PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

12) boja vozila. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. Vlasniku vozila iz stava 1. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. 8) zanimanje. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. ovog člana. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. Prilikom odjavljivanja vozila. firmu. 7) datum tehničkog pregleda vozila. a licu iz stava 1. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. 13) datum i potpis podnosioca zahteva.za specijalna i radna vozila. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. . odnosno delatnost vlasnika vozila. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. 6) podatak o osnovnoj nameni .privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila.

Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene.). odnosno komisionar. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. odnosno naziv novog vlasnika. ovog pravilnika. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. izdaje se nova saobraćajna dozvola. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. a ispod toga. potpis ugovora i račun overava posrednik. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. potpis overava prodavac.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. dimenzija 54 x 85. stav 3. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. kod organa nadležnog za registraciju vozila. za testiranje fizičkih karakteristika. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. uništene i dr. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. . meñunarodnu oznaku "SRB". Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. a registarske tablice se oduzimaju. na osnovu kojih se vozilo registruje. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. 3) ime. na zahtev vlasnika vozila. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

ispisanim u šesnaest redova. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. ćiriličkim pismom. datum isteka važenja registracije. ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. "Godina proizvodnje". utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. guilloche linije. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. ispisanim u deset redova. stav 3. "Datum izdavanja". Registraciona nalepnica iz člana 18. "Masa vozila". Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. Član 18 Prilikom prve registracije vozila. iris štampa. "Marka". ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. "Nosivost". za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. "Snaga motora". "Boja vozila". Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. stav 2. dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. UV štampa. spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. "Dokument izdaje". "Prezime (naziv) korisnika". dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . "Matični broj vlasnika". na plavom polju. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. "Registarski broj dozvole". odnosno stavom 3. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". sa unutrašnje strane. registarski broj vozila. "Radna zapremina". oznaku Republike Srbije "SRB". U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. kinegram i MLI zona. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. "Ime vlasnika". "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). UV niti. "Prezime (naziv) vlasnika". na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. Registraciona nalepnica iz stava 1. "Broj šasije". ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom. "Broj mesta stajanja". a na priključno vozilo. "Broj osovina (za priključna)".Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. "Broj sedišta". 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". ovog pravilnika je pravougaonog oblika. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. na srpskom jeziku. ovog člana. na srpskom jeziku. OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. "Tip i model". prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi.

"Prezime. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. odnosno naziv vlasnika vozila. datum izdavanja. "Prezime. "Broj mesta stajanja". 1. ime. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. oznaku Republike Srbije "SRB". 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. Ako je saobraćajna dozvola. naziv korisnika" i "Prebivalište. ćiriličkim pismom. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. a ispod toga. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. naziv vlasnika". ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. "Broj osovina (za priključna)". Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. u rubriku "Napomena . broj šasije i prezime i ime. odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. u središnom delu na plavom polju. ćiriličkim pismom. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. organ iz stava 1. marka i tip vozila. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. "Broj šasije". iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". umesto nestale. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. privremeni registarski broj. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". na prednjoj strani. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. "Boja vozila". "Radna zapremina". Na poleñini obrasca. "Tip i model". a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom).Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. ćiriličkim pismom. "Masa vozila". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. . "Marka". naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. meñunarodnu oznaku "SRB". "Godina proizvodnje". ime. "Broj sedišta". Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. odnosno registracione nalepnice. "Nosivost". 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. vrsta. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. ovog člana. i 2. "Snaga motora". Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. ćiriličkim pismom. U potvrdu iz stava 2.

1. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. izmeñu kojih je utisnut znak "-". Obrasce iz stava 1. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. iste je dužine i širine kao na crtežu br. Član 28 Ako je na motornom vozilu. Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. . na plavoj podlozi. odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. a belim brojevima . izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . 1. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. osim na motociklu. Registarska tablica iz stava 1.registarski broj vozila. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. dimenzije i oznaka. Oblik i dimenzije. 2. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. širine i visine). na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. u pogledu oblika. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. "Y" i "W". utvrñeni su na crtežu br. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. 3. ispisan je registarski broj vozila. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. a crnim ciframa i slovima.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. 3). osim za motocikle. Registarski broj vozila iz stava 1. boje.

tač. kao i stranih trgovinskih. 7). ovog člana za sva motorna vozila. 8). 9). . utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. 11). odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . slovnu oznaku delatnosti predstavništva. kulturnih i drugih predstavništava. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. 6). 5). Registarske tablice sa oznakom A. imaju oblik. ćiriličkim pismom. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. 13). 2.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. 4). a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. 4) "E" . tačka 1) ovog člana izdaje se. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. 4 do 11. osim za motocikle. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). a nemaju diplomatski status (crtež br. 3) "P" . specijalizacije. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. belim slovima. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. naučnog istraživanja. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. do 4.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. Registarske tablice iz st. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. 2) "M" .za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br.tablica sa slovima "CD" (crtež br.tablica sa slovima "CC" (crtež br. saobraćajnih. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 12-1. uz registarsku tablicu. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . radi školovanja. M. P i E izdaju se svake kalendarske godine. Slovne oznake delatnosti predstavništva. stranih dopisništava. upisanu oznaku "P" i registarski broj. 10). stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. Za vozila iz stava 2.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. 12.12-2 i 12-3. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br.tablica sa slovima "CMD" (crtež br.

dimenzije i oznaka. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. osim za motocikle. ovog pravilnika. po potrebi. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva.na crtežu br. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ukrade ili bude uništena. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. 18. a za motocikle . Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. 14). a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. važe odredbe ovog pravilnika. odnosno sedište u istom registarskom području. natpis RPE. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. Član 34 Za novoproizvedena. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. 16. registarski broj. ovog člana. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. za vozila koja se kreću od mesta gde su . Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. 17). Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. kad se izgubi. na plavoj podlozi. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. 15. boje.U pogledu oblika i dimenzije. Tablica iz stava 4. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. u pogledu oblika. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br.

sa rokom upotrebe do godinu dana. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. ovog člana može.proizvedena do mesta dorade. ovog člana. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. marku i tip vozila. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. svrhu upotrebe vozila. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba". za vozila koja se voze na tehnički pregled. Organ nadležan iz stava 1. na osnovu posebnog odobrenja. Probna tablica izrañena je od kartona. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. Član 37 Probna tablica je bele boje. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. 19). Izuzetno od stava 2. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. broj šasije. 19). Član 39 . boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. probne tablice za vozila kojima se. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. na sajam ili carinjenje. stav 1. izrañene su od metala. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. sa oznakama i brojevima crne boje. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. na zahtev.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Registarske tablice iz stava 1. broj motora. Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. a u donjem delu . Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. stav 3. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. prepravke ili prodaje. na zahtev vlasnika vozila. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. vrstu. Tablice iz člana 3. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica.

50/92. br. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Dotrajale. glasnik RS". 22/92.Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. 44/98). moraju imati reflektujuća svojstva. 25/92 i "Službeni list SRJ". 7/92. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. 17/90. 20. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. br. Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. Obrazac br. Član 41 Crteži br. Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". 1 Saobraćajna dozvola . Član 40 Registarske tablice. br. 74/89. osim probnih tablica. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. 62/91. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. odnosno priključnog vozila.

2 Registraciona nalepnica .Prednja strana Obrazac br.

3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br. 2 .Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br. 1 Crtež br.

3 Crtež br. 4 Crtež br. 6 . 5 Crtež br.Crtež br.

Crtež br. 10 . 7 Crtež br. 9 Crtež br. 8 Crtež br.

Crtež br. 13 . 12 Crtež br. 11 Crtež br.

Crtež br. 15 . 14 Crtež br.

Crtež br. 19 . 16 Crtež br. 18 Crtež br. 17 Crtež br.

22 . 21 Crtež br. 20 Crtež br.Crtež br.

24 .Crtež br. 23 Crtež br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful