PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

firmu. odnosno delatnost vlasnika vozila. 8) zanimanje. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. .za specijalna i radna vozila. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. 13) datum i potpis podnosioca zahteva. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. Prilikom odjavljivanja vozila. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. 6) podatak o osnovnoj nameni . odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. 12) boja vozila. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. Vlasniku vozila iz stava 1. a licu iz stava 1. ovog člana. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. 7) datum tehničkog pregleda vozila. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu.

2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. odnosno naziv novog vlasnika. stav 2. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. a ispod toga. izdaje se nova saobraćajna dozvola. dimenzija 54 x 85. za testiranje fizičkih karakteristika. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. na zahtev vlasnika vozila. na osnovu kojih se vozilo registruje. 3) ime. . Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. a registarske tablice se oduzimaju. potpis overava prodavac. ovog pravilnika. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. uništene i dr. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. potpis ugovora i račun overava posrednik. odnosno komisionar. meñunarodnu oznaku "SRB". stav 3. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima.). kod organa nadležnog za registraciju vozila. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5.

naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. na plavom polju. ovog člana. Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. "Prezime (naziv) vlasnika". a na priključno vozilo. "Broj mesta stajanja". stav 3. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. "Snaga motora". Član 18 Prilikom prve registracije vozila. "Matični broj vlasnika". oznaku Republike Srbije "SRB". "Masa vozila". odnosno stavom 3. "Godina proizvodnje". ovog pravilnika je pravougaonog oblika. ispisanim u šesnaest redova. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. UV štampa. "Broj šasije". Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. ćiriličkim pismom. iris štampa.Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". "Datum izdavanja". U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . na srpskom jeziku. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. kinegram i MLI zona. registarski broj vozila. "Boja vozila". ispisanim u deset redova. guilloche linije. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". stav 2. na srpskom jeziku. Registraciona nalepnica iz stava 1. prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. Registraciona nalepnica iz člana 18. "Broj osovina (za priključna)". ćiriličkim pismom. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. datum isteka važenja registracije. "Tip i model". ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. "Dokument izdaje". "Nosivost". Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. sa unutrašnje strane. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. "Prezime (naziv) korisnika". "Broj sedišta". dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. "Radna zapremina". "Registarski broj dozvole". ovog pravilnika je pravougaonog oblika. "Ime vlasnika". OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. UV niti. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. "Marka". spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

"Radna zapremina". Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. ćiriličkim pismom. i 2. U potvrdu iz stava 2. "Marka". "Prezime. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. ovog člana. "Broj mesta stajanja". "Masa vozila". ćiriličkim pismom. 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". "Broj šasije". ćiriličkim pismom. vrsta. Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. "Prezime. marka i tip vozila. broj šasije i prezime i ime. oznaku Republike Srbije "SRB". Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. naziv vlasnika". Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. u rubriku "Napomena . odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. odnosno registracione nalepnice. datum izdavanja. na prednjoj strani. "Snaga motora". naziv korisnika" i "Prebivalište. Na poleñini obrasca. "Tip i model". nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. . sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. odnosno naziv vlasnika vozila. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. ime. ime. "Broj sedišta". Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. privremeni registarski broj. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. meñunarodnu oznaku "SRB". saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. ćiriličkim pismom. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. Ako je saobraćajna dozvola. "Godina proizvodnje". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. a ispod toga. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. u središnom delu na plavom polju. umesto nestale. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. 1. organ iz stava 1. "Broj osovina (za priključna)". ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. "Nosivost".sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). "Boja vozila".

na plavoj podlozi. ispisan je registarski broj vozila. . 1. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. Registarska tablica iz stava 1. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. dimenzije i oznaka. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. iste je dužine i širine kao na crtežu br. Oblik i dimenzije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". 3. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. 1. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. a crnim ciframa i slovima. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. osim na motociklu.registarski broj vozila. odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. izmeñu kojih je utisnut znak "-". Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. utvrñeni su na crtežu br. osim za motocikle.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. Registarski broj vozila iz stava 1. Obrasce iz stava 1. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . 2. boje. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. Član 28 Ako je na motornom vozilu. "Y" i "W". u pogledu oblika. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. a belim brojevima . ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. širine i visine). Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. 3). odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja.

za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. upisanu oznaku "P" i registarski broj. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. 2) "M" . a nemaju diplomatski status (crtež br. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. 6). 5). uz registarsku tablicu. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. slovnu oznaku delatnosti predstavništva.tablica sa slovima "CMD" (crtež br. naučnog istraživanja. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. 12.12-2 i 12-3. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. saobraćajnih. Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. 13). P i E izdaju se svake kalendarske godine. 12-1. imaju oblik. belim slovima. radi školovanja.tablica sa slovima "CD" (crtež br.tablica sa slovima "CC" (crtež br. do 4. 8). brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). kao i stranih trgovinskih. odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. 4). registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. tačka 1) ovog člana izdaje se. tač.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. Registarske tablice sa oznakom A. 11).za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. 7). misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. M. Za vozila iz stava 2.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. specijalizacije. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. 4) "E" . osim za motocikle. ovog člana za sva motorna vozila. stranih dopisništava. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. 9). Registarske tablice iz st. Slovne oznake delatnosti predstavništva. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. kulturnih i drugih predstavništava. . a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. 10). 4 do 11. 2. ćiriličkim pismom. 3) "P" . oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom.

u pogledu oblika. 14). i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. osim za motocikle. Član 34 Za novoproizvedena. 17). ovog pravilnika. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. po potrebi.U pogledu oblika i dimenzije. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. dimenzije i oznaka. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom.na crtežu br. ovog člana. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. odnosno sedište u istom registarskom području. kad se izgubi. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. a za motocikle . registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. 16. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. važe odredbe ovog pravilnika. 15. Tablica iz stava 4. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. boje. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. registarski broj. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. natpis RPE. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. na plavoj podlozi. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. ukrade ili bude uništena. za vozila koja se kreću od mesta gde su . Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. 18.

ovog člana. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. sa rokom upotrebe do godinu dana. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. Član 39 . zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Organ nadležan iz stava 1. 19). Probna tablica izrañena je od kartona. Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. Član 37 Probna tablica je bele boje. sa oznakama i brojevima crne boje. Izuzetno od stava 2. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. Registarske tablice iz stava 1. na zahtev vlasnika vozila. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. na zahtev. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. izrañene su od metala. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila.proizvedena do mesta dorade. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. probne tablice za vozila kojima se. Tablice iz člana 3. ovog člana može. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. na sajam ili carinjenje.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. za vozila koja se voze na tehnički pregled. stav 3.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. 19). marku i tip vozila. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. a u donjem delu . i u gornjem delu sadrži natpis "Proba". izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. broj šasije. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. prepravke ili prodaje. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. stav 1. broj motora. vrstu. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. svrhu upotrebe vozila. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. na osnovu posebnog odobrenja.

Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. br. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. 62/91. 44/98). 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. br. 7/92. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. osim probnih tablica. 50/92. 17/90. 74/89.Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. glasnik RS". Dotrajale. Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 22/92. Član 40 Registarske tablice. Obrazac br. odnosno priključnog vozila. Član 41 Crteži br. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. 20. 1 Saobraćajna dozvola . br. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. moraju imati reflektujuća svojstva. 25/92 i "Službeni list SRJ".

Prednja strana Obrazac br. 2 Registraciona nalepnica .

1 Crtež br. 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br. 2 .Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br.

5 Crtež br. 6 . 3 Crtež br.Crtež br. 4 Crtež br.

9 Crtež br. 7 Crtež br. 10 .Crtež br. 8 Crtež br.

12 Crtež br. 11 Crtež br. 13 .Crtež br.

Crtež br. 14 Crtež br. 15 .

Crtež br. 16 Crtež br. 17 Crtež br. 19 . 18 Crtež br.

22 . 21 Crtež br. 20 Crtež br.Crtež br.

24 .Crtež br. 23 Crtež br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful