Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 10. 9. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.614

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} u Sarajevu

Oglasila se IATA

Na{e ~lanstvo u EU PUTNICIMA
2. strana

nije ~eli~ni zid za BiH MALEVA ]E BITI
18. strana

Po~ela Me|unarodna konferencija za mir

VRA]EN NOVAC

DANAS PRILOG

Sarajevo je primjer

potrebe za mirom
3. strana

Briljantan uspjeh reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci

NEMA BOLJIH NA SVIJETU
32-33. strana

Foto: D. ]UMUROVI]

U @I@I
Povratak direktora robnih rezervi smijenjenog zbog afere ulje

2

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} u Sarajevu

Od Vlade tra`i
200.000 KM od{tete

Na{e ~lanstvo u EU
nije ~eli~ni zid za BiH
Ukoliko Vlada ne ispuni zahtjeve Dragoja, kojeg je Sud oslobodio krivnje za nesavjestan rad u slu`bi, slu~aj }e zavr{iti na sudu
Prije pet godina kada je Federalna direkcija robnih rezervi reagovala na tr`i{tu uljem iz robnih rezervi, na etiketama je pisalo da je ulje iz nepostoje}e dr`ave ^ehoslova~ke i da je proizvedeno u budu}nosti, pa su tako potro{a~i 2007. kupovali ulje proizvedeno 2008. godine, a kasnije je utvr|eno da ono nije proizvedeno od suncokreta nego od uljane repice. ziciju direktora s koje je smijenjen. Kako smo nezvani~no saznali u Vladi Federacije BiH, od{teta koju tra`i biv{i direktor Direkcije je oko 200.000 KM. Advokat Hrvoja Dragoja Sadik Hota potvrdio nam je informaciju iz Vlade FBiH, zahtjev Vladi jeste predat, ali nije mogao da nam ka`e koji je iznos od{tetnog zahtjeva. Ukoliko Vlada FBiH ne pristane da na ovaj na~in rije{i pitanje od{tete, advokat Hota ka`e da }e zahtjev predati na sud. I u Vladi su, kako smo saznali, svjesni da }e na sudu izgubiti i da }e na kraju, ipak, morati platiti. "Ostavljen je rok Vladi FBiH da se izjasni o zahtjevu, nakon toga }emo znati {ta dalje", kazao je Hota. On dodaje da }e, ukoliko slu~aj do|e do suda, tra`iti i naknadu za naru{avanje fizi~kog zdravlja. [to se ti~e zahtjeva za povratak na poziciju direktora, advokat vjeruje da Dragoje, ~ak i da mu to Vlada omogu}i, ipak, ne}e pristati na to jer bi mu to dodatno ugrozilo zdravlje.

Svaku potporu na putu ka EU, tehni~ku i politi~ku, pru`it }emo na{im susjedima, a vi morate stisnuti gas do daske, rekao je Josipovi}
Lokalni izbori za njega nisu tema, a zbog puta u Evropsku uniju BiH mora stisnuti gas. Ovo je ju~er, izme|u ostalog, poru~io Ivo Josipovi}, predsjednik Republike Hrvatske. Josipovi} je boravio u Sarajevu zbog u~e{}a na Me|unarodnom susretu za mir, koji se odr`ava do 11. septembra u Sarajevu. Prijepodne se susreo sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, a poslijepodne sa kardinalom Vinkom Pulji}em, vrhbosanskim nadbiskupom.

Potpora za opstanak
- Pred nama su lokalni izbori i va`no nam je da Hrvati u|u u lokalnu vlast kako bismo mogli kroz legalnu strukturu boriti se za svoja prava. Vrlo je va`na potpora Republike Hrvatske u programima koji podr`avaju na{ opstanak, da se ljudi ne samo vrate u BiH ve} i ostanu tu. Na politi~koj razini je, pretpostavljam, vrlo va`an razgovor Republike Hrvatske i BiH o procesu ostvarenja jednakih prava, rekao je Vinko Pulji}. raju hrvatskim ~lanstvom u EU. - @elja svih u Hrvatskoj jeste da na{e ~lanstvo u EU ne zna~i neki ~eli~ni zid koji }e se staviti izme|u Hrvatske i BiH, nego da to bude prilika za BiH, poru~io je Josipovi}. On je priznao da bi volio br`i napredak BiH ka EU. - To je i va{a stvar i vi u BiH morate stisnuti gas do daske, kazao je hrvatski predsjednik. Sa vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Pu-

lji}em Josipovi} je razgovarao o odnosima Hrvatske i BiH, te polo`aju Hrvata u na{oj zemlji.

Mir kroz povratak
- Mislim da je svima u interesu da regionalni mir koji }emo zajedno zagovarati bude postignut i tako da se svatko mo`e vratiti na svoje ognji{te, kazao je Josipovi}. On je najavio skori susret ~lanova vlada dviju dr`ava o provedbi postoje}ih i pripremi budu}ih sporazuma. Josipovi} je izjavio da je dobro {to sporazum Izetbegovi} - Tu|man nakon toliko godina ide u ratifikaciju, te najavio da }e to biti va`an proces u obje dr`ave. Upitan za pelje{ki most, Josipovi} je rekao da to ne smije biti politi~ki i ideolo{ki projekat, ve} da je pitanje da li postoji novac za njega. On je dodao da postoje i druga~ije ideje za rje{enje povezivanja juga Hrvatske kod Neuma poput koridora, tunela. - To nije pitanje volje, ve} puno finansijskih i prakti~nih implikacija, kazao je Josipovi}.
M. \UROVI] RUKAVINA

Direktor, pa referent
Afera je rezultirala smjenom direktora Direkcije robnih rezervi Hrvoja Dragoja i optu`nicom za nesavjestan rad u slu`bi. Tri godine poslije toga Op}inski sud Sarajevo je oslobodio krivnje Hrvoja Dragoju i Ivicu Duman~i}a, biv{eg pomo}nika direktora u Sektoru za robne rezerve Direkcije. Nakon {to je Sud presudio u korist Hrvoja Dragoja, biv{i direktor Direkcije robnih rezervi tra`i od Vlade Federacije BiH da mu isplati obe{te}enje za nezakonitu smjenu, razliku plata za protekle godine, od smjene do danas, jer je Dragoje u Direkciji sa pozicije direktora preba~en na mjesto referenta. Osim toga, Dragoje tra`i da se vrati na po-

[irenje na jugoistok
- Za mene, kao predsjednika susjedne dr`ave, nisu tema lokalni izbori u BiH, kazao je Josipovi} ju~er medijima, te dodao da je sa Izetbegovi}em razgovarao o {irenju Evrope na jugoistok. - Drago mi je da tu imamo istu `elju - {to br`e pro{irenje EU. Svaku potporu, i tehni~ku i politi~ku, pru`it }emo na{im susjedima, kazao je on. Predsjednik Hrvatske podsjetio je da se, ipak, moraju ispuniti uslovi za ulazak u EU, a govorio je i o izazovima za BiH koji se otva-

Kontrola zaliha
A {to se ti~e samih robnih rezervi i onoga {to potro{a~e najvi{e interesuje, u njima nema ni~ega dovoljno za ozbiljnu intervenciju na tr`i{tu ukoliko, zbog su{e, do|e do rasta cijena osnovnih proizvoda ili nesta{ice. To nam je potvrdio dopremijer Federacije BiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, dodav{i da o koli~inama ne mo`e govoriti jer je to poslovna tajna. On je kazao da je u toku kontrola zaliha, kako bi se utvrdilo stanje robnih rezervi po koli~ini i kvalitetu, te je naglasio da je Direkcija vr{ila nabavke u skladu sa planom. Alojz Jozinovi}, pomo}nik direktora Direkcije robnih rezervi za robe, tako|er nam je kazao da ne mo`e govoriti o koli~inama roba u robnim rezervama - to je dr`avna tajna i o tome mo`e govoriti jedino direktor Direkcije Ton~o Bavrka. A Bavrka nije odgovarao na na{e upite nego nas je uputio na Jozinovi}a.
J. SALKI]

Nije tajna, nema robe
Dok je stanje robnih rezer vi u FBiH dr`avna tajna, u Republici Srpskoj otvoreno ka`u koliko ~ega Robne rezerve RS-a imaju. Tako ovo javno preduze}e raspola`e sa 5.500 tona p{enice, kukuruza imaju 3.800 tona, bra{na 200 tona, 115.000 litara ulja, mlijeka 156.000 litara, {e}era 60 tona i 200 tona naf te. Mazuta nemaju. Radi pore|enja, zalihe hljebnog `ita u silosima dovoljne su za svega deset dana, dok kukuruz ne bi pomogao ni da se smire cijene sto~ne hrane. Uz to, 200 tona bra{na nije dovoljno ni da se proizvede dnevna koli~ina potrebnih vekni hljeba.

V I J E S T I

CIVILNA ZA[TITA

Helikopteri gase po`are
Helikopter Oru`anih snaga BiH od ju~er ujutro djeluje na po`ari{tu u Novom Gora`du, potvr|eno je iz Uprave Civilne za{tite. Kriti~no je bilo u mjestu Surovi, gdje je vatra zaprijetila i porodi~nim ku}ama, a po`ar se {irio i prema naseljima Na{}enje, Kostenik i Borak Brdo. - Po`ar od Surova bjesni i sa druge strane brda, a uz taj pravac {irenja na udaru su bili i zasadi crnogori~ne {ume te naseljeniji dijelovi Novog Gora`da. Zbog toga je upu}en i poziv Oru`anim snagama za slanje helikoptera, ka`e Rade [iljevi}, komandir Vatrogasne jedinice Novo Gora`de. U op{tini Nevesinje u subotu nave~er je sa 10 naleta dejstvovao helikopter iz Turske, ali vatra i dalje gori i {iri se prema ^itluku. Vatra se rasplamsala na starim po`ari{tima u Novom Gora`du i {irem rejonu vrha ]aba na planini Vele` u op{tini Nevesinje, zbog ~ega je Uprava CZ-a, na zahtjev na~elnika dvije op{tine, ponovo zatra`ila anga`iranje helikoptera. Prema izvje{taju Federalnog operativnog centra CZ-a, za posljednja 24 sata PVP grada Mostara inter venisao je u devet navrata, i to u @uljima, Kosoru, Bijelom Polju, Rodo~u i Opinama, te

u Bijelom Polju, gdje je gorjela stolarska radionica. Na platou Risovca u Jablanici i dalje je aktivan po`ar, a po`arna linija duga je oko 18 kilometara. Pored vatrogasaca iz Jablanice, po`ar su gasili vatrogasci iz Tomislav-Grada, Posu{ja, Prozor-Rame, Mostara i Sarajeva, a djelovao je i helikopter OSBiH i Turske. Dio po`ara koji je ugro`avao stambene objekte i farmu sa 1.000 ovaca je pod kontrolom. Sa isto~ne strane Risovca, iznad sela Sovi}i, po`ar se u obliku obru~a spu{ta niz veliku strminu koji se brzo mo`e pro{iriti prema kotlini u MZ Doljani, gdje zavisno od vjetra u kratkom vremenskom roku mogu biti ugro`eni stambeni objekti u selu Sovi}i. A. H.

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

U @I@I

3

Po~ela Me|unarodna konferencija za mir

SARAJEVO JE PRIMJER

Balkan je simbol pote{ko}a, ali i potrebe za su`ivotom, ka`e Monti
Me|unarodna konferencija za mir "Na{a je budu}nost `ivjeti zajedno - Religije i kulture u dijalogu", u organizaciji katoli~ke organizacije Sant'Egidio iz Rima, po~ela je ju~er u Sarajevu. Na njoj u~estvuje vi{e od ~etiri hiljade predstavnika crkava i vjerskih zajednica iz cijelog svijeta, a u glavni grad BiH do{li su i visoki evropski du`nosnici, kao i du`nosnici niza svjetskih zemalja. U na{oj razli~itosti jedno je isto svi smo samo obi~ni ljudi, `eljni mira, sigurnosti i blagostanja. Grad Sarajevo i zemlja doma}in BiH najbolji su primjer te potrebe za mirom i me|usobnim po{tovanjem, istakao je tokom konferencije predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}.

POTREBE ZA MIROM
Foto: D. ]UMUROVI]

Lekcija iz bliske pro{losti
bol Balkana. Sarajevo je grad mira, raznih religija i dokaz da je su`ivot mogu}, poru~io je Monti. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} po`elio je da iz Sarajeva u svijet ode sna`na poruka o mogu}nosti zajedni~kog `ivota u BiH, u kojoj su, kako je istakao, stotinama godina `ivjele razli~ite religije i kulture u me|usobnom povjerenju i toleranciji. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je da su ovakvi skupovi jedan od preduslova koji daju nadu da se budu}nost mo`e graditi u miru. Srpski patrijarh istakao je da je srpski narod predan miru, ~emu ga u~i Srpska pravoslavna crkva, te izrazio uvjerenje da su i ostali narodi u regiji, tako|er, tome predani. Prisutnima su se obratili i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}, poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} i predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, koji su naglasili da izgradnja mira i zajedni~kog `ivota pripadnika svih religija u BiH nema alternativu.

Pobjeda razuma
- Ako postoji europski prostor u kojem je kultura multikonfesionalnosti i multietni~nosti ostavila dubok trag, u kojem su ljudi stolje}ima `ivjeli zajedno u razli~itosti, to je jugoistok Europe. Na`alost, bilo je vremena kroz povijest kada je taj jugoistok Europe stvarao razlog za sukobe i ljudsku patnju. @elim vjerovati da smo nau~ili lekciju iz nedavne pro{losti, da je do{lo vrijeme pobjede razuma, pomirenja i suradnje, kazao je Josipovi}, poru~iv{i da je mir u nama i oko nas, mir koji ~uva `ivot i mir za koji se mora raditi svaki dan. Po~a{}en {to boravi u Sarajevu je i predsjednik vlade Italije Mario Monti, koji je kazao kako religije vra}aju svoju veliku va`nost za mir u svijetu. - Balkan je simbol pote{ko}a, ali i potrebe za su`ivotom, a ovaj grad u kojem smo danas je sim-

Van Rompuy: Nadvladati razlike
Politi~ki lideri u Bosni i Hercegovini moraju nadvladati razlike i usuglasiti se oko vizije stabilne i demokratske budu}nosti zemlje, kazao je ju~er, nakon sastanka s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy. Izrazio je i nadu da }e BiH nastaviti u napredovanju ispunjavanja svih zahtjeva za ~lanstvo u EU do kraja godine, prvenstveno u provedbi presude Sejdi} - Finci, u duhu kompromisa i zajedni~ke odgovornosti. - Za to je potrebna sna`na politi~ka volja. Politi~ki lideri u BiH ve} su izrazili predanost implementiranju reformi. Ne postoji bolja alternativa za ovu zemlju od ~lanstva u EU i nikada ne}e postojati bolji trenutak za to kao {to je ovaj, istakao je Van Rompuy, dodav{i da }e EU nastaviti pru`ati podr{ku kroz razli~ite vrste resursa i kapaciteta, ali je na narodima i politi~arima BiH da ispune potrebne zahtjeve. Prema Izetbegovi}evim rije~ima, BiH je komplikovana zemlja ~iji je Ustav baziran na zaustavljanju rata, sa mehanizmima spre~avanja, a ne pokretanja. - BiH je kompleksna dr`ava sa te{kom pro{lo{}u i postoje razli~ita gledanja i emocije na pro{lost i budu}nost BiH, ali u jednoj stvari imamo konsenzus, a to je evropski put. Evropski put je jedna sna`na platforma za dugoro~nu stabilnost ove zemlje. Ne smijemo upadati u zamku centralizacije, ve} moramo i}i u procese integracije i potrebno je hitno napraviti takve mehanizme, poru~io je Izetbegovi}, i naglasio zna~aj hitnog rje{avanja presude Sejdi} - Finci, te potrebu vra}anja njenoj su{tini - omogu}avanju svakom gra|aninu da bira i bude biran. Van Rompuy je u pratnji svog doma}ina Izetbegovi}a obi{ao staru jezgru Sarajeva i posjetio najva`nije kulturno-historijske znamenitosti glavnog grada BiH.

BiH krije bogatstva
- Data nam je mogu}nost da `ivimo u miru, po{tujemo jedni druge i zajedno se molimo i borimo da svima bude dobro. Ovo je danas siroma{na zemlja, ali krije mnogo bogatstva i svi zajedno treba da radimo na tome da bogatstva postanu na{a realnost i postanu vlasni{tvo gra|ana ove lijepe, napa}ene zemlje, rekao je Finci. U~esnicima skupa prenesena je i poruka pape Benedikta XVI, koji je susret za mir nazvao "izrazom hodo~a{}a prema miru".
L. RIZVANOVI]

USTAVNI SUD FBiH

AMER KAPETANOVI]

SUD BiH

Po`eljna ratifikacija Sporazuma iz 1999.
Povodom najave premijera Hrvatske Zorana Milanovi}a da }e Vlada na ~ijem je ~elu uputiti Hrvatskom saboru na ratifikaciju Sporazum o granici s BiH, koji su 1999. potpisali hrvat ski pred sje dnik Fra njo Tu|man i predsjednik BiH Alija Izetbegovi}, Agencija Fena je zatra`ila komentar pomo}nika ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Amera Kapetanovi}a. Na pitanje koliko bi ratifikacija Sporazuma Izetbegovi} - Tu|man u Saboru Hrvatske i u Parlamentarnoj skup{tini BiH, olak{ala rje{avanje otvorenih pitanja granice izme|u dvije zemlje, Kapetanovi} je odgovorio potvrdno, jer bi pitanje granice, koja je najdu`a u regionu, bilo okon~ano dogovorom, bez me|unarodne arbitra`e. - Za Hrvatsku je ovo va`no jer stvara uvjete da u realnom roku u|e u Schengen, dok je za BiH ovo pitanje bitno kako sa aspekta verificiranja kopnene, tako i odre|ivanje morske granice. Mi smo, po UN konvenciji o pravu mora, pomorska zemlja sa svim pripadaju}im pravima, i ako je ve} tako, onda je jako va`no da verificiramo granicu na moru, pojas teritorijalnog mora i izlaz na otvoreno more. Za EU, pak, ovo je pitanje od izuzetnog zna~aja iz ~itavog niza razloga: od sigurnosnih do ekonomskih, precizirao je Kapetanovi}. Na pitanje da li bi to bilo najprihvatljivije rje{enje za obje strane, Kapetanovi} ka`e kako je te{ko prejudicirati kona~nu odluku Parlamentarne skup{tine BiH i Predsjedni{tva BiH o ovom pitanju. - Jer, napominjem da ni BiH jo{ nije zavr{ila proceduru ratifikacije ovog sporazuma. Oni }e svojom ratifikacijom ili njenim odbijanjem na najbolji na~in re}i koliko je to prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo za BiH, ka`e pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose.

Nastavak vije}anja o zahtjevu Nik{i}a
Ustavni sud FBiH bi danas trebao nastaviti sjednicu vije}anja i glasanja u predmetu po zahtjevu federalnog premijera Nermina Nik{i}a za rje{avanje spora s predsjednikom FBiH @ivkom Budimirom, a u vezi s dono{enjem odluke predsjednika FBiH o prihvatanju ostavke federalnog ministra prostornog ure|enja Desnice Radivojevi}a, javlja Fena. Na sjednici 30. augusta razmotreni su i analizirani svi dokazi u spomenutom predmetu kao i izjave stranaka i drugih osoba koje su pozvane na javnu raspravu odr`anu dan ranije.

Nastavak su|enja Ja{arevi}u
Nastavak su|enja Mevlidu Ja{arevi}u, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmetspahi}u, koji se terete za organiziranje teroristi~ke grupe, a u vezi s napadom na ameri~ku ambasadu u Sarajevu, 28. oktobra 2011. godine, zakazan je za danas u Sudu BiH. Dokazni postupak u ovom predmetu trebao bi biti nastavljen ispitivanjem novih svjedoka optu`be. Na pro{lom nastavku su|enja saop}eno je da je Sud BiH donio rje{enje da se prvooptu`eni Ja{arevi} premjesti iz KPZ-a Sarajevo u pritvorsku jedinicu Suda BiH, ~im se za to steknu uvjeti, javlja Fena. Su|enje u ovom predmetu po~elo je 15. juna.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

U d`ematu Ora{ Planje

IZJAVA DANA
Lijepo je imati nekog za koga mo`e{ sa sigurno{}u da zna{ da je gluplji od tebe, makar to bio i magarac

Otvorena plava d`amija
Uz hiljadu sati dobrotvornog rada, ulo`eno 600.000 KM Muslimani Bosne trebaju se ~vrsto dr`ati za u`e i ne razilaziti se, ka`e ef. Kavazovi}

Ramrok-pjeva~ i tekstopisac us, bo Amade crnogorski

DOBAR LO[
PO@ARI

ZAO

Predstavnici svih nivoa vlasti slo`ni su u ocjeni da sistem, kada su prirodne nepogode u pitanju, ne funkcioni{e. Pravo je pitanje ima li ga uop{te? Me|usobna uvjeravanja ko je kakvu opremu trebao kupiti, sa koje se stavke sredstva mogu koristiti za koje namjene, Hercegovini koja gori, ali i stanovnicima isto~ne Bosne, nisu od pomo}i.

PATRIJARH IRINEJ
Prva posjeta Sarajevu, uz obra}anje vjernicima, bitna je i zbog razgovora o zajedni~kim problemima sa muslimanima, katolicima i Jevrejima, a srpski patrijarh prisustvovao je i misi u Katedrali srca Isusova. Patnja nikom od nas nije strana, a za mir se svi trebamo moliti, poruka je koja }e valjda doprijeti i do onih koji mogu puno vi{e uraditi od samih vjernika.

Nakon u~enja dijelova Kur'ana, te Fatihe za sve vakife IZ-a i {ehide posljednjeg rata, mjesni imam d`emata Ora{ Planje Salko ef. Djedovi} pozdravio je i selamio oko 15.000 vjernika koji su do{li iz svih krajeva na{e zemlje da prisustvuju sve~anom otvaranju plave d`amije, ina~e druge takve u ovom d`ematu. O Ora{ Planjama nadahnuto je govorio predsjednik d`amijskog odbora Adem Mahalba{i}, kazav{i da d`emat Ora{ Planje ima 240 doma}instava. Danas se na njegovom podru~ju nalaze dvije d`amije, dvije vakufske ku}e, mesd`id i gasulhana. Prva d`amija izgra|ena je 1935, na istom mjestu izgra|ena nova 1970. godine, koja je rekonstruisana 2007/2008. i sada je u funkciji. D`amija sa dvije munare ko{tala je 600.000 KM, uz hiljadu sati dobrovoljnog rada d`ematlija i velikog broja vakifa, od kojih se izdvaja Nazif ]ori}, zvani Huso, kojem je pripala ~ast da otvori ovaj objekat.

Tuzlanski muftija Husein ef. Kavazovi} je simboli~no kazao da se mu sli ma ni Bo sne trebaju ~vrsto dr`ati za u`e i ne razilaziti se. - Krajevi u`eta su na{i me|a{i, a njih je kroz povijest ostavljala na{a ulema, pa je zada}a na nama da to u`e ~vrsto dr`imo slijede}i Allahove upute i poslanicu Muhameda a.s, napomenuo je ef. Kavazovi}.
Tuzlanski muftija Husein ef. Kavazovi}, kandidat za novog reisa

Pobijedi}e najbolji
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} ~estitao je Te{njacima na dosada{njim dobrim rezultatima, te poru~io: - Mi za Balkan moramo imati dr`avnu liniju odbrane, svoju stra`u i svoju nacionalnu liniju odbrane. Volimo ljude, nismo narod koji mrzi, ne svetimo se. Tribunal u Haagu je radi nas i genocida i zlo~ina nad nama osnovan. Imamo {ansu da uspijemo, ali ne smijemo dozvoliti da imamo vi{e ministara nego naroda. Mi }emo iz Sarajeva odaslati poruke mira i tolerancije. U proteklih 19 godina u na{im medresama je od{kolovano vi{e od {est hiljada u~enika i taj vi{ak mi nudimo za nacionalno osvje{tavanje, kazao je reis Ceri}. Osvr}u}i se na predstoje}i izbor novog reisa, rekao je da ima povjerenje u islamsku ulemu u BiH, u Sabor IZ-a, koji }e uspjeti izabraM. BEGI] ti najboljeg.

Bo`ije ku}e
Na ovaj na~in Med`lis IZ-a Te{anj privodi kraju projekat poslijeratne obnove i izgradnje vjerskih objekata na podru~ju ovog med`lisa, gdje je izgra|eno 16 d`amija, od kojih deset na mjestima gdje ih ranije nije bilo i jedna na mjestu poru{ene. - Mnogo br`e gradimo infrastrukturu, d`amije, puteve, od iz-

SEMBERKA
Program pokretanja proizvodnje u fabrici Semberka, koji su predstavili resorni ministri oba entiteta, budi nadu da se posao mo`e na}i i u povratni~kim mjestima. Doma}i proizvo|a~i, stavljanjem svih pogona Semberke u rad, mogu biti sigurni u otkup, a dio njih posta}e i nova radna snaga ove fabrike.

gradnje samih sebe, kazao je na~elnik Te{nja Fuad [i{i}, naglasiv{i da je tajna uspjeha ove lokalne zajednice upravo u poduzetnosti i vlastitoj kreativnosti. O zna~aju d`amija koje su "Bo`ije ku}e i koje su muslimanima znak identifikacije i njihov povijesni orijentir iz kojih se {alje poruka ljubavi, mira, uva`avanja i po{tovanja", govorio je zagreba~ki muftija dr. Aziz ef. Hasanovi}. - Muslimani Bosne bi trebali svako jutro prou~iti ~etiri fatihe: jednu sultan Fatihu, koji je na ove prostore donio vjeru islam, Gazi Husrev-begu, koji je otvarao {kole, bosanskom sultanu rahmetli Aliji Izetbegovi}u, zahvaljuju}i kojem muslimani Bosne nikada vi{e ne}e biti pod tu|om {apom, i na{im {ehidima koji su dali sebe u temelje ovoga {to danas imamo, kazao je zeni~ki muftija Ejub ef. Dautovi}.
Foto: D. ]UMUROVI]

VIJEST U OBJEKTIVU

SJEDE]A ODBOJKA
Nakon osam godina ponovo su najbolji na svijetu, a suze radosnice i ponos kojim su ispunili Bosance i Hercegovce dovoljni su da se i drugi sportisti na{e zemlje ugledaju na najbolju reprezentaciju na svijetu, onu u sjede}oj odbojci, predvo|enu kapitenom Sabahudinom Delali}em i trenerom Mirzom Hrustemovi}em.

Liturgija u Sabornoj crkvi
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej u hramu Saborne crkve slu`io je svetu arhijerejsku liturgiju, uz saslu`enje predstavnika visokih delegacija Vaseljenske, Aleksandrijske i Ruske patrijar{ije, episkopa Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. Patrijarh je, tako|er, prisustvovao i misnom slavlju u Katedrali srca Isusova, koje je uprili~eno povodom Me|unarodne konferencije za mir, a koju je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} s vi{e kardinala i biskupa. Patrijarh srpski apelovao je na sve hri{}ane da se potrude da Sarajevo ostane i hri{}anski grad, s obzirom na dramati~no smanjenje hri{}ana posljednjih godina.

VIJEST U

BROJU

specijalnih terenskih vozila tipa hamer, vrijednih 2,9 miliona dolara, ameri~ka vlada poklonila je Vojsci Srbije.

17

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

INTERVJU

5

Esad Hrva~i}, advokat civilnih `rtava rata protiv Republike Srpske

Turska nudi pomo},
politi~ari indiferentni
Razgovarala: Edina KAMENICA

Kada smo se pripremali za razgo vor s advo ka tom Esa dom Hrva~i}em, u notesu smo poredali desetak tema, no, sve smo to zaboravili saznav{i da su pristigle jo{ dvije presude Op}inskog suda Sarajevo koje se odnose na od{tetu porodica civilnih `rtava rata, a koje oni zastupaju. To su, dakle, ve} ~etiri presude po ovom osnovu? - O~ekujem da ovih dana po~nu pristizati i druge. Podsje}am, ukupno ih ima 99, a prva je donijeta sredinom juna. Na nju se `alila tu`ena Republika Srpska, mi to znamo, ali jo{ nismo dobili njihovu `albu, kako bismo mogli napisati svoj odgovor.

Upozorenje vje{tacima
I u ovim presudama tu`itelji su ~lanovi porodica poginulih, kojima je Sud dodijelio od 7.000 KM do 20.000 KM? - Rije~ je o tzv. orijentacionim kriterijima iznosa za utvr|ivanje visine pravi~ne nov~ane naknade nematerijalne {tete, koje je utvrdilo gra|ansko odjeljenje Vrhovnog suda FBiH. Kao {to i stoji u jednoj presudi, ti kriteriji nisu matemati~ka formula koja slu`i pukim automatizmom, jer odlu~ivanje o iznosu jeste su|enje. Problem je, ali ovaj ne uti~e u kona~nici, i to {to Zakon o obligacionim odnosima ne ure|uje pitanje odgovornosti za {tetu zbog smrti i tjelesnih povreda nastalih u okolnostima i uslovima rata. Mi smo tra`ili od{tetu za nematerijalnu {tetu, s tim da, recimo, od{teta za smrt sestre, koju tra`i brat, ili obrnuto, iznosi 7.000 KM, a od{teta djetetu za smrt roditelja, 20.000 KM ili 12.000 KM, zavisno od dobi i porodi~nog statusa. Po ~etiri osnove se izri~e od{teta: za fizi~ku bol, za pretrpljeni strah, za naru`enost i za stepen invaliditeta. Najbitnije je to {to je Sud u svim slu~ajevima dosad prihvatio da je RS

odgovoran za pla}anje {tete. Da li }ete se `aliti povodom ovih presuda? - Ho}u, i iz formalnih razloga, zbog tro{kova postupka. Sud ih je odredio kao da je u pitanju jedno lice, a rije~ je o grupi od trideset osoba, ili 12, u ~etvrtoj presudi, {to nikako ne mo`e biti isto kao i tro{kovi jedne osobe. No, va`niji je prigovor koji se odnosi na rok od kada teku zatezne kamate. Sud ra~una od dana podno{enja tu`be, a mi mislimo da treba od dana nastanka {tete. Kako je zakon regulisao to pitanje? - Samo ka`e da {tetnik ima pravo na od{tetu, a praksa je dosad bila razli~ita. Da li su vam poznate reakcije u RS-u na dosada{nje presude? - Oni sve osporavaju, ba{ sve, od vje{taka, iznosa tra`ene {tete, pravnog osnova, to posebno... Kada sam pomenuo vje{take, samo da napomenem da nam je njihovo pronala`enje dosad bilo veliki problem, isklju~ivo zbog cijene. Nijedan vje{tak nije pristao na to da, po osobi, dobije 50 KM, i to je osnovni razlog za {to tra`imo samo nematerijalnu od{tetu. ^ak je i sud upozoravao vje{take, no ni{ta nije pomoglo. Ne mogu se ljutiti. To je ozbiljan posao koji se ne mo`e raditi preko koljena. Na kraju smo uspjeli posti}i cijenu od 150 KM. Uvjeren sam da }e Sud, u slu~ajevima direktnih `rtava odrediti iznos od{tete od 20.000 KM do 100.000 KM. Kakve su reakcije na dosada{nje presude javnosti? - Nas prije svega zanimaju reakcije potencijalnih podnosilaca tu`bi, koji se svaki dan javljaju i sve ih je vi{e, ~ak i iz inostranstva, tako da ve} sada znamo da na{a kancelarija sve slu~ajeve ne}e mo}i preuzeti. Ve} imamo oko tri hiljade tu`itelja za koje radimo... pa, gotovo besplatno. Osim toga, kao civilne `rtve rata ili porodice tih `rtava, oslobo|eni su taksi, {to

je za njih vrlo va`no. Kako mislite nastaviti, jer, prakti~no, va{ klijent mo`e postati svaki stanovnik Sarajeva koji je makar dan proveo pod opsadom? - Svjesni smo te{ke materijalne situacije svih gra|ana, pa }emo najvjerovatnije sakupljati pristigle tu`be i kada ih bude, recimo 30, opet podnositi grupnu, jer }e tako i tro{kovi tu`itelja i na{i biti smanjeni.

Oslobo|eni taksi
Da li su takse oslobo|eni ~lanovi porodica poginulih? - Naravno, {to isti~em kao veliku olak{avaju}u okolnost, nedovoljno poznatu mnogima. [ta vas motivi{e da odustajete od velike zarade, jer, prema mnogima, minimalno bi za jednu tu`bu u normalnim okolnostima 2.500 KM? - Jako dobro znamo da bismo imali zainteresovanih klijenata i da smo radili sve pojedina~no, jer, ovo je naprosto pri~a koja se tek aktuelizira kod nas. Uostalom, prije nekoliko dana dobili smo iz Geneve, od jedne me|unarodne organizacije, molbu da im proslijedimo dosada{nju dokumentaciju. Navodno, oni za Ha{ki tribunal rade projekt o ratnoj {teti. Ta problematika mnoge zanima, samo je kod nas sramota o tome govoriti. I, {ta ste odgovorili Genevi? - Da od njih o~ekujemo puno vi{e informacija o projektu, o njegovoj svrsi, cijeni i o mnogo ~emu drugom. Ne pada nam na pamet da ono na ~emu mi ovdje doista izgaramo, a, ve} sam objasnio, da sve radimo s minimalnim tro{kovima, prepustimo tek tako drugima. Oslobo|enju sam ve} otkrio da }emo autenti~na svjedo~enja do kojih do|emo u ovim procesima, svakako uz pristanak tu`itelja, sakupiti u knjigu, na kojoj ne `elimo ni marku zaraditi, ali `elimo da istinu o onome {ta

Jo{ dvije presude civilnih `rtava rata u kojima se Republika Srpska progla{ava krivom za ratnu pogibiju ~lanova njihove porodice u Sarajevu

se de{avalo i to ne friziranu. A to {to Ha{ki tribunal nije od samoga po~etka oformio odjeljenje za {tetu, to je posebna pri~a. Kako na to gledate? - Jednako kao i na sve pravne poku{aje da se ustanovi isklju~ivo pojedina~na krivnja, pa, recimo, prema onoj poznatoj francuskoj presudi protiv Karad`i}a, kojoj su u na{oj zemlji mnogi aplaudirali, ispada da je Karad`i} sam kriv za sve {to se desilo porodici koja ga je tu`ila. Nema tu nigdje Republike Srpske?! Eto ~emu te`e te presude. A upravo je obrnuto i, recimo, kada podnosimo tu`be, mi ne postavljamo pitanje imena vojnika koji je ga|ao Sarajevo i prouzrokovao neku {tetu. Nas ne zanima ~ija je granata pala i sli~no. Op}epoznata je dokazana stvar ko je opkolio Sarajevo od 1992. do 1996, a djelimi~ni pravni osnov nalazimo i u ha{kim presudama Gali}u i Milo{evi}u. [ta biste posebno istakli iz tih presuda? - U Milo{evi}evoj se, recimo, nagla{ava krivica za psihi~ke patnje onih koji su bili u opkoljenom Sarajevu. Neka to svako sebi prevede. Ko od nas koji smo tada `ivjeli u Sarajevu nije do`ivio ove patnje? Samo po toj osnovi, mo`e se podnijeti tu`ba. U RS-u tvrde da iza va{eg rada stoji bo{nja~ka politika? - To je velika glupost! To apsolutno nije ta~no, na`alost nije. Ne u smislu da ovo treba da budu politizirani procesi, nego u smislu da oni budu institucionalno podr`ani i makar moralno. Na{i politi~ari sve ovo ignori{u, jer, o~ito, ne vide korist za sebe. Mogu vam re}i da smo samo imali ponudu iz Turske u vezi s tim da se pomogne `rtvama, odnosno da im se nadoknade njihovi tro{kovi za podno{enje tu`be. Pod punom odgovorno{}u ka`em da mene nikada niko, nijedan politi~ar pa ni bo{nja~ki nije ni nazvao.

Foto: D. TORCHE

TAKORE]I... MLADA BOSNA
Srpski re`iser Emir Kusturica potvrdio je da }e se glavna ulica u Andri}gradu zvati Mlada Bosna, poru~iv{i onima koji ovu organizaciju, kojoj je pripadao i Ivo Andri}, nazivaju nacionalisti~kom, da istorija govori da su njeni ~lanovi bili i Srbi i muslimani, pa ~ak i Hrvati, javlja Srna. Govore}i o namjeni zgrada u Andri}gradu, Kusturica je naveo da je odlu~eno da se umjesto robne ku}e, koja je bila predvi|ena, taj funkcionalni prostor iskoristi za akademiju lijepih umjetnosti. Na optu`be protivnika Andri}grada i njega li~no, Kusturica u svom maniru odgovara: "Ko mene kamenom, ja njega gradom."

6

REPORTA@A
VIJESTI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

MARTINBROD Kosti djece, `ena i staraca ~ekaju

Istraga o groblju sta
Iz JP Autoceste FBiH tra`e istragu
U javnosti su se posljednjih dana pojavile spekulacije o motivima za podmetnute po`are u HNK-u. Navodi se sumnja da je jedan od motiva za podmetanje po`ara promjena namjene {umskog i poljoprivrednog zemlji{ta u gra|evinsko na trasi koridora 5c, saop}eno je iz JP Autoceste FBiH. Iz tog preduze}a, me|utim, navode da je promjena namjene zemlji{ta u isklju~ivoj nadle`nosti kantona. - Moramo naglasiti da trasa koridora 5c najve}im dijelom u Hercegovini prolazi preko dr`avnog zemlji{ta za koje se ne napla}uje naknada prema Zakonu o eksproprijaciji bez obzira na vrstu namjene zemlji{ta. Svako dovo|enje u vezu JP Autocesta FBiH s po`arima koji su buknuli na vi{e podru~ja u BiH jeste poku{aj da se skrene pa`nja s aktivnosti na izgradnji koridora i da se ova prirodna katastrofa iskoristi u dnevnopoliti~ke svrhe, isti~u iz JP Autoceste FBiH, te tra`e da se {to prije ra zotkriju po~inioci te da se saznaju pravi motivi za podmetanje po`ara i naru~ioci ovakvih bestijalnih medijskih podmetanja.

Grupa monaha, stradali iz Ljuto~ke doline, poginuli u akciji Oluja, naga|anja su koja ne piju vode, jer su kosti puno starije Posuda za tamjan i DNK analiza
Dr`avni tim za ekshumacije iz Banje Luke, po nalogu Suda BiH, okon~ao je ekshumaciju masovne grobnice iz dvori{ta jedne ku}e u Martinbrodu. Iza pripremljenog {alunga za potporni zid ku}e iznijeli su {est velikih plasti~nih vre}a, punih izmije{anih kostiju i ljudskih ostataka od dvadesetak osoba. Mu{kih i `enskih, najvi{e djece, ~ak i beba, te starijih osoba, {to bi se reklo, neja~i. Pronalazak ove grobnice popra}en je skandalima. Prvo se pojavila vijest o naga|anjima i pretpostavkama da se radi o ubijenim i nestalim Bo{njacima sa prostora Ljuto~ke doline. Kasnije se, ocjenom stru~njaka, utvrdilo da se radi, ipak, o starijim skeletima, te da vjerovatno datiraju iz Drugog svjetskog rata.

Izneseno {est vre}a kostiju

Razgovor sa vlasnicom ku}e

Sudski nalog
Mje{tani su bili ogor~eni zbog ishitrene pretpostavke da su u pitanju nestali Bo{njaci, a dodatnu te`inu problemu dala je ~injenica da je policiji stigla anonimna dojava, te je i sam ministar policije USK-a [efik Smlati} izrazio sumnju da se gra|evinskim radovima umalo nije desilo da grobnica bude zabetonirana. Kada su eksperti preuzeli posao, po strani je ostavljena ta sumnja da li je postojala namjera ili nemar prikrivanja, akteri doga|aja to izri~ito negiraju. Na licu mjesta zatekli smo istra`itelje, policiju i vlasnicu ku}e u ~ijem je budu}em potpornom zidu bila grobnica. Vlasnica je ogor~ena, {to zbog ranijih medijskih izvje{tavanja, {to zbog godi{njeg odmora kakvog nema ni u horor-filmovima. Ina~e `ivi u Italiji, a ovu ku}u koristi samo za odmor. Napravila je iznimku, ali ka`e da je sa svog imanja najurila brojne novinske ekipe, ne dozvoljava fotografisanje niti ulazak u posjed bez sudskog naloga. Ali istra`itelj iz Banje Luke Slavi{a Du~i} bio je raspolo`en da nas uputi u aktivnosti. Pokazao nam je ne{to kao manju posudu, tvrde}i da je ona karakteristi~na za pravoslavna groblja i da slu`i za tamjan. Iako smo `eljeli po{tovati odluku vlasnice o fotografisanju, istra`itelj nam je sugerisao da to zabilje`imo.

Monasi iz XVII vijeka
Slavica Bosni}, vlasnica ku}e gdje su prona|eni ljudski skeleti, ka`e da je bila u Italiji i za vijest je saznala iz medija. - Da li Vam je pokvarilo idilu kada ste saznali {ta je na|eno? - Naravno, neugodno sam se iznenadila, naime, nisam se iznenadila {to su prona|ene kosti, jer to je bila vojna krajina, poznato je to iz istorije. Izme|u ostalog, imam saznanja od crkve i mje{tana da su se tu vodile borbe u XVII vijeku. Me|utim, iznenadilo me je, ~im su se prona{le kosti, prijavljeno je 23. avgusta, ni{ta nije re~eno da se radi o starim kostima, da bi se dan kasnije (bila sam u Italiji i ne znam {ta se dogodilo) napravila od toga politi~ka hajka. Proizvoljne ocjene krenule su sa najvi{eg nivoa Kantona da se radi o kostima iz ovog rata. - Mislite na ministra policije koji je dolazio na lice mjesta? - Naravno, to je nedopustivo da ministar Kantona daje proizvoljne ocjene, to je politi~ki nezrela odluka, naro~ito za Mar tinbrod, koji je nacionalni park. - Ministar i policija su saznali putem anonimne dojave? - Znamo mi to kako je to do{lo. - I kako je to do{lo? - Stvar se ispolitizirala i kad sam do{la, ja sam anga`irala Tu`ila{tvo i zapravo sam insistirala da se {to prije utvrdi o ~emu se radi i da se kosti odnesu. Me|utim, nekome je bio cilj da se o tome puno pri~a i to je podignuto na najvi{i novo, ~itava ex-Jugoslavija, bilo je na svim televizijama. Ogor~ena sam, tra`it }u od najvi{ih organa demanti, ili bar moralno da se osje}aju krivim, ne mo`e se tako raditi. - [ta su mje{tani rekli, kako su do{le kosti? - Ka`u, zapravo, da je to uvijek bilo trusno, ~ak iz crkve ka`u da su to u XVII vijeku bili monasi. Jedan iskusan patolog vam ne}e re}i, ali on ve} golim okom vidi da se radi o starim kostima, ve} je utvr|eno da nisu od prije 20, nego prije 200 godina. - Ne ulaze}i u period, jo{ manje u nacionalnost tih nesretnika, zar nije bilo ljudski da se to odmah javi prije ikakvih radova? - Akcenat je da su do{li najvi{i du`nosnici Kantona i dr`ave, da se slikalo i da su dolazili novinari. Ja vam ne bih dopustila da sad do|ete, potjerala sam novinare, ali ho}u da dam izjavu. A posla}u otvoreno pismo medijima. Na televiziji je objavljeno vrlo korektno o ~emu se radi, od ne~eg se mora krenuti, moraju ljudi reagirati. Ne mo`e se tako politizirati, rat je zavr{en, ne mo`e se govoriti o ne~emu gdje ne postoje ~ak ni pretpostavke. Ljudima na najvi{im dr`avnim funkcijama ne smiju se dozvoliti neozbiljne izjave. - A ova ku}a i zemlji{te, od kada su Va{i? - Od 2005. Kupila sam ku}u sagra|enu i ja sam je preuredila. Htjela sam urediti i dvori{te, odnosno, vjerovatno se dogodilo, ovi su ljudi na{li kosti kada su radili ku}u i oni su samo prebacili dolje i sakrili. - Prethodni vlasnici, mo`ete li nam re}i ko? - Ne prethodni vlasnici, nego ovi gore (susjedi). Znate {ta, vi mene sad ispitujete, a ja dajem akcenat na politizaciju, predizbornu politizaciju. Mene sad zanima, ovo {to pri~am, da li }e se objaviti, da na neki na~in autoriziram. Ne `elim da se moje rije~i izvrnu. - Mo`e li da sve bude citirano kako ste rekli? - Da naravno, ja sam samo za istinu. Ovo je sve ispolitizirano, nekome je jako stalo da sve bude tako. Ja sam insistirala da se {to prije izvr{i ekshumacija, razgovarala sa patolozima i oni su odmah isklju~ili mogu}nost da se radi o kostima novijeg porijekla.

Pomen stradalima u Grabovici
U povodu obilje`avanja 19. godi{njice stradanja 33 hrvatska civila u mjestu Grabovica, ju~er je na mjesnom groblju slu`ena sveta misa te su polo`eni vijenci ispred spomen-obilje`ja civilnim `rtvama ovog mjesta. Vijence su polo`ili predstavnici izaslanstava Hrvatskog narodnog sabora, Vlade HNK-a, HSP-a BiH, ureda predsjednika FBiH, Ministarstva odbrane BiH i OSBiH, te Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica '93, javlja Fena. Tragedija u Grabovici dogodila se u no}i na 9. septembar '93, kada su pripadnici Armije BiH ubili 33 hrvatska civila, me|u kojima je najmla|a `rtva Mladenka Zadro imala ~etiri godine, a najstarija Marko Mari} 87 godina.

Istra`itelj Slavi{a Du~i}

Dva miliona ulaganja
Prvi McDonald’s restoran u Republici Srpskoj bit }e otvoren, kao {to je i planirano, u prvoj polovini oktobra u Gospodskoj ulici, u Banjoj Luci. Vrijednost ove investicije je ve}a od dva miliona KM, od ~ega je gotovo polovina investirana u gra|evinske radove koje provode lokalne firme s teritorije RS-a, javlja Fena. Osim finansijske investicije za izgradnju i opremanje restorana i poreza, najve}i doprinos kompanije McDonald’s lokalnoj zajednici je zapo{ljavanje oko 80 mladih ljudi.

Mnogo tijela
- Tim za ekshumacije po~eo je rad, postupamo po naredbi Suda BiH i vr{imo ekshumaciju na lokalitetu Donji Radi}i, Martinbrod. Prema raspolo`ivim informacijama, prilikom radova kod jednog privatnog objekta do{lo je do obru{avanja terena i otkri}a

ve}e koli~ine ljudskih ostataka. Mi smo ih ekshumirali, u veoma su lo{em stanju, antropolo{ki rad je u toku i tra`i}emo DNK analizu kako bi se izbjegle sve {pekulacije. Ovdje su prisutni i posmatra~i Me|unarodne komisije za nestale, patolog i istra`ioci. Radi se o mnogo tijela koja se nalaze, bukvalno, zajedno u masi. Ima tu beba, djece, pa sve do odraslih, starijih osoba. Prema indicijama iz istrage, imamo razloga da sumnjamo da se ovdje radi o jednom veoma starom groblju. Preliminarnim rezultatima mo`emo isklju~iti mogu}nost da se radi o `rtvama iz proteklog rata, mo`da iz perioda Drugog svjetskog ili ~ak starijeg, kazao nam je istra`itelj Du~i}. Ima i onih koji se ne sla`u da

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

REPORTA@A
VIJESTI

7

"vje{ta~enje" na nacionalnost

arom stotine godina
Konferencija o visokom obrazovanju
Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke bi}e doma}in Prve me|unarodne konferencije o temi "Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) i sinergija s evropskim prostorom istra`ivanja (ERA) s fokusom na mobilnost", koja }e biti odr`ana u okviru kopredsjedavanja Bosne i Hercegovine grupom za pra}enje napretka bolonjskog procesa (BFUG). Kako je priop}eno iz ureda za informisanje Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, konferencija }e se odr`ati u srijedu i ~etvrtak, 12. i 13. septembra, u sarajevskom hotelu Hollywood na Ilid`i. Sudjelovanje na konferenciji potvrdili su eminentni stru~njaci za reformu visokog obrazovanja iz BiH i Evrope, a uz doma}ina, federalnog ministra obrazovanja i znanosti Damira Ma{i}a, na sve~anosti otvorenja trebali bi se obratiti i zamjenica ministra civilnih poslova BiH Denisa Sarajli} Magli} i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi}.

Voda za stanovnike Popovog polja Bez izvinjenja
Osvr}u}i se na prozivke vlasnice ku}e, prvi ~ovjek policije USK-a [efik Smlati} ka`e da su one neosnovane, te da je policija profesionalno uradila posao. - Policija da nije do{la i prekinula radove, ta bi grobnica bila zabetonirana. Ako joj je krivo zbog toga {to sam rekao, ja iza toga stojim i sada, a Ministarstvo se nema za {ta izvinjavati, kazao je Smlati}. njeg manastira Rmanj su ponudili da poslije budu sahranjeni u dvori{tu crkve. Susreli smo se i sa sve{tenicima zbog toga, me|utim, oni ne `ele ni{ta da ka`u dok istraga traje. Zbog toga {to osje}aju da je povrije|eno njihovo stado, ka`u da federalna, dr`avna i kantonalna televizija nisu dobrodo{le, ali da }e govoriti ukoliko do sahrane do|e. A sa sahranom se ne sla`e ni istra`itelj Begi}, koji ka`e da se to ne}e dozvoliti, vjeruju}i da se ipak radi o `rtvama Bo{njacima. Svojatanje se nastavlja, a glavobolje tek po~inju, jer i jedni i drugi su osjetljivi na vlastite kosti, a nema te forenzi~ke ni antropolo{ke analize koja bi iz dje~ijih kostiju mogla utvrditi nacionalnost. Da su kojim slu~ajem banalni gra|evinski radovi zavr{eni do kraja, nikakve pri~e ne bi ni bilo. Kako re~e vlasnica ku}e, ovo je trusno podru~je, vojna krajina i uvijek je bilo `rtava i ratova. Sutra, bilo ko drugi, ako na|e masovnu grobnicu u svojoj avliji, neka ne bude iznena|en. I to se de{ava.
Fahrudin BENDER

Vr{ilac du`nosti gradona~elnika Trebinja Dobroslav ]uk pustio je u rad primarne cjevovode u selima Grmljani i Sedlari u Popovom polju. Sa primarnih cjevovoda }e u drugoj fazi projekta biti razvedena sekundarna vodovodna mre`a do svih doma}instava u ovim mjestima. Zdravko Pramenko je u ime mje{tana Sedlara rekao da je u sistem vodosnabdijevanja Popovog polja u posljednje vrijeme ulo`eno vi{e od milion maraka, javlja Srna. Vodosnabdijevanje u selima Grmljani, Sedlari, Dra~evo i Drijenjani radi u etapama ve} osam godina. Pramenko je istakao da je sistem ura|en zahvaljuju}i razumijevanju i donacijama [panije, Vlade Republike Srpske i grada Trebinja. ]uk je na staroj }upriji u Popovom poljicu otkrio spomen-plo~u banu Petru Ivani{evi}u, na ~iju je inicijativu 1921. izgra|en most koji spaja lijevu i desnu stranu Popovog polja.

Manastir Rmanj: Mogu}a organizacija sahrane

je u pitanju pravoslavno groblje, ali prethodno su isklju~ene sljede}e mogu}nosti: da se radi o stanovnicima Ljuto~ke doline nestalim '92. godine, zatim {pekulisalo se i da se radi o `rtvama hrvatske akcije Oluja, a bilo je pri~e i da se radi o nekim monasima, {to je, tako|er, isklju~eno zbog mno{tva kostiju djece. Ali, nije isklju~eno da se radi o stanovnicima koji su ubijeni '41. godine. Na stotinu metara vazdu{ne linije od ovog dvori{ta se vidi `eljezni~ka stanica, gdje se tada desio krvavi zlo~in. - Pribli`no 7. septembra 1941. tu je dovedeno 420 muslimanskih civila iz doline, vezani su `icom, odvedeni preko brda u Hrvatsku i ubijeni kod jame Golubnja~a. Pre`ivio je samo Mujo

ZLO^IN IZ '41. Nije isklju~eno da se radi o stanovnicima koji su ubijeni '41. godine. Na stotinu metara vazdu{ne linije od dvori{ta se vidi `eljezni~ka stanica, gdje se tada desio krvavi zlo~in
Dervi{evi}, koji je pri~ao o tome, a njihova tijela nikad nisu prona|ena niti ih je ko tra`io. Ni`e Martinbroda, kod Kulen-Vakufa, na lokacijama Pland`i}i i Vlahovi{ta, ubijeno je jo{ 900 stanovnika. A eto, i ovdje se upravo radi o `enama i djeci, moramo misliti i

na tu mogu}nost, kazao nam je Mujo Begi}, istra`itelj ekspertnog tima iz Biha}a.

Televizije nisu dobrodo{le
Prema podacima iz vi{e izvora, nakon Drugog svjetskog rata 2.300 ljudi iz Ljuto~ke doline je nedostajalo prilikom popisa. Uglavnom se radilo o Muslimanima, ali to je i u vrijeme Jugoslavije bila tabu-tema, tvrdi Begi}, koji je doktorirao na nau~nim radovima koji tretiraju upravo ovu tematiku. Ostatke tijela u crnim vre}ama pogrebno dru{tvo je prevezlo u istra`ni centar u Banju Luku. S obzirom na to da ve}ina povratnika u Martinbrodu vjeruje da se radi o Srbima, i sve{tenici obli`-

Izlet penzionera iz Modri~e
Udru`enje penzionera iz Modri~e organizovalo je ju~er jednodnevni izlet na Dugu Njivu za 530 ~lanova tog udru`enja i 20 gostiju - predstavnika lokalne vlasti i penzionera iz bratskog udru`enja iz Br{adina u Srbiji. Nakon obilaska manastira na Dugoj Njivi, u Spor tsko-rekreativnom centru Rije~ani, prire|eni su ru~ak i dru`enje. Izlet je organizovan povodom Dana penzionera, a iz Udru`enja su podsjetili na izlete prethodnih godina i dru`enja u Banji Vru}ici i Liplju kod Tesli}a, u mjestu Ozren kod Petrova, te Rije~anima.

8

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Iz SDA podsje}aju na najave Zlatka Lagumd`ije

Umjesto zapadne Njema~ke, SDP pravi Sjevernu Koreju
Prosje~na penzija za dvije godine, otkad je SDP najve}a vladaju}a stranka, "oti{la je naprijed" u FBiH za svega 10,33 KM, ka`u u SDA
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija nakon oktobarskih izbora 2010. godine samouvjereno je najavio da }e od FBiH napraviti zapadnu Njema~ku, a osnovni ekonomski pokazatelji govore da }e FBiH prije postati Sjeverna Koreja. O~ito je da Lagumd`ija pri~om o izmi{ljenim koalicijama `eli skrenuti pa`nju javnosti sa klju~nih pitanja i prikriti ~injenicu da je njegova zaokupljenost uspostavom vlasti po njegovim ar{inima rezultirala s dvije izgubljene godine, saop}ili su iz SDA.

Rast nezaposlenosti
- Iako je u kampanju za lokalne izbore SDP u{ao sa sloganom "Idemo naprijed", podaci pokazuju da krupnim koracima idemo zapravo nazad. Osnovne `ivotne namirnice u protekle dvije godine poskupjele su za 34 posto, dok je prosje~na pla}a u FBiH pove}ana za svega 19 KM, sa 804 na 823 marke. Ni mjese~na primanja penzionera ne prate rast cijena prehrambenih proizvoda. Prosje~na penzija za dvije godine, otkad je SDP najve}a vladaju}a stranka, "oti{la je naprijed" u FBiH za svega 10,33 KM. SDP je, tako|er, obe}ao otvaranje novih radnih mjesta; me|utim, dr`ava za ~ovjeka postala je dr`ava za zapo{ljavanje strana~kih funkcionera, rodbine i poslu{nika. Za to vrijeme FBiH bilje`i rast nezaposlenosti. Od kada je Lagumd`ija obe}ao zapadnu Njema~ku pa do danas, u FBiH je nezaposlenost porasla za 13.803 osobe. Ista situacija je i u cijeloj dr`avi. U prethodne dvije godine u

Bosni i Hercegovini tra`i posao dodatnih 25.600 ljudi, penzije su pove}ane za mizernih {est, a prosje~na pla}a za 24 KM, istakli su iz Stranke demokratske akcije. U SDA smatraju da je jedan od glavnih ciljeva SDP-a bio i rast direktnih stranih ulaganja, te pobolj{anje poslovne klime. Me|utim, prema godi{njem izvje{taju Svjetske banke Doing Business za 2012, BiH se od 183 zemlje nalazi na 125. mjestu, dok je, prema istom izvje{taju iz 2010, na{a zemlja bila 116.

Male investicije
- Ova kvo tre ti ra nje BiH na me|unarodnoj finansijskoj sceni rastjeralo je i strane investitore, {to je dovelo do drasti~nog pada direktnih stranih ulaganja. SDA, s druge strane, nije nikada samo

pri~ala o investicijama, nego ih je i donosila. Godine 2006. (1,1, milijarda eura) i 2007. (1,628 milijardi eura) bile su rekordne po investicijama koje su u{le u BiH, dok su u protekle dvije godine zabilje`ene rekordno male investicije. S druge strane, u 2010. priliv stranog kapitala iznosio je 358,7 miliona KM, a pro{le godine oko 320 miliona eura. Da krupnim koracima idemo nazad, a ne naprijed, govori i podatak da u prvoj polovini ove godine priliv stranih investicija iznosi mizernih 51,5 miliona KM, ka za li su u SDA, te po zva li gra|ane da jo{ jednom pro~itaju Platformu koju je SDPBiH ponudio bira~ima 2010, kako bi stekli uvid koliko su i kako neispunjena obe}anja iz te platforme uticala na `ivot gra|ana.

Kandidati SDUBiH za OV Centar Sarajevo

Po~elo munjevito asfaltiranje ulica
Kandidati Socijaldemokratske unije BiH za Op}insko vije}e Centar Sarajevo upozoravaju da se op}inska administracija probudi svake ~etiri godine, uo~i lokalnih izbora, i nastoji nadoknaditi sve propu{teno u svom mandatu. - Iako je gra|evinska sezona gotovo na izmaku, cijela op}ina Centar je pretvorena u veliko gradili{te, saop}eno je iz Op}inske organizacije SDUBiH Centar i da su mnogi infrastrukturni projekti koji godinama ~ekaju na realizaciju sada, zahvaljuju}i predizbornoj kampanji, u zavr{noj fazi realizacije. Ilustriraju to stanjem u Ulici Avde Sumbula, "u kojoj se o tro{ku Op}ine Centar munjevitom brzinom stavlja novi sloj asfalta". S obzirom na dinamiku i intenzitet izvo|enja radova, gra|anima op}ine Centar bi bilo najbolje da su izbori svake godine, jer bi ve}ina potrebnih radova na infrastrukturi bila zavr{ena u razumnom roku, smatraju kandidati SDU za OV Centar. Dodaju da je pona{anje op}inske administracije potpuno neopravdano, jer se sredstva poreznih obveznika ne tro{e na vrijeme, racionalno i namjenski u skladu s potrebama. Kao kandidati za Op}insko vije}e Centar, ukoliko dobijemo povjerenje gra|ana, zalagat }emo se za princip da se gra|evinska sezona svake godine iskoristi maksimalno u~inkovito kao da se radi o izbornoj godini, saop}eno je iz OO SDUBiH Centar.

SRSRS: Mnogo mladih na listama
Lider Srpske radikalne stranke RS-a Milanko Mihaljica rekao je da je cilj ove stranke da u svim op{tinama Srpske osvoji odborni~ka mjesta i da pobijede kandidati za na~elnika koje SRS podr`ava. Mihaljica je, na predizbornoj konvenciji u Banjoj Luci, istakao da su nosioci lista SRS-a Republike Srpske za lokalne izbore ugledni ~lanovi stranke i javne li~nosti. Mi ha lji ca, ko ji je i no si lac odborni~ke liste SRS-a RS-a u Novom Gradu, istakao je da se na listama ove stranke nalazi mnogo mladih, te da o~ekuju najbolji izborni rezultat do sada. Na predizbornoj konvenciji SRS-a RS-a predstavljeni su kandidati stranke na predstoje}im lokalnim izborima u svim op{tinama Srpske.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012. Kandidat za na~elnika Novog Grada iz SDA poru~uje

9

ISKORISTIMO GLAVNI
RESURS - LJUDE
Vodosnabdijevanje, zavr{etak devete transverzale i obnova najoptere}enijeg doma zdravlja u Kantonu samo su neki od prioriteta
Program SDA, odnosno kandidata ove stranke za na~elnika Op}ine Novi Grad na predstoje}im lokalnim izborima Semira Efendi}a, u osnovi sadr`i tri centralne teme: izgradnju infrastrukture, koja }e biti u funkciji razvoja op}ine, zatim stvaranje ambijenta za razvoj privrede i zapo{ljavanje, te unapre|enje servisnih usluga Op}ine prema svim gra|anima u funkciji boljeg `ivota. - Prevashodno moramo rje{avati probleme komunalne infrastrukture u dijelovima op}ine gdje nemamo obezbije|eno vodosnabdijevanje stanovni{tva kao ni kanalizacionu mre`u. Zatim, potrebno je uraditi rekonstrukciju nekih vitalnih objekata u na{oj op}ini od kojih bih izdvojio Dom zdravlja Kumrovec, kao zdravstvenu ustanovu sa najvi{e pacijenata u Kantonu Sarajevo, ali i u najrazru{enijem stanju, te rekonstrukciju Ulice Adema Bu~e, ka`e Efendi}. [to se ti~e saobra}ajne infrastrukture, Efendi} napominje da je apsolutni prioritet Novog Grada izgradnja IX transverzale kako bi se dio op}ine na kojem `ivi oko tre}ina stanovnika komunikacijski uvezao sa njenim ostatkom. - Na teritoriji op}ine Novi Grad ne postoji nijedna transverzala koja popre~no povezuje dijelove grada, tako da gra|ani na putu iz jednog u drugi dio op}ine moraju putovati preko teritorija Ilid`e ili Novog Sarajeva. Radi se o projektu izgradnje nadvo`njaka, ta~nije kolskog mosta na lokaciji Alipa{in Most I (Boljakov Potok), koji je predvi|en regulacionim

Tihi}: Otpor praznim parolama
Na tribini SDA u Gra~anici je Hazim Vikalo, kandidat SDA za na~elnika ove op}ine, rekao da je do 2000. ova op}ina bila vode}a u BiH po proizvodnji, realizaciji programa i projekata, a u posljednjih 12 godina je "~ar{ija od posla" doslovno ostala bez posla. - Sramotno je da u 21. stolje}u pola op}ine ima vodu, a ona druga polovica se snalazi kako zna, istakao je Vikalo pred brojnim ~lanovima i simpatizerima SDA, dodav{i da posebnu pa`nju, dobije li povjerenje bira~a, namjerava posvetiti osiguranju {to boljih uvjeta `ivota mladima. Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, govorio je prisutnima o tome kako je politi~ka situacija u cijeloj dr`avi slo`ena i te{ka, da zakoni ne bi trebalo da se kreiraju prema li~nim interesima, ve} prema interesima gra|ana. - Stav SDA je da mladi imaju i da }e imati svoje mjesto ne samo u strukturama stranke ve} u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti. Mi smo to ve} dokazali, a vi podr`ite tim {to }ete, na izborima, glasati za SDA, rekao je Tihi}, poru~iv{i da se borba SDA za dostojanstven `ivot gra|ana i perspektivniju budu}nost nastavlja, te da je vrijeme da se odupremo praznim parolama.

Odsustvo vizije upravljanja
Vlast sa SDP-om na ~elu u proteklih 12 godina nije vidjela {ansu za razvoj Novog Grada, smatra Efendi}. - Op}ina je pretvorena u jednu masovnu spavaonicu, prljavu i nesigurnu. Masovna nezaposlenost 20.000 stanovnika, siroma{tvo u kojem `ivi gotovo pola gra|ana, droga, plja~ke i napadi na stanovni{tvo, i ono {to je najva`nije, odsustvo svake vizije upravljanja op}inom, garant su da su ovdje Damir Had`i} i njegovi poslu{nici uzalud potro{ili 12 godina. Jednostavno, Novi Grad zaslu`uje bolje, isti~e Efendi}.

Ivani}: Nisu svi politi~ari isti
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} ka`e da je ubije|en da }e odborni~ka lista PDPa za Skup{tinu grada Banja Luka dobiti veliku podr{ku gra|ana i da }e ova par tija biti jedan od klju~nih faktora naredne ~etiri godine. Ivani} je naglasio da su predstoje}i lokalni izbori vrijeme za glasanje, te da se gra|ani ne obaziru na pri~u da su svi isti, javila je Srna. "Ba{ na ovim izborima treba glasati. Nisu svi politi~ari isti, nisu sve politi~ke partije iste. Ima puno novih ideja koje se u PDP razvijaju", rekao je Ivani} u Banjoj Luci na centralnom skupu Gradskog odbora PDP-a. Nosilac odborni~ke liste Branislav Borenovi} rekao je da PDP, na bazi svog plana pet puta tri, `eli rje{avati probleme zapo{ljavanja Banjalu~ana, pred{kolskog vaspitanja, korupcije i kriminala, infrastrukture. Kandidat za gradona~elnika Koalicije "Zajedno za Banju Luku" i lider Demokratske par tije Dragan ^avi} naglasio je da je njegov program, koji podr`ava {est politi~kih par tija, okrenut gra|anima, a ne tajkunima i biznismenima.

Efendi}: Nadvo`njak predvi|en u regulacionom planu

Elektronska uprava
U SDA smatraju da je u Op}inu Novi Grad potrebno uvesti elektronsku upravu {to je do sada najbolji mehanizam za{tite od korupcije, kroz najve}i stepen transparentnosti koji omogu}ava. Pored toga, Op}ina mora biti na usluzi gra|anima kroz maksimalno skra}ivanje procedura u svim postupcima koje vodi za njihove potrebe. - Sasvim je prirodno da Novi Grad koji se nalazi u srcu grada Sarajeva iskoristi svoje konkurentske prednosti kao {to su polo`aj i ljudski potencijal, u smislu ponude uslu`nih djelatnosti, jer upravo ove vrste djelatnosti ne zahtijevaju velika ulaganja, a uz to su pogodna za brza i masovna zapo{ljavanja vi{kova radne snage i nezaposlenih, napominje Efendi}. planom i za koji postoji interes Kantona kada je u pitanju finansiranje projekta, isti~e Efendi}. Svaka lokalna zajednica, ukoliko ho}e da ima realnu politiku razvoja, mora koristiti resurse koji joj se nalaze na raspolaganju. Mi smatramo da je na{ glavni resurs ljudski potencijal kojim op}ina raspola`e, poru~uje kandidat za na~elnika, dodaju}i kako su geografski i komunikacijski polo`aj, te administrativno pripadanje glavnom gradu velike povoljnosti Novog Grada.
J. M.

Suljkanovi}: Bar tri odborni~ka mjesta u Doboju
U sali Doma vojske u Doboju SDPBiH je organizovao predstavljanje kandidata za op}inske izbore, a novih 412 ~lanova dobilo je ~lanske kar te. Potpredsjednik RSa i predsjednik SDP-a Doboj Enes Suljkanovi} uvjeren je da }e SDP u Doboju osvojiti najmanje tri odborni~ka mjesta. - Uvjeren sam u bolje rezultate jer je SDP-u od aprila pristupilo 412 novih ~lanova i to je garant za na{ uspjeh u gradu Doboju na op{tinskim izborima, rekao je Suljkanovi}. Nositeljica liste SDP-a za Skup{tinu grada Doboja Marina Turki} kazala je da }e se boriti za prava `ena. - Bori}u se za ve}a prava `ena, ali }e se ta prava morati podr`ati iz bud`eta Op{tine Doboj. To bi bila pomo} `enama za subvencije boravka njihove djece u obdani{tima i da se odrede sredstva za ljekarske preglede `ena, kazala je Turki}.

Decentralizacija Srpske
Demokratski narodni savez zalaga}e se za decentralizaciju Republike Srpske, uz ja~anje ovla {te nja lo kal nih za je dni ca, sa ~vrstom Srpskom u okviru dejtonske strukture BiH, poru~eno je na izbornoj konvenciji ove stranke u Banjoj Luci. Predsjednik DNS-a Marko Pavi} rekao je da ova stranka `eli da se utvrdi kao tre}a u Republici Srpskoj, za {ta ima podlogu u povjerenju bira~a, ali i u 1.284 kandidata u svim op{tinama Srpske i ~etiri op{tine Federacije BiH, te 15 kandidata za na~elnike op{tina, javlja Srna. - Podloga za dobro izborno o~ekivanje je u tome {to DNS ima principijelnu politiku i nikada nije iznevjerio bira~e, rekao je Pavi} na izbornoj konvenciji DNS-a u Banjoj Luci. Prema njegovom mi{ljenju, koalicija DNS-a sa SNSD-om i Socijalisti~kom partijom dobro funkcioni{e, iako sa njima nisu istomi{ljenici, jer postoji minimum zajedni~kih stavova.

GDSBiH: Idemo dalje, uprkos svemu
- [to bude vi{e sastanaka politi~kih lidera, ima}emo sve gore stanje u BiH, poru~io je Pavi}, te dodao da se DNS zala`e za BiH kao labavu konfederaciju sa ~vrstim RS-om, ustrojenim na Dejtonskom sporazumu, ali i za decentralizaciju Srpske, uz ja~anje ovla{tenja lokalnih zajednica. Nejra Dahi}, por tparolka GDS-a BiH, predstavila je kandidate za vije}a i na~elnice sarajevskih gradskih op}ina. Nosioci lista za op}inska vije}a su: Vasva Begi} (Stari Grad), Sonja Bogdanovi} (Centar), Mirsad Be}irba{i} (Novo Sarajevo), te dr. sci. med. Nurija Bilalovi} (Novi Grad). Kandidatkinje za na~elnice su: mag. ph. Irma Muratovi} za Stari Grad, Hidajeta Grabovica za Centar, Melisa Smaji} za Novo Sarajevo i Lejla Alimanovi} (Novi Grad). Kandidati GDS-a BiH dola ze iz uglednih sarajevskih porodica i izuzetne su li~nosti, gra|anke i gra|ani koji su akademsko obra zovanje zavr{ili u Sarajevu, a stru~no se usavr{avali u Evropi i svijetu, i danas svojim radom doprinose razvoju grada. Klju~ni su akteri GDS Saveza za evropsku BiH i afirmaciju gra|anstva, tvrde u GDS-u.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Loptanje za Kolombija Z P
nate li ko je (bio) Zef Ko lom bi? U naj kra }em, albanski slikar. Iz bh. perspektive mo`e biti zanimljivo da je ro|en u Sarajevu 1907. godine. Otac mu je bio iz Skadra, dok mu je majka bila Slovenka. Studirao je slikarstvo u Rimu, a umro je u Skadru, mlad, s ~etrdeset i dvije godine, dakle 1949. Globalno govore}i, Kolombi nije pretjerano poznat, no u Google eri lako je prona}i njegove biografske podatke, kao i pogledati kako izgledaju njegova platna. Kolombi na mre`i nije anonimus; ako njegovo ime i prezime "ubacimo" u najpoznatiji internetski pretra`iva~, dobi}emo petnaestak hiljada rezultata. Ipak, prvi po redu Googlov rezultat (barem ovih dana) nije stranica albanske Wikipedije s Kolombijevom biografijom (ona je na drugom mjestu), nego britanski sajt iz ~ijeg bi se sadr`aja na prvi pogled moglo zaklju~iti da je Zef Kolombi zapravo (novi) fudbaler londonskog Arsenala?! U ~emu je stvar? Postoje li dva Zefa Kolombija? Je li mo`da slikarov imenjak i prezimenjak mladi i talentovani fudbaler kojeg su "snimili" Arsenalovi skauti, da bi ga Wenger naposljetku doveo na Emirates Stadium? Ne, fudbaler Zef Kolombi zapravo ne postoji osim u zgodnoj internetpo{alici stanovitog tvitera{a. Izruguju}i se medijskoj histeriji oko fudbalskog prelaznog

Dva slu~aja ne~eg {to su mediji prozvali "Facebook-prijetnjama" desila su se skoro u isto vrijeme u BiH i Hrvatskoj, a u centru pa`nje su bili poslanica u Parlamentu, odnosno predsjednik dr`ave. Ne{to malo ranije, u Engleskoj, mrtvi albanski slikar postaje fudbaler?! [ta je zajedni~ko ovim pri~ama

D

roka, taj je tip 22. augusta na svom Twitteru napisao kako }e "prema albanskim izvorima" Zef Kolombi potpisati ugovor sa Arsenalom. Ipak, ne{to {to je o~ito zami{ljeno kao interna zajebancija, postalo je "vijest" u koju su mnogi povjerovali. Dobro, svjedoci smo da su i na na{im stranama neke "vijes ti" sa sa ti ri ~nog por ta la njuz.net u ozbiljnim medijima preno{ene kao autenti~ne, sje}amo se i prevare oko Dobrice ]osi}a i Nobelove nagrade, pa u tom smislu pri~a o Zefu Kolombiju i Arsenalu nije nipo{to bez presedana, no iz ovda{nje perspektive mo`e funkcionisati i kao zabavan uvod u lokalne mnogo malignije (zlo)upotrebe takozvanih dru{tvenih mre`a. va slu~aja ne~eg {to su mediji prozvali "Facebook-prijetnjama" desila su se skoro u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, potvrdiv{i ono {to je nedavno Emir Kusturica, u svom "Pismu fejsbuku", objavljenom ba{ u Oslobo|enju, dobro primijetio: "Iz fejsbukove septi~ke jame koju je stvorila tehnologija, barjak demokratskog svijeta, svakodnevno nas zapljuskuju svakojake fekalije." U BiH je, podsjetimo, Senad Pand`i}, uposlenik u Vladi Federacije, na svom Facebook profilu ispisao nekoliko primitivnih uvreda na ra~un poslanice u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Aleksandre Pandurevi}.

I

To mu, me|utim, nije bilo dovoljno pa je stvar za~inio boldrikovski "lukavim planom" napisav{i jo{: "Ne znam s koje strane dolazi, ali bih je sa~ekao izvan Parlamenta. Uostalom, njima bi trebalo zabraniti da kro~e u Sarajevo. Imaju oni Isto~no Sarajevo. Sigurnije se tamo osje}aju." U Hrvatskoj je pak izvjesni sedamnaestogodi{njak, kako javljaju tamo{nji mediji, u dva navrata objavio prijete}e poruke na zvani~noj Facebook stranici Vlade Republike Hrvatske, jedanput napisav{i doslovce: "Napravit }u atentat na predsjednika Josipovi}a." Slu`beni Zagreb je slu~aj shvatio dosta ozbiljno, pa su maloljetnog korisnika najprije "blokirali" u virtualnom (Facebook) svijetu, da bi ga naposljetku uhapsili i u "stvarnom". Tako|er, ni Pand`i}evo budalesanje nije ostalo bez posljedica jer je protiv njega na radnom mu mjestu pokrenut disciplinski postupak. Da se razumijemo, i stil Pand`i}evog blebetanja i re~enice ne pretjerano razli~ite od maloljetnikove "najave atentata" spadaju u stalni retori~ki inventar provincijskih pijanaca i seoskih mudraca {to dane provode na zidi}u kod granapa. zgovaraju se iz nemo}i i frustracije, kao i psovke uostalom. Izgo varaju se prete`no pred istomi{ljenicima tako da sve ispada skoro kao neka divlja varijanta psihoterapeutske seanse. Prema me-

dijskim izvje{tajima, reklo bi se da su i Pand`i} i maloljetnik na sli~an na~in tra`ili (i dobili) odobravanje svojih "prijatelja", {to u komentarima, {to u "lajkovima". ro ble ma ti ~na je, me|utim, potreba da se svaki interni napad logodijareje u~ini javnim. Bez dobrovoljnog odustajanja od svake privatnosti, pisali su o tome ve} neki pame tni lju di, pro pa da sa mi koncept tzv. dru{tvenih mre`a. Da se razumijemo, u notiranju te ~injenice nema nikakve vrijednosne ocjene, odnosno time se ne poku{ava re}i da je to ne{to "lo{e", to je jednostavno tako. To je relativno no va si tu aci ja i otud ne ki odustaju od privatnosti da bi se manje ili vi{e duhovito {alili, odnosno pravili manje ili vi{e efektne spa~ke, dok bi neki opet, onako egzibicionisti~ki, i vlastito obavljanje "fiziolo{kih potreba" izlo`ili sva~ijem pogledu. Internet je, dakle, javni prostor pa bi se i na nje ga, na ra vno uz odre|ene specifi~nosti, trebale odnositi zakonske stavke o onome {to se uobi~ajeno naziva "reme}enjem javnog reda i mira". Ne treba pasti u zamku onih koji papagajski ponavljaju prazne frazetine o internetu kao "prostoru slobode" u kojem i treba da vlada anarhija i unutar kojeg nema nikakve odgovornosti. Sloboda prestaje u ta~ki kad po~ne ugro`avati drugog.

U OBJEKTIVU Yanomami dje~ak
Dje ~ak iz ple me na Yanomami Indijanaca le`i u svojoj le`aljci, u zajednici Irotatheri, za vrijeme posjeta novinara u organizaciji vlade Venecuele. Mjesto se nala zi samo 19 kilometara od bra zilske granice. Venecuelanska vlada i autohtone skupine se ne sla`u oko navodnog masakra u tom mjesta{cu. Vlada tvrdi da nema doka za o pomenutom masakru. S druge strane, predstavnici plemena Yanomami tvrde da su bra zilski rudari pro{le sedmice pre{li granicu i napali selo iz helikoptera. Venecuelanski du`nosnici poja{njavaju da pro{losedmi~na na dli je ta nja ni su bi la napad i da su optu`be za masakr la`ne.
Reuters

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

KOMENTARI

11

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

K

ao pri mje ran Ti tov omladinac i udarni~ki po sma tra~ ne ko li ko dobrovoljnih radnih akcija prihvatio sam poziv prijatelja za vikend ~i{}enje amsterdamskih kanala. U tipi~nom balkanskom, mangupskom maniru stajao sam sa strane, k’o fol umorno oslonjen na dr{ku lopate. Samo sam pa`ljivo ku`io kako raja radi, ba{ kao onih stotine i stotine posmatra~a nedavnih po`ara po BiH. Svi su ne{to slikali, komentarisali, dok su rijetki priskakali u pomo} izmorenim vatrogascima. Kako smo se branili, dobro smo i pro{li. U dimu i pepelu nestalo je tek nekoliko hiljada dunuma najkvalitetnijih {uma. Da bi dobrovoljni rad protekao ugodnije, stavio sam slu{alice i uz nezaboravni Pimpekov glas i ono "Sve ove godine dala bi za jednu no}" gledao kako iz mutnih kanala holandske prijestolnice izranja brdo zahr|alih, ba~enih bicikala. Udarni~ki predah sa muzikom Indexa bio je ispunjen pitanjima zabrinutih holandskih jarana: - Paul, hoe gaat het met je (kako si)? - Goed, festina lente! - odgovarao sam na te~nom bosanskom. Zate~enim, oznojenim licima objasnio sam da festina lente, ako nisu znali, na latinskom zna~i po`uri polako. Onda sam nastavio da mi sve {to se treba uraditi brzo, uradimo polako, a ono {to valja ~initi lagano i promi{ljeno, obavimo navrat-nanos. Prijatelji su se, odmahuju}i glavama, opet prihvatili lopata, a ja nastavio sa Davorinom Popovi}em. Ponovo sam osjetio da samo pjesma mo`e da te provede kroz vrijeme i prostor. Umjesto amsterdamskih ulica, oblijepljenih bezbrojnim predizbornim plakatima, ukazali su se sarajevski sokaci sa sli~nim dekorom u praskozorje demokratije. [to nam je donijela ovo vje~no sunce, saharske vru}ine, istorijske po`are i sve praznije d`epove. O{amu}eni naglim prelaskom, sa desetlje}ima dugog jednopartijskog, dirigovanog, glasovanja, na novi izbor-

Festina lente
ni sistem, u kojem je svako imao pravo da bira i bude biran, sve smo uradili katastrofalno brzo i pogre{no. Umjesto isticanja prava i zna~aja ~ovjeka, gra|anina kao jedinke, u prvi plan su isko~ile stranke sa jo{ rigidnijom partijskom disciplinom nego {to je bila u Savezu komunista. Gotovo nesvjesno na{li smo se u nacionalnim stadima i nezaustavljivo hitamo za na{im ~obanima ka rubu provalije {to je sve bli`a. Od devedesetih jedino je va`no jesi li Srbin, Hrvat ili Bo{njak! Ako si "ostali", zaboravi da si se uop{te i rodio! - Paul, festina lente - dobacuju ve} umorni Holandezi. Ko im je kriv kada nemaju na{u kulturu, pa ne znaju folirati. I nadalje se vrti dragi Pimpek, ide vje~no "Pru`am ruke". Bio je to, ~ini mi se, autorski diskoprvijenac najbolje sarajevske vokalno-instrumentalne skupine. Tekst je pisao legandarni Nikola Borota, {to je sada negdje na Novom Zelandu. Hitovi su se birvaktile redali i Davorin Popovi} bio je u demokratskoj zori devedesetih najpopularniji na na{im prostorima. Za{to onda tu slavu i ne iskoristiti, kako je to u~inio, recimo, Ronald Regan. Bio je drugorazredni holivudski glumac, a Pimpek pjeva~ broj jedan. Skontali smo da bi najbolje bilo da se kandiduje za gradona~elnika Sarajeva, jer tada je bio simbol tog grada. I umjesto da smo to ~inili polako, lente, promi{ljeno, bili smo u znaku festine. Zurili, pocjenjuju}i zna~aj nacionalnih stranaka {to su se budile i koje smo mi, uglavnom, gradska raja ismijavali. Bome, Pimpek se bio ufurao u novu ulogu. ^ak je imao i tim savjetnika. Jedan od njih zakazivao je i specijalne sastanke. Kada sam pripremao prilog za politi~ki magazin onda{nje TV Sarajevo, urednika Nedima Lon~arevi}a, koji je danas u Parizu, pjeva~ev spin doktor masirao je sa uputstvima {ta se smije, a {ta ne pitati budu}eg gradona~elnika… Preko "veza" u Skup{tini grada sredio sam da tog i tog dana kabinet prvog ~ovjeka Rajvosa bude slobodan za snimanje, te da velika sve~ana vrata za specijalne goste na ulazu u zgradu budu otvorena. U stilu iskusnog politi~ara Pimpek je va`no kro~io kroz sve~anu kapiju i lagano se uputio duga~kim hodnicima ka "svom budu}em kabinetu". Veliko iskustvo sa scenskih nastupa pomoglo mu je da odli~no odigra ulogu gradona~elnika. Bio je, {to bi se reklo, kao izmi{ljen za duboku fotelju i luksuzni ured. Razgovor smo vodili u tom maksuz prostoru i Pjeva~ je odgovarao bolje nego ve}ina tada{njih politi~ara. Imao je viziju, bio otvoren za saradnju, prijedloge. Obe}avao je novi, bogatiji `ivot u gradu koji je ve} stenjao pod rastu}im nacionalizmom u okolnim republikama onda{nje Jugoslavije. Na kraju smo TV kameru postavili na veliki balkon, ili prozor (ne sje}am se vi{e) {to se nalazi iznad ulaza za VIP goste. Pogled se pru`ao prema parku, tada sa imenom \ure \akovi}a, Miljacki i Skenderiji. Pitao sam Davorina {to bi rekao kada bi se na ovom prostoru njemu u ~ast okupile hiljade odu{evljenih gra|ana? - Poru~io bih raji da je sve ovo Pajina zajebancija. [ta }e meni funkcija? Lova mi ne treba, slava tako|er. Zar da `urim svaki dan na sastanke? Bolje mi je ovako polako, svaki dan gdje ho}u, a ne kako protokol nala`e... Naravno, ovo posljednje sam izrezao, a prilog s Pimpekom je privukao veliku pa`nju. I danas vjerujem, da se Davorin nije povukao, da bi se Muhamed Kre{evljakovi}, tih devedesetih, dobro namu~io na putu do titule gradona~elnika. ...opet mi ma{u iz korita mutnih kanala Amsterdama. Malo su dalje, pa od muzike u slu{alicama ne ~ujem vi~u li ponovo: - Festina lente! Ma mogu mahati koliko ho}e, jer uz Halidovu "^uda da se de-

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Pogled se pru`ao prema parku, tada sa imenom \ure \akovi}a, Miljacki i Skenderiji. Pitao sam Davorina {to bi rekao kada bi se na ovom prostoru njemu u ~ast okupile hiljade odu{evljenih gra|ana? - Poru~io bih raji da je sve ovo Pajina zajebancija. [ta }e meni funkcija? Lova mi ne treba, slava tako|er. Zar da zurim svaki dan na sastanke? Bolje mi je ovako polako, svaki dan gdje ho}u, a ne kako protokol nala`e...

se i Miljacka mostove odnese", mislim na novu gradsku }upriju {to je ukrasi{e tim za {eher ~udnim imenom - Festina lente. Prisje}am se i Nazifa Gljive, koji nema nikakve veze s Be{li}evom pjesmom, ali ima sa prvim slobodnim izborima. Sku`io Gljiva kako se Pimpek za politiku priprema, te krenuo i on. Ne sje}am se vi{e na koju je funkciju pucao, ali sam siguran da nije bila na gradskom nivou kao kod vokalnog soliste Indeksa. Po~eo je Nazif ~e{}e zalaziti i u Dom pisaca, kod Vese \orema, gdje se dru`io s Kusturicom, Bregom i drugim onda{njim reformistima Ante Markovi}a. Od njih je, vjerujem, primao instrukcije, ali je nastupao kao samostalni kandidat. Stalno je bio u `urbi, pokretu. ^udio sam se odakle mu tolika uspaljenost za politiku, koja mu je do tada bila mislena imenica. Jednog dana na{ao se i u programu koji sam vodio na SA 3. Naravno, tema nije bila njegova tada veoma uspje{na kompozitorska djelatnost. Nismo pri~ali o "Ne}u, ne}u dijamante", nego o BiH koju }e on preporoditi ako ga izaberu. Kada su i{li reklamni blokovi, stalno je nekome telefonirao i pitao kako izgleda na TV? Kada su se palile kamere u `aru je, izme|u ostalog, tvrdio kako }e za njegovog politi~kog vakta Miljackom ploviti brodovi. Nisam mogao zaustaviti smijeh. - [ta se smije{? Vidi te kakav si? Va`na emisija, va`an gost, a ti u farmerkama i jeans ko{ulji. Kada ja do|em na vlast, svi }e nositi odijela, ko{ulje, kravate! Kako do{ao, tako i pro{ao. Gljiva je, bar, donio dozu humora, zabave u tada{nje prve vi{estrana~ke izbore u Bosni i Hercegovini. To su bili jedini svijetli dani na{e dugo ~ekane demokratije nakon mraka komunisti~kog socijalizma. Svjetlo su ponovo ugasili i tama je sve gu{}a. Pitam se koliko }e nam u oktobru pomo}i ono {to mi opet dovikuju dobrovoljci iz kanala. Ostaje nam samo jo{ festina lente. Da li }emo `urno ili polako utonuti u glib koji desetlje}ima ne ~istimo?!

REAGIRANJE Podr{ka [emsudinu Gegi}u

Istinski stvaralac, borac i antifa{ista
Priklju~uju}i se podr{ci brojnih javnih radnika, kulturnih uposlenika, intelektualaca, biv{ih i sada{njih studenata akademija dramskih umjetnosti iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i {ire te istinskih po{tovatelja istaknutog dramskog pisca, reditelja i umjetnika [emsudina Gegi}a, izra`avamo svoju duboku zabrinutost zbog vi{emjese~nih napada, medijske i svake druge hajke i harange koja se bjesomu~no vodi protiv njega, kao novog direktora Narodnog pozori{ta Mostar. - Izra`avamo nadu i uvjerenje da }e nadle`ni dr`avni organi brzo, efikasno i, prije svega, ta~no utvrditi ~injenice o tro{enju sredstava u Narodnom pozori{tu Mostar prije, u vrijeme i nakon primopredaje du`nosti direktora ove pozori{ne ku}e, te da }e o tome objektivno informisati javnost. Tako|er smo, poznavaju}i dugogodi{nji, vi{edecenijski rad [emsudina Gegi}a, te njegove javne istupe, uvjereni da su lik i djelo, te tridesetogodi{nje Gegi}evo uspje{no predstavljanje bosanskohercegova~kog stvarala{tva {irom svijeta, najbolja odbrana od svih onih nasrtaja na njegovo ime i njegovo stvarala{tvo. Svojim umjetni~kim djelovanjem i svakim svojim ljudskim potezom i djelom, Gegi} se uvijek potvr|ivao, ne samo kao stvaralac, ve} i veliki borac, pregalac, istinski antifa{ista.
Sarajevo, 9. septembar 2012. godine, Antifa{isti, ~lanovi Udru`enja SABNORBiH Veljko Veljo Droca i Rajko @ivkovi}

[emsudin Gegi}

12

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznata osoba u subotu je oplja~kala sportsku kladionicu Sport Plus, koja se nalazi na sarajevskom Trgu heroja. Napada~ je upao u kladionicu, te prijete}i pi{toljem od radnice A. Z. oteo odre|enu sumu novca i dva mobitela. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili pripadnici MUP-a, koji rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela i identifikaciji te pronalasku izvr{ilaca.

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Razbojni{tvo u kladionici

Uru~eno 211 prekr{ajnih naloga

Slu`benici MUP-a KS-a, tokom subote su, preduzimaju}i redovne mjere kontrole saobra}aja, uru~ili 211 prekr{ajnih naloga, a za lak{e prekr{aje upozorili 56 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~en 21 voza~ zbog upravljanja autom pod dejstvom alkohola, ~etiri bez polo`enog voza~kog ispita, tri vozila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole, te pet neregistrovanih automobila, saop}eno je iz MUP-a KS-a.

Porodi~na tragedija kod Modri~e

Sud BiH

Bombom raznio

brata i sebe
Milorad T. (1977) preminuo je na putu ka bolnici, dok je njegov godinu mla|i brat Mihailo T. stradao u eksploziji ru~ne bombe koju je aktivirao sino} u Donjim Kladarima kod Modri~e. Ova porodi~na tragedija desila se u dvori{tu ku}e Milorada T, gdje se njegov brat, kako saznajemo iz izvora bliskih istrazi, dovezao golfom A4. Po dolasku pred bratovu ku}u, Mihailo ga je pozvao da iza|e, te je Milorad u{ao u njegov automobil. Iako sino} nije bilo utvr|eno {ta se ta~no de{avalo, prve informacije su ukazivale na to da je izme|u bra}e do{lo do kra}e

Husmiru ^ovi}u ~etiri

i po godine zatvora
^ovi} osu|en zbog udru`ivanja radi ~injenja krivi~nih djela te krijum~arenja ljudi, preciznije poku{aj prebacivanja ilegalaca iz na{e zemlje u Hrvatsku
Dvadesetsedmogodi{nji Husmir ^ovi} iz Cazina nepravomo}nom presudom Suda BiH osu|en je na jedinstvenu kaznu do ~etiri i po godine zatvora zbog udru`ivanja radi ~injenja krivi~nih djela i krijum~arenja ljudi. Istom presudom, koja je izre~ena pro{le sedmice, ^ovi} je, zbog nedostatka dokaza, oslobo|en krivnje za spre~avanje slu`bene osobe u vr{enju poslova sigurnosti.

prepirke. U jednom trenutku, prema rije~ima na{eg sagovornika, Mihailo je u golfu aktivirao ru~nu bombu. On je preminuo na mjestu, a njegov brat u kolima Hitne pomo}i, na putu ka dobojskoj bolnici. L. S.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 217 U Gora`du, 7. 9. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 217, po zahtjevu Tanjo Zija, sin Safeta, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1068/06 K.O. Vrani}i, ozna~ene kao k.~. 4337 zv. Milatovi}i, livada 2. klase povr{ine 1.585 m2, k.~. 4346/1 zv. Milatovi}i, livada 3. klase povr{ine 1.105 m2, k.~. 4365/1 zv. Rakita, pa{njak 4. klase povr{ine 1.474 m2, k.~. 4368 zv. Milatovi}i, ku}a i zgrada povr{ine 210 m2, k.~. 4369 zv. Milatovi}i, ku}a i zgrada povr{ine 298 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 55 m2, k.~. 4370 zv. Milatovi}i, ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 113 m2, k.~. 4687/2 zv. Polje, njiva 4. klase povr{ine 826 m2, njiva 5. klase povr{ine 400 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 1068/06 K.O. Vrani}i je Tanjo Zijo, sin Safeta, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Organizovao grupu
A ^ovi} je progla{en krivim jer je organizirao grupu koja je tokom 2006. poku{ala preko granice sa Hrvatskom pro{vercovati ilegalce sa Kosova. Grupi su pristupili njegov brat Almir ^ovi} iz Ca zi na (ko ji je ra ni je osu|en na kaznu zatvora od 12 mjeseci, nakon {to je priznao krivicu, op.a), te Edim Rov~anin, Kemal Hurla i Predrag Maljukan sva trojica iz Sarajeva i Muhamed Kljuno iz Fo~e (koji su, po nagodbama sa Tu`ila{tvom BiH, osu|eni na uslovne kazne). Husmir ^ovi} i ostali su, prema presudi, 19. avgusta 2006. godine, nakon dogovora sa dr`avljanima drugih zemalja i ostalim njima poznatim osobama, u namjeri pribavljanja imovinske koristi, poku{ali omogu}iti Albancima sa Kosova, koji su u BiH u{li ilegalno, da se na nezakonit na~in dalje prebace u Hrvatsku. Oni su, naime, vi{e puta tokom avgusta 2006. u~estvovali u krijum~arenju migranata i to tako {to su automobilima prevozili 12 osoba koje nisu ispunjavale uslove za zakonit prelazak preko dr`avne granice. Dalji prevoz ilegalaca otkrili su i sprije~ili pripadnici Grani~ne policije. ^ovi}a je ista optu`nica teretila da se u momentu kada je policajac koji ih je zaustavio, zahtijevao od njega da iza|e iz vo-

Husmir ^ovi}: Ve} osu|ivan za isto krivi~no djelo

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 218 U Gora`du, 7. 9. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 218, po zahtjevu Tanjo Zija, sin Safeta, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 558/04 K.O. Vrani}i, ozna~ene kao k.~. 4346/3 zv. Milatovi}i, livada 3. klase povr{ine 713 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 558/04 K.O. Vrani}i je Salispahi}, ro|. Bukva, Fatima, k}i Osmana, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

OSLOBA\AJU]I DIO ^ovi} je oslobo|en optu`bi da je u momentu kada je policajac, koji ih je zaustavio, zahtijevao od njega da iza|e iz vozila, oglu{io na taj zahtjev, te je prema njemu ispalio hitac i lak{e ga ranio
zila, oglu{io na taj zahtjev, te je u namjeri da sprije~i hap{enja, prema policajcu ispalio hitac iz nepoznatog oru`ja i tom prilikom ga lak{e ranio. Me|utim, presudom je oslobo|en krivnje za ovo krivi~no djelo. Podsje}anja radi, ^ovi} je i prije po~etka su|enja priznao da je krijum~ario Albance, ali je negirao udru`ivanje radi vr{enja krivi~nih djela te napad na policajca.

Odlukom suda od njega }e biti oduzet automobil kojim su albanski migranti prevo`eni. Ina~e, Husmir ^ovi} je odranije poznat po istim krivi~nim djelima, zbog ~ega je po~etkom 2007, tako|er u Sudu BiH, pravomo}no osu|en na dvije i po godine zatvora zbog krijum~arenja Albanaca u oktobru 2005.

Nova istraga
Pored toga, protiv Husmira i Almira, te njihove bra}e \ulage, Hasiba i Aleta, kao i oca Arifa ^ovi}a, te Secgina Recepa Emira, dr`avljanina Turske, dr`avno Tu`ila{tvo vodi istragu zbog krijum~arenja Turaka preko granice BiH i Hrvatske, te dalje ka zemljama zapadne Evrope. Njih su, naime, po~etkom jula ove godine uhapsili pripadnici Grani~ne policije BiH u akciji Loka, koja je izvedena u saradnji sa MUP-om Republike Hrvatske. U tom postupku isprva im je odre|en pritvor, a onda im je omogu}eno da se brane sa slobode. L. S.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

CRNA HRONIKA
Bo{ko Zdjelar, 66-godi{njak iz Prijedora, poginuo je preksino} u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Prijedor - Banja Luka, u mjestu Orlovci. Do nesre}e je, ka ko nam je pot vr|eno iz banjalu~kog CJB-a, do{lo kada je 66godi{njeg pje{aka ventom udario T. G. iz Banje Luke. Policija je izvr{ila uvi|aj i radi na utvr|ivanju svih okolnosti ovog udesa. L. S.

13

Ventom usmrtio pje{aka

Priveden 18-godi{njak

Slu`benici ^etvrte sarajevske policijske uprave priveli su u subotu kasno nave~er H. A. (1994) sa Ilid`e, zbog sumnje da je po~inio te{ku kra|u. Ovaj 18godi{njak se, kako je potvr|eno iz sarajevske policije, sumnji~i da je obio golf (036-T-538), vlasni{tvo M. A. H. A. je predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a nad njim ju~er je izvr{ena krim-obrada.

Prvi svjedok optu`be u procesu protiv suspendovanog komesara MUP-a USK-a

Brki} mi je ponudio

posao sa drogom
Ned`ad Kurtovi}: Ubi}e me! Foto: Arhiv Suda BiH

Ned`ad Kurtovi} ispri~ao kako je bio iznena|en ponudom tek imenovanog policijskog komesara, ali i to da je Ramo Brki} po berbi marihuane dobijao 20.000 eura
“Shvatio sam ubrzo da je u pitanju posao sa drogom i bilo mi je ~udno {to mi to nudi policijski komesar. Dao mi je broj telefona Zijada Muratovi}a i rekao da mu se javim. Kada sam ispri~ao Muratovi}u {ta mi je Ramo rekao, nije mi povjerovao jer je mislio da je Brki} poslao nekog da ih otkrije” , prepri~ao je ovaj svjedok. Za [abi}a je naveo kako u tom periodu uop}e nije bio u gradu, jer su ga pretukla ~etvorica policajaca protiv kojih je kasnije vo|en i postupak. “[abi} mi je pri~ao da se ne}e vratiti dok oni ne budu ubijeni. Tra`io je tada od Rame da ih suspenduje i da }e mu za to dati 30.000 KM. Rami sam prenio [abi}ev zahtjev, a on je odgovorio da }e to probati ispo{tovati. Policajci su odmah suspendovani, a [abi} mi je dao 15.000 KM da pre-

Ramo Brki}: Te{ke optu`be

Znam da }e me ova izjava ko{tati `ivota, kazao je u jednom trenutku Ned`ad Kurtovi} (38), zvani Ned`i, iz Biha}a, ina~e prvi svjedok optu`be u procesu protiv suspendovanog komesara MUP-a USK-a Rame Brki}a i drugih, optu`enih za organizirani kriminal, trgovinu drogom, zloupotrebu polo`aja ili ovla{tenja, primanje i davanje mita, krivotvorenje isprave... Na upit ~lana Sudskog vije}a za{to to misli, ovaj svjedok, koji je na pro{losedmi~no ro~i{te u Sudu BiH doveden iz zeni~kog KPZ-a, gdje izdr`ava kaznu od 18 mjeseci po presudi izre~enoj nakon nagodbe i priznanja da je pripadao grupi koja je drogu iz BiH {vercovala ka Hrvatskoj i [vicarskoj, kazao je:

Pla}ena suspenzija
“Ubi}e me [abi} i Brki}. Imaju milione, imaju sve. [abi} je ve} ubio ~ovjeka u [vedskoj, svog druga” na {to je optu`eni [abi} kon, statovao: “Ovaj mora odmah u bolnicu” . A prije nego {to je izrazio bojazan da }e biti ubijen, Kurtovi} je ispri~ao puno toga. Na po~etku je, naime, kazao da je Ilfad Hod`i} (optu`en za isto krivi~no djelo kao edna osoba te{ko je povrije|ena, a dvije lak{e u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu nave~er u mjestu Jelik, na magistralnom putu Sarajevo - Tuzla, potvr|eno je iz sarajevske policije. Do nesre}e je do{lo prilikom sudara kombija nisan, austrijskih registracija ZE-705-HE, kojim je upravljao ]erim Juzba{i} (1955) iz Sarajeva, i audija 80 (T64-K466), za ~ijim se volanom nalazio Armin Imamovi} (1970) iz Olova.

i on, ali je zbog {verca drogom uhap{en u Hrvatskoj, op. a) imao halu za uzgoj marihuane u Jezerskom kod Bosanske Krupe, koju je po~etkom 2010. prona{la SIPA. Za Ramu Brki}a je kazao da ga poznaje iz ratnog perioda, da Senada [abi}a veoma dobro zna, te u nekoliko navrata dodao da je taj optu`eni uvijek vozio bijesne aute i mogao u `ivotu uraditi sve {to po`eli. Naveo je i to da je ponekad Brki}u pozajmljivao novac, jer mu je trebao za vra}anje kredita, a zauzvrat je svaki put dobijao voza~ku dozvolu nazad, kada bi mu je policija oduzela. Upravo Brki} mu je, kako je ustvrdio Kurtovi}, ponudio da u|e u posao sa drogom kada je postavljen za policijskog komesara. Naime, prema Kurtovi}evim rije~ima, Brki} mu je kazao da rade neki posao i da se i on uklju~i.

Novac za {utnju
Kurtovi}, kojeg }e odbrana unakrsno ispitati na narednom ro~i{tu, odgovaraju}i na pitanje tu`ioca da li je na njega neko vr{io pritisak da ne svjedo~i, kazao: “Nedavno mi je u posjeti bila supruga i rekla da joj je dolazio optu`eni Adnan Alijagi}. Pitao ju je koliko novca treba da {utim o svemu” .

dam Brki}u” kazao je Kurtovi}. , Uz napomenu da je on naj~e{}e imao ulogu posrednika izme|u Brki}a i ostalih, Kutrovi} je kazao i to da je [abi} u Hrvatskoj imao halu za proizvodnju droge, ali ga je bilo strah da se to ne otkrije jer je tro{eno puno struje. Opremu je potom preko granice u Kurtovi}evu ku}u u Biha}u prenio optu`eni Satko Keki}, dok je stabljike sadio i zalijevao [abi}. Laboratorija je bila u ku}i, dok Kurtovi}eva majka nije saznala {ta se tu radi. Iako joj je rekao da se ne boji jer komesar sve zna, ona je, prema Kurtovi}evim rije~ima, oti{la kod Brki}a i zaprijetila mu da }e cijeli slu~aj prijaviti OSCE-u. “Brki} me tada nazvao i galamio na mene, te sam laboratoriju morao izmjestiti na farmu pili}a Envera Okanovi}a. [abi} je rekao da }e mu za iznajmljivanje dati 12.000 KM, dok je ugovor oko najma sa Okanovi}em potpisao elektri~ar Pero Kom{i}. Izmjestili su opremu i zasade biljaka, a struju su priklju~ili ilegalno. Farma pili}a, koja je bila u prvom dijelu hale, bila je paravan za posao sa drogom. Okanovi} isprva nije znao {ta se radi u hali, dok sa njima nije u{ao u posao. Kupci iz Ni-

zozemske su dolazili da probaju kvalitet marihuane i Okanovi} je bio tu” istakao je Kurtovi}. , U toj hali je, kako je rekao, proizvedeno 100 kg droge, a izvr{ene su tri berbe, pri ~emu je Keki} preko granice sa Hrvatskom prenosio drogu u ruksaku.

Posrednik
“[abi} mi je rekao da ka`em Rami da }e od svake berbe dobiti po 20.000 eura, a taj novac sam ja nosio i predavao Brki}u” , posvjedo~io je Kurtovi}, te dodao kako se po~elo pri~ati da je hala njegova pa je tra`io da se izmjesti. Premje{tena je, ka`e, prvo u Veliku Kladu{u, a onda u okolicu Biha}a. Tu ju je policija prona{la, ali bez opreme i droge. Kurtovi} je potvrdio i to da je 2007, kada je sjedio sa Brki}em i [abi}em u objektu Bella Italia u Biha}u, razgovor snimao diktafonom. To je, kazao je, uradio kako bi se za{titio, jer se bojao da ne bude ubijen, a upravo je tada hala kod Okanovi}a i bila aktivna. U tom su razgovoru spominjani droga, novac i oprema, a diktafon sa tim snimkom oduzela mu je SIPA, kada je uhap{en po~etkom 2010.
L. S.

J

Udes na putu Sarajevo - Tuzla

Troje povrije|enih u
sudaru nisana i audija
U ovom udesu te{ke povrede, preciznije frakturu lijeve podlaktice, zadobio je putnik iz audija Safet Helja (1968) iz Ilija{a, dok su voza~i lak{e povrije|eni. Helji je Ijekarska pomo} ukazana u Domu zdravlja Olovo. Potom je prevezen u Kliniku urgentne medicine KCUS-a, a onda na Kliniku za ortopediju i traumatologiju, odakle je, nakon ukazane ljekarske pomo}i, upu}en na ku}no lije~enje. Prva pomo} i voza~u audija ukazana je u olovskom Domu zdravlja, nakon ~ega je i on transportovan u Sarajevo na KUM. Nakon {to su mu konstatovane kontuzije gla-

ve i grudnog ko{a, te ukazana pomo}, i Imamovi} je otpu{ten iz ove zdravstvene ustanove. Iz sarajevskog Klini~kog centara preksino} je nakon ukazane pomo}i otpu{ten i Juzba{i}. Kod njega se, saznajemo, sumnjalo na frakturu grudne kosti, te je preba~en na Kliniku za torakalnu hirurgiju. Zbog ove nesre}e i uvi|aja, koji su obavili pripadnici MUPa KS-a, saobra}aj na toj dionici puta bio je obustavljen do kasnih L. S. ve~ernjih sati.

14

REGION
VIJESTI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HRVATSKA DR@AVNA SLU@BA

Uvode se plo~ice s imenima
Beba spa{ena iz po`ara
Kom{ije su izvukle nepovrije|enu jednogodi{nju bebu iz stana koji se ju~er zapalio u Beogradu, a majka djevoj~ice je te`e povrije|ena, prenosi Srna. Bebu je spasila kom{inica, koja je, nakon {to je ~ula vapaje iz zapaljenog stana, u{la i izvukla kolica sa djevoj~icom, a majka je ostala, poku{avaju}i da ugasi vatru. Stan u potkrovlju u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 128, zahvatio je po`ar ju~er oko podne, a to je ve} drugi po`ar u posljednjih 15 godina u tom stanu. Vatrogasne slu`be su iza{le na teren i uspje{no se izborile sa vatrenom stihijom, te sprije~ile da se vatra pro{iri na susjedni stan. Uzroci po`ara jo{ nisu poznati.

Dr`avni slu`benici u Hrvatskoj nosit }e plo~ice s imenima, te }e gra|ani jednostavnije mo}i prijaviti one neljubazne
Dr`avni slu`benici u Hrvatskoj bit }e sankcionirani ukoliko se prema gra|anima ne budu pona{ali u skladu sa parolom “Tu smo zbog vas” Rije~ je o kampa. nji koju pokre}e Ministarstvo upra ve, a u sklo pu ko je }e gra|ani mnogo jednostavnije mo}i prijaviti slu`benike koji svoj posao ne rade dobro, objavljuje Al-Jazeera.

63.838 slu`benika
Uskoro }e svaki slu`benik nositi plo~icu s imenom i prezimenom, a neljubazni, nestru~ni i lijeni bit }e ka`njavani. Umjesto broja {altera, gra|ani }e ubudu}e ta~no znati ime i prezime slu`benika s kojim su razgovarali. Na taj }e na~in, ka`u u mjerodavnom ministarstvu, gra|ani br`e i lak{e prijaviti one slu`benike s ~ijim radom nisu zadovoljni. Ministar Arsen Bauk ka`e da su kazne i sada propisane zakonom. - O njima odlu~uje ~elnik tijela na koje se odnosi, ne mijenjamo nikakve propise, jednostavno na neki na~in podsje}amo, motiviramo ljude da se upoznaju sa svojim pravima i da izvr{avaju svoje obaveze, rekao je on. Po zakonu, nesavjesno postupanje je te`a povreda rada. Dva takva prekr{aja u dvije godine

Jedan stradali na Krku
U saobra}ajnoj nesre}i na otoku Krku u Hrvatskoj jedna osoba je poginula. Prema prvim informacijama, u nesre}i koja se dogodila u subotu uve~er povrije|ene su ~etiri osobe. Nesre}a se desila kada su se sudarila dva putni~ka i jedno teretno vozilo u blizini raskr{}a glavne ostrvske saobra}ajnice i puta prema trajektnom pristani{tu Valbiska, prenosi Srna.

Tu smo zbog vas

Kosovo priznalo 89 zemalja
Ambasada SAD-a u Pri{tini saop{tila je da je Kosovo priznalo 89 suverenih dr`ava, a ne 92 ~lanice UN-a kako su tvrdili kosovski premijer Ha{im Ta~i i njegov prvi potpredsjednik Bed`et Pacoli. Iz Ambasade SAD-a navode da ameri~ka administracija nema diplomatske note Ugande i Nigerije koje su, prema tvrdnjama Ta~ija i Pacolija, priznale nezavisnost Kosova. Lideri kosovskih Albanaca proglasili su nezavisnost 17. februara 2008. godine {to Srbija jo{ ne priznaje.

DVA PREKR[AJA OTKAZ Po zakonu, nesavjesno postupanje je te`a povreda rada. Dva takva prekr{aja u dvije godine mogu zna~iti otkaz

mogu zna~iti otkaz. Kako izvje{tava Al-Jazeera, u Hrvatskoj ima 63.838 dr`avnih slu`benika.

Lo{i zakoni?
Prema podacima Sindikata, godi{nje se pokrene oko dvadesetak postupaka protiv nesavjesnih slu`benika. Ipak, u Sindikatu se pribojavaju da bi nova akcija mogla biti lov na vje{tice. Jer, kako ka`u, ~esto su lo{i zako-

ni, a gra|ani se ljute na one koji ih provode. - Mislim da se negativna energija koja se manifestira kod ljudi zbog lo{ih zakona ili uredbi manifestira na one koji to rade, a koji s tim nemaju ni{ta. Oni samo izvr{avaju zakone, uredbe i moraju po njima postupati, ka`e Boris Ple{a, predsjednik Sindikata dr`avnih i lokalnih slu`benika i namje{tenika.

Dokazati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije
Crna Gora treba da izgradi ~vrst dokaz u primjeni standarda, posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, {to je od su{tinskog zna~aja za napredak u pregovorima, poru~io je evropski komesar za pro{irenje [tefan Fülle. - Evropska komisija nastavi}e da stavlja fokus na oblasti od interesa koje su identifikovane u proljetnom izvje{taju, posebno na nezavisnost sudstva i borba protiv kriminala, rekao je Fülle. On je je istakao da pregovara~ki okvir obezbje|uje odgovaraju}a oru|a za pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom. - Sa Crnom Gorom ima}emo novi pristup u pogledu poglavlja 23 i 24 koje je predlo`ila Evropska komisija i usvojio ga je Evropski savjet u decembru 2011. godine, naveo je Fülle, odgovaraju}i na pitanje ~lana Evropskog parlamenta iz Malte Davida Kase uo~i po~etka plenarne sjednice.

Crna Gora i EU

Prvo mrtav, pa pomilovan
Vi{i sud u Beogradu zakazao je ro~i{te na kome general Dragoljub Dra`a Mihailovi} treba da bude progla{en mrtvim za 17. septembar, ~etiri godine poslije po~etka su|enja za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otad`bini, rekao je generalni sekretar Srpskog liberalnog saveta (SLS) Aleksandar Nedi}, prenosi Srna. - Ovo je posljednja formalna prepreka da bi se, pred istim sudom, nastavio drugi, glavni proces za rehabilitaciju, pokrenut na zahtjev SLS, rekao je Nedi}. On je za beogradsku Politiku napomenuo da Dra`a Mihailovi} ne mo`e biti rehabilitovan dok se zvani~no ne proglasi mrtvim”, navodi Nedi}. Glavno ro~i{te za Mihailovi}evu rehabilitaciju bi}e nastavljeno 22. oktobra.

[tefan Fülle

Za ta dva poglavlja, dodao je Fülle, Evropska komisija pripremi}e izvje{taj o skriningu koji }e obezbijediti zna~ajne smjernice. Prema njegovim rije~ima, to uklju~uje i zadatke koje treba rje{avati u akcionim planovima ~ije se usvajanje o~ekuje u Crnoj Gori, a koji }e predstavljati mjerila za otvaranje pregovora.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OGLASI

15

16

SVIJET
VIJESTI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Tokom augusta u Siriji poginulo oko sedam hiljada ljudi

Povrije|eni policajci
Njema~ka policija je saop{tila da je u sukobu tokom kurdskog kulturnog festivala u gradu Mannheimu na jugozapadu Njema~ke povrije|eno 80 policajca, dok je uhap{ena 31 osoba. U saop{tenju se navodi da su policajci ga|ani kamenicama, bocama vode i drugim predmetima nakon {to ih je firma zadu`ena za obezbje|enje pozvala u pomo} radi spora sa tinejd`erom, koji je poku{ao da sa zastavom zabranjene kurdske organizacije u|e na proslavu. Policajci su tokom sukoba upotrijebili biber-sprej. Sukobi su trajali oko dva sata. Policija navodi da je 13 vozila o{te}eno udarima kamenica, cigala i drugih predmeta. Oko 40.000 ljudi prisustvovalo je proslavi kurdskog praznika. Nekoliko dana prije po~etka proslave festivala zabilje`eno je nekoliko nasilnih incidenata. Policija je bila primorana da prije vremena prekine planirani mar{ mladih od francuskog grada Strasbourga do Mannheima. Policija navodi da je tokom mar{a zabilje`en niz fizi~kih i verbalnih napada. Sredinom sedmice, sedam osoba, me|u kojima je pet policajaca, povrije|eno je u sukobima izme|u Kurda i Turaka ju`no od Mannheima.

NAPADI NA BOLNICU I TR@NI CENTAR
U napadima sirijskih zra~nih snaga na bolnicu i privredne centre u provinciji Sad Allavz u Halepu povrije|eno je vi{e desetina osoba, a napadi se nastavljaju i u Damasku, prenosi Anadolija.

U napadima sirijskih zra~nih snaga na bolnicu i privredne centre u provinciji Sad Allavz u Halepu povrije|eno vi{e desetina osoba
Yazan dodaje da vojne jedinice odane sirijskom re`imu granatiraju i teritorij Tadamun i Hacr Esveda odakle se {iri gust dim. Ovaj lokalni aktivista napominje da su vojne operacije nastavljene i u toku no}i u podru~ju Dere, Homsa, Idliba, Deyru’z Zora, Lazkiye i Haseke. Organizacija za nadgledanje po{tivanja ljudskih prava u Siriji (SNHR) saop}ila je da je na podru~ju Halepa, gdje se vode borbe izme|u sirijskog re`ima i pripadnika opozicionih snaga, ju~er ukupno `ivot izgubilo 160 osoba.

Nestaje lijekova
Jedan od lokalnih aktivista Sami Muhamedi izjavio je da na tom podru~ju nedostaje medicinskih sredstava za lije~enje povrije|enih. Muhamedi isti~e da su na podru~ju Mesakin Hanuna u gradu Halepu vojni avioni sru{ili veliki broj stambenih objekata, dok su na nekim mjestima izbili i po`ari. Prema istom izvoru, sirijska vojska neprekidno granatira i naselje Bab Hadid u gradu Halepu. S druge strane, lokalni aktivista u Damasku Iman Yazan izjavio je da su se u naselju Kabun ~ule eksplozije te{kog naoru`anja, dok je u naselju Duma veliki broj stam be nih obje ka ta zna tno o{te}en. Yazan napominje da je na podru~ju Seyide Zeyneb u Damasku poslije bombardovanja sirijske vojske veliki broj ku}a o{te}en ili u potpunosti

Ukupno 29.388 poginulih
Po~etkom septembra, Mre`a solidarnosti za Siriju objavila je statistiku o mrtvim, ranjenim, uhap{enim i nestalim Sirijcima od kada su po~eli sukobi u toj zemlji. U sukobima koji su po~eli u martu 2011. godine do kraja augusta poginulo je 29.388 Sirijaca, od ~ega je dvije hiljade 230 djece i dvije hiljade 517 `ena. Najkrvaviji mjesec od kada su po~eli sukobi u Siriji bio je august ove godine u kojem je poginulo {est hiljada 808 osoba.

Eksplozija u D`akarti
Najmanje tri osobe su povrije|ene od eksplozije u zgradi u predgra|u D`akarte, saop{tila je ju~er indonezijska policija. U saop{tenju se navodi da se smatra da su dvije osobe pobjegle nakon eksplozije u naselju Depok u D`akar ti. Portparol policije rekao je da je jedan od povrije|enih zadobio opekotine na 50 do 70 posto tijela. On je dodao da su u zgradi prona|ene i druge eksplozivne naprave. Eksplozija je odjeknula nekoliko dana nakon {to je policija prilikom pretresa ku}e u D`akar ti prona{la materijal za pripremu bombe.

76.000 NESTALIH Ranjeno je 63.400 civila, 224.400 ljudi je uhap{eno, a 76.000 osoba se smatra nestalim. Organizacija je saop}ila da su 226.284 Sirijca legalno napustila zemlju, a oko 180.000 to je uradilo ilegalno
uni{ten. On isti~e da se na podru~ju Kadem u Damasku vode velike uli~ne borbe izme|u pripadnika Slobodne sirijske vojske i vojske odane re`imu Ba{ara al-Asada.

Japanci protiv vojnog plana SAD-a

Hiljade demonstranata na Okinawi
Blizu 100 hiljada osoba okupilo se na japanskom ostrvu Okinawa sna`no protestuju}i protiv plana kojim je zami{ljeno smje{tanje 12 ameri~kih MV-22 osprey aviona u vojnu bazu na ovom ostrvu, prenosi Anadolija. Lokalni zvani~nici podr`avaju demonstrante koji nezadovoljstvo i gnjev jasno manifestiraju transparentima na kojima se nalaze slogani poput “Ne osprey avionima” . S druge strane, zvani~nici SAD-a planiraju da po{alju osprey avione u vojnu bazu Futenma u gradu Okinawa pod navodima da su mnogo br`i i izdr`ljiviji od helikoptera CH-46 koji se trenutno koriste u Iraku i Afganistanu. Poslije niza nesre}a u kojim su se sru{ili avioni osprey u Maroku i Floridi po~etkom ove godine, japanski demonstranti tvrde da ovaj avion nije siguran te stoga zahtijevaju da se plan smje{tanja ovih aviona u vojnu bazu u Okinawi odgodi dok se ne doka`e da avioni ne predstavljaju sigurnosnu prijetnju.

Irak: Nove `rtve
U pucnjavi i bomba{kom napadu na ira~ki vojni kontrolni punkt sjeverno od Bagdada poginulo je 11 vojnika, a ranjeno je osam, rekli su ju~er vojni i medicinski zvani~nici, prenosi Srna. Naoru`ani napada~i otvorili su vatru na kontrolni punkt u blizini Bagdada prije pono}i u subotu, a uslijedile su eksplozije bombi podmetnutih pored ceste koje su detonirane kada su vojnici stigli na mjesto incidenta. U napadu je poginulo 11 vojnika, uklju~uju}i dvojicu ~asnika i ranjeno je osam. U eksploziji automobila bombe u blizini Kirkuka kod sjedi{ta ira~ke naf tne kompanije ju~er poginulo je sedam osoba, a ranjeno 19. Bomba je eksplodirala oko 7.30 sati ujutro po lokalnom vremenu na parkingu iza naf tne kompanije, koja se nalazi oko 15 kilometara od Kirkuka.

APEC

Nema trgovinskog rata Rusije i EU

Ruski predsjednik Vladimir Putin ju~er je u Vladivostoku odbacio postojanje bilo kakvog trgovinskog rata Rusije i EU zbog istrage Evropske komisije o poslovanju ruske dr`avne energetske kompanije Gazprom, prenosi Al-Jazeera. Evropska komisija pokrenula je istragu zbog sumnje da Gazprom, koji je u 50-postotnom vlasni{tvu ruske dr`ave, spre~ava slobodan protok gasa {irom zemalja EU te name}e nepo{tene cijene svojim kupcima vezivanjem cijena gasa za cijene nafte. Putin je kritizirao istragu EK-a, isti~u}i da Moskva nije vi{e spremna subvencionirati zemlje isto~ne Evrope. - Iako mislimo da ovaj potez nije konstruktivan i `alimo zbog njega, nema trgovinskog rata izme|u Rusije i EU, rekao je Putin novinarima na sastanku na vrhu Azijsko-pacifi~ke ekonomske saradnje (APEC).

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OGLASI

17

18

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Agencija za bankarstvo FBiH

Banke su stabilne
I u prvom polugodi{tu 2012. stabilnost i sigurnost ukupnog bankarskog sistema Federacije BiH je zadovoljavaju}a, {to pokazuje stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, koja je sa 30. junom iznosila 16,9 posto, {to je i dalje znatno vi{e od zakonskog minimuma (12 posto) i predstavlja zadovoljavaju}u kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za o~uvanje njegove sigurnosti i stabilnosti. Agencija za bankarstvo FBiH je saop}ila da je kapital banaka u FBiH sa 30. junom ove godine iznosio 2,15 milijardi KM, {to je za 3,4 posto ili 71 milion KM vi{e nego na kraju 2011. i ostvaren je najvi{e po osnovu direktne dokapitalizacije. Banke su ostvarile pozitivan finansijski rezultat od 71 milion KM iako je gubitak u poslovanju iskazan kod tri banke. Struktura aktive imala je manje promjene vezane za dvije klju~ne imovinske stavke: pove}anje u~e-

Oglasila se Me|unarodna organizacija za zra~ni prevoz (IATA)

Putnicima Maleva
}e biti vra}en novac
{}a kredita sa 68,6 na 70,7 posto i smanjenje nov~anih sredstava sa 28,8 na 26,4 posto. Krediti su na kraju polugodi{ta dostigli nivo od 10,54 milijarde KM. Depoziti u prvom polugodi{tu 2012. smanjeni su za 2,6 posto ili 285 miliona KM i sa iznosom od 10,77 milijardi KM i dalje su dominantan izvor finansiranja banaka u FBiH. Kreditne obaveze, kao drugi najzna~ajni izvor finansiranja banaka u FBiH, tako|er su zabilje`ile pad od pet posto ili 66 miliona KM i na kraju prvog polugodi{ta iznose 1,25 milijardi KM.

Turisti~ka agencija BH Passport obavijestila bh. putnike da je njihov novac na ra~unu IATA • Kupce karata ne zanimaju opravdanja turisti~kih agencija
Putnicima koji zbog bankrota ma|arske aviokompanije Malev u martu ove godine nisu uspjeli da otputuju iz Sarajeva u Budimpe{tu, uskoro }e biti vra}en novac koji su dali za karte. Kao {to smo ranije pisali, ovi putnici su karte za let s Malevom kupili preko turisti~ke agencije BH Passport iz Sarajeva, ali nakon {to je iz ma|arske aviokompanije stiglo obavje{tenje o bankrotu, putnici su ostali bez pla}ene usluge, ali i novca. U cijelu pri ~u o{te }e ni pu tni ci su uklju~ili ombudsmene, inspekciju i svog advokata, ali jo{ nisu uspjeli da do|u do svog novca.

Malev nekoliko dana prije bankrota ponudio akcijske cijene

Modri~a

Sajam privrede 14. i 15. septembra
Sa jam pri vre de Mo dri ~a 2012. bi}e odr`an 14. i 15. septembra u Modri~i, a prema dosada{njem interesovanju i prijavama, o~ekuje se vi{e od 150 izlaga~a iz 26 op{tina i gradova BiH, Hrvatske i Srbije, javila je Srna. Direktor op{tinske Agencije za razvoj malih i srednjih preduze}a Slobodan Milojevi} rekao je da }e izlo`ba proizvoda i usluga iz oblasti preduzetni{tva i poljoprivrede biti organizovana na 6.500 kvadratnih metara, od kojih je 1.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. On je naglasio da organizaciju Sajma u iznosu od 38.000 KM finansiraju Op{tina Modri~a, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Republike Srpske i izlaga~i. On je is-

Me|unarodna pravila
Ipak, rasplet ove vi{emjese~ne pri~e po~eo se nazirati ovih dana nakon {to je u agenciju BH Pas sport sti gao do pis iz Me|unarodne organizacije za zra~ni prevoz (IATA), ~ije je sjedi{te za Evropu u Madridu, glavnom gradu [panije. Direktor BH Passporta Sead Krupalija za Oslobo|enje je rekao da je njegova agencija iz IATA dobila obavje{tenje da je sav novac koji su putnici dali za karte upla}en na ra~un IATA i da }e vrlo brzo krenuti njegov povrat putnicima. “Ovu informaciju iz IATA smo dobili 31. augusta. U njoj je jasno vidljivo da mi nismo imali ni pravo ni mogu}nost da putnicima vratimo njihov novac, nego da smo ga morali uplatiti IATA. Da smo druga~ije postupili i novac odmah isplatili, ostali bismo bez posla jer bismo prekr{ili me|unarodna pravila. Ovo prakti~no zna~i da putnike ne}e isplatiti Malev, nego da }e odobrenje za refundaciju sredstava putni~kim agencijama dati IATA. ^im smo vidjeli dopis iz IATA, preveli smo ga i poslali svakom

takao da su na ovu manifestaciju, koja se u Modri~i organizje tre}i put, pozvani brojni privrednici, predstavnici najvi{ih organa Srpske i drugi gosti iz BiH, Hrvatske i Srbije. Milojevi} je dodao da je otvaranje Sajma, koji }e biti odr`an u Kulturno-sportskom centru Modri~a, zakazano 14. septembra u 10.30 sati.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 176 - 8. 9. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

klijentu zajedno sa original tekstom” ka`e Krupalija. , Da je bankrot Maleva i dug prema putnicima koji su s pravom zatra`ili odgovore na pitanje {ta je s novcem koji su dali za karte “dotakao” turisti~ke agencije, govori i ~injenica da je krajem augusta desetak bh. turisti~kih agencija odr`alo sastanak na kojem je bilo rije~i o tome kako rije{iti problem. “Nekorektno je od Maleva {to je nekoliko dana prije bankrota iza{ao sa velikom akcijom niskih cijena karata. Turisti~ke agencije nisu znale da }e Malev bankrotirati. To nije znala ~ak ni IATA. Ipak, za bankrot ma|arskog avioprevoznika moralo je znati u`e rukovodstvo ove kompanije koje se moralo pripremiti za taj scenarij. Zato mislim da je nekorektno da se nekoliko dana prije bankrota ponude akcijske cijene i to s jedinim ciljem da se {to vi{e karata proda” , rekao nam je Krupalija. Iako nije poznato kada }e bh. putnici dobiti svoj novac, predvi|a se da }e se to }e desiti nakon {to se izvr{i isplata putnika u Srbiji i Hrvatskoj, koja je, prema nekim informacijama, ve} po~ela. Upu}eni tvrde da se u ovakvim situacijama uvijek kre}e sa ve}ih ka manjim tr`i{tima. Putnici koji ve} mjesecima ~e-

kaju na svoj novac za karte koje su kupili preko BH Passporta rekli su nam da ih se pri~a o me|unarodnim pravilima IATA ne ti~e, te da ih interesuje samo kada }e im BH Passport isplatiti novac.

Stav putnika
“I dalje smatramo da se agencija BH Passport prema nama, kao korisnicima njihovih usluga, odnosno kao potro{a~ima nije postavila profesionalno i odgovorno. Karte smo kupili od agencije BH Passport i ne zanimaju nas ni Malev ni IATA, za koju nikada prije nismo ~uli. Nama se agencija BH Passport obratila tek nakon teksta u Oslobo|enju jer se osjetila prozvanom” rekla nam je putnica koja ni, je `eljela da joj spominjemo ime. Ona je, tako|e, dodala da ona i ostale putnice koje su karte za let u Budimpe{tu kupile od BH Passporta vjerovatno ne}e odustati od namjere da tu`e ovu turisti~ku agenciju. S druge strane, putnica koja je kartu za let s Malevom na relaciji Sarajevo - Berlin - Sarajevo kupila u turisti~koj agenciji Air Line Tours i ima isti problem kao putnice koje su karte kupovale od BH Passporta rekla nam je da od Air Line Toursa nije dobila ni obavje{tenje o odluci IATA o na~inu povrata novca.
Dk. OMERAGI]

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.588843 Kanada 124 CAD 1 1.564257 Hrvatska 191 HRK 100 26.238187 Ceska R 203 CZK 1 0.079348 Danska 208 DKK 1 0.261798 Maðarska 348 HUF 100 0.679770 Japan 392 JPY 100 1.945881 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.264606 Svedska 752 SEK 1 0.229888 Svicarska 756 CHF 1 1.608625 Turska 949 TRY 1 0.851269 V.Britanija 826 GBP 1 2.448777 SAD 840 USD 1 1.535448 Rusija 643 RUB 1 0.048301 Kina 156 CNY 1 0.242040 Srbija 941 RSD 100 1.657483 SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 09. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 09. 2012 =

1.955830 1.592825 1.568177 26.303947 0.079547 0.262454 0.681474 1.950758 0.566448 0.265269 0.230464 1.612657 0.853403 2.454914 1.539296 0.048422 0.242647 1.661637 USD BAM

1.955830 1.596807 1.572097 26.369707 0.079746 0.263110 0.683178 1.955635 0.567864 0.265932 0.231040 1.616689 0.855537 2.461051 1.543144 0.048543 0.243254 1.665791 1.52444 2.359200

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OGLASI

19

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVO SARAJEVO Uz augustovske penzije i dodatnih 50 maraka

Vra}en osmijeh
na lice penzionera
Za 1.694 novosarajevska penzionera izdvojeno oko 85 hiljada maraka • Uz poskupljenja 50 KM njima je veliko
Najugro`enija kategorija dru{tva penzioneri, njih ~ak 52 posto u Novom Sarajevu, ima minimalne penzije, dok je nekoliko stotina nepokretnih, a puno vi{e bolesnih osoba. Za 1.694 penzionera ove godine bi}e izdvojeno oko 85 hiljada maraka, a namjera je da ta sredstva dobiju oni koji jo{ nisu primili ovu pomo}. Osmijeh na licima onih koji su primili penziju i jo{ dodatnih 50 maraka nije mogao da se sakrije. moram platiti nekome drugom, ipak, danas ni{ta nije besplatno. Ljudi su se otu|ili jedni od drugih, ali na{a op}ina uvijek na|e na~ina da brine o nama, sa osmijehom ispri~ala nam je An|ela Rude`. Kriterije za dobijanje pomo}i postavlja Op}ina, dok Upravni odbor Udru`enja penzionera Novog Sarajeva na sjednici donese odluku o njegovom usvajanju. Prioritet za primanje pomo}i su najprije nepokretne osobe i oni koji imaju tu|u njegu, zatim osobe sa te{kim oboljenjima kao {to su karcinom, mo`dani udar, bubre`ne i {e}erne bolesti... Na tre}em mjestu za primanje ove pomo}i su osobe sa mi ni mal nom pen zi jom, odnosno 310 maraka, a koje izdr`avaju vi{e~lane porodice, kao i samci sa minimalnim primanjima. - Ovo je prvi put da sam primio pomo} od Op}ine. Za nas koji imamo minimalne penzije tih 50 maraka je zaista mnogo. U ratu sam izgubio djecu, supruga mi je slijepa, ostao sam sam na ovom svijetu, naglasio je penzioner Kemal Tahirovi}.

Vjerne plati{e
Op}epoznata je ~injenica da su, upravo, penzioneri oni koji sve dad`bine pla}aju redovno i pored toga {to su im primanja tako mala. - [ta je 310 maraka kada morate platiti struju, vodu, grijanje i lijekove. Dok sve to platite, od penzije nemate skoro pa ni{ta, ba{ zbog toga nama je veliko tih 50 maraka, istakla je Had`ira ]ati}. Od 2007. godine Op}ina Novo Sarajevo za penzionere je izdvojila oko 820 hiljada maraka, u {ta spadaju i izleti, Centar za zdravo starenje, ali i pomo} ovoj populaciji.
M. TATAREVI]

Kriteriji
- Nemate pojma koliko me je obradovalo tih dodatnih 50 maraka, ma koliko to malo zna~ilo za ostale ljude, meni }e ova pomo} dobro do}i. Pogotovo kada se predvi|aju mnoga poskupljenja. Kako se nalazim u kolicima, imam puno izdataka, sve {to mi treba

Nov~ana pomo} djeci bez jednog roditelja

Darovano 165 mali{ana
Prijatelji BBI banke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u subotu su darovali nov~ane poklone djeci bez jednog ili oba roditelja sa podru~ja Kantona Sarajevo. Ovo su djeca slabijeg materijalnog stanja, pa su im humani darodavci, koji nisu `eljeli da im se imena spominju, na ovaj na~in pomogli im da se lak{e pripreme za po~etak nove {kolske godine. Akciju je organizovao poznati bh. humanitarc Mesid Kari{ik, a podr`ali su je direktor BBI banke Amer Bukvi} i na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi}. Stotinjak ovih mali{ana tako|er je bilo ovako darovano i za protekli Ramazanski bajram. - Svima nam je drago {to ima jo{ dobrih ljudi u svijetu koji `ele pomo}i na{oj djeci i ostati anonimni. Mnogo je djece bez jednog roditelje i sa podru~ja Ilid`e i dosta te{ko `ive, pa im je svaka pomo} dobro-

do{la. Ova nov~ana donacije je stigla u pravo vrijeme, jer ba{ sada porodice imaju najvi{e izdataka. Zato se od srca zahvaljujem darodavcima u ime na{ih mali{ana, kazao je na~elnik Memi}. Z. T.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012. Nemar nadle`nih i neodgovorni pojedinci ometaju sanaciju klizi{ta

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

U KAPTOLU RADOVI
STALI ZBOG TRI STUBA
hiljada KM, gdje uz sufinansiranje Op}ine Vogo{}a i Ministarstva prostornog ure|enja saniramo klizi{te u Tihovi}ima. Imamo zavr{enu projektnu dokumentaciju i ~ekamo sredstva za klizi{te na lokalitetu Stara cesta u Semizovcu, a zavr{ena je i projektna dokumentacija za klizi{te u naselju Bu{}a, te na Orahovom Brijegu. Na Orahovom Brijegu imamo situaciju gdje je jedan ~ovjek izgradio objekat koji je prouzrokovao nevjerovatne {tete na susjednim ku}ama i gdje je nastao haos. Sada su okolne ku}e ugro`ene, ljudi ne smiju da spavaju u njima, a Op}ina nema novaca da to sanira, pojasnio je Babi}.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Obustavili smo radove jer ~ekamo da nam Elektrodistribucija izmjesti tri drvena stuba. Najgore od svega je {to od njih nema ni slike ni tona, isti~e Babi}
Povoljne vremenske prilike pogodovale su radnicima koji saniraju klizi{ta da posao urade kvalitetno i brzo. Me|utim, prema rije~ima Fuada Babi}a, koordinatora za klizi{ta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kada se obezbijede sva dokumentacija i novac, onda do|e do banalnih problema koji zaustavljaju va`ne projekte za o~uvanje `ivota i imovine. Takav slu~aj je i u centru grada gdje se zbog nemara nadle`nih u Elektrodistribuciji na klizi{tu Kaptol ne radi ni{ta ve} danima. - Trenutno radimo na nekoliko lokaliteta u op}ini Centar, a udarni je Trebevi}ka 74b. Nastavili smo i tre}u fazu Mraku{e i Kaptola od 14 do 32. Na prva dva lokaliteta nemamo nekih posebnih problema, ali na Kaptolu imamo radikalan problem gdje smo obustavili radove, jer ~ekamo da nam Elektrodistribucija izmjesti tri drvena stuba, koji su, ustvari, ruglo grada i koji su trebali davnih dana biti izmijenjeni. Me|utim, to sa njima jako, jako sporo ide i bojimo se i ki{e. Svi radovi stoje jer su nam ti stubovi na trasi na kojoj mi radimo. Najgore od svega je {to od njih nema ni slike ni tona, niti ikakvih naznaka da }e i{ta uraditi. Kom-

Kaptol: ^eka se da Elektrodistribucija zavr{i svoj dio posla

pletna investicija se finansira iz bud`eta Op}ine Centar i sav novac za zavr{etak radova je obezbije|en, kazao je Babi}.

Za{tita od lavine
Prema Babi}evim rije~ima, sli~an problem je i u op}ini Trnovo. - U Trnovu radimo sanaciju lavine, odnosno izgradnju za{titnih konstrukcija protiv dejstva lavina. To je prvi put na prostoru BiH da se radi jedan ovakav sistematski, pravi i stru~ni objekat za za{titu od lavina. Projekat se realizuje na lokalitetu Usoviti do 1 i 2. U Trnovu imamo i Bobovicu, Presjenicu i Mijanovi}e

za koje se nadamo da }emo u ovoj godini uraditi dokumentaciju. Po~eli smo i sanaciju klizi{ta na putu za Dej~i}e. Za taj projekat sve je obezbije|eno, ali onda je do{ao neki ~ovjek koji ka`e ne}ete raditi i otjera radnike. Sada imamo situaciju da je na toj dionici samo ~etvrtina kolovozne trake prohodna zbog hira nekog pojedinca, istakao je Babi}. Klizi{ta u Kantonu Sarajevo svakodnevno se prijavljuju, a u Zavodu za izgradnju KS-a trude se sanirati najprioritetnija. Tako je u Vogo{}i zapo~eta sanacija klizi{ta u Tihovi}ima. - Imamo obezbije|enih 300

Klizi cijelo selo
Na Ilid`i, prema Babi}evim rije~ima, na lokalitetu ^esma 1 i 3 do{lo je do katastrofalnog pomjeranja tla i pucanja objekata. - U pitanju je cijelo selo. To je vrlo interesantan i skup projekat. Kada je u pitanju op}ina Stari Grad imamo klizi{te na lokalitetu Pogledine do broja 29, dok u Novom Gradu saniramo klizi{ta u ulicama Grada Bobovca i Ragiba D`inde do broja 156, naglasio je Babi}.
S. HUREMOVI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Asfaltiran put Binje`evo - Breza
Radovi na asfaltiranju lokalnog puta Binje`evo - Breza u du`ini od 800 metara su zavr{eni. S obzirom na to da je Op}ina Had`i}i krajem pro{le godine asfaltirala 1.300 metara, ~ija je vrijednost iznosila 240.000 KM, sa novom asfaltiranom dionicom put Binje`evo - Breza je u potpunosti funkcionalan. [irina asfaltne trake iznosi tri metra, a debljina sedam centimetara. Ure|eni su pristupni putevi za lokalna doma}instva te je rije{en odvod povr{inskih voda. Radove je izvodio Bosman, a nadzor je vr{ila Op}ina Had`i}i. Asfaltiranjem ovog puta, ukupne du`ine 2.100 metara, stvoreni su uslovi za daljnju stambenu izgradnju.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati slijede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Hrasno soliter 1, Bojnik 1, Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i, Balba{i}i - Krsmani}i, Hamzi}i, STS Govedovi}i, Kakrinje, Karovi}i, Kotromani}a 6, Osmi mart i Zagor, od 8.30 do 16 Barice, Donje Biosko, od 13.30 do 15 ^evljansko polje i Vrutci, od 9 do 10.30 Donje Selo i Gornji ^evljanovi}i, od 10.30 do 12 Gajevi i Vukasovi}i, od 8.30 do 16 Gornji Mrkovi}i 2, od 12 do 13.30 Rami}i (Ilija{) i Vodovod Vukasovi}i, od 8.30 do 15.30 Vrbovska 2, od 8 do 16 Vreoca, od 9 do 16 sati Had`imustafina.
svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30,

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

7 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 17.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Oslo 9.15, Copenhagen 10.00, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sa ti, Pa riz pet kom u 9 sa ti, Ber lin ~et vrtkom u 8 i su bo tom u 17 sa ti, Dor tmund, Es sen i Dus sel dorf po ne djel -

AVIONI Dolasci:
Ancona 8.15, Oslo 8.35, Istanbul 9.20 i 13.40, Beograd 11.00 i 21.55, Munich

jkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingol stadt i Nur nberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod

12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

22

OGLASI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7320-9.3/12 od 7.9.2012. godine, UNIVERZITET U TUZLI
JU Narodno pozori{te Tuzla Na osnovu ~lanova 17. i 18. Zakona o pozori{noj djelatnosti ("Sl. novine TK" broj: 10/02 i 13/11), ~lana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozori{te Tuzla broj: 57/2 i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla broj: 860/12 od 4. 9. 2012. godine, Upravni odbor JU Narodnog pozori{ta Tuzla raspisuje

O B J AV L J U J E
I III upisni rok za popunu upra`njenih mjesta po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini, objavljenog u dnevnom listu "Oslobo|enje" 16.6.2012. godine, na fakultete/Akademiju kako slijedi: Red. broj Naziv fakulteta/Akademije Studijski program Redovni studij Studenti koji se Studenti koji se finansiraju iz sami finansiraju Bud`eta TK 2 2 Studij uz rad

J AV N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO POZORI[TE TUZLA Opis poslova direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla: predla`e Upravnom odboru umjetni~ku koncepciju pozori{ta i godi{nji repertoar pozori{ta, neposredno rukovodi radom pozori{ta, zastupa i predstavlja pozori{te u pravnom prometu i saradnji sa drugim pravnim i fizi~kim licima, odgovara za blagovremenu realizaciju godi{njeg repertoara pozori{ta, odgovara zajedno sa umjetni~kim rukovodiocem za svako javno izvo|enje scenskog djela, predla`e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u pozori{tu u skladu sa zakonom, donosi op}e i pojedina~ne akte u skladu sa zakonom i pravilima pozori{ta, odgovoran je za provo|enje postupka javnih nabavki, vr{i procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvr{enje finansijskog plana, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i op}im aktima Pozori{ta, za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i osniva~ima. Direktor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja ali ne vi{e od dva puta. Za imenovanje na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla kandidati moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu), - da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih), - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat), - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti potvrdu, a oni koji nisu radili u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti ovjerenu izjavu), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata od nadle`nog organa) - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda), - da se na njih ne odnosi ~lan IX I Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata od nadle`nog organa), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 70/08), (dokaz: ovjerena izjava kandidata od nadle`nog organa).

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta za imenovanje na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: - da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera ili ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome), - da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz oblasti kulture, nakon sticanja visoke stru~ne spreme, (dokaz: potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima tra`eno radno iskustvo) - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nemaju privatni finansijski interes u JU Narodnom pozori{tu Tuzla (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja, - da nisu dioni~ari sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - program razvoja Pozori{ta za ~etvorogodi{nji period. Za kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete navedene u ovom konkursu, prilikom postupka kona~nog imenovanja na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla, uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - du`ina radnog iskustva na poslovima i djelatnostima iz oblasti Pozori{ta, - ve}i stepen stru~ne spreme srodnog zanimanja, - komunikativne i organizatorske sposobnosti, - minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Pozori{ta, - sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima, - naklonjenost timskom radu, - rezultati rada tokom karijere. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim konkursom i dostaviti Program razvoja JU Narodnog pozori{ta Tuzla za ~etvorogodi{nji period. Prijave sa tra`enom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ("Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla " - ne otvaraj) na adresu: Javna ustanova Narodno pozori{te Tuzla Ulica Pozori{na broj 4, 75 000 Tuzla Kandidati koji budu ispunjavali uvjete konkursa bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu "Oslobo|enje". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik Upravnog odbora Esaf Levi}, profesor

8.

9.

Akademija dramskih umjetnosti • Gluma Ekonomski fakultet • Poslovna administracija (trogodi{nji)* Fakultet za tjelesni odgoj i sport • Edukacija trenera u sportu (trogodi{nji) Studijski programi: - Sportski trener - Specijalne namjene Filozofski fakultet • Filozofija-Sociologija Medicinski fakultet • Odsjek zdravstvenih studija - Studij sestrinstva - Studij fizioterapije - Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike - Studij radiolo{ke tehnologije - Studij sanitarnog zdravstva Pravni fakultet Prirodno-matemati~ki fakultet • Matematika - primijenjena matematika - edukacija u matematici • Fizika - primijenjena fizika - edukacija u fizici • Biologija - edukacija u biologiji • Hemija - primijenjena hemija - edukacija u hemiji Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet • Geologija • Bu{otinska eksploatacija mineralnih sirovina • Sigurnost i pomo} Tehnolo{ki fakultet • Hemijsko in`enjerstvo i tehnologije • Prehrambena tehnologija UKUPNO: UKUPNO: redovni - vanredni UKUPNO:

68 68 30

11 19 4 4 64 10 15 13 11 15 22 77 22 8 16 17 69 10 10 10 10 9 5 9 10 10 44 25 11 8 79 55 24 198 275 459

77

184 184

II II upisni rok za popunu upra`njenih mjesta na Odjeljenje u Travniku Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini na studijske programe kako slijedi: Red. br. 1. 2. Naziv fakulteta Studijski program Ekonomski fakultet • Poslovna administracija (trogodi{nji) Filozofski fakultet • Engleski jezik i knji`evnost • Bosanski jezik i knji`evnost Tehnolo{ki fakultet • Prehrambena tehnologija UKUPNO: Redovni studij Finansiranje iz Bud`eta SBK 49 49 53 27 26 19 19 121

3.

III Prijem prijava, te izbor i upis kandidata, organizirat }e se u terminima kako slijedi: - podno{enje prijava vr{it }e se od 10.9. do 13.9.2012. godine; - prijemni ispit odr`at }e se 14.9.2012. godine u 10 sati; - privremena rang-lista kandidata objavit }e se 14.9.2012. godine, a kona~na 17.9.2012. godine; - upis primljenih kandidata, na studijskim programima na kojima se stvore uslovi za upis, obavit }e se 18.9.2012. godine. Organizacija upisnog roka obavit }e se na na~in i po odredbama konkursa objavljenih u dnevnom listu "Oslobo|enje" 16.6.2012. godine i 28.8.2012. godine, sa kojim se zainteresirani kandidati mogu upoznati putem web stranice Univerziteta www.untz.ba i oglasnih plo~a fakulteta. Dodatne informacije mogu se dobiti u studentskim slu`bama fakulteta.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OGLASI

23

24

KULTURA

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

69. venecijanski filmski festival

Knji`evni susreti Cum grano salis

Nagrada “Me{a Selimovi}”

dodijeljena Faruku [ehi}u
Ovo je prilika da jedan zaista talentovan ~ovjek, sjajan pjesnik i dobar pripovjeda~ dobije nagradu i to za roman koji izra`ava jedan senzibilitet kakav je, barem meni, do sada bio nepoznat u na{oj knji`evnosti, kazao je predsjednik `irija Zdenko Le{i}
Nagrada “Me{a Selimovi}” koja se dodjeljuje u okviru Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis u Tuzli, ove godine je oti{la u ruke bosanskohercegova~kog knji`evnika Faruka [ehi}a za roman “Knjiga o Uni” . Naime, `iri u sastavu Zdenko Le{i}, predsjednik, te ~lanovi Predrag Matvejevi}, Mirjana \or|evi}, Irfan Horozovi} i Andrej Nikolaidis odlu~io je da je [ehi}ev roman najbolje djelo objavljeno u 2011. godini na govornom prostoru BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Pored romana “Knjiga o Uni” u u`oj , konkurenciji su bili i romani “Sanjao sam slonove” Ivice \iki}a (HR), “Kalendar Maja” Zorana Feri}a (HR), “Mein Kampf” Svetislava Basara (SR), te “Bernardijeva soba” Slobodana Ti{me (SR).
Kim Ki-duk
Reuters

Pieta osvojila Zlatnog lava
Srebrnog lava za najbolju re`iju dobio je Paul Thomas Anderson za “The Master”
Film “Pieta” ju`nokorejskog redatelja Kim Ki-duka dobitnik je Zlatnog lava za najbolji film na Venecijanskom filmskom festivalu koji je zavr{en u subotu nave~er sve~enom ceremonijom dodjele nagrada. Pobjedni~ki film obiluje nasiljem i pri~a je o utjeriva~u dugova koji je izuzetno nemilosrdan prema svojim `rtvama do dana kada se pojavi `ena koja tvrdi da mu je majka. Ona ulazi u njegov `ivot, ali uskoro biva oteta. Utjeriva~ dugova kre}e u potragu za njom. Ina~e, film “Pieta” Kim Ki-duka bio je jedan od favorita za glavnu nagradu me|u 18 filmova koji su bili u konkurenciji. Srebrnog lava za najbolju re`iju dobio je Paul Thomas Anderson za film “The Master” , a Philip Seymour Hoffman i Joaquin Phoenix podijelili su nagradu za najboljeg glumca za uloge koje su ostvarili u ovom filmu. Austrijanac Ulrich Seidl osvojio je posebnu nagradu za film “Paradis: Glaube” a kao najbo, lja glumica nagra|ena je Hadas Yaron za ulogu ostvarenu u filmu “Ispuniti prazninu” Rama Bursthein (Izrael), dok je Francuz Olivier Assayas nagra|en za scenarij filma “Apres Mai” a , Italijan Daniele Cipri, redatelj filma “E Stato il Filglio” za foto, grafiju. Film “Mold” Ali Aydina dobitnik je “The Lion of the Future - “Luigi De Laurentiis” nagrade za najbolji debitantski film Venecijanskog film festivala, a za Sarajevo Film Festival ova vijest ima i poseban zna~aj, navedeno je na slu`benoj web stranici SFF-a, “budu}i da je rije~ o filmu koji je pro{le godine bio uvr{ten u CineLinkovu Work in progress selekciju kada je i nagra|en Post Republik nagradom” . Najstariji filmski festival u svijetu odr`an je od 29. augusta do 8. rujna.
(Priredila: An. [.)

Sa sve~anosti na Panonskim jezerima u Tuzli

Sedam godina
“Ovo je prilika da jedan zaista talentovan ~ovjek, sjajan pjesnik i dobar pripovjeda~ dobije nagradu i to za roman koji izra`ava jedan senzibilitet kakav je, barem meni, do sada bio nepoznat u na{oj knji`evnosti” kazao je Le{i} , na Panonskim jezerima u Tuzli, gdje je [ehi}u, na zatvaranju knji`evnih susreta Cum grano salis, i uru~ena Nagrada. Prema [ehi}evim rije~ima, njegov roman je nastajao sedam godina kao unutra{nja potreba autora da rekonstrui{e svijet koji je nestao i koji je razoren. “Za pisanje je bitno da prepozna{ u sebi opsesiju koja je istinska i koja }e biti bitna drugim ljudima, kako bi oni mogli da se identifikuju sa tim, i da to prihvate kao ne{to {to }e i njima obja-

Nagrada za roman “Knjiga o Uni”

sniti njihove `ivote koji su bili tragi~ni i nesretni tokom devedesetih u Bosni, Hrvatskoj, ali i {ire” ka, zao je [ehi}, navode}i da je nagrada veliki podstrek za unutra{nju snagu i `elju za pisanje.

U sjeni
“A ujedno sadr`i i svoj monetarni dio koji nije za odbaciti, naro~ito u zemlji u kojoj mi `ivimo” , kazao je [ehi}, koji je pored nagrade dobio i 7.000 maraka. Ina~e, ovogodi{nji knji`evni su-

sreti su ostali u sjeni isklju~ivanja romana “Otkup sirove ko`e” auto, ra akademika Abdulaha Sidrana iz u`e konkurencije za Nagradu “Me{a Selimovi}” U medijskim istu. pima Sidran je kazao da je “Otkup sirove ko`e” isklju~en, jer je Le{i} nakon ~itanja utvrdio da se ne radi o romanu. Isklju~ivanje ovog romana izazvalo je ogromne rasprave u doma}oj javnosti, a Sidran je uputio i protestno pismo tuzlanskom na~elniku Jasminu Imamovi}u. ^lanovi `irija Matvejevi} i Nikolaidis nisu se ovih dana pojavili na knji`evnim susretima u Tuzli. Le{i} je preksino} kazao da Sidran nije eliminisan, nego da je njegov roman bio u konkurenciji od po~etka, te da je ispao jer nije imao dovoljno glasova. “^ista matematika, nikakva ideologija ili mr`nja. Pojedini su mediji tako vodili da je ispalo da smo on i ja u nekakvom sukobu. Ja sa njim nikada nisam bio u sukobu. Nisam nikada o njemu ni lijepo ni ru`no govorio i nikakvog razloga nisam imao da isklju~im njegov roman” obja{njavao je Le{i}. ,
S. KARI]

Srebrenica

Luminaris dobitnik Srebrene trake
F
ilm “Lu mi na ris” ar gen, tinskog autora Huana Pabla Zaramele dobio je Srebre nu tra ku kao Grand Prix ovogodi{njeg Filmskog festivala Srebrena traka koji je zatvoren u Srebrenici. Nagradu publike osvojio je film “Ukradena sre}a” sarajevskog autora , Harija [e~i}a. Na festivalu koji je organizovalo Udru`enje Prijatelji Srebrenice prikazana su 23 filma iz pet zemalja, a mladi su pratili

Nagrada publike pripala je filmu “Ukradena sre}a” sarajevskog autora Harija [e~i}a
predavanja o produkciji filma. “Ono {to je posebno interesantno kod ovog filma je {to on za osnovni simbol upotrebljava sijalicu koja simbolizuje prosvjetljenje koje pri`eljkujem prije svega stanovnicima ovog grada, ali i svima uop}e” rekao je re, `iser Damir Jane~ek koji je bio predsjednik `irija. U subotu su odr`ane i radionice za mlade o produkciji kratkih i animiranih filmova koje su vodili profesionalci iz Udru`enja animatora “Asifa BiH” . Festival je opravdao o~ekivanja organizatora i posjetilaca i jo{ jednom potvrdio da je nazna~ajnija kulturna manifestacija u regiji. “Ovogodi{nji festival je prote-

Prizor iz filma argentinskog autora Huana Pabla Zaramele

kao kako je i planirano, radionice su zaista izazvale veliki interes mladih ljudi u Srebrenici. Ono {to mi je posebno drago jeste da u ovom periodu pred izbore, kada su politi~ari u prvom planu, mi smo uspjeli da izvu~emo druge teme i da film i autore stavimo u prvi plan, kao i mlade kojima je ovaj festival i

Foto: TIP.ba

namijenjen” istakla je Dragana , Jovanovi}, predsjednica Udru`enja Prijatelji Srebrenice. [esti filmski festival Srebrena traka organizovalo je Udru`enje Prijatelji Srebrenice uz podr{ku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, saop}eno je iz Udru`enja Prijatelji Srebrenice, a prenosi Fena.

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Lijepo je ovih dana biti navija~ Bosne i Hercegovine

26

FUDBAL

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

VEDAD
Ibi{evi} nastavio niz

Latvija nam ne}e pokloniti bodove
Puno su te`i protivnik od Lihten{tajna. Moramo biti oprezni, jer svako opu{tanje nas mo`e ko{tati gubitka bodova, naglasio je Ibi{evi}
Onako kako je po~eo u dresu Stuttgarta, Vedad Ibi{evi} je nastavio i u reprezentaciji BiH - golovima. Na{ napada~ Lihten{tajnu je spakovao tri gola, ali se nadamo da je ne{to municije sa~uvao i za Latviju. “Ne treba previ{e gledati unazad. Lijepo je {to smo pobijedili, svi smo sretni i zadovoljni, ali moramo gledati naprijed. Lihten{tajn je ve} pro{lost. Slijedi, utakmica protiv Latvije i to nam je u ovom trenutku najbitnije” , ~vrsto je na nogama Ibi{evi}, upozoriv{i na opasnosti koje donesi novi protivnik: “Latvija je puno te`i protivnik od Lihten{tajna. Ne}e do}i u Zenicu da nam poklone tri boda. Moramo biti oprezni, jer svako opu{tanje nas mo`e ko{tati gubitka bodova” naglasio je Ibi{evi}. , Bh. tim protiv Latvije }e biti ja~i za Senada Luli}a, Mensura Mujd`u i Harisa Medunjanina koji su zbog povreda propustili utakmicu sa Lihten{tajnom. “Svje`ina }e nam dobro do}i i vjerujem da }e nam oni pomo}i kako bi ostvarili {to bolji rezultat” , naglasio je Ibi{evi}. Vedo je u subotu nave~er bodrio na{e ko{arka{e u kvalifikacija za EP, a obradovao se i zlatnoj paraolimpijskoj medalji koju su osvojili reprezentativci BiH u sjede}oj odbojci. “To je odli~na stvar za cijelu dr`avu, posebno za sport. Nadam se da }e to biti samo po~etak, da }e to postati normalna stvar. Imamo jako puno talentovanih ljudi u svim sportovima. Vjerujem da }emo se brzo naviknuti na dobre rezultate” zaklju~io , je Ibi{evi}.
S. [I[I]

KVALIFIKACIJE ZA SP 2014.

Bez eufo o
Latvija }e tra`iti priliku da se iskupi za poraz od Gr~ke. Vjerujem da }e ve} u Zenici tra`iti iznena|enje. Na nama je da ih sprije~imo u tome. Imamo iskustva u utakmicama sa slabijim ekipama i nadam se da }emo to potvrditi i na Bilinom polju, smatra selektor
Safet Su{i} bio je itekako raspolo`en na prvom zajedni~kom treningu nakon povratka fudbalske A reprezentacije BiH iz Lihten{tajna gdje je ostvarila pobjedu na otvaranju kvalifikacija za SP 2014. A, kako i ne bi bio. Njegovi izabranici ostvarili su najubjedljiviji trijumf u historiji na{eg reprezentativnog fudbala, a uz to, na Grbavici je na raspolaganju imao sve igra~e jer su u stroju i oporavljeni Haris Medunjanin, Senad Luli} i Mensur Mujd`a. de u Vaduzu? Mo`da se neko povrijedi pa mi olak{a posao” na{a, lio se Pape. Definitivno, ekipa koja }e istr~ati na megdan Latviji ne}e biti ista kao ona koja je deklasirala Lihten{tajn. Mo`da nekima to zvu~i suludu, jer “ekipa koja pobje|uje ne mijenja se” ali Su{i} ima , obja{njenje. “Da nije ispalo kako je ispalo, da rezultat nije bio dobar, svi bi pitali za{to je igrao ovaj, a nije onaj. Latvija je objektivno ja~a reprezentacija od Lihten{tajna, a u Vaduzu smo se mu~ili prvih 20, 25 minuta. Da smo oti{li na odmor pri rezultatu 0:0 bilo bi promjena u ekipi, jer ve} sam po~eo razmi{ljati {ta

do nove po

Sedam utakmica osam golova
Nakon odli~ne predsezone i pode{avanja ni{anskih sprava u prijateljskim utakmicama, Ibi{evi} je u prvih sedam utakmica ove sezone ve} postigao osam golova. Seriju je otvorio u prijateljskoj utakmici protiv Velsa, nastavio u njema~kom Kupu i Evropskoj ligi, a jedino takmi~enje u kojem nije postigao pogodak ove sezone je Bundesliga.

Ibi{evi} je u Vaduzu postigao tri gola
Foto: Reuters

Grci skupo platili trijumf protiv Latvije

Samaras povrijedio ruku, upitan za BiH
Fudbalska reprezentacija Gr~ke ostvarila je va`an trijumf na otvaranju kvalifikacija za SP 2014, protiv Latvije u Rigi, ali slavlje nekada{njih evropskih prvaka poremetila je povreda Georgiosa Samarasa. Napada~ Celtica na poluvremenu je ostao u svla~ionici zbog povrede ruke, a prve prognoze govore da bi trebao pauzirati mjesec {to zna~i da bi mogao propustiti i utakmicu protiv BiH koja je na rasporedu 12. oktobra u Atini. Samaras je povrijedio ligamente lijeve ruke na utakmici u Rigi, a medicinski tim gr~ke reprezentacije konstatovao je da }e napada~u Celtica trebati najmanje mjesec da se ponovo vrati na teren.

Promjene u sastavu
“To mi je stvorilo i male probleme, jer kako sada sastaviti ekipu? Koga izbaciti iz tima nakon pobje-

^estitke odbojka{ima i ko{arka{ima
Su{i} je iskoristio priliku da ~estita i na{im ko{arka{ima i odbojka{ima na sjajnim rezultatima. “Gledao sam finalnu utakmicu sjede}e odbojke protiv Irana i zaista sam ponosan na na{e momke. Svima su pokazali kako se bori za dres sa dr`avnim grbom BiH” ka`e Su{i}, naglasiv{i da seriju dobrih , rezultata na{ih sportista moramo nastaviti u utorak protiv Latvije.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

FUDBAL

27

Reprezentativci BiH trenirali na Grbavici

Miralem Pjani} uo~i utakmice protiv Latvije

Ne}e biti lako, ali vjerujem u trijumf
Latviju moramo shvatiti ozbiljno i stoga moramo maksimalno u}i u utakmicu ako `elimo osvojiti tri boda, kazao je veznjak Rome

objede
uraditi. Sre}a, za sedam minuta smo postigli tri gola i rije{ili utakmicu” objasnio je Su{i}. , Bh. tim je nakon prvog kola zasjeo na prvo mjesto u grupi G, a selektor se nada da }emo na ovoj poziciji ostati do kraja kvalifikacija. Istina, problem bi nam mogli stvoriti Grci koji su protiv na{eg sutra{njeg protivnika ostvarili gostuju}u pobjedu.

orije
Priklju~io se Sesar
Ivan Sesar, veznjak Sarajeva koji je zbog smrtnog slu~aja u porodici napustio kamp reprezentacije BiH u Austriji tokom priprema za me~ sa Lihten{tajnom, od sino} je ponovo uz na{ dr`avni tim. Sesar je sino} do{ao u Hercegovinu i danas }e trenirati sa ostatkom tima.

Na{ veznjak o~ekuje veliku podr{ku s tribina

Musemi}eve informacije
“U na{oj grupi, izuzev Lihten{tajna nema slabog protivnika. Latvija mo`e pobijediti svakoga i ku}i i na strani. Stoga, u utorak moramo biti oprezni. Gr~ka je trenutno u prednosti, jer je u gostima savladala direktnog rivala i dodatno nama ote`ala posao. Latvija }e sada tra`iti priliku da se iskupi za taj poraz. Vjerujem da }e ve} u Zenici tra`iti iznena|enje. Na nama je da ih sprije~imo u tome. Imamo iskustva u utakmicama sa slabijim ekipama i nadam se da }emo to potvrditi i na Bilinom polju. Bez

obzira na na{u ubjedljivu pobjedu u Vaduzu euforiji nema mjesta, pogotovo ne kod mene, a vjerujem ni kod igra~a” ka`e Su{i}. , Stru~ni {tab }e do utorka detaljno izanalizirati igru Latvije, a u tome }e im pomo}i i Husref Musemi}, selektor Olimpijsko-mediteranske reprezentacije koji je za Su{i}a {pijunirao Latvijce. “Imamo dvije kasete, onu iz prijateljske utakmice protiv Crne Gore i ovu od petka protiv Gr~ke. Musemi} je bio na utakmici protiv Gr~ke i ve} smo razgovarali, a podnijet }e nam i detaljan izvje{taj” , naglasio je Su{i}. S. [I[I]

Miralem Pjani} u Vaduzu protiv Lihten{tajna nije postigao nijedan pogodak, ali je odradio veliki dio posla na sredini terena. Ulogu centralnog veznog odradio je besprijekorno i na terenu dokazao za{to je igra~ kojem predvi|aju blistavu karijeru. “Dobra stvar je {to smo slavili ubjedljivu pobjedu protiv Lihten{tajna. Istina, osvojili smo tri boda kao i da smo pobijedili 1:0, ali smo ovako dobili na samopouzdanju. Uo~i starta kvalifikacija postavili smo ciljeve. Iz prve dvije utakmice `elimo {est bodova i sada smo na pola puta. Za ispunjenje plana potrebna nam je pobjeda protiv Latvije” rekao je Pjani}. , Na{i reprezentativci ju~er ujutro trenirali su na Grbavici, a do utorka }e odraditi jo{ jedan trening. “Imamo dovoljno vremena da se pripremimo za utakmicu sa La-

tvijcima i siguran sam da }emo u utorak biti pravi. Svjesni smo da nas u Zenici ne o~ekuje lagan posao, jer definitivno vi{e nema laganih protivnika. Latviju moramo shvatiti ozbiljno i stoga moramo maksimalno u}i u utakmicu ako `elimo osvojiti tri boda. Bitno je da nametnemo svoj stil igre, da ~uvamo loptu i postepeno gradimo akcije, a vjerujem da }emo prona}i rupu u protivni~koj odbrani i sti}i do gola koji }e nam osigurati trijumf”isti~e Pja, ni}, kojeg raduje povratak u tim oporavljenih Harisa Medunjanina, Mensura Mujd`e i Senada Luli}a:

“Kad nam je ekipa kompletna, onda smo mnogo ja~i. Raduje me {to su se vratili treninzima i {to }e poja~ati konkurenciju.” Tribine stadiona Rheinpark u Vaduzu bile su preplavljene navija~ima BiH, a jo{ ve}a podr{ka o~ekuje se na zeni~kom Bilinom polju. “Ne sumnjam da }emo imati veliku podr{ku, jer nas navija~i nisu nikada iznevjerili. Nadam se da ne}emo ni mi njih i da }emo nakon utakmice svi zajedno slaviti novu pobjedu” zaklju~io je Pjani}. ,
S. [I[I]

Musemi} za Su{i}a snimao Latvijce

RUDNEVS I CAUNA
Organizacija igre im je lo{ija strana. Sve se svodi na duge lopte na Rudnevsa, koji je dosta jak u duelima, nagla{ava Musemi}
Selektor Olimpijsko-mediteranske reprezentacije BiH Husref Musemi} imao je zadatak da selektoru na{eg A tima Safetu Su{i}u prikupi sve adekvatne informcije o Latvijcima, na{em narednom protivniku u kvalifikacijama za SP. Biv{i trener Sarajeva i Olimpica sredinom pro{log mjeseca u Podgorici je u`ivo gledao Latviju, a ju~er je zajedno sa stru~nim {tabom analizirao i utakmicu protiv Gr~ke u kojoj je na{ rival pora`en rezultatom 1:2. “Protiv Grka su zaigrala dvojica novih igra~a, koji nisu bili u Podgorici. Rije~ je o Kasparsu Gork{su i Aleksandrsu Cauni. Ovaj drugi je uz Artjomsa Rudnevsa mo`da i najopasniji igra~. Igra iza {piceva, omalen je i izvodi sve prekide” ka, `e Musemi}. Ono {to je sigurno, a {to je i Musemi} potvrdio, Latvija je u tehni~kom pogledu daleko iza na{eg dr`avnog tima. “Organizacija igre im je lo{ija strana. Sve se svodi na duge lopte na Rudnevsa, koji je dosta jak u duelima. Ako ne{to uspiju napra-

SU NAJVE]A PRIJETNJA
viti iz toga, mogu biti opasni. Puno su ozbiljniji od Lihten{tajna, ali uz na{ maksimalan anga`man ne bi trebali da nam naprave mnogo problema. Naravno, u fudbalu je sve mogu}e. Svaki protivnik je nepredvidiv i uvijek mora{ biti oprezan. Ko je mogao zamisliti da }e Gr~ka 2004. postati prvak Evrope ili da }e Chelsea u pro{loj sezoni osvojiti Ligu prvaka pored Barcelone, Reala i Bayerna” upo, zorava Musemi}, koji }e u utorak putovati u Atinu na utakmicu Gr~ka - Litvanija. S. [I[I]

Foto: D`. KRIJE[TORAC

28

Okupacija Lihten{tajna u slikama

FUDBAL

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Fotosi: Muhamed TUNOVI]

Bilo je lijepo biti Bosanac
Kako su se radnici biblioteke u Vaduzu zabarikadirali, pa potom iza{li na ulice da posmatraju bh. navija~e? U prijestolnici Lihten{tajna padali rekordi Su{i} novinara iz Vaduza ubje|ivao da BiH ima najbolje navija~e u Evropi
Zaista je bilo lijepo ovih dana biti Bosanac ili Hercegovac u Lihten{tajnu, kne`evini koja je jedna od najmanjih ali i najbogatijih evropskih i svjetskih zemalja. Plavo-`ute rijeke navija~a na{e najbolje vrste slijevale su se u petak na najve}i stadion koji ova zemlja ima - Rheinpark u Vaduzu. U me~u koji }e zasigurno ostati upam}en po mnogo dobrom za zmajeve, ovi dobri ljudi su pokazali kako su na{ 12-ti igra~, te kako ne {tede}i dlanove i grla mogu napraviti fenomenalnu atmosferu gdje god da do|u. u prodaju {to je novi rekord, svi su to pozdravili aplauzom. Poznato je da su ovdje gostovale i najve}e evropske selekcije, ali da su samo jo{ Nijemci uspjeli da napune stadion. Sam susret je donio i nekoliko rekorda. Osim pobjede od 8:1 koja je najve}a u historiji na{e zemlje, tu su jo{ i dva hat-tricka na jednom me~u (postigli su ih Ibi{evi} i D`eko, uz dva gola Misimovi}a), zatim oboreni rekord na listi najboljih strijelaca svih vremena, pa po broju nastupa... Prvo je Zvjezdan Misimovi}, ina~e igra~ s najvi{e nastupa u dresu bh. nogometne reprezentacije, s dva pogotka na listi strijelaca prestigao Elvira Boli}a (ima na kontu 22 gola) i do{ao na brojku od 23, da bi ih Edin D`eko hat-trickom, u nastavku, obojicu “presko~io” i zasjeo na ~elo sa 24 pogotka u dresu na{eg nacionalnog tima. Velika je stvar i {to smo odigrali ovakav me~ bez dobijenog kartona i bez povreda. Uz to smo i dobili novu trojicu igra~a u rosteru. To su: Avdija Vr{ajevi} i Toni [unji} kojima je ovo bio debi, te Ognjen Vranje{, koji je jo{ jednom pokazao da se na njega mo`e najozbiljnije ra~unati u budu}nosti.

Bh. navija~i poput atrakcije
Ina~e, Lihten{tajn kao dr`ava ima 36.000 stanovnika, od ~ega njihova prijestonica Vaduz broji 5.000 ljudi. Stadion prima 6.100 gledalaca od kojih je, zasigurno mo`emo re}i, barem 5.000 bilo BiH navija~a. A, da je kojim slu~ajem ve}eg kapaciteta znamo da bi bio ispunjen do posljednjeg mjesta, jer na{i su hrlili sa svih strana i pla}ali ulaznicu i do 100 eura. Kada je oficijelni spiker sredinom prvog poluvremena obavijestio kako je za ovaj susret prodato svih 5.900 karata pu{tenih

U ure|enoj zemlji koja nema nezaposlenih, koja je nevjerovatno ~ista, u kojoj vijesti iz crne hronike nisu svakodnevnica, u kojoj gradski satovi su marke rolex, veliku atrakciju su predstavljali navija~i BiH. Na glavnom gradskom trgu na{i su dali sebi odu{ka i uz bakljadu, pjevanje navija~kih pjesama i navijanje nabacili osmijeh na lica ve}ini doma}ih mje{tana. Istina bilo je i nekih, poput jedne biblioteke, ~iji su radnici u strahu prvo se zabarikadirali, ali nakon {to su shvatili da

nisu u opasnosti, iza{li vani i lagano uz smije{ak posmatrali ovaj spektakl.

Idemo u Brazil
Safet Su{i} na pres-konferenciji nakon me~a novinaru iz Lihten{tajna objasnio je kako Bosna i Hercegovina ima navija~e koji su zasigurno me|u najboljim na svijetu. “U velikom broju su na{i navija~i bili u Parizu, Sent Galenu, dva puta u Americi, gdje god smo igrali bilo je uvijek u odli~nom ambijentu i bez ikakvih in-

ci de na ta. Mi ide mo na prvo mjesto. Imamo velike {anse kao i Gr~ka i Slova~ka. Samo da ne bude bilo povreda i suspenzija i uz ove divne navija~e bi}emo prvi” poru~io je selektor Su{i}. , Upravo tako, uz malo sre}e i maksimalno zalaganje igra~a na terenu, te ovakvu podr{ku imamo velikih {ansi da se plasiramo na veliko takmi~enje kakvo je Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ali, ne smijemo nikoga potcjenjivati, ve} nastaviti ondje gdje smo stali u Vaduzu.
Mirza DAJI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

FUDBAL

29 Na{i navija~i istjerali huligana

Navija~i bh. reprezentacije su izvi`dali huligana koji je bacio na travnjak Rheinparka u Vaduzu topovski udar, a nakon {to su ga policija i obezbje|enje sproveli vani, to pozdravili velikim aplauzom. “Zaista je pona{anje na{ih navija~a kada su izbacili huligane svojim zvi`ducima prema njima. Ti ljudi koji su bacali pirotehni~ke stvari nam ne trebaju. ^ast na{im navija~ima koji su reagovali na pravi na~in. Nadam se da su ljudi iz UEFA i FIFA shvatili da ti ljudi koji su bacali mo`da ~ak i nisu iz na{e zemlje. Takvi nam ne trebaju. Neko je do{ao da nam napravi problem” rekao je Su{i}. ,

c ili Hercegovac u Vaduzu
Mostarci, Zeni~ani, Sarajlije, Novopazarci...
Grupa navija~a u dresovima bh. selekcije sa brojem 12 na le|ima posebno je privukla pa`nju ljudi u Vaduzu. Njihov predstavnik Zoran Laketa je objasnio da se radi o Mostarcima koji prate na svim gostovanjima zmajeve. “Tu smo od sveu~ili{nog profesora do onog zadnjeg. Navijamo za BiH, bili smo u Rumuniji, Portugalu, ho}emo da budemo i u Atini. Ho}emo da budemo najbolji navija~i na{e dr`ave jer rezervne nemamo” istakao je Laketa. , “[ta je, bre, tu ~udno i mi dolazimo stalno” kroz , smijeh nam je dok smo razgovarali sa Mostarcima dobacio i jedan navija~ koji je tako|e stalni na me~evima bh. nacionalnog tima. Radi se o Edinu Prepoljcu iz Sjenice (Sand`ak Srbija).

30

FUDBAL

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Bilino polje spremno za me~ sa Latvijom

Zeni~ki hram nogometa Bilino polje spremno je za me~ sa Latvijom koji se igra u utorak u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. Novi travnjak je poput velikog i mekog zelenog }ilima. Na njemu su tek protr~ali kratko igra~i ^elika koji nisu krili odu{evljenje. Umjesto skupih stolica za rezervne igra~e koje su naru~ene, u utorak }e biti stolice pozajmljene iz Banje Luke. Ina~e, Borac svoj naredni me~ u okviru doma}eg prvenstva igra na ovom stadionu narednog vikenda, pa su ljudi iz grada na Vrbasu iza{li ususret Zeni~anima. Novi travnjak na Bilinom }e biti pod velikim optere}enjima ve} na samom po~etku, jer je planirano da se u osam dana odigraju tri utakmice na njemu (BiH - Latvija, ^elik Borac, te Kup me~ 19. septembra sa Podgrme~om). Teren je dimenzija 105x68 metara, {to je preporuka UEFA, pa }e linije travnjaka biti dosta bli`e tribinama nego ina~e, s obzirom na to da }e novi teren Bilinog polja biti za

IZ ZMAJEVOG GNIJEZDA DO BRAZILA
Igra~i ^elika isprobali teren, a u toku je farbanje i u{minkavanje ograda, semafora i jarbola za zastave • Zmajevi, letite visoko Foto: M. TUNOVI]

~etiri metra {iri, a za 2,5 metra du`i nego ranije. Postavljen je novi razglasni sistem, a postavljanje video-nadzora je odgo|eno za period nakon utakmice BiH - Latvija. ^i{}enje stadiona se odvija konstantno, a u toku je i farbanje i u{minkavanje ograda, semafora i jarbola za zastave. Promijenjene su i sijalice na semaforu koji }e tako izgledati ljep{e i novije. Op}ina Zenica, koja je samostalno finansirala radove proteklih mjeseci na rekonstrukciji Bilinog polja koji sada jedini uz Maksimir na Balkanu ima i grija~e ispod terena, u~inila je veliki korak na pobolj{anju uslova za na{e najbolje nogometa{e. Jo{ preostaje da u zmajevom gnijezdu reprezentativci donesu radost Bosancima i Hercegovcima i iz ovih kvalifikacija izbore plasman na prvo veliko takmi~enje - u Brazilu 2014. Prva na redu je sutra nave~e Latvija. Zato, zmajevi, letite visoko i donesite puno radosti svojim vjerM. DAJI] nim navija~ima.

Mlada reprezentacija BiH danas igra sa Njema~kom

Utakmica karijere za na{e nade
GRUPA A

Prijetiti Nijemcima i re}i kako }emo sigurno slaviti pobjedu, bilo bi presmjelo, ka`e selektor Jagodi}
Kada je 3. februara 2011. `rijeb u {vicarskom Nyonu odredio da }e mlada fudbalska reprezentacija BiH igrati u Grupi A zajedno sa Njema~kom, Gr~kom, Bjelorusijom, Kiprom i San Marinom, selektor Vlado Jagodi} najavio je borbu za bara`. na}i neku slabu ta~ku? “Poku{a}emo tokom utakmice na}i bar jednu, jer i pobjeda od 1:0 vodi nas u bara`” ka`e Jagodi}, , koji }e na raspolaganju imati sve igra~e: “Protiv Gr~ke smo rizikovali i u tim uvrstili pet igra~a kojima je prijetila suspenzija zbog kartona. Na sre}u, odigrali su disciplinovano i niko nije dobio karton. Utakmica protiv Njema~ke svima je izazov. Smatram da mo`emo napraviti mnogo. Me|utim, prijetiti Nijemcima i re}i kako }emo sigurno slaviti pobjedu bilo bi presmjelo. Uva`avamo svakog protivnika, ali nemamo respekta ni prema kome. Tako }e biti i u ovih odlu~uju}ih 90 minuta. Mnogima }e ovo biti utakmica karijere, ali sam ubije|en da ne}e izgorjeti u prevelikoj `elji” .

BiH - Njema~ka (17 sati) Bjelorusija - San Marino (17) Gr~ka - Kipar (17)
1. Njema~ka 2. BiH 3. Kipar 4. Gr~ka 5. Bjelorusija 6. San Marino 8 9 9 9 8 9 8 6 4 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 32:5 24 2 21:8 19 5 16:19 12 5 13:15 10 4 10:14 10 8 2:33 1

90 minuta do bara`a
Mnogi su tada smatrali da je Jagodi} preambiciozan. A, da je selektor na{ih nada imao osnove za tako smjelu najavu, potvr|uje i ~injenica da }e njegovi izabranici danas od 17 sati na Ko{evu protiv Njema~ke tra`iti pobjedu koja }e nas odvesti u bara`. Dan uo~i odlu~uju}e utakmice selektor nije gubio vrijeme, a kada smo ga nazvali, analizirao je dana{njeg protivnika. Da li je upio

Danas su na rasporedu i ostale utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za EP 2013. Devet reprezentacija (Turska zavr{ila kvalifikacije sa 15 bodova) }e tra`iti ~etiri mjesta kao najbolje drugoplasirane ekipe, a sastaju se: Crna Gora - Armenija (17.30 sati), Poljska Portugal (17.30), Slova~ka Kazahstan (18), Austrija - [kotska (18.30), Danska - Svjeverna Irska (19), [vedska - Ukrajina (19.15), Engleska - Norve{ka (20), [vicarska - Estonija (20.15).

Borba za bara`

Na{i danas ne}e imati previ{e izbora. Matematika je jasna. Kako bi izborili bara`, moraju savladati Nijemce, ekipu koja u dosada{njih devet kola nije izgubila nijedan bod.

Leno, Mlapa...
“Ima}e motiv, to je neosporno. Poznajem njihovog selektora i pro{le godine sam razgovarao sa njim. Tada mi je rekao da mu je cilj

ostvariti stopostotan u~inak u kvalifikacijama. Stoga nije davao priliku mla|im igra~ima. A, kada u timu imate igra~e kakvi su Leno, Mlapa, Leitner, Polter... onda na to ne treba tro{iti rije~i” naglasio je Ja, godi}. Vjerovatni sastav: Bukvi}, ^oli}, Sipovi}, Marki}, Kvesi}, Be{i}, Grahovac, Vi{}a, Stevanovi}, \uri}, S. [I[I] Bilbija.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

ME\UNARODNI SPORT

31

Neiskustvo ili...

Mihajlovi} [kotima ostavio taktiku
Da li zbog ~injenice da su znali kako }e Srbi igrati, odnosno odakle im prijeti najve}a opasnost, [koti su odoljeli svim napadima, te uspjeli sa~uvati bod
[kotska i srpska javnost zabavljaju se velikim gafom koji je napravio neko iz srpskog reprezentativnog {taba ve~er prije utakmice sa [kotskom na otvaranju kvalifikacija za SP. Niti 24 sata pred utakmicu Srbija je na glazgovskom Hampdenu odradila posljednji trening, ali nakon {to su zavr{ili vje`banje, na terenu su zaboravili dijagram sa detaljnim grafi~kim planom taktike i igra~kih zadu`enja za utakmicu protiv [kotske. Naravno da je ne{to tako str{ilo na praznom terenu, pa su za{titari odmah ujutro {kotskim medijima proslijedili ono {to su prona{li: Plan iz kojeg je vidljivo da }e se Mihajlovi} [kotskoj suprotstaviti taktikom 4-3-3 (kao {to je i napravio) i da }e posebno udariti na lijevi bok, koji je ozna~io kao najslabiju ta~ku, vjerovatno zato {to ga je {kotski selektor Cra ig Le ve in po vje rio Pa ulu
Novinari su objavili taktiku koju im je neko iz redova Srbije ostavio na terenu

Dixonu iz engleskog tre}eliga{a Huddersfielda. I to se pokazalo ta~nim, {to je

jo{ jedan dokaz da plan nije podmetnut [kotima kako bi ih se zavaralo. Srbija je na utakmici

poku{avala i jo{ ne{to {to je pisalo u planu: Podvaliti lopte iza le|a lijevog beka i centralnog brani~a s te strane. U instrukcijama na italijanskom (Mihajlovi}u je Italija "tre}a domovina") pi{e kako je Srbima plan "nametnuti broj~anu nadmo} na lijevoj strani {kotske obrane tako da se suparni~ke igra~e izvu~e na aut-liniju i odatle osigurati prostor prodorima u sredinu". Da li zbog ~injenice da su znali kako }e Srbi igrati, odnosno odakle im prijeti najve}a opasnost, [koti su odoljeli svim napadima Mihajlovi}eve ~ete, te sa~uvali bod.

Prijateljska utakmica

Memorijalni turnir "@elimir Vidovi} Keli"

@eljo - Novi Pazar 2:2
Doma}e je u vodstvo doveo Ra~{i}, biv{i igra~e tima sa Grbavice, a golove za Sarajlije postigli su Jamak i Brkovi}
Fudbaleri @eljezni~ara prvenstvenu pauzu uzrokovanu nastupima reprezentacija u kvalifikacijama za SP iskoristili su za gostovanje u Novom Pazaru gdje su ju~er remizirali sa istoimenim srbijanskim prvoliga{em - 2:2. U prekrasnom ambijentu na Gradskom stadionu doma}i su u vodstvo do{li u 45. minuti kada je Antolovi}a savladao Admir Ra{~i}, nekada{nji igra~ @eljezni~ara. Osvaja~u duple krune BiH nije trebalo mnogo vremena da izjedna~i rezultat. U 49. minuti sjajan pogodak postigao je Nermin Jamak, kada je sa vrha {esnaesterca matirao Denisa Mujki}a, biv{eg ~uvara mre`e tuzlanske Slobode. Doma}i su se ponovo radovali u 72. minuti kada je neopreznost plave odbrane iskoristio Popin. Kona~nih 2:2 postavio je Denijal Brkovi} poslije odli~nog dodavanja Zaj-

Husejinovi} je na~eo mre`u vukova u 36. minuti

Startna postava @eljezni~ara u Novom Pazaru

ka Zebe. Treba naglasiti da je @eljezni~ara nastupio bez ~etvorice reprezentativaca (Muamer Svraka, Benjamin ^oli}, Josip Kvesi}, Semir Bukvi} i Nermin Zoloti}), te da je u prvom poluvremenu zbog povrede igru morao napustiti Semir Kerla.

@eljezni~ar je nastupio u sastavu: Antolovi}, Be{lija, Kerla, Vasili}, Stani}, Tomi}, Bekri}, Zeba, ^oli}, Selimovi} i Adilovi}, a jo{ su igrali: Yoshida, Bogi~evi}, Brkovi}, Jamak, ]utuk, Rami} i Pehilj.
S. [.

Sarajevo u finalu deklasiralo Olimpic
Strijelci za bordo tim bili su Husejinovi}, ^omor, Nuhanovi}, Had`i} i Karamati}, dok je po~asni gol za vukove postigao Pliska
Fudbaleri Sarajeva osvaja~i su 7. Memorijalnog turnira "@elimir Vidovi} Keli" koji je proteklog vikenda odigran na Otoci. Bordo tim u finalu je bio bolji od Olimpica slaviv{i pobjedu rezultatom 5:1. Nakon {to su u polufinalu deklasirali Dobrinju sa 5:0, izabranici trenera Dragana Jovi}a nisu imali milosti ni prema najmla|em premijerliga{u iz glavnog grada. Istina, vukovi su prvi do{li u vodstvo, ali to je izgledalo samo razljutilo goste s Ko{eva. Igrao se 32. minut kada je Pliska preciznim udarcem glavom matirao Bandovi}a. Ali, to je bilo sve od izabranika trenera Nedima Jusufbegovi}a, jer je Sarajevo do poluvremena uspjelo preokrenuti rezultat. Prvo je Husejinovi} u 36. minuti na asistenciju Nuhanovi}a izjedna~io na 1:1, da bi ^omor u 44. minuti donio prednost bordo timu. U drugom poluvremena golman Olimpica morao je jo{ tri puta vaditi loptu iz mre`e. Nuhanovi} je u 58. minuti pogodio za 3:1, da bi dvije minute kasnije Had`i} glavom na asistenciju Karamati}a donio tri gola prednosti Sarajevu. Kona~nih 5:1 djelo je Karamati}a u 68. minuti. Za najboljeg igra~a, koji najvi{e podsje}a na legendarnog Kelija, izabran je fudbaler Sarajeva Nemanja Miju{kovi}, dok je najbolji strijelac Alen [koro (Olimpic) sa tri gola, koji nije igrao u ju~era{njem me~u. Najbolji golman je Dejan Bandovi} (Sarajevo). Turnir se igrao u ~ast legende bordo tima, a organizator su bili FK Dobrinja i Op}ina Novi Grad. S. [.

US OPEN Nastavak me~a pripao Srbijancu

\okovi} preko Ferrera do ~etvrtog finala
Novak \okovi} tre}u godinu uzastopno, a ~etvrti put u karijeri igrat }e finale US Opena. Srbijanski teniser ju~er je u nastavku polufinalnog me~a savladao [panca Davida Ferrera sa 3:1 u setovima (2:6, 6:1, 6:4, 6:2). Me~ je po~eo u subotu nave~e, a prekinut je zbog lo{eg vremena, odnosno jakog vjetra. Ferrer se prvog dana bolje sna{ao i imao je prednost od 5:2 u setovima. Stoga mu nije bilo te{ko da u nastavku me~a prvi set rije{i u svoju korist sa 6:2. No, to je bilo sve {to je uspio napraviti protiv, ju~er, raspolo`enog \okovi}a. U drugom setu srbijanski teniser je slavio sa 6:1, dok je tre}i rije{io u svoju korist rezultatom 6:4. \okovi} je dominirao i u ~etvrtom setu. Po~eo je breakom ve} u prvom gemu i na kraju je slavio sa 6:2. \okovi} }e u finalu braniti naslov iz pro{le godine protiv [kota Andya Murraya. Novak }e titulu braniti protiv Murraya

Reuters

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

Briljantan uspjeh reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci

^estitke Izetbegovi}a i Nik{i}a
Povodom izvanrednog uspjeha reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci i osvajanja zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama u Londonu, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} uputili su ~estitke selektoru i reprezentativcima najtrofejnijeg dr`avnog tima BiH. “Po{tovani selektore Hrustemovi}u, kapitenu Delali}u, igra~i i rukovodstvo reprezenta-

cije, najiskrenije vam ~estitam jo{ jedan izuzetan uspjeh i osvajanje zlatne paraolimpijske medalje u Londonu. Jo{ jednom ste dokazali da ste na{ ponos i istinski heroji nacije. Svima vama `elim u budu}nosti puno zdravlja, li~ne i porodi~ne sre}e, te da jo{ dugo ispisujete najsjajnije stranice bh. sporta, kao {to to ~inite ve} godinama” stoji u ~estitki Izetbegovi}a. , Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} tako|e je izrazio najiskrenije ~estitke. “I u telegramu podr{ke koji sam vam poslao prije utakmice izrazio sam uvjerenje da mo`ete do najsjajnijeg odli~ja. Pokazali ste kako se bori za svoju zemlju i zadivili cijeli svijet, iskazav{i snagu koju imaju samo najbolji i najve}i. Ponosni smo na vas” na, vodi se u Nik{i}evoj ~estitki.

Danas u 15.15 DO^EKAJMO zlatne odbojka{e
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Zukan Helez uputio je iskrene ~estitke zlatnim saborcima, reprezentativcima BiH u sjede}oj odbojci. Federalni ministar pozvao je sve patriote, Bosance i Hercegovce, da danas, 10. septembra, u 15.15 sati, do|u na plato Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, gdje }e biti organizovan do~ek zlatnim parolimpijcima, saop}eno je iz Ureda za odnose sa javno{}u Vlade FBiH.

BOKS UKRAJINAC DEVET GODINA BEZ PORAZA

Vitalij Kli~ko odbranio titulu
@ao mi je {to nisam zavr{io borbu pravim nokautom. [teta, bila je to odluka ljekara, jer smo obojica `eljeli nastaviti borbu, rekao je Kli~ko, kojem je borba protiv Charra mo`da bila i posljednja u karijeri
Ukrajinski 41-godi{nji bokser Vitalij Kli~ko odbranio je pojas svjetskog prvaka u te{koj kategoriji prema WBC verziji nakon {to je u Moskvi pobijedio 27-godi{njeg Nijemca Manuela Charra prekidom u ~etvrtoj rundi. Uo~i borbe je Charr, koji je do tada imao omjer 21-0 uz 11 pobjeda nokautom, prijetio kako }e Kli~ka poslati u mirovinu. Kontrolirao je borbu u prve tri runde stariji brat Kli~ko, a onda je u ~etvrtoj rundi aperkatom razbio desnu arkadu svom protivniku. Budu}i da se Charru krv slijevala niz lice, sudija Guido Cavalleri je nakon konsultacije s ljekarom u ringu prekinuo borbu i proglasio Kli~ka pobjednikom. Vitalij Kli~ko na pod poslao protivnika Charr se nije mirio s takvom odlukom i bijesno je udarao po konopcima, izazivaju}i Kli~ka na nastavak borbe, prije nego su ga zaustavili njegovi treneri. Publika koja je navijala za Kli~ka po~astila ga je zvi`ducima. Tako je Kli~ko stigao do omjera 45-2 u karijeri, a nakon borbe je kazao: “@ao mi je {to nisam zavr{io borbu pravim nokautom. [teta, bila je to odluka ljekara, jer smo obojica `eljeli nastaviti borbu” rekao je Vi, talij Kli~ko, kojem je to mo`da bila i zadnja borba u karijeri. Njegov mla|i brat Vladimir dr`i pojaseve svjetskog prvaka prema WBA, WBO i IBF verzijama.

Nema boljih na svijetu
Bh. zlatni odbojka{i fantasti~nom igrom u finalu i pobjedom nad Iranom jo{ jednom odu{evili sve Bosance i Hercegovce, pokazav{i da samo oni koji se nikad ne predaju mogu ra~unati na velike domete
Svaka ~ast na{im zlatnim odbojka{ima, koji su na najbolji na~in reprezentatovali BiH i dokazali da im nema premca u svijetu. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjede}oj odbojci revan{irala se selekciji Irana u subotnjem finalu Paraolimpijskih igara u Londonu u reprizi finalnog okr{aja odigranog prije ~etiri godine u Pekingu, kao i za poraz u grupnoj fazi ovogodi{njeg izdanja Igara, savladav{i u ExCel areni favorizovanog rivala sa 3:1 (19:25, 25:21, 25:22, 25:15). Me|utim, nije bilo lako, kako sugeri{e krajnji ishod. Za ovo zlato zaslu`ni su: Ismet Godinjak, Adnan Manko, Adnan Ke{mer, Asim Medi}, Mirzet Duran, Nizam ^an~ar, D`evad Hamzi}, Benis Kadri}, Safet Aliba{i}, Sabahudin Delali}, Ermin Jusufovi}, kao i selektor Mirza Hrustemovi}. Izabranici selektora Hrustemovi}a borili su se sve vrijeme subotnjeg finala hrabro, mu{ki, poput ratnika i protiv velikog rivala u fenomenalnom susretu punom napetosti i igre `ivaca. Takav pristup se itekako isplatio i {e}er u vidu pobjede i osvajanja titule stigao je na kraju kao zaslu`ena nagrada za prikazanu igru. Bh. zlatni odbojka{i, veliki emotivci, sa suzama radosnicama proslavili su jo{ jedan fantasti~an uspjeh u karijeri. Iskusna i favorizovana selekcije Irana krenula je u {ampionskom stilu i povela sa 1:0. Mnogi bi se ve} tada predali, ali ne i na{i igra~i koji su se ponovo zainatili onda kada je to bilo najte`e. Zlatni bh. momci pokazali su rasko{ svog kvaliteta i poslije velike borbe uspjeli da izjedna~e na 1:1 u setovima. Za trenutak se moglo odahnuti. Poslije toga su u tre}em setu zahvaljuju}i po`rtvovanoj borbi za svaku loptu preokrenuli rezultat u svoju korist za 2:1. Kako se potom ispostavilo, klju~na rezultatska prevaga je u~injena, ostalo je da se nastavi igrati u istom ritmu. Selektor Mirza Hrustemovi} pronala-

zio je pravu taktiku i ~estim izmjenama sa~uvao svje`inu u reprezentaciji koja je u tom ~etvrtom setu djelovala zaista impresivno na parketu i poput orkana oduvala rivala ostvariv{i pobjedu u odlu~uju}oj zavr{nici za izvanrednih 3:1 i pobjedni~ko slavlje reprezentacije BiH. Tako je nakon Atine 2004. osvojeno i drugo zlato.

Manuel Charr se nije pomirio sa odlukom

FORMULA 1 Perez iznenadio sve

Hamilton pokorio legendarnu Monzu
Red Bullova ekipa {to prije }e poku{ati zaboraviti ovu utrku, s obzirom na to da su, usred odustajanja obojice njihovih voza~a, u Italiji ostali bez bodova
Voza~ McLaren-Mercedesa Lewis Hamilton trijumfovao je na 13. trci ovogodi{njeg {ampionata Formule 1, Velikoj nagradi Italije. Britanac je do tre}e pobjede ove sezone, a jubilarne 20. u karijeri, do{ao na legendarnoj Monzi u vremenu od 1:19:41.221 sata. Hamilton se u generalnom plasmanu probio na drugu poziciju, 37 bodova iza lidera Alonsa, tre}eplasiranog u Italiji, a dvojicu biv{ih svjetskih prvaka razdvojio je, pored Hamiltona, junak dana Sergio Perez. Mladi Meksikanac odu{evio je ljubitelje brzine maestralnom vo`njom, posebno u posljednjih desetak krugova kada je redom dobijao duele sa tandemom Ferrarija i zacementirao drugu poziciju.

Stalni napadi
“Nakon {to smo izgubili prvi set, shvatili smo da je jedini na~in za nas da dobijemo ovaj susret, da stalno napadamo. To je bio na~in kako smo do{li do ravnote`e u odnosu snaga. Nakon ovih Igara malo }emo odmarati, ali pred nama je novi izazov, a to je predstoje}e Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Do sada smo osvojili sedam titula prvaka Evrope, a nadamo se da }emo uzeti i osmu” kazao je Delali}. , S druge strane, na protivni~kkoj strani potpuno obrnuta atmosfera za razliku od one u redovima na{e selekcije. “Prihvatam punu odgovornost za poraz. To je moja gre{ka. U svakom slu~aju, ovo nije bio na{ dan. Na{ rival bio je fizi~ki veoma jak. Dali smo sve od sebe i u~inili sve {to smo mogli, ali smo ipak izgubili” kazao je nakon poraza , selektor reprezentacije Irana Hadi Rezaeigarkani.
G. VRANJE[

Poredak voza~a
1. Fernando Alonso 179 2. Lewis Hamilton 142 3. Kimi Räikkönen 141 4. Sebastian Vet tel 140 5. Marc Webber 132 6. Jeson Button 101 7. Nico Rosberg 83 8. Romain Grosjean 76 9. Sergio Perez 65 10. Felippe Massa 47

Aliba{i} MVP

Put do finala

Drugo zlato na Igrama
Reprezentaciji BiH u sjede}oj odbojci je ovo druga zlatna medalja nakon one osvojene u Atini 2004. godine, uz dva srebra (Sidney 2000. i Peking 2008).

Safet Aliba{i} progla{en je za najkorisnijeg (MVP) igra~a na turniru. Tako|er, treba naglasati da je laskavo prizanje dobio i Mirzet Duran, koji je zvani~no progla{en za najboljeg sme~era turnira u Londonu.

Podsjetimo, reprezentacija BiH je u grupnoj fazi Igara nizala pobjede nadigrav{i Kinu, Brazil i Ruandu sa po 3:0. U posljednjoj utakmici u grupi B pora`ena je od Irana sa 1:3, ali u tom me~u selektor Hrustemovi} nije `elio otkrivati sve karte jer mu je bilo va`no {to manje istro{iti igra~e i sa~uvati ih za zavr{nicu turnira. U ~etvrtfinalu BiH je bila bolja od Egipta sa 3:0, a u polufinalu i od Njema~ke sa identi~nim rezultatom. Potom je stiglo i veliko finale sa Iranom, koje je ve} u{lo u anale sjede}e odbojke kao jedno od najboljih do sada u kojem je prikazana izuzetno dramati~na igra i pobjeda zlatnih bh. momaka od 3:1.

Poredak konstruktora
1. Red Bull Racing 272 2. McL.-Mercedes 243 3. Ferrari 226 4. Lotus-Renault 217 5. Mercedes 126 6. Sauber 100 7. Sahara F. India 63 8. Williams 54 9. Scuderia T. Rosso 12 10. Caterham 0

Hamilton je od po~etka trke bio u vodstvu

Reuters

Slijedili su Massa, Raikkonen, Schumacher, Rosberg i Di Resta, dok su osvaja~e bodova kompletirali Kobayashi i Senna. Poslije du`eg vremena bez bodova je ostao Red Bull, po{to ni Sebastian Vettel ni Mark Webber nisu zavr{ili trku. Prvi zbog kvara, drugi

nakon okretanja na stazi. Bez bodova je ostao i pobjednik prethodne trke Jenson Button, tako|er zbog mehani~kih problema na bolidu. Poredak VN Italije: 1. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1h19:41.221, 2. Perez (Sauber-Ferrari) +4.356, 3. Alonso (Ferrari) +20.594, 4.

Massa (Ferrari) +29.667, 5. Raikkonen (Lotus-Renault) +30.881, 6. Schu mac her (Mercedes) +31.259, 7. Rosberg (Mercedes) +33.550, 8. Di Resta (Force India-Mercedes) +41.057, 9. Kobayashi (Sauber-Ferrari) +43.898, 10. Senna (Williams-Renault) +48.144...

34 EVROPSKE KO[ARKA[KE SILE strepe uo~i posljednjeg kola

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SPU[TENA ZAVJESA NA USPJE[AN KVALIFIKAC

Slovenijo, d
Na{a selekcija ima ne{to ludo u sebi i na prvenstvu }e nas svi htjeti zaobi}i. Sada nas reprezentacije iz regiona mnogo vi{e respektuju i pribojavaju nas se. Ponosan sam na to {to smo vratili osmijeh ljubiteljima ko{arke u BiH, rekao je selektor Aco Petrovi}
Najbolji bh. ko{arka{i pobjedom nad Rumunijom spustili su zavjesu na uspje{an kvalifikacijski ciklus. Izabranici selektora Ace Petrovi}a okon~ali su kvalifikacije sa omjerom 6:2, a plasman na Evropsko prvenstvo bio je osiguran i prije posljednjeg kola. Ipak, na{i se reprezentativci nisu opustili nakon toga i na kraju su ubjedljivom pobjedom osigurali prvo mjesto u grupi D i povla{ten polo`aj uo~i `rijebanja parova za Eurobasket. Po zavr{etku utakmice protiv Rumunije prvi je rije~ uzeo selektor Petrovi} i govorio o kvalifikacijama, te o svemu tome {to se de{avalo u protekla dva mjeseca.

Estonija je Srbiji nanijela te`ak udarac

Te{ka situacija
za Srbiju i Tursku
Na{i isto~ni susjedi prije tri godine bili su evropski viceprvaci, a sada nisu sigurni da }e uop}e igrati Eurobasket. Poraz u Estoniji te{ka je sramota za dr`avu koja je prije deset godina bila prvak svijeta
Odluka FibeEurope da pro{iri tre}eplasirane reprezentacije. format Eurobasketa sa 16 na ~ak U jo{ gorem polo`aju su Srbi24 reprezentacije zadala je glavo- janci. Prije tri godine bili su evropbolju organizatorima kontinen- ski viceprvaci, a sada nisu sigurtalnih prvenstava, ali je obrado- ni da }e uop}e igrati Eurobasket. vala neke od rePoraz ekipe Dupre zen ta ci ja iz PORAZ NE DOLAZI {ana Ivkovi}a u donjeg doma evEstoniji (81:88) U OBZIR ropske ko{arke, te{ka je sramota koje ranije ni u U zadnjem kolu Srbija za dr`avu koja je do~ekuje Izrael, a snu ne bi izborile prije deset godiglavni turnir. Estonija igra ku}i s na (s Crnom GoTa ko se i u Islandom. U slu~aju rom) bila prvak ovim kvalifikacio~ekivane pobjede svijeta. U zajama na{lo nekodnjem kolu SrbiEstonaca Srbija liko ekipa koje su ja do~ekuje Izraranije grcale na nema pravo na kiks. el, a Estonija igra Pobjeda s preko 19 ku}i s Islandom. dnu B divizije, ali neke takve ~ak }e poena razlike Srbiji U slu~aju o~ekise i na}i u Slove- jam~i drugu poziciju, vane pobjede Esniji. Primjerice, Srbija nejer bi u eventualnom tonacavo na kiks. Azer bej d`an je ma pra do prije nekoliko krugu imala najbolju Pobjeda s preko ko{-razliku. Pobjeda 19 poena razlike godina bio u divizi ji C, a u za d Srbiji jam~i drudo 19 razlike opet njem kolu mo`e mo`e donijeti prolaz, gu poziciju, jer bi izboriti plasman jer bi Ivkovi}evi igra~i u eventualnom na Eurobasket. Taimala najvjerojatno bili me|u kruguko{-razliku. mo su ve} ^esi kobolju ~etiri najbolje ji su do {irenja taPobjeda do 19 ratre}eplasirane, a na zlike opet mo`e vorili u diviziji B. Me|utim, zato donijeti prolaz, poraz ne smiju ni neki standardni jer bi Ivkovi}evi pomi{ljati sudionici evropigra~i vjerojatno skih prvenstava u bili me|u ~etiri zadnjem kolu mo`da ne uspiju najbolje tre}eplasirane, a na popro}i, {to je u ovakvim kvalifikaci- raz ne smiju ni pomi{ljati. jama doista podvig. Turcima treba Bez obzira na to da li }e se Srpobjeda ve}a od 18 razlike protiv bija na}i na Eurobasketu ili ne, ^e{ke kako bi osigurali drugu po- ve} sada se ove kvalifikacije tamo ziciju, a ako ne uspiju ostaje im na- uzimaju kao ozbiljan udarac srbida da }e biti me|u ~etiri najbolje janskoj ko{arci.

Izuzetno zajedni{tvo
“Protiv Rumunije smo igrali veoma te~no, {ut nas je poslu`io i zaista su svi mogli u`ivati u prikazanoj igri. Lijepo je kao prvi u grupi izboriti Evropsko prvenstvo, ali smo to i zaslu`ili nakon svih igara. [to se ti~e ove reprezentacije, u njoj vlada izuzetno zajedni{tvo. U ekipi nismo imali niti jedan incident u protekla dva mjeseca, a pozitivna atmosfera niti u jednom trenutku nije bila naru{ena. Uvjeren sam u to da }emo u narednim godinama biti jo{ ja~i, a sa dodatna dva-tri igra~a igra}emo va`niju ulogu na EP-u” rekao je Petrovi}, , koji je preporodio bh. ko{arku. Bh. selektor uvjeren je kako }e nas u Sloveniji svi htjeti izbje}i, te da se svi pribojavaju na{e reprezentacije nakon onog {to smo prikazali u kvalifikacijama, ali i u pripremnim utakmicama. “Na{a selekcija ima ne{to ludo u sebi i na prvenstvu }e nas

KAPITEN PREZADOVOLJAN Iako je bilo te{ko, ostvarili smo cilj i to me izuzetno raduje. Lijep je osje}aj zavr{iti prvi na tabeli, a posebno sam sretan zbog mladih igra~a. Sigurno da je pred ovom reprezentacijom svijetla budu}nost i da ne trebamo strahovati u godinama koje su pred nama. Imamo odli~ne kadete i juniore i lijepo je znati da }e neko mo}i nastaviti sa uspjesima, istakao je Teletovi}

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

KO[ARKA

35

CIJSKI CIKLUS

dolazimo!
Zajedni~ki snimak ko{arka{a i fudbalera na kraju utakmice

WRIGHT POPUT PRAVOG BOSANCA Jedva ~ekam slijede}i nastup za reprezentaciju, za koju igram srcem. Jednostavno sam takav, ne znam druga~ije jer volim ovu igru i uvijek dajem sve od sebe. U klubovima je to 100 posto, ali kada sam u ovoj reprezentaciji, igram sa 110 posto mogu}nosti. Odu{evljen sam na{im navija~ima i drago mi je {to me podr`avaju, rekao je sjajni playmaker na{e selekcije
svi htjeti zaobi}i. Sada nas reprezentacije iz regiona mnogo vi{e respektuju i pribojavaju nas se. Ponosan sam na to {to smo vratili osmijeh ljubiteljima ko{arke u BiH, a oni su prepoznali da igramo pravu ko{arku, te su nas nesebi~no podr`avali u svakoj utakmici” kazao je selektor na{e , reprezentacije, koji je u ovim kvalifikacijama otkrio nekoliko vrhunskih ko{arka{a, a jedan od najboljih poteza koje je uradio bilo je dovo|enje sjajnog playmakera Zacka Wrighta. “Presretan sam nakon pobjede nad Rumunijom i plasmanom na Prvenstvo Evrope. Zadovoljstvo mi je bilo vidjeti toliko nasmijanih lica i da}emo sve od sebe da tako ostane u narednim godinama. Kada sam do-

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

lazio u reprezentaciju nisam znao {ta me ~eka. Ipak, odli~no sam prihva}en i veoma sam zadovoljan svim” rekao je Wright, , te najavio jo{ bolje nastupe: “Odli~no smo igrali kao tim, fantasti~no funkcioni{emo, ali uvjeren sam da }emo biti jo{ bolji u narednim utakmicama. Jedva ~ekam slijede}i nastup za reprezentaciju, za koju igram srcem. Jednostavno sam takav, ne znam druga~ije jer volim ovu igru i uvijek dajem sve od sebe. U klubovima je to 100 posto, ali kada sam u ovoj reprezentaciji, igram sa 110 posto mogu}nosti. Odu{evljen sam na{im navija~ima i drago mi je {to me podr`avaju” zaklju~io je , Wright, koji se poigrao sa Rumunima i svojim zakucavanjima na parket dvorane u Skenderiji donio malo NBA atmosfere. Da bi bh. ko{arka{i zavr{ili kao prvoplasirani u grupi Gruzija je trebala savladati Latviju, a upravo se to i desilo u utakmici koja je na programu bila ne{to prije na{e.

“Susret protiv Rumunije bio je odli~an, a mi smo pokazali da smo favoriti u grupi. Pobjeda Gruzije nad Latvijom prije ovog me~a dala nam je dodatni motiv da rutinski okon~amo kvalifikacije” rekao je Nihad \edovi} , nakon utakmice.

Svijetla budu}nost
Jedan od najzaslu`nijih za pozitivne rezultate bh. selekcije bio je njen kapiten Mirza Teletovi}, koji je u svakoj utakmici bio pravi lider i svima pokazao zbog ~ega je sebi osigurao anga`man u najja~oj svjetskoj ko{arka{koj ligi. “Iako je bilo te{ko, ostvarili smo cilj i to me izuzetno raduje. Lijep je osje}aj zavr{iti prvi na tabeli, a posebno sam sretan zbog mladih igra~a. Sigurno da je pred ovom reprezentacijom svijetla budu}nost i da ne trebamo strahovati u godinama koje su pred nama. Bitno je da na{a dr`ava gura mlade nade. Imamo odli~ne kadete i juniore i lijepo

je znati da }e neko mo}i nastaviti sa uspjesima” istakao je feno, menalni Teletovi}. Jedan od onih koji su prekomandovani iz juniorske reprezentacije je Jusuf Nurki}, koji je pokazao da je pred njim sjajna budu}nost, a nakon trijumfa u posljednjem kolu, nije krio odu{evljenje. “Nevjerovatan je osje}aj do`ivjeti ne{to ovakvo. Hvala publici koja nas je u svakoj utakmici podr`avala. ^estitam saigra~ima na ostvarenom, a prva pozicija u grupi da}e nam lak{i `rijeb u Sloveniji. Iako ekipa nije dugo na okupu, pokazala je da ima timski duh i sigurno da }e to biti jo{ bolje kako vrijeme bude odmicalo. [to se ti~e moje igre, uvijek mo`e bolje i postoje stvari koje treba popravljati” rekao je Nurki}, koji je na ne, davno zavr{enom Evropskom prvenstvu B divizije za juniore ponio titulu najboljeg igra~a turnira.
A. MEHANOVI]

36 OGLASI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

“UNIQA Osiguranje je ve} tri godine zaredom najbolji brand osiguranja u BiH, UNIQA je sinonim za kvalitet, inovaciju, za jednu novu formu partnerstva sa klijentima. @elite li biti dio takvog tima?” Ogla{avamo slobodno radno mjesto za poziciju

Saradnik za prodaju osiguranja - vi{e izvr{ilaca
1. 2. 3. 4. 5. Servisni centar Sarajevo - poslovnica Sarajevo Servisni centar Zenica - poslovnica Zenica Servisni centar Mostar - poslovnica Mostar, [. Brijeg i ^apljina Servisni centar Tuzla - poslovnica Tuzla, Gra~anica, Srebrenik i Grada~ac Servisni centar Biha} - poslovnica Biha}, Cazin i V. Kladu{a Prodaja proizvoda osiguranja pravnim i fizi~kim licima Briga i unapre|enje poslovnog odnosa sa klijentima Koordinacija i nadzor svih poslovnih aktivnosti sa klijentima Stru~no savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima osiguranja

Va{ poziv: • • • •

Idealan kandidat ispunjava sljede}e uslove: • Po`eljno iskustvo u prodaji • Proaktivan je i komunikativan • Sklon timskom radu, ali mo`e dobro djelovati i samostalno • Posjeduje minimalno srednjo{kolsko obrazovanje • Organizacijske sposobnosti su mu ja~a strana • Izazov savladava kreativno{}u i te`njom ka ostvarenju cilja • Poznaje rad na ra~unaru • Govori engleski/ili njema~ki jezik Imate priliku za: • ...izazovan posao • ...karijeru i li~ni razvoj u savremenoj kompaniji • ...rad u dinami~nom okru`enju Sve zainteresovane kandidate `eljne izazova i dokazivanja, koje motivira vlastiti rezultat pozivamo da dostave svoje biografije sa slikom i napomenom za koji servisni centar se prijavljuju do 30. septembra 2012. na adresu: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Odjel za ljudske resurse Obala Kulina bana 19 71 000 Sarajevo ili e-mail adresa: human.resources@uniqa.ba

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

SPORTSKIVREMEPLOV

37

MIRSAD FAZLAGI], NEKADA[NJI FUDBALER

Najmla|i kapiten biv{e reprezentacije Jugoslavije
Pi{e Muhamed Biki}

Iz @elje u Sarajevo Prvak sa Sarajevom i kao igra~ i kao trener U~esnik Evropskog prvenstva 1968. godine Trener {ampiona svijeta

Stariji ljubitelji fudbala sje}aju ga se kao odli~nog beka, koji je {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a bio jedan od najboljih igra~a biv{e Jugoslavije. Mi mla|i koji smo trenirali ili poku{ali trenirati na Ko{evu, pamtimo ga kao trenera ~ija se itekako pitala tih osamdesetih godina. Rije~ je o Mirsadu Fazlagi}u, nekada{njem kapitenu FK Sarajevo i reprezentacije biv{e Jugoslavije, dugogodi{njem treneru...

Najbolje ocijenjen igra~ Sporta
Povodom 50 godina izla`enja beogradski list Sport objavio je poredak najbolje ocijenjenih igra~a biv{e Jugoslavije. “Pored brojnih titula koje sam osvojio kao igra~ i trener, jedna od najdra`ih je bila ova nagrada Sporta. Sa prosjekom 7,02 bio sam najbolje ocijenjen igra~ biv{e dr`ave, ispred Svetozara Vujovi}a sa 6,98 i Dragana D`aji}a sa 6,96”, ka`e Fazlagi}, koji i pored brojnih titula (svjetski i dr`avni prvak kao trener, evropski viceprvak kao igra~) ipak nije dobio penziju kao zaslu`ni sportista BiH. godine dobio sam poziv da zajedno sa Mirkom Jozi}em preuzmem selekciju do 21 godine. Iz te reprezentacije proiza{la je {ampionska selekcija svijeta. Stasali su igra~i koji su kasnije igrali u najboljim evropskim klubovima: Prosine~ki, [uker, Boban, Mijatovi}, [timac, Jarni... I danas sam u kontaktu sa ovim igra~ima i ~esto se i sretnemo, porazgovaramo...

Po~eo u ^apljini
Mirsad Fazlagi} je napravio svoje prve fudbalske korake u rodnoj ^apljini, u tada{njem Borcu, a zatim ga je zajedno sa bratom Fahrudinom put odveo do Grbavice, pa na Ko{evo gdje je proveo cijelu svoju karijeru. “U @elji sam se zadr`ao godinu, odigrao 17 utakmica. U Sarajevo prelazim 1961. godine. U to vrijeme @eljo je bio u Drugoj, a Sarajevo u Prvoj ligi, pa je bilo logi~no da pre|em u ve}i klub, s kojim sam u sezoni 1966/67. osvojio i naslov prvaka dr`ave.” Mirsad Fazlagi} je svojevremeno bio standardni reprezentativac, a ujedno i kapiten biv{e Jugoslavije. “Bio sam prvi kapiten sa podru~ja BiH, izuzimaju}i jubilarne utakmice. Prije mene je bio Muhamed Muji}, ali na tim jubilejima. Bio sam kapiten u seriji utakmica, u kvalifikacijama za EP 1968. godine u Italiji. Na tom Evropskom prvenstvu osvojili smo drugo mjesto. U finalu smo igrali protiv doma}ina. Prva utakmica je zavr{ena 1:1, a u ponovljenoj smo izgubili 2:0. Ja sam bio najmla|i kapiten u istoriji jugoslovenskog fudbala, sa 24 godine. Donedavno sam bio i najmla|i kapiten u istoriji FK Sarajevo, sa 20 godina, a sada je to Kenan Hamd`i}, koji je nosio kapitensu traku sa 19 godina. Ina~e, za reprezentaciju sam odigrao 24 utakmice, ali sam zato 49 puta bio rezerva. Interesantno je da se na mom mjestu promijenilo 14 bekova. Bilo se vrlo te{ko probiti iz BiH. Mislim da bih ostao sa jo{ manjim brojem utakmica, da nije bilo Rajka Miti}a i Branka Zebeca. Oni su otvorili svim reprezentativcima iz BiH vrata. Kako meni, tako Musemi}u, Vujovi}u, Anti}u, Baji}u, Fazli}u, Hatuni}u...” Nesretan lom noge Fazlagi}a je vrlo rano odvojio od zelenog tere-

Prvi selektor i direktor
Mirsad Fazlagi} je prvi selektor i direktor reprezentacije BiH od sticanja nezavisnosti. “Krajem aprila 1992. godine do{lo je do formiranja NSBiH, a ja sam promoviran za selektora, da bih poslije bio izabran i za direktora reprezentacije. Vodio sam reprezentaciju na Mediteranskim igrama u Monpeljeu. Interesantno je da je iz te generacije proiza{lo nekoliko A reprezentativaca - Hibi}, Konji}, Vare{anovi}, Kapetanovi}, Repuh, Ram~i}... Za vrijeme agresije na BiH Fazlagi} je tridesetak puta izlazio iz opkoljenog Sarajeva, ali se uvijek vra}ao u bh. prijestolnicu. “Kroz tunel 23, autobusom tri, i dva puta preko piste sam napu{tao Sarajevo. Iako sam imao ponuda da ostanem u inostranstvu, vra}ao sam se u Sarajevo i nastavljao sa radom. Pored anga`ovanosti u NSBiH bio sam i dalje aktivan u FK Sarajevo, koje je u to vrijeme finansiralo sve aktivnosti bh. ku}e fudbala.” I danas Mirsada Fazlagi}a mo`emo vidjeti {irom bh. terena. Unuci su nastavili njegovim stopama... A dedo ih pomno prati...

Trener na Bliskom istoku
Mirsad Fazlagi} kao trener je radio na Bliskom istoku. “Preko deceniju sam bio u Aziji. U Kuvajtu sam bio sedam, u UAR-u dvije, Kataru i Omanu godinu i pol, te jednu godinu u Bahreinu. I to je bilo jedno lijepo iskustvo, mada nije uop{te lako biti trener na Bliskom istoku. Danas si heroj, a sutra te nema nigdje”, ka`e Fazlagi}. na, ali ne i zauvijek, jer se ve} sa 30 godina oku{ao kao trener. direktorsku funkciju, a ja sam nastavio raditi zajedno sa pokojnim Stevanom Crnogorcem. Kasnije sam vodio sve mla|e kategorije Sarajeva, da bih opet bio u stru~nom {tabu prvog tima zajedno sa Bo{kom Anti}em kada smo osvojili titulu prvaka dr`ave u sezoni 1984/85.” Fazlagi} je bio trener omladinske reprezentacije biv{e Jugoslavije koja je 1988. godine u ^ileu osvojila prvo mjesto. “Nakon odlaska iz Sarajeva 1986.

Nesretan lom noge
“Do{ao sam za trenera Sarajeva zajedno sa pokojnim Svetozarom Vujovi}em, koji je kasnije preuzeo

38 Jedinstvo teorijskih i prakti~nih vrijednosti sporta

MIX

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa minimumom snage posti}i maksimalnu efikasnost
Pojam samoodbrane podrazumijeva odbranu sopstvenim sposobnostima, prije svega fizi~kom snagom anga`ovanom za realizaciju odre|enih tehnika
Svrha teorije je unaprijediti i pobolj{ati praksu, praksa dokazuje teoriju. Prakti~na primjena i potvrda nau~nih saznanja u praksi najbolji je pokazatelj ispravnosti cjelokupnog obrazovnog sistema. U sada{nje vrijeme tr`i{ne verifikacije ste~enog obrazovanja neminovno se name}e potreba multidisciplinarnog pristupa obrazovanju na svim nivoima i u svim oblastima. Istovremeno, zahtjev za permanentnim obrazovanjem tokom cijelog radnog vijeka proisti~e iz sve ve}eg i br`eg priliva novih tehnologija koje usavr{avaju proces rada ~ime se posti`u bolji tr`i{ni efekti. Sve vi{e tr`i{te rada diktira procese u obrazovnom sistemu. Bolonjski proces u nastavi pru`a mo gu }nost po ve zi va nja vi {e oblasti kako bi se uskladile tr`i{ne potrebe sa obrazovnim sistemom - govori prof. dr. Safet Kapo, ~iji ga takmi~arski i trenerski rezultati te nau~ni opus u teoriji borila~kih sportova svrstavaju u vrh autoriteta u oblasti borila~kih sportova. mjenom tehnike samoodbrane (verbalne komunikacije, fizi~ke snage, priru~nih sredstava) preventivnom napadu, presretanju ili odbranama. Uspje{na primjena tehnike samoodbrane (postupaka i radnji) zahtijeva visok nivo funkcionalnih i kognitivnih sposobnosti, adekvatne konativne karakteristike, ali i zavidan nivo bazi~nomotori~kih i specifi~no-motori~kih sposobnosti, visok nivo usvojenosti tehnike, uz po{tovanje i zadovoljenje principa i adekvatne taktike. I kada bi se ispunili svi navedeni zahtjevi, rje{enje problemske situacije ne bi bilo jednostavno, lako, a najmanje atraktivno. S obzirom na to da je i u samoodbrani cilj sa minimumom snage posti}i maksitog nivoa rezultirat }e da oni postanu samopouzdaniji, sposobniji, odlu~niji i hrabriji sa visokim nivoom li~ne uspje{nosti. @ivoti }e biti sa~uvani i rezultira}e se upotrebom manje sile. Mnogo puta, kada su komandanti zabrinuti za kvalitet jedinice, oni investiraju u novu opremu i naoru`anje, ali ljudski faktor je isto toliko va`an, ako ne i va`niji. Po{to svaki borila~ki sport ima svoje tehni~ke specifi~nosti, izvr{ena je selekciju najefikasnijih tehnika iz sljede}ih borila~kih sportova: judo, karate, boks, tajlandski boks. Aktuelna situacija podstakla je potrebu izrade knjige koja bi obradila veoma zna~ajno podru~je koje bi imalo za cilj da polaznicima policijske akademije i pripadnicima sigurnosnih agenznajete samo sebe, a ne poznajete neprijatelja, za svaku dobijenu bitku pretrpjet }ete po jedan poraz. Me|utim, ukoliko ne poznajete ni neprijatelja ni samoga sebe, vi }ete podle}i u svakom susretu" - (Sun Cu Vu).
Prof. dr. Safet Kapo

Neophodne tehnike
Svako dru{tvo svojom pozitivno-pravnom regulativom kroz institute nu`ne odbrane, odnosno samoodbrane ili dru{tvene samopomo}i, ovla{}uje pojedinca, da kada su za to ispunjeni uvjeti, upotrijebi srazmjernu tehniku borila~kih vje{tina kako bi se za{titio od napada~a. Pored pripadnika agencija za provo|enje zakona, koji zbog specifi~nosti u obavljanju poslova naj~e{}e imaju priliku i obavezu, da koriste}i

ZA[TITA POJEDINCA Svako dru{tvo svojom pozitivno-pravnom regulativom kroz institute nu`ne odbrane, odnosno samoodbrane ili dru{tvene samopomo}i, ovla{}uje pojedinca da, kada su za to ispunjeni uvjeti, upotrijebi srazmjernu tehniku borila~kih vje{tina kako bi se za{titio od napada~a
cima agencija da na efikasniji na~in izvr{e izbor adekvatnog sredstva prinude kao odgovor na napad. Razlog vi{e za obavezu poznavanja tehnika samoodbrane jeste taj {to se u policijskoj praksi i vi{e puta potvrdilo, a to je za{tita `ivota policijskih pripadnika.

Reakcije ~ovjeka
Kao rezultat spoznaje o neminovnosti primjene nau~nih dostignu}a u praksi nastale su dvije knjige autora prof. Kape sa naslovima "Osnovni elementi samoodbrane i metode upotrebe sredstava prinude", u kojima autor na najneposredniji na~in uvezuje teoriju i praksu iz oblasti sporta u, danas, veoma aktuelnoj sferi sigurnosti gra|ana i imovine. U uvodu se akcenat stavlja na ~ovjeka kao osnovne komponente sigurnosti, te nagla{ava da ~ovjek koji zna da se odbrani od napada, znat }e zadr`ati mir i hladnokrvnost u svakoj situaciji. Takav ~ovjek }e znati razgovarati sa ljudima koji `ele izazvati sukob ili ga napasti i rje|e biti napadnut, jer su mu sigurnost i hladnokrvnost najbolja za{tita. Sve navedeno iniciralo je izradu literature, kako bi studentima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja smjera za specijalne namjene i polaznicima Policijske akademije omogu}ilo da {to jednostavnije i lak{e savladaju osnovne elemente iz vi{e borila~kih vje{tina koje }e uspje{no mo}i primjenjivati u izvr{avanju svakodnevnih poslova i zadataka, kao i u samoodbrani. Pojam samoodbrane podrazumijeva odbranu sopstvenim sposobnostima, prije svega fizi~kom snagom anga`ovanom za realizaciju odre|enih tehnika. Ovaj pojam predstavlja postojanje napada, kao uvjeta za odbranu, odnosno primjenu specijalnih znanja - zahvata samoodbrane. Samoodbrana je sistem samoza{tite - pozitivnog rje{enja problemske situacije pri-

Sport i `ivot
Knjiga "Osnovni elementi samoodbrane", uz oblasti obuhva}ene metodologijom upotrebe i pravnom osnovom upotrebe i pravdanja sredstava prinude, omogu}it }e pripadnicima agencija da ispune svoj osnovni dru{tveni, i povijesni zadatak u za{titi ljudskih prava i zakonitog izvr{avanja dodijeljenih poslova. Poznavanje tehnika i etike samoodbrane imat }e direktnu posljedicu zakonite i opravdane upotrebe sredstava prinude, kao i smanjenja ukupnog broja upotrebe prinude, jer i filozofija samoodbrane, koja je na odre|eni na~in sublimacija vi{e borila~kih vje{tina, zasniva se na principima spre~avanja odbrane tehnike pa tek onda napada (eskiva`a napada, blokada udarca i plasiranje tehnike). Akcentiraju}i vrijednosti i zna~aj sporta u svim segmentima savremenog `ivljenja, a u sigurnosti posebno, prof. Kapo je i ovaj put ukazao na mogu}nost univerzalne i multidisciplinarne primjene sporta, uvezuju}i vi{e nau~nih disciplina koje se izu~avaju na: FASTO-u, Kriminalistici, Fakultetu za saobra}aj, Fakultetu politi~kih nauka. Osavremenjuju}i teoriju i praksu sporta, te uvezuju}i sport sa konkretnim `ivotnim situacijama, autor je pru`io jo{ jedan dokaz da sport ~ini sastavni dio ukupne kulture `ivljenja.
Ibrahim U[TOVI]

Tr`i{ne potrebe treba uskladiti sa obrazovnim sistemom

ZAHVATI U SAMOODBRANI Ve}ina zahvata u samoodbrani je sra~unata da u prvom momentu izazove veoma jak bol kod napada~a. Bol se mo`e izvesti polugom, zahvatom bacanja, udarcem ili pritiskom na osjetljiva vitalna mjesta napada~evog organizma
malnu efikasnost, to }e dio tehnike koju }emo objasniti slu`iti tom osnovnom cilju. Ve}ina zahvata u samoodbrani je sra~unata da u prvom momentu izazove veoma jak bol kod napada~a. Bol se mo`e izvesti polugom, zahvatom bacanja, udarcem ili pritiskom na osjetljiva vitalna mjesta napada~evog organizma. Niti jedno `ivo bi}e ne mo`e da odvrati svoju pa`nju sa mjesta svoga tijela u kome osje}a suvi{e jake bolove koji ga dovode dotle da izgubi svijest. "Investiranje u ljudske resurse" dovo|enje pripadnika agencija za sprovo|enje zakona do takvog nivoa obu~enosti da on mo`e adekvatno funkcionisati pod stresnim uslovima, ~ak i u situacijama opasnim po `ivot. Dovo|enjem pripadnika do cija pru`i mogu}nost efikasnijeg i sigurnijeg izvr{avanja svojih du`nosti. Ovom knjigom se `eli demonstrirati jedan osnovni dio samoodbrane gdje }e polaznici Policijske akademije, studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja smjera za specijalne namjene, kao i pri pa dni ci si gur no snih agencija mo}i za kratko vrijeme savladati neophodne tehnike i upoznati se sa vi{e borila~kih sportova, a samim tim se obu~iti na {to vi{em mogu}em nivou mentalno, tehni~ki, takti~ki i fizi~ki, kako bi postali odlu~niji, efikasniji i sposobniji u izvr{avanju svakodnevnih poslova i zadataka - isti~e prof.dr. Kapo, i citira: "Ako poznajete neprijatelja i samog sebe, onda se ne treba bojati ishoda stotinu bitaka. Ako po-

se tehnikama samoodbrane, prvo za{tite sebe, a potom i gra|ane koje {tite, a ~ije je za{ti}eno dobro i ugro`eno, tehnike samoodbrane, ta ko|er mo gu ko ris ti ti i gra|ani kada se nalaze u kriznim situacijama. Obaveza pripadnika agencija za provo|enje zakona je da poznaje vi{e borila~kih sportova, koji nalaze svoju osnovu pored li~ne primjene, i u ~injenici da dolaskom na intervenciju, a potom i u daljnoj fazi postupka treba da prepoznavaju dinamiku i tok doga|aja koji se odvijao kod npr. sudionika u tu~i. Poznavanje pojedinih tehnika odre|enih borila~kih vje{tina, ima svoje mjesto i kod slu~ajeva mogu}nosti odre|eneih povreda neposrednim fizi~kim djelovanjem. U situacijama kada nisu ispunjeni uvjeti, pripadnici agencija za provo|enje zakona ni u kojem slu~aju ne mogu upotrijebiti tehnike boksa ili tajlandskog boksa, ali moraju poznavati njihove tehnike, jer }e mo`da njihovom primjenom od strane napada~a, slu`benici biti ugro`eni. Poznavanje navedenih tehnika i njihovog dejstva omogu}it }e pripadni-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

[AH
UKRATKO

39

U Istanbulu zavr{ena 40. {ahovska olimpijada

Armenija i Rusija na krovu svijeta
U pravoj triler zavr{nici, gdje je pobjednike odlu~ivao dodatni kriterij, {ahisti Armenije su pretekli Ruse, a u `enskoj konkurenciji sre}a je oti{la na stranu Ruskinja koje su pretekle Kineskinje
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Trijumfom Armenije u mu{koj i Kine u `enskoj konkurenciji, zavr{ena je jubilarna 40. {ahovska olimpijada u Istanbulu. Protekle dvije sedmice milioni ljudi diljem svijeta mogli su putem interneta u`ivati u u ovoj grandioznoj manifestaciji. Kao na nedavno zavr{enim Olimpijskim igrama u Londonu, kada su sportisti do{li izvanredno spremni, tako su i {ahisti i {ahistice iz 158 mu{kih i 124 `enskih selekcija prikazali svoje najbolje izdanje. Preko 1.400 u~esnika u hotelu WOW borilo se za boje svojih dr`ava u 11 odigranih kola, me|u njima i bosanskohercegova~ki predstavnici.

[ahisti Armenije okitili su se zlatom u Istanbulu

Bh. sjajna kombinacija
Na{a mu{ka vrsta rangirana kao pedeseta, dostojno se predstavila i pokazala da je spoj mladosti (Stojanovi}, Kadri} i Tomi}) i iskustva (Kurajica i Dizdarevi}) sasvim dobra kombinacija. Prvu polovicu turnira, bh. mu{ketiri apsolvirali su za ~istu peticu. Tri briljantne pobjede nad Guernseyem, Vijetnamom i Katarom, te remiji s favoriziranom Slova~kom i Srbijom, smjestili su BiH na diobu tre}eg mjesta s jo{ 16 renomiranih reprezentacija. Samo korak zaostatka bili su na{i igra~i iza do tada vode}ih i maksimalnih Armenaca i Rusa. Uslijedio je dan odmora i poslije toga derbi s Kinom, jednim od favorita za sami vrh. Ubilje`en je bolan poraz od 3.5:0.5 s remijem Kurajice u partiji s Wang Haom. Objektivno, nije se moglo ni{ta vi{e posti}i, Kinezi su, jednostavno, prejaka dru`ina. Nisu se na{i velemajstori demoralisali {to su pokazali u slijede}em 7. kolu. Vrlo dobra igra krunisana je neodlu~nim rezultatom protiv iznimno jake ^e{ke. Dva remija Kurajice i Tomi}a, o~ekivani poraz Dizdarevi}a od fantasti~nog Navare (2691) i poentiranje Kadri}a nad Sto~ekom, vratili su im osmijeh na lica. Previ{e optimisti~ni u{li su u slijede}i me~ protiv vrlo dobre selekci-

je Bjelorusije s vjerovatno ve} upisana nova dva boda! Dva brata @igalko na prve dvije plo~e, kao i Teterev na tre}oj lako su iza{li nakraj s Kurajicom, Dizdarevi}em i Tomi}em. Denis Kadri} na ~etvrtoj plo~i u briljantnom stilu po~istio je sa stola Kovaleva, za kona~an rezultat od 1:3. Slijedi ne{to lak{i suparnik, Finska i nova pobjeda od 2.5:1.5 uz poraz Kurajice od Nybaka, remi Stojanovi}a i trijumfi Tomi}a i Kadri}a koji se na{ao u sjajnoj seriji. Deseto kolo dovelo je Austrijance za BiH sto s kojima je ubilje`en neodlu~an rezultat (~etiri remija). Time je Denis Kadri} ostvario zavr{nu normu za velemajstora, poslije prve zadarske, s turnira u tom promorskom gradu. FIDE na olimpijadama i EP-u omogu}ava igra~ima postizanje duple norme, {to je Kadri}u itekako i{lo naruku. @rijeb posljednjeg 11. kola bio je milostiv prema na{im {ahistima dodijeliv{i im ne{to skromnijeg suparnika, selekciju Banglade{a. Tako nije bilo prije dvije godine u Hanti Mansijsku kada je sre}a okrenula le|a reprezentaciji BiH odrediv{i joj vrlo jake Bugare. Ovoga puta, o~ito umorni, Kurajica, Dizdarevi}, Stojanovi} i Tomi} nisu iskoristili ukazanu priliku. Tragi~an i iznena|uju}i minimalan poraz bacili su sjenu na vrlo dobar nastup u prvih 10 kola. O~ito je, odnos snaga na terenu vrtoglavo se mi-

jenja. Banglade{ se nije smio potcijeniti, nipo{to. Ozbiljna je to mom~ad predvo|ena velemajstorom Ziaur Rahmanom koji je savladao Kurajicu, dok su na preostale tri plo~e ubilje`eni remiji. Kona~an plasman na 54. mjesto. O `enskoj ekipi Bosne i Hercegovine, na`alost, nemamo puno toga lijepog za napisati. S 39. startnim rankingom ubilje`en je lo{ nastup i rezultat. Skromna je to postava u kojoj su aktivne samo Titova i Dimitrijevi}ka, dok Dengler i sestre Dedijer tokom godine odigraju samo Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Premalo za podizanje forme i neki ozbiljniji nastup. Objektivna je to slika i realan plasman na{ih dama. Pet pobjeda nad Katarom, Al`irom, Brazilom, Meksikom i [vedskom, dva remija s Filipinima i me|unarodnom asocijacijom slijepih - IBCA, te porazi s Njemicama, [panjolkama, Bugarkama i Male`ankama bili su dovoljni samo za donji dom u kona~nom poretku. Slabo.

Triler u zavr{nici
U borbi za zlato u obje konkurencije vi|en je pravi triler u posljednjem kolu. Kod `ena, prema prognozama i o~ekivanju samo su Ruskinje i Kineskinje mogle na vrh. S istim brojem bodova (17) u{le su u me~eve s Kazahtanom i Bugarskom. Ruska vrsta deklasirala je svoje protivnice rezultatom 4:0, dok su Kineskinje predvo|ene svjet-

skom prvakinjom Hou Yifan puno te`e do{le do dva boda protiv Bugarske. Ipak, to im nije bilo dovoljno za zlato, koje je zbog ne{to boljeg dodatnog kriterija oti{lo Ruskinjama. Ukrajinke su poentirale protiv Njema~ke i okitile se bronzom. Kod mu{karaca bio je puno neizvjesnije jer su tri selekcije imale po 17 bodova. Kina je iznena|uju}e lako poklekla protiv fantast~nih Ukrajinaca i time ispustila priliku da se do~epa zlata. Rusi predvo|eni ex svjetskim prvakom Vladimirom Kramnikom brutalno su se obra~unali s Nijemcima, dok su Armenci vodili rovovsku bitku protiv Ma|ara koju su jedva dobili 2.5:1.5. Dugo se ~ekalo da ra~unar obra~una soneborn, izbaci kona~nu tabelu i donese radost ili Rusima ili Armenima. Na kraju, Armenija je prva, Rusija druga, a Ukrajina tre}a. Rezultati posljednjeg kola (M): Ukrajina-Kina 3:1, Rusija-Njema~ka 3:1, Ma|arska-Armenija 1.5:2.5, Poljska-SAD 1.5:2.5, Argentina-Holandija 1:3, VijetnamUzbekistan 3:1, Rumunija-Filipini 3:1, Cuba-Slovenija 2.5:1.5, Azerbejd`an-Indija 2.5:1.5, Engleska-^e{ka 2.5:1.5, Izrael-Bjelorusija 2:2, [panija-Srbija 1:3, Hrvatska-Tad`ikistan 3:1, Bangla de{-Bo sna i Her ce go vi na 2.5:1.5, Kir gis tan-Crna Go ra 3.5:0.5, itd. Poredak: 1. Armenija 19 bodova, 2. Rusija 19, 3. Ukrajina 18, 4. Kina 17, 5. SAD 17, 6. Holandija 16, 7. Vijetnam 16, 8. Rumunija 16, 9. Ma|arska 15, 10. Azerbejd`an 15... 54. BiH 12... Rezultati posljednjeg kola (`): Rusija-Kazahtan 4:0, Kina-Bugarska 2.5:1.5, Ukrajina-Njema~ka 3.5:0.5, Francuska-Indija 1.5:2.5, Poljska-Armenija 1.5:2.5, PeruRumunija 1.5:2.5, Austrija-Srbija 2:2, Slovenija-Latvija 0.5:3.5, Hrvatska-Meksiko 1.5:2.5, Bosna i Hercegovina-Filipini 2:2 itd. Poredak: 1. Rusija 19 bodova, 2. Kina 19, 3. Ukrajina 18, 4. Indija 17, 5. Rumunija 16, 6. Armenija 16, 7. Francuska 15, 8. Gruzija 15, 9. Iran 15, 10. SAD 15... 54. BiH 12...

Sje}anje na Damira Ra{i}a

Predojevi}u pehar uvjetima KongreU savr{enim
sne dvorane hotela Saraj, odigran je 9. memorijalni turnir “Sje}anje na Damira Ra{i}a” Kao i svake . godine, turnir je pobudio veliko zanimanje javnosti i igra~a iz cijelog regiona. Ina~e, ova manifesticaija se organizira u povodu sje}anja na prije devet godina tragi~no nastradalog mladog {ahistu, FIDE majstora Damira Ra{i}a koji je bio jedan od najperspektivnijih mladih igra~a Bosne i Hercegovine. Turnir su zajedni~ki organizirali [K @eljezni~ar i Napredak Sarajevo, klubovi u kojima je Dado stasavao i razvijao se u sjajnog {ahistu i ~ovjeka. Sudjelovalo je 86 {ahista s rejting-lista Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije i [vicarske, od toga devet velemajstora i pet me|unarodnih majstora. U vrlo zanimljivom i neizvjesnom nadmetanju, najbolje se sna{ao bh. velemajstor Borki Predojevi}. Cijelim tokom turnira igrao je na prvom stolu gdje je ubilje`io sedam pobjeda (]orovi}, Plakalovi}, Mrn|i}, Jakovljevi}, Strini}, Dumpor i A. [ari}) i dva remija (Savi} i Jankovi}). Impresionirao je brojne gledatelje i svoje poklonike. Dominirao je, posebno u zavr{nici kada se odli~no branio pred naletima Savi}a, Jankovi}a, Ante [ari}a, Pikule i Milanovi}a. Trijumfom u posljednjem 9. kolu nad Spli}aninom [ari}em upisao se na listu dosada{njih pobjednika ovog renomiranog turnira. Predojevi}u je veliki pehar i vrlo vrijednu prvu nagradu uru~io predsjednik [K @eljezni~ar, Ibrahim Palo koji je prigodnim govorom i zatvorio turnir. Nagradni fond od 2.000 KM obezbijedila je porodica Ra{i}, Dadini {kolski drugovi, kao i mati~ni klubovi, organizatori. Podijeljeno je 10 redovnih nagrada, te tri specijalne, za najuspje{nije {ahiste @elje (Senad Kamberovi}) i Napretka (Mario Tucakovi}), te najmla|u u~esnicu (Amina Tuti}). Kao i svake godine, Memorijal su podr`ali BH Telecom, hotel Saraj i [S Kantona Sarajevo. Kona~an poredak: Predojevi} (BiH) 8, Savi} (SRB) i Jankovi} (CRO) 7,5, Had`ovi} (BiH) 7, Milanovi} (SRB), Naran~i} (SRB), Pikula (SRB), A. [ari} (CRO) i Vuki} (BiH) 6,5, Dumpor (BiH), Mrn|i} (BiH), Tucakovi} (BiH), Kamberovi} (BiH), Plakalovi} (BiH) i Ra{idovi} (BiH) 6 itd.

IZABRANE PARTIJE IZ ISTANBULA
Aronian - Ivanchuk
1. Sf3 Sf6, 2. c4 e6, 3. d4 b6, 4. g3 La6, 5. b3 Lb4+, 6. Ld2 Le7, 7. Sc3 Lb7, 8. Lg2 0-0, 9. 0-0 Sa6, 10. d5 exd5, 11. Sd4 Lc5, 12. Sc2 c6, 13. cxd5 cxd5, 14. Lg5 Sc7, 15. Se3 d4, 16. Lxb7 Tb8, 17. Sg4 dxc3, 18. Lxf6 gxf6, 19. Le4 d5, 20. Lc2 f5, 21. Sh6+ Kh8, 22. Sxf5 Df6, 23. a3 a5, 24. Dd3 Tg8, 25. b4 axb4, 26. axb4 Lxb4, 27. Ta7 Se6, 28. Se7 Dg7, 29. Sxg8 Kxg8, 30. Dxd5 Lc5, 31. e3 b5, 32. Ta8 Txa8, 33. Dxa8+ Df8, 34. De4 Dh6, 35. Ta1 b4, 36. Ta5 Lf8, 37. Dg4+ Dg7, 38. Dh4 h6, 39. Ta8 Sc7, 40. Txf8+ Dxf8, 41. Dg4+ Kh8, 42. Df5 - 1:0.

Nakamura - Sasikiran
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4 exd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sxc6 bxc6, 6. e5 De7, 7. De2 Sd5, 8. c4 Sb6, 9. Sc3 Lb7, 10. Lf4 0-0-0, 11. 0-0-0 g5, 12. Lg3 h5, 13. h4 g4, 14. Kb1 Lg7, 15. De3 Tde8, 16. Te1 c5, 17. a4 d6, 18. a5 Sd7, 19. Sb5 Sxe5, 20. Db3 La8, 21. f4 gxf3, 22. gxf3 Df6, 23. Sxa7+ Kd8, 24. Lxe5 Txe5, 25. Db8+ Kd7, 26. Lh3+ Te6, 27. Db5+ Ke7, 28. Lxe6 fxe6, 29. Thg1 Td8, 30. Sc6+ Lxc6, 31. Txg7+ Dxg7, 32. Dxc6 Dd4, 33. a6 Dd3+, 34. Ka1 Dd2, 35. De4 Kd7, 36. a7 Ta8, 37. Kb1 Txa7, 38. Dxe6+ Kc6, 39. De8+ - 1:0.

Munoz Santana Grischuk
1. e4 g6, 2. d4 Lg7, 3. Sc3 d6, 4. Sf3 Sf6, 5. Le3 a6, 6. Dd2 b5, 7. Lh6 O-O, 8. Ld3 Sc6, 9. Sd5 Lg4, 10. Lxg7 Kxg7, 11. Dc3 Sxd5, 12. exd5 Lxf3, 13. gxf3 Sb8, 14. h4 Sd7, 15. h5 Sb6, 16. Dd2 Th8, 17. 0-0-0 Sxd5, 18. Le4 c6, 19. Th3 e6, 20. Lxd5 cxd5, 21. Df4 De7, 22. Dh2 g5, 23. h6+ Kf8, 24. Kb1 Tg8, 25. f4 g4, 26. Tg3 Df6, 27. Tc3 Tg6, 28. Dg3 Df5, 29. Tc6 Txh6, 30. Da3 Dxf4, 31. Txd6 Kg7, 32. Txa6 Dxd4, 33. Tg1 b4, 34. Df3 Tg6, 35. De2 Txa6, 36. Dxa6 g3 0:1.

Naiditsch - \uki}
1. e4 d5, 2. exd5 Dxd5, 3. Sc3 Dd8, 4. d4 Sf6, 5. Lg5 h6, 6. Lh4 c6, 7. Lc4 Lf5, 8. Lxf6 exf6, 9. De2+ Le7, 10. 0-0-0 0-0, 11. Sf3 Lb4, 12. g4 Lh7, 13. Ld3 Lxd3, 14. Dxd3 Da5, 15. Se4 Dxa2, 16. c3 Le7, 17. g5 fxg5, 18. h4 g4, 19. Se5 a5, 20. Tdg1 a4, 21. Sxg4 De6, 22. Kb1 f5, 23. Sef6+ Lxf6, 24. Sxh6+ Kh8, 25. Sxf5 Te8, 26. h5 a3, 27. d5 Dxd5, 28. Dxd5 cxd5, 29. h6 g5, 30. f4 axb2, 31. Kxb2 Te2+, 32. Kb3 Sd7, 33. fxg5 Sc5+, 34. Kb4 Sd3+ - 0:1.

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Lesja Mahno, ruska odbojka{ica

Napori na terenu
nisu uticali na ljepotu
Jedna od reprezentacija {to nije ispunila o~ekivanja na OI u Londonu je i ruska. Mo`da je za poraz u ~etvrtfinalu protiv Brazilki krivac i veliki broj povreda
Lesja Mahno je jedna od najboljih ruski odbojka{ica. Bila je ~lan reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2010. Na Olimpijskim igrama u Londonu Ruskinje su bile jedan od favorita, ali izgubile su ve} u ~etvrtfinalu od Brazila (2:3), dodu{e poslije velike borbe, ali su ostale daleko od borbe za medalje. Sigurno je da je jedan od razloga neuspjeha bio veliki broj povrije|enih igra~ica. Me|u njima je bila i Lesja Mahno, koja je imala problema s rukom. Povrijedila se za vrijeme Final Foura Lige prvaka i prva dijagnoza je bila da mora na operaciju. Me|utim, `elja da zaigra na Olimpijskim igrama bila je ja~a od bolova i odlu~ila je da rizikuje i nastupi u Londonu. “@eljela sam i}i na na Olimpijske igre. U klubu su me razumjeli. Razgovarala sam direktorom Dinama iz Kazana, kluba u kojem sada igram, i glavnim trenerom. Oni su razumjeli moju odluku da operaciju odgodim. Ipak su to Olimpijske igre, to je prilika koja se ne propu{ta. Dodu{e, rizik je igrati s takvim traumama, ali kada se ruka dobro banda`ira, mogu}e je trpjeti bolove. [to je najva`nije, u napadu mi to nije smetalo” obja{njava, la je u jednom intervjuu za list AS. Na pitanje otkud u reprezentaciji toliko puno povred, Lesja je odgovorila: “Sezona u klubu je bila intenzivna i kratka, zbog toga {to su se svi `eljeli pripremati za London. Naporno smo radili, igrali nonstop, a i letovi su oduzimali puno vremena. Zbog toga smo preskakali neke treninge, jer maksimalno {to se mo`e na putovanjima u~initi je oti}i u hotelsku teretanu, a to nije dovoljno. Postojale smo sve umornije. Bilo

je jako te{ko i tada lak{e dolazi do povreda. Na`alost, nije ni mene mimoi{la.” Mo`da je Lesji i njenim kolegicama nedostajalo i malo sre}e da pro|u u polufinale jer su peti set izgubile sa 19:21. U takvim susretima obi~no odlu~uje jedna lopta. Mo`da su i povrede u~inile svoje. Za utjehu, {to se vidi i po fotografijama objavljenim u magazinu Maxim, naporna sezona nije ostavila ni malo traga na licu Ruskinje. Dok se oporavlja, mo`e komotno nastaviti posao modela.

ZANIMLJIVOSTI IZ ALPINIZMA

Sport za odva`ne
Alpinizam je, bar tako ka`u oni koji se njim bave, sport samo za odva`ne, ali i odmjerene i pametne ljude. Penjanje uz okomite stijene svakako nije za one koji pate od aerofobije, ali da bi se savladao uspon, potrebno je i puno znanja i kori{tenje adekvatne opreme. Tada je sve mnogo lak{e. Kao {to se na ovoj fotografiji vidi, alpinizmom se mogu baviti i trudnice (mada se ne preporu~uje) i u odmaklom stadiju trudno}e. Kada se popne na odre|enu visinu, mo`e se i lijepo kampovati.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

SCENA

41

Godi{njica smrti kralja funka

Mladala~ki `ivotl je iza njegal

^etiri godine bez

DINE DVORNIKA
Pjesme nastale saradnjom s Gibonnijem i Rambom Amadeusom postale su megahitovi ne samo u rodnom mu Splitu i Dalmaciji ve} i gotovo cijeloj biv{oj Jugoslaviji
U petak je obilje`ena godi{njica smrti jednog od velikana hrvatske, ali, slobodno }u re}i, i regionalne muzi~ke scene. Prije ~etiri godine, ta~nije 7. septembra, oti{ao je hrvatski kralj funka. Bilo je to veliko iznena|enje za mnoge, a ve}ina je njegovu smrt te{ko prihvatila. Oti{ao je Dino samo 18 dana nakon svog 44. ro|endana. Svi koji su ga poznavali, ali i oni kojima je bio idol gledaju}i ga preko malih ekrana, re}i }e da je bio ~ovjek bez dlake na jeziku, poseban i jedan od najzabavnijih i najoriginalnijih likova na regionalnoj sceni. Uvijek je bio svojeglav, radio je po svom, a bio je dopadljiv i onim koji nisu voljeli njegovu muziku. Dino Dvornik ro|en je 20. augusta 1964. i ve} u ranim dje~a~kim godinama pokazivao je afinitet za muziku, me|utim muzi~ku {kolu je napustio jer ga klasika nije zanimala. Ni gluma~ki talent mu nije bio stran. Zajedno sa svojim bratom Deanom Dvornikom pojavio se u jednoj od najboljih hrvatskih serija “Na{em malom mistu” Sa 17 godina, uz bra. tovu pomo}, osnovao je grupu Kineski zid, ali grupa jednostavno nije uspjela opstati na doma}em terenu. Hitovi nastali u saradnji s Gibonnijem “Nemoj pravit slona od mene” i Rambom Amadeusom “Udri ja~e, manija~e” postali su megahitovi ne samo u rodnom mu Splitu i Dalmaciji, ve} i
Uvijek bez dlake na jeziku

U {oping ne ide bez `ene

Pandorina kutija
Godine 2006. Dino i njegova porodica postali su zvijezde reality showa “Dvornikovi” Rije~ je o showu koji je u . dvije sezone uspio donekle probuditi tada uspavanu Dvornikovu karijeru. U isto vrijeme radilo se o uvodu u njegov posljednji album “Pandorina kutija” . Dino je u oktobru 2008, nakon {est godina muzi~ke pauze, trebao objaviti novi album, a neki su mu predvi|ali veliki povratak na scenu. Album je postao hit, ali Dino to nije do`ivio. Umro je u stanu u Zagrebu, a toksikolo{ki nalaz pokazao je da je umro od kombinacije tableta za smirenje, protiv bolova i antidepresiva. Kremiran je dva dana kasnije, a ceremonija je ostala vjerna njegovom stilu. Pu{tala se njegova muzika i muzika koju je volio. Bio je jedinstven i kada su nastupi u pitanju. Svirao bi tako na ljetnim dalmatinskim fe{tama sve dok ga prve zrake sunca ne bi otjerale s bine. Te{ko je zaboraviti njegove nastupe, slo`it }e se mnogi. Me|utim, sa slavom su do{li i mnogi problemi. Problemi sa drogom uvijek su bili javna tajna. Nekoliko dana prije Splitskog festivala 1995. godine gradom su po~ele kru`iti glasine da je Dino mrtav. Da se predozirao. A on je iza{ao na pozornicu iz lijesa i u mornarskoj majici, `iv i zdrav, otpjevao “Ni{ta kontra Splita” i dobio nagradu publike. D. RAMI]

Porodica Dvornik na crvenom tepihu

gotovo cijeloj biv{oj Jugoslaviji. - Klinac si, ho}e{ se pokazat! Nije lova u pitanju, ho}u do}i u kvart i re}i “Snimija san plo~u” . Bija bi potpisa sve, makar bilo nula posto. I to je sve trajalo do ‘89, kad je krenulo s “Ti si mi u mislima” prisje}ao se Dino svo, jih muzi~kih po~etaka.

Po pu lar ni pje va~ @e ljko Joksimovi} po~etkom godine o`enio se voditeljicom Jovanom Jankovi} nakon ~etiri godine veze. Svoje `ivotne navike Joksimovi} je u potpunosti promijenio otkad je u braku s lijepom voditeljicom. Prestao je tulumariti, a mladala~ki `ivot je iza njega. Sada samo `eli u`ivati u zajedni~kom `ivotu, a, kako ka`e, volio bi imati veliku porodicu. - Oboje `elimo djecu, ali polako vrijeme je pred nama. Oduvijek sam `elio veliku porodicu i nadam se da }e mi se ta `elja jednog dana ostvariti, rekao je Joksimovi}. Veliki je ljubitelj {opinga, ali ka`e da nikad ne ide bez `ene iako sam bi ra odje vne predmete. Pje va~ }e pred za gre ba ~kom publikom nastupati 14. septembra na Rujanfestu kod Westgatea.

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 49. KOLA SuperLOTO-a UZ 49. KOLO SuperLOTO-a OD 08. 09. 2012. godine OD 08. 09. 2012. godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45..............................................................................500.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU ................................................................................500.000,00 KM DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

01 08 10 31 34 44

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

34 44 31 01 08 10
4 3 4 3 1 5 1 6 8 9 0 8

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................71.662,50 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........5.588,70 KM Fond dobitaka 50%:.............................................35.831,25 KM Akumulirano u fondu za Jackpot .................. 243.342,97 KM Ukupna uplata za igru Jackpot ukupno:...................................................248.931,67 KM Odaberi boju je: .......................................8.598,00 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ................. 10.749,38 KM Akumulirano u fondu za jackpot:................445.795,96 KM Jackpot za loto 6/45 ukupno:....................456.545,34 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................5.374,69 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............6.270,47 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : .....13.436.72 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:.....................................8.726,00 KM Nagradni fond 50%:................................4.363,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:..........872,60 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 1 110 2.533

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 5.374,70 KM 57,00 KM 5,30 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 09.09.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.................19.806,00 KM Jackpot ukupno:..................................................................20.678,60 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................3.490,40 KM : 0 Jackpot se prenosi u naredno kolo Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 3 168,90 KM Iznos: 12 63,40 KM Iznos: 144 5,30 KM Iznos: 1.463 1,00 KM

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 09.09.2012.

42

OGLASI
OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-167/12

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000.000,00

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52 Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870600 Elektronska po{ta (e-mail) direktor@rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ Entitetski nivo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa I.6. Zajedni~ka nabavka Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta Ugovora Robe II.2. Podjela na lotove II.2.a. Broj lotova II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Originalni rezervni dijelovi za opremu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda Ne Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 75290 Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035875166 Internet adresa (web) www.rmub.ba Kao u Aneksu A Kao u Aneksu A Kao pod I.1 Javno preduze}e Federacija Bosne i Hercegovine Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva Ne

II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena 2. Uslovi i na~in pla}anja IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i V. Dodatne informacije Ponude za lot br.1 dostaviti do 10,00h dana 15.10.2012 godine, a otvaranje ponuda je isti dan u 11,00h. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj Broj obavje{tenja 2 510-1-1-1-167/12 u~e{}e u~e{}e 97,00 3,00 % %

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Originalni rezervni dijelovi za ma{ine proizvo|a~a KOMATSU II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Kupovina Da 3 Sve lotove Da

II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 700.000,00 II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena 2. Uslovi i na~in pla}anja IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i V. Dodatne informacije Ponude za lot br. 2 dostaviti do 11,00h dana 15.10.2012 godine, a otvaranje ponuda je u 12,00h isti dan. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj Broj obavje{tenja 3 510-1-1-1-167/12 u~e{}e u~e{}e 97,00 3,00 % %

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e (Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji). III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Otvoreni postupak Ekonomski najpovoljnija ponuda

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Originalni rezervni dijelovi za damper kamione BELAZ tip 75131 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000.000,00 II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena 2. Uslovi i na~in pla}anja IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i V. Dodatne informacije Ponude za lot br. 3 dostaviti do 12,00h dana 15.10.2012 godine, otvaranje }e se obaviti u 13,00h isti dan. PROCUREMENT NOTICE - INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER 510-1-1-5-168/12 Part I: CONTRACTING AUTHORITY I.1. Official name and address of the contracting authority Organization Contact person COAL MINES BANOVI]I Mersija Imamovi} Address Postal code Armije Bosne i Hercegovine 52 75290 Municipality/City Identification number Banovi}i 4209329530001 Telephone Fax 035870600 035875166 E-mail Internet address direktor@rmub.ba www.rmub.ba I.2. Address from which further information can be obtained As in I.1 u~e{}e u~e{}e 97,00 3,00 % %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum Mo`e se obezbjediti do 15.10.2012. IV.3.b. Nov~ana naknada IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum 15.10.2012. Vrijeme IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum 15.10.2012. Vrijeme 11:00 Mjesto Armije BiH 52, Direkcije Rudnika, sala 34. Da 30,00 KM po lotu 10:00

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati dostaviti na faks broj: 035 870 356. TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no u kancelariji 61 Direkcije Rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata naknade za td se vr{i na ra~un: 1321300309179345 kod tuzlanske banke dd Tuzla; 1610250007190075- kod Raiffeisen bank Tuizla.Za ino ponu|a~e Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja " Banovi}i " Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52 Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870356 Elektronska po{ta (e-mail) javnenabavke.nabavkermub@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52 Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870356 Elektronska po{ta (e-mail) javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 75290 Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035870356 Internet adresa (web) www.rmub.ba Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 75290 Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035870356 Internet adresa (web) www.rmub.ba

I.3. Type of the contracting authority and main activity I.3.a. Type of contracting authority Public enterprise I.3.b. Level of government where contracting authority belong to Entity level I.3.c. Activities of contracting authority Part II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1. Type of the contract Goods II.1.a. Title of the object of the contract ORIGINAL SPARE PARTS FOR EQUIPMENT II.1.b. Description of the object of the contract Original spare parts for equipment II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract Given in tender documents Part III: PROCEDURE III.1. Type of procedure III.2. Conditions for obtaining tender documents Open procedure Purchase Exploration and extraction of coal and other solid fuels

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj Broj obavje{tenja 1 510-1-1-1-167/12

III.2.a. Obtainable until III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required

15.10.2012 30,00 per lot

III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to participate Date 15.10.2012. Time 10:00 Address and place Armije BiH 52, RMU Banovi}i dd Banovi}i

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Originalni rezervni dijelovi za ma{ine proizvo|a~a CATERPILAR

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-169/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870600 Elektronska po{ta (e-mail) direktor@rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ Entitetski nivo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa I.6. Zajedni~ka nabavka Federacija Bosne i Hercegovine Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva Ne Javno preduze}e Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 52 75290 Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035875166 Internet adresa (web) www.rmub.ba Kao u Aneksu A Kao u Aneksu A Kao pod I.1 I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52 Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870356 Elektronska po{ta (e-mail) javnenabavke.nabavkermub@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52 Op}ina/Grad Banovi}i Telefon 035870356 Elektronska po{ta (e-mail) javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum 12.10.2012. Vrijeme 10:00

OGLASI
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum 12.10.2012. Vrijeme 11:00 Mjesto Armije BiH 52, Direkcije Rudnika, sala 34

43

Zahtjev za izuzimanje td i dokaz o uplati dostaviti na faks broj: 035 870 356. TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no u kancelariji 61 Direkcije Rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata naknade za td se vr{i na ra~un: 1321300309179345 kod tuzlanske banke dd Tuzla; 1610250007190075- kod Raiffeisen bank Tuzla. Za ino ponu|a~e Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja " Banovi}iu " Account No: 501012000- 22678, IBAN: BA391611250000210002.

ANEKS A

Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 75290 Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035870404 Internet adresa (web) www.rmub.ba

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta Ugovora Robe II.2. Podjela na lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dizel motori CUMMINS i originalni rezervni dijelovi za generalnu opravku dizel motora Cummins II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 2.000.000,00 Kupovina Ne Ne

Kontakt osoba Mersija Imamovi} Po{tanski broj 75290 Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj 4209329530001 Faks 035870356 Internet adresa (web) www.rmub.ba

PROCUREMENT NOTICE - INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER 510-1-1-5-170/12 Part I: CONTRACTING AUTHORITY I.1. Official name and address of the contracting authority Ne 1 godina Organization COAL MINES BANOVI]I Address Armije Bosne i Hercegovine 52 Municipality/City Banovi}i Telephone 035870600 E-mail direktor@rmub.ba I.2. Address from which further information can be obtained I.3. Type of the contracting authority and main activity I.3.a. Type of contracting authority Public enterprise Contact person Mersija Imamovi} Postal code 75290 Identification number 4209329530001 Fax 035875166 Internet address www.rmub.ba As in I.1

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e (Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji). III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

I.3.b. Level of government where contracting authority belong to Entity level I.3.c. Activities of contracting authority Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Part II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1. Type of the contract Goods II.1.a. Title of the object of the contract Cummins diesel engines and original spare parts rebuild Cummins diesel engine II.1.b. Description of the object of the contract Cummins diesel engines and original spare parts rebuild Cummins diesel engine Otvoreni postupak Ekonomski najpovoljnija ponuda II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract Given in tender documents Purchase

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora IV.2.1. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena 2. Uslovi i na~in pla}anja IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum Mo`e se obezbjediti do IV.3.b. Nov~ana naknada IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade 12.10.2012. Da 30,00 KM u~e{}e u~e{}e 97,00 3,00 % %

Part III: PROCEDURE III.1. Type of procedure III.2. Conditions for obtaining tender documents III.2.a. Obtainable until III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required 12.10.2012 30,00 KM Open procedure

III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to participate Date 12.10.2012. Time 10:00 Address and place Armije BiH 52, Banovi}i

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

UREDITE RADNI KUTAK ZA \AKA

Sagledajte |a~ke potrebe
Djeca }e se u prijatnom prostoru, jasno odre|enom za u~enje, mnogo lak{e koncentrisati na ono {to rade
Dobro organizovan radni sto ili kutak za u~enje i pisanje doma}ih zadataka mnogo }e olak{ati izvr{avanje {kolskih obaveza svakom |aku, a za prvake je posebno va`an. Djeca }e se u prijatnom prostoru, koji je jasno odre|en za u~enje, mnogo lak{e koncentrisati na ono {to rade. Prije nego {to se bacite na ure|enje prostora, evo nekoliko korisnih savjeta koji }e vam pomo}i da ne{to ne propustite. Sto bi trebalo da bude dovoljno veliki da na njega stanu sveske i knjige. Ukoliko odlu~ite da na radni sto stavite i ra~unar, monitor obavezno stavite u krajnji lijevi ili desni ugao kako bi raspolo`iva radna po v r { i n a stola ostala {to ve}a. Sto treba da stoji na svijetlom mjestu, a najbolje je kad dnevno svjetlo dolazi s lijeve strane. Ide al no je da bude smje {ten kraj prozora. Stolica treba da bude udobna, ali prije svega

So “prijeti” kalcijumu
Pretjerani unos soli tokom jela izaziva gubljenje kalcijuma, tvrde kanadski stru~njaci. Novo istra`ivanje provedeno u Kanadi pokazalo je da prekomjerena so koja se unosi hranom “odnosi” kalcijum kada se izbacuje iz organizma. Istra`iva~ki tim sa Univerziteta u Alberti utvrdio je da opadanje nivoa kalcijuma u organizmu dovodi do krhkih kostiju i osteoporoze. Rezultati ovog istra`ivanja objavljeni su u ~asopisu Ameri~ki `urnal fiziologije, gdje je nagla{eno da se radi o veoma zna~ajnom istra`ivanju, jer je porast koncentracije soli u savremenoj ishrani sve prisutniji.

dovoljno visoka kako bi dijete sjedilo u {to prirodnijem polo`aju. Stolice koje se pode{avaju po visini uvijek su dobar izbor. Stona lampa treba direktno da osvjetljava radnu povr{inu. Preporu~uje se sijalica od 40 vati da svjetlo ne blje{ti previ{e. Ukoliko je njegov radni kutak nedovoljno osvijetljen, dijete }e se vi{e naprezati i vrlo brzo umarati. Sav potreban pribor trebalo bi da

mu bude nadohvat ruke. Najbolje je ako stoji na polici iznad radnog stola ili u nekoj od fioka pored stola. [to je {kolski pribor preglednije sortiran, u~enje }e biti efikasnije. Osigurajte djetetu bar jednu komodu ili policu na kojoj }e dr`ati svoje stvari. Pripazite samo da polica bude nadohvat ruke kako bi dijete samo moglo da sprema stvari i uzima sve {to mu je potrebno. Ako nemate mjesta za ormari}, poslu`ite se jednostavnim vise}im policama. Iste mo`ete da na|ete u raznim veselim bojama, a dijete u njima mo`e da dr`i sve, od {kolskog pribora, odje}e za fizi~ko do igra~aka.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Jesen u cipelama sa {picom
Ako su vam dosadile cipele s platformama ili ultravisoke potpetice, mo`emo vas razveseliti da ve} od ove jeseni lagano izlaze iz mode, iako ih mnogi dizajneri jo{ imaju u svojim kolekcijama za ovu sezonu, pa ako ih volite, jo{ ih mo`ete nositi. Moderne cipele za jesen 2012. nisu ni previ{e visoke niti imaju velike platforme. U modu se vra}a klasi~an stil i cipele udobnijih oblika. Ali to ne zna~i da }e jesen biti dosadna. Povratak {pica, blokovi boja i kombiniranje uzoraka obe}avaju zanimljivu modnu jesen i zimu.

Kupka za suhu ko`u
Zahvaljuju}i ovoj kupki, nahrani}ete ko`u cijelog tijela, pa se najvi{e preporu~uje onima koji imaju izrazito suhu ko`u. Od sastojaka potrebni su vam jedino jedna pavlaka i pola {olje te~nog meda. U ~iniji pomije{ajte sastojke i stavite je pod mlaz vode nad kadom. Kada napunite kadu, lezite i ostanite u njoj {to du`e, barem pola sata, kako biste vidjeli najbolje rezultate.

Krem torta
Potrebno:
za kore: 6 jaja, 200 g {e}era 200 g bra{na, pola kesice suhog kvasca prstohvat soli, 50 g maslaca za kremu: 500 g pudinga od vanilije, 250 g maslaca 250 g sezonskog bobi~astog vo}a za dekoraciju: 200 g sjeckanih pr`enih badema

Priprema:
Jaja i {e}er sipajte u posudu, pa je polo`ite u drugu do pola napunjenu klju~alom vodom, sna`no mutite da se masa zgusne, sklonite je s ringle. Dodajite pomalo bra{na, suhog kvasca, soli i komadi}e maslaca. Smjesu sipajte u podmazan kalup za torte i pecite 45 minuta na 180 stepeni. Pe~enu koru izvadite iz rerne i ostavite da se ohladi. Pripremite puding od vanilije, dodajte komadi}e maslaca, mutite da se sjedine i ostavite da se krem ohladi. Ohla|enu koru presijecite na dva dijela. Prvi prema`ite s pola koli~ine pripremljenog krema, odozgo rasporedite bobi~asto vo}e, poklopite drugim diskom i cijeli kola~ prema`ite preostalim kremom.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA VLASENICA NA^ELNIK OP[TINE

45

Svetosavska 14, 75 440 Vlasenica, Tel: 056/733-298 Fax: 733-298 E-mail: vlservis@teol.net ADMINISTRATIVNA SLU@BA Broj: 06/1-475-34/12 Datum: 6. 9.2012. godine Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 112/06), ~lana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), ta~ke II Odluke o prodaji gradskog gra|evinskog zemlji{ta u k.o. Vlasenica 2 ("Slu`beni glasnik Op{tine Vlasenica", broj 7/12) i ta~ke II Odluke o prodaji gradskog gra|evinskog zemlji{ta u k.o. Vlasenica 1 ("Slu`beni glasnik Op{tine Vlasenica", broj 7/12), Komisija za sprovo|enje javnog nadmetanja Op{tine Vlasenica objavljuje

O G L A S
o prodaji neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini Podaci o prodavcu zemlji{ta - Op{tina Vlasenica - Adresa: ul. Svetosavska broj 14, 75 440 Vlasenica - JIB 4401446500006 - Telefon: 056/ 733-298 - Faks: 056/734-830 Na~in prodaje Putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije. Predmet prodaje Redni broj 1. Lokalitet - katastarska op{tina Vlasenica 1 - gradsko gra|evinsko zemlji{te ozna~eno kao k.~. broj 177/17, zvano "Dolina", po kulturi vo}njak povr{ine 47 m2, k.o. Vlasenica 1, ~iji je posjednik dr.sv. Skup{tina op{tine Vlasenica, sa dijelom 1/1, novi premjer, a kojoj odgovara parcela starog premjera ozna~ena kao k.~. broj 205/2, zvana "Dolina", po kulturi oranica povr{ine 47 m2, upisana u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 3543, k.o. SP-Vlasenica, sa upisom dr`avnog vlasni{tva u "B" listu, sa dijelom 1/1 i pravom kori{tenja u "C" listu u korist Op{tine Vlasenica, sa dijelom 1/1. Redni broj 2. Lokalitet - katastarska op{tina Vlasenica 2 - gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao k.~. broj 223/6, zvano "Privredna banka", po kulturi dvori{te povr{ine 30 m2, k.o. Vlasenica 2, upisano u korist posjednika dr.sv. Skup{tina op{tine Vlasenica, novi premjer, a kojoj odgovara parcela starog premjera ozna~ena kao k.~. broj 6/333, zvana "Dolina", po kulturi dvori{te povr{ine 30 m2, upisana u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 3541, k.o. SP-Vlasenica, sa upisom svojine u "B" listu u korist Op{tine Vlasenica. Nepokretna imovina se prodaje u vi|enom stanju i postoje}em pravnom statusu, bez prihvatanja naknadne reklamacije. Po~etna prodajna cijena Po~etna prodajna cijena neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta koje je predmet ovog oglasa iznosi: Za zemlji{te pod rednim brojem 1 iznos od 780,20 KM; Za zemlji{te pod rednim brojem 2 iznos od 498,00 KM. U~e{}e na licitaciji U~esnici na licitaciji mogu biti doma}a i strana pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju zakonom predvi|ene uslove za sticanje prava svojine, te koja polo`e kauciju u visini od 10% po~etne prodajne cijene, {to iznosi: Za zemlji{te pod rednim brojem 1 iznos od 78,00 KM; Za zemlji{te pod rednim brojem 2 iznos od 49,80 KM; Kaucija se upla}uje na ra~un bud`eta Op{tine Vlasenica, sa naznakom "Kaucija za licitaciju", sa naznakom rednog broja zemlji{ta za koje se vr{i uplata kaucije, vrsta prihoda 729124 op{tina 116 na ra~un Op{tine Vlasenica kod Nove banke ad na ra~un broj 5550060300551120. Dokaz o uplati kaucije dostaviti uz prijavu na oglas. Ponu|a~ima koji ne ostvare pravo kupovine, upla}ena kaucija se vra}a, nakon zavr{etka cjelokupnog procesa prodaje. Na~in i uslovi pla}anja kupovne cijene Sa u~esnikom na licitaciji ~ija ponuda bude utvr|ena kao najpovoljnija, nakon pribavljenog mi{ljenja Pravobranila{tva Republike Srpske, Na~elnik Op{tine }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor, a kupac }e iznos kupoprodajne cijene platiti jednokratno, u roku od 8 dana od dana pribavljanja mi{ljenja Pravobranila{tva. Uplata kupoprodajne cijene vr{i se na navedeni ra~un Op{tine. Ukoliko kupac odustane od potpisivanja ugovora, gubi pravo na povrat kaucije. Porezi i drugi tro{kovi vezani za prodaju navedene imovine padaju na teret kupca. Predmet: Izmjena "Javnog poziva za predkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za

zajedni~ko ulaganje u projekat izgradnje bloka 7-450MW u Termoelektrani Tuzla"
Po{tovani, Molimo vas da izvr{ite slijede}u izmjenu "Javnog poziva za predkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za zajedni~ko ulaganje u projekat izgradnje bloka 7-450MW u Termoelektrani Tuzla" objavljenom u Slu`benom glasniku BiH broj 59 od 31. 07. 2012. godine: 1. Obavje{tenje broj S1-813/12-F koje se odnosi na javni poziv za predkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za zajedni~ko ulaganje u projekat izgradnje bloka 7-450MW u Termoelektrani Tuzla" ^lan VI - Rok za dostavu prijave 28. 09. 2012. godine do 11,00 sati po lokalnom vremenu ^lan VII - Datum otvaranja prijava: 28. 09. 2012. godine u 12,00 sati Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,

Vrijeme i na~in predaje gra|evinskog zemlji{ta u posjed kupcu Predaja gra|evinskog zemlji{ta kupcu u posjed izvr{i}e se u roku od osam dana od dana zaklju~enja ugovora o kupoprodaji. Dan i mjesto odr`avanja licitacije Prodaja }e se obavit 25. 9. 2012. godine, sa po~etkom u 15 ~asova, zemlji{te pod rednim brojem 1, a u 15 ~asova i 30 minuta za zemlji{te pod rednim brojem 2, u prostorijama Administrativne slu`be op{tine Vlasenica, sala za sastanke Skup{tine op{tine Vlasenica. Vrijeme i na~in razgledanja gra|evinskog zemlji{ta i uvid u dokumentaciju o zemlji{tu Razgledanje zemlji{ta se mo`e izvr{iti svaki radni dan od 8 do 14 ~asova u prisustvu slu`benika op{tinske Administrativne slu`be. Uvid u dokumentaciju se mo`e vr{iti svaki radni dan od 8 do 14 ~asova u Odjeljenju za prostorno ure|enje i stambeno-komunalne poslove. Uvid i razgledanje se mo`e vr{iti sve do 25. 9. 2012. godine do 14 ~asova. Rok za podno{enje prijava za licitaciju Krajnji rok za podno{enje prijave je 25. 9. 2012. godine do 14 ~asova. U prijavi obavezno navesti redni broj zemlji{ta za koje se prijavljuje na licitaciju. Prijave se mogu predati li~no u {alter-sali Op{tine Vlasenica ili putem po{te na adresu: Op{tina Vlasenica Komisija za sprovo|enje javnog nadmetanja Ulica Svetosavska broj 14 75 440 Vlasenica KOMISIJA ZA SPROVO\ENJE JAVNOG NADMETANJA

-

Engleska verzija: 1. Notification number S1-813/12-F referring to the public call for prequalification for selection of project partner for commoninvestment to the project of construction of Unit 7 - 450 MW in Thermal Power Plant Tuzla" Article VI. - Deadline for delivery of application 28. 09. 2012. by 11:00 hours local time Article VII - Date of opening applications: 28. 09. 2012 at 12.00 hours Place: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15.

-

46

OGLASI
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

“KOKAPRODUKT” d.o.o. u ste~aju Ul. Armije BiH 15a Gra~anica Broj: 475- 038607 10 St/12 Dana: 8.9.2012. g. Na osnovu ~lana 25. Zakona o ste~ajnom postupku (“Slu`bene novine FBiH”, broj: 29/03, 32/04 i 42/06), zakonski zastupnik “Kokaprodukt” d.o.o. u ste~aju Gra~anica, mr. Hamdija Muratovi}, objavljuje sljede}i JAVNIPOZIV za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup poslovnog prostora 1. - PREDMET ZAKUPA Predmet ovog poziva je prikupljanje najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup poslovnog objekta, i to kako slijedi: 1.1. Inkubatorska stanica (valionica) vlasni{tvo “Kokaprodukt” d.o.o. u ste~aju, Gra~anica, a koja se nalazi u Stjepan Polju - Bare bb, op}ina Gra~anica, upisana u PL 210, k.~.br. 3154/1 ukupne povr{ine 13.318 m2; 1.2. Poslovni prostor sastoji se od proizvodnog objekta ukupne gabaritne veli~ine 114,60x22,88 m2 koji obuhvataju i sanitarni ~vor, restoran, kancelarije, kotlovnicu, radionice, magacin, gara`e, kao i portirnicu; 1.3. Objekat valionice ispunjava veterinarsko-zdravstvene uslove za proizvodnju j/p lake i te{ke linije kapaciteta 336.000 kom/7dana sa podru~jem trgovanja u BiH i izvoz. 2. - USLOVI ZA U^E[]E 2.1. Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja svoje zatvorene - zape~a}ene ponude dostave putem po{te ili neposredno na protokol “Kokaprodukt” d.o.o. Gra~anica, Ul. Armije BiH 15/a. 2.2. Pravo u~e{}a imaju ponu|a~i koji uplate 100% od neto ponu|ene cijene za jedan mjesec. 2.3. Ponu|ena cijena ne mo`e iznositi manje od 7.000,00 KM neto, plus PDV za jedan mjesec, {to zakupodavac zadr`ava za pokri}e re`ijskih tro{kova. 2.4. Zakupnina se pla}a unaprijed za teku}i mjesec do 5. dana, a re`ijski tro{kovi po dospije}u. 2.5. Ako dva ili vi{e ponu|a~a dostave istu cijenu, kao najve}a cijena je po~etna cijena izme|u ta dva ponu|a~a, te se otvara javno natjecanje izme|u ta dva ili vi{e ponu|a~a po principu “TKO DA VI[E”. 3. - SADR@AJ PONUDE Ponuda treba da sadr`i sljede}a dokumenta: 3.1. Naziv firme i sjedi{te, ta~nu adresu i kontakt-telefon pravnog lica; 3.2. Ovjerena kopija sudskog rje{enja i ID broj za pravna lica i ovjerena kopija li~ne karte direktora ovla{tenog za zastupanje; 3.3. Potvrda da je PDV obveznik za pravna lica - (PDV broj); 3.4. Dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje jednodnevnih pili}a - (statisti~ki broj, rje{enje ministarstva); 3.5. Cijena bez ura~unatog PDV-a; 3.6. Ukupna cijena sa PDV-om, izra`ena u KM; 3.7. Opcija ponude 30 dana najmanje; 3.8. Dokaz od banke o likvidnosti ponu|a~a, 3.9. Za sklapanje ugovora, bankarska garancija ili vlastite mjenice uz notarski obra|enu ispravu na nepokretnosti kao zalo`nog prava obezbje|enja ispunjenja ugovora. 4. - ROK ZA DOSTAVU PONUDA 4.1. Rok za podno{enje ponuda je do 19.9.2012. g. do 15 sati. 4.2. Ponude se dostavljaju na adresu putem po{te ili li~no na adresu “Kokaprodukt” d.o.o. u ste~aju Gra~anica, Ul. Armije BiH 15/a, 75320 Gra~anica, sa naznakom “NE OTVARATI - Ponuda po javnom pozivu”. 4.3. Predmet zakupa - (Inkubatorska stanica) se mo`e pogledati na navedenoj lokaciji iz ta~ke 1. svakog radnog dana, uz obavezu dogovorene posjete na broj: 035/707-506,707-507. 5. - JAVNO OTVARANJE PONUDA 5.1. Javno otvaranje ponuda obavit }e se 20.9.2012. godine u 12 sati u Ul. Armije BiH 15a. 5.3. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponu|a~i koji su dostavili ponude ili lica opunomo}ena od ponu|a~a, koja su du`na dostaviti punomo} prilikom otvaranja ponuda. 6.1. - OCJENA PONUDA 6.2. Nakon otvaranja ponuda i ogla{avanja njihovog sadr`aja, Komisija utvr|uje koja je ponuda najbolja i zaklju~uje postupak. Za zakupoprimca }e biti izabran onaj ponu|a~ sa kompletnom dokumentacijom i najvi{om ponu|enom cijenom. 6.3. Ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponu|a~em se zaklju~uje na odre|eno vrijeme, na period od deset (10) mjeseci uz mogu}nost produ`enja. 7. - KONTAKT 7.1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 035/707-506,707-507,707-508. za “Kokaprodukt” d.o.o. ____________________ ste~ajni upravnik mr. Hamdija Muratovi}

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS
za upis studenata u tre}em upisnom roku na dodiplomske (bakalaureat) studijske programe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta za akademsku 2012/13. godinu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za dopunski upis studenata u prvu godinu dodiplomskih studijskih programa (I ciklus univerzitetskog obrazovanja), kako slijedi: Odsjek Biljna proizvodnja Zootehnika Prehrambene tehnologije Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Biljna proizv. - Odjeljenje Br~ko distrikt BiH Redovni studij 7 Redovni samofinansiraju}i 13 15 3 8 22 Vanredni studij 3 5 Strani dr`avljani

2 10

5

Prijave na konkurs se dostavljaju Studentskoj slu`bi Fakulteta do 14. 9. 2012. godine. Uz prijavu na konkurs za upis u I godinu dodiplomskog studija, sa ta~nom naznakom odsjeka i studijskog programa na koji se konkuri{e, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalne svjedod`be o svim zavr{enim razredima ~etvorogodi{nje srednje {kole u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijumima (nagrade, priznanja) Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/225-727 (lok. 107) ili upitom na e-mail: podrska@ppf.unsa.ba. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice

Obavijest o poni{tenju Javnih konkursa
za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona poni{tava Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama, objavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od 08.07.2012. godine i ponovljeni Javni konkurs za dodjelu sredstava ostalim javnim ustanovama objavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od 29.08.2012. godine.

Dobro jutro uz

u Va{em domu!
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 163651 10 P Sarajevo, 30. 8. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sijer~i} Nermina, kao sudija pojedinac, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja UNICREDIT BANKA DD SA SJEDI[TEM U MOSTARU, Ulica kardinala Stepinca bb, protiv tu`enih SOLDO ZDRAVKA iz Mostara, Ulica kralja Tomislava broj 10, SOLDO BORIS iz [irokog Brijega, Ulica Kne{polje bb i SOLDO MANDA iz [irokog Brijega, Ulica Kne{polje bb, radi duga, v.s.p. 26.169,36 KM, objavljuje slijede}i ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostava poziva se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Nermina Sijer~i}, s.r.

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

MOSTAR

OGLAS - POZIV
Poziva se tu`ena SOLDO ZDRAVKA iz Mostara, Ulica kralja Tomislava broj 10, Mostar, na glavnu raspravu za dan utorak, 11. 12. 2012. godine, sa po~etkom u 9.45 sati, pred ovaj sud u sobu broj 318/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

KORAK NAPRIJED
TSMC 450 mm od 2018.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, TSMC, planira da po~ne da koristi 450 mm wafere za proizvodnju svojih procesora od 2018, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije koje je uslijedilo nakon odga|anja u razvoju nove proizvodne tehnologije. TSMC }e pilot-proizvodnju 450 mm wafera po~eti u toku 2016. ili 2017. godine, dok }e potpuna proizvodnja krenuti u toku 2018, navodi Michael Kramer, zvani~ni predstavnik TSMC. Proizvo|a~i ~ipova do sada su koristili 300 mm wafere za izgradnju njihovih procesora, ali prelaskom na 450mm nivo, koji ima 2,5 puta ve}u povr{inu, kompanijama }e biti omogu}eno da proizvode vi{e ~ipova.

47

Panasonic GH3
Specifikacije vezane za Panasonic GH3 objavljene su online, a na osnovu njih jasno je da }e Micro Four Thirds foto-aparat odlikovati 16MP Wide Dynamic Range CMOS senzor koji karakteri{e novi Venus 7 engine, maksimalna ISO 12800, kao i najbr`i AF svih do sada poznatih fotoaparata sa sistemom izmjenjivih so~iva. Ovaj model odlikova}e 50Mbps video bitrate i mogu}nost snimanja MP4, MOV i AVCHD formata pri 30fps. Treba pomenuti i 1740k OLED vizir koji }e pratiti 610k OLED ekran osjetljiv na dodir, priklju~ak za mikrofon, audio-izlaz, XLR portovi, kao i Wi-Fi sa daljinskim upravlja~em koji je tako|er dio pakovanja.

Pad uticaja Intela i Microsofta
U narednih nekoliko godina o~ekuje se o{tar pad uticaja Microsofta i Intela, naro~ito u svjetlu sve ve}e popularnosti tableta i smart telefona, navodi kompanija IHS iSuppli. Microsoft-Intel alijansa ili, kako se popularno naziva, Wintel }e biti poprili~no zauzdana razvojem novog ra~unarskog tr`i{ta, kategorije sa~injene od personalnih ra~unara, smart telefona i medija tableta. Smanjenje uticaja Wintel alijanse je omiljena tema me|u analiti~arima ovih dana. O~ekuje se da }e udio Microsoft operativnog sistema u tri kategorije proizvoda kombinovano da padne na 33 posto do 2016. u odnosu na 44 posto, koliko je iznosila 2011. godine.

Optu`be za Samsung
Ozbiljne tu`be o kr{enju prava radnika upu}ene su na adresu kompanije Samsung, navodi se u saop{tenju China Labor Watch organizacije koja je objavila izvje{taj u kojem navodi detaljne informacije o kontroli koja je provedena u osam fabri~kih postrojenja na teritoriji Kine od kojih je {est pod direktnom upravom kompanije Samsung, dok se preostale dvije bave proizvodnjom opreme za kompanije koje se bave proizvodnjom elektronske opreme, ali su pod upravom drugih kompanija. Me|u zloupotrebama koje su prijavljene od China Labor Watcha jeste i to da su radnici u fabrici bili su primoravani da rade sto sati prekovremeno u toku mjeseca.

Uskoro u prodaji

NOVI XBOX STI@E ZA DVIJE GODINE
Industrijski analiti~ar Michael Pachter vjeruje da }e po~etak prodaje novog Xboxa biti odgo|en zbog velike potra`nje. “Microsoft i Sony se jo{ nisu izjasnili o svojim planovima za nove konzole, ali se od oba proizvo|a~a o~ekuje da }e novu konzolu predstaviti 2013. Microsoft bi ipak mogao odgoditi prodaju nove konzole do prolje}a 2014. godine, kako bi bio spreman zadovoljiti veliku potra`nju gamera” , rekao je Pachter. Direktor kompanije GameStop Paul Raines podr`ao je ove tvrdnje i naveo da je ~uo interesantne glasine koje se ti~u planova za sljede}u godinu. “^ujem mnogo glasina o tome da }e 2013. biti veoma interesantna. Za 2013. godinu ne o~ekujemo po~etak prodaje obje konzole, nego samo Nintenda

Novi projekt Pentagona

Iako se u Microsoftu jo{ nisu izjasnili, od njih se o~ekuju novine na tr`i{tu

Robot gepard tr~i br`e od Usaina Bolta
Pentagon je predstavio najnoviju verziju robota geparda koji tr~i br`e i od Usaina Bolta. Prema izjavi iz kompanije Boston Dynamics, koja je napravila ovog nevjerovatnog robota za DARPA - odjel za napredna istra`ivanja ameri~ke vojske, ovaj robot gepard mo`e tr~ati brzinom od 45,5 kilometara na sat. Usain Bolt je prilikom obaranja svjetskog rekorda na 100 metara 2009. godine tr~ao brzinom od 44,7 kilometara na sat. Dr. Alfred Rizzi, tehni~ki direktor projekta, rekao je: “Postizanje brzine od 45 kilometara na sat na pokretnoj traci je veliki izazov i postignu}e. Zbog toga `elim da pohvalim cijeli tim. Me|utim, na{ cilj je da napravimo robota koji mo`e tr~ati brzo i vani.”

Wii U. Sljede}a }e se u prodavnicama na}i 2014. godine. Ove glasine se mijenjaju svake sedmice, ali kada je rije~ u 2013, stvari

postaju jasnije” rekao je Raines. , Pachter je prethodno izjavio da bi se igra Grand Theft Auto 5 mogla pojaviti ovog ljeta.

Analiti~ari kompanije Wedbush Securities vjeruju da }e Wii U Gamepad biti vi{e prepreka nego pomo} u prodaji.

Budu}nost urbanog transporta
Za bizarnim prototipom bicikla njema~kih dizajnera ljudi }e se definitivno okretati. Umjesto pedala i sjedi{ta, biciklisti }e biti vezani kaji{evima, a kreta}e se hodanjem ili tr~anjem. Bicikl nazvan Fliz se kre}e tako {to biciklista postigne potrebno ubrzanje tr~anjem, a onda digne i nasloni noge na za to predvi|eno mjesto kod zadnjeg to~ka. Bicikl su dizajnirali Nijemci Tom Hambrock i Juri Spetter. Voza~ se na njihovom biciklu ve`e kaji{evima i tokom vo`nje visi ispod konstrukcije bicila. Ovaj bicikl je prijavljen na ovogodi{nje takmi~enje za nagradu James Dyson, koja se dodjeljuje za tehnologiju, inovaciju i dizajn. Takmi~enje je otvoreno za studente

Bicikl bez pedala i sjedi{ta na morsku vodu
Jedna japanska kompanije }e uskoro na tr`i{te izbaciti LED lampe koje rade na slanu vodu. Da bi lampa, nazvana GH-LED10WBW, radila, potrebno je svega 350 mililitara slane vode. Lampa radi tako {to se slana vo da po na {a kao elek tro lit izme|u dvije {ipke napravljene od magnezija i ugljika, koje se nalaze unutar lampe. Lampa mo`e raditi osam sati prije nego se mora nasuti nova slana voda. Magnezijska {ipka se mora mijenjati svakih 120 sati rada. Na lampi se tako|er nalazi i priklju~ak za USB preko kojeg se mogu puniti drugi ure|aji.

LED lampe koje rade

iz cijelog svijeta. Glavna nagrada iznosi 16.000 dolara. Ovaj koncept ljudima treba pru`iti zdravu i ekolo{ku pokretljivost u prenaseljenim urbanim podru~jima.

Hembrock i Spetter su za svoj prototip ranije ove godine ve} osvojili nagradu na Me|unarodnom biciklisti~kom sajmu u Taipeiju, glavnom gradu Tajvana.

Lampu }e se na tr`i{te izbaciti sredinom ovog mjeseca kompanija Green House Co, koja se ina~e bavi proizvodnjom memorijskih kartica i kablova. Lampa je napravljena u cilju novog fokusa kompanije na smanjenje zaga|enja zraka i vode. Iz kompanije su `eljeli napraviti proizvod koji }e imati {to manji utjecaj na okoli{.

48

OGLASI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
Zlatko Dizdarevi}: Hiljadu i druga no} - Balkanski ambasador na Istoku (6)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
ski Sulej II Veli je, je po nad ma na 1526.Turposlisultanbjede manMa|ari~anstvediniMoha~kom polju, zauzeo Budim, koji je postao sje {te Budimskog pa{aluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. ska Ru ja u Nista u skoj le Ve ki sje ni rat, za ~et 1721.[vedokoni~aPesitarlimiromvertukaodu poFin- i 1700, u kojem je ruski car Veliki po [ve|ane dobio izlaz na Balti~ko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Ri{kog zaliva i gradovi Riga, Revel i Narva. Ro|en ameri~ki filozof i logi~ar ^arls Sanders Pirs, osniva~ pragmatizma, filozofskog pravca kojeg je kasnije razvio Vilijam D`ejms.

49

Sveta voda
Voda je ovdje istinski sveta. Ne samo u povijesno-mitskom smislu, otkad je Isus kr{ten u rijeci Jordan. Mnogo vi{e je to zbog ~injenice da je danas ova navodno najpropulzivnija zemlja Arabije dramati~no ~etvrta od dna svjetske ljestvice u koli~ini vode po stanovniku
reba puno napora da bi se ta~no i bez gre{ke utvrdilo ko }e sve potkraj mjeseca pristi}i u Jordan kako bi po luksuznim hotelima uz Mrtvo more mudro raspravljao o - vodi. Nema nikakve dileme, voda je politi~ki hit i kao tema apsolutno in na ovim prostorima. Turizam na Mrtvom moru, u kojem nivo opada godi{nje po jedan metar, pa su i hoteli uz obalu svakim danom sve dalji od vode, bilje`i eto i na vlastitoj drami lijepe finansijske rezultate. Voda je ovdje istinski sveta. Ne samo u povijesno-mitskom smislu, otkad je Isus kr{ten u rijeci Jordan. Mnogo vi{e je to zbog ~injenice da je danas ova navodno najpropulzivnija zemlja Arabije dramati~no ~etvrta od dna svjetske ljestvice u koli~ini vode po stanovniku. Na`alost, kao i u svemu drugom ~ovjek je u~inio najvi{e da stvar iz dana u dan bude sve gora. Priroda svoj destruktivni dio posla nastavlja samo kao odgovor na ljudske zlo~ine protiv nje. Jordan je nekad bio {umovita zemlja. Onda su do{li ambiciozni iz tada ogromne vladaju}e Otomanske imperije i posjekli bezbrojna stabla kvalitetnog drveta da bi polo`ili pragove za glasovitu Hid`az `eljeznicu koja }e spojiti, navodno, imperijalne prijestonice sa svetim mjestima u Saudiji. Spajali su, zapravo, ekonomske i vojne interese juga i sjevera Imperije. Kada je proradila `eljeznica koja se pominje malo kasnije i u bajkovitim pri~ama o mitskom Lorensu, nastavljena je bjesomu~na sje~a drveta kojima su hranjeni kotlovi pustinjskih lokomotiva. Jordanske {ume nisu izdr`ale, degradirane su, podzemne vode polako su nestajale, vodotokovi ispresijecani a pustinja se pro{irila nezaustavljivo.

1839.

Vidkun Kvisling

1945.
Vidkun Kvisling {ef marionetske vlade Norve{ke (194245) progla{en je krivim za izdaju i osu|en na smrt zbog saradnje sa nacisti~kom Njema~kom u Drugom svjetskom ratu.

Ro|en nje ~ki heolog Ro de je 1899. 1917. tra 1855.dokavej, kodajimaod biarblijskidograd bertisKol`i- vao Vavilon i zao je taj na rijeci Eufrat, ju`no od Bagdada, stvarno postojao. aus ski pisac Franc pje snik ek si dram 1890.Ro|en spretrijonizma, esejist,jeVerfel,ski pisac i pripovjeda~ (“Prijatelj svijeta”, “Mi smo”, “Pavle me|u Jevrejima”, “Pjesma o Bernadeti”, “Proslava mature”, “Verdi”). U nevi je ca Eliza `e Fran ze Aten 1898.ta @ebeta,ubinana auscatroJougarfa.ska caritat je izvr{io anarhis Lui|i Lu}eni. Sen @ermen kod riza stavnici je, pobjedni~kih si u 1919.U dvortucuAustriva nasljednicaPaAuslapredPrvom svjetskom ra i dr`a troUgarske potpisali mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austrougarska monarhija. Priznate su novonastale dr`ave me|u kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mirovnim ugovorom Austriji je zabranjeno da se ujedini sa Njema~kom, a na ime reparacija saveznicima je predala svoju mornaricu. pe an pje ~ica in sko-{panskog porije Sumak 1927.Ro|ena proruslaviskaglaklavaImajedindijan-nog (Yma Sumac), koja se la som stve raspona, od visokog soprana do dubokog alta.

T

Sli~no je i sa Mrtvim morem, u kojem ni ozbiljne bakterije nema. Neupotrebivo je ne samo za poljoprivredu ve} i za malo ugodnije kupanje. Mo`e ono “medicinsko” do pola sata ili ono smije{no radi fotografisanja sa plutanjem na le|ima i novinama u ruci. U njemu nije voda, ve} prije ljekovita kiselina. To more je, ipak, od nenadoknadivog zna~aja za ekolo{ku ravnote`u cijelog prostora u kojem se uzajamno balansiraju vlaga, oblaci, temperature, vjetrovi, flora i fauna. Naravno i ljudi. Nestanak takvog mora sluti na katastrofu sa nepopravljivim, biblijskim posljedicama. Pri~a o kanalu od Crvenog do Mrtvog more ima velikog smisla. Dodatak prirodnoj tragediji sa ovda{njim vodama je i storija o rijeci Jordan. Stru~njaci su izra~unali da svetom rijekom do u{}a u Mrtvo more dospije sada manje od deset posto vode iz izvori{ta. Rijeku usput “popiju” raznorazni pre`edni korisnici, ljudi, biljke i `ivotinje. destruktivnosti spram vode ~ovjek je ovdje mnogo efikasniji i uporniji od prirode. Voda je tu i mir i rat, mr`nja i ljubav, poezija i drama, opstanak i nestanak, mudrost i budala{tina, san i java… Ima u Jordanu brdo, na krajnjoj sjevernoj granici, odakle se ve} i Hermon gorje prema Siriji naslu}uje, zove se Um Qais. Nestvarna osmatra~nica sa koje se na dlanu vidi milenijska istorija Bliskog istoka, razlog i smisao svih ovda{njih civilizacijskih zemljotresa. Ne pamtim da sam ikada, igdje, golim okom obuhvatio toliko povijesti. Tu su Rimljani napravili koloseum, amfiteatar, trg, ogromne stubove i kupatila “nimfi” Odatle se vidi . okupirani Golan, predstra`a Tiberijskog jezera kako ka`u jedni, ili

U

Zlatko Dizdarevi} novinar je, publicista i diplomata iz Sarajeva. Ro|en je 1948. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Studirao Teoriju komunikacija u Parizu. Bio je novinar i urednik u Oslobo|enju. Dopisnik sa Bliskog istoka, iz Kaira. Izvje{tavao iz Libana, Izraela, Al`ira, Libije, Tunisa, Iraka, Sirije... Bio je glavni urednik sarajevskih sedmi~nika Svijet i Nedjelja. Objavljivao redovno ili povremeno u vi{e dnevnih listova i nedjeljnika u inostranstvu, u Evropi i Americi. U Novom listu iz Rijeke redovno ve} deset godina objavljuje kolumnu “Balkanski ambasador” . Diplomata od 2001. do 2012. godine. Ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Siriji, Iraku i Libanu. Objavio sedam knjiga u dvadeset izdanja u devet zemalja Evrope, SAD-a i Latinske Amerike. Dobitnik vi{e me|unarodnih nagrada za novinarstvo, ljudska prava i publicistiku. Knjiga “Hiljadu i druga no} - Balkanski ambasador na Istoku” , u izdanju sarajevske izdava~ke ku}e Rabic, izbor je od 94 kolumne sa Bliskog istoka objavljene u Novom listu od 2008. do 2012. godine. Oslobo|enje objavljuje dvadesetak pri~a iz te knjige.

Galilejskog mora po drugima. Podno je rijeka Yarmuk, opet granica, spajanje, razdvajanje, voda. Um Qais je u Jordanu, preko puta je Sirija, lijevo Izrael, ni`e Palestina, okupirana Zapadna obala. Svuda unaokolo su mitovi. Lokalni momci pri~aju da Izraelci pu{taju krokodile u Yarmuk da sprije~e no}ne upade Palestinaca preko vode. Farma krokodila za ta{ne i cipele ima, pu{taju li ih ba{ no}u kao vodenu “stra`u” riskantno je pro, vjeravati. Drugi {ap}u o “desetinama raketa sa nuklearnim glavama” na pitomom platou okupiranog Golana. Ko zna {ta je istina, a {ta mit. Svi u sve vjeruju. Jedino {to nije sporno - u osnovi svake zbilje i svakog mita je voda. Iz tog Galilejskog jezera, ili Tiberijskog mora podno Golanske visoravni isti~e i sveta rijeka koja, evo, jo{ malo pa do Mrtvog mora vi~e ne}e ni stizati. U raspravama po hotelima uz Mrtvo more u~estvuju i mudre glave. Znaju mnogo, ali ne mogu mnogo. Puno je zato onih {to ne znaju mnogo, ali ih ba{ briga. Drago im {to su tu. Egzotika, Petra, Lorens, beduini, tajnoviti Jerihon u daljini na drugoj obali. Oni samo Trube oslu{kuju… Poslije ovih konferencija vode u Jordanu ne}e biti vi{e, niti }e mir na Bliskom istoku do}i zato {to svi znaju da on, kao i rat, zavisi od vode. Ne}e se ni opadanje nivoa Mrtvog mora zaustaviti niti }e rijeka Jordan ponovo zaslu`ivati svojim brzacima zna~aj pri~e o svetom Jovanu Krstitelju i mla|anom Isusu. Sve to, u ovom ~asu kao i minulih dugih decenija, ne dozvoljava politika u ~ijoj je supstanci interes svekolike otima~ine. a Balkanu, tvrde, dnevno oti~e “u ni{ta” mnogo vi{e vode nego {to Jordanu treba godi{nje da pobjegne sa liste naj`ednijih. Na{ u~esnik pri~e o vodi {to je manje zainteresiran za prirodu, svece i ratove a mnogo vi{e za “business” imao je obja{njenje za, {to, recimo, na{e “najbolje vode na svijetu” (sic!) nema ovdje, a ima sva~ije druge: “Malo pla}aju”ka`e, “ne , isplati se” Nije znao da objasni ka. ko se isplati drugima. Nismo se slo`ili povodom odgovora na pitanje - daju li ovdje premalo za fla{u vode ili u nas za tu istu fla{u tra`e previ{e. Komplicirino, nema {ta. Veli genije, treba biti realan: bolje neka te~e d`aba nego i}i ispod na{e cijene. Pa voda je sveta! Zato }e i ratovi {to se valjaju iza brda povodom vode, uskoro, biti progla{eni svetima. Pa ti ne u~estvuj u njima! (18. oktobar 2008)

1939. 1942.

Kanada objavila rat Njema~koj, ~ime je Gibraltar sukob u Evropi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu boGra|ani Girile u sastavu britanske armije.

1967.

Britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu napalo Diseldorf sa 476 aviona, koji su izbacili 100.000 bombi na taj njema~ki grad.

Poslije tu je je 1943.tektoratkarapititu,laNicijemItaliokuupiDruligom svjetskom ci ra Rim i stavili pod pro Va kan. Na sporazuma ti Al1974.pod osnovugalijapredpriznaposnegnuvitog ubrala. `iru, Portu je la za snost Gvineje Bisao vo|stvom sjednika Luisa Ka su tni avi britanske kompa je ervejz i DC-9 1976.UkomdarujepuJATni~kihBriti{onaodtrajdentba, jugoslovenske pani sjeverno Zagre poginulo je svih 176 ljudi u oba aviona. rila gra cu prema du i dopustila zak 7.000 bje 1989.Ma|arska otvoodladnuniokoma~ku.izZapa-glica iz Isto~ne Njema~ke u Zapa Nje Taj masovni egzodus doveo je do pada Berlinskog zida. Pa Ivan II stigao u prvu tu po vara katoli~ke 1994.bivpaposjePavaoglaPapa RimoHrvatsku, u crkve regionu {e Jugoslavije. se zalo`io za mir na Balkanu.

braltara odbacili na referendumu pripajanje Gibraltara [paniji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom.

N

Gernika

{ne raci pro bo . 1995.TojakomJavazduskomopeje,ru,jekrstativ~kog- 1981Gernika sanskih Srba, NATO sa ameri Slika broda Normandi u dran mo re}im raketama tomahavk po~eo da ga|a protivvazdu{na postrojenja u okolini Banje Luke.

2000.

2002. 2003. 2006.

(Sutra: Bejrut, Bejrut...)

Pabla Pikasa vra}ena u [paniju. Naslikana 1937, U sukobima pristalica razli~itih politi~kih poslije nacistiopcija tokom lokalnih izbora u Makedoniji ~kog bombardoranjeno je nekoliko desetina ljudi. Napetost izme|u etnivanja baskijskog ~kih Albanaca i Makedonaca eskalirala je u prolje}e 2001. mjesta Gernika u u sukobe koji su zemlju doveli na ivicu gra|anskog rata. [panskom [vajcarska postala 190. ~lanica Ujedigra|anskom ranjenih nacija u kojoj je od 1948. imala tu, Gernika je od status posmatra~a. 1939. bila u NjuHrvatski predsjednik Stjepan Mesi} dojorku. Prema Piputovao je u Beograd, u prvu posjetu kasovom zavjetu, jednog predsjednika te zemlje SCG od po~etka rata u slika nije mogla biv{oj SFRJ 1991. godine. biti vra}ena dok U Crnoj Gori odr`ani parlamentarni izse u [paniji pobori, prvi od progla{enja nezavisnosti. novo ne uspostaUbjedljivu pobjedu odnijela je koalicija Demokratske vi demokratska partije socijalista (DPS) Mila \ukanovi}a i Socijaldedr`ava.
mokratske partije Ranka Krivokapi}a.

50

OGLASI

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan, I sprat, centar Banja Luke, za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886.
4967

MALI OGLASI
IZDAJEM jednoj osobi zasebnu, potpuno opremljenu garsonjeru, lijepa lokacija, Stari Grad. Tel. 033/213-508 i Mob. 061/812-485.k IZDAJEM gara`u na Grbavici-Dom zdravlja. Mob. 061/158-507.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Nova Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel. 061/160-609.k STAN u privatnoj ku}i, I kat, prazan ili namje{ten kod hotela Alem. Mob. 065/480-243.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini ma{inskog fakulteta, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k DOLAC Malta, ul. M. Maruli}a, namje{ten jednoiposoban, IV sprat, lift, c.g., balkon, 380KM fiksno. Mob. 066/340-748.k NAMJE[TEN stan 47m2 na Skenderiji, fasadna cigla sa parkingom, IV sprat, lift, c.g., na kra}i period. Tel. 033/956-098.k GRBAVICA II, ul. B. Muteveli}a, namje{ten dvosoban, II sprat, lift, balkon, 350KM. Tel. 033/711-665.k GRBAVICA, T.O. Pa{e, namje{ten, dvosoban, renoviran, plinsko eta`no, III kat, mogu 3 studenta. Mob. 061/247-777.k CENTAR, zgrada Papagajke, namje{ten jednosoban, c.g., balkon, VI kat, lift, 400KM. Tel. 033/711-666.k DONJI Kova~i}i - Borak, namje{ten jednoiposoban stan, kod OHR-a, 300KM. Mob. 061/526-243.k IZDAJE se poslovni prostor pogodona za sve namjene ul. A. [a}irbegovi} Hrasno. Tel. 061/132-781.k IZDAJEM studentici garsonjeru, iznad Mejta{a. Mob. 061/656-149.k IZDAJEM studentu sobu kod med. gra|. fakulteta i Difa, N. Breka. Tel. 443-282, 062/147-525.k IZDAJEM prazan stan 43m2, povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, za 2 studentice-studenta, 2 sprat, Trg heroja. Tel. 544-863, 061/809336.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM trosoban stan-Centar i dvosoban-Grbavica. Mob. 0617812046.k IZDAJEM namje{ten trosoban stan kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 061/525-795.k IZDAJEM stan blizu trolejbuske stanice, 73m2. Mob. 061/390-835, 0702381-43.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127-A. Tel. 812-084.k IZDAJEM jednosoban stan, Pirin brijeg 38. Tel. 534-368.k IZDAJEM dvosiposoban polunamje{ten stan, Ul. Trg Djece Dobrinje 19, Dobrinja III, III sprat, prednost imaju pla}anje unaprijed, cijena 250KM. Tel. 033/434-238.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja,dnevna soba) od 80m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, u neboderu, blizu hotela Bristol. Tel. 066/466-227.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k IZDAJEM exstra sre|en i namje{ten apartman za jednu osobu u strogom centru, 400KM. Tel. 061/205235.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Ba{~ar{ija, Mihrivode 13A, poseban ulaz, konunalije, 100 KM. Tel. 531-749, 063/557-037.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, cen. grij. poseban ulza, privatna ku}a. Mob. 061/864-413, 206-322.k IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396.k IZDAJEM jednosoban stan, centar, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Mob. 061/836-030.k IZDAJEM prostor 50m2, za 500 KM. Mob. 061/357-786.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, donji Vele{i}i. Tel. 061/530-045.k NAMJE[TEN stan 40m2, balkon, inter. kab. garsonjera 30m2, inter. kab. mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM dvosoban stan, cen. grij. mladom bra~nom paru ili samcima i samicama. Mob. 061/143-016.k IZDAJEM namje{ten stan za studentice, povoljno, u centru. Tel. 061/145-361.k NAMJE[TEN stan, 40m2, balkon, internet, kablovska i garsonjera 30m2, internet, kablovska, parking, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM prazan dvosoban stan u Hrasnom Ul. Azize [a~irbegovi} 16/2. Tel. 061/390-538.k IZDAJEM jednosoban konforan stan zaseban ulaz u privatnoj ku}i u centru Sarajeva. Tel. 063/629-848.k IZDAJEM sobu studentici, Grada~a~ka. Tel. 640-200.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214595.k IZDAJEM stan na Dobrinji nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k IZDAJEM stan (ku}a) nenamje{ten. Tel. 061/410-723.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju za granapa, 40m2. Mob. 061/358-772.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320843.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u centru, Ul. ^obanija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant ^. vila. Tel. 062/326-484.k

51

POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM prazan stan u ku}i, 150 KM. Mob. 063/972-038, 666-836.k POTREBAN cimer u stanu, odvojena soba, centar, stan namje{ten. Mob. 065/250-223, iza 15 sati.k IZDAJEM gara`u na Grbavici, preko puta Bugarske ambasade. Mob. 061/078-399.k IZDAJEM stan blizu med. gra|. vi{e med. stomatologije. Tel. 443-743.k IZDAJEM poslovni prostor 105m2 na pijaci Grbavica. Tel. 061/172-518.k IZDAJEM trosoban stan za tri studentice na Vi{njiku 150KM+re`ije. Tel. 062/908-901.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k KOD BBI centra izdajem dvosoban namje{tan stan dvjema studenticama. Mob. 064/424-7067 i 033/442-331.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

PONUDA
IZDAJEM namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom. Tel. 1413 0617157-071.

MIJENJAM dvosoban stan na Mojmilu, ul. Olimpijska, I sprat, za trosoban u Centru uz nadoplatu. Tel: 451154.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola 4 dunuma zemlje pola pod vo}em u okolini Sarajeva za Novi grad RS za vikend ku}u ili stan. Tel. 033/218-753. MIJENJAM zemlju 5.000m2 RS, na pola puta Hre{a-Sumbulovac, struja, voda, ulaz sa puta, asvalt, za rano. Tel. 641-362.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel.542668.k

IZDAJEM prazan trosoban stan u privatoj ku}i sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom.Tel. 0617157-071. 1413 IZDAJEM poslovni prostor 60m2 sa kori{tenjem ve}eg dvori{ta. Nalazi se na veoma pogodnom mjestu. Tel. 033/610-151.
4895

IZNAJMLJUJEM nov stan jednosoban, Stup, Tibra. Mob. 061/442503.sms IZDAJEM namje{ten stan od 90 m2, lokacija u Donjim Vele{i}ima do Merkatora. Mob. 060/315-4274.sms IZDAJEM namje{ten trosoban stan na Grbavici 1. Mob. 061/340-071.sms ANDREJA Andrejevi}a, 55m2, I sprat, olunamje{ten, 300KM, poslovni prostor, Hrasno, ul. D`amijska, 230m2, V sprat, luksuzno opremljen, sve novo, nekori{teno, 5.000KM. Mob. 066/995-944.k MUSTAFE Latifi}a, I sprat, 60m2, adaptiran bez stvari + balkon, dvostrano orjentisan, 400KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k POTREBAN prazan jednosoban i dvosoban stan u zgradi, za najam. Mob. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k

PRODAJA
KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice, prodajem ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. 033/647-851, 061/555-949.
4968

HRASNO 53m2, 65m2, N. Sarajevo 44m2, Dobrinja 55, 68, 89m2, Alipa{ino P. 67 i 78m2, ^engi} V. 53m2, Centar 32m2, I. Sarajevo 60 i 92m2. Mob. 061/375-787.
4926

KU]E: Gladno polje, uz put, Ilid`aRakovica, (parcela 1.000m2-115.000 KM, Reljevo uz put, P+I, parcela 1.000m2, 70.000 KM, Vratnik kod Hendek d`amije, P+I, 400m2, 125.000 KM. Mob. 061/375-787.
4926

HITNO i povoljno, Alipa{ino P. 67m2, 75.000 KM, Dobrinja I 55m2, 74.000 KM, Skenderija 57m2, 86.000 KM. Mob. 066/488-818.
4926

PRODAJEM stan kod Socijalnog, 61 m2. Mob. 062/170-056.sms PRODAJEM adaptiran stan na Alipa{inom polju, A faza, 56 m2. Mob. 062/170-056.sms DOLAC Malta, ul. M. Maruli}a, poslovni prostor 18,53m2 sa mokrim ~vorom, c.g., 39.000KM. Mob. 061/150519.k

52

MALI OGLASI
PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570m2 zemlje. Mob. 062/354-883.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com GARA@A, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12,5m2, vl. 1/1, grunt, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k VOGO[]A, 59m2, trosoban, 1 sprat, djelimi~no renoviran, 71.000 KM. Tel. 711-665.k DOLAC Malta, 61m2, dvoiposoban, 1 sprat, cen. gr. balkon, 128.000 KM. Mob. 061/899-209.k GRBAVICA-Grbavi~ka, 58m2, dvoiposoban, 2 sprat, plin, blkon, 108.000 KM. Tel. 033/956-098.k ILID@A-Lu`ani, 71m2, trosoban, 4 sprat, cen. gr. 2 mokra ~vora, balkon+lo|a, 1.200 KM/m2. Mob. 066/340-748.k KO[EVO, A. Ferhatovi}a, 64m2, dvoiposoban, 2 sprat, 2 balkona, cen. gr. renoviran, 134.000 KM. Mob. 061/247-777.k CENTAR, 44m2, jednoiposoban, VP, renoviran, plin. eta`no, balkon, 89.000 KM. Mob. 061/150-519.k KRALJA Tvrtka, 60m2, dvosoban, 3 kat, balkon, plin, 132.000 KM. Mob. 062/295-919.k DOBRINJA I, M. Krle`e, 80m2, troiposoban, 2 sprat, renoviran, 87.000 KM. Tel. 711-666.k ANEKS, M. Dabi}a, 63m2, dvoiposoban, 3 sprat, balkon, cen. gr. 95.000 KM. Mob. 061/526-243.k BANJA Luka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje, plac 890m2. Mob. 061/218-659.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/III, 68m2, 70.000 eura. Tel. 061/205-235.k PRODAJEM dvosoban stan 60m2, Banja Luka-Borik. Tel. 051/370-141.k [VRAKINO selo, jednosoban stan 33m2, u blizini Policijske uprave. Tel. 618-384.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 55m2, centar, Sarajevo, ul. Avde Jabu~ice. Mob. 060/315-9301.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797, 617-742.k PRODAJEM ~etverosoban stan 103m2, Dobrinja II, 160.000 KM. Mob. 062/851-668.k CENTAR, 1 sprat, 85m2+12m2 zastakljene lo|e, podrum, dvori{te, 135.000 eura. Mob. 061/557-258.k DALMATINSKA, strogi centar, stan 121m2, visoko prizemlje, mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k NA Poljinama plac 2.750m2, za ku}u sa kompletnom infrastrukturom. Mob. 061/418-548.k PRODAJEM trosoban stan 93m2, minut do Latinske }uprije. Mob. 062/403722.k RJE^ICA, cjelodnevno osun~ano, potok, izvor, ra|aju}e vo}ke, 1.310m2, dogovor. Mob. 061/557-258.k MARIN Dvor, Augusta Brauna 7/III 76m2, trosoban. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA, Fetaha Be}irbegovi}a 60m2, VI sprat, lift, 110.000KM. Tel. 061/205-235.k OREBI] ku}a 120m2 + 600m2 oku}nice, Ul. Trsteni~ka, 100m od pla`e. Tel. 061/205-235.k BREKA 90m2, IV sprat + gara`a 15m2, 230.000KM. Tel. 061/205-235.k NEUM dvosoban stan, Tiha Luka, 30 metara od mora. Tel. 061/205-235.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221533.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k PRODAJEM-izdajem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 621-119, 062/006-319.k PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106m2 trosoban sa trpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan bez posrednika. Tel. 062/254-859.k PRODAJEM trosoban stan 77m2, Bolni~ka, VIII sprat. tel. 061/893105.k LIJEPU ku}u na Mihrivodama 155m sa gara`om i ure|enim vrtom 400m, cijena po dogovoru. Mob:061/262336.k PRODAJEM stan 52m2 A. Polje mo`e zamjena za Banja luku. Tel. 033/542-668.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u ResnikuPazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865011.k KOD restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170254.k ALIPA[INO Polje, A faza, stan 70m2, trosoban, 95.000 KM. Mob. 061/312217.k PRODAJEM ~etverosoban stan 116m2, Ba{~ar{ija, 1 sprat, pogodan za kanc. poslovanje. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM trosoban stan 70m2, u Hrasnom, Aleja lipa, 1 sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati.k U KONJICU 3,5 dunuma gra|evinsko, put, vikendica, vo}njak, 45.000 KM. Mob. 062/688-971.k STAN 30m2/5, prodajem-mijenjam uz doplatu, sa liftom i balkonom, do 6 kata, Paromlinska. Mob. 062/138-471, 227-483.k

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/493-955, 061/199-845.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 54m2, III sprat Ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 063/595-406.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM na Ba{~ar{iji ~etverosoban 116m2, I sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/536-763.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM u Derventi useljivu ku}u 56m2, 750m2 zemlji{ta. Tel. 062/304-171.k PRODAJEM stan u centru Sarajeva 49 m2. Tel. 062/216-110.k STAN, centar, 121m2 i 147m2, austrougarska gradnja, ul. M. Tita. Mob. 062/758-330.k KU]A Kova~i, 150m2, gara`a, 300m2 ba{te. Mob. 061/299-911.k STAN Grbavica, 55m2, VI kat. Mob. 063/157-832.k STAN, centar, 84m2, II kat, 96m2, 75m2. Mob. 061/299-911.k VI[E gra|evinskih placeva na podru~ju grada od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 062/758-330.k STAN, Ciglane, 79m2, 32m2, Breka 105m2, povoljno. Mob. 063/157-832.k ILID@A, Famos, industrijska zona, gra|evinsko zemlji{te, 8.000m2, extra povoljno. Mob. 061/350-448.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
DOLAC Malta, ul. Paromlinska, 61m2, dvoiposoban, I sprat, c.g., balkon, dvostran, 128.000KM. Mob. 062/295-919.k CENTAR, ul. H. Kre{evljakovi}a, nebodar Metalka, 96m2, I sprat, troiposoban, c.g., 209.000KM. Mob. 061/899-209.k STAN u centru, ul. Josipa Vanca{a, I sprat, 85m2, 290.000KM i centar, ul. Prusa~ka, III sprat, 83m2, 215.000KM. Mob. 065/819-136.k GETEOVA, 56m2, 42.000KM, poslovni prostor kod ^enge, nedovr{en na placu od 410m2, 180.000KM. Mob. 061/320-439.k STAN 36m2, Vije~nica, 88.000KM. Mob. 062/619-361.k NERKEZA Smajlagi}a, 69m2, dvoiposoban, adaptiran, 105.000KM, ul. samira Fra{te, I sprat, adaptiran, 64m2, 86.000KM. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM dvosoban stan 55m2, A. Benca 2/II, 85.000 KM. Tel. 647-840.k PRODAJEM jednosoban stan sa ustakljenom lo|om, 42m2, ul. Ive Andri}a, VII sprat. Mob. 061/183-842.k STAN NA Marijin Dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 m2 za 190.000KM. treba manja opravka. Tel. 058/483561.k PRODAJEM hitno zemlji{te 1470m2 Paljevo - Novi grad. Tel. 033/218753.k PRODAJEM ku}u Gornji Hotonj 85m2 prizemlje+potkrovlje 750 m2. oku}nice struja, plin, voda. Tel.062/105-901.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM noviju ku}u sa tri odvojena stana sa velikim dvori{tem, Ba{~ar{ija-Sagrd`ije 40. Tel. 033/441-435, 066/033-383.k BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, trosoban stan, 63m2. Mob. 062/153857.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 1. sprat kod Doma Armije. Tel. 445371 iza 15 sati.k

PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k PRODAJEM garsonjeru u centru Ilija{a, 28m2, 1/1. Tel. 621-119, 062/006319.k CENTAR, Bolni~ka, trosoban stan 77m2, 8 sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.k PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino polje, povoljno. Tel. 442-998, 061/525-795.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
PRODAJA
FRANJEVA^KA kod Pivare, trosoban stan prodajem povoljno. Mob. 063/706-045.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje + potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel. 066/510328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k PRODAJEM u Bla`uju 3 dunuma, sa ku}om u izgradnji, ima gra|evinska. Mob. 066/340-748.k PRODAJEM stan 71m2, na Ilid`i-Lu`ani. Mob. 066/340-748.k PRODAJEM stan 72m2, M.].]ati}a 18/3. Tel. 458-700, 061/906-641.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000.k AERODROMSKO 54m2, [. Pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM Reno “Scenic” 97. godina, 1600 kubika benzin,klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k [KODA Oktavija karavan SLX TDI crveni, 81 kw, 2000. god. Mob. 061/341-640.k PRODAJEM Opel Corsa 1,2 benzin, 1998. god., gara`irana, registrovana. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM Pe`o 306 sedan 1.8 benz. god. 96. cijena 4.400 KM. Mob. 061/229-686.k POLO 1,4 benzin, 2005. god. prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 1/2013. god. Mob. 061/555-270.k GALERIJA za kombi, fabri~ka, 150 KM. Mob. 061/274-450.k PRODAJEM [kodu Feliciju, proiz. 1998. god. Mob. 061/502-340.k PRODAJEM Renault Megan 1,6, 2000. god. ful oprema, registrovan 4/2013. god. servisna knjiga, pre{ao 146.000 km, cijena 5.900 KM. Mob. 062/690-900.k POLO 1.4, benzin, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 01/2013. godine. Mob. 061/555270.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k VOJNA enciklopedija 11/1, cijena 150 KM. Mob. 065/346-222.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194929.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k VRLO povoljno prodajem pianino. Mob. 061/223-819.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM novu {iva}u ma{inu Mio Star - njema~ku, samo 160KM. Dovozim li~no na adresu. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM platu za ro{tilj-pli, gril za pe~enje - plin. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM staklene tegle sa poklopcem od 950 gr. za med. Tel. 203-328.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k SOBNI prozori, 5kom, drveni, u odli~nom stanju, dupla stakla, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k PRODAJEM svje`e kozije mlijeko. Tel. 057/373-321.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM knjige za srednju {kolu, dobro pla}am po dogovoru dolazim na adresu. Tel. 061/903-709.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Tel. 061/533-792.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

MALI OGLASI
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k
5000

53

POSTAVLJAM, brusim i lakiram sve vrste parketa, {ipoda, postavljam laminat, kao i krpim stari parket, uz garanciju i kvalitet. Mob. 061/310-147, 542-009.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k NJEMA^KI jezik, instrukcije za osnovce i srednjo{kolce. Mob. 061/181542.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274872.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno - eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore kvalitetnim gusanim radijatorima. Mob. 061/922-476 i 033/800-514.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k TAPETAR, dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926-560.k MATEMATIKA, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061/800-259.k MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k VODOINSTALATER vr{i opravku, monta`u novih sanitarija, ot~epljenje novih kanala. Mob.- 061/779-969.k OBAVLJAMO molersko-farbarske usluge {panske zidove, termo fasade, povoljno. Mob. 0617351-558.k MOLERSKO-farbarski radovi, veoma povoljno i pedantno. Mob. 061/021-583.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k MAJSTOR Dino, jednosoban stan 170 KM sa pripremom zidova, bjelo ili u bojama. Mob. 061/529-608.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/742-732.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 120 KM, dvosoban oko 180, trosoban oko 250 KM. Mob. 062/073-760, 630-332.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k

TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200-003.
4966

MOLERAJ, radiatori, stolarija. Mob. 062/127-525.sms ^ISTIM i odr`avam va{e ba{te, vrtove i dvori{ta. Mob. 061/708-740.sms DAJEM sate gitare. Mob. 063/930078.sms KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%! Mob. 061/935-697.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i blindo vrata. Mob. 061/214-303.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k KOMBI PRIJEVOZ selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel: 061/841-309.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018.

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za ~is}enje i kuhanja u doma~instvu, Sarajevo, ul. Adija Mulabegovi}a. Mob. 065/560446.sms POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855 i 062/445-037.k OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k TRA@IM posao pomo}nog kuhara ili picmajstora. Mob. 062/118-260.k POTREBNI saradnici iz cijekle BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k TRA@IM ozbiljnu familiju za odr`avanje, ~i{}enje stana. Tel. 062/081830.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

OSTALO
VRLO povoljno prodajem Pianino. Mob: 061/223-819.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k VRLO povoljno prodajem Pianino. Mob: 061/223-819.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553633.k PRODAJEM sat “Citizen Promaster” automatik diver, cijena 300 KM. Tel: 062/463-047.k PRODAJEM grobno mjesto, groblje Bare, katoli~ka parcela. Mob. 062/760373.k DVIJE plinske pe}i na dimnjak, pe} za eta`no grijanje gusana, radijatori gusani, namje{taj iz jednosobnog stana, }ilimi, tepisi, posu|e, sve polovno. Tel. 065/480-243.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k MJE[ALICA za beton, ispravna, 250 KM. Mob. 061/645-743.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu, dovozimli~no, garancija 2 god. Mob. 061/145-504.k

NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba komplet, samo 150 KM, trokrivlni visoki ormar, bra~ni krevet i ormari}, hitno. Mob. 062/381050.
4775

PRODAJEM kau} trosjed na rasklapanje malo upotrebljavan, cijena 100KM. Tel. 061/926-212.k PRODAJEM dvije stilske fotelje i trosjed (o~uvano). Mob. 061/377196.k

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidene, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k

VOZILA
PRODAJEM Alfa Romeo 156 JTD, 2001. god. pre{ao 150.000 km, ful oprema, cijena 7.000 KM. Mob. 061/132488.k LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju gara`iran 1973. za 15.000KM. sa rezervni dijelovima. Tel: 058/483-561.k

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211484, 033/767-995, 061/131-447.
001

DUBINSKO pranje: itisona, tepiha, namje{taja, dvosjeda, trosjed,a fotelja, automobila.Tel: 066/367-208.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Desetog septembra navr{ava se {est godina otkako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

MUHAMED (ALIJE) DERVI[EVI]
2006 - 2012.

TONKU TOMA[EVI]
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, porodica
AX

BRANKA TOMA[EVI]A
2002 - 2012.

2006 - 2012.

Zahvalni za svu ljubav i nje`nost koju ste nam darovali. Va{a djeca @eljko i Verica, snaha Slavica, zet Sa{a, unuci Sandro i Sven
AX

USLUGE
VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a. k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. tel. 062/256-376.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k PROF. engleskog jezika, sudski tuma~, prevodi, ovjera dokumenata, dr`i ~asove za sve uzraste. Mob. 062/612-399, 465-958.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika dolazim ku}i. Tel. 033/214-346.k UDATA, zdravstvena radnica ~uvala bi dijete, ima preporuku. Tel. 062/657144.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552547.k SERVIS svih vrsta ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 0617551-035.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 541-878, 022-421-050.k ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Tel. 062/332-230.k TAPETAR radi sve poslovne, dolazi na adresu. Tel. 240-895, 062/909-306.k ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901646.k IZVODIM sve vrste elektropodova. Mob. 061/156-340.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k

PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k

Desetog septembra 2012. godine navr{ava se 7 dana od kada je na bolji svijet preselio na{ dragi

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

GALIB (]AMILA) KONAKOVI]

Plemeniti lik, dobrota i ljubav koju si nam poklanjao osta}e vje~no u na{im srcima.
GRADAC - sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om. Upotreba kuhinje, Buljuba{i}, Tel. +385 21 697 340.sms U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k PODACA - Makarska rivjera, iznajmljujem apartman 2+1 le`aj, blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist - hrvatska. Mob. 065/367-128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k229 NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k PODACA - Makarska rivijera iznajmljujem apartman 2+1 le`aj blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

Molimo Gospodara svih svjetova da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Ai{a Amira, k}erke Galiba i Adila Dina, sin Elmedin, zetovi Nijaz i Almir, snaha Martina Saira, unuke Amila, Nejla i Ilma. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i, Ulica dr. Jusufa Tanovi}a br. 6, u utorak, 11. septembra, u 15 sati.
5025

Sa `aljenjem obavje{tavamo zaposlenike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ dugogodi{nji zaposlenik

MIRZA (SULEJMANA) HAD@IOMEROVI]

preminuo u petak, 7. septembra 2012, u 64. godini. Ovim putem upu}ujemo porodici iskreno sau~e{}e zbog njihovog gubitka. UPRAVA I ZAPOSLENICI LUTRIJE BiH
001

IN MEMORIAM

DU[AN [UJICA
10. 9. 2002 - 10. 9. 2012.

BRA^NE PONUDE
POTREBNA `ena od karaktera do 60 godine radi poznanstva i braka. Mob.061/240-856.k

Porodica
5021

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i dedo

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i kumovima da je na{ dragi

MIRZA HAD@IOMEROVI]

SINAN (MUJE) DELIZAIMOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 9. septembra 2012, u 71. godini.

MILE (FILIPA) \API]

Dragi Mirza, hvala Ti za sve Tvoje dobro. Momirski - Fazlagi}
5024

preminuo 8. septembra 2012. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Remza, sin Adis, k}erka Adisa, zet Damir, unuk Ajdin, brat [ahin, sestra Asima, snahe Fikreta, Munira i Mina, zet Hamza, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Ismet sa porodicom, svastike Miska i Refka sa porodicama, te porodice Delizaimovi}, [abanovi}, ^ankovi}, Herenda, Bu~o, Medo{evi}, Kaljanac, ^eljo, Trbovi}, Oru~evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije u Ulici grada~a~ka br. 15/prizemlje.
000

Sahrana }e se obaviti 10. septembra 2012. godine, u 13 sati, na groblju Sv. Josip. O`alo{}eni: sin Vladimir, k}erka Vlatka, snaha Gordana, zet Milivoje, bra}a Anton i Marko, sestra Slavka, unu~ad Igor, Sonja i Tina, brati}i, brati~ne, sestri}, sestri~na, te obitelji \api}, ^ovi}, Elez, Herak, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
5022

SJE]ANJE

Dani lete, a nijedno sje}anje ne blijedi. I dalje si tu, u na{im mislima i u na{im srcima.

GORAN MILI^EVI] BIJELI
10. 9. 2001 - 10. 9. 2012.

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SJE]ANJE Tvoji: Jadranka, Igor, Pe|a i baba Mara
5023

na drage roditelje

Sje}amo se sa ljubavlju na{e drage majke

10. 9. 2007 - 10. 9. 2012.

NADU POPOVI]

20. 9. 2000 - 10. 9. 2012.

SLAVKA POPOVI]A

MUHIBE DERVI[BEGOVI]
10. 9. 2001 - 10. 9. 2012.

10. 9. 2001 - 10. 9. 2012.

ADALETU SINANOVI]

HAMDIJU SINANOVI]A
5. 4. 1974 - 10. 9. 2012.

Zauvijek bogati neizmjernom ljubavlju i lijepim uspomenama sa ponosom vas se sje}amo, spominjemo i u srcu ~uvamo. Neka je vje~ni pokoj va{im plemenitim du{ama. S ljubavlju i po{tovanjem, va{a djeca Dejan i Nata{a sa porodicama
5017

Nedim i Lada sa porodicama
AX

Narcis i Srebrenka sa porodicama
5000

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

POSLJEDNJI POZDRAV

Desetog septembra 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog

SJE]ANJE

velikom drugu, pouzdanom prijatelju

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

FAIKU ZUBEROVI]U

DU[ANA BRANKOVI]A

10. 9. 2011 - 10. 9. 2012.

DU[AN BRANKOVI]

10. 9. 2011 - 10. 9. 2012.

Dragi na{ dedo, I dalje `ivi{ u na{im mislima i te{ko je prihvatiti da ve} godinu nisi sa nama.

od Cere, Mirsade, Nere i Sare
5026

S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na na{eg dragog Du{ka. Porodica
5005

Nadamo se da bi i danas bio ponosan na sve nas kao {to si uvijek bio i ~ast nam je {to smo tvoje unuke i unuci. Vole te: Maja, Jasenka, Dina, Ma{a, Filip i Marko
5006

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SULEJMAN HER^INOVI]
iz Bosanskog [amca

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Desetog septembra je sje}anje na dragog

SJE]ANJE Desetog septembra 2012. navr{ava se godina otkako smo izgubili na{u dragu mamu

HIDAJETA GOZO
iz Mostara 10. 9. 2011 - 10. 9. 2012.

Prolaze dani, mjeseci, pro{le su i godine ali sje}anje na Tebe i tvoju plemenitost ne prolaze. Kao svake godine, do{la je tvoja k}erka, ti{ina i suze... a rije~i “dragi tata, hvala ti za sve”. Uvijek Te spominjemo sa du`nim po{tovanjem uz zahvalnost. Tvoja supruga Sonja, k}erka Nada, zet Enver i tvoja draga unu~ad Jasenko i Jasenka Seka
030

Bol i tuga za tobom su vje~ni. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja djeca: Almira Alma, Enida, Maida i Aziz Braco sa porodicama
88104

Sa tugom u srcu javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi i po{tovani
na{em dragom

POSLJEDNJI POZDRAV

ZVONIMIR (STJEPANA) [ULENTI]
velikom ~ovjeku, sinu i bratu!

MIRZI

preminuo 30. augusta 2012. u 20.30 sati u Trondheimu (Norve{ka), nakon kra}e bolesti u 94. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 11. septembra 2012. godine, u 17 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. Autobus obezbije|en: Avenija - [panski trg - Musala - Sutina. O`alo{}eni: sinovi Stjepan i @eljko, nevjeste Jasminka, Suada i Mileva, unuka Ines, unuk Mili, brati~ne Vesna, Ljiljana i @eljka, brati} Predrag, te porodice [ulenti}, Hasanbegovi}, Rebac, Beklija, te ostala rodbina i prijatelji
88108

Sa dubokim bolom u srcu opra{tamo se od tebe, du{o na{a draga. Jo{ uvijek u nevjerici se pitamo kako je mogu}e da je tako rano i naglo prestalo da kuca tvoje veliko srce puno ljubavi za porodicu, brojne prijatelje i rodni Mostar. Te{ko }e biti nastaviti `ivjeti bez tebe i tvoje nesebi~ne spremnosti da pru`i{ podr{ku, pomogne{ i razvedri{ nas svojim {alama. Vje~no }emo te voljeti. Po~ivaj u miru, srce na{e. Neka ti je laka mostarska zemlja koju si toliko volio. Neutje{ni: majka Esma, sestra Farida, brat Faruk i sestri~na Vesna sa porodicom
5019

POSLJEDNJI POZDRAV dragom i velikom ~ovjeku

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

JASNI KOP^I]

RASIM GERA (IDRIZA) HOD@I]
5018

MIRZI

Ksenija

preselio na ahiret u subotu, 8. septembra 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: k}erka Raza, unu~ad Amar, Emir, Adna i Amir, zetovi Fahrudin i ]amil, bra}a Hasib, [aban, Osman, Suljo, Selim i Sulejman sa porodicama, porodice Hod`i}, Bezdrob, Bajri}, Bilalovi}, Polutak, [ehovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana 14 sati u mesd`idu Cicin han - Soukbunar.

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu suprugu i mamu

^esto si u {ali znao re}i: “Valja oti}i na vrijeme i ostati u lijepoj uspomeni!” Ti si oti{ao prije vremena, a lijepe uspomene na tebe, tvoju neposrednost, po`rtvovanost, smisao za humor i vedri duh, koji si {irio oko sebe, ~ine na{u tugu jo{ ve}om, a prazninu u du{i jo{ dubljom. Po~ivaj u miru, na{ dragi MIRZA. Neka ti je laka zemlja hercegova~ka! Tvoji: brat Mili, snaha Gordana, brati~ne Maja i Dijana sa porodicama
5019

KATALIN ODAK
10. 9. 1992 - 10. 9. 2012.

Tvoji najmiliji: Vinko, Darko i Ru`ica
5020

Ku}a `alosti: Ul. porodice Foht br. 100.
000

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
Sa velikom tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

MIRZA (SULEJMANA) HAD@IOMEROVI]

preselio na ahiret u petak, 7. septembra 2012. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, u [ari}a haremu. D`enaza kre}e iz Sutine u 17 sati, a klanjat }e se u [ari}a haremu u 17 sati i 30 minuta. Tevhid }e se u~iti u d`amiji u Cernici u isto vrijeme. Ku}a `alosti je u Ulici bra}e \uki}a 19, Donja Mahala. O`alo{}eni: majka Esma, supruga Selma, sestra Ferida Sabljakovi}, bra}a Faruk i Muhamed, nevjeste Gordana i Nermana, sestri~na, brati~ne i brati}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
88104

Osmog septembra 2012. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi otac

Desetog septembra 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako nas je napustila na{a draga

MUHAREM (ARIFA) IM[IROVI]
iz Klju~a

MEDIHA OV^INA

Niko nije pitomijim rije~ima i bla`im putevima otvarao polja ljudskosti i ljubavi. Jedini na~in da ima{ pravog prijatelja je biti prijatelj, a na{ je tiho oti{ao. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, tvoje k}eri Selma, Razija i Azra
79280

Tuga i bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, u 16 sati u Ul. `rtava fa{izma 6/9, Otoka. Tvoji: mu` Munib i k}erka Lamija
1390

TU@NO SJE]ANJE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

\URO [KORI]
10. 9. 2004 - 10. 9. 2012.

FADIL (FADILA) JA@I]

ELVIRA (IVANA) KOVA^EVI]
preminula 7. septembra 2012. u 89. godini.

Njegovi: Suvada, Vedran i Igor
71120

iznenada preselio na ahiret u petak, 7. septembra 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga [aha Fadila, k}erka Mubera, zet Salih, unuke Sanela, Arnela, D`ejlan i Luna May, brat Adil, sestra Adila, brati~na Arijana, brati} Adis, sestri}i Adnan i Hariz, sestri~na \anela, zetovi Hasan, Amir, Kemo i Selver, snahe Muharema, Sumeja i Alma, amid`i} Mustafa i amid`i~na Almasa sa porodicama, svastike Azemina, Rahima, Fazila i Amira sa porodicama, te porodice Ja`i}, Muj~i}, Pedi}, Ja{arevi}, Adilovi}, Balija, ]ehi}, Poturkovi}, Ha{imbegovi}, prijatelji Esko i Ifeta, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahmetlije u Ulici [kaljin sokak br. 43.
000

Sahrana }e se obaviti 10. septembra 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni prijatelji i kom{ije
000

SJE]ANJE

BORISLAVA JOJI], ro|. DELI]
10. 3. 2012 - 10. 9. 2012.

SJE]ANJE

MOMIR TROBOK
10. 9. 1992 - 10. 9. 2012.

S ljubavlju i tugom, njeni: Joji}i, Batini}i, Deli}i, Plaveci, Glavonji}i i Bili}i
1423

Sa po{tovanjem, njegovi: Bojan, Mirjana i Jadranka
1405

58

PREDAH

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Od vas se o~ekuje da ostvarite briljantnu ulogu ili zapa`eni uspjeh. Okolina vjeruje u va{e znanje i sposobnosti, {to predstavlja dovoljan povod da pru`ite svoj maksimum u onoj oblasti za koju imate najvi{e interesovanja. Osje}ate novi emotivni zanos, va`no je da vas neko posmatra toplim pogledom. Privla}e vas razli~iti izazovi. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. O~ekujete pozitivne odgovore i uspje{ne rezultate, ali do njih se ne dolazi na lak na~in ili na osnovu ne~ijih obe}anja. Uspje{ni rezultati zavise od dobre procjene i li~nog anga`ovanja u razli~itim pravcima. Va`no je da pa`ljivo birate rije~i koje izgovarate pred voljenom osobom. Izbjegavate sumnjivo dru{tvo ili osobu koja se nalazi na lo{em glasu. Nema potrebe da precjenjujete svoje mogu}nosti. Ne~ije namjere ne zvu~e dovoljno iskreno, stoga pa`ljivije analizirajte osobu koja vam upu}uje lijepe rije~i ili velika obe}anja. Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatit }ete na koji na~in treba da rje{avate poslovno-finansijske dileme. Partner se `ali na va{u u~estalu rasijanost, iznenadnu zaboravnost ili na odsustvovanje. Ispravite na vrijeme svoje propuste. Izbjegavajte lo{e navike ili depresivno raspolo`enje. Imate dobre ideje, ali neko odbija va{ savjet i poku{ava da umanji va{u ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji. Ipak, nemojte dozvoliti da se poslovni nesporazum bitno odra`ava na va{u koncentraciju ili volju. Va`no je da se nalazite u pozitivnom okru`enju i uz dragu osobu. Male nje`nosti donose veliko zadovoljstvo u svakom pogledu. Poti~ite kod sebe odlu~nost, samopouzdanje i jaku volju. Imate utisak da neko ograni~ava va{e mogu}nosti ili da vam name}e rigidne uslove i stroga pravila u poslovnoj saradnji. Nemojte dozvoliti da vas neko svrstava u red gubitnika, ve} se suprotstavite osobi koja podriva va{ poslovni ugled. Prije nego {to donesete novu odluku, preispitajte svoja osje}anja, potrebna vam je nota samokriti~nosti. Budite pa`ljiviji u saobra}aju i izbjegavajte konfliktne situacije. Susret i rasprava sa jednom osobom na vas djeluje zamorno, ne posve}ujete dovoljno pa`nje nekim poslovnim doga|ajima u kojima aktivno u~estvuju va{i saradnici. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada depresivno raspolo`enje. Optere}ujete se novim emotivnim slutnjama, ali to je vi{e odraz va{eg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije. Poti~ite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju. Neko ima dobre namjere, tako da dogovor sa saradnicima obe}ava zajedni~ku korist ili poslovno-finansijski dobitak. Zadr`ite optimisti~no raspolo`enje u razli~itim situacijama. Osoba koja privla~i va{e interesovanje ima zanimljive ideje. Odgovorite na sli~an na~in i u skladu sa odabranim manirima koji ostavljaju dobar utisak. Nema razloga za zabrinutost, opustite se. Trenutni polo`aj Mjeseca vas poti~e na emotivnu nesigurnost, stoga izbjegavajte situacije koje predstavljaju potencijalnu opasnost. Poslovne dileme mo`ete rje{avati na pozitivan na~in, pod uslovom da zatra`ite ne~iji savjet. Budite dovoljno iskreni u dru{tvu osobe koja dobro poznaje va{e male slabosti. Nema potrebe da birate pogre{nu ulogu ili da previ{e forsirate neke situacije. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna. Neko sumnja u va{ uspjeh, ali pokazat }e se da imate zna~ajnu prednost u odnosu na ostale saradnike. Svaka pri~a kao kritika je suvi{na, naro~ito kada postoje jasni dokazi ili poslovni rezultati. Ukoliko vam je stalo da privu~ete ne~iju emotivnu pa`nju i interesovanje, nemojte oklijevati. Preuzmite aktivnu ulogu i kontrolu nad va`nim doga|ajima. Obratite pa`nju na vedre sadr`aje. Ako `elite da razrije{ite nesporazum sa jednom osobom, budite dovoljno promi{ljeni i efikasni. Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji ra~unaju na va{u nedovoljnu informisanost ili neupu}enost u poslovne prilike. Imate utisak da va{ ljubavni `ivot nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj mjeri koliko biste `eljeli. U~inite ne{to u tom pravcu. Poti~ite kod sebe pozitivno raspolo`enje. Neko ne razumije sve va{e ideje i to se negativno odra`ava na nivo uspjeha u poslovno-finansijskoj saradnji. Morate imati dovoljno razumijevanja za okolinu, stoga izbjegavajte varijantu ka`njavanja ili destruktivno pona{anje. Postavljate velike zahtjeve pred voljenu osobu. Napravite emotivnu distancu i preispitajte svoju ljubavnu vezu kroz razli~ite aspekte. Prijat }e vam {etnja i psihofizi~ka relaksacija. Pa`ljivije analizirajte doga|aje na poslovnoj sceni i nemojte donositi brzoplete odluke. Nedostaje vam koncentracija da se anga`ujete na razli~itim stranama. Ukoliko previ{e vjerujete u ne~ije rije~i, o~ekuje vas novi gubitak ili razo~arenje. Sti{avajte svoje strasti. Bolje je da zatra`ite dobar savjet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda. Prijat }e vam relaksacija ili boravak u prirodi.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: daska, asker, mt, rk, irena, `op, d, enare, noni, stipsa, umotavati, m, niveleta, ob, e, irak, laka, pun, trn, zis, rias, vozu}a, om, teatar, d, banat, animo, utorak, atar, dite, ept, lji.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no, sa ki{om i pljuskovima na zapadu zemlje. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 9 do 16, u Hercegovini do 21, maksimalna dnevna od 29 do 33°C. U Bosni i Hercegovini sutra lokalni razvoj obla~nosti iznad ve}eg dijela zemlje, pra}en ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U srijedu naobla~enje na sjeveru i zapadu, sa ki{om poslije podne. U toku no}i naobla~enje }e se pro{iriti i na ostale dijelove, sa poja~anim padavinama. U ~etvrtak obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom u cijeloj zemlji. U petak obla~no sa ki{om na istoku zemlje. U toku no}i razvedravanje.

Danas prete`no sun~ano bi}e u Isto~noevropskoj niziji i na Balkanskom poluostrvu, u ostalim predjelima promjenljivo obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Jak vjetar puha}e u oblasti Egejskog mora i na sjeveru Evrope. Najhladniji grad bi}e Moskva sa temperaturom od 13, najtopliji Atina sa temperaturom od 32°C. Na Balkanu danas prete`no sun~ano, poslije podne na zapadu i jugozapadu poluostrva lokalni razvoj obla~nosti sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U Panonskoj niziji puha}e slab do umjeren jugoisto~ni vjetar, u oblasti Egejskog mora jak sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura od 24 do 32°C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 20.30 sati.

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BORNOVO NASLJE\E

likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 20.15 sati.

MELANHOLIJA
drama, re`ija: Lars von Trier, uloge: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland... po~etak u 21.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

^UDESNI SPIDER-MAN

^ELI^NA LEJDI
drama, re`ija: Phyllida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 19.30 sati.

GABRIJEL

KINA
KRITERION
DRAQUILA: ITALIJA DRHTI
dokumentarni, re`ija: Sabina Guzzanti, po~etak u 20.20 sati. akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.35 i 20.20 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
akcija, re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Irrfan Khan, Emma Stone… po~etak u 14.30 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena svakim danom od 10 do 21 sat, najave na telefon 033/953170.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel… po~etak u 18 sati.

JANE EYRE
drama, re`ija: Cary Fukunaga, uloge: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell… po~etak u18 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hil... po~etak u 16.10 sati.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

avantura, akcija re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 17.30 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15, 17.30 i 20.30 sati.

OSVETNICI
SF akcija, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson... po~etak u 20.45 sati.

CINEMA CITY
KORIOLAN
historijski triler, re`ija: Ralph Fiennes, uloge: Ralph Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox... po~etak u 16.40 i 19.10 sati.

KINOTEKA
USPAVANA LJEPOTICA
animirana avantura, re`ija: Clyde Geronimi, glasovi: Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley... po~etak u 19 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

OPSJEDNUTA
horor, re`ija: Ole Bornedal, uloge: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick... po~etak u 20.30 sati.

POZORI[TA
SARTR
ODETTE & ODILE
premijera, re`ija: Amila Terzimehi} i Ena Kurtali}, igraju: Amila Terzimehi} i Ena Kurtali}, po~etak u 20 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 16 sati.

PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 18.20 sati.

GALERIJE
GOETHE INSTITUT
Povodom 200-og ro|endana poznate bajke bra}e Grimm, kao {to su Pepeljuga, Trnoru`ica, Crvenkapica, Snjeguljica i sedam patuljaka, Goethe Institut je pretvoren u dvorac iz bajke. Izlo`ba je otvorena do 18. septembra.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

TUZLA

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 17.15 i 19 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 14.40 i 16.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BORNOVO NASLJE\E

ZA^IN ZA BRAK

UMJETNI^KA
Izlo`ba “Le Corbusier u objektivu fotografa svog vremena”, posve}ene jednom od najva`nijih arhitekata 20. stolje}a i vi|enog objektivom fotografa njegovog vremena Roberta Doisneaua, Brassaïa, Luciena Hervéa, Gisèle Freund, Renéa Burryja, Andréa Villersa... Izlo`ba je otvorena do 15. septembra.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 20 i 22.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D
animirana komedija, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 18 sati.

HANIKAH
romanti~na komedija, re`ija: David Frankel, uloge: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell… po~etak u 18.20 i 20.35 sati. Izlo`ba “Re•arhitecture” posjetiteljima pru`a uvid u ono {to su uradili mladi arhitekti iz 15 evropskih gradova, a njihove intervencije odnosile su se na zapu{tene, neprivla~ne, “odba~ene” dijelove gradova koji im onemogu}uju da funkcioniraju kako bi trebali, a bez kojih oni ne mogu. Izlo`ba je otvorena do 15. septembra.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba sa~uvanih crte`a zbirke “Bo`idar Jakac iz Muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a iz Jajca”. Rije~ je o crte`ima slovena~kog umjetnika, koji je preko pet stotina djela nastalih tokom u~e{}a u narodnoosolobodila~koj borbi poklonio Muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a, a koji su od 1995. godine Banjoj Luci je povjereno na ~uvanje dvije stotine devedeset i tri crte`a Bo`idara Jakca. Izlo`ba je otvorena do 6. oktobra.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty... po~etak u 14 i 16 sati.

MERIDA HRABRA 2D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 15.35 sati.

MAK
Izlo`ba slika Dejana Veki}a “Mahala Dugommier”. Fotografije su nastaleu sklopu jednog projekta prije sedam godina. Posjetioci }e imati priliku prvi put vidjeti preostale fotografije. Pri~a o pari{koj ~etvrti koncipirana je tako da istra`uje ta~ku gdje se susre}u ~ovjek i urbana sredina koja nije toliko atraktivna poput svjetskih znanih dijelova grada svjetlosti. Izlo`ba je za posjete otvorena do 10. septembra.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 18.05 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
VRATA
drama, re`ija: István Szabó, uloge: Helen Mirren, Martina Gedeck, Károly Eperjes... po~etak u 20.15 i 22.15 sati.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u 17, 19.15 i 21.30 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan,

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

BiH - Njema~ka
16.50 BHT1
NOGOMET U-21: KVALIFIKACIJE ZA EP 2013.

Ju`ni Bruklin
14.05 BHT 1

SE

RI

JE

Roussakoff i Doyle uzimaju izjavu mu{karca koji je do{ao prijaviti svog ljubavnika jer pi{toljem prijeti njegovom psu. Donovan i kapetan Jonas mole Kerseyevu da prihvati tajni zadatak u kojem se treba preru{iti u bogatu udovicu i od lokalnog dilera zatra`iti da joj proda drogu.

United 93
United 93, 2006.

20.00 HRT2
Utorak, 11. rujna 2001. godine. Na aerodromu Newark uobi~ajena gu`va. Svi avioni polije}u na vrijeme i na nebu je sve mirno. U 6 sati i 43 minute poletio je avion United 93 za San Francisco. Pratimo ulazak putnika, kojemu je prethodilo izbrijavanje jednoga od njih, te pakiranje dijelova eksplozivne naprave. U aerodromskoj ~ekaonici me|u putnicima sjede i ~etvorica koja su se pripremili za otmicu. Tek nekoliko sati kasnije kontrolor leta u slu{alicama za~uje nejasan glas koji ka`e da su avioni oteti...

DRAMA
Re`ija: Paul Greengrass Uloge: Trish Gates, Khalid Abdalla, Liza Colon-Zayas, Lewis Alsamari, Omar Berdouni, Jamie Hardin

Asi
21.05 FTV

Asi je prisiljena da bude uz Demira i Melek za vrijeme sahrane njihovog tetka. Na sahrani se pojavljuje i D`emal Aga. Suhejla iznenada odlu~uje odustati od povratka u Istanbul i tra`iti sina za kojeg je saznala da je `iv... Suhejlin dolazak u mjesto i njezina odluka da tu i ostane su mnoge iznenadili.

F Izvini na mom francuskomILM
22.25 BHT 1
Un chat un chat, 2009.

Adaptacija
00.00 RTRS
Adaptation, 2002.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Sophie Fillières Uloge: Chiara Mastroianni, Agathe Bonitzer, Malik ZidiMateo, Julio Cedron

KOMEDIJA
Re`ija: Spike Jonze Uloge: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Cara Seymour, Ron Livingston, Brian Cox

Potraga za pravdom
20.00 TV1/MRE@A

6. Aliju je podmetnuto Ihsanovo ubistvo. Za njega dolaze te{ki dani, jer zavr{ava u zatvoru. Zilha je, tako|er, uvjerena da je Ali ubica njenog daid`e. Sipsi koristi Alijevu situaciju, te se poku{ava pribli`iti Zilhi. Ali poku{ava uvjeriti sve da je on, zapravo, nevin, no niko mu ne vjeruje. Ipak, njemu najte`e pada to {to i Zilha misli da je on ubica.

Celimene ima 35 godina. Spisateljica je, ali vi{e ne pi{e. Nema inspiracije. Klasika... Njoj se vi{e dopada kada je zovu Nathalie. Normalno... Njen sedmogodi{nji sin Adam primorava je da ostane ~vrsto na zemlji. Logi~no... Njen stan se adaptira, te Celimene, u me|uvremenu, `ivi kod majke. Te{ko... Anaïs ima 17 godina. Ona je mlada, posjeduje mladala~ku aroganciju. Slijedi Celimene, krade joj po{tu, ~eka je posvuda. Zabrinjavaju}e...

^arli Kaufman je scenarista koji poku{ava adaptirati knjigu Suzan Orlean "Kradljivac orhideja", ali to mu ne polazi za rukom. Za to vrijeme ^arlijev brat blizanac Donald, tako|e poku{ava postati scenarista. ^arli se kroz knjigu zaljubljuje u Suzan. Kad, misle}i da }e razgovor s njom pomo}i adaptiranju, otkrije da se ona jo{ vi|a sa D`onom Laro~eom, kojeg lovi policija, radnja se zakomplikuje...

Ju`nja~ka akcija
23.00 PINK
Big Momma's House, 2000.

FIL

M

Sve {to djevojka mo`e po`eljeti 22.25 NOVA
What a Girl Wants, 2003.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Dennie Gordon Uloge: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor

AKCIJA
Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti. Terrence Howard, Anthony Anderson

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Sul tan Su lej man odlazi u osvaja~ki pohod za Beograd. Majka sultanija koristi njegovu odsutnost kako bi suzbila Hureminu hirovitost. Njena misija je prona}i idealnog mu{karca koji bi s vremenom postao Huremin suprug, a sve kako bi je se napokon rije{ila. Hurem, naravno, ne zna za Maj~ine planove, a svoje misli preta~e u stihove koje svakodnevno {alje dragom Sulejmanu. Sultanova vojska nastavlja putovati prema Beogradu, a Sulejman i njegovi stru~njaci osmi{ljavaju strategiju napada. Sulejman je spreman ~uti sva mi{ljenja svojih stru~njaka o tome kako napasti neosvojivu beogradsku tvr|avu.

Malcolm je iskusni agent FBI-ja ~iji se uspjeh temelji na velikom talentu za preru{avanje. Ovaj put su on i njegov partner John dobili zadatak da uhvate plja~ka{a banaka i odbjeglog zatvorenika Lestera. Klju~ za to le`i u biv{oj djevojci Sherry. Kada ona zajedno sa sinom Trentom odlu~i pobje}i iz Los Angelesa u mali gradi} u Georgiji, Malcolm i John krenu za njom uvjereni kako }e uto~i{te prona}i kod svoje bake, tj. Velike Mame. Kada Velika Mama odlu~i prije toga oti}i na godi{nji odmor, Malcolm se odlu~i preru{iti u Veliku Mamu, pri ~emu ga ne}e obeshrabriti ni ~injenica {to ona ima vi{e od 150 kilograma...

Daphne Reynolds ima sve {to svaka djevojka `eli. Ona ima jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby i budu}nost punu mogu}nosti. Unato~ svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala, s ~ovjekom s kojim je Libby bila u vezi prije 17 godina i koji je na kraju oti{ao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna `ena za njega...

1981.
13.30 HRT 2
1981, 2009.

FIL

M

Lutaju}a ru`a
01.20 TV1
Rambling Rose, 1991.

FIL

KOMEDIJA

M

Re`ija: Ricardo Trogi Uloge: Jean-Carl Boucher, Claudio Colangelo, Sandrine Bisson, Dany Bouchard, Elizabeth Adam, Gabriel Maillé

DRAMA
Re`ija: Martha Coolidge Uloge: Laura Dern, Robert Duvall, Diane Ladd

Djevojka Rouz dobija posao slu`avke u bogatoj porodici Hajlijer. Njena pojava, fizi~ki izgled i osobine predstavljaju pravi magnet za mu{karce u njenom okru`enju i Rouz je potpuno svjesna utiska koji ostavlja na mu{ki svijet. Neke doga|aje ne}e mo}i da izbjegne i upa{}e u nevolje.

^ini se da obitelj Trogi prati ista sudbina kroz povijest. O tome razmi{lja jedanaestogodi{nji Ricardo kad se sje}a onoga {to mu je pri~ao otac. U Italiji, 1944. godine, jedan dje~ak zvani Benito mora istupiti pred strogog njema~kog oficira zato {to se zove Benito. Sada, ~etrdesetak godina kasnije, kad nekada{nji mali Benito ima sina Ricarda, i Ricardo mora istupiti pred cijeli razred nove {kole i objasniti odakle potje~u njegovo ime i prezime. De~ki mu se rugaju i ne primaju ga u dru{tvo. Ricardo }e smislit novu povijest obitelji i sebi stvoriti novi, popularniji identitet...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Prirodna ba{tina BiH: Skakavac park prirode, dok. program 07.30 Ekovizija, dok. program 08.00 Ne daj se, Nina!, serija, 19. ep. (r) 08.45 Pop Pixie, crtana serija 09.00 Vijesti 09.05 O{trica no`a, igrana serija, 5. ep. (r) Program za djecu 09.40 Hranoljupci: Ananas 09.55 Moj veliki prijatelj, crtani film 10.15 Artur, crtani film 10.45 Frankina stopala, crtani film 10.55 Kralj dinosaura, crtani film 11.20 Zelena panorama, program za agrar 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, serija, 12. ep. (r) 13.05 Larin izbor, igrana serija, 110. ep. 13.55 Svakodnevica: Svakodnevica, dok. program 14.25 Dopunska nastava, 15. em., zabavna emisija 15.00 Vijesti 15.10 Izborna hronika 15.40 Izbori 2012: Predstavljanje politi~kih subjekata 15.50 Baltazar, crtana serija 16.00 Ne daj se, Nina!, serija, 20. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija, 21. ep. 18.15 O{trica no`a, igrana serija, 6. epizoda 19.00 Super {pijunke, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, serija, 5. ep. 21.05 Asi, serija, 13. ep. 21.55 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.40 Dnevnik 3 23.10 Izborna hronika 23.45 Larin izbor, igrana serija, 110. ep. (r) 00.35 Dnevnik 3 (r) 01.05 Pregled programa za utorak

ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Dolina iz sna 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 18/22 (r) Program za djecu i mlade (r) 09.05 [kola filma, obrazovna serija, 9/26 09.30 Zombi hotel, animirana serija, 10/19 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 35/77 11.00 18. SFF: Kafa sa Barnabyjem Southcombeom i Christopherom Simonom (r) 11.30 FIFA World Cup Brasil 2014, magazin (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Ekologika (r) 13.15 EURO panorama (r) 13.45 BHT vijesti 13.55 Obilan ru~ak, animirani film 14.05 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 19/22 14.55 Pod krovom, magazin 15.25 BH gastro kutak, kulinarski show 15.55 Taksistkinja, igrana serija 16.50 Nogomet (U-21): Kvalifikacije za EP 2013: Bosna i Hercegovina - Njema~ka, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.05 Pra{ki student, igrana serija, 2/4 21.00 Izbori 2012, magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News 22.25 Izvini na mom francuskom, film 00.05 Pra{ki student, igrana serija 01.00 Pregled programa za utorak

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.15 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Divlji zapad, dok. program (r) Mala TV U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e veterinara Boleta, (r) Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Ognji{ta, dok.program (r) Heroji i fenomeni, dok. program (r) Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom

TV1
06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 110/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 131/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Pustinjski vjetrovi, western film 09.00 Vijesti 09.05 Put za Avonlea, serija, ep. 5 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 98/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, serija, ep. 5 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sportovi, sportski serijal, ep. 21 13.00 Vijesti 13.05 Pustinjski vjetrovi, western film

HAYAT
06.00 06.45 07.45 08.00 08.30 09.00 09.12 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.45 12.00 13.00 Bandini, 121. ep. Kraj, serija, 10. ep. TV Izlog Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show Timmy, crtani film Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moji d`epni ljubimci, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Ben 10 Ultimate Alien, crtani film Winx, crtani film Vijesti Bandini, 121. ep. Kad li{}e pada, serija, 14. ep.

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Sve za ljubav, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija 16.10 Info top, informativni program

OBN
07.00 Rollbots, crtani film 07.20 Oggy I `ohari, crtani film 07.40 Ronny Olly Roni, crtani film 07.55 An|eli I prijatelji, crtani film 08.10 Dibidogs, crtani film 08.35 Roni Olly roni, crtani film 08.45 Gerald McBoing, crtani film 09.10 Hairy Scary, crtani film 09.25 Skrivena kamera 09.35 Princ iz Bel Aira, humor. serija (r) 10.00 Ljubav, vjera, nada, serija 11.00 Ljubav bez granica 11.50 Crime time, crtani film

Larin izbor
15.10
12.35 Heroj na{eg doba, serija 14.10 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.10 Izbori 2012., predstavljanje politi~kih subjekata 17.35 Tenis - ^elend`er “Banjaluka 2012.”, hronika 17.55 Zemljomorje, serija 18.45 Izbori 2012., hronika 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Koncert 22.00 Unicef - pravda za svako dijete, debatna emisija 22.40 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.05 Izbori 2012., hronika 23.30 Tribunal 00.00 Adaptacija, film 01.50 Divlji zapad, dok. program (r)

Zauvijek mlad
22.10
14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 132/134 15.00 Put za Avonlea, serija, ep. 6 16.00 Eliza, igrana serija, ep. 45/68 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 99/109 18.16 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 15/28 19.00 Dnevnik 20.00 Potraga za pravdom, serija, ep. 6 21.05 Eliza, igrana serija, ep. 46/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 15/28 22.40 Morska patrola, igrana serija, ep. 6/13 23.30 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 1 (r) 00.20 Dnevnik (r) 01.20 Lutaju}a ru`a, igrani film 02.50 No}ni program

Bumba
09.00
15.26 Glam Blam, zabavni program 16.19 Sport centar 16.30 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 17.00 Kraj, serija, 10. ep. 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, i info. program 19.30 Sport 19.55 Bandini, serija, 122. ep. 21.00 Krv nije voda, serijski program, 6. ep. 22.00 Kraj, serija, 11. ep. 23.00 Virtualna opsesija, igrani film, 1. dio 00.45 Sport centar 00.50 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Krv nije voda, serijski program, 6. ep. 05.00 Muzi~ki program

Brze pare
12.45
16.30 Mala nevjesta, indijska serija (r) 17.30 Ljubav, navika, panika,serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18 17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, info. kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska serija 20.10 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 21.00 Sme{no }o{e kod \o{e, humoristi~ni, serijal 22.00 Paparazzo lov, reality emisija 23.00 Ju`nja~ka akcija, ameri~ki film 02.15 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r)

Princ iz Bel Aira
09.35
11.55 12.05 12.45 13.10 13.35 13.55 14.55 15.35 16.40 16.50 17.50 18.50 19.10 19.15 20.00 21.00 22.00 23.05 23.10 00.15 02.05 02.10 02.40 04.45 OBN Info Najbr`i igra~, kviz Skrivena kamera Princ iz Bel Aira, humor. serija Top Shop Canan, turska serija In Magazin, showbiz magazin Preljubnici, reality drama OBN Info Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN Info OBN Sport In Magazin, zabavna emisija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Kismet, serija Vox populi Reflex, talk show Eso TV, tarot Vox populi OBN Info (r) Telering, talk show OBN Info (r)

Kismet
22.00 OBN
D`emil i Makbule donose odluku da odgode vjen~anje, {to jako poga|a Makbulu. Kenan i D`avidan su imali te{ku saobra}ajnu nesre}u nakon rasprave o Lamiji. U toj nesre}i D`avidan gubi bebu. To }e imati velike posljedice na njeno psihi~ko zdravlje. Svi su zabrinuti zbog Kenanove i D`avidanine nesre}e i skupljaju se u bolnici. D`avidanin otac javno optu`uje Kenana za nesre}u. I Lamija je veoma zabrinuta za Kenana i dolazi u bolnicu. Kenan je tjera iz sobe, {to nju veoma poga|a. Utjehu joj pru`a D`emil.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro 10.00 Gladijatorska akademija 10.50 Privatni `ivot-remek djela (r) 11.45 Dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 U potrazi za ~udom, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 16.50 Izbori 2012. obra}anje 17.00 Izbori 2012. 17.55 Ljetne ljubavi 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Gladijatorska akademija 20.00 Statisti 20.30 Statisti 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Izbori 2012. debatna emisija 22.00 Saga o Forsajtima 22.50 Izbori 2012. Izborne hronike 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela (r) 00.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

07.00 Jutarnji program 09.05 Put u Ejvonli, (r) 10.05 Kinali Kar, (r) 11.00 Potraga za pravdom (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 TV reporta`a12.45 Paso{ za Ju`nu Ameriku 14.00 End`i Bend`i 14.15 U no}nom vrtu 15.00 Put u Ejvonli 16.00 Dnevnik 1 16.15 Izbori 2012: obra}anje 17.15 Kinali Kar 18.15 Sport 7 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Izbori 2012: Izborni `urnal 20.00 Potraga za pravdom, serija 21.00 Izbori 2012: Neposredno obra}anje 22.10 Tribunal 22.30 Vijesti 22.40 Morska patrola 23.30 Medicinska istraga 00.15 Potraga za pravdom, (r)

MRE@A

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 5 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 98/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 5 (r) 15.00 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 6 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 99/109 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 6 22.40 Morska patrola, igrana serija, ep. 6/13 23.30 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 1 (r)

TV MOSTAR

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 5 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 98/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 5 (r) 15.00 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 6 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 99/109 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 6 22.40 Morska patrola, igrana serija, ep. 6/13 23.30 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 1 (r)

TV ZENICA

08.00 Jutarnji program 09.00, Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Serija 11.00 Serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Oni dolaze (r) 15.00 Vijesti 15.05 Serija 16.00 Dje~iji program (r) 16.30 Animirana serija 17.00 Iz dana u dan 17.15 Serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Izborna debata 21.02 Neposredna obra}anja 21.15 Potraga za pravdom 22.40 Serije (Mre`a) 24.00 Zenica danas (r) Izborna hronika, (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Dje~ije jutro 09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Info IC 10.30 ^arli, film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Okean i carstvo 13.30 Ekipa, film 15.00 Dje~ije popodne 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Stounhend` 19.00 Bra~a Koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Izbori 2012. 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Priroda i ljudi, (r) 09.00 Bonaventura, (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Dok. program (r) 11.00 Info blok 12.00 Hazreti Jusuf, serija (r) 12.45 Priroda i ljudi (r) 13.15 Bonaventura, TV magazin (r) 14.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 15.00 Serija 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Izbori 2012 - debatna emisija 21.10 Hronika op}ine Novi Grad 21.50 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.05 Jutarnji proghram 09.30 program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Lokalni izbori 2012: tv debata (r) 14.30 Vijesti 14.35 Etno trenutak, dok. program (r) 15.05 Put za Anvoli, serija 16.00 Ponovno otkrivanje svijeta, dok program (r) 16.55 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Avanture [irli Holms, serija 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Lokalni izbori 2012: TV debata 21.45 Izborna hronika 22.20 Dnevnik 2 22.40 Morska patrola

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.20 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.35 “Vje`bajmo zajedno”- sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Igrani film 14.00 Novosti 14.05 Igrani film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Su~eljavanja predizborni program 21.00 Izborna hronika 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Odvedi me u pakao, igrani film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Winx 08.15 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Ben Ten 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.20 SFRJ za po~etnike 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Kraj, serija 18.00 Krv nije voda, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Apostrof 23.00 Virtuelna opsesija I dio, film 00.30 Sport centar 00.05 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.20 09.59 10.12 11.09 12.00 12.22 12.39 13.29 14.09 14.29 14.47 14.54 15.48 16.03 16.30 16.41 17.00 17.10 18.00 18.22 19.10 19.30 19.56 20.08 20.30 21.05 22.20 22.48 22.56 23.45 00.15 01.37 02.17 03.02 03.33 03.43 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Pogled na Zemlju 1: Aljaska, dok. serija Zavolite svoj dom 3, dok. serija Dnevnik TV kalendar (r) Mo} sudbine, serija Dr. Oz 2, talk show Skica za portret (r) Manjinski Mozaik: Slobodne du{e Skica za portret (r) Prosjaci i sinovi, dramska serija Fotografija u Hrvatskoj (r) Sinovi i o~evi: Hrvatska, dok. serija Fotografija u Hrvatskoj (r) TV kalendar (r) Vijesti Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo: Gra|anske minute 8. kat vam ostvaruje snove, talk-show Tema dana Dnevnik Sport TV Bingo Potro{a~ki kod U krupnom planu Dnevnik 3 Sport Na rubu znanosti: Ken Page Hipnoterapija Seks i grad 4, serija Srce neznanca, film (r) Dr. Oz 2, talk show (r) 8. kat vam ostvaruje snove, talk-show (r) Euromagazin: Island - povratak otpisanih (r) Skica za portret (r) Chateau Monty, dok. serija (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
08.00 Bo`ija ko~ija, I dio 08.30 AlJazeera Svijet 09.00 Hodo~a{}e Japan, (r) 09.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija, II dio, dok. program (r) 10.00 Usudi se i probaj Lima, (r) 10.30 Moj `ivot, dok. program 11.00 AlJazeera Svijet (r) 11.30 AJE program 14.30 AlJazeera Svijet (r) 15.00 Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, I dio, dok. program (r) 15.30 Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, II dio (r) 16.00 Vijesti, informativni program 17.00 Bo`ija ko~ija, II dio (r) 17.30 AlJazeera Svijet (r) 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Sportski Magazin 21 19.30 Moj `ivot, ep. 17, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Sportski Magazin (r) 00.00 AJE Vijesti

63
SE

HRT2
06.15 Mo} sudbine, serija 07.00 Mala TV 07.30 [aolinski pa`evi, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 08.45 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Strani igrani film 11.40 Idemo na put s Goranom Mili}em: Ju`na Amerika Urugvaj (r) 12.25 Skica za portret 12.40 Plodovi zemlje (r) 13.30 1981, kanadski film

NOVA
05.30 Dodir s neba, serija 06.20 Stuart Mali, crtana serija 06.45 Polja nade, serija (r) 07.45 TV izlog 08.00 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Polja nade, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Sve {to djevojka mo`e po`eljeti, film 00.20 Obru~ straha, igrani film 02.00 Mu{karci u krizi, serija 02.50 Rosario, serija 03.40 Ezo TV, tarot show 04.35 Dnevnik Nove TV (r)

RTS
08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ceo `ivot za godinu dana, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov 10.35 Eko karavan 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Afrika i Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Kad zazvoni, dje~iji program 13.00 Novi tabloid (r) 14.00 Bez vize (r) 14.30 Srpski isto~njaci 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 [kolski program 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Putuju}i, pjevaju}i (r) 22.50 Vijesti 22.55 Oko, info 23.25 Jelen top deset, muzi~ki program

RTCG
09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz 11.00 Vijesti 11.05 Agrosaznanje (r) 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Sat tv 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv - dijaspora vijesti 16.30 Muzika 17.00 Dokumentarni serijal 18.00 Crna Gora u`ivo 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Otvoreno 21.00 Sat tv blicbiznis i dijaspora 21.30 Dokumentarni program: 22.00 Dnevnik 3 22.30 Sat tv 23.00 Zapis 23.30 Muzika

Taksistkinja RIJA
15.55 BHT 1
Marcella je udovica bez posla. Suo~ena sa surovom stvarno{}u, nakon smrti mu`a, mora se sama brinuti o dvije maloljetne k}eri. Jedino {to joj preostaje je da iskoristi licencu koju je imao njen mu` i postane taksistkinja. Taksisti, kolege njenog pokojnog mu`a, `ele joj pomo}i...

Larin izbor
13.05 FTV

SE

RI

JA

Teletubbies
07.55
15.10 [kolski sat (r) [kolski sat (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Mala Tv (r) 17.10 Crtani film 17.25 Rekonstrukcija: Rambo Amadeus 17.55 Edgemont 4, serija za mlade 18.20 Dharma i Greg 5, serija 18.45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija 19.30 Na japanskom stolu: Ramen - cijeli svijet okusa 20.00 United 93, ameri~ki film 21.55 La`i mi 3, serija 22.40 Momci s Madisona 4, serija 23.25 Mu}ke 6B: Rodney, vrati se humoristi~na serija 00.40 Bitange i princeze 4, serija 01.15 No}ni glazbeni program

Socijalna radnica Branka Topi} do{la je u kr~mu provjeriti uvjete u kojima `ivi Larin i Ja{in sin. Lara i Nik{a su {okirani. U kr~mu dolaze Nela i Jakov, tada Lara i Nik{a shvate da su oni podigli prijavu socijalnoj slu`bi. Nik{a pobjesni i fizi~ki se sukobi s Jakovom pred o~ima socijalne radnice. Nakon cjelodnevne inspekcije socijalna radnica otkriva da Lari i Nik{i malo toga ide u prilog...

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 FIA touring car 09.15 Superbike, S[ Nürburgring, Njema~ka 10.45 Motorsports Weekend magazin 11.00 Biciklizam, Montreal 11.45 Biciklizam, Quebec 12.45 Biciklizam, Tour of Spain 13.45 Tenis, US Open, finale mu{karci

EUROSPORT 2
05.30 Biciklizam, Montreal 07.30 Superbike, S[ Nürburgring 08.00 Tenis, US Open, finale mu{karci 10.00 Fudbal, SP kvalifikacije 11.30 Fudbal, SP World Tour 13.00 Biciklizam, Montreal 14.00 Biciklizam, Tour of Spain 15.15 Superbike, S[ Nürburgring

SPORT KLUB
06.30 Penatthlon World Cup USA 09.00 Na dana{nji dan 09.15 League 1: Coventry Stevenage 11.00 [panski rukomet Superkup: At Madrid Barcelona 12.15 League 1: Crawley Portsmouth 14.00 KHL: Avangard Barys, direktno 16.30 Na dana{nji dan 16.45 TWS 17.45 Barca TV 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 Na dana{nji dan 19.00 Pregled argentinske lige 20.00 Fudbal U 21 Kvalifikacije EP: England - Norway, direktno 22.00 KHL: CSKA Dinamo Riga 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Na dana{nji dan 00.45 Pregled championship 01.15 Segunda division 03.00 KHL: Avangard Barys

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Francuska 11.00 Fudbal Italija 13.00 Fudbal Liga [ampiona 15.00 Arsenal Tv 18.00 Fudbal Jelen Superliga 20.00 Jelen Superliga: Ofk Beograd Partizan 22.00 Italijanska Liga: Highlights 00.00 World Poker Tour 03.00 Fudbal Prijateljske Utakmice: Brazil Kina prenos

ARENASPORT 2
06.00 Ko{arka Aba Liga: Season Review Radni~ki - Crvena Zvezda 08.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Ny Giants Dallas 10.00 Box: Michael Katsidis Albert Mensah 12.00 Bejzbol Mlb: La Dodgers - San Francisco 15.00 Automotosport: Nascar Richmond 16.00 Motosport Mundial: Magazin 16.30 Rukomet Bundes Liga: Superkup Kiel - Flensburg 18.00 Ko{arka Aba Liga: Season Review Partizan - La{ko 20.00 Ko{arka Euro 2013 Kvalifikacije: Srbija - Slovacka 22.00 Box: Kotv Classics Ep 53. 23.00 Ufc: Ultimate Fighter Season 10 Ep 11 00.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Denver - Pittsburgh 02.30 Olympic Series: Episode 46

DISCOVERY

07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Auta po mjeri 13.30 Trgovci automobilima - 2 epizode 13.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.00 Pre`ivljavanje 22.00 Obra~un superljudi 23.00 Ljudsko tijelo: Savr{ena ma{ina: Snaga 00.00 Drvosje~e iz mo~vare

N. GEOGRAPHIC

08.00 Piloti sa Aljaske 08.55 Velik, ve}i, najve}i 09.50 [apta~ psima 10.45 Posljednji ratni heroji 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Sekunde do katastrofe 13.30 [apta~ psima 14.25 Istra`ivanje planete Zemlje 15.20 Posljednji ratni heroji 16.15 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e 18.05 [apta~ psima 19.00 Piloti sa Aljaske 19.55 Velik, ve}i, najve}i 21.00 9. septembar 21.55 Velik, ve}i, najve}i 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 9. septembar 00.40 Velik, ve}i, najve}i

Tenis
13.45
15.30 Fudbal, SP kvalifikacije 18.00 Fudbal, SP World Tour 19.00 Tenis, US Open, finale mu{karci 20.45 Watts 21.00 Rvanje, PRO 22.30 Najja~i ~ovjek 23.30 Tenis, US Open, finale mu{karci 01.00 Watts 01.15 Motorsports Weekend magazin

Fudbal
10.00
17.00 Tenis, US Open, finale mu{karci 18.45 Fudbal, SP kvalifikacije 20.00 Fudbal, SP U-20 `ene, Japan, finale 21.00 Tenis, US Open, finale `ene 22.30 Biciklizam, Tour of Spain 00.30 Fudbal, SP World Tour 01.30 Tenis, US Open, finale mu{karci

World Poker Tour
00.00

VIASAT HISTORY

10.00 Pobuna na brodu robova 11.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 12.00 Najgori poslovi u istoriji 13.00 Zavo|enje u gradu: Kako je nastao {oping 14.00 Jelena Trojanska 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Genije dizajna 17.00 Carstvo mora 18.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 19.00 umjetnost Rusije 20.00 Barok! 21.00 Ratnici 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Carstvo mora 00.00 Krv na na{im rukama 02.00 Zaboravljena ubistva 03.00 Mao - kineska pri~a 04.00 Ljeto ljubavi 05.00 Jelena Trojanska

ANIMAL PLANET

11.50 Putuju}i veterinar 12.45 Policija za `ivotinje 12.40 U ~eljusti ajkule 14.30 Pavijani sa Bilom Bejlijem 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Sve o psima 18.15 Spasavanje divljih `ivotinja {irom svijeta 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivotinjsko carstvo 19.35 [amvari: @ivot u divljini 20.05 Napad ajkule: Zastra{uju}i snimci 21.00 Sve o psima: Specijal 21.55 Nevaljali ljubimci 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Nakon ujeda

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Iz drugog ugla, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Monk 13.20 Dijagnoza ubistvo 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Ubistva u Midsameru 19.20 Monk 20.20 Panduri novajlije 21.20 Robin Hud: Princ lopova, igrani film 23.50 Najva`niji je Pek, igrani film 01.50 Voker, teksa{ki rend`er 02.40 Dobra `ena 03.30 Bra}a i sestre 04.20 Dijagnoza ubistvo 05.10 Prave doma}ice iz Njujorka

TV1000

05.30 Eni, igrani film 08.00 @ena francuskog poru~nika, igrani film 10.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 12.00 Bingo, igrani film 14.00 Sjenke i magla, igrani film 16.00 [kolski dani, igrani film 18.00 Hana i njene sestre, igrani film 20.00 Druga {ansa, igrani film 22.00 Nekontrolisana mo}, igrani film 00.00 Izgubljen me|u zvijezdama, igrani film 01.15 Pune ruke posla 14, igrani film 02.45 Samo u dupe, molim 2., igrani film

FOX LIFE

10.30 Kako sam upoznao va{u majku 10.45 [kola za parove 11.00 Vill i Grejs 11.25 [tiklama do vrha 12.20 O~ajne doma}ice 13.10 Seks i grad 13.40 Seks i grad 14.10 Seks i grad 14.35 Seks i grad 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 [tiklama do vrha 16.50 Gimnazijske traume 17.40 Knji`arka 18.05 [kola za parove 18.30 Vill i Grejs 18.55 Uvod u anatomiju 20.00 O~ajne doma}ice 20.55 ^eli~ne magnolije 23.00 Kako sam upoznao va{u majku 23.30 Kako sam upoznao va{u majku 23.50 [kola za parove 00.20 Gimnazijske traume

FOX CRIME

07.00 D`ordan 07.50 Za{titnica svjedoka 08.35 Monk 09.20 Dojlova Republika 10.10 Brojevi 10.55 Rimski forenzi~ari 11.40 Pariski forenzi~ari 12.30 D`ordan 13.20 Za{titnica svjedoka 14.10 Inspektor Montalbano 15.50 Ne~ujno 16.40 Brojevi 17.30 Pariski forenzi~ari 18.20 Monk 19.10 Dojlova Republika 20.00 Rimski forenzi~ari 20.55 Bolni propusti 21.45 Zlo~in 22.35 Ne~ujno 23.25 Prevaranti 00.15 Dekster 01.05 Dojlova Republika 01.50 Pariski forenzi~ari 02.35 D`ordan

HBO

06.00 Drvo `ivota, film 08.15 Nespokojni, film 09.45 Hamlet, film 11.50 Medvjedi} Winnie, film 12.50 Kauboji i vanzemaljci, film 14.50 Voda za slonove, film 16.45 Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza, film 18.35 Kung Fu Panda 2, film 20.05 @ivot poslije `ivota, film 22.10 Carstvo poroka II, ep. 7, serija 23.10 Carstvo poroka II, ep. 8, serija 00.10 Repo Men, film 02.05 Jackass 3.5, film 03.30 Pravi seks predstavlja: Osnove pornografije: Dopunska nastava, film 04.15 Samo seks, film

CINESTAR

09.00 Buka, igrani film 11.00 Gospodar lopova, igrani film 13.00 U eteru, igrani film 15.30 Asterix i Obelix protiv Cezara, igrani film 17.45 Do dna, igrani film 19.45 Iz d`ungle u d`unglu, igrani film 22.00 @elim Candy, igrani film 00.00 10 stvari ili manje, igrani film 02.00 Katastrofa:Moj `ivot idiota, igrani film

KVALIFIKACIJE ZA SP 2014: Reprezentativci BiH trenirali na Grbavici

Bez euforije do nove pobjede
Akcija Let’s Do It

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 10. septembar/rujan 2012.

26. i 27. strana

Louvre ne da Mona Lisu Firenci
Vi{e od 150.000 Italijana potpisalo je peticiju i tako podr`alo kampanju koja od muzeja Louvre u Parizu tra`i da vrati sliku Mona Lise, koju je napravio Leonardo da Vinci, u Firencu. Prema Nacionalnom komitetu za historijsko, kulturno i okoli{no naslije|e, koji je organizovao potpisivanje peticije, najpoznatija slika na svijetu trebala bi se vratiti u muzej Uf fizi, gdje se nalazila po~etkom 20. stolje}a. Silvano Vincenti, predsjednik Komiteta, rekao je da je napravio formalni zahtjev francuskom ministru za kulturu za vra}anje slike. Kako ka`e Vincenti, vra}anje slike bilo bi od ogromnog historijskog zna~aja, simboli~ki i moralno. Me|utim, predstavnici muzeja Louvre odlu~ili su da ignori{u Komitet.

U Sarajevu akciji ~i{}enja zemlje odazvalo se oko 1.000 volontera

Foto: D. TORCHE

^isti cijela BiH
U ve}ini op}ina, pored volontera, akciji su se odazvali vatrogasci, pripadnici Civilne za{tite, lovci, policija
Akcija ~i{}enja u Bosni i Hercegovini pod nazivom Let’s Do It - O~istimo zemlju za jedan dan najve}a je akcija u historiji na{e zemlje posve}ena prvenstveno ~i{}enju ilegalnih deponija sme}a u jednom danu, kao i ~i{}enju zelenih povr{ina i drugih prirodnih vrijednosti, odnosno za{ti}enih podru~ja. Akcija je provedena ju~er sinhronizovano i sa po~etkom u 11 sati u svim mjestima BiH. I i II, te Stupsko Brdo uklju~ili su se u ovu akciju. Ipak, u kasarni Ned`ari}i nije mogu}e raditi ru~no, te je obezbije|ena mehanizacija, odnosno bageri i kamioni koji }e odvu}i ogromne deponije sme}a, kao i kabastog i gra|evinskog materijala, ispri~ao je za Oslobo|enje koordinator tima na Ilid`i Enes ^orbo. U Novom Sarajevu odazvalo se skoro 300 volontera, me|u kojima su i penzioneri koji su `eljeli doprinijeti ~isto}i grada.

Na djelu ribari i u~enici
Pod sloganom "O~istimo zemlju za jedan dan" i u Gora`du je ju~er trajala akcija u koju su se uklju~ili ekolo{ki osvije{teni gra|ani koji `ele pokazati koliko im je stalo da ovaj grad, ali i druga mjesta imaju ljep{i izgled. U organizaciji Vije}a mladih Op}ine Gora`de i mladih Crvenog kri`a jedan broj sugra|ana o~istio je potez od kasarne [i{eta do Rorova. - Ono {to smo prona{li je zastra{uju}e, to su gomile sme}a. Poru~ujem svima da vode ra~una o okolini, ne mogu vjerovati da je takav odnos prema vlastitom gradu, kazao je Kenan Tafro, jedan od mladih ljudi koji su proveli dan u akciji ~i{}enja. ^istili su i ribari i to korito Drine i Omladinsku ulicu, u~enici, tako|er, pripadnici Oru`anih snaga, brojni volonteri i gra|ani. A. H.

Protesti zbog zabrane obrezivanja
Muslimanske i jevrejske organizacije odr`ale su zajedni~ke proteste u njema~koj prijestolnici Berlinu zbog odluke regionalnog suda da se obrezivanje dje~aka svrstava pod nano{enje tjelesnih povreda. Protesti su izbili kada su objavljene vijesti o istrazi rabina iz Bavarske jer je izvr{io obrezivanje. Presudu je donio sud u Kölnu u junu, ali njema~ka vlada je od tada najavila da }e donijeti zakone koji }e izri~ito legalizirati ovu praksu. Oko hiljadu ljudi pridru`ilo se protestu kako bi ~uli govore vjerskih lidera u Berlinu. Sud u Kölnu presudio je da je tradicionalno obrezivanje muslimanskih dje~aka, u skladu s vjerovanjima njihovih roditelja, nano{enje tjelesnih povreda djetetu. Njema~ka medicinska asocijacija je zatim poru~ila ljekarima diljem zemlje da prestanu izvoditi ovaj postupak. I muslimani i Jevreji osje}aju da, bez obzira na namjeru suda, presuda }e biti iskori{tena kao napad na njihove vjere.

^iste sarajevske op}ine
Nisu ~istile samo Sarajlije, svoj grad ~istili su Dobojlije, gra|ani [amca, Banje Luke i ostalih gradova u RS-u, kao i vrijedni Mostarci i Kraji{nici, dok gra|ani Bugojna namjeravaju da na o~i{}enom mjestu izgrade kutak za najmla|e. U Sarajevu se ~istilo u svim op}inama, gdje je u~estvovalo oko 1.000 volontera. - U op}ini Ilid`a imamo {est lokacija gdje }e vi{e od 80 volontera poku{ati da o~isti na{u op}inu. Prijavljeno je bilo tek 60 volontera, no mi smo anga`ovali izvi|a~e na{e op}ine, zatim lovce, a i gra|ani mjesnih zajednica Hrasnica

300 volontera
- U akciji ~i{}enja ove op}ine grupa koja je dobila zadatak da ure|uje prostor oko Spomen-parka Vraca sakupila je oko 200 volontera, dok na plato @eljezni~ke stanice ~isti 60 volontera, a divlju deponiju u Novopazarskoj ulici ~iste stru~na lica. Organizovano u~estvuju Crveni krst, planinari Runolista, Civilna za{tita op}ine, vatrogasci i policajci ove op}ine, radnici Parka, te O[ Grbavica I, kazao je koordinator tima Muhamed Had`iavdi}.
M. TATAREVI]

POSLJEDNJE VIJESTI
SKO^IO U BAZEN I PREMINUO - Bojan Lepir (28) preminuo je ju~er u banjalu~koj bolnici nakon {to su ga prijatelji izvukli u besvjesnom stanju iz bazena u vodenom parku Akvana u Banjoj Luci. "Ura|ena je reanimacija i intubacija, ali je uz sve napore medicinskog osoblja pacijent preminuo u 16.10 sati", saop{teno je iz bolnice. Nesre}a se dogodila na bazenima vodenog parka Akvana, gdje se odr`avalo takmi~enje u kuhanju pasulja Pasuljijada. Mladi}, koji je bio na takmi~enju, sko~io je sa prijateljima u bazen. Oni su ga i izvukli iz vode, ubrzo je stigla i Hitna pomo} koja ga je prebacila u bolnicu. PERU: NAJMANJE SEDAM POGINULIH - Najmanje sedam osoba je poginulo, a 20 je povrije|eno nakon {to je autobus sletio sa puta u sto metara duboku provaliju na jugu Perua. Autobus se kretao po putu vla`nom od ki{a u regionu Ajaku~o i da je voza~ izgubio kontrolu nad vozilom zbog klizave povr{ine. KONGO: OD EBOLE UMRLO 15 OSOBA - Petnaest ljudi je preminulo od virusa ebole na istoku Konga, koja se prvi put pojavila sredinom augusta. Oboljenje je prvi put prijavljeno u selu Isiro, a sada se pro{irilo i na Vijadanu. Medicinski stru~njaci navode da je neophodno da se pove}a svjesnost ljudi da krajnje oprezno pristupaju pranju tijela preminulih od ebole prije sahrane. Oboljenje se {iri kontaminacijom tjelesnih te~nosti, uklju~uju}i i znoj i trenutno ne postoji lijek.

Indija i Pakistan

Dogovorene vizne olak{ice
Pa kis tan i In di ja cen tar Gu gra on bez postigli su saglasnost do zvo le. Pa kis tan ski o vizama s ciljem olazvani~nik Zafar Mak{a nja pu to va nja hmoud po`alio se u izme|u dvije zemlje. aprilu da su poslovni Dogovor je dio napoljudi primorani da se u ra za pobolj{anje veve~ernjim satima javza izme|u Islamabaljaju u indijsku policijda i Nju Delhija, koji sku stanicu. su naru{eni 2008. naIndijci koji odlaze u kon napada na MumPakistan suo~eni su sa bai u Indiji, prenosi sli ~nim za bra na ma. Al-Jazeera. Strate{ki analiti~ar TaSporazum o vizama M. Krishna i Hina Rabbani Kar riq Pirzada kazao je za postignut je u IslamaAl-Jazeeru da su probadu nakon razgovora izme|u ministra vanj- mjene zapravo samo kozmeti~ke, iako je osskih poslova Indije S. M. Krishne i {efice di- tvarena vizna liberalizacija, kojom }e se poplomatije Pakistana Hine Rabbani Kar, {to je bolj{ati ekonomske veze Indije i Pakistana. veoma va`an korak ka pobolj{anju odnosa - Realnost situacije je da nije postignut izme|u susjednih zemalja. Novi sporazum nu- pravi progres o temeljnim pitanjima koja su di nekoliko razli~itih vrsta viza. Pakistan- podijelila ove dvije nacije, kazao je on. skim poslovnim liderima zabranjeno je da - Dvije strane ~ak nisu ni odredile kada }e odlaze na odre|ene lokacije tako da posjeti- razgovarati o problemu spornog podru~ja Kaoci iz Nju Delhija ne mogu da odu u poslovni {mir, rekao je Pirzada.

Tarik al-Ha{emi osu|en na smrt
Ira~ki sud donio je odluku kojom je ira~kog potpredsjednika Tarika al-Ha{emija i njegovog tjelohranitelja Ahmeda Kahtana osudio na smrtne kazne u odsustvu, prenosi AlJazeera. Ha{emi, koji je sunit, pobjegao je iz zemlje ranije ove godine po{to su vlasti zatra`ile njegovo hap{enje. Optu`be i sudski proces protiv njega izazvali su politi~ku krizu u zemlji u kojoj vlast dijele politi~ke stranke sunita, {iita i Kurda. Glasnogovornik ira~kog vrhovnog sudskog vije}a, sudija Abdul-Satar al-Birkdar, novinarima agencije Anadolija rekao je da je donesena odluka da se potpredsjednik Ha{emi i njegov tjelohranitelj objese zbog ubistava u Iraku.