P. 1
SISTEMI AKTIVNE I PASIVNE BEZBEDNOSTI

SISTEMI AKTIVNE I PASIVNE BEZBEDNOSTI

|Views: 1,892|Likes:
Published by Dalibor Stanojkovic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dalibor Stanojkovic on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Kragujevcu Fakultet inženjerskih nauka

Naziv studijskog programa: Drumski saobraćaj Nivo studija: Osnovne akademske studije Predmet: Bezbednost saobraćaja

SEMINARSKI RAD
Student: Dalibor Stanojković, broj indeksa: 716/2011 Student: Кatarina Popović, broj indeksa: 715/2011

Tema:

SISTEMI AKTIVNE I PASIVNE BEZBEDNOSTI NA MODERNOM AUTOMOBILU PO IZBORU

Predmetni nastavnik: prof. dr Aleksandra Janković

Kragujevac, 2012

SADRŽAJ UVOD ........................................................................................................................................ 4 1. SISTEMI AKTIVNE BEZBEDNOSTI VOZILA .......................................................... 5 1.1 Sistem za onemogućavanje blokiranja točkova (ABS – Anti-lock Braking System) .................................................................................................................................. 5 1.2 Elektronska distribucija sile kočenja (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ................................................................................................................................................ 8 1.3 Elektronska kontrola kočenja u krivini (CBC – Cornering Brake Control) ............ 8 1.4 Sistem za regulaciju proklizavanja pogonskih točkova (ASR – Anti Slip Regulation) ............................................................................................................................ 9 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. Elektronski program stabilnosti (ESP – Electronic Stability Program) ............ 10 Aktivna kontrola vožnje (ACC - Active Cruise Control)..................................... 12 Sistem za povećanje vidljivosti pri noćnoj vožnji ................................................. 13 Sistem za otkrivanje sudara (PCW - Predictive Collision Warning)................. 13 Sistem za pomoć pri kočenju (PBA - Predictive Brake Assist) ........................... 13 Sedišta i nasloni za glavu ......................................................................................... 14 Vazdušni jastuci ....................................................................................................... 15 Sigurnosni pojasevi .................................................................................................. 17

SISTEMI PASIVNE BEZBEDNOSTI .......................................................................... 14

ZAKLJUČAK.................................................................................................................. 18 LITERATURA ................................................................................................................ 19

.

naveli smo neke od sistema aktivne bezbednosti vozila. naveli neke od sistema pasivne bezbednosti. vozila i okolinu. kada se. ipak. U poglavlju 1. poglavlju je dat spisak literature koja je korišćena prilikom izrade ovog rada. 4 . kao i njihov značaj i uloga u prevenciji saobraćajnih nezgoda i zaštiti samih putnika u automobilu. U toku rada biće predstavljeni neki od savremenih sistema kako aktivne tako i pasivne bezbednosti na automobilu. Sistemi za automatsku regulaciju kretanja vozila sadrže ureĎaje kojima sa minimiziranim uticajem vozača omogućava pravilno održavanje stabilnosti kretanja vozila. poglavlju dat je zaključak i u 4. a što je uslovljeno propisima i normama zemlje proizvoĎača. Naime. Kod svakog od tih proizvoĎača zastupljenost elemenata aktivne i pasivne bezbednosti je različita. tradicije proizvodnje itd. stepenom razvijenosti proizvodnje. dok smo u poglavlju 2. bez obzira na uslove kolovoza. osnovna funkcija takvih sistema je u stvari pomoć vozaču. Prema tome. desi saobraćajna nezgoda. ima smisla baviti se pitanjem kako se mogu smanjiti posledice te nezgode. odnosno kako smanjiti broj nastradalih. Očigledan je intezivni tehnološki razvoj kada su ovi sistemi u pitanju. ali uticaj vozača još uvek nije moguce eliminisati. a da pri tome održi stabilno kretanje vozila. Aktivna bezbednost vozila se definiše mogućnostima koje to vozilo pruža vozaču da pouzdano i sa što boljom kontrolom upravlja motornim vozilom i na taj način izbegne konfliktne situacije na putu. smanjiti težinu stradanja i smanjiti materijalnu štetu u toj nezgodi. Bezbednost saobraćaja može da se proučava sa aspekta aktivne i pasivne bezbednosti. Danas u svetu postoji veliki broj proizvoĎača vozila. Pasivna bezbednost saobraćaja ima za opšti cilj smanjivanje posledica saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile. koja mu omogućava i relativno kasnije reakcije.UVOD Pod saobraćajem podrazumevamo ljude koji učestvuju u njemu. U 3.

.

kontrolišući brzinu obrtanja pojedinih točkova. već se vozilo kreće po inerciji. To omogućava vozaču da i dalje upravlja kretanjem vozila i da izbegne zanošenje i klizanje.1 Sistem za onemogućavanje blokiranja točkova (ABS – Anti-lock Braking System) U kritičnim situacijama. meĎutim i pored nesumnjivih prednosti vozač mora i da se navikne na reakciju ABS. čime se održava obrtanje istih (sprečava blokiranje obrtanja točkova) i sprečava pojava klizanja točkova i vozila prilikom kočenja i time se zadržava željena putanja vozila. 5 . bez volje vozača dejstvuje na smanjivanje pritiska u sistemu kočenja na pojedinim točkovima. kao što su vlažan i klizav kolovoz vozač često refleksno pritisne kočnice.1. ne postoji mogućnost kontrolisanog upravljanja. Pored toga. odnosno njihovog klizanja. U takvim situacijama ABS. a često i sleti sa puta. trag kočenja vozila sa blokiranim točkovima je znatno duži od onih koji se nalaze u stanju kotrljanja ali na granici proklizavanja. U tom slučaju. SISTEMI AKTIVNE BEZBEDNOSTI VOZILA 1. Sa takvim vozilom se više ne može upravljati i ono obično nekontrolisano kliza i zanosi. [1] Slika 1 – Simulacija kretanja vozila sa klizanjem točkova usled blokiranosti i sa obrtanjem istih (osenčeno vozilo) [1] Sistem regulacije sile kočenja se primenjuje kako na vozilima sa hidrauličkim sistemom kočenja tako i sa pneumatskim. kod vozila sa običnim kočnicama postoji opasnost da zbog smanjenog trenja točkovi blokiraju. sprečava blokiranje točkova. regulacijom kočionog pritiska. Ovim sistem. Ispitiivanja su pokazala da u slučajevima blokiranih točkova.

Četvorokanalna regulacija sa 4 senzora (na svakom točku po jedan) sa dijagonalnom raspodelom sile kočenja.Slika 2 – Algoritam ABS sistema [3] Ceo sistem se sastoji od niza senzora sa davačima impulsa. . četvorokanalni sistem trokanalni sistem Slika 3 . pri čemu je kočioni sistem.Blok šema ABS sistema regulacije sile kočenja [3] 6 . isti se stavlja "pod pritisak". Najčešće su u primeni dva sistema: . [1] Već prema broju regulacionih kanala i senzora. a točkovi zadnje osovine se regulišu jednim kanalom. Senzori na svim točkovima daju impulse upravljačom ureĎaju. ali veličinu pritiska na pojedinim točkovima odreĎuje upravljačka jedinica koja preko senzora na točkovima dobija signal da li se točak obrće ili ne. pri čemu se sila kočenja podešava se prema točku koji ima lošije prianjanje. elektronskog upraljajućeg ureĎaja i elektromagnetskih ventila ili ventila za kontrolu pritiska vazduha. Elektronska upravljačka jedinica pobuĎuje elektromagnetske ventile. postoje više različitih sitema. Svaki kočioni krug dejstvuje na po jedan točak. odnosno prema točku "koji bi ranije blokirao". održavajući ih uvek u jednoj od tri pozicije: a) povećaj pritisak b) održavaj pritisak i c) isključi pritisak. ne dozvoljavajući da do blokiranja točka i doĎe. odnosno pritisak u sistemu prednjih točkova potpuno nezavisan. pri čemu su oba prednja točka regulisana nezavisnim kanalima. Dejstvom vozača na kočioni sistem. Sila kočenja na točkovima zadnje osovine podešava se prema točku koji ima lošije prianjanje. koji daje impuls ventilima da se pritisak u kočionim ureĎajima na pojedinim točkovima tako održava da je točak uvek na granici blokiranja.Trokanalni sistem sa tri ili četiri senzora.

.

u idealnim uslovima (suv i dobar put). da ABS sistem stupa u dejstvom tek sa dejstvom komande vozača na sistem za kočenje. [1] Rasprostranjeno je mišljenje da automobile opremljeni ABS-om automatski imaju kraći zaustavni put. Senzori po svakom točku. može da se desi da neki od točkova blokira. što nije tačno. mereno u idealnim uslovima. 7 . upravljačka jedinica obično isključuje ABS i pali signalnu lampicu koja vozača upozorava da od tog trenutka kočioni sistem funkcioniše bez ABS regulacije. ABS ureĎaj nikada neće da se aktivira sem ako je neispravan. što upravljački ureĎaj registruje kao veliko "proklizavanje"veliku razliku u brojevima obrtaja. dužina vremena kočenja je produžena. čak i za 5-6 odsto u odnosu na isti automobile bez ABS-a. koji odgovara stvarnoj brzini kretanja vozila.isključi pritisak). dobijaju impulse pomoću jednog impulsnog zupčastog venca. Naime. Stalnim poreĎenjem impulsa od pojedinih točkova sa referencnim impulsom upravljački ureĎaj osrednjava ubrzanje ili usporenje svakog točka i na taj način odreĎuje proklizavanje. i tada daje signal pojedinim ventilima kako da "regulišu" pritisak u kočionom sistemu. Broj impulsa je proporcionalan broju obrtaja točka i impulsi se predaju elektronskom regulacionom ureĎaju. koji se okreće zajedno sa točkom.Treba pomenuti. Sistem ABS vrši regulaciju sile kočenja sve dok traje dejstvo vozača na kočioni sistem. Ispitivanja su pokazala da ABS sistem ima najbolje dejstvo kada proklizavanje. već prema napred definisanim pozicijama ( povećaj pritisak održavaj pritisak . koji definiše neki referencni impuls. [3] a) Ponašanje vozila bez ABS-a b) Ponašanje vozila sa ABS-om Slika 4 – Ponašanje vozila pri naglom kočenju bez ABS-a (a) i sa ABS-om (b) Ako se prepozna neka greška u sistemu. dok je na proklizavanje točkova bez kočenja sistem van funkcije. Ali. Prilikom kočenja. koji su učvršćeni za neki nepokretni deo pored točka. kao i sam zaustavni put. odnosno regulaciju brojeva obrtaja točka reguliše sa proklizavanjem od 8 do 35%. sa frekvencom "preračunavanja" od oko 6 do10 ciklusa u sekundi.

Electronic Brake Force Distribution) Ovaj sistem predstavlja preduslov za ostale sisteme kontrole.2 Elektronska distribucija sile kočenja (EBD . s obzirom da se njime davanjem signala od senzora. zadnja osovina rasterećena. a time i klizanja točkova. sila zanošenja je kompenzovana Vozilo bez CBC Početak promena: nema kočenja Početak promena: nema kočenja Slika 6 – Ponašanje vozila u krivini bez i sa CBC [2] 8 . Ovim sistemom se sprečava mogućnost blokiranja. [6] Idealna distribucija Sila kočenja na zadnjim točkovima NAPRED – NAZAD Idealna distribucija sile kocenja pri manjem opterecenju sile kocenja pri punom opterecenju sa punim opterećenjem povećana zadnja kočna sila sa punim opterećenjem sa manjim opterećenjem Bez EBD Sila kočenja na prednjim točkovima Sa EBD LEVO –DESNO Stabilizacija momenta Sila kočenja Slika 5 – Dijagram distribucije sile kočenja (EBD) [6] 1. elektronskom regulacijom se dejstvuje na smanjivanje pritiska u sistem kočenja unutrašnjeg prednjeg točaka. Jednake kočne sile na svim točkovima. do aktuatora direktno reaguje na pravilnu raspodelu sile kočenja na pojedine točkove. EBD sistem omogućava korekciju raspodele kočnih sila zavisno od opterećenja vozila. preko procesora.1.3 Elektronska kontrola kočenja u krivini (CBC – Cornering Brake Control) U slučaju prekomernog klizanja točkova pri kočenju u krivini. čime se zadržava pravilna putanja kretanja vozila kotrljanjem točkova.za nosi se zadnji Vozilo sa kraj CBC Kočne sile veće na spoljnim točkovima.

-ASR mora uvek biti spreman i mora se uključiti automatski po potrebi.4 Sistem za regulaciju proklizavanja pogonskih točkova (ASR – Anti Slip Regulation) Kritični uslovi vožnje se ne javljaju samo pri kočenju. ukoliko tocak pokazuje tendenciju da prokliza. ASR trenutno prilagodava obrtni moment motora obrtnom momentu koji može da prenese tocak na podlogu u datom trenutku. [8] Vozilo bez ASR Vozilo sa ASR Slika 7 – Uticaj ASR na ponašanje vozila [2] 9 . kada polazimo na uzbrdici ili na putevima koji su klizavi na jednoj polovini. Ova opasnost se povećava kada točak koji proklizava iznenada "uhvati" za ne-klizavu podlogu. Ovakve situacije obično preopterete vozača i prouzrokuju da vozač reaguje nepravilno. pneumatici se habaju u oštrim krivinama ali ASR sistem tu pojavu sprečava. U tom smislu. primarno ima zadatak da rastereti vozaca i obezbedi stabilnost i upravljivost vozila tokom ubrzavanja. Ovi problemi su rešeni sa kontrolom proklizavanja (ASR). Kombinacija ABS i ASR sistema povecava bezbednost i omogucava dvostruku upotrebu komponenti.1. već se mogu javiti kada pogonski točak proklizava pri polasku i ubrzavanju (posebno na klizavom kolovozu) ili u krivinama. koja kao dodatak ABSa. ABS onemogućuje da se ovo desi.Vozač se preko kontrolne lampice upozorava kada dostiže granicu fizičkog limita. [7] ASR mora da spreči da točak prokliza tokom polaska ili ubrzavanja u sledećim situacijama na putu: -Kada izlazimo sa zaleĎenog parkinga ili autobuske stanice. kada ubrzavamo u krivini. Čak i blokada diferencijala ne može da spreči proklizavanje ako vozač naglo ubrzava. Sa mehaničkom blokadom. ASR drži vozilo pod kontrolom i povećava bezbednost. Ovako ASR kontroliše snagu motora tako da točkovi "drže" za podlogu. upravljanje može postati nestabilno ili zadnji kraj vozila može da "zapleše". ASR kontroliše optimalan protok uz pomoć kontrolera pritiska kočenja na točku koji proklizava. -Slično blokiranom točku. točak koji proklizava može da prenese samo male bočne sile. ASR koristi razliku proklizavanja izmedu točkova koji se okreću da bi napravio razliku izmedu bočnog otklizavanja i proklizavanja. -Točak koji proklizava dovodi do prekomernog habanja pneumatika i mehaničkog naprezanja pogonskog mosta (diferencijal).

5 Leptir gasa. Jedan od najkompleksnijih sistema je sistem elektronske kontrole stabilnosti (ESP). [7] Slika 9 – Ponašanje vozila u krivini bez i sa ESP [7] 10 . Ovaj sistem ima ulogu da poboljša trakciju vozila. broja obrtaja motora). 4 Servomotor. a nikako ne omogućava da se brže vozi kroz krivine ili po klizavom putu. ovaj sistem samo pomaže vozaču da zadrži kontrolu nad vozilom. Pozicija pedale gasa se konvertuje u električni signal pomoću senzora ugla pedale gasa. Računajući unapred isprogramirane promenljive i signale sa drugih senzora (davači temperature. Dakle. ovaj signal se konvertuje u EMS jedinici u ulazni napon za električni servo motor koji pokreće leptir gasa i kao povratnu informaciju daje trenutni položaj leptira. Slika 8 – EMS kontrola za ASR [1] 1. 2 EMS kontrolna jedinica. 6 Pumpa visokog pritiska . 3 Pedala gasa.EMS (Engine Management System) ili elektronski akcelerator ili "vožnja preko žice" zamenjuje mehaničku vezu izmedu pedale gasa i leptira gasa kod benzinskog motora ili pedale gasa i kontrolne poluge kod pumpe visokog pritiska kod dizel motora tako da ASR može da utiče na ubrzavanje vozača.-EMS kontrola provodi komande od ASR (sa integrisanim MSR-om) koje imaju prioritetu odnosu na postupke vozača.5 Elektronski program stabilnosti (ESP – Electronic Stability Program) Kao što već znate. [1] 1 ABS/ASR kontrolna jedinica. današnji automobili su opremljeni mnogim elektronskim sistemima koji imaju ulogu da povećaju bezbednost putnika u vozilu.

ESP® generiše željeno ublažavanje snage. Sa ovim selektivnim kočenjem. ESP® ne samo da interveniše na kočenju. Ako se vozilo kreće u drugom pravcu ESP detektuje kritičnu situaciju i reaguje odmah .vozilo postaje neupravljivo Vozilo se pomera napred ka prepreci. Dakle.Kako ESP® funkcioniše? Zanošenje je jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nesreća. Sa ESP® Pritisnemo kočnicu. Vozaču ostaje kontrola nad vozilom i ne dolazi do klizanja pod uslovom da se fizički ne prelaze granice. ESP® mogao je da spreči do 80 odsto svih nesreća proklizavanja. odnosno da vrati vozilo na pravi put. Mikroračunar prati signale ESP senzora® i proverava 25 puta u sekundi. u granicama fizike. Koristi kočioni sistem vozila da "usmeri" vozilo. ESP® je uvek aktivan. tako da auto reaguje kako vozač namerava. već može da interveniše i na motoru.vozilo preti da postane neupravljivo ESP® se uključuje:koči zadnjim levim točkom Vozilo postaje nadupravljivo. auto bezbedno drzi svoju putanju. ESP® značajno smanjuje kompleksnost upravljačkog procesa i smanjuje zahteve koji se postavljaju samom vozaču.vozač pokušava manevar izbegavanja Vozilo počinje da kliza i dolazi do sudara Slika 10 – Ponašanje vozila sa i bez ESP [9] 11 .nezavisno od vozača.intervencija kočenjem na prednjem levom točku Vozilo je stabilizovano Bez ESP® Pritisnemo kočnicu. ESP ® prepoznaje ako je proklizavanje neminovno i interveniše munjevito. MeĎunarodna istraživanja pokazuju da najmanje 40 odsto svih smrtnih saobraćajnih nesreća izazvano proklizavanjem vozila.

ABS-a. Medutim. ACC usporava vozilo do brzine vozila ispred i drži je dok vozač ispred ne promeni traku.6 Aktivna kontrola vožnje (ACC .Active Cruise Control) Ovaj sistem pokušava da vozi "sam". Kada vozač dostigne željenu brzinu aktivira ACC i vozilo preuzima dalju brigu o sopstvenoj brzini. Kod nekih verzija je moguce definisati i na kom rastojanju sistem pocinje da umanjuje brzinu. Rastojanje Vozilo sa ACC sistemom Vremenski razmak = Rastojanje/Brzina vozila Ciljno vozilo Slika 11 – Ilustracija primene ACC [8] Slika 12 – Primena ACC [9] 12 . vozač mora da ostane potpuno pažljiv. Bez obzira na podršku ACC sistema. Medutim. bez obzira na situacije u vožnji.1. zatim uporeĎuje za brzinom vozila i dalje primenjuju mere za prilagodavanje brzine vozilu ispred njega. [8] Laserski sistemi su znacajno jeftiniji od sistema zasnovanih na radaru. Podatke dobijene od radara. nakon čega ACC ubrzava do brzine koja mu je prethodno zadata. kada vozilo sa ACC naiĎe na prepreku. Vozač je i dalje u potpunosti odgovoran za vozila i mora da prilagodi stil vožnje u skladu sa vremenskim uslovima. Sistem koristi radar ili laser kojim se prate vozila ispred sebe. ESP-a i ASR-a sistem obraduje i donosi odluku šta dalje raditi. Tu se ovaj sistem ponaša kao tempomat. Kada radar detektuje vozilo meri se njegova brzina. odnosno vozilo koje je ispred njega i ide manjom brzinom. laserski ACC sistemi ne detektuju i ne prate vozila i u lošim vremenskim uslovima i loše prate izuzetno prljava (ne-reflektujuća) vozila.

PBA detektuje situacije koja bi mogla biti opasna dovoljno da se razvije u nesreće. PCW ne samo da doprinosi u mnogim slučajevima sprečavanja nesreće. Ovde ukupna razdaljina za kočenje može da se smanji značajno zbog interakcije izmeĎu reakcije vozača i vozača pomoćnog sistema. [9] 13 . Drugim rečima. Pilot pritisak primenjuje kočioni sistem. tako da on / ona može da reaguje ranije i tako u mnogim slučajevima izbegavajući potpuno sudar. 1. takoĎe i značajno smanjuje ozbiljnost nesreće koja bi trebala da bude neizbežna. [2] Slika 13 . Vredne milisekundama može da odluči izmeĎu života i smrti. tako da zahtevaju kočnica pritisak može biti generisan brže. PCW može da alarmira vozača vidljive ili akustičke signale ili kratkim zatezanja sigurnosnog pojasa. u kojima je više nego verovatno da naglog kočenja će biti potrebno. PBA priprema kočioni sistem unapred za kočenje paniku. punu efekat kočenja postane dostupan milisekundi ranije zahvaljujući merama koje su već pokrenuti unapred. Radi na principu razlikovanja temperature okoline od temperature ljudi ili toplokrvnih životinja ili neosvetljenih vozila na putu. Alternativno ili kao i dodatak.Vozač je upozoren od strane kočnice hvatajući kratko.1.Slika dobijena infracrvenim snimanjem na displeju u vozilu [2] 1. Upozorenje vozaču unapred omogućuje mu / joj da reaguje ranije na opasnost od sudara preduzimanjem odgovarajućih mera ili kočenjem da smanji brzinu udara.9 Sistem za pomoć pri kočenju (PBA . Čim vozač reaguje i pritisne kočnice. Ako se takavopasnu situaciju doĎe.Predictive Collision Warning) PCW upozorava vozača o kritičnim situacijama unapred. tako da vozač ne primećuje. a kočnice se primenjuju veoma nežno. snimanje i displeja na koji se projektuje slika dobijena iz kamere.8 Sistem za otkrivanje sudara (PCW .7 Sistem za povećanje vidljivosti pri noćnoj vožnji Sistem za povećanje vidljivosti pri noćnoj vožnji sastoji se od kamere za infracrveno.Predictive Brake Assist) PBA je prvi sigurnosni sistem naevropskom tržištu da unapred procese relevantne informacije iz okruženja vozila i reaguje pre nego što predstojeće nesreće zapravo desi. Signali iz kamere se kompjuterski obraduju i kao slika prenose do displeja. Koristeći podatke iz radara Adaptive Cruise Control-a senzor.

.

Sistem Saab prijavljen za glavu ( SAHR ). Slika 15.2 SISTEMI PASIVNE BEZBEDNOSTI VOZILA 2.1 Sedišta i nasloni za glavu Pri čeonim sudarima vozila . pri čemu dolazi do povrede vratnih pršljenova i vrata. glava biva odbačena prema nazad . može kod vozača i putnika izazvati opasne povrede vrata i vratnih pršljenova . telo i glava vozača i putnika bivaju odbačeni prame napred . Slika 14 – Naslon za glavu Kada na zadnju stranu vozila naleti drugo vozilo dolazi do obrnutog procesa. u povratnom hodu . Sedište vozača zadržava telo . Sistem Saab Active Head Restraint (SAHR) [10] 14 . a zatim unazad. reaguje na sudar mehanizmom koji pomiče naslon za glavu.Zamah glave unazad .Mehanizam gura naslon prema napred kako bi pratio glavu putnika i tako ih drži blizu glave sprečavajući povratak unazad .Upravo u takvim situacijama dolazi do izražaja naslon za glavu koji može sprečiti zamah glave unazad i apsorbovati kinetičku energiju glave.

.

Da bi sigurno dočekao i zaštitio putnike . Slika 16 – Osnovni delovi sistema vazdušnih jastuka Pri sudaru vazdušni jastuk uz pomoć jednog senzora . najčešće vazduhom.2. a nakon toga se prazni .tih godina. Tada je njegova primena bila skopčana sa mnogo poteškoća .Izgled vazdušnih jastuka [2] 15 . u braniku i u pregradi izmeĎu motornog dela i prostora za putnike.MeĎutim već 1975. godine pojavili su se veoma pouzdani sistemi vazdušnih jastuka koji su se aktivirali elektronski . vazdušni jastuk ostaje potpuno napunjen oko 0. Slika 17 . ali eksperimentima se počelo još 70. u roku od 30 do 50 milisekundi .Da bi se osiguralo aktiviranje punjenja vazdušnog jastuka .5 sekundi . impulsno biva izbačen iz glavčine upravljača ili prednjeg dela i naglo se puni plinom .2 Vazdušni jastuci Ideja o primeni vazdušnih jastuka javila se početkom prošlog veka . u vozilo se uglavnom ugraĎuju dva senzora . a problem je bio što se otvarao samo prilikom frontalnih sudara.

. jesu li vezani sigurnosnim pojasom i sede li u neuobičajenom položaju pa se tek onda aktiviraju . Slika 18 – Izgled vazdušnih jastuka u celom automobilu Nisu svi ljudi jednako graĎeni .Dvostepeni vazdušni jastuci 16 . tako da je štitio grudi i glavu . U početku vazdušni jastuk se postavljao samo u točku upravljača . Vazdušni jastuci ne mogu se ugraĎivati u vozila koja su u eksploataciji . da bi se u novije vreme počelo sa njihovom ugradnjom u vrata kako bi pružao zaštitu prilikom bočnih sudara . odnosno u već registrovana vozila . pa se i vazdušni jastuci razvijaju kako bi pružili adekvatnu sigurnost u zavisnosti o osobinama putnika. mora se ponovno ugraditi jastuk sa svim elementima. dok je njihovo ugraĎivanje u nova vozila skupo . Slika 19 .Nedostatak vazdušnih jastuka je u tome što se nakon jedne upotrebe više ne mogu upotrebljavati. nešto kasnije se počeo postavljati i ispod instrument table kako bi štitio kolena .Tehnološka rešenja omogućavaju prepoznavanje različitih visina i težina putnika . Znači.

godine. Bili su to pojasevi pričvršćeni na dve tačke. putniku.3 Sigurnosni pojasevi Sigurnosni pojasevi najvažniji su meĎu elementima pasivne bezbednosti. preko ključne kosti. godine ŠveĎanin Nils Bohlin je patentirao prvi sigurnosni pojas na tri tačke namenjen za putničke automobile. zaboraviti. kome su dodati "pirotehnički zatezači" kako bi brže priljubio telo putnika uz sedište. odnosno.2.000 saobraćajnih udesa. Bohlinov pojas se od današnjeg. MeĎutim. mnogo ne razlikuje. smatrajući da ih on sputava. da spreče relativno kretanje tela u odnosu na vozilo. Analize 28. Jedan francuski lekar u svojoj doktorskoj disertaciji. dovoljno su zategnuti. ili umanjio povrede. Potrebno je samo da se podesi njihova visina. da tada pojasevi još nisu bili tako savršeni kao danas. Slika 20 . 17 . Današnji pojasevi se podešvaju sami prema vozaču. u to doba. kako bi dijagonalni kaiš išao tačno preko sredine ramena. meĎutim. Tačnije. ali tek posle Drugog svetskog rata počeo je više da se koristi u avionima. nisu ga dovoljno zatezali. Prvi pojas u svetu je konstruisan 1907. spasao je život čoveku. odbranio je pojas dokazavši da samo ako pravilno nije namešten može da šteti. 10. pokazale su da je u više od polovine slučajeva pojas odigrao svoju ulogu. a da pri tom ne ograničavaju kretanje tela. kao i izbacivanje tela iz vozila. konstruisani su sigurnosni pojasevi koji imaju zadatak da ljudskom telu ne dopuste da se svojevoljno odvoji od sedišta. jula 1962. u vremenu kad je počela veća propagnada korišćenja pojaseva.Sigurnosni pojas i sigurnosni pojas na naduvavanje [11] Ne bi trebalo. mnogi su ga samo prikopčavali. Da bi se ljudsko telo zadržalo u sedištu pri sudaru. da mnogi nisu znali kako se oni pravilno koriste.

.

Da kupci. jer još uvek mnogo novih neistraženih oblasti postoji. kao i pasivne bezbednosti se meĎusobno dopunjuju i nadovezuju. Osim toga. Pasivna bezbednost automobila koja se proizvede u našoj zemlji je na niskom nivou. što bi imalo velikog uticaja i na povećanje opšte bezbednosti učesnika u saobraćaju. ProizvoĎači motornih vozila koji su i ujedno odgovorni za aktivnu i pasivnu bezbednost automobila. pešacima i divljim životinjama. Istraživanja se danas fokusiraju na izbegavanje sudara sa drugim vozilima. jedino što se može sigurno reći je da bi nam bez moderne tehnologije i novih sistema stepen bezbednosti u saobraćaju bio jednak nuli. pa s'hodno tome aktivna i pasivna zastita treba da ide u smeru koji će povećati kako društveni tako i ekonomski razvoj zemlje i omogućiti svim licima efikasniju i bolju bezbednost. Razlozi su i u domaćoj autoindustriji koja se zasniva na licencnim automobilima koji se proizvode bez značajnih izmena i više decenija. Gledajući sa raznih aspekata. Kod automobila koji se kreću našim drumovima može se naći mnoštvo primera potpunog zanemarivanja elementarnih principa bezbednosti pri konstrukciji vozila. Posto kvalitetna rešenja aktivne i pasivne bezbednosti poskupljuju i onako skupa domaća vozila. Stoga je logično da su mnga tehnička i tehnološka rešenja zastarela. trebaju uvek da budu uključeni u interakciju koja se odnosi na potrebe kupaca. To potvrĎuje i meĎunarodno poreĎenje pokazatelja žestine saobraćajnih nezgoda. Svaki od njih je napravljen sa ciljem da se spasi što veći broj ljudskih života i čak da imaju po koju manu. nisu samo lica koja upravljaju motornim vozilama već i preduzeća koja kupuju te automobile . ona je samo jedna kap koja se ne može porediti sa morem spašenih života.3 ZAKLJUČAK Svi sistemi aktivne. Neke od budućih smernica u ovoj oblasti bile bi: usmeravanje aktivnosti od zakonodavca do proizvoĎača. Treba posvetiti pažnju aktivnim sistemima za bezbednost vozila. 18 . zakonske propise i raspoložive tehnologije. Veće korišćenje iskustva drugih razvijenih autoindustrija i centara za istraživanje bezbednosti. dozvoljavanjem liberalnijeg uvoza stranih automobila struktura vozila koja se kreću našim drumovima bila bi znatnije izmenjena u pravcu veće zastupljenosti elemenata aaktivne i pasivne bezbednosti. naša zemlja u ovoj oblasti znatno kasne. Razlozi za ovakvo stanje osim ekonomskih jesu i strogi zakonski propisi pri uvozu stranih automobila.

.

2011 [3] Janković A.com. Simić D. Radna verzija.umich. u Kragujevcu.Devices for indirect vision ..html [11] http://auto. .bosh.au/corolla/features/car-safety [7] Active Safety Systems.edu/events/archive/conf/conf99/peng. Bezbednost automobila.rs/blog/auto/vesti/2009/11/07/fordovi-sigurnosni-pojasevi-nanaduvavanje 19 . . Kragujevac. ..com/news/2004/10/27/265101.. Kragujevac.. 1996 [4] European Council.engin.Field of vision of motor vehicle drivers.com [10] http://www. . Directive 77/649/EEC . 2011 [2] ĐorĎević M. Brussels.blog. and of vehicles equipped with these devices. . Mašinski fakultet . Drumska motorna vozila. Kragujevac. Brussell. 10 November 2003 [6] Toyota.wikipedia. http://en.theautochannel. 27 September 1977 [5] European Parliament and Council. Car safety.org/wiki/Active_safety#Active Safety_ . DSP – mecatronic.2C_some_examples [8] http://arc.toyota.. Sistemi aktivne bezbednosti na vozilu. Systems.4 LITERATURA [1] Janković A. Aleksandrović B. .pdf [9] www. http://www. Directive 2003/97/EC .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->