P. 1
Pravilnik o Registraciji Motornih i Prikljucnih Vozila

Pravilnik o Registraciji Motornih i Prikljucnih Vozila

|Views: 25|Likes:
Published by leonard1971

More info:

Published by: leonard1971 on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

za specijalna i radna vozila. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. Prilikom odjavljivanja vozila. Vlasniku vozila iz stava 1. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. 8) zanimanje. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. . 7) datum tehničkog pregleda vozila. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. odnosno delatnost vlasnika vozila. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. 13) datum i potpis podnosioca zahteva. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. 12) boja vozila. firmu. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. a licu iz stava 1.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. ovog člana. 6) podatak o osnovnoj nameni . odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji.

Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. za testiranje fizičkih karakteristika. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. na osnovu kojih se vozilo registruje. kod organa nadležnog za registraciju vozila. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. uništene i dr. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. odnosno naziv novog vlasnika. ovog pravilnika.). Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole. dimenzija 54 x 85. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. 3) ime.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. a ispod toga. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. stav 2. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. . na zahtev vlasnika vozila. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. a registarske tablice se oduzimaju. odnosno komisionar. potpis overava prodavac. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. stav 3. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. izdaje se nova saobraćajna dozvola. potpis ugovora i račun overava posrednik. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. meñunarodnu oznaku "SRB".

Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. ćiriličkim pismom. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). UV niti. oznaku Republike Srbije "SRB". "Broj sedišta". utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Registraciona nalepnica iz člana 18. Član 18 Prilikom prve registracije vozila. kinegram i MLI zona. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. "Tip i model". odnosno stavom 3. ispisanim u deset redova. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". ovog člana. ispisanim u šesnaest redova. guilloche linije. Registraciona nalepnica iz stava 1. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Snaga motora". "Nosivost". prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja.Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". stav 2. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. iris štampa. "Godina proizvodnje". ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. "Datum izdavanja". dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. "Broj šasije". Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. datum isteka važenja registracije. na srpskom jeziku. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. "Dokument izdaje". a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. a na priključno vozilo. "Prezime (naziv) korisnika". na plavom polju. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. "Registarski broj dozvole". ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. "Ime vlasnika". na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. na srpskom jeziku. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. "Broj mesta stajanja". sa unutrašnje strane. "Broj osovina (za priključna)". ćiriličkim pismom. "Boja vozila". "Prezime (naziv) vlasnika". spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. "Marka". U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. "Matični broj vlasnika". Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . "Masa vozila". "Radna zapremina". stav 3. registarski broj vozila. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. UV štampa. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi.

1. Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. U potvrdu iz stava 2. 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". odnosno registracione nalepnice. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. marka i tip vozila. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". Član 22 Zahtev za izdavanje nove. vrsta. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. oznaku Republike Srbije "SRB". naziv vlasnika". odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. Ako je saobraćajna dozvola. privremeni registarski broj. datum izdavanja. naziv korisnika" i "Prebivalište. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. "Radna zapremina". "Godina proizvodnje". u rubriku "Napomena . vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. ćiriličkim pismom. "Broj osovina (za priključna)". odnosno naziv vlasnika vozila. Na poleñini obrasca. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. na prednjoj strani. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. "Boja vozila". odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. "Broj mesta stajanja". Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. . "Marka". meñunarodnu oznaku "SRB". "Tip i model". ćiriličkim pismom. "Prezime. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. broj šasije i prezime i ime. u središnom delu na plavom polju. ćiriličkim pismom. "Prezime.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. "Masa vozila". sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. ime. "Nosivost". "Broj šasije". rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. "Snaga motora". ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. ovog člana. Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. a ispod toga. organ iz stava 1. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. i 2. "Broj sedišta". ćiriličkim pismom. ime. umesto nestale. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava.

Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. 1. 2. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. Registarska tablica iz stava 1. osim na motociklu. boje. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. Registarski broj vozila iz stava 1. iste je dužine i širine kao na crtežu br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja.registarski broj vozila. odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. dimenzije i oznaka. "Y" i "W". utvrñeni su na crtežu br. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. na plavoj podlozi. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. a crnim ciframa i slovima. Član 28 Ako je na motornom vozilu. Oblik i dimenzije. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. širine i visine). Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. 1. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obrasce iz stava 1. ispisan je registarski broj vozila. 3. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. a belim brojevima . izmeñu kojih je utisnut znak "-". Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. osim za motocikle. u pogledu oblika. 3). registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. .

4) "E" . imaju oblik. 4). ovog člana za sva motorna vozila. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. Slovne oznake delatnosti predstavništva.12-2 i 12-3. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. M. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . 4 do 11. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. slovnu oznaku delatnosti predstavništva. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. Registarske tablice iz st.tablica sa slovima "CD" (crtež br. tačka 1) ovog člana izdaje se. 12-1. radi školovanja. odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . kao i stranih trgovinskih.za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. 5). Za vozila iz stava 2. tač.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. saobraćajnih. naučnog istraživanja. 3) "P" . P i E izdaju se svake kalendarske godine. belim slovima. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). uz registarsku tablicu. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. . stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. ćiriličkim pismom. odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . upisanu oznaku "P" i registarski broj. 9).tablica sa slovima "CC" (crtež br. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. stranih dopisništava. 2. osim za motocikle. specijalizacije. 13). Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 12. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kulturnih i drugih predstavništava. Registarske tablice sa oznakom A. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. 11). zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. 6). a nemaju diplomatski status (crtež br. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. 7). 10). 8). do 4.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima.tablica sa slovima "CMD" (crtež br. 2) "M" .

kad se izgubi. ovog pravilnika. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. Tablica iz stava 4. boje. ukrade ili bude uništena. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. 15. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. dimenzije i oznaka. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. na plavoj podlozi. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. registarski broj. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. osim za motocikle. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. 17). za vozila koja se kreću od mesta gde su . sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom.U pogledu oblika i dimenzije. u pogledu oblika. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. odnosno sedište u istom registarskom području. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. a za motocikle .na crtežu br. 18. po potrebi. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. natpis RPE. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. Član 34 Za novoproizvedena. ovog člana. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. 16. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. važe odredbe ovog pravilnika. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. 14). i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br.

ovog člana može. Izuzetno od stava 2. Član 39 . broj šasije. izrañene su od metala. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. stav 1. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. sa oznakama i brojevima crne boje. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila.proizvedena do mesta dorade. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. na zahtev vlasnika vozila. Član 37 Probna tablica je bele boje. Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. 19). Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. za vozila koja se voze na tehnički pregled. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. stav 3. Organ nadležan iz stava 1. Probna tablica izrañena je od kartona. na zahtev. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Registarske tablice iz stava 1. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. a u donjem delu . probne tablice za vozila kojima se. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. svrhu upotrebe vozila. marku i tip vozila. na osnovu posebnog odobrenja. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba". 19). relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. prepravke ili prodaje. ovog člana. vrstu. broj motora. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . sa rokom upotrebe do godinu dana. Tablice iz člana 3. na sajam ili carinjenje. dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon.

7/92. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 1 Saobraćajna dozvola . a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. 62/91. Obrazac br. br. moraju imati reflektujuća svojstva. 74/89. Dotrajale.Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. 20. 25/92 i "Službeni list SRJ". Član 41 Crteži br. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. glasnik RS". Član 40 Registarske tablice. odnosno priključnog vozila. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. 50/92. br. 22/92. Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. br. osim probnih tablica. Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 44/98). Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". 17/90. oštećene i oduzete tablice se uništavaju.

Prednja strana Obrazac br. 2 Registraciona nalepnica .

1 Crtež br. 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br. 2 .Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br.

6 . 5 Crtež br. 3 Crtež br.Crtež br. 4 Crtež br.

9 Crtež br. 10 . 7 Crtež br.Crtež br. 8 Crtež br.

11 Crtež br. 13 .Crtež br. 12 Crtež br.

15 . 14 Crtež br.Crtež br.

19 . 18 Crtež br.Crtež br. 16 Crtež br. 17 Crtež br.

Crtež br. 21 Crtež br. 22 . 20 Crtež br.

Crtež br. 24 . 23 Crtež br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->