P. 1
Pravilnik o Registraciji Motornih i Prikljucnih Vozila

Pravilnik o Registraciji Motornih i Prikljucnih Vozila

|Views: 25|Likes:
Published by leonard1971

More info:

Published by: leonard1971 on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. 13) datum i potpis podnosioca zahteva. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. 12) boja vozila. ovog člana. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. Vlasniku vozila iz stava 1. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. 6) podatak o osnovnoj nameni . 8) zanimanje.za specijalna i radna vozila. odnosno delatnost vlasnika vozila. a licu iz stava 1. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. 7) datum tehničkog pregleda vozila. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. Prilikom odjavljivanja vozila. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. firmu. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno.

vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. potpis overava prodavac. odnosno naziv novog vlasnika. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku.). ovog pravilnika. na zahtev vlasnika vozila. izdaje se nova saobraćajna dozvola. a ispod toga. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. kod organa nadležnog za registraciju vozila. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. 3) ime. dimenzija 54 x 85. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. . a registarske tablice se oduzimaju. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. stav 2. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. odnosno komisionar. potpis ugovora i račun overava posrednik. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. uništene i dr. na osnovu kojih se vozilo registruje. za testiranje fizičkih karakteristika. meñunarodnu oznaku "SRB". Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. stav 3.

prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. "Broj osovina (za priključna)". oznaku Republike Srbije "SRB". dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. "Dokument izdaje". Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. iris štampa. stav 3. Registraciona nalepnica iz člana 18. ispisanim u šesnaest redova. ćiriličkim pismom. "Radna zapremina". ćiriličkim pismom. "Marka". "Prezime (naziv) korisnika". "Masa vozila". "Godina proizvodnje". Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. na srpskom jeziku. odnosno stavom 3. kinegram i MLI zona. stav 2. ovog člana. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. UV štampa. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. guilloche linije. datum isteka važenja registracije. "Datum izdavanja". "Broj šasije". na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. na srpskom jeziku. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. "Registarski broj dozvole". sa unutrašnje strane. a na priključno vozilo. "Ime vlasnika". "Prezime (naziv) vlasnika". ovog pravilnika je pravougaonog oblika. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. Registraciona nalepnica iz stava 1. Član 18 Prilikom prve registracije vozila. "Tip i model". za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. "Snaga motora". na plavom polju. "Matični broj vlasnika". registarski broj vozila. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. "Broj sedišta". ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. "Broj mesta stajanja". "Nosivost". UV niti. "Boja vozila". U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. ispisanim u deset redova. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. ovog pravilnika je pravougaonog oblika.

"Boja vozila". Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. . "Broj osovina (za priključna)". naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. na prednjoj strani. i 2. ovog člana. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. "Radna zapremina". "Snaga motora". ćiriličkim pismom. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). "Broj mesta stajanja". "Godina proizvodnje". umesto nestale. Ako je saobraćajna dozvola. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. 1. "Broj šasije". meñunarodnu oznaku "SRB". sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. "Broj sedišta". Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. organ iz stava 1. "Prezime. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. u rubriku "Napomena . ćiriličkim pismom. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Marka". odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. privremeni registarski broj. vrsta. "Nosivost". 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. odnosno registracione nalepnice. U potvrdu iz stava 2. ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. "Masa vozila". ime. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. marka i tip vozila. "Prezime. Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. u središnom delu na plavom polju.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. ime. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. a ispod toga. broj šasije i prezime i ime. "Tip i model". ćiriličkim pismom. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. odnosno naziv vlasnika vozila. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. datum izdavanja. naziv vlasnika". Na poleñini obrasca. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". oznaku Republike Srbije "SRB". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. naziv korisnika" i "Prebivalište. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. ćiriličkim pismom.

Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. Oblik i dimenzije. dimenzije i oznaka. osim na motociklu. 2. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. iste je dužine i širine kao na crtežu br. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. a crnim ciframa i slovima. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. Registarska tablica iz stava 1. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. izmeñu kojih je utisnut znak "-". 3. 1. Registarski broj vozila iz stava 1. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. Obrasce iz stava 1.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. širine i visine). a belim brojevima . utvrñeni su na crtežu br. 1. . registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta.registarski broj vozila. 3). "Y" i "W". odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. u pogledu oblika. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. ispisan je registarski broj vozila. Član 28 Ako je na motornom vozilu. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. na plavoj podlozi. boje. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. osim za motocikle. odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona.

13).za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. kulturnih i drugih predstavništava. 12-1.tablica sa slovima "CMD" (crtež br. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. osim za motocikle. belim slovima. odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije.tablica sa slovima "CD" (crtež br. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. upisanu oznaku "P" i registarski broj. tačka 1) ovog člana izdaje se. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . stranih dopisništava. M. 2. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. Za vozila iz stava 2. 4) "E" . Registarske tablice sa oznakom A. 3) "P" . 7). 4 do 11. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. slovnu oznaku delatnosti predstavništva. Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. saobraćajnih. Registarske tablice iz st. . radi školovanja. 12. uz registarsku tablicu. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. 5).12-2 i 12-3. 2) "M" . misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. tač. 9). Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. kao i stranih trgovinskih. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. 8).za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . naučnog istraživanja. ćiriličkim pismom. a nemaju diplomatski status (crtež br. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. 4). 10). 11). oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). imaju oblik. do 4. P i E izdaju se svake kalendarske godine. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . specijalizacije.za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br.tablica sa slovima "CC" (crtež br. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. 6). Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. Slovne oznake delatnosti predstavništva. ovog člana za sva motorna vozila. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom.

na crtežu br. 14). Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. kad se izgubi. u pogledu oblika. 18. na plavoj podlozi.U pogledu oblika i dimenzije. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. 16. odnosno sedište u istom registarskom području. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. natpis RPE. boje. Tablica iz stava 4. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. a za motocikle . po potrebi. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. dimenzije i oznaka. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. registarski broj. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. osim za motocikle. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. ovog člana. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. 17). utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 34 Za novoproizvedena. ovog pravilnika. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. za vozila koja se kreću od mesta gde su . s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. 15. ukrade ili bude uništena. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. važe odredbe ovog pravilnika.

Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. probne tablice za vozila kojima se. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Tablice iz člana 3. izrañene su od metala. ovog člana. broj šasije. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. ovog člana može. dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. Probna tablica izrañena je od kartona. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. a u donjem delu . 19). za vozila koja se voze na tehnički pregled. na zahtev vlasnika vozila. svrhu upotrebe vozila. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. prepravke ili prodaje. na zahtev. sa rokom upotrebe do godinu dana.proizvedena do mesta dorade.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Član 39 . kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. stav 1. marku i tip vozila. stav 3. Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. na osnovu posebnog odobrenja. Izuzetno od stava 2. vrstu. sa oznakama i brojevima crne boje. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. Organ nadležan iz stava 1. Registarske tablice iz stava 1. na sajam ili carinjenje. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. Član 37 Probna tablica je bele boje. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . 19). kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. broj motora. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba".

25/92 i "Službeni list SRJ". Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". Obrazac br. Član 40 Registarske tablice. odnosno priključnog vozila. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. 7/92. br. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". glasnik RS". a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. 50/92. 17/90. br. Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Dotrajale. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. 44/98). 74/89. moraju imati reflektujuća svojstva. Član 41 Crteži br. 20. osim probnih tablica. br. Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. 62/91. 1 Saobraćajna dozvola . 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. 22/92.

Prednja strana Obrazac br. 2 Registraciona nalepnica .

1 Crtež br.Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br. 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br. 2 .

Crtež br. 6 . 5 Crtež br. 3 Crtež br. 4 Crtež br.

Crtež br. 8 Crtež br. 9 Crtež br. 10 . 7 Crtež br.

13 . 12 Crtež br.Crtež br. 11 Crtež br.

Crtež br. 14 Crtež br. 15 .

16 Crtež br.Crtež br. 18 Crtež br. 17 Crtež br. 19 .

20 Crtež br. 21 Crtež br. 22 .Crtež br.

24 .Crtež br. 23 Crtež br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->