PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

ovog člana. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. Prilikom odjavljivanja vozila. Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. firmu. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. 13) datum i potpis podnosioca zahteva. sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. 12) boja vozila. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. 6) podatak o osnovnoj nameni . podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. 7) datum tehničkog pregleda vozila. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. 8) zanimanje. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. a licu iz stava 1. Vlasniku vozila iz stava 1. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. .privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.za specijalna i radna vozila. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. odnosno delatnost vlasnika vozila. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši.

uništene i dr. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. potpis overava prodavac. meñunarodnu oznaku "SRB". vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. Član 13 Vozilo se privremeno registruje. a ispod toga.). 3) ime. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. izdaje se nova saobraćajna dozvola. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. a registarske tablice se oduzimaju. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. stav 3. potpis ugovora i račun overava posrednik. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. na osnovu kojih se vozilo registruje. kod organa nadležnog za registraciju vozila. odnosno naziv novog vlasnika. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. za testiranje fizičkih karakteristika. . Privremenu registraciju vozila iz člana 205. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. ovog pravilnika. odnosno komisionar. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. dimenzija 54 x 85. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. na zahtev vlasnika vozila. stav 2. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene.

"Marka". UV štampa. "Matični broj vlasnika". Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. "Tip i model". sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. "Prezime (naziv) korisnika". "Ime vlasnika". 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Masa vozila". a na priključno vozilo. u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. ispisanim u šesnaest redova. na srpskom jeziku. ovog člana. ćiriličkim pismom. U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. registarski broj vozila. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. iris štampa. "Nosivost". odnosno stavom 3. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. "Radna zapremina". "Prezime (naziv) vlasnika". ćiriličkim pismom. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Registraciona nalepnica iz člana 18. "Snaga motora". "Boja vozila". na plavom polju. guilloche linije. "Registarski broj dozvole". OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 18 Prilikom prve registracije vozila. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. stav 3. ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. stav 2. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. Registraciona nalepnica iz stava 1. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . oznaku Republike Srbije "SRB". spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. na srpskom jeziku. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. "Broj sedišta". datum isteka važenja registracije. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika".Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". ispisanim u deset redova. "Dokument izdaje". "Broj mesta stajanja". U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. "Godina proizvodnje". a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. "Broj osovina (za priključna)". Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. "Broj šasije". Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. UV niti. kinegram i MLI zona. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. "Datum izdavanja". dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. sa unutrašnje strane. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. ćiriličkim pismom. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. "Radna zapremina". marka i tip vozila. 1. ime. "Broj mesta stajanja". Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano. Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. U potvrdu iz stava 2. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. u rubriku "Napomena . "Marka". na prednjoj strani. "Tip i model". Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. naziv vlasnika". Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. organ iz stava 1. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. ime. "Broj šasije". Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. Ako je saobraćajna dozvola. "Snaga motora". vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. ćiriličkim pismom. sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. "Prezime. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. privremeni registarski broj. meñunarodnu oznaku "SRB". naziv korisnika" i "Prebivalište. . Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. ovog člana. "Masa vozila". odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). datum izdavanja. Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. "Prezime. oznaku Republike Srbije "SRB". vrsta. i 2. odnosno registracione nalepnice. u središnom delu na plavom polju. "Boja vozila". "Broj osovina (za priključna)". ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. "Godina proizvodnje". umesto nestale. 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. ćiriličkim pismom. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". Na poleñini obrasca. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. "Nosivost". broj šasije i prezime i ime. odnosno naziv vlasnika vozila. ćiriličkim pismom. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". a ispod toga. "Broj sedišta".

Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br. utvrñeni su na crtežu br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. Član 28 Ako je na motornom vozilu. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. a belim brojevima . Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. 3. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. dimenzije i oznaka. osim za motocikle. 2. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. izmeñu kojih je utisnut znak "-". . Registarski broj vozila iz stava 1. ispisan je registarski broj vozila. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. 1. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu. Registarska tablica iz stava 1. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. a crnim ciframa i slovima. Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. u pogledu oblika. Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole.registarski broj vozila. iste je dužine i širine kao na crtežu br. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. na plavoj podlozi. Oblik i dimenzije. odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. 3). odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. boje. Obrasce iz stava 1. "Y" i "W". koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. širine i visine). Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. osim na motociklu. 1.

odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . ovog člana za sva motorna vozila. Registarske tablice iz st. 6). tačka 1) ovog člana izdaje se. 4). tač. 2. 13). slovnu oznaku delatnosti predstavništva. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. 4 do 11. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. 3) "P" . 7).tablica sa slovima "CMD" (crtež br. 9). . oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. do 4.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. saobraćajnih. P i E izdaju se svake kalendarske godine. 8). izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije.tablica sa slovima "CD" (crtež br. 4) "E" . registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . radi školovanja. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Slovne oznake delatnosti predstavništva. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti. stranih dopisništava. a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . uz registarsku tablicu. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br. 5). naučnog istraživanja. 12. Registarske tablice sa oznakom A. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice.za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. kulturnih i drugih predstavništava. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. imaju oblik. kao i stranih trgovinskih.12-2 i 12-3.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. belim slovima. 10). a nemaju diplomatski status (crtež br. brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. 11). upisanu oznaku "P" i registarski broj.za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. osim za motocikle.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. M. 2) "M" . 12-1. Za vozila iz stava 2. specijalizacije.tablica sa slovima "CC" (crtež br. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. ćiriličkim pismom. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br.

prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. Član 34 Za novoproizvedena. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i. ovog člana. Tablica iz stava 4. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. registarski broj. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. u pogledu oblika. po potrebi. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. na plavoj podlozi. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila.U pogledu oblika i dimenzije. ukrade ili bude uništena. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. osim za motocikle. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. odnosno sedište u istom registarskom području. 16. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. 15. 17). Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane.na crtežu br. a za motocikle . s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. dimenzije i oznaka. natpis RPE. 18. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. kad se izgubi. za vozila koja se kreću od mesta gde su . 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. važe odredbe ovog pravilnika. boje. ovog pravilnika. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. 14). Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1.

oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. stav 1. 19). ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. Član 39 . Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. broj motora. prepravke ili prodaje.proizvedena do mesta dorade. izrañene su od metala. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. broj šasije. Registarske tablice iz stava 1. Organ nadležan iz stava 1. na sajam ili carinjenje. marku i tip vozila. U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. svrhu upotrebe vozila. dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. ovog člana. Član 37 Probna tablica je bele boje. za vozila koja se voze na tehnički pregled. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba". na zahtev. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila. Izuzetno od stava 2. stav 3. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Probna tablica izrañena je od kartona. ovog člana može. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. a u donjem delu . na zahtev vlasnika vozila. 19). vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . sa oznakama i brojevima crne boje. vrstu. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. Tablice iz člana 3. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. probne tablice za vozila kojima se. na osnovu posebnog odobrenja. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. sa rokom upotrebe do godinu dana.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. br. 25/92 i "Službeni list SRJ". 22/92. 62/91. glasnik RS". Obrazac br. Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ".Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". br. 20. 7/92. osim probnih tablica. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. 1 Saobraćajna dozvola . 74/89. Dotrajale. Član 41 Crteži br. moraju imati reflektujuća svojstva. Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. 17/90. odnosno priključnog vozila. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. br. Član 40 Registarske tablice. 50/92. 44/98).

2 Registraciona nalepnica .Prednja strana Obrazac br.

1 Crtež br. 2 . 3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br.Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br.

4 Crtež br. 3 Crtež br.Crtež br. 5 Crtež br. 6 .

7 Crtež br. 9 Crtež br. 8 Crtež br. 10 .Crtež br.

12 Crtež br.Crtež br. 11 Crtež br. 13 .

Crtež br. 15 . 14 Crtež br.

17 Crtež br. 18 Crtež br.Crtež br. 19 . 16 Crtež br.

21 Crtež br. 20 Crtež br. 22 .Crtež br.

24 . 23 Crtež br.Crtež br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful