PRAVILNIK

O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se način registracije, produženja važenja registracije i odjavljivanja motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila), obrazac saobraćajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja čini sastavni deo saobraćajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.

Član 2
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odreñenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Član 3
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

II REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA
Član 4
Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Član 5
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i: 1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana; 2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila); 3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica). Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Član 6
Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima: 1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; 2) ako ima ureñaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Član 7
Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva meñunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose: 1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje; 2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; 3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila; 4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu. Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva. Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji. Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva. Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti. Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za

sadrži i: 1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno. organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila. 4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju. saobraćajna dozvola se poništava bušenjem. ovog člana izdaje se potvrda u koju se. ovog člana. Član 10 Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije.privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. Član 8 Zahtev za registraciju vozila. firmu. koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila. Prilikom odjavljivanja vozila. 11) vreme za koje se zahteva registracija vozila. 13) datum i potpis podnosioca zahteva.za specijalna i radna vozila. 5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču. 7) datum tehničkog pregleda vozila. 9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano. organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja. pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu. Član 9 Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi. 2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina. osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu. odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole. podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Vlasniku vozila iz stava 1. 12) boja vozila. 8) zanimanje. a licu iz stava 1. 3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši. upisuju i sledeći podaci: 1) datum odjavljivanja. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila. odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji. 6) podatak o osnovnoj nameni . Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. 10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila. . odnosno delatnost vlasnika vozila.

a registarske tablice se oduzimaju. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju. a ako je ugovor zaključen izmeñu pravnih lica. naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku. Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole. potpis tih lica overava sud ili organ uprave. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. na osnovu kojih se vozilo registruje. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara. uništene i dr. na zahtev vlasnika vozila. vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. odnosno komisionar. III SAOBRAĆAJNA DOZVOLA I POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA Član 15 Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika. kod organa nadležnog za registraciju vozila. 3) ime. Član 12 Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole. a ispod toga. vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice. za testiranje fizičkih karakteristika. Član 13 Vozilo se privremeno registruje.6 mm i izrañen je u tri izvedene boje. ovog pravilnika. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica. sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/ IEC 7810. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. meñunarodnu oznaku "SRB". odnosno naziv novog vlasnika. Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5.2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene. potpis overava prodavac. dimenzija 54 x 85. vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima. ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. Član 14 Po isteku roka važenja privremene registracije vozila.). potpis ugovora i račun overava posrednik. za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/ IEC 10373. . Član 16 Obrazac saobraćajne dozvole sadrži: 1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku. Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli. izdaje se nova saobraćajna dozvola. stav 3. Član 11 Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.

na desnom donjem delu vetrobranskog stakla. "Broj mesta stajanja". "Prezime (naziv) korisnika". "Boja vozila". "Marka". kinegram i MLI zona. "Broj sedišta". ovog pravilnika je pravougaonog oblika. oznaku Republike Srbije "SRB". "Radna zapremina". Oznaka registarskog područja na nalepnici iz stava 2. kao i prilikom produžavanja važenja registracije. za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod ureñaja za osvetljavanje. "Tip i model". Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom. "Masa vozila". ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. ćiriličkim pismom. ovog člana sadrži: u gornjem levom uglu. ćiriličkim pismom. "Godina proizvodnje". stav 2. ovog pravilnika je pravougaonog oblika. "Ime vlasnika". U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole. "Broj osovina (za priključna)". Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo u skladu sa stavom 2. "Broj šasije". sa unutrašnje strane. odnosno stavom 3. ovog člana. "Datum izdavanja". u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom. 2) Na poleñini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". "Registarski broj dozvole". guilloche linije. a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom. Član 18 Prilikom prve registracije vozila. registarski broj vozila. na plavom polju. "Prezime (naziv) vlasnika". ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku. OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice. Član 17 Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa. ovog člana ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Registraciona nalepnica iz člana 18. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. datum isteka važenja registracije. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. UV niti. "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika". ispisanim u deset redova. "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuñenja do"). Registraciona nalepnica iz stava 1. stav 3. na srpskom jeziku. "Nosivost". Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl. dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom.Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila". ispisanim u šesnaest redova. prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja. a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta. U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta. na srpskom jeziku. Član 19 Registraciona nalepnica iz člana 18. "Matični broj vlasnika". UV štampa. U gornjem desnom uglu je Mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi. naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. iris štampa. "Dokument izdaje". dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i . a na priključno vozilo. "Snaga motora". spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

naziv vlasnika". "Godina proizvodnje". na prednjoj strani. "Prezime.sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm. ćiriličkim pismom. 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. ime. Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje. ovog člana kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. ćiriličkim pismom. Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu iz stava 2. "Marka". a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). u rubriku "Napomena . "Snaga motora". Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola. rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat. ćiriličkim pismom. Član 22 Zahtev za izdavanje nove. Na poleñini obrasca. Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila. Član 23 Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. i 2.Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole. "Broj mesta stajanja". naziv korisnika" i "Prebivalište. "Nosivost". ćiriličkim pismom. marka i tip vozila. "Radna zapremina". u središnom delu na plavom polju. oznaku Republike Srbije "SRB". sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku. odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde. Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena. ćiriličkim pismom i kontrolni broj. nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila". Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole iz st. "Broj šasije". . privremeni registarski broj. ovog člana unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila. vrsta. odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. odnosno naziv vlasnika vozila. "Boja vozila". ovog člana. 1. "Masa vozila". Član 21 Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila. iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP". meñunarodnu oznaku "SRB". 1) i obrazac registracione nalepnice (Obrazac br. "Tip i model". broj šasije i prezime i ime. ovog člana obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila. U potvrdu iz stava 2. a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava. ime. "Broj osovina (za priključna)". umesto nestale. vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice. "Prezime. datum izdavanja. "Broj sedišta". naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku. organ iz stava 1. Član 20 Obrazac saobraćajne dozvole (Obrazac br. a ispod toga. Ako je saobraćajna dozvola. sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku. odnosno registracione nalepnice. odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano.

boje. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . dimenzije i oznaka. s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila (crtež br. a belim brojevima . osim za motocikle. izmeñu kojih je utisnut znak "-". Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine. s tim što simboli na njoj moraju biti simetrično rasporeñeni. Član 27 Registarska tablica za priključno vozilo. 1. Oblik i dimenzije. jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja. IV REGISTARSKA TABLICA Član 26 Registarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane. Član 25 Obrasci saobraćajne dozvole. 2. a crnim ciframa i slovima. odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja. Registarska tablica iz stava 1. Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije. Oblik i dimenzija registarske tablice za motocikle utvrñeni su na crtežu br. Registarski broj vozila iz stava 1. 1. na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica. osim na motociklu. crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja. izrañena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviñena ovim pravilnikom. širine i visine). . koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. utvrñeni su na crtežu br. ovog člana sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. u pogledu oblika. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. ispisan je registarski broj vozila. Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila. odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X". "Y" i "W".registarski broj vozila. izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. ovog člana u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila. na plavoj podlozi. Član 28 Ako je na motornom vozilu. 3. iste je dužine i širine kao na crtežu br. istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo. Obrasce iz stava 1. 3). Izmeñu oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Član 24 U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje. registarskih tablica za motorno vozilo i laku prikolicu.Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.Potvrda o privremenoj registraciji vozila izdaje se na Obrascu br.

specijalizacije. Za vozila iz stava 2.za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima. 11).za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. Registarske tablice iz st. 1) do 4) ovog člana predviñene su na crtežima br. a nemaju diplomatski status (crtež br. 7). Registarske tablice sa oznakom A. 4).tablica sa slovima "CD" (crtež br. za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom . 2) "M" . stranih dopisništava. Registarske tablice za motocikle stranaca iz stava 2. Slovne oznake delatnosti predstavništva. ovog člana za sva motorna vozila. odnosno statusa lica u tim predstavništvima. 3) "P" . tač.za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava. a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 12. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status (crtež br. naučnog istraživanja. 8). kulturnih i drugih predstavništava.za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima (crtež br. i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije . brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji. M. 6).tablica sa slovima "CMD" (crtež br. 10). uz registarsku tablicu. slovnu oznaku delatnosti predstavništva. 9). Član 30 Registarska tablica za odreñeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 4) "E" . a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner . P i E izdaju se svake kalendarske godine. imaju oblik. upisanu oznaku "P" i registarski broj. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće: 1) "A" . ćiriličkim pismom. Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama. tačka 1) ovog člana izdaje se. registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija.tablica sa slovima "CC" (crtež br. sadržinu i dimenzije predviñene na crtežima br.Član 29 Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava. 2. oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja). 4 do 11.12-2 i 12-3. kao i stranih trgovinskih. . belim slovima. Registarska tablica za vozila stranaca kojima je. osim za motocikle. misija stranih država i predstavništava meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja. odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 13). pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice. stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima (crtež br. saobraćajnih. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO" (crtež br. i dopunska registarska tablica elipsastog oblika. radi školovanja. 5). do 4. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama. misijama stranih država i predstavništvima meñunarodnih organizacija u Republici Srbiji. 12-1. Izmeñu oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta (crtež br. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti.

Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. ovog člana odreñuje ministar unutrašnjih poslova. važe odredbe ovog pravilnika. odnosno sedište u istom registarskom području. osim za motocikle. Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila iz stava 1. dimenzije i oznaka. 3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva. po potrebi. Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane. istovetna je sa registarskom tablicom iz člana 30. 15. Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice. ovog pravilnika. za vozila koja se kreću od mesta gde su . natpis RPE. ako vlasnik vozila promeni prebivalište. ukrade ili bude uništena. Član 32 Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom: 1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i.U pogledu oblika i dimenzije.na crtežu br. belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije. Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. ovog člana može se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. ima oblik i dimenzije predviñene na crtežu br. a za motocikle . a privremena registarska tablica za motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije kao na crtežu br. u pogledu oblika. sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. 18. na plavoj podlozi. ovog člana. slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije. 2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja. kad se izgubi. Privremena registarska tablica za sva motorna vozila. Tablica iz stava 4. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila. Član 31 Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja (crtež br. 14). boje. Član 34 Za novoproizvedena. Član 33 Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica. registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije (crtež br. oblika slova i brojeva načina postavljanja registarske tablice na vozila iz stava 1. i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: meñunarodnu oznaku Republike Srbije. 16. registarski broj. 17).

19).proizvedena do mesta dorade. probne tablice za vozila kojima se. Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana. ovog člana. sa oznakama i brojevima crne boje. stav 1. i u gornjem delu sadrži natpis "Proba". Član 38 Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrañuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. broj motora. na zahtev vlasnika vozila. Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila. izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima (crtež br. svrhu upotrebe vozila. Izuzetno od stava 2. vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon. stav 3. odnosno ovlašćeno pravno lice iz člana 35. marku i tip vozila. utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj (crtež br. ovog pravilnika izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom. ovog člana izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila.oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom. ovog pravilnika i vršiti kontrolu zakonitosti izdavanja tih tablica. Probna tablica izrañena je od kartona. dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Organ nadležan iz stava 1. prepravke ili prodaje. izrañene su od metala. na osnovu posebnog odobrenja. Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice. 19).Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. vrstu. Tablice iz člana 3. Registarske tablice iz stava 1. sa rokom upotrebe do godinu dana. na zahtev. kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana. relaciju na kojoj će vozilo saobraćati. za vozila koja se voze na tehnički pregled. ovog člana izrañuje Narodna banka Srbije . na sajam ili carinjenje. kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica. boju karoserije i rok upotrebe probne tablice. zainteresovanog pravnog lica rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže od godinu dana. Član 39 . Član 36 Organ nadležan za registraciju vozila. broj šasije. Član 37 Probna tablica je bele boje. ovog člana može. Član 35 Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila. izdaje probne tablice na način propisan zakonom i ovim pravilnikom. a u donjem delu . U tom slučaju nadležni organ će ovlašćenom pravnom licu dodeliti potreban broj probnih tablica radi označavanja vozila iz člana 34.

odnosno priključnog vozila. a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu. 44/98). moraju imati reflektujuća svojstva. 22/92. glasnik RS". 50/92. 62/91. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Registarske tablice izdate do dana početka primene ovog pravilnika zameniće se registarskim tablicama utvrñenim ovim pravilnikom prilikom produženja važenja registracije motornog. 17/2008) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 41 Crteži br. a najkasnije do isteka godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika. Član 43 Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni list SFRJ". 17/90. br. 1 do 20 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. Obrazac br. Dotrajale. oštećene i oduzete tablice se uništavaju. 7/92. Član 40 Registarske tablice. Član 44 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 1 Saobraćajna dozvola . 20. br. br. 25/92 i "Službeni list SRJ". 74/89.Oblik i dimenzije slova i brojevi na registarskim tablicama i probnim tablicama utvrñeni su na crtežu br. osim probnih tablica.

2 Registraciona nalepnica .Prednja strana Obrazac br.

3 Potvrda o privremenoj registraciji vozila Crtež br. 1 Crtež br.Registraciona nalepnica za primenu sa unutrašnje strane Registraciona nalepnica za primenu sa spoljašnje strane Obrazac br. 2 .

4 Crtež br. 5 Crtež br. 6 . 3 Crtež br.Crtež br.

7 Crtež br. 8 Crtež br.Crtež br. 10 . 9 Crtež br.

11 Crtež br. 12 Crtež br.Crtež br. 13 .

14 Crtež br.Crtež br. 15 .

19 . 17 Crtež br.Crtež br. 18 Crtež br. 16 Crtež br.

21 Crtež br. 20 Crtež br.Crtež br. 22 .

23 Crtež br. 24 .Crtež br.