P. 1
Seminarski Rad

Seminarski Rad

|Views: 146|Likes:

More info:

Published by: Горан Рађеновић on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U SUBOTICI

Goran RaĎenović (br. indexa 2-1903/11) naslov knjige (Esej iz Uvoda u pravo)

Subotica, 2011.

drugo zasedanje Antifašistiĉkog veća narodnog osloboĊenja Jugoslavije i njegove akte. meĊunarodni poloţaj i borbu za priznanje nove Jugoslavije. konstituisanje vrhovnih organa vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije. treće zasedanje AVNOJ-a.I. privremenu narodnu skupštinu DFJ. ustavotvornu skupštinu i osnovne karakteristike konstituisanja novog pravnog sistema. 2 . REZIME Ovaj esej obraĊuje period jugoslovenske istorije tokom Drugog svetskog rata. Ograniĉen je na sledeće dogaĊaje: MeĊunarodno-politiĉki poloţaj narodnooslobodilaĉkog pokreta. problem oblika vladavine. izgradnju federacije.

Ţeljka Bartulovića.II. pod mentorstvom prof. akademske godine 2011/2012. PREDGOVOR Ovaj rad je napisan kao pisani rad iz predmeta Opšta istorija drţave i prava na Internacionanom univerzitetu u Novom Pazaru Visokoškolska jedinica u Subotici. dr. smer Kriminalistika. 3 .

...……. 502-514..III............ LITERATURA ………………………………………………….....…19 4 ..... TEKST ...5 V.............18 VI......4 IV......…………………………………………………............ REZIME ……..... SADRŢAJ………………………………………………………….....2 PREDGOVOR ………………………………………………….. II..……....... SADRŢAJ I.. ZAKLJUČAK ………………………………………………………..........3 III.….....

Ni ta zamašna operacija. Slovenije. deset samostalnih brigada i sto osam partizanskih odreda. nije postigla svoj krajnji cilj. 2. ona je sejala i utvrĊivala zablude o stanju u Jugoslaviji. treće. da se preko njih pa ĉak neposredno i ona sama. U tom svojstvu. NOV i POJ je postigla operativnu zrelost i organizacioni uspon. sa dvadeset i šest divizija. da je NOV i POJ bila i da se potvrdila kao samostalni nosilac jednog od znaĉajnih frontova drugog svetskog rata i ĉetvrto. MeĎunarodno-politički poloţaj NOP-a. Pred drugo zasedanje AVNOJ-a oslobodilaĉku vojsku je saĉinjavalo osam korpusa. bila je reprezentant Jugoslavije. koji su se zbili tokom. na ĉelu sa kraljem. jugoslovenska izbegliĉka vlada. dugo vremena su priznavale 502 5 . Ona je sve ĉinila da NOP predstavi kao uskostranaĉki. Tendenciozno je tumaĉila ĉinjenicu da narodi Jugoslavije. drugo. odnosno njenog drţavno-pravnog kontinuiteta.000 vojnika i oko 180. TEKST dinica vernih svrgnutom Musoliniju. devet bugarskih i tri maĊarske divizije sa oko 450. NOP je pred drugo zasedanje AVNOJ-a imao krupne spoljno-politiĉke teškoće. da je NOV i POJ jedina i nasuprot izdajniĉkim. da njeni eksponenti u zemlji saraĊuju sa okupatorima. da fašistiĉke snage nisu uspele da deblokiraju onaj deo balkanskog strateškog puta koji je neprestano napadala oslobodilaĉka vojska Jugoslavije. Njena osnovna teţnja je bila da diplomatiskim i propagandnim sredstvima prikrije odnosno u netaĉnom svetlu prikaţe dogaĊaje u Jugoslaviji. da su porazi fašistiĉke koncentracije u borbama protiv NOV i POJ slabili kapitalne osovinske poloţaje prema saveznicima. pa ĉak i u širokoj demokratskoj javnosti sveta. Drţave antifašistiĉke koalicije priznavale su je kao takvu. ova je bila razuĊena i posebno usmerena prema osloboĊenim podruĉjima Hrvatske. bugarske. Ona je tada vezivala dvadeset i ĉetiri nemaĉke. ne drţi lojalno prema savezniĉkim ratnim naporima. koji su nadirali na istoku i zapadu. stvarno i objektivno. ĉetniĉke i Rupnikove trupe. Iz celine ovih vojnih zbivanja proistiĉe: prvo. svaka na svoj naĉin i iz svojih posebnih strateških razloga. kompromitovanim osnovama. koji su delovali pod nazivom „Jugoslovenska vojska u otadţbini“. I pored sveg svog otpora fašistiĉkim napadaĉima. ta vlada je vojne uspehe NOP-a pripisivala ĉetnicima Draţe Mihajlovića. Kao što je poznato. komunistiĉki i anacionalni pokret. Opšta politiĉka linija jugoslovenske izbegliĉke vlade bila bi nesprovodljiva da joj nisu išli na ruku i odnosi izmeĊu glavnih partnera antifašistiĉke koalicije. kroz borbu protiv fašizma i njegovih domaćih privesaka. SSSR i Velike Britanije. Za razliku od ranijih ofanziva. kada je obavljeno drugo zasedanje AVNOJ-a. Crne Gore i Makedonije. U savezniĉkim zvaniĉnim krugovima. Ta vlada hotimice je zaobilazila suštinu: da je Jugoslavija neobnoviva na starim. koje su preteţno udarale u jezgro NOV i POJ. Prolazeći kroz vrlo riziĉne vojne poduhvate. S druge strane. Vlade SAD.IV. Nedićeve. ĉiji je tok zahvatio i 1944. do novembra 1943. godinu.000 pripadnika domaćih kvislinških formacija. tj. pokazuju spremnost pa ĉak i grade osnove nove vlasti. vojniĉki i politiĉki organizovanim delovima domaćih burţoazija drţala i rasplamsavala svenarodni otpor osvajaĉu. izbegliĉka vlada je zvaniĉno delovala pri vladama savezniĉkih drţava. ustaško-domobranske. Bosne i Hercegovine.

da poremete odnose izmeĊu SSSR-a i ostalih vodećih drţava antifašistiĉkog bloka.. Njeni zakljuĉci o uspostavljanju nezavisne Austrije.. oktobra 1943. opis stepena do koga je došla oslobodilaĉka borba i osnovna linija po kojoj će se kretati rad predstojećeg. Tada je jedan deo saveznika poĉeo neposredno da se suoĉava sa vojnim i politiĉkim prilikama kao i razlozima promena u Jugoslaviji. 467).“ (Hronologija oslobodilaĉke borbe naroda Jugoslavije 1941-1945. demokratizaciji Italije. (Hronologija oslobodilaĉke borbe . Pre odrţavanja te konferencije. jer bi to znaĉilo graĊanski rat. kada je prva vojna misija zapadnih saveznika dospela do Vrhovnog štaba NOV i POJ. do novembra 1943. Mi ne priznajemo ni jugoslovensku vladu ni kralja u inostranstvu. MeĊunarodni poloţaj NOP-a oteţavalo je i to što je i SSSR. Jedino zakonita vlada u sadašnje vrijeme jesu narodnooslobodilaĉki odbori na ĉelu sa Antifašistiĉkim vijećem“.. Beograd 1964. oktobra 1943. zato što oni dvije i po godine i sada podrţavaju saradnike okupatora. bili su znak da se glavni partneri antifašistiĉke koalicije pripremaju za ureĊenje posleratnog sveta. Drugo.. Pre svega. da ĉetnici privremeno prekinu svaku saradnju sa okupatorom i kvislinzima. Od novembra 1942.. pokušavao da odredi odnosno suzi domet politiĉko-strateških ciljeva NOP-a. Govorimo u ime ogromne većine naroda da on ţeli demokratsku republiku koja se oslanja na narodnooslobodilaĉke odbore. Treće. U tim taĉkama sadrţani su suština problema obrazovanja nove Jugoslavije. vlade zapadnih saveznika su u bitnom usmeravale politiku jugoslovenskih organa u izbeglištvu. Od maja 1943. U takvim okolnostima. ukidanju fašistiĉkih organizacija. SSSR i Velike Britanije. One su poznavale lice i naliĉje te politike. do 30. izmeĊu ostalog. odrţana je u Moskvi konferencija ministara inostranih poslova SAD.. kaţnjavanju ratnih zloĉinaca i dr. 567). Oslobodilaĉka vojska već je prebrodila mnoga iskušenja. meĊunarodni poloţaj NOP-a poĉeo je postepeno da se popravlja. maja 1943. od 19.tu vladu i uvaţavale njene politiĉke motive. Prema njoj: „Odstupanje od ovoga moţe biti samo posle date saglasnosti britanske Vrhovne komande . Mi nećemo dozvoliti da oni doĊu u Jugoslaviju. NOP je upotpunio vojne i politiĉke uslove za donošenje akata o konstituisanju noje jugoslovenske drţave. Bilo je izvesno na NOP ne prepušta velikim silama donošenje odluka o politiĉkoj i drţavnoj sudbini naroda Jugoslavije i da im to stavlja do znanja. To. 2. što doduše još nije znaĉilo i kraj njenog ratnog puta. kada je odrţano njegovo drugo zasedanje.. a sa odobrenjem britanske i jugoslovenske vlade . drugog zasedanja AVNOJ-a. DRUGO ZASEDANJE AVNOJ-A 1. Politiĉke promene u Jugoslaviji za trajanja rata mogle su. koja je data sa odobrenjem vlade Velike Britanije.Uslovi i neophodnost saziva. potvrĊuje i instrukcija izbegliĉke vlade Kraljevine Jugoslavije Draţi Mihajloviću od 11. VI. motivisan sopstvenim strateškim idejama i poloţajem u okviru antifašistiĉke koalicije. prema njegovim procenama. izdajnika Draţu Mihajlovića i zbog toga nose svu odgovornost za to izajstvo nad narodima Jugoslavije. kada je obrazovan AVNOJ. naroĉito posle kapi- 503 6 . Ĉetvrto. Pa ipak. Josip Broz Tito uputio je vladi SSSR-a depešu u kojoj stoji: „Prvo.

Na toj konferenciji. saveznici to nisu ni pripremali. tada još nije raspolagao ovim podacima. Vodeće sile antifašistiĉkog tabora su i pored javnog izjašnjavanja za pravo naroda na samopredeljenje i duh Atlanske povelje radile na tome da svet. Pa ipak. I spoljno-politiĉki razlozi su opravdavali sazivanje AVNOJ-a. Polazio je od toga da samostalno ali sa neophodnim meĊunarodno-politiĉkim elasticitetom treba da ĉuva celokupnost svojih vojno-politiĉkih ostvarenja. koja je oţivotvoravala naĉelo samoupravnosti radnog naroda u politiĉko-teritorijalnim jedinicama. Konaĉno. s jedne strane. pa u njegovom okviru i Jugoslaviju. kako će se to uskoro videti. ona je upeĉatljivo poboljšala svoj strateški poloţaj. javno pokazali da raĉunaju sa partizanskom snagom a s druge tajno otpoĉeli pregovore oko interesnih sfera u Jugoslaviji. Bilo je nesumnjivo da ona predstavljaju više i organske delove već ustaljenog sistema narodnoodborske vlasti i da ĉine zametke nastajućeg federalnog ureĊenja. Samim tim nije bio niti mogao biti opovrgnut legitimitet organa kraljevine Jugoslavije. razliĉitih teritorijalno-politiĉkih stepena.. Objavljivanjem tog zakljuĉka šefovi antifašistiĉke koalicije su javno i realistiĉki procenili vrednost i vaţnost narodnooslobodilaĉke vojske i njenu ulogu u predstojećim operacijama. da sopstvenom voljom i bez odugovlaĉenja ima da razvlasti organe Kraljevine Jugoslavije i tako pokrene borbu za meĊunarodno priznanje nove drţave. Vojni potezi NOP-a obavljeni su jednovremeno sa znaĉajnom organizaciono-politiĉkom delatnošću na podruĉju izgradnje narodne vlasti. Na slobodnoj teritoriji oni su bili jedina i jedinstvena revolucionalno-demokratska vlast. ĉije se zasedanje poklopilo sa odrţavanjem konferencije u Teheranu. SSSR-a i Velike Britanije. 504 7 . Donošenjem akata kojima bi se to postiglo. Na njoj je donet zakljuĉak da se partizani Jugoslavije u najvećoj mogućoj meri potpomognu i to materijalno i operacijama komandosa. Pa i pored toga on je imao dovoljno osnova da bude oprezan. U takvim okolnostima bilo je neodloţno da AVNOJ zadobije svojstva vrhovnog organa vlasti.tulacije Italije i u krajnjoj liniji neuspešnog pokušaja Nemaĉke da kroz VI ofanzivu svojim jedinicama ispuni i ĉvrsto odrţi italijanski okupacioni prostor u Jugoslaviji. priliĉno su razvila osnovne atribucije vlasti. premda još u funkciji opštepolitiĉkih predstavništava NOP-a pojedinih zemalja Jugoslavije. odrţana je Teheranska konferencija šefova SAD. Nacionalno izdajstvo je konaĉno onemogućilo politiĉki odluĉujuće delove jugoslovencke burţoazije da nastupaju u ime naroda i narodnosti Jugoslavije. Na taj naĉin bi bili ozvaniĉeni kraj Kraljevine Jugoslavije i nastanak nove jugoslovenske drţavne tvorevine. preurede prema svojim interesima. AVNOJ. U zemaljskim odnosno jugoslovenskim razmerama u jeku rata izvršena je smena nosilaca vlasti. novembra do 1. Zemaljska veća. njihovo drţanje prema stvarnosti u Jugoslaviji zahvatale su izvesne promene. oni su. decembra 1943. Baš u vreme Drugog zasedanja AVNOJ-a. Sa unutrašnje-politiĉke taĉke gledišta bilo je neophodno da se taj proces i formalno obeleţi i sankcioniše. U većem delu Jugoslavije delovali su narodnooslobodilaĉki odbori. I tada saveznici nisu dovodili u pitanje jugoslovensku izbegliĉku vladu. AVNOJ je bio najviši izraz te celine koja se neosporno pretvarala u drţavni organizam. od 28. nova Jugoslavija bi stekla svoj drţavnopravni subjektivitet.

Stoga je na zasedanju uĉestvovalo 142 delegata. ĉinjenica da narodi Jugoslavije cene znake sve pravilnije ocene njihove borbe u savezniĉkim zemljama. Drugo zasedanje AVNOJ-a odrţano je 29. Izraţeno je uverenje da saveznici neće krivo shvatiti istorijski korak i steĉeno pravo naroda Jugoslavije da sami o sebi odluĉuju što je. podvuĉeni su uspostavljanje direktnih veza izmeĊu Glavnog štaba savezniĉkih oruţanih snaga Srednjeg istoka i Vrhovnog štaba NOV i POJ.Drugo zasedanje AVNOJ-a i njegovi akti. jugoslovenskoj izbegliĉkoj vladi.-30. opremi i hrani koju su saveznici ukazali. vojska te vlade. MeĊu njima posebno mesto imaju akti ustavnog karaktera.1. S obzirom na dotadašnja ostvarenja oslobodilaĉke borbe. Naglašena je potreba da se preduzmu sve mere kako bi narodi Jugoslavije stvorili drţavno ureĊenje koje bi se zasnivalo na njihovom bratstvu i ravnopravnosti i jemĉilo slobodu u demokratiju svih slojeva društva. Na Drugom zasedanju AVNOJ-a doneti su akti razliĉitog pravnog i politiĉkog znaĉaja. konstatacije i zakljuĉaka. Za uĉešće na njemu zemaljska veća su izabrala 268 delegata. odnosno za oduzimanje legitimiteta tzv. Šesta neprijateljska ofanziva kao i ratne prilike u celini omeli su dolazak delegacija iz Makedonije i Sandţaka i znatan broj pojedinaca. Monarhija je politiĉki osuĊena. Kao takvi ĉinioci oznaĉeni su tzv. TakoĊe je istaknuto prihvatanje odluka moskovske konferencije prema kojima se svim narodima osigurava pravo da po slobodno izraţenoj volji reše pitanje svog drţavnog ureĊenja. obrazloţeni su vaţnost i neophodnost da se AVNOJ pretvori u najviši zakonodavni i izvršni organ drţavne vlasti. naprotiv. Da bi se to otklonilo i spreĉila obnova prošlosti u referatu je istaknuta potreba uvoĊenja republikanskog oblika vladavine. kako je reĉeno u referatu. Velike Britanije i SAD. Smisao svega toga bio je da se konstatuje sazrelost uslova za konstituisanje Demokratske Federativne Jugoslavije. Konstatovani su i osećanja prijateljstva naroda Jugoslavije prema narodima SSSR-a. Vrhovnog komandanta NOV i POJ o razvoju narodnooslobodilaĉke borbe naroda Jugoslavije u vezi sa meĊunarodnim dogaĊajima. ĉetnici Draţe Mihajlovića i kralj Petar II-utoĉište i simbol protivnarodnih snaga. u potpunom skladu sa naĉelima Atlanske povelje. ugnjetavanju naroda Jugoslavije i hegemoniji velikosrpske burţoazije. sastavljen je od uvoda. Politiĉku podlogu razmatranja i odluka na tom zasedanju saĉinjavali su izveštaj o radu Izvršnog odbora AVNOJ-a. a saveznici stave u 8 . Taj istorijski dokument raspolaţe politiĉko-deklaratornim i konstitutivnim svojstvima. koji je podeo njegov predsednk dr Ivan Ribar i referat Josipa Broza Tita. Toj kategoriji delimiĉno pripada Deklaracija koju je AVNOJ doneo pre svih ostalih odluka. koje su omogućile poĉetak vojniĉke saradnje. Pokazalo se da ona nije sluţila bratstvu već. u Jajcu. Kralj Petar II je ocenjen kao središte okupljanja reakcije i podrţavalac Draţe Mihajlovića. izraţena je zahvalnost za pomoć u ratnom materijalu. jugoslovenska vlada u izbeglištvu zajedno sa svom reakcionarnom izbegliĉkom klikom. Kroz prva dva dela Deklaracije prikazani su istorijske tekovine oslobodilaĉkog pokreta i problemi i ĉinioci koji oteţavaju oslobodilaĉke napore naroda Jugoslavije. novembra 1943. U referatu su izloţeni presudni problemi i zahtevi narodnooslobodilaĉke borbe u toj etapi.

Donošenjem odluke o pretvaranju AVNOJ-a u vrhovni organ vlasti povuĉen je strateški. naredaba i izjava Izvršnog odbora AVNOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ. DRŢAVNO-PRAVNI EFEKTI I MEĐUNARODNI ODJEK AKATA DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a 1. koja ima karakter zakonskog akta. 2. izabrano na tom zasedanju. da se izbegliĉkoj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije. Oĉigledno je da ona nije nastala u jednom trenu. prekretniĉki potez. da se uspostavi Nacionalni komitet osloboĊenja Jugoslavije (NKOJ).Konstituisanje vrhovnih organa vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije. Odluka o kojoj je reĉ sublimirala je na drţavnopravni naĉin celokupan proces izgradnje narodne 9 . Predsedništvo AVNOJ-a. AVNOJ je potom doneo posebne akte ustavnog karaktera kojima pripadaju: 1. a Istre. U završnom delu Deklaracije zakljuĉeno je da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavniĉko telo Jugoslavije. Istovremeno je istaknuta obaveza da se tim zakljuĉcima da oblik posebnih odluka AVNOJa. Rijeke. Odluka o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije takozvanoj jugoslovenskoj vladi u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II KaraĊorĊeviću. Zadra i anektiranih delova Hrvatske i hrvatskih jadranskih ostrva slobodnoj Hrvatskoj u federativnoj Jugoslaviji. federativnom principu kao drţavna zajednica ravnopravnih naroda. Odluku o naimenovanju Nacionalnog komiteta osloboĊenja Jugoslavije za ĉijeg je predsednika izabran Josip Broz Tito. TakoĊe su doneti: Odluka o priznavanju i zahvalnosti narodnooslobodilaĉkoj vojsci. VII. U skladu sa odlukom Moskovske konferencije o borbi protiv ratnih zloĉinaca. Odluka o odobravanju odluka. doneta je i Odluka o obrazovanju drţavne komisije za utvrĊivanje zloĉina okupatora i njihovih domaćih pomagaĉa. kao organ sa obeleţjima narodne vlade. Ozvaniĉen je postanak nove jugoslovenske drţave. Ono je potvrdilo odluke slovenaĉkog narodno-oslobodilaĉkog odbora i Zemaljskog antifašistiĉkog veća narodnog osloboĊenja Hrvatske o prikljuĉenju Slovenaĉkog primorja i drugih slovenaĉkih zemalja slobodnoj Sloveniji. Odluka o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavniĉkom telu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu osloboĊenja kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilaĉkog rata. donelo je Odluku o dodeljivanju naziva Maršala Jugoslavije Josipu Brozu Titu. koja je akt sa obeleţjima politiĉke deklaracije kao i Odluka o uvoĊenju naziva maršala Jugoslavije u narodnooslobodilaĉkoj vojsci Jugoslavije. Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu i 4.505 poloţaj da i pravno uvaţe volju naroda Jugoslavije da samostalno i na novim temeljima izgrade svoju drţavu. 3. S obzirom na sadrţinu tih zakljuĉaka opravdano se istiĉe da Deklaracija raspolaţe konstitutivnim elementima sa ustavnom snagom. odnosno odobrenja i da se ne priznaju njeni eventualni budući ugovori i obaveze kao i da se Jugoslavija izgradi na demokratskom. da se pregledaju svi meĊunarodni ugovori i obaveze koje je u ime Jugoslavije sklopila ta vlada i to s ciljem njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja.

u ime veća a izmeĊu njegovih zasedanja. tri potpredsednika i trinaest poverenika koji su stajali na ĉelu pojedinih resora. stekao celovitost i potpuna svojstva drţavne vlasti. Kao što se vidi. Taj organ je imao sva obeleţja narodne vlade. bilo ovlašćeno da imenuje Nacionalni komitet osloboĊenja Jugoslavije. Ono. Pri svemu tome. donosioci te odluke jednovremeno su normirali: prvo. a republika nastala s pojavom prvih organa narodne vlasti. Predsedništvo je odgovaralo za svoj rad AVNOJ-u. s tim da pitanje kralja i monarhije reši narod posle osloboĊenja ĉitave zemlje. a posebno pravo da pred stranim drţavama zastupa narode Jugoslavije. ĉiju celinu on predstavlja. koja se izraţava jedino u AVNOJ.506 vlasti i oslobodilaĉke borbe koji su zapoĉeli u leto 1941. Ono je.u. Njom je potvrĊeno da su oslobodilaĉka borba i socijalistiĉka revolucija naroda Jugoslavije nerazdvojiva zbivanja. najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti. federativni karakter tog organa i treće. AVNOJ bira svoje predsedništvo.Problem oblika vladavine. takoĊe. dva sekretara i najmanje ĉetrdeset ĉlanova. AVNOJ je okvalifikovan kao privremeni predstavnik tog suvereniteta. a bio je sastavljen od predsednika. koje se sastoji od predsednika. kako bi se donošenje konaĉnih odluka rezervisalo za ustavotvornu skupštinu. AVNOJ je postao vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i drţave Jugoslavije kao celine. AVNOJ oliĉava naĉelo jedinstva vlasti. drugo. AVNOJ je doneo odluku kojom se takozvanoj jugoslovenskoj vladi u inostranstvu oduzimaju sva prava zakonite vlade Jugoslavije. Ozakonjeno je da on tu funkciju vrši u vreme oslobodilaĉkog rata. naĉelo jedinstva vlasti. Monarhija je pala a republika 10 . u istorijsko-pravnoj literaturi raspravjano je pitanje vremena promene oblika vladavine u novonastaloj drţavi. Kralju Petru II KaraĊorĊeviću zabranjen je povratak u zemlju. Normirano je da to vaţi i za svaku drugu „vladu“ eventualno ubuduće stvorenu u zemlji ili izvan nje. 1. na demokratskoj osnovi i nacionalnoj ravnopravnosti izgraĊene Jugoslavije. U njemu su ujedinjene zakonodavna i izvršna funkcija. Tim povodom ispoljena su sledeća mišljenja: 1. Federativni karakver AVNOJ-a proistiĉe iz odredaba spomenute Odluke prema kojima se taj organ konstituiše u skladu sa principima federativnog ureĊenja. Za svoj rad odgovarao je AVNOJ-u. suverenitet naroda i drţave. što je bilo jedno od jemstava da narodni suverenitet bude dosledno ostvarivan. 2. Monarhija je pala. mimo volje naroda Jugoslavije. Prema odluci o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavniĉkom telu Jugoslavije. Naglašavanjem suvereniteta naroda i drţave oni su obeleţili dve strane tog jedinstvenog pojma: iskljuĉivo pravo naroda da sam sobom vlada i iskljuĉivo pravo novonastale drţave da pred spoljnim svetom zastupa interese i izvršava obaveze svoje politiĉko-teritorijalne celine. sa preobraţenim AVNOJ-em na ĉelu. predstavlja narodni i drţavni suverenitet i vrši sve njegove zakonodavne i izvršne funkcije. Tako je sistem narodnooslobodilaĉkih odbora. pet potpredsednika. bez kojih ne bi bilo nove drţave i da su ona omogućila njeno pravno oblikovanje. S obzirom na to i Odluku o proglašenju AVNOJ-a za najviši organ drţavne vlasti.

Monarhija je ukinuta a republika proglašena na Ustavotvornoj skupštini 29. novembra 1945) samo formalno dvovlašće. odnosno London i Vašington. Prvo gledište previĊa ĉinjenicu da je drţava integralan sistem javne vlasti te da nagoveštaji njenog nastajanja u vidu narodnooslobodilaĉkih odbora (1941) još nisu bili manifestacija njenog efektivnog i formalnog uobliĉenja. Posle odluke Teheranske konferencije o pomoći jugoslovenskim partizanima. U pogledu vaţnosti NOV i POJ za ostvarenje celine savezniĉkog poduhvata izraţavale su. naroĉito ukoliko se tiĉe voĊenja rata. S obzirom na to ima osnova za prihvatanje gledišta o privremenom dualitetu drţavne reprezentacije Jugoslavije poĉev od Drugog zasedanja AVNOJ-a. a priznata u meĊunarodnim odnosima. bez obzira koliko je koja u kom ĉasu i u kom odnosu imala stvarne vlasti. Drugo gledište se iskljuĉivo oslanja na normativnu stranu stvari. nezakonita i nepriznata u zemlji. Obje vlasti su postojale. meĊutim. koji su od Drugog zasedanja AVNOJ-a izazvali prelazne politiĉke i institucionalno-pravne novine u novoj Jugoslaviji. a od obrazovanja te vlade do sastanka Ustavotvorne skupštine (29. 221-222). Radi toga istovremeno su postojala i oba sistema vladavine“. Kako to kaţe L. 1. ali i njih nedovoljno suptilno tumaĉi. Ono meĊutim ne vodi raĉuna o prethodnom procesu koji je u odnosu na promenu obilka vladavine zapoĉeo od Drugog zasedanja AVNOJ-a. Preko tih misija savezniĉka javnost upoznavana je sa stvarnošću u Jugoslaviji. marta 1945) u Jugoslaviji je postojalo stvarno dvovlašće. Postojala je i jedna vlada u inostranstvu. tj. Pre Drugog zasedanja AVNOJ-a. Pokazalo se. sve do jeseni 1944. To su bile manifestacije faktiĉkog priznanja NOV i POJ kao savezniĉke armije. maja 1943.. da savezniĉke vlade nisu javno i totalno opovrgavale ili priznavale odluke AVNOJ-a. na jugoslovensku slobodnu teritoriju došla je savezniĉka vojna misija na ĉelu sa engleskim generalom Mak Linom. Ta vlast nije bila monarhistiĉka. i 4. na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a. (Historija narodne vlasti. sve jasnija mišljenja. one su u razliĉitim nijansama i iz razliĉitih pobuda isticale da je NOV i POJ centar otpora 508 11 . a zatim u Moskvu. pre svega. Beograd 1957. Posle Drugog zasedanja AVNOJ-a. To se potvrĊuje i dogaĊajima na meĊunarodnoj pozornici. novembra 1945.MeĎunarodni poloţaj i borba za meĎunarodno priznanje nove Jugoslavije. a februara 1944. 3. Od Drugog zasedanja AVNOJ-a do obrazovanja Privremene narodne vlade DFJ (7. sovjetska vojna misija koju je predvodio general Kornjejev. Treće gledište je nepobitno jer se drţi Deklaracije o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 29. a) Postepeno menjanje savezniĉkog drţanja prema zbivanjima u Jugoslaviji. ĉijim je donošenjem od strane Ustavotvorne skupštine republika neosporno ustanovljena. sa odreĊenim faktiĉkim uticajem u zemlji. nepriznata u inostranstvu ali koja je već stvarno imala meĊunarodne odnose. Vrhovni štab NOV i POJ uputio je svojevojne misije u Kairo. Geršković „Postojala je jedna vlast u zemlji predstavljena u licu AVNOJ-a.507 ustanovljena na Drugom zasedanju AVNOJ-a. novembra 1945. nije došlo ni do kakvog izraza priznanja nove jugoslovenske drţave ali je otpoĉela izvanredna i vrlo sloţena meĊunarodnopolitiĉka delatnost koja je sporo i konaĉno dovela do tog ĉina.

bio je insistiranje na sporazumu NKOJ-a i izbegliĉke vlade. Te dogaĊaje. u Jugoslaviji je došlo do VII neprijateljske ofanzive. 509 12 .protiv neprijatelja u Jugoslaviji. da NKOJ smatra da u trenutku zakljuĉenja sporazuma nije potrebno isticati i zaoštravati pitanje kralja i monarhije jer ono trenutno ne predstavlja smetnju za saradnju strana ugovornica. staro ureĊenje i njihove pozicije. mandatara za sastav a docnije i predsednika Jugoslovenske izbegliĉke vlade. maja 1944. Na taj naĉin bi nova Jugoslavija. To tim pre jer je prihvaćeno da će se to rešiti posle osloboĊenja cele zemlje. a s neuspehom završena juna 1944. juna 1944. U sporazumu Tito-Šubašić stoji: Da bi kraljevska jugoslovenska vlada trebalo da bude sastavljena od naprednih demokratskih elemenata koji se nisu kompromitovali u borbi protiv NOPa. Vrhovni štab NOV i POJ nije bio uništen već je nastavio svoju delatnost na ostvru Visu. Vlada SAD. Na insistiranje saveznika na Visu je došlo do pregovora izmeĊu Josipa Broza Tita i dr Ivana Šubašića. fungirala kao subjekt zajednice naroda. Neprijateljske snage bile su sastavljene od nemaĉkih i bugarskih divizija kao i domaćih kvislinških jedinica. zapadni saveznici su dosta ţurno ušli u rafinirane diplomatske operacije sa krajnjim ciljem da se u posleratnoj Jugoslaviji odrţe monarhija. Ona je zapoĉela aprila. Ozbiljan korak u tom pravcu. ali ne i zabrana da se kralj Petar vrati u zemlju. a emigrantska vlada ispoljavala sve veće znake sopstvene nemoći. naklonost prema kralju Petru II i savezniĉku aktivnost da se u Jugoslaviji ujedine sve snage koje ţele da se bore protiv neprijatelja. istog meseca je obećala pomoć kako partizanima tako i ĉetnicima Draţe Mihajlovića i dala podršku kralju Petru i izbegliĉkoj vladi smatrajući ih legitimnim zastupnicima Jugoslavije. da NKOJ i ta vlada odrede organe koji će koordinirati saradnju u borbi protiv neprijatelja i olakšati stvaranje jedinstvenog predstavništva drţave. Pre sporazuma predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i dr Ivana Šubašića. Samim tim saveznici nisu oznaĉili temeljno menjanje svoje politike prema novoj Jugoslaviji. preko svog ministra inostranih poslova. sve povoljnijem poloţaju nove Jugoslavije u široj meĊunarodnoj javnosti i ĉinjenici da je jugoslovenska emigracija zapala u sukobe. zvaniĉno motivisan potrebom ujedinjenja snaga otpora u Jugoslaviji. posle svojih izjava u decembru 1943. vlada SSSR je ocenila kao pozitivne ĉinjenice. ministar inostranih poslova Velike Britanije Idn ponovio je spremnost svoje zemlje da Jugoslaviji ukaţe pomoć istakao privremeni karakter odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a. ostao je bez rezultata. kao nastavljaĉ meĊunarodnopravnog bitisanja dotadašnje jugoslovenske drţave. potpisivanjem sporazuma NKOJ se opredelio za pregovore jer je smatrao da je verovatnije da će tako postići priznanje meĊunarodno-pravnog kontinuiteta Jugoslavije. koja je tada raspolagala sa preko 300. Znaĉajnu operaciju neprijatelja predstavljao je desant na Drvar u kome se nalazio Vrhovni štab NOV i POJ. Izgledi da sporazum neće ugroziti tekovine oslobodilaĉke borbe leţali su u snazi oslobodilaĉke vojske. koji su navodno naišli na povoljan odziv u Engleskoj i SAD.000 boraca. Decembra 1943. koji su završeni 16. b) Sporazumi Tito-Šubašić i meĊunarodno priznanje drţavno-pravnih promena u Jugoslaviji. Tada je i SSSR izdao saopštenje o dogaĊajima u Jugoslaviji u kome se spominju odluke AVNOJ-a. Naprotiv. Taj vazdušni prepad izveden 25.

do 11. osloboĊena je ĉitava Srbija. Na Drugom zasedanju AVNOJ-a doneta je odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu. S tim saznanjem i uverenjem da se u Jugoslaviji mora uspostaviti ravnopravnost naroda i narodnosti. Ugovoreno je obrazovanje kraljevskog namesništva. došlo do drugog sporazuma TitoŠubašić. Naznaĉeni su novi uslovi i osnovi obrazovanja zajedniĉke vlade. SSSR i Velike Britanije. Prema preporuci to telo bi se nazvalo Privremenom narodnom skupštinom. Izvršenjem preporuka velikih saveznika postignuto je savezniĉko priznanje drţavno-pravnih promena u Jugoslaviji. odrţana je u Jalti Krimska konferencija šefova SAD. a vrhovni organi nove Jugoslavije prešli su u Beograd. KPJ povela je oslobodilaĉki rat i socijalistiĉku revoluciju. U tim operacijama sa snagama oslobodilaĉke vojske sadejstvovale su i jedinice Crvene armije. marta 1945. 4. koje bi u odsutnosti kralja vršilo kraljevsku vlast. Izgradnja federacije Federalizacija Jugoslavije bila je najtešnje uslovljena neodloţnom potrebom da se u interesu oslobodilaĉke borbe već u toku rata reši nacionalno pitanje. koja će biti odgovorna AVNOJ-u. Obraćanje sovjetske komande NKOJ-u bilo je prvi izraz priznanja nove drţave. osudila rad izdajnika i pozvala narod da se okupi pod voĊstvom Maršala Tita. a 7. februara 1945. To su nameravali da postignu proširenjem izbegliĉke vlade pojedincima iz NKOJ-a. Saveznici su zatim nastavili napore da se obrazuje zajedniĉka jugoslovenska vlada. do obrazovanja Namesništva. marta postavljena je zajedniĉka vlada na ĉelu sa Maršalom Titom. Ubrzo zatim.Shodno sporazumu. a dr Šubašić je došao u Beograd da potraţi nova rešenja. od 4. U takvim okolnostima došlo je 2. novembra 1944. Pored ostalog. Tako je 1. Deklaracijom te konferencije preporuĉeno je Maršalu Titu i dr Šubašiću da odmah izvrše sporazum i na njegovim osnovama obrazuje zajedniĉku vladu. Do te saradnje došlo je na molbu sovjetske komande. vlada dr Šubašića objavila je deklaraciju kojom je izrazila priznanje otporu naroda ĉiji je najviši izraz narodnooslobodilaĉka vojska Jugoslavije. Preporuĉeno je da zakonodavna akta doneta od strane AVNOJ-a budu podneta na naknadno odobrenje jedne Ustavotvorne skupštine. vlada je priznala privremenu upravu koju su postavili AVNOJ i NKOJ. Razvitak oslobodilaĉke borbe od Drugog zasedanja AVNOJ-a potvrdio je da su narodi i narodnosti Jugoslavije opredeljeni za zajedniĉki ţivot u uslovima ravnopravnosti i da tu ravnopravnost postiţu i uĉvršćuju kroz organe narodne vlasti i jedinice oslobodilaĉke vojske. Od naĉina pristupa narodima i narodnostima Jugoslavije i njihovog poloţaja zavisila je i zavisi sudbina te višenacionalne zajednice. kao i da ta vlada izjavi da će AVNOJ biti proširen uvoĊenjem onih ĉlanova poslednje narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije koji se nisu kompromitovali saradnjom sa neprijateljem. U to vreme bio je uveliko prevaziĊen plan o rekonstrukciji izbegliĉke vlade. U njoj stoji da narodi Jugoslavije nikada nisu priznali raskomadavanje svoje zemlje od strane fašistiĉkih imperijalista i da su ispoljili ĉvrstu volju da ostanu ujedi- 510 13 . koja se obratila NKOJ-u i Vrhovnom štabu NOV i POJ da bi oni dali pristanak na privremeni ulazak sovjetskih trupa na jednom delu jugoslovenske teritorije. Ali u jesen 1944.

Narodnostima (prema Odluci nacionalnim manjinama-pr. U Bosni i Hercegovini doneta je Deklarcija o pravima graĊana u kojoj se konstatuje da se u pravednom oslobodilaĉkom ratu iskiva bratstvo Srba. februara 1944. odnosno naroda Srbije. Od 7. a federalna Srbija konstituisala se kao drţava ĉlanica jugoslovenske federacije na Velikoj antifašistiĉkoj skupštini narodnog osloboĊenja u Beogradu. koje su na- 511 14 . prihvata postojeće tendencije u pravcu federalizacije i daje im drţavno-pravni oblik i snagu. Makedonaca i Crnogoraca.njeni. novembra 1944. Slovenaca. jula 1944. VIII. Hrvata. Na zasedanju Slovenaĉkog narodnooslobodilaĉkog veća u Ĉrnomelju 19. Odluka polazi od ĉinjenice da je proces federalizacije u toku i da su njegovi organizacioni izdanci vidljivi. dakle. avgusta 1944. Slovenije. Makedonije. To zasedanje opterećivale su tendencije savezniĉke politike prema Jugoslaviji. U tom smislu se konstatuje i normira da je Jugoslavija izgraĊuje i da će se izgraditi na federativnom principu koji će obezbediti punu ravnopravnost Srba. na drugom zasedanju ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu 1. Naĉelu suverenosti naroda dato je mesto jednog od temeljaca nove zajednice. na zasedanju ZAVNO Crne Gore i Boke u Kolašinu 14. Istovremeno je jednodušno odobrena odluka AVNOJ-a o izbegliĉkoj vladi i monarhiji. federalna Hrvatska. izvršeno je pretvaranje toga tela u Crnogorsku antifašistiĉku skupštinu narodnog osloboĊenja i obrazovanja federalne Crne Gore. Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu izazvala je i formalno konstituisanje drţava ĉlanica jugoslovenske federacije. Zemlja je konaĉno osloboĊena 15. 11. avgusta te godine AVNOJ je odrţao svoje treće i poslednje zasedanje. Na zasedanju ZAVNOH-a u Deklaraciji o osnovnim pravima naroda i graĊana demokratske Hrvatske. maja 1944. do 10. Zato istiĉe da već u vreme oslobodilaĉkog rata osnovne organe narodne vlasti pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodnooslobodilaĉki odbori i Zemaljska antifašistiĉka veća narodnog osloboĊenja. Na većini ovih zasedanja doneti su i izvesni osobeni akti ili akti sa izvesnim osobenim odredbama. obrazovana je federalna Slovenija. U Deklaraciji Velike antifašistiĉke skupštine narodnog osloboĊenja Srbije osuĊena je politika reakcionarnih velikosrpskih klika. OD TREĆEG ZASEDANJA AVNOJ-a DO USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 1. jula 1944. Odluka. Na zasedanju ASNO Makedonije doneto je rešenje o uvoĊenju makedonskog jezika kao sluţbenog jezika u makedonskoj drţavi. naglašena teţnja srpskog naroda za stvaranjem zajedniĉke drţave Juţnih slovena i izraţena njegova spremnost da se i dalje bori za potpuno ostvarenje odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a. 2. Hrvatske.Treće zasedanje Avnoj-a. na trećem zasedanju ZAVNOH-a u Topuskom 9. federalna Bosna i Hercegovina. utvrĊeno je da su hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj jednaki i ravnopravni. kao i da je AVNOJ vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i drţave Jugoslavije kao celine. federalna Makedonija. p.) obezbeĊuju se sva nacionalna prava. Muslimana i Hrvata i zajamĉuje njihova ravnopravnost u zajedniĉkoj domovini. maja 1945. na prvom zasedanju Antifašistiĉkog sobranja narodnog osloboĊenja Makedonije u Prohoru Pĉinjskom. Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Donošenjem takozvanih politiĉkih zakona omogućila je raspisivanje i sprovoĊenje izbora za ustavotvornu skupštinu. decembra 1938. marta 1945. odobreni su svi akti koje je predsedništvo donelo izmeĊu drugog i trećeg zasedanja: prihvaćen je poslovnik zasedanja. Od njih. 36 je bilo izabrano na parlamentarnim izborima Kraljevine Jugoslavije od 11. Trebalo je sprovesti deo preporuka konferencije u Jalti o proširenju AVNOJ-a poslanicima poslednje jugoslovenske narodne skupštine. odobreni su Rezolucija AVNO Sandţaka od 29. Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu. Opozicija tj. Većinu je predstavljao klub narodnih poslanika Narodnog fronta Jugoslavije. Ovaj njegov akt. S pozivom na suverenitet predstojeće Ustavotvorne skupštine htela je da stavi pod znak pitanja celokupno ureĊenje izgraĊeno tokom rata. a 13 poslanika su pozvani da kao pojedinci uĊu u to telo. kada je proglašena FNRJ. o prikljuĉenju Sandţaka delom Srbiji a delom Crnoj Gori i Rezolucija Oblasne skupštine Kosova i Metohije (Prizren od 8. oktobra 1945. do 10. koji će podrivati temelje i stremljenja nove Jugoslavije. Zakon o ustavotvornoj skupštini. Namesništvo je opstalo sve do 29. Privremena narodna skupština obavila je sloţen zakonodavni rad. novembra 1945. avgusta 1945. po predlogu savezne vlade. 69 je pozvano u AVNOJ po sporazumu sa raznim politiĉkim strankama i grupama. kojom je preko radio Londona opozvao ili taĉnije reĉeno pokušao da opozove Kraljevsko namesništvo u zemlji. avgusta do 28. Već na poĉetku svog rada ova skupština suoĉila se sa izjavom kralja Petra II od 8. Zakon o udruţenjima. Veće je prihvatilo i zakljuĉak prve skupštine izaslanika naroda Vojvodine da se ta autonomna teritorija prikljuĉi Srbiji. godine. Pored toga. Zapadne sile su raĉunale da će u takvoj skupštini nastati ozbiljan opozicioni centar. a manjinu ĉlanovi takozvane Demokratske grupe. Privremena narodna skupština imala je da donese zakonske akte i putem njih pripremi konstituisanje i saziv Ustavotvorne skupštine. koji se nisu kompromitovali saradnjom sa neprijateljem. saglasno savetu konferencije saveznika u Jalti. kojom se Kosovo i Metohija prikljuĉuju federalnoj Srbiji. s obzirom na uslove po kojima je on marta 1945. 512 15 . 2. zborovima i drugim javnim skupovima i Zakon o štampi. Konaĉno je doneta odluka da se AVNOJ nazove Privremenom narodnom skupštinom DFJ i da produţi rad pod tim imenom. a zatim to telo pretvoriti u Privremenu narodnu skupštinu. Za trajanja njenog saziva izglasani su: Zakon o biraĉkim spiskovima. sastavljena od graĊanskih politiĉara razliĉitih struja osporavala je tekovine oslobodilaĉke borbe. manjina. Na ovom zasedanju.stale još u doba rata.Privremena narodna skupština DFJ. jula 1945). nije izazvao ma kakvo pravno dejstvo. godine preneo svoju vlast na namesnike. Rad ove skupštine trajao je od 10. I njen spoljni ĉinilac-suspendovani kralj Petar IIpotpomogao je destruktivnu delatnost politiĉkih zastupnika starog društva i ureĊenja u Privremenom narodnom predstavništvu DFJ. U njoj su delovale i sudarale se dve antagonistiĉke politiĉke grupe. zakljuĉeno je da se AVNOJ proširi sa 118 poslanika. Ona je nosila osobene politiĉke karakteristike.

Jugoslavija je njim definisana kao savezna narodna drţava republikanskog oblika. OdreĊen je sastav federacije.239 tj. a kutija bez liste (opoziciona) 707.52%. a kutija bez liste 838. Za izbor poslanika oba doma bilo je upisano 8. odnosno i formalno stavila do znanja da izmeĊu stare i nove Jugoslavije ne postoji unutrašnje-pravni kontinuitet.574. tj. novembra 1945. skupštinama republika i Narodnoj skupštini FNRJ. Na izbore za poslanike Skupštine naroda izašlo je 7. Lista Narodnog fronta Jugoslavije dobila je 6. decembra 1945. Ona je imala izvanredan. izmeĊu ostalih to su: Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. koji su svojom delatnošću postavljali temelje drţavnog i pravnog poretka. U njegovom razvoju zapaţaju se dve osnovne etape. 90.48% biraĉa. ĉiji su nazivi i oblici bili razliĉiti.69%. zapravo ustavni znaĉaj za izgradnju pravnog poretka.214 biraĉa ili 88. Na izbore za poslanike Savezne skupštine izašlo je 7.455 biraĉa. koji su sluţili okupatoru i odbegli u inostranstvo. Zakon o kriviĉnim delima protiv naroda i drţave i dr. 88. Zakon o oduzimanju drţavljanstva. Zakon o ustrojstvu i nadleţnosti vojnih sudova u Jugoslovenskoj armiji. Već 1. novembra 1945. IX. koja je saglasno tekovinama revolucije zasnovana na slobodi i ravnopravnosti naroda u okviru narodnih republika. koji neće da se vrate u otadţbinu i pripadnicima vojnih formacija. Na Drugom zasedanju AVNOJ-a doneta je odluka o odobravanju odluka. 29.66% biraĉa. radnih masa.047 glasova.469 tj.432.413. Na dvogodišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a tj.31%. januara 1946. Ta Odluka istovremeno je oznaĉila nevaţnost pravnog poretka bivše Jugoslavije. i traje do Drugog zasedanja AVNOJ-a.43%. Izbori za Ustavotvornu skupštinu obavljeni su 11. Lista Narodnog fronta Jugoslavije dobila je ukupno 6.725. naredaba i izjava izvršnog odbora AVNOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ. Propisi iz tog vremena sluţili su uĉvršćivanju i odbrani poretka na osloboĊenoj teritoriji. Prva poĉinje s donošenjem prvih prinudnih regulativa 1941. 11.422 ili 9.383. oliĉena u narodnim odborima. Druga etapa obuhvata vreme od Drugog zasedanja AVNOJ-a do Ustavotvorne skupštine. 513 16 . 3.975 glasova tj. Ukinuta je monarhija. Donosili su ih vojni i civilni organi. Izabrani su poslanici Savezne skupštine i Skupštine naroda. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KONSTITUISANJA NOVOG PRAVNOG SISTEMA Novo jugoslovensko pravo nastalo je u oslobodilaĉkom ratu i socijalistiĉkoj revoluciji. Njom je ranije donetim aktima. donela je Odluku o odobrenju akata AVNOJ-a a 31. Ustavotvorna skupština. data snaga drţavnih propisa. Ustav je potvrdio i sankcionisao da se drţavna vlast. 88. Ustavotvorna skupština donela je svoj prvi akt-Deklaraciju o proglašenju FNRJ. nalazi u rukama većine naroda tj.Privremena narodna skupština donela je i druge zakone. oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske. obavila je svoj završni ĉin-izglasala Ustav FNRJ.

Pri tome se odgovarajući organi nisu mogli neposredno pozvati na pravna pravila bivše Jugoslavije. a sa druge suprotno revolucionarnim teţnjama i tekovinama. Prema njemu pravni propisi bivše Jugoslavije nemaju pravnu snagu. Vojnoistorijski institut Jugoslovenske narodne armije. Istorijski arhiv Komunistiĉke partije Jugoslavije. u nedostatku propisa. Inostranstvo i nova Jugoslavija. Stoga je 3. poĉeli su da primenjuju odredbe starog jugoslovenskog prava. S. ipak naĉinila izvesne ustupke tendencijama ka primeni starog jugoslovenskog prava što znaĉi da nije konsekventno polazila sa stanovišta da su propisi toga prava svakako ukinuti na Drugom zasedanju AVNOJ-a. Posle donošenja Ustava izglasan je Zakon o nevaţnosti pravnih propisa donetih pre 6. i to. Geršković. aprila 1941. a ţivot i raznoliki odnosi izmeĊu ljudi bezuslovno su traţili odgovarajuća rešenja. sabrao i uredio Dr L. aprila 1941. „Borba“ 1941. Beograd 1968. Ministarstvo za kontinuantu je protumaĉilo da se pri upotrebi starog jugoslovenskog prava ne primenjuju propisi stare Jugoslavije već njihova pravna pravila. Ona je. 1. Da bi se ovaj problem rešio Predsedništvo AVNOJ-a preduzelo je mere da se otkloni taj svojevrstan sukob izmeĊu starog i novog poretka. Samim tim.Propisi donošeni za vreme rata. Beograd 1949. ĉinjeno je nešto što je. Beograd 1949-1969. nastajali su sve veći normativni vakuumi. red. kao i propisi koji su bili na snazi u trenutku okupacije 6. i za vreme neprijateljske okupacije. Narodni sudovi i drugi organi. dakle. Beograd 1948: 514 17 . Tim Zakonom izmenjena je ranija odluka. doneta Odluka o ukidanju i nevaţnosti svih pravnih propisa donetih od strane okupatora i njegovih pomagaĉa za vreme okupacije. s obzirom na postojanje spomenute Odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i već ukorenjenu. Dokumenti o razvoju narodne vlasti. I. Beograd-Ljubljana 1964. Pijade i S. ukoliko su bili u suprotnosti s tekovinama oslobodilaĉke borbe i aktima AVNOJ-a. i to ukoliko nema propisa nove drţave. Praznine u tom pogledu delimiĉno su nadoknaĊivane revolucionarnim uverenjem o praviĉnosti i primenom onih normi obiĉajnog prava koje su sluţile teţnjama naroda i narodnosti Jugoslavije da raskinu sa starim pravnim poretkom. navodno. Kako se vidi iz njenog naslova tom Odlukom su ukinuti svi propisi okupatora i njegovih pomagaĉa. Pošto je u takvom rešenju bilo pravnih nedoslednosti a i zbog preovladavanja shvatanja da su propisi stare Jugoslavije u koliziji sa dotadašnjim ostvarenjima i prirodom novog prava. ĉak ni u tom vremenu nisu mogli da zadovolje svu sloţenost društvenih odnosa i potrebe pripadnika toga društva da regulišu svoje uzajamne sporove i odnose. februara 1945. zemaljskih veća i drugih organa te drţave. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilaĉkom ratu jugoslovenskih naroda. redakcija i priprema M. s jedne strane nedopustivo. Institut za izuĉavanje radniĉkog pokreta. Nešović. meĊutim. Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a. o vaţnosti Odluka koje su za to vreme donesene i o ukidanju pravnih propisa koji su bili na snazi u ĉasu neprijateljske okupacije. Vremenom. I-IX. Mogu se primenjivati samo pravila tih propisa. Nešović. Zagreb 1963. „Proleter“ organ Centralnog komiteta Komunistiĉke partije Jugoslavije 1929-1942. IZVORI I LITERATURA Izvori. revolucionarno-pravnu svest naroda.

a na novom grbu Jugoslavije stajao je urezan datum 29. Drugo zasedanje AVNOJ-a je bilo veoma vaţno jer je usvajanjem deklaracije nova drţava dobila parlament i vladu i onemogućeno je vraćanje na predratno stanje. crnogorski predstavnici su pod oruţjem i stalnom opasnošću morali da pešaĉe ĉak 300 kilometara da bi došli na sednicu. Sednica je poĉela u 19 ĉasova. Dom kulture su obezbeĊivale jake partizanske jedinice. Rad delegata je zapoĉet izvoĊenjem himne „Hej Sloveni“. 18 .V. a vrata Doma kulture su bila otvorena za znatiţeljne graĊane. Nakon rata. posebnu paţnju su mi privukle sednice Antifašistiĉkog Veća Narodnog OsloboĊenja Jugoslavije. vodeći raĉuna da se niko ne prikrade i postavi bombu. Naime. ZAKLJUČAK Iz dela knjige Istorija drţava i prava jugoslovenskih naroda koji sam dobio da uradim kao seminarski rad. novembar 1943. novembar slavili kao drţavni praznik. Nedaleko od grada su bili postavljeni teški protivavionski mitraljezi u sluĉaju vazdušnih napada. narodi Jugoslavije su datum 29. a završen je u 5 ĉasova ujutro. pa sam traţeći nešto više o tom dogaĊaju naišao na zanimljiv podatak da su crnogorski i hrvatski delegati imali velike probleme prilikom dolaska na Drugo zasedanje u Jajcu. dok su hrvatski delegati imali stalnu pratnju jednice iz sastava Trinaeste proleterske brigade. TakoĊe sam naišao na podatke o tome kako je bila pripremana sednica u Jajcu.

LITERATURA Istorija drţava i prava jugoslovenskih naroda 19 .VI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->