PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

13) datum i potpis podnosioca zahteva. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. 7) datum tehničkog pregleda vozila. 6) podatak o osnovnoj nameni . upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. ovog člana. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. odnosno delatnost vlasnika vozila. Prilikom odjavljivanja vozila.za specijalna i radna vozila. . Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. firmu. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. a licu iz stava 1. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. Vlasniku vozila iz stava 1. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. 8) zanimanje. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. 12) boja vozila.

potpis overava prodavac. odnosno naziv novog vlasnika. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. meñunarodnu oznaku "SRB". potpis ugovora i račun overava posrednik. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. 3) ime. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica.). vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene. odnosno komisionar. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. a registarske tablice se oduzimaju. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. na osnovu kojih se vozilo registruje. ovog pravilnika. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. na zahtev vlasnika vozila. kod organa nadležnog za registraciju vozila. stav 3. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. stav 2. a ispod toga. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. uništene i dr. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. za testiranje fizičkih karakteristika.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. izdaje se nova saobraćajna dozvola. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. . vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. dimenzija 54 x 85.

registarski broj vozila. "Nosivost". ćiriličkim pismom i kontrolni broj. ćiriličkim pismom. dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. ispisanim u šesnaest redova. "Registarski broj dozvole". oznaku Republike Srbije "SRB". "Prezime (naziv) korisnika". "Godina proizvodnje". "Tip i model". odnosno stavom 3. spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. datum isteka važenja registracije. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. Registraciona nalepnica iz člana 18. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. ispisanim u deset redova. "Boja vozila". Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. "Datum izdavanja". ćiriličkim pismom. na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. na srpskom jeziku. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. "Prezime (naziv) vlasnika". utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. UV štampa. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje.Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. na srpskom jeziku. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . a na priključno vozilo. "Radna zapremina". "Broj osovina (za priključna)". "Broj šasije". "Masa vozila". ovog člana. OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. kinegram i MLI zona. guilloche linije. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). "Ime vlasnika". U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. na plavom polju. sa unutrašnje strane. iris štampa. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. Registraciona nalepnica iz stava 1. "Dokument izdaje". Član 18 Prilikom prve registracije vozila. Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. UV niti. "Broj mesta stajanja". "Snaga motora". "Marka". sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. "Matični broj vlasnika". a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. stav 2. stav 3. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Broj sedišta". Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu.

Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. meñunarodnu oznaku "SRB". "Broj osovina (za priključna)". u središnom delu na plavom polju. U potvrdu iz stava 2. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. ćiriličkim pismom. a ispod toga. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Broj šasije". ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. Ako je saobraćajna dozvola. oznaku Republike Srbije "SRB". ovog člana. ćiriličkim pismom. odnosno registracione nalepnice. "Godina proizvodnje". . "Nosivost". odnosno naziv vlasnika vozila. datum izdavanja. marka i tip vozila. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. "Broj mesta stajanja". "Masa vozila". Na poleñini obrasca. "Broj sedišta". 1. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. "Prezime. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). ćiriličkim pismom. "Boja vozila". 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. broj šasije i prezime i ime.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. naziv vlasnika". "Prezime. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. na prednjoj strani. i 2. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. vrsta. naziv korisnika" i "Prebivalište. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. ime. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. organ iz stava 1. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. "Snaga motora". u rubriku "Napomena . ćiriličkim pismom. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. ime. "Marka". Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. "Radna zapremina". privremeni registarski broj. "Tip i model". ćiriličkim pismom i kontrolni broj. naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. umesto nestale.

odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. 3). Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo.registarski broj vozila. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. u pogledu oblika. "Y" i "W". ispisan je registarski broj vozila. 1. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. širine i visine). Oblik i dimenzije. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. osim na motociklu. Obrasce iz stava 1.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. dimenzije i oznaka. 1. Registarski broj vozila iz stava 1. 3. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. . Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. utvrñeni su na crtežu br. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. Registarska tablica iz stava 1. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. a belim brojevima . Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. a crnim ciframa i slovima. osim za motocikle. boje. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . iste je dužine i širine kao na crtežu br. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. na plavoj podlozi. izmeñu kojih je utisnut znak "-". Član 28 Ako je na motornom vozilu.

Registarske tablice iz st. a nemaju diplomatski status (crtež br. Za vozila iz stava 2. osim za motocikle. .za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. do 4. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br.12-2 i 12-3.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. P i E izdaju se svake kalendarske godine. tačka 1) ovog člana izdaje se. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Slovne oznake delatnosti predstavništva. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. 9). pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). kao i stranih trgovinskih. naučnog istraživanja.tablica sa slovima "CMD" (crtež br. tač. stranih dopisništava. 5). Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. Registarske tablice sa oznakom A. specijalizacije. imaju oblik. kulturnih i drugih predstavništava. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . 6). slovnu oznaku delatnosti predstavništva. 12-1. registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. 2. 4) "E" .tablica sa slovima "CC" (crtež br. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . 10). ćiriličkim pismom. ovog člana za sva motorna vozila. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. 8). 13). 11). belim slovima.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. 12. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. 4). odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . uz registarsku tablicu. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije.tablica sa slovima "CD" (crtež br. 4 do 11.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. 3) "P" . sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. saobraćajnih. 2) "M" . odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. M. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. upisanu oznaku "P" i registarski broj. 7). radi školovanja. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom.

Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. za vozila koja se kreću od mesta gde su . Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. dimenzije i oznaka. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. po potrebi. 17). Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. osim za motocikle. ukrade ili bude uništena. ovog člana. važe odredbe ovog pravilnika. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. 16. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. odnosno sedište u istom registarskom području. u pogledu oblika. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. natpis RPE. 18. registarski broj. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. Član 34 Za novoproizvedena. a za motocikle . ovog pravilnika. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. boje.na crtežu br. kad se izgubi. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. na plavoj podlozi. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. 14). Tablica iz stava 4. 15. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br.U pogledu oblika i dimenzije.

na zahtev. ovog člana. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba".proizvedena do mesta dorade. ovog člana može. broj motora.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. Izuzetno od stava 2. Član 39 . broj šasije. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Organ nadležan iz stava 1. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. probne tablice za vozila kojima se. za vozila koja se voze na tehnički pregled. sa oznakama i brojevima crne boje. stav 1. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . vrstu. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. prepravke ili prodaje. izrañene su od metala. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. stav 3. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. 19). Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. na sajam ili carinjenje. Registarske tablice iz stava 1. svrhu upotrebe vozila. Probna tablica izrañena je od kartona. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. na zahtev vlasnika vozila. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. marku i tip vozila. 19). boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. a u donjem delu . Član 37 Probna tablica je bele boje. na osnovu posebnog odobrenja. Tablice iz člana 3. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. sa rokom upotrebe do godinu dana. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br.

Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". 1 Saobraćajna dozvola . 50/92. Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 62/91. 44/98). Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. 7/92. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. Obrazac br. 74/89. Član 41 Crteži br. Član 40 Registarske tablice. 22/92. 25/92 i "Službeni list SRJ". Dotrajale. 17/90. glasnik RS". br. moraju imati reflektujuća svojstva. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 20. osim probnih tablica. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. br. odnosno priključnog vozila. br. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika.

2 Registraciona nalepnica .Prednja strana Obrazac br.

1 Crtež br. 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br.Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br. 2 .

3 Crtež br. 5 Crtež br. 6 .Crtež br. 4 Crtež br.

Crtež br. 9 Crtež br. 7 Crtež br. 8 Crtež br. 10 .

13 . 12 Crtež br.Crtež br. 11 Crtež br.

14 Crtež br.Crtež br. 15 .

Crtež br. 16 Crtež br. 19 . 18 Crtež br. 17 Crtež br.

21 Crtež br. 20 Crtež br. 22 .Crtež br.

23 Crtež br.Crtež br. 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful