i. Is to ve ~e po ~i nje bombardovanje Sarajeva. Nina izdaje svoj salon i odlazi da njeguje bolesnu Buku. Riki mora da se vrati u Beograd. Usta{ka vojska dolazi u Sarajevo. Marko je ponovo uhap{en. Blanki sve poku{ava ne bi li on bio pu{ten iz zatvora.

Druga ko`a
00.20 BHT
Segunda Piel, 1999.

FIL

M

Mala
Mala, 1991.

FIL

22.30 PINK DRAMA
Re`ija: Predrag Antonijevi} Uloge: Mirjana Jokovi}, Mirjana Karanovi}, Danilo Lazovi}, Ljubi{a Samard`i}, Maja Sablji}

M

ROMANTI^NA DRAMA
Re`ija: Gerardo Vera Uloge: Javier Bardem, Ariadna Gil, Cecilia Roth, Jordi Molla

Junska no}
20.05 TV1/MRE@A

37. Baran nastavlja sa politi~kim aktivnostima. Policija otkriva razloge navodnog poku{aja samoubistva Cemala. Cemal nastoji ubijediti komesara da poku{aj samoubistva nije bio planiran i da je za sve krivo pi}e. Veda i Juju vr{e i posljednje pripreme za vjen~anje. Havin, u o~aju, donosi odluku koja }e promijeniti njen `ivot.

Alberto je ugledni avioin`enjer u braku sa umjetnicom Elenom s kojom ima i sina. Alberta zavede Diego, hirurg ortoped. Nakon {to mu supruga predo~i inkriminiraju}e dokaze o prevari, Alberto priznaje da je nevjeran, ne otkrivaju}i da je vara s mu{karcem. Da bi mu se osvetila, Elena }e spavati sa kolegom Rafom, a Alberta sve vi{e zbunjuje ono {to osje}a prema supruzi, ali i ljubavniku...

Luda ku}a
21.00 OBN
Duplex, 2006.

FIL

M

[ezdesetih godina, u okru`enju velegradske periferije, iz siroma{tva su najprije pobjegli lopovi, a mali ~ovjek koji je vjerovao u ideale, skupo je pla}ao cijenu zablude. Porodici pilota koji je ve} 14 godina na robiji, dospjev{i tamo na osnovu la`nog svjedo~enja, `ivot je veoma te`ak. @enu kao kob prati optu`ba mu`a, a k}er i ne zna da joj je otac `iv. Prilikom mnogih selidbi majka }e sresti slatkorje~ivog i beskrupuloznog ~ovjeka koji }e joj obe}ati brak, a silovati k}erku. Majka poslije svega dospijeva u ludnicu, a otac se vra}a sa robije u pravom trenutku da pomogne k}erki da krene u `ivot ~ije je presudne lekcije ve} savladala.

KOMEDIJA
Re`ija: Danny DeVito Uloge: Ben Stiller, Drew Barrymore, Eileen Essell

South Central
00.10 PINK
South Central, 1992.

FIL

M

Ljubav bez granica
17.55 OBN

83. Odvjetnik Rebollo ka`e Diegu da nije rije~ o zlo~inu i da }e samo morati platiti kaznu. Aníbal mu ponudi posuditi novac i ka`e mu da zna da }e se popraviti da ne bi zabrinjavao mamu. Mauricio ka`e Caty da se Azul vratila i da, ako ne `eli da opet ode, mora zaboraviti mamu jer }e ina~e njega odvesti policija, a ona }e zavr{iti u siroti{tu. Silvana se razo~ara kad joj Diego ka`e da se pomirio s Azul. Govori joj i da se Azul vratila Mauriciju samo da bi na{la dokaze protiv njega da ga mo`e prijaviti i oduzeti mu Caty jer je s njim u opasnosti, te da }e ga na taj na~in kazniti i za smrt njezina sina. Mauricio tjera Azul da mu ka`e je li spavala s Diegom. Azul to porekne i ka`e da joj je Diego izrekao mnoge la`i, {to govori da je lud, i da ga nije prijavila samo zbog njegove mame. Azul ka`e Ceciliji da Diego ima pravo, da su Mauricio i Andrés uistinu kriminalci i da se vratila Mauriciju samo da bi na{la dokaze...

Alex i Nancy zaljubljeni su i sretni, sve im ide od ruke otkako su zajedno: Alex je pisac i upravo zavr{ava svoju drugu knjigu, Nancy napreduje u poslu koji voli, ~ak im se posre}i da usred New Yorka na|u prelijepu starinsku ku}u, ba{ onakvu o kakvoj su ma{tali. I ne nadaju}i se da bi je mogli kupiti, jer ku}a izgleda preskupo, oni je odlaze pogledati. I opet im se smije{i nenadana sre}a: ku}u mogu dobiti po mnogo ni`oj cijeni zato {to u njoj `ivi stanarka, stara i dobro}udna gospo|a Connelly.

KRIM. DRAMA
Re`ija: Stephen Milburn Anderson Uloge: Glenn Plummer, Byron Minns, Kevin Best

Double Team
21.55 NOVA AKCIJA
Re`ija: Hark Tsui Uloge: Jean Claude van Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke, Paul Freeman, Natacha Lindinger Double Team, SAD, 1997.

FIL

M

Nakon deset godina provedenih u zatvoru Bobby se vra}a u svakodnevicu Los Angelesa, kako bi otvorio vrata svom novom `ivotu, daleko od kriminala. Ipak, pro{lost ga ne}e ostaviti na miru, jer je njegov maloljetni sin ve} zagazio u kriminalne vode. Bobby }e dati sve od sebe kako bi spasio sina od nesretne budu}nosti.

Novi po~etak
22.40 TV1/MRE@A
Blank Slate, 2008.

FIL

M

TRILER/DRAMA
Re`ija: J. Harrison, D. O'Brien, B. Winderbaum Uloge: Eric Stoltz, Lisa Brenner, Clancy Brown, Anne Sward, Paul Kiernan, Kari Hawker

Ameri~ki tajni agent Jack Quinn povla~i se s du`nosti i sretan je {to se mo`e posvetiti svojoj trudnoj `eni u njihovom skrivenoj oazi na obali mora. No CIA ga nagovara da obavi samo jo{ jednu, zadnju, misiju: da smakne poludjelog internacionalnog teroristu Stavrosa. Quinn leti u Antwerpen kako bi iznenadio Stavrosa, no njegov plan pada u vodu, te je Quinn ulovljen i zatvoren u Koloniji, zatvoreni~kom kampu za {pijune...

FBI daje drugu priliku `eni sa amnezijom koja je optu`ena za ubistvo tako {to je regrutira u specijalni odred koji se bavi nerazrije{enim ubistvima. Rje{avaju}i nerazrije{ena ubojstva tako {to "ulazi" u posljednja sje}anja `rtava ona po~inje otkrivati i detalje iz svoje pro{losti.

62
BHT

TV PROGRAM
07.05 Prirodna ba{tina BiH: Livanjsko polje, dok. program 07.30 Planina ^vrsnica, dokumentarni program 08.00 Ne daj se, Nina!, serija, 9. epizoda (r) 09.00 Vijesti Program za djecu 09.05 Me|unarodni dje~iji festival u Turskoj 09.30 Artur 10.00 Frankina stopala 10.10 Vragolasti Denis 10.35 X-man 11.00 U zmajevom gnijezdu 11.25 Super {pijunke 11.45 Profesor Baltazar 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 88, 89. epizoda (r)

petak, 24. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: @ivot na vulkanskim stijenama (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 7/22 (r) Program za djecu 09.05 Pa~je ludilo, animirani film 09.10 BHT slagalica (r) 09.40 TV enciklopedija (r) 09.50 Dje~iji festivali (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 24/77 11.00 Miris ki{e na Balkanu, serija, 9/14 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 12.45 Jake, igrana serija, 7/16 (r) 13.25 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.00 BHT vijesti 14.10 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 8/22 14.55 Ekologika 15.25 BH gastro kutak, kulinarski show 15.55 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 10/14 16.50 Ko{arka: Kvalifikacije za Eurobasket 2013: Rumunija - Bosna i Hercegovina, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Terme, civilizacija vode, strani dokumentarni program, 2/2 21.00 Festival narodne muzike Ilid`a 2012, prijenos 23.30 BHT vijesti 23.45 Business News 23.50 18. SFF: Kafa sa ekipom filma “An|eoski dio” 00.20 Druga ko`a, {panski igrani film

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.15 10.05 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15

RTRS

14.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Egipat, dok. program (r) Mala TV U no}noj ba{ti, program za djecu Kiki {ou, (r) Ognji{ta, dok. program (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dnevnik 1 Doboj - me|unarodni rukometni tv turnir {ampiona- cimos koper - pik seged, snimak Larin izbor, serija

06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 99/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 120/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Udvaranje, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 128/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 87/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 36/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Portreti nacija, historijski serijal, 6/14 13.00 Vijesti

TV1

06.00 Bandini, 104. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 2.ep. 08.00 TV izlog 08.15 Sasuke ninja ratnici, TV show 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 39. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bra~ni sudija,reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Dje~iji program 09.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.25 Skrivena kamera 10.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.55 In Magazin, showbiz magazin 13.40 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 14.30 Ljubav-vjera-nada, turska serija

OBN

TV Bingo Show

20.10

Ognji{ta

11.05

Kinali kar

Kad li{}e pada
17.15

13.00

Obi~ni ljudi

10.00

Oggy i `ohari

07.00

14.00 UNICEF: Pravda za svako dijete, 1. emisija 14.50 Vijesti 15.00 Mu}ke, 28. epizoda 15.55 CSI Miami, igrana serija, 20. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humo. serija, 10. ep. 18.15 Ne daj se, Nina!, serija, 10. epizoda 19.05 Moj veliki prijatelj, crtana serija 19.23 Moj auto 19.24 Stanje na putevima 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.25 Mu}ke, humoristi~ka serija, 29. epizoda 23.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.55 Larin izbor, serija, 90, 91. epizoda 01.50 Dnevnik 3 02.20 Pregled programa za subotu

15.00 Vijesti 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Ah, ta planeta! (r) Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.25 Doboj, me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona: Ademar Leon - Pik Seged, direktan prenos 19.00 Muzi~ki program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.05 Ono kao ljubav, serija 20.55 Doboj - me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona: Barselona - ^ehovski Medvedi, direktan prenos 22.50 Dnevnik 3 Sport 23.15 Rukometni tv turnir {ampiona, hronika 23.30 Mu}ke, specijal 00.45 Film 02.15 Ono kao ljubav, (r) 03.00 Dnevnik 2 (r) 03.25 Egipat, dok. program (r) 04.15 Muzi~ki program 04.30 Film (r)

13.05 Bonanza: Udvaranje, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 121/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija, 36/68 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 129/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 88/92 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Zauvijek mlad, igrana serija, 4/28 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, igrana serija, 37/103 21.00 Eliza, serija, 37/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Zauvijek mlad, igrana serija, 4/28 22.40 Novi po~etak, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Ponovo opsjednuta, igrani film 03.00 No}ni program

15.00 Muzi~ki program 16.00 Sport centar 16.04 Sasuke ninja ratnici, TV show 16.30 Putovanje jednoroga, serija, 4. ep. 17.30 U`areni asfalt, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 20.00 Kolo sre}e 20.05 Bandini, 104. ep. 21.00 ZMBT 5, audicija 22.20 Donnie Darko, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Ekspedicija Nova Gvineja, 1. ep. 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.45 ZMBT 5, audicija 04.45 U`areni asfalt

16.10 Kursad`ije, humoristi~ka serija 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show 22.30 Mala, film 00.10 South Central, ameri~ki film 02.00 Top speed, sportsko-lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Grand show, muzi~ki show (r)

15.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.55 Da to sam ja, zabavna emisija 16.55 Dejana: Kad je pravo vrijeme za prvi sex?, talk show 17.55 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.00 Luda ku}a, film 23.25 Vox Populi 23.30 Red Carpet, showbiz magazin 00.30 Zodijak 02.35 OBN Info 02.45 Vox Populi 02.50 Euro Liga, sportski pregled 05.40 Vox Populi 05.45 ^uvari planete, dok. program

Rumunija - Bosna i Hercegovina
16.50 BHT

SP

OR T

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.50 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.40 Kako donijeti bolje odluke (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Tvorci ~udovi{ta, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Moj ljubimac dinosaur 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Mo}niji od dr`ave, 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Gladijatorska akademija 20.00 Legenda o Bruce Lee 20.45 Vijesti TVSA 20.50 Tarih (r) 21.00 Yusuf, 21.50 Moj ljubimac dinosaur (r) 23.00 Voice of America 23.30 Amajlija za lagodan `ivot, film

TV TK

08.00 Budilica probudilica, program za djecu 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Lavirint 14.00 Dje~ije popodne, program za djecu 15.00 Vjerski program 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu, otvoreni program 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Sport Klub, sportski magazin 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Koncertna arena 22.30 Vijesti 22.40 Novi po~etak, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

08.05 Bonanza: Udvaranje, western serija 09.05 Strasti i intrige, serija, 128/134 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 87/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 36/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 129/134 17.15 Kinali kar, serija, 88/92 20.05 Junska no}, serija, 37/103 22.40 Novi po~etak, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Udvaranje, western serija 09.05 Strasti i intrige, serija, 128/134 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 87/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 36/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 129/134 17.15 Kinali kar, serija, 88/92 20.05 Junska no}, serija, 37/103 22.40 Novi po~etak, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, igrana serija 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike 10.00 Serija 11.00 Serija 12.00Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Serija 16.00 Zdrava TV: Kuhinja (r) 16.30 Dok. program 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, igrana serija18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Ramazanski program 21.00 Junska no}, serija 22.40 Iza re{etaka, film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 09.00 Bra}a koale 09.20 Program TV Sahar 10.00 ^arlijeva pri~a o duhu, film 11.30 Hazreti Merjerm, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Kosmos 13.30 Progonjena `ena, film 15.00 Hazreti Merjem, serija 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Hutba 21.00 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Jusuf a.s., serija

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 Istina, (r) 09.30 Criss Angel (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hazreti Jusuf, serija (r) 12.40 Hronika Jablanice (r) 13.10 Istina, (r) 13.40 Criss Angel (r) 14.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 15.00 Serijski program 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Hazreti Jusuf, serija 21.10 Zanati koji nestaju 21.50 Info IC NTV IC Kakanj 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasti i intrige (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Istina (r) 15.05 Kad {pijuni zaka`u (r) 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Opstanak, dok. program 18.40 Teo, crtani film 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja... 20.05 Ponovno otkrivanje svijeta 21.00 Tehnolo{ka znanja, dok. program 21.30 Izgubljena soba, serija 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Agro-kutak, emisija o poljoprivredi 18.23 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 20.55 Tri u jedan 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Dokumentarni film 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Neko te posmatra, serija 23.55 Osumnji~ena, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici.00 Sasuke, nind`a ratnici.30 Putovanje jednoroga, serija 17.30 Ljetni talas 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Ljetni talas 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Donnie Darko, film 00.00 Sport centar 00.05 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 24. august/kolovoz 2012.
08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.06 ZABA - 90 sekundi (r) 09.11 Dome, slatki dome humor. serija (r) 09.46 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija 11.02 ^ovjekov planet: @ivot u gradskoj d`ungli, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.29 Mo} sudbine, serija 13.16 Na{a ku}a, film 14.42 Kulturna ba{tina: Ozalj (r) 15.00 Vijesti 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Prosjaci i sinovi, dramska serija 16.07 Ponos Ratkajevih, (r) 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska u`ivo 18.01 Azijske razglednice: Istambul centar svijeta (r) 18.35 Loza, serija (r) 19.24 Navrh jezika: Rima 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.03 Vrijeme 20.06 ZABA - 90 sekundi 20.08 Odabrao \elo H.: Zemlja je stroj: Kopno 21.06 Stipe u gostima 4, humor. serija (r) 21.45 Dnevnik 3 22.05 Sport 22.08 Vrijeme sutra 22.10 News 22.15 Vijesti iz kulture 22.30 Ciklus najboljih europskih filmova: Provjerena kopija, film 00.20 Seks i grad 3, humoristi~na serija 00.51 Filmski maraton: Faktotum, film (r) 02.20 Na{a ku}a, ameri~ki film (r) 03.44 CSI: Miami 9, serija (r) 04.26 Skica za portret (r) 04.46 Idemo na put s Goranom Mili}em: Rusija (r)

TV PROGRAM
05.50 I tako to..., serija 06.15 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 06.40 Spiderman, crtana serija 07.00 Kad li{}e pada, serija (r) 08.00 TV izlog 08.15 Strasti Orijenta, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 In magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 4 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Polja nade, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 8 21.55 Dream Team, igrani film 23.35 Krv i ples, igrani film 01.35 Hodaj mu{ki: Pri~a o Deweyju Coxu, igrani film 03.30 Magazin MMA Lige (r) 03.55 Ezo TV, tarot show 05.15 Dnevnik Nove TV (r)

63

HRT1

07.02 07.49 08.14 08.40 08.53 09.05 09.29 09.59 10.23 10.50 11.43 12.16 12.40 13.03 13.24 14.04 14.56 15.17 15.30 15.55 16.20 16.52 17.40 18.25 19.10 19.26 19.55

HRT2

21.50 22.40 23.15 23.53 01.38 01.57

Mo} sudbine, serija (r) Teletubbies, serija @utokljunac: Hotel (r) Amika, serija (r) Amika, serija (r) H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (r) Operacija Barbarossa, serija (r) [aolinski pa`evi, crtana serija (r) Ljubav je ~udna: Budite dobri bolesnicima Loza, serija (r) Najbolje iz povijesti HTV-a: Ve~eras s vama - Rajko Dujmi} Edgemont 3, serija za mlade (r) Obi~na klinka, serija za mlade (r) Dharma i Greg 5, humoristi~na serija Briljanteen (r) Tvorci promjene 1: Ekonomija okusa, dok. serija (r) Zalagaonica, dok. serija (r) Glazba, glazba... tambure Urugvajski Hrvati, dokumentarni film (r) Kratki susreti (r) Kaj su jeli na{i stari, dokumentarni film Idemo na put s Goranom Mili}em: Rusija (r) Kennedyjevi, serija Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 20pet, kviz Glamurozne slastice 2, dokumentarna serija Ko{arka, kvalifikacije za EP: Hrvatska Ma|arska, prijenos 1.poluvremena CSI: Miami 9, serija Mu}ke 5A, humoristi~na serija Bitange i princeze 4, humor. serija (r) Inspektor Montalbano 3, serija Retrovizor: Kath i Kim 1, humoristi~na serija (r) Retrovizor: Dr. House 6, serija (r)

NOVA

08.00 Usudi se i probaj Montreal, (r) 08.30 Kontekst, (r) 09.00 Moj `ivot, ep. 14, dok. program (r) 09.30 Poznavali smo Osamu Bin Ladena, dok. program (r) 10.00 Raj za pirate, (r) 10.30 Poznavali smo Osamu Bin Ladena, (r) 11.00 Kontekst, (r) 11.30 AJE program 14.30 Za stolom sa teroristima: Povratak borca za slobodu, dok. program (r) 15.00 Kontekst, (r) 15.30 48 - Marake{, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Hladni mir - Vrijeme velikih izazova, ep. 2, dok. program (r) 17.30 Kontekst, (r) 18.00 Vijesti 19.05 Poznavali smo Bin Ladena, (r) 19.30 Poznavali smo Bin Ladena, (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, (r) 23.30 Poznavali smo Bin Ladena, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, (r)

AL-JAZEERA B.

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 10.55 11.00 11.10 11.30 12.00 12.15 12.25 12.35 13.00 13.45 14.00 14.30 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 22.25 23.20 23.45 00.30

RTS

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Gra|ani Sela Luga, (r) Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto, (r) Vijesti Vjerski kalendar (r) Slagalica, kviz (r) Za sva vremena (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale (r) Igrom i pjesmom kroz Meksiko (r) Avantura, (r) Svijet zdravlja Mesto za nas (r) Ovo je Srbija Sre}ni ljudi, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Putopis, reporta`a Slagalica, kviz (r) Vrijeme Dnevnik Kvalifikacije za EP 2013. Srbija - Estonija Veliki izazov, kviz Povratak na selo Severina: Ni{ta neobi~no, muzi~ki program (r) Dnevnik

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal bbc 10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz 11.00 Vijesti 11.05 Vi{e od ljeta (r) 13.05 Program za djecu 13.40 Sat TV 14.00 Vijesti 14.05 Dokumentarni program 14.35 Pro~itaj me 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv dijaspora vijesti 16.00 Muzika 16.30 Pro~itaj me 17.00 Ekologija 17.45 Vi{e od ljeta, direktno 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Zapis 21.00 Obrazovni program 21.30 Mostovi 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta, direktno 23.30 Argument 00.00 Pro~itaj me

RTCG

Festival narodne muzike Ilid`a 2012.
21.00 BHT

M PR UZ OG I^K RA I M

Takmi~arsko ve~e festivala u kojem u~estvuje {esnaest mladih izvo|a~a: Adnan Jerlagi}, Adnan Nezirov, Sanela Burazerovi}, Azra Huskari}, Dunja Fazli}, Edis Brkani}, Kemal Muratovi}, Lejla ^au{evi}, Merima D`afi}, Mirjana Bolti}, Neno Muri}, Omer Zulkanovi}, Sabrina Karjakovi}, Salem ^ori}, Muamer Bjelak, Tarik Stamboli}.

Mu}ke
22.25 FTV

SE

RI

JA

Dok se Rodney brine {to }e mu mi{i}avi mu{karac zvan Medo u~initi nakon {to mu je dok je bio pijan ukrao trubu, koju je Albert kasnije bacio u sme}e, Del Boy odlazi u crkvu kako bi tra`io opro{tenje za neka ukradena dobra koja je nedavno kupio, iako ne zna re}i o ~emu se uop}e radilo...

08.30 Fudbal, SP U-20 (@) Japan, Gana Njema~ka 09.15 Biciklizam, Tour of Spain 10.00 Fudbal na pijesku, EL The Hague, Holandija, u`ivo 12.30 Snuker, Njema~ka, u`ivo 15.00 Biciklizam, Tour of Spain

EUROSPORT

DISCOVERY

08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Peta brzina - 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 @eljeli ste da znate 21.00 drvosje~e iz mo~vare 21.55 Oru`je koje je promenilo svijet 22.50 Ukleta ku}a - 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

08.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 08.55 Drevni X fajlovi 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Razbijanje berlinskog zida 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 De~ak star dva miliona godina 19.55 Drevne Megastrukture 21.00 Krokodilska teritorija 21.55 Poslednja lavica 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Krokodilska teritorija

07.30 Biciklizam, Tour of Spain 08.00 Tenis, WTA New Haven, ~etvrtfinale 11.00 Biciklizam, Tour of Spain 12.30 Fudbal na pijesku, EL The Hague, u`ivo 15.00 Snuker, Njema~ka, u`ivo 17.45 Watts 18.00 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Goal 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Biciklizam, Tour of Spain 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA New Haven, polufinale

EUROSPORT 2

09.30 Mobil 1 The Grid 10.00 Pregled portugalske lige 10.30 ATP Winston Salem 1/4 Finale 13.45 Kvalifikacije Europa League: Mura - Lazio 15.30 Premier League Magazin 16.00 Superkup Spanije: Barcelona - Real Madrid 18.00 Ukrainian league: Zorya - Vorskla

SPORT KLUB

Superkup [panije

09.00 Fudbal, Copa Sudamericana: Botafogo - Palmeiras 11.00 Atletika Diamond:Lausanne 13.00 Fudbal, Liga {ampiona: Play Off 15.00 Fudbal, MLS: San Jose - Montreal 17.00 Emisija Nike najava kola 17.30 Jelen Superliga: Radnicki Nis Radni~ki 1923 prenos 20.30 Ko{arka, Euro kvalifikacije: Srbija Estonija prenos 22.30 Liga {ampiona Magazin 00.00 Poker World Poker Tour Ser9

ARENASPORT 1

16.00

Boks

21.00

16.00 Biciklizam, Tour of Spain, u`ivo 17.45 Snuker, Njema~ka, u`ivo 21.00 Boks, Bigger's Better 23.00 Tenis, WTA New Haven, USA Semi-finals 00.30 Biciklizam, Tour of Spain

Fudbal

20.30

20.00 Vijesti 20.15 Premier League News 20.45 Championship: Bolton Nottingham Forest, direktno 22.45 Najava spanske lige 23.15 Najava Premier League 23.45 Moto GP Brno Trening Moto GP 00.30 ATP Winston Salem, polufinale direktno 02.30 Vijesti

Poker

00.00

08.00 Odbojka, Beachvolley: Stare Jabloniki Finale Men 09.00 Fudbal Liga {ampiona: Play Off Bate - Hapoel Kiryat Shmona 11.00 Box: Aleksandar Povetkin - Ruslan Chagaev 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Ny Giants Dallas 14.30 Olympic S eries: Episode 31 15.30 Box: Kotv Classics Ep 51. 16.30 Rukomet, Bundesliga: Season Review Kiel - HSV 18.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki Maccabi 20.00 Atletika Diamond Liga: Lausanne 22.00 Box: ESPN Fights 00.00 Americki Fudbal NFL: Ny Giants Green Bay

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

09.00 ]elija 10.00 Istok-Zapad: putovanja iz sredi{ta Zemlje 11.00 Krakatau - posljednji dani 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Paolo Koeljo: moj `ivot 14.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 ]elija 17.00 Carstvo mora 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Privatni `ivot uskr{njeg remek dela: Hap{enje Hristovo 20.00 Gerouov zakon 22.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 23.00 Carstvo mora 00.00 Istorija rasizma

ANIMAL PLANET

10.55 Policija za `ivotinje Hjuston 11.50 @ivotinje na aerodromu, 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Neobi~ne `ivotinje- 2 epizode 16.25 Paklene ma~ke 17.20 Sve o psima 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Nevjerovatna lete}a ~eljust 21.55 Nakon ujeda 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 ^ovjek kao plijen

UNIVERSAL

08.20 Urgentni centar, serija 09.20 Bo`i}ne prepravke 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Panduri novajlije 14.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 15.20 Monk, serija 16.20 Bo`i}ni poljubac 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Podrhtavanja, film 22.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Havaji 5-0, serija 00.20 Te{ka meta, film 02.20 Urgentni centar, serija 03.20 Red i zakon, serija 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

TV1000

06.00 Preko palube, igrani film 08.00 Hana i njene sestre, igrani film 10.00 Purpurna ru`a Kaira, igrani film 12.00 Senke i magla, igrani film 14.00 Misteriozno ubistvo na Menhetnu, igrani film 16.00 Septembar, igrani film 18.00 Alisa, igrani film 20.00 Zlo~ini i prestupi, igrani film 22.00 Mu`evi i `ene, igrani film 00.00 Seksi `urke Beverli Hilsa, igrani film 01.20 Seks u gradu, igrani film 02.35 Sju voli da {vrlja, igrani film

FOX LIFE

10.00 [apat duhova, serija 10.45 Prva petorka, serija 11.00 Vill i Grejs, serija 11.20 Da draga, serija 11.50 Da draga, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 [tiklama do vrha, serija 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Knji`arka, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Seks i grad, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Aerodrom, serija 13.20 An|elinine o~i, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Zlo~in, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 ^ika{ki kodeks, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Dojlova Republika, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Kraljevi bjekstva, serija 21.45 Policajac iz Detroita, serija 22.35 ^ika{ki kodeks, serija 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Ne~ujno, serija

HBO

08.45 Ondin, film 10.25 Sati, film 12.15 Redakcija, ep. 9, serija 13.15 Legija izuzetnih plesa~a: Tajne ra, film 14.55 Zagrobni `ivot je lijep, film 16.35 Porodica Ti{, film 18.10 Filmovi i zvijezde IV, ep. 34, serija 18.35 Providne la`i, film 20.05 ^arobni grad, ep. 7, serija 21.00 Redakcija, ep. 9, serija 22.00 Uzvratni udarac, ep. 5, serija 22.45 Uzvratni udarac, ep. 6, serija 23.30 Turnir, film 01.05 Spisak klijenata, film 02.30 Debeljuca, film 04.05 \avolja suza, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 34, serija

CINESTAR

09.00 Prince of Jutland, igrani film 11.15 Skateri, igrani film 13.00 Misterije u Pittsburghu, igrani film 15.00 Mjesec i zvijezde, igrani film 17.00 Knjiga ljubavi, igrani film 19.00 Terapija, igrani film 21.00 U zamci, igrani film 23.00 Zmajev poljubac, igrani film 01.00 U`ivo!, igrani film

Izvu~eni parovi 16-ine finala Lige prvaka

SFK 2000 do~ekuje prvakinje ^e{ke

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 24. august/kolovoz 2012.

44. strana

Zavr{ne pripreme za Giro di Sarajevo 2012.

Foto: D. ]UMUROVI]

Osvje`enje sti`e u ponedjeljak
U BiH }e i danas biti sun~ano i vru}e sa temperaturom do 41 stepen Celzijusov, a pod uticajem toplog afri~kog vazduha u cijelom regionu nastavlja se su{no vrijeme, javila je Srna. Prema prognozama meteorologa, u subotu, 25. augusta, bi}e tropska vru}ina. U nedjelju, 26. augusta, bi}e sun~ano i veoma toplo, ali na sjeveru sa koji stepen ni`om temperaturom u odnosu na prethodne dane. Dugo o~ekivano osvje`enje sti}i }e u ponedjeljak, 27. augusta, kada }e temperatura biti ni`a za 15-ak stepeni.

DRUGOG SEPTEMBRA SVI NA BICIKL
Pripreme za najmasovnije godi{nje okupljanje biciklista u Sarajevu, tradicionalni Giro di Sarajevo, privode se kraju. Djevojke i momci iz istoimenog udru`enja, koje promovi{e urbani biciklizam ve} petu godinu, vrijedno su radili u proteklom periodu i sada samo ~ekaju da vo`nja glavnim ulicama Sarajeva krene. “Da, priveli smo sve pripreme kraju i ostale su jo{ samo neke sitnice” govo, ri nam Branka Turki}, PR manager Giro di Sarajevo. Dodaje i da je ovakvo opu{teno o~ekivanje 2. septembra, kada treba da se odr`i Giro di Sarajevo 2012, zasluga svih onih koji zavr{avaju svoj dio posla na vrijeme.

Iz Giro di Sarajevo nagla{avaju da se vlast mora okrenuti pobolj{anju uslova za urbani biciklizam u gradu ili }e saobra}aj dovesti do kolapsa
va udru`enja usmjeren ka samo jednom cilju - izgradnji mre`e biciklisti~kih staza u Sarajevu. Time bi na{ grad zaista postao dio Evrope, a ne njeno slijepo crijevo. Trenutna situacija u gradu je alarmantna, jer bicikliste tjeraju i sa kolovoza i sa trotoara, a oni ustvari ne mogu nigdje. S druge strane, automobila je u gradu sve vi{e i zaga|enje je na vrhuncu. Svjedoci smo, kada se gradi ili renovira neka cesta ili trotoar, da niko ne misli na bicikliste, obja{njava Turki}. Upravo je prije nekoliko dana otvoreno {etali{te kod Akademije likovnih umjetnosti i nikome nije palo na pamet da je to vrlo frekventna saobra}ajnica i za bicikliste. Ali, o~ito da te poslove radi neko ko nema pojma da bicikl u Evropi postaje sve vi{e osnovno sredstvo prevoza.

Pametna rje{enja
I tako, dok Evropa ide dalje a pametni ljudi smi{ljaju sve bolja rje{enja kako bi rasteretili `ivot jedne urbane sredine od automobila i ~uvali svoj zrak i okoli{, kod nas je obrnuto. Ono {to radi Giro di Sarajevo bi trebalo biti od krucijalne va`nosti i za Gradsku upravu, i za Kanton Sarajevo, jer razvijati grad prema evropskim integracijama zna~i i mariti za njegove gra|ane. A sve dok ne marite za bicikliste u jednom gradu, u njemu nikome ne}e biti bolje. N. S.

Pentagon gradi novi proturaketni {tit
Pentagon planira da gradi novi proturaketni {tit u Aziji radi odbrane od prijetnji Sjeverne Koreje i kako bi se suprotstavio sve ja~im raketnim sposobnostima Kine. Ameri~ki dnevnik Wall Street Journal pi{e da bi u novi {tit mogao spadati radarski sistem na jugu Japana i u jugoisto~noj Aziji. Zvani~nici ameri~kog ministarstva odbrane rekli su da }e jezgro novog proturaketnog {tita biti sna`ni radar sa ranim upozorenjem, poznat kao x-band. Razgovori izme|u Japana i SAD-a trenutno su u toku. Novi x-band radar pridru`i}e se postoje}em sistemu postavljenom na sjeveru Japana 2006, a tre}i x-band mogao bi biti postavljen u jugoisto~noj Aziji.

Uhodan tim
“Mi ve} neko vrijeme radimo kao jedna vrlo uhodana mala firma, volonterski i zdu{no. Ju~er smo zavr{ili i promotivni video koji }e se vrtjeti na displayu BBI centra. A vjerovatno su mnogi gra|ani Sarajeva primijetili i na{ specijalno brendirani [koa Yeti” veli ona. , Iz Udru`enja Giro di Sarajevo nagla{avaju da je sav trud i napor ~lano-

Start na Dobrinji
Ove godine, Giro di Sarajevo starta sa Dobrinje, od [kole “Skender Kulenovi}”, a u~esnici }e glavnom saobra}ajnicom voziti do Vije}nice i nazad do Vilsonovog {etali{ta. Organizatori su pripremili i vrijedne poklone renomiranih proizvo|a~a - tri GT bicikla, deset specialized i pet KED kaciga, za svakoga je pripremljeno osvje`enje na star tu i cilju, a i prije samog star ta. Uz registracijski broj, svi }e dobiti i specijalnu silikonsku narukvicu.

POSLJEDNJE VIJESTI
ZUKORLI] GRA\ANIN BiH I SREBRENICE - Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} prijavio je ju~e formalno svoje boravi{te u Srebrenici i podnio zahtjev za promjenu li~ne karte. On je potvrdio da }e na lokalnim izborima u BiH, 7. oktobra, sigurno glasati u tom gradu. Zukorli} je, kako se navodi, tu formalnost obavio samo dan prije isteka posljednjeg roka za registraciju za op{tinske izbore u BiH. On je kazao da to ~ini kako bi kao gra|anin Srebrenice i BiH mogao da izvr{i svoju gra|ansku i partriotsku du`nost glasanja. RIJE[EN SLU^AJ RAZBOJNI[TVA NAD SVE[TENIKOM - Kriminalisti~ka policija iz Doboja podnijela je izvje{taj Tu`ila{tvu u ovom gradu protiv D.K. iz Banje Luke, R.K. iz Isto~ne Ilid`e i P.J. iz Vogo{}e zbog sumnje da su po~inili razbojni{tvo nad sve{tenikom Savom Todorovi}em iz Kalenderovaca, op{tina Derventa. Policija je uhapsila P.J. i R.K, dok se jo{ traga za D.K. za kojim je raspisana potjernica. DUBRAVE: PRONA\EN @ENSKI LE[ - Tijelo nepoznate `enske osobe, starosti oko trideset godina, prona|eno je ju~e na odlagali{ti sme}a u blizini nekada{njeg vojnog aerodroma u selu Donje Dubrave kod @ivinica. Slu`benici policije provode istragu, a kako saznajemo de`urni kantonalni tu`ilac Ivo Ivelji} je naredio obavljanje obdukcije. O~evidci su naveli kako su vidjeli masakrirano tijelo na smetlji{tu te da su nakon toga obavjestili policiju.

42. festival Studentsko ljeto u Maglaju

Ve~eri pjesme i prijateljstva
Tradicionalni muzi~ki festival 42. studentsko ljeto u Maglaju ovog vikenda okupit }e tridesetak interpretatora narodne i zabavne muzike iz zemalja regiona, a me|u njima }e nakon dugo godina ponovo biti solisti iz Dalmacije, Skoplja, Beograda. Na ovom najstarijem muzi~kom festivalu u Bosni i Hercegovini u~esnici uz pratnju festivalskog orkestra pjevaju poznate {lagere, pop i rok kompozicije, sevdalinke i novokomponovane narodne pjesme. Njihove interpretacije ocjenjuje stru~ni festivalski `iri i akreditovani novinari, prema ~ijoj odluci }e biti dodijeljeno vi{e festivalskih nagrada. Jedna od njih nosi ime uglednog kompozitora i prijatelja Maglaja Selvera Pa{i}a, a dodjeljuje se za
Sa pro{logodi{njeg takmi~enja

najbolje otpjevanu sevdalinku. Dvodnevni boravak pjeva~a, producenata, muzi~ara, novinara prate brojna dru`enja i dogovor o novim muzi~kim i TV projektima budu}ih novinarskih zvijezda. U~esnici ve~eri narodne muzike (24. avgusta) su Adela Salihovi} (Zavidovi}i), Emir ^ejvan i D`enita Fejzi} (@ep~e), Emin Ali}

i Jasna Boti} (Te{anj), Adnan Koljenovi} (Visoko), Denial Ahmetovi} (Kakanj), Amer Me|i} (Maglaj), Tanja Paucanovi} (Srbija), Kerim Zeljkovi}i i Ilijas Gad`o (Sarajevo), Mensur Imamovi} (Jajce), Blagoj~e Stojanovski (Makedonija), Tamara Gojkovi} (Banja Luka), Anel ^orda (Mostar), Amela Kr{i} (Novi Pazar). Na ve~eri zabavne muzike u

subotu uve~e nastupaju Medina Turkovi} (Gora`de), Emina Tufo (Had`i}i), Rijana Jusufbegovi} (Sarajevo), Sandro Peji} (Zenica), Dejana Hr{um (Pale), Sonja Ivanovi} (Beograd), Milo{ Vojinovi} (Podgorica), Ajna Hasanbegovi} (Zenica), Mirzeta Ba{i} i Iva Ko`ulovi} (@ep~e), Deniz Murat (Makedonija), Osman Hrnji} (Kladanj), Mario [orn (Ka{tel Novi), Semir D`ankovi} (Novi Pazar) i Daina Be{i} (Maglaj). U revijalnom dijelu programa nastupit }e sevdalije iz Tuzle predvo|ene legendarnim Muhamedom Mujkanovi}em i Armin Muzaferija. Organizator Festivala je Dom kulture “Edhem Mulabdi}” a , pokrovitelj Op}ina Maglaj.
H. ARIFAGI]