PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

za specijalna i radna vozila. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. 8) zanimanje. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. . 6) podatak o osnovnoj nameni . Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. 13) datum i potpis podnosioca zahteva. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. 7) datum tehničkog pregleda vozila. Vlasniku vozila iz stava 1. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. odnosno delatnost vlasnika vozila. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. Prilikom odjavljivanja vozila. a licu iz stava 1. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. firmu. 12) boja vozila. ovog člana. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno.

na osnovu kojih se vozilo registruje. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. potpis ugovora i račun overava posrednik. . kod organa nadležnog za registraciju vozila. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. a ispod toga. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. na zahtev vlasnika vozila. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju.). za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. meñunarodnu oznaku "SRB". ovog pravilnika. a registarske tablice se oduzimaju. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. odnosno komisionar. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. uništene i dr. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. izdaje se nova saobraćajna dozvola. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. dimenzija 54 x 85. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. stav 3. 3) ime. potpis overava prodavac. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. stav 2. odnosno naziv novog vlasnika. za testiranje fizičkih karakteristika. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.

ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. na srpskom jeziku. Registraciona nalepnica iz člana 18. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. a na priključno vozilo. "Datum izdavanja". ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. odnosno stavom 3. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. "Tip i model". a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. sa unutrašnje strane. UV niti. guilloche linije. spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. iris štampa. "Registarski broj dozvole". "Prezime (naziv) korisnika". naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. "Marka". na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. "Matični broj vlasnika". "Godina proizvodnje". utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. stav 2. ispisanim u deset redova. "Dokument izdaje". na srpskom jeziku. "Snaga motora". "Broj šasije". registarski broj vozila. "Nosivost". prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". "Ime vlasnika". U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. "Masa vozila". "Prezime (naziv) vlasnika". Član 18 Prilikom prve registracije vozila. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). datum isteka važenja registracije. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. na plavom polju. "Broj osovina (za priključna)".Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". ovog člana. OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. kinegram i MLI zona. "Radna zapremina". ćiriličkim pismom. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". Registraciona nalepnica iz stava 1. "Boja vozila". dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . kao i prilikom produžavanja važenja registracije. stav 3. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. ispisanim u šesnaest redova. UV štampa. U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. "Broj mesta stajanja". ćiriličkim pismom. Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. oznaku Republike Srbije "SRB". "Broj sedišta".

Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. datum izdavanja. "Broj šasije". odnosno registracione nalepnice. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. oznaku Republike Srbije "SRB". vrsta. a ispod toga. 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. "Marka". Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. "Snaga motora". U potvrdu iz stava 2. "Broj sedišta". ćiriličkim pismom. Ako je saobraćajna dozvola. umesto nestale. ovog člana. ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". broj šasije i prezime i ime. "Prezime. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. "Masa vozila". odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. naziv korisnika" i "Prebivalište. i 2. ime. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. Na poleñini obrasca. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. meñunarodnu oznaku "SRB". u rubriku "Napomena . ćiriličkim pismom. ćiriličkim pismom. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. "Nosivost". "Prezime. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. privremeni registarski broj. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. organ iz stava 1. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. u središnom delu na plavom polju. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. "Tip i model". naziv vlasnika". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. na prednjoj strani. ćiriličkim pismom. odnosno naziv vlasnika vozila. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. ime. "Godina proizvodnje". "Boja vozila". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. "Broj osovina (za priključna)". "Radna zapremina". . marka i tip vozila. Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. "Broj mesta stajanja". 1. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila".

Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. 3. iste je dužine i širine kao na crtežu br. boje. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. utvrñeni su na crtežu br. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. "Y" i "W". istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. a crnim ciframa i slovima. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. osim na motociklu. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. 2. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. . osim za motocikle. Član 28 Ako je na motornom vozilu. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Obrasce iz stava 1. na plavoj podlozi. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. ispisan je registarski broj vozila. 3).Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. 1. 1. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. Registarska tablica iz stava 1. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . izmeñu kojih je utisnut znak "-". odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. Oblik i dimenzije. a belim brojevima . Registarski broj vozila iz stava 1. dimenzije i oznaka. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. širine i visine). u pogledu oblika.registarski broj vozila.

osim za motocikle. a nemaju diplomatski status (crtež br. saobraćajnih. 4) "E" . 9). ovog člana za sva motorna vozila. naučnog istraživanja. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. tačka 1) ovog člana izdaje se. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. kulturnih i drugih predstavništava. 8). i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . 4 do 11. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. 7). i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. 4). kao i stranih trgovinskih. upisanu oznaku "P" i registarski broj. P i E izdaju se svake kalendarske godine. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . 2) "M" . odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. ćiriličkim pismom. 6). do 4. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. slovnu oznaku delatnosti predstavništva.tablica sa slovima "CD" (crtež br. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. M. 11). misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. 12. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. Registarske tablice iz st. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" .za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. 2. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. stranih dopisništava. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. 10). . stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika.tablica sa slovima "CC" (crtež br. 5). belim slovima. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. 3) "P" . imaju oblik. 13). Registarske tablice sa oznakom A. radi školovanja. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. 12-1. tač.tablica sa slovima "CMD" (crtež br.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava.12-2 i 12-3. Za vozila iz stava 2. uz registarsku tablicu. Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. specijalizacije. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. Slovne oznake delatnosti predstavništva.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja).za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji.

Član 34 Za novoproizvedena. registarski broj. 16. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. 15. 14). utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Tablica iz stava 4. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije.U pogledu oblika i dimenzije. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. odnosno sedište u istom registarskom području. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. boje. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. na plavoj podlozi. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. ovog člana.na crtežu br. a za motocikle . kad se izgubi. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. ovog pravilnika. 17). dimenzije i oznaka. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. u pogledu oblika. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. osim za motocikle. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. ukrade ili bude uništena. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. važe odredbe ovog pravilnika. po potrebi. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. 18. natpis RPE. za vozila koja se kreću od mesta gde su . Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice.

19). dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. sa rokom upotrebe do godinu dana. stav 3. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. Član 37 Probna tablica je bele boje. broj šasije. 19). na sajam ili carinjenje. na osnovu posebnog odobrenja. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. za vozila koja se voze na tehnički pregled. Član 39 . Tablice iz člana 3. Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. ovog člana. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. Organ nadležan iz stava 1. vrstu. sa oznakama i brojevima crne boje. Probna tablica izrañena je od kartona. izrañene su od metala. ovog člana može. na zahtev. broj motora. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana.proizvedena do mesta dorade. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba".oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. marku i tip vozila. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . na zahtev vlasnika vozila. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. a u donjem delu . Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. prepravke ili prodaje. stav 1. probne tablice za vozila kojima se. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. svrhu upotrebe vozila.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Izuzetno od stava 2. Registarske tablice iz stava 1. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana.

1 Saobraćajna dozvola . osim probnih tablica. 74/89. moraju imati reflektujuća svojstva. 50/92. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". br. 44/98). V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. glasnik RS". Dotrajale. Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ".Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. 25/92 i "Službeni list SRJ". Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. 17/90. Obrazac br. 22/92. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. br. 7/92. Član 40 Registarske tablice. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. 20. 62/91. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. br. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. Član 41 Crteži br. odnosno priključnog vozila.

Prednja strana Obrazac br. 2 Registraciona nalepnica .

1 Crtež br.Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br. 2 . 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br.

3 Crtež br. 6 . 5 Crtež br. 4 Crtež br.Crtež br.

7 Crtež br. 8 Crtež br.Crtež br. 9 Crtež br. 10 .

13 . 11 Crtež br.Crtež br. 12 Crtež br.

14 Crtež br. 15 .Crtež br.

Crtež br. 16 Crtež br. 18 Crtež br. 17 Crtež br. 19 .

21 Crtež br. 22 .Crtež br. 20 Crtež br.

Crtež br. 23 Crtež br. 24 .